Page 1

T.C. MUĞLA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ġmar ve Kentsel Ġyileştirme Müdürlüğü)

Ġlimiz Merkez Ġlçe Yenice Köyü 7 pafta 1437 ve 1439 nolu parsellerde kayıtlı 6110 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 01.08.2011 tarih ve 242 sayılı Ġl Genel Meclisi kararına istinaden onaylanmış olup; Ġl Özel Ġdaresi; Ġmar ve Kentsel Ġyileştirme Müdürlüğünün ilan tahtasında 26/09/2011 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. Ġlan olunur.

/Yenice-Koyu  

http://www.muglamimarlarodasi.org/2012/g/mugla-idari/Yenice-Koyu.pdf