Page 1

Urduña biltzen Urduñako EH Bilduren udal informazioa

información municipal de EH Bildu de Urduña

mayo de 2014ko maiatza número 5. zenbakia

udalaren egoera ekonomikoa bidean ENCAUZADA LA SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL > > >

Aldundiarekin akordioa 2014 udal-aurrekontua etorkizuneko erronkak

> > >

acuerdo con Diputación presupuesto municipal 2014 retos de futuro


bide luze bat un largo camino

> hiru urteko udal borroka

tres años de lucha municipal

Udalak zein herritar plataformak hiru urtez izandako borrokaren ostean, Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak gutxieneko akordioa erdietsi zuten, udal kontuak egonkortzeko helburuarekin.

Tras tres años de lucha municipal y de empuje de la plataforma ciudadana, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo de mínimos con la Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de estabilizar las cuentas municipales.

Legegintzaldia hasi zenetik esaten ari garen bezala, 2011. urtean kredituek itotako eta egitura jasanezineko udal egitura topatu genuen; ohiko gastuak oso altuak ziren eta diru-sarrerek behera jotzen zuten etengabe. Udalak urteetako egitura-defizita zuen.

Tal y como venimos informando desde el inicio de la legislatura, en 2011 nos encontramos un ayuntamiento ahogado por los créditos y cuya estructura era insostenible; los gastos estaban disparados, los ingresos seguían en descenso, y las cuentas todos los años daban déficit.

DENBORA TARTE HONETAN EGOERA DESBERDINAK EZAGUTU DITUGU: Aldundiak hasieran axolagabekeria erakutsi zuen, gure hiriak duen gainzorpetzean duen ardura zuritu nahian. Presidentzia Diputatuak Aduana sal genezan ezkatzen zigun hainbat bileratan. Ezin ahaztu ere, herriko EAJk Udal Egoitza pribatizatzeko egindako proposamena .

ALDI BEREAN UDALAK EGOERA EKONOMIKOA BIDERATZEKO NEURRIAK HARTU DITU: Hiru bideragarritasun plan egin ditu Aldundiak hala eskatuta. Urtean ia milioi bat euroko eragina duten aurrezte neurriak hartu ditu. Ordainak lehenesteko unea heldu zenean, udalak banketxeen kredituak ordaindu gabe utzi zituen, langileei eta hornitzaileei ordaina bermatuz. Aldundiak atzera egin eta ez ohiko egoera zela onartuta gobernu taldearen proposamenaren bideragarritasuna ontzat hartu zuen. Modu honetan bi instituzioek gutxieneko akordioa izenpetu zuten, horri esker egun aurrekontu errealista bat osatzea eta udal ekonomiaren egonkortasuna bermatzea ahalbidetzen du.

EN TODO ESTE TIEMPO HEMOS CONOCIDO DIFERENTES SITUACIONES: Desde la indiferencia inicial de la Diputación negando su responsabilidad en el sobreendeudamiento del ayuntamiento y afirmando que no aportarían nada de dinero, hasta la propuesta posterior del Diputado de Presidencia indicando que vendiéramos la Aduana, pasando por la aportación del PNV de Orduña que sugirió privatizar la Residencia Municipal.

PARALELAMENTE EL AYUNTAMIENTO HA TOMADO MEDIDAS PARA RECONDUCIR LA SITUACIÓN ECONÓMICA: Ha elaborado tres planes de viabilidad a petición de Diputación. Ha implementado medidas de ahorro que suponen un beneficio cercano al millón de euros cada año. Dejó de pagar letras a los bancos antes que dejar de pagar a trabajadores y proveedores. La Diputación al final, reconoció la excepcionalidad de la situación y la viabilidad de la propuesta del ayuntamiento. De esta manera ambas instituciones suscriben un acuerdo de mínimos gracias al cual es posible disponer de un presupuesto realista y consolidar la estabilidad de la economía municipal.


akordioa acuerdo

> Aldundiarekin akordioa acuerdo con Diputación

Urduñako Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak udal kontuak egonkortzeko akordioa hitzartu dute.

El Ayuntamiento de Orduña y la Diputación de Bizkaia han alcanzado un acuerdo para estabilizar las cuentas municipales.

Negoziaketak burutu ostean, Aldundiak diru ekarpena egiteko ardura hartu du. Zorpetze maila ez-ohikoa dela eta aurreko legegintzaldietan izenpetutako zorretan oinarritzen dela onartu du, gure udalerria Bizkaiko zorpetuenetakoa egiteraino.

Tras la negociación, la Diputación se ha visto obligada a aportar dinero. Al final ha reconocido que el nivel de endeudamiento ha sido extraordinario y que su origen eran los créditos millonarios que solicitaron corporaciones anteriores que hacian de nuestra ciudad una de las poblaciones más endeudadas de Bizkaia.

Hori dela eta, guztira itzuli beharrik gabeko 770.000 euroko ekarpena egiteko konpromisoa hartu du Aldundiak. Horietatik, 220.000 aurreko urteetako geldikin negatiboa orekatzera bideratu dira eta, gainontzeko 550.000 euroak ordea zorra kitatzera. Honi esker, egun 5.300.000 eurotako zorra zena, orain 4.800.000 eurotara arte murriztu da, horrek kredituen amortizazioa zein interesen ordainean duen eraginarekin. Akordio hau, udal egitura osoa osatzen duten langileek erakutsitako konpromisori eta gobernu taldearen jardun onari esker izenpetu da, baita herritargoaren begirune eta pazientziari esker ere. Kontutan izan behar dugu hamarkadan zorpetze maila handiak jarduna baldintzatzen jarraituko Akordioak norabide onean urratsak aukera eskaintzen du , udal ekonomikoaren aurrean irtenbide suposatzen ez badu ere .

datorren udalaren duela. emateko egoera integrala

Por eso la Diputación aporta un total de 770.000 euros a fondo perdido. De ellos 220.000 han ido a arreglar el desequilibrio en las cuentas de años anteriores, y 550.000 euros han ido directamente a amortizar deuda. Esto supone que la deuda que en la actualidad era de 5.300.000 euros, ahora se va a quedar en 4.800.000, con el consiguiente descenso en el pago de amortización e intereses de los créditos. El acuerdo ha sido posible gracias al compromiso de las y los trabajadores de toda la estructura municipal, al buen hacer del equipo de gobierno y a la comprensión y paciencia de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que al menos durante la próxima década el endeudamiento continuará condicionando la actividad municipal. El acuerdo permite avanzar en la buena dirección si bien no supone una solución integral al problema económico municipal.

Aduanak urduñarron ondare izaten jarraitzen du, ez da salgai izango La Aduana, patrimonio de Orduña, no tendrá que ser vendida


defizitaren garapena evolución del déficit ZERGATIK ONARTZEN DUGU GUTXIENEKO AKORDIO HAU?

¿POR QUÉ ACEPTAMOS ESTE ACUERDO DE MÍNIMOS?

Herritargoaren onura kontsiderazio politikoen aurretik jarri dugu. Gatazka egoera batean jarraitzeak ez baitzigun bermatzen baldintza hobeetan akordiorik lortzea.

Hemos puesto el interés de la ciudadanía por encima de consideraciones políticas. Seguir en una situación de enfrentamiento no hacía prever un acuerdo en mejores condiciones.

Gainera zatikako akordioak erdiesteko lanean jarduten ari gara, berriki egin bezala, Udal Egoitzan Aldundiak hitzartuta dituen ohe kopurua handitzeko hitzarmena adostu dugu eta.

Además trabajamos para conseguir acuerdos parciales, como el reciente de ampliar la cantidad de camas conveniadas que tiene contratada la Diputación con la Residencia Municipal.

egitura-defizitarekin amaitu dugu > Udalaren hemos puesto fin al déficit estructural del Ayuntamiento

udaleko zein sozietate publikoen bilakaera ekonomikoa evolución económica del ayuntamiento y sociedades públicas Aspalditik hona, eta denbora luzean udalak eta sozietate publikoek urte amaieran galera handiak pilatzen zituzten urtero.

Hasta ahora y desde hace muchos años, el ayuntamiento y sociedades públicas acumulaban pérdidas al cierre de cada ejercicio.

Funtzionamendu gastuak ohiko diru sarreren gainetik egon izan dira denbora luzez. Guztion ahaleginari esker, udalak zuen egituradefizita gainditzea lortu dugu, iragarpenek datorren urterako superabit txiki bat izango dela aurreikusten dute.

Los gastos de funcionamiento han estado durante años muy por encima de los ingresos corrientes. Gracias al esfuerzo de todas y todos se ha puesto fin al déficit estructural, y las espectativas para este año prevén un ligero superávit.

Gauzak horrela, egoera honek modu positiboan eragingo luke 2015eko udal kontuei begira, urtea geldikin positiboarekin hasiko litzateke eta. Denbora luzez udalak izandako joera negatiboa irauliz.

De ser así, este hecho incidiría positivamente en las cuentas de 2.015. Se partirá con una cantidad de superávit aún mayor. De esta manera se invierte la tendencia negativa que arrastraba el ayuntamiento desde hace años y pasa a ser positiva.


udal-aurrekontua presupuesto municipal

> 2014 udal-aurrekontua

presupuesto municipal 2014

FINANTZA-EGOERA BIDERATUTA. ZERBITZUAK MANTENDU ETA HOBETZEA

SITUACIÓN FINANCIERA ESTABILIZADA. MANTENER Y MEJORAR LOS SERVICIOS

4.500.000 euroko diru sarrerak eta 4.500.000 euroko gastuak: Aurrekontu horri esker bideratu ahal izango du udal ekonomia Urduñako Udaleko gobernu taldeak. Horrekin batera, udal zerbitzuak mantendu eta konpromisoak betetzeko ahalmena ere izango du udalak.

4.500.000 euros de ingresos y 4.500.000 euros de gastos: Con este presupuesto el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orduña ha reconducido la situación financiera de nuestra ciudad, además de mantener los servicios de competencia municipal con dignidad y de cumplir los compromisos adquiridos.

ZORRA ORDAINDU BEHARRA

PAGO DE LA DEUDA Y DÉFITIS ACUMULADOS

2014ean gastuetarako dugun dirutik parte bat maileguak ordaintzera bideratu beharko dugu, guztira 400.610 euro. Banketxeei horrelako dirutza ordaintzeak arazoa suposatzen dio gure udalerriari, beharreko ditugun proiektuetan inbertitzea galarazten du eta.

En 2014 tenemos que dedicar parte del dinero que tenemos para gastos, a pagar letras de los créditos, por un total de 400.610 euros. Tener que pagar tanto dinero a los bancos sigue siendo un problema para toda la ciudadanía, porque no permite invertir ese dinero en proyectos necesarios.

Maileguetarako bideratutako diruaz gain, udal aurrekontutik 360.681 euro 2013an izandako diru galerak ordaintzeko erabili beharko dira, kopuru hau gastuen atalari gehitu behar zaizkiolarik.

SOZIETATE PUBLIKOEI EKARPENA Udalaz gain Arkupea eta Urduñederra sozietate publikoak daude, bakoitzak bere aurrekontua duelarik: 1.700.000 euro Arkupeak eta 556.000 Urduñederrak. Udalak. hala ere, ekarpena egiten die beren jarduna bermatzeko, 273.000 euro Arkupearen kasuan eta 280.000 Urduñederraren kasuan.

Junto al dinero destinado a créditos, 360.681 euros del presupuesto se destinan para hacer frente al remanente negativo de tesorería del año 2013, esta cantidad hay que incluirla en el capítulo de gastos.

APORTACIÓN A SOCIEDADES PÚBLICAS Además del ayuntamiento, están las sociedades públicas Arkupea y Urduñederra. Cada sociedad pública tiene su presupuesto: 1.700.000 y 556.000 euros. Cuentan para su buen funcionamiento con una aportación del presupuesto del ayuntamiento, 273.000 euros para Arkupea y 280.000 para Urduñederra.


aurrekontua arloz arlo presupuesto por áreas

eta barne arloa > ogasuna hacienda y régimen interno

>

Acercar la administración al cuidadano. 20.000 euros para poner en marcha la ventanilla única que aúne los diferentes servicios de atención al público en Kale Zaharra nº2.

> > >

.

Mejora en equipación informática en el ayuntamiento. Partida para formación a trabajadores.

26.570 euros para las Juntas Administrativas de Ruzabal, una vez formalizada su relación con el ayuntamiento.

>

45.800euros en gastos de comunicación y promoción municipal: zikoina y otros.

obrak eta zerbitzuak > hirigintza, urbanismo, obras y servicios

>

calles .

Se priorizará arreglo de edificios y parques infantiles.

280.060 Se reforzará el personal > > euros en gestión de en la brigada municipal.

residuos: recogida y Aportación municipal al gestión de basuras, sellado del vertedero de los mancomunidad de Milanos. Se hará por 40.813 basuras. euros con cargo a una Se realizará subvención de Gobierno Vasco por importe de 27.819 euros y un estudio de movilidad para el resto financiado con recursos saber a ciencia cierta las necesidades de movilidad de la propios del ayuntamiento. ciudadanía: si necesitamos más peatonales, si La inversión en ahorro zonas necesitamos más energético se habilita por importe de 45.314,50 euros aparcamientos, dónde se deben con cargo a una subvención de de situar, cómo afecta todo al Diputación por importe de comercio local, etc. 27.188,70 euros y el resto Mejorar la rampa financiado con recursos propios peatonal de acceso a Landatas. del ayuntamiento.

>

>

>

> >

generales de urbanismo.

>

46.375 euros seguridad ciudadana.

en

>

10.000 euros en instalación electrica en el cementerio que no tiene luz en condiciones.

>

Regularización de la relación entre Ayuntamiento y 17.600 euros en Bomberos voluntarios. 322.500 euros en patrimonio y rehabilitación del 161.000 euros para mantenimiento de caminos, casco medieval. limpieza de calles. carreteras, red de aguas, 55.000 euros en gastos

>

>

>


aurrekontua arloz arlo presupuesto por áreas

ekonomikoa > garapen promoción económica

>

Apostar por el mantenimiento de la sociedad pública Urduñederra como herramienta principal para la dinamización de los objetivos económicos.

> >

Comenzar a abastecer municipal, con producto local.

la

cocina

Creación de ordenanza municipal para regularización de energías renovables

> ongizatea área social

> > Reapertura del Gabinete de asistencia psicológica. > 259.000 euros para ayuda a domicilio. > 87.000 euros para servicio de intervención socioeducativa. 21.000 euros para acondicionar el Banco de alimentos en los bajos del centro de salud.

>

social.

43.179 euros para ayudas de emergencia

kirola, gazteria, euskara, hezkuntza, parekidetasuna > kultura, cultura, deporte, juventud, euskara, educación, equidad

>

6.000 euro Lanbide Heziketa eskola zaharreko teilatua konpontzera bireratuta.

>

Futbol garbiketara bideratu dira.

8.000

zelaiko euro

>

57.518 euro kultur azpiegituren konponketa eta mantentze lanetara bideratuta.

>

>

>

>

146.000 euro Herri 47.200 euro udal Ikastetxearen langilegoa eta liburutegiko gastuei aurre egin 35.444. euro gazteriari mantentze lanetarako bideratu eta material berria eskuratzeko. zuzendutako ekimenak dira. abiatzeko eta Gaztegunea Parekidetasuna lantzeko kudeatzeko. 133.095 euro kirol 5.000 euro bideratu dira, azpiegituren mantetzerako. zerbitzu profesionalak eta Euskara sailak orotara tailerrak antolatzeko. 130.300 euroko aurrekontua 49.400 euro kirol du. ekimenetarako diru-lagunztak bideratzeko.

> >

>


> etorkizuneko erronkak retos de futuro

ARLO GUZTIETAN AZTERTUTAKO ETA AURREKONTUETAN SARTUTAKO PARTIDAK:

NECESIDADES IDENTIFICADAS, Y PRESUPUESTADAS EN TODAS LAS ÁREAS:

Aurrekontuetan adierazitako inbertsioetaz gain, Urduñan ditugun hainbat eta hainbat behar aztertu eta sailkatu dira, martxan jartzeak zenbateko kostua izango duen aztertu eta lehentasunaren araberako sailkapena burutu da. Diru sarrerek hobera egin ahala, edota Aldundiak zein Eusko Jaurlaritzak bideratutako diru-laguntzek ahalbidetzen dutenean martxan jartzeko prest diren neurriak ditugu.

Además de todas las inversiones especificadas, en la elaboración de los presupuestos se han identificado diferentes necesidades que tenemos en Orduña, se ha presupuestado cuánto costará ponerlas en marcha y se han ordenado por prioridades. En cuanto se disponga de dinero o se identifiquen ayudas de Diputación o Gobierno Vasco, se procederá a ponerlas en marcha.

Adibide gisa, Herri Ikastetxeko patioa estaltzeko proposamena egina dago Ikastetxearen zein udal erabilpenerako gune estalia izateko. Guztira 200.000 euro inguruko kostua izango lukete egitasmoa burutzeko lanek. Kopuru horren araberako dirulaguntza eskuratzeko aukera ematen denean, eraikitzeari ekingo zaio, baina aurretiko lana bideratuta dago, azterketa zein kostuen kalkulua alegia.

KUDEAKETA GARDENA, AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK HELBURU: Aurten EH Bilduren gobernu taldeak, kudeaketa gardenaren ariketa batean, herritargoak aurrekontuen inguruan duen ezagutza handitzea eta gastuak nola banatzen diren ikustaraztea da. Etorkizunean, aurrekontuak egiterako unean zein kudeketan ahalik eta parte hartze mailarik handiena ezartzeko asmoa dugu. Herritarren artean zenbat eta zertan inbertitu nahi dugun erabakitzeko bideak jarriz. Eta gardentasuna udal kontuen kontrolerako tresna izan dadila ere. Hori dela eta, urteko azken lauhilabetekoan parte hartze prosezu bat abiatzeko asmoa dugu 2015eko udal aurrekontuak egiteko Horretarako herriko udal asanblada batera deituko dugu. Zatoz.

Por ejemplo, una propuesta es cubrir el patio de la Escuela Pública y así poder disponer de un espacio cubierto público tanto para servicio de la escuela como para otras actividades municipales. Costaría unos 200.000 euros. En cuanto se cuente con ayudas por ese importe o similar, lo podríamos acometer, pero ya está identificado y presupuestado.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN, HACIA UNOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: Este año el equipo de gobierno de EH Bildu, en un ejercicio de transparencia en la gestión, el objetivo que tiene con esta revista es que la ciudadanía entienda y sea consciente de qué son los presupuestos y cómo se distribuye el gasto. El objetivo es que en el futuro, tanto la elaboración como la gestión de los mismos sea lo más participativa y transparente posible. Que entre la ciudadanía se pueda decidir en qúe queremos invertir, definir entre todas las personas las inversiones prioritarias. Y que la transparencia, sirva también de mecanismo de control de las cuentas municipales. Para ello empezaremos a trabajar en el último cuatrimestre del año de cara a acometer un proceso participativo para la elaboración del presupuesto municipal de 2015. Llamaremos a una asamblea municipal. Contamos contigo.

Urduña Biltzen 5. zenbakia  

Urduña Biltzen aldizkariaren bostgarren alea, Udalak eta Aldundiak adostutako hiztarmena eta udal-aurrekontuak izango ditugu mintzagai. Qui...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you