Page 1

3-4 / 2015

3–4 / 2015

Bologna MĚSTO S OTEVŘENOU NÁRUČÍ A CITY WITH OPEN ARMS ГОРОД С РАСПРОСТЁРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр www.czechairlines.com


Space Available Immediately

CTFit: Custom-built properties for diverse business needs

CTFlex: Flexible solution for high-tech manufacturing

CTSpace:

CTBox: Showroom, warehousing and office space in one efficient unit

Premium logistics and warehouse solution for global business

CTPark.eu Over 2.3 million m2 of A-class industrial properties in 40 strategic locations throughout central Europe

CTOffice: High-quality, cost effective office facilities

DEVELOPED BY


Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka společnosti The Coca-Cola Company.

ulítněte

na chuti

radost otevřít


| OBSAH | CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ

ČLÁNKY | ARTICLES | СТАТЬИ

18

8 Navigátor | Navigator | Навигатор 18 Rozhovor | Interview | Интервью

Tomáš Král – Mistrovství světa je velká událost | Tomáš Král – The world championship is a big event | Томаш Крал – Чемпионат мира – большое событие 28 Destinace | Destination | Дестинация

Boloňa – město podloubí a červených střech | Bologna – city of arcades and red roofs | Болонья – город аркад и красных крыш 42 Téma | Topic | Тема

28

Když se baví všichni | Where everyone can have fun | Там, где всем интересно 50 Destinace | Destination | Дестинация

Oslo – město v přírodě | Oslo – a city in nature | Осло – город среди природы

66 Knižní tip | Book tip | Книги

70 Životní styl | Life style | Стиль жизни

76 Střípky | News | Мозаика

SERVIS | SERVICE | СЕРВИС

81 OK Plus

86 Na palubě | On board | На борту

88 Mapy | Maps | Карты

90 Letadlový park | Fleet | Самолетный парк

91 Letiště Václava Havla | Václav Havel Airport Prague | Аэропорт Вацлава Гавела

92 Dárky | Gifts | Подарки

50

PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Prague 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jana Flachsová, Jitka Kolářová, Veronika Nováková, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Neografia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE: 1. 3. 2015. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853


Trojský most Troja Bridge Тройский мост


Loni otevřený silniční a tramvajový most spojuje pražské čtvrti Troja a Holešovice a patří k nejzajímavějším architektonickým dílům, která v ČR v posledních letech vznikla. Projekt je výsledkem společného úsilí architektů Romana Kouckého, Libora Kábrta, Jiřího Petráka a Ladislava Šaška. A new road and tram bridge that opened last year connects the Prague districts of Troja and Holešovice and belongs among the most interesting architectural works built in the Czech Republic in recent years. The project is a result of a joint effort of architects Roman Koucký, Libor Kábrt, Jiří Petrák and Ladislav Šašek. Этот автомобильный и трамвайный мост, открытый в прошлом году, соединяет пражские районы Троя и Голешовице и является одним из самых интересных архитектурных сооружений, появившихся за последние годы в ЧР. Проект состоялся благодаря совместным усилиям архитекторов Романа Коуцкого, Либора Кабрта, Иржи Петрака и Ладислава Шашека.


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Oskar Kokoschka a Praha – Meziválečná umělecká scéna Oskar Kokoschka and Prague – The Art Scene Between the Wars Оскар Кокошка и Прага – Художественная сцена межвоенного периода   Na výstavě ve Veletržním paláci v Praze je až do 28. června představen výběr děl Oskara Kokoschky, který vytvořil především v letech 1934–38 v Československu, zapůjčený z českých i zahraničních institucí a soukromých sbírek. Reprezentativní část Kokoschkova „pražského“ díla je vystavena v kontextu českého výtvarného umění včetně jeho spolupráce s galerií Dr. Hugo Feigla nebo Spolkem výtvarných umělců Mánes. Mezi zastoupenými autory jsou dále Friedrich Feigl, Bohdan Heřmanský, Willy Nowak, Karel Vogel, Wincenc Makovský, Emil Filla, František Janoušek, Josef Čapek, ale i umělci v československé emigraci John Heartfield, Theo Balden, Kurt Lade nebo Johannes Wüsten.   Until 28 June 2015, the exhibition in Veletržní palác presents a selection of works by Oskar Kokoschka, created, for the most part, in 1934–1938 in Czechoslovakia, on loan from Czech and foreign institutions and private collections. Representative © 2015 Národní galerie v Praze works from Kokoschka’s “Prague” period are exhibited in the framework of Czech art that also reflects his collaboration with Dr. Hugo Feigl’s Gallery and the Mánes Fine Artists’ Society. Other showcased artists include Friedrich Feigl, Bohdan Heřmanský, Willy Nowak, Karel Vogel, Vincenc Makovský, Emil Filla, František Janoušek and Josef Čapek, as well as artists exiled in Czechoslovakia – John Heartfield, Theo Balden, Kurt Lade and Johannes Wüsten.   До 28 июня 2015 года в пражском Ярмарочном дворце будет проходить выставка избранных работ Оскара Кокошки, созданных им преимущественно в 1934-1938 годах в Чехословакии. Работы были предоставлены чешскими и иностранными организациями, а также частными коллекционерами. Отобранная для выставки часть «пражского» творчества Кокошки преподнесена зрителю в контексте чешского изобразительного искусства той поры, в том числе она отражает сотрудничество мастера с галереей доктора Хуго Файгла и с Союзом чешских художников «Манес». Экспозиция включает в себя работы Фридриха Файгла, Богдана Гержманского, Вилли Новака, Карела Фогеля, Винценца Маковского, Эмиля Филлы, Франтишека Яноушека и Йозефа Чапека, а также художников, находившихся в Чехословакии в эмиграции: Джона Хартфилда, Тео Бальдена, Курта Ладе и Йоганнеса Вюстена.

Tulipány v plné kráse Tulips in all their glory Тюльпаны во всей своей красе

  Pouhých osm týdnů jsou každoročně otevřené brány známé holandské tulipánové zahrady Keukenhof. V Lille nedaleko Amsterdamu tak letos od 20. března až do 17. května můžete obdivovat dechberoucí barevnou krásu vytvořenou z neuvěřitelných sedmi milionů zasazených tulipánových cibulek. Více na www.keukenhof.nl. S Českými aeroliniemi do Amsterdamu až 2x denně.   The gates of the famous Keukenhof tulip garden in the Netherlands are open for just eight weeks each year. In Lille near Amsterdam from March 20 to May 17 you can admire the breathtaking beauty of seven million planted tulip bulbs. For more information please visit www.keukenhof.nl. Fly with Czech Airlines to Amsterdam twice a day.   Ворота знаменитого парка цветов Кёкенхов в городке Лиссе, который находится неподалёку от Амстердама, ежегодно открываются всего на восемь недель. В этом году полюбоваться восхитительным красочным зрелищем, в которое превратились семь миллионов тюльпановых луковиц, вы сможете с 20 марта по 17 мая. Подробности на сайте www.keukenhof.nl. Czech Airlines летают в Амстердам 2 раза в день.

8


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

ET CETERA: výstava děl mladých českých umělců v muzeu MAXXI v Římě ET CETERA: An exhibition of works by young Czech artists in the MAXXI museum in Rome «ET CETERA» выставка работ молодых чешских художников в музее MAXXI в Риме   Dne 28. dubna 2015 bude ve výstavních prostorách muzea MAXXI v Římě (Národní muzeum umění XXI. století) slavnostně otevřena poutavá výstava věnovaná současnému mladému českému umění pod názvem ET CETERA. Tato výstava, jejímiž organizátory jsou nadační fond ELEUTHERIA a její prezident Francesco Augusto Razetto a kurátory pak Genny di Bert a Ottaviano Maria Razetto, představí díla osmnácti českých umělců mladších čtyřiceti let, kteří prošli úzkým výběrem z více než 900 přihlášených kandidátů. Výstava bude otevřena až do 17. května 2015. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.eleutheria.cz, www.fondazionemaxxi.it.   On April 28, 2015, a new engaging exhibition titled “ET CETERA” and dedicated to contemporary young Czech art will be inaugurated in the MAXXI museum in Rome (National Art Museum of the XXI century). This exhibition – whose organizers are the ELEUTHERIA Endowment Fund and its president Francesco Augusto Razetto, and the curators are Genny Di Bert and Ottaviano Maria Razetto – will showcase works by 18 Czech artists under the age of 40, and who were selected from more than 900 registered candidates. The exhibition will be open until May 17, 2015. More information is available on the website www.eleutheria.cz, www.fondazionemaxxi.it.   28 апреля 2015 года в выставочных залах музея MAXXI в Риме (Национальный музей искусств XXI века) торжественно откроется интересная выставка, посвящённая молодому современному чешскому искусству, она будет называться «ET CETERA». Эта выставка, организаторами которой является благотворительный фонд «ELEUTHERIA» и её президент Франческо Аугусто Рацетто, а кураторами — Дженни ди Берт и Оттавиано Мария Рацетто, представит работы 18 чешских художников моложе 40 лет, выбранных из более 900 зарегистрировавшихся кандидатов. Выставка будет открыта до 17 мая 2015 года. Более подробная информация — на сайтах www.eleutheria.cz и www.fondazionemaxxi.it.

inzerce


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Pravý Viking se nevzdává A true Viking never gives up Настоящие викинги не сдаются   Překážkové závody jsou čím dál populárnější po celém světě. Málokde si ale takový závod můžete užít, aniž byste se ho přímo zúčastnili. Ve švédském Göteborgu to možné je. Adrenalinový závod Tough Viking se totiž koná 25. dubna přímo v centru města. Přibližně 8 kilometrů dlouhá trať si na své účastníky připravila dvacet překážek, a tak si i okolostojící diváci užijí. Více informací na www.toughviking.se. S Českými aeroliniemi do Göteborgu až 6x týdně.   Obstacle races are increasingly popular the world over, but there are only a handful of places where you can enjoy this kind of race without taking part in it. The Swedish city of Goteborg is one of these places. The Tough Viking race takes place on the April 25 right in the city centre. At roughly 8 kilometres long, the course consists of 20 obstacles that make the race entertaining for spectators. For more information please visit www.toughviking.se. Fly with Czech Airlines to Goteborg up to six times a week.   По всей планете популярность бега с препятствиями растёт с каждым годом. Однако мало где можно насладиться таким состязанием не как участнику, а как зрителю. В шведском Гётеборге это доступно: экстремальная гонка «Tough Viking» проходит 25 апреля прямо в центре города. На почти восьмикилометровой трассе для участников приготовлено 20 препятствий. Зрителям, стоящим рядом, будет на что посмотреть. Подробности на сайте www.toughviking.se. Czech Airlines летают в Гётеборг 6 раз в неделю.

inzerce

5 LET

ZÁRUKA

do 100 000 km

Fiat s

Sledujte nás na:

SRBA SERVIS s.r.o., Jíloviště 188, 252 02, tel.: 255 717 011, www.srba.cz


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Secese, Vitální umění 1900 Vital Art Nouveau 1900 Полный жизни стиль модерн, 1900

  Expozice v pražském Obecním domě představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Ukázány jsou mistrovské práce dekorativního umění ze slavné Světové výstavy v Paříži 1900, vlivy dobových ideových proudů (vitalismu, spiritismu a dalších), stylové a tvarové inovace sklářské tvorby, keramiky či nábytku i bohaté proměny celkového životního stylu, projevujícího se v tvorbě obytného interiéru, ve vizualitě reklamy nebo v secesní módě. Výstava probíhá do 31. prosince 2015 na adrese Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1. Otevírací doba je denně od 10.00 do 19.00 hod. Více na www.upm.cz.   The exhibition in the Municipal House in Prague presents a selection of the most outstanding works of Czech and European Art Nouveau art from the holdings of the Museum of Decorative Arts in Prague. Masterpieces of decorative art exhibited at the famous Paris World Fair 1900 are on display, alongside works influenced by the various currents of thought popular at the time (such as the theories of Vitalism, Spiritism, etc.), as well as the formal and stylistic innovations in glassware, ceramics and furniture. Other areas cover the radical changes in lifestyle as reflected in interior design, the visual style of poster art or Art Nouveau fashion. The exhibition is open till December 31, 2015 at the Municipal House, Náměstí Republiky 5, Prague 1. Open: daily 10 am – 7 pm. More at www.upm.cz.

  Выставка в пражском Муниципальном доме представляет подборку самых выдающихся произведений чешского и европейского модерна из коллекций Музея декоративно-прикладного искусства в Праге. Вы увидите шедевры декоративного искусства, сиявшие на знаменитой Всемирной выставке в Париже в 1900 году, работы, появившиеся под влиянием различных идейных течений (витализм, спиритизм и др.), а также результаты поисков новых стилей и форм среди предметов мебели и изделий из стекла и керамики. Помимо этого, вы отметите, насколько большие изменения принёс модерн в общий стиль жизни: в дизайн интерьера квартир, в рекламу и в моду того времени. Выставка будет проходить до 31 декабря 2015 года по адресу Муниципальный дом, площадь Республики (náměstí Republiky) 5, Прага 1. Открыто ежедневно, с 10.00 до 19.00. Дальнейшая информация на сайте www.upm.cz.

Knižní veletrh v Paříži Book fair in Paris Книжная ярмарка в Париже

  Jaro se v březnu v Paříži ponese ve znamení knihy. Od 20. do 23. března se v Porte de Versailles koná Salon du Livre, který patří mezi nejdůležitější kulturní události Francie. Sejde se tu obrovské množství zástupců mezinárodních nakladatelství, distributorů knih i samotných autorů, těšit se můžete i na autorská čtení a knižní premiéry. Více na www.salondulivreparis.com. S Českými aeroliniemi do Paříže až 3x denně.

  Springtime in Paris will be devoted to books. There will be the Salon du Livre at Porte de Versailles from March 20 to March 23. Salon du Livre is one of the biggest cultural events in France. An incredible number of representatives of international publishing houses, book distributors and authors descend on the fair. You can look forward to book readings and book premieres. For more information please visit www.salondulivreparis.com. Fly with Czech Airlines to Paris up to three times a day.   Эта весна в Париже пройдёт под знаком книг. С 20 по 23 марта в выставочном центре Порт-деВерсаль будет проходить книжная ярмарка — Salon du Livre, одно из самых важных культурных событий в жизни Франции. На него съедется огромное количество представителей международных издательств, дистрибьюторы книг и сами авторы. Как обычно, состоятся авторские чтения и презентации новых книг. Подробности на сайте www.salondulivreparis.com. Czech Airlines летают в Париж 3 раза в день. 12


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Mathias Goeritz a Návrat hada Mathias Goeritz and the Return of the Snake Матиас Гериц и «Возвращение змеи»   Až do 13. dubna představuje madridské muzeum Reina Sofia přes dvě stě uměleckých děl známého mexického malíře a sochaře německého původu. V průřezu nejvýraznější tvorby Mathiase Goeritze, otce tzv. emocionální architektury, je jasně rozpoznatelné ústřední téma okrajových linií tvořících tělo hada. Více na www.museoreinasofia.es. S Českými aeroliniemi do Madridu až 5x týdně.   The Reina Sofia Museum in Madrid is showcasing over 200 works of art by this famous Mexican painter and sculptor of German origin. This exhibition runs until April 13 and offers a cross-section of Mathias Goreitz’s most expressive works. Also known as the father of “emotional architecture”, Mathias Goeritz’s work is typified by snake forms. For more information please visit www.museoreinasofia.es. Fly with Czech Airlines to Madrid up to five times a week.   Вплоть до 13 апреля мадридский музей Рейна-София будет выставлять более 200 художественных произведений знаменитого мексиканского живописца и скульптора немецкого происхождения. Среди самых ярких работ Матиаса Герица, отца так называемой «эмоциональной архитектуры», чётко выделяется тема змеиных изгибов. Подробности на сайте www.museoreinasofia.es. Czech Airlines летают в Мардид 5 раз в неделю.

inzerce


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Lahůdka pro milovníky klasické hudby? Pražské jaro 2015! A delicacy for lovers of classical music? Prague Spring 2015! Деликатес для любителей классической музыки? «Пражская весна» 2015!   Největší svátek klasické hudby v České republice – PRAŽSKÉ JARO – uvede od 12. května do 3. června 46 koncertů ve 14 koncertních sálech Prahy. Přivítá na 90 orchestrů, komorních ansámblů a sólistů z 20 zemí světa, mezi nimi hvězdy jako Murray Perahia, Sir Antonio Pappano, Julian Rachlin ad. Předposlední květnový týden nabídne 10 komorních koncertů v netradičních lokalitách Prahy. Více informací a prodej vstupenek on-line na www.festival.cz.   From 12 May until 3 June, PRAGUE SPRING – the biggest festival of classical music in the Czech Republic – will present 46 concerts in 14 Prague concert halls. The festival will welcome nearly 90 orchestras, chamber ensembles, and soloists from 20 countries including such stars as Murray Perahia, Sir Antonio Pappano, and Julian Rachlin. From 22 until 25 May, there will be 10 chamber music concerts at non-traditional Prague venues. More information and ticket sales are available online at www.festival.cz.

Lisa Larsson © Merlijn Doomernik

  Самый большой праздник классической музыки в Чехии – «Пражская весна» – состоятся с 12 мая по 3 июня 46 концертов в 14 концертных залах в Праге. Приедут 90 оркестров, камерных ансамблей и солистов из 20 разных стран, в том числе такие звезды, как Мюррей Перайя, сэр Антонио Паппано, Юлиан Рахлин и т.д. На предпоследней неделе в мае «Пражская весна» 2015 предложит 10  концертов камерной музыки в нетрадиционных местах Праги. Более подробная информация и продажа билетов он-лайн на www.festival.cz.

inzerce

iscover the secret of relaxation

s Dvořák spa Hotel s karlovy vary Nová louka 11, 360 21 Karlovy Vary, Czech Republic, Tel.: +420 353 102 111, Fax: +420 353 102 119, E-mail: info@hotel-dvorak.cz, www.hotel-dvorak.cz, www.vi-hotels.com


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Hračičkové míří do Barcelony Gadget lovers head to Barcelona Любители игрушек съезжаются в Барселону   Jestli si potrpíte na nejnovější malé elektronické věcičky neboli gadgety, určitě vás nadchne světový veletrh pro mobilní průmysl Mobile World Con­ gress. Můžete se za ním vydat od 2. do 5. března do Barcelony, kam každoročně za stejným cílem směřuje přes 80 000 návštěvníků z celého světa. Odměnou jim je mimo jiné možnost si některé vychytávky přímo na místě vyzkoušet. Více na www.mobileworldcongress.com. S Českými aeroliniemi do Barcelony až 4x týdně.   If you happen to be a gadgets enthusiast, you are in for a treat at the mobile industry world trade fair – the Mobile World Congress. The trade fair will take place in Barcelona from March 2 to March 5. More than 80,000 visitors from all over the world head to Barcelona for this event every year. Visitors are rewarded with the chance to try out brand new gadgets on the spot. For more information please visit www.mobileworldcongress.com. Fly with Czech Airlines to Barcelona up to four times a week.   Если вы питаете слабость к новейшим электронным штучкам или гаджетам, вас непременно приведёт в восторг самая крупная в мире ярмарка мобильной индустрии Mobile World Congress. Со 2 по 5 марта вы можете приехать на неё в Барселону, туда, куда ежегодно отправляются с той же целью более 80 000 посетителей со всего мира. Помимо прочего, им представляется возможность прямо на месте опробовать некоторые новинки. Подробности на сайте www.mobileworldcongress. com. Czech Airlines летают в Барселону 4 раза в неделю. inzerce

MIRO Gallery The art of investing in lasting value MIRO Gallery offers original works of contemporary artists as well as world classical artists: Picasso, Chagall, Miró, Dalí, Braque, Degas, Warhol, Rodin, ...

Origin

r e sta u r a nt s i n c e 5 76 0 a l Ko s h e r

We are looking forward to your visit

MIRO Gallery, church of St. Rochus Head Office of the TREBBIA Foundation and MIRO Gallery Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Prague 1 Tel.: +420 233 354 066, Fax: +420 233 354 075 e-mail: info@galeriemiro.cz www.galeriemiro.cz www.trebbia.eu

Bez názvu-2 1

King Solomon Široká 8 Jewish Town tel.: 224 818 752 www.kosher.cz

2/10/15 4:41 PM


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Na legendární Bachovu Mši h moll v pražském Rudolfinu se chystá na dva tisíce lidí About two thousand people are getting ready to go and hear the legendary Bach’s B minor Mass in the Prague Rudolfinum На легендарную Мессу си минор Баха в пражский Рудольфинум собирается прийти около двух тысяч человек   Collegium 1704, český barokní soubor světového renomé, slaví své letošní 10. výročí ve velkém stylu. Na dvou koncertech v pražském Rudolfinu provede ve dnech 30. a 31. března proslulou Mši h moll Johanna Sebastiana Bacha. Nahrávka tohoto kolosálního díla v podání Collegia 1704 pod vedením Václava Lukse uhranula kritiky od BBC po Austrálii, v létě s touto Bachovou mší Collegium 1704 vystoupí na samotných Salzburger Festspiele. To vše dozajista slibuje výjimečný zážitek. Více na www.collegium1704.com.   Collegium 1704, a Czech Baroque ensemble of world renown, is celebrating its 10th anniversary this year in style, performing two concerts, on March 30 and 31, of the famous Mass in B minor by Johann Sebastian Bach. The recording of this colossal work performed by Collegium 1704 and conducted by Václav Luks bewitched critics from BBC to Australia and this summer, the Collegium will perform this Bach’s piece at the famed Salzburger Festspiele. All this certainly promises a unique experience. More on www.collegium1704.com.   «Коллегиум 1704» – чешский барочный оркестр с мировым именем – в этом году празднует своё десятилетие, причём с большим размахом. На двух концертах в пражском Рудольфинуме 30 и 31 марта он исполнит знаменитую Мессу си минор Иоганна Себастьяна Баха. Запись этого грандиозного произведения в исполнении «Коллегиума 1704» под руководством Вацлава Лукса очаровала критиков из компании BBC и специалистов из многих стран, вплоть до Австралии. Летом «Коллегиум 1704» выступит с этой мессой Баха на Зальцбургском фестивале. Без сомнений, всё это гарантирует редкостные впечатления. Подробности на сайте www.collegium1704.com.

16


KONÁ SE Sport

 března – Warsaw Half Marathon, běžecké závody 29. i pro veřejnost, Varšava, Polsko 5.–8. března – Mistrovství světa v halové atletice, Praha, ČR

Kultura 2  6.–29. března – veletrh umění Art Paris, Paříž, Francie 23. dubna – udílení ceny Miguela de Cervantese za literaturu, Madrid, Španělsko Ostatní 4  .–8. března – Mezinárodní lodní veletrh, Bukurešť, Rumunsko 21. dubna – 21. května – Springsnow, oslavy jara v Amsterdamu, Nizozemsko

WHAT’S ON Sport

 March – Warsaw Half Marathon, including races 29 for the public, Warsaw, Poland 5 March to 8 March – Indoor World Athletic Championship, Prague, Czech Republic

Culture 2 6 March to 29 March – International Trade Fair of the Arts – Art Paris, Paris, France 23 April – Miguel de Cervantes Literature Awards Ceremony, Madrid, Spain Other 4 to 8 March – International Shipbuilding Trade Fair, Bucharest, Romania 21 April to 21 May – Springsnow, spring celebrations, Amsterdam, Holland

ЧТО, ГДЕ И КОГДА? Спорт

2 9 марта – Варшавский полумарафон, соревнования в беге для профессионалов и любителей, Варшава, Польша 5-8 марта – Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, Прага, ЧР

Культура 26-29 марта – ярмарка современного искусства Art Paris, Париж, Франция 23 апреля – вручение литературной премии имени Мигеля де Сервантеса, Мадрид, Испания Другое 4  -8 марта – Международная выставка яхт и катеров, Бухарест, Румыния 21 апреля – 21 мая – Springsnow, праздник весны в Амстердаме, Нидерланды

17

MEDICAL SPA RESORT KARLOVY VARY www.savoywestend.cz Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer available only on on-line reservation system www.savoywestend.cz


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ Text Jiří Holubec Foto Antonín Kratochvíl


Tomáš Král Томаш Крал

Mistrovství světa je velká událost The world championship is a big event Чемпионат мира – большое событие

Češi hokej milují. Mistrovství světa je proto pro nás vždycky velká událost a letos to platí dvojnásob, protože po jedenácti letech u nás největší hokejový turnaj znovu i pořádáme. O zákulisí příprav jsme si povídali s šéfem Českého hokejového svazu Tomášem Králem. Czechs love ice hockey. In the Czech Republic, the world championship is always a big event and this year even more so, since after eleven years the world’s largest ice hockey tournament is being staged here. We discussed the preparations with the head of the Czech Hockey Association, Tomáš Král.

Чехи любят хоккей. Поэтому чемпионат мира для них всегда – значимое событие. В этом году его роль возросла ещё больше, потому что по прошествии одиннадцати лет самый крупный хоккейный турнир будет проходить именно в Чехии. О закулисье подготовки к чемпионату мы разговаривали с шефом Чешского хоккейного союза Томашем Кралем.


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

TOMÁŠ KRÁL * 1964 Právník se specializací na trestní právo. V mládí se věnoval tenisu, hokeji a automobilovým závodům. V letech 2004 až 2008 působil ve vedení plzeňského extraligového klubu. V roce 2008 byl velkou většinou zvolen předsedou Českého svazu ledního hokeje, ve kterém dříve působil jako právník.

Jak vypadá tým organizátorů největšího světového hokejového turnaje? Dá se říct, že fungujeme ve třech skupinách. Máme centrální organizační výbor, ve kterém sedí i zástupci Mezinárodní hokejové federace, a dva týmy lokální – pražský a ostravský. Ty se zabývají záležitostmi ve svém regionu. Řádově jde o desítky lidí, a jak se blížíme k zahájení mistrovství, počet rychle narůstá. Je mezi námi spousta dobrovolníků, mladých lidí a studentů a mám velkou radost z toho, jak jim jde práce od ruky. Český hokejový patriotismus tedy stále funguje? Podle toho, co vidím, tak ano. A doufám, že v nás vydrží. Mistrovství světa je velká událost. Navíc od posledního, které jsme hostili, uplynulo více než desetiletí. Jak se vůbec rozhoduje, která země bude mistrovství světa pořádat? Rozhoduje o tom kongres Mezinárodní hokejové federace. Nedá se přesně říct, jak k rozhodnutí dochází. Zájem o šampionáty je mezi členskými zeměmi obrovský a šanci na pořádání reálně dostane každá země zhruba jednou za deset let. My konkrétně jsme o pořadatelství mistrovství světa 2015 zažádali už v roce 2008, přidělené jsme ho pak dostali v roce 2010. Do poslední chvíle to bylo na vážkách, protože nám konkurovalo Rusko a Bělorusko, které mají v hokejové diplomacii velký vliv. Co nakonec rozhodlo? Do rozhodnutí se promítá mnoho parametrů. Technické vybavení, zájem o hokej v dané zemi, ochota sponzorů se na pořádání podílet a tak dále. Česká republika má naštěstí ve většině ohledů stále velmi výjimečné postavení. Soudíme tak třeba z ohlasů zahraničních partnerů. Někteří loňské mistrovství v Bělorusku vynechali, o to větší zájem ale mají angažovat se v Praze a Ostravě. Proč vlastně padlo rozhodnutí rozdělit pořádání mistrovství do dvou měst? Především proto, že je to dobré pro Českou republiku i pro český hokej. Navíc by technicky a kapacitně bylo velmi těžké celý šampionát vměstnat do jednoho města. Ostrava a Vítkovice jsou region, který šel během posledních pár let obrovsky nahoru, co se týče infrastruktury, zázemí a zkušeností s pořádáním velkých akcí. Byla by tedy škoda je do toho nezapojit. Hokej je vůbec zvláštní tím, že pořádá mistrovství světa každý rok. Není to příliš často? Vedou se o tom nekonečné diskuse. Z čistě sportovního hlediska se domnívám, že by větší rozestupy mezi 20

mistrovstvími byly možná lepší. Přidalo by to šampionátu na výjimečnosti. Na druhé straně jsou mistrovství světa pro hokej velmi významným zdrojem financí – jak pro mezinárodní federaci, tak pro pořadatelskou zemi. Víte, hokej se pohybuje v diametrálně odlišných finančních rovinách než třeba fotbal. Fotbal na jaře pořádá v Praze mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let. Pořadatelé mají veškerou podporu od UEFA, FIFA, obchodují televizní práva a ekonomicky jsou tím pádem bez problémů. Český hokej má pro pokrytí nákladů na pořádání mistrovství světa jediný zdroj příjmů – prodej vstupenek. Nemáme ani korunu z televizních práv, ani kousek dresu, ani metr mantinelů na prodej reklamy. To všechno patří Mezinárodní hokejové federaci. Stejné je to s přestupy hráčů. Ve fotbalu kluby získávají prodejem hráčů miliony. V hokeji upravuje ceny dohoda, takže jestli prodáte geniálního hráče do NHL nebo průměrného hráče do jiného ligového klubu, dostanete maximálně 250 000 dolarů. Šampionáty jsou vítanou příležitostí, jak si finanční situaci trochu vylepšit, a proto se pořádají každý rok. Lístky a jejich ceny jsou velmi diskutované téma. Jak se jejich cena stanovuje? Je to zvláštní záležitost. Ať je cena jakákoliv, stejně se na nás snese kritika, že jsou vstupenky příliš drahé. Já sám bych byl šťastný, kdyby lístek stál stokorunu a byl k němu párek zdarma. Jak už jsem ale řekl, zisk z prodeje vstupenek je jediný zdroj, ze kterého musíme pokrýt náklady na pořádání. Ty se pohybují kolem čtyř set milionů korun. Je to tedy velmi prosté – buď uděláme v České republice šampionát a naceníme podle toho lístky, anebo ho nebudeme moci pořádat. Asi nejlepší odpověď kritikům byla nakonec rychlost, s jakou se lístky vyprodaly… Domnívám se, že jsme nakonec zvolili nejlepší možný postup založený na analýze cen a návštěvnosti minulých šampionátů. Balíček základní skupiny, ve kterém má divák vstup na zápas české reprezentace a ještě na další utkání, stojí kolem 2800 korun. Když to porovnám třeba s cenami velkých koncertů, nepřipadá mi ta cena až tak neúnosná. Zvlášť když jde o mezinárodní událost, která se opakuje jednou za deset let. Jak říkáte, po lístcích se doslova zaprášilo. Byl o ně takový zájem, že to dokonce nevydržel prodejní systém našeho partnera. Splňuje sportovní hala, na kterou máte výhled z okna své kanceláře, ještě dnes stále se zvyšující technické požadavky? Ať je hala obestřena jakoukoliv historií, stále patří mezi nejlepší a nejhezčí haly v Evropě i na světě. Bez ní by-


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

chom šampionát pořádat nemohli. Máte pravdu, že požadavky federace neustále narůstají, zejména v zabezpečení zázemí pro týmy, novináře a partnery šampionátu. Velká pozornost se v poslední době věnuje hlavně bezpečnostním opatřením. Máme štěstí, že jak pražská, tak vítkovická hala všechny parametry splňují. Jak vidíte situaci v českém hokeji? A jaký na ni bude mít mistrovství světa podle vás dopad? Český hokej se už poměrně dlouho potýká s krizí. Zhruba před šesti lety jsme nastartovali program, který měl do klubů přivést mladé hráče a vytvořit českému hokeji novou základnu. To je samozřejmě spojeno hlavně s penězi. Hokej má pověst „drahého sportu“ a zčásti tomu tak je. Fotbal můžete hrát, když si koupíte kopačky, míč a vyběhnete za dům. U hokeje musíte mít celou výzbroj, brusle a zaplatit si nájem stadionu. Proto se snažíme klubům v této oblasti co nejvíce pomáhat. Platíme trenéry, semináře i zájezdy, investovali jsme desítky milionů do výzbroje pro nejmenší hráče a opravdu se to vyplácí. Přitáhli jsme k hokeji mnoho mladých hráčů a doufáme, že díky šampionátu se jejich počet ještě zvýší. Samozřejmě by bylo ideální, kdybychom na něm byli úspěšní. Třeba po vítězství v Naganu a v následujících letech, kdy jsme pravidelně vozili z mistrovství medaile, byl o hokej mezi dětmi obrovský zájem. Možná i proto letos naše osmnáctka,

21

snad poprvé v historii českého hokeje, přivezla z mistrovství světa stříbro. Trenér Vladimír Růžička ohlásil, že tým na letošním mistrovství bude hodně mladý. S generační výměnou se musí počítat a navazovat na „zlaté týmy“ je vždycky těžké. Je fakt, že jak doznívala mimořádná generace Jágrů, Ručinských, Straků a dalších, tak jsme trochu usnuli na vavřínech a nechali jsme si zbytek světa utéct. Dnes už je naštěstí úspěšně doháníme, je to vidět i na draftu NHL, kde máme po dlouhé době velké zastoupení mladých hráčů. V týmu na mistrovství světa máme samozřejmě také špičkové hráče, ale není jich tolik, aby se do sestavování týmů výrazně nepromítl třeba průběh play-off v NHL. Ostatní týmy jsou sice ve stejné situaci, ale jejich základna je natolik široká, že výpadek jednoho dvou hráčů dokážou snáze pokrýt. Vše je ale otevřené a podle mého názoru to sportu přidává na zajímavosti. Vy jste sice také hokej hrával, ale na ligové úrovni jste se věnoval tenisu. Jak to, že jste u něj nezůstal a nasměroval kariéru k hokeji? Já ji nikam nesměroval. K hokeji jsem se dostal v Plzni, když se klub potýkal se složitou situací a obrátil se na mě s nabídkou místa ve vedení. Naivně jsem si řekl – proč ne, aspoň si u sportu odpočinu od trestního prá-

▾ Tomáš Král na střídačce národního týmu v rozhovoru s koučem Aloisem Hadamczikem. — Tomáš Král on the bench of the national team in a discussion with the coach Alois Hadamczik. — Томаш Крал на скамейке запасных чешской национальной сборной разговаривает с тренером Алоисом Гадамчиком.


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

va, kterému jsem se jako advokát věnoval. I do vedení hokejového svazu jsem se dostal podobně. Mě ani nenapadlo, že bych něco takového mohl dělat. Nelitujete, že jste to vzal? Nelituji. Mám radost, když se věci daří posouvat kupředu a že Český svaz ledního hokeje je dnes v kondici, v jaké dlouho nebyl. Stabilizovali jsme finance, můžeme poskytnout reprezentacím podporu na světové úrovni a máme před sebou mistrovství světa. Kdyby se nám povedlo vyhrát, tak si představuji, že by nastaly dva nejkrásnější dny mého života. Možná by během nich dokonce utichla nikdy nekončící kritika, ve které si v Česku tak libujeme.

Who is in the team organizing the world’s largest hockey tournament? There are more or less three groups. There is the central organizing committee with representatives from the International Hockey Federation and two local teams, in Prague and in Ostrava, addressing local issues in their regions. The basic teams comprise only tens of people, but their numbers are growing as the championship approaches. We also rely on a lot of volunteers, young people and students, and I am happy to see how well the work is progressing. So you can say that in hockey Czechs are still patriots? From what I can see, they are. And I hope they will remain so. The world championship is a big event. Plus it has been more than ten years since we were the hosts.

▶ V době našeho rozhovoru zbývaly do začátku šampionátu necelé tři měsíce. — When our interview took place, less than three months remained to the beginning of the championship. — На момент взятия нашего интервью до начала чемпионата оставалось неполных три месяца.

How is the host country selected? This is decided by the congress of the International Hockey Federation. It is difficult to say exactly how the decision is taken. The member countries are extremely interested in organizing the championship and a realistic chance comes only once in ten years. The Czech Republic bid for the year 2015 as early as in 2008, and was awarded the championship in 2010. The decision was unclear until the very last moment because we were competing with Russia and Belarus, which are both very influential in the world of ice hockey. What clinched it for the Czech Republic in the end? The decision reflects many factors. Technical equipment, general interest in ice hockey in the country, the readiness of sponsors to cooperate, and so on. Luckily, the Czech Republic still enjoys a very special position in most of these aspects. At least that is what we 22

can deduce from the behaviour of international partners. Many did not participate in last year’s championship in Belarus, but as a result they are even more interested in Prague and Ostrava. Why did you decide to divide the tournament between the two cities? First and foremost, because it is good for the Czech Republic and Czech hockey. Moreover, it would be difficult in terms of technology and capacity to squeeze the championship into one city. The region of Ostrava and Vítkovice has experienced a great boom in infrastructure, has excellent technical facilities and experience with organizing large-scale events. It would be a waste not to involve them. Ice hockey is in any case rather exceptional in that the world championship is held every year. Isn’t that too often? This is subject of endless debate. From a strictly sporting point of view I think that longer intervals might be better. It would make the championship more special. At the same time, the world championship is such an important source of financing for ice hockey, for both the organizing country and the international federation. You see ice hockey is on a completely different financial level compared to football. In spring, Prague is holding the football U-21 European championship. The organizers can count on wide support from UEFA and FIFA; they own broadcasting rights and therefore do not have any financial worries. As far as financing the championship is concerned, Czech ice hockey can rely on just one source – ticket sales. We receive nothing from the TV rights, and no space on national jerseys or on hoardings to sell for advertising. All that belongs to the International Hockey Federation. That also applies to player transfers. In football, teams receive millions for their players. In ice hockey, prices are determined by agreement, so if you sell an elite player to the NHL or an average player to another Czech team, you get at most 250,000 dollars. The championships are a welcome opportunity to improve the financial situation and are consequently held every year. Tickets and their prices are subject to great debate. How do you determine the prices? It is very strange. No matter what the price is, we are always criticised for setting it too high. My wish would be that tickets cost CZK 100 and include a free hotdog. But as I said, ticket sales are our only source of finance for the organization, which costs about four hundred million Czech koruna to run. It is therefore quite simple – either the Czech Republic hosts the champion-


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

ship and fixes ticket prices accordingly, or we don’t host it at all. Perhaps the best answer to the criticism is how quickly the tickets sold out. I think we chose an ideal way to set our prices: analysis of last years’ prices and attendance. The “basic group package”, which includes one match of the Czech Republic and one more match, costs CZK 2,800. When compared to the prices of big concerts, this price does not seem so outlandish. Especially as it is an event that comes round once in ten years. As you say, the tickets disappeared within a blink of an eye. The demand was so great that our partner’s ticket sales system crashed. Does the hockey arena you can see from your office window meet the ever-increasing technological requirements? Regardless of its history, the arena still ranks among the best and most beautiful arenas in Europe and in the world. We could never hold the championship without it. You are right in that the Federation imposes yet more and more requirements, especially on facilities for teams, journalists and partners of the championships. Also, there has been greater stress on security requirements recently. Luckily, both arenas in Prague and Vítkovice meet all those requirements. What do you think about the situation in Czech ice hockey? How will the championship influence it? For a long time Czech hockey has been in crisis. About six years ago we launched a programme designed to bring young players into clubs and create a new basis for Czech hockey. Of course, this is mainly a matter of money. Hockey is considered an expensive sport, and to some extent that is indeed true. For football all you need is a pair of shoes, a ball and a little field behind your house. For hockey you need the whole gear, skates and a stadium. That is why we try to help teams in this area as much as we can. We pay for coaches, seminars and trips; we have invested tens of millions into gear for the youngest players, and it has paid off. Hockey has now attracted a lot of young players and we hope that the championship will make their number rise. For example, after the Czech triumph in Nagano and in the years that followed, when the Czech teams kept bringing home medals from every world championships, we saw huge interest among children. That may also be why this year, for I think the first time in the Czech history, the Czech U-18 team won silver medals in the world championship. 23


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

TOMÁŠ KRÁL * 1964 A lawyer specializing in criminal law. In his youth he played tennis and hockey and raced cars. From 2004 to 2008 he was part of the management of the Pilsen league ice hockey club. In 2008 he won by a landslide in a vote for the president of the Czech Ice Hockey Association, where he had worked as a lawyer.

The coach of the Czech national team, Vladimír Růžička, has said that this year’s team will be very young. Well, we are facing a generational shift and following up a golden era is always quite difficult. The truth is that while we contented ourselves with the ageing generation of Jágr, Ručinský, Straka and others, the rest of the world kept developing and ended up far ahead of us. Now we have caught up again, which can be seen at this year’s NHL entry draft, where Czech hockey is well represented by young players. The national team for the world championship also relies on several top players, but not enough to prevent the play-offs in NHL significantly impacting on the team’s line-up. Other countries may be in a similar situation, but their player base is so wide that if a player or two cannot participate, they can be easily replaced. Everything remains open, though, which in my opinion makes sport all the more interesting. Although you also played hockey, you were primarily a league tennis player. Why did you leave tennis and defect to hockey? It was not my intention. My first encounter with hockey was in Pilsen. The club there was facing a difficult situation and invited me to join the management. I was naïve enough to think, why not, at least this will distract me from criminal law, which I was practising as an attorney. And my path to the management of the association was similar. I would never have dreamt of becoming its head.

▶ Poslední medaile jsme brali na MS 2012, šéf českého hokeje gratuluje k bronzu Tomáši Plekancovi a Petru Nedvědovi. — The last time we won a medal was at the 2012 World Championships, the chief of Czech hockey team congratulates Tomáš Plekanec and Petr Nedvěd for their bronze. — Последний раз Чехия заработала медали на ЧМ 2012. Шеф чешского Хоккейного союза поздравляет с бронзой Томаша Плеканеца и Петра Недведа.

Do you ever regret accepting the offer? No, I don’t. It makes me happy to see that things are moving forwards and that the Czech Ice Hockey Association is in its best shape in a long time. We have stabilized the financial situation, we can provide topclass support to our representations and we are about to stage the world championship. If we managed to win, the celebrations would last at least two days and I imagine these would be the most beautiful days of my life. Maybe for a couple of days it would even shut down the endless grumbling we Czechs seem to love so much.

Как выглядит команда организаторов самого крупного в мире хоккейного турнира? Можно сказать, что мы работаем тремя группами. У нас есть центральный организационный комитет, в котором заседают и представители Международной хоккейной федерации, а также у нас есть два местных штаба: пражский и остравский, каждый занимается вопросами своего региона. Это, приблизительно, несколько десятков человек, но по мере приближения даты открытия чемпионата количество задействованных лиц стремительно увеличивается. В наших рядах множество добровольцев, — молодых людей и студентов, и меня очень радует, когда я вижу, как спорится дело в их руках.


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

Получается, что чешский хоккейный патриотизм по-прежнему в силе? Судя по тому, что я вижу – да. И надеюсь, что так и будет продолжаться. Чемпионат мира – большое событие. К тому же со времени последнего чемпионата, который устраивали мы, прошло больше десяти лет. А как вообще принимается решение о том, какая страна будет организовывать чемпионат мира? Такое решение принимает конгресс Международной федерации хоккея с шайбой. Точно сказать, каков механизм принятия этого решения, невозможно. Заинтересованность в чемпионате среди стран-членов федерации огромен, а реальные шансы на его проведение каждая страна получает примерно раз в десять лет. Лично мы подали прошение о проведении Чемпионата мира-2015 ещё в 2008 году, согласие было дано в 2010 году. Всё могло измениться вплоть до самой последней минуты, поскольку нашими конкурентами были Россия и Белоруссия, имеющие большой авторитет среди хоккейных дипломатов. И что же наконец ситуацию разрешило? На принятие решения оказывает воздействие множество параметров. Техническое обеспечение, интерес к хоккею в данной стране, готовность спонсоров участвовать в организации и так далее. К счастью, Чешская Республика по-прежнему во многих отношениях занимает совершенно исключительное положение. Об этом мы можем судить, скажем, по откликам заграничных партнёров. Некоторые из них не участвовали в прошлогоднем чемпионате, проводившемся в Белоруссии, но тем больше их интерес – присутствовать в Праге и в Остраве. Кстати, а почему было решено разделить организацию чемпионата на два города? Прежде всего потому, что это будет хорошо и для Чешской Республики, и для чешского хоккея. К тому же как с технической стороны, так и с точки зрения вместимости, было бы очень сложно втиснуть весь чемпионат в один город. Острава и Витковице – это регион, который в течение последних нескольких лет сделал очень сильный рывок вперёд в том, что касается инфраструктуры, поддержки и опыта в проведении крупных мероприятий. Так что было бы обидно всем этим не воспользоваться. Хоккей находится на особом положении, поскольку чемпионаты мира по этому виду спорта проводятся каждый год. Не слишком ли это часто? 25

Об этом ведутся бесконечные дискуссии. С чисто спортивной точки зрения, я считаю что возможно было бы лучше, если бы интервалы между чемпионатами были длиннее. Это добавило бы чемпионату исключительности. С другой стороны, чемпионаты мира – это очень значимый источник финансирования для хоккея, как для международной федерации, так и для страны-организатора. Вы знаете, хоккей существует совершенно в иных финансовых плоскостях, чем, например, футбол. Весной в Праге пройдёт Чемпионат Европы по футболу среди игроков до двадцати одного года. Организаторы имеют всестороннюю поддержку UEFA и FIFA, торгуют правами на телепоказы, то есть, у них нет никаких экономических проблем. Единственный источник доходов для чешского хоккея на покрытие расходов по проведению чемпионата мира – это продажа входных билетов. У нас нет ни единой кроны от телевизионных прав на показы матчей, ни единого спортивного костюма, ни метра ограждения для продажи рекламы. Всё это принадлежит Международной хоккейной федерации. То же самое касается трансфера игроков. В футболе клубы при продаже игроков получают миллионы. В хоккее цены регулируются договором, то есть, независимо от того, продадите ли вы гениального игрока в NHL или заурядного в какой-то другой клуб высшей лиги, то вы получите максимум 250 тысяч долларов. Чемпионаты – это долгожданный шанс, с помощью которого можно хоть немного улучшить финансовую ситуацию, поэтому они и проводятся каждый год. Очень актуальные темы обсуждений – билеты и цены на них. Как устанавливаются эти цены? Да, это отдельная тема. Какой бы ни была цена, нас будут критиковать за то, что билеты слишком дорогие. Я и сам был бы рад, если бы билет стоил сто крон, и к нему ещё давали бы бесплатную сосиску. Но как я уже сказал, доход от продажи билетов – единственный источник, из которого мы будем должны покрывать затраты на проведение чемпионата. А они составят около четырёхсот миллионов крон. Так что всё очень просто: или мы устраиваем в Чешской Республике чемпионат и установим исходя из этого цены на билеты, или же мы не сможем его провести. Наверное, самым лучшим ответом критикам стала скорость, с которой были распроданы все билеты. Я считаю, что в конечном итоге мы выбрали самый лучших из всех возможных методов, основанный на анализе цен и посещаемости прошлых чемпио▶


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

ТОМАШ КРАЛ * 1964 Юрист, специализирующийся по уголовному праву. В молодости занимался теннисом, хоккеем и автомобильными гонками. С 2004 по 2008 год работал в руководстве Пльзеньского хоккейного клуба, выступающего в Экстралиге. В 2008 году подавляющим большинством голосов был избран председателем Чешского союза хоккея с шайбой, в котором прежде он занимал должность юриста.

натов. Пакет группового этапа, позволяющий зрителю посетить матч, в котором выступит чешская сборная, а также на следующие игры, стоит около 2800 крон. Если сравнить это с ценами на какие-то большие концерты, то эта цена мне не кажется невыносимой. Особенно если учесть, что речь идёт о международном событии, которое повторяется с периодичностью раз в десять лет. Как Вы и сказали, билеты разлетелись, как горячие пирожки. Интерес к ним был таким большим, что система продаж нашего партнёра даже не выдержала. Соответствует ли спортивный зал, на который выходят окна вашего кабинета, постоянно повышающимся техническим требованиям? Несмотря на то, что этот зал не самый новёхонький, он по-прежнему является одним из самых лучших и самых красивых залов в Европе и в мире. Без него мы бы не смогли проводить этот чемпионат. Вы правы: требования федерации постоянно растут, особенно в плане того, что касается обеспечения комфортного размещения членов команд, журналистов и партнёров чемпионата. Пристальное внимание, особенно в последнее время, уделяется принятию мер безопасности. Нам очень повезло, что и пражский, и витковицкий залы соответствуют всем параметрам. Какова, по-Вашему, ситуация в чешском хоккее? Как на неё повлияет чемпионат мира? Уже довольно длительный период времени чешский хоккей пытается выйти из кризиса. Где-то шесть лет назад мы запустили проект, который должен был привести в клуб молодых игроков и обеспечить чешскому хоккею новый костяк. Безусловно, главным образом проблемы связаны с деньгами. Хоккей обладает репутацией «дорогого спорта», отчасти так оно и есть. Для того, чтобы играть в футбол, достаточно купить бутсы, мяч и выбежать за дом. Для хоккея нужно иметь всю экипировку, коньки, а также заплатить за аренду стадиона. Поэтому мы стараемся помогать нашим клубам во всём в этом как можно больше. Мы оплачиваем тренеров, семинары, поездки, мы инвестировали десятки миллионов в обмундирование самых младших игроков, и это действительно себя оправдывает. Мы привлекли в хоккей большое количество молодых игроков и надеемся, что благодаря чемпионату их число только увеличится. Конечно же, было бы идеально, если бы наша команда с успехом выступила на этом чемпионате. После победы в Нагано, например, а также в последующие годы, когда мы регулярно привозили медали с чемпионатов, среди детей наблюдался огромный интерес к хоккею. 26

Возможно именно поэтому нашей молодёжной сборной и удалось завоевать серебро на прошлогоднем Чемпионате мира среди юниоров, впервые в истории чешского хоккея. Тренер Владимир Ружичка объявил, что команда нынешнего чемпионата будет очень молодой. Надо считаться со сменой поколений. Но продолжать дело «золотых команд» очень сложно. Пока доигрывало потрясающее поколение таких хоккеистов как Ягр, Ручински, Страка и другие, мы почивали на лаврах, в то время как остальной мир шёл вперёд. К счастью, сегодня мы с успехом его догоняем, это видно и по драфту НХЛ, где после продолжительной паузы вновь появились наши молодые игроки. Безусловно, в команде, которая примет участие в чемпионате мира, у нас тоже есть первоклассные игроки, но их не настолько много, чтобы на составе команды не могло сказаться развитие событий в плей-офф НХЛ. Остальные команды, правда, находятся в подобной ситуации, но их база, их костяк настолько крепкий, что они с лёгкостью справятся с выпадением одного-двух игроков. Однако вариантов развития ситуации много, и я считаю, что это привносит в хоккей интересные моменты. Вы ведь тоже играли раньше в хоккей, но особенно больших успехов добились в теннисе. Почему случилось так, что Вы не остались в теннисе, а сфокусировали свою карьеру на хоккее? Я её никак не фокусировал. В хоккей я попал в г. Пльзень, когда городской клуб переживал трудные времена. И ко мне оттуда обратились, предложив место в руководстве. Я наивно подумал – почему бы и нет, по-крайней мере отдохну в лоне спорта от уголовного права, которым я тогда занимался в качестве адвоката. Подобным образом я попал и в руководство Хоккейного союза. Я и представить себе не мог, что буду заниматься чем-то подобным. Но Вы не жалеете, что взялись за это? Не жалею. Меня радует, если нам удаётся добиваться каких-то положительных результатов. Чешский хоккейный союз сейчас в такой хорошей форме, в какой он долго уже не был. Мы стабилизировали финансы, мы можем оказывать поддержку сборным на мировом уровне, и впереди у нас – чемпионат мира. Если бы нам удалось выиграть, то это будут, наверное, самые прекрасные два дня в моей жизни. И может быть на эти два дня стихла бы даже никогда не прекращающаяся критика, которой у нас в Чехии предаются с таким удовольствием.


Your Home in Prague

www.albertov.eu Furnished and serviced apartments in the centre of Prague.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я Text Robert Neumann Foto Shutterstock.com Shutterstock.com, Profimedia.cz

Boloňa / Bologna / Болонья město podloubí a červených střech city of arcades and red roofs город аркад и красных крыш

Přestože Boloňa není tak častým cílem turistů jako Řím, Florencie nebo Benátky, neznamená to, že nemá co nabídnout. Město disponuje obrovským kulturním bohatstvím, je střediskem alternativní kultury a hi-tech. Although Bologna is not such a frequent tourist destination as Rome, Florence or Venice, it does not mean that it has nothing to offer. The city is enormously culturally rich, and is famous as a centre of alternative culture and hi-tech too. Туристы часто предпочитают Болонье Рим, Флоренцию и Венецию, но это не означает, что ей нечего предложить путешественникам. Болонья располагает огромным культурным богатством и является центром альтернативной культуры и хай-тека.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

▴ Dominantou centra města je náměstí Piazza Maggiore. — Piazza Maggiore square is the dominant feature of the city centre. — Доминанта центра города – Большая площадь (Пьяцца Маджоре).

Toto romantické město s prastarými kořeny a věhlasnou univerzitou si za dobu své existence vysloužilo mnoho přezdívek. Díky kulinářské tradici se Boloni říká „tučná“. „Chytrá“ zase je, protože je sídlem nejstarší univerzity v Evropě, a „červená“ je nejen pro svou dlouhodobou náklonnost k levicové politice, ale také díky rudým střechám a budovám z cihel v barvě terakoty. DO MĚSTA BEZ DEŠTNÍKU

V Boloni je výhodou, že se při svých toulkách nemusíte bát jakéhokoli počasí. Před sluncem i deštěm se máte vždy kde schovat a říká se, že pravý obyvatel Boloně nikdy nenosí deštník, protože ho nepotřebuje. Pro Boloňu jsou totiž typická podloubí, kterých je tu prý na osmatřicet kilometrů! První zastávkou při vaší procházce nejspíš bude náměstí Piazza Maggiore, které leží v samém centru města a v jehož blízkosti se nacházejí ty nejobdivovanější památky. Setkávají se tu 30

dvě hlavní třídy, Via Indipendenza a Via Ugo Bassi, kde za římských dob býval vstup do města. Najdete zde vše, co je typické pro náměstí v Itálii. Několik paláců, gotickou baziliku svatého Petronia a také jeden z nejfotografovanějších historických skvostů města, fontánu s bronzovým sousoším Neptuna, která je hned vedle na Piazza del Nettuno. Shlíží na ni Palazzo Re Enzo, palác, který v roce 1249 sloužil jako velice luxusní vězení pro Enzia, krále Sardinie. Pouliční ruch můžete pozorovat při posezení v jedné z bezpočtu příjemných kavárniček, které na náměstí jsou. Zážitkem i sportovním výkonem je vý­ šlap překrásným akvaduktem s 666 oblouky, které vedou k Santuario della Madonna di San Luca, bazilice trůnící nad městem. Vyrazte od brány Meloncello a připravte se na hodně, ale opravdu hodně schodů. Odměnou za tu námahu vám bude překrásný výhled na krajinu i na nové části města, završený návštěvou baziliky chráněné UNESCO, ve které je obraz sv. Marie, do Boloni údajně dovezený z Blízkého východu ve 12. století.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

VĚŽE, KTERÉ PAMATUJÍ DANTA

V Boloni je stále patrné středověké opevnění, které tvoří jednu z městských architektonických dominant. Z původních sto osmdesáti věží z 12. až 13. století se jich do dneška dochovalo už jen dvacet. V průběhu staletí se některé zřítily samy kvůli narušené statice, mnoho z nich bylo strženo, a to i na počátku 20. století. Symbolem města se stala dvojice z nich, nejvyšší kamenná věž Asinelli, která se tyčí do výšky 98 metrů, a její o půlku nižší sestra Garisenda, která se naklání a vychýlení z osy o více než tři metry je patrné i pouhým okem. Věž Asinelli je otevřena pro veřejnost a po zdolání 498 schodů se vám naskytne nádherný výhled. O slávě věží vypovídá i to, že jsou zmiňovány v Božské komedii Danta Alighieriho. Okolí těchto věží je pak výborným místem pro nákupy. POKLADNICE UMĚNÍ

Máte-li rádi muzea a galerie, pak jste v Boloni správně. V Archeologickém muzeu můžete vidět 1500 let starý bronzový džbán, za zhlédnutí stojí i poměrně rozsáhlá egyptská sbírka. Nejvýznamnější výtvarná díla najdete v Národní galerii, Pinacoteca Nazionale, kde nesmíte minout obrazy Giotta, Raffaella, Tiziana, Tintoretta a dalších velikánů. Leží v samém srdci univerzitní čtvrti a jedna z univerzitních budov na Piazza Galvani je dnes využívána jako městská knihovna. Její klenutá podloubí zdobí přes sedm tisíc ručně malovaných erbů bývalých studentů. Upřednostňujete-li před klasikou novější tvorbu, zajděte do Muzea moderního umění, Museo d’Arte Moderna di Bologna, tady mu ale říkají Mambo. V Boloni také umějí nádherně využívat staré budovy pro nové umění. Galerie Otto například sídlí v části Collegio di San Luigi dei Barnabiti, škole ze 17. století, Galleria Marabini zase v bývalém kostele z roku 1661. Málokdo ví, že pod dlážděnými ulicemi města leží středověká síť kanálů, dříve využívaných pro transport a obchod. Většina z nich byla v průběhu staletí zasypána, ale na Via Piella se okénkem můžete podívat na rychle proudící vodu a jen kousek odtud na Via Alessandrini můžete z kavárny dokonce spatřit vodopád. ZA KRÁSNÝMI RYCHLÝMI STROJI

I v případě, že nejste fanouškem muzeí a historických památek, pro vás Boloňa jedno překvapení mít bude. Muzeum legendárního zuřícího býka – aut Lamborghini! Muzeum, založené v roce 2001, sleduje celou historii této luxusní značky, od prvního vozu 350 GT zkonstruovaného panem Lamborghinim v roce 1964 až po Aventador Roadster z roku 2013. Sbírka sice není umístěna přímo v Boloni, ale do Sant’Agata Bolognese se pohodlně dostanete autobusem a cesta za 31

takovými poklady jedné z nejdražších automobilových značek na světě určitě za to stojí. Milovníci rychlých automobilů si jistě nenechají ujít ani muzeum Ducati a Ferrari. KRÁLOVSTVÍ ZMRZLINY

Chcete navštívit muzeum, kde se ochutnává a hraje? Pokud jste na sladké a milujete zmrzlinu, zvlášť tu italskou, pak není co řešit. V Gelato Museu vyzkoušíte chuti „historických“ zmrzlin připravených podle různých receptur z dob dávno minulých. Můžete si taky zkusit připravit zmrzlinu vlastní, pokochat se spoustou fotografií zmrzlináren a zmrzlinářů z celého světa, obdivovat reklamní poutače z různých epoch i zemí, naučit se spoustu věcí o technologiích výroby této lahůdky a podívat se na interview s mistry oboru. Gelato Museum se nachází v ústředí slavné zmrzlinářské firmy carpigiani v Anzolla dell’Emilia, jen kousíček od Boloni. Že zmrzlinu připravovali už ve staré Mezopotámii a že led a sníh potřebný k výrobě této lahůdky přinášeli do paláců trénovaní běžci ze vzdálenosti až sto kilometrů, to jste asi nevěděli. Zmrzlina byla i nedílnou součástí starověkých římských hostin, zatímco Arabové vynalezli cukrový sirup a v Palermu pěstovali na čtyři stovky různých druhů rostlin po­užívaných k ochucování svých sorbetů. O pravou „italskou“ zmrzlinu se však přičinila až slavná rodina Medicejských. Během 16. až 18. století se popularita této pochoutky šířila dále a ve století dvacátém už zmrzlina zažívá skutečný světový boom. Její příprava je opravdová věda, ale tady se o ní dozvíte skutečně zábavnou a chutnou formou.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO BOLONĚ V pondělí, středu, pátek a neděli ve 12.00 hod., zpátky ve stejné dny ve 14.30 hod.

KULINÁŘSKÝ RÁJ

Jídlo tu není jen nutností, je to přímo vášeň. Boloňa je právem považována za hlavní město gastronomie. Samozřejmě musíte ochutnat tagliatelle s boloňskou omáčkou, zde nazývanou ragú, za zkoušku stojí i tortellini ve vývaru. Sama Boloňa a její okolí jsou vyhlášené ručně vyráběnými těstovinami, pršuty, mortadelou a dalšími vepřovými salámy. Výtečné jsou tu také sýry a nebyli byste v Itálii, kdybyste si nedali něco sladkého. Většina místních dezertů je spojena se svátky. Koláč certosino je tradičním vánočním moučníkem, boloňské ravioly plněné švestkovou marmeládou tady pro změnu připravují k oslavám dne sv. Josefa a sfrappole se nejčastěji pojídají při masopustu. Mějte na paměti, že v Boloni je „aperitivo“ skoro stejně důležitý obřad jako oběd a večeře, takže ho rozhodně nepodceňujte! Ať už je léto, nebo zima, v každém z nespočetných barů uvidíte lidi s calice, sklenkou na šampaňské, s trochou lambrusca nebo pignoletta. A k pití musí být vždy něco k zakousnutí – ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

stuzzicanti, což je něco jako italská forma tapas, malé pizzy a podobné dobroty. Boloňu si zamilujete nejen kvůli jídlu, je to prostě tak pohodové město, že budete odjíždět s jistotou, že se sem musíte ještě někdy vrátit.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co si přivézt? Jistě některou z místních delikates. Krále sýrů Parmigiano-Reggiano nebo místní mortadelu. Výborné jsou samozřejmě i octy balsamico nebo olivové oleje. Co ochutnat? V metropoli jídla se nemůžete splést. Boloňští restauratéři používají kvalitní místní produkci s neuvěřitelnou vynalézavostí. Kam se vydat? Chcete-li si udělat jednodenní výlet, zajeďte si do města Ferrara. Toto z poloviny středověké a z poloviny renesanční město má neopakovatelnou atmosféru a také hrad jako z pohádky s věžemi, příkopy a padacími mosty. Jak zapadnout? Vzhledem k tomu, že Boloňa je univerzitním městem s velkým množstvím „přespolních“ studentů, nikoho ani nenapadne příliš uvažovat o tom, že jste z ciziny.

▶ Pro Boloňu jsou typické úzké uličky s četnými podloubími. — Narrow streets with numerous arcades are characteristic for Bologna. — Для Болоньи характерны узкие улочки с многочисленными аркадами.

will probably be Piazza Maggiore, the square which lies in the very heart of the city and almost all of the most admired monuments are in its vicinity. Two of the main city arteries meet here, Via Indipendenza and Via Ugo Bassi, which in the times of ancient Rome used to be the entrance to the city. Here, you will find everything that is typical for Italian squares. Several palaces, Gothic Basilica of St. Petronius and also one of the most photographed historic treasures of the city, a fountain with a bronze sculpture of Neptune, which is right next to it on Piazza del Nettuno. It is overseen by the impressive Palazzo Re Enzo, a palace which in 1249 served as the luxurious prison for Enzio, the King of Sardinia. After all this, you can then watch the street hustle and bustle while sitting in one of the countless pleasant cafés with which the square abounds. One of a kind experience as well as a sports achievement is the beautiful hike up an Arcade with 666 arches which leads to Santuario della Madonna di San Luca, a Basilica reigning above the city. Set out from the Meloncello gateway and get ready for many, but really many, stairs. For your effort, you will be rewarded with a beautiful view of both the countryside and the new parts of town, culminating with a visit to the UNESCO protected Basilica, which safeguards a painting of St Mary, allegedly brought to Bologna from the Middle East in the 12th century. TOWERS THAT REMEMBER DANTE

ABOUT TOWN WITHOUT AN UMBRELLA

Medieval fortifications are still visible in Bologna and are among the city’s dominating architectural features. Of the original 180 towers from 12th and 13th centuries, only 20 survived to the present day. Over the centuries, some collapsed due to structural decay, many were torn down, even in the early 1900s. However, two of them became a symbol of the city: the tallest stone tower, called Asinelli, which rises to the height of 98 meters, and its by about half shorter sister Garisenda, which heavily leans to the side, with the deflection from the axis of more than 3 meters clearly visible with the naked eye. Asinelli tower is open to the public and after climbing 498 stairs offers a wonderful view. The glory of the towers is reflected in the fact that they are even mentioned in Dante Alighieri’s Divine Comedy. The neighbourhoods surrounding these towers are also a great place for shopping.

One great advantage in Bologna is that while roaming around, you do not need to fear any kind of weather. Be it sun or rain, you always have a place to hide and a saying goes that true Bologna natives never carry an umbrella – it is simply not needed. Bologna is famous for its characteristic arcades, which are said to be altogether 38 km long! The first stop on your walk about town

If you like museums and galleries, then Bologna is your kind of place. In the Archaeological Museum you can have a look at a 1,500-year old bronze pitcher, the quite extensive Egyptian collection is worth seeing too. The most important works of art are to be

This romantic city with ancient roots and a renowned university has throughout its existence earned many nicknames. Thanks to its culinary tradition, Bologna is called “fat”. It is “smart” because it is the home of the oldest university in Europe, and “red” it is not only for its long affection for left-wing politics but also because of the red roofs and buildings made of terra-cotta coloured bricks.

32

TREASURY OF ART


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

33


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

▶ Boloňa má unikátní atmosféru starobylého, a přesto velice živého města. — Bologna has a unique atmosphere of an ancient and yet very vibrant city. — В Болонье уникальная атмосфера: город старинный, но в то же время невероятно свежий.

found in the National Gallery, Pinacoteca Nazionale, where you definitely should not miss paintings by Giotto, Raffael, Titian, Tintoretto and other greats. It lies in the very heart of the university district and one of the university buildings on Piazza Galvani is nowadays used as the municipal library. Its vaulted archways are adorned with over 7,000 hand-painted coats of arms of former students. If you prefer recent works to classics, stop by the Museum of Modern Art, Museo d’Arte Moderna di Bologna, here simply called Mambo. Bologna is also really good about using pretty old buildings to display new art. The Otto gallery for example found home in a part of Collegio di San Luigi dei Barnabiti, a school dating to the 17th century. Galleria Marabino is in turn housed in a former church built in 1661. Few people are aware that under the cobble-stone streets of the city lies a medieval network of canals, formerly used for transport and trade. Most of them were filled in over the centuries, but on Via Piella you can look through a little window at the fast flowing current and just a short walk away, on Via Alessandrini, you can sit in a café while watching a waterfall. BEAUTIFUL FAST MACHINES

Even if you are not a fan of museums and historical monuments, Bologna has a surprise for you. The museum of the legendary raging bull – Lamborghini cars! The museum, founded in 2001, showcases the entire history of this luxury brand, from the first car, 350 GT, designed by Mr. Lamborghini in 1964, to Aventador 34

Roadster from 2013. Though the collection is not located directly in Bologna, Sant’Agata Bolognese can be easily reached by bus, and a trip to see the treasures of one of the most expensive car brands in the world is surely worth it. Lovers of fast cars will also definitely not want to miss the museum of Ducati and Ferrari either. IN THE KINGDOM OF ICE CREAM

Do you want to visit a museum where you can both indulge your taste and play? If you have a sweet tooth and love ice cream, especially Italian ice cream, then there is not much to think about. In the Gelato Museum try the flavors of “historic” ice creams prepared according to various recipes from times long past. You can also attempt to make your own ice cream and take delight in looking at lots of photographs of icecream parlours and ice cream makers from all around the world, admire ads from different eras and countries, learn a lot about the technologies of producing this delicacy and watch interviews with masters in the field. Gelato Museum is located in the headquarters of the famous ice cream company carpigiani in Anzolla dell’Emilia, just a short distance from Bologna. You probably did not know that ice cream was made already in ancient Mesopotamia and that ice and snow needed to produce this treat was brought into palaces by trained runners from distances up to 100 kilometres. Ice cream was also an integral part of ancient Roman feasts, while Arabs invented the sugar syrup and in Palermo grew 400 different species of plants used


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

WITH CZECH AIRLINES TO BOLOGNA On Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays at 12.00 noon, back on the same days at 14.30.

to flavour their sorbets. The true “Italian” ice cream is however really the progeny of the famous Medici family. During the 16th to 18th centuries, the popularity of this product spread further and in the twentieth century ice cream experiences a veritable world boom. Its preparation is a real science, but here you will learn about it in a really entertaining and tasty way. CULINARY PARADISE

Food is not just a necessity here, it is a true passion. Bologna is rightly regarded as the capital of gastronomy. Of course you have to taste the tagliatelle with the bolognese sauce, here called ragout, tortellini in broth is a dish that is worth tasting as well. Bologna itself and its surroundings are famous for handmade pastas, prosciutto, mortadella and other pork sausages. There are also delicious cheeses and you would not be in Italy, if you did not have something sweet to top it all. Most local desserts are associated with various holidays. Certosino is the traditional Christmas cake, bolognese ravioli stuffed with plum jam is in turn prepared to celebrate the day of St. Joseph and sfrappole is most often eaten during shrove Tuesday. Keep in mind that in Bologna, “aperitivo” is almost as important a ceremony as lunch and dinner, so definitely do not underestimate it! Whether it is summer or winter, in each of the countless bars you will see people with calice, a champagne glass with a bit of Lambrusco or Pignoletto. With a drink, one must have a bite to eat of course – stuzzicanti, which is something like an Italian form of tapas, small pizzas and other goodies. 35

You will immediately fall in love with Bologna, and not only for the food, but because it is simply just such a pleasant city that you will be leaving confident that you have to come back here one day.

CZECH AIRLINES’ TIPS What to bring back? Certainly some of the local delicacies. The King of cheeses – Parmigiano-Reggiano, or local mortadella. Excellent are, of course, also balsamic vinegars or olive oils. What to taste? In the metropolis of food you cannot go wrong. Bolognese restaurateurs use the finest local produce with incredible ingenuity. Where to go? If you want to make a day trip, then go to the city of Ferrara. This half Middle Ages, half Renaissance city has a unique atmosphere, as well as from a fairy tale castle with towers, moats and drawbridges. How to fit in? Given that Bologna is a university town with a large number of “non-resident” students, no one will even bother to think too much about the fact that you are from abroad.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

▴ Boloňské tortellini jsou vyhlášená delikatesa. — Bologna tortellini are a renowned delicacy. — Знаменитый деликатес – болонские тортеллини.

Этот романтический город с богатым прошлым, со знаменитым университетом, за время своего существования заработал множество прозвищ. Кулинарные традиции принесли Болонье эпитет «жирная». Самый старый университет в Европе заработал ей характеристику «умная». Ну а «красной» Болонью прозвали не только из-за её многолетней приверженности к левым политическим взглядам, но и благодаря красным крышам и зданиям из кирпичей терракотового цвета. В ГОРОД БЕЗ ЗОНТИКА Большой плюс Болоньи в том, что во время своих прогулок по этому городу вам не придётся переживать по поводу погоды. Здесь всегда найдётся место, где спрятаться и от солнца, и от дождя. Говорят, что настоящий болонец никогда не ходит с зонтиком, ведь он ему попросту не нужен. Дело в том, что одна из характерных для Болоньи черт – аркады. Говорят, что общая их длина составляет целых 38 км! Вероятнее всего, вашей первой остановкой во время прогулки по городу будет площадь 36

Piazza Maggiore, расположенная в самом центре города. Именно рядом с ней находятся основные достопримечательности. Здесь пересекаются две главные улицы – Via Indipendenza и Via Ugo Bassi, где во времена Римской империи был вход в город. Тут вы найдете всё, что типично для итальянской площади. Несколько дворцов, готическую базилику святого Петрония, а также одно из наиболее часто фотографируемых исторических сокровищ города – фонтан с бронзовой скульптурной группой вокруг Нептуна, он находится совсем рядом, на площади Нептуна (Piazza del Nettuno). Над ним возвышается Палаццо Ре Энцо (Palazzo Re Enzo), дворец, в 1249 году служивший роскошной тюрьмой сардинскому королю Энцо. Сидя в одном из кафе, которым на этой площади нет числа, вы можете наблюдать за уличным движением. Особые впечатления, подразумевающие спортивную активность, гарантирует вам восхождение на прекрасный акведук с 666 арками, который ведёт к святилищу Мадонна-ди-сан-Люка (Santuario della Madonna di San Luca), базилике, возвышающейся над городом. Начните свой путь от арки Мелончелло и будьте готовы преодолеть огромное ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

Luxus je žít mezi lidmi, které znáš. 800 500 550 www.podolskeschody.cz 37


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ИСКУССТВА Если вы любите музеи и галереи, то в Болонье вам будет где развернуться. В Археологическом музее вы сможете увидеть бронзовый кувшин, которому 1500 лет; крайне интересна и довольно внушительная египетская коллекция. Самые значимые произведения искусств вы найдёте в Национальной пинакотеке. Не пропустите картины Джотто, Рафаэля,

ПРЕКРАСНЫЕ И БЫСТРЫЕ МАШИНЫ Даже если вы не любитель музеев и памятников старины, в Болонье есть для вас один сюрприз. Музей легендарного разъярённого быка – автомобилей «Ламборгини»! Основанный в 2001 году, музей отслеживает всю историю этой роскошной марки, от первого автомобиля 350 GT, сконструированного синьором Ламборгини в 1964 году, и до Aventador Roadster 2013

ho d

.

PRAGUE

,2

zdejší sochou je Neptun zdobící kašnu na náměstí Piazza del Nettuno. — The most famous and most beautiful local statue is that of Neptune, adorning the fountain on Piazza del Nettuno. — Самая известная и наиболее восхитительная скульптура города – Нептун, украшающий фонтан на площади Пьяцца дель Неттуно.

km

▶ Nejslavnější a nejkrásnější

БАШНИ, КОТОРЫЕ ПОМНЯТ ДАНТЕ В Болонье по-прежнему можно увидеть средневековые укрепления, которые составляют одну из городских архитектурных доминант. От первоначальных 180 башен XII - XIII веков до наших дней сохранилось только 20. Некоторые из них за эти долгие годы рухнули сами из-за ошибок в статике, многие были разрушены в начале XX века. Символом города стали две башни: самая высокая каменная башня Азинелли, достигающая 98 метров в высоту, и её сестра Гаризенда, которая в два раза ниже. Это т.н. «падающая башня», её наклон равен 3 метрам, и это сразу бросается в глаза. Башня Азинелли открыта для посещений, и тот, кто преодолеет 498 её ступеней, сможет насладиться восхитительным видом. Эти башни упоминаются в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Сегодня рядом с ними можно совершить хорошие покупки.

Тициана, Тинторетто и других великих мастеров. Галерея находится в самом сердце университетского района. А в одном из университетских зданий на площади Луиджи Гальвани (Piazza Galvani) в наши дни расположилась городская библиотека. Её сводчатые аркады украшает 7000 изображений гербов бывших студентов. Если вы отдаёте предпочтение не классике, а искусству поновее, зайдите в Музей современного искусства (Museo d’Arte Moderna di Bologna), местные называют его Мамбо. Болонцы – мастера в использовании старых зданий под нужды нового искусства. Галерея Отто, к примеру, занимает часть Collegio di San Luigi dei Barnabiti, школы, действующей с XVII века. А Галерея Марабини находится в бывшей церкви, построенной в 1661 году. Мало кому известно, что под мощёными улицами города проложена средневековая сеть каналов, которые в прежние времена использовались для транспортных и торговых нужд. Большинство из них в последующие века были засыпаны, но через окошечко на улице Via Piella вы можете посмотреть на быстротекущую воду, а на небольшом расстоянии оттуда, из кафе на Via Alessandrini вы даже можете полюбоваться водопадом.

9

По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 12.00. Обратно – в те же дни в 14.30.

число ступенек. Наградой за ваши старания станет прекрасный вид на город, а также возможность посетить базилику, находящуюся под защитой ЮНЕСКО, где вы увидите икону Девы Марии, привезённую в Болонью в XII веке из Западной Азии.

65

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ В БОЛОНЬЮ

BOLOGNA

38


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

39


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

года. Коллекция, правда, находится не прямо в Болонье, а в комунне Сант-Агата-Болоньезе, но туда вы с комфортом доберётесь на автобусе. Поездка того стоит, вы увидите настоящие сокровища, – автомобили одной из самых дорогих марок на свете. И конечно, поклонники быстрых машин не оставят без внимания также музеи «Дукати» и «Феррари». КОРОЛЕВСТВО МОРОЖЕНОГО Хотите сходить в такой музей, где можно пробовать на вкус и играть? Если вы сладкоежка, если вы любите мороженое, а в особенности – итальянское, тут и думать не о чем! В Музее мороженого (Gelato Museum) вы узнаете, каково на вкус «мороженое из старины», сделанное по рецептам давно минувших дней. Вы и сами можете здесь попытаться приготовить холодное лакомство, полюбоваться множеством фотографий фабрик по производству мороженого и мороженщиков со всего мира, попускать слюнки, глядя на рекламы, сделанные в разных странах в разные эпохи, узнать множество фактов о технологии производства этого лакомства и посмотреть интервью с мастерами своего дела. Музей мороженого находится в центре знаменитой фирмы «Карпиджани», которая производит мороженое в комунне Анцола-дель-Эмилия, совсем недалеко от Болоньи. Вы наверное, не знали, что мороженое готовили ещё в Древней Месопотамии? А что лёд и снег, пригодный для производства этого сладкого лакомства, приносили во дворец тренированные бегуны, преодолевая стокилометровые расстояния? Мороженое было обязательной программой пиров в Античном Риме, арабы изобрели сахарный сироп, а в Палермо выращивали около 400 видов растений, использовавшихся для придания разных вкусовых оттенков сорбетам. Настоящее итальянское мороженое снискало славу благодаря знаменитой семье Медичи. С XVI по XVIII века популярность этого продукта всё росла, а в XX веке мороженое переживает настоящий мировой бум. Его изготовление – дело очень хитрое, но здесь вы приблизитесь к нужным знаниям очень приятным образом: развлекаясь и пробуя. КУЛИНАРНЫЙ РАЙ К еде здесь относятся не как к необходимости, это – настоящая страсть: Болонья по праву считается гастрономической столицей Италии. Обязательно закажите тальятелле с соусом болоньезе, который здесь называют «рагу». Попробовать стоит и тортеллини в бульоне. Болонья и её окрестности славятся своими приготовленными вручную мака40

ронными изделиями, прошутто, мортаделлой и салями из свинины. Невероятно вкусны также сыры. И конечно, раз уж вы в Италии, непременно полакомьтесь чем-то сладким. Большинство местных десертов привязаны к праздникам. Кекс чертозино традиционно пекут на Рождество, болонские равиоли с начинкой из сливового варенья готовят в честь празднования дня святого Иосифа, а хворост сфрапполе чаще всего едят во время карнавала. Имейте в виду, что аперитив в Болонье почти такой же важный ритуал, как обед и ужин, так что ни в коем случае не недооценивайте его! И летом, и зимой в каждом из многочисленных баров вы увидите людей с «каличе», бокалом для шампанского, в котором налито ламбруско или пиньолетто. Ну и конечно, как обойтись без закусок – «стуццикати», представляющих собой что-то вроде итальянского варианта испанского тапаса: миниатюрные пиццы и подобные вкусные вещи. Вы моментально влюбитесь в Болонью, не только из-за еды, но и потому, что это невероятно гармоничный город. Так что уезжать отсюда вы будете с уверенностью, что когда-нибудь вы обязательно сюда вернётесь. Что привезти в качестве сувенира? Конечно же, местные деликатесы. Короля среди сыров – Пармиджано-реджано, или местную мортаделлу. Замечательный бальзамический уксус или оливковое масло. Что попробовать? В кулинарной столице ошибиться с выбором еды невозможно. Изобретательность болонских рестораторов, использующих высококачественную местную продукцию, просто невероятна. Что посмотреть в окрестностях? Если вы захотите выбраться куда-то на весь день, отправляйтесь в Феррару. Этот город – наполовину средневековый, наполовину отсылающий нас в эпоху Возрождения – обладает неповторимой атмосферой. Здесь находится и прямо-таки сказочный замок с башнями, рвом и подъёмными мостами. Как стать своим среди чужих? Поскольку Болонья – университетский город, где учится большое количество иногородних и иностранных студентов, никто и внимания не обратит на то, что вы приехали издалека.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

DOSTAŇTE VÍCE Z VAŠEHO

SUV

KDEKOLIV.

S JISTOTOU. Kombinovaná spotřeba paliva pouze 8,5 l/100 km, emise CO 2 197 g/km.

SUBARU FORESTER 2.0 XT TURBO Kdykoli ve Foresteru 2.0 XT Turbo vezmete za pádla řazení pod volantem, ucítíte sílu 240 koní nového čtyřválce boxer turbo 2.0 l v harmonii s výjimečnou trakcí symetrického pohonu všech kol Symmetrical AWD. Bezestupňová převodovka Lineartronic ještě umocní váš dynamický požitek z jízdy, který v žádném jiném SUV nezažijete. Koncert pro 4 kola ještě nikdy nezněl tak divoce. Objednejte si testovací jízdu ještě dnes.

41

subaru.cz | koncertpro4kola.cz


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА Text Lucie Kettnerová Foto archiv firem

Když se baví všichni Where everyone can have fun Там, где всем интересно

V muzeu to většinou nebaví děti, v herním centru se zase nudí rodiče. Ideálem tedy je najít takové místo, kde se zabaví všichni a ještě se něco dozvědí. Můžeme vám slíbit, že pokud navštívíte námi vytipovaná místa, budou vás děti prosit, aby se směly ještě chvíli „vzdělávat“. It is usually impossible to please everyone – children get bored in museums, parents get fed up at play centres. An ideal scenario would be one where everyone involved has fun and learns a thing or two to boot. We can promise that if you choose to visit one of the destinations suggested here, your children will be begging for more “education”. Детям, как правило, скучно в музеях, а их родителям – в детских игровых центрах. Идеальный вариант – найти такое место, которое не только окажется по душе всем, но и каждого чему-то научит. Мы гарантируем, что если вы отправитесь по выбранным нами адресам, ваши дети будут умолять вас разрешить им поучиться «ещё хотя бы чуточку».


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

▴ Prvního a zatím jediného humanoidního robota v ČR najdete v liberecké iQlandii. — The first and so far the only humanoid robot in the Czech Republic can be found in the Liberec iQlandia. — Первого и пока единственного человекообразного робота в ЧР вы найдёте в iQ-ландии города Либерец.

TADY SE RODÍ BUDOUCÍ VĚDCI

Plzeňské science centrum Techmania je takovou experimentální stanicí pro zvídavé. Rozkládá se na ploše téměř 30 000 m2 a jeho součástí je kromě hlavní expoziční haly také první 3D planetárium v Česku. Toto vědecké centrum pro malé objevitele je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které formou hry přibližují určitý matematický, chemický, biologický či fyzikální princip. Sahat na exponáty je tu dokonce nutné, jinak byste se o předváděném principu nepřesvědčili! 3D planetárium v sobě ukrývá hned dvě projekční kupole, originální expozici i možnost nahlédnout do nitra architektonicky cenné stavby. Díky sofistikované promítací technologii, kterou vlastní jen tři evropská science centra, se vám nad hlavou bude točit na 140 000 hvězd a pohyblivé obrázky z makro- i mikrosvěta. Stačí se jen pohodlně usadit do křesla a nasadit si 3D brýle...

malou odbočku a zamiřte na statek Bernard, kde je od srpna 2011 instalována ojedinělá expozice Zábavně naučného centra řeky Ohře. Ta pomocí interaktivních modelů návštěvníkům představuje zajímavosti z celého toku řeky, tedy od jejího pramene v bavorských Smrčinách až po Litoměřice, kde se pak vlévá do Labe. Dominantou výstavy je obří model Ohře, na němž jsou umístěny dotykové obrazovky s videospoty. Stačí jedno stisknutí a můžete si prohlédnout některou z osmdesáti zajímavostí jak z německé, tak z české strany. Interaktivní jsou i modely všech mostů, staveb, jezů a dolů, u nichž se například dozvíte, jak se kutalo uhlí v minulém století. Na statku je vybudováno také Centrum tradičních řemesel, kde se můžete naučit pracovat s keramikou, vyrábět vonné svíce, šít boty či si něco ušít speciální metodou patchwork. Každý člen rodiny si tu tedy najde to svoje. Kontakt: Šachetní 135, Královské Poříčí www.statek-bernard.cz

Kontakt: U Planetária 1, Plzeň www.techmania.cz

VIRTUÁLNÍ JÍZDA PO OHŘI

Pokud máte v plánu navštívit hrad Loket nebo relikviář svatého Maura na zámku v Bečově, udělejte si na cestě 44

JAK VZNIKÁ ČOKOLÁDA

Pokud dítěti nabídnete čokoládu, málokdy odolá. Co dětem ale pro změnu nabídnout výrobu čokolády? Díky tomu se dozvědí něco z historie, něco z botaniky a trochu informací z chemie. Muzeum čokolády a marcipánu


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

v Táboře vám v prostorách tří historických domů představí historii čokolády, pěstování kakaa, jeho dovoz do Evropy a následné zpracování čokolády do formy bonbonů, tabulek, pralinek či figurek. Část expozice se věnuje i historii obalů a reklamních plakátů, k vidění jsou tu také porcelánové a cínové soupravy, ze kterých se čokoláda pila v 19. století, šlechtický salon či model pěstování kakaa v pralese. Druhá část muzea je pak věnována marcipánu a možnostem jeho zpracování. Pro všechny hravé ruce je k dispozici stálá dílna, kde si sami můžete odlévat čokoládové figurky či pracovat s marcipánem. Co si vyrobíte, to si také odnesete domů. Kontakt: Kotnovská 138, 391 01 Tábor www.cokomuzeum.cz

HRADEC KRÁLOVÉ MÁ NOVÉ PLANETÁRIUM

Fascinuje vás hvězdná obloha? V digitálním planetáriu v Hradci Králové budete mít vesmír jako na dlani. Objekt nového planetária ve tvaru kosmické lodi je propojen s budovou nynější hvězdárny a ještě voní novotou. Otevřen byl teprve nedávno. Jeho srdcem je kruhový sál s nakloněným hledištěm, odkud můžete pozorovat průlet mezinárodní vesmírné stanice a zažít pohled na Zemi očima posádky kosmické lodi. Ve dvou podlažích kolem kruhového sálu jsou nainstalovány interaktivní expozice Mikrosvět – makrosvět a Energie – její formy a přeměny, expozici doplňuje meteorologická stanice a robotický dalekohled. Kontakt: Zámeček 456/30, Hradec Králové

ZVLÁDLI BYSTE MUMIFIKACI?

Teprve před půldruhým rokem se v centru Prahy otevřelo vědecko-zábavné Atlantis Center – Dům zážitků, které nabízí více než dvacet interaktivních exponátů. Jejich hlavním posláním je popularizovat vědu a vědecké poznatky a přiblížit je veřejnosti hravým a zábavným způsobem. Seznámit se tu můžete s mechanikou, statikou, magnetickými póly, bublinkami či takzvaným tautochronním principem. Těšit se můžete i na krátkou laserovou show. Koho baví spíše historie, ten ocení šedesátiminutový zážitkový program Faraonovo tajemství, během nějž animátoři v kostýmech provádějí účastníky třemi egyptskými scénami. Zde si lze vyzkoušet nejrůznější rituály pocházející z doby starověkého Egypta včetně mumifikace a balzamování. Program byl připraven za účasti učitelů dějepisu, muzeologů a restaurátorů. Kontakt: Šumavská 1112/16, Praha 2 atlantiscenter.cz

ZKUSTE SI, CO ZAŽÍVÁ KOSMONAUT

www.astrohk.cz

PECE VYHASLY, TEĎ TU PLANE VĚDA

Ještě nedávno se tu zpracovávalo uhlí, dnes slouží vítkovický areál vědě a poznávání. Nedávno otevřený Svět techniky nabízí stovky zábavných atrakcí, které vás poučí v nejrůznějších oblastech života a přírodních i technických vědách. Na ploše 14 000 metrů2 na vás čekají celkem čtyři „světy“ – Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody, dále 3D kino a Divadlo vědy. Nudit se tu určitě nebudete! Zkuste třeba přijít na kloub fungování města či lidského těla, proleťte se strojem času do pravěku za mamuty nebo odhalte, co je to vlastně duha a bouřka. Ti starší se mohou ponořit do tajemství klonování či poznat mikro- a nanosvět, pro předškoláky je vyhrazena speciální expozice Dětský svět, která rozvíjí poznání, zručnost a fantazii. Děti si tu mohou hrát s velkým jeřábem, postavit si vlastní dům, opravit auto nebo jako malí lékaři uzdravit kamaráda.

Experimenty, labyrinty, vodní hrátky, přírodní principy, hry, hlavolamy, klamy či iluze. To vše najdete v libereckém iQparku. Všechno si to můžete osahat a podrobně prozkoumat. Na nanospinneru si tak vlastnoručně vyrobíte nanovlákna, ve speciálních laboratořích prozkoumáte principy přírodních zákonů či nahlédnete do nitra lidského těla. Navštívit můžete také nové science centrum iQlandia, kde najdete prvního a jediného humanoidního robota v ČR, zažijete nefalšovaný kosmonautický výcvik nebo prožijete ohnivou bouři i tanec blesků. Protože byl o expozici obrovský zájem, prodloužili zde o sobotách, během školních prázdnin a svátků otevírací dobu až do 19 hodin. Průměrná doba prohlídky centra činí 2 až 4 hodiny, proto si na návštěvu ve svém programu udělejte dostatek času.

Kontakt: Areál Dolní Vítkovice, Vítkovice 3004, Ostrava-Vítkovice

Kontakt: Nitranská 1, Liberec

Kontakt: Padochovská 31, Oslavany

www.iqpark.cz

www.permonium.cz

45

www.stcostrava.cz

PUTUJTE S PERMONÍKY ZA POKLADEM

Uprostřed výrobního areálu Strojíren Oslavany se rozprostírá ráj permoníků. V parku Permonium najdete největší nadzemní bludiště v Česku imitující systém důlních chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s dvouúrovňovým lanovým centrem, prales a důlní štoly s dalšími atrakcemi. V zábavním parku jsou pro děti přichystány dovednostní i vědomostní úkoly, přičemž indicie k nim tu zadávají přímo permoníci. Každý návštěvník má tři životy, a když nenajde kód, o jeden z nich přijde. Pokud zvládnete splnit všechny aktivity, vyhráváte poklad.


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

WHERE FUTURE SCIENTISTS ARE BORN

▾ Ve výrobním areálu Strojíren Oslavany vyrostl zábavní park Permonium. — In the production area of Oslavany machine works, the Permonium entertainment park grew. — На территории производственного комплекса машиностроительного завода «Ославаны» вырос парк развлечений «Пермониум».

The Techmania science centre in Pilsen is a kind of laboratory for the inquisitive. It covers a surface area of 30,000 m2 and features the first 3D planetarium in the Czech Republic. This is a science centre for budding scientists where most of the displays are made up of interactive exhibits that children can play with while picking up certain mathematical, chemical, biological or physical principles. This is real hands-on learning combined with play. An architecturally impressive structure, the 3D planetarium is made up of two projector domes and includes an original exposition. There will be 140,000 stars in orbit over your head as well as moving images from the macro and micro dimensions, all made possible by the super-sophisticated projection technology possessed by just three science centres in Europe. All you have to do is make yourself comfortable and put on your 3D specs. Contact: U Planetária 1, Plzeň www.techmania.cz

A VIRTUAL RIDE DOWN THE RIVER OHŘE

If you are planning to visit the castle in Loket or the Reliquary of St Maurus at Bečov palace, leave time for a little detour and visit the Bernard farm. Since August 2011 it has offered a unique exposition there, the River Ohře Entertainment Centre. Using interactive models, the centre presents all of the interesting facts about the entire river, from its source in the Bavarian Schneeberg

46

mountains all the way to Litoměřice, where it flows into the River Elbe. The dominant feature of the exhibition is a giant model of the Ohře River with video touch screens: 80 interesting facts relating to both from the German and the Czech stretches are just one click away. The models of all the bridges, constructions, weirs and mines are interactive too. Here, for instance, you can learn how coal was mined in the last century. In addition, there is a traditional crafts centre at the farm where you can learn how to work with ceramics, manufacture scented candles, sew shoes or do patchwork. There is something for the whole family here. Contact: Šachetní 135, Královské Poříčí www.statek-bernard.cz

HOW CHOCOLATE IS MADE

Children are unlikely to resist when offered chocolate. But how about offering them the chance to discover how to make chocolate? In the process they will learn a bit of history, botany and chemistry. The Museum of Chocolate and Marzipan in Tábor is situated in three historic houses. It presents the history of chocolate; how it is grown; how it is imported to Europe; and the subsequent processes that turn it into sweets, chocolate bars, pralines or chocolate figures. Part of the exhibition is dedicated to the history of wrapping and marketing of chocolate, including advertising posters. There are plenty of interesting things to be seen – porcelain and tin sets that were used to serve chocolate in the 19th century, a nobleman’s salon and a mod-


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

el of cocoa cultivation in the jungle. The other half of the exhibition is dedicated to marzipan and its uses. There is also a workshop where you can make chocolate figures and work with marzipan. You can take away everything you make. Contact: Kotnovská 138, 39101 Tábor www.cokomuzeum.cz

CAN YOU HANDLE MUMMIFICATION?

The popular-science Atlantis Centre in Prague opened just a year and a half ago. It offers more than 20 interactive exhibits. Its mission is to popularise science and scientific knowledge, presenting it to the public through playful and entertaining methods. Here you can learn more about mechanics, structural engineering, magnetic poles, bubbles and even something called the tautochrone principle. You can also look forward to a short laser show. Anyone into history is sure to enjoy a sixty-minute programme called The Pharaoh’s Secret, where costumed animators guide participants through three Egyptian scenes. Here you can discover various rituals originating from the time of ancient Egypt, including mummification and embalming. The programme was put together using the expertise of history teachers, museum employees and restorers. Contact: Šumavská 1112/16, Praha 2 atlantiscenter.cz

THE ASTRONAUT EXPERIENCE

Experiments, labyrinths, water games, natural principles, games, brain-twisters and illusions – all that and more is to be found at the iQpark in Liberec. Everything is there meant to be touched and examined close-up. Exhibits include a nano-spinner where you can make your own nano fibres, specialised labs where natural principles can be tested, and an opportunity to take a peek inside the human body. You may also opt to visit the new iQlandia science centre, where they have the very first humanoid robot in the Czech Republic. It is possible to try out real astronaut training or experience a fire storm or lightning dance. In response to the huge public interest, the opening hours have been extended till 7 pm on Saturdays, during school holidays and on public holidays. An average visit to the centre takes 2 to 4 hours, so make sure you have enough time to take it all in. Contact: Nitranská 1, Liberec www.iqpark.cz

A BRAND NEW PLANETARIUM IN HRADEC KRÁLOVÉ

Are you fascinated by the starry sky? The digital planetarium in Hradec Králové brings you much closer to the universe. The brand new building that houses the new planetarium is in the shape of a spaceship and is

47

connected to the existing observatory. At its heart there is a circular hall with inclined stands offering a great vantage point to watch the passing of a space station or to experience the view of the Earth through the eyes of a spaceship’s crew. There are also two floors enveloping the circular hall where interactive exhibits have been installed. The exhibits include Micro World/Macro World and Energy, presenting all its various forms and transformations. There are also a meteorological station and robotic telescope. Contact: Zámeček 456/30, Hradec Králové www.astrohk.cz

THE OVENS ARE LONG COLD AND HAVE GIVEN WAY TO SCIENCE

Up until recently charcoal was made here, but now the Vítkovice compound serves science and discovery. The recently opened World of Technology offers hundreds of entertaining exhibits that will teach you a thing or two about life, nature and technology. The surface area of 14,000 m2 is split into four different worlds – Children’s World, World of Science and Discovery, World of Civilisation and World of Nature. There is also a 3D cinema and a Theatre of Science. There’s no way you will be bored here! For example, you can try to figure out the workings of a city or the human body; travel in a time machine back into prehistoric times to see mammoths; or discover what a rainbow or a storm is. Older visitors may immerse themselves in the secrets of cloning or explore the micro and nano worlds. For pre-school children there is a specially designated exposition – Children’s World, aimed at developing learning, dexterity and imagination. Children are free to play with a giant crane, build their own house, repair a car or see what’s it like to be a doctor and cure a friend. Contact: Areál Dolní Vítkovice, Vítkovice 3004, Ostrava-Vítkovice www.stcostrava.cz

JOURNEY WITH DWARVES IN SEARCH OF TREASURE

A world of dwarves awaits in the manufacturing compound of the Oslavany machine engineering plant. The Permonium Park features the largest surface maze in the Czech Republic. It imitates a system of mine passages, a mine lake, a volcano connected to a two-level rope walk, a jungle and mine shafts with still more attractions. For children there are agility and knowledge tests in the fun park. Clues and advice are given by actual dwarves. Each visitor starts off with three lives and loses one life with each failed attempt to crack the code. If you solve all the tasks, you win some treasure. Contact: Padochovská 31, Oslavany www.permonium.cz


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ К НАУКЕ Научный центр «Техмания» в городе Пльзень – настоящая экспериментальная станция для пытливых умов. Она занимает площадь почти в 30 000 м², и помимо главного выставочного зала включает в себя также первый в Чехии 3D-планетарий. Экспонаты этого научного центра для маленьких изобретателей интерактивны. В игровой форме они разъясняют определённые математические, химические, биологические и физические принципы. Трогать руками всё, что здесь находится, не только можно, но и нужно. Ведь без этого не удастся как следует понять, как и что устроено в нашем мире. В 3D-планетарии целых два проекционных купола, удивительная интерактивная экспозиция, да и сама постройка – уникальный архитектурный экспонат. Благодаря сложной проекционной технологии, которая есть всего в трёх научных центрах Европы, вы увидите над своей головой около 140 000 звёзд и другие объекты макро- и микромира. Устраивайтесь поудобнее в кресле и надевайте 3D-очки...

КАК ДЕЛАЮТ ШОКОЛАД Редкий ребёнок откажется от шоколадки. А что если предложить ему сделать шоколад самому? В процессе дети узнают что-то из истории, что-то из ботаники и немножко из химии. Музей шоколада и марципана в городе Табор, расположившийся в трёх старинных домах, представит вашему вниманию историю шоколада и расскажет о том, как выращивают какао-бобы, как их поставляют в Европу и впоследствии превращают в конфеты, плитки, медали и различные фигурки. Часть экспозиции посвящена истории шоколадных обёрток и рекламных плакатов. Помимо этого, здесь можно увидеть фарфоровые и оловянные сервизы, из которых в XIX веке пили шоколад. А также – дворянский салон и макет, демонстрирующий, как в заокеанских дремучих лесах выращивают какао-бобы. Вторая часть музея отведена марципану и способам его обработки. Для всех тех, кто не может сидеть без дела, здесь открыта постоянная мастерская, где можно самим отливать шоколадные фигурки или работать с марципаном. Всё, что вы здесь сделаете, вы унесёте с собой. Контакт: Kotnovská 138, 39101 Табор www.cokomuzeum.cz

Контакт: U Planetária 1, Пльзень www.techmania.cz

ВИРТУАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ПО РЕКЕ ОГРЖЕ Если вы планируете посетить замок Локет или осмотреть Реликварий Святого Мавра в замке города Бечов-над-Теплоу, загляните заодно и в садьбу Бернард, где с августа 2011 года действует уникальная выставка «Развлекательный центр реки Огрже». С помощью интерактивных макетов она знакомит своих посетителей с интересными участками, встречающимися по всему протяжению реки, – от её истока в баварских горах Фихтель и до города Литомержице, где она впадает в Эльбу. Доминанта выставки – гигантский макет реки Огрже, на котором находятся сенсорные экраны с видеороликами. Достаточно прикоснуться к экрану, и вы сможете осмотреть любой из 80 интересных объектов, расположенных как на немецкой, так и на чешской территории. Интерактивны и макеты всех мостов, построек, плотин и шахт (последние расскажут, как в прошлом веке добывали уголь). Помимо этого, в усадьбе имеется Центр традиционных ремёсел, где можно научиться работать с керамикой, сделать ароматическую свечу, сшить туфли или освоить технику лоскутного шитья. Здесь будет интересно всем членам вашей семьи. Контакт: Šachetní 135, Краловске Поржичи www.statek-bernard.cz

48

А ВЫ БЫ СПРАВИЛИСЬ С МУМИФИКАЦИЕЙ? Всего полтора года назад в центре Праги открылся научно-развлекательный центр «Атлантис – Дом впечатлений», в котором вас ждёт более 20 интерактивных экспонатов. Его главная задача – популяризация науки и научных знаний, приближение их широкому кругу людей с помощью игр и развлечений. Здесь вы можете поиграть с мыльными пузырями, познакомиться с механикой, статикой, магнитными полями, а также с так называемым таутохронным принципом. Помимо всего этого вы можете рассчитывать даже на небольшое лазерное шоу! Те, кого больше интересует история, оценят часовую программу «Секрет фараона». В ходе этой программы аниматоры в исторических костюмах проведут участников мероприятия по трём событиям из жизни египтян. Здесь можно испытать на себе самые разные ритуалы, бытовавшие в Древнем Египте, в том числе мумификацию и бальзамирование. Программа была подготовлена при участии учителей истории, музеологов и реставраторов. Контакт: Šumavská 1112/16, Прага 2 www.atlantiscenter.cz

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КОСМОНАВТОМ Эксперименты, лабиринты, опыты с водой, игры, головоломки и обманы зрения. Всё это вы найдёте в iQпарке города Либерец. Любой из экспонатов можно


◀ V Muzeu čokolády a marcipánu v Táboře si vaše děti budou připadat jako v ráji. — In the Museum of chocolate and marzipan in Tábor, your child will feel like in paradise. — В Музее шоколада и марципана в Таборе ваши дети будут чувствовать себя как в раю.

потрогать и подробно изучить. Так, с помощью наноспиннера, вы сами сможете соткать нановолокна. В спецлаборатории вы разберётесь в принципах функционирования законов природы или же заглянете вглубь человеческого тела. Посетить можно и новый научный центр iQ-ландия, где вы познакомитесь с первым и единственным в ЧР человекоподобным роботом, испытаете на себе некоторые элементы настоящей подготовки космонавтов, на собственном опыте узнаете, что такое огненный смерч, и увидите танец молнии в двух шагах от вас. Поскольку экспозиция вызывает огромный интерес публики, время её работы в период праздников и школьных каникул было продлено до 19 часов. Среднее время осмотра Центра составляет от 2 до 4 часов, так что учитывайте это, планируя свою поездку. Контакт: Nitranská 1, Либерец www.iqpark.cz

НОВЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ ГРАДЦА КРАЛОВЕ Если вас завораживает звёздное небо, вам обязательно понравится в цифровом планетарии г. Градец Кралове: космос будет как на ладони. Новый планетарий выглядит как космический корабль, он соединён со зданием обсерватории и до сих пор пахнет новизной, поскольку открыт он был совсем недавно. Его сердце – наклонённый зал в форме круга, откуда вы сможете понаблюдать за пролетающей Международной космической станцией и увидеть Землю глазами экипажа космического корабля. А на двух этажах, окружающих круглый зал, находятся интерактивные экспозиции «Микромир – макромир» и «Энергия, её формы и превращения». Их дополняют метеорологическая станция и роботизированный телескоп. Контакт: Zámeček 456/30, Градец Кралове www.astrohk.cz

ПЕЧИ ПОГАСЛИ, ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ СИЯЕТ НАУКА Ещё недавно здесь обрабатывали уголь, но сегодня витковский комплекс отдан науке и её популяриза-

49

ции. Недавно открытый «Мир техники» предлагает посетителям сотни увлекательных и занимательных объектов, которые просветят вас в самых разных сферах жизни, в том числе, в области естественных и технических наук. На площади 14 000 м2 вас ждут четыре «мира» – «Детский мир», «Мир науки и открытий», «Мир цивилизации» и «Мир природы», 3D-кинотеатр и Научный театр. Посетителям тут не до скуки! Вам предстоит как следует разобраться, по каким принципам живёт город или работает человеческое тело, слетать на машине времени в доисторический период, чтобы навестить мамонтов, или же выяснить, что такое радуга и гроза. Гости постарше могут погрузиться в тайны клонирования, познакомиться с микро- и наномиром. Дошкольников здесь ждёт специальная экспозиция – «Детский мир», развивающая стремление к знаниям, ловкость и фантазию. Дети могут поиграть с большим подъёмным краном, построить свой собственный дом, отремонтировать машину или же вылечить друга, превратившись на время в маленьких врачей. Контакт: Areál Dolní Vítkovice, Витковице 3004, Острава–Витковице www.stcostrava.cz

ОТПРАВЬТЕСЬ ЗА КЛАДОМ С ГНОМАМИ! Посреди производственного комплекса машиностроительного завода «Ославаны» (Strojírny Oslavany) расположилось царство гномов-горняков, которых чехи называют «пермоники». В парке Пермониум вас ждёт самый большой в Чехии наземный лабиринт, имитирующий систему шахтных коридоров, искусственное озеро, вулкан, соединённый с двухуровневой верёвочной трассой, джунгли, штольни и другие развлечения. Детям предстоит выполнять задания самих пермоников: на сноровку и на знания. Каждому посетителю даётся три жизни, и если не найти нужный код, то одной из них можно лишиться. Тот, кто выполнит все задания, получит клад! Контакт: Padochovská 31, Ославаны www.permonium.cz


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я Text Robert Neumann Foto Shutterstock.com

Oslo / Осло město v přírodě a city in nature город среди природы


Najdete tady všechno – nádhernou přírodu, špičková muzea, galerie a hudební sály, fantastický design a architekturu, takřka nekonečné možnosti volnočasového vyžití. Ale především v Oslu objevíte milé a usměvavé lidi. You can find everything here – beautiful nature, top museums, galleries and concert halls, fantastic design and architecture, and an almost endless choice of leisure activities. Most of all, though, you will meet nice, smiling people here. Здесь вы найдёте всё: восхитительную природу, превосходные музеи, галереи и музыкальные залы, великолепный дизайн и архитектуру. Количество вариантов того, как распорядиться в Осло своим свободным временем, практически бесконечно. Но главное, тут вы встретите милых и улыбчивых людей.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

Metropole Norska má přes 600 000 obyvatel a hlavním městem je od roku 1814, kdy země získala nezávislost na Dánsku. Oslo se rozkládá na ploše 454 čtverečních kilometrů, z čehož neuvěřitelných 242 km² pokrývají lesy. Oslo tak patří k nejzelenějším městům světa. K vodě tu také nikdy není daleko. Na území města najdete 343 jezer a ve sto kilometrů dlouhém Oslofjordu, u kterého město leží, se rozkládá čtyřicet ostrovů. VÝLET DO HISTORIE

Zavítat do Osla a nenavštívit pevnost Akershus je jako jet do Prahy a nevidět Pražský hrad. Tato 700 let stará stavba je středobodem města a tvoří neoddělitelnou součást jeho identity. Však také vždy byla sídlem králů a vlád a odehrálo se tu mnoho dramatických událostí. Současné centrum města bylo založeno ve stínu této majestátní pevnosti v roce 1624 a její charakteristická silueta tyčící se nad Oslofjordem zdobí snad každou druhou zde prodávanou pohlednici. Návštěva pevnosti je jako procházka minulostí od 14. století až po dnešní dny, sídlí tu také řada muzeí, ať už je to Muzeum norského odboje proti nacistické okupaci, nebo Muzeum norských ozbrojených sil.

val, Ekebergparken, který si vzal za cíl propojovat historii, umění a životní prostředí. Na více než šedesáti hektarech jsou do krajiny nádherně zakomponované sochy klasiků Augusta Rodina, Augusta Renoira, Salvadora Dalího nebo Aristida Maillola i díla současných slavných jmen, jako jsou Jenny Holzer, Sarah Sze nebo Tony Oursler. Co si pak rozhodně nesmíte nechat ujít, jsou světelné instalace amerického umělce Jamese Turrella ve staré vodní nádrži. Je to hodně intenzivní a krásný zážitek jako z jiného, nekonečného světa. Do parku se snadno dostanete tramvají č. 18 nebo 19, je to jen kousek od centra a máte odsud také nádherný výhled na město. ŽIVOT A DÍLO MALÍŘE MUNCHA

UMĚNÍ V PŘÍRODĚ

Nejslavnějším norským umělcem je zcela určitě malíř Edvard Munch. V muzeu věnovaném jeho životu a dílu je k vidění monumentální kolekce Munchových prací, ale také jeho osobní věci, a dokonce i malířova soukromá knihovna. Další obrazy tohoto komplikovaného umělce a člověka je pak možné zhlédnout v aule univerzity v Oslu postavené v roce 1911, kdy univerzita slavila první století své existence. Aula je hned u brány Karla Johanse. Jedenáct Munchových obrazů na zdech slavnostního sálu pokrývá plochu celých 223 m². Za Munchovým ikonickým „Výkřikem“ se ale musíte vypravit do Národní galerie, která je součástí Národního muzea umění, architektury a designu.

Jedna z nejúžasnějších věcí na Oslu je, jak se tu přirozeně snoubí příroda s moderním městem. A tak, pokud chcete spojit dvě kratochvíle – pobyt na čerstvém vzduchu a návštěvu umělecké galerie, rozhodně se musíte podívat do parku Frogner s čarovně podivnými sochami norského umělce Gustava Vigelanda. Vstup máte zdarma a je to skvělé místo pro piknik. Nedávno však tomuto parku přibyl ri-

Když se řekne Skandinávie a Norsko, každému klukovi jakéhokoli věku se okamžitě vybaví příběhy neohrožených vikinských válečníků a jejich plaveb. Nejlepší představu o jejich životě a výbojích si uděláte v Muzeu vikinských lodí na poloostrově Bygdøy. Kromě dvou perfektně zachovalých vel-

VŮNĚ DÁLEK, OBJEVŮ A DOBRODRUŽSTVÍ

▶ V Oslu se zcela přirozeně snoubí stará i moderní architektura. — In Oslo, old and modern architecture combine completely naturally. — В Осло абсолютно гармонично переплетаются старинная и современная архитектура.

52


FASHION ARENA PRAGUE OUTLET

MORE THAN 100 FASHION BRANDS WITH DISCOUNTS OF 30–70 % EVERY DAY БОЛЕЕ 100 ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ СО СКИДКАМИ 30–70 % КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Adidas • Calvin Klein Jeans • Diesel • Ecco • Gant • Geox • Guess • Intimissimi Lacoste • Lindt • Liu Jo • Nike • Pinko • Salamander • Samsonite and many more…

Oops, sorry, someone took the Invitation before you, but if you present this page at the Information Center of Fashion Arena Prague Outlet you receive your VIP DayPass entitling you to an additional discount of 10% in 9 participating stores of your choice.* * Valid until 30. 4. 2015. Terms and Conditions apply.

© POC Prague Outlet Center 2015

Fashion Arena Prague Outlet Zamenhofova 440, Praha 10 - Štěrboholy Open daily 10.00–20.00 Only 20 minutes from the center of Prague Fashion Arena Free Shuttle Bus > departure from metro A „green line“ – Depo Hostivař every 30 mins. FASHION-ARENA.CZ

ONSITE TAX REFUND


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO OSLA V pondělí a v pátek v 16.40 hod. a v pondělí, ve středu a v pátek v 19.10 hod. Zpátky v pondělí a v pátek v 19.20 hod. a v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 6.00 hod.

kých dřevěných člunů z 9. století tu najdete i další artefakty z výzkumů v Gokstadu, Osebergu a Tune a z vikinských hrobů kolem fjordu, kde se dnes rozkládá Oslo. Milovníky plaveb a dobrodružství pak nadchne i nedaleké muzeum věnované lodím – konkrétně nejslavnější polární lodi světa Fram. Polární výzkumníci jako Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup nebo Roald Amundsen se zapsali do historie objevů a jako první vstoupili na místa, kde lidská noha před tím nestanula. Tady si uvědomíte, jak neuvěřitelné překážky museli muži účastnící se těchto prvních velkých polárních expedic překonávat. O dobrodružstvích jiného světoznámého objevitele a cestovatele, Thora Heyerdahla, se dozvíte v Muzeu Kon Tiki, které se rovněž nachází na poloostrově Bygdøy. Jsou tu také krásné parky a lesy přímo zvoucí k procházkám a některé z nejznámějších a nejnavštěvovanějších pláží v Oslu. OSLAVA SPORTU

Norsko je světovou supervelmocí v zimních sportech. Přesvědčit se o tom můžete třeba zhruba třicet minut od centra, kde najdete obrovský chrám létání na lyžích, otevřený 365 dní v roce. Můstek Holmenkollen je nejmodernější na světě a jediný, který je zcela postavený z oceli. Ozářený reflektory svítí v noci na dálku do krajiny jako impozantní připomínka toho, že v tomto a řadě dalších zimních sportů nemá Norsko konkurenci. Můstek samozřejmě uchvátí fandy zimních sportů, ale rozhodně nebude nudit ani ostatní návštěvníky. Z rozhledny na vrcholu můstku je totiž absolutně úchvatný výhled na celé Oslo a Oslofjord, na úpatí můstku je zase muzeum, které bylo otevřeno už v roce 1923 a mapuje historii lyžování. VE STOPÁCH DETEKTIVA HARRYHO HOLEA

Kdo by neznal policistu Harryho Holea s jeho sklony k alkoholismu, neuspořádaným soukromým životem a talentem pro řešení těch nejzapeklitějších zločinů? Detektivní romány Joa Nesbøa jsou dnes fenoménem, po světě se jich v překladech do desítek jazyků prodaly miliony výtisků. V Oslu máte jedinečnou možnost zúčastnit se prohlídky města v Harryho stopách. Ověřte si, jestli jste si

místa zločinů i Holeova pátrání představovali tak, jak ve skutečnosti vypadají. Vypravte se od Královského paláce přes bránu Karla Johanse, Národní divadlo nebo hotel Continental, náměstí Egertorget, Var Frelsers Gravlund, hřbitov, kde odpočívají největší osobnosti Norska, do restaurace Schrøder, kterou Hole navštěvuje. Patří mezi jedny z mála zachovaných klasických restaurací (otevřela v roce 1925) a nabízí klasické norské pochoutky. Nedaleko je Podvodní bar, ve kterém je Hole také jako doma (nebo spíše víc než doma). Dejte si tu pivo na jeho zdraví. ZAJDĚTE SI NA OPERU

A to doslova. Budova Norské opery a baletu ze skla a mramoru je nejenom klenotem moderní architektury a sídlem špičkových souborů, ale je navržena tak, že se po ní dá procházet. Její šikmá střecha z bílého kamene svažující se až k chladným vodám fjordu připomíná obrovskou ledovou kru zdvihající se z hladiny oceánu a umožňuje návštěvníkům vyjít až na samu její hranu. Odtud se otevírá fantastický pohled na Oslo a fjord, u kterého město leží. Stavba opery trvala celých pět let, ale stálo to za to. Okamžitě si získala srdce místních i turistů a za pouhých pět let od jejího otevření ji navštívilo přes osm milionů lidí. Dostala také celou řadu významných světových architektonických ocenění. Může se rovněž pochlubit řadou rekordů a kuriozit – zabírá plochu čtyř fotbalových hřišť, má tři jeviště a více než 1100 místností. Hlavní scéna patří mezi technologicky nejvyspělejší na světě, má absolutně špičkovou akustiku, zadní část každého z jejích 1350 sedadel je vybavena malou obrazovkou, kde si můžete navolit titulky v osmi světových jazycích. Stavitelé lodí ze severozápadu Norska vyřezali majestátní balkony a ze stropu visí největší norský lustr o průměru sedm metrů a váze osm tun, sestávající z 5800 kousků křišťálu. Zároveň je však celá stavba skandinávsky úsporná, minimalistická a jednoduchá. Vše je jen z kamene, betonu, skla a dřeva. Je také ekologická, což je nejlépe vidět z fjordu – je totiž částečně pokryta solárními panely, které dodávají něco z energie, kterou tento palác umění spotřebuje. Nádherná stavba i celé Oslo si vás okamžitě získají stejně jako statisíce návštěvníků před vámi.

OSLO

1142 km, 2 ho d.

54

PRAGUE


germany – czech republic – slovakia – hungary – romania – estonia – latvia

ASK FOR MORE THAN ORDINARY PREMISES

developed by vgp / www.vgpparks.eu

industrial parks, warehouse, production and administrative space


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co si přivézt? Norské vlněné svetry s klasickými vzory jsou známé po celém světě a v zimě pochopíte proč. Co ochutnat? Samozřejmě lososa na sto způsobů, mořské ryby a plody, pak pokrmy z jehněčího jako fårikål, fenalår nebo pinnekjøtt, klasiku z hovězího kjøttkaker, hnědý sýr brunost, jako moučník třeba multekrem z ostružiníku morušky a šlehačky. Zapíjet akvavitem. Kam se vydat? Půl hodiny od Osla leží Drøbak, kouzelně idylické městečko s dřevěnými domečky z 18. a 19. století na východním břehu Oslofjordu. Navštivte pevnost Oscarsborg, akvárium nebo Muzeum Vánoc. Jak zapadnout? Tak s tím opravdu nebudete mít problém. Norové jsou usměvaví, dobrosrdeční a vstřícní ke všem náv­ štěvníkům.

ART IN NATURE

One of the most amazing things about Oslo is how naturally a modern city merges with nature. So if you want to combine two pastimes – enjoying the fresh air and visiting art galleries – you definitely have to visit the Frogner Park with its magically eerie statues by the Norwegian artist Gustav Vigeland. Entry is free and it is a great place for a picnic. Recently, however, this park has acquired a rival, Ekebergparken, which aims to merge history, art and the environment. On more than 60 hectares, statues by masters of sculpture are tastefully incorporated into the landscape, and on display are works by August Rodin, Auguste Renoir, Salvador Dali or Aristide Maillol, as well as contemporary art from such famous names as Jenny Holzer, Sarah Sze, Guy Buseyne or Tony Oursler. What you definitely should not miss are the light installations by American artist James Turrell in an old water tank. It is a very intense and beautiful experience, like something from another, infinite world. The park is easily reached by tram no. 18 or 19. It is not far from the centre and it offers a magnificent view of the city. LIFE AND WORK OF EDVARD MUNCH

Oslo has over 600,000 inhabitants and has been the capital since 1814, when the country gained independence from Denmark. Oslo covers an area of 454 square kilometres, an unbelievable 242 km² of which is covered by forests. Oslo thus ranks among the greenest cities in the world. Water is also never far away. Within the city you will find 343 lakes, and in the 100 km long Oslofjord the city lies alongside there are 40 islands.

The most famous Norwegian artist is definitely the painter Edvard Munch. In a museum dedicated to his life and work, a large collection of Munch’s work can be seen, as well as his personal belongings and even the painter’s private library. You can then see more paintings by this troubled artist and man in the auditorium of the University of Oslo, built in 1911, when the university celebrated the first century of its existence. The auditorium is right next to Karl Johans gate. Munch’s eleven paintings on the walls of the ceremonial hall cover an area of 223 m². For Munch’s iconic painting The Scream, however, you have to visit the National Gallery, which is part of the National Museum of Art, Architecture and Design.

A TRIP INTO HISTORY

Visit Oslo and not seeing the Akershus Fortress is like going to Prague and skipping Prague Castle. This 700-year-old building is the centrepiece of the city and an integral part of its identity. No wonder, as it has always been the seat of kings and governments and has been the scene of many a dramatic event. The current centre of the city was founded in the shadow of this majestic fort in 1624, and its characteristic silhouette towering over the Oslofjord adorns almost every second postcard sold here. A visit to the fortress is like walking through history from the 14th century to the present. The fort also houses a number of museums, among them the museum of the Norwegian resistance movement against the Nazi occupation and the Museum of the Norwegian Armed Forces. 56

THE SCENT OF FARAWAY LANDS, DISCOVERIES AND ADVENTURES

When you say Scandinavia and Norway, every boy of any age will immediately think of stories of the intrepid Viking warriors and their voyages. You will get the best idea about their life and conquests in the Viking Ship Museum on the Bygdøy peninsula. In addition to two perfectly preserved big wooden ships from the 9th century, you will also find other artefacts from excavations in Gokstad, Oseberg and Tune, and from the Viking graves around the fjord where Oslo now lies. Lovers of sea voyages and adventure will also be thrilled by another nearby museum dedicated to marine navigation, and specifically to the most famous polar ship in the world, Fram. The feats of polar explorers


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

like Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup and Roald Amundsen made history, as they were the first to reach places where no human foot had stepped before. Here you realize what incredible obstacles the men participating in these first major expeditions had to overcome. The adventures of another famous discoverer and traveller, Thor Heyerdahl, are then showcased in the Kon Tiki Museum. It is also located on the peninsula, which moreover offers beautiful parks and forests ideal for walks and some of the most popular beaches in Oslo. CELEBRATION OF SPORT

Norway is a world superpower in winter sports. You can make sure of this fact about thirty minutes from the city centre, where you will find a huge shrine to ski jumping, open 365 days a year. The Holmenkollen ramp is the most modern in the world and the only one built entirely of steel. Illuminated by floodlights, at night it shines far into the countryside as an impressive reminder that Norway has no rival in this and many other winter sports. This jumping hill is certain to fascinate all fans of winter sports, but other visitors will not be bored either. The platform on top of the ski jump offers absolutely spectacular views of Oslo and Oslofjord. At the foot of the ski jump is a museum, which opened back in 1923 and charts the history of skiing. IN THE FOOTSTEPS OF DETECTIVE HARRY HOLE

Who does not know the cop Harry Hole, with his propensity for alcoholism, messy private life and talent for

solving the knottiest of crimes? Jo Nesbø’s detective novels are a global phenomenon and have been translated into dozens of languages, with millions of copies sold. In Oslo you have a unique opportunity to take a tour of the city in Harry’s footsteps. You can see how your imagination of the crime locations and places in Hole’s investigations compares to reality. The tour will take you from the Royal Palace, through Karl Johans gate, past the National Theatre and Hotel Continental, to Egertorget square, Var Frelsers Gravlund, a cemetery where the greatest figures of Norway rest, as well the Schrøder restaurant frequented by Hole. It is one of the few remaining classic restaurants (opened in 1925) that offer traditional Norwegian delicacies. The Underwater Bar, a second home to Hole (or perhaps even his first home), is also nearby. Drink a beer to his health there.

WITH CZECH AIRLINES TO OSLO On Mondays and Fridays at 16.40 and on Mondays, Wednesdays and Fridays at 19.10. Back on Mondays and Fridays at 19.20, and on Tuesdays, Thursdays and Saturdays at 6.00.

WALK UP TO THE OPERA

Literally. The building of the Norwegian National Opera and Ballet is made of glass and marble is not only a jewel of modern architecture and the home of top ensembles, it is designed so that it can be walked onto. Its roof of white stone slopes down into the cold waters of the fjord and evokes a huge ice floe rising up from the ocean surface, allowing visitors to walk up to the very edge. From there, a fantastic view of the Oslo fjord opens up. Construction of the building took five years, but it was worth it. It instantly won the hearts of both locals and tourists, and in just

◀ Co se týče množství městské zeleně, nemá Oslo mezi ostatními metropolemi světa konkurenci. — As far as the amount of greenery is concerned, Oslo has no equal among the world capitals. — По количеству зелени в городе у Осло нет конкурентов среди других столиц мира.

57


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

▶ Na území města najdete přes tři sta jezer, takže mít motorový člun se tady vyplatí. — There are over three hundred lakes within the city limits, so owning a motorboat here is definitely worthwhile. — На территории города вы найдёте более трёхсот озёр, так что моторная лодка здесь – дело нелишнее.

five years after it opened its doors it has been visited by over eight million people. The building also won a wide range of some of world’s most prestigious architecture awards. The Opera also boasts a number of records and curiosities – it occupies the area of four football fields and has three stages and more than 1,100 rooms. The main stage is among the most technologically advanced in the world, so it has outstanding acoustics. The back of each of its 1,350 seats is equipped with a small screen where you can read subtitles, with eight languages to choose from. Shipbuilders from the northwest of Norway carved the majestic balconies, and hanging from the ceiling is the largest chandelier in Norway, with a diameter of 7 metres, weighing 8 tonnes, and consisting of 5,800 pieces of crystal. At the same time, however, the whole building is also economical, minimalist and simple in a Scandinavian way. Everything is made of stone, concrete, glass and wood. It is also environmentally friendly, which is best seen from the fjord – the building is partly covered with solar panels that supply some of the energy that this palace of the arts consumes. This beautiful structure will win you over immediately, just as it has the whole city of Oslo, and just as hundreds of thousands of visitors before you. 58

CZECH AIRLINES’ TIPS What to bring back? Norwegian sweaters with classic designs are known throughout the world and in winter you will understand why. What to taste? Of course, salmon prepared in a hundred different ways, sea fish and seafood, also lamb dishes like fårikål, fenalår or pinnekjøtt, the classic beef dish kjøttkaker, brown brunost cheese. For dessert, try multekrem of cloudberry and whipped cream. Wash it all down with aquavit. Where to go? Half an hour from Oslo is Drøbak, a magical and idyllic town on the eastern shore of Oslofjord, with wooden houses from 18th and 19th centuries. Visit the fortress Oscarsborg, the aquarium or the Christmas museum. How to fit in? You will have no problem with this. Norwegians are warm-hearted, helpful and friendly to all visitors.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ В ОСЛО По понедельникам и пятницам – в 16.40. По понедельникам, средам и пятницам – в 19.10. Обратно – по понедельникам и пятницам в 19.20, а по вторникам, четвергам и субботам – в 6.00.

▾ Ve funkcionalistické budově městské radnice nacházející se v přístavu se každoročně uděluje Nobelova cena míru. — The annual awarding of the Nobel Peace Prize takes place in the City Hall functionalist building located in the port. — В здании городской ратуши, построенной в стиле функционализм и находящейся в порту, ежегодно вручается Нобелевская премия мира.

В самом крупном городе Норвегии живёт более 600 000 человек. В 1814 году страна получила независимости от Дании, и Осло стало столицей. Площадь города – 454 км². Целых 242 км² из них покрыты лесами. Так что Осло – один из самых зелёных городов мира. Водоёмы тоже почти повсюду. В городе 343 озера, а в заливе Осло-фьорд (у которого лежит город), простирающемся на сотню километров в длину, находится сорок островов. ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ Побывать в Осло и не посетить крепость Акерсхус – то же самое, что, находясь в Праге, не увидеть Пражский Град. Эта постройка, отпраздновавшая своё 700-летие, – центральная точка города, которая является неотделимой частью его образа. Крепость всегда была резиденцией королей и правительств, здесь произошло множество драматичных событий. Современный центр города был основан в тени этой величественной крепости в 1624 году, а её характерный силуэт, высящийся над Осло-фьордом, украшает чуть ли не каждую вторую продающуюся здесь открытку. Посещение крепости – всё равно что прогулка по прошлому, начинающаяся в XIV веке и возвращающая нас в современность. Здесь находятся и несколько музеев, среди которых – Музей норвежского сопротивления нацистской оккупации и Музей вооружённых сил Норвегии.

ИСКУССТВО НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ Одна из самых потрясающих особенностей Осло заключается в том, насколько естественно переплетаются в нём природа и современный город. Если вы захотите объединить два приятных дела – прогулку на свежем воздухе и посещение художественной галереи, вам будет просто необходимо заглянуть в парк Фрогнер, где вы найдёте очаровательно странные статуи норвежского скульптора Густава Вигеланда. Вход сюда бесплатный, и кстати, это великолепное место для пикника. Однако недавно у этого парка появился соперник – Экебергпаркен, задавшийся целью объединить историю, искусство и окружающую среду. На территории, превышающей 60 гектаров, в местный пейзаж прекрасно вписаны скульптуры таких классиков как Огюст Роден, Пьер Огюст Ренуар, Сальвадор Дали и Аристид Майоль, а также произведения современных знаменитостей – Дженни Холзер, Сары Зе, Тони Оуслера и других. Ни в коем случае не пропустите световые инсталляции американского художника Джеймса Таррелла в старом водохранилище. Вам гарантированы интенсивные и приятные впечатления словно от посещения какого-то иного, бесконечного мира. В этот парк, находящийся совсем недалеко от центра, вы без проблем доберётесь на трамваях № 18 или № 19. Ко всему прочему, отсюда открывается прекрасный вид на город. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЖИВОПИСЦА МУНКА Самый знаменитый норвежский художник – это, без сомнений, Эдвард Мунк. В музее, посвящённом его жизни и творчеству, представлена внуши-


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

▶ Oslo má velmi propracovaný systém městské hromadné dopravy zahrnující metro, autobusy, tramvaje, vlaky i lodě. — Oslo has a well-developed system of city public transport that includes metro, buses, trams, trains and ships. — В Осло тщательно продуманна система общественного транспорта. В неё входят метро, автобусы, трамваи, поезда и водный транспорт.

тельная коллекция работ Мунка, его личные вещи и даже собственная библиотека живописца. Другие картины этого непростого художника и человека можно увидеть в актовом зале городского университета, построенном в 1911 году, когда университет праздновал первое столетие своего существования. Актовый зал находится у самых Ворот Карла Юхана. Одиннадцать картин Мунка на стенах этого торжественного зала занимает впечатляющую площадь в целых 223 м². Однако чтобы увидеть наиболее знаменитую его картину «Крик», вам придётся отправиться в Национальную галерею, которая является частью Национального музея искусства, архитектуры и дизайна.

му для проведения полярных исследований, – «Фраму». Такие полярные исследователи как Фритьоф Нансен, Отто Свердруп и Руаль Амундсен вошли в историю, первыми оказавшись там, где до них не ступала нога ни единого человека. Здесь вы узнаете, какие невероятные препятствия пришлось преодолеть участникам первых крупных полярных экскпедиций. О приключениях другого прославленного путешественника и первооткрывателя, Тура Хейердала, вы узнаете в Музее «Кон-Тики», который тоже находится на этом полуострове. А ещё здесь красивые парки и леса, так и зовущие прогуляться по ним, и несколько знаменитейших и наиболее посещаемых пляжей в Осло.

АРОМАТЫ СТРАНСТВИЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ Когда какой-нибудь мальчик, сколько бы лет ему ни было, услышит слова «Скандинавия» или «Норвегия», он моментально вспомнит истории, в которых фигурируют неустрашимые воины викинги и их мореплавания. Получить максимально полное представление об их образе жизни и их набегах вы сможете в Музее кораблей викингов на полуострове Бюгдё. Здесь вы увидите два идеально сохранившихся деревянных корабля IX века, а также другие артефакты, найденные в результате археологических раскопок в районе фьорда, где сегодня располагается Осло. Любителям мореплаваний и приключений понравится и другой музей, посвящённый кораблям, а точнее, самому знаменитому судну, построенно-

ТОРЖЕСТВО СПОРТА Норвегия – мировая сверхдержава зимних видов спорта. Убедиться в этом вы сможете примерно в тридцати минутах езды от центра, где находится гигантский «храм» спортсменов, занимающихся прыжками на лыжах, открытый 365 дней в году. Это – самый современный в мире лыжный трамплин Хольменколлен, единственный трамплин, целиком сделанный из стали. Его и ночью видно издалека: освещённый прожекторами, он величественно светится, напоминая о том, что в этом и во многих других зимних видах спорта конкуренции у Норвегии нет. Трамплин произведёт впечатление не только на любителей зимних видов спорта, но и вообще на всех посетителей. Ведь с обзорной площадки на его вершине открывается совершенно дивный вид на весь

62


Získejte 2 500 Kč na nákup letenky Českých aerolinií Pořiďte si kreditní kartu Citi Life na okplus.cz a získejte 2 500 Kč na nákup letenky Českých aerolinií. S výhodnými cenami našich jednosměrných letenek je tak cestování ještě výhodnější. Kreditní karta Citi Life Vám navíc přináší i spoustu dalších výhod, včetně odměny v podobě až 2 % z každé uskutečněné platby.

Výhody kreditní karty Citi Life • 2 500 Kč na nákup letenky Českých aerolinií

• Možnost získat míle do programu OK Plus

• Odměna až 2 % z každé platby kartou ve formě Citi Life Prémií

• Slevy až 25 % u partnerů programu Citi Club

Žádejte na okplus.cz Více informací a detailní podmínky akce na okplus.cz. Tato reklama nepředstavuje návrh Citibank na uzavření smlouvy o kreditní kartě.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

город и на Осло-фьорд. А у подножия трамплина вы найдёте музей, основанный ещё в 1923 году, который рассказывает об истории норвежской лыжной традиции. ПО СЛЕДАМ ДЕТЕКТИВА ХАРРИ ХОЛЕ Кто не знает полицейского Харри Холе со всеми его потрохами: алкоголизмом, неустроенной личной жизнью и талантом раскрывать самые запутанные преступления! Детективные романы Ю Несбё – феномен нашего времени, они переведены на десятки языков, миллионы экземпляров проданы по всему миру. В Осло вам представится уникальная возможность совершить прогулку-другую по городу, повторяя маршруты Харри. Проверьте, так ли в реальности выглядят описываемые в книге места, как вы их себе представляли. Отправная точка – Королевский дворец. Затем, по улице Карла Юхана, вы пройдёте к Национальному театру и отелю «Континенталь», к площади Эгерторгет, побываете и на Спасском кладбище (Var Freisers Gravlund), где покоятся представители норвежской элиты. Один из пунктов остановки – ресторан «Schrøder», в который захаживает Холе. Это один из немногих сохранившихся классических ресторанов (открылся в 1925 году), здесь предлагают традиционные норвежские деликатесы. Неподалёку находится «Подводный бар», в котором Холе чувствует себя как дома (да и бывает он там чаще, чем дома). Почему бы не выпить здесь за его здоровье? ЗАЙДИТЕ НА ОПЕРУ Причём в буквальном смысле слова. Здание норвежского национального Театра оперы и балета – из стекла и мрамора – не только ценный объект с точки зрения современной архитектуры и место работы высококлассных музыкальных коллективов. Оно спроектировано так, что по ней можно гулять. Её белокаменная наклонная крыша, похожая на гигантскую ледяную глыбу, торчащую из океанической глади, спускается прямо к холодной воде фьорда. Посетители могут подняться и на крышу. Отсюда открывается фантастический вид на Осло и на фьорд, у которого раскинулся этот город. Строительство Оперы длилось целых пять лет, и оно того стоило. Опера моментально завоевала сердца местных жителей и туристов. Всего за пять лет после её открытия её посетило более восьми миллионов человек. Не обошлось и без многочисленных архитектурных наград, причём самых значимых. Здание может похвалиться и несколькими рекордами, в том числе курьёзными. Оно занимает площадь четырёх футбольных площадок, в нём три 64

сцены и более 1100 помещений. Главная сцена театра – одна из самых технически передовых сцен в мире, здесь абсолютно феноменальная акустика, а задняя часть каждого из 1350 кресел её зрительного зала оснащена небольшим экраном, на котором вы можете выбрать титры на восьми языках мира. Кораблестроители с северо-запада Норвегии вырезали её величественные балконы. С потолка свисает самая большая люстра Норвегии, составленная из 5800 хрустальных подвесок; её диаметр – 7 метров, а вес – 8 тонн. В то же время строительство театра было по-скандинавски экономным, минималистичным и простым. Всё только из камня, бетона, стекла и дерева. К тому же постройка экологична, лучше всего это заметно с фьорда: дело в том, что частично здание покрыто солнечными панелями, которые участвуют в снабжении этого храма искусств энергией. Это восхитительное здание, равно как и весь город Осло, молниеносно покорит ваше сердце так же, как они покорили сердца сотен тысяч других своих гостей.

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES Что привезти в качестве сувенира? Норвежские шерстяные свитера с классическими узорами знамениты на весь мир. В холода вы поймёте, почему это так. Что попробовать? Безусловно, лосося, рецептов приготовления которого – сотни. Морских рыб, дары моря, такие блюда из ягнятины, как форикол (fårikål), феналор (fenalår) или пиннекьот (pinnekjøt), классическое блюдо из говядины – фрикадельки «кьотткакер» (kjøttkaker), «коричневый сыр» брюнуст, а на сладкое возьмите, например, мюльтекрем – десерт из взбитых сливок и морошки. Запивать аквавитом. Что посмотреть в окрестностях? В получасе от Осло находится Дрёбак (Drøbak), очаровательный, идиллический городок с деревянными домишками XVIII и XIX веков, он расположен на восточном берегу Осло-фьорда. Посетите крепость Оскарсборг, аквариум и музей Рождества. Как стать своим среди чужих? С этим точно проблем не возникнет. Норвежцы доброжелательны, предупредительны и улыбаются всем гостям своей страны.


2015: A Year of Fabulous Events in Prague Oskar Kokoschka and Czechoslovakia

20 February – 28 June, National Gallery Prague / Trade Fair Palace The Austrian expressionist painter Oskar Kokoschka spent part of his life in Prague. The exhibition at the Trade Fair Palace presents a cross-section of his works from 1934 –1938 loaned by both Czech and foreign art institutions.

World Ice Hockey Championship 2015

1 – 17 May, O2 Arena The world’s best ice hockey teams will face off in Prague and Ostrava. Prague will host all the games of the A group (Sweden, Canada, Switzerland, Latvia, France, Germany, Austria, and the Czech Republic), the quarter- and semifinals, as well as the final game on 17 May.

Volkswagen Marathon Weekend 2015

2 – 3 May One of the world’s most beautiful running courses takes the runners from Old Town Square through the city’s most beautiful parts, along both riverbanks, offering frequent glimpses of the Castle.

Prague Spring International Music Festival

12 May – 3 June The 70th edition of the esteemed classical music festival will highlight the music of Shostakovich and Mahler, with special programmes dedicated to orchestra as well as chamber works.

www.prague.eu

Khamoro

Prague Pride

Prague Food Festival

Dvořák Prague Festival

24 – 30 May One of the world’s largest festivals of Romany culture will infuse Prague with the fiery temperament of Roma music, culture and traditions. 29 – 31 May, the Royal Garden of Prague Castle A must for all foodies, a three-day celebration of the very best of Czech gastronomy featuring chefs and restaurants, food and wine producers, and live cooking shows is held in the idyllic setting of the Royal Garden by the Prague Castle.

Prague Quadrennial 2015

18 – 28 June The world’s largest event focusing on performance design and space in the broadest sense, from theatre to costume, light, and sound design to new staging approaches. A variety of events will be staged throughout the city, both indoor and outdoor.

Behind the Door

13 – 17 July International festival of street theatre. The very centre of Prague with its splendid historical buildings will serve as a set for five days packed with theatrical experiences.

10 – 16 August The largest event of its kind in Central and Eastern Europe includes concerts, film screenings, talks, parties, sports events and of course, the Rainbow Parade. 7 – 22 September Since its inception, the festival has built its renown on the incontestable, time-proven quality of Dvořák’s works. Its ambitious programming, centred around but not limited to Dvořák, has made it an attractive showcase for outstanding musicians from around the world. SIGNAL | Prague Light Festival 15 – 18 October For four days in October, the historical heart of Prague will again become a focal point of cutting-edge light and sound technologiy, brilliant ideas and unbound creativity. Prague’s landmarks as well as its hidden, mysterious places will be illuminated with the creations of renowned Czech and international audiovisual artists.


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP | КНИГИ Text Natálie Kocábová

Ilustrace Shutterstock.com

Natálie Kocábová Tohle byl můj pokoj (ukázka z knihy) That Was My Room (extract from a book) «Здесь была моя комната» (отрывок из книги)

Z

 naší třídy mohl závodit, kdo chtěl, ale já jsem musela a Frank taky. Neptejte se mě jak to. Jak je něco dobrovolnýho, padne to na mě. To se můžu posrat a stejně to je. A je buřt, kdo další, já tam vždycky jsem. „Čestný závod“ se praktikoval úplně stejně jako při hodinách tělocviku, tudíž bylo jasný, že na tom nejsme úplně růžově. Tou dobou jsme se stále nijak zvlášť nebavili, ale Franz už byl standardní součástí drbárenskýho koloběhu, něco málo jsem na něj věděla. Mimo jiné to, že se s největší pravděpodobností zamiloval do spolužačky Anniky Rominové. Dneska studuje matfyz a jí košer. Franz si byl vědom hrozícího trapasu a vzal to po svym. Zašel do specializovanýho obchodu, kde se krutě plácnul přes kapsu, a vyšel s několika luxusními taškami z tvrdého papíru. Doma si na postel opatrně položil svůj první skutečně parádní oblek. Byl z tmavě modré látky a podle toho, co jsem potom viděla, byla inspirace třicátými lety zcela evidentní. Vypadal perfektně, věděl to a já taky. Teď se čekalo, co na to řekne Annika. A pojďme si ujasnit – Franz nikdy nebyl vyloženě outsider, nebo nedejbože někdo, komu se lehce smálo. Člověk se mu smál pořád, ale jenom proto, že Franz 66

svolil, smál se s ním. A i kdyby nesvolil, člověk si troufnul jen potud, co se Franz neurazil. To, že si kvůli závodům koupil oblek za devět tisíc, ano, jednoho dne se mi přiznal, že kvůli mizernejm závodům, sice zabilo jeho mámu, ale hlavně budilo podezření, že něco není ok s jeho self-esteemem. Že je nějakej loser. To bylo daleko od pravdy. Franz byl prostě ujetej. V den závodu budil velikej respekt, nikdo mu na to nemohl nic říct, nosit kvádro do školy nebylo trestný. Vypadal jako slibný kápo Al Caponeho, doba mu slušela. Fígl spočíval v tom, že až se postaví na startovní čáru, prostě vyrazí tak, jak má ve zvyku. V kombinaci s tím, co měl na sobě, zapůsobí jakoby adekvátně. Dekadentně. Smaže hranici mezi excentrismem a komedií. Když se ho Suchárek pokoušel přesvědčit a následně dotlačit k tomu, aby se převlíknul, Franz pokorně trval na svém, že nemá do čeho a do ničeho půjčeného se nevejde, ale to nevadí, jelikož má školu tůze rád, poběží i tak, jak je – v obleku. Ne, to se nedá nic dělat, on to pro školu rád udělá. Za to ředitelskou důtku nedostal. Když cestou ke startovní čáře podle svých výpočtů míjel Anniku s holkama, bohorovně sundal klobouk z hlavy, kývnul na pozdrav a s temným sarkasmem v hlase zachrchlal: „Řikej mi Frank Kostel.“ ▶


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP | КНИГИ

NATÁLIE KOCÁBOVÁ (1984) Debutovala roku 2003 básnickou sbírkou Slyšíš mě?, po níž v témže roce následovala novela Monarcha Absint a o rok později Schola Alternativa. Autorka se od té doby dál věnovala psaní poezie, povídek a novel, v roce 2011 byla divadlem Puls uvedena její hra Na rohu světa. S tímto divadlem autorka spolupracuje i nadále.

Frank Kostel vyrazil poklidným tempem a nechal se velkolepě předběhnout. Hopkal jak daněk. Podle plánu sklidil ohromný úspěch, škola se válela smíchy. Annika taky. Byl vtipnej, protože chtěl (údajně), a skvěle při tom vypadal, měl to na háku. Největší úspěch ovšem sklidil o tři sta metrů dál, kdy mu podklouzla noha a Kostel se svezl jak dlouhý, tak široký do útrob obří louže s třímetrovým průměrem. Já to věděla, deset minut nato jsem doběhla k němu, on tam stále ležel, po uši ponořen do bláta a trucu a vešel by se tam ještě třikrát. Získal si školu, ovšem přepískl to. Je vtipnej a nic víc. V louži nikdo nevypadá dobře, ani ve Versacem. Stojím nad ním. „Tys myslel Franka Costella.“ „Jo? Je to možný.“ „To byl Frank Costello. Jeden z mála, co umřel…“ „Přirozenou smrtí.“ Franz se na mě rezignovaně podíval. Z tý louže hned tak nevyleze. Chrání ho. „To je Frank Costello,“ opakuju bezmyšlenkovitě. „Dyť řikám.“ Oba jsme zklamaný. To ten déšť. Lehla jsem si k němu. Leželi jsme dvacet pět minut, než závody skončily a Suchárkovi došlo, že si neděláme prdel. Došel si pro nás. A my dostali ředitelskou důtku, v prvé řadě za drzost.

A

NATÁLIE KOCÁBOVÁ (b. 1984) She debuted in 2003 with Can You Hear Me?, a collection of poems. This was followed in the same year by the novella Monarch Absinth and in the next by Schola Alternativa. The author has continued to write poetry, short stories and novellas. In 2011 her play At the Corner of the World was staged by the Puls theatre, with which she continues to cooperate.

lthough the kids in our class could choose whether to take part in the race, Frank and I had to be in it. Don’t ask me why. If something’s voluntary, it falls to me. I could kick and scream, but it wouldn’t make any difference. Regardless of who else is there, I always am. As the ‘Race of Honour’ was run just like the races in our PE class, obviously it was a less than rosy prospect. At that time we hadn’t had much to do with each other, but as Franz’s name often did the rounds in our gossip, I knew a little about him. Among other things, I knew that he was very probably in love with a classmate called Annika Rominová. Today he’s at the University studying maths and physics, and he eats kosher. Aware of our impending embarrassment, Franz took his own view of the matter. He went to a specialist store, where he emptied his pockets to brutal effect, and which he left with a number of luxury stiff paper bags. Once at home, he carefully laid his first proper smart suit out on the bed. Made of a dark blue material, from what I saw later it was evidently inspired by the Thirties. It looked great; he knew it, and I did, too. We were waiting to find out what Annika would say about it. Let’s be clear about this: Franz was never exactly an outsider, or someone people found easy to laugh at, God forbid. People laughed at him all the time, but only because Franz 68

consented to it and laughed along with them. Without Franz’s consent, they never dared go so far as to offend him. But yes, one day he confessed to me that by buying a nine-thousand-crown suit because of a lousy race, not only had he almost killed his mum, he had roused the suspicion that all was not well with his self-esteem; that he was some kind of loser, which was far from the truth. Quite simply, Franz was bonkers. On the day of the race he attracted great respect. No one could say anything against him: wearing one’s best suit to school wasn’t a punishable offence. He looked like a promising capo for Al Capone; the time suited him. The trick lay in the fact that he would stand at and set off from the starting line just as he always did. In combination with what he was wearing, this would make a significant impression – of decadence. It would erase the boundary between eccentricity and comedy. When Suchárek tried to persuade and then force him to change, Franz humbly stood his ground, saying that he didn’t have anything to change into and anything he borrowed wouldn’t fit him, but that didn’t matter because he really liked the school, so he would run as he was – in the suit. There was nothing else for it, and he would do it for the school gladly. Thanks to this, he received no reprimand from the head teacher. On the way to the starting line, as by his reckoning he was passing Annika and the girls, he calmly removed his hat, nodded in greeting, and said, in a rough voice tinged with dark sarcasm, “Call me Frank Kostel.” Frank Kostel set off at a leisurely pace, majestic in allowing himself to be overtaken, skipping like a fallow deer. The plan came off and he was a huge success: the school was rolling in the aisles. Including Annika. He was funny because (supposedly) he wanted to be, and meanwhile he looked great because it was all so effortless. His greatest success, however, was to come three hundred metres further on, when Kostel slipped and slid at full length into a giant puddle three metres in diameter. I found this out ten minutes later, when I ran up to him; he was still lying there, up to his ears in mud and defiance. That puddle could have taken three more of him. He’d won the school over and then he’d blown it. He was funny, nothing more. No one looks good in a puddle, even in Versace. I stood over him. “You were thinking of Frank Costello.” “Oh? Maybe I was.” “Frank Costello was one of the few who died—” “— a natural death.” Franz looked at me with resignation. He was in no hurry to get out of that puddle: it was his protection. “Frank Costello,” I repeated, mindlessly. “Yes indeed.” We were both disappointed. It was the rain. I lay down next to him. We lay there for twenty-five


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP | КНИГИ

minutes, until the race finished and Suchárek realized we were taking the piss. Then he came for us. And we were given a reprimand by the head teacher, primarily for insolence.

В

нашем классе участие в соревнованиях было по желанию, но для меня это выливалось в обязаловку, и для Франца – тоже. Даже не спрашивайте, почему. Как только куда-то нужны добровольцы, – дорогуша, изволь. И хоть ты обделайся перед ними – всё равно так оно и будет, я влипала всегда. «Честные соревнования» между школами проводились точно так же, как обыкновенные забеги на уроках физкультуры, а потому сразу было понятно, что ничего весёлого не предвидится. В ту пору мы с Францем по-прежнему ещё особенно не общались, но он уже входил в стандартную программу девичьего трёпа, так что кое-какие факты я о нём знала. И в частности то, что он, по всем показателям, был влюблён в свою одноклассницу Аннику Роминову (теперь она учится на физмате и ест кошерную еду). Франц чётко понимал, что надвигался большой конфуз, и решил подойти к делу по-своему. Он зашёл в специализированный магазин, не по-детски тряхнул там мошной и покинул заведение с несколькими роскошными пакетами из плотной бумаги. Дома он осторожно выложил на кровать свой первый, по-настоящему шикарный, костюм из тёмно-синей ткани. Судя по тому, что я впоследствии увидела, его вдохновила мода тридцатых годов. Франц был неотразим. Он это знал, я это знала. Оставалось выяснить, как всё это глянется Аннике. Кстати, давайте сразу расставим точки над «ё»: Франц однозначно никогда не был аутсайдером или, боже упаси, человеком, над которым завсегда можно поржать. Вообще-то, над ним смеялись, и постоянно, но только потому, что это разрешал сам Франц, который смеялся первым. А если бы он был против, то смеялись бы аккуратненько, так, чтобы его не обидеть. То, что из-за соревнований (как однажды он мне признался: из-за дурацких соревнований) он купил себе костюм за девять тысяч, – это, конечно, убило наповал его маму. Но главное, это порождало подозрение, что что-то не в порядке с его самооценкой. Что он лузер. Но это было далеко от правды! Просто Франц был чокнутый. В день соревнований все смотрели на него с уважением. Придраться к нему никто не мог: носить костюм в школу не возбранялось. Он выгля69

дел как многообещающий гангстер типа Аль Капоне. Этот стиль был ему к лицу. Его план заключался в том, что он, как ни в чём не бывало, подойдёт к линии старта и побежит, как обычно. И в комбинации с тем, во что он был одет, он будет выглядеть адекватно. По-декадентски. Стерев границы между эксцентричностью и комедией. Когда Сухарек попытался убедить (а потом даже заставить) его переодеться, Франц, опустив очи долу, уверял, что ему не во что, а ни во что чужое он не влезет. Да впрочем – ничего. Поскольку он так сильно любит школу, он побежит как есть – в костюме. Нет-нет, да как же иначе! Да для школы! Для школы-то он – с удовольствием! Так что взбучки от директора не последовало. К стартовой линии он шёл, как и планировал, мимо Анники с девочками. С олимпийским спокойствием он снял с головы шляпу, поприветствовал группку кивком и с сарказмом прохрипел: «Зови меня Фрэнк Костел!» Фрэнк Костел стартовал не слишком ретиво и спокойненько позволил себя обогнать. Он прыгал, как олешек. Как и предполагалось, он произвёл фурор: школа валялась от смеха. Анника тоже. Он был смешной, потому что ему так хотелось (по его словам), и выглядел при этом расчудесно, плевав на всех с высокой колокольни. Но, конечно, апофеоз успеха состоялся триста метров спустя, когда Костел поскользнулся и во всю свою длину растянулся посреди здоровенной лужи, диаметром в целых три метра. Спустя десять минут я добежала до того места, где он продолжал лежать, погрязнув в этой жиже и в своём упрямстве. Школа была на его стороне, но палку он, конечно, перегнул. Да, он смешной. И что дальше? В луже никто не блещет красотой, даже если он одет в «Версаче». Я нависла над ним. — Ты имел в виду Фрэнка Костелло. — Да? Может, может. — Фрэнк Костелло. Один из немногих, кто умер… — Своей смертью. – Франц смиренно посмотрел на меня. По доброй воле из этой лужи он не вылезет. Он под её защитой. — Это Фрэнк Костелло, – машинально повторила я. — Ну, я и говорю. Мы оба были разочарованы. А тут ещё и дождь пошёл. Я плюхнулась к нему. Мы лежали минут двадцать пять, пока не кончились соревнования, и пока до Сухарека не дошло, что мы валяем дурака. Он явился к нашей луже и устроил нам выволочку. Прежде всего, – за дерзость.

НАТАЛИЯ КОЦА� БОВА (1984) Дебютировала в 2003 году сборником стихов «Ты меня слышишь?». В том же году была опубликована её новелла «Владыка «Абсент», а в следующем – Schola Alternativa. С той поры писательница продолжила заниматься сочинением стихов, рассказов и новелл. В 2011 году в театре «Пульс» была поставлена её пьеса «На углу света». Сотрудничество театра и автора продолжается.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Elegance nad řekou / Rezidence Vltava Elegance over the river / Rezidence Vltava ИЗЯЩЕСТВО НАД РЕКОЙ / РЕЗИДЕНЦИЯ «ВЛТАВА»

60 %

prodáno Sold / продано

Přitahuje vás klid v zeleni s výhledem na řeku, ale nechcete se vzdát ani čilého ruchu městských ulic? Pak jsou pro vás ideálním místem luxusní byty Rezidence Vltava. Do you find calm green countryside with views of the river attractive, yet do not want to give up the bustle of city streets? Then Rezidence Vltava luxury apartments are an ideal place for you. О добром имени Чешской Республики и о популяризации её культуры в мире радеют Чешские центры. За один только прошлый год они представили за границей около двух тысяч деятелей чешской культуры. С их генеральным директором, Вильмой Анижовой, мы беседовали о том, в чём конкретно состоит работа центров, и какие люди ею занимаются.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Na Rohanském ostrově v Praze, pouhých dvacet minut pěšky od Starého Města, a přece obklopeno přírodou, je pro vás připraveno 105 nových bytů. Elegantní, tvarově čistá stavba přitahuje pozornost nejen velkorysými střešními terasami, rozdílnou úrovní podlaží sousedních bytů nebo místnostmi s okny téměř k podlaze, ale také v Praze dosud nevídaným komfortem – výtahem vedoucím přímo do bytu. K dispozici jsou byty od malých studií až po rozsáhlé apartmány, přičemž všechny jednotky je možné upravit přesně podle vašich představ. Neobyčejný projekt zaujme i nonstop recepční službou, důrazem na soukromí vlastníků a promyšleným zabezpečením celého objektu. Dvě podzemní patra nabízejí dostatečnou kapacitu parkovacích míst. Kromě vlastní stavby je však Rezidence Vltava jedinečná i svým okolím. Areál je doplněn parkově upraveným atriem, ze tří stran ho obklopuje zeleň a přímo z bytů je nádherný výhled na řeku a část Prahy. Díky umístění v Karlíně, tradiční části Prahy, která posledních patnáct let prochází úžasným rozvojem, je z Rezidence Vltava blízko všude – do restaurace, do školy, k veřejné dopravě, do kavárny, do obchodu. Když si navíc uvědomíme, že k magistrále, odkud se rychle dostanete do všech směrů, to autem zabere asi minutu, pak už není pochyb: Rezidence Vltava, to je dnes jedno z nejpříjemnějších míst k životu v Praze.

On Rohan Island in Prague, just a twenty minute walk from the Old Town and yet surrounded by nature, there are 105 new apartments ready for you. The elegant, cleanly shaped building attracts attention not only because of its generously spacious roof terraces, different floor levels of neighboring apartments or rooms with windows reaching almost down to the floor, but also due to its comfort, so far unprecedented in Prague – elevators leading directly to the apartment. There are apartments from small studios to large suites, and all units can be adjusted exactly to your liking. This unusual project draws one’s attention also by its nonstop concierge service, attention to the privacy of owners and sophisticated security of the whole building. Two underground floors offer sufficient parking capacity. In addition to the building itself, however, Rezidence Vltava is also unique due to its surroundings. The site features a park-adjusted atrium, is enclosed greenery on three sides and the apartments themselves offer beautiful views of the river and part of Prague.

Thanks to its location in Karlín, a traditional quarter in Prague that has in the past fifteen years been undergoing an amazing development, everything is within easy reach from Rezidence Vltava – restaurants, schools, public transport, cafés, shops. Furthermore, when you realize that the highway that gives you quick access to all directions is just about a minute drive by car away, there is no doubt: Rezidence Vltava is nowadays one of the most enjoyable places to live in Prague.

www.rezidencevltava.cz +420 602 126 264 prodej@rezidencevltava.cz

Developer KORTA Prague, a. s. member of HORIZON HOLDING

Exclusive Sales Partner KARLÍN GROUP

На Роганском острове, в Праге, всего в двадцати минутах ходьбы от Старого Города, но при этом в окружении природы, Вас ждут 105 новых квартир. Элегантная, безупречная по своей форме постройка приковывает внимание не только своими просторными террасами на крыше, разным уровнем этажей соседних квартир, комнатами с окнами от пола до потолка, но и почти неслыханным до сей поры в Праге комфортом – лифтом, на котором можно подняться прямо в свою квартиру. Вашему вниманию предлагаются квартиры разной площади – от небольших студий до просторных апартаментов, при этом каждое помещение можно в точности откорректировать в соответствии с Вашими представлениями. Этот исключительный в своём роде проект заинтересует Вас ещё и круглосуточной работой консьержа, вниманием, которое уделяется охране личной жизни собственников, а также тщательной продуманностью всего, что касается объекта как такового. Два подземных этажа предоставляют достаточное количество мест для парковки. Помимо самого строения, резиденция «Влтава» уникальна и тем, что находится в её окружении. На территории комплекса имеется атриум, выполненный как парк, с трёх сторон резидензию окружает зелень, а прямо из квартир открывается восхитительный вид на реку и на Прагу. Благодаря своему расположению в Карлине, традиционном пражском районе, который в последние пятнадцать лет стремительно развивается, от резиденции «Влтавы» легко добраться до всех нужных мест: до ресторана, до школы, до остановок общественного транспорта, до кафе и до магазина. А если добавить, что примерно в одной минуте езды на машине находится магистраль, по которой вы быстро доберётесь куда угодно, сомнений не останется: резиденция «Влтава» на сегодняшний день – это одно из самых приятных мест для проживания в Праге.

Sales Office KEYSTONE Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8 – Karlín +420 602 126 264, +420 226 251 080 prodej@rezidencevltava.cz


CHUDÝ, NEBO BOHATÝ? – ŽÍT, NEBO PŘEŽÍVAT?

RICH OR POOR – MAKING A LIFE OR JUST A LIVING? Před dvěma lety mi moje mladší děti Jasmine (tehdy šestiletá) a Shaan (tehdy osmiletý) položily jednoduchou otázku: Jak moc jsme bohatí?

A couple of years ago my younger children Jasmine (then 6) and Shaan (then 8) asked me a simple question: How rich are we?

Dlouho jsem nad tím přemýšlel. Váhal jsem, jak na otázku odpovědět, a zvažoval fakta, na která jsem v souvislosti s tím narazil:

This question got me thinking for a long time. I introspected and struggled with the answer & came across some facts:

1. Ročně umírá více než 9 milionů dětí kvůli příčinám a nemocem, jimž lze předcházet.

1. More than 9 million children still die every year from preventable causes and diseases. 2. More than 1 billion people live on under $ 1 per day.

2. Více než miliarda lidí musí vystačit s méně než jedním americkým dolarem na den.

3. Nearly 3.5 billion people (half the world’s population) live on under $ 2 a day.

3. Téměř 3,5 miliardy lidí (polovina světové populace) musí vystačit s méně než dvěma americkými dolary na den.

4. The world’s richest country has only 4 % of the world population but consumes more than 25 % of the world’s resources and creates nearly 30 % of the world’s pollution.

4. V nejbohatším státě světa žijí pouhá 4 % světové populace; spotřebovávají však přes 25 % světových zdrojů a  způsobují téměř 30 % světového znečištění. 5. Jedno procento obyvatel tohoto státu vlastní přes 40 % bohatství, horních 20 % pak nejspíš disponuje 90 % tohoto bohatství, takže 80 % lidí vlastní méně než 10 % bohatství. 6. Systémy, které fungují v této zemi, se systematicky snažíme napodobovat i  v  ostatních částech světa s  pomocí Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Citované údaje možná nejsou stoprocentně přesné, ale možná jsou tím „nahým císařem“ uprostřed místnosti, o  kterém nikdo nechce hovořit. Nejsem přesvědčený o  tom, že taková spotřeba či způsob rozdělování bohatství a  distribuce zdrojů jsou udržitelné pro generaci našich dětí či pro generace dětí ještě nenarozených. Nakonec jsem tedy svým dětem dal odpověď, která mi připadala správná: „JSME BOHATÍ, POKUD TOHO NEPOTŘEBUJEME MNOHO, A CHUDÍ, POTŘEBUJEME-LI MOC.“ Sám pocházím z  Indie, tedy rozvojové země postižené velkou chudobou, a tak jsem měl příležitost pozorovat chudobu z těsné blízkosti. Tamější lidé ale byli šťastní a měli šlechetná srdce – z mého dnešního pohledu byli bohatí. Vedle toho jsem měl také příležitost poznat mnoho lidí, kteří vlastní v podstatě všechno, co vlastnit lze, ale nedokážou se s  ničím rozloučit a neustále se pachtí za tím, aby měli ještě víc – a ti jsou z mého dnešního pohledu spíše chudí. V podnikatelské sféře nás učí pravidlu 80:20 a také tomu, že co nelze změřit, jako by neexistovalo. V 21. století však možná

5. In this country 1 % of the population owns over 40 % of the wealth and the top 20 % probably over 90 %, leaving the bottom 80 % with less than 10 %. 6. We are systematically trying to replicate the systems of this country with the help of the World Bank and the International Monetary Fund to the rest of the World. All my figures may not be 100 % correct but Maybe there is a PINK ELEPHANT in the room that no one wants to talk about. I  am not convinced that this kind of consumption or wealth and resource distribution is sustainable for our children and unborn generations to come. Then I shared with them what I thought was the right answer: “WE ARE RICH IF WE DON’T NEED MUCH AND POOR IF WE NEED A LOT“. Coming originally from India, which is a  developing country with a  lot of poverty. I  had the good fortune of having seen poverty at close quarters but people that were Happy and with generous hearts and in my opinion now – rich. I  have also had the good fortune of knowing lots of people who own practically everything that can possibly be owned but who and are unable to part with anything and constantly struggling for more – in my opinion now, rather poor. In business we have been taught the 80:20 rule and what we cannot measure does not exist, but in the 21st century we probably need to revisit the GDP model as the only measure of development. This model, in my opinion, seems to be broken in a major way. Organizations like the OECD are now starting to look at measures like GNH (Gross National Happiness) and


bude zapotřebí přehodnotit model HDP coby jediného měřítka rozvoje – podle mého názoru má pravděpodobně obrovskou trhlinu. Organizace jako OECD už začínají sledovat měřítka jako HNŠ (hrubé národní štěstí) a některé velmi konkurenceschopné skandinávské státy, Kanada či Nový Zéland představují vynikající příklady zemí, které se v  těchto nových žebříčcích umisťují hodně vysoko.

ŠTĚSTÍ =

VDĚČ N OS T (čl ov ě k ch ce t o, co má ) US PO KOJE N Í ( čl ov ě k má t o, co ch ce )

Mám pocit, že právě to možná představuje udržitelnější způsob, jak kráčet vstříc budoucnosti našich dětí. Já sám jsem byl ještě před pár lety velmi chudý, uvězněný ve věčném kolotoči vydělávání peněz. Neměl jsem čas se zastavit či se z odstupu podívat na svou životní cestu, na důvod a účel vlastní existence. A pak se náhle, uprostřed roku 2012, můj život ze zdravotních důvodů úplně zastavil. Pracoval jsem na  maximum, neustále jsem měl před očima svůj „TO DO“ seznam a  byl jsem k  zastižení 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Jednoho dne jsem si ale uvědomil, že jako lidská bytost mám jediný úkol, a to BÝT, vedle všech dalších vykonávaných povinností, protože pokud by seznamy povinností byly tak zásadní, pravděpodobně bych se neoznačoval za lidskou bytost (Human Being), ale za lidského konatele (Human Doing). A tak jsem se stáhl z podnikání i ze života. Zpomalil jsem, začal jsem meditovat, víc vnímat a soustředit se na přítomný okamžik – trávil jsem tu dobu pouze se svým vlastním já, nikam se nehnal a nic jsem nedělal. Byl to ten nejlépe strávený čas na tomto světě, co jsem kdy prožil. Podstatou je napojit se na vlastní já, vrátit se „domů“. Dnes už 2,5 roku nevlastním televizi a  nekupuji si noviny. Možná je to vyhrocená reakce, ale jsem velmi šťastný, protože svět, v  němž žijeme, je nádherný. Vůbec to není tak špatné a děsivé místo, jak se nám snaží namluvit média. Z  odstupu jsem si najednou uvědomil, že ne všechno, co se dá spočítat, se v životě počítá, a stejně tak ne všechno, co se v životě počítá, se dá spočítat. Došlo mi, že to, co určuje kvalitu mého života, je nehmatatelné. Shakespeare před mnoha lety prohlásil, že „krása tkví v oku pozorovatele“, a mně náhle připadalo, že mám před očima mlhu. Neviděl jsem krásu, která nás obklopuje, a tak jsem zpomalil a začal se každý večer sám sebe s rozvahou ptát: „Jaký pocit mám z toho, jak jsem strávil dnešní den?“ Život je krásný a  já jsem konečně začal „ŽÍT, NIKOLIV JEN PŘEŽÍVAT“. Jako skvělý den vnímám ten, kdy jsem udělal něco pro člověka, který mi to nikdy nebude moci oplatit. Snažím se totiž nyní soustředit na činy samotné bez ohledu na jejich výsledek. Mám v  životě velké štěstí a  jsem velmi vděčný za  všechno, co mě na tomto světě potkalo a zároveň si uvědomuji, že naše nynější kroky mohou ovlivňovat a formovat životy ještě nenarozených generací. Je báječné prožívat každé další ráno a  každý nový den s vědomím, že takovou úžasnou možnost máme. „ŽIVOT NENÍ O  TOM, KOLIKRÁT SE NADECHNEME, ALE O TOM, KOLIKRÁT ZŮSTANEME S ÚŽASEM BEZ DECHU.“

we have some very competitive countries from Scandinavia or Canada or New Zealand etc. that are great examples of countries that rank high on the new measures.

HAPPINESS =

G RATITU D E (w a n t i n g w h at y ou h a ve) G RATIF ICATIO N ( h a v i n g w h at y ou want)

And this, I feel, may be a more sustainable path into the future for our children I,  too, was very poor just a  few years ago and was on the treadmill making a  living. I  did not have any time to ‘stop or take a step back and look at the Canvas of my life or the reason or purpose of my existence. And then suddenly one day, due to health reasons, my life came to a standstill in the middle of 2012. I was running fast and on demand 24/7 with TO DO lists until I realized one day that if DOING was so important, I would be a Human Doing and not a Human Being. So I stepped back from my business and from my life. I slowed down and started to meditate and be more mindful & just stay in the present moment – I spent time with myself going nowhere and doing nothing – and it is the best time I have spent on the face of this planet. It is about connecting with myself. It is about coming Home. Today, I do not have a television at home for over 2,5 years and I do not get any newspaper. It may be an extreme response but I am a very happy man because the world we live in is beautiful and not at all as bad and scary as we are given to believe it is by our media. Suddenly, as I  have stepped back, I  have realized that not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts. I  have realized that it is this intangible which determines the quality of my life. Many years ago Shakespeare said: “Beauty lies in the eyes of the beholder“ and I somehow felt that my eyes were very foggy. My eyes did not see the beauty that we are surrounded with so now I have slowed down and started to mindfully ask myself the question: “How do  I  feel about how I  spent my time today?“ – every day. Life is beautiful. And I have started to finally “MAKE A LIFE INSTEAD OF JUST MAKING A LIVING“. It’s a perfect day for me when I can do something for someone who I  know will never be able to repay me back –because I  now try to focus myself on the actions with complete detachment from the results. I  am very fortunate and very grateful for everything that the Universe brought me and I am aware that there are generations yet unborn whose very lives may be shifted and shaped by the actions we take today. I think it is a beautiful possibility to live into every morning and every day “LIFE IS NOT ABOUT THE NUMBER OF BREATHS WE TAKE BUT ABOUT THE MOMENTS THAT TAKE OUR BREATH AWAY.“ Sanjiv Suri, President&CEO, Zátiší Group suri@zatisigroup.cz

Sanjiv Suri, President&CEO, Zátiší Group suri@zatisigroup.cz

Toto 104minutové video na téma „The End of Poverty?” se mi zdá velmi výmluvné a  poučné: www.zatisigroup.cz/eop. Hezkou podívanou a dejte mi vědět, co si o tom myslíte.

I found this 104 min video on “The End of Poverty?“ very revealing and enlightening: www. zatisigroup.cz/eop Happy watching and let me know what you think about it.


| STŘÍPKY | NEWS | МОЗАИКА

Devatenáct nových destinací otevřou České aerolinie v letní sezoně 2015 Czech Airlines to Serve Nineteen New Destinations in Summer 2015 Czech Airlines открывает 19 новых направлений в летнем сезоне 2015   V nadcházející letní sezoně zahájí České aerolinie provoz na 25 pravidelných linkách do 19 nových destinací. Kromě spojů do Billundu, Bilbaa, Boloně, Corku a Osla, které oznámily vloni na podzim, budou nově operovat také z Prahy do Atén, Bordeaux, Liverpoolu, Porta, Stavangeru, Benátek, Kristiansandu, Växjö, Linköpingu, Poznaně, Gdaňska, Stuttgartu a Göteborgu plus několik dalších linek do jihozápadní Evropy s odlety ze Stuttgartu. Mimo to společnost zavede také nové, jednodušší tarifní balíčky s jednotnými podmínkami, v nichž bude zvýhodňovat členy svého věrnostního programu OK Plus. České aerolinie budou v letní sezoně 2015 létat do 49 destinací ve 24 zemích, společně s partnery pak do více než 120 destinací v 50 zemích. „Rozšíření naší dopravní sítě nám umožní efektivnější využívání flotily, zejména letadel typu ATR, která budou nasazována na více než polovinu plánovaných nových linek,“ vysvětlil Jozef Sinčák, předseda představenstva Českých aerolinií, a dodal: „Současně přesouváme kapacitu uvolněnou z ruského trhu, který čelí výraznému propadu poptávky po cestách do ČR i směrem do Evropy.“ Díky pokračující spolupráci na bázi vzájemného sdílení kódů se společností Travel Service mohou České aerolinie nabídnout svým zákazníkům v letošní letní sezoně dalších 10 nových destinací, jako jsou dovolenkové cíle Faro v Portugalsku, Funchal na Madeiře, Fuerteventura a Lanzarote na Kanárských ostrovech, černohorská Podgorica, řecká Preveza a ostrov Samos, albánská metropole Tirana, Varna na černomořském pobřeží Bulharska a Londýn – Gatwick. Linky budou operovány společností Travel Service pod značkou SmartWings a České aerolinie na nich budou mít svůj OK kód.   Czech Airlines will start operating 25 regular routes to 19 new destinations during the upcoming summer season. In addition to the connections to Billund, Bilbao, Bologna, Cork and Oslo that were announced by the carrier last autumn, Czech Airlines will start operating flights from Prague to Athens, Bordeaux, Liverpool, Porto, Stavanger, Venice, Kristiansand, Växjö, Linköping, Poznan, Gdansk , Stuttgart and Gothenburg, as well as several additional routes departing from Stuttgart to locations in south-western Europe. The company also plans to introduce new simplified tariff packages with common conditions that will give members of their OK Plus frequent flyer programme additional benefits. As a result of these changes, during the 2015 summer season Czech Airlines will fly to 49 destinations in 24 countries, and, when combined with the services offered by their partner airlines, to more than 120 destinations in 50 countries. “By extending our transport network, we will be able to use our fleet more efficiently, particularly our ATR aircraft, which will be used for more than half of the planned new routes,” explains Jozef Sinčák, Chairman of the Czech Airlines Board of Directors. He goes on to add, “At the same time we are shifting the capacity freed up from the Russian market, which is currently suffering a dramatic drop in demand for flights to the Czech Republic and other European destinations.” Based on its continued code-share cooperation with Travel Service, Czech Airlines are able to offer its customers another 10 new destinations for this summer. These include the holiday destinations of Faro in Portugal, Funchal on the island of Madeira, Fuerteventura and Lanzarote in the Canary Islands, Podgorica in Montenegro, Preveza and the island of Samos in Greece, the Albanian capital of Tirana, Varna on Bulgaria’s Black Sea coast, and London Gatwick in the UK. These routes will be operated by Travel Service under its SmartWings brand and the Czech Airlines’ OK code will be included for all flights.   В предстоящем летнем сезоне Czech Airlines планирует открыть 19 новых направлений и 25 регулярных сообщений. Помимо полетов в Биллунд, Бильбао, Болонью, Корк и Осло, о которых компания сообщила еще осенью прошлого года, Czech Airlines будет выполнять рейсы в Афины, Бордо, Ливерпуль, Порто, Ставангер, Венецию, Кристиансанн, Векшё, Линчёпинг, Познань, Гданьск, Штутгарт и Гётеборг, а также будут выполняться перелеты из Штутгарта в города на юго-западе Европы. Компания также планирует ввести новые упрощенные тарифные пакеты, условия которых позволят участникам программы премирования часто летающих пассажиров OK Plus получить дополнительные преимущества. Таким образом, в результате нововведений Czech Airlines в течение летнего сезона будет выполнять рейсы по 49 направлениям в 24 странах, а совместно со своими партнерами по более чем 120 направлениям в 50 странах. «Расширение нашей транспортной сети должно способствовать более эффективному использованию флотилии, в частности самолетов типа ATR, которые будут эксплуатироваться на более чем половине из запланированных новых линий», – прокомментировал Йозеф Синчак, председатель совета директоров Czech Airlines. «На российском рынке в настоящее время наблюдается существенное сокращение спроса на перелеты в Чешскую Республику, в связи с этим мы перенаправим освободившиеся ресурсы на новые европейские направления». В предстоящем летнем сезоне Czech Airlines продолжит сотрудничество с компанией Travel Service на основе двустороннего код-шеринга. Благодаря этому сотрудничеству, Czech Airlines сможет предложить своим клиентам еще 10 новых направлений, таких как Фару в Португалии, Фуншал на острове Мадейра, Фуэртевентура и Лансароте на Канарских островах, Подгорица в Черногории, Превеза и остров Самос в Греции, метрополия Албании Тирана, Варна на черноморском побережье Болгарии и Лондон. Рейсы по этим маршрутам будет выполнять компания Travel Service под брендом SmartWings, а компания Czech Airlines будет иметь на них свой код OK. 76


| STŘÍPKY | NEWS | МОЗАИКА

České aerolinie zahájily pravidelný provoz z Ostravy do Düsseldorfu

Czech Airlines started operating a regular route from Ostrava to Düsseldorf «Czech Airlines» открывает регулярные рейсы из Остравы в Дюссельдорф

  Provoz na lince mezi Ostravou a Düsseldorfem zahájily od letošního března České aerolinie. Spoje budou provozovány třikrát týdně letadly ATR 72 s krátkým mezipřistáním v Praze. Cena zpáteční letenky bude začínat na 6760 Kč včetně všech poplatků. Díky lince Ostrava– Praha–Düsseldorf mohou České aerolinie nově nabídnout pohodlné a rychlé spojení do metropole Severního Porýní-Vestfálska bez nutnosti jakéhokoliv přestupování. Kromě nových spojů do Düsseldorfu otevřou České aerolinie na Letišti Leoše Janáčka Ostrava také kancelář pro vystavování letenek a pro další služby.   As of March this year, Czech Airlines began operating a regular line between Ostrava and Düsseldorf. Connections will be operated three times a week, by ATR 72 aircraft with a short stopover in Prague. The price of a return ticket will begin at 6,760 CZK, including all fees. Thanks to the Ostrava – Prague – Düsseldorf route, Czech Airlines can newly offer a convenient and quick connection to the capital of North RhineWestphalia without any transfers. In addition to the routes to Düsseldorf, Czech Airlines will also open an office to issue tickets and provide other services at the Leoš Janáček Airport Ostrava.   В марте этого года компания «Czech Airlines» начала выполнять полёты между Остравой и Дюссельдорфом. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю на самолётах ATR 72 с краткой промежуточной посадкой в Праге. Самая низкая цена билета в оба конца со всеми сборами будет равняться 6760 чешских крон. Запуская маршрутную линию Острава – Прага – Дюссельдорф, «Czech Airlines» вновь предлагает удобное и быстрое сообщение со столицей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, при котором пассажирам не нужно совершать пересадку. Помимо введения нового рейса на Дюссельдорф, «Czech Airlines» откроет офис для оформления билетов и оказания других услуг в остравском аэропорту имени Леоша Яначека.

77


| STŘÍPKY | NEWS | МОЗАИКА

Duchovní služba pro cestující nově na letišti v Praze Spiritual services for passengers newly at the Prague airport В пражском аэропорту появилась новая духовная услуга   Od 1. února 2015 na Letišti Václava Havla Praha nově funguje duchovní služba. Pasivní duchovní podporu pro cestující zajišťuje kaplan Jákob Christophe. Ten se bude pohybovat v prostorách Terminálu 1 i Terminálu 2. Snadno ho poznáte podle tmavě modré vesty s označením Duchovní správa letiště / Airport Chaplaincy, kterou bude mít na sobě. Případně ho můžete přivolat pomocí letištních telefonů na lince 9379 nebo ho kontaktovat na mobilním telefonu (+420)602 377 032. Na mnohých letištích ve světě tato služba úspěšně funguje již řadu let, proto věříme, že přítomnost duchovního přivítáte.   From February 1, 2015, Václav Havel Airport Prague newly introduces spiritual services. It is a passive spiritual support for passengers, which is provided by the chaplain Jákob Christophe. The chaplain will walk around both Terminal 1 and Terminal 2. You can easily recognize him by the dark blue vest bearing the marking: Airport Spiritual Administration / Airport Chaplaincy, that he will be wearing. If need be, you can also call him using the airport phones, line 9379, or contact him by mobile phone (+420) 602 377 032. This service has been functioning successfully for many years at many airports in the world, we are therefore hoping that you will welcome the chaplain’s presence.   С 1 февраля 2015 года в Пражском аэропорту имени Вацлава Гавела действует новая духовная услуга. Речь идёт о пассивной духовной поддержке пассажиров, которую осуществляет капеллан Якоб Кристоф. Священник будет перемещаться между Терминалом 1 и Терминалом 2. Его будет легко узнать по тёмно-синей безрукавке с надписью: «Duchovní správa letiště» / «Airport Chaplaincy». С ним также можно связаться посредством телефонов аэропорта, набрав номер 9379, или позвонив ему на мобильный телефон по номеру (+420)602 377 032. Эта услуга успешно работает во многих аэропортах мира, поэтому мы верим, что вы оцените присутствие духовного лица и в пражском аэропорту.

78


#yOK

What is the place of your dreams? Fly there with us!


WELCOME TO AN OASIS OF TRANQUILITY… THE SKYTEAM EXCLUSIVE LOUNGE. Step into a SkyTeam Exclusive Lounge and unwind. In this peaceful place, the buzz of the terminal is behind you and our lush botanical wall adds a breath of fresh air to your travels. If business calls, complimentary Internet and recharge outlets help you keep things rolling smoothly along. You will find us at London Heathrow’s T4, Istanbul and Sydney - and keep an eye out for another SkyTeam Exclusive Lounge opening soon in Dubai. Visit us there, or at any of our 560 lounges, and enjoy a little pre-flight or stopover relaxation. Check out our Lounge Finder at skyteam.com or download the SkyTeam app.


| SKYTEAM | SKYTEAM | SKYTEAM

SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

SKYTEAM

SKYTEAM

SkyTeam je mezinárodní aliance 20 leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of 20 airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 1,000 destinations in 186 countries.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 20 авиакомпаний. Благодаря одной из самых широких сетей стыковочных аэропортов, альянс SkyTeam ежедневно предлагает 552 миллионам своих пассажиров более 15000 перелетов в 1000 направлениях, в 186 стран.

PROČ ZVOLIT SKYTEAM

WHY TO CHOOSE SKYTEAM

ПОЧЕМУ SKYTEAM

• VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

• GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.**

• SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.***

• STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb. * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové

• MORE MILES Earn miles toward elite status redeemable on any member airline.*

• GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full coach / economy class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.**

• EASY CONNECTION Make convenient connections with our exten sive worldwide hub network.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights.***

• QUALITY STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

stránce svého programu Frequent Flyer. Podléhají pravidlům

• БОЛЬШЕ МИЛЬ Начисление миль при полете самолетом любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование при дальнейших полетах самолетами любой авиакомпании альянса.* • ГАРАНТИЯ БРОНИРОВАНИЯ Участникам Элитного Клуба SkyTeam Plus предоставляется гарантированное бронирование места в эконом-классе при бронировании билета за 24 часа до вылета.**

• УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ РЕЙСОВ Широкая сеть маршрутов альянса предлагает своим пассажирам пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов.

• ОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕ ПЕРЕЛЕТЫ Для рейсов с пересадкой проводится только одна регистрация.***

• СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА Все участники альянса SkyTeam предоставляют своим пассажирам одинаковое качество услуг.

programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid

** Musíte být Elite Plus Frequent Flyer a udělat si rezervaci

SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s pro-

24 hodin před odletem.

gramme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeem-

*** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance

able on all SkyTeam operated aircraft.

* Все действующие перелеты авиакомпаний альянса можно

SkyTeam a maximálně tři přestupy.

** You must be an Elite Plus Frequent Flyer and make your

найти на страницах программы часто летающего пассажира.

reservations 24 hours in advance.

Перелеты осуществляются согласно правилам каждой

*** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itiner-

авиакомпании. Существуют определенные ограничения.

ary, and a maximum of three connections.

** Пассажир должен иметь статус часто летающего пассажира Elite Plus и забронировать билет за 24 часа до вылета. *** Если в Вашем маршруте максимум две авиакомпании альянса SkyTeam и максимум три пересадки.

review | 81


Vše, co potřebujete vědět o mílích ve věrnostních programech Everything you need to know about frequent flyer programmes’ miles Всё, что вам нужно знать о милях в бонусных программах

Zjistěte si, jak můžete od svého věrnostního programu u aliance SkyTeam získat co nejvíce!

Find out how to get the most out of your SkyTeam alliance loyalty programme!

Má SkyTeam vlastní věrnostní program? Ne, SkyTeam nemá vlastní věrnostní program, ale členství v jednom z 20 věrnostních programů členů SkyTeamu vás opravňuje využívat výhody napříč celou aliancí.

Does SkyTeam have its own loyalty programme? Although SkyTeam does not have its own frequent flyer programme, membership in one of the twenty frequent flyer programmes of the individual members of the SkyTeam entitles you to use its advantages throughout the Alliance.

Existuje pro věrnostní program aliance SkyTeam karta? Ne, pro věrnostní programy neexistuje jedna karta pod hlavičkou SkyTeamu, ale tím, že se zapojíte do věrnostního programu některé členské letecké společnosti SkyTeamu, získáte v jejím věrnostním programu své členské číslo, kartu a tím také možnost sbírat a uplatňovat volné míle u všech 20 členských leteckých společností!

Is there a SkyTeam Alliance loyalty programme card? No, there isn’t a single card for all the programmes under the auspices of the SkyTeam. However, by joining a loyalty programme of one of the SkyTeam member airlines, you will be assigned your membership number and given a card as well as an opportunity to collect and redeem miles with all the twenty member airlines!

Můžu získávat a uplatňovat volné míle věrnostního programu u všech aerolinií, které jsou členem aliance SkyTeam? Cestující shromažďují základní míle při letech operovaných SkyTeamem a za nalétané míle také mohou při letech operovaných SkyTeamem využívat odměny.

Can I earn and redeem frequent flyer loyalty programme miles with all the member airlines of the SkyTeam alliance? Passengers collect basic miles on flights operated by the SkyTeam and for the earned miles can also redeem the rewards on the SkyTeam operated flights.

82 | review

Узнайте, как получить максимум от своей бонусной программы! Есть ли у альянса «SkyTeam» единая программа лояльности? Нет, единой программы для часто летающих пассажиров у «SkyTeam» нет, однако членство в одной из двадцати программ лояльности авиакомпаний-участниц «SkyTeam» предоставляет вам право пользоваться выгодами всего альянса. Существует ли в рамках программ для часто летающих пассажиров карта альянса «SkyTeam»? Нет, единой карты часто летающих пассажиров, на которой было бы написано «SkyTeam», не существует. Однако присоединяясь к программе лояльности одной из компаний-участниц альянса, вы получаете в рамках этой бонусной программы свой членский номер и карту, а также возможность собирать мили и пользоваться ими, летая на самолётах любой из двадцати авиакомпаний-участниц! Я могу получать и использовать свободные мили своей бонусной программы, пользуясь услугами всех авиалиний-членов альянса «SkyTeam»? Летая на самолётах компаний-участниц «SkyTeam», пассажиры накапливают мили, которые на рейсах альянса можно конвертировать в бонусы и льготы.


| V Ě R N O S T N Í P R O G R A M Y | L O YA LT Y P R O G R A M M E S | П Р О Г Р А М М Ы Л О Я Л Ь Н О С Т И

OK PLUS Staňte se členem věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: • bonusové letenky do celého světa, • lety ve třídě Business i s letenkou třídy Economy, • vstupy do salonku a další odměny. Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám je na vyžádání poskytne náš palubní personál.

Become a member of the OK Plus Czech Airlines Frequent Flyer programme and let yourself be spoilt en route.

Станьте членом программы лояльности «OK Plus» «Czech Airlines» и позвольте баловать себя во время Ваших путешествий.

MEMBERSHIP BENEFITS:

ЧЛЕНСТВО В ПРОГРАММЕ ПРИНОСИТ ВАМ:

• Bonus tickets to anywhere in the world • Flying Business class with an Economy class ticket • Lounge access and other rewards Many more premium services available for members holding the OK Plus Silver, Gold and Platinum cards. For more information about the programme and to download an application form, please visit www.ok-plus.com. Czech Airlines cabin crew will also be happy to provide you with an application form.

• Бонусные авиабилеты по всему миру • Полеты в бизнес-классе даже с билетом в эконом-класс • Доступ Lounge и другие премии Для самых верных членов подготовлены серебряная, золотая и платиновая карты «OK Plus» со множеством дополнительных выгод. Подробную информацию и заявление для участия в программе «OK Plus» Вы найдете на сайте www.ok-plus.com или Вам предоставит их по Вашей просьбе летный персонал.

OK PLUS CORPORATE The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free company account at www.okpluscorporate.com.

Программа поощрения клиентов «OK Plus Corporate» «Czech Airlines» предлагает Вашей компании возможность экономии расходов и ряд других преимуществ. Летайте умно и создайте свой личный счет на www.okpluscorporate.com.

NOVINKY

NEWS

НОВОСТИ

NOVÝ PARTNER PROGRAMU OK PLUS – ILLY

NEW OK PLUS PARTNER – ILLY

НОВЫЙ ПАРТНЁР ПРОГРАММЫ OK PLUS – ILLY

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších výhod. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj firemní účet na www.okpluscorporate.com.

V lednu jsme mezi naše partnery přivítali společnost LE PATIO INTERNATIONAL, která vám nabízí především kávu a kávovary ILLY. Nově tak můžete získávat míle i během toho, co si budete vychutnávat šálek lahodné kávy. Míle obdržíte také za další skvělé produkty jako čokoláda, čaje, šálky a jiné. Stačí pouze nakoupit prostřednictvím e-shopu www.nasekava.cz. Pro více informací navštivte www.nasekava.cz nebo svůj osobní profil na www.okplus.cz.

A range of our partners has been expanded by company LE PATIO INTERNATIONAL, which offers you especially coffee and coffeemakers ILLY. It means you can earn miles also while enjoying a cup of a delicious coffee. You will also earn miles for other great products such as chocolate, teas, cups and others. All you need to do is to make a purchase through e-shop www.nasekava.cz. For more information visit www.nasekava.cz or your personal profile at www.ok-plus.com.

В январе круг наших партнёров расширился: в него прибыла компания «LE PATIO INTERNATIONAL», предлагающая Вам, прежде всего, кофе и кофеварки ILLY. А это значит, что теперь Вы сможете получать мили, наслаждаясь чашечкой вкуснейшего кофе. Кроме кофе, мили Вам принесут и другие замечательные продукты и изделия, такие как шоколад, чай, чашки и др. Всё, что Вам надо сделать, — это воспользоваться услугами электронного магазина www.nasekava.cz. Дополнительную информацию вы найдёте на сайте www.nasekava.com, а также в своём Личном кабинете www.okplus.com.

review | 83


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

| U Ž I T E Č N É I N F O R M A C E | U S E F U L I N F O R M AT I O N | П О Л Е З Н А Я

ИНФОРМАЦИЯ

V POHODĚ VE VZDUCHU V POHODĚ VE VZDUCHU FOR FLYING FITFIT TO FLY Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. В INFOR ВОЗД УACE ХЕ С| USEFUL КОМФОР ТОМ EČ NÉ M INFOR M AT ION A few simple exercises can help you feel fit and refreshed. NOHY

OHODĚ VE VZDUCHU FOR FLYING

LEGS Put both hands around one knee and raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Keeping your hands around your knee, slowly lower your leg. Switch legs and repeat ten times.

ik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. simple exercises can help you feel fit and refreshed. NOHY

R M ACE | USEFUL INFOR M AT ION Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát. RAMENA LEGS Ruce položte dlaněmi Put hands Radolůboth na stehna. around one knee and meny kružte dopředu, raise it todozadu your chest. nahoru, Hold 15 seconds. a dolů.for Pohyb musí Keeping your hands být plynulý. Několikrát around knee, opakujteyour a dýchejte slowly your při tomlower pomalu a praleg. Switch and videlně. ZÁDA A legs PAŽE repeat tenpoložte times. SHOULDERS Chodidla Place your hands on na zem a zatáhněte your thighs. Bring břicho. Pomalu se your shoulders forpředkloňte a rukama ward, up, then sjeďtethen po nohou backward and down a natáhněte je až in a circular k prstům na motion. noze. Repeat severalvydržte times, V této poloze KOTNÍKY gently. Breathe 15 sekund. Pomaluand aAND pravislowly evenly. BACK delně kružte nohou ARMS v kotníku. Place both Nejprve feet flat on na jednu the groundstranu and hold a pak druhou.Bend Na in yourna stomach. každouforward stranuand kružte slowly 15 sekund. move your hands over your legs toward your KOLENA toes. Rest in this posiOhněte ANKLES tion for koleno, 15 seconds. zdvihněte nohu Rotate your feeta zatněte stehenní svaly. slowly and evenly Nohy vystřídejte. in a circle around Syour každou nohou ankles, first in opakujte 20krátand až one direction 30krát. then the other, for 15 seconds in each CHODIDLA direction. 106 | review Obě paty opřete KNEES o zemone a prsty Bend kneešpičky and

VE VZDUCHU YING

viků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. ses can help you feel fit and refreshed.

EFUL INFOR M AT ION

ama oleno a přik hrudi. sekund. ále koleno u pomalu ů. Vyměňte ujte

UCHU

í a přispěje k pocitu pohody. ou A feel fit and refreshed.

M AT ION

te dlaněmi ands hna. Raee knee and dopředu, our chest. zadu 5ybseconds. musí ur hands Několikrát ur knee, dýchejte er your malu a praPAŽE legs and oložte times. DERS atáhněte hands on malu se s. Bring a rukama ders forohou up, then e je až and down ar motion. noze. ze eralvydržte times, Y athe raviND evenly. e nohou Nejprve feet flat on anu hold and uhou. Bend Na mach. nu kružte ard and hands over ward your An this posieno, seconds. nohu feet a za-

pocitu pohody. refreshed.

.

НОГИ

Двумя руками обнимите колено и притяните его к груди. Оставайтесь в таком положении 15 секунд. Держа колено руками, ногу медленно опускайте вниз. Поменяйте ноги. Упражнение выполните 10 RAMENA ZÁDA A PAŽE KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA раз для каждой ноги. Ruce položte dlaněmi Chodidla položte Pomalu a praviOhněte koleno, Obě paty opřete dolůRAMENA na stehna. Rana zem a zatáhněte delně kružte nohou zdvihněte nohu a zao zem a prsty špičky SHOULDERS ПЛЕЧИ meny kružte dopředu, v kotníku. svaly. ладонями chodidel Ruce položte dlaněmibřicho. dolů Pomalu sePlace your hands onNejprve your thighs. tněte stehenní Руки положите наzdvihněte беnahoru, dozaduRameny kružte předkloňte a rukama na shoulders jednu stranu co nejvýše. Pak na stehna. Bring your forward, thenNohy vystřídejte. дра. Делайте круговые движения a dolů. Pohyb nahoru, musí dozadu sjeďte po nohou up, thenabackward pak na druhou. Na in a cirS každou nohouвперед, вверх, o zemназад, opřete špičky dopředu, a dolů. and down плечами být plynulý. Několikrát a natáhněte je až cular motion. každou stranu kružte 20krát až a zdvihněte Pohyb musí být plynulý. Několikrát Repeat several times,opakujte вниз. Движения должны быть co nejopakujte a dýchejte k prstům na noze.gently. Breathe 15 sekund. výše paty.неopakujte a dýchejte přitom pomalu slowly and evenly. 30krát.непрерывными. Повторите při tom pomalu a praV této poloze vydržte a pravidelně. сколько раз, дышите медленно и videlně. 15 sekund. ZÁDA A PAŽE KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA равномерно. SHOULDERS BACK ANKLES KNEES FEET Chodidla položte Pomalu aAND praviOhněte koleno, Obě paty opřete ARMS Place your hands on Rotate yournohu feet a zaBend one kneešpičky With both heels on na ZÁDA zem a zatáhněte delně kružte nohou zdvihněte o zemСПИНА a prsty A PAŽE BACK AND ARMS Иand ПОЯСНИЦА Place both Nejprve feet flat on both your thighs. Bring slowly andon evenly yourzdvihněte leg, tenraise your břicho. Pomalu se na zem v kotníku. tněte chodidel Chodidla položte a zatáhPlace feet stehenní flat thesvaly. ground raise Ступни поставьте наthe полfloor, и втяните groundstranu and hold your shoulders forcircle aroundBend sing the muscles of наклонитесь toes as highиas you předkloňte a rukama na jednu Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak něte břicho. Pomalu sethe předkloňte, and hold in in ayour stomach. живот. Медленно in your stomach. ward, then up, then your ankles, firstyour in hands your thigh. Alternate can. Thenвыput your sjeďte po nohou a pak na druhou.Bend Na forward S každou o zemруками opřete špičky rukama sjeďte po nohou a natáhslowly and nohou move съезжайте по ногам, backward and and legs. Repeatco20 toes the balls of a natáhněte jek down až každou stranuand kružte opakujte 20krát až a zdvihněte něte je až prstům naslowly noze. forward over yourone legsdirection toward your toes. Rest тягивая ихnejкtoпальцам ног.and В таком move your hands in over in aVcircular then the for 30 times your feet on the floor k prstům na motion. noze. 15sekund. sekund. 30krát. výše paty.with each této poloze vydržte 15 this position forother, 15 seconds. положении оставайтесь 15 секунд. your legs toward your Repeat severalvydržte times, 15 seconds in each leg. and raise your heels. V této poloze toes. Rest in this posigently. Breathe direction. 15 sekund. KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA tion for 15 seconds. slowly evenly. BACK ANKLES KNEES FEET Pomaluand aAND praviOhněte koleno, Obě paty opřete ARMS Rotate yournohu feet aANKLES Bend knee and With both heels on KOTNÍKY ЩИКОЛОТКИ delně kružte nohou zdvihněte zao zemone a prsty špičky Place both Nejprve feet flat on slowly and evenly raise your leg,and ten-evenly in the floor, raise медленные your Pomalu a pravidelně kružte nohou Rotate your feet slowly Делайте круговые v kotníku. tněte stehenní svaly. chodidel zdvihněte the ground andNejprve hold in a circle around a circle around sing the muscles high as youступнями ног. Сначала v kotníku. na jednu your ankles, first in toes as упражнения na jednu stranu Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak of in your stomach. your ankles, first in your Alternate can. Then putсторону, your потом в другую. stranu a pak Bend na druhou. Na kažone direction and then the other, for в одну a pak na druhou. Na S každou nohou o zemthigh. opřete špičky slowly direction and legs. Repeat to toes and the ballsв of douforward stranuand kružte 15 one sekund. in each direction. Повторите каждую сторону každou stranu kružte opakujte 20krát až15 seconds a zdvihněte co20nejmove your hands over then the other, for 30 times your feet on the floor 15 секунд. 15 sekund. 30krát. výše paty.with each your legs toward your 15 seconds in each leg. and raise your heels. POHYB JÍDLO A PITÍ KOLENA CHODIDLA toes. Rest in this posidirection. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeOhněte koleno, Obě paty opřete tion for 15 seconds. ANKLES KNEES FEET stejnéКОЛЕНА poloze. Pojídejte. Pijte hodně zdvihněte o zemone a prsty špičky KOLENA KNEESWith both heels on Rotate yournohu feet a zaBend knee and krevníногу oběhв колене, vodyподнимите a omezte pití tněte stehenní svaly.zdvihněte chodidel Ohněte koleno, nohu a tenBend one knee andraise raiseyour your leg, vzbuďte Согните slowly and evenly raise yourzdvihněte leg, the floor, vstanete, alkoholu, čaje a kávy. Nohy vystřídejte. coNohy nejvýše. Pak tensing stehenní svaly. the и стисните бедренные in azatněte circle around sing thevymuscles of toesmuscles as highof asyour you thigh. tím, žeногу projdete se po Поменяйте kabině Poноги. přistání tak buS každou nohou o zem opřete špičky střídejte. Každou opakujte Alternatecan. legs. Repeat мышцы. your ankles, first in nohou your thigh. Alternate Then put your a protáhnete si ruce dete čerstvější. opakujte 20krát až a zdvihněte 20krát až 30krát. 20 to 30 toes timesand with each leg. Повторите упражнения 20 – 30 раз one direction and legs. Repeatco20nejto the balls of a nohy.для каждой ноги. 30krát. výše paty.with each then the other, for 30 times your feet on the floor MOVING EATING AND 15 seconds in each leg. and raise your heels. CHODIDLA DRINKING Don’t sit A tooPITÍ long in POHYB JÍDLO direction. Obě paty opřete Avoid eating heavily the same position. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeKNEES FEET oBend zem aone prsty špičky during the flight. Stimulate circulation knee and With both heels on jídejte.СТУПНИ Pijte hodně CHODIDLA FEET stejné poloze. Pochodidel zdvihněte getting out ofpití raise your leg, ten- o zemthe floor, raise your vzbuďte oběhraise by vody aОбе omezte Obě paty opřete a špičky With both heels onkrevní the floor, пятки оприте оDrink пол иplenty of water co nejvýše. Pak too much seat, walking sing the muscles of cotoes as high že vstanete, alkoholu, čaje a kávy. chodidel zdvihněte nejvýše. Pakas you your toestím, as high as you can. Then your поднимите носочкиand какnot можно oyour zem opřete špičky alcohol, the cabin thigh. Alternate Then put your se po kabině Po přistání tak bu-and o zem opřete špičky acan. zdvihněte put your projdete toes and the balls of your around выше. Затем опритесь о полtea or coffee. alegs. zdvihněte co20 nejThis will helpкак you feel stretching your arms to toes and the ballsfeet of on the a protáhnete si ruce dete čerstvější. co Repeat nejvýše paty. floor and raise your heels. носочками и поднимите пятки výše paty. with each fresher on arrival. and legs. 30 times your feet on the floor a nohy. можно выше. MOVING EATING AND leg. and raise your heels. 84 83 DRINKING Don’t sit A tooPITÍ long in POHYB JÍDLO FEET Avoid eating heavily the same position. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeWith both heels on during the flight. Stimulate circulation stejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát.


40% AŽ / UP

PARKUJEME PŘÍMO NA LETIŠTI A ZA SKVĚLOU CENU PARKING DIRECTLY AT THE AIRPORT AT GREAT PRICES Více informací na www.prg.aero Learn more at www.prg.aero

TO

SLEVA N A PARK ING C PŘI ONL INE REZ ERVACI DISCOUN T WITH O N BOOKIN G AT PAR LINE KING C


| NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ

V POHODĚ V K ABINĚ | RELA XED IN THE CABIN С КОМФОР ТОМ НА БОР Т У

BEZPEČNOST

SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu). Ujistěte se, že opěradlo sedadla a servisní stolek jsou ve svislé a zajištěné poloze. Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků a rozmístění nouzových východů.

Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in the upright and locked position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety procedures and emergency devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

Соблюдайте правила при включении световых табло «Не курить» и «Пристегнуть ремни». При взлете и посадке пристегните ремни безопасности (рекомендуем оставаться пристегнутыми в течение всего полета). Убедитесь, что ручка кресла и откидывающийся столик на впереди стоящем кресле находятся в вертикальном положении и закреплены. Обратите внимание на инструкции, показанные бортпроводниками, особенно на использование спасательных средств, а также на размещение запасных выходов.

ELEKTRONIKA

ELECTRONIC DEVICES

ЭЛЕКТРОНИКА

V zájmu bezpečnosti letu konzultujte použití jakéhokoli elektronického přístroje s posádkou. Malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce a u nichž je aktivován mód „ledadlo / flight safe“, je možné používat na palubě letadla. Více informací naleznete v pravidlech pro používání elektronických zařízení umístěných v kapse sedadla.

In the interest of flight safety, consult the use of any electronic device with the crew. Small devices that can be safely held in your hands – and on which the “plane/flight” mode is enabled – can be used on board the aircraft. More information can be found in the rules for the use of electronic devices located in the seatback pocket.

В интересах обеспечения безопасности полёта о возможности использования какого бы то ни было электронного устройства проконсультируйтесь с бортпроводником. Небольшие устройства, которые безопасно держать в руке, активировав в них режим «самолёт/flight safe», использовать на борту самолёта можно. Дополнительную информацию вы найдёте в правилах пользования электронными устройствами, которые находятся в кармане каждого кресла.

KABINOVÁ ZAVAZADLA

CABIN LUGGAGE

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

Более тяжелую ручную кладь рекомендуется размещать под впередистоящим креслом, более легкую ручную кладь – на полку для размещения ручной клади. За ручную кладь, размещенную на борту, перевозчик не несет никакой ответственности.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

ON BOARD AUDIO AND VIDEO

Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. V letadle Airbus A330-300 jsou instalovány osobní obrazovky s výběrem filmů, hudby a zábavy.

On selected types of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On board of Airbus A330-300 personal screens are installed with wide selection of films, music and entertainment.

АУДИО И ВИДЕО УСТРОЙСТВА НА БОРТУ

84 86

На бортах отдельных самолетов на главном дисплее демонстрируется движущаяся карта с актуальными данными о положении самолета и ходе полета. Некоторые рейсы предлагают пассажирам бизнес-класса iPod touch с выбором фильмов, музыки и игр.


| NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ

TISK NA PALUBĚ

IN-FLIGHT READING

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА БОРТУ

Při vstupu do letadla nabízíme české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

Czech Airlines offer complimentary Czech and foreign dailies and magazines at the aircraft entrance. The selection depends on the travel class, flight duration and destination.

При посадке в самолет пассажирам мы предлагаем чешские и зарубежные печатные изделия. Ассортимент отличается классом, в котором путешествует пассажир, длительностью полета и расстоянием.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL

ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ

Druh občerstvení závisí na denní době a délce letu. Speciální jídla (bezlepková, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte pouze alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje. Pro bližší informace o alergenech obsažených v podávaném občerstvení kontaktujte prosím naši posádku.

Our food and beverage selection depends on the time of day and length of flight. If you have special meal requirements (gluten-free, vegetarian, children's food, etc.), please be sure to place your order at the time you book your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to passengers below the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board. For more information about the allergens contained in the refreshments served on board, please ask your flight attendant.

Тип питания зависит от времени и продолжительности полета. Большая просьба к пассажирам заказывать особое питание (вегетарианское, детское, безглютеновое и тд.) при бронировании авиабилетов. Бортпроводники не имеют правa продавать алкогольные напитки лицам моложе �� лет. Большая просьба на борту распивать только алкогольные напитки, предоставленные Вам бортпроводниками или напитки, приобретенные Вами на палубе самолета. Для получения дополнительной информации о аллергенах, содержащихся в заказаных закусках, пожалуйста, обратитесь к нашим бортпроводникам.

PALUBNÍ PRODEJ

DUTY-FREE SALES

ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА БОРТУ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v hotovosti v českých korunách, eurech nebo dalších světových měnách, případně platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách tohoto časopisu. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns, euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items is listed in this magazine. The entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

Товары, приобретенные на борту, можно оплатить наличными в чешских кронах, евро или другой международной валюте, а также кредитной картой. Ассортимент предлагаемого товара Вы найдете на страницах журнала. Полный ассортимент размещен в каталоге Sky Shop.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

ILL AND DISABLED PASSENGERS

БОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ И ИНВАЛИДЫ

V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Борты некоторых самолетов оборудованы специальными креслами для инвалидов, а также туалетами для людей с ограниченными возможностями.

KOUŘENÍ

SMOKING

КУРЕНИЕ

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké. Na palubě není dovoleno používat elektronické cigarety.

All Czech Airlines flights are non-smoking. On board our flights it is not allowed to use electronic cigarettes. Electronic cigarettes may not be used on board our flights.

Все борты Чешских Авиалиний некурящие. На борту также запрещено курение электронных сигарет.

87


| MAPY | MAPS | КАРТЫ

OSLO

HELSINKI ST. PETERSBURG

GOTHENBURG

STOCKHOLM MOSCOW

RIGA

COPENHAGEN BILLUND HAMBURG AMSTERDAM LONDON (GATWICK) DUSSELDORF BRUSSELS

ATLANTA BOSTON* DETROIT CHICAGO CINCINNATI LOS ANGELES MEXICO CITY NEW YORK SAN FRANCISCO SEATTLE WASHINGTON

PARIS

FRANKFURT

PRAGUE

K. VARY

OSTRAVA

KOSICE

BRATISLAVA

STRASBOURG

ROSTOV ON DON

BUDAPEST

MILAN NICE

MADRID

WARSAW

BARCELONA

BUCHAREST

BOLOGNA

SPLIT SOFIA DUBROVNIK

ROME

PALMA MALLORCA VALENCIA FUNCHAL MALAGA

ANTALYA

TENERIFE GRAN CANARIA

ABU DHABI DUBAI TEL AVIV

CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH AIRLINE PARTNERS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH KOREAN AIR

AUSTRALIA

GREAT AUSTRALIAN BIGHT

AFRICA *ONLY IN THE DIRECTION FROM PRAGUE

BRISBANE

SYDNEY

TASMAN SEA


YEKATERINBURG

SAMARA

KAZAKHSTAN

ALMATY

MONGOLIA

SEOUL

SAPPORO

SEOUL CHINA

OKAYAMA OSAKA FUKUOKA

NIIGATA TOKYO NAGOYA

DUBAI HANOI

THAILAND

BAY OF BENGAL

DA NANG BANGKOK

GUAM

HO-CHI-MINH CITY KOROR

KUALA LUMPUR


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

AIRBUS A330 –– 300 300 AIRBUS A330

1 1 276 276 60,30 m

2 860 km/h

63,69 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

45 900 kg 230 000 kg

AIRBUS A319 – 100 135 | 116

3 360 km

ATR 72 – 500 OK-GFR

4

6 600 kg

64/70

22 500 kg

27,05 m

540 km/h

27,17 m

1 594 km

3

4 900 kg

ATR 42 – 500 48

18 600 kg

24,57 m

540 km/h

22,67 m

1 594 km

Počet letadel | Number of Aircraft | Количество воздушных судов

Užitečný náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Počet cestujících | Seating Capacity | оличество пассажиров

Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса

Rozpětí křídel | Wingspan (m) | Размах крыла

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) | Крейсерская скорость

Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина


LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA PARKOVÁNÍ PŘÍMO NA LETIŠTI VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 (P1) a 2 (P2). • 15 minut zdarma (platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut). KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – Parking B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50 Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÝ Parking D, KRYTÝ A HLÍDANÝ Parking C • Ceny od 750 Kč/týden při on-line rezervaci na www.prg.aero • Přeprava z Parkingu D přímo před halu Terminálu 1 a 2 a zpět zdarma. • Parkování až o 40 % levnější: rezervujte si Parking C na www.prg.aero minimálně 3 dny předem!

40% AŽ / UP

TO

SLEVA N A PŘI ONLI PARKING C NE REZE RVACI DISCOUNT WITH ON BOOKIN G AT PARK LINE ING C

Více na www.prg.aero nebo na tel. +420 220 111 888

VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE DIRECT AIRPORT PARKING DROP-OFF AND PICK UP – P1 and P2 • Located directly in front of the Terminal 1 (P1) and Terminal 2 (P2) buildings. • First 15 minutes free of charge – for one entry during a 60-minute interval. SHORT-TERM PARKING – B and C PARKING LOTS • Designed for parking in excess of 15 minutes. • Short-term parking at the best prices – CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D, COVERED AND PATROLLED PARKING LOT C • Prices start at CZK 750/week upon online booking at: www.prg.aero • With shuttle bus transport to and from the Terminals 1 and 2 included in the parking fee. • Park up to 40% cheaper: Book a spot at the Parking C Lot via www.prg.aero at a minimum 3 days in advance!

Terminal 2

P2

P1 D

C

VIP

Schengenska St.

Learn more at: www.prg.aero or at Tel. +420 220 111 888

АЭРОПОРТ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА ПРАГА ПАРКОВКА ПРЯМО В АЭРОПОРТУ ПОСАДКА И ВЫСАДКА – P1 и P2 • Расположены перед Терминалами 1 (P1) и 2 (P2). • 15 бесплатных минут/действительны на 1 въезд в интервале 60 минут. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА – Парковки B и C • Предназначены для парковки более чем 15 минут. • Самая выгодная кратковременная парковка: 50 CZK/час. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА – КРЫТАЯ Парковка D, КРЫТАЯ И ОХРАНЯЕМАЯ Парковка C • Цена от 750 CZK/неделя с он-лайн бронированием на www.prg.aero • Бесплатный трансферт от Парковки D прямо до входа в Терминал 1 и 2 и обратно. • Парковка на 40% дешевле: бронируйте места на Парковке C на www.prg.aero минимум за три дня! Подробнее на www.prg.aero или по тел.: +420 220 111 888

Terminal 1

B

D

Aviaticka St.

Cargo zone


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Некоторые товары из ассортимента Sky Shop Czech Airlines DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

CHLOÉ CHLOÉ SIGNATURE EDP 50 ml Cena/Price

62 €

approx. 1770.00 Kč

VALENTINO VALENTINA ACQUA FLOREALE EDT 50 ml Cena/Price

55 €

approx. 1570.00 Kč

NEW

YVES SAINT LAURENT BLACK OPIUM EDP 50 ml Cena/Price

69 €

92

approx. 1970.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. Полный ассортимент изделий Вы найдете в каталоге Sky Shop. PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

GUCCI MADE TO MEASURE EDT 50 ml Cena/Price

53 €

approx. 1520.00 Kč

NEW

YVES SAINT LAURENT L’HOMME SPORT EDT 60 ml Cena/Price

50 €

approx. 1430.00 Kč

GIVENCHY GENTLEMEN ONLY INTENSE EDT 50 ml Cena/Price

52 €

93

approx. 1490.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

MINIATURY MINIATURES МИНИАТЮРЫ YVES SAINT LAURENT MINIATURES FOR WOMEN EDP / EDT 5x 5–7,5 ml Cena/Price

45 €

approx. 1290.00 Kč

CHLOÉ COFFRET MINIATURES EDP / EDT 4x 5–7,5 ml Cena/Price

44 €

94

approx. 1260.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

KOSMETIKA COSMETICS КОСМЕТИКА

CLARINS INSTANT LIP PERFECTOR Tin 01&02 – 2x 12 ml Cena/Price

22 €

approx. 630.00 Kč

LANCÔME ABSOLU VOYAGE Cena/Price

59 €

approx. 1690.00 Kč

TALIKA HAND GLOVES Cena/Price

89 €

95

approx. 2540.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

HODINKY WATCHES ЧАСЫ

TOMMY HILFIGER COLTON GENTS Cena/Price

149 €

approx. 4250.00 Kč

LACOSTE VALENCIA Cena/Price

135 €

approx. 3850.00 Kč

HIPPIE CHIC BOHO WATCH WHITE Cena/Price

15 € 96

approx. 430.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

ŠPERKY JEWELLERY ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SWAROVSKI SLAKE NUDE BRACELET Cena/Price

59 €

approx. 1690.00 Kč

THOMAS SABO CHARM BRACELET Cena/Price

74 €

approx. 2110.00 Kč

PANDORA STARTER BRACELET Cena/Price

125 €

approx. 3570.00 Kč

PANDORA TRAVEL SET Cena/Price

53 €

approx. 1520.00 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

97


DÁ R K Y

DÁ R K Y | GIFTS

G I F T S I ПОД А Р К И

| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

DOPLŇKY ACCESSORIES АКСЕССУАРЫ

Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last. Предложение действительно до полной распродажи.

TINTAMAR VIP POCKET 22x15x6 cm Cena/Price

32 €

approx. 920.00 Kč

LA TWEEZ PROFESSIONAL ILLUMINATING TWEEZER Cena/Price

20 €

approx. 570.00 Kč

FURLA ONYX LEATHER WALLET Cena/Price

89 €

approx. 2540.00 Kč

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyshop. You can order goods for your next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop. На свой следующий полет с Czech Airlines Вы можете заказать товар из нашего ассортимента на www.czechairlines.com/skyhop.

98


Space Available Immediately

CTFit: Custom-built properties for diverse business needs

CTFlex: Flexible solution for high-tech manufacturing

CTSpace:

CTBox: Showroom, warehousing and office space in one efficient unit

Premium logistics and warehouse solution for global business

CTPark.eu Over 2.3 million m2 of A-class industrial properties in 40 strategic locations throughout central Europe

CTOffice: High-quality, cost effective office facilities

DEVELOPED BY


3-4 / 2015

3–4 / 2015

Bologna MĚSTO S OTEVŘENOU NÁRUČÍ A CITY WITH OPEN ARMS ГОРОД С РАСПРОСТЁРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр www.czechairlines.com

Review_2_15  

a flight magazin by Czech airlines company

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you