Katalog Cattani PL

Page 1

WE LOVE WHAT WE DO.

KATALOG PRODUKTÓW 2019

Export3

WPROWADZENIE

UWAGI OGÓLNE Każdy zwrot musi być wcześniej zatwierdzony; akceptowane będą tylko nowe i niedawno dostarczone elementy.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE Akcesoria, materiały eksploatacyjne, które są najcześciej używane podane na stronach 67 68 - 69 - 70 - 71 i 72.

Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.

DOKUMENTACJA PRODUKTU Instrukcje obsługi sprzętu, karty danych produktów i karty charakterystyki produktów Magnolia są dostępne w formacie PDF w zakładce pobierania na stronie internetowej www.cattani.it.

AKTUALIZACJE CEN Na skutek okoliczności, na które nie mamy wpływu, ceny części zamiennych, półfabrykatów, a nawet całych jednostek mogą ulec podwyższeniu bez wcześniejszego zawiadomienia. AKTUALIZACJE TECHNICZNE Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktów z przyczyn technicznych, normatywnych i funkcjonalnych lub z powodu problemów wynikających z dostępności produktów lub półproduktów, bez wcześniejszego powiadomienia. Wymiary, dane techniczne i zdjęcia nie są wiążące. GWARANCJA Wszystkie nasze urządzenia objęte są 12-miesięczną gwarancją od daty sprzedaży (z wyjątkiem sprężarek bezolejowych: 3 lata gwarancji) Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja są niezbędne, aby zapewnić długą żywotność aspiratora. W przypadku, gdy czyszczenie / dezynfekcja /interwencje konserwacyjne nie są przeprowadzane regularnie, nie można objąć maszyny gwarancją. Gwarancja wygasa w przypadku, gdy urządzenia są traktowane nieodpowiednimi produktami.

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Certyfikaty zgodności WE naszych urządzeń są dostępne w formacie PDF w zakładce certyfikacji na stronie internetowej www.cattani.it. CERTYFIKATY ISO Certyfikaty ISO są dostępne w formacie PDF w zakładce Jakość na stronie internetowej www.cattani.it


4

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

A) Towary są dostarczane na ogólnych warunkach sprzedaży określonych w niniejszym dokumencie, które są uważane za w pełni zatwierdzone po zaakceptowaniu naszej oferty sprzedaży lub potwierdzeniu zamówienia (chyba że uzgodniono inaczej na piśmie). B) DANE TECHNICZNE Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w katalogach, rysunkach, cennikach itp. są orientacyjne. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w celu ulepszenia produktów w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. C) WARUNKI DOSTAWY Terminy dostaw podane w naszej ofercie sprzedaży lub w potwierdzeniu zamówienia mają charakter orientacyjny i nie są wiążące; przyjmują standardowe warunki pracy i dostępności produktów. Czasy realizacji liczone są od daty przyjęcia zamówienia. Dostawca nie odpowiada finansowo za opóźnienia w częściowej lub całkowitej dostawie towarów, nawet jeśli są one spowodowane lekkim zaniedbaniem. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za czyny osób trzecich, nabywców i władz lub w przypadku strajków, które należy uznać za siłę wyższą. D) PRZESYŁKA I ZWRÓCONE TOWARY Towar uważa się za dostarczony, gdy został złożony u Przewoźnika, nawet jeśli fracht jest wliczony w cenę. Od tego momentu nabywca jest odpowiedzialny za koszty transportu i ewentualne szkody. Jeżeli towar gotowy do wysyłki nie może zostać wysłany z przyczyn niezależnych od Dostawcy, dostawa zostanie uznana za zrealizowaną po wysłaniu zawiadomienia o gotowości towaru; od tego momentu Dostawca nie będzie odpowiedzialny za przechowywanie i opiekę nad towarem. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu towaru należy kierować do przewoźnika przy odbiorze zamówienia. Żaden towar nie może zostać zwrócony bez uprzedniej autoryzacji; jeśli zwrot zostanie zatwierdzony, towary będą przyjmowane pod warunkiem odpowiedniego zapakowania i dołączenia do nich dowodu dostawy lub faktury; Kupujący jest odpowiedzialny za koszty transportu i uszkodzenia zwracanego towaru.

E) CENY Zapłata za towar powinna zostać przesłana przez Kupującego na adres Dostawcy zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu zamówienia lub w ofercie sprzedaży. Odsetki dzienne naliczane są za zwłokę zgodnie z dekretem nr. 192/2012; opóźniona płatność daje Dostawcy prawo do wstrzymania lub anulowania przyszłych wysyłek. F) TEST W razie potrzeby produkty przechodzą indywidualne testy zgodnie ze specyfikacjami. Nabywca może zażądać, po uprzednim zawiadomieniu i na swój koszt, obecności podczas testów; odbywa się to w normalnych godzinach pracy; Dostawca powiadomi o terminie w odpowiednim czasie. W przypadku obecności obu stron produkt zostanie uznany za sprawdzony i zaakceptowany przez Nabywcę, który następnie przejmuje za niego całą odpowiedzialność. Jeżeli nabywca nie jest obecny podczas testów, musi on sprawdzić towar w ciągu czterech dni od jego otrzymania. Jeżeli w wyznaczonym limicie czasu Nabywca nie poinformuje Dostawcy o wyniku kontroli, produkt zostanie uznany za przyjęty, z wyjątkiem sytuacji określonych w warunkach gwarancji. Dostawca działa uczciwie i sumiennie; pozytywny test nie zwalnia Kupującego z obowiązku przeprowadzenia oględzin w wyżej opisanych celach i nie może służyć jako usprawiedliwienie bezczynności Kupującego przy dochodzeniu rękojmi za wady ukryte. G) GWARANCJA Zgodnie z postanowieniami poprzedniego rozdziału, w terminie 12 miesięcy od dostawy (6 dla produktów eksploatowanych 24 godziny na dobę), Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany (według własnego uznania) wszelkich produktów, które okażą się wadliwe, pod warunkiem, że usterka nie wynika z normalnego zużycia, spowodowanego brakiem doświadczenia lub zaniedbaniem Nabywcy, nieprawidłowej instalacji, nieodpowiedniej konserwacji, nieautoryzowanych modyfikacji i interwencji, nietypowych lub nieodpowiednich warunków pracy, zdarzeń losowych lub czynników niezależnych od dostawcy.


5

Dostawca zadecyduje czy naprawi maszynę na miejscu, czy we własnym zakładzie, po kontroli lokalnej. W obu przypadkach demontaż i montaż produktu z instalacji, w której jest zamontowany, przeprowadzają pracownicy Nabywcy na jego własne ryzyko i koszt. Wszelkie wymienione części stają się własnością Dostawcy. Wszelki transport związany z czynnościami gwarancyjnymi odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Gwarancja obejmuje tylko to, co określono powyżej, i wyklucza jakiekolwiek dalsze żądania odszkodowania. Każdy inny rodzaj gwarancji jest wykluczony. Z korzyścią dla obu stron Nabywca podejmie wszelkie środki bezpieczeństwa, sugerowane doświadczeniem i wiedzą techniczną, aby w jak największym stopniu zapobiec lub ograniczyć usterki lub wadliwe działanie produktu, w szczególności gdy produkt spełnia funkcje istotne dla Kupującego. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedzialne zachowanie ze strony Nabywcy.


6

ISTOTNE SZCZEGÓŁY

SUGESTIE DLA TWOJEGO LOKALU W celu uzyskania jakichkolwiek sugestii prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi autoryzowanymi dystrybutorami i obsługą techniczną. FILTRY ANTYBAKTERYJNE Kupując aspirator nie można pominąć filtra powietrza wywiewanego: filtra antybakteryjnego HEPA H14 z węglem aktywnym. Każdy aspirator powinien być wyposażony w filtr, który należy wymieniać co dwanaście miesięcy. Do każdego filtra dołączony jest samoprzylepny pasek, na którym można wpisać kod filtra i datę aktywacji. Pasek należy przykleić do dobrze widocznej powierzchni, aby móc łatwo zapamiętać datę wymiany. SEPARATOR AMALGAMATU Zalecamy zakup separatora amalgamatu wraz z jednorazowym, szczelnym pojemnikiem na amalgamat. W celu jego usunięcia należy postępować zgodnie z instrukcjami specjalisty. Amalgamat jest odpadem toksycznym/ niebezpiecznym. OPAKOWANIA Dostępne są obudowy do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych; mogą być one również wyposażone w urządzenia zapobiegające zamarzaniu i/lub chłodzące. Zarówno kompresory, jak i aspiratory mogą być instalowane przy pośrednim nasłonecznieniu i wodzie deszczowej bez dodatkowej ochrony. Warunki gwarancji nie mają zastosowania do kompresorów i ssaków wyposażonych w obudowy nie wyprodukowane przez Cattani. PLAKATY I TERMOMETRY POKOJOWE Zalecamy umieszczenie w pobliżu aspiratorów i kompresorów Cattani plakatów ściennych z codzienną i okresową konserwacją. Nieprzestrzeganie wskazówek (wspomnianych w instrukcji obsługi) może być szkodliwe dla urządzenia. Umieść termometr pokojowy w maszynowni w pobliżu urządzeń; w przypadku, gdy temperatura zbliży się do 40 ° C, będziesz wiedział, dlaczego urządzenie przechodzi w tryb awaryjny.


7

SPIS TREŚCI

NOWOŚCI Poziome bezolejowe sprężarki do CAD-CAM Filtr wydzielniczy Maxi-Smart

SPIS TREŚCI Sprzęt dentystyczny Bezolejowe kompresory Centralne systemy sprężonego powietrza typu Blok-Jet Bezolejowe kompresory do systemów CAD-CAM Aspiratory jezdne w obudowie Micro-Smart Turbo-Smart Turbo-Smart 2V Micro-Smart Cube i Turbo-Smart Cube Turbo-Jet Modular Ssaki pneumatyczne Terminale ssaków Separatory do suchych jednostek ssących Komponenty i separatory do pół-mokrych jednostek ssących ze zbiornikiem separacyjnym Systemy centralne Maxi-Smart Suche i pół-mokre systemy ssące typu Blok-Jet Blok-Jet Silent Samodzielne suche i pół-mokre jednostki ssące Mokre jednostki ssące

17 i 76 70

9 10 15 17 19 21 24 27 28 31 35 36 38 40 43 43 47 48 49 57

Produkty Magnolia: chemia do higieny i dezynfekcji gabinetów stomatologicznych

63

Materiały eksploatacyjne, akcesoria i części zamienne

67

SPRZĘT LABORATORIÓW STOMATOLOGICZNYCH Bezolejowe kompresory do CAD-CAM Wyciągi jednostek ruchomych Komponenty wyciągów do laboratoriów dentystycznych Wyciągi do scentralizowanych laboratoriów dentystycznych Wyciągi do maszyny polerującej

75 76 78 81 83 88


8


9

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY


10

CATTANI AIR CARE BEZOLEJOWE KOMPRESORY Standardowe specyfikacje • Wszystkie standardowe kompresory CATTANI / ESAM są bezolejowe i wyposażone w 4 filtry, które gwarantują czystość sprężonego powietrza o wysokiej jakości. • Na żądanie filtr sterylizacyjny może być montowany we wszystkich modelach. • Zbiorniki są pokryte żywicą spożywczą dla dobrej konserwacji powietrza. • Silniki asynchroniczne produkowane są zgodnie z I.E.C. - EN - 60034 - 1 (2006-5) przepisy i przepisy UL 1004 dla Ameryki Północnej. • Osłona z tworzywa sztucznego redukująca hałas obniża poziom ciśnienia akustycznego z 4 do 9 dB (A), zgodnie z modelem kompresora. • Kompresory poziome 1, 2 i 3 cylindrowe zastąpiły te same kompresory w wersji pionowej.

Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem sprzętu Cattani.

KOMPRESORY JEDNOCYLINDROWE Item 013170 (230V 50Hz 1˜) Item 013183 (220V 60Hz 1˜)

AC 100 ND – kompresor jednocylindrowy, bez osuszacza powietrza Silnik jednofazowy 50 Hz - 0,55 kW - 3,8 A. Silnik jednofazowy 60 Hz - 0,70 kW - 4,9 A. Zbiornik powietrza 30 litrów. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach: 67,5 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB (A). W = 600 mm D = 470 mm H = 720 mm. Waga netto = 40 kg (waga brutto = 54 kg) Sugerowana dla 1 unitu stomatologicznego

Item 013130 (230V 50Hz 1˜) Item 013107 (220V 60Hz 1˜)

AC 100 - kompresor jednocylindrowy z osuszaczem powietrza W = 620 mm D = 460 mm H = 720 mm. Waga netto = 47 kg (waga brutto = 61 kg)

Item 013165 (230V 50Hz 1˜) Item 013161 (220V 60Hz 1˜)

AC 100 QND - kompresor jednocylindrowy, z plastikową osłoną redukującą hałas, bez osuszacza powietrza Poziom ciśnienia akustycznego: 63 dB (A). W = 600 mm D = 510 mm H = 860 mm. Waga netto = 50 kg (waga brutto = 64 kg)

Item 013150 (230V 50Hz 1˜) Item 013154 (220V 60Hz 1˜)

AC 100 Q - kompresor jednocylindrowy, z plastikową osłoną tłumiącą hałas, z osuszaczem powietrza W = 660 mm D = 600 mm H = 860 mm. Waga netto = 57 kg (waga brutto = 72 kg)


11

KOMPRESOR DWUCYLINDROWY Item 013270 (230V 50Hz 1˜) Item 013275 (400V 50Hz 3˜) Item 013283 (220V 60Hz 1˜)

AC 200 ND - Kompresor dwucylindrowy, bez osuszacza powietrza Silnik jednofazowy 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A Trójfazowy 1,5 kW - 3,7 A. Silnik jednofazowy 60 Hz - 1,5 kW - 9,2 A. Zbiornik powietrza 30 litrów. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach: 160 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego: 71 dB (A). Szer. = 600 mm Gł. = 470 mm Wys. = 720 mm Masa netto = 48 kg (Waga brutto = 62 kg) Zalecany do 2 unitów stomatologicznych

Item 013230 (230V 50Hz 1˜) Item 013235 (400V 50Hz 3˜) Item 013207 (220V 60Hz 1˜)

AC 200 - Kompresor dwucylindrowy z osuszaczem powietrza W = 620 mm D = 460 mm H = 720 mm. Waga netto = 54 kg (waga brutto = 68 kg)

Item 013265 (230V 50Hz 1˜) Item 013238 (400V 50Hz 3˜) Item 013261 (220V 60Hz 1˜)

AC 200 QND - Kompresor dwucylindrowy, z tłumiącą hałas plastikową osłoną, bez osuszacza powietrza Poziom ciśnienia akustycznego: 63 dB (A). W = 660 mm D = 510 mm H = 860 mm. Waga netto = 56 kg (waga brutto = 71 kg)

Item 013250 (230V 50Hz 1˜) Item 013252 (400V 50Hz 3˜) Item 013254 (220V 60Hz 1˜)

AC 200 Q - Kompresor dwucylindrowy, z tłumiącą hałas plastikową osłoną i osuszaczem powietrza W = 660 mm D = 600 mm H = 860 mm. Waga netto = 64 kg (waga brutto = 79 kg)

KOMPRESOR TRÓJCYLINDROWY Item 013370 (230V 50Hz 1˜) Item 013375 (400V 50Hz 3˜) Item 013383 (220V 60Hz 1˜)

AC 300 ND - Kompresor trójcylindrowy, bez osuszacza powietrza Silnik jednofazowy 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A. Trójfazowy 1,5 kW - 3,7 A. Silnik jednofazowy 60 Hz - 1,75 kW - 12,2 A. Zbiornik powietrza 45 litrów. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach 238 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego 73,6 dB (A). Szer. = 620 mm Gł. = 520 mm Wys. = 750 mm Masa netto = 56 kg (Waga brutto = 70 kg) Zalecany do 3 unitów stomatologicznych

Item 013330 (230V 50Hz 1˜) Item 013335 (400V 50Hz 3˜) Item 013307 (220V 60Hz 1˜)

AC 300 - Kompresor trzycylindrowy z osuszaczem powietrza W = 620 mm D = 520 mm H = 750 mm. Waga netto = 65 kg (waga brutto = 79 kg)


12

Item 013365 (230V 50Hz 1˜) Item 013363 (400V 50Hz 3˜) Item 013361 (220V 60Hz 1˜)

AC 300 QND - Kompresor tójycylindrowy z plastikową osłoną redukującą hałas, bez osuszacza powietrza Poziom ciśnienia akustycznego: 68 dB (A). W = 720 mm D = 580 mm H = 970 mm. Waga netto = 72 kg (waga brutto = 92 kg)

Item 013350 (230V 50Hz 1˜) Item 013353 (400V 50Hz 3˜) Item 013354 (220V 60Hz 1˜)

AC 300 Q - Kompresor tójcylindrowy, z tłumiącą hałas plastikową osłoną i osuszaczem powietrza W = 720 mm D = 600 mm H = 970 mm. Waga netto = 80 kg (waga brutto = 100 kg)

KOMPRESOR DWUCYLINDROWY DWUGŁOWICOWY

Item 013430 (230V 50Hz 1˜) AC 400 - Kompresor Item 013435 (400V 50Hz 3˜) dwucylindrowy,dwugłowicowy z 2 osuszaczami powietrza Item 013407 (220V 60Hz 1˜)

2 silniki jednofazowe 50 Hz - łącznie 2,4 kW - 15,4 A. Trójfazowy łącznie 3 kW - 7,2 A. 2 silniki jednofazowe 60 Hz - łącznie 3 kW 18,4 A. Zbiornik powietrza 100 litrów. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach 320 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego: 73 dB (A). Szer. = 1155 mm Gł. = 550 mm Wys. = 745 mm Masa netto = 112 kg (Waga brutto = 139 kg) Zalecany dla 4-5 unitów stomatologicznych

Item 013451 (230V 50Hz 1˜) Item 013450 (400V 50Hz 3˜) Item 013446 (380V 60Hz 3˜)

AC 400 Q - Kompresor dwucylindrowy, dwugłowicowy, z plastikowymi osłonami redukującymi hałas i 2 osuszaczami powietrza Poziom ciśnienia akustycznego: 63,8 dB (A). W = 1160 mm D = 650 mm H = 890 mm. Waga netto = 135 kg (waga brutto = 173 kg)

KOMPRESOR TRÓJCYLINDROWY DWUGŁOWICOWY Item 013535 (400V 50Hz 3˜) AC 600 - Kompresor trójcylindrowy Item 013538 (380V 60Hz 3˜) dwugłowicowy z 2 osuszaczami

powietrza 2 silniki trójfazowe 50 Hz - łącznie 3 kW 7,4 A. 2 silniki trójfazowe 60 Hz - łącznie 3,5 kW 9,4 A. Zbiornik powietrza 150 litrów. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach 476 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB (A). Szer. = 1320 mm D = 590 mm Wys. = 890 mm Masa netto = 137 kg (Waga brutto = 173 kg) Zalecany dla 6-9 unitów stomatologicznych


13

Item 013550 (400V 50Hz 3˜) Item 013546 (380V 60Hz 3˜)

AC 600 Q - Kompresor trójcylindrowy, dwugłowicowy, z plastikowymi osłonami redukującymi hałas i 2 osuszaczami powietrza Poziom ciśnienia akustycznego: 70,4 dB (A). W= 1320 mm D = 770 mm H = 1040 mm. Waga netto = 169 kg (waga brutto = 200 kg)

KOMPRESOR TRÓJCYLINDROWY TRZYGŁOWICOWY Item 013599 (400V 50Hz 3˜) AC 900 - Kompresor trójcylindrowy,

trójgłowicowy z trzema osuszaczami powietrza 3 silniki trójfazowe 50 Hz - łącznie 4,5 kW 11,1 A. Zbiornik powietrza 300 litrów Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach: 714 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego 75 dB (A) Szer. = 1800 mm D = 810 mm Wys. = 1000 mm Masa netto = 260 kg (Masa brutto = 286 kg) Zalecane dla 13-15 unitów stomatologicznych (55 N l / min na unit)

KOMPRESOR SZEŚCIOCYLINDROWY DWUGŁOWICOWY Item 013595 (400V 50Hz 3˜) AC 1200 - Kompresor

sześciocylindrowy, dwugłowicowy z czterema osuszaczami powietrza 2 silniki trójfazowe 50 Hz - łącznie 6,5 kW 15 A. Zbiornik powietrza 300 litrów Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach: 952 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego 81 dB (A) Szer. = 1800 mm Gł. = 880 mm Wys. = 1100 mm Masa netto = 303 kg (Waga brutto = 350 kg) Zalecane dla 15-17 unitów stomatologicznych (55 N l / min na unit)

KOMPRESOR SZEŚCIOCYLINDROWY TRÓJGŁOWICOWY AC 1800 - Kompresor

Item 013594 (400V 50Hz 3˜) sześciocylindrowy, trójgłowicowy z

sześcioma osuszaczami powietrza 3 silniki trójfazowe 50 Hz - łącznie 9,75 kW 22,6 A. Zbiornik powietrza 300 litrów Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach: 1428 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego 82,5 dB (A) Szer. = 1800 mm Gł. = 1100 mm Wys. = 1100 mm Masa netto = 394 kg (Waga brutto = 441 kg) Zalecane dla 20-25 unitów (55 N l/ min na unit)


14

FILTR ANTYBAKTERYJNY HEPA H14 Item 168429

HEPA H14 Filtr antybakteryjny Filtr można zamontować na głowicy sprężarki oraz w kolumnie suszącej. Jest dostarczany z naklejką z kodem produktu i datą instalacji. Filtr powinien być wymieniany co 12 miesięcy. Naklejka przypomni użytkownikowi o dokładnej dacie wymiany.

OBUDOWA WYGŁUSZAJĄCA DO KOMPRESORÓW 1/2/3 CYLINDROWYCH Item 010800 Obudowa tłumiąca dla kompresorów

1/2/3 cylindrowych (zbiornik powietrza 30/45 litrów) Obudowa wykonana jest z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej malowanej proszkami epoksydowo-poliestrowymi do instalacji na zewnątrz.Tylko jedna obudowa dla trzech modeli, zarówno do instalacji wewnątrz jak i na zewnątrz (z deszczową wodą, bezpośrednim światłem słonecznym, zimnym lub gorącym klimatem). Zainstalowany na jednocylindrowej sprężarce: poziom ciśnienia akustycznego 50 dB (A) Zainstalowany na dwucylindrową sprężarkę: poziom ciśnienia akustycznego 51 dB (A) Zainstalowany na trzycylindrowy kompresor: poziom ciśnienia akustycznego 51 dB (A) W = 840 mm D = 700 mm H = 887 mm Waga netto = 84 kg (waga brutto = 116 kg)

URZĄDZENIE PRZECIW ZAMARZANIU Item 160494 Urządzenie przeciw zamarzaniu W przypadku zimnych klimatów i instalacji na zewnątrz, na życzenie maszyna może być wyposażona w urządzenie przeciwzamarzające. W komplecie z wentylatorem i termostatem. Urządzenie rozpoczyna pracę przy przy 15 ° C.

• Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - przyrząd: Brüel & Kjær typ 2232.


15

CENTRALNE SYSTEMY SPRĘŻONEGO POWIETRZA TYPU BLOK-JET (WZORY I OFERTY NA ZAMÓWIENIE) DLA DUŻYCH INSTALACJI BLOK-JET to wygodne rozwiązanie zarówno ze względu na cenę, jak i koszty zarządzania. Katalog "DUŻE INSTALCJE" jest dostępny na życzenie, w którym można znaleźć 7 Blok-Jet dla instalacji aspiracyjnych od 15 do 230 unitów dentystycznych i 9 Blok-Jet dla instalacji sprężonego powietrza od 15 do 230 unitów dentystycznych. stomatologicznych. Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani.

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA OD 30 DO 35 JEDNOSTEK STOMATOLOGICZNYCH

Item 010656 (400V / 50Hz) Item 010657 (380V / 60Hz)

ACB 400 - Rama aluminiowa wyposażona w 4 niezależne trójfazowe, sześciocylindrowe głowice sprężarek, panel sterowania z PLC i ekranem dotykowym. Silnik trójfazowy 50 Hz, łącznie 13 kW - 31 A. Wytwarzane powietrze pod ciśnieniem 5 barów 1680 N l / min. pochodzący z wytwórni sprężonego powietrza. Silnik trójfazowy 60 Hz, łącznie 15,2 kW - 37 A. Wytworzone powietrze pod ciśnieniem 5 bar 1848 N l / min. pochodzący z wytwórni sprężonego powietrza. System filtracji i osuszania sprężonego powietrza Wymiennik powietrze/powietrze dla 4 sześciocylindrowych głowic sprężarek, który schładza powietrze wychodzące z wytwórni sprężonego powietrza z ok. +100 ° C do temperatury pokojowej + 5 ° C. Osuszacz chłodniczy z elektronicznym wyrzutnikiem kondensatu. Pod ciśnieniem punktu rosy + 3 ° C. Temperatura robocza w pomieszczeniu: min. + 5 ° C / maks. + 35 ° C. Zbiornik CE 200 litrów ze specjalną wykładziną wewnętrzną Poziom ciśnienia akustycznego: ………..dB (A) Szacowane wymiary: W= 1550 mm D= 760 mm H= 2000 mm

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA OD 50 DO 55 JEDNOSTEK STOMATOLOGICZNYCH

Item 010628 (400V / 50Hz) Item 010629 (380V / 60Hz)

ACB 700 - Rama aluminiowa wyposażona w 7 niezależnych trójfazowych sześciocylindrowych głowic sprężarek, panel sterowania z plc i ekranem dotykowym Silnik trójfazowy 50 Hz, łącznie 22,75 kW - 52,4 A. Wytworzone powietrze pod ciśnieniem 5 bar 2940 N l / min. pochodzący z wytwórni sprężonego powietrza. Silnik trójfazowy 60 Hz, łącznie 26,6 kW - 64 A. Wytworzone powietrze pod ciśnieniem 5 bar 3234 N l / min. pochodzący z wytwórni sprężonego powietrza. Poziom ciśnienia akustycznego : ………..dB (A) Szacowane wymiary = 1850 mm D= 800 mm H= 2000 mm


16

Item 169048 (for 50Hz plant) Item 169047 (for 60Hz plant) Item 199748

System filtracji i osuszania sprężonego powietrza Wymiennik powietrze / powietrze dla 6/7 sześciocylindrowych głowic sprężarek, który schładza powietrze wypływające z wytwórni sprężonego powietrza z ok. +100 ° C do temperatury pokojowej + 5 ° C. Osuszacz chłodniczy z elektronicznym wyrzutnikiem kondensatu. Pod ciśnieniem punktu rosy + 3 ° C. Temperatura robocza w pomieszczeniu: min. + 5 ° C / maks. + 35 ° C. Szacowane wymiary: szer. = 850 mm, gł. = 950 mm, wys. = 900 mm 900 litrowy zbiornik CE ze specjalną wykładziną wewnętrzną Szacowane wymiary: Średnica = 800 mm H = 2225mm

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA 65 UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

Item 010638 (400V / 50Hz) Item 010637 (380V / 60Hz)

Item 169063 (for 50Hz plant) Item 169049 (for 60Hz plant)

ACB 900 - Aluminiowa rama wyposażona w 9 niezależnych trójfazowych sześciocylindrowych głowic sprężarek, panel sterowania z plc i ekranem dotykowym Silnik trójfazowy 50 Hz, łącznie 29,25 kW - 67,6 A. Wytworzone powietrze pod ciśnieniem 5 barów 3780 N l / min. pochodzący z wytwórni sprężonego powietrza. Silnik trójfazowy 60 Hz, łącznie 34,2 kW - 82,5 A. Wytworzone powietrze pod ciśnieniem 5 bar 4167 N l / min. pochodzący z wytwórni sprężonego powietrza. Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB (A) Szacowane wymiary: szer. = 2200 mm, gł. = 800 mm, wys. = 2000 mm System filtracji i osuszania sprężonego powietrza Wymiennik powietrze / powietrze dla 9 sześciocylindrowych głowic sprężarek, który cofa powietrze wychodzące z wytwórni sprężonego powietrza z ok. +100 ° C do temperatury pokojowej + 5 ° C. Osuszacz chłodniczy z elektronicznym wyrzutnikiem kondensatu. Pod ciśnieniem punktu rosy + 3 ° C. Temperatura robocza w pomieszczeniu: min. + 5 ° C / maks. + 35 ° C. Szacowane wymiary: szer. = 850 mm, gł. = 950 mm, wys. = 900 mm

Item 199748 900 litrowy zbiornik CE ze specjalną wykładziną wewnętrzną Szacowane wymiary: Średnica = 800 mm H = 2225mm

•Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). •Parametry r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - przyrząd: Brüel & Kjær typ 2232.


17

CATTANI AIR CARE BEZOLEJOWE KOMPRESORY DO SYSTEMÓW CADCAM (CIŚNIENIE OD 8 DO 10 BAR) • Na życzenie kompresor można ustawić już na etapie produkcji. • Inne wersje są dostępne na zamówienie.

KOMPRESOR TRÓJCYLINDROWY DLA CAD-CAM Item 013310 (230V 50Hz 1˜) Item 013313 (400V 50Hz 3˜) Item 013305 (220V 60Hz 1˜)

AC 310 - kompresor trójcylindrowy z osuszaczem powietrza Silnik jednofazowy 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A. Trójfazowy 1,5 kW - 3,7 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 165 N l / min. Silnik jednofazowy 60 Hz - 1,75 kW - 12,2 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 205 N l / min. Zbiornik powietrza 45 litrów. Poziom ciśnienia akustycznego: 73,6 dB (A). W = 620 mm D = 520 mm H = 750 mm Waga netto = 65 kg (Waga brutto - = 79 kg)

Item 013355 (230V 50Hz 1˜) Item 013358 (400V 50Hz 3˜) Item 013359 (220V 60Hz 1˜)

AC 310 Q - Kompresor trójcylindrowy z osuszaczem powietrza i plastikową osłoną tłumiącą hałas Poziom ciśnienia akustycznego: 68 dB (A). W = 720 mm D = 600 mm H = 970 mm Waga netto = 80 kg (Waga brutto = 100 kg)

KOMPRESOR DWUCYLINDROWY, DWUGŁOWICOWY DO CAD-CAM Item 013410 (230V 50Hz 1˜) Item 013413 (400V 50Hz 3˜)

AC 410 - Kompresor dwucylindrowy, dwugłowicowy z 2 osuszaczami powietrza 2 silniki jednofazowe 50 Hz - łącznie 2,4 kW 15,4 A. Łącznie trójfazowe 3 kW - 7,2 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach: 215 N l / min. Zbiornik powietrza 100 litrów. Poziom ciśnienia akustycznego: 73 dB (A). W = 1155 mm D = 550 mm H = 745 mm Waga netto = 112 kg (waga brutto = 139 kg)

Item 013455 (230V 50Hz 1˜) Item 013458 (400V 50Hz 3˜)

AC 410 Q - Kompresor dwucylindrowy, dwugłowicowy z 2 osuszaczami powietrza i plastikową osłoną redukującą hałas Poziom ciśnienia akustycznego: 69,4 dB (A). W = 1160 mm D = 650 mm H = 890 mm. Waga netto = 135 kg (waga brutto = 173 kg)

• Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - przyrząd: Brüel & Kjær typ 2232.


18

KOMPRESOR TRZYCYLINDROWY, DWUGŁOWICOWY DO CAD-CAM

Item 013513 (400V 50Hz 3˜) AC 610 - Kompresor trójcylindrowy, Item 013514 (380V 60Hz 3˜) dwugłowicowy z 2 osuszaczami

powietrza 2 silniki trójfazowe 50 Hz - łącznie 3 kW - 7,4 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 330 N l / min. 2 silniki trójfazowe 60 Hz - łącznie 3,5 kW -9,4 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 410 Nl/min. Zbiornik powietrza 150 litrów. Poziom ciś nienia akustycznego: 74 dB (A). W = 1320 mm D = 590 mm H = 890 mm Masa netto = 137 kg (brutto = 173 kg)

Item 013558 (400V 50Hz 3˜) Item 013559 (380V 60Hz 3˜)

AC 610 Q - Kompresor trójcylindrowy, dwugłowicowy z 2 osuszaczami powietrza i plastikową osłoną redukującą hałas Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB (A). W = 1320 mm D = 770 mm H = 1040 mm. Waga netto = 169 kg (waga brutto = 200 kg)

KOMPRESOR TRÓJCYLINDROWY, TRÓJGŁOWICOWY DO CAD-CAM AC 910 - Kompresor trójcylindrowy,

Item 013578 (400V 50Hz 3˜) trójgłowicowy z 3 osuszaczami powietrza

3 silniki trójfazowe 50 Hz - łącznie 4,5 kW - 11,1 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 495 N l / min. Zbiornik powietrza 300 litrów. Poziom ciśnienia akustycznego: 75 dB (A). W = 1800 mm D = 810 mm H = 1000 mm Masa netto = 260 kg (brutto = 286 kg)

• Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - przyrząd: Brüel & Kjær typ 2232.


19

ASPIRATORY JEZDNE W OBUDOWIE Ogólna specyfikacja

• Silnik zabezpieczony urządzeniem termicznym. Moc wyjściowa 0,4 kW- 3,1 A. • Maksymalny przepływ 1250 l / min. • Maksymalna głowica robocza do pracy ciągłej 1300 mm H2O. • Trzy sondy elektroniczne do kontroli maksymalnego poziomu wydzielania.

ASPI-JET Item 010010 (230V 50Hz 1˜)

Aspi-Jet 6 γ Wyrób medyczny klasy IIa. Kanister do ręcznego opróżniania, pojemność 4 litry. Poziom ciśnienia akustycznego z jedną otwartą plastikową końcówką nr 10:58 dB (A) Poziom ciśnienia akustycznego z jedną otwartą plastikową końcówką nr 20:62 dB (A) W = 530 mm D = 420 mm H = 760 mm Waga netto = 32 kg (waga brutto = 41 kg)

Item 010020 (230V 50Hz 1˜)

Item 010030 (230V 50Hz 1˜)

Item 010040 (230V 50Hz 1˜)

Aspi-Jet 7 γ

Wyrób medyczny klasy IIa. Automatycznie opróżniany za pomocą pompy. Poziom ciśnienia akustycznego z jedną otwartą plastikową końcówką nr 10:58 dB (A) Poziom ciśnienia akustycznego z jedną otwartą plastikową końcówką nr 20:62 dB (A) W = 530 mm D = 420 mm H = 760 mm Waga netto = 34 kg (waga brutto = 43 kg)

Aspi-Jet 8 γ

Wyrób medyczny klasy IIa. Automatycznie opróżniany za pomocą pompy i wody do kubka. Poziom ciśnienia akustycznego z jedną otwartą plastikową końcówką nr 10:58 dB (A) Poziom ciśnienia akustycznego z jedną otwartą plastikową końcówką nr 20:62 dB (A) W = 530 mm D = 420 mm H = 760 mm Waga netto = 36 kg (waga brutto = 47 kg)

Aspi-Jet 9 γ Wyrób medyczny klasy IIa. Automatycznie opróżniany za pomocą pompy, woda do spluwaczki, spluwaczka zamontowana na ruchomym ramieniu ze stali nierdzewnej, kranik do płukania spluwaczki. Poziom ciśnienia akustycznego z jedną otwartą plastikową końcówką nr 10:58 dB (A) Poziom ciśnienia akustycznego z jedną otwartą plastikową końcówką nr 20:62 dB (A) W = 590 mm D = 560 mm H = 760 mm Waga netto = 39 kg (waga brutto = 50 kg)


20

MONO-JET Item 010051 (230V 50Hz 1˜)

Item 010071 (230V 50Hz 1˜)

Mono-Jet Alpha Skrzynka z prostokątnymi krawędziami, automatyczne opróżnianie za pomocą pompy, 24 V. sterownica. Poziom ciśnienia akustycznego 59 dB (A). W = 520 mm D = 285 mm H = 440 mm Waga netto = 27 kg (waga brutto = 33 kg)

Mono-Jet Beta

Skrzynka z zaokrąglonymi krawędziami, automatyczne opróżnianie za pomocą pompy, sterowanie 24 V. Poziom ciśnienia akustycznego 59 dB (A). W = 520 mm D = 285 mm H = 440 mm Waga netto = 27 kg (brutto = 33 kg)

• Jednostki Mono-Jet nie są wyposażone we wsporniki końcówek, które są wymienione na stronie 36. • Różne napięcia i częstotliwości dostępne na zamówienie. • Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła <38 dB (A) - przyrząd: Brüel & Kjær typ 2232.


21

MICRO-SMART • Ssak reaguje automatycznie na każdą anomalię, która może być niebezpieczna dla prawidłowego

funkcjonowania maszyny. Wyświetlacz pokazuje aktualne parametry robocze maszyny podczas zasysania. • Żadne urządzenia peryferyjne ani rozrusznik elektryczny nie są konieczne do zainstalowania MicroSmart równolegle. Wartości głowicy mogą być ustalane przez samego dentystę, zgodnie z jego potrzebami. Wstępnie ustawione głowice: 70 mbar, 100 mbar, 210 mbar. Każda maszyna ssąca może obsługiwać zmienną liczbę unitów dentystycznych w zależności od różnych parametrów: średnicy i długości orurowania, liczby łuków, marki unitów stomatologicznych (wymagania dotyczące zasysania mogą się różnić), dlatego liczba proponowanych unitów stomatologicznych nie powinna być uważana za wiążącą. • W przypadku zimnego klimatu i instalacji zewnętrznych na życzenie urządzenie może być wyposażone w urządzenie przeciw zamarzaniu. • Micro-Smart może być kontrolowany przez dentystę za pomocą aplikacji SmartApp Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani.

MICRO-SMART SCARENATO Item 035050 (230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart bez obudowy Moc wejściowa 1,12 kW - prąd znamionowy 8 A Maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 210 mbar. Maksymalny przepływ 900 l/ min. Sugerowany przy 1-2 operacjach pracujących w tym samym czasie. Poziom ciśnienia akustycznego z kanalizowanym powietrzem: od 64 dB (A) do 71 dB (A) * (wersja bez skrzynki od 60 Hz do 120 Hz) od 63 dB (A) do 68,5 dB (A) * (jednostka ssąca wyposażona w skrzynkę z tworzywa sztucznego od 60 Hz do 120 Hz) W = 370 mm D = 340 mm H = 590 mm Waga netto = 21,50 kg (waga brutto = 32 kg)

Art. 035060 ** (230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart bez obudowy, wyposażony w hydrocyklon ISO 6 W = 370 mm D = 340 mm H = 590 mm Waga netto = 23 kg (waga brutto = 33 kg)

* Poziom ciśnienia akustycznego badany zgodnie z normą ISO 3746-1979 (E) Parametry: r = 1,5 - hałas tła: 34 dB (A). przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232. ** Wyposażony w klawiaturę sterującą. Filtry antybakteryjne do wydalanego powietrza na stronie 71


22

HYDROCYCLONE ISO 6 Item 043378 ** Wersja dla Micro-Smart przed

październikiem 2015 Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 6, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z ISO 11143. Item 043387 ** Wersja dla Micro-Smart od października 2015 WI-FI Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 6, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z ISO 11143.

KLAWIATURA STERUJĄCA MICRO-SMART

Item 181635 Wersja do Micro-Smart przed

październikiem 2015 r. Do jednorazowych zabiegów Micro-Smart.

Item 181642

Wersja dla Micro-Smart od października 2015 roku WI-FI Do jednorazowych zabiegów Micro-Smart.

DODATKOWY TŁUMIK MICRO-SMART Item 160567

Dodatkowy tłumik Micro-Smart

PLASTIKOWA OSŁONKA SILNIKA SSĄCEGO Item 035010

Plastikowa osłona silnika ssącego Formowane panele są łatwe w montażu i dostarczane z płytkami mocującymi, śrubami i instrukcją obsługi. Osłona redukuje wibracje dźwięku i chroni MicroSmart przed kurzem i przypadkowymi kontaktami.

DŹWIĘKOSZCZELNA OBUDOWA DO INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ

Item 074301 Dźwiękoszczelna obudowa do

Item 035065 ** (230V 50/60Hz 1˜)

instalacji wewnętrznej Obudowa jest wykonana z metalu od wewnątrz wyłożonego materiałem dźwiękochłonnym i redukuje poziom dźwięku o 23 dB (A) przy 70 mbar i 210 mbar. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu przy 70 mbar 41 dB (A) * Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu przy 100 mbar 42 dB (A) * Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu przy 210 mbar 48 dB (A) * W = 501 mm D = 480,5 mm H = 737 mm Micro-Smart wyposażony w Hydrocyklon ISO 6, z dźwiękoszczelną obudową do montażu na zewnątrz Micro-Smart jest zainstalowany w obudowie.

* Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z rozporządzeniem ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła: 34 dB (A) - przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232. Filtry antybakteryjne do wywiewanego powietrza na stronie 71 ** dostarczane z klawiaturą sterującą


23

OBUDOWA DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ Item 074302 Obudowa do instalacji zewnętrznej

Item 074303

Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, pomalowanej proszkowo na poliester. Wyposażona w wentylator chłodzący i termostat. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu przy 210 mbar 62 dB (A) * W = 590 mm D = 570 mm H = 850 mm Dźwiękoszczelna obudowa do instalacji zewnętrznej Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, pomalowanej proszkowo na poliester. Wyposażona w wentylator chłodzący i termostat. Poziom ciśnienia akustycznego z kanalizowanym powietrzem od 60 Hz do 120 Hz od 54,5 dB (A) do 61,2 dB (A) * W = 590 mm D = 570 mm H = 850 mm

Obudowy przeciwzamarzaniowe i przeciwsłoneczne do zbyt zimnego i zbyt gorącego klimatu, do ekspozycji na słońce lub deszcz, zostały zaprojektowane i wyprodukowane w celu uzyskania jak najlepszych osiągów i zapewnienia lepszej wentylacji niż w maszynowni.

URZĄDZENIE PRZECIW ZAMARZANIU Item 160498 Urządzenie przeciw zamarzaniu Wyposażony w wentylator chłodzący i termostat. Rozpoczyna pracę przy 15 °C.

* Poziom ciśnienia akustycznego badany zgodnie z normą ISO 3746-1979 (E) Parametry: r = 1,5 - hałas tła: 34 dB (A). przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232. Filtry antybakteryjne do wywiewanego powietrza na stronie 71


24

TURBO-SMART • Ssak reaguje automatycznie na każdą anomalię, która może być niebezpieczna dla prawidłowego funkcjonowania maszyny. Wyświetlacz pokazuje aktualne parametry robocze maszyny podczas zasysania. • Żadne urządzenia peryferyjne ani rozrusznik elektryczny nie są konieczne do zainstalowania Turbo-Smart równolegle. Aktualizacja za pomocą hasła może zostać przeprowadzona w dowolnym momencie na nowych i używanych maszynach. Wartości głowicy mogą być ustalane przez samego dentystę, zgodnie z jego potrzebami. Każda maszyna ssąca może obsługiwać zmienną liczbę unitów dentystycznych w zależności od różnych parametrów: średnicy i długości orurowania, liczby łuków, marki unitów stomatologicznych (wymagania dotyczące zasysania mogą się różnić), dlatego liczba proponowanych unitów stomatologicznych nie powinna być uważana za wiążącą. • W przypadku zimnego klimatu i instalacji zewnętrznych na życzenie urządzenie może być wyposażone w urządzenie przeciw zamarzaniu. • Turbo-Smart może być kontrolowany przez dentystę za pomocą aplikacji SmartApp Sugerujemy przeczytanie paragrafu „Istotne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani, w szczególności jeśli chodzi o redukcję drgań, instalację zewnętrzną (zarówno apiratorów jak i sprężarek) oraz dezynfekcję i dezodoryzację wywiewanego powietrza. itp.

TURBO-SMART WERSJA “A”BEZ OBUDOWY Item 035105 (230V 50/60Hz 1˜)

Wersja Turbo-Smart „A” bez obudowy Moc wejściowa 1,5 kW - prąd znamionowy 6,5 A Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 210 mbar. Maksymalny przepływ 1400 l / min. Sugerowany przy 2 operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu: wersja bez obudowy od 70 Hz do 85 Hz od 68,4 dB (A) do 69 dB (A) * wersja z obudową plastikową od 70 Hz do 85 Hz od 66,4 dB (A) do 67 dB (A) * W = 390 mm D = 350 mm H = 630 mm Waga netto = 37,5 kg (brutto = 49 kg)

Item 035115 (230V 50/60Hz 1˜)

Wersja Turbo-Smart „A” bez obudowy wyposażona w hydrocyklon ISO 18 W = 390 mm D = 350 mm H = 630 mm Waga netto = 39,5 kg (brutto = 50 kg)

* Poziom ciśnienia akustycznego testowany zgodnie z rozporządzeniem ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła: 34 dB (A) - przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232. Filtry antybakteryjne do wywiewanego powietrza na stronie 71


25

HASŁO DO ZMIANY TURBO-SMARTA WERSJA "A" W WERSJĘ „B” Item 035500 Wersja Turbo-Smart „B” (ulepszona za (Należy traktować jako część pomocą hasła) ma następujące cechy: zamienną) Moc wejściowa 1,8 kW - prąd znamionowy 7,5 A Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 210 mbar. Maksymalny przepływ 1700 l / min. Sugerowany przy 4 operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego z kanalizowanym powietrzem: wersja bez skrzynki od 70 Hz do 110 Hz: od 68,4 dB (A) do 73,7 dB (A) * wersja z obudową z t worzywa sztucznego od 70 Hz do 110 Hz od 66,4 dB (A) do 72 dB (A) * HYDROCYCLONE ISO 18 Item 043380 Wersja dla Turbo-Smart przed

październikiem 2015 Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 18, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143

Item 043391 Wersja dla Turbo-Smart od

października 2015 WI-FI Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 18, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143

DODATKOWY TŁUMIK TURBO-SMART Item 160566

Dodatkowy tłumik Turbo-Smart

PLASTIKOWA OSŁONA DO TURBO-SMART DO INSTALACJI WEWNĄTRZ Item 035000 (zawsze dostarczane osobno)

Plastikowa osłona Turbo-Smart do instalacji wewnętrznej Formowane panele są łatwe w montażu i dostarczane z płytkami mocującymi, śrubami i instrukcją obsługi. Pokrywa zmniejsza wibracje dźwięku, chroni Turbo-Smart przed kurzem i przypadkowymi kontaktami.

* Poziom ciśnienia akustycznego badany zgodnie z normą ISO 3746-1979 (E) Parametry: r = 1,5 - hałas tła: 34 dB (A). przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232. Filtry antybakteryjne do wywiewanego powietrza na stronie 71


26

OBUDOWA DŹWIĘKOSZCZELNA DO INSTALACJI NA ZEWNĄTRZ Item 074306

Item 035118 (230V 50/60Hz 1˜)

Obudowa dźwiękoszczelna do instalacji na zewnątrz Skrzynka wykonana jest z metalu od wewnątrz wyłożona materiałem dźwiękochłonnym. Redukuje poziom hałasu o 18 dB (A) zarówno w wersji „A”, jak i „B”. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu: Wersja Turbo-Smart „A” od 70 Hz do 85 Hz: od 48,5 dB (A) do 49,5 dB (A) * Wersja Turbo-Smart „B” od 70 Hz do 110 Hz: od 48,5 dB (A) do 52,2 dB (A) * W = 676 mm D = 555 mm H = 832 mm Turbo-Smart wyposażony w Hydrocyklon ISO 18 i dźwiękoszczelną obudowę do instalacji wewnętrznej Turbo-Smart jest zainstalowany w obudowie

OBUDOWA DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ Item 074305

Obudowa do instalacji na zewnątrz Obudowa jest wykonana z ocynkowanej blachy, pomalowanej proszkowo na poliester. Wyposażona w wentylator chłodzący i termostat .Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu: Turbo-Smart wersja „A” 58 dB (A) * Turbo-Smart wersja „B” 59,6 dB (A) * W = 590 mm D = 570 mm H = 850 mm

Item 074304

Obudowa do instalacji na zewnątrz Obudowa jest wykonana z ocynkowanej blachy, pomalowanej proszkowo na poliester. Wyposażona w wentylator chłodzący i termostat. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu: wersja Turbo-Smart „A” od 70 Hz do 85 Hz: od 54 dB (A) do 55 dB (A) * Wersja Turbo-Smart „B” od 70 Hz do 110 Hz: od 54 dB (A ) do 58,7 dB (A) * W = 590 mm D = 570 mm H = 850 mm

URZĄDZENIE PRZECIW ZAMARZNIU Item 160498 Urządzenie przeciw zamarzaniu

Wyposażony w wentylator chłodzący i termostat. Rozpoczyna pracę przy 15 ° C.

ZAWÓR KOŃCA LINII DLA INSTALACJI SCENTRALIZOWANYCH Item 203770

Zawór końca linii dla instalacji scentralizowanych Zawór końca linii zostaje uruchomiony, aby zwiększyć wlot powietrza i opróżnić syfon utrudniający regularne i stałe zasysanie.

* Poziom ciśnienia akustycznego badany zgodnie z normą ISO 3746-1979 (E) Parametry: r = 1,5 - hałas tła: 34 dB (A). przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232. Filtry antybakteryjne do wywiewanego powietrza na stronie 71


27

TURBO-SMART 2V • •

Dzięki dwóm wentylatorom seryjnym, nowy ssak Turbo-Smart 2V może osiągnąć wartość 2800 mm H2O. Wartość szczytowa może być zaprogramowana od 0 do 2800 mm w kolumnie wody i może być ustawiona w dowolnym momencie przez samego dentystę. Wyższa wartość szczytowa jest użyteczna dla rur o małej średnicy lub z syfonami, w których ciecze nie odpływają, co zmniejsza zasysanie przy standardowych wartościach głowicy. • Ze względów technicznych Turbo-Smart 2V jest dostępny tylko w wersji "B". • Turbo-Smart 2V może być sterowane przez dentystę za pomocą aplikacji SmartApp Sugerujemy przeczytanie paragrafu „Istotne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani, w szczególności odnośnie redukcji drgań, instalacji na zewnątrz (zarówno apiratorów jak i sprężarek) oraz dezynfekcji i dezodoryzacji wywiewanego powietrza itp. są zaniepokojone.

TURBO-SMART 2V BEZ OBUDOWY Item 035130 (230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart 2V bez obudowy Moc wejściowa 2 kW - prąd znamionowy 9A Maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 280 mbar. Maksymalny przepływ 1600 l / min. Sugerowany przy 4 operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 70 dB (A) * W = 540 mm D = 400 mm H = 650 mm Waga netto = 41 kg (Waga brutto = 61 kg)

Item 035135 (230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart 2V bez obudowy wyposażony w hydrocyklon ISO 18 W = 540 mm D = 400 mm H = 650 mm. Waga netto = 43 kg (waga brutto = 69 kg)

HYDROCYCLONE ISO 18 Item 043380 Wersja dla Turbo-Smart 2V przed 2017 rokiem Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 18, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143

Item 043391 Wersja dla Turbo-Smart 2V 2017 WI-FI Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 18, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143

TURBO-SMART 2V DODATKOWY TŁUMIK Item160566 Turbo-Smart 2V dodatkowy tłumik

* Poziom ciśnienia akustycznego badany zgodnie z normą ISO 3746-1979 (E) Parametry: r = 1,5 - hałas tła: 34 dB (A). przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232. Filtry antybakteryjne do wywiewanego powietrza na stronie 71


28

MICRO-SMART CUBE I TURBO-SMART CUBE • Systemy ssące CUBE są mniejsze i cichsze niż ich poprzednicy, ale równie silne. Jest to możliwe przez zastosowanie technologii inwertera, zaawansowanej elektroniki, technologii informacyjnej i oprogramowania. • Te ostatnie są niezbędne do kontrolowania wartości roboczej głowicy, przy zachowaniu aktywnej autoprotekcji systemu. Samokontrola zapotrzebowania na parametry pracy daje znaczną oszczędność energii, przez co jest przyjazna dla środowiska (system automatycznie dobiera wartości obrotowe silników celem dobrania właściwego poziomu ssania. • Ponadto urządzenie oferuje możliwość zdalnego monitorowania pracy ssaka za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi, co pozwala interweniować w razie konieczności. W obliczu trudności środowiskowych (przede wszystkim temperaturowych) lub nieodpowiedniego wykorzystania, aspiratory automatycznie obniżają parametry pracy celem zachowania ciągłości i niedopuszczenia do awarii sprzętu. • Seria CUBE odznacza się wyjątkowo cichą pracą, na poziomie nie przekraczającym 60 dB - dzięki zastosowaniu nowoczesnej obudowy, podczas gdy standardowy ssak pracuje na poziomie 67-69 dB. • Micro-Smart Cube i Turbo-Smart Cube mogą być sterowane przez dentystę za pomocą aplikacji SmartApp Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani.

MICRO-SMART CUBE Item 035031 (230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart CUBE Moc wejściowa 0,95 kW - prąd znamionowy 4 A. Maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 210 mbar. Maksymalny przepływ 1000 l / min Sugerowany przy 1-2 operacjach pracujących w tym samym czasie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 59 dB (A) * W = 420 mm D = 350 mm H = 470 mm Waga netto = 21,5 kg (waga brutto = 30 kg)

Item 035030** (230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart CUBE wyposażony w hydrocyklon ISO 6 Waga netto = 23 kg (waga brutto = 31 kg)

HYDROCYCLONE ISO 6 Item 043381 **

Wersja dla Micro-Smart CUBE Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 6, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143

KLAWIATURA STERUJĄCA MICRO-SMART CUBE Item 181644 Klawiatura sterująca Micro-Smart CUBE

* Poziom ciśnienia akustycznego badany zgodnie z normą ISO 3746-1979 (E) Parametry: r = 1,5 - hałas tła: 34 dB (A). Przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232. ** Dostarczany z klawiaturą sterującą. Filtry antybakteryjne do wywiewanego powietrza na stronie 71


29

DODATKOWY TŁUMIK MICRO-SMART CUBE Item 160569 Micro-Smart CUBE dodatkowy tłumik

TURBO-SMART CUBE WERSJA “A” Item 035121 (230V 50/60Hz 1˜)

Wersja Turbo-Smart CUBE „A” Moc wejściowa 1,2kW - prąd znamionowy 5,5 A. Maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 210 mbar. Maksymalny przepływ 1400 l / min Sugerowany przy dwóch operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 60 dB (A) * W = 500 mm D = 370 mm H = 650 mm Waga netto: 36 kg (waga brutto: 43 kg)

Item 035120 (230V 50/60Hz 1˜)

Wersja Turbo-Smart CUBE „A” wyposażona w hydrocyklon ISO 18 Waga netto = 38 kg (waga brutto = 44 kg)

HASŁO DO PRZEŁĄCZENIA KOSTKI TURBO-SMART WERSJA "A" W WERSJĘ „B” Item 035500

Turbo-Smart CUBE w wersji „B” (aktualizacja za pomocą hasła) ma następujące cechy: Moc wejściowa 1,6 kW - prąd znamionowy 7 A. Maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 210 mbar. Maksymalny przepływ 1700 l / min. Sugerowany przy 4 operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 60 dB (A) *

Item 043392

Wersja dla Turbo-Smart CUBE Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 18, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143

(osobna część)

HYDROCYCLONE ISO 18

* Poziom ciśnienia akustycznego badany zgodnie z normą ISO 3746-1979 (E) Parametry: r = 1,5 - hałas tła: 34 dB (A). Instrument Brüel & Kjaer typ 2232 Filtry antybakteryjne do wywiewanego powietrza na stronie 71


30

TURBO-SMART CUBE DODATKOWY TŁUMIK Item 160566 Turbo-Smart CUBE dodatkowy tłumik

ZAWÓR KOŃCA LINII DO INSTALACJI SCENTRALIZOWANYCH Item 203770 Zawór końca linii do instalacji

scentralizowanych Zawór końca linii zostaje uruchomiony, aby zwiększyć wlot powietrza i opróżnić s yfon utrudniający regularne i stałe zasysanie. Syfony są bardzo częstą usterką instalacji sieci ssącej ze względu na dużą liczbę węży, które muszą być schowane pod podłogą gabinetu dentystycznego. Podczas otwierania zawór końca linii powoduje opróżnianie syfonów przez uderzenie wodne.


31

TURBO-JET MODULAR • Wszystkie modele są wyposażone w elektryczny panel sterowania. • Jednostki TURBO-JET Modular montowane równolegle muszą być wyposażone w rozrusznik (umieszczony w maszynowni) i urządzenia peryferyjne (w jednostkach operacyjnych). Strona 33 (pozycja 026800 i 180949)

• Każda maszyna ssąca może obsługiwać zmienną liczbę unitów dentystycznych w zależności od różnych parametrów: średnicy i długości orurowania, liczby łuków, marki unitów stomatologicznych (wymagania dotyczące aspiracji mogą się różnić), dlatego liczba proponowanych unitów stomatologicznych nie powinna być traktowana jako wiążąca. Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani.

TURBO-JET 1 MODULAR Item 026110 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 Modular bez obudowy Silnik zabezpieczony urządzeniem termicznym. Moc wyjściowa 0,42 kW - 4 A, maksymalny przepływ 650 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 1300 mm H2O. Na jedną operację. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 61 dB (A). W = 540 mm D = 350 mm H = 360 mm Waga netto = 22 kg (waga brutto = 27 kg)

Item 029615 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 Modular bez obudowy, z hydrocyklonem ISO 4 W = 540 mm D = 450 mm H = 380 mm. Waga netto = 24 kg (waga brutto = 29 kg)

Item 026150 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 Modular z obudową Takie same parametry techniczne jak pozycja 026110. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 58 dB (A). W = 565 mm D = 320 mm H = 420 mm. Waga netto = 34 kg (waga brutto = 41 kg)

Item 029655 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 Modular z obudową, z hydrocyklonem ISO 4 W = 640 mm D = 320 mm H = 420 mm. Waga netto = 36 kg (waga brutto = 43 kg)

Item 026170 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 Modular z obudową redukującą hałas Takie same parametry techniczne jak pozycja 026110. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 52 dB (A). W = 610 mm D = 320 mm H = 465 mm. Waga netto = 40 kg (waga brutto = 47 kg)

Item 029695 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 Modular z obudową wyciszającą, z hydrocyklonem ISO 4 W = 640 mm D = 320 mm H = 465 mm. Waga netto = 42 kg (waga brutto = 49 kg)


32 TURBO-JET 2 MODULAR (NIE MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W SEPARATOR AMALGAMU)

Item 026210 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 Modular bez obudowy Silnik zabezpieczony urządzeniem termicznym. Moc wyjściowa 0,80 kW - 6,1 A, maksymalny przepływ 650 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 2300 mm H2O. Sugerowany przy dwóch operacjach pracujących jednocześnie: pierwszy z końcówką nr. 17 lub 20 i druga z końcówką nr. 9/10/21 lub ślinociągiem. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 65 dB (A). W = 560 mm D = 440 mm H = 380 mm Waga netto = 27 kg (waga brutto = 32 kg)

Item 026220 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 Modular bez obudowy Wersja do montażu równoległego Wyposażony w zawór jednokierunkowy

Item 026250 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 Modular z obudową Takie same parametry techniczne jak pozycja 026210. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 61 dB (A). W = 560 mm D = 430 mm H = 470 mm. Waga netto = 37 kg (waga brutto = 43 kg)

Item 026254 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 Modular z obudową Wersja do montażu równoległego Wyposażone w zawór jednokierunkowy.

Item 026270 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 Modular z obudową redukującą hałas Takie same parametry techniczne jak pozycja 026210. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 56 dB (A). W = 560 mm D = 480 mm H = 510 mm. Waga netto = 44 kg (waga brutto = 50 kg)

Item 026274 (230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 Modular z obudową redukującą hałas Wersja do montażu równoległego Wyposażona w zawór jednokierunkowy.

FILTRY ANTYBAKTERYJNE Item 042010 Filtr antybakteryjny Ø 30 z węglem

aktywnym Do filtrowania powietrza wydmuchiwanego przez aspiratory. Usuwanie cząstek do 0,01 μm. Ø = 137 mm H = 225 mm. Przepływ: do 50 m3h. Filtr do wymiany co 6 miesięcy. Sugerowany dla 1-2 unitów stomatologicznych.

• Ostrzeżenie: aspiratory z dwoma wentylatorami nagrzewają się proporcjonalnie do wartości wysokości roboczej. Jeśl i wysokość robocza wzrośnie powyżej 1500 mm H2O, pomieszczenie musi być odpowiednio wentylowane lub klimatyzowane. • Poziom ciś nienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry: r = 1,5 - szum tła: <38 dB (A) I nstrument Brüel & Kjaer typ 2232.


33

Item 042090 Filtr antybakteryjny HEPA H14 z

węglem aktywnym, w komplecie z płytką mocującą Sugerowany dla 4-6 unitów stomatologicznych Maksymalny przepływ 90 m3h Wkład filtra do wymiany co 12 miesięcy

Item 042092 Filtr antybakteryjny HEPA H14 z

węglem aktywnym, w komplecie z płytką mocującą Sugerowany dla 9-12 unitów stomatologicznych Maksymalny przepływ 188 m3h Wkład filtra do wymiany co 12 miesięcy

AKCESORIA DO TURBO-JET 1-2 MODULAR Item 160498

Zestaw przeciw zamarzaniu do TurboJet 1-2 Modular z obudową Wyposażony w wentylator chłodzący i termostat. Rozpoczyna pracę przy 15 ° C.

Item 160495 Zestaw przeciw zamarzaniu do

hydrocyklonu zamontowany w TurboJet 1 Modular z obudową Zaizoluj filtr i rurę spustową odpowiednim materiałem (zapobiegającym zamarzaniu). Rozpoczyna pracę przy 15 ° C.

Item160562 Dodatkowy tłumik dla Turbo-Jet 1 i 2 Modular

Item 160649 Termiczny zawór kompensacyjny do Turbo-Jet 1 Modular

Item 160646 Termiczny zawór kompensacyjny do Turbo-Jet 2 Modular


34

SEPARATORY ISO AMALGAMU DO TURBO-JET 1 MODULAR Item 043365 Hydrocyklon ISO 4 (separator

amalgamatu ISO) Wersja Turbo-Jet 1 Modular bez obudowy Elementy: hydrocyklon, złącze wylotowe z zaworem bezpieczeństwa, wspornik mocujący. Testowane przez TÜV zgodnie z normą ISO 11143.

Item 043366 Hydrocyklon ISO 4 (separator

amalgamatu ISO) Wersja Turbo-Jet 1 Modular z obudową Elementy: hydrocyklon, złącze wylotowe z zaworem bezpieczeństwa, wspornik mocujący, skrzynka metalowa (wspornik + pokrywa). Testowane przez TÜV zgodnie z normą ISO 11143.


35

SSAKI PNEUMATYCZNE SSAKI PNEUMATYCZNE Item 040000

Kompletny ssak pneumatyczny Składa się z: aspiratora pneumatycznego 040005, manometru-elektrozaworu-reduktora ciśnienia 040001, małego wspornika węża 040013, małego węża i końcówki typu „B” 040017.

Item 040005

Ssak pneumatyczny

Item 040001 Manometr - elektrozawór - reduktor ciśnienia

Item 040013 Mała podpora węża (kolor szary)

Item 040017 Mały wąż i terminal (kolor szary)


36

TERMINALE SSAKÓW • Nasze terminale mogą być stosowane w suchych, półmokłych lub mokrych scentralizowanych instalacjach i aspiratorach jezdnych w obudowie

• Wszystkie terminale są wyposażone w styk elektryczny, który może być używany z sygnałem niskiego napięcia.

TERMINALE Z PNEUMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM Item 030031+041094 Terminal z pneumatycznym (kolor szary) zamknięciem

Elementy: wspornik końcówki, rozdzielacz z filtrem, 2 węże z końcówkami, osprzęt i płyta mocująca. W = 135 mm D = 105 mm H = 118 mm.

Item 030050+041094 Terminal z pneumatycznym (kolor szary) zamknięciem i gniazdem ślinociągu

Komponenty: wspornik końcówki i gniazdo ślinociągu. W = 170 mm D = 105 mm H = 118 mm

Item 030056+041094 Terminal z zamknięciem (kolor szary) pneumatycznym i gniazdem

strzykawki Elementy: wspornik końcówki i gniazdo strzykawki. W = 148 mm D = 105 mm H = 118 mm

Item 030108+041094 Terminal z zamknięciem (kolor szary) pneumatycznym, z gniazdami

ślinociągu i strzykawki. Elementy: wspornik końcówki, gniazdo ślinociągu i gniazdo strzykawki. W = 183 mm D = 105 mm H = 118 mm

Item 030071 (kolor szary)

Gniazdo ślinociągu dla terminala pneumatycznego Montaż z tyłu.

Item 030081 (kolor szary)

Gniazdo strzykawki dla terminala pneumatycznego Montaż z tyłu.

TERMINAL Z MANUALNYM ZAMKNIĘCIEM Item 030021+041094 Terminal z manualnym zamknięciem (kolor szary) Komponenty: wspornik końcówki, prostokątny

rozdzielacz z filtrem, 3 węże z zaciskami, osprzęt i płyta mocująca. W= 180 mm D = 85 mm H = 83 mm


37

AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE Item 040030 (Do manualnego wsparcia końcówki) Item 040035 (Do mechanicznego wsparcia końcówki) Item 040020 (Do pneumatycznego wsparcia końcówki)

Ramię 1-segmentowe min. W = 50 mm maks. W = 270 mm + wspornik końcówki.

Item 040050 Ramię 2-segmentowe (Do manualnego wsparcia min. W = 50 mm maks. W = 470 mm + końcówki) wspornik końcówki. Item 040055 (Do mechanicznego wsparcia końcówki) Item 040040 (Do pneumatycznego wsparcia końcówki) Item 040043 (Do mechanicznego wsparcia końcówki) Item 040042 (Do pneumatycznego wsparcia końcówki)

Ramię 3-segmentowe min. W = 50 mm maks. W = 680 mm + wspornik końcówki


38

SEPARATORY DO SUCHYCH JEDNOSTEK SSĄCYCH • Sterowanie poziomem przelewu oraz włączanie / wyłączanie pompy spustowej Mini-Separatora

i Maxi-Kanistra uzyskuje się za pomocą elektronicznych sond i obwodów, które są standardowymi elementami separatorów i kanistrów. • Wszystkie separatory i kanistry są wyposażone w pokrywę, zawór spustowy, wsporniki mocujące, filtry, tuleje do rur.

AUTOMATYCZNY MINI-SEPARATOR Item 020995 (90°) Item 020997 (180°)

Wersja wielooperacyjna do montażu wewnątrz unitu stomatologicznego. Składa się z: Mini-separatora, zaworu elektropneumatycznego Mignon, zespołu opróżniającego, AC 45 P.B., prostego uchwytu rury Ø 25, prostego uchwytu rury Ø 30, uchwytu wygiętej rury Ø 25, uchwytu wygiętego Ø 30. Kanister W = 195 mm D = 135 mm H = 340 mm Elektrozawór W = 120 mm D = 105 mm H = 160 mm

Item 021002 (90°) Item 021003 (180°)

Wersja jednooperacyjna do montażu wewnątrz unitu. Składa się z: Mini-separatora, opróżniacza, AC 45 P.B., prostego uchwytu rury Ø 25, prostego uchwytu rury Ø 30, wygiętego uchwytu rury Ø 25, wygiętego uchwytu Ø 30. Kanister W = 195 mm D = 135 mm H = 340 mm

Item 020996 Wersja wielooperacyjna z obudową do montażu na zewnątrz unitu. Składa się z: mini-separatora, zaworu elektropneumatycznego Mignon, syfonu i pompy spustowej. W = 280 mm D = 205 mm H = 475 mm

Item 020998 Wersja jednooperacyjna z obudową do montażu na zewnątrz unitu. Oprócz kompletnego mini-separatora z pompą opróżniającą nie są wymagane żadne inne akcesoria. W = 280 mm D = 205 mm H = 475 mm


39

MAXI-CANISTER Item 020010 Wersja wielooperacyjna do montażu

wewnątrz unitu stomatologicznego. Składa się z: Maxi-Canister i elektrozaworu z napędem silnikowym. Kanister W = 180 mm D = 175 mm H = 308 mm Elektrozawór W = 170 mm D = 70 mm H = 235 mm

Item 020020 Wersja jednooperacyjna do montażu

wewnątrz unitu. Oprócz kompletnego pojemnika Maxi-Canister nie są wymagane żadne inne akcesoria. W = 180 mm D = 175 mm H = 308 mm

Item 020030 Wersja wielooperacyjna z

elektrozaworem z napędem silnikowym i obudową do montażu na zewnątrz unitu. W = 280 mm D = 205 mm H = 475 mm

Item 020035 Wersja do jednooperacyjna z

obudową do montażu na zewnątrz unitu. W = 280 mm D = 205 mm H = 475 mm.


40

KOMPONENTY I SEPARATORY DO PÓŁ-MOKRYCH JEDNOSTEK SSĄCYCH ZE ZBIORNIKIEM SEPARACYJNYM W przypadku, gdy szpitale, szkoły dentystyczne, kliniki lub gabinety stomatologiczne mają pomieszczenie poniżej unitów dentystycznych, sugerujemy zainstalowanie w tym pomieszczeniu jednego zbiornika separatora, aby odsysane ciecze mogły zostać opróżnione dzięki lekkiemu spadkowi. Jeden pojedynczy zbiornik dla wielu unitów dentystycznych pozwala obniżyć koszty i uprościć zarówno instalację, jak i konserwację.

• Sugerujemy zainstalowanie zaworu elektropneumatycznego w zespole stomatologicznym, w którym można

umieścić Mini-Separator. Zbiornik separatora zostanie zainstalowany w pomieszczeniu zakładu, między rurociągami od krzeseł a ssakami • Zbiornik separatora jest wyposażony we wspornik do montażu na podłodze, elektroniczną kontrolę przelewu, pompę spustową i automatyczny system płukania zbiornika.

ZAWORY ELEKTROPNEUMATYCZNE Item 021144

Item 024150

Zawór elektropneumatyczny Do użytku z AC lub DC. Uruchamia i zatrzymuje ssanie na unitach stomatologicznych tej samej instalacji (nie wyposażonych w moduł P.B.), uniezależniając je od siebie. W = 120 mm D = 105 mm H = 160 mm Zawór elektropneumatyczny mignon 04 Działa tak samo jak pozycja 021144. Do użytku z AC lub DC (z modułem P.B.). W = 84,5 mm D = 70 mm H = 68 mm.

ZBIORNIKI SEPARATORA Item 019966

Separator Tank A 54 (automatyczne opróżnianie). Automatyczny drenaż z pompą - brak możliwości montażu hydrocyklonu (1) Pojemność 39 litrów, odpowiedni dla maksymalnie 17 gabinetów, z automatycznym systemem płukania zbiornika. W = 760 mm D = 490 mm H = 1235 mm

Item 020004 Separator Tank A 54 (automatyczne

opróżnianie). Drenaż grawitacyjny z wymuszonym zatrzymaniem zasysania (możliwość zainstalowania Turbo-Smart z separatorem amalgamatu lub bez). Pojemność 39 litrów, odpowiedni dla maksymalnie 17 gabinetów, z automatycznym systemem płukania zbiornika. W = 760 mm D = 490 mm H = 1235 mm

(1) Do 2500 mm głowicy H2O.


41

Item 019987 Separator Tank A57 (automatyczny

drenaż). Automatyczne opróżnianie z pompą - brak możliwości zainstalowania hydrocyklonu (1) Pojemność 130 litrów, odpowiedni dla maksymalnie 54 gabinetów, z automatycznym systemem płukania zbiornika. W = 1075 mm D = 740 mm H = 1560 mm

Item 020007 . Separator Tank A57 (automatyczny

drenaż). Drenaż grawitacyjny z wymuszonym zatrzymaniem zasysania (możliwość zainstalowania Turbo-Smart z separatorem amalgamatu lub bez) Pojemność 130 litrów, odpowiedni dla maksymalnie 54 gabinetów, z automatycznym systemem płukania zbiornika. W = 1075 mm D = 740 mm H = 1560 mm

TURBO-SMART JAKO POMPA ODPROWADZANIA Item 035105 (230V 50/60Hz 1˜)

Wersja Turbo-Smart „A” bez obudowy Moc wejściowa 1,5 kW - prąd znamionowy 6,5 A Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 210 mbar. Poziom ciśnienia akustycznego z kanalizowanym powietrzem: wersja bez skrzynki od 70 Hz do 85 Hz: od 68,4 dB (A) do 69 dB (A) *, wersja z obudową plastikową od 70 Hz do 85 Hz: od 66,4 dB (A) do 67 dB (A) * W = 390 mm D = 350 mm H = 630 mm Waga netto = 37,5 kg (brutto = 49 kg)

Item 035115 Wersja TURBO-SMART „A” bez (230V 50/60Hz 1˜) obudowy, wyposażona w

hydrocyklon ISO 18 W = 390 mm D = 350 mm H = 630 mm. Waga netto = 39,5 kg (waga brutto = 50 kg)

HYDROCYCLONE ISO 18 Item 043380 Wersja dla Turbo-Smart jako pompa opróżniająca Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 18, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143.

Item 043391 Wersja dla Turbo-Smart jako pompa spustowa WI-FI Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 18, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143.

(1) Do 2500 mm głowicy H2O. • Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła 34 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232.


42

RAMA DO TURBO-SMART JAKO POMPA OPRÓŻNIAJĄCA Item 192016 Rama do turbo-smart jako pompa

opróżniająca W = 520 mm D = 425 mm H = 945 mm.

ZESPÓŁ FILTRA SPUWACZKI Item 021960

Filtr opróżniający spluwaczkę W przypadku, gdy separator amalgamatu jest zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, na unitach dentystycznych należy zamontować spluwaczkę. Elementy składowe: filtr spluwaczki, elektrozawór z magnesem, rurka rozgałęziająca do opróżniania spluwaczki, rura zasysająca i płytka drukowana.


43

ASPIRACJE STOMATOLOGICZNE MAXI-SMART PIERWSZY ZINTEGROWANY ZESPÓŁ SSĄCY DLA DUŻYCH KLINIK, PIERWSZY SYSTEM NA ŚWIECIE, KTÓRY DOSTARCZA, W DODATKU DO STAŁEGO POZIOMU PRÓŻNI, STAŁĄ PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA NA KAŻDYM UNICIE DENTYSTYCZNYM. Zalecane konfiguracje: • 2 MAXI-SMART do 30 operacji jednocześnie • 3 MAXI-SMART do 45 operacji jednocześnie • 4 MAXI-SMART do 60 operacji jednocześnie

Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani.

MAXI-SMART BEZ OBUDOWY Item 035200 (400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart bez obudowy Jednostka ssąca Medio-Jet 2V special + separator odśrodkowy Moc wyjściowa 11,8 kW - 25 A, maksymalna wysokość podnoszenia do pracy ciągłej 2400 mm H2O, maksymalny przepływ 5.000 l / min. Sugerowany dla 15 unitów stomatologicznych pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu od 30 Hz do 75 Hz od 73 dB (A) do 77 dB (A). Około. wymiary W = 708 mm D = 1032 mm H = 1486 mm Masa netto = 215 kg (brutto = 315 kg)

Item 035210 (400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart bez obudowy, z hydrocyklonem ISO 60 Takie same parametry techniczne jak pozycja 035200. Ssak Medio-Jet 2V specjalny + separator odśrodkowy + separator amalgamatu Hydrocyklon Certyfikat ISO 60 dla 98,7% stopnia separacji przy przepływie 55 l / min. Testowane przez TÜV zgodnie z normą ISO 11143. Waga netto = 220 kg (waga brutto = 320 kg)

Item 035201 (400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart bez obudowy, z filtrem Takie same parametry techniczne jak pozycja 035200. Wyposażony w filtr antybakteryjny HEPA H14.

Item 035211 (400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart bez obudowy, z hydrocyklonem ISO 60 i filtrem Takie same parametry techniczne jak pozycja 035210. Wyposażone w filtr antybakteryjny HEPA H14.

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry: r = 1,5 - szum tła: 34 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232.


44

MAXI-SMART Z OBUDOWĄ Item 035205 (400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart z obudową Takie same parametry techniczne jak pozycja 035200. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu od 30 Hz do 75 Hz od 67 dB (A) do 68 dB (A). Szacowane wymiary: W = 708 mm D = 1069 mm H = 1488 mm Masa netto = 265 kg (Masa brutto = 365 kg)

Item 035215 (400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart z obudową i hydrocyklonem ISO 60 Takie same parametry techniczne jak pozycja 035210. Waga netto = 270 kg (Waga brutto = 370 kg)

Item 035206 (400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart z obudową i filtrem Takie same parametry techniczne jak pozycja 035205. Z filtrem antybakteryjnym HEPA H14.

Item 035216 (400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart z obudową, hydrocyklonem ISO 60 i filtrem Takie same parametry techniczne jak pozycja 035215. Z filtrem antybakteryjnym HEPA H14.

HYDROCYCLONE ISO 60 Item 043395

Wersja dla Maxi-Smarta

Komponenty: 1 hydrocyklon ISO 60, płyty mocujące, węże recyrkulacyjne. Testowany przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143.

FILTR DO MAXI-SMARTA Item160485 Filtr próżniowy 3 "i wkład HEPA H14

DŹWIĘKOSZCZELNA OBUDOWA ZESPOŁU SSĄCEGO Item 035020 Dźwiękoszczelna obudowa na jednostkę ssącą

•Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła 34 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232.


45

INSTALACJA SSĄCA OD 15 DO 24 UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH PRACUJĄCYCH W TYM SAMYM CZASIE

Item 072957 (400V / 50Hz) Item ........... (380V / 60Hz)

Jednostka ssąca nr 2 Maxi-Jet 2S + panel sterowania nr 1 C83 400V / 50Hz + czujnik p + regulator / timer + filtry antybakteryjne nr 2 HEPA H14 Silnik 50Hz. Całkowita moc wyjściowa trójfazowa 8 kW - 19,4 A, maksymalny przepływ 7200 l / min. do głowicy roboczej do pracy ciągłej 150 mbar. Silnik 60 Hz. Całkowita moc wyjściowa trójfazowa 9,2 kW - 20,4 A, maksymalny przepływ 8600 l / min., Do głowicy roboczej do pracy ciągłej 150 mbar. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 79 dB (A). Około. wymiary: szer. = 1100 mm, gł. = 700 mm, wys. = 1500 mm.

Item 020007

Zbiornik separatora A57

Item 035115

Wersja Turbo-Smart „A” bez obudowy, wyposażona w hydrocyklon ISO 18 Moc wejściowa 1,5 kW - prąd znamionowy 6,5 A. Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 210 mbar. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu: wersja bez skrzynki od 70 Hz do 85 Hz: od 68,4 dB (A) do 69 dB (A) wersja z obudową plastikową od 70 Hz do 85 Hz: od 66,4 dB (A) do 67 dB (A) W = 390 mm D = 350 mm H = 630 mm

Drenaż grawitacyjny z wymuszonym zatrzymaniem zasysania (możliwość zamontowania Turbo-Smart z separatorem amalgamatu). Pojemność 130 litrów, odpowiednia do 54 zabiegów. Wyposażony w automatyczny system płukania. Wymiary: W = 1075 mm D = 740 mm H = 1560 mm

Item 192016 Rama do turbo-smart jako pompy opróżniającej W= 520 mm D= 425 mm H= 945 mm.

Item 024150 Zawór elektropneumatyczny Mignon 04

Do zamontowania na każdym unicie stomatologicznym W = 84,5 mm D = 70 mm H = 68 mm.

OSTRZEŻENIE: WĘŻE POŁĄCZENIOWE NIE SĄ DOŁĄCZONE.


46

INSTALACJA SSĄCA OD 35 DO 55 UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH PRACUJĄCYCH W TYM SAMYM CZASIE

Item 072848 (400V / 50Hz)

Jednostka ssąca nr 2 Uni-Jet 501 + panel sterowania nr 1 CU 501/2 UK „C” PST + falownik nr 2 x 11 kW + PLC + ekran dotykowy + nr 2 filtry antybakteryjne HEPA H14 Całkowita moc wyjściowa trójfazowa 16,5 kW - 38,5 A, maksymalny przepływ ok. 11500 l / min. do maksymalnej wysokości roboczej przy pracy ciągłej 250 mbar lub ok. 14800 l / min. do maksymalnej roboczej wysokości podnoszenia przy ciągłej pracy 200 mbar. Poziom ciśnienia akustycznego ze skanalizowanym powietrzem ……. dB (A). Szacowane wymiary: szer. = 1600 mm, gł. = 1050 mm, wys. = 2200 mm

Item 020007

Zbiornik separatora A57 Drenaż grawitacyjny z wymuszonym zatrzymaniem zasysania (możliwość zamontowania Turbo-Smart z separatorem amalgamatu). Pojemność 130 litrów, odpowiednia do 54 zabiegów. Wyposażony w automatyczny system płukania. Wymiary: W = 1075 mm D = 740 mm H = 1560 mm

Item 035115 Wersja Turbo-Smart „A” bez obudowy, wyposażona w

hydrocyklon ISO 18 Moc wejściowa 1,5 kW - prąd znamionowy 6,5 A. Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 210 mbar. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu: wersja bez skrzynki od 70 Hz do 85 Hz: od 68,4 dB (A) do 69 dB (A) wersja z obudową plastikową od 70 Hz do 85 Hz: od 66,4 dB (A) do 67 dB (A) W = 390 mm D = 350 mm H = 630 mm

Item 192016 Item 024150

Rama do Turbo-Smart jako pompy spustowej

W= 520 mm D= 425 mm H= 945 mm.

Zawór elektropneumatyczny Mignon 04 Do zamontowania na każdym unit stomatologiczny W = 84,5 mm D = 70 mm H = 68 mm

OSTRZEŻENIE: WĘŻE POŁĄCZENIOWE NIE SĄ DOŁĄCZONE.


47

SUCHE I PÓŁ-MOKRE SYSTEMY SSĄCE TYPU BLOK-JET (PROJEKT I OFERTA NA ZAMÓWIENIE) 2 FLUX-JET 2V + RAMKA + PANEL STEROWANIA C59 + REGULATOR + TIMER Item 020893

2 Flux-Jet 2V + ramka + panel sterowania C59 + regulator + timer Całkowita moc wyjściowa 4,4 kW - 11 A, maksymalny przepływ ok. 3500 l / min, maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 235 mbar. Polecany na 8 studiów w pracy jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 75 dB (A). W = 1000 mm D = 700 mm H = 1500 mm Masa netto = 120 kg (Waga brutto = 220 kg)

2 MAXI-JET 2S + RAMKA + PANEL STEROWANIA C83 + REGULATOR + TIMER Item 020844

2 Maxi-Jet 2S + rama + panel sterowania C83 + nastawnik + timer Całkowita faza wyjściowa mocy 8 kW - 19,4 A, maksymalny przepływ ok. 7200 l / min, maksymalna praca przy pracy ciągłej 150 mbar. Polecany na 24 studia pracujące jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu od 76,5 dB (A) do 79,5 dB (A). W = 1200 mm D = 700 mm H = 1500 mm Masa netto = 220 kg (Waga brutto = 320 kg)


48

BLOK-JET SILENT BLOK-JET SILENT 1 I BLOK-JET SILENT 2 Dziesięć lat później Blok-Jet wyrósł na BLOK-JET Silent 1 i 2: • Wciąż wyciszony i wentylowany; • Dwa panele drzwiowe zapewniają łatwy dostęp podczas regularnych czynności konserwacyjnych; • Wyposażony w kółka ułatwiające główne czynności konserwacyjne. Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani.

BLOK-JET SILENT 1 Item 073500 (230 V 50Hz)

BLOK-JET SILENT 2

Item 073520 (230 V 50Hz)

Blok-Jet Silent 1 Do 2 unitów stomatologicznych pracujących jednocześnie. Micro-Smart z hydrocyklonem ISO 6 - Silnik: moc wejściowa 1,12 kW - prąd znamionowy 8 A. Maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 210 mbar - Maksymalny przepływ 900 l / min. AC200 - Dwucylindrowa sprężarka z osuszaczem powietrza. Silnik jednofazowy: moc wyjściowa 1,2 kW 7,7 A. Zbiornik powietrza 30 l. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach 160 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego: 57,5 dB (A). W = 727 mm D = 577 mm H = 1583 mm. Waga netto = 220 kg

Blok-Jet Silent 2 Do 4 unitów stomatologicznych pracujących jednocześnie. Wersja Turbo-Smart „B”(za pomocą hasła) * z Hydrocyklonem ISO 18 - Silnik: moc wejściowa 1,8 kW - prąd znamionowy 7,5 A. Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 210 mbar - Maksymalny przepływ 1700 l / min. AC300 - Trzycylindrowa sprężarka z osuszaczem powietrza. Silnik jednofazowy: moc wyjściowa 1,5 kW - 10,2 A. Zbiornik powietrza 45 l. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 5 rzeczywistych barach 238 N l / min. Poziom ciśnienia akustycznego: 55 dB (A). W = 757 mm D = 607 mm H = 1936 mm. Waga netto = 280 kg

* Cena Blok-Jet Silent 2 nie obejmuje hasła, które należy zakupić osobno. •Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). •Parametry: r = 1,5 - szum tła: 34 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232.


49

SAMODZIELNE SUCHE I PÓŁ-MOKRE JEDNOSTKI SSĄCE • Panele sterujące zaprojektowane dla dwóch lub więcej jednostek zasysających są wyposażone w

elektroniczne urządzenie do automatycznego uruchamiania / zatrzymywania jednego lub większej liczby silników w zależności od potrzeb zasysania. • Urządzenie łączące dla obwodu elektronicznego wszystkich elektronicznych paneli sterujących (tj. Wszystkie panele sterujące oznaczone jako końcowe E, np. C 75 / 1E, C75 / E itd.) należy uzupełnić o peryferyjną płytkę drukowaną. Jednostka do umieszczenia obok wspornika końcówki. • Jednostki zasysające z dwoma wentylatorami nagrzewają się proporcjonalnie do wartości wysokości roboczej. Jeśli wysokość robocza wzrośnie powyżej 1500 mm H2O, pomieszczenie musi być odpowiednio wentylowane lub klimatyzowane; zalecane jest zainstalowanie zaworu kompensacji temperatury (dostarczanego oddzielnie). • Każda maszyna ssąca może obsługiwać zmienną liczbę unitów stomatologicznych w zależności od różnych parametrów: średnicy i długości orurowania, liczby zagięć, marki unitu (wymagania dotyczące aspiracji mogą być różne), dlatego sugerowana przez nas liczba unitów stomatologicznych nie powinna być traktowana jako wiążąca.

JEDNOSTKI SSĄCE JEDNOSTKA SSĄCA UNI-JET 75 Item 020322 (230V 50Hz 1˜)

Jednostka ssąca Uni-Jet 75 Silnik jest zabezpieczony urządzeniem termicznym. Jednofazowa moc wyjściowa 0,4 kW - 3,1 A, maksymalny przepływ 1250 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 1300 mm H2O. Do użytku jednorazowego. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 62 dB (A). W = 231,5 mm D = 246 mm H = 251 mm Waga netto = 10 kg (waga brutto = 12 kg)

Item 020240

Akcesoria do Uni-Jeta 75

Item 160562

Tłumik uzupełniający do wyciąganego powietrza Uni-Jet 75

Item 044500

Uchwyt do Uni-Jeta 75

Item 020270 (230V 50Hz 1˜)

Mini panel sterowania Do jednego jednofazowego Uni-Jeta 75.

Item 020274 Uni-Jet 75 z obudową (230V 50Hz 1˜) Bez panelu sterowania. Poziom ciśnienia

akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 58 dB (A). W = 315 mm D = 280 mm H = 330 mm Waga netto = 17 kg (waga brutto = 20 kg)

Item 020276 (230V 50Hz 1˜)

Uni-Jet 75 z obudową i wewnętrznym panelem sterowania

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry: r = 1,5 - szum tła <51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232.


50

JEDNOSTKA SSĄCA TECNO-JET Item 020590 (230V 50Hz 1˜) Item 020600 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Tecno-Jet Jednofazowa moc wyjściowa 0,75 kW - 5,5 A, trójfazowa moc wyjściowa 0,75 kW 3,4 / 1,95 A, maksymalny przepływ 2000 l / min, maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 1400 mm H2O. Sugerowany dla 3 unitów stomatologicznych pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 68 dB (A) W = 302,5 mm D = 302 mm H = 319 mm Waga netto = 18 kg (brutto = 21 kg)

Item 020611

Akcesoria do Tecno-Jeta Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym.

Item 160563

Tłumik uzupełniający do wyciąganego powietrza Tecno-Jet

Item 044200

Uchwyt do Tecno-Jeta Do montażu ściennego Tecno-Jeta.

Item 020601 (230V 50Hz 1˜) Item 020606 (230/400V 50Hz 3˜) Item 020615 (230V 50Hz 1˜)

Tecno-Jet z obudową Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 60 dB (A). W = 390 mm D = 345 mm H = 410 mm. Tecno-Jet z obudową i elektrycznym panelem sterowania

Item 160639

Zawór kompensacji termicznej dla jednostki ssącej Tecno-Jet

Item 020630 Item 020640

Panele sterowania C93 / 1 - C93 Dla jednego Tecno-Jeta odpowiednio jednolub trójfazowego. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023200 Item 023240

Panele sterowania C94 / 1E– C94 / E wersja elektroniczna Dla 2 jednostek Tecno-Jeta odpowiednio jedno - lub trójfazowych. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

•Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). •Parametry: r = 1,5 - szum tła: <51 dB (A). Przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232 Uwaga: Filtry antybakteryjne na stronie 71


51

JEDNOSTKA SSĄCA FLUX-JET Item 020701 (230V 50Hz 1˜) Item 020702 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Flux-Jet Moc wyjściowa jednofazowa 1,1 kW - 7,6 A, trójfazowa 1,5 kW - 6,4 / 3,7 A, maksymalny przepływ 3300 l / min, maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 1500 mm H2O. Sugerowany przy 4 operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 68,5 dB (A). W = 334 mm D = 405 mm H = 341 mm Waga netto = 22 kg (waga brutto = 27 kg)

Item 020831 Item 020832

Akcesoria do Flux-Jet Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym.

Item 160564

Uzupełniający tłumik dla wyciągniętego powietrza Flux-Jet

Item 044300

Uchwyt do Flux-Jeta Do montażu ściennego FluxJeta.

Item 020825 (230V 50Hz 1˜) Item 020826 (230/400V 50Hz 3˜)

Flux-Jet z obudową Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 63 dB (A). W = 520 mm D = 430 mm H = 510 mm.

Item 020824 (230V 50Hz 1˜)

Flux-Jet z obudową i elektrycznym panelem sterowania

Item 160647 Item 160640

Zawór kompensacji termicznej do jednostki ssącej Flux-Jet Dla jednego Flux-Jeta odpowiednio jedno lub trójfazowe.

Item 020850 Item 020860

Panele sterowania C73 - C74 Dla jednego Flux-Jet odpowiednio jedno - lub trójfazowe W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023300 Item 023310

Panele sterujące C75 / 1E - C75 / E wersja elektroniczna Dla 2 jednostek Flux-Jet odpowiednio jedno - lub trójfazowych W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

Item 023340 Item 023350

Panele sterujące C77 / 1E - C77 / E wersja elektroniczna Dla 3 jednostek Flux-Jet odpowiednio jedno - lub trójfazowych. W = 550 mm D = 250 mm H = 700 mm.

•Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). •Parametry: r = 1,5 - szum tła: <51 dB (A). Instrument Brüel & Kjaer typ 2232 Uwaga: Filtry antybakteryjne na stronie 71


52

JEDNOSTKA SSĄCA MEDIO-JET Item 021030 (230/400V 50Hz 3˜)

Item 021040

Jednostka ssąca Medio-Jet Moc wyjściowa trójfazowa 2,2 kW - 9 / 5,2 A, maksymalny przepływ 5000 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 1750 mm H2O. Sugerowany dla 7 operacji pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 76 dB (A). W = 395 mm D = 332 mm H = 415 mm Waga netto = 30 kg (waga brutto = 35 kg) Akcesoria do Medio-Jeta Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym

Item 160565 Tłumik uzupełniający do wyciąganego powietrza Medio-Jet

Item 021050

Panel sterowania C58 Do 1 trójfazowego aparatu Medio-Jet. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023400

Panel sterowania C59 / E w wersji elektronicznej Do 2 trójfazowych jednostek Medio-Jet. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

JEDNOSTKA SSĄCA MAXI-JET 2S Item 021090 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Maxi-Jet 2S Moc wyjściowa trójfazowa 4 kW - 16,7 / 9,7 A, maksymalny przepływ 8333 l / min, maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 1500 mm / H2O. Sugerowany przy 12 operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 76,5 dB (A). W= 566 mm D = 422 mm H = 443 mm Waga netto = 54 kg (waga brutto = 60 kg)

Item 021100

Akcesoria do Maxi-Jeta 2S Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym.

Item 021110

Panel sterowania C82 Na 1 trójfazową jednostkę Maxi-Jet 2S. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023450 Panel sterowania C83/E wersja

elektroniczna Dla 2 trójfazowych jednostek Maxi-Jet 2S. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

•Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). •Parametry: r = 1,5 - szum tła: <51 dB (A). przyrząd Brüel & Kjaer typ 2232 Uwaga: Filtry antybakteryjne na stronie 71


53

Item 023460 Panel sterowania C84 / E wersja

elektroniczna Do 3 trójfazowych jednostek Maxi-Jet 2S W = 550 mm D = 250 mm H = 700 mm.

Item 023470 Panel sterowania C85 / E wersja

elektroniczna Do 4 trójfazowych jednostek Maxi-Jet 2S. W = 550 mm D = 250 mm H = 700 mm.

DWUKIERUNKOWE URZĄDZENIE PERYFERYJNE P.B. Item 180949

Dwukierunkowe urządzenie peryferyjne p.b. (wyczuwa średnicę węża: Ø 16 lub Ø 11) wymagane tylko w przypadku paneli sterowania elektronicznego (oznaczonych końcową literą E, np. C75 / 1E, C75 / E itp.). Każdy wspornik końcówki musi być wyposażony w jedną obwodową płytkę drukowaną. jednostkę, która musi być umieszczona obok niej. W = 70 mm D = 70 mm H = 22 mm

ZESPÓŁ SSĄCY Z DWOMA WENTYLATORAMI 2V Jednostki ssące z dwoma wentylatorami nagrzewają się proporcjonalnie do wartości wysokości roboczej. Jeśli wysokość robocza wzrośnie powyżej 1500 mm H2O, pomieszczenie musi być odpowiednio wentylowane lub klimatyzowane.

JEDNOSTKA SSĄCA UNI-JET 75 2V Item 020370 (230V 50Hz 1˜) Item 020375 (230/400V 50Hz 3˜)

Item 020248

Jednostka ssąca Uni-Jet 75 2V Moc wyjściowa jednofazowa 0,70 kW 5,2 A, trójfazowa 0,75 kW - 3,4 / 1,95 A. Maksymalny przepływ 1330 l / min. Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 2690 mm H2O. Zalecany do użytku jednorazowego. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 64 dB (A). W = 246 mm D = 491 mm H = 251 mm Waga netto = 13 kg (waga brutto = 15 kg) Akcesoria dla Uni-Jet 75 2V Z zaworem jednokierunkowym.

Item 160563 Tłumik uzupełniający do powietrza wylotowego Uni-Jet 75 2V

•Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). •Parametry: r = 1,5 - szum tła: <51 dB (A). Instrument Brüel & Kjaer typ 2232 •Uwaga: Filtry antybakteryjne na stronie 71


54

Item 020386 (230V 50Hz 1˜) Item 020388 (230/400V 50Hz 3˜)

Item 020630 Item 020640

Uni-Jet 75 2V z obudową Bez panelu sterowania. Moc wyjściowa jednofazowa 0,70 kW - 5,2 A, trójfazowa 0,75 kW - 3,4 / 1,95 A. Maksymalny przepływ 1330 l / min. Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 2000 mm H2O. Zalecany do użytku jednorazowego. Bez panelu sterowania Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 61,3 dB (A). W = 520 mm D = 350 mm H = 320 mm Waga netto = 25 kg (waga brutto = 33 kg) Panele sterowania C93 / 1 - C93 Dla jednego Uni-Jet 2V odpowiednio jedno - lub trójfazowe. L = 300 mm P = 170 mm H = 400 mm.

JEDNOSTKA SSĄCA TECNO-JET 2V Item 020921 (230V 50Hz 1˜) Item 020922 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Tecno-Jet 2V Moc wyjściowa jednofazowa 1,1 kW - 7,5 A, trójfazowa 1,5 kW - 6 / 3,5 A. Maksymalny przepływ 2170 l / min. Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej jednofazowej 2000 mm H2O, trójfazowej 2350 mm H2O. Sugerowany przy 2 operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 65 dB (A). W = 303 mm D = 543 mm H = 319 mm Waga netto = 22 kg (waga brutto = 27 kg)

Item 020621 Item 020613

Akcesoria do Tecno-Jet 2V 1,1 kW Akcesoria do Tecno-Jet 2V 1,5 kW Z zaworem jednokierunkowym i termicznym zaworem kompensacyjnym.

Item 160563

Tłumik uzupełniający do powietrza wylotowego Tecno-Jet 2V

Item 020850 Item 020860

Panele sterowania C73 - C74 Dla jednego Tecno-Jet 2V odpowiednio jedno- lub trójfazowego. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023300 Item 023310

Panele sterujące C75 / 1E - C75 / E wersja elektroniczna Dla dwóch Tecno-Jet 2V odpowiednio jedno- lub trójfazowych. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

•Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). •Parametry: r = 1,5 - szum tła: <51 dB (A). Instrument Brüel & Kjaer typ 2232 Uwaga: Filtry antybakteryjne na stronie 71


55

JEDNOSTKA SSĄCA FLUX-JET 2V Item 020715 Jednostka ssąca Flux-Jet 2V (230/400V 50Hz 3˜) Moc wyjściowa trójfazowa 2,2 kW - 9 / 5,2A. Maksymalny przepływ 3330 l / min. Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 2350 mm H2O. Sugerowany przy 4 operacjach pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 72 dB (A). W = 334 mm D = 575 mm H = 341 mm Waga netto = 30 kg (waga brutto = 37 kg)

Item 020837

Akcesoria do Flux-Jet 2V Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacji termicznej.

Item 160564

Tłumik uzupełniający do powietrza wylotowego Flux-Jet 2V

Item 021050

Panel sterujący C58 Do jednego trójfazowego Flux-Jet 2V. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Panel sterujący C59/E wersja elektroniczna Na 2 trójfazowe Flux-Jet 2V. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm. Item 023410 Panel sterujący C60/E wersja elektroniczna Do 3 trójfazowych Flux-Jet 2V. W = 550 mm D = 250 mm H = 700 mm.

Item 023400

JEDNOSTKA SSĄCA MEDIO-JET 2V Item 020930 (230/400V 50Hz 3˜)

Item 021045

Jednostka ssąca Medio-Jet 2V Moc wyjściowa trójfazowa 4 kW - 16,7 / 9,7 A. Maksymalny przepływ 4830 l / min. Maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 2450 mm H2O. Sugerowany dla 7 operacji pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 72 dB (A). W = 395 mm D = 705 mm H = 415 mm Waga netto = 57 kg (waga brutto = 66 kg) Akcesoria dla Medio-Jet 2V Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym.

Item 160565 Tłumik uzupełniający do powietrza wylotowego Medio-Jet 2V

• Jednostki instalowane równolegle muszą być wyposażone w tłumik z zaworem jednokierunkowym. • Uwaga 1: W przypadku, gdy nasze standardowe produkty nie mogą spełnić niezbędnych wymagań, jesteśmy gotowi zaprojektować specjalne, spersonalizowane rozwiązania. • Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła <51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232. Uwaga 2: Filtry antybakteryjne na zamówienie na stronie 71


56

Item 021110 Panel sterujący C82

Dla jednego Medio-Jeta 2V W= 300 mm D= 170 mm H= 400 mm.

Item 023450 Panel sterujący C83/E wersja

elektroniczna Dla dwóch Medio-Jetów 2V trójfazowych. W= 400 mm D= 220 mm H= 580 mm.

ZAWÓR KOŃCA LINII DLA INSTALACJI CENTRALNYCH Item 203770 Zawór końca linii dla instalacji

scentralizowanych Zawór końca linii zostaje uruchomiony, aby zwiększyć wlot powietrza i opróżnić s yfon utrudniający regularne i stałe zasysanie.


57

MOKRE JEDNOSTKI SSĄCE • Wszystkie pompy są wyposażone w separator powietrza/wody, z wyjątkiem pozycji 021360-021350 • Panele sterujące zaprojektowane dla dwóch lub więcej pomp są wyposażone w elektroniczne urządzenie do automatycznego włączania/wyłączania jednej lub więcej pomp w zależności od zapotrzebowania na zasysanie. • Urządzenie łączące dla obwodu elektronicznego wszystkich elektronicznych paneli sterujących (tj. Wszystkie panele sterujące oznaczone końcową literą E, takie jak C75 / 1E, C75 / E itp.) należy uzupełnić o peryferyjną płytkę drukowaną. J ednostka do umieszczenia obok wspornika końcówki. • Wsporniki końcówek i zawory elektropneumatyczne, które są niezbędne we wszystkich mokrych instalacjach, są wymienione w sekcji suchych instalacji na stronach 36 i 40. • Każda maszyna ssąca może obsłużyć zmienną liczbę unitów stomatologicznych w zależności od różnych parametrów: średnicy i długości orurowania, liczby zagięć, marki unitu (wymagania dotyczące aspiracji mogą być różne), dlatego sugerowana przez nas liczba unitów stomatologicznych nie powinna być traktowana jako wiążąca. • Dopływ wody do pomp PAL 28 i PAL 50 jest wykonany zgodnie z UNI EN 1717, listopad 2002, kat. 5, przepisy dotyczące jednostek zabezpieczających A i B (przerwa powietrzna do odpływu). Doprowadzenie wody do pomp PAL 14 i PAL 38 należy wykonać zgodnie z UNI EN 1717, listopad 2002, kat. 5, przepisy dotyczące jednostek ochrony A i B.

Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani.

POMPA PAL 14 Item 021211 (230V 50Hz 1˜)

Pompa PAL 14 bez obudowy z elektrycznym panelem sterowania Moc wyjściowa jednofazowa 0,8 kW - 5 A, maksymalny przepływ 500 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 2700 mm H2O. Sugerowany do 2 operacji jednocześnie z końcówkami chirurgicznymi lub 1 operacji z końcówką nr 17 i jednego z końcówką chirurgiczną. Średnie zużycie wody: 2 l / min przy ciśnieniu w rurociągu 2 bary. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu …… dB (A). W = 530 mm D = 340 mm H = 365 mm Waga netto = 25 kg Waga brutto = 30 kg

Item 021270 (230V 50Hz 1˜)

Pompa PAL 14 z obudową z elektrycznym panelem sterowania Takie same parametry techniczne jak pozycja 021211. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 56 dB (A). W = 510 mm D = 360 mm H = 445 mm Waga netto = 30 kg Waga brutto = 35 kg

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry: r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - przyrząd: Brüel & Kjær typ 2232.


58

POMPA PAL 38 Item 021360 (230V 50Hz 1˜) Item 021350 (230/400V 50Hz 3˜)

Pompa PAL 38 bez obudowy i bez separatora woda-powietrze Moc wyjściowa jednofazowa 1,3 kW 9 A, trójfazowe 1,5 kW - 6,4 / 3,7 A, maksymalny przepływ 833 l / min, maksymalna wysokość podnoszenia przy pracy ciągłej 3300 mm H2O. Sugerowany przy 4 operacjach pracujących jednocześnie z końcówkami chirurgicznymi lub dwóch zabiegach chirurgicznych końcówki, a dwie pozostałe z końcówkami nr 17. Średnie zużycie wody 6 l / min przy ciśnieniu 4 bar. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 68 dB (A). W = 360 mm D = 310 mm H = 415 mm Waga netto = 27 kg Waga brutto = 33 kg

Item 021391*

Separator woda-powietrze do PAL 38 W = 315 mm D = 175 mm H = 400 mm.

Item 021685 (230V 50Hz 1˜) Item 021695 (400V 50Hz 3˜)

Pompa PAL 38 bez obudowy, z separatorem woda-powietrze i panelem sterowania Takie same parametry techniczne jak pozycja 021360-021350. S = 673 mm D = 549 mm H = 550 mm. Waga netto = 42 kg Waga brutto = 53 kg

Item 021660 (230V 50Hz 1˜) Item 021650 (230/400V 50Hz 3˜)

Pompa PAL 38 z obudową i separatorem woda-powietrze Takie same parametry techniczne jak pozycja 021360-021350 Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 64 dB (A). S = 673 mm D = 435 mm H = 550 mm. Waga netto = 45 kg Waga brutto = 56 kg

Item 021680 (230V 50Hz 1˜) Item 021690 (400V 50Hz 3˜)

Pompa PAL 38 z obudową, separatorem woda-powietrze i panelem sterowania Takie same parametry techniczne jak pozycja 021360-021350 S = 673 mm D = 549 mm H = 550 mm. Waga netto = 55 kg Waga brutto = 67 kg

Item 021510 Item 021520

Panel sterowania C78 / 1 - C78 Dla jednego PAL 38 odpowiednio jednolub trójfazowego. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023600 Item 023610

Panel sterowania C79 / 1E - C79 / E wersja elektroniczna Dla dwóch, odpowiednio, jedno- lub trójfazowych PAL 38. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232. * Pozycja 021391 jest wymagana do uzupełnienia pozycji 021360-021350.


59

POMPA PAL 28 V.E. Item 022300 (230V 50Hz 1˜)

PAL 28 V.E. pompa z obudową bez pokrywy - przerwa powietrzna do spustu zgodnie z rozporządzeniem 1717 (2002) Moc wyjściowa jednofazowa 0,8 kW - 5 A, maksymalny przepływ 500 l / min, maksymalna wysokość podnoszenia do pracy ciągłej 2700 mm H2O. Zalecana dla 2 zabiegów jednocześnie z końcówkami chirurgicznymi lub dla 1 zabiegu z jedną końcówką nr 17 i jedną końcówkę chirurgiczną. Średnie zużycie wody: 1,5 l / min przy ciśnieniu w rurociągu 2 bary. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 72 dB (A). W = 530 mm D = 435 mm H = 515 mm Waga netto = 35 kg Waga brutto = 40 kg

Item 022310 PAL 28 V.E. pompa z obudową z (230V 50Hz 1˜) pokrywą - przerwa powietrzna do

spustu zgodnie z rozporządzeniem 1717 (2002) Takie same parametry techniczne jak model PAL 28 pozycja 022300. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 57 dB (A). W = 530 mm D = 435 mm H = 560 mm. Waga netto = 40 kg Waga brutto = 45 kg

Item 022322 Dźwiękoszczelna obudowa na PAL 28 V.E. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu ……. dB (A).

POMPA PAL 50 V.E. Item 022702 (230V 50Hz 1˜) Item 022706 (230/400V 50Hz 3˜)

PAL 50 V.E. pompa z obudową i separatorem woda-powietrze przerwa powietrzna do spustu zgodnie z rozporządzeniem 1717 (2002) Moc wyjściowa jednofazowa 1,3 kW - 9 A, trójfazowa 1,5 kW - 6,4 / 3,7 A, maksymalny przepływ 833 l / min, maksymalny głowica robocza do pracy ciągłej 3300 mm H2O. Sugerowany przy 4 operacjach jednocześnie z końcówkami chirurgicznymi lub 2 operacjach z końcówkami nr 17 i dwóch z końcówkami chirurgicznymi. Średnie zużycie wody 1,1 l / min przy ciśnieniu 4 bar. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 69 dB (A). W = 673 mm D = 435 mm H = 550 mm Waga netto = 48 kg Waga brutto = 60 kg

• Poziom ciśnienia akustycznego testowany zgodnie z normą ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - hałas tła: <34 dB (A). Instrument Brüel & Kjaer typ 2232 Uwaga: Filtry antybakteryjne na stronie 71


60

Item 022711 (230V 50Hz 1˜) Item 022716 (400V 50Hz 3˜)

PAL 50 V.E. pompa z obudową, separatorem woda-powietrze i panelem sterującym - przerwa powietrzna do spustu zgodnie z rozporządzeniem 1717 (2002) Te same właściwości techniczne, co pozycja 022702-022706. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 69 dB (A). S = 673 mm D = 549 mm H = 550 mm. Waga netto = 52 kg Waga brutto = 65 kg

Item 022721 Dźwiękoszczelna obudowa na

PAL 50 V.E. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu .....dB [A]

Item 022610 Item 022600

Panele sterowania C501 / 1 - C501 Dla jednego PAL 50 V.E odpowiednio jednolub trójfazowe. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023500 Panele sterowania C502 / 1E - C502 /E Item 023510 wersja elektroniczna

Dla dwóch jedno- lub trójfazowych PAL 50 V.E. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

Item 023520 Panele sterowania C503 / 1E - C503 /E Item 023540 wersja elektroniczna Dla trzech jedno- lub trójfazowych PAL 50 V.E. W = 550 mm D = 250 mm H = 700 mm.

ACCESSORIES FOR PAL PUMPS Item 160560

Uzupełniający tłumik dla wydmuchiwanego powietrza Do wszystkich pomp PAL 22 i 50 V.E.

Item 160494 Urządzenie przeciw zamarzaniu do PAL 14-28-38-50 Wyposażony w wentylator i termostat. Rozpoczyna pracę przy 15 ° C.

Item180949 Dwukierunkowe urządzenie

peryferyjne p.b. (średnica węża: Ø 16 lub Ø 11) wymagane tylko w przypadku paneli sterowania elektronicznego (oznaczonych końcową literą E, np. C75 / 1E, C75 / E). Każdy wspornik końcówki musi być wyposażony w jedną obwodową płytkę drukowaną. jednostkę, która musi być umieszczona obok niej. W= 70 mm P = 70 mm H = 22 mm.

Item 240807 Zawór jednokierunkowy do pomp instalowanych równolegle Pompy PAL 38 i PAL 50 V.E. nie można zainstalować równolegle bez zaworu jednokierunkowego

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232.


61

SEPARATOR AMALGAMU ISO DO POMP PIERŚCIENIOWYCH PAL

Item 043532 Hydrocyklon IS 18 (separator

amalgamatu) do PAL 14, 28, 38 i 50 V.E. z elektroniczną kontrolą poziomu amalgamatu. Składniki: wirówka, 1 hydrocyklon, zawory bezpieczeństwa, panel sterowania. Moc wyjściowa 0,25 kW - 2,8 A. Testowane przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143. W = 470 mm D = 400 mm H = 590 mm

ZESPÓŁ ODPROWADZANIA SPLUWACZA Item 021960 Filtr opróżniający spluwaczkę

W przypadku, gdy separator amalgamatu jest instalowany w oddzielnym pomieszczeniu, na unitach dentystycznych należy zamontować spluwaczkę. Elementy składowe: filtr spluwaczki, elektrozawór z magnesem, rurka rozgałęziająca do opróżniania spluwaczki, rura zasysająca i płytka drukowana. (Pneumatyczny wspornik końcówki i zawór elektropneumatyczny nie są dołączone)

CENTRALNY ZAWÓR KOŃCA INSTALACJI Item 203770 Zawór końca linii dla instalacji

scentralizowanych. Zawór końca linii zostaje uruchomiony, aby zwiększyć wlot powietrza i opróżnić jakikolwiek syfon utrudniający regularne i stałe zasysanie.


62


63

CHEMIKALIA DO HIGIENY I DEZYNFEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ


64

CHEMIKALIA DO HIGIENY I DEZYNFEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Wszystkie karty charakterystyki produktów Magnolia są dostępne na naszej stronie internetowej www.cattani.it

Kod produktu

Item 040770

Obszar zastosowań Chusteczka Eco-Jet 1 Detergentowe, wysokiej jakości, dezynfekujące chusteczki nawilżane do małych powierzchni. Opakowanie 6 sztuk - 160 ściereczek / sztuka

Item Spray Eco-Jet 1 040745 Wysokiej jakości detergent

do dezynfekcji powierzchni. Opakowanie 4 sztuki x 500 ml / sztuka

Item 040764

Eco-Jet 1 Spray Ricarica (uzupełnienie) Środek do dezynfekcji 5 litrowy zbiornik do ponownego napełnienia butelki

Zakres działania

Certyfikaty i normy:

Działanie bakteriobójcze w ciągu 15 ', działanie wirusobójcze (HIV, HBV, HCV) w ciągu 15', działanie grzybobójcze w ciągu 15 ', działanie tuberkulocydowe w ciągu 15'.

IIa Class Medical Device EN 13697 EN 14476 EN 14348

Działanie bakteriobójcze w ciągu 15 ', działanie wirusobójcze (HIV, HBV, HCV) w ciągu 15', działanie grzybobójcze w ciągu 15 ', działanie tuberkulocydowe w ciągu 15'.

IIa Class Medical Device EN 13697 EN 14476 EN 14348

Działanie bakteriobójcze w ciągu 15 ', działanie wirusobójcze (HIV, HBV, HCV) w ciągu 15', działanie grzybobójcze w ciągu 15 ', działanie tuberkulocydowe w ciągu 15'.

IIa Class Medical Device EN 13697 EN 14476 EN 14348

Rozcieńczenie przy 4%: przetestowane działanie bakteriobójcze przeciwko Legionella w ciągu 5 ', działanie bakteriobójcze w ciągu 10', działanie tuberkulobójcze w ciągu 10 ', działanie grzybobójcze w ciągu 60'.

IIa Class Medical Device EN 13623 EN 13727 EN 14348 EN 13624

Item AC Net 040807 Środek do czyszczenia

natryskowego w komorach autoklawowych (gotowy do użycia). 4 butelki x 500 ml / butelka ze ściereczką „All Clean”

Item 060942

Aqua Plus Koncentrat do roztworów dezynfekcyjnych do ochrony przed biofilmem i dezynfekcji rur doprowadzających wodę w urządzeniu stomatologicznym. 4-butelki x 500 ml / butelkę

Item 040737

Lubri-Jet Spray Lubrykant silikonowy w sprayu, niepalny i przyjazny dla warstwy ozonowej propelent. Puszka 4-spray x 150 ml/puszka

Cena


65

Art. 040727

Lubri-Jet Goccia (Drop) Lubrykant silikonowy do periodycznego smarowania szczypiec, nożyczek i innych narzędzi chirurgii stomatologicznej. 4-fiolki (z dyszą) opakowanie x 30 ml / fiolkę

Item Puli-Jet Plus New 060900 Detergent dezynfekujący do

Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, aspiratorów. prątkobójcze, Środek przeciwdziałający wirusobójcze (HIV, powstawaniu kamienia (niezbędny w pompach z mokrym pierścieniem i HBV, HCV). separatorach wirówkowych). Aktywność Opakowanie zawierające 4 butelki przeciwdziałająca x 1 litr / butelkę koncentratu do osadzaniu się rozcieńczenia 0,8% (działanie kamienia. odkażające) lub 0,4% (działanie odkażające).

Item 040715

Puli-Jet Classic Środek odkażający do czyszczenia aspiratora. 4-butelki po 5 litrów / butelka koncentratu do rozcieńczenia 5%.

Item. 040826

Item 040786

Tabletki dezynfekujące przeciwpieniące do aspiratorów dentystycznych.. Opakowanie 10 pudełek - 50 tab./pudełko Odkażające tabletki przeciwpieniące do aspiratorów dentystycznych. Opakowanie 10 pudełek - 50 tab./pudełko

IIa Class Medical Device EN 13727 EN 13624 EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 14476

Środek myjący, usuwający zapach. Odkażanie: Bakteriobójczy, niech działa przez jedną noc (lub przynajmniej przez 1 godzinę). Całodzienne działanie przeciwpieniące i dezynfekujące: działanie bakteriobójcze, kandydobójcze. Ciągłe działanie przeciwpieniące. Odkażające działanie bakteriobójcze

IIa Class Medical Device EN 13727 EN 13624


66


67

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA


68

AKCESORIA DO KONSERWACYJNYCH PRZEDMIOTÓW EKSPLOATACYJNYCH KOŃCÓWKI PLASTIKOWE

Końcówka Końcówka ssaka ssaka 9 10

URZĄDZENIE MEDYCZNE KLASY IIA

Końcówka ssaka

20

Końcówka ssaka

22

Końcówka ssaka

21

Końcówka ssaka

17

Końcówka ssaka

11

Opakowanie zawierające 3 sztuki każdego rodzaju

Item 040230

Item 040240

Item 040255

Item 040258

Item 040257

Item 040250

Item 040260

Item 040317

Item 040310

Item 040320

Item 040347

Item 040340

Item 040350

Opakowanie zawierające 51 sztuk każdego rodzaju

Item 040290

Item 040300

Item 040315

Item 040318

Opakowanie zawierające 102 sztuki każdego rodzaju

Item 040360

Item 040370

Item 040502

Item 040345

Lejek spluwaczkowy do terminala Ø16 i Ø11, który można sterylizować w autoklawie

Item 040641-040631 Rączka terminala typu „B” Ø16 i Ø11 szary

Item 270170

Sole do zmiękczania wody Cillit Opakowanie 12 torebek

Item 040348

Item 040515

Item 040520

Redukcja do ślinociągu do terminala Ø16 i Ø11

Redukcja do ssaka do mocowania końcówki Ø11 na końcówce Ø16

Item 040820

Item 040810

Szczotka do rur dla dużych końcówek

Item 040720

Pulse Cleaner

Szczotka do rur dla małych końcówek

Item 040837

Dozownik Puli-Jet


69

Item 040881 Item 040907

Item 041351

Wąż ssący 2011 do dezynfekcji termicznej (minimalna długość 25 m) Można go czyścić w temperaturze 90/95 ° C za pomocą termo-dezynfektora. szary Ø 17,5 szary Ø 11 Wąż ssący 2011 do dezynfekcji termicznej z obrotowymi złączkami Można go czyścić w temperaturze 90/95 ° C za pomocą termodezynfektora. Długość węża: 140 cm szary Ø 17,5

Item 041349

szary Ø 11

Item 040869

Wąż VHR (minimalna długość zakupu 25 m) szary Ø 17,5

Item 040904

szary Ø11

Item 041345

Wąż VHR z obrotowymi złączkami Długość węża: 140 cm s zary Ø 17,5

Item 041342

szary Ø 11

Item 040860

Wąż płaski (minimalna długość zakupu 25 m) szary Ø 17,5

Item 040890

szary Ø 11

Item 041344 Item 041341

Wąż płaski z obrotowymi złączkami Długość węża: 140 cm s zary Ø 17,5 szary Ø 11

CZĘŚCI ZAMIENNE

Item 205368 Item 205369

Tang do terminala „B”, opakowanie 50 sztuk

Ø 11

Ø 16

FILTRY Item 045060 Filtr powietrza 50 sztuk

Item 041070 Filtr wody dla maxi karnistra

Item 041055 Filtr wody do manualnego kolektora ssaka

Item 201511 Filtr do kolektora mechanicznego


70

Item 240317

Filtr ze stali nierdzewnej do pomp PAL i modułowego Turbo-Jeta (zastępuje element 041090). Teraz wykonane ze stali nierdzewnej dla lepszej wydajności

Item 201514 Filtr zaworu spluwaczkowego

Item 021960

Item 240306 Filtr ze stali nierdzewnej Ø63 Do modułowego Turbo-Flux modułowego TurboFlux 2V

Item 168429

Item 222150

Filtr siatkowy do Maxi-Karnistra

Item 041080

Item 041075

Item 041085

Item 050155 Złoty filtr Ø30

Filtr przeciwpyłowy

Filtr kompletny TJET/PAL

Item 222151

Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej Ø30

Ø40

Item 201547 Sitko wstępne Micro-Smart

Item 201543

Filtr wydzielniczy ze stali nierdzewnej do MaxiSmart

AKCESORIA Item 041082

Filtr ze stali nierdzewnej Ø50 Dla modułowego Turbo-Jet 3, modułowego Turbo-Tecno i modułowego Turbo-Tecno 2V

Filtr powietrza głowicy/ kolumny kompresora Usuwanie cząstek do 20 μm.

Filtr terminala pneumatycznego

Item 041086

Filtr ze stali nierdzewnej do kolektora pneumatycznego

Item 240303

Item 168563

Filtr ze złączkami

Item 201515

Item 201513

Filtr Ø50 do Turbo-Tecno modular, Turbo-Tecno 2V modular Do kwietnia 2003 (patrz etykieta aspiratora).

Filtr antybakteryjny HEPA H14 Do sprężarek

Filtr złoty Ø40

Item 201544

Filtr wydzielniczy ze stali nierdzewnej do TurboSmart


71

Item 041083

Filtr Ø63 do Turbo-Flux modular i Turbo-Flux 2Vmodular Od maja 2003 (patrz etykieta aspiratora), również dla TurboTecno modular i Turbo-Tecno 2V modular.

FILTRY ANTYBAKTERYJNE Item 042010

Filtr antybakteryjny Ø 30 z węglem aktywnym Do filtrowania powietrza wydmuchiwanego przez aspiratory. Usuwanie cząstek do 0,01 μm. Ø= 137 mm H = 225 mm Przepływ: do 50 m3 / h. Filtr do wymiany co 6 miesięcy. Sugerowany dla 1-2 unitów stomatologicznych.

Item 042090

Filtr antybakteryjny HEPA H14 z węglem aktywnym i uchwytem mocującym Zalecany do 4-6 unitów stomatologicznych. Maksymalny przepływ 90 m3 / h. Wkład filtrujący do wymiany co 12 miesięcy.

Item 160540

Wkład do filtra HEPA H14 h = 180 (dla pozycji 042090)

Item 042092

Filtr antybakteryjny HEPA H14 z węglem aktywnym i uchwytem mocującym Zalecany do 9-12 unitów stomatologicznych Przepływ maksymalny: 188 m3 / h Wkład filtrujący do wymiany co 12 miesięcy

Item160541

Wkład do filtra HEPA H14 h = 375 (dla pozycji 042092)

POJEMNIK NA AMALGAM Item 043010

Jednorazowy pojemnik amalgamatu (do separatora amalgamatu na bazie sedymentacji) Pojemnik zapasowy z pokrywą.

Item 043130

Jednorazowy pojemnik amalgamatu (do hydrocyklonu ISO 5.5) Ze szczelną pokrywą Ø= 97 mm H = 54 mm

Item 043132

Jednorazowy pojemnik amalgamatu (do hydrocyklonu ISO 6) Ze szczelną pokrywą Ø = 97 mm H = 103 mm


72

Item 043133

Jednorazowy pojemnik amalgamatu (do hydrocyklonu ISO ISO 4) Z ciasną osłoną Ø= 97 mm H= 83 mm

Item 043135

Jednorazowy pojemnik amalgamatu (do hydrocyklonu ISO 18) Z ciasną osłoną. Ø= 97 mm H= 150 mm

PRZYRZĄDY POMIAROWE Item 040840

ASA Asameter – Cattani S.P.A. Od 2,5 do 25 m3 / h, z walizką. Aby sprawdzić przepływ zasysania na terminalach.

Item 040842

Miernik próżni Urządzenie do sprawdzania głowicy ssącej na terminalach.

Item 043138

Jednorazowy pojemnik amalgamatu (do hydrocyklonu ISO 60) Z ciasną osłoną. Ø= 97 mm H= 155 mm


73


74


75

SPRZĘT LABORATORIÓW STOMATOLOGICZNYCH


76

CATTANI AIR CARE BEZOLEJOWE KOMPRESORY DO CAD-CAM (CIŚNIENIE OD 8 DO 10 BAR) • Na życzenie kompresor można ustawić już na etapie produkcji. • Inne wersje są dostępne na zamówienie.

KOMPRESOR TRÓJCYLINDOWA DLA CAD-CAM Item 013310 (230V 50Hz 1˜) Item 013313 (400V 50Hz 3˜) Item 013305 (220V 60Hz 1˜)

AC 310 - kompresor trójcylindrowy z osuszaczem powietrza Silnik jednofazowy 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A. Trójfazowy 1,5 kW - 3,7 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 165 N l / min. Silnik jednofazowy 60 Hz - 1,75 kW - 12,2 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia 8 rzeczywistych barów 205 N l / min. Zbiornik powietrza 45 litrów. Poziom ciśnienia akustycznego: 73,6 dB (A). W = 620 mm D = 520 mm H = 750 mm Waga netto = 65 kg (Waga brutto = 79 kg)

Item 013355 (230V 50Hz 1˜) Item 013358 (400V 50Hz 3˜) Item 013359 (220V 60Hz 1˜)

AC 310Q - kompresor trójcylindrowy z osuszaczem powietrza i plastikową osłoną redukującą hałas Poziom ciśnienia akustycznego: 68 dB (A) W = 720 mm D = 600 mm H = 970 mm. Waga netto = 80 kg (waga brutto = 100 kg)

KOMPRESOR DWUCYLINDROWY, DWUGŁOWICOWY DO CAD-CAM Item 013410 (230V 50Hz 1˜) Item 013413 (400V 50Hz 3˜)

AC 410 - Kompresor dwucylindrowy, dwugłowicowy z 2 osuszaczami powietrza 2 silniki jednofazowe 50 Hz - łącznie 1,2 kW 15,4 A. Łącznie trójfazowe 1,5 kW - 7,2 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach: 215 N l / min. Zbiornik powietrza 100 litrów. Poziom ciśnienia akustycznego: 73 dB (A). W = 1155 mm D = 550 mm H = 745 mm Waga netto = 112 kg (waga brutto = 139 kg)

Item 013455 (230V 50Hz 1˜) Item 013458 (400V 50Hz 3˜)

AC 410 Q - Kompresor dwucylindrowy, dwugłowicowy z 2 osuszaczami powietrza i plastikową osłoną redukującą hałas Poziom ciśnienia akustycznego: 69,4 dB (A). W = 1160 mm D = 650 mm H = 890 mm. Waga netto = 135 kg (waga brutto = 173 kg)

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry: r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232.


77

KOMPRESOR TRÓJCYLINDROWY, DWUGŁOWICOWY DO CAD-CAM Item 013513 (400V 50Hz 3˜) AC 610 - Kompresor trójcylindrowy, Item 013514 (380V 60Hz 3˜) dwugłowicowy z 2 osuszaczami

powietrza 2 silniki trójfazowe 50 Hz - łącznie 3 kW - 7,4 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 330 N l / min. 2 silniki trójfazowe 60 Hz - łącznie 3,5 kW 9,4 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 410 N l / min. Zbiornik powietrza 150 litrów. Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB (A). W = 1320 mm D = 590 mm H = 890 mm Masa netto = 137 kg (brutto = 173 kg)

Item 013558 (400V 50Hz 3˜) Item 013559 (380V 60Hz 3˜)

AC 610 Q - Kompresor trójcylindrowy, dwugłowicowy z 2 osuszaczami powietrza i plastikową osłoną redukującą hałas Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB (A). W = 1320 mm D = 770 mm H = 1040 mm. Waga netto = 169 kg (waga brutto = 200 kg)

KOMPRESOR TRÓJCYLINDROWY, TRÓJGŁOWICOWY DO CAD-CAM Item 013578 (400V 50Hz 3˜)

AC 910 - Kompresor trójcylindrowy, trójgłowicowy z 3 osuszaczami powietrza 3 silniki trójfazowe 50 Hz - łącznie 4,5 kW - 11,1 A. Wytworzone powietrze o ciśnieniu tłoczenia przy 8 rzeczywistych barach 495 N l/ min. Zbiornik powietrza 300 litrów. Poziom ciśnienia akustycznego: 75 dB (A). W = 1800 mm D = 810 mm H = 1000 mm Masa netto = 260 kg (brutto = 286 kg)

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry: r = 1,5 - szum tła <34 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær typ 2232.


78

WYCIĄGI JEDNOSTEK RUCHOMYCH ASPI-LABOR Art. 050010 (230V 50Hz 1˜)

Aspi-Labour Silnik jest chroniony przez urządzenie termiczne. Moc wyjściowa jednofazowa 0,4 kW - 3,1 A, maksymalny przepływ 1250 l / min, maks. głowica robocza do pracy ciągłej 1300 mm H20. Sugerowane na jedno miejsce pracy. Szafka ma być umieszczona w pobliżu ławki, a ramię zasysające szafki można przesuwać nad miejscem, w którym wymagana jest aspiracja. Poziom ciśnienia akustycznego testowany przy kanalizowanym powietrzu 67,5 dB (A). W = 450 mm D = 350 mm H = 760 mm + ramię. Waga netto = 32 kg (waga brutto = 41 kg)

Art. 050050 (230V 50Hz 1˜)

Mono-Labor Te same parametry techniczne co AspiLabor. Ramię lub kolba są dostępne na zamówienie. Poziom ciśnienia akustycznego testowany przy kanalizowanym powietrzu 53,5 dB (A). W = 510 mm D = 270 mm H = 490 mm

MONO-LABOR

WYCIĄGI DO SCENTRALIZOWANYCH LABORATORIÓW DENTYSTYCZNYCH KOMPONENTY DO ODCIĄGANIA PYŁU DO STOŁÓW LABORATORYJNYCH Item 050100 * Item 050110 * Item 050117 *

Item 050101 * Item 050119 * Item 050118 *

Item 050120 *

Pojemnik na worek Ø 30 Pojemnik na worek Ø 40 Pojemnik na worek Ø 50 W komplecie z papierowym filtrem workowym DIN 44956 T2. W = 185 mm D = 125 mm H = 371 mm Pojemnik na worek Ø 30 Pojemnik na worek Ø 40 Pojemnik na worek Ø 50 W komplecie z B.I.A. Filtr workowy ZH1/487, UNI EN 779-2002. W = 185 mm D = 125 mm H = 371 mm Kolba i uchwyt kolby Ø30

* Te elementy są niezbędne zarówno dla pojedynczych stacji roboczych, jak i scentralizowanych zakładów.


79

Item 050179 * Ø40 Kolba o regulowanej wysokości z muszlą

Item 050193

Krótkie podłokietniki W = 171 mm D = 109 mm H = 28 mm

Item 050192

Długie podłokietniki S = 176 mm D = 269 mm H = 30 mm

Item 050167

Tarcza ochronna w komplecie z regulowanym trzpieniem

Item 050143 *

Ramie

Item 024300 ** Elektrozawór z napędem silnikowym

2017 Może być używany również przy zapylonym powietrzu. Złącze węża Ø 40. W = 122 mm D = 77 mm H = 161,5 mm.

Item 185200 *** Beeper

Item 050185 Przepływomierz jednostanowiskowy p.b. Item 050183 Przepływomierz systemu scentralizowanego p.b. Item 160800 Zasuwa irysowa ocynkowana Ø 80 Zawór regulujący przepływ aspiracji.

Item 181286 Automatyczny przełącznik

aktywowany przez absorpcję mikrosilnika Kiedy mikrosilnik uruchomi płytę P.B. AC53 aktywuje zasysanie na stanowisku pracy.

* Komponenty potrzebne zarówno do pojedynczych stanowisk pracy, jak i scentralizowanych systemów zasysania pyłu. ** Do stosowania w 2 lub więcej zakładach pracy. *** Ten element wyczuwa i wskazuje, że worek filtrujący jest zatkany; jest to opcjonalne.


80

STANDARDOWE WYCIĄGI JEDNOSTKA SSĄCA UMIESZCZONA POD ŁAWKĄ LUB OBOK NIEJ, PRZEWÓD SSĄCY Ø 40 Item 050110 Item 050120 Item 020323 (230V 50Hz 1˜)

Pojemnik na worek Ø40 Magazynek z uchwytami zapasów Uni-Jet 75 Ø40 aspiracyjna (230V 50Hz 1 ~)

Item 020247 Item 041153

Akcesoria do Uni-Jet 75 Zestaw wymienny uchwytu rurki

JEDNOSTKA SSĄCA UMIESZCZONA W ODLEGŁOŚCI 8-10M OD ŁAWKI, PRZEWÓD SSĄCY Ø 40 Item 050110

Pojemnik na worek Ø40

Item 050120

Magazynek z uchwytami zapasów

Item 020593 (230V 50Hz 1˜) Item 020597 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Tecno-Jet

Item 020610

Akcesoria do Tecno-Jet

Item 041153

Zestaw wymienny uchwytu rurki

STANDARDOWE WYCIĄGI DLA 2 STANOWISK ROBOCZYCH JEDNOSTKA ASPIRACYJNA ZNAJDUJE SIĘ W ODLEGŁOŚCI 8-10M OD ŁAWKI, PRZEWÓD SSĄCY Ø 50 Item 050117

Pojemnik na worek Ø 50

Item 050120

Magazynek z uchwytami zapasów - 2

Item 020723 (230V 50Hz 1˜) Item 020727 (230/400V 50Hz 3˜) Item 021043

Jednostka ssąca Flux-Jet Akcesoria do Flux-Jet

CZĘŚCI ZAMIENNE Item 050180

Filtr workowy papierowy DIN 44956 T2

Item 050199

Filtr workowy z tkaniny B.I.A. ZH1 / 487, UNI EN 779-2002


81

KOMPONENTY WYCIĄGÓW DO LABORATORIÓW DENTYSTYCZNYCH Wszystkie jednostki ssące są zaprojektowane i wyposażone w falowniki. Projekty instalacji zasysania i dystrybucji sprężonego powietrza dla Twojego laboratorium są oferowane przez Cattani S.p.A. bezpłatnie i bez zobowiązań. Naszym klientom udostępniamy pół wieku doświadczenia w dziedzinie dynamiki płynów Zalecamy przeczytanie akapitu „Ważne szczegóły” na stronie 6 przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu Cattani.

LAB CUBE 2 Item 036002 (230V 50/60Hz 1˜)

Lab Cube 2 Uni-Jet 25 wyposażony w panel sterowania z VSD, oprogramowanie, klawiaturę i separator pyłu z filtrem workowym. Pobór mocy 0,9 kW - 3,9 A Maksymalny przepływ 80 m³ / h Robocze natężenie przepływu dla każdego magazynka 40 m³ / h. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 55,7 dB (A). Sugerowany do 2 stanowisk pracy (40 m³ / h każde stanowisko). Około. wymiary W = 420 mm D = 350 mm H = 470 mm

Item 036003 (230V 50/60Hz 1˜)

Lab Cube 3 Blok-Jet z obudową, wyposażony w 2 UniJet 40, elektryczny / elektroniczny panel sterowania z VSD i oprogramowaniem. Całkowita moc wyjściowa 1,3 kW- 6 A maksymalny przepływ 160 m³ / h Robocze natężenie przepływu dla każdego magazynka 40 m³ / h. Poziom ciśnienia akustycznego…. dB (A). Sugerowany do 4 stanowisk pracy (40 m³ / h każde stanowisko). Szacowane wymiary: W = 500 mm D = 370 mm H = 650 mm

LAB CUBE 3


82

EKSTRAKCJA PYŁU DLA LABORATORIUM STOMATOLOGICZNEGO NA 7 STANOWISK (100 m³ / h KAŻDEGO STANOWISKA)

Item 072798 (400V 50/60Hz)

Open Blok-Jet, wyposażony w nr 2 Medio-Jet 350 2,2 kW + panel sterowania C82 z falownikiem nr 1 11 kW Całkowita moc wyjściowa trójfazowa 4,4 kW - 11 A, maksymalny przepływ 700 m³ / h, robocze natężenie przepływu dla każdego magazynu 100 m³ / h. Sugerowany dla 7 stanowisk pracy pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu …… dB (A). Szacowane: wymiary W = 1020 mm D = 670 mm H = 1650 mm

Item 091040 Odpylacz 35 litrów pneumatyczne czyszczenie filtra

Maks. przepływ powietrza 700 m³ / h Szacowane: wymiary W = 505 mm D = 590 mm H = 1275 mm

OSTRZEŻENIE: WĘŻE POŁĄCZENIOWE NIE SĄ DOŁĄCZONE. EKSTRAKCJA PYŁU DLA LABORATORIUM STOMATOLOGICZNEGO DLA 16 STANOWISK (88 m³ / h KAŻDEGO STANOWISKA)

Item 020902 (400V 50/60Hz)

Item 091064

Open Blok-Jet, wyposażony w Maxi-Jet 2S nr 2 4 kW + panel sterowania C82 z falownikiem nr 1 15 kW Całkowita moc wyjściowa trójfazowa 9,7 kW - 25 A, maksymalny przepływ 1400 m³ / h, robocze natężenie przepływu dla każdego magazynka 88 m³ / h. Sugerowany dla 16 stanowisk pracy pracujących jednocześnie. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu …… dB (A). Szacowane wymiary: szer. = 1100 mm, gł. = 700 mm, wys. = 1670 mm Odpylacz 75 litrów pneumatyczne czyszczenie filtra Maks. przepływ powietrza 1500 m3 / h. Szacowane wymiary: W = 650 mm D = 700 mm H = 1950 mm

OSTRZEŻENIE: WĘŻE POŁĄCZENIOWE NIE SĄ DOŁĄCZONE.


83

WYCIĄGI DO SCENTRALIZOWANYCH LABORATORIÓW DENTYSTYCZNYCH • Na życzenie jednostki ssące Uni-Jet 75, Tecno-Jet i Flux-Jet mogą być dostarczone z ich pudełkami. • Elektryczne panele sterujące są produkowane zgodnie z przepisami IEC EN 61439-1 (2009-11); są wyposażone w linki sterujące niskiego napięcia.

• Urządzenie łączące dla obwodu elektronicznego wszystkich elektronicznych paneli sterujących (tj. Wszystkie

panele sterujące oznaczone końcową literą E, jak C75 / 1E, C75 / E itp.) należy uzupełnić peryferyjną płytką drukowaną. Jednostka do umieszczenia obok stanowiska pracy. • Panele sterowania zaprojektowane dla dwóch lub więcej jednostek zasysających są wyposażone w elektroniczne urządzenie do automatycznego uruchamiania / zatrzymywania jednego lub większej liczby silników zgodnie z zapotrzebowaniem na zasysanie. • Każda maszyna ssąca może obsłużyć zmienną liczbę stanowisk roboczych w zależności od różnych parametrów: średnicy i długości orurowania, marki ławki, liczby zagięć (wymagania dotyczące aspiracji mogą być różne), dlatego sugerowana przez nas liczba stanowisk pracy nie powinna być traktowana jako wiążąca.

UNI-JET 75 Ø 40 Item 020323 (230V 50Hz 1˜)

Jednostka ssąca Uni-Jet 75 Ø40 Silnik jest zabezpieczony urządzeniem termicznym. Moc wyjściowa jednofazowa 0,37 kW - 2,9 A, maksymalny przepływ 1250 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 1300 mm H2O. Sugerowany do pojedynczego stanowiska pracy. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 62 dB (A). W = 231,5 mm D = 246 mm H = 251 mm Waga netto = 10 kg (waga brutto = 11 kg)

Item 020247

Akcesoria do Uni-Jet 75

Item 160563

Dodatkowy tłumik powietrza wywiewanego

JEDNOSTKA SSĄCA TECNO-JET DO LABORATORIUM STOMATOLOGICZNEGO Item 020593 (230V 50Hz 1˜) Item 020597 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Tecno-Jet do laboratorium dentystycznego Moc wyjściowa jednofazowa 0,75 kW - 5,5 A, moc wyjściowa trójfazowa 0,75 kW - 4,2 / 2,4 A, maksymalny przepływ 2000 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 1300 mm H2O. Sugerowany dla jednego stanowiska pracy w odległości 8-10 m. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 68 dB (A). W = 302,5 mm D = 302 mm H = 319 mm Waga netto = 18 kg (waga brutto = 20 kg)

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). • Parametry: r = 1,5 - szum tła <38 dB (A) - przyrząd: Brüel & Kjær typ 2232.


84

Item 020610

Akcesoria do Tecno-Jet

Item 160563

Dodatkowy tłumik powietrza wywiewanego Średnica 40 mm.

Item 020630 Item 020640

Panele sterowania C93 / 1 - C93 Dla jednego Tecno-Jet jedno- lub trójfazowego. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023200 Item 023240

Panele sterowania C94 / 1E - C94 / E wersja elektroniczna Dla dwóch Tecno-Jet odpowiednio jedno - lub trójfazowych. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

JEDNOSTKA SSĄCA FLUX-JET DO LABORATORIUM STOMATOLOGICZNEGO Item 020723 (230V 50Hz 1˜) Item 020727 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Flux-Jet do laboratorium dentystycznego Moc wyjściowa jednofazowa 1,1 kW - 7,6 A, moc wyjściowa trójfazowa 1,5 kW - 6,9 / 4 A, maksymalny przepływ 3300 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 1500 mm H2O. Sugerowany dla 2 stanowisk pracy w odległości 8-10 m. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 68,5 dB (A). W = 334 mm D = 294 mm H = 341 mm. Waga netto = 22 kg (waga brutto = 24 kg)

Item 021043

Akcesoria do Flux-Jet Z zaworem jednokierunkowym dla jednego jednofazowego Flux-Jet.

Item 021041

Akcesoria do Flux-Jet Z zaworem jednokierunkowym dla jednej trójfazowej Flux-Jet.

Item160564

Dodatkowy tłumik powietrza wywiewanego Średnica 50 mm.

Item 020850 Item 020860

Panele sterowania C73 - C74 Dla jednego Flux-Jet odpowiednio jedno - lub trójfazowe. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023300 Item 023310

Panele sterujące C75 / 1E - C75 / E wersja elektroniczna Dla dwóch jedno- lub trójfazowych Flux-Jet. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

• Poziom ciśnienia akustycznego przetestowany zgodnie z regulacją ISO 3746-1979 (E). Parametry: r = 1,5 - szum tła <38 dB (A) - przyrząd: Brüel & Kjær typ 2232. • Uwaga: Do równoległego montażu jednostek konieczny jest tłumik z zaworem jednokierunkowym.


85

JEDNOSTKA SSĄCA MEDIO-JET DLA LABORATORIUM STOMATOLOGICZNEGO Item 021034 (230/400V 50Hz 3˜)

Item 021040

Jednostka ssąca Medio-Jet do laboratorium dentystycznego Moc wyjściowa trójfazowa 2,2 kW - 9 / 5,2 A, maksymalny przepływ 5000 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 1750 mm H2O. Sugerowany dla 3 stanowisk pracy pracujących jednocześnie w odległości 10-12 m. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 76 dB (A). W = 395 mm D = 332 mm H = 415 mm. Waga netto = 30 kg (waga brutto = 35 kg) Akcesoria do Medio-Jet Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym.

Item 160565 Dodatkowy tłumik do powietrza wywiewanego Średnica 60 mm.

Item 090220

Panel sterowania C58 / P Do jednego Medio-Jet trójfazowego. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023945 Panel sterowania C59 / PE wersja

elektroniczna Do dwóch trójfazowych Medio-Jet. W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

JEDNOSTKA SSĄCA MAXI-JET 2S DO LABORATORIUM STOMATOLOGICZNEGO Item 021090 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Maxi-Jet 2S do laboratorium dentystycznego Moc wyjściowa trójfazowa 4 kW - 16,7 / 9,7 A, maksymalny przepływ 8333 l / min, maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 1700 mm H2O. Sugerowany dla 4 stanowisk pracy pracujących jednocześnie w odległości 10-15 m. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 76,5 dB (A). W = 566 mm D = 422 mm H = 443 mm. Waga netto = 54 kg (waga brutto = 60 kg)

Item 021100

Akcesoria do Maxi-Jet 2S Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym.

Item 090320

Panel sterowania C82/P Do jednego trójfazowego Maxi-Jet 2S. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023985 Panel sterowania C83/PE wersja

elektroniczna Dla 2 trójfazowych Maxi-Jet 2S W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

Uwaga: Tłumik z zaworem jednokierunkowym jest niezbędny do równoległego montażu jednostek. Uwaga: W przypadku, gdy nasze standardowe produkty nie mogą spełnić niezbędnych wymagań, jesteśmy gotowi zaprojektować specjalne rozwiązania niestandardowe.


86

UNI-JET 500 Item 080031 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Uni-Jet 500 Moc wyjściowa trójfazowa 3,5 kW - 14,7 / 8,5 A, maksymalny przepływ 9500 l / min, maksymalna wysokość robocza do pracy ciągłej 1300 mm H2O. Sugerowany dla 6 stanowisk pracy pracujących jednocześnie w odległości 20 m. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 78 dB (A). W = 530 mm D = 530 mm H = 585 mm. Waga netto = 90 kg (waga brutto = 105 kg)

Item 021106

Akcesoria do Uni-Jet 500 Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym. Średnica 80 mm.

Item 090320

Panel sterowania C82/P Na 1 trójfazowy Uni-Jet 500 W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023985 Panel sterowania C83/PE wersja

elektroniczna Dla 2 trójfazowych Uni-Jet 500 W = 400 mm D = 220 mm H = 580 mm.

UNI-JET 1000 Art. 083001 (230/400V 50Hz 3˜)

Jednostka ssąca Uni-Jet 1000 Moc wyjściowa trójfazowa 4,5 kW - 18,2 / 10,5 A, maksymalny przepływ 20000 l / min, maksymalna wysokość robocza przy pracy ciągłej 1200 mm H2O. Sugerowany dla 12 stanowisk pracy pracujących jednocześnie w odległości 25 m. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 82 dB (A). W = 570 mm D = 645 mm H = 625 mm. Waga netto = 118 kg (waga brutto = 133 kg)

Item 021102

Akcesoria do Uni-Jet 1000 Z zaworem jednokierunkowym i zaworem kompensacyjnym

Item 023976

Panel sterowania C63/P Do jednego Uni-Jet 1000 trójfazowego. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Item 023906 Panel sterowania C64/PE wersja

elektroniczna Dla dwóch Uni-Jets 1000 trójfazowych. W = 300 mm D = 170 mm H = 400 mm.

Uwaga: Tłumik z zaworem jednokierunkowym jest niezbędny do równoległego montażu jednostek. Uwaga: W przypadku, gdy nasze standardowe produkty nie mogą spełnić niezbędnych wymagań, jesteśmy gotowi zaprojektować specjalne rozwiązania niestandardowe.


87

PERIPHERAL P.B. UNIT Item 180967

Peripheral p.b. unit P.B. peryferyjny urządzenie jest wymagane tylko w przypadku paneli sterowania elektronicznego (oznaczonych końcową literą E, np. C75 / 1E, C75 / E). Po jednym na każde stanowisko pracy. W = 70 mm D = 70 mm H = 22 mm.

DUST SEPARATOR Item 091040 Separator kurzu 35 litrów

pneumatyczne czyszczenie filtra * Czyszczenie filtra odbywa się automatycznie za pomocą sprężonego powietrza. Kurz zbiera się w jednorazowej plastikowej torbie, którą można łatwo wyjąć. Maks. przepływ powietrza 700 m3 / h - do 7 stanowisk pracy w zasysaniu. W = 505 mm D = 590 mm H = 1275 mm. Waga netto = 70 kg (waga brutto = 80 kg)

* DIN EN 60335-2-69 filters.

Item 091060

Separator kurzu 75 litrów pneumatyczne czyszczenie filtra * Czyszczenie filtra odbywa się automatycznie za pomocą sprężonego powietrza. Kurz zbiera się w jednorazowej plastikowej torbie, którą można łatwo wyjąć. Maks. przepływ powietrza 900 m3 / h - 9 stanowisk pracy w aspiracji. W = 650 mm D = 700 mm H = 1950 mm Waga netto = 84 kg (Waga brutto = 100 kg)

Item 091062

Separator kurzu 75 litrów Maks. przepływ powietrza 1100 m3 / h - 12 stanowisk pracy w aspiracji.

Item 091064

Separator kurzu 75 litres Maks. przepływ powietrza 1500 m3 / h 14 stanowisk pracy w aspiracji.


88

WYCIĄGI DO MASZYNY POLERUJĄCEJ .203/(71E ODSYSANIE PYŁU '2 0$6=<1< 32/(56.,(Item 060010 (230V 50Hz 1˜)

Item 050189

.RPSOHWQe RGV\VDQLH S\îX GR maszyny polerującej 0RF Z\MĂFLRZD MHGQRID]RZD N: $ PDNV\PDOQ\ SU]HSî\Z P K PDNV\PDOQD Z\VRNRĂÉ URERF]D GR SUDF\ FLÇJîHM PP + 2 6NîDGQLNL SU]HZöG ]DV\VDMÇF\ SRMHPQLNL QD NXU] JXPRZH UÙNDZ\ MHGQRVWND ]DV\VDMÇFD JXPRZH WDFH 3R]LRP FLĂQLHQLD DNXVW\F]QHJR SU]\ NDQDOL]RZDQ\P SRZLHWU]X G% $ : PP ' PP + PP

)LOWU B.I.A. ZH1/487 fabric.

KOMPONENTY DO MASZYNY POLERUJĄCEJ KOMPONENTY DO MASZYNY POLERSKIEJ Item 060011 Kanał aspiracyjny

Kanał z tworzywa sztucznego ze ściągiem i śrubami. W = 595 mm D = 145 mm H = 232 mm.

Item 060012

Pojemnik na kurz Z prostokątną obudową przewodu zasysającego na dole, 1 pokrywą ze wspornikiem i otworem Ø 60, zatrzaskiem sprężynowym, 1 kolanem Ø 60, koszem z siatki z tworzywa sztucznego, workiem z mikrofibry szklanej z akrylowym filtrem wstępnym. W = 190 mm D = 120 mm H = 352 mm.

Item 210710 Gumowy rękaw

Item 060014 (230V 50Hz 1˜)

Item 060015

Aspirator odśrodkowy Przepływ powietrza 550 m3 / h. Kondensator i plastikowa listwa zaciskowa. Moc wyjściowa 0,200 kW. Poziom ciśnienia akustycznego przy kanalizowanym powietrzu 67,5 dB (A). W = 270 mm D = 95 mm H = 235 mm. Gumowa taca W = 270 mm D = 230 mm H = 210 mm.


89

Item 050189

Item 060051 (230V 50Hz 1˜)

Filtr B.I.A. ZH1/487 fabric.

Aspirator pyłu (piaskarka - polerka) Komponenty: jednostka aspiracyjna, pojemnik na worek, wspornik mocujący. Szer. = 280 mm Gł. = 240 mm Wys. = 530mm.


90

NOTESSMART THINKING, THE WAY WE INNOVATE.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W TECHNOLOGII POWIETRZA OD PONAD 50 LAT: SPECJALIZACJA DAŁA NAM DOSKONAŁE WYNIKI.

Company with Quality System certified = ISO 9001 = and = ISO 13485 =

cod: ed. 02-2019

W JAKI SPOSÓB JESTEŚMY W STANIE BYĆ LIDEREM W OBSZARZE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI, JEŚLI NASZE URZĄDZENIA KOSZTUJĄ MNIEJ NIŻ U KONKURENCJI? OTO JAK: Stałe badania: dzięki temu możemy zastosować najnowszą technologię do wszystkich naszych produktów i rozwiązań. Zwiększamy wydajność: technologia elektroniczna i informatyczna umożliwiają nam zwiększenie wydajności i niezawodności naszych produktów. Obniżamy koszty: zmniejszona potrzeba konserwacji i niższe koszty energii oznaczają, że zawsze jesteśmy najbardziej ekonomiczni w analizie kosztów i korzyści. Zmniejszamy wpływ na środowisko: oszczędzamy 50% na surowcach, dzięki czemu można zaoszczędzić od 30% do 50% na zużyciu energii elektrycznej

Via Natta 6/A 43122 Parma – Italy T +39 0521 607604 F +39 0521 607628 info@cattani.it

WWW.CATTANI.IT


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.