Se Kirkesangbogens registre

Page 1


KIRKESANGBOGEN Rasmus Nøjgaard, Inge Marstal, Helene Dam og Henrik Marstal (red.) © 2017 Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, komponisterne og forfatterne Redaktion: Rasmus Nøjgaard (formand), Inge Marstal (næstformand), Helene Dam og Henrik Marstal Konsulenter: Marianne Christiansen, Michael Bojesen og Pablo Llambías Kirkemusikalsk rådgiver: Jakob Lorentzen Forlagsredaktion: Lisbeth Elkjær Øland Grafiske principper: Carl Zakrisson Grafisk tilrettelæggelse: Hans Mathiasen Nodesats: Inge Marstal og Hans Mathiasen Omslagsdesign: Ida Balslev-Olesen Tryk: Balto Print via Print Service Sat med Lyon og trykt på 90 gms Amber Graphic 1. udgave, 1. oplag, 2017 ISBN 978-87-7524-180-4

Udgivelsen er muliggjort ved generøs fondsstøtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden samt Ole Kirk’s Fond. Der er opnået tilladelse til at bringe værkerne hos de retmæssige rettighedshavere. Skønt der er gjort et grundigt arbejde for at finde alle rettighedshavere, er det i enkelte tilfælde ikke lykkedes. Eventuel krænkelse af ophavsretten er derfor sket utilsigtet. Ethvert retmæssigt krav vil blive honoreret, som havde tilladelsen været indhentet i forvejen.

Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag Frederiksborggade 50 1360 København K www.dendanskesalmebog.dk


Indhold

Forord

7

Kirkesangbogens inddeling

11

livet · 792-884

23

året · 885-937

182

dagen · 938-966

270

gudstjeneste · 967-1020

314

Kommentarer

397

Temaregister

411

Forfatterregister

417

Komponistregister

421

Alfabetisk register

424

Redaktionelle bemærkninger

431Forord Fællessangen er en bærende del af dansk kirke- og kulturliv, og interessen for nye salmer og sange har gennem de seneste årtier vist sig stor og folkeligt forankret. Kirkesangbogen ønsker at styrke den særlige danske tradition, der formår at binde nye og ældre sproglige og musikalske traditioner sammen. Kirkesangbogen præsenterer 229 titler, som dækker en stor bredde i den kristne sangtradition med salmer og sange. Vores håb er, at Kirkesangbogen vil blive brugt til gudstjenester og kirkelige handlinger hen over ugen, til morgen- og aftensang, arrangementer i sognegården, fællessang i skole- og foreningsliv og til sang i hjemmet.

Repertoire Kirkesangbogens repertoire er udvalgt af et stort og overvejende nyere dansk salmemateriale, der langt overstiger ti tusinde titler. Hertil kommer et udvalg af klassiske danske sange og ikke mindst et stort antal nyskrevne salmer og sange i vores tids sproglige og musikalske udtryk. Et mindre udvalg af kendte engelsksprogede sange er desuden medtaget, og hertil kanons og cirkelsange, enkelte på latin. Da udgivelsen er tænkt som en udvidelse af repertoiret i Den Danske Salmebog, er der ikke med taget tekster herfra, men dog enkelte melodier. Kriterierne for udvælgelsen har udover høj sproglig, teologisk og melodisk kvalitet været egnethed til fællessang. Desuden har vi tilstræbt en udtryksmæssig variation med både enkle og mere udfordrende tekster og melodier. Kirkesangbogen består af både salmer og sange. Hvor salmerne tolker folkekirkens brede evangelisk-lutherske kristendom og overvejende er skrevet til brug i gudstjenesten, tager sangene i højere grad udgangspunkt i en almenmenneskelig erfaring og rummer efter redaktionens vurdering en mere åben kristen livsforståelse. Vi tror, at salmer og sange gensidigt vil kunne forord

7


supplere hinanden og give mulighed for at sammensætte nye, arierede og spændingsfyldte repertoirer, der kan formå at inspiv rere vante og mindre vante kirkegængere. Sidst i Kirkesangbogen følger korte kommentarer til hver titel, et fyldigt temaregister med repertoirets anvendelsesmuligheder, oversigter over forfattere og komponister og bagest et alfabetisk re gister samt redaktionelle bemærkninger. Som vejledning er der ved hver titel anført, om det er en salme eller sang. Nummereringen fortsætter der, hvor Den Danske Salmebog slutter. Vi har i udvælgelsen af salmerne trukket på en bred og kompetent gruppe af fagfolk inden for dansk kirke- og kulturliv. Ikke mindst har vores tre konsulenter, biskop Marianne Christiansen, operachef, dirigent og komponist Michael Bojesen og forfatter Pablo Llambías, vejledt, rådgivet og inspireret os. Det endelige repertoire er dog alene redaktionens ansvar.

Baggrund I 2012-2013 arbejdede to forskellige grupper med nye salmeprojekter. Dels forberedte Københavns Stiftsudvalg for ”Gudstjeneste og kirkemusik” en udgivelse af nye salmer efter at have dokumenteret en meget stor efterspørgsel, dels havde lektor Henrik Marstal og professor Inge Marstal på førstnævntes initiativ formuleret en vision om ”Nye salmer og åndelige sange”. På foranledning af biskop Peter Skov-Jakobsen og ved stifts konsulent og sognepræst Helene Dams mellemkomst blev de to grupper slået sammen, og en redaktionsgruppe blev på den baggrund nedsat med sognepræst Rasmus Nøjgaard som formand. Efter tilsagn om udgivelse på Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag udarbejdede redaktion og forlag et kommissorium omfattende både et stort afsøgende arbejde inden for eksisterende materiale og udvikling af nyt materiale inden for både salmen og den åndelige sang. Det har været afgørende for redaktionen, at projektet har kunnet gennemføres i tæt samarbejde med organister, præster, sangskrivere, digtere og komponister, hvoraf mange har deltaget på redaktionens og konsulenternes indledende inspirationsmøder i 2014 og i efterfølgende workshops på Løgum kloster Refugium og Engelsholm Højskole i 2015. Vi har desuden vundet

8

forord


vigtige erfaringer ved i 2015-2016 at sende en stor del af det nye repertoire til test i 40 sogne fordelt over hele landet og ved i 2016 at afprøve det nye materiale ved seks fællessangs aftener i Vartov.

En særlig tak Redaktionen vil gerne bringe en stor tak til kirkeministrene arianne Jelved og Bertel Haarder samt biskop Peter Skov- JakobM sen og biskop Erik Norman Svendsen for støtte og opmuntring. En særlig tak til Janne Mark Eyermann for et væsentligt samarbejde i projektets indledende fase samt til Erik Skyum- Nielsen, Inge Lise Pedersen og Mette Nielsen. I øvrigt stor tak til Flemming A.J. Nielsen, Julie Birgitte Damlund, Jens Bach Pedersen, Anne Vils Pedersen, alle workshopdeltagere på Løgumkloster Refu gium og Engelsholm Højskole, de 40 testkirker i hele Danmark, delta gerne ved fællessangaftner i Vartov, Lars N. Sardemann, Peter Navarro-Alonso, Jakob Bonderup, Erik A. Nielsen, Ole Brinth, Helle Krogh Madsen, Jakob Brønnum, Ingolf Olsen, Køben havns Stiftsråd, Sankt Jakobs Kirke, Holmens Kirke, For laget Eksistensen, Vartov samt alle, der opfordret eller uopfordret har tilsendt Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag værdi fuldt materiale eller gjort redaktionen bekendt med eksisterende salme- og sangmateriale. Redaktionen ønsker allermest, at Kirkesangbogen vil styrke sangglæden i Danmark, og at mange vil få lyst til at gå på opdagelse i Kirkesangbogen og synge med på de mange gode tekster og melodier, som vi håber vil skabe eftertænksomhed, smil, alvor og glæde. God sanglyst! Rasmus Nøjgaard kirkesangbogens redaktion Sognepræst Rasmus Nøjgaard, formand Professor Inge Marstal, næstformand Lektor og musiker Henrik Marstal Sognepræst og stiftskonsulent Helene Dam

forord

9Kirkesangbogens inddeling Oversigt livet

året

dagen

Håb 792 Kærlighed 805 Tak 816 Nåde 824 Sorg 831 Bøn 844 Vandring 861 Forsoning 870 Fællesskab 879

Advent 885 Jul 893 Vinter 900 Forår 910 Påske 915 Pinse 923 Sommer 927 Efterår 932

Morgen 938 Aften 946

gudstjeneste Den treenige gud 967 Dåb 993 Nadver 1002 Meditationer 1008

livet Håb Lys og lindring 792 Her må alle blomster dø 793 Tung som en sten 794 Du er det sted, hvor jeg går hen 795 Al vækst er bøn 796 Åbent hjerte 797 Vi kommer til dit hus 798 Fald, min engel 799 Det tar en evighed 800 Vejløst er landet 801

kirkesangbogens inddeling

11


Der truer os i tiden 802 Egetræet tungt af alder 803 I shall be released 804

Kærlighed Hvor kærlighed brænder 805 Glæden ved at dele livet 806 Stille nu, mit hjerte 807 Størst af alt er kærlighed 808 Hvad er det, min Marie 809 Forårsdag 810 Du kom med alt det der var dig 811 Til verden: I dag står jeg hvilefuld frem 812 Tit er jeg glad 813 Dag følger nat 814 Bridge over troubled water 815

Tak

Kirken den er et salmebrus 816 Jeg hører hjemme i dette hus 817 Du gav os de blomster 818 For Herren lad os synge 819 Ingen i verden 820 Salme for de tunge 821 Amazing grace 822 40 823

Nåde

Salig er den 824 Begik du livet 825 Når dagen synker ned i knæ 826 Nu står jeg op 827 Menneske, min næste, bror 828 Midt i livet sat er vi 829 Af dybt, dybt kaos, Gud, til dig 830

12

kirkesangbogens inddeling


Sorg

Bag gardinet 831 Som baglæns afspilning af sne 832 Bagest i haven 833 Guds fred med vore døde 834 Levende hænder 835 Uden dig 836 De sniger sig så hemmeligt afsted 837 Som solskin over mark og hav 838 Er der mon dale 839 Måske du skal stå stille 840 Vem kan segla förutan vind 841 Mørkets sang 842 Blowin’ in the wind 843

Bøn

Gud, når jeg ikke kan kalde dig Gud 844 Syng for mig, min engel 845 Fadervor i Himmerig 846 Der er så mørkt hernede 847 O, hjælp mig, Gud 848 Du, som bærer livet med dig 849 Gud, gode Gud 850 Alt vi behøver for at leve 851 Af lys fra Jesu ansigt 852 Vaklende hjerte 853 Tag dødens brod ud af mit hjerte 854 Jeg er så bange. Natten gror 855 Mine døde timer 856 Hjælp os, Gud, at leve 857 Å, Gud, vær du min ånde 858 Blæst 859 Be Thou my vision 860

kirkesangbogens inddeling

13


Vandring Bær mig, stjerne 861 Gud, giv os sindsro 862 Højens top 863 Åbne vidder 864 For at tænde lys 865 Fremmed land 866 Om lidt 867 Kære øjeblik 868 Both sides, now 869

Forsoning

Der skinner et lys fra en stjerne 870 Jeg kommer i min dybe nød 871 Dit ansigt, Herre 872 Natteengel 873 Men det blir atter stille 874 Angsten ud i skåle 875 Hjem 876 Tag min hånd 877 Det var ved et tilfælde 878

Fællesskab

I Danmark er jeg født 879 En lærke letted, og tusind fulgte 880 Et hus at komme til 881 Du, de forfulgtes Gud 882 På vejene ude i verden 883 Kringsatt av fiender 884

14

kirkesangbogens inddeling


året

Advent Hold håbet op 885 Vi tænder et lys 886 Nu tændes tusind julelys 887 Korte dage i december 888 Nu er det tiden til at vente 889 I mørket bryder lyset frem 890 Maria gennem torne går 891 Maria sang 892

Jul

Nu kimer julens klokker 893 Forunderligt at sige 894 Jeg kommer til din krybbe her 895 Nu dufter vi af jul igen 896 Julenat i Betlehem 897 Lille Messias 898 Vise mænd kom den lange vej 899

Vinter

De lange nætters mørke 900 Himlens hvide stilhed 901 Snetur 902 Det er hvidt herude 903 I sne står urt og busk i skjul 904 Der er ingenting i verden så stille som sne 905 Guds nåde er en vintergæk 906 Utroligheds frø 907 Hvor dagen dog er lille 908 Spurven sidder stum bag kvist 909

kirkesangbogens inddeling

15


Forår Den blå anemone 910 Tænk, erantis, at du gider 911 Alt vågner på en forårsdag 912 Vi har favnet dagens liv og glæde 913 De første forårstegn i Norden 914

Påske

Et kors af påskeliljer 915 Hvilken morgen, grønne grene 916 Lad langfredagsblikket se 917 Da Guds moder stod ved korset 918 Så fuld af tomhed kan verden blive 919 Opstandelsen er lige her 920 Det lød som et suk 921 Påskemorgens solopgang 922

Pinse

Når æbletræets hvide gren 923 Helligånden sværmer 924 Helligånd, tag mig ved hånden 925 Opfyld, stem os, Helligånd 926

Sommer

En yndig og frydefuld sommertid 927 Hvor himlens rum er vidt og lyst 928 Giv mig en dag ved havet 929 Den bedste tid på året 930 Danmark, nu blunder den lyse nat 931

Efterår

16

Det lysner over agres felt 932 Septembers himmel er så blå 933 Alt hvad vi på jorden ejer 934 Sig nærmer tiden 935 Mørk er november 936 November går tungt gennem byen 937 kirkesangbogens inddeling


dagen

Morgen Når morgensolen lyser her 938 Dagen gror af morgengryet 939 Morgensolen over Øresund 940 Vær vågen en tidlig morgen 941 En skygge glider langsomt bort 942 Lyset springer pluds’lig ud 943 Jeg fik en dag, så lys og klar 944 Morning has broken 945

Aften

Et hav der vugger sig til ro nu 946 Vær mig nær, nu hvor lyset besvimer 947 Nu sænker Gud sit ansigt over jorden 948 Så, min sol, gå bare ned 949 Stille, hjerte, sol går ned 950 Sænk kun dit hoved, du blomst 951 I skovens dybe, stille ro 952 Det mørkner mildt mod nat 953 Solen er så rød, mor 954 Fald til ro, du mit barn 955 Nu er jord og himmel stille 956 Stille blomster, himmelmørket 957 Jeg lægger mig så trygt til ro 958 Natten er så stille 959 Sov, lille du 960 Mørket falder tungt og tæt 961 Lær mig, nattens stjerne 962 Sol, du sank i hav af guld 963 I nat er der ro til at lede 964 Lad mig gå, du tavse nat 965 De blå og grønne nætter 966

kirkesangbogens inddeling

17


gudstjeneste

Den treenige Gud Herre, vi tror 967 Vi tror på én Gud 968 Jeg ved en sang der aldrig ender 969 Jorden er Guds hjerte 970 I morgenbøn vi vil forny vort løfte 971 Frodigt og vildt 972 Begyndelsen er ordet 973 Jeg gemte alle ordene i hjertet 974 Når du vil 975 Muren er sin egen skrift 976 O, Gud, bag svarløs dag 977 Usynlige 978 Jeg ved, at én og én er to 979 Du evighedens gåde 980 Du, Gud, som selv var krop hernede 981 Mellem morbærtræets grene 982 Gud Menneske, Gud Vandringsmand 983 Hør mig, himmelens smed 984 Nu strømmer lyset ind i vore hjerter 985 Til overmål har livets Herre kaldt 986 Jeg ser at du er træt 987 Nu løfter Gud sit ansigt over jorden 988 I still haven’t found what I’m looking for 989 Every grain of sand 990 Turn! Turn! Turn! 991 One of us 992

18

kirkesangbogens inddeling


Dåb

Du mærker vandet 993 Vor Herre, Kristus 994 Jeg løfter mine øjne over jordens kant 995 Vi kommer til dåben 996 Vi bærer dig til dåben 997 Velsign mit barn, du kære Gud 998 Med favnen fuld af kærlighed 999 I dåben forkyndes 1000 Engang før du selv kan mindes 1001

Nadver

Vi kommer til dit bord 1002 Jeg er livets brød 1003 Igen berørt, bevæget 1004 Han glemmer mig aldrig 1005 Du ber os sidde ved dit bord 1006 Jesus’ blood never failed me yet 1007

Meditationer

Da al angst blev til ro 1008 Hvile for jeres sjæle 1009 Jesus, Guds søn 1010 Kom, tænd et lys 1011 Al lov og pris 1012 Æren er Guds 1013 All praise to Thee / Velsign vort hus 1014 Gloria / Herre, vor Gud 1015 By the waters of Babylon 1016 Cantate Domino 1017 Kyrie eleison 1018 Gloria in excelsis Deo 1019 Dona nobis pacem 1020

kirkesangbogens inddeling

19Temaregister Herunder følger en række forslag til salmerne og sangenes anvendelse, inddelt i temaer.

dåbsgudstjeneste og voksendåb

allehelgen

børne- og familie gudstjeneste

tvivl

konfirmation

angst

vielse

skam

begravelse og afsked

frimodighed

mindehøjtidelighed

barmhjertighed

afmagt

jorden

glæde og lys

ordet og ordene

fred

helligtrekonger

trøst

fastelavn

eftertænksomhed

maria bebudelse

aftensange for børn

sankt hans

engelsksprogede sange

høst

bordvers

dåbsgudstjeneste og voksendåb Alt vågner på en forårsdag 912 Al vækst er bøn 796 Begyndelsen er ordet 973 Du evighedens gåde 980 Et hus at komme til 881 Fadervor i Himmerige 846 Kirken den er et salmebrus 816 Menneske, min næste, bror 828 Når dagen synker ned i knæ 826 Vor Herre, Kristus 994

børne- og familiegudstjeneste Cantate Domino 1017 Dona nobis pacem 1020 Engang før du selv kan mindes 1001 I skovens dybe, stille ro 952 Julenat i Betlehem 897 Lille Messias 898 Mellem morbærtræets grene 982 Nu dufter vi af jul igen 896 Nu tændes tusind julelys 887 Vi tænder et lys 886

temaregister

411


konfirmation Begik du livet 825 De første forårstegn i Norden 914 Engang før du selv kan mindes 1001 Et hus at komme til 881 Gud, når jeg ikke kan kalde dig Gud 844 Herre, vi tror 967 Hvor kærlighed brænder 805 Igen berørt, bevæget 1004 Kirken den er et salmebrus 816 Menneske, min næste, bror 828 Salme for de tunge 821 Vi tror på én Gud 968 vielse Dagen gror af morgengryet 939 En yndig og frydefuld sommertid 927 Et hav der vugger sig til ro nu 946 Fadervor i Himmerige 846 Glæden ved at dele livet 806 Hvad er det, min Marie 809 Hvor kærlighed brænder 805 Kirken den er et salmebrus 816 Størst af alt er kærlighed 808 Til verden: I dag står jeg hvilefuld frem 812 begravelse og afsked Bag gardinet 831 De sniger sig så hemmeligt afsted 837 Er der mon dale 839 Et hav der vugger sig til ro nu 946 For at tænde lys 865 Gud, giv os sindsro 862 Guds fred med vore døde 834 Herre, vi tror 967 Jeg løfter mine øjne over jordens kant 995

412

temaregister

Jeg ved en sang der aldrig ender 969 Levende hænder 835 Om lidt 867 Sig nærmer tiden 935 Som baglæns afspilning af sne 832 Som solskin over mark og hav 838 Sænk kun dit hoved, du blomst 951 Turn! Turn! Turn! 991 Vejløst er landet 801 Vi kommer til dit hus 798 mindehøjtidelighed Bridge over troubled water 815 Der skinner et lys fra en stjerne 870 Du, de forfulgtes Gud 882 Gud, giv os sindsro 862 Guds fred med vore døde 834 Her må alle blomster dø 793 Hold håbet op 885 Jeg ved en sang der aldrig ender 969 Kringsatt av fiender 884 Levende hænder 835 Når du vil 975 På vejene ude i verden 883 Tung som en sten 794 Vejløst er landet 801 Vær mig nær, nu hvor lyset besvimer 947 jorden Bær mig, stjerne 861 Det lød som et suk 921 Du gav os de blomster 818 Egetræet tungt af alder 803 For Herren lad os synge 819 Højens top 863 Jorden er Guds hjerte 970 Mørk er november 936 Når dagen synker ned i knæ 826 Usynlige 978


ordet og ordene

allehelgen

Alt vi behøver for at leve 851 Begyndelsen er ordet 973 Der truer os i tiden 802 Frodigt og vildt 972 Jeg hører hjemme i dette hus 817 Jeg løfter mine øjne over jordens kant 995 Menneske, min næste, bror 828 Muren er sin egen skrift 976

Bag gardinet 831 Da Guds moder stod ved korset 918 Du, som bærer livet med dig 849 Et hav der vugger sig til ro nu 946 For at tænde lys 865 Guds fred med vore døde 834 Her må alle blomster dø 793 Jeg ved en sang der aldrig ender 969 Lys og lindring 792 Snetur 902 Som baglæns afspilning af sne 832 Turn! Turn! Turn! 991 Vi kommer til dit hus 798

helligtrekonger Det er hvidt herude (Kyndemisse den 2. februar) 903 Jeg gemte alle ordene i hjertet 974 Vise mænd kom den lange vej 899 fastelavn Guds nåde er en vintergæk 906 Kyrie eleison 1018 Størst af alt er kærlighed 808 Utroligheds frø 907 maria bebudelse Maria gennem torne går 891 Maria sang 892 sankt hans Danmark, nu blunder den lyse nat 931 De blå og grønne nætter 966 Hvor himlens rum er hvidt og lyst 928 høst Al vækst er bøn 796 Det lysner over agres felt 932 Du gav os de blomster 818 Septembers himmel er så blå 933 Vi tror på én Gud 968

afmagt Af dybt, dybt kaos, Gud, til dig 830 Bag gardinet 831 Da Guds moder stod ved korset 918 Der er så mørkt hernede 847 Der truer os i tiden 802 Du er det sted, hvor jeg går hen 795 Egetræet tungt af alder 803 For Herren lad os synge 819 Fremmed land 866 Gud Menneske, Gud Vandringsmand 983 Gud, når jeg ikke kan kalde dig Gud 844 Midt i livet sat er vi 829 Måske du skal stå stille 840 Når dagen synker ned i knæ 826 Så fuld af tomhed kan verden blive 919 Tit er jeg glad 813 Tung som en sten 794 Uden dig 836 Vejløst er landet 801

temaregister

413


tvivl Gud, når jeg ikke kan kalde dig Gud 844 Hør mig, himmelens smed 984 I nat er der ro til at lede 964 Jeg ved, at én og én er to 979 Lys og lindring 792 Nu står jeg op 827 Åbent hjerte 797 angst Angsten ud i skåle 875 Du er det sted, hvor jeg går hen 795 Gud Menneske, Gud Vandringsmand 983 Jeg er så bange. Natten gror 855 Jeg kommer i min dybe nød 871 Mine døde timer 856 Tag dødens brod ud af mit hjerte 854 Tung som en sten 794 Vaklende hjerte 853 skam Angsten ud i skåle 875 Dit ansigt, Herre 872 Fadervor i Himmerig 846 Gud, giv os sindsro 862 Hvor dagen dog er lille 908 Jeg kommer i min dybe nød 871 Nu står jeg op 827 Salig er den 824 Stille blomster, himmelmørket 957 Tag min hånd 877 Tung som en sten 794 Uden dig 836 Å, Gud, vær du min ånde 858 frimodighed – når Gud sætter mennesket fri Alt hvad vi på jorden ejer 934 Al vækst er bøn 796

414

temaregister

Begik du livet 825 De lange nætters mørke 900 Den blå anemone 910 Det lød som et suk 921 Fald, min engel 799 Han glemmer mig aldrig 1005 Igen berørt, bevæget 1004 I morgenbøn vi vil forny vort løfte 971 Jeg kommer i min dybe nød 871 Jeg løfter mine øjne over jordens kant 995 Jorden er Guds hjerte 970 Lad mig gå, du tavse nat 965 Menneske, min næste, bror 828 Nu står jeg op 827 Når du vil 975 O, Gud, bag svarløs dag 977 Opfyld, stem os, Helligånd 926 Opstandelsen er lige her 920 Salig er den 824 Til overmål har livets Herre kaldt 986 Åbne vidder 864 barmhjertighed Angsten ud i skåle 875 Det var ved et tilfælde 878 Du, de forfulgtes Gud 882 En skygge glider langsomt bort 942 Et hus at komme til 881 Hjælp os, Gud, at leve 857 Nu kimer julens klokker 893 glæde og lys Alt vågner på en forårsdag 912 Bær mig, stjerne 861 Dagen gror af morgengryet 939 Den bedste tid på året 930 En lærke letted, og tusind fulgte 880 Et hus at komme til 881


For Herren lad os synge 819 Giv mig en dag ved havet 929 Helligånden sværmer 924 Hold håbet op 885 Hvor himlens rum er vidt og lyst 928 I mørket bryder lyset frem 890 Jeg fik en dag, så lys og klar 944 Jeg hører hjemme i dette hus 817 Kære øjeblik 868 Lyset springer pluds’lig ud 943 Lys og lindring 792 Morgensolen over Øresund 940 Morning has broken 945 Nu strømmer lyset ind i vore hjerter 985 Når morgensolen lyser her 938 Å, Gud, vær du min ånde 858 fred Der er så mørkt hernede 847 Der skinner et lys fra en stjerne 870 Et hav der vugger sig til ro nu 946 Helligånd, tag mig ved hånden 925 I skovens dybe, stille ro 952 Men det bliver atter stille 874 Natteengel 873 Natten er så stille 959 Nu er det tiden til at vente 889 Nu er jord og himmel stille 956 Nu løfter Gud sit ansigt over jorden 988 Nu sænker Gud sit ansigt over jorden 948 Når dagen synker ned i knæ 826 Stille blomster, himmelmørket 957 Stille, hjerte, sol går ned 950 Stille nu, mit hjerte 807 Sænk kun dit hoved, du blomst 951 Så, min sol, gå bare ned 949

trøst – som forventning Af lys fra Jesu ansigt 852 Al vækst er bøn 796 Blæst 859 Det mørkner mildt mod nat 953 Det tar en evighed 800 Du evighedens gåde 980 Du, Gud, som selv var krop hernede 981 Fremmed land 866 Gud, giv os sindsro 862 Her må alle blomster dø 793 Hold håbet op 885 I shall be released 804 Jeg ved en sang der aldrig ender 969 Lad mig gå, du tavse nat 965 Mørk er november 936 November går tungt gennem byen 937 Opstandelsen er lige her 920 Påskemorgens solopgang 922 Sig nærmer tiden 935 Som baglæns afspilning af sne 832 Stille nu, mit hjerte 807 Syng for mig, min engel 845 Utroligheds frø 907 Vær mig nær, nu hvor lyset besvimer 947 Åbne vidder 864 eftertænksomhed Da al angst blev til ro 1008 Frodigt og vildt 972 Gud, gode Gud 850 Hvile for jeres sjæle 1009 Jeg hører hjemme i dette hus 817 Jesus’ blood never failed me yet 1007 Jesus, Guds søn 1010 Kom tænd et lys 1011 Mine døde timer 856

temaregister

415


Nu løfter Gud sit ansigt over jorden 988 Syng for mig, min engel 845 Vær mig nær, nu hvor lyset besvimer 947 aftensange for børn Den bedste tid på året 930 Fald til ro, du mit barn 955 Jeg lægger mig så trygt til ro 958 Mørket falder tungt og tæt 961 Solen er så rød, mor 954 Sov, lille du 960 Stille, hjerte, sol går ned 950 Stille nu, mit hjerte 807 Sænk kun dit hoved, du blomst 951 engelsksprogede sange 40 823 All praise to Thee 1014 Amazing grace 822 Be Thou my vision 860 Blowin’ in the wind 843

416

temaregister

Both sides, now 869 Bridge over troubled water 815 By the waters of Babylon 1016 Every grain of sand 990 I shall be released 804 I still haven’t found what I’m looking for 989 Jesus’ blood never failed me yet 1007 Morning has broken 945 One of us 992 Turn! Turn! Turn! 991 bordvers Alt vi behøver for at leve, vers 2 851 Du ber os sidde ved dit bord, vers 1 1006 Fadervor i Himmerig, vers 5 846 Jeg lægger mig så trygt til ro, vers 2 958 Lad mig gå, du tavse nat, vers 3 965 På vejene ude i verden, vers 4 883 Velsign vort hus 1014 Vi kommer til dit bord, vers 1 1002


Forfatterregister Aakjær, Jeppe (1866-1930) 909, 950 Akerlie, Olav (f. 1924) 987 Alvad, Thomas (1919-1989) 891 Andersen, Benny (f. 1929) 842 Andersen, Fritz (1829-1910) 952 Andersen, Hans Christian (1805-1875) 879, 980 Andersen, Jacob Køhn (f. 1968) 900, 957 Andersen, Lisbeth Smedegaard (f. 1934) 833, 852, 872, 888, 893, 916, 923, 937, 967 Bazilian, Eric (f. 1953) 992 Bell, John Lamberton (f. 1949) 1011 Berggreen, Andreas Peter (1801-1880) 927 Bergstedt, Harald (1877-1965) 954 Bjerre, Sys (f. 1985) 797, 814 Bjørnvig, Thorkild (1918-2004) 936 Blicher, Steen Steensen (1782-1848) 903, 935 Bloch, Victor (1812-1892) 1014 Boberg, August Bovin (f. 1991) 851, 863, 934, 972, 984 Bono (f. Paul David Hewson 1960) 989 Brandt, Jørgen Gustava (1929-2006) 796, 828, 926, 976, 986 Brandt, Steffen (f. 1953) 799, 821 Brask, Petrus (f. ca. 1650, sandsynligvis før 1691) 934 Breum, Jonas (f. 1979) 800, 854, 859, 864, 877, 955, 965, 971 Brøgger, Suzanne (f. 1944) 943, 949 Brorson, Hans Adolph (1694-1764) 894 Brunse, Niels (f. 1949) 899 Byrne, Mary Elisabeth (1880-1931) 860 Børup, Marinus (1891-1959) 956 Christensen, Inger (1935-2009) 846, 994 Connie, Christian (f. 1988) 797, 814 Ditlevsen, Tove (1917-1976) 948 Due, Mirian (f. 1982) 792, 826, 878, 889, 902, 929, 979, 997 Dylan, Bob (f. 1941) 804, 843, 990 forfatterregister

417


Eggehorn, Ylva (f. 1950) 801 Eidsvåg, Bjørn (f. 1954) 987 Ellingsen, Svein (f. 1929) 856, 985 Farjeon, Eleanor (1881-1965) 945 Frederiksen, Henrik Ellegård (f. 1951) 925, 1010 Frostenson, Anders (1906-2006) 856 Gammeltoft-Hansen, Christiane (f. 1969) 922, 942, 999 Garff, Alex (1904-1977) 933, 970 Gebhardi, Ludwig E. (1787-1868) 1013 Gerdmar, Anders (f. 1954) 1003 Gerhardt, Paul (1607-1676) 895 Gjessing, Signe (f. 1992) 829, 830 Grieg, Nordahl (1902-1943) 884 Grotrian, Simon (f. 1961) 896, 906, 915, 924, 998, 1005 Grundtvig, Nicolaj Frederik Severin (1783-1872) 809, 834, 894 Hallqvist, Britt Gerda (1914-1997) 851, 883 Harboe, Marianne (f. 1943) 840 Heiberg, Ellen (1930-2013) 941 Heiberg, Johan Ludvig (1791-1860) 959 Heinesen, William (1900-1991) 913 Holstein, Ludvig (1864-1943) 932 Humaidan, Kristian (f. 1981) 876, 963 Ingemann, Bernhard Severin (1789-1862) 813, 904 Iona Community, The (stiftet 1938) 1011, 1018 Jensen, Mogens (f. 1963) 882 Johansen, Johannes (1925-2012) 819, 831, 847, 911, 938 Jørgensen, Hans Anker (f. 1945) 849, 978 Jørgensen, Johannes (1866-1956) 951 Jørgensen, Kirsten Tange (1937-2002) 883, 973, 1001 Kaalø, Sten (f. 1945) 982 Ken, Thomas (1637-1711) 1014 Knudsen, Werner (f. 1953) 944 Kristensen, Tom (1893-1974) 825 Krogsdal, Iben (f. 1967) 816, 855, 862, 871, 920 Kviberg, Daniel (1922-2000) 886 Köhler, Emmy (1858-1925) 887 Larsen, Kim (f. 1945) 867 Larsen, Thøger (1875-1928) 931 Lassen, Teitur (f. 1977) 836, 863, 864, 955, 971 Leth, Kristian (f. 1980) 866 Lilholt, Lars (f. 1953) 839, 865, 868, 897

418

forfatterregister


Linnet, Anne (f. 1953) 794, 808, 810, 827, 873, 892, 940 Lissner, Holger (f. 1938) 793, 801, 890, 918, 921, 975, 996 Lohmann, Gustav (1876-1967) 857 Luther, Martin (1483-1546) 829, 830, 846, 871, 930, 994 Mark Eyermann, Janne (f. 1973) 881, 914, 1004 Marstrand-Jørgensen, Anne Lise (f. 1971) 912, 1002, 1006 Maule, Graham (f. 1958) 1011 Mejlvang, Jesper (f. 1963) 807 Michelsen, Anne Dorte (f. 1958) 820, 960 Mitchell, Joni (f. 1943) 869 Møllehave, Johannes (f. 1937) 835, 898 Møller, Hanne Julie (f. 1971) 1009 Munk, Kaj (1898-1944) 870, 910 Newton, John (1725-1807) 822 Nielsen, Mads (1879-1958) 880 Nielsen, Michael (f. 1954) 806 Nielsen, Torsten Borbye (f. 1961) 988, 1011 Nordhaug, Liv (1926-2002) 1001 Olsen, Ursula Andkjær (f. 1970) 875, 966 Paakjær, Nikolaj (1986) 812, 832, 853, 981 Perkiö, Pia (f. 1944) 925 Petersen, Jonas Haahr (f. 1987) 792, 844, 902, 997 Petersen, Leif Sylvester (f. 1940) 867 Plambeck, Dy (f. 1980) 824, 885, 974, 993 Plas, Michel van der (pseudonym for Bernardus Gerardus Franciscus Brinkel 1927-2013) 793 Poulsen, Peter (f. 1940) 930 Preisler, Juliane (f. 1959) 946 Præstholm, Benedicte Hammer (f. 1978) 805, 908, 917, 919, 928, 939, 964, 968, 995 Rasmussen, Halfdan (1915-2002) 861, 874 Renville, Joseph (1779-1846) 972 Richardt, Christian (1831-1892) 962 Rode, Helge (1870-1937) 818, 905 Rosendal, Jens (f. 1932) 811, 838 Sarvig, Ole (1921-1981) 795, 837, 848, 850, 858, 907, 977, 983, 1008 Seeger, Pete (1919-2014) 991 Simon, Paul (f. 1941) 815 Skeie, Eyvind (f. 1947) 882, 944 Strid, Erik (f. 1943) 857 forfatterregister

419


Søgaard, Marianne (f. 1982) 798, 979 Sørensen, Lars Busk (f. 1930) 901, 953 Søtrup, Helle Stage (f. 1971) 817, 845, 947, 969 Taizé-fællesskabet (stiftet 1940) 1010, 1019 Thomsen, Preben (1933-2006) 1000 Tumason, Kolbeinn (1173-1207) 984 U2 (dannet 1976) 823, 989 Vilstrup, Harald (1900-1974) 895 Winther, Christian (1796-1876) 958 Wivel, Ole (1921-2004) 802, 803 Wøhlk, Carina (f. 1969) 961 Worm, Per (f. 1977) 836

420

forfatterregister


Komponistregister Aagaard, Thorvald (1877-1937) 909 Agnestig, Carl-Bertil (f. 1924) 851 Andersen, Benny (f. 1929) 842 Andreasen, Mikael Rahbæk (f. 1975) 826, 878, 906, 969 Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 895 Balslev, Harald (1867-1952) 932 Bazilian, Eric (f. 1953) 992 Bell, John Lamberton (f. 1949) 1011, 1018 Bellman, Carl Michael (1740-1795) 956 Berthier, Jacques (1923-1994) 1010 Birch, Søren (f. 1955) 928 Bjerre, Sys (f. 1985) 797, 814 Blum, Helene (f. 1979) 920 Bojesen, Michael (f. 1960) 801, 829, 830, 913, 923, 941, 953 Borg, Matti (f. 1956) 796, 828, 846, 915, 919, 946, 947, 964, 974, 993, 994, 995 Brandt, Steffen (f. 1953) 799, 821 Breum, Jonas (f. 1979) 800, 825, 854, 859, 864, 877, 955, 965, 971 Brinch, Klaus (f. 1939) 901 Brinth, Ole (f. 1954) 918 Christensen, Mathias (1883-1969) 880 Connie, Christian (f. 1988) 797, 814 Cour, Kristian la (f. 1957) 806, 816 Dal, Hans (f. 1945) 840 Dammeyer, Hans (f. 1962) 996 Due, Michael (f. 1954) 917 Dylan, Bob (f. 1941) 804, 843, 990 Dynnesen, Lise (f. 1956) 967 Dyrst, Christian (f. 1958) 838, 948a Eidsvåg, Bjørn (f. 1954) 987 Enevoldsen, Katrine Muff (f. 1985) 833, 938a, 943, 949, 978 Engsager, Mia (f. 1976) 847b Erséus, Torgny (f. 1934) 886 komponistregister

421


Faber, Phillip (f. 1984) 861, 896a, 912, 970a, 1002, 1006 Frandsen, John (f. 1956) 924, 973 Fuzzy (f. Jens Vilhelm Pedersen 1939) 837, 858, 982, 983 Gebhardi, Ludwig E. (1787-1868) 1013 Gerdmar, Anders (f. 1954) 1003 Gottlieb, Jesper (f. 1962) 871 Granum, Mads (f. 1974) 999 Grønbech, Bo (f. 1951) 847a Gunge, Bo (f. 1964) 872 Haahr, Bjarne (1937-2015) 900, 957 Hamburger, Povl (1901-1972) 870, 874, 905 Harder, Egil (1917-1997) 910 Hartmann, Johan Peter Emilius (1805-1900) 904 Hayes, Philip (1738-1797) 1016 Hays, Lee (1914-1981) 1016 Heise, Peter Arnold (1830-1879) 834 Holten, Bo (f. 1948) 802, 926 Hovland, Egil (1924-2013) 883, 1001 Humaidan, Kristian (f. 1981) 876, 963 Høck, Mads (f. 1968) 890, 921, 1000 Jensen, Mogens (f. 1963) 849 Jonas, Uffe (f. 1963) 998 Kuusisto, Ilkka (f. 1933) 925 Kvam, Terje (f. 1944) 1012 Köhler, Emmy (1858-1925) 887 Lahey, Merete Ørting (f. 1974) 1005a Larsen, Kim (f. 1945) 867 Lassen, Teitur (f. 1977) 824, 831, 836, 863, 864, 907b, 955, 971 Laub, Thomas (1852-1927) 903, 935b, 950 Leth, Kristian (f. 1980) 866 Lilholt, Lars (f. 1953) 839, 865, 868, 897 Lindeman, Ole Andreas (1769-1857) 882 Lindgren, Erling (f. 1951) 803, 819 Linnet, Anne (f. 1953) 794, 808, 810, 827, 835, 873, 892, 898, 940 Lorentzen, Jakob (f. 1968) 852, 888, 937, 948b Lunderskov, Lasse (f. 1947) 930 Mark Eyermann, Janne (f. 1973) 862, 881, 914, 1004 Maule, Graham (f. 1958) 1011, 1018 McLean, Don (f. 1945) 1016 Mejlvang, Jesper (f. 1963) 807 Michelsen, Anne Dorte (f. 1958) 820

422

komponistregister


Mitchell, Joni (f. 1943) 869 Mortensen, Carl (1832-1893) 962 Mortensen, Otto (1907-1986) 818, 884, 933 Møller, Hanne Julie (f. 1971) 1009 Mørch, Carsten Johannes (f. 1952) 856, 985, 986 Navarro-Alonso, Peter (f. 1973) 850, 977, 1005b Nielsen, Carl (1865-1931) 813, 894, 951, 954, 958 Nielsen, Torsten Borbye (f. 1961) 988 Nørholm, Ib (f. 1931) 893 Nørremølle, Jens (f. 1956) 960 Paakjær, Henriette (f. 1984) 812 Paakjær, Nikolaj (f. 1986) 812, 832, 853, 981 Pedersen, Asger (f.1934) 793 Petersen, Jonas Haahr (f. 1987) 792, 795, 844, 889, 902, 929, 997, 1008 Præstholm, Christian (f. 1972) 805, 908, 939, 968 Prætorius, Christoph (d. 1590) 1017 Puls, Hans (1914-1992) 857 Rasmussen, Allan (f. 1968) 899 Reil, Thomas (f. 1968) 855 Ring, Oluf (1884-1946) 931, 935a Ryelund, Morten (f. 1970) 911 Sardemann, Lars Nielsen (f. 1969) 848, 875, 907a, 922, 942 Schierbeck, Poul (1888-1949) 879, 970b Schmidt, Ole (1928-2010) 976 Seeger, Pete (1919-2014) 991 Sejlund, Pernille Louise (f. 1979) 845, 896b, 938b Simon, Paul (f. 1941) 815 Søgaard, Marianne (f. 1982) 798, 885, 979 Tallis, Thomas (ca. 1505-1585) 1014 Taube, Evert (1890-1976) 809 Teglbjærg, Kirstine Stubbe (f. 1975) 966 Thers, Hans Ole (f. 1954) 961 Torp, Nils (f. 1953) 865 U2 (dannet 1976) 823, 989 Walker, William (1809-1875) 822 Warming, Per (1943-2011) 811, 838 Watne, Åshild (f. 1961) 975 Wenøe Bach, Ida (f. 1987) 916 Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774-1842) 959 Worm, Per (f. 1977) 836

komponistregister

423


Alfabetisk register 40 823 Af dybt, dybt kaos, Gud, til dig 830 Af lys fra Jesu ansigt 852 Aften 946 Al lov og pris 1012 All praise to Thee 1014 Alt hvad vi på jorden ejer 934 Alt vi behøver for at leve 851 Alt vågner på en forårsdag 912 Al vækst er bøn 796 Amazing grace 822 Angsten ud i skåle 875 Bagest i haven 833 Bag gardinet 831 Begik du livet 825 Begyndelsen er ordet 973 Be Thou my vision 860 Blowin’ in the wind 843 Blæst 859 Bløder dit hjerte 794 Both sides, now 869 Bridge over troubled water 815 By the waters of Babylon 1016 Bær mig, stjerne 861 Cantate Domino 1017 Da al angst blev til ro 1008 Dagen gror af morgengryet 939 Dagen gryer frem på ny 800 Dag følger nat 814 Da Guds moder stod ved korset 918 Danmark, nu blunder den lyse nat 931 De blå og grønne nætter 966 De første forårstegn i Norden 914

424

alfabetisk register


De lange nætters mørke 900 Den barmhjertige 878 Den bedste tid på året 930 Den blå anemone 910 Der’ en tid til at tale 865 Der er ingenting i verden så stille som sne 905 Der er så mørkt hernede 847 Der skinner et lys fra en stjerne 870 Der truer os i tiden 802 De sniger sig så hemmeligt afsted 837 Det er en råkold vintermorgen 902 Det er hvidt herude 903 Det lysner over agres felt 932 Det lød som et suk 921 Det mørkner mildt mod nat 953 Det tar en evighed 800 Det var så dybt et mørke 795 Det var ved et tilfælde 878 Dit ansigt, Herre 872 Dona nobis pacem 1020 Du ber os sidde ved dit bord 1006 Du, de forfulgtes Gud 882 Du’ det jeg tog for at holde mig vågen 859 Du er det sted, hvor jeg går hen 795 Du evighedens gåde 980 Du gav os de blomster 818 Du, Gud, som selv var krop hernede 981 Du kom med alt det der var dig 811 Du mærker vandet 993 Du siger, du vil trøste os 890 Du, som bærer livet med dig 849 Du ved det sikkert allerinderst inde 810 Egetræet tungt af alder 803 Engang før du selv kan mindes 1001 En lærke letted, og tusind fulgte 880 En skygge glider langsomt bort 942 En stjerne på himlen 898 En yndig og frydefuld sommertid 927 Er der mon dale 839 Et hav der vugger sig til ro nu 946 Et hus at komme til 881 alfabetisk register

425


Et kors af påskeliljer 915 Et mannakorn 825 Every grain of sand 990 Fadervor 852 Fadervor i Himmerig 846 Fald, min engel 799 Fald til ro, du mit barn 955 Floden er gammel og floden er ung 842 For at tænde lys 865 For et træ er der håb 921 For Herren lad os synge 819 Forunderligt at sige 894 Forårsdag 810 Forårsnat 948 Fremmed land 866 Frodigt og vildt 972 Frostsalme 907 Giv mig en dag ved havet 929 Gloria / Herre, vor Gud 1015 Gloria in excelsis Deo 1019 Glæden ved at dele livet 806 Græd, min engel 799 Gud, giv os sindsro 862 Gud, gode Gud 850 Gud Menneske, Gud Vandringsmand 983 Gud, når jeg ikke kan kalde dig Gud 844 Guds fred med vore døde 834 Guds nåde er en vintergæk 906 Han glemmer mig aldrig 1005 Helligånden sværmer 924 Helligånd, tag mig ved hånden 925 Her må alle blomster dø 793 Herre, forbarm dig 1018 Herre, vi tror 967 Herre, vor Gud 1015 Himlens hvide stilhed 901 Hjem 876 Hjælp os, Gud, at leve 857 Hold håbet op 885 Hvad er det, min Marie 809 Hvad var det dog, der skete 910

426

alfabetisk register


Hvile for jeres sjæle 1009 Hvilken morgen, grønne grene 916 Hvor dagen dog er lille 908 Hvor himlens rum er vidt og lyst 928 Hvor kærlighed brænder 805 Højens top 863 Hør mig, himmelens smed 984 Håbet 796 I Danmark er jeg født 879 I dåben forkyndes 1000 Igen berørt, bevæget 1004 I går gik jeg en tur 863 I mit mørke, tunge sind 831 I morgenbøn vi vil forny vort løfte 971 I mørket bryder lyset frem 890 I nat er der ro til at lede 964 Ingen i verden 820 I shall be released 804 I skovens dybe, stille ro 952 I sne står urt og busk i skjul 904 I still haven’t found what I’m looking for 989 Jeg er livets brød 1003 Jeg er så bange. Natten gror 855 Jeg fik en dag, så lys og klar 944 Jeg forlod min mor og tog afsted 876 Jeg gemte alle ordene i hjertet 974 Jeg går i et fremmed land 866 Jeg hører hjemme i dette hus 817 Jeg kommer i min dybe nød 871 Jeg kommer til din krybbe her 895 Jeg lægger mig så trygt til ro 958 Jeg løfter mine øjne over jordens kant 995 Jeg samler lys her 817 Jeg ser at du er træt 987 Jeg ved, at én og én er to 979 Jeg ved en sang der aldrig ender 969 Jeg ved når nattehimlen 873 Jeg vil stille angsten ud i skåle 875 Jeg vågner i min seng og ser 889 Jesus’ blood never failed me yet 1007 Jesus, Guds søn 1010 alfabetisk register

427


Jorden er Guds hjerte 970 Julenat i Betlehem 897 Kender jeg alverdens hem’ligheder 808 Kirken den er et salmebrus 816 Kom, tænd et lys 1011 Korte dage i december 888 Kringsatt av fiender 884 Kyrie eleison 1018 Kære øjeblik 868 Lad langfredagsblikket se 917 Lad mig gå, du tavse nat 965 Levende hænder 835 Lille Messias 898 Lyset springer pluds’lig ud 943 Lys og lindring 792 Lær mig, nattens stjerne 962 Maria gennem torne går 891 Maria sang 892 Med favnen fuld af kærlighed 999 Mellem morbærtræets grene 982 Men det blir atter stille 874 Menneske, min næste, bror 828 Menneskets liv er en stakket frist 851 Midt i livet sat er vi 829 Mine døde timer 856 Morgensolen over Øresund 940 Morning has broken 945 Muren er sin egen skrift 976 Mørk er november 936 Mørket falder tungt og tæt 961 Mørkets sang 842 Måske du skal stå stille 840 Nadverhymne 1004 Natteengel 873 Natten er så stille 959 Nattergalen 930 November går tungt gennem byen 937 Nu dufter vi af jul igen 896 Nu er det tiden til at vente 889 Nu er jord og himmel stille 956 Nu kimer julens klokker 893

428

alfabetisk register


Nu løfter Gud sit ansigt over jorden 988 Nu strømmer lyset ind i vore hjerter 985 Nu står jeg op 827 Nu sænker Gud sit ansigt over jorden 948 Nu tændes tusind julelys 887 Når dagen synker ned i knæ 826 Når du vil 975 Når morgensolen lyser her 938 Når æbletræets hvide gren 923 O, Gud, bag svarløs dag 977 O, hjælp mig, Gud 848 Om lidt 867 One of us 992 Opfyld, stem os, Helligånd 926 Opstandelsen er lige her 920 På lykke og fromme 982 På ryggen af Atlanten løftes vores båd 864 Påskemorgens solopgang 922 På vejene ude i verden 883 Salig er den 824 Salme for de tunge 821 Septembers himmel er så blå 933 Sig nærmer tiden 935 Snetur 902 Sol, du sank i hav af guld 963 Solen er så rød, mor 954 Som baglæns afspilning af sne 832 Sommetider kan jeg tvivle 792 Som solskin over mark og hav 838 Sort salme 847 Sov, lille du 960 Spurven sidder stum bag kvist 909 Stabat mater 918 Stille blomster, himmelmørket 957 Stille, hjerte, sol går ned 950 Stille nu, mit hjerte 807 Størst af alt er kærlighed 808 Syng for mig, min engel 845 Sænk kun dit hoved, du blomst 951 Så fuld af tomhed kan verden blive 919 Så, min sol, gå bare ned 949 alfabetisk register

429


Tag dødens brod ud af mit hjerte 854 Tag min hånd 877 Tiden gik og førte os 797 Til overmål har livets Herre kaldt 986 Til verden: I dag står jeg hvilefuld frem 812 Tit er jeg glad 813 Tung som en sten 794 Turn! Turn! Turn! 991 Tænk, erantis, at du gider 911 Uden dig 836 Under luftigt vingeslag 922 Usynlige 978 Utroligheds frø 907 Vaklende hjerte 853 Vejløst er landet 801 Velsign mit barn, du kære Gud 998 Velsign vort hus 1014 Vem kan segla förutan vind 841 Vi bærer dig til dåben 997 Vi har favnet dagens liv og glæde 913 Vi kommer til dit bord 1002 Vi kommer til dit hus 798 Vi kommer til dåben 996 Vi tror på én Gud 968 Vi tænder et lys 886 Vise mænd kom den lange vej 899 Vor Herre, Kristus 994 Vær mig nær, nu hvor lyset besvimer 947 Vær vågen en tidlig morgen 941 Zakæus 982 Æren er Guds 1013 Åbent hjerte 797 Åbne vidder 864 Å, Gud, vær du min ånde 858

430

alfabetisk register


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.