Page 1

Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi

październik – grudzień 2019

lektura

wiedza

praktyka


Wykaz nowości i okładkę opracowała J.Wróblewska


Izdebski P., Internet i gry internetowe: osobisty czy ryzyko patologii zachowania?, Warszawa 2019 "Dzisiaj korzystanie z Internetu i gier z wykorzystaniem połączenia internetowego stało się znaczącym zjawiskiem kulturowym i ważną częścią codziennego życia ludzi. Dla wielu korzystanie z Internetu może być środkiem do innych nałogów. Z kolei pojawienie się sieci społecznościowych i powszechny dostęp do telefonów komórkowych ujawnił zachowania, którym w znacznym stopniu można przypisać charakter nałogowy. (…) Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych współczesnymi technologiami i własnymi zachowaniami związanymi z korzystaniem z Internetu, gier wideo czy online, smartfona czy portali społecznościowych. Autor pokazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje korzystania z nowych technologii." Prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Źródło opisu

Jabłońska M.R., Człowiek w cyberprzestrzeni: wprowadzenie do psychologii Internetu, Łódź 2018 Szacuje się, że co drugi człowiek na świecie ma dostęp do Internetu, a coraz więcej codziennych aktywności zostaje przeniesionych do cyberprzestrzeni. W tej sytuacji warto się zastanowić nad wpływem globalnej sieci komputerowej na nasze życie. Prezentowana publikacja stanowi wprowadzenie do bogatej tematyki psychologii Internetu, czyli dziedziny zajmującej się oddziaływaniem tego medium na jednostkę. Autorka w przejrzysty i usystematyzowany sposób przedstawiła charakterystykę współczesnych internautów, kreowanie e-tożsamości, cyfrowy narcyzm, agresję słowną w Internecie oraz uzależnienie od cyberprzestrzeni. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków związanych z informatyką i naukami społecznymi oraz osób zainteresowanych wpływem Internetu na człowieka. To cenna lektura także dla rodziców, opiekunów i nauczycieli zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia, dla którego cyberprzestrzeń staje się nieodłączną częścią codzienności. Źródło opisu


Klimkiewicz D., Król A., Płaszewska B., Tajemnice kodowania: edukacja społeczno-przyrodnicza, Kraków 2018 Książki z serii "Tajemnice kodowania" to pozycje, które znakomicie uzupełniają bazę materiałową każdego nowoczesnego nauczyciela. Przeznaczone są do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, ale nadają się również dla starszych uczniów. Zawierają szereg ćwiczeń, które pozwalają doskonalić myślenie algorytmiczne i umiejętność rozwiązywania problemów. Uczą mądrego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK). Można je stosować w czasie lekcji, jako wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, jak i podczas zajęć dodatkowych oraz zabaw. Źródło opisu

Podleśna M., Zostanę programistą: pierwsze zadania z kodowania dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2019 Publikacja jest przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i nieco starszych. Zamieszczone w niej zadania mają na celu rozbudzenie u najmłodszych uczniów zainteresowania nauką programowania. Ćwiczenia znajdujące się w książce polegają między innymi na: uzupełnianiu i tworzeniu różnego typu ciągów logicznych; kodowaniu i odkodowywaniu danych; wykorzystaniu kodów literowych, strzałkowych, geometrycznych i obrazkowych; formułowaniu komunikatów i odkrywaniu algorytmów; wykrywaniu zależności między danymi; poszukiwaniu obiektów o wskazanych cechach przez eliminowanie tych, które nie spełniają podanych kryteriów. Na końcu książki umieszczono rozwiązania, dzięki którym uczeń może samodzielnie sprawdzić poprawność swojej odpowiedzi. Źródło opisu


Bogdashina O., Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera: inne doświadczenia sensoryczne- inne światy percepcyjne, Gdańsk2019 W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się rozmaite koncepcje autyzmu, według których u źródeł głównych cech tego zaburzenia leżą trudności z percepcją sensoryczną. Mimo to trudności sensoryczne wciąż bywają pomijane w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Olga Bogdashina wskazuje na różnice związane z percepcją sensoryczną w autyzmie i opisuje wpływ doświadczeń percepcyjnych na powstanie odmienności w sferze poznawczej. Niniejsza publikacja, oparta na wynikach najnowszych badań, umożliwi rodzicom, terapeutom i nauczycielom zrozumienie problemów związanych z percepcją sensoryczną w autyzmie, a także zapoznanie się z metodami i technikami, które pozwolą zminimalizować trudności i wykorzystać mocne strony osób autystycznych. Źródło opisu

Górski A., Kmiecik B. (red.), Autyzm a prawo, Warszawa 2019 Książka jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem odnoszącym się do problematyki poszanowania praw i wolności osób doświadczających zaburzeń rozwojowych, w tym zwłaszcza zaburzeń autystycznych. Publikacja w sposób bezpośredni odnosi się przede wszystkim do problematyki prawnej. Tym samym czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się w sposób szczególny z takimi zagadnieniami, jak: ubezwłasnowolnienie, niepoczytalność, przymusowa hospitalizacja oraz stosowanie przymusu bezpośredniego. Tematy te skupiają się na jednym typie dysfunkcji, jakim są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Książka jest nie tylko źródłem rzetelnej wiedzy wskazującej na prawne i praktyczne elementy ochrony godności osób z autyzmem. Jest także swoistym przewodnikiem. Zainteresowany tematem czytelnik będzie miał możliwość odniesienia kluczowych instytucji prawnych do unikalnych sytuacji społeczno-klinicznych, w jakich znajdują się podopieczni oraz pacjenci z autyzmem i zespołem Aspergera, a także ich rodziny. Źródło opisu


Everett D.L., Jak powstał język: historia największego wynalazku ludzkości, Warszawa 2019 Publikacja to podsumowanie całej obecnej wiedzy na temat ewolucji języka, prowadzone na gruncie wielu dyscyplin – od archeologii i antropologii po neuronaukę. Jednocześnie jest to porywająca podróż przez ponad 60 tysięcy pokoleń dzielących nas od czasów, w których nasz przodek Homo erectus dał początek językowi, zapewniając sobie status niekwestionowanego władcy planety. Źródło opisu

Kamentz A., Z nosem w ekranie: szklana pułapka czy szansa na rozwój Twojego dziecka?, Warszawa 2019 Ta książka to jasne, poparte badaniami oraz obiektywne spojrzenie na kwestię znaną obecnie niemal każdemu rodzicowi. Stanowi odpowiedź na nurtującą dzisiejszych rodziców kwestię: jak znaleźć równowagę pomiędzy technologią a prawdziwym życiem. Zawarte w niej zwięzłe, lecz wymowne wskazówki stanowią podstawę, dzięki której rodzice będą mogli określić właściwą rolę technologii w życiu dzieci, ograniczyć własne obawy, a także znaleźć przestrzeń dla szczęśliwych, rodzinnych chwil zarówno z udziałem technologii, jak i bez niej. Źródło opisu


Dobińska G., Cieślikowska-Ryczko A., Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapii: scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą, Łódź 2019 Autorki monografii prezentują bardzo cenne, ale niedoceniane dotąd rozwiązanie – relaksacyjne metody oddziaływań pedagogicznych. Publikacja zawiera konspekty zajęć, które można wykorzystać m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz podczas indywidualnej pracy w domu. Autorskie warsztaty dedykowane są dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym. Mają zróżnicowany charakter: pierwszy typ stanowią ćwiczenia z relaksacji neuromięśniowej fizycznie aktywnej, drugi rodzaj jest ukierunkowany na wypracowanie obrony przed stresorami, pozostałe konspekty dotyczą dystansowania się od stresorów. Przygotowane propozycje uwzględniają zarówno potrzeby i możliwości adresatów, jak i warunki oraz zasoby instytucji wychowawczych i edukacyjnych. Stanowią gotowy „przepis” do realizacji konkretnych oddziaływań w grupie uczniów/wychowanków, a także w pracy indywidualnej. Źródło opisu

Koscinski C., Interwencje sensoryczno-motoryczne: jak za pomocą ruchu poprawić ogólne funkcjonowanie ciała, Gdańsk 2019 Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do terapeutów integracji sensorycznej, którzy chcą wzbogacić własny zasób pomysłów oraz zapewnić radosne doświadczenia sensoryczno-motoryczne swoim małym podopiecznym. Publikacja przyda się też rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pozostałym specjalistom – mogą oni omówić opisane tu interwencje z terapeutą dziecka, a następnie wdrożyć je w innym otoczeniu. Źródło opisu


Kozyra B., Komunikacja bez barier: jak rozumieć i być rozumianym. Wyd. 2 rozszerz. i zaktual., Warszawa 2019 Z książki Komunikacja bez barier. Jak rozumieć i być rozumianym dowiesz się, między innymi: dlaczego skuteczna komunikacja jest ważna w życiu każdego z nas, jak wygląda proces komunikacji, podstawowych błędach i barierach w komunikacji i jak sobie z nimi radzić, podstawowych narzędziach utrzymywania rozmowy na właściwym kursie i docierania do wybranego portu, jak sobie radzić z emocjami i reakcjami swoimi i innych, jak rozmawiać szanując innych i zachowując szacunek do siebie, jak, dzięki komunikacji bez przemocy żyć w harmonii z innymi i budować pozytywne relacje osobiste i zawodowe. Po uważnym przeczytaniu tej książki dowiesz się, jak umiejętnie budować satysfakcjonujące relacje zawodowe oraz dobre relacje osobiste. To bardzo praktyczny poradnik z przykładami problemów w komunikacji, które przydarzają się każdemu oraz prostymi podpowiedziami, jak ich unikać i poprawić relacje międzyludzkie za pomocą odpowiedzialnego porozumiewania się. A do tego napisana z poczuciem humoru i ilustrowana świetnymi rysunkami Kate Bauer. Źródło opisu

Szmidt K.J., Warszawa 2019

ABC

kreatywności:

kontynuacje,

Książka jest kontynuacją i rozwinięciem „ABC kreatywności” z roku 2010, bazuje bowiem na tym samym pomyśle, by poszczególne rozdziały wyznaczone były przez kolejne litery alfabetu i stanowiły pretekst do zrozumiałego, a zarazem interesującego dla czytelnika opisu ważnych zjawisk (zdolności, umiejętności, kompetencji, uwarunkowań), związanych z kreatywnością i jej rozwijaniem. Treści poszczególnych rozdziałów są dobrze ugruntowane w naukach o twórczości i dekonspirują ciągle żywe mity i półprawdy o kreatywności. Skierowane do czytelnika zadania twórcze i rubryka „Autorefleksja” mają uświadomić mu naturę poszczególnych kompetencji twórczych i zachęcić do przemyśleń nad własną aktywnością twórczą. Kończące każdy rozdział „Zasady Rozwoju Kreatywności” stanowią zwięzłe wskazówki (zalecenia) do stosowania w toku codziennych wysiłków nad rozwiązywaniem problemów w sposób twórczy.

Źródło opisu


Chojak M., Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka: fakty i mity, Warszawa 2019 Książka napisana przez pedagoga dla pedagogów, stanowi próbę usystematyzowania wiedzy, obejmującej implikacje wyników badań nad mózgiem w działalności nauczyciela. Każdy z rozdziałów zawiera zarówno praktyczne wskazówki, jak i ich teoretyczne uzasadnienia, oparte na wynikach najnowszych badań z zakresu neurobiologii. Autorka odnosi się do popularnych w przedszkolach czy szkołach teorii, wskazując czy należy je rozumieć jako neuromity czy neurofakty. Czytelnik ma okazję pogłębić wiedzę na temat Teorii Inteligencji Wielorakich, teorii stylów nauczania czy kinezjologii edukacyjnej, ale także w zakresie takich twierdzeń, jak: - mózg jest plastyczny przez całe życie i uczy się powoli (praca domowa ma sens, ale jedna godzina terapii w tygodniu – już nie), - płeć ma znaczenie, - neurony lustrzane, czyli jak pasja rodzi pasję, - mózg filtruje informacje (kluczem do sukcesu jest motywacja, a nie metody aktywizujące), - nauczanie bezstresowe może być groźne dla życia, - zgubna droga pełnej cyfryzacji edukacji, czyli jak nadmierny kontakt z mediami zmienia strukturę i funkcjonowanie mózgu. Źródło opisu

Konieczna-Tajchman S., Trening pamięci: zabawy rozwijające koncentrację, wyobraźnię i pamięć, Toruń 2019 Zabawy, które proponujemy w tym poradniku, wydatnie usprawniają pamięć i zwiększają ogólną sprawność umysłową dziecka. Wykonywane systematycznie ćwiczenia mogą przyczynić się do rozwoju koncentracji uwagi, spostrzegawczości, umiejętności kojarzenia i kreatywności, a w konsekwencji do lepszego radzenia sobie z zadaniami w szkole i poza nią. Źródło opisu


Kordziński J., Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli, Warszawa 2019 Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej pracy nauczyciela. Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania: - jak skutecznie wzmacniać chęć do działania? -jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami? -jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie? -jak zachować pasję do tego, co robimy? -jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem? Autor nie tylko opisuje problematykę wypalenia zawodowego, ale również daje praktyczne wskazówki jak sobie z nim radzić i efektywnie zarządzać własnym rozwojem. Czytelnik znajdzie w książce przydatne materiały: testy psychologiczne i formularze do samodzielnego wypełnienia oraz schematy i modele ilustrujące postawy, zachowania i motywacje istotne w pracy nauczyciela. Źródło opisu

Kud M., Lew B., Nauczyciel mentor: zbuduj klasę marzeń, Warszawa 2019 Książka jest pierwszą pozycją na rynku przekładająca wiedzę biznesową z zakresu budowania zespołu i zarządzania zasobami ludzkimi na grunt szkolny. Idea książki zakłada, że nauczyciel może zbudować w klasie silny zespół wykorzystując potencjał i zasoby uczniów, swoje umiejętności przywódcze i w sposób atrakcyjny sprzedać wiedzę i zaszczepić chęć do nauki. Książka ma być pomocna w budowaniu autorytetu nauczyciela, ustalania zasad współpracy z uczniami i rodzicami i zarządzaniu emocjami. Dzisiaj nauczyciele wychodzą ze studiów nieprzygotowani do rozmów z rodzicami, trudnych sytuacji z uczniami, nie są wyposażeni w umiejętności trenerskie pozwalające im prowadzić lekcje w atrakcyjny sposób, co pozwoliłoby zwiększyć wyniki edukacyjnie uczniów. Poradnik zawiera rozmaite case study i narzędzia zaimplementowane ze świata biznesu, ułatwiające motywację uczniów, wyrabianie dobrych nawyków, radzenie sobie w trudnych sytuacjach – np. niechęć zdolnego ucznia do nauki. Źródło opisu


Hudson D., Specyficzne trudności w uczeniu się: niezbędnik nauczyciela, Gdańsk 2019 Bogaty zbiór praktycznych wskazówek, pomagających wspierać dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Autorka wyjaśnia naturę tych problemów, ich wpływ na uczenie się i przedstawia proste strategie radzenia sobie z nimi. Książka Diany Hudson powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich nauczycieli i może być równie przydatna dla rodziców. Źródło opisu

Johnsen A.L., Natas E., Łatwa matma: rozwiązanie jest prostsze, niż myślisz, Warszawa 2018 To rewolucyjny przewodnik, dzięki któremu bez problemu można zrozumieć podstawowe zasady matematyczne. Wszystko opiera się na najnowszych – i wypróbowanych z ogromnym powodzeniem – metodach nauczania, w których kluczową rolę odgrywa pobudzanie do aktywnego myślenia i uczestnictwa, w tym do niezwykle ważnego w procesie nauki dociekania. Nauczanie konceptualne sprawia, że wiedza sama wchodzi do głowy! Wielu uczniów nie potrafi sobie poradzić z zadaniami i wzorami. Z tej książki czytelnik dowie się, dlaczego program nauczania stanowi taki problem i jak sobie z nim łatwo i efektywnie poradzić. Co więcej: trzeba być orłem z matmy, żeby pomóc dziecku! "Łatwa matma" napisana jest w przystępny sposób. Przy każdym temacie podano łatwe do zrozumienia przykłady. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją, żeby pozbyć się problemów z matematyką – raz na zawsze. Źródło opisu


Kołodziejek E., Potyczki z polszczyzną: poradnik językowy PWN, Warszawa 2019 Zbiór zawiera 253 felietony, które powstały dzięki pytaniom dociekliwych użytkowników języka, zaprezentowane w książce zagadnienia podzielono na rozdziały dotyczące etykiety językowej, znaczenia słów, gramatyki, odmiany nazw własnych, słowotwórstwa, związków składniowych i frazeologicznych oraz ortografii, interpunkcji i wymowy, książka jest opatrzona indeksem omówionych form językowych. Staranny wybór pytań, przystępna forma odpowiedzi oraz przejrzysty układ sprawiają, że poradnik ten może być cenną pomocą w pogłębieniu wiedzy o bogactwie naszego języka ojczystego Źródło

Piekarska J., Piekarski W., Senior sprawny intelektualnie: ćwiczenia, zadania, gra edukacyjna, Warszawa 2019 Europa się starzeje! Rośnie średnia długość życia, a wraz z nią świadomość ludzi w wieku emerytalnym, że ten okres życia można spędzić równie ciekawie i przyjemnie. Stereotyp mówi, że seniorom już niewiele potrzeba, że oni w ciszy i w spokoju powinni oczekiwać nadejścia śmierci. Tymczasem współczesny emeryt może czerpać z życia jeszcze pełnymi garściami, musi być jednak sprawny tak fizycznie, jak i intelektualnie. Seniorzy o obie sprawności powinni zadbać sami. Nie zawsze jednak potrafią, a czasem zwyczajnie nie mają możliwości zaspokojenia potrzeby, zwłaszcza jeżeli mieszkają na wsi. Książka zawiera konkretne scenariusze zajęć, na podstawie których można zorganizować i przeprowadzić warsztaty aktywizacji seniorów np. w domu kultury, w domu opieki, w klubie seniora, w bibliotece, świetlicy wiejskiej itp. Źródło opisu


Paszkiewicz A., Trudne sytuacje w klasie szkolnej: identyfikacja, propozycje rozwiązań, Warszawa 2019 Publikacja powstała z myślą o nauczycielach i wychowawcach, doświadczających trudności w swojej pracy z klasą traktowaną jako jedna całość, ale również jako suma poszczególnych uczniów wchodzących w jej skład. Autorki przedstawiły najczęstsze ich zdaniem problemy, jakie mogą się pojawić na terenie klasy szkolnej (niezgranie, brak dyscypliny, agresja, nadmierna rywalizacja, niska aktywność, obniżona motywacja do nauki, ściąganie, niepowodzenia szkolne, wagary, mobbing elektroniczny, nadużywanie telefonów komórkowych), a także sposoby służące ich przezwyciężaniu. Osobny rozdział poświęcono trudnym relacjom pomiędzy rodzicem a nauczycielem. Taka sytuacja może również zaburzać funkcjonowanie klasy jako grupy, wiązać się z podważaniem autorytetu i prestiżu nauczyciela, generować konflikty. Dodatkowo dwa rozdziały dotyczą sytuacji, kiedy do klasy dołącza nowy uczeń – drugoroczny bądź cudzoziemiec. Pojawienie się nowej osoby w grupie może spowodować zmiany w jej strukturze, doprowadzić do pogorszenia panującej w niej atmosfery Źródło opisu

Szurowska B. (red.), Przedszkole w sytuacji trudnej: zdążyć z pomocą, Warszawa 2019 Książka dotycząca przedszkola przedstawia problemy związane z rozwojem i wychowaniem małego dziecka oraz sytuacje trudne, z którymi może spotkać się nauczyciel w przedszkolu, m.in.: nieśmiałość i lęk dziecka, niejadki, rozwód rodziców, niepowodzenia w nauce matematyki, zaburzenia emocjonalne i nerwicowe, przemoc w rodzinie, dziecko z zespołem Downa. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli małych dzieci oraz dla rodziców. Czytelnicy znajdą w niej: teoretyczne podstawy dotyczące omawianych problemów, praktyczne rady i wskazówki metodyczne, przykłady zabaw, utworów i ćwiczeń, które można wykorzystać do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Źródło opisu


Shanker S., Samoregulacja w szkole: koncentracja i nauka, Warszawa 2019

spokój,

Metoda samoregulacji (Self-Reg) została opracowana przez kanadyjskiego psychologa Stuarta Shankera na podstawie naukowej wiedzy i wieloletnich doświadczeń, aby pomagać wyrwać się z zaklętego koła stresu, budować dobre relacje i umożliwić dzieciom realizację ich potencjału rozwojowego. Autor, ekspert od samoregulacji, przekonuje, że nauczyciele mają niezwykłą moc pomagania uczniom w nauce tej umiejętności. W książce objaśnia pięć obszarów samoregulacji – czym są, jak działają, jak przejawiają się w szkole oraz co możemy zrobić, żeby wzmocnić uczniów w każdym z nich. Źródło opisu

.

Turgeon H., Wright J., Przestań mówić, zacznij rozmawiać: trzy kroki do skutecznej komunikacji z dzieckiem, Warszawa 2019 Praktyczny poradnik o podejściu do wychowania, które jest nie tylko bardziej życzliwe, ale i znacznie skuteczniejsze. Autorki nie ograniczają się jednak tylko do teorii – wiedząc, jak bardzo rodzice uwielbiają przykłady z życia, do każdego omawianego problemu przygotowały zestaw gotowych rozmów i najlepszych rozwiązań. W tej książce znajdziesz odpowiedź na pytanie: "Co dokładnie mam powiedzieć?" w postaci wziętych z życia scenariuszy oraz wskazówek dotyczących mowy ciała. Dzięki temu będziesz mógł zmienić sposób, w jaki rozmawiasz z dzieckiem już dziś. I niech nie zwiedzie cię lekki i ciekawy język – ta książka jest oparta na naukowych podstawach popartych badaniami. W przystępny sposób pozwala przekształcać teoretyczne założenia na praktyczne wskazówki, które rodzice mogą od razu wykorzystywać. Źródło


Lange-Rachwał M., Moje dziecko się boi: jak mu pomóc?, Warszawa 2019 Książka niniejsza to poradnik, z którego mogą skorzystać rodzice chcący wesprzeć dziecko w sytuacjach budzących u niego lęk, takich jak kontakty z obcymi, wizyta u dentysty, ciemność lub strach przed zwierzętami. W książce czytelnik znajdzie nie tylko wykaz typowych lęków w określonym wieku, ale także dostosowane do nich sposoby pomocy. Autorka wskazuje rodzicom, na co zwrócić uwagę i jak sta konkretne narzędzia, między innymi dramę, zabawki – przytulanki, bajki terapeutyczne oraz relaksację. Poszczególne narzędzia zostały szczegółowo opisane oraz zilustrowane przykładami. „Moje dziecko się boi. Jak mogę mu pomóc? to przede wszystkim podręczny zbiór ćwiczeń, zabaw i przykładów łatwych do wykorzystania przez rodziców. Źródło opisu

Williams K., Roberts J., Zrozumieć autyzm: przewodnik dla rodziców, Gdańsk 2019 W ostatnich latach pojawiło się wiele badań na temat autyzmu i jego prawdopodobnych przyczyn oraz różnych interwencji terapeutycznych. Jednak rodzice, którzy dowiadują się o autyzmie dziecka, często mają problem, by odnaleźć się w ogromie wiedzy, i skarżą się, że trudno im dotrzeć do aktualnych i wiarygodnych źródeł informacji. Autorki książki rzeczowo odpowiadają na pytania, z którymi zetknęły się podczas wieloletniej pracy z osobami z autyzmem i ich rodzinami. W przystępny sposób omawiają diagnozę oraz zachowania, które mogą się pojawić na kolejnych etapach rozwojowych, a także przedstawiają najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie z problemami. Źródło opisu


Zapraszamy do lektury

Biblioteka Pedagogiczna ul. Szkolna 1 59-500 Złotoryja www.facebook.com/pages/Biblioteka-Pedagogiczna-Złotoryja/158430140883646 http://www.bpzlotoryja.blogspot.com/

Czynna: poniedziałek wtorek – piątek sobota wg grafiku

900 - 1500 1200 - 1700 830 - 1230

katalog on-line

Profile for Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi

Biuletyn Nowości Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi  

nabytki,

Biuletyn Nowości Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi  

nabytki,

Advertisement