3 minute read

Suomen Bioanalyytikkoliiton ja Suomen Röntgen hoitajat ry:n yliopistokoulu- tusta valmisteleva työryhmä

TEKSTI Suomen Bioanalyytikkoliiton ja Suomen Röntgenhoitajat ry:n yliopistokoulutusta valmisteleva työryhmä

DIAGNOSTISET TERVEYSTIETEET (KLIININEN LABORATORIO- JA RADIOGRAFIATIEDE) OSAKSI TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISEN MAISTERIOHJELMAA

Runsaan kahden vuoden työ ja aktiivinen vaikuttaminen tuotti tulosta: diagnostiset terveystieteet saatiin mukaan Helsingin yliopiston terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelmaan.

Oulun yliopisto lopetti kliinisen laboratoriotieteen ja radiografiatieteen sisäänoton vuonna 2010. Koulutus jatkui vielä niille, jotka ehtivät aloittaa sen ennen vuotta 2010. Suomen Röntgenhoitajat ry:ssä ja Suomen Bioanalyytikkoliitossa on ollut koulutuksen lopettamisesta asti tavoitteena saada alojen yliopistokoulutus uudelleen johonkin toiseen yliopistoon Suomessa.

Alkuvuodesta 2020 asia tuli uudelleen ajankohtaiseksi, kun Bioanalyytikkoliitto perusti yliopistokoulutusta valmistelevan työryhmän (Kliinisen laboratoriotieteen koulutusohjelmatyöryhmä), johon kuuluivat Tuula Salmivaara (työryhmän vetäjä), Tero Hongisto, Marja-Kaarina Koskinen, Seija Tuokko ja Sina Nordman. Työryhmän jäsenet ottivat yhteyttä Suomen Röntgenhoitajat ry:hyn ja kysyivät mukaan työryhmään. Röntgenhoitajista mukaan tulivat Katariina Kortelainen, Päivi Wood ja Ekaterina Saukko sekä HUSin pääluottamushenkilö Elina Manninen.

Työryhmän tavoitteena oli saada diagnostiikan ja terveystieteellisen tutkimuksen maisteriohjelma (TtM, 120 opintopistettä) Helsingin yliopistoon. Koulutus on suunniteltu bioanalyytikon ja röntgenhoitajan tutkinnon suorittaneille.

Maisteriohjelman tavoitteena on ollut alusta asti saada em. alojen syventäviä opintoja, jotka antavat valmiuksia kehittää ammattia ja edetä urapoluilla. Työelämä tarvitsee koko ajan lisää bioanalyytikoita ja röntgenhoitajia, jotka pystyvät osallistumaan laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kehittämiseen. Yliopistoissa oleva hoitotiede ei anna diagnostisten alojen tarvitsemaa syväosaamista, jota työelämässä tällä hetkellä kipeästi tarvitaan.

Työryhmä on kokoontunut tiiviisti näiden runsaan kahden vuoden aikana, 28 kertaa, ja tämän lisäksi ryhmä on tavannut HUSin Diagnostiikkakeskuksen ylintä johtoa, opetusministeri Antti Kurvista sekä Helsingin yliopiston edustajia. Kaikki työryhmän yhteiset tapaamiset sekä yhteistyötahojen tapaamiset on pääsääntöisesti järjestetty verkossa. Helsingin yliopiston dekaanin ja varadekaanin tapaaminen tämän vuoden syyskuussa järjestettiin lähitapaamisena.

Aktiivinen yhteydenpito yhteistyötahoihin

Työryhmässä HUSin Tehyn pääluottamushenkilöt Tuula Salmivaara ja Elina Manninen ovat selvittäneet asioita ja tehneet koko kahden vuoden ajan hyvää yhteistyötä HUSin Diagnostiikkakeskuksen johdon kanssa. Tärkeinä työryhmän jäseninä ovat olleet opetusalan asiantuntijat Seija Tuokko ja Marja-Kaarina Koskinen.

Syksyllä 2020 työryhmä lähetti HUSin Diagnostiikkakeskukselle kirjelmän, jossa toivottiin tapaamista, tavoitteena saada yliopistohankkeelle tukea. Työryhmä on asettanut tavoitteeksi tehdä hyvin valmistellut esitykset neuvottelujen helpottamiseksi. Tätä on edesauttanut työryhmän kaikkien jäsenten sitoutuminen ja hyvä keskinäinen yhteistyö.

Syksyllä 2020 julkaistiin myös Helsingin Sanomien mielipidesivuilla työryhmän tuottama kirjoitus asiasta keskustelun käynnistämiseksi.

Ensimmäinen tapaaminen HUSin Diagnostiikkakeskuksen ja Helsingin yliopiston edustajien kanssa järjestyi Teams-palaverina tammikuun puolivälissä 2021. Helsingin yliopiston edustajat eivät suhtautuneet asiaan kovin myönteisesti ja lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen painotti, että yliopisto ei käynnistä mitään ohjelmaa, vaan Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset. HUSin Diagnostiikkakeskuksen johdolta saimme kokouksessa hyvää tukea asiallemme.

Tämän jälkeen alkoi työryhmän tiiviimpi työtahti, koska asian valmistelu vaati paljon tapaamisia ja töitä.

Tänä syksynä asia konkretisoitui, kun neuvotteluissa lääketieteellisen tiedekunnan edustajien kanssa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että diagnostiset terveystieteet saadaan osaksi terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelmaa.

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma käynnistyy syksyllä 2023 ja kokouksen päätöksen mukaan diagnostiset terveystieteet tulevat koulutusohjelmaan syksyllä 2024. Bioanalyytikot ja röntgenhoitajat voivat kuitenkin hakeutua myös syksyllä 2023 alkaviin opintoihin.

Opiskelijat valitaan syksyllä 2023 alkaviin opintoihin pääsykokeiden kautta, sisäänotto on 30 opiskelijaa ja koulutuksen kesto on kaksi vuotta (120 op). Jatkossa maisteriohjelmaan voi hakeutua suoritettuaan valinnaiset opinnot (50 op) avoimen yliopiston opintoina (tn. tietyin arvosanoin). Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta ei vaadita siltaopintoja.

Työryhmä toimitti 26.10.2022 Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan varadekaanille opintosuunnitelman Diagnostisten terveystieteiden (25 op) opintokokonaisuudesta (5 viiden opintopisteen opintokokonaisuutta). Samalla esitettiin toivomus yhdenvertaisesta kohtelusta niin, että myös diagnostisten terveystieteiden opintokokonaisuuden opinnot olisi mahdollista aloittaa syksyllä 2023. Opintokokonaisuuden suunnitteluun osallistuivat alamme professorit Taina Autti ja Kari Pulkki Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tärkeää työtä ammattikuntiemme kehittämiseksi tulee jatkaa edelleen, jotta saavutamme yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.

Jatkossa Diagnostisista terveystieteistä tiedotetaan asiaan liittyvää ajankohtaista tietoa sekä edistymistä liittojen julkaisemien lehtien ja sosiaalisen median kautta.

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA (TtM) 120 op LTDK

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot 50 op 2 moduulia seuraavista jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuksista, avoimia kaikille Avoimen yliopiston opintoina nämä vaihtoehdot:

Kansanterveystiede 25 op

Syksy 2023 Kliininen hoitotiede 25 op

Syksy 2023 Diagnostiset terveystieteet 25 op

Syksy 2024 Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 25 op Syksy 2023

Menetelmäopinnot 10 op

Syventävät opinnot 60 op

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 10–15 op

Johtamis- ja kehittämisopinnot sekä harjoittelu 10–15 op

Tutkielmaseminaari (5 op) ja tutkielma 30 op Terveydenhuollon kehittäminen maisteriohjelman tutkintorakenneluonnos. Vaihtoehtoisista suuntautumisopinnoista opiskelijan on suoritettava kaksi avoimen yliopiston kokonaisuutta (25 op+25 op).