Page 1

julio de 2.012ko uztaila número 2. zenbakia

Urte bete pasa da Urduñako udalera haize berria heldu zela. Udaleko zereginak beste era batera gestionatzeko modua abiatu zen, parte-hartzean eta gardentasunean oinarritua, herritar guztiei irekia. Hemendik aurrera ere, eta zailtasunak zailtasun, printzipio hauek lan ildo nagusi izaten jarraituko dute. Gure herriak garai zailak bizi ditu egun, aurreko legealdietako neurrigabekeria ekonomikoetan oinarritutako PNV-k egindako kudeaketaren eraginez. Egoera honetan inoiz baino garrantzitsuagoa da herritarren lana egoerari buelta emateko.

Ha pasado un año desde que entró aire nuevo al ayuntamiento de Orduña, iniciando así un nuevo modelo de tratar los asuntos municipales basado en la transparencia y la participación ciudadana, abierto a toda la población. En el futuro, pese a las adversidades, estos principios seguirán siendo el eje sobre el que se sostendrá el trabajo municipal. Corren tiempos duros para nuestra ciudad, por la despilfarradora gestión económica promovida en legislaturas anteriores por el PNV. Es más necesario que nunca el trabajo de los ciudadanos y ciudadanas para dar la vuelta a esta situación.


Urtebete pasa da udal hauteskundeetan Bildu koalizioak, gizarteak emandako babesari esker, Urduñako lehen indar bezala kokatu zenetik. Aldaketarako atea parez pare ireki zen gure herrian, eta horrekin batera ardura garrantzitsua hartu genuen Bildun. Garai politiko berriak erabaki politiko eta politika egiteko era berriak ere eskatzen zituen. Eta freskotasun horrekin etorri ginen, haize ufada berritua ekarriz zaharkitua eta herdoildua zegoen Udalera. Izan ere, atzera begiratuz, ezin ahantzi PNVren aginte urte luzeen ondoren zer nolako herentzia politikoa eta ekonomikoa jaso dugun. Kudeaketa negargarriaren erruz Udala oso egoera larrian utzi digute, diru guztiak xahututa, eta zailtasunez beterik. Baina esan bezala, ufada berria etorri da eta zahar usaineko eta hautsez beteriko instituzioei gardentasuna ekarri diegu. Politika egiteko modu berria ekarri dugu, diru xahuketan oinarritutako politikari harresi bat jarri diogu, eta herritarrak lehenetsi ditugu interes pribatuen eta merkantilisten gainetik. Ingurumenarekiko errespetuan oinarritutako garapena bilatzen dugu, gure hizkuntza eta kultura babestu nahi dugu eta funtsean garapen integral, orekatu eta solidarioa bultzatuko dugu. Herritarren oinarrizko eskubideak eta zerbitzu publikoen defentsa dira gure iparrorratzak eta partehartzea eta gardentasuna gure politika lantzeko identitate ikurrak. Horretan sinesten dugu eta horretan jarraituko dugu, herrietan partehartze batzordeak bultzatzen, herritarrekin bilkurak antolatzen… azken finean gure instituzioetako ateak herritar guztiei zabalik izatea nahi dugu, herritarren zerbitzura gaudelako.

Se cumple un año desde que, gracias al importante apoyo social obtenido en las elecciones municipales, Bildu irrumpió como primera fuerza municipal en Urduña. En nuestro pueblo se abrió una oportunidad para el cambio, y desde Bildu asumimos una importante responsabilidad. El nuevo tiempo político exigía nuevas decisiones políticas y nuevas maneras de hacer política. Y ese aire fresco para renovar un panorama político estancado y oxidado llegó con Bildu. Mirando hacia atrás, no podemos obviar la nefasta herencia política y económica que recibimos del PNV, tras largos años en el poder. Por culpa de una gestión pésima el Ayuntamiento atraviesa una difícil situación, sin recursos y con grandes dificultades. Pero, como ya hemos dicho, pretendemos traer aire fresco al panorama político y transparencia a la gestión municipal. Una manera nueva de hacer política que ponga freno a un modelo basado en el derroche de los recursos públicos y que priorice las necesidades sociales frente a los intereses mercantiles y del capital. Nuestro objetivo es impulsar un modelo de desarrollo integral y solidario que asegure el equilibrio territorial, que respete el medio ambiente, que proteja nuestro idioma y nuestra cultura. Nuestro norte lo marca la defensa de los servicios públicos y los derechos fundamentales de todas las personas, y nuestra intervención política la determinan la participación ciudadana y la transparencia en la gestión. Creemos en ello y seguimos esa ruta, creando comisiones de participación, reuniéndonos con vecinos y vecinas… porque queremos unas instituciones abiertas a la ciudadanía y que trabajen a su servicio.


UrduĂąa biltzen

julio de 2.012ko uztaila nĂşmero 2. zenbakia

Udal antolaketa hobetzeko hainbat neurri hartu izan ditugu Topatu dugun udalak alde guztietatik erakusten ditu gastuaren inguruko kontrolik eza, utzikeria, barne mailako antolakuntzarik eza eta, finean, azken urteotako PNVren gestio ereduaren artean kontraesankorrak dira, porrota. Hona zenbait adibide: etxebizitza berrian inguruko motibaziotan oinarritzen dira, *Epea iraungitako ordenantza fiskalak, birgaiketaren kontrako irizpideekin. urte luzeetan berrikusi gabe, batzuk oraindik ere pezetatan. *Honetaz gain, %2-tik behera bete da, 649 unitatetatik soilik 12 egikaritu dira. *Barne zein kanpo zerbitzuen Honek aurreikuspenak handiegiak izan kontratazioa desfasaturik izan da, zirela edo egindako lana nahikoa izan kostearen inguruan, iraupenean edota ez dela adierazten duelarik. luzapenen epeen inguruan kontrolik gabea, hainbat kasutan ez zuen lehia *Honekin batera, arlo ezberdinetan askea bermatzen. izandako utzikeriak diru-laguntzak galtzea suposatu izan du. *Langileen inguruan, lan-prozesuak zehaztu gabe daude, bakoitzari *Urte hauetan udaletxea herritargoari dagozkion funtzioak eta betebeharrak itxita egon dela azpimarratu behar antolatu gabe. Lanpostuen dugu. zerrendatzea teorikoa da eta ez dio udalerriak dituen beharraei ondo Bilduk abiatutako ekimenak: erantzuten. *Udal-ordenantza eta egungo *Ez dago udal ondarearen inbentario kontratuak berrikusi eta berritu. eguneraturik, udalak izan ditzaken jabetzak ez dira ezagutzen. *Lehia askea eta kontratazio publikorako legearen errespetua *Urteko aurrekontuak ez dira argiak, oinarri, kontratuak eta beren epemugak aurreikuspen falta adierazten dute eta garaiz aztertzeko egutegia osatzea udal gastua kontrolatzeko ez dira (Argindarra, garbiketa...). batere eraginkorrak. *Barne antolaketari dagokionez, *HAPN, hiri-antolamendurako plan eginbeharrak eta pertsonala zehaztu nagusiak eta PER Birgaiketarako Plan eta udalaren eraginkortasuna Bereziak, udalaren antolamendurako handitzeko lanpostuen baloratze tresnarik garrantzitsuenak, euren oinarri duen proiektua abiatu da.

*Udal langile batek udal ondasunen ikerketa eta sailkatze lanari ekin berri dio, horrela udalaren jabetzak ezagutzeko, euren egoeraren berri izateko eta azaltzen ez diren jabetzekin zer gertatu den ezagutzeko. *Parte hartzean oinarritutako aurrekontuak egiteko bidean, arlo bakoitzeko ohiko zein ez-ohiko gastuak garbi sailkatzea. *Legealdi honetan HiriAntolamendurako Plan Nagusia berritzea dagokigu. Plan errealista egitea dugu helburu, herriaren behar eta aukerei erantzungo diena, aurrekoak izandako akats berak ez errepikatzeko. *Erakunde publikoen diru-laguntza egutegia egin da proiektuak garaiz eginak izateko eta horrela Gobernu eta Aldundiko euro bat bera ere ez galtzeko. *Udala herritargoarena da, hortaz, alkate, zinegotzi edota teknikari ororekin biltzeko egindako eskaerak onartu eta aste beteko epean gauzatzen dira. Era berean herritarrek egindako eskaera eta proposamenak idatziz erantzuten saiatzen da.


Paso a paso hacia una organización municipal más eficaz El Ayuntamiento que nos hemos encontrado refleja en todos sus aspectos descontrol del gasto, dejadez, falta de organización interna y el fracaso del modelo de gestión del PNV durante estos años. Algunas muestras: *Ordenanzas fiscales caducas, sin revisar durante años, algunas todavía en pesetas. *Contratos de servicios tanto internos como externos desfasados, sin control sobre el coste, su duración, plazos de las prórrogas…que en algunos casos no garantizaba la libre concurrencia. *En cuanto a la plantilla, no están definidos los procesos de trabajo, ni

importantes de ordenación municipal, son contradictorios entre sí, responden a intereses inmobiliarios de nueva vivienda, contrarios a criterios de rehabilitación.

*Un trabajador municipal se está encargando de realizar un trabajo de documentación e investigación de los bienes municipales para saber, a día de hoy, las propiedades que se tienen, en que condiciones están y que ha *Además no se han cumplido ni en un ocurrido con las propiedades que no 2%. De 649 unidades de actuación figuran. sólo se han ejecutado 12. Lo que da a entender que o bien las expectativas *Con el objetivo de llegar a hacer unos eran muy elevadas o el trabajo no ha presupuestos participativos, ordenar sido suficiente. los gastos tanto ordinarios como extraordinarios, de forma clara en cada *Junto a esto hay que destacar la área. pérdida de Subvenciones públicas por dejadez en diferentes áreas. *En esta legislatura toca renovar el Plan General de Ordenación Urbana. *Durante estos años el ayuntamiento Intentaremos hacer un plan real, que ha estado cerrado a la ciudadanía. responda a las expectativas y

organizadas las funciones y la tarea Tareas iniciadas por Bildu: asignada a cada cual. La Relación de puestos de trabajo es teórica y no *Actualizar y revisar las ordenanzas responde a las necesidades del municipales y los contratos existentes. municipio. *Elaboración de un calendario de *No existe un inventario patrimonial vencimientos que posibilite estudiar actualizado, no se sabe las propiedades con tiempo los contratos (Luz, que el ayuntamiento tiene. limpieza…) garantice la libre concurrencia y respete la ley de *Presupuestos anuales poco claros, contratación pública. reflejo de falta de previsión y que no sirven para controlar realmente el gasto *En cuanto a la organización interna se municipal. ha iniciado un proyecto de identificación de tareas y una valoración *El PGOU Plan General de Ordenación de puestos de trabajo que sirva para Urbana y el PER Plan Especial de redefinir la plantilla y un Ayuntamiento Rehabilitación, las herramientas más más eficaz.

necesidades del municipio, para no caer en el mismo error que el anterior. *Se ha elaborado un calendario de subvenciones de organismos públicos para tener elaborados los proyectos y no perder ni un euro de las posibles ayudas que podamos recibir de Gobiernos y Diputación. *El Ayuntamiento es sobre todo de sus habitantes por lo tanto se atienden todas las peticiones de entrevista con el alcalde, concejales o técnicos en el plazo de una semana, del mismo modo, se intenta responder por escrito a todas las solicitudes y propuestas que se reciben.


Urduña biltzen

julio de 2.012ko uztaila número 2. zenbakia

Irregularidades cometidas sólo durante el 2009 en la gestión municipal reveladas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), supremo órgano fiscalizador de las actividades financieras y contables del Sector Público, hizo oficial el pasado 1 de junio, y mediante publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, su informe de fiscalización de la "Cuenta General del Ayuntamiento de Orduña para el ejercicio 2009".

*Contratación de personal para puestos reservados a funcionarios por interinos y laborales temporales sin convocar antes una OPE, contraviniendo la Ley de Función Pública Vasca.

Contratación

licitadores y no en las características técnicas de las ofertas". *Los pliegos de dos contratos, adjudicados por importe de 1.883.000€ "no incluyen formulas aritméticas o de otro tipo conforme a las que se valoran las ofertas económicas”.

*Contratos adjudicadas por el Ayuntamiento por un valor de 185.000€ Subvenciones Dicho informe, relativo exclusivamente durante el ejercicio 2009 licitados sin *Según el TVCP se concedieron a la legalidad y contabilidad durante respetar los principios de publicidad y subvenciones que en determinados 2009 del Ayuntamiento y sus concurrencia. casos hacen que el beneficiario sociedades públicas, pone de obtenga superávit. manifiesto varias deficiencias, *Una ejecución de gasto por parte de irregularidades e incumplimientos en la Arkupea por valor de 59.000€ "sin que *Se otorgó una subvención de 22.000€ gestión del entonces gobierno medie aprobación por parte del órgano sin que se hubiera justificado importe municipal, copado por EAJ-PNV y competente". alguno. PSOE y con Ricardo Gutiérrez de alcalde. *El mantenimiento de un contrato "que *El Ayuntamiento no exigió justificación supera cualquier previsión legal para o reintegro de la ayuda al beneficiario Teniendo en cuenta solamente aquellas este tipo de contratos" realizado por de una subvención por importe de a las que el entonces alcalde no ha Arkupea que supuso 125.000€ de 14.000 € que no justificó el gasto para formulado posteriormente ningún tipo gasto en 2009. el desarrollo de la actividad de alegación podemos leer, entre otras, subvencionada. las siguientes, relativas a contratos *Los pliegos de cuatro contratos, públicos, trabajadores municipales o "adjudicados uno de ellos por precio Como conclusión final del análisis subvenciones: unitario y el resto por importe de financiero, en el que la gestión 1.395.000€ no incluyen formulas municipal sale mal parada, los Personal aritméticas o de otro tipo conforme a auditores del TVCP indican que ante la *Hizo falta una inspección del las que se valoran las ofertas diferencia entre gastos e ingresos del Ministerio de Trabajo para que el económicas". Ayuntamiento, "las inversiones futuras Ayuntamiento procediera a regularizar están condicionadas a la obtención de la situación laboral de varios *Los pliegos correspondientes a cuatro subvenciones". trabajadores de Arkupea. contratos, adjudicacados por importe de 2.071.000€ "incluyen, entre otros, *Falta de evidencias de que las bolsas criterios indeterminados de de trabajo hayan sido gestionadas adjudicación, no objetivos o basados en correctamente. la experiencia y/o solvencia de los

Consulta el informe oficial completo en la dirección: http://is.gd/fQ0gDs o escaneando con el móvil el código de la esquina de la página:


hartutako neurriakmedidas adoptadas

Beste eragileekin > elkarrizketa

Ahalegin handia egin da gainontzeko eragile politiko eta instituzionalekin irtenbideak bilatzeko; bilerak egin izan dira udal langileekin eta euren ordezkari sindikalekin, aldundiarekin, kreditu-erakundeekin... Udalean egiten denaren berri emateko hilean bi komisio egiten dira, bertan alderdi guztietako ordezkariak gonbidatuta daude, udal ordezkaritza lortu ez zutenak barne. Bizkaiko Foru Aldundiarekin hainbat bilera egin dira. Martxoan Aldundiak udal ordezkariek emandako informazioa hartuta bideragarritasun neurriak porposatuko zituela adierazi zuen, baina hilabeteak pasa ziren inolako berririk izan gabe.

Aurrezte neurriak irizpide >politikoei jarraituz edo udalerriak bizi >

duen egoera larriari erantzuteko:

*Alkatearen soldata urtean 35.000€ aurreztea eta talde politikoen ordainak urtean 46.500€. *Golf-praktikak egiteko zelaiko kontratua bertan behera uztea, urtean 42.000€ aurreztea eta egoitzaren zuzendaritza baliabide propioekin kudeatzea, beste 45.000€. Kanpo zerbitzuen gastuak murriztea, urtean 43.400€ suposatzen du. *Arlo soziala salbu, udal arloetan %20ko murrizketa egin da. Orotara, hartutako aurrezte neurriek urtean 350.000 euro suposatzen dute.

Foru erakundeari lankidetza publikoki eskatu eta gero, honek, gastuak estutzeko, zergak igotzeko eta udala oraindik eta gehiago zorpetzeko asmoa adierazi zuen.

Zerga eta tasak mantentzea adostu zen udalak egoera ekonomiko gordina bizi duen arren.

Aldundiak udalerrien bideragarritasuna bermatu behar du bere jardunarekin, Urduñaren kasuan, udala sei milioi eurotan zorpetzea ahalbidetu du, udal erakundeak lau milioi euroko aurrekontua baino ez duen arren.

Muerako ur-araztegia martxan jarri eta uren partzuergoaren baitan sartzeak, benetako kontsumoan oinarritutako fakturazio progresiboagoa izan du ondorio, baita saneamenduaren kontzeptua sartzea ere, Bilbao Bizkaia Uren Partzuegoak ezartzen duenez.

>

Zabor eta estolderia etxe hutsek ere ordainduko dute.


Urduña biltzen

julio de 2.012ko uztaila número 2. zenbakia

Diálogo > agentes

con otros

Se ha hecho un gran esfuerzo por buscar soluciones con otros agentes políticos e institucionales; haciendo reuniones periódicas con los trabajadores y trabajadoras municipales y sus representantes sindicales, con la diputación, con las entidades de crédito... Se celebran dos comisiones informativas mensuales en las que se habla de todas las cosas que se van realizando dentro del ayuntamiento, a las que se convoca a todos los partidos políticos, incluidos los que no han obtenido representación. En el mes de febrero la diputación recibe por vez primera al alcalde y concejales de nuestra ciudad. En marzo se celebra otra reunión con la Diputación en la que ésta entidad se compromete a elaborar propuestas de viabilidad con los datos económicos aportados por los responsables municipales. Pasan los meses y a pesar de la urgencia y gravedad de la situación no se recibe respuesta alguna, es entonces cuando en rueda de prensa se denuncia la situación económica del ayuntamiento y se hace un llamamiento a colaborar y a buscar soluciones a la Diputación Foral de Bizkaia. El diputado de presidencia adelanta en varios medios una propuesta basada en medidas de ajuste de gastos, subir impuestos y endeudar aun más al ayuntamiento. Estan medidas agravarían la situación, la Diputación debe velar por una gestión municipal que garantice los servicios y la viabilidad de todas las localidades y en el caso de Orduña no ha cumplido con su obligación al permitir endeudarse por valor de seis millones de euros con un presupuesto anual que ronda los cuatro millones y medio.

Medidas de ahorro adoptadas por >principios políticos o por la situación que aviesa el >

municipio:

*En retribución de alcaldía se ha ahorrado de 35.000€ anuales; otra de las medidas adoptadas fue la reducción de asignaciones a grupos políticos, que supone un ahorro de 46.500€ anuales. *La rescisión del contrato de explotación y mantenimiento del campo de prácticas de golf supone un ahorro de 42.000€ anuales y asumir la dirección de la residencia municipal con recursos propios, otros 45.000€ al año. El gastos en servicios externos se ha reducido en 43.400€ al año. *Reducción de un 20% en todas las áreas municipales a excepción del Área Social. En total las medidas de ahorro suponen una disminución del gasto de más de 350.000 euros al año.

Mantenimiento de tasas e > impuestos , a pesar de la crítica >

situación económica que atraviesa el ayuntamiento se adoptó la decisión de no elevar las tasas e impuestos a la ciudadanía. La puesta en marcha de la de la estación depuradora de la muera y la entrada en el consorcio de aguas ha supuesto una facturación más progresiva basada en el consumo real y la inclusión de un nuevo concepto, el de saneamiento tal y como viene dispuesto por el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia. Las tasas relativas a basuras y alcantarillado se aplicarán también a las viviendas vacías; hay que subrayar que ahora pagamos el agua como en el resto de municipios de la zona, aunque la tasa del saneamiento corresponde a la puesta en marcha de la depuradora y es lo que ha hecho incrementar la factura, en un futuro esos municipios tambien pagarán lo mismo cuando pongan las depuradoras en marcha.


hartutako neurriakmedidas adoptadas

>

>

Udal komunikazioa kudeatzeko kontratazioa

Udalaren komunikazio zerbitzu integrala kudeatzeko (Zikoina aldizkaria, web orria eta prentsa bulegoa) lehiaketa publikoa deitu zen iaz.

Contratación de la comunicación > municipal

El año pasado se convocó un concurso público para la concesión de la comunicación municipal (revista Zikoina, página web del ayuntamiento y oficina de prensa).

Urte luzetan zehar ez da halako kontratazioak egiteko borondaterik izan, aurreko agintariek gestio publikoak eskatzen duen gardentasuna errespetatu ordez, kontratuak euren interesen arabera banatu izan baitituzte.

Durante muchos años no ha habido voluntad política para convocar un proceso de contratación. Los anteriores gestores municipales primaban conceder las distintas concesiones municipales con razón a intereses particulares en lugar de priorizar la transparencia que debe regir en la gestión pública.

Alderdi guztietako kideez eta udal teknikariez osatutako kontratazio mahaia eratu eta udalaren komunikazio integrala garatzeko aurkeztutako proiektuen artean gure herriarentzako onena aukeratu zen.

Se creó una mesa de contratación, que hasta entonces no existía, compuesta por representantes de todos los partidos con representación en el ayuntamiento así como técnicos municipales con objeto de elegir el proyecto más adecuado para nuestro municipio.

18.000 euroko aurreztea > Esleipenaren baldintzen artean, 45.000 euroko

18.000 euros de ahorro > En las condiciones de la adjudicación figuraba

aurrekontu muga ezartzen zen (aurreko zerbitzuak zuen kostuarekin alderatuta %25 gutxiago), orain artekoak urtean 60.000 euro suposatzen baitzituen urtean.

un techo de gasto de 45.000€ (un 25% menos, ya que hasta ahora este servicio suponía unos 60.000€ al año.

Azkenean, udalaren komunikazioa lantzeko eskumena jaso duen proiektuak muga horretatik behera geratu da, 42.000 euroko kostua izango du, %30eko beherapena hain zuzen.

Finalmente, el proyecto contratado se ha situado por debajo de la cifra establecida y supondrá un coste de 42.000€, un 30% menos.


Urduña biltzen

julio de 2.012ko uztaila número 2. zenbakia

>

Zirkulazioa > Zaharrean

Alde

Hiritarrez, ordezkari politikoz eta teknikariz osatutako batzarra eratu zen gai honen inguruan hausnartzeko. Hasierako neurri bezala, asteburuetan Alde Zaharra trafikoari ixteko erabakia hartu zen, neurri honen eragina merkatarien artean egin den inkesta pertsonal eta anonimo baten bidez baloratuko da.

> Auzoak Udalerriko zabalgunea eta kanpoaldea osatzen duten

auzoei dagokien egitasmoaren baitan, parte hartze prozesua jarri da abian Urduñako auzo desberdinetan egin beharreko ekimenak (lehentasunak, epeak...) finkatzeko, denbora gutxi barru auzoguneen beharrak aurkeztuko dira.

Muerako araztegia > martxan jartzea

Azpiegitura honen esplotazio eta mantentze gastuak udalak bere gain hartzeko ezintasuna ikusirik, uraren kudeaketa integrala Bilbao Bizkaia uren partzuergoari uzteko erabakia hartu zen.

Vialidad en el Casco Histórico >Creación de una comisión formada por ciudadanos,

representantes políticos y técnicos para estudiar medidas a tomar. Como medida inicial se adoptó la iniciativa de cerrar el Casco Histórico al trafico rodado durante los fines de semana, cuyo resultado se valorará a través de una encuesta anónima y personal entre los y las comerciantes.

> EnBarrios lo relativo a los barrios que conforman

el ensanche y periferia de la localidad, se ha iniciado un proceso de participación con el fin de concretar las actuaciones (prioridades, plazos...) a realizar en los distintos barrios de Orduña, y en breve se harán públicas sus necesidades.

Puesta en marcha de la > depuradora de la muera

Ante las dificultades de asumir desde el consistorio los gastos de explotación y mantenimiento de ésta infraestructura, se toma la decisión de ceder la gestión integral del agua al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia


hartutako neurriakmedidas adoptadas

>

Alondegian dauden entsegu eta > grabaketa lokalak erabili eta

kudeatzeko musikari elkartearekin hitzarmena

Alondegian kokatuta dauden entsegu eta grabaketa lokalen erabilerarako Urdu単ako musikari elkartearekin eginiko hitzarmenari esker, erabiltzaile hauek instalazio hauek erabiltzen hasi dira dagoeneko. Modu honetan, eraikinaren izaera publikoa mantendu egingo da. Entsegu eta grabaketa lokalak erabiltzeko interesa duen edozein pertsonak elkartean izena eman dezake, Urdu単a, Larruazabal eta Arrastariako bizilagun guztiei zabalik baitago.

Lanbide Heziketa eskola > zaharrean dauden lokaletan

talde kulturalak egitasmoa

kokatzeko

Elkarte desberdinekin egindako elkarlanaren bidez, taldeen beharrak aztertu dira eta Lanbide Heziketa eskola zaharreko lokalek dituzten ezugarriak kontuan izanda espazioen banaketa egin da elkarlanean, talde bakoitzaren beharretara moldatuz.. Gauzak horrela, hemendik gutxira gure hiriko elkarte desberdinak bertan berkokatzeari ekingo zaio.

Parekidetasun batzordea > Udalerriko hainbat elkarte sozialek

zortzi hilabeteko lana burutu izan dute berdintasunaren inguruan. Batzorde honek hartu dituen neurrien artean azpimarragarriak ditugu: Urdu単ako udalaren emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako araudia, datorren urterako osatu behar den Emakumezko eta gizonen arteko II. Berdintasun Planaren oinarri izango den diagnostiko parte hartzailea edota eraso sexisten aurrean erantzuteko otxomaio jaietan abiatutako kanpainia.

hartze mugarik gabeko jai > Parte batzordea

Udalerriko bizilagun ororentzat zabalik izan da jai batzordea, etorkizunean izaera independentea izateko lehen urrats gisa, Urdu単ako norbanako guztien parte hartzeari eta erabakimenari zabalik. Bertan parte hartzeko hurbildutakoek azpi-batzorde ezberdinetan sailkatu dira, hala nola: Txosnen inguruko auziak lantzeko bat, haurrei zuzenduriko ekimenak antolatzeko beste bat, otxomaio jaietako musika emankizunak prestatzeko batzordea bestetik edota Bestelako ekintza kulturaletaz arduratu den taldea. Azken honetan herriko bestelako elkarte gehienak egon dira barne.


Urduña biltzen

julio de 2.012ko uztaila número 2. zenbakia

>

>asociados Acuerdo con las y los músicos para la utilización y

gestión de los locales de ensayo y grabación ubicados en la Alhóndiga A través del convenio de colaboración suscrito con la asociación de músicos de Orduña, para el aprovechamiento de los locales de ensayo y grabación de la Alhóndiga, éstos han pasado a hacer uso de las instalaciones. De esta forma se mantiene el carácter público de la gestión del edificio. Cualquier persona interesada en acceder a dichos locales de ensayo puede inscribirse en la asociación ya que está abierta a toda la ciudadanía de Orduña, Ruzabal y Arrastaria.

>

Comisión de paridad

Un buen número de asociaciones sociales del municipio llevan varios meses trabajando conjuntamente en torno a la igualdad entre mujeres y hombres. Son varias las iniciativas promovidas por esta comisión: la normativa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres, el diagnóstico participativo que será la base para redactar el segundo Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, así como la campaña realizada en las pasadas fiestas de otxomaio para responder ante las agresiones sexistas.

y ubicación de > losEstudio grupos culturales en los

locales situados en las antiguas escuelas de Formación Profesional

Por medio de un trabajo conjunto con las distintas asociaciones, se han analizado las distintas necesidades de los grupos y las características de los locales y tras un reparto de espacios consensuado, próximamente se procederá a realojar en ellos al grueso de las asociaciones culturales y deportivas de la ciudad.

de la participación en la > Fomento comisión de fiestas

Durante el último ejercicio la comisión de fiestas ha estado abierta a la participación de toda la ciudadanía del municipio, como primer paso de cara a fomentar un carácter independiente en el futuro. Las personas partícipes de la comisión, han estado trabajando organizadas en diversos grupos tales como: Uno específico para tratar las cuestiones relativas a las txosnas, otro para estudiar y promover las actividades dirigidas a niñas y niños, el grupo para organizar los espectáculos musicales de Otxomaio o el que se encarga del resto de actividades culturales. En este último han participado el grueso de las asociaciones culturales y deportivas del pueblo.


Elkarrekin ekingo diogu merezi dugun hiria eraikitzeko erronkari Unidos afrontamos el reto de construir la ciudad que merecemos Datozen urteetara begira, Urduñako gaurko De cara a los próximos años afrontaremos egoera bideratzeko erronka garrantzitsuak importantes retos para reconducir la situación de Orduña. ditugu gure aurrean. Garapena bultzatu nahi badugu, murrizketak egitera baino ez mugatzeko, herritarren, Foru Aldundiaren eta finantza-erakundeen inplikazioa bilatu behar dugu ezinbestean. Era berean, udalak paper garrantzitsua izan behar du ekintza ekonomikoaren berpizkundean. Helburu horretan plangintza eraginkor bat egin behar da, udalgintza-ereduan aldaketa bat gerta dadin.

Para impulsar el desarrollo y no limitarnos a hacer recortes con el fin de evitar el endeudamiento necesitamos la implicación de la ciudadanía, así como la de la Diputación y las entidades financieras. Del mismo modo, el ayuntamiento debe ser motor del desarrollo económico de la ciudad. Para ello necesitamos dotarnos de una planificación eficaz y debemos organizarnos para adaptar la actuación municipal en este sentido.

Hiritargoaren partaidetza garatzea aurrera eramaten ari garen erronketako bat da, aholku El fomento de la participación ciudadana es otro eta erabakimenerako bideak irekiz auzo- de los retos a los que estamos haciendo frente, elkarteei, kultur elkarteei, merkatariei, eta abar. abriendo canales para escuchar y dar la palabra a agrupaciones vecinales, asociaciones culturales, Azkenik, hirigintzako lehentasunak aldatu comerciantes, etcétera. beharko genituzke. Izan ere, jadanik ditugun egiturak baliatu beharko genituzke berauek Por último, vemos necesario un cambio en las konponduz beharrezkoa izan ezkero, hazkundea prioridades del ámbito urbanístico adecuándolo a baino bilatzen ez duten neurrietara mugatu la rehabilitación de las estructuras existentes, en lugar de enfocarlo exclusivamente en términos beharrean. de crecimiento.

UrdunaBiltzen 2. zenbakia  

2012ko uztailan argitaratutako UrdunaBiltzen aldizkariaren bigarren alea

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you