Page 1

Om at klage

af cand. jur. Arne Donsbak


Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt at tage hensyn til hinanden og at have nogle fælles regler - en husorden. Husordenen er et led i 3B’s bestræbelser på at skabe gode rammer for et godt naboskab, for at holde bygningerne og udearealerne i pæn stand og på den måde også holde udgifterne til vedligeholdelsen nede. Det er den enkelte beboer, der har ansvaret for at overholde reglerne. Men opstår der problemer, får den beboer, der står på lejekontrakten, ansvaret for, at husstanden, de logerende, gæster og andre, der kommer i boligen, overholder husordenen - og det man i lovgivningen kalder ”almindelig god skik og orden”. Overholdes husordenen eller ”almindelig god skik og orden” ikke, har udlejer - det vil sige Boligforeningen 3B - pligt til at skride ind og i visse tilfælde opsige lejemålet. Vil du klage over en medbeboer, skal det ske til 3B. Klagen skal være skriftlig og sendes eller afleveres til lokalinspektøren. Du må være klar over, at indholdet af din klage bliver kendt for den beboer eller den familie, du klager over. Du skal også være klar til at vidne i sagen, hvis det bliver nødvendigt. Skriv en klage Din klage skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvad der er sket og hvornår.

Klagen skal være underskrevet af den eller de, der har oplevet det, der klages over. Husk også at oplyse din adresse. Hvis du kun ønsker, 3B skal give en skriftlig advarsel, kan du meddele, at du ønsker at være anonym. Men indholdet af klagen bliver naturligvis kendt for beboeren eller familien. Skal sagen videre til beboerklagenævnet eller Boligretten, skal du være klar til at møde op og afgive forklaring og kan derfor ikke være anonym.

3B skal behandle klagen 3B har pligt til at tage sig af klagen. Gør 3B - mod forventning - ikke det, kan du selv indbringe sagen for det kommunale beboerklagenævn. 3B kan i alvorlige situationer ”bringe et lejemål til ophør”, så beboeren i princippet skal flytte med det samme. Gør beboeren ikke det, skal 3B lægge sag an ved Boligretten. Det er kun i ganske få og meget alvorlige situationer, et lejemål kan ophæves uden forudgående advarsel. Men har beboeren modtaget en advarsel og ikke efterfølgende ændret adfærd, kan 3B vælge enten at ”bringe lejemålet til ophør” og få beboeren til at flytte ved 3


rettens hjælp - eller indbringe sagen for beboerklagenævnet. Hvad gør beboerklagenævnet? Ved behandling i beboerklagenævnet skal den, der klages over, have mulighed for at fremlægge sit syn på sagen. Flere beboerklagenævn vælger at indkalde til et møde med både dem, der klager, og den, der klages over. Mødet holdes ofte i den indbragte beboers bolig, og både beboerklagenævn og boligforening deltager også. Hvis beboerklagenævnet beslutter, at sagen ikke er grundløs, og at der dermed kan pålægges beboeren retsfølger, kan beboerklagenævnet vælge enten at gøre lejeforholdet betinget eller at give lejeren en advarsel. Hvis lejeforholdet gøres betinget, eller lejeren får en advarsel, og lejeren inden for 1 år efter afgørelsen igen overtræder reglerne, kan lejemålet bringes til ophør. Men også i den situation er det sådan, at hvis lejeren ikke frivilligt flytter, så skal retten i sidste ende tage stilling til sagen. Sag afgøres i Boligretten Har nævnet pålagt lejer en af de to retsfølger – og ændrer lejer så ikke adfærd – skal 3B lægge sag an ved Boligretten. Boligretten behandler altså sager, der er anlagt af udlejer - altså Boligforeningen 3B. En sag i boligretten begynder ligesom alle andre retssager ved, at der sendes en stævning til retten. Retten fastsætter så, hvordan sagen skal behandles, og underretter beboeren, 4

der er klaget over, ved at sende et eksemplar af stævningen med alle bilag til vedkommende, så han eller hun kan tage stilling til materialet og eventuelt kontakte en advokat. Normalt bliver der skrevet frem og tilbage imellem beboeren og Boligforeningen 3B’s advokat under retssagen, og hver gang forholder retten sig til, hvad der skal ske. Bliver beboer og udlejer ikke enige, er resultatet, at der indkaldes til et møde i Boligretten. Når der holdes et egentligt retsmøde, indkaldes de, der har klaget, som vidner for at afgive forklaring. Der går normalt et sted mellem 7 og 11 måneder, før sagen kommer for retten. Og falder der dom om, at lejer skal flytte, kan beboeren anke sagen til Landsretten – og her kan der let gå 6-9 måneder, før der falder en afgørelse.

Særligt om husdyr Selv om husordenen forbyder hund eller kat, kan det være en langsommelig proces at gøre noget ved det, hvis forbuddet ikke respekteres. Mange mener, at når en beboer ved


at holde husdyr klart overtræder husordenen, skal vedkommende straks siges op. Men så enkelt er det ikke. Sagen skal normalt tages op i beboerklagenævnet. 3B kan kun sige beboeren op straks, ”Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse” eller ”når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer” (§ 81, stk 1 nr. 8 og 10). Ellers skal sagen behandles i beboerklagenævnet på den måde, som tidligere er beskrevet. Mere at vide? Der er udgivet en brochure med mange nyttige oplysninger om husdyrhold i almene boliger. Den finder du blandt andet på BL’s hjemmeside www.bl.dk. Du er også velkommen til at kontakte din lokalinspektør, hvis du vil vide mere om, hvordan din klage kan danne et godt udgangspunkt for den videre behandling af sagen. Fører din klage til, at den, der klages over, skal i beboerklagenævnet, eller hvis der skal rejses en sag ved Boligretten, sker behandlingen af sagen i samarbejde med 3B’s jurist.

”Du er også velkommen til at kontakte din lokalinspektør, hvis du vil vide mere om, hvordan din klage kan danne et godt udgangspunkt for den videre behandling af sagen.”

7


Kronprinsessegade 14 Boks 2232 1306 København K Tlf. 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 E-mail 3b@3b.dk www.3b.dk

klage  
klage  

Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Klagen skal være underskrevet af den eller de, der har oplevet det, der klages over. Husk også at opl...

Advertisement