Page 1

ČNO BREZPLA NJE PA R K I R A E V O Z PR I N J AV N I

TION A C A V T S BE DEALS

2017

KARTICA MOBILNOSTI GOST BOHINJA BOHINJ MOBILITY GUEST CARD FREE PARKING AND PUBLIC TRANSPORT / CENEJŠE POČITNICE

d

1 ODRASEL + 1 OTROK 1 ADULT + 1 CHILD

od / from

= 19 EUR


Dobrodošli v Bohinju!

Welcome to Bohinj!

Uživajte v skrbno varovani naravni in kulturni krajini. Postanite del vizije pri ustvarjanju zelene prihodnosti ter uporabite brezplačne in ugodne možnosti okolju prijaznih oblik prevoza.

Bohinj is perfect for enjoying the protected natural and cultural landscape and countryside. Become a part of the vision of creating green future and use our free transport means that are friendly to the environment.

S KARTICO MOBILNOSTI GOST BOHINJA RAZISKUJETE IN POTUJETE BREZPLAČNO!

BOHINJ MOBILITY GUEST CARD ENABLES YOU TO EXPLORE AND TRAVEL FOR FREE!

Kartico mobilnosti Gost Bohinja lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskem ponudniku Turizma Bohinj in prenočijo v Bohinju najmanj dve noči. Kartica je na voljo v času od 1. aprila do 31. oktobra.

The Bohinj Guest Mobility Card can be purchased by guests who are accommodated at Tourism Bohinj partner services providers and who stay in Bohinj for at least two nights. The card is available from 1 April to 31 October.

Kartica ni prenosljiva in velja izključno za osebo, katere ime in priimek sta navedena na kartici. V primeru, da je kartica hkrati tudi parkirna kartica, velja izključno samo za vozilo z registrsko oznako navedeno na kartici. Kartica velja od dneva prvega dne veljavnosti, do tretjega, petega oz. desetega dne do 24. ure (odvisno od vrste kartice).

The card is not transferable and may be used only by the person, whose name and surname are indicated on the card. If the card is also a parking card, it applies exclusively for the vehicle with the registration number as indicated on the card. The card is valid from the first day of validity to the third, fifth or tenth day to 24:00 (depending on the card type).

Brezplačne storitve in storitve s popustom, ki jih nudi kartica, lahko imetnik koristi v skladu z delovnim časom ponudnika in razpoložljivostjo kapacitet. Imetnik lahko koristi brezplačno storitev ali popust samo ob predložitvi kartice. 2

Free services and discounted services as provided by the card, can be used in accordance with the working hours of the services provider and the availability of accommodation capacities. The card owner can only use free service or the discount upon submission of the card.

S Kartico mobilnosti gost Bohinja želimo spodbujati uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza. Avtobus, vlak, avtovlak in izletniška ladja so samo nekatere možnosti, ki jih brezplačno ali pod ugodnimi pogoji uporabljajo imetniki kartice in s tem prispevajo k umirjanju motornega prometa v Bohinju in razvoju okolju in ljudem prijaznega turizma.

SUSTAINABLE MOBILITY The purpose of Bohinj Mobility Guest Card is to stimulate the use of environmentally friendly transport means. Bus, train, car train as well as the excursion boat are only some of the possibilities, which are offered to card holders, thus contributing to the reduction of motor traffic in Bohinj and to environmentally friendly tourism.

V primeru izgube ali poškodbe If the card is lost or damaged, kartice je potrebno čimprej notify your host, the card obvestiti gostitelja, prodajno seller or Tourism Bohinj mesto kartice ali Turizem (t: +386 45 747 590). In this case Bohinj na tel. +368 45 74 75 90. guests are entitled to a new V tem primeru je gost card under the same validity upravičen do nove kartice conditions. z enakimi pogoji veljavnosti. TAJNOSTNA MOBILNOST VRSTE IN CENE KARTIC / CARD TYPES AND PRICES: 3-DNEVNA KARTICA / 3-DAY CARD odrasli / adults otroci 6 - 14 let / children 6 - 14 years

19 EUR 11 EUR

5-DNEVNA KARTICA / 5-DAY CARD odrasli / adults otroci 6 - 14 let / children 6 - 14 years

26 EUR 15 EUR

10-DNEVNA KARTICA / 10-DAY CARD odrasli / adults otroci 6 - 14 let / children 6 - 14 years

29 EUR 17 EUR

OB NAKUPU KARTICE ZA ENO ODRASLO OSEBO DOBI EN OTROK DO 14. LETA KARTICO BREZPLAČNO.

BY PURCHASING THE CARD FOR ONE ADULT, ONE CHILD TO 14 YEARS OF AGE GETS THE CARD FOR FREE.

KJE LAHKO KUPITE KARTICO GOST BOHINJA

LOCATIONS SELLING THE BOHINJ GUEST CARD

Kartica je na voljo v vseh turistično-informacijskih centrih in pri nekaterih ponudnikih nastanitvenih kapacitet.

Tourist Information Centres and providers of accommodation. CHECK WITH YOUR HOST!

POVPRAŠAJTE PRI SVOJEM GOSTITELJU! 3


o

P

OBČINA BOHINJ / BOHINJ MUNICIPALITY

k

l

j

RUDNO POLJE Športni center Triglav Pokljuka

u

k

FREE

a

MRZLI STUDENEC

15 GORELJEK

FREE

FREE

FREE Voje

FREE

Vogar

Planina / Pasture Blato

SLAP / WATERFALL SAVICA

9 BOHINJ ZLATOROG

SOTESKA

11

BOHINJSKO JEZERO / LAKE

5

14

4 7

6

POD VOGLOM

UKANC KRIŽIŠČE / CROSSROAD

20%

8

BOH. JEZERO /LAKE 10 RIBČEV LAZ

3 Ski center Vogel

13

2 1

12

FREE FREE

FREE 10%

avtobusna postaja / bus station 50% železniška postaja / train station avtovlak / car train gondolska žičnica / cable car turistična ladja / tourist boat plačljivo parkirišče / payable parking places brezplačno parkirišče / free parking places Izbrana gostinska ponudba s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj / Selected gastronomy offer from Bohinj 1 PRED POŠTO NA RIBČEVEM 9 SLAP SAVICA (Kartica ne LAZU (modra cona-parkiranje velja) / WATERFALL SAVICA do 90 minut) / IN FRONT OF (the Card is not valid) THE POST OFFICE AT RIBČEV 10 TRAVNIK KRISTAL (parkirišče LAZ – blue zone (90 minutes je odprto samo v prometnih permitted) konicah) / MEADOW KRISTAL 2 ZA HOTELOM JEZERO / (car park open only at peak BEHIND HOTEL JEZERO traffic time) 3 POD SKALCO / 11 PRED KULTURNIM DOMOM POD SKALCO IN OB CERKVI V STARI 4 VEGELJ FUŽINI (modra cona-parkiranje do 2 uri) / 5 NAKLOVA GLAVA IN FRONT OF CULTURAL 6 KRIŽIŠČE UKANC / HOUSE AND CHURCH CROSSROADS UKANC IN STARA FUŽINA blue zone (two hours permitted) 7 LABORA (parkirišče je

odprto samo v prometnih konicah) / LABORA (car park open only at peak traffic time) 8

4

VORANČKOVCA

12 KOBLA 13 DANICA 14 SENOŽETA 15 ŠPORTNI CENTER TRIGLAV POKLJUKA.

5%

Ski center Soriška planina

50%

Za uporabo gozdne ceste do planin Blato, Vogar in Voje je potrebno plačati denarno nadomestilo (Kartica gost Bohinja ne velja). The road to Blato, Vogar and Voje pastures can only be used upon fee payment (Bohinj Guest Card does not apply).

TRIGLAVSKI NARODNI PARK (TNP) / TRIGLAV NATIONAL PARK Je med najstarejšimi narodnimi parki v Evropi in je edini narodni park v Sloveniji. Ustanovljen je bil zato, da se lepote ohranijo tudi za zanamce. Pretežni del Bohinja, njegov visokogorski svet pa v celoti, je zaščiten s posebnim zakonom, saj spada v Triglavski narodni park. Upamo, da bo vsakdo začutil in spoštoval izjemnost tega območja ter ohranjal njegova čuda takšna, kot jih je ustvarjala narava milijone let. Je izjemna naravna in kulturna dediščina Slovencev. The Triglav National Park is one of the oldest national parks in Europe and it is the only national park in Slovenia. A large part of the Bohinj region with its outstanding natural beauty lies within the park. Entering a national park, we have to be aware that this is the most delicately balanced ecosystem, where special attention must be paid to the nature. The Triglav National Park is a supreme example of natural and cultural heritage. 5


TURIZEM BOHINJ V SODELOVANJU Z RAZLIČNIMI PARTNERJI NUDI IMETNIKOM KARTICE MOBILNOSTI GOST BOHINJA NASLEDNJE STORITVE

IN COOPERATION WITH VARIOUS PARTNERS BOHINJ TOURISM ORGANISATION OFFERS THE HOLDERS OF THE BOHINJ MOBILITY GUEST CARD THE FOLLOWING FREE SERVICES

HOP-ON HOP-OFF AVTOBUS NA POKLJUKO / HOP-ON HOP-OFF BUS TO POKLJUKA Alpetour d.d., t: +386 4 532 04 45, www.alpetour.si Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 90, www.bohinj.si

FREE

Alpetour d.d., t: +386 4 532 04 45, www.alpetour.si Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 90, www.bohinj.si

FREE

BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZI IZ BOHINJA NA POKLJUKO ALI V OBRATNI SMERI.

FREE BUS RIDES TO ALL STOPS ON ROUTE FROM BOHINJ TO POKLJUKA AND THE OPPOSITE DIRECTION.

BRE ZPLA Č NO / FRE E

Pokljuka je največja zaokrožena gozdna površina v Triglavskem narodnem parku. Neokrnjena narava in svež, čist zrak privlači številne izletnike in pohodnike. Po vsej planoti so razvrščene številne planine, na katerih se v poletnih mesecih pase živina in kjer vam pastirji postrežejo z mlečnimi dobrotami.

Pokljuka is the largest forest territory in the Triglav National Park. Unspoilt nature and fresh, clean air attract many visitors and hikers. Many pastures are spread across the plateau. Animals graze there during the summer and the herders offer many different dairy products.

BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZI NA VSEH RELACIJAH V OBČINI BOHINJ.

FREE BUS RIDES ON ALL ROUTES IN THE BOHINJ MUNICIPALITY.

Avtobus vozi ob sobotah in nedeljah v juliju in avgustu.

Bus trips on Saturdays and Sundays in July and August.

50% POPUST NA AVTOBUSNO VOZOVNICO IZ OBČINE BOHINJ DO VSEH POSTAJALIŠČ NA RELACIJI DO LJUBLJANE IN V OBRATNI SMERI. POPUST SE UPOŠTEVA SAMO, KADAR JE VSTOPNA ALI IZSTOPNA POSTAJA NA OBMOČJU OBČINE BOHINJ.

50% DISCOUNT ON BUS TICKETS TO ALL STOPS ON ROUTE FROM BOHINJ TO LJUBLJANA AND THE OPPOSITE DIRECTION. THE DISCOUNT APPLIES ONLY IF THE ENTRY OR EXIT STATION IS LOCATED ON THE AREA OF THE BOHINJ MUNICIPALITY.

vozni red na strani 58.

timetable on page 58.

BRE ZPLAČ NO / FR E E

AVTOBUSNI PREVOZI avtobusnega prevoznika ALPETOUR / BUS RIDES with the Alpetour buses

vozni redi na straneh 54 - 57. timetables on pages 54 - 57. 6

7


TURISTIČNA LADJA NA BOHINJSKEM JEZERU / TOURIST BOAT ON BOHINJ LAKE

TIC Bohinj, t: +386 4 574 60 10, www.bohinj-info.com

Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 90, www.bohinj.si

FREE B RE ZPLAČ NO / F RE E

FREE BOAT RIDES ON THE LAKE

Turistična ladja Bohinj (52 sedežev) vozi vsak dan od začetka aprila do konca oktobra. Turistična ladja Zlatorog (75 sedežev) vozi vsak dan v glavni poletni sezoni (sezona B).

BREZPLAČNI OGLED SLAPA

Tourist boat Bohinj (52 seats) runs every day from beginning of April to the end of October. Tourist boat Zlatorog (75 seats) runs every day in season B.

vozni red / timetable: SEZONA A / SEASON A: VELJA OD / VALID FROM 1. 4. - 30. 6. RIBČEV LAZ – UKANC

9:30

10:50

12:10

13:30

14:50

16:10

17:30

UKANC – RIBČEV LAZ

10:10

11:30

12:50

14:10

15:30

16:50

18:10

SEZONA B / SEASON B: VELJA OD / VALID FROM 1. 7. - 15. 9.

UKANC – RIBČEV LAZ

9:30

10:10

10:50

11:30

12:10

12:50

13:30

14:10

14:50

15:30

16:10

16:50

17:30

18:10

9:30

10:10

10:50

11:30

12:10

12:50

13:30

14:10

14:50

15:30

16:10

16:50

17:30

18:10

Slap Savica velja za enega največjih in najlepših slovenskih slapov, ki vas povsem prevzame s svojo prvobitno energijo. Mogočna Savica je lepotica v vsakem vremenu in je idealen cilj za vse, ki radi združite prijetno s koristnim. Z avtom do parkirišča pri Koči pri Savici in Domu Savica pridete iz Ukanca po asfaltirani cesti, nato pa se do slapu povzpnete po kamnitih stopnicah. Če želite slap obiskati peš, priporočamo označeno pešpot iz Ukanca. Redne avtobusne povezave v juliju in avgustu. Vozni red na strani 54.

FREE ENTRANCE TICKET The Savica Waterfall is one of the largest and most beautiful Slovenian waterfalls, which astonishes and overwhelms us with its primal energy. The mighty Savica is a beauty in every weather, and the ideal goal for those who like to combine relaxation and activity. You can access the car park at the Savica Hut from Ukanc on a tarmac road and climb up to the waterfall on stone steps. If you want to walk the entire route to the waterfall, we recommend you take the marked hiking trail from Ukanc.

BRE ZPLAČ NO / FR E E

FREE

BREZPLAČNI PREVOZI Z LADJO PO BOHINJSKEM JEZERU

RIBČEV LAZ – UKANC

SLAP SAVICA - vir življenja / SAVICA WATERFALL – the source of life

Regular bus rides during the summer season. Timetable on page 54.

SEZONA C / SEASON C: VELJA OD / VALID FROM 16. 9.

8

RIBČEV LAZ – UKANC

10:50

12:10

13:30

14:50

16:10

UKANC – RIBČEV LAZ

11:30

12:50

14:10

15:30

16:50 9


KORITA MOSTNICE / MOSTNICA GORGE Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 90, www.bohinj.si

UPORABA VSTOPNO-IZSTOPNIH MEST NA BOHINJSKEM JEZERU IN SAVI BOHINJKI / USE OF THE ENTRY-EXIT POINTS ON LAKE BOHINJ AND THE SAVA BOHINJKA RIVER Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 90, www.bohinj.si

B RE ZPLAČ NO / FR E E

FREE BREZPLAČNI OGLED KORIT Korita Mostnice in dolina Voje so med najlepšimi in najbolj obiskanimi naravnimi znamenitostmi v Bohinju. Na sprehodu lahko občudujemo kristalno čisto vodo in drzno preoblikovane skale, uživamo v pestrem rastlinskem in živalskem svetu ter kulturni krajini, ki so jo skozi stoletja negovali tukajšnji prebivalci.

FREE FREE ENTRANCE TICKET The Mostnica Gorge and the Voje Valley are among the most beautiful and popular natural sights in Bohinj. They offer views of crystal clear pools and boldly water-shaped rocks, as well as diverse flora and fauna and a cultural landscape that has been nurtured by the people throughout the centuries.

LJUDSKA PRIPOVEDKA O HUDIČEVEM MOSTU / FOLK TALE ABOUT THE DEVIL’S BRIDGE: Včasih so pravili, kako so delali Hudičev most. Do večera so delali, zjutraj je bilo pa vse podrto. Je pa nekdo rekel: “Hudič naj dela ta most, jaz ga ne bom.”Poglej ga, je pa res hudič začel delati. So ga pa vprašali, kaj hoče za lon*.Je pa odvrnil: “Prva duša, ki bo šla čez most, tisto dušo mi boste dali.” Zvečer so premišljevali, kdo bo tako nesrečen. Se je pa spomnil kmet, ki je imel psa. Je rekel: “Jaz bom pa vzel eno veliko telečjo kost pa psa s seboj.” Jo je pa čez most vrgel, pes je pa tekel za njo. Hudič pa je dobil pasjo dušo. Bil je tako jezen, tako je z repom mahal, da je vso ograjo podrl.

10

Zapisala: Marija Cvetek (Bohinjske pravljice) *lon - plačilo

People used to talk about how the Devil’s Bridge was made. The people worked all day but the next morning everything that had been built was demolished. And someone said: “Let the devil build this bridge, I will not build it anymore.” And then the devil really started making it. The people asked him what he wanted for his efforts. The devil answered: “The first soul that crosses the bridge – this is the one that I want.” A farmer who had a dog, got an idea. He said: “I will take a big bone and my dog with me.” Then he threw the bone across the bridge and the dog ran after it. The devil then took the dog’s soul and was very angry and started waving his tail, and so he demolished the entire fence. Written by: Marija Cvetek

BREZPLAČNE DOVOLILNICE Bohinjsko jezero skupaj s Savo Bohinjko in njenimi pritoki predstavlja edinstven vodni sistem. Z namenom, da ohranimo čiste vode tudi za prihodnje generacije in v želji, da vsem, ki želijo aktivno užiti ta vodni sistem v osrčju Triglavskega narodnega parka, omogočamo to na urejen in varen način ter s čimmanjšimi posledicami za okolje, smo ob jezeru in Savi Bohinjki vzpostavili sistem vstopnoizstopnih mest z vso potrebno infrastrukturo. Vstop na vodo je dovoljen samo na teh mestih in v pristaniščih. Plovila na vodi morajo biti opremljena z dovolilnicami za uporabo vstopno-izstopnih mest. Turizem Bohinj, kot upravljalec plovbnega režima v občini Bohinj, nudi imetnikom kartice mobilnosti Gost Bohinja brezplačne dovolilnice za čas njihovega neprekinjenega bivanja v Bohinju.

FREE PERMITS Lake Bohinj and the Sava Bohinjka river with its tributaries represent a unique water system. To preserve this unspoilt waters for future generations and with the aim of enabling everyone who wants to actively use this water system in the heart of the Triglav National Park to be able to do so in a regulated and safe way, as well as causing minimum stress to the enviroment, we have established an entry-exit point system along the lake and the Sava Bohinjka river, including all the necessary infrastructure. Entry on the water is permited only at the defined entry-exit points and at moorings. The vessels have to be equipped with the permits for the use of entry-exit points. Tourism Bohinj provides free permits to the card holders during the stay of guests in Bohinj.

več informacij na / more info: www.bohinj.si/mehka-mobilnost/pravila-plovbe/ 11


MUZEJI / MUSEUMS

FREE

MUZEJ TOMAŽA GODCA / TOMAŽ GODEC MUSEUM, Bohinjska Bistrica t: +386 4 577 01 42 BREZPLAČNI OGLED MUZEJA Muzej predstavlja celotno zgodovino Bohinja, od prve poselitve v železni dobi pa vse do druge svetovne vojne. Obiskovalci muzeja si lahko ogledajo razstavo posvečeno 1. in 2. svetovni vojni in usnjarno Tomaža Godca, kjer se lahko seznanjajo s predelavo kože v usnje.

FREE ENTRANCE TICKET

FREE

The museum displays the entire history of Bohinj, from the first settlements in Iron Age to WWII. Visitors can view an exhibition dedicated to both world wars and the Tomaž Godec tannery where the skin and leather processing is displayed.

POPU S T I / DIS C OU N T

POPUS T I / DIS C OUNT

PLANŠARSKI MUZEJ / MUSEUM OF ALPINE DAIRY FARMING, Stara Fužina t: +386 4 577 01 56 BREZPLAČNI OGLED MUZEJA V muzeju je prikazana zgodovina planšarstva v Bohinju, življenje planšarjev, sirarna in sirarsko delo na planinah, transport v dolino, značilna bohinjska planšarska naselja in planšarske zgradbe. Razstavljeno je originalno sirarsko orodje in pribor ter predmeti, ki so jih uporabljali planšarji pri svojem delu na planini.

FREE ENTRANCE TICKET

FREE

In the museum there is exhibited the history of Alpine dairy-making in Bohinj, the life of the dairymen, the cheesediaries and dairy production in the mountains, transport to the valley and the typical Alpine dairymen settlements and huts in Bohinj. The original tools and utensils used by the Alpine dairymen are illustrate their work on the mountains.

MUZEJ OPLENOVA HIŠA / OPLEN HOUSE MUSEUM, Studor

t. +386 51 723 640

12

FREE

BREZPLAČNI OGLED MUZEJA

FREE ENTRANCE TICKET

Oplenova hiša je prikaz bivalne kulture Bohinjcev z začetka 20. stoletja, saj so vsi prostori opremljeni z avtentično opremo zadnjih lastnikov.

The museum is an interesting representation of the living culture of the Bohinj population of the beginning of the 20th Century. All the exhibition areas are equipped with the original furnishings of its last owners.

odpiralni čas za vse muzeje / museums’ timetable: I

II

XI XII

III - X

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S

10:00 - 12:00, 16:00 – 18:00

10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00

Zaprto: ponedeljek, 1. 1., 1. 5., 1. 11., 25.12., velika noč Closed: Monday, 1. 1., 1. 5., 1. 11., 25. 12., Easter 13


PREVOZI Z VLAKOM / TRAIN

NIHALKA VOGEL / CABLE CAR VOGEL

Slovenske železnice, t: 1999 (6:00 – 22:00), +386 90 93 9801, www.slo-zeleznice.si Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 90, www.bohinj.si

Žičnice Vogel Bohinj, d.d., t: +386 4 572 97 12, www.vogel.si

POPUS T I / DIS C OUNT 14

NA CENO ENOSMERNE ALI POVRATNE VOZOVNICE ZA VLAK IZ BOHINJSKE BISTRICE DO VSEH POSTAJALIŠČ DO NOVE GORICE IN LJUBLJANE (popust velja samo za vozovnice kupljene na železniški postaji v Bohinjski Bistrici).

ON ONE-WAY OR RETURN TRAIN TICKET FROM BOHINJSKA BISTRICA TO ALL STOPS ON THE ROUTE TO NOVA GORICA AND LJUBLJANA (discount applies only for tickets, purchased at the Bohinjska Bistrica railway station).

Bohinjska proga je ena od najlepših gorskih železnic. Vožnja z muzejskim, navadnim vlakom ali avtovlakom od Jesenic do Nove Gorice je nepozabno doživetje. Proga se ponaša z najdaljšim slovenskim železniškim predorom (Bohinjski predor, 6.327 m) in mostom čez reko Sočo z najdaljšim kamnitnim lokom v svetovnem merilu (Solkanski most, 85 m).

The Bohinj route is one of the most beautiful mountain railways. A ride by steam, ordinary or car train from Jesenice to Nova Gorica is an unforgettable experience. The route also has the longest Slovenian railway tunnel (Bohinj tunnel, 6327m) and a bridge across the Soča River with the longest stone arch in the world (Solkan bridge, 85m).

vozni red na strani: 59.

timetable on page: 59.

NA POVRATNO VOŽNJO Z NIHALKO ZA INDIVIDUALNE GOSTE Vogel je zanimiv preko celega leta. Od spomladi do jeseni vam v zeleni preobleki ponuja vrsto priložnosti za aktivnosti, rekreacijo in doživetja v visokogorskem svetu in je izvrstno izhodišče za pohodniške ture. Neverjeten razgled na Triglavsko pogorje nudi vožnja s panoramsko sedežnico Orlove glave. Nihalka vozi vsak dan, vsake pol ure od 8:00 do 18:00 (med 17. 6. do 10. 9. pa od 7:30 do 19:00, sedežnica Orlove glave od 8:00 do 16:00).

ON RETURN TICKET FOR CABLE CAR FOR INDIVIDUAL GUESTS From springtime until autumn green covered landscape provides numerous opportunities for activities, recreation and experiences in the mountains. Vogel is an excellent starting point for interesting shorter and longer hiking tours.

POPU S T I / DIS C OU N T

-20%

-50%

A ride by panoramic chairlift (Orlove glave) offers an amazing view of the Triglav mountain range. Cable car runs daily every half an hour, from 8 am - 6 pm (from 17th June to 10th September daily, from 7:30 am to 7 pm, chair-lift Orlove glave from 8 am to 4 pm).

15


CENTER TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA BOHINJ / TRIGLAV NATIONAL PARK CENTRE BOHINJ, Stara Fužina

Triglavski narodni park, t: +386 4 578 02 45, www.tnp.si

– Stalna razstava Jezero / Permanent exhibition entitled “Lake”, – Soba z razgledom: prireditveni prostor, čitalnica, prostočasnica / Room with a view: event space, reading room, leisure room, – Trgovina s ponudbo izdelkov Bohinjsko / Shop with products of the brand “From Bohinj”, – Hiša Bohinjka z učilnicami: kuhinja, hiša, naravoslovna soba, ustvarjalna soba / Bohinjka House with teaching rooms: kitchen, house, nature science room, creativity room, – Dogodki, razstave, delavnice, izobraževanja / Events, exhibitions, workshops, training, – Središče za podporo lokalni skupnosti / Local community support centre, – Hiša gorskih vodnikov in obveščevalna točka GRS / House of mountain guides and Mountain Rescue information point.

16

ON STEAM TRAIN EXCURSION ALONG THE BOHINJ RAILWAY

Preživite dan na malce drugačen, nostalgičen način. Parna lokomotiva, smaragdna Soča in zelena Goriška Brda. Vse to ob veselih zvokih harmonike in v družbi animatorjev, ki vas bodo popeljali v čas Avstro-Ogrske monarhije.

Journey from the Alps to the Mediterranean along the Bohinj Railway. Experience the thrill of the steam train, learn of its rich history, characters and traditions, and of course soak up the stunning Slovenian scenery. This is an unforgettable trip, a chance for you to be part of a living museum.

odhodi v letu 2017 / departures in 2017: 6. 5.

20. 5.

3. 6.

10. 6.

17. 6.

24. 6.

19. 8.

9. 9.

16. 9.

23. 9.

14. 10.

9. 11.

8. 7.

vozni red / timetable postaja / station 8:58

Jesenice

19:53

9:22

Bled - Jezero

19:37

9:51

Bohinjska Bistrica

19:00

11:05

Most na Soči

17:37

1. 7. - 31. 8.

11:30

Kanal

17:11

9:00 - 19:00

11:59

Nova Gorica

16:45

odpiralni čas / opening hours: 10:00 - 18:00

NA CENO IZLETA Z MUZEJSKIM VLAKOM PO BOHINJSKI PROGI

POPU S T I / DIS C OU N T

POPUS T I / DIS C OUNT

ON EXHIBITION GUIDANCE

– NOVO informacijsko izobraževalno središče TNP / NEW information and education centre,

27. 4. - 30. 6., 1. 9. - 15. 10.

ABC turizem, t: +386 59 070 512, www.abc-tourism.si Prodajna mesta v Bohinju / Sales locations in Bohinj: TIC LD Turizem, Bohinjska Bistrica in TIC Bohinj, Ribčev Laz

-10%

-20% NA VODENJE PO STALNI RAZSTAVI JEZERO

MUZEJSKI VLAK / STEAM TRAIN

17


Slovenske železnice, t: 1999 (6:00 – 22:00), avtomatski odzivnik: +386 90 93 9801, www.slo-zeleznice.si Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 90, www.bohinj.si

-5% POPUS T I / DIS C OUNT

NA VOZOVNICO ZA AVTOVLAK Potniki z osebnimi avtomobili se lahko preprosto, hitro in varno zapeljejo z avtovlakom iz Bohinjske Bistrice v Podbrdo, na Most na Soči, v Novo Gorico in nazaj.

ON CAR TRAIN TICKET Travellers with personal vehicles can drive simply, fast and safely by car train through i.e. from Bohinjska Bistrica to Podbrdo, Most na Soči or Nova Gorica and back.

vozni red / timetable: Smer / directon: Bohinjska Bistrica - Most na Soči (Nova Gorica) Postaja / station 853 855 857 859 9:08 11:37 13:25 16:48 Bohinjska Bistrica 9:18 11:47 13:35 16:58 Podbrdo (prihod/arrival) 9:24 13:40 17:05 Podbrdo (odhod/dep.) 14:07 17:30 Most na Soči (prihod/arrival) 9:50 Most na Soči (odhod/dep.) Nova Gorica Smer / directon: (Nova Gorica) Most na Soči - Bohinjska Bistrica Postaja / station 850* 852** 854 856 858 Nova Gorica 6:29 Most na Soči (prihod/arrival) 7:10 Most na Soči (odhod/dep.) 7:35 7:35 10:34 14:45 Podbrdo (prihod/arrival) 8:02 8:02 11:01 15:11 Podbrdo (odhod/dep.) 8:07 8:07 11:06 12:50 15:19 Bohinjska Bistrica 8:17 8:17 11:16 13:00 15:29 Nakladanje avtomobilov v Novi Gorici je končano 15 minut, v Mostu na Soči pa 10 minut pred odhodom avtovlaka! Pri avtovlaku 850* iz Nove Gorice do Bohinjske Bistrice in avtovlaku 861* iz Bohinjske Bistrice do Nove Gorice je število vozil omejeno na največ 14 (oz. do zapolnitve polovične zmogljivosti vlaka). Na avtovlak lahko naložite tudi kolo. *Vlaki 850, 860 in 861 vozijo vsak dan med 22. aprilom in 24. septembrom 2017. **Vlak 852 med Mostom na Soči in Bohinjsko Bistrico ne vozi med 22. aprilom in 24. septembrom 2017. *** Postanek v Podbrdu samo za vstop/izstop potnikov.

18

861* 21:15 21:25*** 21:26 21:51 22:01 22:36 860*

18:35 19:02 19:07 19:17

RAZIŠČITE BOHINJ S KOLESOM / EXPLORE BOHINJ BY BIKE V okviru projekta »Parkiraj & doživi naravo!« smo vzpostavili dve izposojevalnici treking koles, ki jih lahko najamete in z njimi raziščete in doživite Bohinj. Skupaj je na voljo 14 koles Specialized, letnik 2016, s prednjim vzmetenjem in lock out sistemom.

POSEBNAA PONUDBL SPECIA OFFER

Within the “Park & Experience Nature!” project we have established two rental stations, where you can rent 14 trekking bikes with additional equipment for visition and exploring the exquisite nature of Bohinj. In total there are 14 Specialized bikes available for rent: 2016 Trek models, with the front suspension and lock-out system.

Prevzem koles je možen na eni točki, vračilo po dogovoru tudi na drugi. Cena dnevnega najema: samo 13 EUR (vključeni tudi kolesarska čelada in ključavnica).

Bikes can be taken at one site and returned elsewhere (upon agreement).

POPUS T I / DI S C OU NT

AVTOVLAK / CAR TRAIN

Daily rent: 13 EUR (includes helmet and bike lock).

izposojevalnici / rental stations: AGENCIJA HIKE&BIKE, BOHINJSKA BISTRICA t.: +386 (0)31 374 660, Triglavska cesta 37 a, 4264 Bohinjska Bistrica CENTER TNP BOHINJ, STARA FUŽINA t.: +386 (0)45 780 245, Stara Fužina 37-38, 4265 Bohinjsko jezero

KOLESARSKA POT BOHINJ / BOHINJ CYCLING ROUTE Pot je speljana od Bohinjske Bistrice, po Spodnji Bohinjski dolini do Bohinjskega jezera in dalje po Zgornji Bohinjski dolini mimo Stare Fužine, Studora, Srednje vasi, do Bohinjske Češnjice. Primerna je za družinsko kolesarjenje.

PRIPOROČAMO WE RECOMMEND

A cycling route runs from Bohinjska Bistrica, along the Lower Bohinj Valley to Lake Bohinj, and then along the Upper Bohinj Valley, past Stara Fužina, Studor, and Srednja vas to Bohinjska Češnjica. It is also appropriate for family cycling.

Car uploading in Nova Gorica ends 15 minutes and in Most na Soči 10 minutes before the car train departs! The maximum number of vehicles for car train 850* from Nova Gorica to Bohinjska Bistrica and car train 861* from Bohinjska Bistrica to Nova Gorica is limited to 14 (or when half of the car train capacity). Bikes can also be loaded on the car train. *Car trains 850, 860 and 861 ride every day from 22 April to 24 September 2017. **Car train 852 between Most na Soči and Bohinjska Bistrica doesn’t ride from 22 April to 24 September 2017. ***Stop in Podbrdo only for passenger entry and exit.

19


POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE / HIKING AND CYCLING

IZPOSOJA PLANINSKE OPREME / MOUNTAIN EQUIPMENT RENTAL

TURISTIČNA AGENCIJA HIKE&BIKE, Triglavska c. 37 a, Bohinjska Bistrica, m: +386 31 374 660, www.hikeandbike.si

-5%

ALPE d.o.o., prireditveni prostor Pod Skalco / ”Pod skalco” event place, Ribčev Laz, Boh. jezero, t: +386 40 349 669, +386 31 228 008, www.alpe-rjavina.si

-20%

POPUS T I / DIS C OUNT

V plezalni šoli vam nudimo: – enkratni vzpon na skalco – izposojo planinske opreme – trgovina z spominki in gorniško opremo – vodenje

Termin: od 15. 4. do 15. 6. in 15. 9. do 30. 10. / Valid from 15 April to 15 June and from 15 September to 30 October

NA IZPOSOJO PLANINSKE OPREME / ON MOUNTAIN EQUIPMENT RENTAL Termin: maj, junij, julij / Valid: May, June, July

In our climbing shop we offer you: – try to climb and climging courses – mountaineering equipment rental – souvenir and mountaineering shop – guiding

Smo specializirana turistična agencija za kolesarske in pohodniške počitnice na območju Bohinja. Svojo ljubezen do aktivnih počitnic delimo z ljudmi, ki želijo svoje sanje o edinstvenih doživetjih spremeniti v resnične izkušnje. Poleg vodenih dnevnih in več dnevnih kolesarskih izletov z licenciranim vodnikom, ponujamo tudi nastanitve v kolesarjem prijaznih počitniških hišicah.

We provide tourist services, especially customised to ensure the perfect cycling and hiking vacation in Bohinj. We share our love for active vacation with people who want to make their dreams about unique adventures come true. Besides guided daily and longer cycling trips with a licenced guide, we also provide accommodation in holiday houses perfect for cyclists.

JAHANJE / HORSEBACK RIDING MRCINA RANČ, Studor v Bohinju, Srednja vas v Bohinju, m: +386 41 790 297, www.ranc-mrcina.com

-20%

NA 2 URI JAHANJA / ON 2 HOURS HORSEBACK RIDING

KOLESARJENJE / CYCLING LD TURIZEM, Mencingerjeva 10, Boh. Bistrica, t: +386 4 574 76 00, www.ld-turizem.si

-20%

Termin: april, maj, oktober in november / Valid: April, May, October and November.

– Jahanje za začetnike in izkušene jahače – Terensko jahanje 18 različnih tur – Jahanje za najmlajše – Šola jahanja – Otroški rojstni dnevi: jahanje + torta – Otroški tabori – Poletne prireditve 20

NA VODENE KOLESARSKE IZLETE / ON GUIDED CYCLING TOURS

– Suitable for beginners and experienced riders – Horseback riding tours 18 different trails – Horseback riding for children – Riding school – Kid´s camps – Events in summer

POPU S T I / DIS C OU N T

AKTIVNOSTI / ACTIVITIES

NA IZPOSOJO KOLES / ON RENT A BIKE Termin: 1. 5. – 30. 9. / Valid from 1 May to 30 September

Turistično informativni center – nastanitev – športne aktivnosti – ribiške dovolilnice – izposoja koles – pohodniške karte – spominki

Tourist Information Centre – accommodation – sport activities – fishing permits – rent a bike – hiking maps – souvenirs

21


KOLESARJENJE IN VODNI ŠPORTI / CYCLING AND WATER SPORTS

KOLESARJENJE IN VODNI ŠPORTI / CYCLING AND WATER SPORTS

ALPINSPORT, Ribčev Laz 53, Bohinjsko jezero,t: +386 4 572 34 86, m: +386 41 918 803, www.alpinsport.si

PAC SPORTS, Ribčev Laz 60, Bohinjsko jezero, t: +386 4 572 34 61, m: +386 40 864 202, www.pac.si

NA IZPOSOJO KOLES, KAJAKOV, KANUJEV IN SUP-A ON RENT A BIKE, KAYAK, CANOE AND SUP

-20%

* ob plačilu z gotovino / by payment in cash

Termin: 1. 4. do 31. 10. / Valid from 1 April to 31 Oktober

POPUS T I / DIS C OUNT

Športna agencija v Bohinju: kolesarjenje, kajak, kanu, sup, mini rafting, soteskanje, jadralno padalstvo, šola smučanja na Voglu, izposoja smučarske opreme.

Outdoor sport agency in Bohinj: biking, kayak, cano, sup, mini rafting, canyoning, paragliding, ski school Vogel, ski rental shop.

KOLESARJENJE IN VODNI ŠPORTI / CYCLING AND WATER SPORTS SPORT4FUN, Boh. Bistrica, (pri kampu / at Campsite Danica) m: +386 41 975 878, www.sport4fun.si

-20%

NA IZPOSOJO KOLES / ON RENT A BIKE

-15%

NA / ON RAFTING

-10%

NA KAJAK IN KANJONING / ON KAYAKING AND CANYONING

NA IZPOSOJO KOLES IN KANUJEV* / ON RENT A BIKE AND CANOE*

Termin: 1. 4. - 30. 9. / Valid from 1 April to 30 September

PAC SPORTS, ki se nahaja na eni najlepših lokacij obale Bohinjskega jezera, vas vabi, da čudovite dneve sredi neokrnjene narave Bohinja preživite aktivno. V hostlu je tudi bar in restavracija, ki vam po aktivnostih nudi senco in osvežitev.

PAC SPORTS agency, located near the shore of Lake Bohinj, invites you to actively spend the wonderful days amidst the unspoiled nature of Bohinj. The hostel has a bar and restaurant, offering a refreshment after a long day full of activities.

AMS PREVOZI, TAXI BOHINJ / AMS TRANSPORTS, TAXI BOHINJ ANDREJ SMUKAVEC S.P., Polje 23, Bohinjska Bistrica t: +386 51 819 109, e: a.smukavec@siol.net, http://bohinj-taxi.si

-10%

POPU S T I / DIS C OU N T

-20%

NA PREVOZ / ON ALL TRANSPORT SERVICES Termin: 1. 4. - 31. 10. / Valid from 1 April to 31 October

Termin: 1 . 6. do 30. 9. / Valid from 1 June to 30 September

SPORT4FUN je prijazna športna agencija locirana pred avtokampom Danica v Boh. Bistrici. Gostom ponuja različne športne aktivnosti na prostem, kot so RAFTING, KAJAKING, KANJONING, ŠOLA KAJAKA, IZPOSOJA KOLES in še več. Ustavite se in doživite najboljše dogodivščine v okolici. 22

SPORT4FUN is a friendly sport agency located near camp Danica in Boh. Bistrica. We are a local specialist for outdoor activities, such as WHITE WATER RAFTING, KAYAKING, CANYONING, KAYAK SCHOOL, RENTING BIKES and more. Pop in and experience the best adventures in the neighborhood.

Prijazna, poštena in zaupanja vredna taksi storitev na območju Bohinja in okolice.

Fair and trustworthy taxi services in Bohinj and the surrounding area.

Naša dejavnost so taksi prevozi, poleg tega vam ponujamo možnost prevoza do/z letališča Brnik, ter železniških postaj Lesce, Jesenice, Ljubljana. Bi se radi odpravili na izlet?

We specialise in taxi tranpsort and offer transport services to and from the Ljubljana airport, to and from Lesce, Jesenice and Ljubljana railway stations. Do you want to take a trip?

Pokličite nas in se zapeljite z nami.

Call us and we’ll take you wherever you want. 23


BOHINJ ECO HOTEL, Triglavska cesta 17, Bohinjska Bistrica t: +386 8 200 40 00, e: hotel.recepcija@2864.si, www.vodni-park-bohinj.si

-10%

NA NAJEM STEZE ZA BOWLING / ON BOWLING LANE RENTAL Termin: četrtek do sobota, 18:00 – 22:00, nedelja 15:00 – 20:00 ob predhodni rezervaciji na hotelski recepciji / Valid from Thu – Sat 6pm – 10pm, Sun 3pm – 8 pm. Reservations required.

POPUS T I / DIS C OUNT

Edinstveno v Sloveniji in tujini - hotel ima svoj bowling s petimi stezami.  Privoščite si privatne zabave in večere “Kozmičnega bowlinga”.

Unique in Slovenia and abroad - hotel has its own bowling area with 5 professional bowling lanes! “Cosmic bowling” nights are cool and so are the private parties...

ZIPLINE ZIPLINE BOHINJ, Cesta na Ravne, Bohinjska Bistrica, t: +386 31 283 504, www.ziplinebohinj.com

-20%

NA / ON ZIPLINE Termin: maj, junij, september, oktober, vsak dan od 10. do 18. ure. / Valid in May, June, September and October, every day from 10am to 6pm.

Največji zipline park na Gorenjskem. Zipline Bohinj se nahaja ob cesti proti vasi Ravne nad Bohinjsko Bistrico. S 5 jeklenicami in simulacijo prostega pada je največji zipline park na Gorenjskem. Primeren za vse starosti. 24

ŠPORTNE AKTIVNOSTI / SPORT ACTIVITIES HOTEL CENTER, Rudno Polje, Pokljuka, Srednja vas v Bohinju 165a, Srednja vas v Bohinju, t.: +386 4 532 00 00, www.center-pokljuka.si

-20%

NA ŠPORTNE AKTIVNOSTI. / ON SPORT ACTIVITIES Termin: 1. 4. - 31. 10. / Valid from 1 April to 31 October

POKLJUKA POLETI – biatlonsko streljanje in lokostrelstvo – nordijska hoja – pohodništvo in planinarjenje – kolesarjenje v naravi

SUMMERTIME IN POKLJUKA – Summer Biathlon and Archery – Nordic walking – Hiking and mountaineering – Cycling and Mountain biking

Poleti je Pokljuka z Rudnim poljem, kjer je lociran Športni center Pokljuka, idealno izhodišče za planinarjenje, izlete v sredogorje in visokogorje (tudi za vzpon na najvišji slovenski vrh Triglav), kolesarjenje v naravi in izlete do bližnjih planin (Uskovnica, Zajamniki, Lipanca, Klek, Zajavornik, Kranjska dolina, ...) ali ogled naravnih znamenitosti, kot so Pokljuška barja ali Pokljuška soteska. S pomočjo vaditeljev lahko preizkusite nordijsko hojo ali pa se pomerite v biatlonskem streljanju.

In the summer, Pokljuka with Rudno polje, the place where the Sports Centre is located, turns into the perfect site for training camps of winter sportsmen, as a starting point for hiking trips - both into the highlands and even to the higher peaks (including an ascent to Mt. Triglav, Slovenia’s highest peak), for cycling trips, and hikes to the nearby mountain pastures (Uskovnica, Zajamniki, Lipanca, Klek, Zajavornik, Kranjska dolina, etc.), or for visiting such natural attractions as the Pokljuka bogs or the Pokljuka gorge. Our instructors will be happy to teach tourists the basics of nordic walking or biathlon shooting.

POPU S T I / DIS C OU N T

NAJEM STEZE ZA BOWLING / BOWLING LANE RENTAL

Bohinj Zipline is located along the road to Ravne near Bohinjska Bistrica. Five ziplines and a free fall simulation comprise the largest zipline park in the Gorenjska region. It is suitable for all ages.

25


IZBRANA PONUDBA Z OBMOČJA BOHINJA SELECTED OFFER FROM BOHINJ Znak Bohinjsko/from Bohinj zagotavlja geografsko poreklo in visoko kakovost rokodelskih izdelkov, kulinaričnih izdelkov in pridelkov ter jedi in pijač.

The Bohinjsko/From Bohinj certificate guarantees the geographical origin and high quality of craft and culinary products and produce, as well as drinks and food at inns.

Lokalne kulinarične posebnosti z območja Bohinja so sir mohant, ki se ponaša z evropskim znakom za označbo porekla, bohinjski sir (vrsta ementalskega sira), zaseka s klobaso in žganci iz moke avtohtone sorte koruze trdinke, Bohinjke. Številne tradicionalne jedi najdete v domačih gostilnah, nastajajo pa tudi nove, ki povezujejo lokalne sestavine z novodobnimi okusi.

B OHI NJS KO / FROM BOHINJ 26

Restavracija-picerija Tripič je odlična izbira za vse lačne gurmane. Družina Tripič svoje goste že 30 let razvaja z bogato ponudbo domačih jedi, testenin, solat, degustacijskih menijev. Slovijo po bohinjskih ajdovih krapih s kislo smetano, juhi Bohinjki, bohinjski klobasi z zaseko, pa tudi s hišnim kruhom in domačimi čaji.

The members of the Tripič family have spoiled their guests with a rich offer of home made dishes, pasta, salads, tasting menus for 30 years. They are famous for “ajdovi krapi” made from buckwheat dough with sour cream, Bohinjka soup, Bohinj sausage with zaseka and also home made bread and teas.

Local culinary specialties in Bohinj include mohant cheese that carries the European designation of origin, Bohinj cheese (a type of Emmental cheese, zaseka with sausage and žganci made from various types of flour from the local Bohinj corn. Numerous traditional dishes originate from the kitchens of local inns, and new ones which connect local ingredients with modern tastes are constantly emerging.

RESTAVRACIJA - PICERIJA TRIPIČ, Triglavska cesta 13, Bohinjska Bistrica, t: +386 4 828 01 20, m: +386 31 624 590, e: info@hotel-tripic.si, www.hotel-tripic.si

PENZION IN GOSTILNA RESJE/ GUESTHOUSE AND INN Nemški Rovt

GOSTILNICA / MINI INN ŠTRUD’L

Hiša vrhunske kulinarike, kjer vas kuharski mojster Jože Godec preseneti z bogatimi okusi jedi iz tradicionalnih lokalnih sestavin in divjeraslih rastlin. Dnevno sveža ponudba ali 7 hodni bohinjski meni z izbranimi slovenskimi vini, je prvovrstna izbira za prave gurmane.

The house of top cuisine, where chef Jože Godec surprises you with rich flavours of dishes made from local ingredients and wild plants. The meal of the day and the 7-dish Bohinj menu with selected Slovenian wines are the best choices for true gourmets.

PENZION IN GOSTILNA RESJE, Nemški Rovt 21 a, Bohinjska Bistrica, m: +386 40 640 641, e: resje21a@gmail.com, www.penzion-resje.si

Bohinjska Bistrica

Planinska koča v dolini, gostilnica Štrud'l, nudi preproste tradicionalne jedi. Privoščite si prave bohinjske žgance iz avtohtone sorte bohinjske koruze (turščce) s kislim mlekom, krompir v oblicah s skuto ter domače sire in mesnine. Za posladek pa ne pozabite na slasten borovničev štrudl.

B OHI NJS KO / FROM B OH I N J

RESTAVRACIJA - PICERIJA TRIPIČ / RESTAURANT - PIZZERIA Bohinjska Bistrica

An alpine hut in the valley. The Štrud'l Inn offers simple traditional dishes. You can enjoy “žganci” made from local Bohinj corn with sour milk, potatoes with cottage cheese and homemade cheeses and meats. Don’t forget the delicious blueberry strudel for dessert!

GOSTILNICA ŠTRUD’L, Triglavska cesta 23, Bohinjska Bistrica, m: +386 41 541 877, e: drago.cvetek@gmail.com, www.strudl.si 27


Bohinjska Bistrica

B OHIN J S KO / FROM B OHINJ

Gostilna ob vhodu v kamp Danica se ponaša z izbranimi jedmi, slovenskimi vini in prijaznim osebjem. Poleg ponudbe po naročilu so vam na voljo sezonske jedi, sladka presenečenja, v poletnem času tudi jedi z žara. Priporočamo bohinjski krožnik in postrv po receptu Valentina Vodnika iz daljnega leta 1799, slovijo pa po pripravi lahke sladice iz lokalnih sestavin “Slap Savica“.

GOSTILNA DANICA, Triglavska cesta 60, Bohinjska Bistrica, t: +386 4 575 16 19, e: gostilna.danica@bohinj-info.com, www.camp-danica.si

RESTAVRACIJA / RESTAURANT LOVEC, HOTEL KRISTAL Ribčev Laz

V Hotelu Kristal so ponosni na svojo lovsko restavracijo, kjer vam postrežejo z dušeno srno in skutnimi štruklji, privoščite pa si lahko tudi bohinjsko postrv. Hišna čokoladnica skriva omamno dobre čokolade in presne torte. Mohantovo presenečenje, pehtrančki in čokolada z zaseko so le smetana na torti nenavadnih kombinacij in harmnoničnih okusov.

28

The inn at the entrance to the Danica Campsite offers Slovenian wine and friendly personnel. Besides the menu on offer you can also choose from a variety of seasonal dishes and sweet surprises. The inn is famous for the preparation Bohinj plate, trout by the recepie of Valentin Vodnik from 1799 and dessert named ”Waterfall Savica”.

Kristal Hotel is proud of its hunters’ restaurant where you can enjoy smoked venison and cottage cheese dumplings as well as Bohinj trout. The “chocolate house” offers delicious chocolates and organic cakes. Mohant cheese surprise, tarragon pies and chocolate with “zaseka” are just a cherry on the cake of unusual combinations and harmonious tastes.

HOTEL KRISTAL, Ribčev Laz 4a, Boh. jezero, t: +386 4 577 82 00, m: +386 40 328 282, e: info@hotel-kristal-slovenia.com, www.hotel-kristal-slovenia.com

RESTAVRACIJA / RESTAURANT ZLATOVČICA, HOTEL JEZERO Ribčev Laz

Restavracija Zlatovčica je znana po pestri ponudbi ribjih in ostalih jedi, širokem izboru slovenskih vrhunskih vin in sladic iz domače slaščičarne. V ambientu s pogledom na Bohinjsko jezero priporočamo izbiro a la carte jedi ali s certifikatom Bohinjsko/from Bohinj nagrajen 6 hodni bohinjski meni in 3 hodni meni z divjeralimi rastlinami.

Zlatovčica Restaurant offers a wide repertoire of fish and other dishes, premium Slovenian wines and desserts. The pleasant ambience overlooking Lake Bohinj is the perfect venue for enjoying in various culinary specialties or in a 6-course Bohinj menu awarded with the From Bohinj certificate, or in a 3-course menu featuring wild flowers.

RESTAVRACIJA / RESTAURANT ZLATOVČICA, HOTEL JEZERO, Ribčev Laz 51, Bohinjsko jezero, t: +386 4 572 91 00, e: info@hotel-jezero.si, www.hotel-jezero.si

PICERIJA / PIZZERIA UKANC Ukanc

Skrita v koncu sveta (Ukanc – u konc – po bohinjsko v koncu) pod veličastnimi stenami Pršivca in Komarče in ob vstopu v Zlatorogovo pravljično deželo (otroški izkustveni park) je picerija Ukanc pravo družinsko odkritje. Tu vam pozimi in poleti v krušni peči spečejo najboljšo bohinjsko pico.

B OHI NJS KO / FROM B OH I N J

GOSTILNA / RESTAURANT DANICA

Nested at the end of the valley below the glorius walls of Prišivec and Komarča mountains and at the entrance point to the Fairyland of the Goldhorn (children’s theme park), Picerija Ukanc is the ideal spot for families. The best pizzas in Bohinj are made here all year round.

PROHOTEL, D. O. O., Ukanc 20, Bohinjsko jezero, t: +386 5 995 57 87, e: info@prohotel.si, www.prohotel.si 29


PLANINSKA KOČA / ALPINE HUT MERJASEC

HOTEL JELKA Pokljuka (Goreljek)

B OHIN J S KO / FROM B OHINJ

Na Voglu, na nadmorski višini 1535 m, kamor iz doline pridete z gondolo v pičlih nekaj minutah, vam bodo v pravi planinski koči Merjasec postregli tradicionalne bohinjske jedi. Priporočamo česnovo juho z mohantovim ponvičnikom, koruzne žgance z mlekom, pastirsko malico in presenetljivo dobre mohantove piškote.

At 1535m on Vogel, which you can reach from the valley by cable car just in a few minutes, a real alpine hut offers traditional dishes from Bohinj. We recommend garlic soup with mohant cheese, corn žganci with milk, shepherd’s lunch and surprisingly tasty mohant cheese biscuits.

VOGEL, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko Jezero, t: +386 4 572 97 12, e: info@vogel.si, www.vogel.si

GOSTILNA / INN PRI HRVATU Srednja vas

V avtentični vaški gostilni Pri Hrvatu slovijo po pripravi hišnih sirovih štrukljev in postrvi. Pijana bohinjska postrv in bohinjska postrv v moki trdinki sta hišni specialiteti, ki slovita daleč naokrog.

The authentic Pri Hrvatu Inn is famous for its cheese dumplings and trout. The “drunken” Bohinj trout and trout in corn flour are house specialities that are very popular in this area.

GOSTILNA PRI HRVATU, Srednja vas v Bohinju 76, Srednja vas v Bohinju, t: +386 4 572 36 70, e: bslamar@gmail.com 30

V osrčju pokljuških gozdov v prijetnem ambientu vam bodo postregli z okusno gobovo juho s hišnim kislim mlekom, Jurjevo kapo in sladko-slanim ocvirkovim štrukljem s skuto. Slovijo po ramsteaku z borovničevo omako, hišnih sirovih štrukljih ter lahki borovničevi torti.

With its pleasant ambience in the heart of the Pokljuka forest, here you will enjoy delicious mushroom soup with homemade sour milk, “Jurij’s cap” and sweet-sour crackling dumplings with cottage cheese. The restaurant is well known for its steak in bilberry sauce, home made cheese dumplings and light bilberry cake.

HOTEL JELKA, Goreljek 93, Zg. Gorje, t: +386 4 206 00 10, e: info@hotel-jelka.si, www.hotel-jelka.si

ŠPORT HOTEL Pokljuka (Goreljek)

V tišini pokljuških gozdov vas pričakuje prenovljen Šport hotel z višinskimi sobami. Pravo presenečenje pa je njihova restavracija, kjer vam priporočamo, da poizkusite pravi divjačinski pokljuški burger in ribo pastirko z ajdovimi mošnjički.

B OHI NJS KO / FROM B OH I N J

Vogel

The renovated Sport Hotel welcomes you in the silence of the forests on the Pokljuka plateau. The hotel restaurant is the perferct choice for all who are hungry for excellent cuisine. We recommend venison “Pokljuka” burger and fish with buckwheat side dish.

ŠPORT HOTEL POKLJUKA, Goreljek 103, Zgornje Gorje, t: +386 31 46 88 44, e: info@sporthotel.si, www.sporthotel.si 31


HOTEL CENTER POKLJUKA Pokljuka (Rudno polje)

SIRARSTVO IMA V BOHINJU BOGATO TRADICIJO / CHEESE PRODUCTION HAS A RICH TRADITION IN BOHINJ Mehki sir mohant se ponaša z EU znakom za označbo porekla. Ima specifičen vonj in okus, ki je odvisen od kvalitete mleka. Na bohinjskih kmetijah najdete več sirarn, kjer iz mleka domačih krav izdelujejo različne sire, skuto, maslo, smetano in druge mlečne izdelke.

The hotel located at the biathlon centre is the ideal starting point for climbing the highest mountain in Slovenia, for active family holidays or rest in unspoiled nature. The chefs at the restaurant prepare healthy and excellent dishes like “jota”, barley soup and cottage cheese pie.

ŠPORTNI CENTER TRIGLAV POKLJUKA, Sr. vas v Bohinju 165/a, Srednja vas v Bohinju, t: +386 4 532 00 00, e: info@center-pokljuka.si, www.center-pokljuka.si

BOHINJSKI ČEBELARJI, KI PRIDELUJEJO PRVOVRSTEN MED / BOHINJ BEEKEEPERS WHO MAKE PREMIUM HONEY: DRAGO KARL KOTNIK, Bohinjska Češnjica 54a, Srednja vas v Bohinju, t: +386 41 842 621, e: drago.karl.kotnik@siol.net

ANTON CESAR, Atehna d.o.o., Ajdovska 1, Bohinjska Bistrica, t: +386 41 675 268, e: atehna@siol.net

JANEZ CERKOVNIK Ribčev Laz 25, 4265 Bohinjsko jezero, t: +386 31 330 972, sobe.cerkovnik@gmail.com IRMA IN ANTON ZUPANC, Jereka 28, Bohinjska Bistrica, t: +386 68 120 013, +386 4 572 36 88, e: irma.zupanc@gmail.com KMETIJA UŠIN, Studor 33, 4267 Srednja vas, t: +386 41 454 114, +386 4 572 19 04, e: karolina.bremec@siol.net

32

Karolina Odar Bremec na njivah pod vasjo Studor prideluje prvovrsten česen specifičnega okusa.

Karolina Odar Bremec produces premium garlic on the fields near Studor village.

EKOLOŠKA SIRARSKA KMETIJA PR’ TONEJOVC / PR TONEJOVC ECO CHEESE DAIRY FARM, Polje 28, Bohinjska Bistrica, t: +386 41 587 571 e: asoklic@siol.net

KMETIJA / FARM KRAMAR, Nemški rovt 3a, Bohinjska, Bistrica, t: +386 41 335 962, e: jozef.rozman1@siol.net

AGRARNA SKUPNOST BOHINJSKA BISTRICA (skupnost kmetov) poleti SIRARNA PR PRANGARČK / pase živino in sirari na PR’ PRANGARČK CHEESE DAIRY, planini Zadnji Vogel Brod 4, Bohinjska Bistrica, BOHINJSKA BISTRICA t: +386 31 836 793 AGRARIAN COMMUNITY e: kmetija.ravnik@gmail.com (farmer community) grazes KMETIJA PR ODOLNEKU / cattle and makes cheese at PR ODOLNEKU FARM, Zadnji Vogel pasture. Studor v Bohinju 3a, Srednja vas v Bohinju, AGRARNA SKUPNOST t: +386 31 869 038, GORJUŠE – NOMENJ +386 4 572 35 01, (skupnost kmetov) poleti e: anica.gartner@gmail.com pase živino in sirari na planini Zajavornik na BOHINJSKA SIRARNA D.O.O., Pokljuki. Srednja vas 114, Srednja vas, GORJUŠE – NOMENJ t: +386 41 889 610, AGRARIAN COMMUNITY e: bohinjska.sirarna.doo@siol.net (farmer community) grazes cattle and makes cheese at KMETIJA / FARM VUNČNEK, the Zajavornik pasture on the Srednja vas 22, Srednja vas, Pokljuka plateau. t: +386 31 422 297, e: uncnek@gmail.com

B OHI NJS KO / FROM B OH I N J

B OHIN J S KO / FROM B OHINJ

Hotel stoji tik ob biatlonskem centru in je odlično izhodišče za vzpon na Triglav, aktivne družinske počitnice ali počitek v neokrnjeni naravi. Njihova kuhinja nudi zdrave in polnovredne jedi, navdušuje pa s hišno joto, ješprenjovo juho in skutnim zavitkom.

Soft mohant cheese carries the European designation of origin. It has a specific smell and taste that depends on milk quality. There are many dairy farms in Bohinj, where various cheeses, cottage cheese, butter, cream and other dairy products are produced from cow milk.

33


ZELIŠČNI BUTIK, Adoma d.o.o., Majhnova ulica 15, Bohinjska Bistrica, t: +386 41 672 747, e: zeliscnibutik@gmail.com

MIHA ŠKANTAR, Stara Fužina 204, Bohinjsko jezero, t: +386 41 895 241, e: skantar.miha@gmail.com The youngest cheese producer in Bohinj makes dairy products from goat milk. Visitors can buy goat cheese, cottage cheese, cottage cheese spreads and fresh goat milk. RIBOGOJNICA ZUPAN / ZUPAN FISH FARM, Nomenj 5, Bohinjska Bistrica, t: +386 41 721 452, e: mitja.lea.zupan@siol.net

B OHIN J S KO / FROM B OHINJ

The small family fish grows the indigenous lake trout and Arctic char. They also produce premium smoked trout and trout kaviar.

V manjši družinski ribogojnici gojijo avtohtono jezersko postrv in zlatovčico. Slovijo po vrhunski dimljeni postrvi in kaviarju postrvi.

V obratu Mesnin Bohinja že več kot pol stoletja po tradicionalnih recepturah izdelujejo bohinjsko zaseko in suhe klobase, pa tudi druge suhomesnate izdelke. Mesnine in ostale lokalne izdelke lahko kupite v prodajalni Mesnica Bohinjska Bistrica.

MESNINE BOHINJA, MESNICA BOHINJSKA BISTRICA / BUTCHER’S SHOP, Mesnica Bohinjska Bistrica, Vodnikova c. 33, Boh. Bistrica t: +386 4 572 73 26, +386 70 548 302 e: bohinj@loske-mesnine.si The Mesnine Bohinja company has been known for the traditional Bohinj zaseka and sausage as well as other dry meats for more than half a century. Meats and other local products can be purchased at the local butcher’s shop Mesnica Bohinjska Bistrica.

Aleksandra Medja Ogrin picks herbs on Bohinj meadows and makes tasty tea mixtures. She also produces natural cosmetic products.

Aleksandra Medja Ogrin na bohinjskih travnikih nabira zelišča za okusne čajne mešanice. Iz njih izdeluje tudi naravne izdelke za osebno nego.

ROKODELSKI IZDELKI / CRAFT PRODUCTS

Za Bohinj značilni tradicionalni izdelki so gorjuška fajfa, pletenine iz ovčje volne in vezenine na platnu. Lesen sodoben nakit, mali pohištveni kosi in pohištvo za opremo spalnic so sodobni izdelki, ki izhajajo iz dolge tradicije lesne obrti. Sodobno oblikovani izdelki se navdihujejo v planšarski zgodbi o “bohinjskem pušeljcu”, ročno izdelani spominki pa se navezujejo na avtohtono pasmo krav cik in bogastvo samoniklih rastlin, ki je tesno povezano z načinom življenja bohinjcev.

The typical products in Bohinj are the Gorjuše pipe, products woven from sheep wool and linen embroidery. Wooden contemporary jewellery, small furniture and bedroom furniture are modern products that are made on the basis of a long wood processing tradition. The producers of modern pieces are inspired by the story about the bouquet from Bohinj, hand made souvenirs are related to the indigenous cow breed and the richness ofwild flowers that are closely connected with the life of Bohinj people.

B OHI NJS KO / FROM B OH I N J

Najmljaši, a izvrsten bohinjski sirar, izdeluje mlečne izdelke iz čistega kozjega mleka. Na voljo je kozji sir, skuta in skutni namazi ter sveže kozje mleko.

JANI ARH, Savica 5, Bohinjska Bistrica, t: +386 40 801 009, +386 4 574 60 30, e: arh.jani@gmail.com

34

On the fields, far away from the dusty roads and beneath the south Bohinj mountain range, Jani Arh produces hemp, buckwheat, corn and spelt.

Ja, na njivah daleč proč od prašnih cest, pod južnimi bohinjskimi gorami, Jani Arh prideluje konopljo, ajdo, koruzo in piro.

35


-5%

-20%

-20%

-20%

-10%

-10%

-20%

-10%

-10%

AT

-10%

-10%

-10% -20% -10%

Rateče

Mojstrana

Kranjska Gora

Jesenice

Radovna

Trenta

FREE

-10%

Bled

Bovec

-20%

Vrba Doslovče Žirovnica

FREE

Begunje

-10%

Radovljica

Kobarid

-10%

Kranj 1-2

Tolmin

DAYS FREE

-50%

IT

-30%

-20%

LJUBLJANA

Nova Gorica -15%

-15%

-20%

PARTNERSKI PONUDNIKI V SLOVENIJI / DISCOUNTS AT SERVICE PROVIDERS IN SLOVENIA 36

Postojna HU AT

Divača

IT

HR

Koper

37


Zavod za kulturo Bled, t: +386 4 572 97 82, www.blejski-grad.si

-10%

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET

TRIGLAVSKI NARODNI PARK – INFO CENTER TRIGLAVSKA ROŽA / TRIGLAV NATIONAL PARK INFORMATION CENTRE BLED, Bled Triglavski narodni park, t: +386 4 578 02 05, www.tnp.si

-10%

POPUS T I PO S LOV E N IJ I / DIS C OUNTS AROUND S LOV E NIA

Na mogočni strmi skali, ki se dviga 130 m nad ledeniškim Blejskim jezerom, stoji simbol Bleda in Slovenije – tisočletni Blejski grad. Muzejske sobe obiskovalce popeljejo skozi zgodovino Bleda z okolico. Grajska tiskarna, klet in kovačnica ohranjajo tradicijo preteklosti, grajska restavracija pa značilne jedi postreže na sodoben način.

Bled Castle, the symbol of Bled and Slovenia, stands on a mighty, steep cliff rising 130m above the glacial Lake Bled. The museum rooms take visitors through the history of Bled and its surroundings. The castle printing works, cellar and blacksmith’s workshop preserve the tradition of the past, while the castle restaurant offers typical dishes in a contemporary setting.

Grad je za obiskovalce odprt vse leto. / Open all year round. odpiralni čas / opening hours: 1. 11. - 31. 3.

1. 4. - 14. 6.

15. 6. - 15. 9.

16. 9. - 31. 10.

8:00 - 18:00

8:00 - 20:00

8:00 - 21:00

8:00 - 20:00

ON EXHIBITION GUIDANCE AT INFORMATION CENTER Regijsko naravovarstveno turistično središče, stalna razstava Raj pod Triglavom, multimedijska dvorana z dnevnim filmskim programom, trgovina in okrepčevalnica ...

Regional nature conservation tourist centre, permanent exhibition Paradise below Triglav, multi-media hall with daily film programme, shop and bar ...

odpiralni čas /opening hours: 15. 4. - 15. 10.

16. 10. - 14. 4.

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S

8:00 – 18:00

8:00 – 16:00

KOBARIŠKI MUZEJ / KOBARID MUSEUM, Kobarid t: +386 5 389 00 00,+386 41 714 072, www.kobariski-muzej.si

SOTESKA VINTGAR / VINTGAR GORGE,

-20%

Gorje pri Bledu

Turistično društvo Gorje, t: +386 31 344 053, www.vintgar.si

-10%

Vintgar je ena največjih in najbolj poznanih naravnih znamenitosti na Gorenjskem. Soteska je dolga 1,6 km.

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET

Vintgar is one of the largest and most popular natural sights in the Gorenjska region. The gorge is 1.6km long.

odpiralni čas / opening hours: Soteska je odprta za ogled od aprila do pozne jeseni. The gorge is open for viewing from April to late autumn. 38

NA VODENJE PO RAZSTAVI INFO CENTRA TRIGLAVSKA ROŽA BLED

Kobariški muzej, prejemnik nagrade Sveta Evrope za leto 1993, s fotografijami, zemljevidi, maketami, orožjem in osebnimi predmeti vojakov ter dokumentarnim filmom občuteno predstavlja najbolj .obsežno pripoved o prvi svetovni vojni na naših tleh.

POPU ST I PO S LOV E NIJI / DIS C OUN T S AR OU N D S LOV E N IA

BLEJSKI GRAD / BLED CASTLE, Bled

Kobarid Museum, the recipient of the Council of Europe award in 1993, exhibits photographs, maps, models, weaponry and the personal items of soldiers. It also presents a documentary offering an extensive narrative about World War I in Slovenia.

odpiralni čas / opening hours: IV - IX

X - III

9:00 - 18:00

10:00 - 17:00 39


Triglavski narodni park, t: +386 4 578 02 00, www.tnp.si

-10%

TOLMINSKA KORITA / TOLMIN GORGES LTO Sotočje, t: +386 5 380 04 80, www.dolina-soce.com

-50%

NA VSTOPNINO V INFORMACIJSKO SREDIŠČE

NA VSTOPNINO V TOLMINSKA KORITA ZA INDIVIDUALNE GOSTE ON ENTRANCE TICKET FOR INDIVIDUAL GUESTS

POPUS T I PO S LOV E N IJ I / DIS C OUNTS AROUND S LOV E NIA

NA VODENJE PO SOŠKI POTI (VELJA OD 16.6. DO 31.8., VSAK ČETRTEK OB 9.00 URI PRI KOČI PRI IZVIRU SOČE) ON ENTRANCE TICKET ON THE ISONZO TRAIL GUIDANCE (FROM 1ST JUNE TO 31ST AUGUST, MEETINGS ON THURSDAY AT 9 AM AT THE HUT NEAR THE SOČA SPRING) – Multivizijska predstavitev TNP / Multi-media presentation of the Triglav National Park, – Razstava o živi in neživi naravi in kulturni krajini / Exhibition of living and inanimate nature and cultural landscape, – Stalna razstava Biotska raznovrstnost Triglavskega narodnega parka / Permanent exhibition entitled “Biodiversity in the Triglav National Park”, – Trentarski muzej – etnološka zbirka / Trenta Museum - ethnological collection, – Ogled priložnostnih razstav, parkovna Soška pot, različni dogodki / Visit to occasional exhibitions, the Isonzo Trail, various events, – Nova dvorana v Hiši trentarskih vodnikov s sodobno opremo za izvajanje izobraževalnih aktivnosti (primerno za manjše kongrese in delavnice). / New hall at the House of Trenta Guides with modern equipment for carrying out educational activities (appropriate for minor conferences and workshops).

Tolminska korita so najnižja in verjetno najlepša vstopna točka v Triglavski narodni park. Krožna pot nas vodi skozi korita Tolminke in korita Zadlaščice; največji zanimivosti sta zagozdena Medvedova glava, in Hudičev most, razpet 60 m visoko nad modrikasto Tolminko.

The Tolmin gorges are the lowest and possibly the most southern entry-point to the Triglav National Park. A circular path leads through the gorges of the Tolminka and the Zadlaščica rivers. The most prominent attractions are the wedged rock named Bear Head and the Devil’s Bridge, 60 metres high above the bluish Tolminka River.

POPU ST I PO S LOV E NIJI / DIS C OUN T S AR OU N D S LOV E N IA

INFORMACIJSKO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DOM TRENTA / TRENTA LODGE INFORMATION AND EDUCATION CENTRE, Trenta

odpiralni čas / opening hours: 27. 4. – 31. 10.

26. 12. – 26. 4.

vsak dan / every day

vsak dan / every day

10:00 – 18:00

10:00 – 14:00

Zaprto od 1. 11. do 25. 12. / Closed from 1. 11. to 25. 12.

40

41


TURISTIČNO VODENJE PO RADOVLJICI IN DEGUSTACIJA MEDENIH IZDELKOV / RADOVLJICA GUIDED TOURS AND DEGUSTATION OF PRODUCTS MADE OUT OF HONEY, Radovljica

GOSTILNA IN RESTAVRACIJA AVSENIK / RESTAURANT AVSENIK, Begunje na Gorenjskem t: +386 4 533 34 02, www.avsenik.com

FREE

Turizem Radovljica, t: +386 4 531 51 12, m: +386 40 460 675, www.radolca.si

FREE

BREZPLAČNO VODENJE VSAK TOREK OB 10.00. VODENJE POTEKA PREKO CELEGA LETA. ZBOR UDELEŽENCEV VODENJA JE V TIC-U.

1 X FREE SCOOP OF HOME MADE ICECREAM

ON RADOVLJICA GUIDANCE Gostilna in restavracija Avsenik je znana po dobri domači slovenski hrani, nudijo pa tudi druge mednarodne dobrote.

The Avsenik restaurant is known for its excellent home-made Slovenian food.

BREZPLAČNA DEGUSTACIJA MEDENIH IZDELKOV FREE GUIDANCE EVERY TUESDAY AT 10 AM (ALL YEAR ROUND). PARTICIPATIONS MEET AT THE TOURIST INFORMATION CENTRE.

MUZEJ / MUSEUM AVSENIK, Begunje na Gorenjskem

t: +386 4 533 34 02, www.avsenik.com

FREE

FREE DEGUSTATION OF PRODUCTS MADE OUT OF HONEY

-5%

TURISTIČNI INFORMATIVNI CENTER RADOVLJICA: 5% NA NAKUP SPOMINKOV 5% DISCOUNT ON SOUVENIRS IN TIC RADOVLJICA

Srednjeveško mesto pritegne z zaščitenim in skrbno obnovljenim mestnim jedrom in grajskim parkom ter srednjeveškim obzidjem, v sklopu katerega je tudi edini ohranjeni obrambni jarek v Sloveniji. V mestu je vrsta muzejev, ki ohranjajo bogato kulturno in etnografsko dediščino, na dvoriščih poznosrednjeveških, renesančnih in baročnih meščanskih hiš pa presenečajo številni dogodki.

This medieval town has an attractive old centre that has been carefully restored and protected as well as a lovely castle park. The original medieval walls encircle the only surviving moat in Slovenia. A number of museums hold a rich cultural and ethnographic heritage whilst the rows of late medieval, renaissance and baroque civic houses are venues of many varied events.

Muzej Avsenik predstavlja Avsenikovo glasbo in Ansambel bratov Avsenik od njegovega začetka do največjih uspehov. Na ogled so številne zlate plošče in priznanja, inštrumenti ansambla, možen je tudi ogled dokumentarnega filma o ansamblu.

1 X PROST VSTOP V MUZEJ 1 X FREE ENTRANCE

The Avsenik Museum presents the music of Avsenik and the Ansambel bratov Avsenik (Ensemble of the brothers Avsenik) from their beginnings to their major success. Visitors can view numerous golden records, awards, and instruments as well as a documentary about the ensemble.

POPU ST I PO S LOV E NIJI / DIS C OUN T S AR OU N D S LOV E N IA

POPUS T I PO S LOV E N IJ I / DIS C OUNTS AROUND S LOV E NIA 42

-10%

NA VODENJE

1 X BREZPLAČNA KEPICA DOMAČEGA SLADOLEDA

odpiralni čas / opening hours: P/M -

T/T

S/W

Č/T

P/F

S/S

N/S

11:00 - 17:00

43


ČOPOVA ROJSTNA HIŠA / ČOP’S BIRTH HOUSE,

PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA / PREŠEREN’S BIRTH HOUSE, Vrba

Žirovnica

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, t: +386 4 580 15 03, www.zirovnica.eu

-10%

ON ENTRANCE TICKET

POPUS T I PO S LOV E N IJ I / DIS C OUNTS AROUND S LOV E NIA

The birth house of the greatest Slovenian poet is fitted with furnishings from Prešeren’s time, and also features a kitchen with an open fireplace, while a permanent exhibition about the poet’s life and work is arranged in the former grain storage room.

Rojstna hiša največjega slovenskega pesnika je opremljena s pohištvom in predmeti iz tedanjega časa, prav takšna kot nekoč je še danes črna kuhinja, v nekdanji žitnici pa je urejena stalna razstava o njegovem življenju in delu.

P/M -

T/T

S/W

P/F

9:00 - 16:00

S/S

odpiralni čas / opening hours: P/M

T/T

S/W

Č/T

10:00 - 17:00

P/F

S/S

Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 583 35 00, www.gmj.si

-20%

NA VSTOPNINO ZA OGLED ON ENTRANCE TICKET

The birth house of writer Franc Saleški Finžgar, together with its hayrack and barn, makes an outdoor museum displaying the buildings, lives and culture of a rural working family at the end of the 19th century in the Gorenjska region.

N/S

po dogovoru / by agreement

RUARDOVA GRAŠČINA / RUARD MANSION, Jesenice

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, t: +386 4 580 15 03, www.zirovnica.eu

po dogovoru / by agreement

The birth house of linguist Matija Čop features a memorial room and a permanent exhibition about his life and work, as well as a short video presentation entitled “The Land of Prešeren´s Childhood”.

N/S

FINŽGARJEVA ROJSTNA HIŠA / FINŽGAR’S BIRTH HOUSE, Doslovče

odpiralni čas / opening hours:

ON ENTRANCE TICKET

8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Č/T

-10%

NA VSTOPNINO ZA OGLED

V rojstni hiši jezikoslovca Matije Čopa si lahko ogledate spominsko sobo, stalno razstavo o njegovem življenju in delu ter kratko filmsko predstavitev z naslovom Dežela Prešernovega otroštva.

odpiralni čas / opening hours:

Rojstna hiša pisatelja Franca Saleškega Finžgarja skupaj s kozolcem in skednjem predstavlja muzej na prostem, ki prikazuje gradbeno in bivalno kulturo kajžarske družine konec 19. stoletja na Gorenjskem.

44

-10%

NA VSTOPNINO ZA OGLED

Železarski muzej s stalno železarsko in rudarsko zbirko, razstava “Od rude do jekla”. Poleg številnih eksponatov predstavljamo makete plavžev, fužin, kuhanja oglja in Pantzove žičnice, zanimiva je tudi rekonstrukcija kovačnice.

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET

An ironworks museum with a permanent ironworks and mining exhibition “From ore to steel”. Besides numerous other exhibits, models of smelting furnaces, ironworks, charcoaling and the Pantz cableway are presented. The reconstruction of the blacksmith’s workshop is also very interesting.

POPU ST I PO S LOV E NIJI / DIS C OUN T S AR OU N D S LOV E N IA

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, t: +386 4 580 20 92, www.zirovnica.eu

odpiralni čas / opening hours: V - IX

X - IV

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S -

10:00 – 18:00

Zaprto: nedelje in prazniki / Closed on Sundays and Holidays

-

P/M T/T

S/W

Č/T P/F S/S N/S

8:00 – 8:00 – 8:00 – 16:00 17:00 16:00

-

45


KASARNA / BARRACKS, Jesenice

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ / SLOVENIAN ALPINE MUSEUM, Mojstrana

Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 583 35 00, www.gmj.si

POPUS T I PO S LOV E N IJ I / DIS C OUNTS AROUND S LOV E NIA

Etnološka razstava z rekonstrukcijo delavskega stanovanja iz obdobja 30. in 40. let 20. stoletja prikazuje bivalno kulturo in način življenja železarskih družin v nekdanjem jeseniškem delavskem naselju.

Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 583 35 00, www.gmj.si

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET

-5%

This ethnological exhibition, with a reconstruction of a workers’ apartment from the 1930s and 1940s, displays the living culture and way of life of families in the former workers’ settlement of Jesenice.

odpiralni čas / opening hours: V - IX

X - IV

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S

-

10:00 – 18:00

-

Zaprto: nedelje in prazniki / Closed on Sundays and Holidays

8:00 – 8:00 – 8:00 – 16:00 17:00 16:00

-

-

odpiralni čas / opening hours:

ON ENTRANCE TICKET

Represents a unique alpine and mountaineering centre in Slovenia. It intertwines the historic stories of the beginnings and development of Slovenian mountaineering with the current achievements of Slovenians in the mountains both locally and abroad.

1. 6. - 14. 9.

15. 9. - 31. 5.

9:00 - 19:00

9:00 - 17:00

Zaprto / closed: : 1. 5., 1. 11., 31. 12.

KOSOVA GRAŠČINA / KOS MANSION, Jesenice Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 583 35 00, www.gmj.si

-20%

V Kosovi graščini so na ogled stalne razstave o okupatorjevem terorju v letih 1941 do 1945 in o zgodovini delavskega gibanja v 19. in 20. stoletju ter NOB na Jesenicah, tu pa je tudi največja zbirka paleozojskih fosilov v Sloveniji.

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET

The Kos Mansion displays a permanent exhibition on the terror of the Occupation during the period 1941-1945, and on the history of the workers’ movement in the 19th and 20th centuries, the national liberation war in Jesenice, and the largest collection of Paleozoic fossils in Slovenia. The ground floor features a gallery that hosts various art and museum exhibitions.

odpiralni čas / P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S prazniki zaprto / Holidays closed opening hours: 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 46

Predstavlja edinstveno planinsko in gorniško središče v Sloveniji. V njem se prepletajo zgodovinska pričevanja o začetkih in razvoju slovenskega planinstva in gorništva z aktualnimi dosežki Slovencev v domačih in tujih gorah.

NA VSTOPNINO

POLETNO SANKALIŠČE IN POLETNI TOBOGAN / SUMMER SLEDDING AND TUBING, Kranjska Gora RTC ŽIČNICE Kranjska Gora, t: +386 4 580 94 00, www.kr-gora.si

-10%

PRI KORIŠČENJU POLETNEGA TOBOGANA, POLETNEGA SANKALIŠČA IN PRI PREVOZU S SEDEŽNICO NA VITRANC 1

POPU ST I PO S LOV E NIJI / DIS C OUN T S AR OU N D S LOV E N IA

-20%

ON SUMMER SLEDDING, SUMMER TUBING AND CHAIRLIFT VINTRANC 1

Z vetrom v laseh in s solzami v očeh si privoščite spust po 1500 m dolgi progi poletnega sankališča »Besna Pehta« ali zabavo na 70 m dolgem poletnem toboganu.

With the wind in your hair and tears in your eyes enjoy the ride down the 1,500-metrelong route of the ‘Furious Pehta’ summer sledge or 70-metre-long summer tube track. 47


LIZNJEKOVA DOMAČIJA / LIZNJEK HOMESTEAD,

POCARJEVA DOMAČIJA / POCAR HOMESTEAD,

Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 583 35 00, www.gmj.si

Triglavski narodni park, t: +386 4 578 02 00, www.tnp.si

Kranjska Gora

POPUS T I PO S LOV E N IJ I / DIS C OUNTS AROUND S LOV E NIA

Bogata oprema iz 19. stoletja je avtentičen prikaz nekdanjega doma in življenja premožnejše kmečke družine. V kletnem delu sta stalna razstava o Josipu Vandotu ter prostor za občasne muzejske in likovne razstave.

ON ENTRANCE TICKET

Rich furnishings from the 19th century are included in an authentic presentation of the former home and life of a wealthy rural family. The cellar hosts a permanent exhibition about Josip Vandot and a place for occasional museum and art exhibitions.

V - IX P/M T/T S/W Č/T P/F S/S -

10:00 – 18:00

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S

10:00–17:00

-

9:30 – 16:00

– Ena najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku (1672) / One of the oldest homesteads in the Triglav National Park (1672), – Voden ogled Pocarjeve domačije / Guided tour of Pocar Homestead, – Delavnice za skupine z vodenim ogledom / Workshops for groups with guided tours, – Kulturne prireditve z delavnicami za otroke, kolesarska pot Radovna. / Cultural events with workshops for children, Radovna cycling route. odpiralni čas / opening hours:

X - IV N/S

NA VSTOPNINO V MUZEJ IN INFORMACIJSKO TOČKO ON ENTRANCE TICKET FOR MUSEUM AND INFO CENTRE

odpiralni čas / opening hours: N/S

8:00 – 17:00

25. 6. - 28. 8. P/M

T/T

S/W

Č/T

P/F

-

-

-

-

-

S/S

N/S

PRAZNIKI / HOLIDAYS

11:00 – 18:00

Zaprto / closed: ponedeljek / Monday, 1. 1., 1.5., 1. 11. & 25. 12

KAJŽNKOVA HIŠA / KAJŽNK HOUSE, Rateče Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 583 35 00, www.gmj.si

-20%

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET

KRANJSKA HIŠA, TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER / TOURIST OFFICE, Kranj Zavod za turizem in kulturo Kranj, t: +386 4 238 04 50, m: +386 40 664 015, www.tourism-kranj.si

-10% V njej si lahko ogledate rekonstrukcijo opreme črne kuhinje in shrambe, razstavi o rateški noši in krajevni zgodovini, v mansardi je na ogled Jervahova mizarska zbirka, lahko pa se preizkusite tudi v »planiških smučarskih skokih«. odpiralni čas / opening hours:

This house features a reconstructed open fireplace kitchen and storage room and an exhibition of the folklore costume of Rateče and its local history, while in the attic is a display of the Jervah joiner’s collection and you can also try ”Planica ski jumping”.

V-X

XI - IV

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S 10:00 – 18:00

P/M T/T S/W Č/T P/F S/S N/S 9:00 - 16:00

Zaprto / closed: 1. 1., 1. 5., 1. 11. & 25. 12. 48

-10%

NA VSTOPNINO

PRI NAKUPU V TRGOVINICI S SPOMINKI V KRANJSKI HIŠI ON SOUVENIRS PURCHASED IN TOURIST OFFICE KRANJ

V Kranjski hiši Zavoda za turizem in kulturo Kranj se nahaja galerija s številnimi zanimivimi razstavami preko celega leta in trgovinica s spominki.

POPU ST I PO S LOV E NIJI / DIS C OUN T S AR OU N D S LOV E N IA

-20%

Zgornja Radovna

The Kranj House of the Kranj Tourism and Culture Board features a gallery with numerous interesting exhibitions and a souvenir shop.

odpiralni čas / opening hours: P/M

T/T

S/W

Č/T

08:00 - 19:00

P/F

S/S

N/S

09:00 - 18:00 49


POSTOJNSKA JAMA / POSTOJNA CAVE,

VODENI OGLEDI LJUBLJANE / LJUBLJANA GUIDED TOURS

Postojna

-30%

NA REDNE OGLEDE LJUBLJANE (REDNI OGLEDI SO ZAGOTOVLJENI VSAK DAN)

-15%

ON THE REGULAR GUIDED TOURS (REGULAR TOURS ARE PROVIDED DAILY)

POPUS T I PO S LOV E N IJ I / DIS C OUNTS AROUND S LOV E NIA

Redni ogled se prične pred Mestno hišo in se nadaljuje po starem mestnem jedru, zaznamovanem s svojevrstno arhitekturno podobo, katero sta deloma zaznamovala barok in secesija, predvsem pa stvaritve slovitega arhitekta Jožeta Plečnika.

NA VSTOPNINO ZA OGLED POSTOJNSKE JAME NA VSTOPNINO ZA OGLED PROTEUSOVE JAME Z VIVARIJEM NA VSTOPNINO ZA OGLED RAZSTAVNE ZBIRKE EXPO JAMA KRAS

The tour starts in front of the Town Hall and continues through the old city centre, which features a unique architectural appearance, partially characterised by baroque and secession, and especially by the creations of the famous architect Jože Plečnik.

ON ENTRANCE TICKET FOR POSTOJNA CAVE ON ENTRANCE TICKET FOR VIVARIUM PROTEUS ON ENTRANCE TICKET FOR THE EXPO POSTOJNA CAVE KARST

odpiralni čas / opening hours: TIC je odprt 365 dni na leto / Open all year round VI - IX

X-V

8:00 - 21:00

8:00 - 19:00

MUZEJ IN GALERIJA MESTA LJUBLJANE / CITY MUSEUM OF LJUBLJANA t: +386 1 241 25 00, www.mgml.si

-20%

NA VSTOPNICO ZA OGLED PLEČNIKOVE HIŠE / ON ENTRANCE TO PLEČNIK HOUSE (Karunova 4–6, Ljubljana)

-30%

NA VSTOPNICO ZA RAZSTAVO NOVA DOBA PRIHAJA! / ON ENTRANCE A NEW ERA IS COMING! EXHIBITION

Postojnska jama je edini kraj na svetu, kjer se skozi podzemno pokrajino lahko popeljete z električnim vlakcem in si od blizu ogledate fantastičen preplet predorov, rovov, galerij in dvoran ter najslavnejšega prebivalca tega podzemeljskega kraljestva – človeško ribico.

Postojna Cave is the only place in the world where you can take an electric train to see the underground world, which features a fantastic network of tunnels, galleries and halls, as well as the most famous resident of this underground kingdom – proteus.

urnik ogledov / timetable: I, II, III, XI, XII

IV, X

V, VI, IX

VII, VIII

10:00, 12:00, 15:00

10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00

vsako uro / every hour

vsako uro / every hour

9:00 - 17:00

9:00 - 18:00

POPU ST I PO S LOV E NIJI / DIS C OUN T S AR OU N D S LOV E N IA

TIC Ljubljana, t: +386 1 306 12 35, www.visitljubljana.com

Postojnska jama d.d., t: +386 5 700 01 00, m: +386 40 457 137, www.postojnska-jama.eu

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, do / until 30. 9. 2017

NA VSTOPNICO ZA OGLED ARHEOLOŠKEGA PARKA EMONA / ON ENTRANCE MEDIEVAL AGES EXHIBITION Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, 1. 5. 2017 – 30. 9. 2017

odpiralni čas / opening hours: P/M -

T/T

S/W

10:00 - 18:00

Č/T

P/F

10:00 - 21:00

S/S

N/S

10:00 - 18:00

Ponedeljek zaprto / Mondays closed 50

51


PREDJAMSKI GRAD / PREDJAMA CASTLE,

DIVAŠKA JAMA / THE DIVAČA CAVE, Divača

Predjama

t: +386 31 522 785, www.divaska-jama.info

-15%

NA VSTOPNINO ZA OGLED PREDJAMSKEGA GRADU NA VSTOPNINO ZA OGLED JAME POD PREDJAMSKIM GRADOM

POPUS T I PO S LOV E N IJ I / DIS C OUNTS AROUND S LOV E NIA

ON ENTRANCE TICKET FOR PREDJAMA CASTLE ON ENTRANCE TICKET FOR THE CAVE UNDER PREDJAMA CASTLE Predjamski grad je največji jamski grad na svetu, sezidan tako vešče, da je težko ugotoviti, kjer se neha naravna stena in začne zgrajeni zid. Ta dvojnost naravnih in umetnih značilnosti je prav tako navdihujoča kot večstoletna zgodovina ter očarljiva in romantična legenda o vitezu Erazmu.

-20%

Predjama Castle is the largest cave castle in the world, built with such skill that it is quite difficult to see where the natural rock wall ends and the built wall begins. This duality of natural and artificial features is as inspiring as its several centuries of history and the charming and romantic legend of the Knight Erazem.

Ogled Divaške jame je zanimiv, saj je z množico udornih dolin in brezen v okolici Divače del nekdaj aktivnega jamskega sistema, ki ga je na tem območju oblikovala Reka, ki nedaleč stran ponika v znamenite Škocjanske jame.

A visit to the cave is very interesting as it, together with surrounding collapse valleys And shafts, constitutes a part of once active cave system formed by the Reka river, which sinks today in the famous Škocjan caves.

Pot v jami je urejena in osvetljena ter tako primerna za obiskovalce vseh starosti.

The walkway in the cave is well-maintained and illuminated and thus suitable for visitors of all ages.

urnik ogledov / timetable: V, VI, IX, X

VII, VIII

N/S 11:00

T/T, Č/T, S/S 10:30, N/S 11:00

Jamo je mogoče obiskati tudi izven urnika po predhodni najavi. / It is also possible to visit the cave out of the regular schedule; arrangements will be made after a timely announcement of your arrival.

ABC RENT A CAR – EUROPCAR SLOVENIJA

urnik ogledov / timetable: I, II, III, XI, XII

IV, X

V, VI, IX

VII, VIII

10:00 - 16:00

10:00 - 17:00

9:00 - 18:00

9:00 - 19:00

Celovška cesta 268, 1000 Ljubljana, t: +386 59 070 500, m: +386 31 382 058, www.europcar.si

1-2E

DAYS FRE

Najemite vozilo pri vodilnem ponudniku rent a car storitev v Evropi. Najem vozil in transferji. Book with the car rental leader in Europe. Car rental and transfer services. 52

20% NA VSTOPNINO ZA OGLED JAME / ON ENTRANCE TICKET

NAJEM VOZILA V SLOVENIJI ZA 3 DNI - 1 DAN GRATIS (vozilo najamete za 3 dni, plačate zgolj 2)

POPU ST I PO S LOV E NIJI / DIS C OUN T S AR OU N D S LOV E N IA

Postojnska jama d.d., t: +386 5 700 01 00, m: +386 40 457 137, www.postojnska-jama.eu

NAJEM VOZILA V SLOVENIJI ZA 7 DNI - 2 DNI GRATIS (vozilo najamete za 7 dni, plačate zgolj 5) CAR RENTAL IN SLOVENIA FOR 3 DAYS - 1 DAY GRATIS (rent 3, pay 2 days) CAR RENTAL IN SLOVENIA FOR 7 DAYS - 2 DAYS GRATIS (rent 7, pay 5 days) 53


Avtobus / Bus

FREE

Bohinjska Bistrica - slap / Waterfall Savica Bohinjska Bistrica: vozi 1. 7. - 31. 8. 2017 / 1st July - 31st August POSTAJA / STATION

LJUBLJANA

SONP

|

V

|

D

NEP

|

09:00

D*

SONP

|

D*

|

SONP

|

|

D

D*

13:00

|

D*

15:00

SONP

|

BLED | | 10:00 10:20 | | | | 14:20 | 16:20 | Boh. Bistrica 07:00 09:10 | | 11:20 12:00 13:05 13:40 | 15:40 | 16:55 ŽP / TS Boh. Bistrica | | 10:24 10:49 | | | | 14:49 | 16:49 | Jereka 07:07 09:17 | | 11:27 12:07 13:12 13:47 | 15:47 | 17:02 Boh. 07:08 09:18 | | 11:28 12:08 13:13 13:48 | 15:48 | 17:03 Češnjica Srednja vas 07:11 09:21 | | 11:31 12:11 13:16 13:51 | 15:51 | 17:06 Studor Stara Fužina Boh. jezero / Lake Pod Voglom Ukanc križišče / Crossroad Bohinj Zlatorog Ukanc križišče / Crossroad SLAP / WATERFALL SAVICA POSTAJA / STATION

SLAP / WATERFALL SAVICA Ukanc križišče / Crossroad Bohinj Zlatorog Ukanc križišče / Crossroad Pod Voglom Boh. jezero / Lake Stara Fužina

07:14 09:24

|

07:17 09:27 10:35 07:20 09:30

|

|

11:34 12:14 13:19 13:54

|

15:54

|

17:09

|

11:37 12:17 13:22 13:57

|

15:57

|

17:12

10:57 11:40 12:20 13:25 14:00 14:57 16:00 16:57 17:15

07:23 09:33 10:40 11:00 11:43 12:23 13:28 14:03 15:00 16:03 17:00 17:18 07:26 09:36 10:43 11:03 11:46 12:26 13:31 14:06 15:03 16:06 17:03 17:21 07:27 09:37 10:44 11:05 11:47 12:27 13:32 14:07 15:05 16:07 17:05 17:22

POSTAJA / STATION

08:29 10:39 11:39 12:39 13:14 14:39 15:43 16:04 16:39 18:43 18:39

Stara Fužina

V

V

D*

SONP

D*

D

SONP

D*

D*

SONP

08:20 10:30 11:30 12:30 13:05 14:30 15:30 15:55 16:30 18:30 18:30

08:30 10:40 11:40 12:40 13:15 14:40 15:44 16:05 16:40 18:44 18:40 08:33 10:43 11:43 12:43 13:18 14:43 15:47 16:08 16:43 18:47 18:43 08:36 10:46 11:51 12:46 13:21 14:46 15:50 16:11 16:46 18:50 18:46 |

16:14 16:49

|

18:49

Studor

08:42 10:52

|

12:52 13:27 14:52

|

16:17 16:52

|

18:52

Srednja vas Boh. Češnjica Jereka

08:45 10:55

|

12:55 13:30 14:55

|

16:20 16:55

|

18:55

08:48 10:58

|

12:58 13:33 14:58

|

16:23 16:58

|

18:58

08:49 10:59

|

12:59 13:34 14:59

|

16:24 16:59

|

18:59

Boh. Bistrica | | 11:59 | | | 15:58 | | 18:58 | Boh. Bistrica 08:56 11:06 | 13:06 13:41 15:06 | 16:31 17:06 | 19:09 ŽP / TS BLED | | | | | | 16:30 | | 19:30 | LJUBLJANA

Boh. Bistrica ŽP / TS Boh. Bistrica Jereka Boh. Češnjica Srednja vas Studor Stara Fužina Boh. jezero / Lake Ribčev Laz Laški Rovt Polje Kamnje Savica Boh. Bistrica Boh. Bistrica ŽP / TS

08:28 10:38 11:38 12:38 13:13 14:38 15:38 16:03 16:38 18:38 18:38

07:36 09:46 10:53 11:14 11:56 12:36 13:41 14:16 15:14 16:16 17:14 17:31

08:39 10:49 11:48 12:49 13:24 14:49

54

POSTAJA / STATION

Boh. Bistrica ŽP / TS Boh. Bistrica Savica Kamnje Polje Laški Rovt Ribčev Laz Boh. jezero / Lake

07:28 09:38 10:45 11:06 11:48 12:28 13:33 14:08 15:06 16:08 17:06 17:23

SONP

|

|

|

|

|

|

17:47

|

|

20:47

FREE

Bohinjska Bistrica - Bohinjsko jezero / Bohinj Lake Bohinjska Bistrica: vozi vse leto / all year round

|

ŠP

Š

Š

D*

Š

ŠP

10:20 10:21 10:28 10:29 10:32 10:35 10:38 10:41 10:42 10:43 10:44 10:46 10:47 10:49 10:50

11:30 11:31 11:38 11:39 11:42 11:45 11:48 11:51 11:52 11:53 11:54 11:56 11:57 11:59 12:00

12:20 12:21 12:28 12:29 12:32 12:35 12:38 12:41 12:42 12:43 12:44 12:46 12:47 12:49 12:50

13:13 13:14 13:21 13:22 13:25 13:28 13:31 13:34 13:35 13:36 13:37 13:39 13:40 13:42 13:43

14:05 14:06 14:13 14:14 14:17 14:20 14:23 14:26 14:27 14:28 14:29 14:31 14:32 14:34 14:35

D*

SO

Š

ŠP

Š

ŠP

05:05 06:10 07:00 07:05 07:10 09:10 13:10

Š

D*

Š

V

|

15:15

|

|

05:06 06:11 07:05 07:06 07:11 09:11 13:11 14:07 15:16 15:33 22:49 05:08 05:09 05:11 05:12 05:13

06:13 06:14 06:16 06:17 06:18

07:07 07:08 07:10 07:11 07:12

07:08 07:09 07:11 07:12 07:13

07:13 07:14 07:16 07:17 07:18

09:13 09:14 09:16 09:17 09:18

13:13 13:14 13:16 13:17 13:18

14:09 14:10 14:12 14:13 14:14

15:18 15:35 15:19 15:36 15:21 15:38 15:22 15:39 15:23 15:40

22:51 22:52 22:54 22:55 22:56

05:14 06:19 07:13 07:14 07:19 09:19 13:19 14:15 15:24 15:41 22:57 05:17 06:23

|

07:18 07:24 09:24 13:24 14:18 15:27 15:44 23:00

Studor 05:20 06:26 Srednja vas 05:23 06:29 Boh. 05:26 06:32 Češnjica Jereka | 06:33 Boh. | 06:40 Bistrica Boh. Bistrica | 06:41 ŽP / TS

| |

07:21 07:27 09:27 13:27 14:21 15:30 15:47 23:03 07:25 07:30 09:30 13:30 14:25 15:33 15:50 23:06

|

07:28 07:33 09:33 13:33 14:28 15:36 15:53 23:09

|

07:31 07:34 09:34 13:34 14:29 15:37

|

|

|

07:38 07:41 09:41 13:41 14:36 15:44

|

|

|

07:39 07:42 09:42 13:42 14:37 15:45

|

|

LEGENDA / LEGEND: V Vozi vsak dan / Every day D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote / Workdays from Monday to Saturday D* Vozi ob delavnikih razen sobote / Workdays from Monday to Friday SO Vozi ob sobotah / On Saturday NEP Vozi ob nedeljah in praznikih / Sundays and public holidays in Slovenia SONP Vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih / Saturdays, Sundays and public holidays in Slovenia Š Vozi v dneh šolskega pouka / Workdays during school period ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic / From 26th June to 31st August

55


| |

| |

|

|

|

ŠPC

05:06 05:07 05:08 05:10 05:11 05:13 05:15 05:17 05:18 05:20 05:25 05:45 06:00 06:25 07:02

05:06 05:07 05:08 05:10 05:11 05:13 05:15 05:17 05:18 05:20 05:25 05:45 06:00 06:25 07:09

| | | | | 05:15 05:17 05:19 05:20 05:22 05:27 05:44 05:58 06:25 07:02

|

|

|

|

Š

| | | | | 05:18 05:20 05:22 05:23 05:25 05:30 05:45 06:00 | 06:49

|

|

|

|

ŠP

|

|

|

SONP, ŠP

|

|

|

Š

ŠP

06:47 07:47

06:44 07:44

06:43 07:43

D*P, SO-B

05:26 05:27 05:28 05:30 05:31 05:33 05:35 05:37 05:38 05:40 05:45 06:05 06:20 06:44 |

05:46 05:47 05:48 05:50 05:51 05:53 05:55 05:57 05:58 06:00 06:05 06:25 06:40 07:10 07:47

06:28 06:29 06:30 06:32 06:33 06:40 06:42 06:44 06:45 06:47 06:52 07:20 07:34 | |

06:51 05:52 06:53 06:55 06:56 06:58 07:00 07:02 07:03 07:05 07:10 07:30 07:44 08:10 08:47

07:51 07:52 07:53 07:55 07:56 07:58 08:00 08:02 08:03 08:05 08:10 08:30 08:44 09:10 09:47

05:25 05:45 06:27 06:50 07:50

|

|

|

Š

09:00 09:40 10:04 10:20 10:37 10:42 10:44 10:45 10:47 10:49 10:51 10:52 10:54 10:55 10:56

10:00 10:40 11:05 11:20 11:37 11:42 11:44 11:45 11:47 11:49 11:51 11:52 11:54 11:55 11:56

NEP

10:00 10:40 11:04 11:20 11:37 11:42 11:44 11:45 11:47 11:49 11:51 11:52 11:54 11:55 11:56

D

POZOR! Modro obarvanih prevozov ne izvaja Potovalna agencija Alpetour in za imetnike kartice niso brezplačni!

07:20 07:59 08:04 09:04 10:04 11:04 11:04 12:04 12:04

09:00 09:40 10:05 10:20 10:37 10:42 10:44 10:45 10:47 10:49 10:51 10:52 10:54 10:55 10:56

D*, SO-B

|

08:00 08:40 09:05 09:20 09:37 09:42 09:44 09:45 09:47 09:49 09:51 09:52 09:54 09:55 09:56

NEP

07:19 07:58 08:03 09:03 10:03 11:03 11:03 12:03 12:03

07:00 07:40 08:05 08:20 08:37 08:42 08:44 08:45 08:47 08:49 08:51 08:52 08:54 08:55 08:56

D

|

06:00 06:40 07:05 07:20 07:37 07:42 07:44 07:45 07:47 07:49 07:51 07:52 07:54 07:55 07:56

V

07:16 07:55 08:00 09:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00

06:00 06:37 07:01 07:15 07:32 07:37 07:39 07:40 07:42 07:44 07:46 07:47 07:49 07:50 07:51

ŠP, SO, NEPA

07:13 07:52 07:57 08:57 09:57 10:57 10:57 11:57 11:57

| | | | | | | | | 07:05 07:07 07:08 07:10 07:11 07:12

Š

|

| | 05:20 05:34 05:51 05:56 05:58 05:59 06:01 06:03 | | | | |

LJUBLJANA KRANJ RADOVLJICA BLED Soteska Nomenj Log Lepence Bitnje Boh. Bistrica Savica Kamnje Polje Laški rovt Ribčev Laz Bohinj jezero / Lake Pod Voglom Ukanc križišče Crossroad BOHINJ ZLATOROG

SO

|

Š

POSTAJA / STATION

Ljubljana - Bohinj Zlatorog

V

D

D*, SO-B V

NEP

D

V

V

V

D*S

V

NEP

D

-50% |

|

|

Š

SO

13:04

13:03

13:00

12:57

09:51 09:52 09:53 09:55 09:56 09:58 10:00 10:02 10:03 10:05 10:10 10:30 10:44 11:10 11:47

10:51 10:52 10:53 10:55 10:56 10:58 11:00 11:02 11:03 11:05 11:10 11:30 11:44 12:10 12:47

11:51 11:52 11:53 11:55 11:56 11:58 12:00 12:02 12:03 12:05 12:10 12:30 12:44 13:10 13:47

12:51 12:52 12:53 12:55 12:56 12:58 13:00 13:02 13:03 13:05 13:10 13:30 13:44 14:10 14:47

13:51 13:52 13:53 13:55 13:56 13:58 14:00 14:02 14:03 14:05 14:10 14:30 14:44 15:10 15:47

13:51 13:52 13:53 13:55 13:56 13:58 14:00 14:02 14:03 14:05 14:10 14:30 14:44 15:10 15:47

14:51 14:52 14:53 14:55 14:56 14:58 15:00 15:02 15:03 15:05 15:10 15:30 15:44 16:10 16:47

15:51 15:52 15:53 15:55 15:56 15:58 16:00 16:02 16:03 16:05 16:10 16:30 16:44 17:10 17:47

16:51 16:52 16:53 16:55 16:56 16:58 17:00 17:02 17:03 17:05 17:10 17:30 17:44 18:10 18:47

17:51 17:52 17:53 17:55 17:56 17:58 18:00 18:02 18:03 18:05 18:10 18:30 18:44 19:10 19:47

18:51 18:52 18:53 18:55 18:56 18:58 19:00 19:02 19:03 19:05 19:10 19:30 19:44 20:10 20:47

19:51 19:52 19:53 19:55 19:56 19:58 20:00 20:02 20:03 20:05 20:10 20:30 20:44 21:10 21:47

19:51 19:52 19:53 19:55 19:56 19:58 20:00 20:02 20:03 20:05 20:10 20:30 20:44 21:10 21:47

20:58 20:59 21:00 21:02 21:03 21:05 21:07 21:09 21:10 21:12 21:17 21:34 21:48 | |

11:00 11:40 12:05 12:20 12:37 12:42 12:44 12:45 12:47 12:49 12:51 12:52 12:54 12:55 12:56

Š

12:00 12:40 13:03 13:20 13:37 13:42 13:44 13:45 13:47 13:49 13:51 13:52 13:54 13:55 13:56

V

13:00 13:40 14:05 14:20 14:37 14:42 14:44 14:45 14:47 14:49 14:51 14:52 14:54 14:55 14:56

V

13:30 14:10 14:32 14:46 14:59 15:04 15:06 15:07 15:09 15:11 15:13 15:14 15:16 15:17 15:18

D*

14:00 14:40 15:06 15:20 15:37 15:42 15:44 15:45 15:47 15:49 15:51 15:52 15:54 15:55 15:56

D

15:00 15:40 16:05 16:20 16:37 16:42 16:44 16:45 16:47 16:49 16:51 16:52 16:54 16:55 16:56

V

15:15 | 16:05 16:20 16:33 16:38 16:40 16:41 16:43 16:45 16:47 16:48 16:50 16:51 16:52

D*S

16:00 16:40 17:04 17:20 17:37 17:42 17:44 17:45 17:47 17:49 17:51 17:52 17:54 17:55 17:56

17:00 17:40 18:05 18:20 18:37 18:42 18:44 18:45 18:47 18:49 18:51 18:52 18:54 18:55 18:56

SO-B, NEP D*

D

17:00 17:40 18:04 18:20 18:37 18:42 18:44 18:45 18:47 18:49 18:51 18:52 18:54 18:55 18:56

Š

18:00 18:40 19:05 19:20 19:37 19:42 19:44 19:45 19:47 19:49 19:51 19:52 19:54 19:55 19:56

V

19:00 19:40 20:05 20:20 20:37 20:42 20:44 20:45 20:47 20:49 20:51 20:52 20:54 20:55 20:56

V

21:00 21:40 22:05 22:20 22:37 22:42 22:44 22:45 22:47 22:49 22:51 22:52 22:54 22:55 22:56

|

|

|

14:04 15:04

14:03 15:03

14:00 15:00

|

|

|

16:04 17:04 17:00 18:04 19:04 19:04

16:03 17:03 16:59 18:03 19:03 19:03

16:00 17:00 16:56 18:00 19:00 19:00

|

|

|

|

|

|

ATTENTION! Blue indicated transports are not provided by the Alpetour Travelling Agency and are therefore not free for card owners!

13:04

13:03

13:00

|

|

|

12:57 12:57 13:57 14:57 15:19 15:57 16:57 16:53 17:57 18:57 18:57 19:57 20:57 22:57

11:00 11:40 12:05 12:20 12:37 12:42 12:44 12:45 12:47 12:49 12:51 12:52 12:54 12:55 12:56

ŠP

SO-B Vozi ob sobotah od 1.6. do 31.8. / Saturdays from 1st June to 31st August. Š Vozi v dneh šolskega pouka. / Workdays during school period. ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic. / From 26th June to 31st August. ŠPD Vozi od 26.6. do 31.8. / From 26th June to 31st August. ŠPC Vozi od 27.4. do 2.5. / From 27th April to 2nd May. D*P Vozi od ponedeljka do petka od 1.6. do 31.8. / From 1st June to 31st August from Monday to Friday. SONP Vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih. / Saturdays, Sundays and public holidays in Slovenia. ŠP* Vozi ob delavnikih v dneh šolskih počitnic. / Workdays from 26th June to 31st August.

08:51 08:52 08:53 08:55 08:56 08:58 09:00 09:02 09:03 09:05 09:10 09:30 09:44 10:10 10:47

08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 19:50 20:57

08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 19:47

08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 19:44

08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 19:43

D, NEPA

11:00 11:40 12:05 12:20 12:37 12:42 12:44 12:45 12:47 12:49 12:51 12:52 12:54 12:55 12:56

07:51 07:52 07:53 07:55 07:56 07:58 08:00 08:02 08:03 08:05 08:10 08:30 08:44 09:10 09:47

07:50

07:47

07:44

07:43

SO

LEGENDA / LEGEND: V Vozi vsak dan. / Every day. D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote. / Workdays from Monday to Saturday. D* Vozi ob delavnikih razen sobote. / Workdays from Monday to Friday. D*S Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1.6. do 30.9. / From 1st June to 30th September from Monday to Friday. NEP Vozi ob nedeljah in praznikih. / Sundays and public holidays in Slovenia. NEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 1.6. do 30.9. / From 1st June to 30th September on Sundays and public holidays in Slovenia. SO Vozi ob sobotah. / On Saturday.

05:06 05:07 05:08 05:10 05:11 05:13 05:15 05:17 05:18 05:20 05:25 05:45 06:00 06:25 07:19

05:05 05:05 05:05

|

|

Savica Boh. Bistrica Bitnje Lepence Log Nomenj Soteska BLED RADOVLJICA KRANJ LJUBLJANA

BOHINJ ZLATOROG Ukanc križišče Crossroad Pod Voglom Bohinj jezero / Lake Ribčev Laz Laški Rovt Polje Kamnje

Š

Bohinj Zlatorog - Ljubljana

POSTAJA / STATION ŠPD

56 57


Avtobus / Bus Hop - On Hop - Off / Bohinj - Pokljuka / Triglavski narodni park:

Vozi ob sobotah in nedeljah od 2. 7. do 28. 8. 2017 / Every Saturday and Sunday from 2nd July to 28th August 2017

Redna cena dnevne vozovnice: odrasli 5 EUR, otroci do 10 let brezplačno / Daily ticket: adults 5 EUR, children up to 10 years for free

58

FREE

Vlak / Train

-50%

Smer / Direction: Jesenice - Nova Gorica Postaja / Train Station

1,2

3

4

4,5

4

JESENICE

04:15

|

06:05

08:22

11:15

14:32

16:51

19:18

BLED JEZERO

04:31

|

06:21

08:38

11:31

14:48

17:06

19:34

Bohinj Bistrica ŽP / train st.

09:00

12:00

16:43

BOHINJSKA BISTRICA

04:51

05:49

06:48

08:58

11:51

15:08

17:26

19:54

Bohinj Bistrica

09:02

12:02

16:45

MOST NA SOČI

05:26

06:33

07:24

09:34

12:27

15:53

18:02

20:30

Savica

09:04

12:04

16:47

NOVA GORICA

06:04

07:10

08:13

10:11

13:04

16:32

18:40

21:07

Kamnje

09:05

12:05

16:48

Polje

09:07

12:07

16:50

Laški Rovt

09:08

12:08

16:51

Ribčev Laz

09:09

12:09

16:52

Bohinj jezero / Lake

09:13

12:13

16:56

Stara Fužina

09:16

12:16

16:59

Studor

09:19

12:19

17:02

Srednja vas v Bohinju

09:22

12:22

17:05

Bohinj Češnjica

09:25

12:25

17:08

Jereka

09:26

12:26

17:09

Koprivnik

09:36

12:36

17:19

Gorjuše

09:41

12:41

17:24

Mrzli Studenec

09:56

12:56

17:39

Šport hotel

10:04

13:04

17:47

Rudno Polje

10:12

13:12

17:55

Rudno Polje

10:30

14:00

18:15

Šport hotel

10:38

14:08

18.23

Mrzli Studenec

10:46

14:16

18:31

Gorjuše

11:01

14:31

18:46

Koprivnik

11:06

14:36

18:51

Jereka

11:16

14:46

19:01

Bohinj Češnjica

11:17

14:47

19:02

Srednja vas v Bohinju

11:20

14:50

19:05

Studor

11:23

14:53

19:08

Stara Fužina

11:26

14:56

19:11

Bohinj jezero / Lake

11:29

14:59

19:14

Ribčev Laz

11:33

15:03

19:18

Laški Rovt

11:34

15:04

19:19

Polje

11:35

15:05

19:20

Kamnje

11:37

15:07

19:22

Savica

11:38

15:08

19:23

Bohinj Bistrica

11:40

15:10

19:25

Bohinj Bistrica ŽP / train st.

11:42

15:12

19:27

Smer / Direction: Nova Gorica- Jesenice Postaja / Train Station NOVA GORICA

4

1,2

4,5

3,9

5

03:30 05:28 07:35 11:20 14:47 15:55 17:20 19:46

MOST NA SOČI BOHINJSKA BISTRICA BLED JEZERO

04:07 06:07 08:14 11:59 15:26 16:34 18:04 20:32

05:13 07:07 09:21 13:06 16:24 17:47 19:00 21:30

JESENICE

05:29 07:22 09:37 13:22 16:40 18:03 19:16 21:46

04:53 06:46 09:00 12:45 16:04 17:27 18:40 21:11

LEGENDA / LEGEND: 1 Vozi ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh v RS. Ne vozi od 24.6. do 27.8.2017. / Saturdays, Sundays and public holidays in Slovenia. No service from 24th June to 27th August 2017. 2 Ne vozi ob sobotah in nedeljah ter dela prostih dneh v RS. Od 24.6. do 27.8.2017 vozi vsak dan. / No service on Saturdays, Sundays and public holidays in Slovenia. From 24th June to 27th August 2017 every day. 3 Ne vozi ob sobotah in nedeljah ter dela prostih dneh v RS in 28.4., od 26.6. do 31.8., 30.10. ter od 2. do 3.11.2017. / No service on Saturdays, Sundays and public holidays in Slovenia and on 28th April, from 26th June to 31st August, on 30th October and from 2nd to 3th November. 4 Vozi ob delavnikih razen sobot. / Workdays, except Saturdays. 5 Vozi ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh v RS. / Saturdays, Sundays and public holidays in Slovenia. 9 Vozi 28.4., od 26.6. do 31.8., 30.10., od 2. do 3.11.2017. Od 26.6. do 31.8.2017 ne vozi ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh v RS. / On 28th April, from 26th June to 31st August, on 30th October and from 2nd to 3th November 2017. No service on Saturdays, Sundays and public holidays in Slovenia from 26th June to 31st August 2017

59


UPORABA KARTICE MOBILNOSTI GOST BOHINJA NA PARKIRIŠČIH / PAYING FOR PARKING WITH THE BOHINJ MOBILITY Parkiranje je dovoljeno le na označenih parkirnih mestih v skladu z Odlokom o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Ur. vestnik Občine Bohinj, št. 5/08, 1/09, 3/10, 3/11, 2/12 in 1/17).

Parking is permitted only in marked car parks in accordance with the Decree on Traffic Regime in the Lake Bohinj Area (Official Journal of the Bohinj Municipality, no. 5/08, 1/09, 3/10, 3/11, 2/12 and 1/17).

Brezplačno parkiranje je možno samo s kartico, na kateri je poleg imena in priimka imetnika kartice navedena tudi registrska oznaka vozila. Kartica velja izključno za vozilo z registrsko oznako navedeno na kartici.

Free parking is possible only with the card that contains the name and surname of the card owner as well as the registration number of the vehicle. The card applies exclusively for the vehicle with the registration number as indicated on the card.

Kartica velja za vsa parkirišča v občini Bohinj, opremljena s parkirnimi avtomati z znakom (grb občine) in na parkirišču Rudno Polje, Pokljuka.

The card applies for all car parks in Bohinj Municipality with ticket machines carrying the official municipal sign and at Rudno polje car park on the Pokljuka plateau.

Parkomat / Parking meter: BANKOVCI / BANKNOTES INSERT EXACT AMOUNT. PARKING METER DOES NOT RETURN MONEY.

1 3

4 JEZIK LANGUAGE

VOZILO VEHICLE

2

KOVANCI COINS

Car parks without gates:

Kartico uporabnik vstavi v režo čitalnika številka 3 in počaka, da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča celodnevno parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil kupljen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen.

The card owner inserts the Bohinj Guest Card in the card reader number 3 and wait for the parking machine to print the parking ticket. The parking ticket must be put to a visible place on the vehicle’s dashboard. The vehicle may be parked for the whole day at the car park where the ticket was purchased. If the card owner parks the vehicle on various parking areas in the same day, the procedure must be repeated each time. · Parking time is not limited.

Modra cona - časovno omejeno parkiranje: Na parkirišču Ribčev Laz 1, je parkiranje omejeno na 90 minut. Za parkiranje do 30 minut parkirni listek ni potreben, potrebna pa je uporaba parkirne ure z označenim časom prihoda na parkirišče. Za parkiranje nad 30 minut je potrebno pridobiti parkirni listek in ga namestiti na vidno mesto na armaturni plošči vozila. Na parkirišču pred Kulturnim domom in pri cerkvi v Stari Fužini je parkiranje omejeno na 2 uri. Potrebna je uporaba parkirne ure.

Blue zone – time-limited parking: Maximum 90 minutes at Ribčev Laz 1 car park. Parking ticket is not necessary for parking to 30 minutes; however, please use the parking disc to indicate the time of arrival. For parking longer than 30 minutes, a parking ticket must be put to a visible place on the vehicle’s dashboard. The maximum allowed parking at the car park in front of Cultural Hall and near the church in Stara Fužina is 2 hours. Please, use the parking disc to indicate the time of arrival.

5

NATISNI LISTEK PRINT TICKET

Preverjanje prostih parkirnih mest / finding free parking lots

NAJ VAS NARAVA ZAPELJE

PARKIRNA KARTICA

OBČINA BOHINJ

Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica V PRIMERU OKVARE POKLIČITE NA TEL. ŠT. 041 716 947 - DEŽURNI REDAR IN CASE OF PARKING METER DEFECT, PLEASE CALL+386 (0)41 716 947 COMMUNITY POLICE OFFICER ON DUTY

6 60

Parkirišča brez zapornic:

Prosta parkirišča lahko preverite na / Free parking spaces can be viewed on the website: www.bohinj.si ali na spletni aplikaciji na naslovu / or via an online app on https://mobility.julian-alps.eu/sl/odgovorno/parkiranje/ V primeru težav pri uporabi kartice se obrnite na tel. št. / If there are problems with the card, please, call ++386 41 716 947 (dežurni redar / community police officer on duty). 61


Parkirišče z zapornicami Ribčev Laz 4:

Car park with gates Ribčev Laz 4:

Vstop na parkirišče / Entrance to the parking Na vhodnem terminalu se s pritiskom na tipko natisne vstopni listek. Ko se listek natisne, se vhodna zapornica avtomatično odpre. Parkirni listek je potrebno hraniti do zaključka parkiranja. KARTICA MOBILNOSTI GOST BOHINJA BOHINJ MOBILIYT GUEST CARD

NAJ VAS NARAVA ZAPELJE PARKIRNA KARTICA

Koristne informacije / useful information: Zdravstveni dom / Medical service Bohinjska Bistrica, +386 4 572 71 00 ali 112 P/M

T/T

S/W

Č/T

P/F

N/S

8:00 – 20:00

Lekarna / Pharmacy, Bohinjska Bistrica, +386 4 572 77 40 P/M

T/T

S/W

Č/T

P/F

S/S

7:30 – 19:30 The button at the entry terminal must be pressed to get the entrance ticket. When the ticket is printed, the entrance gate automatically opens. The parking ticket must be kept until the end of parking.

S/S

7:00 - 20:00 20:00 – 8:00 ZD Bled

8:00 – 13:00

N/S -

Policija / Police, • Bohinjska Bistrica: +386 4 572 14 18, +386 31 324 950 or 113, • Bled: +386 4 575 72 00 P/M

T/T -

8:00 – 9:00

S/W

Č/T -

15:00 – 16:00

P/F -

S/S

8:00 – 9:00

N/S -

Pošta / Post offices, Ribčev Laz, +386 4 572 96 50 P/M

T/T

S/W

Č/T

P/F

S/S

8:00 - 17:00 Bohinjska Bistrica, +386 4 572 96 40 P/M

Izstop s parkirišča / Departure from the parking

T/T

S/W

KARTICA MOBILNOST GOST BOHINJA BOHINJ MOBILIYT GUEST CARD

The Bohinj Guest Card owner inserts the card in the card reader at the exit terminal (the card reader is marked).

P/M

T/T

Parking time is not limited.

S/W

T/T

P/M

Č/T

P/F

S/S

9:00 - 15:00

9:00 - 12:00

S/W

Č/T

P/F

T/T

S/W

Č/T

P/F

8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00

N/S N/S -

S/S -

N/S -

S/S -

N/S -

Bencinski servis / Petrol station, Boh. Bistrica, +386 4 574 70 10 1. 10. – 30. 4.

If the entrance gates to car park do not operate (they are raised), the parking ticket must be purchased from the ticket machine.

9:00 - 17:00

8:00 – 11:30, 14:00 - 17:00 Srednja vas- Deželna banka, +386 4 578 00 90

1. 5. - 30. 9.

V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic je postopek nakupa parkirnega listka enak kot na parkiriščih brez zapornic. Potreben je nakup parkirnega listka na parkomatu.

S/S

8:00 - 12:00

N/S -

Banka / Bank, Boh. Bistrica - Gorenjska banka, +386 4 208 46 83 P/M

NAJ VAS NARAVA ZAPELJE

PARKIRNA KARTICA

P/F

8:00 - 18:00 Srednja vas, +386 4 572 96 70 9:00 - 15:00

Na izhodnem terminalu je potrebno vstaviti kartico v označeno režo čitalnika. Čas parkiranja ni omejen.

Č/T

8:00 - 11:00

P/M

T/T

S/W

Č/T

P/F

S/S

N/S

P/F

S/S

N/S

7:00 - 20:00 P/M

T/T

S/W

Č/T

6:00 - 21:00

Mehanik / Motor car mechanics • Kemperle - Srednja vas +386 41 876 289, +386 4 572 36 52 • Odar - Lepence +386 4 572 11 94 • Igma usluge d.o.o. - Bohinjska Bistrica +386 41 719 024 Servis koles / Bike mechanics • Marko Mikelj - Bohinjska Češnjica +386 41 378 787 Avtovleka / Cartow • Kuhar - Boh. Bistrica +386 41 663 587 Veterinar / Veterinary • Primož Medja - Češnjica +386 4 572 37 57, +386 41 625 542

62

63


NOVO U V BOHINJ NEW IN BOHINJ

Od 1. 7. do 31. 8. 2017 se lahko ZAPELJETE Z ELEKTRIČNO RIKŠO. AN ELECTRIC RICKSHA will be available from 1 July to 31 August.

informacije / information: TIC Bohinj, Turistično društvo Bohinj Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero t: +386 (0)4 574 60 10, f: +386 (0)4 572 33 30 e: info@bohinj-info.com, www.bohinj-info.com TIC Bohinjska Bistrica, LD Turizem Mencingerjeva 10, 4264 Bohinjska Bistrica t: +386 (0)4 574 76 00, f: +386 (0)4 574 76 01 e: darja.lazar@siol.net, www.ld-turizem.si Center Triglavskega narodnega parka Bohinj / Triglav National Park Center Bohinj Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero t: +386 (0)4 578 02 45, e: info.bohinjka@tnp.gov.si www.tnp.si TIC Stara Fužina (od 15. 6. do 15 .9.) Stara Fužina 53 b, 4265 Bohinjsko jezero izdal / published by: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero t: +386 (0)4 574 75 90, e: info@bohinj.si, www.bohinj.si /lakebohinj

/lakebohinj

/lakebohinj

Kartico zagotavljata Turizem Bohinj in Občina Bohinj. The card is provided by Tourism Bohinj and the Municipality of Bohinj.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Julians Alps Biosphere Reserve since 2003 Man and the Biosphere Programme

Kartica gost Bohinja/Bohinj Guest Card  
Kartica gost Bohinja/Bohinj Guest Card  

Kartica gost Bohinja 2017 - brošura s koristnimi informacijami ter ugodnostmi in popusti. / Bohinj Guest Card 2017 - Broschure with usefull...

Advertisement