Page 1

Ã…RSMELDING

2016


2

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET

I 2016 kunne BOB BBL feire at medlemsorganisasjonen hadde eksistert i 75 år. Siden starten har BOB markert seg som en solid boligutvikler. BOB har ikke bare bygget boliger, men snarere utviklet hele bydeler og gode bomiljø, eksempelvis på Landås og Natland, i Fyllingsdalen, i Åsane og i Damsgårdssundet. De fleste utbyggere kan bygge boligprosjekt – men få aktører har samme erfaring som bydelsutbygger som BOB har. Selv om BOB i en god mannsalder har bygget Bergen og omlandet, var det ikke en «mett og tilfreds» boligbygger som kunne jubilere. BOB var også i jubileumsåret en aktiv, dynamisk og kreativ utbygger, med et hundretalls nye boliger på beddingen. Nye bydeler bygges ut – og nye bydeler står for tur. BOB har ervervet tomteland på Minde, i Os, i Åsane, i Fana og på Sotra. Organisasjonen er en tydelig aktør i det vestlandske boligmarkedet – og har gjennom realiseringen av boligprosjektet «Treet» også vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet. BOB vil i kommende prosjekt bruke Breeam som standard for våre boligprosjekt. BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Også 2016 var et relativt turbulent år for norsk økonomi, med stadig økende arbeidsledighet – dog med en utflating utover høsten. Særlig var det oljerelaterte arbeidsplasser på Vestlandet som var skadelidende. Men en lav kronekurs bidro til at norske eksportbedrifter opplevde et jevnt over brukbart år.

INNHOLD

Tross disse samfunnsutfordringene fremstår BOB BBL ved årsskiftet som en meget solid medlemsorganisasjon med god vekst. Dette ser vi gjennom: -

Flere nye medlemmer

Direktørens innledning

3

-

Flere nye forretningsføreravtaler

Styrets årsberetning

4

-

Vekst i oppdrag til BOB Driftsservice

-

Blant de største utbyggerne på Vestlandet, 436 leiligheter under bygging.

-

BOB-merkevaren er styrket

-

En positiv organisasjon som er engasjert og offensiv.

-

Et godt økonomisk resultat

BOB KONSERN Resultatregnskap konsern

13

Noter konsern

16

Kontantstrømanalyse konsern

24

BOB har et godt omdømme – og dette har vi ambisjoner om å styrke videre i årene som kommer.

Resultatregnskap morselskap

27

Langt på vei kan vi konkludere med at BOB, trass lang fartstid og spennende historie – er en organisasjon som ikke ønsker å hvile på sine laurbær. Det er morgendagens utfordringer som har hovedfokus – og det er alltid et godt tegn for en viktig samfunnsaktør.

Noter morselskap

30

Kontantstrømanalyse morselskap

37

Revisors beretning

41

BOB MORSELSKAP

Et tydelig tegn på vilje og evne til ekspansjon er beslutningen om å kjøpe opp Bergen Eiendomsforvaltning (BEFAS) – en beslutning som ble tatt på tampen av 2016, med realisering i januar 2017. Oppkjøpet gir BOB et nytt, solid ben å bygge fremtiden på; forvaltning av næringseiendom. Nevnte kjøp gir dessuten en ytterligere forsterking av forvaltning av boligselskap. Dette er strategisk viktig i en tid der oppføring av boligprosjekt ofte går hånd i hånd med bygging av næringsareal. Terje Walter Gilje Adm. dir, BOB BBL

[ADM. DIREKTØRS OPPSUMMERING]

3


STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 VIRKSOMHETEN BOB BBL er et av Norges største boligbyggelag - tuftet på medlemskap og samvirke. Boligbyggelagets fremste oppgave er å skape verdier ved å bygge gode boliger, forvalte dem med kvalitet og profesjonalitet og tilby fordeler til medlemmene våre. BOB bistår boligselskaper med regnskap og økonomi samt teknisk og juridisk rådgivning. Virksomheten til BOB BBL er regulert gjennom «Lov om bustad­ byggjelag». Virksomheten er organisert som konsern, bestående av mor- og datterselskaper som avlegger konsernregnskap i henhold til regnskapsloven. Hovedkontoret ligger i Bergen sentrum. I tillegg har BOB regionskontor i Førde. Basert på vedtatt strategiplan i 2014 har vekst vært det viktigste strategiske målet for BOB inn i og gjennom 2016. Som følge av BOBs definert målsetting om å ligge i tet innen alle relevante områder, besluttet styret å kjøpe alle aksjene i Bergen Eiendomsforvaltning AS (BEFAS), og fra og med 2017 innlemme selskapet med sin 60 ansatte som kompetansebasert datterselskap i BOB konsernet. Med oppkjøpet har BOB styrket sin posisjon som et ledende selskap innen områdeutvikling, boligbygging, FDV og næringsutvikling. Gjennom attraktive medlemstilbud har BOB i tillegg styrket sin posisjon gjennom økt medlemstilknytning og nye kunder.

Styret har i 2016 hatt særskilt fokus på å levere et komplett tjenestetilbud til BOBs medlemmer og til boligselskapene. Dette omfatter i første rekke selve boligen, men også forretningsførsel, vedlikehold og forsikring, så vel som driftstjenester og tilleggs­ tjenester. BOB har ikke egen eiendomsmeglertjeneste, og omsetning av brukte BOB-boliger skjer derfor via selgers foretrukne salgsledd. I 2016 solgte BOB sin eierandel av aksjene i Garanti Vest Eiendomsmegling i Førde og Florø. Det har vært uttalt målsetting å gjøre hverdagen enklere og bedre for boligselskapenes styre, tillitsvalgte og den enkelte beboer. For å kunne levere etterspurte tjenester har styret vært opptatt av å optimalisere kommunikasjonen med medlemmene og boligselskapene. Dette har blant annet resultert i en tettere samhandling med BOB-forum og en beslutning om å gjennomføre en bredt anlagt medlems-/ kundeundersøkelse.

BOB-FORUM Styret i BOB har i 2016 hatt god og konstruktiv dialog med BOB-forum, blant annet i forbindelse med BOBs plan- og strategiarbeid. BOB-forum har syv medlemmer, valgt av generalforsamlingen, og tjener som bindeledd mellom styret og BOBs medlemmer. BOB-forum har vært aktiv samarbeidspartner i forbindelse med utarbeidelsen av BOBs omfattende medlemsundersøkelse.

BOB I TALL 2016

ANTALL MEDLEMMER:

66.876 ANTALL MEDARBEIDERE:

83 4

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL

Antall nyinnmeldte medlemmer i 2016:

2.425


KONSERNFORHOLD HERUNDER REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Konsernets omsetning i 2016 var på kr. 630.606.892,-, inkludert prosjektinntekter på kr. 503.165.068,-. BOB-konsernets resultatregnskap for 2016 viser et resultat før skatt på kr. 43.215.849,- og et resultat etter skatt på kr. 32.966.962,- Bokført egenkapital i konsernet er pr. 31.12.2016 kr. 582.879.249,- og konsernets egenkapital utgjør 52,2 % av totalkapitalen. Styret er tilfreds med årets resultat og anser årsregnskapet som rettvisende for boligbyggelaget og konsernets økonomiske stilling pr. 31.12.16. BOB BBLs (morselskapet) omsetning i 2016 var på kr. 108.575.683,- . Resultatregnskapet til BOB BBL for 2016 viser et resultat før skatt på kr. 45.184.770,- og kr. 43.600.055,- etter skatt. Bokført egenkapital i BOB BBL er pr. 31.12.2016 kr. 717.293.631 ,-. Selskapets egenkapital er 86,2% av totalkapitalen. Utviklingen innen BOBs forretningsområder har gjennomgående vært tilfredsstillende, og tilgangen på oppdrag innen regnskapsog forretningsførsel, vedlikehold og rehabilitering har vært god.

KONTANTSTRØMANALYSE Netto kontantstrøm i BOB konsern fra operasjonelle aktiviteter var i 2016 positiv med kr. 379.429.884,- mot et positivt

ANTALL FORVALTEDE BOLIGER:

24.006

Antall boliger i tilknyttede borettslag:

17.170

driftsresultat på kr. 26.367.216,-. Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm forklares i hovedsak med ferdigstilling av prosjektene Treet og Viken Amfi, i tillegg til påløpte kostnader knyttet til prosjekter under arbeid; Krohnviken, Portalen, Sjøstjernen og 1912. Prosjektene finansieres med byggelån og egenkapital (netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter). Netto kontantstrøm i BOB BBL fra operasjonelle aktiviteter var i 2016 positivt med kr. 91.886.935,- mot et positivt driftsresultat på kr. 1.357.022,-. Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm forklares i hovedsak med overdragelse av tomt til Viken Amfi, samt innfrielse av konsernintern gjeld. Styret anser årsregnskapet for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31.12 2016 som rettvisende.

FINANSIELL RISIKO Sammensetningen av konsernets kundemasse er bred og variert. Styret er oppmerksom på boligbyggelagets markedsrisiko innen enkelte områder, særlig innen salg av boliger. Konsernets lån er sikret med pant i fast eiendom, og har hovedsakelig flytende rente. Konsernet er eksponert for risiko knyttet til endringer i rentemarkedet. Likviditetssituasjonen i konsernet er svært tilfredsstillende. BOBs investeringsstrategi er basert på definerte grenser for hvor stor andel som kan plassers i investeringskategorier med ulik risiko. Investeringene er plassert i norske og globale fond, med god spredning av risiko og likviditet.

ANTALL FORVALTEDE BOLIGSELSKAP:

458

Av disse: 4.990 i småhus (rekkehus o.l.)

12.180 i blokk

[STYRETS BERETNING]

358 boliger 3.761 boliger 5.398 boliger 6.348 boliger 1.305 boliger

med 1 rom med 2 rom med 3 rom med 4 rom med 5 rom 5


DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Morselskapet i BOB hadde i 2016 et overskudd etter skatt på kr 43.600.055,-. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i morselskapet: Avsatt til annen egenkapital kr. 43.600.055,Totalt disponert kr. 43.600.055,-

Ved utgangen av 2016 var det 50 prosent kvinner og 50 prosent menn fast ansatt i konsernet. Kompetanseheving og mulighetene for karriereutvikling oppleves å være like gode for alle ansatte i organisasjonen. BOB er kjent med formålet i diskrimineringsloven og tar hensyn til lovens formål i sin personalpolitikk.

ÅRSVERK OG SYKEFRAVÆR

FORUTSETNING OM FORTSATT DRIFT Regnskap for 2016 er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Selskapets styre bekrefter at denne forutsetning er til stede.

FORURENSING BOB har ikke virksomheter som forurenser det ytre miljø. BOB ble i 2013 sertifisert som Miljøfyrtårn.

LIKEVERD OG LIKESTILLING Hovedstyret i BOB består av ni medlemmer - fire kvinner og fem menn. BOB-forum har syv medlemmer - tre kvinner og fire menn. Ledergruppen til BOB besto ved utgangen av 2016 av to kvinner og fem menn. BOB skal vektlegge mangfold i organisasjonen og har derfor fokus på likhet i rekrutteringsprosesser. Det er en målsetting å ha medarbeidere av begge kjønn på alle nivåer i konsernet.

Ved utgangen av 2016 var 80 personer fast ansatt i BOB og tilhørende datterselskaper, mot 84 personer på samme tidspunkt i 2015. Antall årsverk i løpet av året 2016 var 81,7 mot 81,6 i 2015. BOB er med i ordningen «Inkluderende Arbeidsliv». I 2016 var sykefraværet 4,1 prosent - tilsvarende prosentsats som foregående år. Til sammenligning var landsgjennomsnittet i boligsamvirket 4,78prosent i 2016.

ARBEIDSMILJØ, FOREBYGGENDE HELSEARBEID OG KOMPETANSEUTVIKLING Arbeidsmiljøet i BOB er godt. Dette gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. BOB skal kjennetegnes av gode ergonomiske og sikre arbeidsplasser. Det ytes økonomiske bidrag til fysiske aktiviteter i og utenfor arbeidstiden. Bedrifts- og arbeidsmiljøutvalget (BAMU) har i 2016 hatt fire møter.

BOB I TALL 2016

BOB-medlemmer har oppspart

BOB-medlemmer har brukt medlemsfordelene

55.921 ganger i 2016 – en økning på 112 %

(fra 2015)

6

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL

2,3 millioner kroner som de kan overføre til sin bankkonto


Styret konstaterer med glede at de arbeidsmiljøundersøkelser BOB utfører, gir meget gode resultater. BOBs organisasjon skal være profesjonell og fortløpende være opptatt av å optimalisere dette. Kravet til den enkelte medarbeider er stort, og det legges derfor betydelig vekt på kompetansebygging, både gjennom interne og eksterne fagkurs.

DATTERSELSKAPER BOB er organisert som konsern, med i alt tolv aksjeselskaper, i tillegg til selve boligbyggelaget. Selskapene er direkte eid av boligbyggelaget eller gjennom datterselskaper. Datterselskapenes oppgave er å virkeliggjøre de overordnede målsettinger som er fastsatt av konsernstyret. Fullstendig oversikt over datterselskaper og tilknyttede selskaper fremgår av note 6 i regnskapet.

SAMFUNNSENGASJEMENT BOB tar samfunnsansvar. I første rekke gjelder dette innenfor virksomhetens kjerneområder – å bygge og forvalte boliger basert på et overordnet krav om miljø og etisk forankring. Samfunnsansvaret kommer dessuten til uttrykk gjennom økonomisk støtte til foreninger og lag. Blant disse er Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter, idrettslag som driver arbeid blant barn og unge, samt ulike kulturvirksomheter. I 2011 ble arbeidstreningsprosjektet ”Jobbsjansen” - nå

”Brannsjansen”, etablert som et samarbeidsprosjekt mellom SK Brann, NAV og næringslivet med formål å hjelpe ungdom og unge voksne ut i arbeid eller til utdanning. BOB har siden tiltaket ble etablert tatt imot kandidater i utplassering. BOB en av Sportsklubben Branns hovedsponsorer. I 2016 ble sponsoravtalen utvidet til også å omfatte en egen BOB-tribune på Brann Stadion fra 2017 – godt synlig og profilert. Det er en målsetting at BOB-tribunen skal være en familievennlig tribune; et bidrag til BOB bygger fellesskap. BOB sponser også Sogndal Fotball.

ETIKK BOB skal kjennetegnes av høy etisk refleksjon som en imple­ mentert verdi på alle plan og i alle relasjoner. Det er utarbeidet egne etiske retningslinjer i BOB som gjelder for styrets medlemmer, BOBs ledere og medarbeidere og alle som opptrer på vegne av BOB. Styret har besluttet at BOBs renomérisiko skal behandles særskilt i forbindelse med første gjennomgang av BOBs etiske plattform.

MEDLEMSORGANISASJONEN Ved utgangen av 2016 hadde BOB 66.876 medlemmer, hvorav ca. 30 prosent av medlemmene bor i BOB-tilknyttede borettslag. For BOB vil det alltid være en prioritert oppgave å kommunisere med medlemmene gjennom konstruktiv dialog, og det er en

BOB-medlemmer har tatt ut

715.000 kroner

i bonus i 2016 –

10 000 medlemmer

en økning på 152 % (fra 2015)

har lastet ned BOBappen i 2016

[STYRETS BERETNING]

7


uttalt målsetting at hvert enkelt medlem skal oppleve verdien av sitt medlemskap. Målet vil alltid være å gjøre BOB enda mer attraktiv og relevant for både etablerte og nye medlemmer. Den viktigste medlemsfordelen vil alltid være forkjøpsrett til nye og brukte BOB-boliger. Dette forutsetter at organisasjonen fortsetter å ha stort fokus på kjøp av attraktive tomteområder for boligbygging. I 2016 ble det fattet beslutning om oppkjøp av Dolvikbakken AS – overtatt i 2016, og Conrad Mohrs Vei 15 AS. I arbeidet med å øke antall medlemmer i BOB, må attraksjonen ved medlemskapet stadig utvides og forbedres. Uavhengig om medlemmene bor i BOB-bolig eller ei, må det arbeides aktivt for å få på plass flere gode rabatt- og bonusavtaler med lokale tilbydere av varer og tjenester. I 2016 har BOB og BBL Partner blant annet inngått samarbeid med Fyllingsdalen Teater, Rocka Møbler, Christiania Taxi, Tilbords-kjeden og Expert-kjeden. Et viktig kommunikasjonsredskap i dialogen med våre medlemmer er utvikling av og tilgang gjennom mobile applika­ sjoner. I første kvartal 2016 ble den nye BOB-appen lansert og i løpet av året ble appen tatt i bruk av 10.000 medlemmer. For at et medlem skal få og nyttiggjøre seg av bonusopptjening

på medlemskortet sitt, må kortet aktiveres via BOBs nettsider, BOBs resepsjon eller gjennom direkterådgiving over telefon. Ved utgangen av 2016 hadde ca. 40.000 medlemmer aktivert medlemskortet sitt. Utvikling av BOBs kundefordeler, forsikrings-, data - og betalings­ordninger har fra 2015 vært tilrettelagt i Storby­ samarbeidet med de fleste større boligbyggelagene i Norge. Dette gir betydelige fordeler vedrørende innkjøp og reduserte utviklingskostnader.

BOLIG- OG PROSJEKTUTVIKLING Styret er opptatt av at BOBs utviklingsarbeid skal ha en horisont på flere generasjoner fremover. BOB skal tilstrebe både gode kortsiktige resultater – som i årene 2014, 2015 og 2016 – samtidig skal BOB investere til beste for kommende generasjoner. I 2016 ferdigstilte BOB 94 boliger i Viken Amfi, samt 1500 m2 næringsarealer i samme prosjekt. Gjennom året har BOB hatt 436 enheter under bygging i prosjektene Viken Amfi, Krohnviken,1912, Sjøstjernen og Portalen. I tillegg har BOB hatt 7000 m2 næringslokaler under bygging.

BOB I TALL 2016 Ny rekord under BOB-cup i Vestlandshallen med

1300 påmeldte fotballspillere i alderen 7-10 år

250 barn

deltok på BOBs familiedag på Brann Stadion

8

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL

500 medlemmer deltok på BOBs to badedager på Vannkanten Badeland


EIENDOMSFORVALTNING BOB er den største tilbyder av forretningsførertjenester til boligselskap i Hordaland og Sogn og Fjordane – vi er en totalleverandør av tjenester til boligselskap. BOB skal være en tjenesteytende profesjonell aktør, til støtte og hjelp for styrene – med bred kompetanse innen alle relevante fagfelt som økonomi, regnskap, juridiske tjenester og byggtekniske fag. Som autorisert regnskapsførerselskap med konsesjon fra Finanstilsynet, er BOB medlem av Regnskap Norge (tidligere NARF) og er underlagt strenge lovkrav som skal sikre at våre kunder får levert regnskap av god kvalitet. BOBs autoriserte regnskapsførere er pliktige til å følge opp sin autorisasjon gjennom årlige kurs innen fagområdet. Pr. 31.12.2016 forretningsførte BOB 24.006 enheter og 458 boligselskaper. Antall for-kjøpsrettsboliger totalt er 17.669. I henhold til forretningsførerkontraktene utfører BOB innkreving av felleskostnader, fakturahåndtering, budsjettering, utarbeidelse av årsregnskap, regnskapsrapportering, forberedelse og gjennomføring av generalforsamling, håndtering av ligningsopplysninger og ajourhold av offentlige registre.

BOBs ingeniører er engasjerte i prosjekter i alle ulike størrelser, hvor de bistår med prosjekt– og prosjekteringsledelse, byggeledelse og som byggherreombud. Videre utarbeides tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner – og bistand med henblikk på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det utøves betydelig service innen formidling av forsikringer, skaderegistrering, skadebehandling og skadeforebyggende tiltak. Med tiltagende alder på BOBs boligmasse øker behovet for rehabilitering i mange av boligselskapene. Mange av lagene står overfor store utfordringer, blant annet med omfattende utskifting av rørsystemer. BOB Driftsservice AS tilbyr drifts- og håndverkstjenester, og har gjennom året oppnådd et betydelig antall nye driftsavtaler. I 2016 passerte vi 50 driftsavtaler med boligselskap. BOB-skolen tilbyr viktig og relevant kunnskap til tillitsvalgte i boligselskap. Temaene favner alt fra juss til teknikk, og vi tilpasser tilbudet etter nye behov og ønsker. I september ble det tradisjonsrike Høstseminaret på Solstrand arrangert. Seminaret er for mange tillitsvalgte et viktig og

BOB delte ut

1200 billetter

3600 medlemmer

til Brann og Sogndals hjemmekamper

kjøpte BOB-billett til Sissels julekonserter

9


populært forum hvor de møter sine kontaktpersoner i BOB, får faglig påfyll og deler erfaringer med andre tillitsvalgte. Tjenestene fra BOB bidrar til å gi trygghet og forutsigbarhet for boligeiere og tillitsvalgte. Selv om BOB har et bredt tilbud av forretningsførertjenester, arbeides det kontinuerlig med å forbedre produktet og utvikle nye tjenester.

UTLEIEBOLIGVIRKSOMHETEN Utleie av boliger er et viktig tilbud til medlemmer i BOB. Selskapet BOB Boligutleie AS forvalter totalt 157 leiligheter, fordelt på åtte bygg. Det er tidvis stor etterspørsel etter ledige leiligheter, og ved årets slutt var alle BOBs utleieleiligheter leid ut. BOB har fokus på at samtlige leietakere skal ha forståelse og motivasjon for å vektlegge sikkerhet og gode bomiljø i BOBs utleieanlegg.

Bergen 31. desember 2016/2. april 2017 I styret for BOB BBL

Einar A. Kongsbakk Styreleder

Nurket Klem

Vigdis N. Kvalheim Nestleder

Terje Heggheim

Marianne Pedersen

Erik Yri Engelsen

Roger Valhammer

Anders Håvardstun

BOB I TALL 2016 I 2016 var det

1.626 overdragelser av bruktbolig i BOB-tilknyttede lag.

10

181

av eierskiftene skjedde gjennom bruk av forkjøpsrett.

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL

Kristin Holst Paulsen

Terje W. Gilje adm. direktør


BOBS STYRE 2017

Einar A. Kongsbakk Styreleder

Nurket Klem

Vigdis N. Kvalheim Nestleder

Terje Heggheim

Roger Valhammer

Kristin Holst Paulsen

Marianne Pedersen

Anders Håvardstun

Erik Yri Engelsen

Terje W. Gilje adm. direktør

ANTALL BOLIGER UNDER BYGGING:

436

NÆRINGSAREAL UNDER BYGGING: 2

7000 M

11


12

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


RESULTATREGNSKAP BOB KONSERN

2016

2015

kr.

kr.

Organisasjon

24 571 757

23 275 421

Salgsinntekt

84 588 960

78 024 965

Leieinntekter

18 281 107

33 781 123

0

280 740 683

Prosjektinntekt

503 165 068

288 095 208

SUM DRIFTSINNTEKTER

630 606 892

703 917 400

Varekostnader

465 376 622

273 643 866

9 10

80 874 205

91 628 161

11

1 781 284

2 039 906

9

56 207 565

51 445 584

SUM DRIFTSKOSTNADER

604 239 676

418 757 517

DRIFTSRESULTAT

26 367 216

285 159 884

16 848 633

-242 225

43 215 849

284 917 659

Note

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

Gevinst ved avgang anleggmidler

Lønnskostnader m.m. Avskrivninger Andre driftskostnader

11

Finansinntekter og -kostnader NETTO FINANSRESULTAT

4 5 7

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat

12

-10 248 888

-3 438 385

ORDINÆRT RESULTAT

14

32 966 962

281 479 274

[REGNSKAP BOB KONSERN]

13


BALANSE BOB KONSERN PR. 31.12.16

PR. 31.12.15

Note

kr.

kr.

Tomter og bygninger

11 13

172 893 895

151 167 038

Driftsløsøre, inventar o.l.

11 13

1 677 400

2 295 685

Investeringer i aksjer og andeler

7

24 681 659

23 083 001

Andre langsiktige fordringer

8

1 037 960

0

9 10

10 186 517

10 071 679

210 477 432

186 617 404

514 422 932

825 115 201

Kundefordringer

7 729 001

8 184 694

Andre fordringer

7 368 807

12 524 441

0

1 763 145

5

246 223 233

248 825 619

3

129 585 582

30 343 304

905 329 555

1 126 756 405

1 115 806 986

1 313 373 808

EIENDELER ANLEGGSMIDLER: Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Pensjonsmidler SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER: Prosjekter

Tomter og egenregi prosjekter

2 13

Fordringer

Utlån til lagene Kortsiktige finansplasseringer

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

14

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


PR. 31.12.16

PR. 31.12.15

kr.

kr.

21 376 690

20 164 190

5 527 674

5 527 674

26 904 364

25 691 864

555 974 885

523 007 925

555 974 885

523 007 925

582 879 249

548 699 788

9  1O

11 819 958

10 000 186

12

23 782 114

13 909 353

8 13

107 931 831

141 239 182

143 533 903

165 148 721

341 583 602

565 094 922

6 074 977

6 836 928

Note

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital

Andelskapital Overkurs Sum innskutt egenkapital

14

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

14

SUM EGENKAPITAL

LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD Prosjektfinansiering/byggelån

2 13

Leverandørgjeld Betalbar skatt

12

8 881 274

700 000

Skyldig offentlige avgifter

13

6 454 652

6 765 716

26 399 330

20 127 735

389 393 835

599 525 300

532 927 737

764 674 020

1 115 806 986

1 313 373 808

Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

15

SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

BERGEN, 31. DESEMBER 2016 / 2. APRIL 2017

Einar A. Kongsbakk Styreleder

Nurket Klem

Vigdis N. Kvalheim Nestleder

Marianne Pedersen

Terje Heggheim

Erik Yri Engelsen

[REGNSKAP BOB KONSERN]

Roger Valhammer

Anders Håvardstun

Kristin Holst Paulsen

Terje W. Gilje adm. direktør

15


NOTER BOB KONSERN NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til norsk regnskapsskikk.

Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.

Pensjoner:

Konsolideringsprinsipp:

BOB konsernet følger Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader.

Konsernregnskapet omfatter BOB BBL med datterselskaper hvor laget eier direkte eller indirekte mer enn 50 prosent.

Varige driftsmidler: Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene.

Heleide datterselskap som inngår i konsolideringen: BOB Finans AS • • BOB Eiendomsutvikling AS • BOB Driftsservice AS

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Heleide datterdatterselskap som inngår i konsolideringen: • BOB Boligutleie AS • Liaparken Utvikling AS • Sjøsiden Eiendom AS • Markusplass Eiendom AS • Sjøstjernen Eiendom AS Krohnviken Næring AS • • Dolvikbakken AS • Dolvikbakken 2 AS • BOB Parkering AS • Viken Næring AS ( solgt den 30.09.2016)

Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

Omløpsmidler: Finansielle omløpsmidler som er notert på børs eller lignede blir bokført til markedsverdi pr. 31.12.2016. Andre eiendeler som er klassifisert som omløpsmidler er bokført til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost er tilordnet identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, og oppført i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Merverdier i konsernregnskapet avskrives linært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Investeringer i aksjer og andeler i øvrige selskap: Investeringer i aksjer og andeler i øvrige selskaper balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet forventes å ikke være forbigående.

Inntekter: Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Kontingenter inntektsføres i kontingents perioden. Forfalte ikke betalte kontingenter ansees som usikre og blir inntektsført ved betaling. Inntektene regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Anleggskontrakter / utviklingsprosjekter: Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode med fortjeneste. Forventet fortjeneste inntektsføres i takt med prosjektets salgsgrad og ferdigstillelsesgrad. Ferdigstillelsesgraden beregnes i hovedsak basert på en vurdering av fysisk ferdigstillelsesgrad.

Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet. I tillegg til skatt på inntekt betaler selskapet formuesskatt av netto skattemessig formue. Formuesskatt er klassifisert som betalbar skatt. Betalbar skatt og utsatt skatt som knytter seg til poster som er ført direkte mot egenkapitalen føres også direkte mot egenkapitalen. Det er ingen slike poster i år.

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Det vises for øvrig til tekster i tilknytning til de påfølgende noter.

16

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


NOTE 2 BYGGEPROSJEKTER 2016 Av bokført beløp på kr. 514.422.932,- består kr. 196.075.606,- av prosjekter under oppføring, kr.191.253.398,- av tomter og kr. 127.093.928,- av egenregiprosjekter. Konsernets prosjekter under oppføring presenteres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste. Verdien av prosjektene er målt opp mot påregnelig salgspris etter fradrag for salgskostnader og eventuell nedskrivning. Tilleggsvederlag vedrørende kjøp av eiendom i Angelvik beregnes utfra bebygget areal ved salg. Tomteområdet er ikke planlagt og prosjektert ved utgangen av 2016, estimat for tilleggsvederlaget er følgelig ikke gjort. Tilleggsvederlaget er begrenset oppad til MNOK 26. Tilleggsvederlag vedrørende kjøp av eiendom på Ådland er betinget. Resterende vederlag er begrenset oppad til MNOK 7,8 og betales ved overlevering av skjøte.

NOTE 3 BETALINGSMIDLER (Alle tall i 1000) 2016

2015

Lagenes regnskapsførte fordringer i BOB

-

-440 836

Lagenes finansmidler

-

446 647

Netto i lagenes/ BOB sitt favør

0

5 811

124 842

25 628

4 744

4 715

129 586

30 343

2016

2015

Renteinntekter fra bankinnskudd

1 972

8 235

Andre rente- og finansinntekter

22 827

5 210

0

-6 311

Pantelånsrenter

-3 010

-5 443

Nedskrivning av finansielle omløpsmidler

-2 465

0

Andre finanskostnader

-2 475

-1 933

Sum finansresultat

16 849

-242

Konsernets frie midler Konsernets bundne midler Sum betalingsmidler BOB har en ubenyttet trekkreserve på MNOK 5 i DNB.

NOTE 4 POSTER SOM ER SAMMENSLÅTTE (Alle tall i 1000)

Renter på lagenes regnskapsførte fordringer

[NOTER BOB KONSERN]

17


NOTE 5 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER (Alle tall i 1000) KOSTPRIS

MARKEDSVERDI PR. 31.12.2016

UREALISERT GEVINST / TAP

Pengemarkedsfond

52 089

52 380

291

Obligasjoner

94 838

95 595

757

Private equity

2 694

2 694

0

32 401

31 721

-680

58 520

63 833

5 313

240 542

246 223

5 681

Hedgefond Aksjer SUM

Konsernets finansielle omløpsmidler forvaltes av ekstern porteføljeforvalter, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS.

NOTE 6 KONSERN, MV. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsernregnskapet omfatter morselskapet og følgende selskap:

ANSKAFFET ÅR

FORRETNINGS KONTOR

EIERANDEL / STEMMEANDEL

BOB Eiendomsutvikling AS

2006

Bergen

100 %

BOB Driftsservice AS

2013

Bergen

100 %

BOB Finans AS

2015

Bergen

100 %

ANSKAFFET ÅR

FORRETNINGS KONTOR

EIERANDEL / STEMMEANDEL

DATTERSELSKAPER AV BOB BBL:

DATTERSELSKAPER AV BOB EIENDOMSUTVIKLING AS:

Sjøsiden Eiendom AS

2007

Bergen

100 %

Liaparken Utvikling AS

2007

Bergen

100 %

Sjøstjernen Eiendom AS

2008

Bergen

100 %

Markusplass Eiendom AS

2008

Bergen

100 %

Krohnviken Næring AS

2014

Bergen

100 %

BOB Boligutleie AS

2015

Bergen

100 %

BOB Parkering AS

2016

Bergen

100 %

Dolvikbakken AS

2016

Bergen

100 %

Dolvikbakken 2AS

2016

Bergen

100 %

18

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


NOTE 7 INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER FORETAKSNAVN

Gravdal Utvikling AS Boligbyggelagenes Partner

EIERANDEL

FORR. KONTOR

ANTALL

PÅL.VERDI

BOKFØRT VERDI

50 %

Bergen

100

100 000

286 889

10,2 %

Oslo

51

510 000

2 443 700

Oslo

10 496

1 049 600

1 049 600

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Biligbyggelagenes Finansieringsforetak A-aksjer

13,4 %

Bodø

174

8 800 000

9 954 069

Biligbyggelagenes Finansieringsforetak B-aksjer

5,1 %

Bodø

4 350

4 350 000

4 350 000

BBL Datakompetanse AS

7,0 %

Oslo

217 847

217 847

3 000 000

Futurum AS

11,1 %

Førde

3 512

3 522 000

3 522 000

Storbybolig AS

14,3 %

Trondheim

25

1 000

25 000

Førde Sør AS

1,0 %

Førde

2

10 000

10 000

Førdepakken AS

2,0 %

Førde

20

20 400

20 400

Garanti Eiendomsmeglling Norge AS

3,9 %

Oslo

1

20 000

20 000

236 578

18 600 847

24 681 659

Sum investeringer i aksjer og andeler

BOB BBL solgte sine aksjer i Garanti Eiendomsmegling Vest AS i 2016. Regnskapsmessig gevinst er bokført med kr 1.124.001,-.

NOTE 8 LANGSIKTIG GJELD / FORDRINGER Konsernet har fordringer på kr. 922.631,- som forfaller mer enn ett år etter utgangen av regnskapsåret. Av konsernets pantegjeld på kr. 107.931.831,- forfaller kr. 40.347.976,- mer enn fem år etter utgangen av regnskapsåret.

NOTE 9 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. (Alle tall i 1000) 2016

2015

57 810

56 835

Arbeidsgiveravgift

8 758

8 668

Pensjonskostnader

9 070

21 491

Andre personalkostnader

5 235

4 634

80 874

91 628

81,7

82,0

Lønn, feriepenger og lignende

Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret HERAV TIL DAGLIG LEDER

Lønn til daglig leder utgjør kr 2.055.099,-, annen godtgjørelse kr 254.553,- og pensjonskostnader kr. 1.116.114,-. Administrerende direktør har i tillegg til de ordinære pensjonsordningene i boligbyggelaget individuelle pensjonsavtaler. Dette er avtaler om rett til førtidspensjon, og supplerende pensjon fra 67-82 år. Årlig førtidspensjon skal utgjøre en andel av fast årslønn.

[NOTER BOB KONSERN]

19


GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE INKL. FOLKETRYGDAVGIFT (ALLE TALL I 1000) 2016

2015

Styret

827

1 242

Øvrige

362

370

Andre kostnader tillitsvalgte

258

641

1 447

2 253

Sum GODTGJØRELSE TIL REVISOR (ALLE TALL I 1000)

2016

Kostnadsført honorar eks mva for revisjon utgjør:

966

for skattemessig bistand

125

for teknisk bistand

255

for annen bistand

1 053

Sum

2 399

NOTE 10 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON OG PENSJONSFORPLIKTELSER Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Forpliktelser vedrørende pensjonsmidler vises fra 2016 med bruttotall i balansen - mot tidligere års nettopresentasjon av midler/forpliktelser knyttet til samme avtale. Totalt innestående midler i finansiseringsinstitusjon, som er bundet til dekning av pensjonsforpliktelser, vises som anleggsmiddel på eiendelssiden i balansen. Nåverdi av inngåtte pensjonsavtaler vises som langsiktig gjeld i balansen. Sammenlignigstall er omarbeidet i balansen for 2015. PENSJONSMIDLER:

Innestående garantikonto DNB LIV

2016

2015

10 186 517

10 071 679

11 819 958

10 000 186

PENSJONSFORPLIKTELSE USIKREDE ORDNINGER:

Beregnet nåverdi av individuelle pensjonsavtaler inkl arb.avg.

20

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


NOTE 11 VARIGE DRIFTSMIDLER (Alle tall i 1000)

Anskaffelseskost 1.1 2016

FAST EIENDOM*

BILER OG MASKINER

INVENTAR OG IT-UTSTYR

TOTALT

170 486

1 448

10 262

182 196

Tilgang

23 216

84

51

23 351

Avgang

-421

-684

-2 192

-3 297

Anskaffelseskost 31.12.16

193 281

848

8 121

202 250

Avskrivninger pr. 1.1.2016

11 798

1 375

8 049

21 222

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016

12 876

753

6 539

20 168

7 511

0

0

7 511

172 894

95

1 582

174 571

1 058

42

682

1 781

0-60 år

5 - 8år

0 - 10 år

Linær

Lineær

Lineær

Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.2016 Balanseført verdi pr. 31.12.2016 Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan * Boligeiendommer blir ikke avskrevet.

NOTE 12 SKATT (Alle tall i 1000) 2016

2015

Skatt på inntekt

7 966

177

Skatt på formue

915

700

Skatt tidligere år

47

680

0

285

1 321

1 596

10 249

3 438

7 967

-

915

700

8 881

700

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK :

Skatteeffekt innteksført konsernbidrag Netto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad BETALBAR SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK:

Skatt på årets inntekt Skatt på formue Betalbar skatt

[NOTER BOB KONSERN]

21


2016

2015

Utsatt skatt på anleggsmidler

17 649

9 249

Utsatt skatt på prosjekter

10 391

12 353

Utsatt skatt på kundefordring

-163

-101

Utsatt skatt på gevinst/tapskonto

230

-1 475

Utsatt skatt på regnskapsmessige avsetninger

-3 374

-1 619

Utsatt skatt på pensjonsforpliktelse

-2 837

-2 332

Utsatt skatt på andre forskjeller

2 415

-558

-529

-1 608

23 782

13 909

UTSATT SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK:

Utsatt skatt rentebegrensningsregler Utsatt skatt

Utsatt skatt knyttet til merverdien på eiendom i eget aksjeselskap er beregnet utfra opprinnelig planlagt anvendelse av tomtearelet på boliger for salg og næringsareal til varig eie i det aktuelle selskapet.

NOTE 13 PANTSTILLELSER OG GARANTIER (Alle tall i 1000) 2016

2015

Lån fra kredittinstitusjoner

107 932

141 239

Prosjektfinansiering / byggelån

341 584

565 095

Sum

449 516

706 334

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld

657 587

972 400

GJELD SIKRET VED PANT

Eiendommene som eies av selskapene Sjøsiden Eiendom AS, Liaparken Utvikling AS. Sjøstjernen Eiendom AS, Markusplass Eiendom AS, Krohnviken Næring AS og Dolvikbakken AS er stilt som sikkerhet for lån til kredittinstitusjoner som andre selskaper i konsernet BOB BBL har. Eiendommer som BOB Eiendomstuvikling AS eier er stilt som sikkerhet for lån med inntil MNOK 1.057. Eiendom som BOB Boligutleie AS eier er stilt som sikkerhet for lån med inntil MNOK 150. Konsernets eiendom i Angelvik er stilt som sikkerhet ovenfor Brattholmen Eiendomsselskap AS som sikkerhet for fremtidige tilleggsvederlag med en ramme på MNOK 26. Selskapets utviklingsprosjekter er stilt som sikkerhet for bygggelån i DnB. BOB har stilt garantiansvar ovenfor kunder som utgjør MNOK 3,0 pr. 31.12.2016.

22

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


NOTE 14 EGENKAPITAL

Egenkapital pr. 01.01.16 Nye andeler Årsresultat Egenkapital pr. 31.12.16

ANDEL / AKSJEKAPITAL

OVERKURS

ANNEN EGENKAPITAL

SUM

20 164 190

5 527 674

523 007 925

548 699 788

1 212 500

0

0

1 212 500

0

0

32 966 962

32 966 962

21 376 690

5 527 674

555 974 887

582 879 249

NOTE 15 AVSETNINGER, GARANTIER OG REKLAMASJONER I regnskapet er det foretatt avsetninger for antatte kostnader som vil påløpe for avsluttede byggeprosjekter. Utover dette er det foretatt avsetninger for sannsynlige og målbare kostnader til garantier og reklamasjoner. Totale avsetninger på byggeprosjekter utgjør ca. MNOK 14,6 ved utgangen av 2016.

[NOTER BOB KONSERN]

23


KONTANTSTRØMANALYSE 2016 BOB KONSERN (INDIREKTE MODELL)

2016

2015

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

+/- Ordinært resultat før skattekostnad

43 215 849

284 917 659

-759 867

-8 221 910

1 781 284

2 039 906

-

Periodens betalte skatt og refunderte skatt

+

Ordinære avskrivninger

+

Nedskrivning av varige anleggsmidler

0

0

-

Gevinst ved avgang anleggsmidler

0

-280 740 683

322 496 745

-301 382 717

+/- Endring kundefordringer, utlån og andre langsikt.fordringer

1 180 878

14 101 732

+/- Endring leverandørgjeld og andre kreditorer

5 667 964

4 293 830

+/- Forskjell kostnadsført pensjon

1 704 934

-799 851

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter

4 142 096

38 558 079

379 429 884

-247 233 954

+/- Endring tomter, prosjekter og boliger

=

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

+

Innbetalinger ved salg av varige driftmidler

29 885

351 520 000

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-26 580 704

-687 833

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

1 400 001

20 000

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-4 350 100

-204 303

+

Innbetalinger ved salg av finansielle omløpsmidler

9 023 640

11 694 001

-

Utbetalinger ved kjøp av finansielle omløpsmidler

0

-247 764 548

-

Urealisert gevinst/tap finansielle omløpsmidler

-3 945 839

718 304

=

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-24 423 116

115 295 622

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

+

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

20 000 000

0

-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-53 465 672

-157 607 514

+

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

0

342 425 807

-

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

-223 511 320

-40 000 000

+

Innbetalinger av egenkapital

1 212 500

1 239 000

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-255 764 492

146 057 294

=

Netto endring i kontanter og kontantekvival.

99 242 278

14 118 962

+

Beholdning av kontanter og kontantekvival. 01.01

30 343 304

16 224 342

=

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

129 585 582

30 343 304

24

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


25


26


RESULTATREGNSKAP 2016 BOB MORSELSKAP 2016 Note

2015

kr.

kr.

24 571 757

23 275 421

13

82 469 017

76 014 596

Leieinntekter

13

1 534 909

1 400 985

Gevinst ved salg av anleggsmiddel

10

0

15 000

0

600 000

108 575 683

101 306 002

1 505 623

-110 657

8 9

64 773 927

74 849 552

10

1 734 399

1 901 816

8

39 204 712

34 595 332

Sum driftskostnader

107 218 661

111 236 044

DRIFTSRESULTAT

1 357 022

-9 930 042

43 827 748

432 147 405

45 184 770

422 217 363

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Organisasjon Salgsinntekt

Prosjektinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. Avskrivninger Andre driftskostnader

Finansinntekter og -kostnader Netto finansresultat

4 5 6 13

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat

11

-1 584 715

1 371 020

Ordinært resultat

14

43 600 055

423 588 383

43 600 055

423 588 383

Overføringer: Avsatt til annen egenkapital

[REGNSKAP BOB MORSELSKAP]

27


BALANSE BOB MORSELSKAP PR. 31.12.2016

PR. 31.12.2015

Note

kr.

kr.

Tomter og bygninger

10 12

52 364 500

53 406 680

Driftsløsøre, inventar o.l.

10 12

1 608 000

2 275 800

Investeringer i datterselskap

5

574 255 347

559 837 278

Investeringer i aksjer og andeler

6

24 394 770

22 796 085

0

0

EIENDELER ANLEGGSMIDLER: Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer

Lån til foretak i samme konsern

7 13

2 500 000

58 914 264

Andre langsiktige fordringer

7 8 9

379 350 7 586 741

0 6 880 518

663 088 708

704 110 625

45 885 000

115 626 174

Kundefordringer

5 848 212

9 806 858

Andre fordringer

2 032 323

6 247 861

0

1 763 145

43 573 540

8 533 589

0

1 523 640

71 618 129

27 515 657

SUM OMLØPSMIDLER

168 957 204

171 016 924

SUM EIENDELER

832 045 912

875 127 549

Pensjonsmidler SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER: Prosjekter

Tomter og egenregi prosjekter

2 12

Fordringer

Utlån til lagene Lån til foretak i samme konsern

13

Kortsiktige finansplasseringer

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

28

3

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


PR. 31.12.2016

PR. 31.12.2015

kr.

kr.

21 376 690

20 164 190

5 527 674

5 527 674

26 904 364

25 691 864

690 389 267

646 789 212

690 389 267

646 789 212

717 293 631

672 481 076

8 9

8 609 670

7 482 025

11

2 042 833

6 225 997

13

0

2 544 198

7 12

26 500 000

76 100 000

37 152 503

92 352 220

33 800 000

87 000 000

4 220 738

3 414 567

Note

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital

Andelskapital Overkurs Sum innskutt egenkapital

14

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

14

SUM EGENKAPITAL

LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld

Gjeld til selskap i samme konsern Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD Prosjekter Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern

13

19 224 091

0

Betalbar skatt

11

914 678

700 000

5 982 667

6 331 412

13 457 603

12 848 275

77 599 777

110 294 254

SUM GJELD

114 752 280

202 646 474

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

832 045 912

875 127 549

Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

15

SUM KORTSIKTIG GJELD

BERGEN, 31. DESEMBER 2016 / 2. APRIL 2017

Einar A. Kongsbakk Styreleder

Nurket Klem

Vigdis N. Kvalheim Nestleder

Marianne Pedersen

Terje Heggheim

Erik Yri Engelsen

[REGNSKAP BOB MORSELSKAP]

Roger Valhammer

Anders Håvardstun

Kristin Holst Paulsen

Terje W. Gilje adm. direktør

29


NOTER BOB MORSELSKAP NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til norsk regnskapsskikk.

Investeringer i aksjer og andeler i øvrige selskap: Investeringer i aksjer og andeler i øvrige selskaper balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet forventes å ikke være forbigående.

Inntekter: Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Kontingenter inntektsføres i kontingentsperioden. Forfalte ikke betalte kontingenter ansees som usikre og blir inntektsført ved betaling. Inntektene regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Anleggskontrakter / utviklingsprosjekter:

Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode med fortjeneste. Forventet fortjeneste inntektsføres i takt med prosjektets salgsgrad og ferdigstillelsesgrad. Ferdigstillelsesgraden beregnes i hovedsak basert på en vurdering av fysisk ferdigstillelsesgrad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.

I tillegg til skatt på inntekt betaler selskapet formuesskatt av netto skattemessig formue. Formuesskatt er klassifisert som betalbar skatt.

Pensjoner:

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

BOB konsernet følger Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader.

Varige driftsmidler: Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene.

Betalbar skatt og utsatt skatt som knytter seg til poster som er ført direkte mot egenkapitalen føres også direkte mot egenkapitalen. Det er ingen slike poster i år.

Kontantstrømoppstilling

Det vises for øvrig til tekster i tilknytning til de påfølgende noter.

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under drifts­ kostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

Omløpsmidler: Finansielle omløpsmidler som er notert på børs eller lignede blir bokført til markedsverdi pr. 31.12.2016. Andre eiendeler som er klassifisert som omløpsmidler er bokført til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

30

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


NOTE 2 BYGGEPROSJEKTER / TOMTER / USOLGTE LEILIGHETER Byggeprosjektene presenteres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste. Det bokførte beløpet på kr. 45.885.000,- består i sin helhet av tomter i Damsgårdsundet.

NOTE 3 BETALINGSMIDLER (Alle tall i 1000) 2016

2015

Lagenes regnskapsførte fordringer i BOB

-

-440 836

Lagenes finansmidler

-

446 647

Netto i BOB/-lagene sin favør

-

5 811

66 874

22 801

BOBs bundne midler

4 744

4 715

Sum betalingsmidler

71 618

27 516

2016

2015

Renteinntekter fra bankinnskudd

1 732

8 118

Renteinntekter fra finansielle omløpsmidler

1 455

1 132

42 774

0

196

805

Renter fra datterlag

1 971

2 891

Gevinst ved salg av datterselskap

1 124

432 225

0

-6 313

Pantelånsrenter

-1 415

-2 227

Pantelånsrenter

-24

-3 695

Renter på lån fra datterselskaper

-2 475

0

Andre finanskostnader

-1 510

-789

Sum finansresultat

43 828

432 147

BOBs frie midler

BOB har en ubenyttet trekkreserve på MNOK 5 i DNB.

NOTE 4 POSTER SOM ER SAMMENSLÅTTE (Alle tall i 1000)

Mottatt konsernbidrag Andre rente og finansinntekter

Renter på lagenes regnskapsførte fordringer

* For gevinst ved salg av datterselskap se note 7

[NOTER BOB MORSELSKAP]

31


NOTE 5 DATTERSELSKAPER Foretaksnavn

Anskaffet

Forretnings kontor

Eierandel / Stemmeandel

BOB Eiendomsutvikling AS

06.09.06

Bergen

100 %

BOB Driftsservice AS

01.05.13

Bergen

100 %

BOB Finans AS

12.05.15

Bergen

100 %

Pål.verdi

Bokført verdi

Resultat 2016

Egenkapital 31.12.2016

50 000 000

423 405 362

29 301 428

434 240 090

300 000

300 000

377 246

324 086

BOB Finans AS

10 000 000

150 549 985

3 803 575

153 838 057

Sum

60 300 000

574 255 347

33 482 249

588 402 233

Eierandel

Antall

Pål.verdi

Bokført verdi

10,2 %

51

510 000

2 443 700

10 496

1 049 600

1 049 600

Foretaksnavn BOB Eiendomsutvikling AS BOB Driftsservice AS

Aksjene er bokført til kostpris med tillegg for avgitte konsernbidrag

NOTE 6 INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Foretaksnavn Boligbyggelagenes Partner AS Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Biligbyggelagenes Finansieringsforetak A-aksjer

13,4 %

174

8 800 000

9 954 069

Biligbyggelagenes Finansieringsforetak B-aksjer

5,1 %

4 350

4 350 000

4 350 000

BBL Datakompetanse AS

7,0 %

217 847

217 847

3 000 000

Futurum AS

11,1 %

3 512

3 522 000

3 522 000

Storbybolig AS

14,3 %

25

1 000

25 000

Førde Sør AS

1,0 %

2

10 000

10 000

Førdepakken AS

2,0 %

20

20 400

20 400

Garanti Eiendomsmeglling Norge AS

3,9 %

1

20 000

20 000

232 918

18 500 847

24 394 770

Sum investeringer i aksjer og andeler

BOB BBL solgte sine aksjer i Garanti Eiendomsmegling Vest AS i 2016. Regnskapsmessig gevinsten er bokført med kr 1.124.001,-.

32

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


NOTE 7 LANGSIKTIG GJELD / FORDRINGER Selskapet har fordringer på kr. 2.837.200,- som forfaller mer enn ett år etter utgangen av regnskapsåret. Selskapet har ingen gjeld som forfaller mer enn fem år etter utgangen av regnskapsåret.

NOTE 8

LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M.

(Alle tall i 1000) 2016

2015

46 240

45 429

Arbeidsgiveravgift

6 955

7 093

Pensjonskostnader

6 542

18 182

Lønn, feriepenger og lignende

Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

5 037

4 146

64 774

74 850

64,2

66,2

HERAV TIL DAGLIG LEDER Lønn til daglig leder utgjør kr 2.055.099,-, annen godtgjørelse kr 254.553,- og pensjonskostnader kr. 1.116.114,-. Administrerende direktør har i tillegg til de ordinære pensjonsordningene i boligbyggelaget individuelle pensjonsavtaler. Dette er avtaler om rett til førtidspensjon, og supplerende pensjon fra 67-82 år. Årlig førtidspensjon skal utgjøre en andel av fast årslønn. GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE INKL. FOLKETRYGDAVGIFT (Alle tall i 1000) 2016

2015

Styret

782

758

Øvrige

362

370

Andre kostnader tillitsvalgte

258

641

1 402

1 769

Sum REVISOR (Alle tall i 1000)

2016

Kostnadsført honorar eks mva for revisjon i 2016 utgjør

493

for skattemessig bistand

125

for teknisk bistand

175

for annen bistand

792

Sum

1 585

[NOTER BOB MORSELSKAP]

33


NOTE 9 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON OG PENSJONSFORPLIKTELSER Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Forpliktelser vedrørende pensjonsmidler vises fra 2016 med bruttotall i balansen - mot tidligere års nettopresentasjon av midler/forpliktelser knyttet til samme avtale. Totalt innestående midler i finansiseringsinstitusjon, som er bundet til dekning av pensjonsforpliktelser, vises som anleggsmiddel på eiendelssiden i balansen. Nåverdi av inngåtte pensjonsavtaler vises som langsiktig gjeld i balansen. Sammenlignigstall er omarbeidet i balansen for 2015.

PENSJONSMIDLER:

Innestående garantikonto DNB LIV

2016

2015

7 586 741

6 908 431

8 609 670

7 482 025

PENSJONSFORPLIKTELSE USIKREDE ORDNINGER:

Beregnet nåverdi av individuelle pensjonsavtaler inkl arb.avg.

NOTE 10 VARIGE DRIFTSMIDLER (Alle tall i 1000) Næringslokale/ Leilighet/tomt

Biler og maskiner

Inventar og IT-utstyr

Totalt

64 888

1 050

10 262

76 200

Tilgang

405

0

51

456

Avgang

-422

-286

-2 192

-2 900

Anskaffelseskost 31.12.16

64 871

764

8 121

73 755

Avskrivninger pr. 1.1.2016

11 481

987

8 049

20 517

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016

12 506

738

6 539

19 783

Balanseført verdi pr. 31.12.2016

52 365

26

1 582

53 973

Årets avskrivninger

1 026

27

682

1 735

Økonomisk levetid

0-60 år

5 - 8 år

0 - 10 år

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 1.1 20156

34

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


NOTE 11 SKATT (Alle tall i 1000)

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK :

2016

2015

Skatt på inntekt

4 806

0

Skatt på formue

915

700

Skatt tidligere år

47

680

Netto endring utsatt skatt

-4 183

-2 751

Årets totale skattekostnad

1 585

-1 371

Skatt på inntekt

4 806

0

Skatt på avgitt konsernbidrag

-4 806

0

Skatt på formue

915

700

Betalbar skatt

915

700

Anleggsmidler

2 248

2 173

Kundefordring

-97

-101

2 848

7 590

89

120

-979

-842

-2 066

-1 871

0

-843

2 043

6 226

2016

2015

Lån fra kredittinstitusjoner

26 500

76 100

Sum

26 500

76 100

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld

93 752

165 131

BETALBAR SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK:

SPESIFIKASJON AV SKATTEEFFEKTEN AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER:

Prosjekt Gevinst/tapskonto Regnskapsmessige avsetninger Pensjonsforpliktelse Underskudd til fremføring Utsatt skatt

NOTE 12 PANTSTILLELSER OG GARANTIER (Alle tall i 1000)

GJELD SIKRET VED PANT

BOB Region NordVest har stilt garantiansvar ovenfor kunder som utgjør MNOK 3,0 pr. 31.12.2016.

[NOTER BOB MORSELSKAP]

35


NOTE 13 TRANSAKSJONER / MELLOMREGNING MED NÆRSTÅENDE 2016

2015

46 073 540

67 447 853

1 990 990

2 891 084

19 224 091

2 544 198

Mellomværende gjennom året er renteberegnet med kr.

-24 228

-3 694 795

Leie lokaler inkl. felleskostnader

660 000

660 000

10 381 000

6 997 522

Til gode mellomregning mellom BOB og selskap i samme konsern Mellomværende gjennom året er renteberegnet med kr. Skyldig mellomregning mellom BOB og selskap i samme konsern

Administrasjonsgodtgjørelse

NOTE 14 EGENKAPITAL ANDELSKAPITAL

Egenkapital pr. 01.01.16 Nye andeler Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.16

OVERKURS

ANNEN EGENKAPITAL

SUM

20 164 190

5 527 674

646 789 212

672 481 076

1 212 500

0

0

1 212 500

0

0

43 600 055

43 600 055

21 376 690

5 527 674

690 389 267

717 293 631

NOTE 15 AVSETNINGER, GARANTIER OG REKLAMASJONER I regnskapet er det foretatt avsetninger for antatte kostnader som vil påløpe for avsluttede byggeprosjekter. Utover dette er det foretatt avsetninger for sannsynlige og målbare kostnader til garantier og reklamasjoner. Totale avsetninger på byggeprosjekter utgjør ca. MNOK 3,6 ved utgangen av 2016.

36

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


KONTANTSTRØMANALYSE 2016 BOB MORSELSKAP (INDIREKTE MODELL)

2016

2015

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Ordinært resultat før skattekostnad

45 184 770

422 217 363

-747 179

-2 573 895

1 734 399

1 901 816

0

-15 000

+/- Endring tomter, prosjekter og boliger

69 741 174

17 472 320

+/- Endring kundefordringer, utlån og andre langsikt.fordringer

24 578 120

123 772 009

+/- Endring leverandørgjeld og andre kreditorer

-51 784 499

22 663 886

421 422

-799 851

2 758 728

-426 084 634

91 886 935

158 554 014

-

Periodens betalte skatt og refunderte skatt

+

Ordinære avskrivninger

+/- Tap/gevinst salg av anleggsmidler

+/- Forskjell kostnadsført pensjon +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter =

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

10 000

20 000

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-455 919

-4 545 860

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

1 400 001

459 319 063

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-4 350 100

-526 030 000

+

Innbetalinger ved salg av finansielle omløpsmidler

1 523 640

12 205 485

-

Urealisert gevinst/tap finansielle omløpsmidler

2 475 416

-255 745

=

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

603 038

-59 287 057

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-49 600 000

-48 921 634

-

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

0

-40 000 000

+

Innbetalinger av egenkapital

1 212 500

1 239 000

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-48 387 500

-87 682 634

=

Netto endring i kontanter og kontantekvival.

44 102 473

11 584 323

+

Beholdning av kontanter og kontantekvival. 01.01

27 515 657

15 931 334

=

Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

71 618 129

27 515 657

[ K O N TA N T ST R Ø M B O B M O R S E L S KA P ]

37


KOMMENDE PROSJEKTER FRA BOB KOMMENDE PROSJEKTER FRA BOB

Illustrasjon: MAD arkitekter

1912 1912 – BOBs kommende prosjekt i Damsgårdssundet, vil bestå av både romslige rekkehus, eller townhouses», og byleiligheter. Med front mot det som får navnet Fløtmannsplassen, har BOB nå lagt et storslått boligprosjekt ut for salg – bokstavelig talt oppå fordums industri. Med utgangspunkt i den gamle fabrikkfasaden skal BOB bygge boliger i høyden og bredden. Det skal bygges ca. 110 leiligheter fra 48 til 105 kvadratmeter, derav ni «townhouses» i sørenden av prosjektet. Noen av disse rekkehusene vil dessuten tilrettelegges med hybelareal for eventuell utleie. «Townhousene» vil samtidig ha tilkomst til private takterrasser med

38

utsikt mot sjøen. Store, felles takterrasser vil også bli etablert på begge høyhusene i prosjektet.

garasjeanlegg. Innkjøring til garasjene vil skje fra Lotheveien (mot nord).

Bak den markante teglsteinfasaden til det som tidligere har rommet både blikktrykkeri og malingsfabrikk, vil det i hele første etasje komme en stor dagligvarebutikk.

I tredje etasje – sentralt i bygget, vil det komme en privat barnehage med fire avdelinger. Her vil det være plass til ca. 80 barn, og det vil bli gitt fortrinnsrett til barn som bor i et BOB-prosjektene i Damsgårdssundet.

I andre etasje – også dette bak den opprinnelige fasaden, vil det komme både leiligheter og

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


Illustrasjon: MAD arkitekter

Liaparken Sentralt i Åsane – med storslått og vestvendt utsikt mot Liavatnet, planlegger BOB et nytt boligprosjekt som får navnet «Liaparken». Boligene kan godt omtales som «nokke for seg». BOBs nye prosjekt i Åsane vil bli liggende langs Liavannet/Liavegen, i skråningen opp mot Flaktveitveien. Tomten er i dag under regulering. Det er planlagt 127 leiligheter i fra 36 til 115 kvadratmeter, med hovedfokus på leiligheter rundt 60-70 kvadratmeter.

Småhusutrykk Leilighetene vil få et spennende småhusutrykk i tre og med masse grønne arealer rundt seg, og ligge terrassert i det bratte terrenget. MAD arkitekter, som står for utformingen av prosjektet, har hentet inspirasjon fra den typiske bergenske bratte boligbyggingen med smau,

allmenninger, gjennomganger og små intime gårdsrom, og videreført i et moderne utrykk, med enkle linjer og spennende form og plassering. Arkitekturen underordner seg grøntområdene, ved bruk av mye grønt i mellomrommene, og myke overganger til terrenget foran og bak. Kommer for salg.

39


KOMMENDE PROSJEKTER FRA BOB

K90 – Urban nyhet på Minde Planene for det nye boligområdet på Minde begynner å ta form. På den såkalte NRK-tomten vil det komme 235 boliger/leiligheter – fordelt på tre usedvanlig spennende og arkitektonisk iøynefallende prosjekt. BOB skal bygge et fremtidsrettet boligområde, sentral plassert i forhold til så vel eksisterende bybane-trasé mot sør, som til planlagt trasé mot Fyllingsdalen. Forventet byggestart i 2018. Prosjektnavnet K90 henviser til områdets beliggenhet: Kanalveien 90. Den eksisterende

40

bygningsmassen på tomten, «Rotunden» og «Brødfabrikken» skal bestå – og drives som høyskole i regi av NLA. Området mellom nevnte bygningsmasse og Kanalveien, samt et område ved Elvebakken skal bebygges med nye, spennende boliger. Området får barnehage og blir opparbeidet med gode byroms-kvaliteter. Det vil bli tilrettelagt for

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL

«myk transport» – med færre bilparkeringsplasser til fordel for større areal til sykkelparkering. Kommer for salg. Følg med på BOBs nettsider og andre nyhetskanaler for kommende informasjon.


REVISORS BERETNING KPMG AS Kanalveien 11 Postboks 4 Kristianborg 5822 Bergen

Telephone +47 04063 Fax +47 55 32 11 66 Internet www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i BOB BBL

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert BOB BBLs årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 43 600 055 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 32 966 962. Årsregnskapet består av: •

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: •

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til BOB BBL per 31. desember 2016 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet BOB BBL per 31. desember 2016 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

[ REVISORS BERETNING ]

41


REVISORS BERETNING (FORTS.)

Revisors beretning - 2016 BOB BBL

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: •

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

2

42

ÅRSMELDING 2016 • BOB BBL


Revisors beretning - 2016 BOB BBL

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Bergen 4. april 2017 KPMG

Tom Rasmussen Statsautorisert revisor

3

[ REVISORS BERETNING ]

43


BOB BBL P.b. 7280, 5020 Bergen Tlf. 55 54 74 00 www.bob.no

A LF GUNDE RSE N

Nygårdsgaten 13-15

Årsrapport 2016 BOB BBL  

Årsrapport 2016 BOB BBL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you