CONSAT Context Nr1 Dec 2020

Page 1

CONTEXT / #1 / 2020

PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY

MARTIN WAHLGREN

ÅRETS VD

2020!

ORVAR

NÄRA TEKNIKEN IGEN

SPOTLIGHT PÅ CONSAT TELEMATICS

Consat SES framgångsrecept


LEDARE

Medvind trots motlut ALLA ÅR HAR SINA UTMANINGAR men

Covid. I Melbourne vann vi en pilot som

sätta anställa ledare för att bygga upp

2020 går tveklöst till historien som det

nu också blivit en utökad trial som går

mer självgående nationella lokalkontor

stora pandemiåret. Året började bra

ut på att i realtid informera resenärer-

kunde inte varit mer passande. Utöver

och mitt i planerna för fortsatt expan-

na om hur många passagerare som är

Kanada och Australien har vi nu också

sion blev det tvärstopp. Korttidsper-

ombord på bussar och spårvagnar för

kommit igång på allvar i Norge med

mitteringar och till slut uppsägning av

att de skall kunna välja bort de fordon

Tommy Hansen som lokal chef och

personal är minst sagt deprimerande,

som är för fulla. Projektet har fått stor

under Q1 2021 tar vi också steget ut i

för att inte tala om ovissheten inför

uppmärksamhet i media i Australien.

Europa på allvar, vilket vi berättar om i

framtiden.

Lachlan bjöds in till den svenska am-

nästa nummer.

Än en gång visade sig vår strategi att

bassaden i Sydney där han bl a träffade

Consat Data påverkades som många

inom Consatkoncernen sprida våra ris-

Marcus Wallenberg. Den australiska

andra bolag under våren men ganska

ker till olika branscher vara rätt medicin.

ambassadören med säte i Stockholm

snabbt visade det sig att kunderna be-

Consat Telematics påverkades under

hörde också av sig för att komma och

hövde IT-hjälp precis som tidigare. Med

besöka oss i Partille.

sin personal arbetandes hemma digitalt

en period av viss komponentbrist men

Under året har vi inte kunnat resa

och via Teams så visade det sig att kun-

frågningar, bland annat på grund av

som tidigare och strategin att fort-

derna snarare behövde ännu mer hjälp.

Foto: Karolin Axelsson & Max Rangner

annars har bolaget snarare fått fler för-

2 CONTEXT / #1 / 2020


LEDARE

Även om siffrorna inte är klara för 2020

Consat Engineering inledde året

Det lär dröja ett tag innan man kan

ännu så pekar allt på att Consat Data sät-

riktigt bra men drabbades också hår-

träffas som tidigare och till dess får vi

ter alla tiders rekord. Mycket bra jobbat!

dast då flera kunder reagerade panik-

försöka finna nya sätt att samverka och

Consat SES som arbetar med energi-

artat och sade upp kontrakt på löpan-

kommunicera. Vi genomförde bl a vårt

effektivisering av kommersiella fastig-

de band. Tyvärr tvingades vi säga upp

första digitala personalmöte och fler lär

heter och industri fortsätter att skörda

såväl ledare som medarbetare både i

följa.

framgångar. Under hösten har man

Göteborg och Stockholm.

Det är oerhört kul att få arbeta med

breddat kundbasen och lyckats vinna

Magnus Ohlsson som varit VD i mer

alla engagerade och kompetenta med-

flera större projekt. I dessa tider när fast-

än 10 år hade tidigare aviserat att han

arbetare. När vi väl bestämmer oss för

ighetsbolagen är satta under press ger

inte ville inneha posten för länge och

något så har vi en enorm förmåga att

lägre energiförbrukning en inte oan-

för att komma igång med ny energi

snabbt få fram nya tekniska lösningar.

senlig värdeökning som balans till det

och nya tankar kände vi gemensamt att

Framförallt uppskattas det av våra kun-

motsatta pga hyresminskningar och

det var läge för en ny VD. Vi är mycket

der, vilket verkligen värmer.

lägre uthyrningsgrad. Consat SES har

glada att det blev Orvar Hurtig med en

Med vår nya marknadschef Jenny

också tagit klivet in i ett nytt intressant

gedigen bakgrund inom telekom, au-

Fredér så får vi nu en rejält ökad för-

och expanderande område; nämligen

tomation, elektrifiering och digitalise-

måga att sprida budskapet om Consat

fabriker för ekologisk hållbar tillverk-

ring. Längre fram i Context presenterar

till ännu fler kunder och kommande

ning av fiskfoder. Kort och gott handlar

Orvar sig mer ingående.

medarbetare.

det om fabriker som producerar fluglar-

Under hösten har vi märkt en åter-

I slutet av året blev vi utsedda till ett

ver och här behövs nya systemlösningar

hämtning och året ser ut att sluta be-

av Sveriges 100 mest intressanta karriärs-

för att hantera klimat och temperatur.

tydligt ljusare än vad vi rimligen hade

företag för nionde året i rad. Det är en

Tveklöst ett tillväxtområde.

kunnat hoppats på i våras. Vi har vun-

bedrift som inget annat bolag i Sverige lyckats med!

Consat Innovation Partner (CIP) med

nit flera intressanta utvecklingsprojekt

Emil Brandt i spetsen har också kommit

såväl inom Industriteknik som inom

Man skall aldrig ropa hej förrän det

igång med flera spännande affärer. Dock

området Connected och ännu fler är

är över men vi börjar också äntligen se

har takten bromsats en aning eftersom

på g. I Stockholm har gänget närmast

ljuset i tunneln vad gäller införandet av vårt nya affärssystem och lagersystem.

Emil har fått hjälpa Engineering med

en serieleverans av olika typer av pro-

försäljning av specialmaskinsprojekt

duktionsverktyg och fixturer. Ihop med

till bland annat SKF samt produktveck-

kollegorna i Partille levererar man ock-

Stort tack till er alla för en enastående

lingsprojekt av vår nya supereffektiva

så en intressant visionbaserad kalibre-

kämpainsats!

gråvattenvärmeväxlare som är ett sam-

ringsutrustning som ni också kan läsa

projekt mellan CIP, SES och Engineering.

mer om i detta nummer av Context.

I kristider är samverkan viktigare än nå-

Engineering har också börjat växa

got annat och då har Emils hjälp varit

igen med nya ledare och medarbetare.

av stor vikt.

Som vanligt är alla tips varmt välkomna.

Martin Wahlgren Koncern VD, Consat AB

För flera är det kanske första gången som ni läser ConText. ConText är tidskriften som tar sig tid att berätta mer i detalj om våra innovativa och utmanande projekt och inte minst hur det är att arbeta på Consat. Vår ambition är att med hjälp av intressanta artiklar och bra bildmaterial beskriva och lyfta fram i vilka sammanhang Consat verkar.

www.consat.se info@consat.se +46 31 340 00 00

Ansvarig utgivare: Martin Wahlgren Chefredaktör: Jenny Fredér Textredaktör: Mattias Johnson Redaktionssekreterare: Gabriella Wendt Formgivning: Happy Camper Reklambyrå Grafisk design: Andreas Eklöf Tryck: Billes Tryckeri

CONTEXT / #1 / 2020 3


PÅ CONSAT FÅR

ORVAR KOMMA NÄRA TEKNIKEN IGE ORVAR HURTIG Ålder: 56 år Familj: Min fantastiska fru Viktoria och ”barnen” Matilda, 24, och Karl-Johan, 21 Uppvuxen: I Göteborg Så spenderas en söndag på bästa sätt: Fysisk aktivitet och söndagsmiddag med familjen


EN

CONSAT ENGINEERING TEXT JACOB LARSSON [BORG & OWILLI ] FOTO MATTIAS JOHNSON

Orvar Hurtig har gjort barndomens teknikintresse till sin yrkeskarriär. Under åren har han varit med och drivit digitaliseringen i både telekomoch fordonsbranschen. Som nytillträdd vd på Consat Engineering ska han fortsätta den resan med Consats unika erbjudande, samtidigt som han återigen får komma nära tekniken.

S

OM BARN VAR ORVAR HURTIG en av alla dem som skruvade isär radioapparater för att se hur de ser ut inuti och förstå hur de fungerar. Dessutom fick han tidigt ett intresse för datorer. Teknikintresset har kommit att prägla Orvars yrkeskarriär. Genom åren har telekom och digitalisering tagit honom till världens alla hörn. – Jag har upplevt sandstormar i Sudan, förhandlat med Libanons premiärminister och hällt ut sprit i blomkrukor i Moskva, hållit kurs i Wellington, startat globala servicecenters i Rumänien, Kina och Mexiko och bott i Dallas och Dublin, för att nämna några platser dit jobben tagit mig. Det har lärt mig en hel del, men det absolut viktigaste tror jag är att vi människor är alla lika i grunden och vi har väldigt lika värderingar, säger Orvar. Orvar var aldrig bäst i kompisgänget när det kom till det praktiska arbetet med tekniken, men han har hela tiden haft en förståelse för teknikens potential. – Min drivkraft har alltid varit tekniken, men jag brinner också för affärsutveckling och är extremt intresserad av hur affärsmodeller förändras av teknikutvecklingen, säger Orvar och utvecklar: – I slutändan är det vad digitalisering är – att göra en affär av tekniken. Det finns två världar, en digital och en fysisk, som nu måste knytas samman. För att få det att flyga behöver man förstå hur kunden tjänar sina pengar, då kan man också göra rätt teknikval. Här menar jag att Consat är

unika. Vi är inte i första hand en it-spelare, utan har också teknisk kompetens och förstår hur de fungerar ihop. Många av våra konkurrenter är antingen it- eller mekaniktunga i sitt erbjudande. Under sin karriär har Orvar kommit längre och längre ifrån den teknik som arbetet faktiskt kretsar kring. När han hösten 2020 klev in som vd på Consat Engineering upplever han att avståndet till utvecklingsgolvet och den faktiska tekniken är kortare. – Jag har på tidigare arbetsplatser befordrats till tråkigare roller som inneburit att jag arbetat mindre med tekniken och ingenjörerna. Här på Consat finns en kultur där alla har påverkansmöjligheter och det som räknas är vilken kunskap du har, inte hierarkier. Kunskapsutbyte uppmuntras oavsett ålder, erfarenhet eller titel. Alla är involverade och lär av varandra, vilket gör organisationen starkare, säger Orvar. Han har själv sett utifrån hur kulturen ger resultat, både som kund och samarbetspartner till Consat. – Att det är ett bra bolag, med bra människor och kultur, är något jag alltid känt. Som kund till Consat har jag aldrig upplevt att man försökt tvinga på mig något jag inte vill ha eller behöver. Allt har bara handlat om att se till kundens, i det här sammanhanget mitt, bästa. Det här är tankesätt som jag i grund och botten tror kommer från grundaren Jan-Bertil Johansson. På Consat älskar man teknik och man vill hjälpa människor, avslutar Orvar Hurtig.

CONTEXT / #1 / 2020 5


CONSAT TELEMATICS TEXT RICHARD EMM ÖVERSÄTTNING JENNY FREDÉR FOTO ANDREAS EKLÖF

Multimodalt resande med 5G VAD ÄR DET VÄRSTA med att åka kollektivt? Är det förseningar? Eller när det bara finns ståplats? Eller kanske kan vi leva med förseningar och trängsel, då den mest frustrerande delen är innan vi ens går ombord – väntan på en buss, tåg, färja eller flyg. Vilken är den bästa delen med att resa kollektivt? Att nå destinationen måste vara högt på listan, men kollektivtrafiken tar sällan en passagerare till sin destination - om inte destinationen verkligen är en station, en busshållplats, en flygplats, eller en färjeterminal. Kollektivtrafiken hjälper passageraren att, förhoppningsvis, slutföra en stor del av sin resa. Beslutet om att åka kollektivt, jämfört med andra alternativ, baseras på kundernas preferenser,

inställning, förmåga, tidsvärde och en mängd andra attribut. I slutändan, det som alla vill ha är ett enda transportsätt från A till B – det var det som gjorde den privata bilen så populär. Kollektivtrafiken kommer att kämpa för att nå dit, ända tills ”Star Trek transportmedel” blir vanligt förekommande. Under 1960-talet i Storbritannien hade privata fordon vunnit debatten och fordonsägande sågs som framtiden för resor, trots att endast ett av nio hushåll ägde en bil. Detta ledde till början av

6 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT TELEMATICS

massiva nedskärningar av järnvägarna – manifesterat av den ökända Dr Beeching´s järnvägsnedläggningar och en förlust av 11,300 km av järnvägslinjer. I dessa mer upplysta (och belastade) tider, accepterar planerare att kollektivtrafiken är avgörande för att tillgodose en effektiv användning av vägar och avgörande för att upprätthålla en hälsosam miljö. För att uppmuntra användning måste kollektivtrafiken göra det möjligt för passagerarna att uppnå sitt högsta krav – att nå sin destination. För att nå detta syfte är kunderna ofta tvungna att byta tjänster – hoppa från en buss till en annan till exempel. De är också ofta tvungna att byta läge - vilket ger en så kallad multimodal resa, där styrkorna i olika transportsätt kombineras för att ge ett enda transportalternativ. Ett betydande hinder för att skapa ett värde för kollektivtrafiken är konceptet med ”Last Mile” – som beskriver svårigheten (och

därmed kostnaden) att flytta en kund från ett transportmedel till den slutliga destinationen. The Last Mile är inte unik för persontrafik, utan skapar också betydande kostnader för godstransporter och telekommunikationer - Last Mile kräver mindre kapacitet och mer skräddarsydda, riktade överväganden än de mer utnyttjade systemen. ”På min tid” sa min far, ”var jag tvungen att gå hem genom en meter snö från närmaste busshållplats, 4 km bort, med inget mer att äta än en klump av kol”. Även om att ta sig fram till fots har varit den traditionella metoden för att uppnå Last Mile inom kollektivtrafiken, så har många städer nu börjat genomföra lösningar – t ex cykelhyra, elektriska skotrar och andra typer av lätta elfordon som gynnats av teknikförbättringar som grön energi, kommunikation och en möjlighet för allmänheten att förbättra sin restid. Sådana transportmöjligheter grupperas under begreppet Mikromobilitet – där fordon med låg kapacitet, vikt och storlek drivs av användaren, och medan de kan bidra till en fullständig resa, optimeras de ofta för den korta resan som kännetecknar the Last Mile. Med Mikromobilitetslösningar illhandahålls i allmänhet delad användning ”som en tjänst”, där användarna betalar eller prenumererar för att utnyttja tjänsten som en del av det allmänna kollektivtrafiknätet. ETT PROBLEM MED MICROMOBILITETSLÖSNINGAR JUST NU är att, trots sina möjligheter, så försöker de inte bli en del av kollektivtrafikresandet på samma sätt som en buss. Kollektivtrafikfordon är förutsägbara och styrs av tidtabeller vilket innebär att passagerarna kan få information om både var de befinner sig och den beräknade ankomsttiden. Då

CONTEXT / #1 / 2020 7


CONSAT TELEMATICS

”Anslutna micromobilitetsfordon kan tillåta andra system att fastställa deras placering och status, så att enheterna aktivt blir ett valt, livskraftigt och tillgängligt alternativ som en del av en större passagerarresa.” passageraren är på en resa som innefattar flera olika kollektivtrafikfordon så finns det ofta anslutningsinformation, både på det inkommande fordonet, och vid anslutningsstoppet. Skillnaden beror till stor del på uppkoppling. Kollektivtrafikfordon ansluter undantagslöst med en realtidsplattform för passagerarinformation, såsom Consats Telematics Solution, i drift runt om i världen. Medan mikromobilitetslösningar saknar anslutning till dockningsstation och där allmänheten måste lösa detta där dessa fordon tidigare har lämnats. Möjligheten till uppkopplad mikromobilitet har förbättrats genom tillämpning av Internet of Things (IoT) – maskin till maskin kommunikation över internet – och de stora förbättringar som gjorts i anslutningsmöjligheter genom införandet av 5G, den femte generationen av mobilnätsteknik. Mycket har skrivits om 5G, och en hel del av fördelarna måste fortfarande analyseras, och än mer realiseras. Den mest relevanta fördelen som 5G medför för IoT är dock den kraftigt ökade kapaciteten hos mobilnätet – 4G kan ge cirka 4 000 aktiva anslutningar per kvadratkilometer – 5G kan ansluta över 1 miljon enheter i samma område. Från konsumentens vy är det hastighet och bandbredd, inte nätverkskapacitet som ofta anses vara begränsningen till ett 8 CONTEXT / #1 / 2020

mobilt nätverk, dock kan endast 5G stödja den utbredda, växande anslutningen av ”smarta enheter”. SÅ ENHETER KAN ANSLUTAS, men vad vill de prata om? Anslutna micromobilitetsfordon kan tillåta andra system att fastställa deras placering och status, så att enheterna aktivt blir ett valt, livskraftigt och tillgängligt alternativ som en del av en större passagerarresa. En passagerare som stiger av en buss kan informeras antingen på fordonet eller vid hållplatsen, med uppgifter om närmaste mikromobilitetsanordning, som han/hon på samma sätt skulle få med en annan buss eller spårvagn. Alternativ för the Last Mile kan visas på avgångs-/ankomsttavlor och integreras i reseplanerare. För detta ändamål har Consat bland annat tillsammans med Voi Technology visat på möjligheten att på inre skyltning i realtid presentera hur många skotrar som finns tillgängliga vid nästa hållplats på en Electricity buss på Lindholmen i Göteborg. 5G kommer skapa helt nya möjligheter för morgondagens Smart City. Med högre datahastigheter kan anslutna fordon ta del av ännu mer sensor och omvärldsdata från en stads transportnät för ökad säkerhet, effektivitet samt inte minst för att reducera negativa miljöaspekter. Som ett initiativ till en fortsättning på projektet ElectriCity i Göteborg, har Ericsson, Volvo, Västtrafik, Consat med flera utrustat elbussar med 5G modem. Under Open Days på Lindholmen Science Park kördes en buss i trafik för första gången någonsin med äkta 5G via Ericsson testnät. Det är av stor vikt att tidigt kunna testa 5G teknikens möjligheter på hemmaplan ihop med kompetenta partners. På Consat är vi mitt uppe i utvecklingen av nästa generation av vår fordonsdator och då är det perfekt att kunna ligga i absolut framkant med 5G för kollektivtrafik.


CONSAT SUSTAINABLE ENERGY SYSTEM

Consat SES framgångsrecept:

INNOVATION OCH NYTTA FRAMFÖR SUBOPTIMERING TEXT ANNA BJUR [BORG & WILLI] FOTO TOMMYS KRANBILAR HELSINGBORG

Med ett tydligt målfokus och genomgående systemperspektiv når Consat Sustainable Energy Systems (SES) ständigt nya framgångar. Bolagets vd, Ian Hostetter, berättar mer om hur SES på kort tid blivit ett välkänt namn i fastighetsbranschen och vilka faktorer som ligger bakom bolagets goda projektresultat.

E

NLIGT NATURVÅRDSVERKET stod sektorn bostäder och service år 2018 för 39 procent av Sveriges totala energianvändning1. Genom tekniska åtgärder som ger en effektivare energianvändning – med bibehållen nytta – är det dock möjligt att vända trenden och hämta hem stora vinster för både klimatet och ekonomin. Här ligger Consat Sustainable Energy Systems (SES) i bräschen, ett företag som minskat energiförbrukningen med i snitt 50 procent i sina kunders fastigheter. – Vårt fokus på målet, att skapa nytta och värde för våra kunder, har visat sig vara det mest lönsamma och effektiva vi kunnat göra. Istället för att suboptimera för att öka vår enskilda lönsamhet, bygger vi ett starkt förtroendekapital där kunden förstår att vi är villiga att arbeta på ett annat, okonventionellt sätt, säger Ian Hostetter, vd på SES, och tillägger: – Vi har kunnat bevisa att förtroende och fokus på målet, istället för kortsiktig enskild vinning, är en lönsammare metod ur alla perspektiv. Vi har kompetensen och självförtroendet att ge våra kunder konkreta beslutsunderlag, där vi tar ansvar och står för det vi utlovar. Det vill säga att minska energiförbrukningen i deras fastigheter till hälften. Vår ideologiska profil är också något https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/ Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energieffektivisering/Bostader-och-lokaler/

1

CONTEXT / #1 / 2020 9


CONSAT SUSTAINABLE ENERGY SYSTEM

som attraherar unga talanger. De vill arbeta med något som känns meningsfullt och vara en del av ett företag som har en inverkan på samhället och som gör konkret nytta.

UNIKA I BRANSCHEN SES energieffektiviserar fastigheter och industrier i hela Sverige. Det som gör bolaget unikt i branschen är bland annat ett systemperspektiv, som Ian Hostetter menar finns i allt som SES och hela Consat-koncernen tar sig an. – Marknaden är splittrad inom både den tekniska disciplinen och fastighetsägarens intresseområden. Systemperspektiv är förvisso ett modeord som många slänger sig med, men det är få som faktiskt praktiserar det. För oss innebär det att vi ser över alla de discipliner som påverkar fastighetens driftnetto. Vi har olika model-

”Vi har kunnat bevisa att förtroende och fokus på målet, istället för kortsiktig enskild vinning, är en lönsammare metod ur alla perspektiv.” 10 CONTEXT / #1 / 2020


VISSTE DU ATT... SES sedan 2014 är exklusiv återförsäljare i Norden av en av världens mest effektiva gråvatten-värmeväxlare för värmeåtervinning för duschar. Då växlaren har ytterligare egenskaper att önska har SES valt att ta saken i egna händer och vidareutveckla en egen växlare i samarbete med sina systerbolag, Innovation Partner och Engineering. Designen är i stort sett färdig och förhoppningen är att värmeväxlaren kommer ut på marknaden under början av 2021. ”Den nya värmeväxlaren har en driftstabilitet och en övervakning som går att följa i realtid. Det går också att koppla ihop många enheter till en sammanhängande större anläggning på ett smidigt sätt vilket möjliggör god skalbarhet”, säger Ian Hostetter.

ler som tydliggör vilket som är det mest lönsamma sättet att jobba med dessa faktorer och konsekvenserna av de olika alternativen.

PROJEKTET RESULTERADE I TRE NYA AFFÄRER För Stadsrum Fastigheters räkning har SES lovat att halvera energiförbrukningen i deras affärsfastighet Kvarnen, Uppsala. Projektet färdigställdes i juli och resultatet ligger något över kundens förväntan vilket minst sagt gav mersmak – det ledde till tre nya uppdrag för en mycket nöjd kund. – Vi har hållit vår projektbudget och efter juli–augusti så överträffade vi det resultat vi utlovat i förstudien. Nu har de gett oss förtroende att bygga om tre kommersiella fastigheter i Nyköping, Södertälje och Helsingborg, säger Ian Hostetter. Prognosen för de nya projekten visar att de totalt kommer minska energiförbrukningen med 5 000 MWh per år. Det motsvarar en årlig kostnadsminskning på cirka fyra miljoner kronor. – Våra uppdrag görs i tre steg och inleds med grundläggande analyser, därefter kompletta entreprenader med garanterade energibesparingsmål och slutligen en uppföljning för fastigheten där vi ”trimmar” den under två år efter färdigställd ombyggnad, säger Ian Hostetter. Ett annat exempel på SES fokus kring driftsnetto är ett lyckat projekt där SES arbete, i en av Klöverns större fastigheter i Göteborg, har lett till mycket stora nedskärningar. Inte bara i energi-

förbrukning utan också i drift och underhållskostnader. Projektet är i slutfasen och SES har minskat fastighetens energiförbrukning sista månaden med 54 procent. Utlovat vid projektstart var 48,5 procent. – I en annan mindre fastighet, också den ägd av Klövern, startade vi en ombyggnad med fokus på att rädda upp inneklimatet och behålla hyresgäster. Den här fastigheten drog 65 kWh/m2/år från början. För att ge den siffran relevans så är Klöverns mål att få alla sina fastigheter till under 100 kWh/m2/år. I dag drar denna fastighet 30 kilowattimmar per kvadratmeter och år, säger Ian Hostetter och avslutar: – Nytta är den översta rubriken på vår företagsagenda och något vi vill ägna all vår energi åt. Projekten för Stadsrum och Klövern är två ypperliga exempel på detta. Att vi sätter nytta i första rummet skapar ett försprång gentemot våra konkurrenter och ett lönsamhetsutrymme som vi öppet kan dela med våra kunder.

CONTEXT / #1 / 2020 11


CONSAT TEXT MATTIAS JOHNSON FOTO MATTIAS JOHNSON

Ett väl utfört uppdrag är god reklam men idag räcker det inte hela vägen. Nu kavlar en förnyad marknadsavdelning upp ärmarna för att göra Consat till ett självklart namn för många fler. CONSATS MARKNADSCHEF Jenny Fredér och grafiska designern Andreas Eklöf bildar Consat AB:s nya marknadsavdelning. Consat AB:s VD, Martin Wahlgren, brinner för kommunikation och har under många år drivit arbetet ihop med Andreas. I takt med att koncernen växer vill vi nu växla upp och utöka våra marknadsaktiviteter än mer och därav har nu Jenny klivit in som marknadschef. Hon har växt upp med Consat, är utbildad grafisk formgivare och ekonom, och kommer kunna lägga fullt fokus på ett jobb som verkligen kräver all energi och uppmärksamhet. Med uppdraget att både värna företagsandan internt - och marknadsföra koncernen utåt - har Jenny och Andreas redan många järn i elden och än fler bollar i luften. Det är ett internt arbete med att sprida Consats kärnvärden: Kompetens, innovation, långsiktighet, samarbete, genuinitet och engagemang till varje hörn av varje Consatkontor och till varje konsult ute på uppdrag. Det är workshopar på gång med alla ledare där man diskuterar hur Consat ska marknadsföras. Och finslipning av ny hemsida, produktion av material till Covid-anpassade online-mässor, trycksaker, sociala media, webnyheter - och förstås Context, tidningen du just nu läser.

12 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT

CONSAT SKA SYNAS,

MER!

CONTEXT / #1 / 2020 13


CONSAT

”Den stora utmaningen är just att målgruppen är så bred. Vi måste tänka igenom vad vi är för ett bolag, hur vill vi upplevas, säger hon.”

Det gäller att synas både rätt och ”överallt, hela tiden” i dagens snabba informationsflöde med så många kanaler och kontaktytor mot kunder, användare och externa intressenter. – Vi är tyvärr lite anonyma, även om kunder och andra förstås känner till oss. Men det behöver vara fler som vet vad vi kan och vad vi gör, säger Jenny Fredér. – Martin och Andreas har gjort ett jättebra jobb men vi behöver satsa ännu mer, säger hon.

ETT POWER HOUSE På ett sätt är ändå jobbet ganska enkelt. Consat är ett företag med självkänsla, en human och trygg företagskultur, som med alla fantastiska medarbetare är källan till innovation och prestationer i världsklass – ett tekniskt ”power house”, som Jenny säger. De som redan känner Consat vet det där och gillar företaget. Det Consat är och gör säljer helt enkelt. Arbetet är alltså att berätta detta för många fler än nuvarande kunder och de som får höra om lyckade projekt i andra hand (vilket ju visserligen oftast är den allra bästa reklamen). Inte minst behöver Consat synas ännu mer för att locka till sig framtida medarbetare och då gäller det att synas på rätt ställen och på rätt sätt. Målet är förstås att Consat ska vara ett självklart namn i alla de sammanhang de olika Consat-företagen verkar, Men även utanför teknikvärlden. Och det är lättare sagt än gjort. Att nå alla med rätt budskap kräver både hårt

14 CONTEXT / #1 / 2020

arbete och fingertoppskänsla för budskap och formgivning, och nuförtiden även talang och resurser för rörlig bild och mediaproduktion för ”webinars” och digitala forum. En statisk och tråkig hemsida och en och annan broschyr räcker inte långt. – Egentligen handlar det ju bara om att berätta för alla hur grymma vi är! Vi behöver vara med i alla de här forumen. Vi behöver berätta om vad vi gör, för vi har så mycket att prata om! Säger Jenny och skrattar. – Den stora utmaningen är just att målgruppen är så bred. Vi måste tänka igenom vad vi är för ett bolag, hur vill vi upplevas, säger hon. – Vi har redan haft ett inledande möte med cheferna för varje bolag för att diskutera våra grundvärderingar (se ovan). Det är gemensamma värderingar, men sedan kan de ju betyda olika saker för olika Consatbolag, berättar Jenny.

LIKA MEN OLIKA Inte minst måste Jenny och Andreas väga in att Consatkoncernen innehåller både konsultbolag som Engineering och tjänste- och produktbolag som Data, Sustainable Energy Systems och Telematics. Bolag som behöver synas på olika sätt och behöver säga olika och mycket specifika saker till sina kunder. Och allt ska ändå kunna samlas under ett tak. – Vi är ju en koncern med vissa grundvärderingar och ett gemensamt ansikte utåt, men varje bolag har ju samtidigt sin egen nisch, så vi kommer förstås behöva en marknadsföringsstrategi per bolag, berättar Jenny. – För Engineering kan det handla mycket om ”Employer Branding” men så är det ju inte alls på Telematics, till exempel, förklarar hon. – Och hur gör vi oss attraktiva för de olika målgrupperna? Vi behöver en strategi för det och inte bara skicka ut lite saker här och där - det ska vara genomtänkt och satt i ett sammanhang, säger hon.

I DITT FLÖDE – Detsamma gäller ju när vi ska locka nya medarbetare. Där är attraktiv företagskultur, senaste tekniken och att synas i rätt forum så viktigt, säger Jenny.


– Det är så man lockar unga talanger. För unga behöver jobbet och företaget vara ”coolt” på ett annat sätt än förr. Vi är ju coola, tycker vi, men vi upplevs ju kanske inte så, säger Jenny och skrattar. – Det måste vi ändra på, säger hon. – Det är en annan värld nu där alla är uppkopplade, med sociala medier – man måste vara där och synas. Alla större bolag syns väldigt mycket på sociala medier, säger Andreas. Consats samlade närvaro på sociala medier hanteras redan nu av Jenny och Andreas, vilket också gör det möjligt att få en enhetlig stil på det som läggs ut. Gilla! Dela! Kommentera! Sprid! Sociala medier är kraftfulla verktyg, här kan vi alla hjälpas åt, säger Jenny med eftertryck. Även inför mässor, som nu i Covid 19-tider sker på nätet, måste aktiviteten på sociala medier väga upp avsaknaden av vanlig mässmonter i fysisk mässhall. Marknadsaktiviteterna måste kunna hantera alla situationer och förutsättningar. – Till hemsidan går man nog bara om man söker jobb eller om man behöver en konsult eller redan vet vad man är ute efter. Den funkar ju lite som gamla ”gula sidorna”, säger Andreas.

NYA HEMSIDAN Hemsidan är vårt ansikte utåt. Jenny och Andreas kommer lägga mycket energi på att balansera innehållet i koncernens kommande nya hemsida för att i varje detalj väga de olika bolagens behov mot behovet av en gemensam Consat-identitet. Hemsidan beräknas kunna lanseras i februari 2021. – Mitt jobb som formgivare är ju att paketera det här så det blir intressant, snyggt och visuellt enhetligt för alla bolagen - och det är ju svårt, säger Andreas Eklöf. – Formgivning och budskap ställs också lite på sin spets på mässor där man kanske har ett par sekunder på sig att fånga uppmärksamheten hos den där studenten som går förbi. Kommer han kliva in i montern och prata med oss eller har jag sagt fel sak på den här vepan i montern? Berättar Andreas.

MED I PANELEN Den globala pandemin har även lyft fram online-mässor och ”webinars”. Consat har redan deltagit i flera sådana sammanhang och här ser Jenny och Andreas möjligheter till ännu mer närvaro för att göra företaget känt som en tung teknikspelare. – Man ser idag andra bolag hålla webinars om 5G eller smarta städer, men vi ska ju också vara med i de sammanhangen. Vi ska ju vara med i panelen – eller vi kanske till och med ska hålla i det hela? För vi har så mycket att prata om och vi gör så mycket bra för så många olika delar i samhället! Säger Jenny. Vi är riktigt taggade! Avslutar både Jenny och Andreas.

CONTEXT / #1/ 2020 15


CONSAT AUSTRALIA TEXT LACHLAN MACKAY ÖVERSÄTTNING JENNY FREDÉR FOTO WEYNE YEW, L ACHLAN MACKAY, MATTIAS JOHNSON, SAM MURRAY, ADOBE STOCK

SPOTLIGHT PÅ

AUSTRALIEN

De må vara Down Under, men vårt australiska team har kommit ut On Top i år med sitt arbete med viktiga statliga projekt som fått nationell uppmärksamhet i media. VD Lachlan Mackay gjorde sin mediadebut på ABC News Radio Canberra förra månaden, då han svarade på frågor om den aktuella piloten med Consats lösning i delstaten Victoria samt om lönsamheten i systemet för andra regioner i Australien.

16 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT AUSTRALIA

Ä

VEN OM VI HAR HAFT några kunder i Australien sedan 2017 har den fysiska närvaron av ett dedikerat australiskt team sedan 2019 gett stor tillväxt för verksamheten. Vi har nu förmågan att supporta nya och befintliga kunder med lokala experter som förstår nyanserna i den australiska marknaden.

SPOTLIGHT PÅ NEW SOUTH WALES Efter att framgångsrikt ha levererat fas 1 av Transport Connected Bus (TCB) har vi nu tilldelats fas 2 av projektet för Transport for NSW. Consat Telematics-systemet installeras nu i ytterligare 1000 bussar i delstaten New South Wales och dess 14 regioner. Det kommer att innebära viktig spårning av fordon och passagerarräknare som en del av NSW regeringens löfte att tillhandahålla kvalitetstjänster och infrastruktur till de växande NSW regionala

CONTEXT / #1 / 2020 17


”Consat Telematics-systemet installeras nu i ytterligare 1000 bussar i delstaten New South Wales och dess 14 regioner”

samhällena. Det är ett stort steg framåt för människor som reser i regionala områden och det är spännande att få förtroendet för detta projekt. På grund av denna framgång besökte den australiska ambassadören i Sverige, Bernard Philip, och investment director för Australian Trade and Investment Commission, Kerstin Classon, Partille i oktober för att lära sig om tekniken bakom dessa projekt.

SPOTLIGHT PÅ VICTORIA Regeringen i Victoria har startat en pilot med Consats lösning på bussar och spårvagnar över storstadsområdet Melbourne för att återställa allmänhetens förtroende för att åka kollektivt. Detta kommer av att Victoria haft många veckor av hård lockdown för att minska framfarten av antalet COVID-19 infektioner i staten. Denna pilot kommer att vara en nyckel för att hjälpa passagerare att följa sociala distanserings-

18 CONTEXT / #1 / 2020

riktlinjer genom att undvika fullsatta rutter. En grupp kollektivresenärer, inklusive viktiga arbetstagare, deltar i piloten och kommer med en bedömning av dess framgång under det nya året.

ANDRA HÖJDPUNKTER Teamet Down Under har också arbetat med många operatörer och transportmyndigheter i Asien och Stillahavsområdet och flera försök pågår, så håll koll på detta område!

ELFORDON Det australiska teamet har bemötts av ett stort intresse för Consats förmåga kring övervakning och hantering av elfordon. Med fordonsflottor som gradvis flyttar över till elektrisk framdrivning ger Consat Telematics Solution (CTS) nya verktyg för trafikledare och operatörer. För möjlighet till laddning av fordon, är efterfrågan stor för centraliserad övervakning för effektiv drift. Som vår Adam Armstrong förklarar –”genom Open Charge Alliance OCPP gränssnitt kan vi läsa information, såsom fordon Such av Charge (Soc), laddning, punktbeläggning / status / överföringsenergi etc. Genom våra funktioner för laddningsinfrastruktur tillsammans med vår erfarenhet av Electric Vehicle Monitoring, har vi ett komplett system för hantering av elfordon.”


Om Consat Telematics – Australien Lachlan Mackay – Verkställande direktör

Lachlan är en management professional med över 25 års erfarenhet inom ett brett spektrum av kunder och kulturer. Lachlan bor i Sydney med sin fru, har två tonårsdöttrar och är en ivrig cyklist.

Kirsten Collins –

Kontorsadministratör/projektstöd

Med en bakgrund inom projektstöd och administration började Kirsten med Consat Telematics Australia i juli 2020. Hon bor i Sydney där hon också är en fotboll cheerleader och ser fram emot att gifta sig i februari 2021.

Adam Armstrong –

Duncan Murray –

Produktchef Asien-Stillahavsområdet

Support ingenjör

Adam är en Mekatronikingenjör, med 20 års erfarenhet av busstillverkning och leverans av elektronikkomponenter till buss- och järnvägsindustrin. Adam bor med sin fru och två unga pojkar i Inverleigh, Victoria.

Duncan har en bakgrund som fordonselingenjör med över 25 års erfarenhet inom transportbranschen. Han bor i Melbourne med sin fru och två tonårsdöttrar och har stort intresse av historiska bilar, motorcyklar och fiske.

CONTEXT / #1 / 2020 19


CONSAT ENGINEERING

ASLA-projektet stärker Consats relation med Scania TEXT JACOB LARSSON [BORG & OWILLI] FOTO TEO MÖLLER-NIELSEN

Consat i Stockholm har under flera år byggt en bra relation med lastbilstillverkaren Scania. I det hittills största projektet mellan de båda har relationen stärkts ytterligare och nya möjligheter öppnar upp sig för Stockholmskontoret.

20 CONTEXT / #1 / 2020

I

NYA PERSONBILAR HAR assistentsystem som ”lane assist” och ”blind spot warning” blivit standard och samma funktioner har efterfrågats även för lastbilar och inom kort kommer även nya internationella lagar som kräver funktionerna. För lastbilstillverkaren Scania innebär det här att nya radarsystem ska integreras i fordonen. De har därför vänt sig till Consats Stockholmskontor för att få hjälp med kalibreringen av de nya radarsystemen i projektet ASLA. – Consat fick det här projektet tack vare att vi har haft en bra relation med Scania över lång tid och visat att vi har den tekniska höjd som var nödvändig för uppgiften, säger Henrik Grahn, Teknikområdeschef på Consat i Stockholm. För att kalibrera lastbilarnas radarsystem används en dopplergenerator, en fläkt som genererar ljudvågor för att simulera ett


CONSAT ENGINEERING

fordon som åker bredvid lastbilen. Consat har åt Scania konstruerat en maskin som står i slutet av produktionslinan och har en dopplergenerator på varsin sida om fordonet för att kalibrera båda sidors radar simultant. Utrustningen lokaliserar lastbilen och placerar generatorerna rätt i förhållande till denna. – Vi har byggt två olika maskiner åt Scania. I fabriken i Södertälje körs lastbilen upp på en ramp. Maskinen går sedan ut med en arm för att lokalisera lastbilen och på så vis fastställa dess position. I deras fabrik i Nederländerna har vi gjort en lite mer avancerad lösning. Där åker lastbilen på ett larvband. Då är det golvet som rör sig, istället för lastbilen. Utrustningen måste då hitta lastbilens position med hjälp av kameror, säger Henrik Grahn och fortsätter: – När lastbilen kommer till stationen mäts dess position in med hjälp av Consats visionsystem, CQV. Dopplergeneratorn förflyttas därefter automatiskt och placeras korrekt relativt lastbilen.

Efter en förstudie 2018 såldes den första prototypen till Scanias svenska fabrik 2019 och sedan ytterligare två maskiner året efter. Dessutom har Consat sålt två maskiner till Scanias franska fabrik och fyra stycken till fabriken i Nederländerna. Scania har länge varit den största kunden för Consats Stockholmskontor och ett redan bra samarbete har stärkts ytterligare i ASLA-projektet. Det gäller inte bara relationen till anläggningen i Södertälje, utan också internationellt. – Vårt samarbete med Scania har fram till i dag främst varit med den svenska fabriken, men i och med våra ASLA leveranser har vi byggt ett bra förtroende i både Frankrike och Nederländerna. Det kan mycket väl leda till att vi får fler och större projekt. Vi kommer även att leverera 2 st ASLA till Brasilien under Februari 2021. Till just Brasilien har vi tidigare satt upp ett internt mål att leverera vår första utrustning 2021 vilket vi nu ser ut att lyckas med, avslutar Henrik Grahn.

”När lastbilen kommer till stationen mäts dess position in med hjälp av Consats visionsystem, CQV. Dopplergeneratorn förflyttas därefter automatiskt och placeras korrekt relativt lastbilen.”

CONTEXT / #1 / 2020 21


CONSAT TEXT MARTIN WAHLGREN FOTO PER WAHLBERG

Open

Days

22 CONTEXT / #1 / 2020

2020


CONSAT

L

INDHOLMEN SCIENCE PARK ÄR EN så kallad trippel Helix organisation som ägs av Göteborgs stad, akademin och privata företag såsom Volvo, Ericsson, Consat mfl. I år firar Lindholmen 20 år och festligheterna samordnades med Open Days som är ett event som har till syfte att lyfta fram spännande projekt och samarbeten bland företagen på Lindholmen. På grund av rådande omständigheter ändrades formatet på Open Days från en utställning till en streamad livesändning under tre förmiddagar. Programmet var minst sagt digert med presentationer om allt ifrån AI, säkra transportsystem, framtidens mobilitet till Sveriges konkurrenskraft, med talare såsom Ibrahim Baylan och Leif Johansson, Volvos tidigare koncern VD och nuvarande styrelseordförande i Astra Zeneca. Självfallet var Consat med och tillsammans med Ericsson och Västtrafik mfl visade vi upp en demo med äkta 5G i en Volvo hybridbuss där vi också presenterade hur vi på inre skyltning i realtid kan visa vilka multimodala erbjudanden som finns på de nästkommande hållplatserna.

CONTEXT / #1 / 2020 23


CONSAT TELEMATICS TEXT RICHARD EMM ÖVERSÄTTNING JENNY FREDÉR FOTO GIORDANO ROSSONI, RICHARD EMM, ADOBE STOCK, NICK JONES

SIRI -BROKER OM DET FINNS EN SAK ATT LÄRA av Crocodile Dundee (men för att vara ärlig så har jag lärt mig en hel del), så är det att Australien är en vidsträckt, till stor del tom kontinent, som tvingar Mick Dundee att krypa hundratals miles tillbaka till civilisationen efter att ha fått ett ”kärleksbett” från en saltvattenskrokodil. Befolkningstätheten på kontinenten är inte mer än 3,2 personer per km2, jämfört med 37 personer per km2 i USA, 275 personer per km2 i Storbritannien och, bara för skojs skull, 8.358 per km2 i Singapore. Australien och termen Trafikstockningar förknippas normalt sett inte med varandra – men under 2018 förklarade Sydney University att Sydney, Australiens folkrikaste stad, närmade sig en brytpunkt; pendlare övergav kollektivtrafiken för sina egna bilar då staden kämpade med befolkningstillväxt. Av Australiens 25.5m invånare bor 5.3m i Sydneys storstadsområde, vilket betyder att befolkningstätheten ligger på 1.171 personer per km2 i centrala stadsområdet. Även om detta inte är så högt som till exempel i London (5.701 per km2) så har Sydneys befolkning på sistone ökat med 2% per år. Kollektivtrafiken i Sydney är skiftande och omfattande och drivs av över 600 busslinjer, 813 km förortsjärnväg, 25 km spårväg, den nya helautomatiska Sydney Metro samt 32 fartyg som drivs av Sydney Ferries. Bussarna i Sydneys storstadsområde verkar under 15 separata kontraktsregioner, som för närvarande arbetar under nio separata enheter. Med mer än 1000 bussar som trafikerar Sydneys centrum i rusningstrafiken på morgonen, uppger Engineers Australia att 88-98% 24 CONTEXT / #1 / 2020


”New South Wales (NSW) regeringsbeslut 2018 att investera i ny teknik för att ta itu med den ökande trängseln på Sydneys storstadsvägnät, med målet att öka effektiviteten på befintliga vägar och trafiksystem genom förbättrad incident och proaktiv nätverkshantering.”

CONTEXT / #1/ 2020 25


av urban trafikstockning i Sydney är ett resultat av antalet trafikanter som överstiger kapaciteten, medan de återstående 2% beror på incidenter, planerade händelser och väder. Australiens regering räknar med att tillväxten kommer att fortsätta på 2% per år fram till åtminstone 2030, vilket ytterligare sätter tryck på vägkapaciteten. Trafikstockningar påverkar busstrafiken genom att minska tillförlitligheten och öka körtiden. Ökat kollektivresande kommer dock medföra att trafikstockningarna minskar generellt sett. För närvarande är det endast 6 % av de dagliga resorna i Sydney som sker via buss. Detta utgör bakgrunden till New South Wales (NSW) regeringsbeslut 2018 att investera i ny teknik för att ta itu med den ökande trängseln på Sydneys storstadsvägnät, med målet att öka effektiviteten på befintliga vägar och trafiksystem genom förbättrad incident och proaktiv nätverkshantering. Detta ska minska förseningarna och säkerställa större restidstillförlitlighet.

26 CONTEXT / #1 / 2020

”Kollektivtrafiken i Sydney är skiftande och omfattande och drivs av över 600 busslinjer, 813 km förortsjärnväg, 25 km spårväg, den nya helautomatiska Sydney Metro samt 32 fartyg som drivs av Sydney Ferries.”

En av de två viktigaste delarna av investeringen är utvecklingen av ”Intelligent Congestion Management Program” (ICMP), med syfte att: • Förbättra situationsmedvetenheten genom att leverera en realtidsvy över alla transportsätt för att ge bättre kundinformation om färdval, stödja operativt beslutsfattande och informera om strategisk nätverksplanering • Förbättra incidentrespons och röjningstid • Förbättra nätverkseffektiviteten och bidra till minskade kostnader för överbelastning genom att proaktivt hantera transportnätet och på så sätt öka restidens tillförlitlighet och kundnöjdhet • Öka samordningen så att alla transportsätt möjliggör tvåvägsdelning av data för att förbättra det operativa beslutsfattandet, den strategiska planeringen och prioriteringen av investeringar inom alla transportsätt TRANSPORT FOR NSW (TFSNW), den enheten som har till uppgift att bygga trans-


”Under sommaren 2018 tilldelade TfNSW Consat Telematics Pty Ltd kontraktet att implementera PTMSB-lösningen – som sammanlänkar alla kollektivtrafikoperatörer, byråer och affärsenheter i hela Sydney och New South Wales.”

portinfrastruktur och förvalta transporttjänster i NSW, insåg att en av de viktigaste faktorerna för att tillhandahålla en grund för att uppnå ICMPmål var att få en detaljerad, korrekt tillgänglighet och utbyte av multimodal transportinformation. Inom TfNSW, ansvarar Transport Management Centre (TMC) för att hantera transportinsatserna vid speciella evenemang (konserter, festivaler etc), planerade nedläggningar (vägarbeten, allmännyttiga arbeten, filmning) oplanerade incidenter (RTA:s, bränder etc) och spridning av transportinformation. En vision från TMC var att utnyttja data för att bättre samordna operativa beslut, skapa situationsmedvetenhet, ge incidentrespons och leda strategiskt beslutsfattande. Naturligtvis är det slutliga målet att förbättra kundupplevelsen – och TMC insåg att ICMP skulle kunna leverera följande fördelar för kunderna;

• Snabbare och mer detaljerad reserådgivning • Minskad fördröjningstid för vägtrafikanter • Ökad tillförlitlighet för resor – från start- till slutdestination • Effektivare alternativa resealternativ under planerade avbrott • Att låta kunderna bättre planera sin resa för bästa resultat I detta syfte beställde TfNSW, som en komponent i ICMP utvecklingen, en ODRE-plattform (Operational Data Real-Time Exchange) för att underlätta dataförmedling mellan driftsystem och olika enheter, inklusive operatörer, TfNSW:s Customer Services Directorate, TMC och tredjepartsutvecklare. En ODRE består av 3 komponenter: 1. Public Transport Message Service Broker (PTMSB) 2. Integrationsplattform som levereras som en tjänst (iPaaS) 3. ODL (Operational Data Lake)

UNDER SOMMAREN 2018 tilldelade TfNSW Consat Telematics Pty Ltd kontraktet att implementera PTMSBlösningen – som sammanlänkar alla kollektivtrafikoperatörer, byråer och affärsenheter i hela Sydney och New South Wales. Medan det förväntas ta flera år att gradvis ansluta alla operatörer så har plattformen, som i sig självt är en implementation av standardmodellen av Consat Telematics Solution (CTS) - utvecklats och konfigurerats under de senaste 24 månaderna och driftsättning är planerad till slutet av 2020. Projektkrav, specifikation och användningsfall för PTMSB-gränssnittsprotokollen och funktionerna har i första hand funnits i TfNSW:s versioner som PDF-dokument. Detta har nödvändiggjort djupgående tekniska diskussioner med TfNSW, där Consat förlitat sig på sin rika erfarenhet från liknande implementeringar runt om i världen.

CONTEXT / #1 / 2020 27


CONSAT TELEMATICS

På grund av bristen på driftsdata kommer PTMSB-plattformen att gå on-line före majoriteten av operatörstjänsterna och Consat-teamet har också konstruerat en robust och automatiserad testkablage. Dessutom har Consat tillhandahållit expertis i upprättandet av iPaaS i Microsoft Azure, vilket möjliggör säker redundans, skalbar uppbyggnad och en virtuell programklient. FÖR NÄRVARANDE SKICKAR operatörer tidtabellsinformation och realtidsmeddelanden till TfNSW i Google General Transit

28 CONTEXT / #1 / 2020

Feed Specification (GTFS) format. Detta underlättar tillhandahållandet av reseplaneringstjänster för allmänheten. För att främja en koordinerad och multimodal respons på incidenter som inträffar över nätverket, måste en mer omfattande uppsättning dataattribut utbytas när incidenter inträffar. För detta ändamål använder PTMSB standarden för servicegränssnitt för realtidsinformation (SIRI), som stöds av bastidtabellen TransXChange (TXC) och spatialprotokollet. Den första operatören som kommer tillhandahålla data via TXC och SIRI till PTMSB blir Central Business District och South East Light Rail (CSELR), med initialt TfNSW:s Customer Services Directorate, vilket ger en mer omfattande GTFS output, som också kommer att tillhandahållas via TfNSW OpenData portal till tredjepartsutvecklare. Både SIRI- och GTFS-meddelanden kommer också att distribueras till Operational Data Lake (ODL) för statistisk analys. Detta betyder att TfNSW och TMC snart kommer att vara i en position där en mer omfattande, mer detaljerad och konsekvent datauppsättning finns tillgänglig för att hantera nätverksstörningar och incidenter, och också ge strategisk riktning när det gäller att hantera överbelastningar. Med tiden kommer varje transportoperatör bli skyldig att skicka in sin nuvarande trafiksituation till PTMSB och i utbyte få en helhetsbild av NSW, som är i samstämmighet med varje intressent i transportnätet.


”På grund av bristen på driftsdata kommer PTMSBplattformen att gå on-line före majoriteten av operatörstjänsterna och Consat-teamet har också konstruerat en robust och automatiserad testkablage. ” CONTEXT / #1/ 2020 29


CONSAT TEXT JENNY FREDÉR FOTO MATTIAS JOHNSON

ÅRETS VD 2020! För lite mer än ett år sedan blev vår koncern-VD Martin Wahlgren nominerad av företaget Universum till årets VD i Sverige.

UNIVERSUM HAR MÄTT, analyserat och rankat bolag sedan 1988, såväl i Sverige som utomlands. Och varje år utses företag och ledare som är extra framgångsrika inom ”Employer Branding” – att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare för att locka, och behålla, rätt medarbetare. Utnämningen av vinnaren brukar ske på Universum Awards årliga höstevent på Berns i Stockholm men på grund av Covid blev det i år istället ett live-streamat event. Med följande motivering blev Martin utsedd till årets VD 2020 i Sverige: ”Denna VD har både lett arbetet såväl strategiskt som operativt i employer brandingfrågorna. Han har på kort sikt nått mycket starka resultat i frågorna och det finns en stark förankring för frågorna i ledningen. Under denna VD:s ledning så har en bred och tydlig bild visats upp av företaget som arbetsgivare vilket attraherat många ingenjörer. Denna VD är en sann förebild i frågorna. Han visar också hur ett något mindre företag kan vara minst lika attraktivt som de större.”

30 CONTEXT / #1 / 2020

Det är vi såklart mycket stolta över! Martin brinner för lagspel, att vi tillsammans når längre och går fortare framåt. Vilket går hand i hand med samarbete som är ett av våra starka kärnvärden. Genom sitt inspirerande idésprutande, nyfikenhet och passion för teknik förtjänar Martin verkligen att bli årets VD! Så här säger han själv: – Så klart väldigt kul och hedrande men framförallt ser jag det som en lagseger för hela Consat. Alla som känner mig vet att jag älskar att tävla och att få vinna är såklart alltid något extra. Vinsten ser jag också som ett bevis på att vår långsiktiga strategi att skapa nytta och värde genom innovation, teknikhöjd, systemtänk och inte minst genom samarbete, ger resultat! Att våga tänka nytt är avgörande oavsett om det handlar om employer branding eller att hjälpa våra kunder med nya avancerade projekt och lösningar. Grattis Martin från hela Consat!


”Denna VD är en sann förebild i frågorna. Han visar också hur ett något mindre företag kan vara minst lika attraktivt som de större.”

Nr 1.

CONTEXT / #1/ 2020 31


VÄLKOMMEN TILL

THE MÄSSTRIX 32 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT ENGINEERING TEXT JENNY FREDÉR, PÄR FORSBERG RED MATTIAS JOHNSON FOTO ADOBE STOCK, RAGNAR HALLGREN - SELFIE

För Consat har Chalmersmässorna Harm och DateIT länge varit viktiga kontaktytor mot nästa generations ingenjörer. När Coronapandemin hösten 2020 tvingade över båda mässorna till den digitala sfären var det en självklarhet för Consat att följa efter. De första heldigitala mässorna gav både mersmak och lärdomar.

J

ENNY FREDÉR, MARKNADSCHEF på Consat AB, var med och förberedde företagets medverkan på Harm och DateIT 2020 (Chalmers mässor där studenter möter och knyter kontakter med teknik- och IT-industrin). – Det blev en ny upplevelse och förstås med ett helt annat upplägg än de fysiska Chalmersmässorna, berättar hon. – Vi hade förberedande möten på nätet över (Microsoft) Teams med projektledare från Harm och DateIT, där vi fick en genomgång av online-mässverktyget Graduateland, säger Jenny. – Vi fick en egen ”monter” som vi fyllde med information och för att locka studenter gjorde vi vissa kampanjer på sociala medier, förklarar hon.

ETT LITET STEG FÖR CONSAT… Pär Forsberg, teknikområdeschef på Engineering Services på Consat Engineering, drog ett stort (virtuellt) lass under själva mässan. Han satt med andra Consatiter framför ett par bärbara datorer i Lindholmenkontorets stora konferensrum, som så enkelt blivit företagets ”mässmonter” under den digitala mässan.

Han berättar om de första trevande kontakterna med besökare, när han och en kollega hade vakten i konferensrummet. En ”besökare” plingade till i mässapplikationen. – Tar du den? Ser ut som en maskinare, nåt för dig, sa kollegan (som är elektronikutvecklare), berättar Pär. Pär sneglade lite skeptiskt på meddelandet som just dykt upp på skärmen. – ”Hej!” … skrev besökaren. Pär klickade på ikonen som visade monterbesökaren och såg att denna lagt in sitt cv. Ett klick till för att öppna cv:t… Hm, pluggar maskin och gillar att bygga egna grejor med sin 3D-printer – intressant… – ”Hej! Pär på Consat här!” Skrev Pär. Och så var mötet igång. Det var ganska hektiskt ett tag med besökare på kö. De flesta besökarna i montern sökte exjobb. Bara en ville eller vågade köra Teamsmöte med kamera, vilket fungerade utmärkt, berättar Pär. – De flesta studenter hade laddat upp sin cv, vilket var bra som snabb bakgrundsinformation, berättar Pär. – Det var förstås svårt att få samma kontakt och känsla av ett chatt-möte som av ett

CONTEXT / #1 / 2020 33


riktigt möte i vår vanliga mässmonter, det är ju en klar nackdel, säger Pär. – En sak som var lite klurig var också hur man skulle avsluta ett samtal för att vända sig till nästa besökare. I verkligheten kan man ju lite fint snegla på nästa person i kön men här är man ensam med en individ som inte ser att man samtidigt har fyra andra öppna chattkonversationer och att det är läge att runda av, säger Pär och skrattar. – Vi fick slipa lite på konversationstekniken och hitta sätt att avsluta som kändes okej, berättar Pär.

ETT STEG UT I PUBLIKHAVET

”Det var intressant att testa det här nya formatet och det blev en del skratt och nybörjarfel förstås, men jag fick ändå kontakt med flera studenter som söker exjobb och som i framtiden kan bli aktuella att anställa.”

34 CONTEXT / #1 / 2020

När mässan varit öppen ett tag och chattförfrågningarna kom med lite lägre frekvens funderade Pär och de andra på om de inte kunde göra som vanligt och kliva utanför montern för att själva ta kontakt, precis som de brukar göra på de fysiska mässorna. – Vi insåg snart att vi också kunde starta dialog med enstaka individer vi valde ut. Applikationen visade vilka som varit i vår monter och tittat och efter en titt på deras cv:n kunde vi välja ut personer vi ville prata med, säger Pär. – Det kändes lite olustigt först att göra så här, lite ”stalkeraktigt”, men det visade sig snart att ingen tog det på det sättet och jag fick ett par intressanta samtal den vägen, säger Pär.

INFÖR CHARM Som alltid blev det förstås lite skakigt denna första mässa i nytt ovant format men Pär och de andra i Consats monter tyckte ändå den digitala rekryteringsmässan fungerade över förväntan. – Det var intressant att testa det här nya formatet och det blev en del skratt och nybörjarfel förstås, men jag fick ändå kontakt med flera studenter som söker exjobb och som i framtiden kan bli aktuella att anställa. Nu vet vi hur det fungerar och kan se fram emot CHARM, säger Pär. Jenny, som håller i Consats övergripande marknadsföring, menar också att Harm och DateIT fungerat bra i det virtuella formatet men att det ändå finns en hel del att förbättra. – En sak vi måste ta med oss från det här är att vi behöver bli betydligt bättre på att ses och höras på sociala medier och i samband med studentaktiviteter för att locka till oss studenterna, säger hon. – För att ta steget att klicka på vår logga för att gå in i vår ”monter” behöver man ha ett hum om vilka vi är. Annars kommer man att klicka på de företag man känner till istället. Vi måste synas och utmärka oss! Och det betyder förstås sociala medier nu, men även traditionella ”goodie bags”, quiz och så vidare, säger Jenny med eftertryck.


CONSAT NYANSTÄLLDA

WE MIKAEL .

KRISTOFER .

proudly present

our new

FRIENDS

JESPER .

FREDRIK .

Mikael Boman, 53 år

Kristofer Carlin, 37 år

Jesper Fälth, 27 år

Fredrik Olsson, 45 år

(Engineering Services)

(Consat Data)

(Telematics/Supply Chain)

(Telematics/Supply Chain)

Har tidigare jobbat på BS Elcontrol i Älvängen och på Eitech Engineering. Bosatt på Hisingen med fru och 2 barn. Intressen: Elektronik, utflykter med familjen, sommarstugan utanför Smithska udden. Är mycket nöjd med sitt uppdrag som elkonstruktör på Limab.

Kommer från Elgiganten där han jobbade som servicetekniker. Bor med sin fru i Björkekärr men flyttar snart till Hisings Kärra. Första barnet beräknat till april 2021. Intressen: Gaming, film och serier. Jobbar med 1st Line support.

Jobbade tidigare på Parker Hannifin AB. Bor i Borås med sin fru, son och en bebis på väg. Intressen: Träning och all möjlig idrott. Jobbar i Supply Chain med logistik, lager och orderhantering.

Arbetat på Data Respons, Altran och egen konsultfirma. Bor på Hisingen med fru och dotter. Intressen: Sport (fotboll och Formel 1), havet, resor och whisky. Avdelningschef för Supply Chain.

ANEL .

CHRISTIAN .

PER .

REINE .

Anel Foric, 34 år

Christian Ottoson, 30 år

Per Wargskog, 48 år

Reine Larsson, 54 år

(Telematics/Supply Chain)

(Telematics/Ekonomi)

(Telematics/Ekonomi)

(Engineering(Industriteknik)

Har tidigare jobbat på AB Effektiv Göteborg. Bosatt i Gråbo med fru och två barn. Intresse: Golf. Jobbar i Supply Chain och är RMA-ansvarig.

Tidigare arbetsplatser är Volvo, Bravida, Carrier, Dentsply, Intersport, Nordea. Bor med sin sambo på Hisingen. Intressen: Musikproduktion och allt vad det innefattar. Jobbar med reskontran, bokföring och kommer att fungera som ett bollplank för projektledarna.

Jobbade innan på Akademibokhandeln. Bosatt i Kålltorp med sambo och två barn. Intressen: Samhälle och ekonomi, natur och kultur, mat och dryck. Ekonomichef på Telematics.

Nygammal på Consat. Jobbade nu senast på Ewellix med utveckling av ställdon. Innan dess som mekanikkonstruktör här på Consat. Bor i Lerum med sin sambo och har två vuxna barn. Intressen: Segling, när han inte fixar eller bygger något. Är ansvarig för projektförsäljning på Industriteknik.

CONTEXT / #1 / 2020 35


Australiens ambassadör besökte Consat 36 CONTEXT / #1 / 2020

Consat Telematics framgångar på den australiska kollektivtrafikmarknaden ledde till celebert besök då landets ambassadör i höstas besökte Consatkontoret i Partille.


CONSAT TELEMATICS TEXT JENNY FREDÉR RED MATTIAS JOHNSON FOTO MATTIAS JOHNSON

”Det var högt i tak med många bra diskussioner vad gäller samhällsutveckling inom kollektivtrafik och utbyte av erfarenheter.”

T

HOMAS OTTOSSON, VD CONSAT TELEMATICS AB, var med och visade upp verksamheten för Bernard Philip, Australiens ambassadör i Sverige, vid ett besök i oktober 2020. Han berättar om besöket och varför ambassadören från ett av världens största länder väljer att åka till lilla Partille. – Bakgrunden till besöket är att vi fått en hel del publicitet i Australien den senaste tiden, framförallt i och med vår snabba respons vad gäller passagerarinformation för att nå ut i samhället för en säkrare färd, berättar Thomas. Consat hade redan en upparbetad kontakt med Kerstin Classon, Investment Director för Australian Trade på ambassaden i Stockholm. – Kerstin hörde av sig till oss då Bernard Philip, Australiens ambassadör ville komma och besöka oss för att höra mer om vår etablering och vårt bidrag till [det australiska] samhället. Dan

Pettersson, SVP på Volvo Bussar anslöt sig också då Volvo Bussar utökar sin flotta i Australien, berättar Thomas. – Vi hade en förmiddag tillsammans där vi kunde presentera vårt system i Sydney och dess angränsande områden samt vårt nya pilotprojekt i Melbourne. Det var högt i tak med många bra diskussioner vad gäller samhällsutveckling inom kollektivtrafik och utbyte av erfarenheter, berättar han. – Då vi expanderar snabbt i Australien var det extra givande att samtala med både Kerstin och Bernard. Vi ser fram emot fortsatt kontakt och framtida samtal, säger Thomas.

CONTEXT / #1 / 2020 37


Tommy Hansen,

ny chef för Consat Norge Efter många år som konsult och chef för IT-frågor på bland annat bussoperatören Vy, lockades Tommy Hansen över till Consat Telematics sommaren 2020. Här berättar han lite om sig själv och ett Consatbolag som idag dominerar den norska marknaden när det gäller informationssystem för kollektivtrafik.

38 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT NORGE TEXT TOMMY HANSEN RED MATTIAS JOHNSON FOTO TOMMY HANSEN, OLLE BREDEGÅRD

D

ET VAR 2015 jag först stötte på Consat. Jag arbetade då med IT-frågor på bussoperatören Vy. Vi körde i Møre, Romsdal fylke och Glåmdalen och där hade Consat vunnit upphandlingarna om nya realtidssystem. Jag var särskilt involverad i inköpen av informationssystem i Glåmdalen 2016. Sedan dess har Vy installerat Consatsystem i nästan alla projekt som inkluderat informationssystem. Inte minst sedan TaaS (Transport as a Service) blivit populärt och ITxPT-standarden för bussystem slagit igenom i Norge. Jag hade även ansvaret för Romerike-projektet 2019 - ett prestigeprojekt för både Norge och huvudmannen Ruter där Consat också vunnit upphandlingen för realtidslösningen. Nu har jag varit anställd som chef för Consat Norge AS sedan 1 juni (2020). Jag är enormt glad att ha fått den här möjligheten och jag tror att min bakgrund från Vy och från branschen ger oss extra goda möjligheter att hålla hög kvalitet i leveranserna till våra norska kunder. I och med alla restriktioner runt Covid-19 har det varit extra viktigt att jag inte behövt någon startsträcka, utan kunnat ta ansvar för de norska kunderna från dag ett.

”Jag tror att min bakgrund från Vy och från branschen ger oss extra goda möjligheter att hålla hög kvalitet i leveranserna till våra norska kunder.”

NORGEKONTORET Consat Norge flyttade in i nya fina lokaler i Skedsmo strax utanför Oslo i november. Här har vi fått tillgång till ett större lager för de norska leveranserna. Det har gjort det möjligt att kunna ta över mycket av ansvaret för installation och service, vilket tidigare behövde hanteras av Consat i Partille. Än så länge är vi två på kontoret: Jag själv och Olle Bredegård, som var den som startade upp verksamheten i provisoriska lokaler 2019. Olle håller i supportärenden för våra norska kunder och är en teknisk resurs för både kunderna och våra lokala installatörer. Vi har nu även anställt en systemtekniker, Davor Baskarada, som kommer börja i januari 2021. Han jobbar idag som produktspeciaCONTEXT / #1 / 2020 39CONSAT NORGE

”Vi är idag allmänt ansedda som den marknadsledande tillverkaren på det här området och våra kunder finns i hela landet.”

list och med teknisk support på Metrotek. Eftersom Metrotek länge installerat Consatsystem och Davor känner till våra produkter är jag övertygad om att han har den rätta kompetensen för jobbet. I Norge levererar Consat lösningar till både huvudmän (fylkeskommuner) och bussoperatörer. Vi är idag allmänt ansedda som den marknadsledande tillverkaren på det här området och våra kunder finns i hela landet. Systemen varierar mycket när det gäller både hårdvara och funktioner. Norge satsade tidigt på ITxPT-standarden (se inforuta). Ruter var en av de första att inkludera denna i upphandlingen för Romerike 2019. Därefter har flera fylkeskommuner infört ITxPT i större eller mindre grad. Consat är en av mycket få leverantörer som fullt ut stödjer ITxPT och detta är förstås en styrka på den här marknaden. JAG SER VERKLIGEN FRAM EMOT det fortsatta arbetet som chef för Consat Norge, och jag är helt övertygad om att vi kommer att fortsätta att befästa vår marknadsledande position. Tillsammans med våra begåvade kollegor i Partille kommer vi att göra allt för att vi, och våra kunder, ska lyckas med våra ambitioner, säger Tommy.

TAAS En tjänstebaserad plattform bestående av djupt integrerade fordonssystem och back-end system.

ITXPT En standardiserad arkitektur för elektriska anslutningar och mjukvarugränssnitt ombord på fordonen. (Trafikstödjande funktioner, passagerarinformation, skyltar, biljettsystem, passagerarräknare, etc.) Standarden täcker även en del gränssnitt för kommunikation med centralsystem och ger fördelar när det gäller installation och integration av system från olika leverantörer, vilket förstås förklarar dess popularitet hos huvudmännen.

PÅGÅENDE PROJEKT Totalt installeras system i fler än 400 bussar i projekt för följande kunder: • LoVe • Ålesund • Molde • Salten 3 • Indre Østfold • Hallingdal • Jæren og Dalane • Ryfylke Nord • Drammen

KOMMANDE PROJEKT Vy kommer att driftsätta alla bussar i Tröndelag från och med augusti 2021. Det betyder ca 500 bussar i trafik, både skolbussar och regionbussar. Consat levererar talkommunikation (mellan förare och trafikledning) i alla bussar och passagerarräkningslösning, plus inre skärmar i regionbussarna. Detta är en TaaS-lösning baserad på ITxPT, där Consat-systemet kommunicerar med utrustning från norska leverantören Fara.

CONTEXT / #1 / 2020 41


CONSAT TELEMATICS

SUPPLY CHAIN – LÄNKAR SOM HÅLLER FÖR ALLA AFFÄRER

42 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT TELEMATICS TEXT MATTIAS JOHNSON FOTO ARNO SENONER, MICK TRUYTS, MATTIAS JOHNSON BEARBETNING KARL BANE

Det må vara bästa sortens problem, men att inte kunna leverera i den takt som kunderna beställer är ändå inte bra. Sedan ett år tillbaka leder Fredrik Olsson avdelningen Supply Chain med siktet inställt på ett Consat Telematics som (nästan) ska klara hur många och stora kunder som helst.

A

TT CONSAT TELEMATICS realtidssystem för kollektivtrafik är marknadsledande, även ur ett globalt perspektiv, syns gång på gång i vunna upphandlingar och nya affärer i Norge, Sverige, Australien och Kanada. Kunderna väljer Consat i konkurrens med de största internationella leverantörerna. De är nöjda och vill ha mer. Och trots att företagets kundkrets växer imponerande varje år är potentialen för systemet långt mycket större än så; bara förmågan att leverera och installera kan hålla jämna steg med försäljningen. Fram tills nu har det tyvärr inte alltid varit fallet.

NY CHEF, NYA MÅL Fredrik Olsson började som chef för ombildade Telematicsavdelningen ”Supply Chain” i mars 2020. Han har format sitt arbete och sin avdelning från första dagen. Målet är att ta Consat Telematics från att vara ett mindre, ganska lokalt, företag som

kunnat leverera och installera relativt små volymer fordonssystem på vissa marknader, till att smidigt klara även riktiga storkunder runt om i världen. Med optimerad produktion, rätt underleverantörsrelationer och direktleverans från fabrik till regionala Consatkontor och storkunder. Nya avdelningsnamnet ”Supply Chain” var ett mycket medvetet val från Fredriks sida – både en verksamhetsbeskrivning och en ambition som visar att Telematics siktar högt.

FRAMGÅNG I TRE DIMENSIONER Varje del av systemets utformning och produktion måste anpassas för den allt vidare horisonten. Även om varje kund och ibland varje fordonstyp hos kunden har delvis unika systemkonfigurationer måste ”byggklossarna” optimeras för att kunna skala i volym. Både när det gäller produktion och leverans till kund. Telematics styrka att möta kundens behov behöver inte göra att systemets ingående produk-

CONTEXT / #1 / 2020 43


Fredrik Olsson och Terese Qvarnström

ter behöver handsnidas i små volymer. Fredrik siktar på ett system och en organisation som klarar fem eller kanske tio gånger så många installerade system som idag. Både produkter och organisation ska fungera lika bra vid fabriksinstallation som efterinstallation. Och då gäller det att tänka efter före. – Man kan se vår utveckling och expansion i tre dimensioner, säger Fredrik: Funktionalitet, Geografi och Volym. Företaget behöver kunna växa i alla dimensionerna. Till exempel 44 CONTEXT / #1 / 2020

”Supply Chain är ju ett mycket medvetet valt namn, vi behöver ha koll på hela kedjan från råmaterialen till hantering av returnerad trasig hårdvara.”

volymbegränsningar ska inte hindra geografisk expansion. Consat ska inte behöva tacka nej till en stor affär för att tidsplanen är tajt och det är brist på någon hårdvarukomponent eller strul med leveranser. Redan innan Fredrik anställts av Consat var han som säljare på Data Respons - en underleverantör av fordonsskärmar och relaterad hårdvara - djupt inblandad i Telematics expansionsplaner. – Det började redan i Romerikeprojektet (en systemupphandling i Norge) för drygt tre år sedan, där


Anel Foric och Jesper Fälth

Consat valde att satsa på att expandera funktionaliteten och jag hamnade mitt i den processen som underleverantör, berättar Fredrik. – Så man kan säga att Consat och jag har vuxit tillsammans under de här åren, berättar Fredrik.

RENODLING Det var i den situationen beslutet togs att locka över Fredrik till företaget för att så att säga vända på steken och styra upp hela hårdvaru- och leveransorganisationen. Det fanns förstås även en medvetenhet att för att reali-

sera företagets stora potential på en global marknad måste man ha full koll på, och full kontroll över, hårdvaran. Consat ska inte vara beroende av en enskild leverantör. Det räcker inte att utveckla världens bästa mjukvara och funktioner som vinner upphandlingar. Under det dryga år Fredrik nu varit anställd på Consat har mycket förändrats på det som nu heter Telematics Supply Chain. Man har renodlat produktsortimentet, klossarna, som bygger kundernas fordonssystem, arbetat in ett gemensamt lagerhante-

”Även om varje kund och ibland varje fordonstyp hos kunden har delvis unika systemkonfigurationer måste ”byggklossarna” optimeras för att kunna skala i volym.”

CONTEXT / #1 / 2020 45


CONSAT TELEMATICS

”Vi har skrivit nya kontrakt med två fraktbolag och har sänkt fraktkostnaderna rejält, helt enkelt genom att använda hela vår volym för att förhandla.”

ringssystem som nu används av alla Telematicsbolag i världen och finslipat leveransorganisationen. Alla lokala Telematicskontor kommer snart att ha egna produktlager och företaget tar en allt mer aktiv roll i utformningen av allt från fordonsdatorer och alla kablar som ska vara fordonsgodkända, till fästen för informationsskärmar. – Tittar man på Telematics organisation som en matris vertikalt indelad i våra olika kontor: Norge, Sverige, Kanada och Australien, är Supply Chain en horisontell ”rad” i matrisen som spänner över alla kontor. Vi har till exempel medarbetare i Australien som designat datorfästen vi kan göra till en standardprodukt och använda överallt – naturligtvis producerade av olika lokala underleverantörer, berättar Fredrik.

RELATIONER ÄR A OCH O Av förståeliga skäl är just underleverantörer och relationen med dessa en av Fredriks tryckpunkter. Han lägger mycket tid på att hitta och knyta upp rätt leverantörer till alla systemdelar – och inte minst att

46 CONTEXT / #1 / 2020

ha en professionell relation till leverantörerna. Leverantörer som kan skala i volym och geografi blir officiellt globala leverantörer, andra mindre tillverkare blir rent lokala eller regionala leverantörer och alla knyts med tydliga kontrakt och får därmed officiella roller. Professionell relation betyder även komplett dokumentation och de nödvändiga certifieringarna. När en bussfabrik kräver fullständig dokumentation och intyg över varje liten kabel från Consat, ska förstås Telematics ställa samma krav på de leverantörer som producerar komponenterna. Ordning och reda är helt enkelt en förutsättning för att kunna expandera.

RIVSTART – På produktsidan har vi gjort ett hästjobb senaste året. Det första som gjordes var att Per Bertilsson, på Telematics hårdvaruutvecklingsavdelning, gick igenom alla artikelnummer för att skala bort överflödiga eller duplicerade produkter. – Och redan innan jag började hade Terese (Qvarnström) gjort ett stort arbete för att vi skulle komma igång med nya produktoch lagerhanteringssystemet Rambase. Det systemet är ju centralt för verksamheten, berättar Fredrik. – Sedan har vi gått igenom certifikat, ritningar och dokumentation från olika tillverkare – sådant som är nödvändigt vid fabriksinstallation. Bussfabrikerna är nästan alltid noggranna och professionella kunder. Supply Chain är ju ett mycket medvetet


CONSAT TELEMATICS

valt namn, vi behöver ha koll på hela kedjan från råmaterialen till hantering av returnerad trasig hårdvara. Vi är inte där ännu att vi kan ta ansvaret för allt, men vi får ta det bit för bit, säger Fredrik. – Nu har vi även fått leverantörsstatus hos Volvo Bussar. Vi har orderhantering direkt i Volvos inköpssystem för leverans till deras fabrik i Polen. Vi levererar till Iveco i Tjeckien och till MAN-fabriken i Turkiet. Det är ett tecken på att vi är på rätt väg, säger Fredrik.

EN CONTAINER KOMMER LASTAD Ett annat tecken på att Telematics nu ”spelar med de stora” är att man inte längre köper produkter från Asien per kartong utan per container. Fredrik pekar på en rad klippta containersigill (som visar att ingen öppnat containern sedan den lämnat fabriken). – Nästa år kommer vi dubblera storleken på våra lagerlokaler här i fastigheten, berättar han. I takt med att volymerna ökar finns också pengar att spara på frakt. Stora kunder får förstås mycket bättre priser. – Vi har skrivit nya kontrakt med två fraktbolag och har sänkt fraktkostnaderna rejält, helt enkelt genom att använda hela vår volym för att förhandla. Vi tar nu även över frakten från fabrikerna i Asien hit eller till regionala kontor i Kanada eller Australien och med den ytterligare volymen kan vi nästa år få ännu bättre pris, berättar Fredrik. Snart, mycket snart, kommer inte hårdvaran vara ett hinder för de riktigt stora affärerna som väntar där ute i världen för Consat Telematics.

CONTEXT / #1/ 2020 47


CONSAT TELEMATIC

Smartare CoVID-info ombord TEXT JULIE LINDGREN ÖVERSÄTTNING JENNY FREDER FOTO LACHLAN MACKAY, CHUTTERSNAP ILLUSTRATION ANDREAS EKLÖF

Håll ett säkert avstånd, tvätta händerna, bär din mask. Detta är några av de regler som nu är en del av vårt dagliga liv. Gamla vanor kan dock vara svåra att släppa och det är en av många orsaker till att transportmyndigheterna har vänt sig till Consat för att hitta sätt att påminna sina passagerare om att säkerhetsriktlinjerna följs, för allas skull.

48 CONTEXT / #1 / 2020

E

DWARD LUNDIN, EN AV FORDONSTEAMETS erfarna mjukvaruutvecklare. – Jag och mina kollegor insåg omgående vikten av att nå ut med relevant COVID-19 relaterad information till våra kunders resenärer. Tillsammans på Consat Telematics har vi höjt vår beredskap för att med kort varsel kunna hjälpa våra kunder med deras akuta utmaningar. Teamet är redo att börja samma dag, eller senast dagen därpå, efter att kunderna ställt en fråga om att få akut hjälp. Våra kunder med Multi-Media Studio verktyg, aka MMS, fick god användning av det redan under våren för att informera sina passagerare via interna displayer ombord på sina fordon, med bilder och videor för att göra allas resor säkrare. I början av april fick vi en förfrågan från Västtrafik, kollektivtrafikmyndigheten för Västra Götaland i Sverige, om vilka alternativ som fanns tillgängliga. Med tanke på vikten av den globala situationen, gav Consat detta projekt högsta prioritet och våra utvecklare fick använda sina kreativa krafter för att komma med en omfattande lista över möjligheter. Resultatet inkluderade funktioner för de olika högtalarna och displayerna som är anslutna till vårt system, både för fordon och hållplatser. Några av dem kunde även integreras med passagerarräknare (APC). Några exempel är ljudoch/eller textmeddelanden på specifika ställen längs rutten, när


CONSAT TELEMATICS

var mycket nöjd med resultatet: ”Tack för den snabba och dörrar öppnas, när någon trycker på stop-request-knappen stora hjälpen med utropen”, kommenterade Ståle Sætre, och så vidare. rådgivare på AKT. Västtrafik bestämde sig för det externa utropet med Vi fick en annan förfrågan efter sommaren från Brakar den befintliga lösningen som utlöses när dörrarna öppnas vid en hållplats. i Drammen, Norge, som ville informera AKT i Kristiansand, Norge, beslutade passagerarna att bara lämna via bakatt de ville ha ett internt utrop när de dörren. Den nya funktionen används ”Om du har ett lämnar en hållplats. Det upptäcktes av en ny vy i MMS där instruktionen Consat-system, dock snart att detta snabbt kunde gå kan kopplas till stoppknappen, vilket då har du tillmänniskor på nerverna när fordonet innebär att när en passagerare trycker körde förbi några hållplatser. Detta på den knappen ska en specifik bild vigång till ett kunde leda till att de i det långa loppet sas på den interna displayen och ett extremt kraftignorerade det som sades, vilket motljudutrop ska spela i högtalarna för att verkar syftet med budskapet. instruera dem att använda rätt väg av. fullt kommuniEfter lite brainstorming och utveckDenna funktion visade sig också popukationsverktyg.” lär bland många av våra kanadensiska ling valdes lösningen som kombinerade kunder i Ontario. några villkor. För att göra det kort; utroAlla med Consat-systemet har otropet sker vid varje tidpunkt vid hållplats med ombordstigning där fordonet har liga möjligheter till hands när det gäller stannat och öppnat sina dörrar. Ett annat villkor som vi att informera passagerarna. Som Edward säger: ”Om du hoppas att vi kan genomföra i framtiden är att integrera har ett Consat-system, då har du tillgång till ett extremt med APC-systemet, utropet skulle bara ske om minst en kraftfullt kommunikationsverktyg för att snabbt få ut inperson hade gått ombord på fordonet före avgång. AKT formation till allmänheten på alla stadens kollektivtrafikCONTEXT / #1 / 2020 49


fordon och hållplatsdisplayer”. Ett av Edwards mål är att koppla vårt system till informationssystemet för krishantering för att snabbt sprida viktig information till befolkningen. ”Jag skulle älska att integrera vårt Sydney-system med JATWC som hanterar tsunamivarningarna på nationell nivå” tillade han som ett specifikt exempel. PÅ TAL OM AUSTRALIEN; ett av våra nyaste tillskott till Consatteamet som VD för regionen, Lachlan Mackay, har sett en tillströmning av förfrågningar angående vad Consat kan göra när det gäller COVID-19 för att uppmuntra människor att använda kollektivtrafiken. Ett partnerskap som specifikt lett till att dessa frågor realiserats är med transportdepartementet i Victoria, där vi har rullat ut vårt system på bussar och snart spårvagnar för att möjliggöra större flexibilitet i reseplaneringen samt ge passagerarna möjlighet att fatta transportbeslut och undvika fullsatta resor. Precis som i Norge, använder vi APC sensorer för att veta hur många passagerare som är ombord vid en viss tidpunkt. Det antalet, tillsammans med fordonets kapacitet, ger en bra indikator på hur

50 CONTEXT / #1 / 2020


”Med förnyat fokus på säker och effektiv resa, bringar tekniken förtroende för den resande allmänheten, det hjälper dem att fatta välgrundade beslut om de transportsätt de använder.” fullsatt ett fordon är. Denna information skickas sedan, tillsammans med fordonets plats och närhet till hållplats, via vårt centralsystem, via öppna API: er till appar, webbplatser och displayer. – Den största fördelen är att kunna ge passagerarna information om hur fullsatt det är på ett fordon. De kan få informationen innan de lämnar sitt hus på morgonen för att åka till sin arbetsplats. När en passagerare dessutom beger sig till en hållplats kan det kommande fordonet redan visa ”Buss full, nästa buss om 2 min”. Ombord på bussen tillhandahåller vi COVID-19 meddelanden på de interna videoskärmarna om hur man reser säkert” säger Lachlan om fördelarna för kunder och passagerare, och tillade att ”Vi ger samma information via ljudutrop för synskadade och självklart kan allt detta visas på avställda fordon, busshållplatser, i köpcentrum samt vid stora tågterminaler”. CONSATS PASSAGERARINFORMATIONSLÖSNING har varit tillgänglig, och igång, i över ett decennium i Skandinavien och Kanada, och under de senaste åren i Australien. Den olyckliga situationen med

COVID-19 har fått oss att utforska dess potential mer ingående och ta reda på hur kraftfull den kan vara när den kombineras med andra områden inom våra och våra kunders system. Det finns oändliga möjligheter att förbättra vidare, om vi får chansen. Som Lachlan säger, ” Med förnyat fokus på säker och effektiv resa, bringar tekniken förtroende för den resande allmänheten, det hjälper dem att fatta välgrundade beslut om de transportsätt de använder och när de använder dem, och det hjälper oss alla att återvända till arbetet. Naturligtvis kan samma teknik användas under större offentliga evenemang, terrorrelaterade incidenter eller för att helt enkelt förbättra den vardagliga upplevelsen av resandet”.

CONTEXT / #1 / 2020 51


CONSAT KANADA

Hälsningar från

KANADA!!

52 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT CONSAT TELEMATICS KANADA TEXT ROGER SAUVE ÖVERSÄTTNING JENNY FREDÉR FOTO STEVEN WRIGHT, WILL BURBANO, DANIEL SAUVE M FL

M

ITT TIDIGARE ARBETE och livserfarenheter har fört mig till denna punkt i min karriär där jag kan dra full nytta av vad jag har lärt mig under åren i kombination med absoluta kärnvärden för att säkerställa framgången för Consat i Kanada. Några befattningar som jag haft under årens lopp inkluderar kundservicespecialist, husmålare, vaktmästare, linjeman, företagare, bussoperatör, facklig ordförande, transitchef, chef för transit- och fordonspark m fl. Jag har varit en livslång volontär och ägnat hundratals timmar varje år till att förbättra vårt samhälle. När jag gick med i Consatteamet för nästan fyra år sedan, tog jag med värden som jag trodde skulle säkerställa framgång för företaget. Ärlighet, respekt och hängivenhet blandat med tonvikt på kundservice och att göra det rätta. Med detta i åtanke började jag bygga ett team som skulle stödja och komplettera de färdigheter och kvaliteter som redan fanns med Robert Jancev och Florian Chabin.

TILLVÄXTEN AV FÖRETAGET Consat Canada började i Montreal Quebec för många år sedan när Robert Jancev erbjöd sig att flytta till Kanada i ett försök att expandera den kanadensiska marknaden. Robert ägnade många år åt att skapa relationer och göra det arbete som krävs för att etablera en kundbas. Som nyanställd CAO fick jag i uppdrag att bygga ett starkt team som kunde leverera system och tillhandahålla tjänster till många fler kunder. Tillväxten av Consat Canada skulle förankras av vår förmåga att ge exceptionell kundservice som leder till en hög nivå av kundtillfredsställelse.

DET KANADENSISKA TEAMET utgår från tre kontor. I Lavalkontoret ingår Robert Jancev – Produktchef och Florian Chabin-Psyché – Kundsupportspecialist. Robert är den som varit längst anställd i Kanada. Han har haft många olika roller genom åren men med expansionen av kanadensiska teamet har han kunnat fokusera på de tekniska aspekterna. Robert är Consat Canadas tekniska guru. Han löser regelbundet problem för kunder som ibland inte ens har något samband med Consatsystemet. Florian har tagit på sig olika roller under sina år han också men har etablerat sig fint i sin position inom kundsupport. Att regelbundet lösa kundfrågor och säkerställa kundnöjdhet. Arbetar från sitt hemmakontor i Quebec City gör Wes Woods – Transit Specialist. Wes kom till Consat med årtionden av erfarenhet från den kanadensiska transitmarknaden. Wes har utfört många uppgifter under de senaste fyra decennierna inklusive bussoperatör, transit manager, försäljningschef, konsult, samt styrelseledamot i provinsiella och nationella kommittéer. Wes fick Canadian Urban Transit Association (CUTA) lifetime achievement award vid CUTA-konferensen i november 2020. Utmärkelsen delas ut till ett fåtal utvalda inom transitbranschen och betraktas som branschens högsta utmärkelse. Hemmakontoret för Consat Kanada ligger i Sudbury, Ontario. Detta kontor är ansvarigt för den övergripande ledningen av Consat Kanada, administration, projektledning, hårdvara och analytiska tjänster. Roger Sauve – Administrativ chef (CAO) ansvarig för den övergripande ledningen av Consat Kanada. Filip Stekovic – Projektledare. Filip arbe-

Vem jag är: Roger Sauve, make till Liana i 35 år, far till Janni och Patrick och farfar/morfar till de mest fantastiska barnbarn; Keegan, Athea, Corbin och Alice. Vad jag gör: Chief Administrative officer (CAO) för Consat Canada Inc.

CONTEXT / #1 / 2020 53


CONSAT KANADA

”Det kanadensiska kontorets framgång fortsätter, med en växande kundbas och stort fokus på kundsupport och kundtillfredsställelse.”

tade på Sudburykontoret i tre år, men har nyligen flyttat tillbaka till Sverige till följd av COVID-19-pandemin. Filip har genomgått en enorm professionell utveckling under sin tid i Kanada. Han kom till Kanada och tog på sig rollen som projektledare med mycket liten erfarenhet. Filips personliga inställning till projektledning har gjort att han kunnat bilda många kundrelationer. Dessa relationer bildade den grund som behövdes för att hjälpa honom att lyckas och växa som projektledare. Filip kommer att fortsätta arbeta som kanadensisk projektledare från Sverige under en period. Dan Sauve – Hårdvaruchef. Dan har helt förnyat hårdvaruhantering och installationsprotokoll för den kanadensiska marknaden. De kanadensiska kunderna har alltid tillgång till hårdvara efter behov. Den nya installationsprocessen har säkerställt systemets stabilitet, ökat tillförlitligheten och minskat behovet av underhåll och stöd. Den personliga uppmärksamhet som Dan ger är enastående och har blivit mycket väl mottagen av alla våra kunder. Robert Gauthier – Dataanalytiker. Consat är glada att introducera ”Consat360 Services”. Med tillskottet Robert Gauthier, Data Analyst, till Consat-teamet så kan vi erbjuda en mängd tjänster till alla Consats kunder. 54 CONTEXT / #1 / 2020

CONSAT-SYSTEMET SAMLAR IN en betydande mängd data som är värdefulla för alla transitsystem. Vi förstår att kunderna kanske inte alltid har personal eller tid att ta fram data och dra nytta av all tillgänglig information. Vi vill ge denna information till alla kunder genom en mängd olika tjänster. Vi kan garantera att alla kunder kommer att ha tillgång till så mycket information som möjligt, anpassad för att möta deras individuella behov. Tjänster kan delas in i tre kategorier: Återkommande rapporter, Analys & Åtgärder och Tjänster. Vi ser fram emot att samarbeta med alla våra kunder för att utveckla dessa nya tjänster och är glada över möjligheten att arbeta ännu närmre med varandra. Det kanadensiska kontorets framgång fortsätter, med en växande kundbas och stort fokus på kundsupport och kundtillfredsställelse. Under de senaste åren har vi ökat vår kundbas till mer än 30 st. Med ett högt fokus på kundservice är Team Canada alltid mycket upptagna.

PÅGÅENDE PROJEKT METROLINX – Vi är för närvarande på vårt sista år av vårt femåriga kontrakt med Metrolinx. För sex år sedan vann Consat en RFPprocess för att vara en intelligent kollektivtrafikaktör (ITS-AVL) och leverantör för alla Metrolinx-kunder. Detta avtal har gett Ontario möjlighet att köpa Consatsystemet direkt utan att behöva gå igenom enskilda RFP processer. Det inledande projektet startade med 6 kunder, Sarnia – Kingston – Kawartha Lakes – Temiskaming Shores – Orillia och Milton. Leveransen av de ursprungliga Metrolinx-systemen var utmanande. Sex olika städer med en mängd olika busstyper, IT-miljöer, stödsystem och krav. Alla sex systemen blev framgångsrikt installerade och driftade. Systemfunktionaliteten och funktionerna som valdes ut via Metrolinx RFP var betydande och gav flexibiliteten för många andra transitorganisationer att ansluta sig. Med tillägg till Consat-teamet har vi effektiviserat och fulländat vår leverans för Metrolinx kunder. Vi har nu möjlighet att leverera ett fullt installerat system på mycket kort tid. Förbättringar har gjorts i installationsprotokoll, utbildning, kundsupport och projektledning. Alla dessa förbättringar gjordes med hjälp av direkt feedback från våra befintliga kunder. Vi har fått fem nya kunder genom detta kontrakt: Timmins – Cornwall – Simcoe County – Belleville och Stratford. Vi arbetar för närvarande med att säkra ytterligare en handfull kunder innan kontraktet är avslutat. Våra Metrolinx-kunder kunde inte vara lyckligare. Vi fortsätter att få fantastiskt positiv feedback.


CONTEXT / #1 / 2020 55


CONSAT KANADA

CONSAT

TEAM

KANADA ROGER S. FILIP S.

NOVA/ATUQ – Consat Canada har haft ett långt samarbete med Nova i Kanada. I själva verket såldes det allra första Consat-systemet till Sudbury Transit genom Nova-bussen. Detta partnerskap lade grunden för det nyligen tilldelade ATUQ-kontraktet. Genom detta projekt levererar vi vårt system med varje Nova-buss som köps via ATUQ-programmet under en period av 5 år. Detta blir totalt cirka 1500 bussar spridda över 9 olika operatörer i provinsen Quebec. Vi kommer också att ge support till dessa fordon i minst 7 år. 2020 har vi levererat hårdvara och mjukvara till mer än 400 bussar. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) – som en spinoff av ATUQ kontraktet, är vi i förhandlingar med STM om att gå vidare med flera projekt som kommer leda till att vårt system installeras i alla bussar i Montreal. Vårt system kommer att installeras i över 2300 diesel-, hybrid- och elbussar och kommer att förses med det data som krävs för att utföra smart underhåll och ta välgrundade beslut. CONSAT 360 – Consat 360-lösningen är ett resultat av bra feedback från kunderna. Vi kan nu förse kunderna med dataanalys som är ovärderlig för driften av deras system. Vi har redan sålt dessa tjänster till Cornwall och Belleville. Den första feedbacken som mottagits har varit otrolig. ”Återigen har Consat fått oss att lyckas inför styrelse och kunder! Tack! ” – Paul Buck Transit Manager Belleville Vi räknar med att tillhandahålla dessa tjänster till många fler kunder eftersom intresset varit väldigt stort. CONSAT KANADA VS CORONA 19 – Coronaviruset hade en direkt inverkan på alla våra kunder. Många körde reducerad trafik med

WES W. FLORIAN C.

ROBERT J. ROBERT G. 56 CONTEXT / #1 / 2020

NOVA/ATUQ Medverkande operatörer är: Réseau de transport de la Capitale (RTC) Réseau de transport de Longueuil (RTL) Société de transport de l’Outaouais (STO) Réseau de transport de Longueuil (RTL) Société de transport de Laval (STLaval) Société de transport de Lévis (STLévis) Société de transport de Montréal (STM) Société de transport de Saguenay (STSaguenay) Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke) Société de transport de Trois-Rivières (STTR)


CONSAT KANADA

mindre personal när de försökte hantera ett system på distans hemifrån. Utmaningarna var otroliga. Consat var proaktiva redan från början. Vi såg våra kunders behov och började ge ytterligare support, sanity checks, analyserade data och kom med nya lösningar för att hjälpa våra kunder att klara denna pandemi. Hjälp vi erbjöd kunderna: – Datasupport om rutter krävde omedelbara ändringar – Särskilda utrop ombord angående förändringar i trafik eller allmän information – Externa bussutrop

”Vi är i förhandlingar med STM om att gå vidare med flera projekt som kommer leda till att vårt system installeras i alla bussar i Montreal.”

– Skyltinformation – AnyRide-meddelanden direkt till kunder Consat-teamet blev helt dedikerade till att hjälpa våra kunder på alla sätt vi kunde. Jag är mycket stolt över att vara en del av Consat Kanada-teamet och ser fram emot nya äventyr 2021. Vi kommer att fortsätta ge den bästa service som våra kunder har vant sig vid.

CONTEXT / #1 / 2020 57


CONSAT TELEMATICS TEXT MATTIAS JOHNSON FOTO MATTIAS JOHNSON

Telematics levlar upp ekonomin

Consat Telematics går som tåget. Därför satsar företaget nu på en utbyggd ekonomiavdelning. Nya ekonomichefen Per Wargskog och redovisningsekonomen Christian Ottoson bildar ett team som ser allt större arbetsuppgifter framför sig.

58 CONTEXT / #1 / 2020

A

TT SKÖTA EKONOMIN för ett växande företag med kontor/dotterbolag på tre kontinenter är en utmaning. Consat Telematics har de senaste åren snabbt vuxit sig allt starkare, såväl på den nordiska marknaden, som i Australien och Kanada där man har dotterbolag och lokala anställda.

FÖRST ORDNING, SEDAN UTVECKLING Med nya ekonomichefen Per Wargskog och redovisningsekonomen Christian Ottoson får nu Telematics en ekonomiavdelning med muskler att kunna sköta den löpande ekonomin, och även utveckla finanserna och de ekonomiska verktygen för det framgångsrika företaget. Den snabba expansionen med allt fler kunder, sjukdom, nytt affärssystem och Corona som lök på laxen har tyvärr bringat oreda som behöver redas upp innan den nya avdelningen får tid över att ta sin rätta plats i organisationen. Men då finns möjligheter att både stötta projektledare och

chefer, och hjälpa till med utvecklingen av företaget, menar Per och Christian.

EKONOMIAVDELNINGENS NYA ROLL – Den roliga utmaningen i det här arbetet är att vi har chansen att bygga upp en fungerande ekonomistyrning från grunden. Där har vi kanske lite utbildningsjobb eftersom ekonomi på företaget hamnat lite i skymundan. Vi ser ju att en ekonomiavdelning är en del i det strategiska arbetet, i ett större företag är det nödvändigt att ha full koll på de ekonomiska flödena för att utveckla företaget, förklarar Per. – Det är ju då det blir roligt att jobba med ekonomi – när man kan komma med analys av lönsamhet och vara med och utveckla olika delar av verksamheten. Och utmaningen här är ju inte minst att få organisationen med på noterna så vi kan ha den rollen, säger Per och skrattar.

STÖD OCH HJÄLP – Men en ekonomiavdelning har ju förstås en stödfunktion också, berättar Per.


Per Wargskog och Christian Ottoson

Även Christian betonar att ekonomiavdelningens roll är att hjälpa till, inte att kritisera till exempel projektledare när ekonomin i ett projekt pekar åt fel håll. – Det är ju ett samarbete mellan oss och projektledare, etc. och målet är förstås att vi kommer jobba ihop som ett väloljat maskineri, säger Christian. Övergången till det nya affärssystemet Maconomy under senaste året har som nämnts inte varit helt smärtfri och även Per och Christian jobbar nu med att sätta sig in i systemet och hur det bäst kan utnyttjas. – Ekonomisystemet kommer, när allt flyter på, att ge full koll på pengaflödena och hur varje projekt går ekonomiskt. Det är ju en tillgång för både projektledare och företagsledning. Jag har jobbat i flera sådana här system, och det är alltid en uppstartssträcka, säger Christian. – Maconomy är ju också så väldigt mycket mer än ekonomiredovisning, utan ett komplett affärsekonomisystem, berättar Per.

NOK, SEK, CAD, AUD Att Telematics är ett multinationellt företag med dotterbolag i Norge, Kanada och Australien ger förstås ekonomin ännu en dimension. – Numer har vi en konsult som sköter Australienbolagets ekonomi och en som sköter Kanadabolaget men vi sköter även Consat Norges ekonomi härifrån Partille, berättar Per. – Det är lite olika skatteregler, tull, moms förstås, men det är

ändå mycket som är sig likt i Norge och Sverige, säger Christian. – Det blir ju vår uppgift framöver att konsolidera detta – alla Telematicsföretags resultat och balansräkningar, och även ta in eventuella nya lokala Telematicsföretag, berättar Per.

FAMILJÄR FRAMGÅNGSSTÄMNING Telematics i Partille är ett litet och ”platt” kontor med relativt få anställda. Även om kontoret när detta skrivs är lite Corona-avfolkat har Per och Christian snabbt kunnat smälta in i företagskulturen. – Jag tycker att det känns väldigt familjärt här, man kan sätta sig här i lunchrummet och prata med vem som helst, det är trevligt, säger Christian. – Det är ju ett enormt positivt företag att komma till, säger Per. – Ja… hm, det är nästan så det gått lite för bra – man har inte behövt bry sig så mycket om ekonomisk uppföljning, pengarna bara rinner in, säger Per och skrattar.

CONTEXT / #1 / 2020 59


CONSAT TELEMATICS

60 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT TELEMATICS TEXT THOMAS OTTOSSON FOTO MATTIAS JOHNSON

VAD GÖR VI SOM INTE ANDRA GÖR? I dessa tider, utan resor och kundmöten, har man lite mer tid att reflektera över det vi gjort och vad vi har framför oss. Själv minns jag mycket jobb, härliga människor, den hisnande känslan när vi lyckats vinna och sedan glädjen när vi levererat fungerande system. Det är faktiskt inte så många små bolag som har verksamhet på så vitt skilda platser och gör så spännande projekt. SÅ HUR GÅR DET EGENTLIGEN TILL? Varför har inte våra konkurrenter lyckats göra samma sak? – Det finns såklart inga lätta svar på dessa frågor, hade det funnits hade ju många andra gjort samma sak, men några saker har i alla fall varit en förutsättning för att vi har lyckats. De mjuka värdena såsom våra fantastiska människor och en stark långsiktig ägare som visat oss förtroende är grunden vi byggt allt på, men en annan förutsättning är att vi också har levt upp till vårt motto; ingenjörer med passion för teknik. Vi har alltid låtit tekniken och systemet vara fokus för det vi gör. Vi har inte satsat på reklam, snygga presentationer, vattentäta kontrakt eller duktiga jurister. Vi har byggt varumärket på faktisk leverans. En annan sak som skiljer oss från konkurrenterna är synen på förändringar.

Hastigheten och prioriteringen är helt central i vår affärsmodell. Vi kan inte paketera en, eller några stycken, produkter som vi säljer till våra kunder. Det finns helt enkelt inte någon produkt som exakt fyller kraven i upphandlingar med 300 tekniska och kommersiella krav. Speciellt inte eftersom det är 300 andra krav i nästa upphandling. Så vi kan inte göra som många andra och bygga en funktion, paketera den och sedan sälja den. Den modellen fungerar säkert om man gör en väldigt specialiserad funktion, eller har tusentals kunder, men vi försöker istället leverera den bästa kompromissen för en kund som har många och breda behov med många yttre beroenden. De som jobbar på Telematics har ofta hört mig prata om att vi säljer ett system, som i och för sig innehåller produkter, men som i grunden är designat för att vara CONTEXT / #1 / 2020 61


CONSAT TELEMATICS

”Vi har alltid låtit tekniken och systemet vara fokus för det vi gör.”

anpassningsbart. Man kan likna vår affär med Skanskas eller NCCs. Ingen tvivlar på att de kan bygga en bro – de har byggt tusentals broar – men de är inte ett produktbolag som har ett artikelnummer för en motorvägsbro man kan beställa på deras hemsida. Däremot har motorvägsbron lyktstolpar och vägräcken som har artikelnummer. För oss betyder det att vi levererar ett nytt system baserat på det vi redan gjort (flera hundra tusen ingenjörstimmar) och bara behöver lägga några hundra (eller några tusen timmar) på att implementera hos kunden. 99,9% eller kanske 99,99% är ur ett systemperspektiv redan klart när projektet startar. I den bästa av världar går dessutom de flesta av de nedlagda timmarna åt till att förbättra systemet. I konkreta siffror; 2012 behövde vi spendera 12.000 timmar på två norska projekt, vi hyrde hus i Bergen och hade i princip två heltidsprojektledare under ett år. 2020 startade vi ett mycket mer avancerat system på landsbygden i New South Wales. Mitt i en pandemi och de värsta skogsbränderna på många år. Branschens största aktörer är kvar där vi var 2012 och har till och med kastat in handsken i Norden. Med tanke på hur fort det gått och hur annorlunda vi är nu mot för några år sedan är det otroligt sällan jag blir kontaktad av missnöjda kunder. De gånger det händer är det oftast någon detalj som gått snett eller en kund som är orolig för någon trafikstart. Någon enstaka gång är det mer allvar och större problem, men over-all är det supernöjda kunder. Så nu vet ni hemligheterna. Säg inget till någon 62 CONTEXT / #1 / 2020


CONSAT

grattis!

grattis!

grattis! • • • • • • • • •

Adam Armstrong som fick en son den 24/1 Jonas Färdig som fick en son den 21/2 John Svensson som fick en son den 5/3 Stina Jakobsson som fick en son den 20/4 Per Bertilsson som fick en son den 2/5 Iman Farhanieh som fick en son den 29/4 Henrik Grahn som fick en son den 30/5 Christoffer Ivarsson som fick en dotter den 29/6 Natalie Holm Jägerdal som fick en dotter den 13/10

• • • • • • • • • • • • • •

Anna Melin som fyllde 30 år den 1/3 Ingrid Bogdanovic som fyllde 30 år den 6/3 Mats Bernhardson som fyllde 60 år den 16/3 Johannes Ohlson som fyllde 30 år den 27/4 Julie Lindgren som fyllde 40 år den 28/4 Henrik Grahn som fyllde 40 år den 9/6 Amir Skangic som fyllde 50 år den 9/6 Martin Hogander som fyllde 50 år den 17/6 Andreas Eklöf som fyllde 40 år den 20/6 Henrik Larsson som fyllde 40 år den 9/7 Anna Thomsen som fyllde 30 år den 28/7 Henrik Sälle som fyllde 50 år den 30/10 Mattias Johnson som fyllde 50 år den 11/11 Filip Bertilsson som fyllde 30 år den 7/12

CONTEXT / #1 / 2020 63


1

För 9:e året i rad har Consat blivit korat till ett av Sveriges 100 Karriärsföretag! Inget annat bolag i historien har lyckats med bedriften att utses 9 gånger, och dessutom i en obruten rad. Juryns motivering till att vi har blivit ett

Med en familjär företagskultur och möjlighet

Karriärföretag 2021 är följande:

till personlig utveckling har Consat skapat en

”Consat är en av de arbetsgivare som utsetts till ett Karriärföretag flest gånger genom åren. I tidigt skede förstod Consat vikten med employer branding och hur man sätter sina

arbetsplats där varje medarbetare kan känna trygghet. Consat visar även med sin höga närvaro på Sveriges universitet att studenter och young professionals är varmt välkomna.

medarbetare i fokus. Än idag fortsätter Consat

Karriärföretagen utser härmed Consat till ett

leverera utmärkt employer branding-arbete.

av Sveriges Karriärföretag 2021.”

www.consat.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.