Page 1

BOBMAGASINET MEDLEMSBLAD FOR BOB BBL

3

SEPT. 2017

HOLD BANDITTENE UNNA BOLIGSELSKAPET DITT

Side 16

BOB KJØPER MER TOMTELAND Side 6

KJØRSLEMØBAKKANE FYLLER 40 Side 10


Med vår nye digitale markedsføring i samarbeid med Finn.no når du enda flere kjøpere.

Nå få r du kr 50G N å r 0 k a vduedrsidpgatre 0 itarinsabatt p ved s ivaul krm å r a.00 alg av d4 rrkie0 e , – d s pakBkOeB- ng–ptå B ! b a k Gje oO n B- olig

boldleirgtomta31k/5t-!1 Gjeld er! 6 Gjelder t.o.m er ti .3

Utnytt fordelene og gjør som BOB Snakk oss om – velgmed oss som din Effekt megler! l 01/ 1/1010-1 17 6

Petter Heldal Hanne Berg Nina Olsen Bjarne Bjerknes Ellingsen Petter Heldal Hanne Berg Olsen Storetvedt Ellingsen Thomas Wahl Nina Storetvedt Ina Torgersen Avdelingsleder Megler MNEF Eiendomsmegler-Fagansvarlig EiendomsmeglerAvdelingsleder Megler MNEF Fagansvarlig / Megler MNEF / saksansvarlig Eiendomsmegler MNEF hanne.berg.olsen@em1.no saksansvarlig fullmektig fullmektig Eiendomsmegler MNEF hanne.berg.olsen@em1.no bjarne.bjerknes@em1.no nina.storetvedt@em1.no petter.heldal@em1.no tlf: 456 919tlf:51456 919 nina.storetvedt@em1.no ina.torgersen@em1.no petter.heldal@em1.no 51 tlf: 975 thomas.wahl@em1.no 89 046 tlf: 958 86 608 tlf: 402 41 515 tlf: 958 86 608 tlf: 478 02 523 tlf: 947 81 188 tlf: 402 41 515

Salg av borettslagsboliger er et eget fagfelt Borettslagsboliger skiller seg en god del fra selveiende boliger, og det er viktig å få frem de positive forskjellene når du skal selge. Derfor har vi en helt egen avdeling som kun jobber med salg av borettslagsboliger, og som er spesialister på dette. Du møter våre borettslagsmeglere i samme hus som BOB.

BOB-megleren Hordaland

55 54 74 70 bergenbob@em1.no


BOBMAGASINET NR. 3 2017 INNHOLD: 5 Leder

OPPLAG: 54.000 eksemplarer 4 utgaver i året UTGITT AV: BOB BBL Nygårdsgaten 13, Pb. 7280, 5020 Bergen Telefon 55 54 74 00 kundesenter@bob.no www.bob.no ANSVARLIG REDAKTØR: Adm. dir. Terje W. Gilje

6

Nytt tomteland på Minde

10 Kjørslemøbakkane runder 40

6

13

BOB flytter

15

Søker ildsjeler

16

Kamp mot kriminalitet

20 Tursøstrene 26

Åpenhet om oppgradering

28 Jusspalten

REDAKTØR: Kenneth Ø. Monsen

30

I REDAKSJONEN: Erik Yri Engelsen

34 MX blir Sport Norge 36

Ta lappen til BOB-pris

FORSIDEILLUSTRASJON: Forsidefoto: Dmitry Kalinovsky

38

Generelle medlemsrabatter

Bytte peisen

32 Familiedag med Brann

42 X-ord

ANNONSER: Annonsepriser: 1/1 side Kr 28.000,– 1/2 side Kr 22.000,– 1/4 side Kr 17.000,– Alle annonser i 4 farger eks. mva.

10

For bestilling av annonser og opplysninger om BOBs partnerkonsept, kontakt Erik Yri Engelsen på tlf. 90926847 eller på e-post erik.engelsen@bob.no LAYOUT OG PRODUKSJON: Knudsen Grafisk / Ålgård Offset

16

ÅPNINGSTIDER KUNDESENTERET: RESEPSJON: Mandag-fredag KL. 08.00-16.00 KUNDESENTERET: Mandag-fredag KL. 09.00-15.00

20 BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  3


! P P U K S M E L D E M EMMER L D E ke M BOB kontantkjøp. Det er ik E L L A FOR talen gjelder kun r medlemskortet –

MEDLEM

Rabattav budspriser. Aktive varer (gjelder også il rabatt på t r! 4% bonus på alle e spar peng r). e r tilbudsva

SKORT

nesen Navn Nav r.: 123456 Medlemsn 3 456 789 Kortnr.: 12 03/18 Gyldig til:

STORT UTVALG AV TRELAST OG LISTER

LAGERFØRTE VINDUER OG DØRER

OPPTIL

÷10%

OPPTIL

÷35%

Av ord. pris

Av ord. pris

STORT UTVALG AV PARKETT/LAMINAT

GLAVA ISOLASJON

OPPTIL

INNERDØRER OG YTTERDØRER

OPPTIL

÷15% ÷10% ÷10% Av ord. pris

GODE PRISER PÅ MDF OG HUNTONIT FERDIGMALTE PLATER

Montér Askøy - Florvaag Bruk Florvågveien 19/21, 5305 Florvåg Tlf. 97 19 70 00 Åpningstider 7-17 (tors 19) 9-15

Av ord. pris

ode g g o g l a v Stort ut ling a m å p r e pris

Montér Minde - Florvaag Bruk Minde Allé 43, 5068 Bergen Tlf. 48 07 40 00 Åpningstider 7-19 (Kjøkkenavd 9-19) 9-16

4  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

OPPTIL

Montér Os Byggsenter Industrivegen 31, 5200 Os Tlf. 47 65 30 00 Åpningstider 7-17 9-15


Stortinget går ikke langt nok i utforming av ny eierseksjonslov

E

tter at Stortinget tidligere i år behandlet Regjeringens forslag til ny eierseksjonslov, har den blitt forbedret på en rekke områder. Men det er etter BOBs syn ikke bra nok. Airbnb og «hyblifisering» begrenses dessverre ikke nok, men kranglefanten gis heldigvis ikke vetorett. En boligseksjon skal i hovedsak brukes som bolig, men et visst innslag av næring er lovlig. Kortidsutleie på fulltid via tjenester som Airbnb vil neppe være lovlig fordi det anses som næringsvirksomhet. Det er imidlertid tvil om hvor omfattende slik utleie kan være. NBBL stod bak et forslag om en klarere grense for hvor omfattende utleie via Airbnb og tilsvarende tjenester kunne være, et forslag som BOB helt og fullt stiller seg bak. Det var dessverre ikke flertall på Stortinget for å vedta en slik regulering nå. Flertallet vedtok derimot å be Regjeringen utrede spørsmålet med sikte på en regulering. Det var ikke flertall for å regulere de uheldige virkningene av omfattende «hyblifisering». Det vil si oppdeling av leiligheter i mange hybler som leies ut enkeltvis. Boligsamvirket stod bak et konkret forslag som ville gitt sameier mulighet til å forhindre de mest uheldige virkningene av omfattede «hyblifisering». Det var flertall i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget om en slik regulering, men det ble dessverre ikke vedtatt noe begrensninger av Stortinget. I departementets lovforslag gikk man inn for å gjøre det vanskeligere å gjennomføre større oppgraderinger ved å innføre en særdeles uklar standard hvor hvert enkelt sameie gis vetorett over «tiltak som er særlig inngripende eller særlig viktige». Formuleringen «særlig viktige» ville lett kunne tolkes som den enkelte sameiers oppfatning av om den aktuelle saken er særlig viktig. Bestemmelsen ville blitt et effektivt hinder for fornuftige oppgraderinger, noe som er uheldig både for sameiet og samfunnet. Det er med glede vi konstaterer at Stortinget vedtok å videreføre bestemmelsen om at vetoretten kun gjelder ved «vesentlig endring av sameiets karakter». Forbudet mot å erverve mer enn to seksjoner foreslås heldigvis opprettholdt. Begrunnelsen er å motvirke at én profesjonell aktør skaffer seg flertallsmakt over enkeltpersoner i et sameie. Det var derfor svært klokt å ikke fjerne denne bestemmelsen. Men det er uheldig at

LEDEREN

man ikke har strammet den ytterligere inn for å hindre omgåelser. For regelen om ervervsbegrensning kan lett omgås, blant annet ved bruk av stråselskaper. NBBL fremmet et konkret forslag om innskjerping av bestemmelsen som ville rammet slike omgåelser. Det er med beklagelse vi konstaterer at Stortinget ikke vedtok en slik regel i denne omgang, men Regjeringen er heldigvis anmodet om å vurdere saken nærmere.

Terje Walter Gilje Adm.dir BOB BBL

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  5


I DAG: Slik ligger den såkalte BIRtomten i dag.

6  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017


NYE PROSJEKTER

Mindeporten kommende boligomrĂĽde fra BOB


I MORGEN: Slik er bebyggelsen tenkt når prosjektet står ferdig.

BOB har inngått avtale om kjøp av den såkalte BIR-tomten på Minde. Her skal vi bygge mellom 300 og 400 boliger for våre medlemmer. Byggestart blir tidligst i 2020. Av Kenneth Ø. Monsen. Illustrasjoner: BIR/DNB Eiendomsmegling/Opus Bergen AS

Har du planer om å investere i ny bolig i løpet av de neste fem-seks årene? Da kan det kanskje være en tanke å vente til BOBs kommende storprosjekt på Minde. Her kommer nemlig et helt nytt boligområde – med moderne, funksjonelle og energieffektive boliger i et spennende bomiljø. Med sin sentrale beliggenhet i forhold til eksisterende og kom8  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

mende bybane-trasè og kort vei til Bergen sentrum, vil Mindeporten fort bli et særdeles attraktivt boligområde. Nærheten til gode tur- og friluftsområder – eksempelvis Løvstakken-området og Storetveitsmarken, vil nok også være med på å øke interessen for å bosette seg på Minde. Dessuten er det en kommunal barnehage like ved.


NYE PROSJEKTER

I MORGEN: Sett fra øst.

Det er det BIR-eide selskapet Conrad Mohrsvei 15 AS BOB har signert avtale om å kjøpe – med overtagelse sommeren 2019. På den i overkant av 21 mål store tomten har BIR i dag store deler av sin virksomhet. I tillegg har bedriften Anders O. Grevstad sin virksomhet her på nordsiden av Kristianborgvannet. Dagens bebyggelse på tomten skal rives for å gjøre plass til fremtidige nybygg. I forbindelse med kjøpet av tomten har BOB inngått partnerskap med Backer Eiendom, som etter planen skal bygge 15.000 m2 næringslokaler på tomten. Dette bygget vil i realiteten ligge som en «støyskjerm» mellom Fjøsangerveien og boligbebyggelsen. Det er viktig for BOB at inngåelse av partnerskap skjer med solide selskaper med lokal forankring. Backergruppen er en aktør med lang erfaring i markedet for næringseiendommer i Bergensregionen.

I DAG: Sett fra øst.

Byggestart på tomten kan tidligst skje i 2020, og første byggetrinn kan således stå ferdig for innflytting i 2022. Trolig blir det tre byggetrinn på tomten, med en miks av forskjellige boliger tilpasset ulike kjøpegrupper. Som en kuriositet kan det nevnes at innslaget på en planlagt sykkeltunnel til Fyllingsdalen kommer like ved det nye boligområdet. Nevnte sykkeltunnel skal gå parallelt med planlagt bybane-tunnel – som kombinert rømning- og sykkeltunnel. Så jobber du i Fyllingsdalen og bor på Minde, kan en tre kilometer sykkeltur – på tørr asfalt hele året, være en god måte å starte dagen på. Mer opplysninger om salgsstart for dette prosjektet vil komme etter hvert som prosjektplaner og fremdrift utarbeides. Salgsstart kan uansett tidligst skje i 2019.

BUFFER: Et næringsbygg vil ligge som støyskjerm mot Fjøsangerveien.

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  9


STYRELEDERE: Dagens styreleder – Kurt Hafstad, og tidligere styreleder Hildegunn Aamot Dahl. (Foto: Kenneth Ø. Monsen)

Kjørslemøbakkane fyller 40 Livet begynner når du er førti, skrev den amerikanske filosofen Walter B. Pitkin en gang i forrige århundre. Men for 40-års-jubilanten Kjørslemøbakkane borettslag i Førde gjelder ikke nevne utsagn. For der har det vært ganske så «livat» siden laget så dagens lys. Av Kenneth Ø. Monsen

B

orettslaget med det til dels kranglevorne navnet ligger makelig henslengt i skogkanten mellom Gravdalsholten og utløpet av Jølstra. Med utsikt mot fjord, fjell, fordums industri og forhenværende flyplass – der nede på Øyrane. Rolig og tilbaketrukket – men med et aktivt og inkluderende bomiljø. Laget som består av 38 boliger – 28 fire-roms og 10 to-roms, stod innflyttingsklart sommeren 1978. Det var det året Ankerløkken Verft var i fint driv og Fylkessykehuset ble etablert – og behovet for boliger var av den grunn stort i Førde.

10  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

– En hemsko – Navnet Kjørslemøbakkane har egentlig vært en aldri så liten hemsko siden jeg flyttet inn her tidlig på 1980-tallet, innrømmer Hildegunn Aamot Dahl – tidligere styreleder i borettslaget. Hun fortsetter: – Tenk deg å skulle oppgi adressen på telefon til noen på Østlandet, for eksempel. Bokstavering av adressen vår blir fort en rutine, sier hun med et aldri så lite smil. Dagens styreleder, Kurt Hafstad, nikker samtykkende. Han kjenner seg godt igjen i naboens beskrivelse av adresseutfordringene.


SOSIALT: Bildet fra aktiviteter under St. Hans-feiringen i 2015 (Foto: Privat)

Opphavet til det tungekrøllende stedsnavnet er egentlig enkelt: «Bakkene der det er vanskelig (møye) å kjøre». Så da vet vi det. Et aktivt lag Kjørslemøbakkane borettslag er opp gjennom årene kjent for å være et aktivt lag – ikke minst på grunn av mange sosiale fellesaktiviteter. En god del av skyldes nok Aamot Dahls engasjement i styret i laget. Hun har bodd i borettslaget siden 1983 – og har vært aktiv tillitsvalgt omtrent siden dag èn. I 23 år, fra 1990 til 2013, hadde hun verv som styreleder. Etter henne var det Knut Hafstad som tok over stafettpinnen i nevnte verv. Sistnevnte har bodd i laget siden tidlig på nitti-tallet. I en årrekke har det vært felles jonsok-feiring i laget, i tillegg til borettslagsfester og førjulsfester med juletre, nisser og alt som hører til. Dessuten har laget egen kunstgressbane og sandvolleybane. Sistnevnte bane kom nok som et resultat av at ikke mindre enn fire beboere i en periode spilte fast på Førde sitt elitelag i volleyball. Om vintrene – når temperaturen er i godlage for den slags,

blir kunstgressbanen sprøytet med vann og omdannet til skøytebane. Til stor glede for store og små skøyteløpere. Sammensveiset –- Vi har alltid vært en særdeles sammensveiset gjeng i borettslaget, særlig de 20-25 første årene. Da var det et yrende liv her oppe, med masse småbarn som rekte mellom husene. En periode var det faktisk fire tvillingpar, bare i øverste husrekke, minnes Aamot Dahl. Hun poengterer at felleskapet også er til stede i dag, men at naturlig inn- og utflytting kanskje har ført til at den felles tilhørigheten som preget laget tidligere, kanskje ikke er like fremtredende i dag. – Jeg husker for eksempel at fellesdugnadene gikk som en lek, og «alle» stilte opp. I dag er det nok vanskeligere å få mobilisere alle, og det er gjerne den faste gjengen som stiller. Men slik er det nok alle steder, konkluderer hun. Utvidelser og oppgradering Et ført år gammel borettslag har selvsagt hatt sine runder med oppgraderinger og rehabilitering av bygningsmasse og fellesareal.

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  11


JUL: Fra julegrantenning i borettslaget. (Foto: Privat)

FINT DRIV: Islagt kunstgressbane gir skøyteglede. (Foto: Privat)

I 1998 fikk laget en helt ny lekeplass. Åpningen av denne ble selvsagt markert med bravur – og laget fikk for anledningen en egen sang, skrevet og komponert av en beboer som er musiker. – I 2009 gjennomførte vi en opprusting av fellesområdene, med bl.a. ny asfalt, steinsatte områder og beplantning, informerer Hafstad. Han fortsetter: – i 2012 ble det skiftet tak, vinduer og dører i alle boligene. Tidligere ble det av styret gitt tillatelse til at andelseiere i laget kunne utvide sine boliger – enten i høyden eller bredden, innenfor definerte rammer. Fire av andelseierne i laget benyttet seg av dette tilbudet, deriblant Hafstad og Aamot Dahl, som respektivt bygget ut vertikalt og horisontalt. – Da vi flyttet til Kjørslemøbakkane, sa vi til oss selv at vi bare 12  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

skulle bo her i en femårs tid. Men da det kom på tale å flytte på oss, kanskje til en enebolig, ble det opprør i ungeflokken. Her skulle det ikke flyttes… Løsningen ble å bygge på boligen vår, og på den måten skaffe oss nødvendig boltreplass uten å måtte flytte. En ekstra etasje ble løsningen, konkluderer Knut Hafstad. I skrivende stund planlegges 40-års-markeringen for Kjørslemøbakkane borettslag, et arrangement som når dette leses er gått over i historien. Arrangement-komiteen lokker i invitasjonen med alt fra natursti og kanonball på dagtid – til koldtbord og stand-up-komikk på kvelden den 26. august. Du kan se bilder fra arrangementet på Facebook-sidene til BOB. (facebook.com/boligbyggelag)


BOB flytter – midlertidig BOB BBL vokser, og har behov for å bygge om kontorene i Nygårdsgaten 13. Derfor vil vi midlertidig flytte hele driften ut av dagens lokaler fra 1. oktober. I kjølvannet av BOBs kjøp av Bergen Eiendomsforvaltning AS (BEFAS), er det planer om å samlokalisere de to enhetene. Derfor planlegger vi et omfattende arbeid med å få på plass våre 65 nye medarbeidere under samme tak som BOB. For at denne prosessen skal gå så raskt og smertefritt som mulig, vil BOB i anleggsperioden flytte til Damsgårdssundet – nærmere bestemt i tilgjengelige næringslokaler i Krohnviken i Damsgårdssundet – ikke langt fra den nye gang- og sykkelveien over sundet. Der vil vi oppholde oss til utpå vårparten neste år. For deg som har behov å besøke oss, er adressen Damsgårdsveien 40-42. BOB vil være å finne i 1. og 2. etasje. Telefonnummeret til BOB vil være det samme som alltid: 55 54 74 00 BEFAS og BOBs byggtekniske avdeling vil i samme periode være lokalisert i Strandgaten 18.

BOBMAGASINET SEPTEMBER 017  13


Kunsten å sette opp den perfekte fargepaletten Hos Flügger farve kan vi hjelpe deg med å sette opp en fargepalett som passer perfekt til deg og ditt hjem. En fargepalett som kan gå gjennom huset og skape et helhetlig og harmonisk uttrykk. Vi kaller dette for Flügger fargeråd. Before the Storm IN-764

13692 26/17

Husk at du har fast 20% rabatt + 5% bonus hele året


(Illustrasjon: Andrei Krauchuk)

Vi vil ha tips om ildsjeler Kjenner du noen som kan betegnes som en ildsjel? En som er «propell» når det gjelder dugnad? Eller en som yter ekstra for bomiljøet i ditt lag? Eller en eller flere personer som har ekstra lang fartstid i styre og stell i ditt lag? Vi i BOB jobber for tiden med å lage en rekke filmsnutter som skal beskrive dagliglivet i et BOB-lag, og vi trenger derfor tips om personer som kan portretteres i korte filmsekvenser. Vi er veldig avhengige av å komme i kontakt med mennesker som på en eller annen måte utmerker seg gjennom sin innsats for bomiljøet eller styret i borettslaget/sameiet ditt. Kom med tips til oss så snart som mulig – og helst med kontaktinformasjon til vedkommende. Vi trekker ut tre BOB-sekker blant innsendte bidrag. Send tipsene på e-post til kundesenter@bob.no – og merk eposten med «Tips om ildsjeler». Du kan også ringe oss på telefon 55 54 74 00, så vil en hyggelig kundekonsulent ta imot tipset ditt.

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  15


SI NEI TIL KRIMINELLE: Nær 30 prosent av omsetningen i norsk byggebransje er svart. (Foto: Dmitry Kalinovsky)

Bekjemp sosial dumping og svart arbeid:

Hold bandittene unna boligselskapet ditt Ingen ønsker vel å ha useriøse på jobb i borettslaget? Men vær obs på at organiserte kriminelle gjerne har byggebransjen som arbeidsplass. Kan styret gjøre noe for å holde kjeltringene unna?

Av Kenneth Ø. Monsen

16  BOBMAGASINET MAI 2017


Nær 30 prosent av omsetningen i norsk byggebransje er svart. Det er konklusjonen etter undersøkelser Skatteetaten gjennomførte i 2014. Tallene for i år er neppe blitt lavere, til tross for stadig sterkere fokus på problemet. Ifølge politiet har kriminelle aktører fått fotfeste i nettopp denne bransjen. Og det er i byggebransjen norske borettslag og boligsameier kjøper en rekke av sine tjenester. Hvordan kan styreledere og styremedlemmer – som regel vanlige mennesker uten bransjekunnskap – vite om firmaet som utfører utbedringsarbeid i borettslaget opererer med lovlige arbeidskontrakter, betaler skatt og moms og følger lovverket?

Mange spørsmål Larsen forteller at tillitsvalgte i andre borettslag har kontaktet ham med spørsmål angående sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og ikke minst kvalitet på arbeider de har fått utført i sitt borettslag.

Advarer Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet, arbeider med problemstillinger rundt sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Han advarer sterkt mot at styrer og tillitsvalgte utelukkende ser på pris når anbudsrunden er gjort. – For det å påta seg byggherreansvar slik lov og forskrift tilsier, er et meget stort ansvar. Med tanke på hvordan byggog anleggssektoren har utviklet seg – er dette slett ikke uproblematisk. Å velge på laveste pris, kan ofte bli dyrt, både for borettslaget og for samfunnet

Larsen legger til: – Mottoet må være: Ingen sosial dumping i mitt borettslag – takk! Å ha ryddige forhold i arbeidslivet og en god velferdsstat er ikke noe som kommer av seg selv. Her har vi alle et ansvar. – Vi kan i fellesskap utøve dette ansvaret ved å være helt klar på at bedrifter som driver useriøst og praktiserer sosial dumping ikke er akseptert i vårt boligselskap.

Larsen er for øvrig beboer i Smiberget borettslag, et lag som for litt siden inngikk en stor kontrakt med Anders O. Grevstad for rehabilitering av rør og avløp i borettslaget. – Dette ble gjort uten at jobben ble lagt ut på anbud, noe jeg er meget tilfreds med. Selv om AOG oppfattes som en seriøs aktør, må alle slike kontrakter følges opp med henblikk på de overnevnte problemstillinger.

– Spørsmålene dreier seg stort sett om: Hva skal en passe på før en inngår kontrakt med en entreprenør i vårt borettslag eller sameie? For de fleste styrene i slike lag består av «vanlige folk», som i sammenheng med kontraktsinngåelser er "amatører". De trenger derfor hjelp og rettledning i slike situasjoner, sier han.

Viktige punkt Larsen peker på følgende viktige punkter som bør være med i kontrakter som borettslagene inngår:

Bedriften må garantere at den betaler alle sine arbeidere iht. gjeldene tariffavtale eventuelt allmenngjøringsforskrift dersom det eksisterer. Bedriften skal bruke egne fast ansatte på prosjektet og eventuell innleie fra bemanningsbyråer må ikke overstige 10% av antallet sysselsatte i prosjektet. Alle må kunne gjøre seg forstått i nordisk eller engelsk språk. BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  17


TIPS: Det kan være smart å benytte seg av BOBs tjenestetilbud overfor boligselskap og eiere av næringsbygg, sier Ole-Jørgen Fæø i BOB BEFAS.

La BOB overta ansvaret Daglig leder i BOB BEFAS – Ole-Jørgen Fæø, innrømmer at det kan være vanskelig for boligselskap å få den informasjonen de trenger for å velge bort de useriøse aktører. Derfor kan det være smart å benytte seg av BOBs tjenestetilbud overfor boligselskap og eiere av næringsbygg. Bl.a. omfatter tilbudet prosjektledelse, byggherreombud og byggeledelse.

ADVARER: Vær obs på at organiserte kriminelle g jerne har byggebransjen som arbeidsplass, sier Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet

Alle skal ha utstedt godkjent HMSkort. • Bedriften må på forlangende av byggherre (boligselskapet) kunne legge fram dokumentasjon på at punktene i kontrakten er innfridd. • Bedriften som får kontrakten kan ikke ha mer enn en underleverandør på prosjektet. • Bestemmelsene i punktene gjelder også for underleverandører. • Bedriften må være en godkjent lærebedrift og ha lærlinger. • Bedriften må ha tillitsvalgte og verneombud. – Å samarbeide eller rådføre seg med den lokale fagbevegelsen for å forebygge sosial dumping vil også være et positivt bidrag i kampen for å hindre en uønsket utvikling. I den sammenheng vil følgende fagforeninger ifølge Larsen være aktuelle:

18  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

• • •

Union fagforening (Fellesforbundet) Rørleggernes fagforening (Fellesforbundet) Elektroarbeidernes Fagforening (EL og IT Forbundet)

Aktuell nettside: anskaffelser.no/sosial-dumping På nettutgaven av dette magasinet, som du finner under bob.no/for-deg/medlemskap/ bobmagasinet, er det lenket til aktuelt bakgrunnsstoff om emnet.

– Byggherreombud er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggherreombudet er byggherrens representant på byggeplassen og fungerer som bindeleddet mellom styret, prosjektledelse og entreprenørene. Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til kontrakt, forteller han. Typiske oppgaver som Byggherreombudet har er å utarbeide administrative rutiner i byggesaken, styre økonomi og fremdrift, kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse, samt gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene. – Innen moderne drift og forvaltning av boligselskap og eiendom opplever vi stadig at ulike prosjekter knyttet til vedlikehold, oppussing, riving, sanering osv. krever særlig fokus og ressurser. Derfor har vi i BOB BEFAS en avdeling dedikert til slikt arbeid, og kan tilby alle typer håndverktjenester til så vel huseier som leietaker for å tilpasse, oppdatere og optimalisere bygg og leieareal, forteller Fæø, som legger til: – Husk på: Ulovligheter kan være godt skjult. Utfordringen er at entreprenøren som har en kontrakt, gjerne setter bort deler av jobben til andre, som igjen setter det bort til andre. Det kan altså være mange ledd involvert, og det blir veldig vanskelig for oppdragsgiver å ha oversikt.


Foto: Digitalsport

21 FOR

på alle hjemmekamper

Bli BOB-medlem og ta med en venn – gratis!

bygger fellesskap

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  19


Søstrene Hege (tv) og Stine på toppen av Storsmeden sommeren 2016. – Denne toppen er en fin dagstur fra turistforeningshytten Rondvassbu, sier de.

Søstrene Hege (tv) og Stine i nærmarka like der Stine bor. Du trenger ikke reise langt for de store naturopplevelsene, sier de.

Tursøstrene får av og til selskap av sin lillebror (i hengekøye). Her er de på hverdagsovernatting på Tjuvstuåsen i Østmarka. Stor naturopplevelse for liten innsats.


ne på eden enne r fra ytten r de.

Tok tilbake skogens ro Da søstrene Hege og Stine Schultz Heireng mimret om barndommen, var det turene i Østmarka de husket best. Nå skulle de ta skogen tilbake. I 2016 skulle de ut minst 52 ganger.

Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Tursostre.no

Nå, et år etter å ha gjennomført de 52 turene, har søstrene blitt kåret til Årets Villmarking, de har fått Friluftsprisen og ikke minst gitt ut boken Norges beste tureventyr (Gyldendal 2017). Det viktigste de har oppnådd er likevel at terskelen for å komme seg ut i skogen har blitt betraktelig lavere. Begge søstrene bor i Oslo, og har oppdaget at de slett ikke trenger å reise langt for å få de beste naturopplevelsene. – Det finnes så utrolig mange flotte muligheter for å dra på tur og overnatte i naturen rett utenfor døra der vi bor, sier Stine. Sammen med Hege har de ofte tatt turen i marka om kvelden midt i uka, slått opp hengekøyer og overnattet ute, og dratt rett på jobb fra skogen dagen etter. Bare det gir overskudd, ifølge søstrene. –Å overnatte ute i naturen på denne måten gir en form for ro og avkobling som er vanskelig å finne andre steder, sier Hege. Og naturen, den overrasker hver gang. Søstrene forteller om vakre solnedganger – og oppganger, om rådyr som tusler sakte gjennom skogen, om trolsk tåke, og om sludd som blir til snø i det de når markagrensen. De forteller at de blir mer oppmerksomme og kan glede seg over de små øyeblikkene i større grad når de er ute i naturen. Stine sier at hun ser hvor bra naturen er for barna også. –Når vi er sammen med barna ute i skogen, opplever jeg at de bruker kreativiteten sin på en ny måte. I tillegg får vi endelig anledning til å være mer sammen uten alle forstyrrelser, forteller hun. De er opptatt av at marka er for alle, og sier alt for mange ikke kommer seg på tur fordi de tror de mangler utstyr. –Friluftsutstyr kan være svært dyrt, men det finnes også masse brukt med god kvalitet på for eksempel bruktmarked

eller i bruktbutikk, sier søstrene. Søstrene anbefaler dessuten at du tester ut teltlivet før du går til innkjøp av et telt. –Lån et telt av naboen, eller lei av lokale utstyrssentraler eller utstyrsprodusenter som Bergans, slå det opp i hagen. Er du ikke så glad i å sove i telt, finnes det masse flotte turistforeningshytter og statsskoghytter som du kan leie, råder de. Selv har søstrene pakket ned og opp turutstyr 52 ganger i løpet av fjoråret, og de har god kontroll på hva som er nødvendig å ha med, lurt å ha med og bare hyggelig å ha med. Derfor pakker de også etter de tre N-ene når de skal ut i naturen: Nødvendig (liggeunderlag, sovepose, telt, sekk, hodelykt, varme ullklær, vannavstøtende jakke/bukse, mat og varm drikke) Nyttig (stormkjøkken, kniv, fyrstikker, bestikk/tallerken/ kopp, pakkposer) Nytelse (bok, kortstokk, pinnebrød) (Kilde: Norges beste tureventyr) Planlegg turen din fra sofakroken: Her finner du masse forslag til turer, tips, råd og oversikt over hytter: Tursostre.no – gode tips og råd og forslag til turer for hele familien Ut.no – Turistforeningens inspirasjonsside – få tips og gode råd. Turistforeningen.no – meld deg inn, finn hytter og tur-ruter. Inatur.no – finn hytte til leie. Her deler du ikke den med noen andre.

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  21


Ut på tur med barn? Senk ambisjonsnivået, er det beste rådet søstrene kan gi. Dra på tur på barnas premisser. Ikke gå så langt, sett opp teltet i markas randsoner eller nær grusvei, slik at det er kort vei hjem igjen. Husk å ha med litt snacks i lommene som du kan gi underveis mens dere går. Ha med god mat på tur. Gode pølser, taco, spagetti med kjøttdeigsaus. Pinnebrød. Norges beste tureventyr Fem smarte ting å ha i sekken 1. Vanntett pakkepose – flott å ha når det regner, om du skal padle eller stapp en ullgenser nedi og bruk som hodepute. 2. Eggholder – egg er super turmat, og holder lenge. Perfekt som omelett eller i tomatsuppe. 3. Caps – perfekt når myggen surrer rundt hodet ditt, men det er for varmt for lue. 4. Gaffa-tape surret rundt termosen – perfekt dersom du trenger en liten bit til hullet i sekken eller regnjakka. 5. Karabinkrok på sekken – perfekt å feste kartmappen, den våte ullgenseren eller kameraet på. (Kilde: Tursøstre.no)

22  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017


ALF GUN DER S EN

Pokémonjakt i dag – boligjakt i morgen 20 års ansiennitet er greit å ha i lommen når ditt barn eller barnebarn skal kjøpe bolig for første gang. Derfor er et BOB-medlemskap den perfekte gaven til jul, bursdag, dåp eller konfirmasjon. BOB-medlemskapet gir forkjøpsrett til over 17.500 boliger og gunstige rabatter i en rekke butikker. Finn ut mer om medlemsfordelene på bob.no. Og husk – den som er under 18 år betaler ingen årskontingent.

FRI ÅRSKONTINGENT FREM TIL FYLTE 18 ÅR

Så enkelt bestiller du: Gå inn på bob.no eller ta kontakt på telefon 55 54 74 00. Du kan også sende en SMS med kodeord BOBMEDLEM til 2262. Ekspedisjonen i Nygårdsgt. 13 er åpen alle hverdager fra kl 08-16.

Medlemmer over 18 år betaler kr. 300,- i kontingent per år. Innmeldingsavgiften er kr. 500,-. Vi tilbyr fast regningsbetaler på medlemskapet.

bob.no


5 % BONUS PÅ TOPPEN – HOS POWER FÅR DU 5 % BONUS PÅ ALLEREDE LAVE PRISER

Expert er blitt til POWER. POWER er Nordens nye elektrogigant som utfordrer markedet med prisrobot og oppdaterte nettpriser i butikk. Prisroboten skanner konkurrentenes priser døgnet rundt, og justerer prisene i butikk og på nett slik at du betaler den oppdaterte prisen. Du som er BOB-medlem får alltid 5 % bonus på hele kjøpet hos POWER, forutsatt betaling i kasse i fysisk butikk og at medlemskortet er aktivert. Se bob.fordelerformedlemmer.no for mer informasjon.


Får du for mange blad? Får husstanden din alt for mange utgaver av BOBmagasinet? Fylles postkassen av identiske utgaver av BOBs medlemsblad ved hver utgivelse, fordi flere i familien har medlemskap i BOB? Det er heldigvis enkelt å gjøre noe med: Du kan enkelt og greit avbestille bladene du ønsker. Send en e-post til kundesenter@bob.no eller ring 55 54 74 00. Husk å oppgi medlemsnummer på de medlemskapene du ønsker å stoppe bladene til. Medlemsnummeret finner du som en del av adressefeltet øverst på siste side av medlemsbladet. Vær oppmerksom på at første utgaven hvert år uansett sendes til alle medlemmer, da denne utsendelsen også er adressebærer for giro med medlemskontingent. Husk at medlemsbladet uansett kan leses elektronisk på bob.no

d e n t s La pp A r å v er el e ford Få ny åned m r e v h

Spesialavtale på strøm til BOB-medlemmer Oppgir du BOB medlemskortet ditt ved bestilling får du også 150,- i startbonus på kortet. Les mer om avtalen Topp 5 Garanti på fjordkraft.no/bob eller ring oss på 06100.

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  25


REHABILITERING: Andelseierne blir aldri for godt informert ved viktige avgjørelser i et boligselskap. Illustrasjonsfoto viser rehabiliteringsarbeid ved Storhaugen BRL.

Tanker om oppgradering av borettslaget ditt? Suksessfaktoren for en vellykket rehabilitering av borettslag er åpenhet, god forankring og mye informasjon i små porsjoner. – Det er viktig å ta alle innspill på alvor, gi tydelig oversikt over økonomiske konsekvenser og å vente med avstemming til alle eierne er godt informert. Skal man lykkes må man involvere beboerne i forkant og gi de grundig informasjon underveis mens arbeidene pågår. Kommunikasjon er helt avgjørende. I tillegg er det nyttig å skaffe seg oversikt over hvilke tilskudd som kan benyttes, før man starter opp. Her er penger å hente, forteller Odd Helge Moen til Fremtidens Byggenæring. Moen var prosjektleder for oppgraderingsprosjektet i Stjernehus Borettslag, og er også teknisk sjef i Sørlandet Boligbyggelag.


Åpenhet er en klar suksessfaktor for å lykkes med oppgradering

Overføringsverdi Borettslaget gjennomførte en stor prosess med rehabilitering og energieffektivisering. Foruten å bli et varmere bygg, hadde de som formål at erfaringene skulle ha stor overføringsverdi til andre borettslag og høyhus, spesielt med hensyn til prosess og resultater. Borettslaget var med i et pilotprosjekt i "Fremtidens byer", hvor staten og 13 byer samarbeider om å sette fokus på miljøet i forbindelse med nybygg og rehabilitering av eldre bygg. Som del av prosjektet deltok Sørlandet Boligbyggelag i forskningsprosjekter, hvor man satte søkelys på beslutningsprosesser i borettslag og sameier, og hvilke beslutningsprosesser som kan føre til bærekraftige oppgraderingsprosjekter. Prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, NBBL, BOB, TOBB i Trondheim, Naturvernforbundet, Nord Trøndelag Elektrisitetsverk og Sørlandet Boligbyggelag.

Informasjon Moen forteller at rehabiliteringsprosesser er svært utfordrende for andelseierne, som tross alt skal bo i bygget under rehabiliteringen. Det er mange ulemper som støy, støv og lukt. God planlegging i forkant er viktig, og at byggeplassen blir satt opp med tanke på både bygningsarbeidet og beboerne. – Andelseierne blir aldri for godt informert, derfor må de involveres i prosessen slik at de vet på hvilken måte de blir berørt og hvilke praktiske tiltak som blir iverksatt og på hvilken tid. Beboerne som bor på en byggeplass tåler mye så lenge de vet hva som skjer, og når de blir informert på en ordentlig måte. Uforutsigbarhet er det verste, sier Moen til Fremtidens Byggenæring

Få oppslutning om oppgradering Resultatet av forskningsprosjektet som helhet ble veilederen «Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier», en prosjektrapport og informasjonsbrosjyrer for gjennomførte oppgraderinger i flere borettslag. Kilde: Fremtidens byggenæring/NBBL Du kan laste ned heftet «Få oppslutning om oppgradering!» fra nettsiden til BOB, på denne adressen: www.bob.no/bilder/filer/oppgradering.pdf

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  27


Innsynsrett og taushetsplikt i borettslag

V

i får ofte spørsmål om hvor langt andelseiernes innsynsrett i borettslagets anliggende strekker seg. I mange tilfeller må dette spørsmålet ses opp mot den taushetsplikt som gjelder for de tillitsvalgte i borettslaget. Innsynsrett Alle andelseiere har krav på innsyn i pro-

tokoll fra generalforsamlingen. Den skal holdes tilgjengelig for andelseierne, jf. borettslagsloven § 7-9 annet ledd. En del borettslag velger å sende ut protokollen etter generalforsamlingen, men det er ikke et krav etter loven at slik utsendelse skal skje. Det avgjørende er at andelseierne har tilgang til den. Slik tilgang kan for eksempel gis ved å henge den opp i felles oppgang.

Når det gjelder innsyn i protokoller fra styremøter og styrets øvrige saksdokumenter er det imidlertid ikke like vid adgang til å kunne kreve innsyn. Her gjelder ingen offentlighetsprinsipp, og hensynet til vern av enkeltindivider vil her veie tyngre. Styret har således rett til å nekte en andelseier innsyn i styreprotokoller og andre styredokumenter. En del styrer har som generell praksis å dele ut eller henge

VÆR OBS: Taushetsplikten gjelder både tillitsvalgte og ansatte i borettslaget. (Foto: IKO)


te og

§

JURI TEN opp referat fra styremøter. En slik praksis er uheldig med hensyn til styrets lovpålagte taushetsplikt, jf. borettslagsloven § 13-1. Det er viktig at styret påser at den informasjon som går ut til andelseierne ikke er i konflikt med det vern som andelseierne har mot at opplysninger om dem selv blir alminnelig kjent. Selv om andelseierne ikke har noen alminnelig innsynsrett kan det ha gode grunner for seg at styret jevnlig gir andelseierne informasjon om styresaker som har allmenn interesse. Da bør informasjonen gis i et eget informasjonsskriv. Behovet for slik informasjon er gjerne særlig til stede i de tilfeller borettslaget har større prosjekter på gang, som for eksempel vedlikeholdstiltak som berører andelseierne direkte. Et annet spørsmål er om styret i borettslaget bør gi den enkelte andelseier innsyn i saker som gjelder andelseieren selv. Gode grunner taler for at styret bør gi andelseieren en utvidet innsynsrett i slike saker, ettersom hemmeligholdelse i disse tilfellene fort vil skape unødvendig mistenksomhet og mistillit til styrets saksbehandling. Men styret må ikke ukritisk gi ut alt av opplysninger. Unntak må gjøres i de tilfeller deler av saken inneholder taushetsbelagte opplysninger. I noen tilfeller kan hensynet til de øvrige beboere tilsi at ikke alt av opplysninger i en sak bør gis ut til andelseieren. For eksempel i saker om husbråk er det ikke alltid at det bør gjøres kjent hvem som har sendt inn klage til styret. Her kan den klagende part ha gode grunner for å be om anonymitet på grunn av frykt for den som står for husbråket. Taushetsplikt Som nevnt over finner vi regler om taushetsplikt i borettslagsloven § 13-1. Av denne regelen følger det at taushetsplikten gjelder både tillitsvalgte og ansatte i borettslaget. Merk at ordlyden omfatter alle tillitsverv i borettslaget, den er ikke begrenset til å bare gjelde styremedlemmene. Dette innebærer at alle som er valgt av generalforsamlingen til ulike

verv i styret, komiteer eller utvalg er omfattet av taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder også opplysninger som styret får kjennskap til gjennom forretningsfører, og den gjelder også etter at man har fratrådt som tillitsvalgt. Taushetsplikten er begrenset til å gjelde personlige forhold. Typiske personlige forhold kan være opplysninger om sykdom, psykiske problemer, rusproblemer, familie, økonomiske og sosiale forhold. Dette er type opplysninger som en andelseier kan måtte fremlegge for styret i forbindelse med en sak, for eksempel søknad om godkjenning som andelseier, godkjenning av dyrehold eller bruksoverlating. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor andelseieren, men også øvrige hustandsmedlemmer og leietakere.

LENE BRATTAULE Jurist i BOB

Taushetsplikten gjelder bare overfor uvedkommende, noe som innebærer blant annet at opplysningene må kunne brukes til det formålet de er innhentet for. Opplysningene må for eksempel kunne legges frem for domstolene dersom borettslaget krever at en andelseier blir kastet ut som følge av grove brudd på vedtekter og husordensregler. Dersom styret blir kjent med at en andelseier mishandler sine barn må styret ikke bare kunne gi opplysninger på forespørsel, men også kunne kontakte politiet og barnevernet. Tilsvarende må styret kunne kontakte hjelpeapparatet dersom man blir kjent med at en andelseier ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. I slike tilfeller kan ikke dem man gir opplysninger til regnes som uvedkommende. Det er heller ingen berettiget plikt som tilsier taushet. For eierseksjonssameier har man ikke en tilsvarende lovbestemt taushetsplikt. Men reglene om vern om personopplysninger må likevel gjelde, og hensynet til god og ordentlig opptreden tilsier likevel at reglene om taushetsplikt også bør følges i eierseksjonssameier.

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  29


Bedre varme med ny ovn Har du gammel peisovn? Det lønner seg å bytte til en ny, som både er mer miljøvennlig og økonomisk i bruk.

Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Modena Fliser

Har du en gammel ovn fra før 1998, er det mange gode grunner for å bytte den ut til en nyere variant. De nye ovnene har nemlig mye større utnyttelsesgrad enn tidligere. De gir mer varme og bruker mindre ved. –De nye peisovnene bruker en tredjedel ved i forhold til de gamle, samtidig som de gir 30 prosent mer varme per kubbe, forklarer Ole Tørressen, ansvarlig for varme i Modena-gruppen. Han forteller at de nye ovnene også er langt mer miljøvennlige. Siden 1998 er alle ildsteder som selges i Norge rentbrennende. –Det innebærer at ovnene har et dobbelt brennkammer, som også brenner de finere partiklene. Effekten er opptil 90 prosent mindre utslipp enn gammeldagse ovner, forklarer han. Det er viktig å tenke på varmebehovet ditt når du skal velge ny peisovn. Spesielt i nye hus er ikke varmebehovet så stort fordi de er så godt isolerte. I nybygg anbefaler Tørressen derfor å velge en peisovn som gir minst mulig watt (W). 30  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

–Ellers er en tommelfingerregel at peisen skal gi 60 eller 80 W pr. kvadratmeter. Bor du i en leilighet trenger du ikke mer enn 60 W pr. kvadratmeter. Skal du ha ovnen på hytta, kan du gjerne regne med 80 W pr. kvadratmeter, forklarer Tørresen. En viktig ting å tenke på når du skal installere ny peisovn er at du har en pipe som vil fungere med den nye ovnen. –Pipen er «ovnens motor» og derfor viktig at den tilpasses ovnen. I de nye ovnene sirkulerer luften på en helt annen måte, noe som gjør at pipen ikke blir så varm som tidligere. Det kan derfor hende at en gammel pipe er for stor for den nye ovnen, og at det dermed ikke blir nok trekk, sier Tørressen. Han anbefaler alle som vil bytte ut den gamle peisen, og som bor i borettslag, å sjekke med styret hvorvidt pipene er rehabilitert de senere årene. Eventuelt kan du be montør sjekke trekken i pipa før du installerer peisen.

Du kan montere peisovn selv • Installasjon av nytt vedfyrt ildsted er unntatt søknadsplikt (jfr. Planog bygningsloven) når ildstedet monteres til eksisterende ildsted. • Dersom du ikke har riktig utstyr og/eller ikke er veldig nevenyttig, anbefales det å bruke en godkjent montør. • Det er viktig at du følger forskriftene og monteringsanvisningen som gjelder for montering av peis og ovner. • Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen (Brann- og feiervesenet) at nytt ildsted er installert. • Meldeskjema finnes på kommunenes hjemmesider. Det anbefales at du oppbevarer dette da dokumentet kan kreves fremlagt ved blant annet reklamasjoner og salg av hus.


Søk om støtte! • Ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne peiser, parafinovner og gamle vedovner (eldre enn 1998), forurenser byluften. Derfor gir flere kommuner støtte til utskifting til nye, rentbrennende vedovner. • I Oslo er støttesatsen 6 000 kroner innenfor Ringvei 3 og 1 500 kroner utenfor Ringvei 3. Tilskuddet begrenses til 50 % av kostnaden. Se mer informasjon på oslo.kommune. no • Bor du i en annen kommune? Sjekk din kommunes hjemmeside for nærmere informasjon om tilskudd. • Hvis du bytter ut parafinovnen med en vedovn, kan du få inntil 25% av kostnaden (inntil 5.000 kroner) tilbakebetalt av Enova. Støtten gis for fjerningen av parafinovnen og tanken, under forutsetning av at du setter inn en rentbrennende ovn. Sjekk mer på enova.no Din medlemsfordel: Hos Modena Fliser får du 10 % rabatt på ordinære varer og 5 % bonus på alle kjøp, inkludert kampanjevarer og varer til nedsatt pris. Fremvis fysisk medlemskort eller medlemskortet i medlems-appen i kassen for å få rabatt på kjøpet, og dra medlemskortet eller registrert bankkort i betalingsterminalen for å få bonus. Les mer på bob.no. BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  31


MEDLEM

Bilder fra familiedagen på Brann Stadion

I sommer arrangerte BOB og SK Brann en heidundrende familiedag på den grønne, innbydende gressmatten på Brann Stadion. 250 barn og 150 voksne koste seg i sommersolen sammen med Brann-spillere og støtteapparatet deres. I tillegg var det ansiktsmaling, radarmåling av skuddstyrke, MOT-foredrag og masse konkurranser. Selvsagt ble det mye tid til autografer og «selfies» med Brann-spillerne. Alle foto: Bernt-Erik Haaland

32  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017


MEDLEM

var fer

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  33


MEDLEM

FRA MX SPORT TIL SPORT NORGE:

GÅR NASJONALT MED NY KJEDE OG NY INVESTOR MX Sport-butikkene i bergensområdet skifter navn. Sammen med investor danner eierne en ny kjede som skal satse nasjonalt. MX Sport Bergen Holding AS, som eier MX Sportbutikkene Laguneparken, Åsane, Os, Sletten Senter, Askøy og Sotra, fikk i mars endret eierstruktur. Gründerne, Odd Arne Larsen fra Fana og brødrene TorAndré og Jan Frode Skeie fra Os, kjøpte sammen med investor Edvin Austbø MX-kjeden sine 50 prosent av aksjene. Det ble samtidig klart at de ville gå ut av MX Sport-kjeden med de seks butikkene, men hva skulle navnet bli - og hvilken type ny kjede skulle de bli? – Med det samme vi hadde fått hånd om alle aksjene, og det var klart at vi skulle ut av MX Sport-kjeden, var det flere av de riksdekkende kjedene som tok kontakt, forteller Odd Arne Larsen. Men Larsen og Skeie var hverken interesserte i å selge eller å sitte i passasjersetet i sportskonseptet de selv har bygget opp fra starten av 90-tallet. Det eneste de trengte var nytt navn – Saken er sånn at vi trengte ikke gjøre noe som helst. Alle selskapene våre går godt, det eneste vi hadde behov for var å finne et nytt navn til de seks MX Sport-butikkene våre. Den jobben var derimot ikke enkel, vi føler MX Sport er et navn mange har positive assosiasjoner til i vårt område, sier Skeie. Forslagene til nytt navn var mange i løpet av den over to måneder lange prosessen eierne har vært gjennom. – Flere av forslagene handlet om Vestlandet, forståelig nok. Vi har vært opptatt av lokal forankring og vi har, til nå, holdt oss i bergensområdet. Nytt navn: Sport Norge Larsen og Skeie vil fortsette å rette seg mot det typisk norske, både tur, mosjon, lek og trening. – Vil du sykle Bergen-Voss finner du sykkelen hos oss, men om du vil ha en sykkel til 70.000 kroner, så blir det nok bestillingsvare. Hos oss skal du fremdeles finne kvalitetsvarer i ulike prisklasser, med stort utvalg innen sko og tekstil, ski, sykkel og friluftsliv, mosjon, klubb og hjemmetrening. – Vi har valgt ut våre satsingsområder for å kunne by på

34  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

både utvalg og fagkompetanse på det vi har i butikkene. Golfutstyr, hockey og rideutstyr lar vi spesialistene ta seg av. Samtidig har vi lokal tilpassing av utvalget i hver butikk. Tar opp kampen mot «de fjernstyrte» Med Sport Norge vil eierne både starte egne butikker og overta eksisterende. Men det handler ikke nødvendigvis om å bli stor som kjede. – Hovedfokus er å bygge levedyktige butikker med lokal tilpasning. Butikkene vil få en lokal medeier som butikksjef. Her vil eierne bruke malen de har hatt brukt i Sport Outlet sin formidable vekst; lavpriskjeden har gjort stor suksess nettopp med lokalt medeierskap. Vi har ansatte som får grundig teoretisk og praktisk opplæring innen alle varegruppene i utvalget, det gjelder både fulltidsansatte og de som jobber deltid. Vi har fått en kultur som har skapt gode arbeidsmiljø med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer som blir værende hos oss i mange år. Eksisterende butikker som vil inn i kjeden får tilgang på alle store merker, med hovedfokus på nordisk produksjon, konkurransedyktige priser og en kompakt og velfungerende kjedeadministrasjon. – Her blir det ikke et dyrt mellomledd, som grossistene og kjedene ofte er, vi skal tjene penger på overskuddet til hver butikk, noe den lokale medeieren også har utbytte av. Det fører til at vi sammen bygger gode bedrifter og trygge arbeidsplasser. MX Sport-skiltene ble i juni dekket over, med varsel om navneendring. I løpet av september blir det full om-dekorering og åpningsfest i våre butikker. Vi gleder oss!


MEDLEM

Med vår nye digitale markedsføring i samarbeid med Finn.no når du enda flere kjøpere.

Nå få r kr 50G N å0akitain du r 0 d u r s vedspgaitre abatt p ival krm ved srid å rd4 aer.0 alg au ki0 en0 ,s–d r v B p p g O – tå BakkBeB! -bolig Gjea koO n -

boldleirgtomta31k/5t-!1 Gjeld er! 6 Gjelder t.o er til .m. 3

Utnytt fordelene og gjør som BOB Snakk oss om – velgmed oss som din Effekt megler! 01/1 0/6-17 0-16

Gratis verdivurdering i hele september! Lurer du på hva boligen din er verd ? Da kan du som BOB-medlem ta kontakt med en av våre borettslagmeglere. De er spesialister og har verktøy som gjør at du kan være trygg på Petter Heldal Hanne Berg Nina Olsen Bjarne Bjerknes Ellingsen Petter Heldal Hanne Berg Olsen Storetvedt Ellingsen Thomas Wahl Nina Storetvedt Ina Torgersen vurderingen.

Avdelingsleder Megler MNEF Eiendomsmegler-Fagansvarlig EiendomsmeglerAvdelingsleder Megler MNEF Fagansvarlig / Megler MNEF / saksansvarlig Eiendomsmegler MNEF hanne.berg.olsen@em1.no saksansvarlig fullmektig fullmektig Eiendomsmegler MNEF hanne.berg.olsen@em1.no bjarne.bjerknes@em1.no nina.storetvedt@em1.no Våre spesialister har lang erfaring med borettslagsboliger. Ved å bruke historiske data og petter.heldal@em1.no tlf: 456 919tlf:51456 919 nina.storetvedt@em1.no ina.torgersen@em1.no petter.heldal@em1.no 51 tlf: 975 thomas.wahl@em1.no 89 046 tlf: 958 86 608 statistikk borettslagene til BOB, treffer vi blink nesten tlf: 402 41 515 tlf: 958 86 608 tlf: 478 02 523 tlf: hver 947 81 188 tlf: 402 41 over 515 solgte boliger i de forskjellige

gang. Boligprisene har steget mye de siste 10 årene, faktisk med nesten 50% i Bergen. Er det lenge siden du har undersøkt verdien på boligen din, vil du kanskje bli overrasket. Kanskje gir verdiøkningen deg mulighet til nye investeringer, eller kanskje du med økt egenkapital har mulighet til å bytte til en enda bedre bolig? Husk - høyere andel egenkapitalerkunne gi deg en gunstigere finansiering. Uansett hva du Salg av borettslagsboliger et eget fagfelt ønsker, får du gode råd gratis hos oss i Eiendomsmegler 1 avd. BOB. Borettslagsboliger skiller seg en god del fra selveiende boliger, Det er en av fordelene ved å være BOB-medlem. og det er viktig å få frem de positive forskjellene når du skal selge. Derfor har vi en helt egen avdeling som kun jobber med salg av borettslagsboliger, og som er spesialister på dette. Med vennlig hilsen

55 54 74 70 bergenbob@em1.no

Du møter våre borettslagsmeglere i samme hus som BOB. Kurt F. Buck Regionsjef Eiendomsmegler 1

BOB-megleren Hordaland

BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  35


MEDLEM

Ta sertifikat med BOB-rabatt BOB har revitalisert samarbeidet med Lagunen Trafikkskole, Sotra Bil & MCskole og Vestkanten Bil & MC-skole. Hvis du som medlem i BOB skal ta «lappen», kan du fort spare mye penger hvis du velger kjøreundervisning hos vår samarbeidspartner. Lagunen Trafikkskole AS startet sitt virke i 1999. Siden har skolen utvidet med Sotra Bil & MC-skole i 2008 og åpnet Vestkanten Bil & MC-skole med butikk i februar 2013. Elever fra hele Bergensområdet - Vi har 11 dyktige trafikklærere og to ansatte på kontoret. I tillegg kommer butikkpersonale. Flere av våre trafikklærere har utdanning som faglig leder, noe som gir oss god faglig kompe36  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

tanse i tillegg til at vi har mange års erfaring i yrket, forteller daglig leder Marianne T. Monsen. Hun sier skolen tar imot elever fra hele Bergensregionen, inkludert Askøy og Sotra. - Det er viktig å merke seg at vi plukker opp på videregående skole i området, slik at elevene minimaliserer fravær fra ordinær skolegang. Dette er noe våre elever setter stor pris på, ikke minst på grunn av de innskjerpede fraværsreglene som er innført på videregående, sier hun.


MEDLEM

Vinn GRATIS kjøreopplæring – verdi 30.000 kroner Alle BOB-medlemmer som inngår en startavtale (15 timer) med kjøreskolen innen utgangen av september, er med i trekningen av gratis kjøreopplæring til en samlet verdi på hele 30.000 kroner. Vinneren trekkes ut den 18. oktober – og vedkommende vil da få refundert sine utlegg inntil nevnte sum. For med informasjon kan kjøreskolen kontaktes direkte Kontaktinformasjon til kjøreskolen: Telefon: 56 32 00 80 eller post@laringforlivet.no

Aktuelle BOB-rabatter

ØNSKER BOB-MEDLEMMER VELKOMMEN: Fra venstre Torstein Opheim, Kåre Alexandersen, Camilla Haug, Marianne T. Monsen og Christian Alden. (Foto: Kenneth Ø. Monsen)

Allsidig tilbud Trafikkskolen tilbyr det meste innen trafikalopplæring: • A (MC) • A1 (lett MC) • A2 (ny MC klasse fra 2013) • B og B med kode 96 (bil) • Bil med henger • M146 (moped) • Båtførerkurs • Trafikalt grunnkurs m/mørkedemonstrasjon

Alle BOB-medlemmer får gratis prøvetime – verdi kroner 690,-

Rabatt på 1000 kroner på første førerprøve (Gjelder ut 2018)

Gratis oppvarmingstime til første førerprøve – verdi kroner 690,-

Nettveien til førerkortet til kroner 330,- (Fem måneders teorikurs på nett – ordinær pris kroner 475,-)

30% rabatt på valgfritt Helly Hansen-plagg.

Trafikalt grunnkurs til kroner 750,- (Ordinær pris kroner 1250,-)

Øvelsekjøring - Når man er fyllt 16 år, kan man starte med øvelsekjøring, sier Monsen. Hun fortsetter: - All statistikk viser at mengdekjøring over tid gir best resultat. Vi ønsker å tilby deg og dine foreldre / foresatte et samarbeid slik at øvelseskjøringen blir systematisk og tilrettelagt pedagogisk. Dette skal ikke påføre den enkelte elev unødig mange kjøretimer men derimot påse at eleven er på rett vei. Fordelene med dette er i følge Monsen: • Påvirke over lang tid • Påvirke adferdsmønster • Blir mer erfaren / tryggere • Slippe unødig fri fra skole • Foresatte får mer kontroll over utvikling • Utgifter fordelt over tid BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  37


MEDLEM

UTVALGTE MEDLEMSFORDELER Her er en oversikt over hva du kan spare på medlemskapet ditt. For fullstendig oversikt over hvilke medlemsavtaler som til enhver tid er gjeldende, gå inn på www.bob.no For å få bonus må du ha aktivert medlemskortet ditt og bruke det ved kjøp. Du kan også laste ned BOBappen og få tilgang til ditt digitale medlemskort. Registrerer du kontonummeret til et betalingskort på din profil får du automatisk bonus når du betaler. KROPP OG HELSE Think HairWear 5 % bonus og 10 % rabatt på ordinære varer.

HJEM, BYGG OG BOLIG

Interoptik Optiker Bakketeig 10 % rabatt på solbriller og komplett brille. 5 % bonus.

REISE OG RESTAURANT

Monter

SPORT OG FRITID

4 % bonus på alle kjøp. Inntil 35 % fast rabatt på ordinære varer. Avtalt rabatt varierer fra varegruppe. Rabatt på veiledende priser.

To Kokker/Enhjørningen

Sport Norge

Eiendomsmegler1 kr. 4.000,- i rabatt og kr. 2.000,- i bonus

Power

5 % bonus og 10 % rabatt på ordinære varer.

SK Brann 2 for 1 på BOB-tribunen. 10 % rabatt i Brannbutikken.

Sogndal IL

5% bonus på alle varer og egne medlemskampanjer.

2 for 1 på Sognekraft-tribunen. 15 % rabatt i supporterbutikken.

Solstrand Blomster & Interiør

TELEFONI, BREDBÅND, TV M.M.

5 % bonus og 10 % rabatt.

Fjordkraft Topp 5-Garanti. Spar 120,- i fastbeløp pr år og få 150 i startbonus.

Service-Elektrikeren Medlemspriser/egne rabatter.

Lampehuset 5 % bonus og medlemskampanjer.

Flügger Farve

Telenor (Canal Digital) Kampanjestyrte tilbud.

KULTUR M.M. Akvariet i Bergen 20 % rabatt på inngangsbilletten. Gjelder to voksne og tre barn pr. familie.

Fyllingsdalen Teater Byens beste betingelser på teaterbilletter.

5 % bonus og 20 % rabatt.

Førdefestivalen

Sector Alarm

20 % rabatt på inntil to billetter til konsertene i FolkJazzScena.

Fri innstallering av grunnpakken. 10 % rabatt på vektertjenester.

Riksteateret

Rocka Møbler 5 % bonus på alle varer og 10 % rabatt på ordinære varer.

Modena Fliser 5 % bonus på alle kjøp og 10 % rabatt.

20 % rabatt på inntil fire billetter.

Sogn og Fjordane Teater 28 % rabatt på inntil to billetter.

Vannkanten Badeland 2 for 1 hele uken.

38  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

5 % bonus og 10 % rabatt på totalbeløpet – inklusiv drikke.

Hurtigruten 5 % bonus og medlemspriser.

Thon Hotels 12 % rabatt på ordinær pris - alle dager. Fri kansellering samme dag frem til kl. 16.

Hotell for medlemmer Egne medlemspriser med rabatter på hotell og leiebil..

FORSIKRING OG FINANSIERING Forsikring for medlemmer Levert av Vardia Forsikring. Medlemspriser på innbo og reise.18 % samlerabatt.

Kredittkort for medlemmer Levert av EnterCard. Inntil kr. 150.000 i kreditt. Bonus i nettbutikker. Prisgaranti og uhellsforsikring

DIVERSE Christiania Taxi 17 % rabatt på alle type turer i Bergen.

Dekk 1 5 % bonus. Fra 5 % bonus på kampanjepriser. Gratis leie dekkhotell første sesongen.

STEINSPRUTEN BILGLASS Bonus og verdikupong på reparasjon og skifte av bilglass.

Læring for livet Lagunen Trafikkskole, Sotra Bil & MC-skole og Vestkanten Bil & MC-skole har egne rabatterte priser for medlemmer i BOB.


Halv pris på trådløs ruter

MEDLEMSTILBUD

495,ORDINÆRT 990,-

Med en ruter i toppklasse kan du bedre stabiliteten på bredbånds- og TV-tjenestene. Canal Digital tilbyr i dag en trådløs ruter som sørger for at alle de trådløse enhetene i hjemmet fungerer

*

optimalt og utnytter bredbåndslinjen din fullt ut.

Bestilling på e-post til 81555520@canaldigital.no – husk navn, adresse og medlemsnummeret ditt i BOB. * Forutsetter at du har bredbånd fra Canal Digital. Frakt 99 kroner kommer i tillegg til prisen på ruter. Papirfakturagebyr 59 kroner, bortfaller ved bruk av AvtaleGiro/eFaktura. Pris uten kampanjetilbud er 990 kroner. Tilbudet gjelder til 13. november 2017.

Fornøyde kunder har gjort oss til Norges største elektrikerkjede

Fornøyde kunder har gjort oss til Norges største elektrikerkjede

Service Elektrikeren tilbyr mange ulike tjenester og produkter knyttet til elektriske installasjoner i hjem og bolig. Vi har serviceinnstilte og dyktige montører, som sørger for komplette løsninger som dekker dine ønsker og behov. Service Elektrikeren utfører alt fra små oppdrag, rehabilitering, tilbygg og nybygg. Vi utfører gjerne en uforpliktene befaring, slik at vi sammen med deg kan komme frem til en løsning, som passer deg både hensiktsmessig og økonomisk. Vi er også eksperter på lading av elbiler.

BOB medle mmer har rabatt hos oss!

www.Se -E l.no Service Elektrikeren | Dag Hammarskjölds vei 109 | 5144 Fyllingsdalen | Tlf: 55 21 05 70 | www.se-el.no BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  39

www.Se -E l.no Service Elektrikeren | Dag Hammarskjölds vei 109 | 5144 Fyllingsdalen | Tlf: 55 21 05 70 | www.se-el.no

VESTB medlemm rabatt hos


MX

N AV N ER IFT K TS R O SP

TIL

Å norge (verb) norger, har norget, vandre i naturen, opplevelse, betrakte, beundre, nyte norsk klima og natur. Kom la oss norge, vi skal norge i år, vil du være med å norge i sommer, vi har norget i helgen.

Kom, la oss norge! sportnorge.no/norging

Helt ny sportskjede for deg som vet å nyte Norge 40  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017


BOB-medlemmer handler smartere KOM INNOM EN AV VÅRE BUTIKKER: Sport Norge Laguneparken

tlf. 55 11 77 77

Sport Norge Os AMFI Os

tlf. 55 11 77 77

Sport Norge Sotra Sartor Senter

tlf. 56 33 14 20

Sport Norge Askøy AMFI Askøy

tlf. 55 11 77 77

Sport Norge Åsane Gullgruven

tlf. 55 11 77 77

Sport Norge Sletten Sletten senter

tlf. 55 11 77 77

NY AVTALE:

% RABATT -10% BONUeStilb-5 udsvarer, *

*gjelder ikk r. ski- og skipakke alle for Bonus gjelder r. kte produ

Tilbords er med på laget. -som BOB medlem får du alltid 10% rabatt hos oss.

Sport Norge Atleten Knarvik Senter tlf. 56 35 04 15

tidligere MX Sport

10% rabatt

på solbriller og komplett brille.

5% bonus

Bestill en synsundersøkelse i dag!

gjelder på alle kjøp, også linser. Øyrane Torg, tlf. 55 53 08 30

Medlemmer av BOB får: 10 % rabatt på alle varer og alle behandlinger. 5 % bonus på alle varer og alle behandlinger – gjelder også kampanjevarer og tilbudsvarer. Betingelsene gjelder i alle avdelingene mellom kl. 09-17 på hverdager. www.thinkhairwear.no tlf. 55 70 70 93

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

Vaskerelven, tlf. 55 36 98 00

10% rabatt på alle ordinære varer (gjelder ikke allerede rabatterte varer) Og i tillegg får du ytterligere 5% Bonus på alle kjøp (gjelder alle varer)

Os, tlf. 56 30 18 00

På tide med den årlige forsikringsgjennomgangen? Få et godt tilbud! Ring 03712

KORT MEDLEMS nesen Navn Nav nr.: 185024 Medlems 600 370 Kortnr.: 505 03/17 Gyldig til:

Inntil 35% prisavslag hos Montér Askøy, Minde og Os.

4% bonus til alle med aktivert medlemskort! Montér Minde - Florvaag Bruk Montér Askøy - Florvaag Bruk Montér Os

kr 4.000,– Gratis verdivurdering

Nåfordelskortet kan du spare Med får du nå kr. 2.000,- i ekstra ved salg av BOB-bolig kontakt! bonus ved salg av bolig innen–1. ta juni. Bonusen på alle BOB boliger frem til 1. okt 2016. kommer i tillegg til alle de andre BOB-fordelene. Gjelder t.o.m. 31/10-17 55 54 74 70

bergenbob@em1.no

BOB-megleren Hordaland

Følg BOB på Facebook facebook.com/boligbyggelag BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017  41


KRYSSORD 3/17

Send svaret til kryssord@bob.no

Svar innen 15. oktober 2017 Vi trekker to vinnere som får hver sin BOB-sekk i posten.

42  BOBMAGASINET SEPTEMBER 2017

Vinnere i kryssord nummer 2/17: Karen Bø 3716 Skien og Else Madslien 5039 Bergen


LA BOLIGBYGGELAGET FORSIKRE DET DU ER GLAD I

18 % SAMLERATT PÅ FORSIKRINGENE DU TRENGER

Vi har forsikringene til deg og ditt hjem I 2017 har vi enda bedre reiseforsikring: Ingen egenandel og bedre forsikringssummer. Priseksempel: Standard enslig kr 104,- pr mnd. Nå tilbyr vi også innboforsikring med superdekning som inkluderer «Trygg på nett»-dekning. Pris fra kr 112,- pr mnd. Prøv Norges raskeste forsikringskalkulator på forsikringformedlemmer.no og få et prisforslag på bilforsikring Ring 03712 for forsikringstilbud eller sjekk pris på forsikringformedlemmer.no

Medlemspriser og 18 % samlerabatt

Levert av Vardia Insurance Group ASA


Returadresse: BOB BBL, postboks 7280, 5020 Bergen

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Alle episoder strømmer nå

Strømmeabonnement på Netflix kreves.

Se enkelt hva du vil og hvor du vil

BOB bakside 210x240 aug 2017 v1.indd 1

Espervik Design

Med T-We har du et komplett underholdningsunivers kun ett klikk unna, med hele sesonger av favorittserier, film, musikk og strømmetjenester som Netflix, YouTube og NRK. Se alt dette på TV, nettbrett eller mobil.

01.08.2017 11.58

BOBmagasinet nr. 3 2017  

Medlemsblad for BOB BBL

BOBmagasinet nr. 3 2017  

Medlemsblad for BOB BBL