Page 1

k a n a l 3B Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / maj 2012

d e me s l e d n forbi ødet i e vtil alle medlemmer m Nyhedsbrev rudga tantskabs Safæafdelingsbestyrelserne, ansatte en præs resamarbejdspartnere og

Repræsentantskabsmøde med kampvalg Af Anette Hertz, kommunikationschef – ahz@3b.dk Der er lagt op til et brag af et repræ-

relsen. Endelig har der været valghand-

gældende regler, hvis der opstår uven-

sentantskabsmøde den 31. maj med

ling blandt medarbejderne i Kronprinses-

tede eller uvante situationer på mødet.

kampvalg på både formands- og

segade, hvor nuværende repræsentant

Forretningsordenen vil som standard

næstformandsposten. Også pladser-

Henrik Borre blev genvalgt uden mod-

være placeret først i budgetfolderen,

ne som menige medlemmer bliver der

kandidat.

men ønsker man ikke at bruge den, skal

kamp om.

Organisationsbestyrelsen har valgt

man blot give sin lokalinspektør besked.

at præsentere både formands- og næst-

Læs mere på side 3 og se forret-

Nuværende formand Villy Sørensen gen-

formandskandidaterne her i Kanal 3B.

ningsordenen på X3B under håndbogen.

opstiller, og næstformand Steffen Morild

Alle fire har fået samme spørgsmål – og

stiller op som modkandidat til Villy.

dermed lige mulighed for at præsentere

1. spadestik på Havneholmen

sig. Læs interviewene på side 4-9.

Nu er vi sammen med Boligkontoret

Begge har meddelt, at det er »vind eller forsvind«, forstået på den måde, at

Danmark (BDK) og Skanska så langt

den af dem, der ikke bliver valgt, går ud

Tilbud om forretningsorden til afde-

med processen omkring vores nye ho-

af organisationsbestyrelsen.

lingsmøderne i budgetfolderen

vedkontor, at vi kan holde 1. spadestik.

Som konsekvens af det, er der og-

Organisationsbestyrelsen har vedtaget

Det sker den 31. maj. De medarbej-

så valg til næstformandsposten. Her har

en standardforretningsorden for gen-

dere, der skal arbejde i det nye kontor

Iris Gausbo og Anders Brøgger meldt sig

nemførelsen af afdelingsmøderne.

fra både BDK og 3B samt bestyrelserne

som kandidater. Begge har meddelt, at

Afdelingsbestyrelserne kan frit væl-

er inviteret til at fejre begivenheden. Der

de fortsætter i organisationsbestyrelsen

ge, om de vil bruge den, men baggrun-

bliver de obligatoriske taler og lidt godt

uafhængigt af valgresultatet.

den er nogle afdelingsmøder, som efter-

til ganen.

I skrivende stund er der i alt 11 kan-

følgende gav anledning til klager.

Indretningen af huset er også ved at

didater, som har ønsket at blive præsen-

Fordelen er, at man på den måde

tage form, men først til næste sommer vil

teret i valgavisen til de seks pladser som

hjælper dirigenten med at overholde

det være afklaret, hvor de enkelte med-

menigt medlem af organisationsbesty-

arbejdere skal sidde. ◄

3B holder repræsentantskabsmøde den 31. maj 2012 kl. 18.00 i IDA Der er både valg af formand, næstformand og seks medlemmer til organisationsbestyrelsen på dagsordenen.


Nyt fra organisationsbestyrelsen Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse de fulde referater fra organisations-

Forårets formandsmøde Forårets formandsmøde med 42 del-

bestyrelsens møder på www.3b.dk under fanen »Beboerdemokrati«.

tagere blev holdt den 25. april. Her Siden sidste udgave af Kanal 3B i april

Helhedsplan Kokkedal

var områdemøderne, serviceaftaler

har organisationsbestyrelsen holdt i

Landsbyggefonden har givet tilsagn om

og kommende vedtægtsændringer på

alt to møder: Den 8. og den 16. maj.

at støtte helhedsplanen Kokkedal på vej,

dagsordenen. Punktet indkøbspolitik

der er et samarbejde mellem boligafde-

blev udskudt til efterårets møde.

Mødet den 8. maj 2012

lingerne i området og kommunen med

Hvert forår og hvert efterår inviterer or-

Overordnet set var der fire vigtige punk-

12 mio. kr.

ganisationsbestyrelsen formanden og

ter på dagsordenen den 8. maj: Præ-

Kommunen og boligorganisationer-

sentation af det endelige regnskab,

ne bidrager med tilsammen knap 6 mio.

gennemgang af revisionsprotokollen,

kroner. Bestyrelsen godkendte helheds-

Formand Villy Sørensen og næstfor-

oversigt over dispositionsfondens udvik-

planen, og at 3B samlet bidrager med

mand Steffen Morild fortalte på forårets

ling frem til 2040 og planlægning af re-

251.000 kr. fordelt på de næste fire år.

møde kort om de områdemøder, organi-

præsentantskabsmødet.

en repræsentant fra hver afdeling til formandsmøder.

sationsbestyrelsen har holdt. KonklusioGodkendelser

nen var, at man ønsker at fortsætte med

lige regnskab, der viste et samlet over-

Bestyrelsen godkendte, at den nye af-

både områdemøder og formandsmødet.

skud for 2011 på knap 3 mio. kroner,

deling på Glødelampen i Herlev hedder

heraf udgjorde foreningens andel af net-

Lampestedet.

Bestyrelsen godkendte 3B’s ende-

torenteindtægten knap 1 mio. Bruttoadministrationsudgifterne udgjorde 62 mio. kr. – ca. en halv mio. kroner mindre end budgetteret, primært på grund af besparelser på kontorhold. Dispositionsfonden var ved udgangen af året på 237 mio. kroner, mens

Bestyrelsen godkendte også, at 3B

de serviceaftaler for alle 3B’s afdelinger

udvider byggeriet på Taastrup Torv med i

er et ønske om at give både afdelings-

alt syv senioregnede familieboliger.

bestyrelser og medarbejdere en oversigt

Bestyrelsen gav grønt lys for, at 3B

over, hvad arbejdet i afdelingen består

byder på en byggegrund på Teglholmen

i – og hvor lang tid medarbejderne ca.

sammen med Boligkontoret Danmark og

bruger på de enkelte arbejdsopgaver. Det er et godt værktøj til at afstemme

DVB.

den disponible del udgjorde knap 53 mio. kroner.

Herefter fortalte direktør Peter Juul Andersen, at baggrunden for at udarbej-

forventningerne. Orienteringer

Det er naturligvis frivilligt, om afde-

Arbejdskapitalen var efter årets over-

Direktionen orienterede kort om, hvor-

lingsbestyrelserne vil bruge oplysninger-

skud på 49 mio. kroner, og den disponi-

dan det nye hovedkontor på Havnehol-

ne til noget, men det er et godt supple-

ble del udgjorde 32. mio. kroner.

men tænkes indrettet, ligesom der blev

ment til de oplysninger, der ellers ligger,

Udviklingen i vores lokale dispositi-

givet en kort orientering om det strategi-

i forbindelse med fx udarbejdelse af det

onsfond frem til 2040 blev gennemgået,

ske samarbejde med Boligkontoret Dan-

kommende års budget.

og det blev vedtaget at få en dybere de-

mark.

bat om emnet på næste møde.

Emnet gav anledning til en del debat,

Direktionen gav også en kort status

og fakta er, at det ikke nytter med afta-

Efter en kort debat om det kommen-

på arbejdet i driften og fortalte om de

ler, hvis der ikke bliver leveret. Peter Juul

de repræsentantskabsmøde blev der

værktøjer, der skal støtte arbejdet med

Andersen fortalte i den anledning, at af-

kort orienteret om prækvalifikation af den

serviceaftaler.

talerne også kan være med til at fasthol-

boligsociale indsats i Valby-området.

Der var desuden skriftligt kort orien-

de fokus og dermed medvirke til at løse

teret om indflytning- og fraflytningsstati-

nogle af de problemer i driften, der gives

Mødet den 16. maj 2012

stik, udlejningssituationen, restancer og

udtryk for fra beboerside.

På dagsordenen var drøftelse af, hvem

udsættelse samt udlejningssituationen i

der skal forvalte 3B’s kapital. Bestyrel-

nybyggeriet Teglværkshaven.

sen besluttede at beholde aftalerne med alle tre nuværende forvaltere.

Sidste punkt på dagsordenen var de vedtægtsændringer, organisationsbesty-

Sidste punkt på dagsordenen var

relsen stiller forslag om på repræsen-

budgetopfølgningen, hvor prognosen ef-

tantskabsmødet. Det drejer sig primært

Udviklingen i 3B’s lokale disposi-

ter direktionens forsigtige skøn er tegn

om, hvem der kan vælges, nedlæggel-

tionsfond blev gennemgået og drøftet.

på et driftsresultat, der kommer til at ba-

se af novembermødet og procedure ved

Drøftelsen fortsætter på næste møde.

lancere. ◄

valg af medlemmer til organisationsbe-

/ahz

styrelse og afdelingsbestyrelser.◄ /ahz 2


Formand og næstformand om områdemøderne I sidste udgave af Kanal 3B lovede vi at vende tilbage med opfølgning på de områdemøder, organisationsbestyrelsen i marts måned holdt med afdelingsbestyrelserne. I alt fem møder blev det til, og der var – ifølge formand og næstformand – noget svingende tilslutning. Kanalens udsendte har med dikatofon været i audiens for at høre mere...

/ahz

til. Man skal kunne maile hinanden, så

Men der udviklede sig nogle gode dialo-

man hurtigt kan vende forskellige udfor-

ger, som gav ideer til, hvordan der lokalt

dringer og muligheder.

kan samarbejdes på forskellige måder

Organisationsbestyrelsen har nedsat et

Steffen Morild: - Ja, it er en bebo-

ad hoc udvalg, som i samarbejde med

erdemokratisk landevinding, fordi det

Steffen Morild: - Vi fik fornemmelsen

demokrati- og trivselsudvalget skal se

giver både afdelingsbestyrelser og or-

af, at områdemøderne begyndte at inspi-

på, hvordan man kan udvikle beboerde-

ganisationsbestyrelse en ny form for

rere til nogle lokale løsninger. Det hjæl-

mokratiet. De to udvalg besluttede i den

samarbejdsmulighed, som jeg synes,

per jo, når man kommer på en ny måde.

forbindelse at få afdelingsbestyrelsernes

længe har været påkrævet. Suppleret

Villy Sørensen: - Der er også stor for-

kommentarer til Strategi 2015, få et fin-

med et lokalt mødeforum betyder det,

skel på de vilkår, afdelingerne har i de

gerpeg om, hvad der rører sig lokalt – og

at man hæver sig over afdelingsniveau

forskellige kommuner. Det gælder fx bo-

høre om interessen for lokalt samarbej-

og ser mere overordnet på tingene. Det

ligsocialt. I Købehavn er der måske flere

de. Det skete på i alt fem områdemøder

vil handle mere om områdets helhed, og

udfordringer i forhold til de boligsocia-

i marts måned.

man får bedre mulighed for at komme i

le opgaver. Her er det utroligt vigtigt, at

dialog med administrationen.

man sammen arbejder for at løse proble-

Formand Villy Sørensen: - Allerførst vil jeg gerne sige, at fremover er de loka-

og om forskellige ting.

merne. At man udvikler visioner og ideer

le afdelingsbestyrelser med til at sætte

Politisk indflydelse

i tæt samarbejde med kommunen, andre

dagsordenen. Der er tydeligvis stor for-

Villy Sørensen: - Den helt store fordel får

boligorganisationer, politiet og så vide-

skel på, hvilke udfordringer og fokusom-

man, hvis man i fællesskab øver politisk

re. Der viser det lokale samarbejde på

råder de har. Men vi kan samtidig glæ-

indflydelse i lokalområdet. Det kan vi jo

tværs for alvor sin styrke. 3B er i virke-

de os over de områder, der allerede har

fx se i Herlev, i Vanløse og i Valby. Men

ligheden utroligt godt med, når det hand-

et godt og velfungerende samarbejde. I

også i løsningen af driftens udfordringer

ler om den boligsociale indsats. Vi har et

Urbanplanen, Vanløse og Herlev mødes

kan det mange gange betale sig at gå

rigtigt godt ry på det område. Måske fordi

afdelingsbestyrelserne fx regelmæssigt.

sammen.

vi var så tidligt ude på Amager og her har

Andre afdelinger har sikret godt drifts-

Steffen Morild: - Jeg mener, det er en

samarbejde, så arbejdet er allerede godt

understregning af, at løsningerne skal

Steffen Morild: - Det er jo også derfor,

i gang.

findes lokalt. Det er blevet mere naturligt

vi er blevet tilbudt at overtage ledelsen

samlet en masse værdifuld erfaring.

at samle afdelingsbestyrelserne efter in-

af den boligsociale indsats i Høje Glad-

Handler også om værktøjer

spektørområder. Det er relevant for sam-

saxe.

Næstformand Steffen Morild: - Ja, det

talen med driften.

Villy Sørensen: - 3B’s beboerdemo-

var meget forskelligt, hvad der optog

Vi skal som organisationsbestyrelse

krati og medarbejdere arbejder allerede

dem. Vægten lå forskellige steder, og

gå ind og give det puf, der gør samarbej-

rigtig godt sammen om helhedsplanerne

den måde, de er organiseret på, er og-

det formelt organiseret. Jeg oplever, at

– også på tværs af afdelingerne.

så forskellig. Det samme gælder den

afdelingsbestyrelserne fx gerne vil have

Steffen Morild: - Ja, i Vanløse bety-

måde, de formentlig skal organiseres på

nogen at tale med om en fælles dagsor-

der det måske, at den boligsociale hel-

fremadrettet. Men fælles var, at alle ger-

den. Og det vil give et informationsflow

hedsplan kan fortsætte – også uden

ne ville have hjælp til at køre det lokale

begge veje, hvilket vel er essensen i be-

kommunens indsats. Man ser simpelt-

samarbejde i gang. De vil gerne have en

boerdemokratiet.

hen tingene fra et nyt sted, når man sam-

kontakt med organisationsbestyrelsen. Villy Sørensen: - Her taler vi ikke om

arbejder lokalt. Hvad fik I med hjem fra møderne?

sekretærhjælp. Men det er klart et mål

Villy Sørensen: - Vi havde ikke forven-

Audiensen er forbi. Alle iler videre, og

at støtte op om de lokale samarbejder

tet – og fik heller ikke – et helt katalog af

diktafonen ligger ensom tilbage midt

med de elektroniske værktøjer, der skal

ideer med hjem.

mellem vandflasker og kaffekopper. ◄

3


Villy Sørensen: På valg som formand Fortalt til Anette Hertz, kommunikationschef – ahz@3b.dk Hvad får 3B, hvis repræsentantskabet genvælger dig som

Nogle steder er der fortsat langt igen, og det er et af de områ-

formand?

der, vi skal have mere fokus på.

3B får en formand, som er klar til at videreføre det arbejde, vi i

En anden af de store udfordringer er vores bygningsmas-

organisationsbestyrelsen sammen har lagt rammerne for i lø-

se. Den skal fremtidssikres. Her er så en ekstra udfordring

bet af de sidste fire år, blandt andet med Strategi 2015.

med at få økonomien til at hænge sammen. Landsbyggefon-

3B får også en formand, som står i spidsen for en organi-

den har fremrykket mange midler, men udfordringen ligger i

sation, hvor bestyrelse, forretningsudvalg og direktion trækker

at få den tilstrækkelige driftsstøtte. Vi bliver også nødt til at se

på samme hammel.

på, hvordan vi fx ved at mindske energiforbruget kan sikre, at

Det er fantastisk vigtigt, at 3B også kan leje sine boliger ud i fremtiden. Derfor vil jeg holde fokus på at få renoveret vores boliger. Og når vi gør det, skal vi gøre det energirigtigt, så beboernes varme- og elregning ikke bare stiger og stiger. Jeg vil i det hele taget sikre, at 3B også i fremtiden er en sund forretning.

vores beboere har råd til at betale den stigning i huslejen, renoveringen giver. Vi er i krise, og vores beboere er nogle af dem, der først bliver ramt. Vi ser derfor mange udsættelser – og vi ser mange boligsociale problemer. Dem skal vi have løst. Derfor mener jeg også, vi har en generel forpligtelse til at kæmpe for vilkårene for den almene beboer.

Hvad ser du som 3B’s største udfordringer de kommende år? Med Strategi 2015 har vi i organisationsbestyrelsen besluttet,

Hvordan mener du, bestyrelsen bedst medvirker til at lø-

at 3B skal være bedst til service, have de bedste boliger og

se de udfordringer?

være en effektiv organisation.

Bestyrelsen fastlægger boligforeningens overordnede værdi-

Det kræver sit af en organisation med knap 300 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og næsten lige så mange medarbejdere.

er og principper, og det er så direktionens opgave at tilrettelægge arbejdet efter de værdier og principper. Vi skal ikke tilbage til de gamle dage, hvor en medarbejder

Ikke alle steder går det heller lige godt. Men vi har lagt

i 3B skulle stå til rådighed på alle tider af døgnet. Hvor bebo-

overliggeren højt: i 2015 er 3B bedst til service. Og arbejdet

erdemokraterne kontaktede medarbejderne om aftenen og i

for at nå målet er i fuld gang.

weekenderne og forventede svar med det samme. Hvor direk-

Det gennemgående tema for medarbejderne i år er service.

tører og regnskabschef deltog i alle afdelingsmøder. Sådan tiltrækker man ikke dygtige medarbejdere i 2012!

Netop nu er lokalinspektørerne i gang med kompetence-

Vi skal i stedet have kompetente chefer, som kan lægge

udvikling, så de får de kvalifikationer, de skal bruge som le-

rammerne for at løse problemerne dér, hvor de er – lokalt.

dere i en moderne almen boligorganisation. Næste led, var-

Herlevkontoret har fx allerede indført, at man kan kontakte

memestrene, skal også i gang. De ansatte i den centrale

dem 24 timer i døgnet. De garanterer også svar inden for 48

administration er i fuld gang med at udarbejde forretningsgan-

timer på hverdage. I København har vi netop fået en ny drifts-

ge på de væsentlige områder, så opgaverne bliver løst med

chef, så også her vil vi få nye toner at høre.

samme kvalitet og effektivitet.

Driftsstrukturen blev justeret, og nogle steder har det væ-

Målet med Strategi 2015 – og for mig – er, at både bebo-

ret en succes, andre ikke. Fakta er, at vi med justeringen fik

ere, afdelingsbestyrelser og kolleger giver topkarakter, når vi

en mere retfærdig og ensartet betaling for en lokalinspektør.

spørger dem, hvad de synes om den service, 3B yder.

Som organisationsbestyrelse skal vi sikre, at det nye hoved-

4


Villy Sørensen 66 år Tidligere leder af kulturhuset i Valby Formand for Folehaven, hvor der er 954 boliger Formand for 3B’s bestyrelse og forretningsudvalg Kredsrepræsentant i Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds

kontor Havneholmen bliver i den kvalitet og med de faciliteter,

afdelingsbestyrelserne de nødvendige værktøjer til at vare-

der skal til, for at medarbejderne kan udføre deres arbejde or-

tage beboernes interesser. Vi skal tilbyde kurser, konferencer

dentligt. Og meget gerne på en måde, der er med til at gøre

og mulighed for at udveksle erfaring.

medarbejderne stolte af at arbejde i 3B.

Vi skal sikre, at beboerne er aktivt med, når der skal træf-

Organisationsbestyrelsen har arbejdet på at give afde-

fes store beslutninger i afdelingerne. Vi skal sikre, at de får de

lingsbestyrelserne et godt grundlag at træffe beslutninger på.

nødvendige oplysninger, og vi skal sikre gode beboerproces-

Vi har ønsket, at afdelingerne skulle kunne se, hvilke ydelser

ser. Og når så beboerdemokratiet har talt, skal vi respektere

de betaler for.

beslutningen – også selv om vi ikke er glade for den.

Midlet er serviceaftaler, som tydeligt viser, hvilke opgaver

Men det boligpolitiske arbejde er jo også vigtigt. At vi som

driftens personale udfører, og hvor lang tid det tager. Med det

boligorganisation reagerer på, at der er for mange udsættel-

som udgangspunkt kan afdelingsbestyrelserne så – hvis de

ser. At vi kæmper for den almene sektors vilkår. Kæmper for,

ønsker det – på et kvalificeret grundlag tage stilling til, om de

at der fortsat er penge i Landsbyggefonden til at renovere for.

vil prioritere anderledes. Overordnet mener jeg i øvrigt, det er vigtigt, vi har en bredt

Vi er en tobenet, politisk styret virksomhed. Og derfor skal jeg som formand brænde for begge ben.

sammensat organisationsbestyrelse: Store og små afdelinger

De er ikke altid nødvendigvis forenelige. Det er så min og

skal være repræsenteret. Forskellige kompetencer skal være

organisationsbestyrelsens opgave at sikre, at der alligevel er

repræsenteret. Forskellige aldersgrupper.

overensstemmelse mellem de to ben.

Det er repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen, men vi kan godt som ansvarlige politikere lægge op til at tænke

Hvad er din personlige grund til at ønske at blive gen-

over det.

valgt som formand? Jeg har været med siden 1986. Jeg var næstformand i det

Er der områder, du særligt brænder for?

gamle FB, og kom efter en periode tilbage igen for at være

At være formand er en tillidspost. Og som formand i en almen

med til at forberede fusionen.

boligforening skal jeg varetage alles interesser. Både de, der

Den er jeg stolt af at have være med til. Vi har skabt en

bor hos os, og dem på venteliste. Både afdelingsbestyrelser

helt ny kultur. Vi har sat en strategiplan i søen. Vi har formule-

og medarbejdere. Både de, jeg er enig med, og de, jeg ikke er

ret de ting, vi ønsker fokus på, så der er en rød tråd i de krav,

enig med. Den opgave er jeg meget ydmyg overfor.

vi stiller til vores organisation.

Mit hjerte har altid banket særligt for den boligsociale ind-

Jeg vil gerne følge den udvikling til dørs, jeg har været

sats, der skal sikre, at vores boligafdelinger fungerer godt. At

med til at sætte i gang. Jeg vil gerne høste frugten: At både

der er trygt og godt at færdes. At der er mulighed for fælles-

beboerdemokrater og personale er glade for samarbejdet –

skab, når beboerne ønsker det. At vi tilbyder de unge gode

både på det overordnede plan og lokalt. At driften er god, at

muligheder.

samarbejdet mellem 3B og afdelingerne er god. At vores boli-

Vi huser mange typer mennesker. Nogle af dem har svært ved at finde ud af, hvordan man opfører sig. Derfor er der i nogle områder særligt brug for boligsocial indsats. Beboerdemokratiet skal fortsat have fokus. Vi skal tilbyde

ger er attraktive. Det vil jeg gerne stå i spidsen for. Og så kan vi jo ikke komme udenom, at vi skal have et godt generationsskifte i gang. Den proces glæder jeg mig også til at stå i spidsen for. 5


Steffen Morild: Kandidat til formandsposten Fortalt til Anette Hertz, kommunikationschef – ahz@3b.dk Hvad får 3B, hvis repræsentantskabet vælger dig som

andre af vores afdelinger med. Jeg vil derfor anbefale og ar-

formand?

bejde for områdebestyrelser og for møder mellem organisati-

De får for det første en ny formand. Og det er ikke uvæsentligt

onsbestyrelse og afdelingsbestyrelser – netop for at få vendt

i den her situation. Jeg har handlekraft og en bred erfaring.

justeringen af inspektørordningen til noget konstruktivt lokalt.

Har været med i en del år – lige fra fusionsudvalgets tid og i

Jeg vil generelt gerne have, at vi stille og roligt får foreta-

sammenlægningsbestyrelsen.

get en opkvalificering af administrationen. At vi får tilført mere

Men jeg har mest været i »maskinrummet« og koncentre-

og mere viden og mere og mere videndeling. Og får en syste-

ret mig om det teknisk forretningsmæssige. Jeg har sat mig

matik igennem helt ned på sagsbehandlingsniveau, så sager-

ind i det komplicerede stof bag sektoren og i hele grundlaget

ne bliver løst på en gennemskuelig måde.

for organisationen – både den forretningsmæssige og den beboerdemokratiske del. Jeg har hele tiden været optaget af det beboerdemokratisske – det er derfor, jeg er her.

3B’s kompetencer skal skærpes, og der er basis for at vurdere resurseanvendelsen: Udnytter vi de personalemæssige og økonomiske resurser bedst muligt? Det vil jeg tage meget kontant fat på. Det er derfor, jeg rykker frem som formands-

Jeg har fx slået meget til lyd for områdesamarbejder i form

kandidat. Jeg har en faglig og erfaringsmæssig baggrund, der

af områdebestyrelser. Jeg var med, da vi satte gang i en fæl-

gør, at jeg kan tage fat på det. Jeg har også det drive og den

lesbestyrelse i Urbanplanen. Der var i forvejen et partnerskab,

energi, der skal til for at være med på det forberedende plan.

men det fungerede efterhånden på lidt andre betingelser, end

Det har jeg ikke haft mulighed for som næstformand. Som

det oprindeligt var tænkt. Arbejdet var op ad bakke, fordi der

formand får man en bedre fornemmelse for dagligdagen.

var kulturforskelle både mellem de enkelte afdelinger og mel-

Samarbejdet med direktionen er meget tættere, og man bliver

lem de to forskellige boligorganisationer. Og så var der en vis

inddraget i forberedelsen af mange ting på et meget tidligere

modvilje fra administrationen mod, at man samlede afdelin-

tidspunkt. Den kontakt er så væsentlig for at forbinde admini-

gerne, så de kunne tale med en stemme. Der har været man-

strationen og beboerdemokratiet på en ny måde.

ge problemer med at få det til at fungere, men det har vist sig at være bæredygtigt. Det viser sig også nu, hvor fællesbestyrelsen med en 3-4 års erfaring kan gå direkte ind som en komponent i det fremtidi-

Hvad ser du som 3B’s største udfordringer de kommende år? 3B har mange udfordringer, men der skal først og fremmest ro på organisationen efter fusionen og strategiarbejdet.

ge boligsociale arbejde. På den måde bliver fællesbestyrelsen

Der er stor frustration ude i boligafdelingerne i øjeblikket,

den motor, formidler og koordinator, der skal være mellem de

og min politik er, at afdelingsbestyrelserne skal have lov til at

fem boligafdelinger og områdesamarbejdets administrative del.

køre deres eget løb og sætte deres egen kurs, så længe det

Når fællesbestyrelsen går ind som central livline mellem

ikke går ud over andre afdelinger.

administrationen og boligafdelingerne, rammer man det rette

Man kan så godt have en form for temamæssig samling

niveau. Man kan mere, når man er flere sammen, fordi man

under 3B-hatten, men det ligger i tidens individualisme, at

taler med mere politisk vægt. I en fællesbestyrelse har med-

man også kollektivt vil have så stort frirum som muligt lokalt.

lemmerne også fælles interesser for området – ikke bare for afdelingen. Det vitaliserer og inspirerer administrationen.

Jeg vil i det hele taget have fokus på, hvad der sker ude i afdelingerne. Tjekke, om trivslen er i orden, om tilfredsheden er

Det er blandt andet nogle af de erfaringer, vi både på drifts-

i orden blandt beboerne og afdelingsbestyrelserne. Jeg vil have

området og på det boligsociale område kan prøve at inspirere

ændret kulturen, så vi ikke ser nogle afdelinger som problem-

6


Steffen Morild 64 år Uddannet advokat – international projektleder Formand for Australiensvej, hvor der er 40 boliger Næstformand i organisationsbestyrelsen Medlem af forretningsudvalget Kredsrepræsentant i Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds

afdelinger. Alle afdelinger har krav på at blive set og hørt. Og

Det er her, jeg vil bruge mine kræfter. Jeg er professionel le-

løsningen er altid lokal.

der med en virksomhedsleders erfaring og et stært beboerde-

Jeg vil prøve at møde afdelingsbestyrelserne på deres be-

mokratisk ønske om at få det til at fungere. Får vi løst de lo-

tingelser, høre på deres problemer og sige: »Det er forstået.

kale problemer, får vi også en effektiv organisation. Hvis man

Vi finder en løsning i samarbejde med jer.« Jeg vil simpelthen

»ser« den enkelte beboer, den enkelte afdelingsbestyrelse,

have en liste over problemerne, så vi efterhånden kan sætte

den enkelte medarbejder, så begynder folk at trives, og så er

kryds ved de problemer, vi får løst.

der meget, vi får forærende. Mange har haft en opfattelse af, at 3B er en topstyret or-

Hvordan mener du, bestyrelsen bedst medvirker til at lø-

ganisation. At organisationsbestyrelse og administration har

se de udfordringer?

bestemt det hele. Jeg vil sætte beboerdemokratiet så meget

Selv om hovedvægten ligger i afdelingerne, er bestyrelsen jo

på spil, at vi også får et flow den anden vej. Og det er, når de

også en del af beboerdemokratiet. Men vi skal naturligvis og-

to flow møder hinanden, at det lever. Det er beboerdemokrati

så sikre en velfungerende forretning. Og i den forbindelse vil

uden grænser. Man må bare ikke forvente, at hele udviklingen

der fremover blivet stillet meget større krav til bestyrelsen og

sker på én gang. Der skal nogle gange mange små skridt til.

de enkelte medlemmer. Nu har vi lagt nok planer. Planer, som ser flotte ud på papi-

Hvad er din personlige grund til at ønske at blive valgt

ret. Nu skal der handling til. Og hele organisationen skal med

som formand?

på en gang – også bestyrelsen – så vi sammen får effektivise-

Vi har brug for en kickstart i 3B lige nu. Jeg havde ikke forestil-

ret administrationen og driften.

let mig selv som formand for et år siden. Men jeg har faktisk

Der skal samtidig sættes strøm til beboerdemokratiet. Det er

noget at byde ind med. Jeg er den rigtige person lige nu. Det

bestyrelsens opgave at skabe en velfungerende kanal til og fra

er vigtigt for mig at stå som formand, fordi det er formanden,

afdelingerne, beboerne og afdelingsbestyrelserne. Her er om-

der som den eneste i det beboerdemokratiske system har

rådebestyrelser og -samarbejder et middel. Jo flere beboerde-

daglig kontakt med den administrerende direktør og dermed

mokratiske knopskydninger, vi kan få, jo bedre. Det viser, at de-

fornemmelse for pulsen af forretningen.

mokratiet trives. Det mener jeg, organisationsbestyrelsen skal bære frem og understøtte med økonomi til fx sekretærbistand.

Det vil være mig som formand, direktionen skal sparre med, og jeg mener, jeg kan matche den. Samtidig vil jeg holde

Jeg vil gerne have bestyrelsen til at tænke beboerdemo-

det demokratiske flow i gang. Det er min opgave som formand

kratiet ind i de grundlæggende beslutninger. Fx er jeg imod

at gå til forretningsudvalget og organisationsbestyrelsen og

skemalægningen af antal møder med inspektørerne. Alle skal

sørge for, at de er på omgangshøjde med det, jeg som for-

have de møder, der er brug for. Så må vi få økonomien til at

mand går og laver. Jeg vil stå som bindeled til administratio-

passe på en anden måde. Vi skulle måske overveje at have

nen, til direktionen – og være inde i dagligdagen.

en demokratiforbedringspulje?

Jeg er 64 år, og det er nu, jeg skal rykke, hvis det skal lykkes. Der er mange gode beboerdemokrater på vej. Kompe-

Er der områder, du særligt brænder for?

tente og dygtige. Men de mangler lige et par års afrunding.

Modløsheden breder sig, og så er det, jeg går ind og siger:

Jeg vil sætte organisationen på de rigtige skinner og så prøve

»Nu går vi i gang«. Som igangsætter får jeg ting til at ske.

at finde næste generation. 7


Servicechef, bor i Egedalsvænge

Anders Brøgger 45 år

med 630 boliger. Konstitueret formand for afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge Medlem af organisationsbestyrelsen Formand for demokrati- og trivselsudvalget Medlem af diverse ad hoc udvalg.

Kandidat til næstformandsposten Hvad får 3B, hvis repræsentantskabet

mand for afdelingsbestyrelsen i Egedals-

Er der områder, du særligt brænder for?

vælger dig som næstformand?

vænge.

Det er yderst vigtigt, at der er en god dia-

I mit »civile« erhverv arbejder jeg som

Hvis jeg bliver næstformand, vil jeg

servicechef hos Olympus. Jeg har arbej-

fortsat arbejde for, at beboerne og bebo-

det med service i mere end 25 år. Det

erdemokratiet får mest mulig indflydelse.

Samtidig er det vigtigt, at der et godt

har givet mig en stor indsigt i at få øko-

Det er os beboere, som er hjørneste-

samarbejde med administrationen og

nomi, ydelse og ikke mindst kvalitet til at

nen i vores boligforening. Administratio-

passe sammen.

nen er vores redskab til at skabe gode

Med det mener jeg, at der skal være

log med beboerne om, hvordan de ønsker, 3B skal drives.

driften.

Jeg startede min boligpolitiske kar-

boliger, ordnede forhold for alle samt ik-

lydhørhed på alle plan. At kommunika-

riere i afdelingsbestyrelsen i »Slotsher-

ke mindst danne rammerne for, at bebo-

tion bliver vægtet højt af alle medarbej-

renshus«.

erne kan leve »det gode liv« mellem og

dere, så beboerne føler sig hørt.

Efter et års tid blev jeg valgt ind i ho-

Jeg har altid været optaget af, at de

i husene.

vedbestyrelsen i KSB – lige inden H44,

små afdelinger, »den lille mand«, også

FB og KSB fusionerede til Boligforenin-

Hvad ser du som 3B’s største udfordrin-

gen 3B.

ger de kommende år?

Jeg sidder i organisationsbestyrelsen som almindeligt medlem.

bliver hørt. Når vi laver nye politikker, skal vi hu-

Vores største udfordringer er blandt an-

ske beboernes »stemme« og sikre, at

det at sikre økonomien i boligforeningen,

alting foregår rigtigt og retfærdigt, og at

Derudover er jeg formand for demo-

klarlægge konsekvensen af den ændre-

politikkerne bliver implementeret. Orga-

krati- og trivselsudvalget, hvor vi arbej-

de lokalinspektørordning og at fastholde

nisationsbestyrelsen er til for beboerne –

der med, hvordan beboerdemokratiet

den store interesse, der er for beboerde-

ikke omvendt.

kan udvikles, så beboerne har størst

mokratiet.

Byggesagerne må ikke blive til saga-

mulig indflydelse på deres bolig og omgivelser. Yderligere sidder jeg i to ad hoc ud-

er. De skal være afsluttet inden for rimeHvordan mener du, bestyrelsen bedst

lig tid, så beboerne ved, hvad de har af

medvirker til at løse de udfordringer?

udgifter i den enkelte afdeling.

valg, nemlig vedtægtsudvalget, hvor vi

Vi skal sikre, at administrationen udfører

prøver at gøre regler og vedtægter for-

de politikker, som er vedtaget af organi-

Hvad er din personlige grund til at øn-

ståelige samtidig med, at vi sikrer, at 3B

sationsbestyrelsen.

ske at blive valgt som næstformand?

overholder lovgivningen. Og strategiud-

Etablere en bedre kontakt – fra den

Næstformandsposten bliver »ledig« i for-

valget, hvor vi indarbejder beboerdemo-

enkelte

afdelingsbestyrelse

bindelse med formandsvalget, og jeg vil

kratiet i størst mulig omfang i Strategi

og evt. områdebestyrelse til organisa-

gerne være med til at bringe 3B videre

2015.

tionsbestyrelsen, samt fra organisati-

fremad.

beboer,

Strategiplanen er både en udviklings-

onsbestyrelsen til den enkelte beboer,

De udfordringer, vi står foran, passer

plan for »virksomheden 3B« og en plan

afdelingsbestyrelse og evt. områdebe-

godt til mine kompetencer, og så tror jeg,

for, hvordan beboerdemokratiet skal sik-

styrelse, så der er lydhørhed på alle plan.

der er behov for nye kræfter i forretnings-

res indflydelse på, hvordan administrationen skal arbejde for beboerne. Jeg er også konstitueret som for-

8

Denne tætte kontakt vil også være

udvalget, så vi kan styrke beboerinteres-

med til at fastholde og udvikle beboer-

serne i samarbejdet med administratio-

demokratiet.

nen.


Socialpædagog, bor i Hjortegården med 892 boliger.

Iris Gausbo 56 år

Medlem af afdelingsbestyrelsen i Hjortegården Medlem af organisationsbestyrelsen Medlem af forretningsudvalget Formand for forvaltningsudvalget Medlem af kursusudvalget Næstformand i BL’s 9. kreds Medlem af BL’s bestyrelse

Kandidat til næstformandsposten Hvad får 3B, hvis repræsentantskabet

Vi har nedgangstider og økonomisk kri-

Jeg er fokuseret på at arbejde på at opnå

vælger dig som næstformand?

se, hvilket giver flere resursesvage be-

resultater og løsninger, som giver en vel-

En af mine styrker er, at jeg er god til at

boere og flere udsættelser.

fungerende boligforening.

lytte, hurtig til at fange og sætte mig ind i

Vi er nødt til at forholde os til alle de

Det er vigtigt, at vores boliger er i en

problemstillinger og til at agere på man-

forskelligartede udfordringer, vi som bo-

sådan tilstand, at de kan sikre beboerne

ge forskellige udfordringer.

ligforening står over for – og tænke i nye

rammerne for et godt hverdagsliv.

Jeg er god til at samarbejde, og i situ-

Vi har alle krav på et godt og trygt

løsninger.

ationer, hvor der er konflikter eller uenig-

Vi er nødt til at få landspolitikerne i

sted at bo. Løsninger på det boligsociale

heder, formår jeg at holde hovedet koldt

tale. Vi er nødt til at påvirke dem til at

område er derfor også et af mine fokus-

og gennem samarbejde finde frem til re-

tage det almene boligområde alvorligt.

områder. Vi skal sørge for, at det er trygt

sultater, som er værdifulde for alle.

Samtidig skal de forstå nødvendigheden

at færdes i områderne og mellem boli-

Hvis en situation eller problemstilling

af, at vores sektor får støtte, så vi kan

gerne.

viser sig at være svær, kan jeg skære

skabe levende, bæredygtige, trygge og

Beboerdemokratiet og beboernes

igennem og præsentere forslag til løs-

attraktive boligområder og boliger, som

»røst« er grundstenen i bestyrelsens ar-

ninger.

almindelige mennesker har råd til at bo i.

bejde, og det er vigtigt for mig at sikre

Jeg er sikker i min rolle i det politiske

beboerdemokratiet som en vigtig del af

arbejde og lægger stor vægt på at være

Hvordan mener du, bestyrelsen bedst

repræsentant for 3B’s beboere samtidig

medvirker til at løse de udfordringer?

med, at jeg har for øje, at vi skal sikre,

Organisationsbestyrelsen

at virksomheden 3B fungerer forsvarligt.

sætter rammerne for Boligforeningen

ske at blive valgt som næstformand?

3B.

Jeg har været med i organisationsbesty-

Jeg ser det som en yderst fornem op-

skaber

og

boligforeningen. Hvad er din personlige grund til at øn-

gave at sikre, at beboerdemokratiet og

Inden for de rammer skal vi sørge for,

relsen siden 2007. Har de sidste tre år

virksomheden tilsammen danner en vel-

at vi giver administrationen de redskaber

været formand for forvaltningsudvalget

fungerende boligforening.

og muligheder, der skal til, for at sikre

og har det sidste år også siddet i forret-

driften af virksomheden 3B.

ningsudvalget (FU).

Hvad ser du som 3B’s største udfordrin-

Men bestyrelsen har også hele tiden

Uanset om jeg løser opgaver i besty-

ger de kommende år?

brug for et godt og velarbejdende bebo-

relsen eller i udvalgene, tager jeg mine

Vi har mange boliger, der er nedslidte og

erdemokrati, som er med til at give be-

opgaver meget seriøst. Jeg udgør en del

trænger til renovering.

styrelsen grundlaget for at tage de be-

af den politiske ledelse i 3B – og det er

slutninger, der er nødvendige.

også en personlig tilfredsstillelse.

Det er derfor en stor og nødvendig opgave at fremtidssikre vores boliger, så

Det er utroligt vigtigt, at beboere, be-

Jeg følger mig klar til at løse opgaven

vi også fremover tilbyder attraktive boli-

styrelse og virksomhed samarbejder, så

som næstformand. Jeg er parat til som

ger og fastholder vores beboere.

vi får en helstøbt boligforening.

leder at skabe samarbejde om de opga-

Hele det boligsociale område vil i

ver, der kommer.

fremtiden give udfordringer. Vores sam-

Er der områder, du særligt brænder for?

Jeg ønsker at være med til at gøre

fund ændrer karakter, og der er mange

Jeg er opmærksom på, at mit arbejde af-

3B til en endnu bedre boligorganisation

forskellige grupperinger, hvilket også af-

spejler og inspireres af de mennesker,

og er parat til at yde et stor indsats for

spejler sig i boligafdelingerne.

der bor i vores boliger.

at opnå det. 9


Taget rejst på Højstensgård Solen, den positive stemning og glæden ved, at alt forløber som planlagt, dannede rammerne for et festligt rejsegilde i Højstensgård, hvor en gennemgribende tagrenovering nu er nået over halvvejs i processen.

En forårsdag i 2010 stemte Højstens-

3B’s formand Villy Sørensen var næste

over, at de havde nået to og en halv blok

gårds beboere for at gennemføre en tag-

på talerstolen, og han takkede hånd-

om måneden, og takkede bygherren for

renovering. Nu er arbejdet nået til femte

værkerne, entreprenøren, bygherreråd-

den fleksible indstilling. Han sluttede sin

etape ud af syv og forløber rigtig godt og

giverne og ingeniørerne for deres store

tale af med at råbe et leve for håndvær-

efter tidsplanen. Det blev fejret ved et

indsats, hvorefter han rundede sin tale

kerne og beboerne.

rejsegilde i det skønne forårsvejr torsdag

af med et trefoldigt leve: - For håndvær-

Det var alt i alt en stemningsfuld dag,

den 19. april 2012. Herlevs borgmester

kerne, for Højstensgård og for alle bebo-

der blev rundet af med, at alle interesse-

Thomas Gyldal Petersen udtrykte stor

ere i afdelingen.

rede – efter taler, pølser og forfriskninger

begejstring ved projektet, der ifølge ham

– blev budt på en rundvisning i bebyggel-

selv er et godt bidrag til udviklingen af

sen.

Herlev Kommune.

Salgschefen for totalentreprenør Adserballe & Knudsen var sidste taler på stolen. Han fik skabt et skønt billede af - Den almene bolig har dannet rammen

bebyggelsen som en sød pige, der blev

om min opvækst – som så mange an-

skabt for 50 år siden – hvor den neder-

dres i Herlev. Derfor er det også en sær-

ste del af hendes kjole er bygningernes

lig glæde, når jeg kan deltage i en fest

facader, og hvor den øverste del af kjo-

som denne, hvor vi fejrer, at den almene

len – taget – nu efter 50 år er ved at få et

bolig ikke alene består, men fornyer sig

make-over. Han var desuden imponeret

og lever i bedste velgående, sagde borgmester Thomas Gyldal Petersen. Han takkede desuden håndværkerne for den gode indsats, for det gode samarbejde, der synes at præge arbejdet på byggepladsen, og for den positive dialog, de har med beboerne.

10

/ahz-maj


Værsgo: Her er Strategi 2015 i kort udgave Med dette nummer af Kanal 3B følger Strategi 2015, som er en kort udgave af den strategi, organisationsbestyrelsen har vedtaget for boligforeningen frem til 2015. Med Strategi 2015 er der sat fokus på service, boliger og effektivitet. En del af arbejdet med at føre strategien ud i livet er allerede i fuld gang. Det gælder fx kompetenceløft af ledende driftsmedarbejdere, fokus på at optimere arbejdsgange med nedskrevne forretningsgange og meget andet. På www.3b.dk kan du se, hvilke initiativer der allerede er i gang – og hvilke der bliver sat i gang de kommende år.

Tilbud om »færdselsregler« for afdelingsmødet

Til lykke med BL-valg

Organisationsbestyrelsen har ved-

Et stort til lykke til de valgte repræ-

taget en standardforretningsorden, som fremover kan bruges af alle afdelinger til at sikre, at deltagerne er enige om, hvordan afdelingsmødet skal afvikles – og det sikres, at dirigenten overholder gældende regler, inden selve mødet går i gang. Mange af 3B’s boligafdelinger har ikke en nedskrevet forretningsorden for afdelingsmødet. Derfor har organisationsbestyrelsen vedtaget en standardforretningsorden, som afdelingerne kan bruge. Hvis

Godkendt på afdelingsmødet den <dato> Som retningslinjer for afdelingsmøder gælder sammen med foreningens vedtægter følgende bestemmelser:

Bent Frederiksen – genvalgt som næst-

Afdelingsmødets opgaver §1 På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget. Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og istandsættelsesordning <A eller B>. Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B’s repræsentantskab vælges af <afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen>. §3 Afdelingsmødet træffer beslutning om fx (listen er ikke udtømmende): • Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og iværksættelse af forebyggende socialt arbejde) • Individuel måling af vand • Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) • Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) • Sammenlægning af afdelinger §4 Afdelingsmødet godkender forslag fra afdelingens beboere, afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet om øvrige aktiviteter og arbejder i afdelingen. §5 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg og lignende.

formand i 1. kreds og er dermed i BL's

§2

bestyrelse Iris Gausbo – næstformand i 9. kreds og er dermed i BL’s bestyrelse

Afdelingsmødets afholdelse §6 Adgang til afdelingsmødet har alle lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Adgang uden stemmeret har også organisationsbestyrelsen og dens repræsentanter fra administrationen. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet uden stemmeret. ligesom organisationsbestyrelse kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret, men uden stemmeret. §7 Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. §8 Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Antallet af medlemmer til stemmeudvalget fastsættes af dirigenten. §9 Afdelingsmødet vælger en referent, der skriver et referat af de trufne beslutninger og af resultatet af de eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødet. 3B tilbyder, at det kan ske på www.3b.dk. § 10 Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Indlæg til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det pågældende punkt er afsluttet.

Organisationsbestyrelsen 29. marts 2012

afdelingsbestyrelsen

sentanter fra 3B til BL

Forretningsorden for afdelingsmødet i afdeling <xxxx>

1

Villy Sørensen og Steffen Morild – genvalgt som kredsrepræsentanter for 1. kreds for 3B Susan Sagnsby – kredssuppleant for Villy og Steffen for 1. kreds Martin Baden – kredsrepræsentant for 9. kreds Monia Stoltz – kredsrepræsentant for 2.

ønsker

det, vil den indgå i det materiale, der

Forretningsordenen ligger i håndbogen

sendes ud før budgetafdelingsmødet.

på X3B.

kreds

/maj

Landsbyggefondens investeringsramme er forhøjet Den 10. maj 2012 indgik boligminister

ramme til renoveringsprojekter 6,8 mia.

aftalen. Forslaget er på dagsordenen til

Carsten Hansen en ny boligaftale med

kr. i 2012. Regeringen forventer, at der

behandling den 22. maj 2012, og hvis

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Allian-

kan renoveres ca. 40.000 boliger og ska-

det godkendes, træder loven i kraft den

ce og Det Konservative Folkeparti. Ifølge

bes mere end 9.000 job over tre år.

1. juli 2012.

aftalen forhøjes Landsbyggefondens re-

11. maj 2012 fremsatte Carsten Han-

noveringsramme med 4,1 mia. kr. ekstra,

sen et lovforslag til ændring af loven om

og dermed er den samlede investerings-

almene boliger m.v., der skal udmønte

Kilde: www.ft.dk og www.mbbl.dk /cgh 11


Genbrugsstation indviet

Kalender 2012 Se også fælleskalenderen på X3B Organisationsbestyrelsesmøder 31. maj, 12. og 26. juni Forretningsudvalgsmøde 14. juni Repræsentantskabsmøde 31. maj Kurser

En blæsende og overskyet lørdag i maj blev afslutningen på en lang og sej pro-

Byggesager – roller 6. juni

ces fejret i Hørgården på Amager, hvor den lokale nærgenbrugsstation står klar.

Powerpoint til budgetmødet 14. juni

På trods af det dårlige vejr var rigtig mange mennesker dukket op i Hørgården lørdag den 12. maj 2012. Selvom både gæster og taleholdere var ved at blæse væk, var

Se beskrivelsen af alle kurserne

humøret højt, og pladsen blev indviet med manér. Koret Urbans Stemmer var invite-

på X3B.3b.dk.

ret til at synge et par sange, og de sang blandt andet en festlig sang om affald, der var skrevet særligt til lejligheden. Der var også konkurrence for børnene, der skulle

Dødsfald

gætte, hvilke typer affald der skulle i hvilke containere – det fik de meget sjov ud af.

Den 10. maj døde næstformand - tidligere formand - for afdelingsbestyrelsen i Remisevænget Øst Jørgen Pommer efter lang tids sygdom. Vi sender de varmeste tanker til familien.

Teknik- og miljøminister Ayfar Baykal deltog i indvielsen, og ud over at holde tale havde hun selv medbragt en lille ting til »byttehylden« – nemlig en lille Buddha-figur med røgelse. Også formand Villy Sørensen ønskede lokalområdet til lykke med genbrugsstationen – og fortalte, at det ligger i naturlig forlængelse af 3B’s fokus på miljøet. Mange af gæsterne havde også små ting med til »byttehylden«, og inden dagen var omme, var hylden næsten tom igen.

/maj

R98 nu som fond

Nyt om personalet

Fra 1. maj 2011 har R98 overdraget ansvaret for indsamlingen af borgernes affald til

Goddag:

Frederiksberg og Københavns Kommuner, og derfor har Civilstyrelsen den 6. marts

Lina Meng, Intern Service

2012 godkendt, at R98 omdannes til en almenvelgørende fond.

Pia Cramer Hansson, Områdekonto-

Fonden hedder »Renholdningsselskabet af 1898« og er stiftet af Københavns

ret København

Grundejerforening. Fondens midler kan efter bestyrelses skøn uddeles til almenvelgø-

Martin Ove Jacobsen, EST elev

rende formål, herunder projekter vedrørende bolig- og miljøforhold, inden for Køben-

Jørgen Rasmussen, Område Køben-

havns og Frederiksberg Kommuner.

havn

Skriftlige ansøgninger sendes til R98, c/o Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Der skal ikke anvendes et specielt ansøgningsskema./cgh

Har vi din mail-adresse?

Shujun (June) Yu, Økonomielev Ulrik Nielsen, Sangergården Farvel: Dian

Reenberg,

Områdekontoret

Vi vil gerne spare papir og porto og bruge mail i stedet. Derfor beder vi dig give os

København

besked, hvis du ændrer mailadresse. Har vi slet ikke din mail-adresse, beder vi dig

Jørn B. Christensen, Damagervej

sende en mail til 3b@3b.dk med emnet: »Ny mail-adresse«. Husk at skrive både

Susanne Antonsen, Valby

navn, adresse og mail. Når du sender os en mail med din mail-adresse, accepterer

Tom Lyngsaa, Damagervej

du samtidig, at vi sender information elektronisk til dig.

Torlejf Johnson, Egedalsvænge Susanne Vesterbrandt, Intern Ser-

Kanal 3B

vice

Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K

Gitte Sommer, Intern Service

Telefon 70 20 76 00 / 3b@3b.dk / www.3b.dk

Lars Gravlund Hansen, Remisevæn-

Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Hans Peter Nielsen, Susan Sagnsby, Anette Hertz (DJ), Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Zeb Egemose Nielsen

get Vest

Sendes til alle afdelingsbestyrelses­medlemmer i 3B og alle ansatte

John Hilmer Jensen, Valby

Oplag 600 – eget tryk / Næste nummer er juli 2012

Kim Nødvig, Sangergården

NB: Alle er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 19. juni 2012

Lisbeth Jensen, Hjortegården

12

Kanal 3B - Maj  

Kanal 3B - Maj

Advertisement