TEXTILE ARCITECTURE (COVER ME)

Page 1

Textile Architecture / Cover Me (2016)

ANTECKNIGNAR KRING TEXTIL. NOTES ON FABRIC. Tyger med drakar med fem klor bars av kejsare och dom med hög ställning. Enklare drakar användes flitigt inom folk-konsten. Blommor symboliserade välgång och lycka. Det röda symboliserar rikedom, lycka, äktenskap. Men drakar finns inte. Dom kanske fanns i den andra tiden. Dom finns bara i sagornas land. Fabrics with dragons with five claws were worn by eMperors and persons of high positions. More basic draons were used extensively in folk-art. Flowers symbolize prosperity and happiness. The red symbolizes wealth, happiness, marriage. But dragons do not exist. They might have existed in the other times. They only exist in fairy land.

Det vackra som blev det fula eller, det fula som det fina. Det är allt eller inget, milt eller starkt. Lagom finns inte. Kvalitén är dålig, men det skimrar ändå. Rätt och fel existerar ofta sida vid sida och samspelar med varadra. Det röda som symboliserar blod och eld. Det mest grundläggande och livgivande. Vördnadet av den röda färgen är något som överlevt genom dynastierna. Rött fick förr bara användas av högstående och välbärgade. The beautiful becoming the ugly or the ugly as it is becoming beautiful. It’s all or nothing, mild or strong. No middle thing exist. The quality is poor, but it still shimmers. The quality is superb. Right and wrong often exist side by side and interact with each other. The red symbolizes blood and fire. The most essential and lifegiving. The veneration of the red color is something that has survived through the dynasties. In earlier times red was used only by highly fashionable and wealthy.

Fem män, på stan, med kläder helt sydda i detta tyg, har att göra med tygets immanenta betydelse. För att manifestera lycka. Det här klassiska och representabla tyget kommer från norra Kina. Peonies och Phoenix


tillsammans. Kungen av blommorna - pionen, tillsammans med kungen av fåglarna - Phoenix. Det är ovanligt att män är klädda i blommiga tyger. Kanske finner man mönster av blommor invävt i de allra finaste silketygerna burna av män. Men till vardags, i bomullstyger, syntet är det kvinnor som bär blommorna. Five men, in the city, with clothes completely sewn of this fabric, it has to do with the fabrics immanent importance. In order to manifest happiness. This classic and representable fabric comes from northern China. Peonies and Phoenix together. The king of flowers - peony, along with the king of birds - Phoenix. It is rare that men are dressed in floral fabrics. Maybe you will find flowery-pattern woven in the finest silk fabrics worn by men. But in everyday life, in cottons, in synthetics it is the women who wear the flowers.

Fallet är fantastiskt, tungt och veckigt. Mönstret spännande, klassiskt och vackert. Skulle man fotografera det här i svart-vitt skulle det kunna likna dom finaste kläderna som finns. Ett tyg som lovar mer än vad det klarar av. Dessa skal, överallt, som ser helt fantastiska ut, bidrar till ökad miljöpåfrestning, samhällsklyftor och obalans. The fall is amazing, heavy and wrinkly. The pattern exciting, classic and beautiful. If you would shoot pictures of this in black and white, it would be similar to the finest clothes found. A fabric that promises more than it can handle. These shells, everywhere, which looks fantastic, contribute to increased environmental pressure, social inequality and imbalance.

Batikfärgning med vax är ärvd genom generationer i Sydvästra Kina, speciellt i Guizhon minoritetsområden. Batikfärgning har blivit en del av en kvinnas liv i dessa minoriteter. Man använder inte några linjaler eller skisser utan skapar mönstret fritt med handen. Den blå färgen, indigo, används


för att det är en färg som går att färga med i kallt vatten. Det funkar bra tillsammans med vaxet. Förr i tiden använde man fermenterade löv för att färga tyget. Museum of Ethnic and Folk Costumes på Beijing Institute of Fashion Technology skrev att Miao-folket använde sina tyger som historieböcker, ”They uses pattern as a history book with which no nationality can compere”. Kanske har dom rätt, men det verkar mer vara en mytologisk berättelse som upprepas från generation till generation. Det är inte mycket av historiska skeenden, som tillexempel den om deras migrationshistoria. Kan ett mönster utvecklas bara om vi har förstått dess betydelse och innehåll? Annars sker bara upprepning. The method of batik dyeing with wax is inherited through the generations in southwestern China, especially in Guizhon minority areas. Batik dyeing has become a part of a woman’s life in this minority societies. They don’t use any rulers or sketches but create the pattern freely by hand. The blue, indigo, is used because it is a color that can be dyed with cold water. It works well with the wax. In the past times they used fermented leaves to dye the fabric. Museum of Ethnic and Folk Costumes at the Beijing Institute of Fashion Technology wrote that the Miao people used their fabrics like history books, ”They use pattern as a history book with which no nationality can compare”. Maybe they are right, but it seems to be more of a mythological story that is repeated from generation to generation. There are not a lot of historical events, such as the one about their migration history. Can a pattern be developed only if we have understood its meaning and content? Otherwise it will just repeat itself.

Inne i utställningen fanns flera skulpturer som var övertäckta med blå glänsande sammet. Det var lejonskulpturerna. Den som sedan drar bort tyget kommer att äga det som är under och ge det själ. In the exhibition there were several sculptures covered with blue shiny velvet. It was the lion sculptures. Whoever would pull away the fabric will own the thing under it and give it soul.


Han-blå är ett av de allra första blå pigmenten som har skapats av människan, i värden. Färgen - som är lite mörkare än den här blåa och drar åt det lila hållet, väldigt nära indigo, har alltid burit på en symbolisk och emotionell innebörd och var den mest sällsynta och åtråvärda av alla färger. Det ledde till att Han-blå användes av det rika och mäktiga. Han-blue is one of the very first blue pigments that have been created by man, in the world. The color - that is a little darker than this blue and head toward the purple direction, very close indigo, has always carried a symbolic and emotional significance and was the rarest and most desirable of all colors. This result in Han-blue was used by the rich and powerful.

Ett väl använt tyg. Från Miao folket. Man använder tygerna till de är så slitna att ingen vill ha dem. Det är ett urtvättat tyg. Ett lagat tyg. Ett tyg med ett mönster som bär historia, med märken som bär historia. Värde? Isåfall affektionsvärde. Nu är affektionen min. Jag ska bära det med mig. Fortsätta att använda det. Kanske var det inte ens till salu. Det kanske bara råkade ligga där, som ett brukstyg, längst ner i högen. A well-used fabric. From the Miao people. They use these fabrics until they are so worn that no one wants them. It is a washed fabric. A mended fabric. A fabric with a pattern that carries history, with marks that carry history. Value? In that case sentimental value. Now my sentiments. I’ll carry it with me. Continue to use it. Maybe it was not even for sale. Maybe it just happened to be there, as a utility fabric at the bottom of the pile.

En del av bildspråket representerar ett koncept. Blommor och frukt representerar ädla egenskaper för deras naturliga värdighet. Kvinnorna är bärare av mönster av


blommor på tröjor, västar, kjolar strumpor, byxor och jackor för att manifestera naturlig värdighet. Some of the imagery represent a concept. Flowers and fruit represents the noble qualities of their natural dignity. The women are the carriers of patterns of flowers on shirts, vests, skirts, socks, pants and jackets to manifest natural dignity.

Många byggarbetare bär uniformer av militärtyg. Är de som vår tids nya militärer? Dom skickas runt över hela kontinenten (världen?) för att delta i olika byggprojekt. Samtidigt som skrytarkitektur tar plats rivs bostäder för andra. I husen bor det folk. Mellan husen finns det folk som går. Many construction workers wear uniforms with military patterned cloth. Are they some kind of the new military of our time? They are sent across the continent (the world?) to participate in various construction projects. While boasting architecture takes place it demolishes homes for others. In the houses there are people living. Between the houses there are people walking.

Den där mannen som låg på gatan. Med bara ett litet svart tygstycke över rumpan. Han låg på magen. Under hakan hade han en liten knöl av hopknycklat tyg. Och en liten kopp framför ansiktet. Kroppen, tyget och koppen. Han borde ha haft ett sådant här tygstycke för länge, länge sedan. Det repetitiva symboliska mönstret ger lycka och gott skydd mot ondskan. The man lying on the street. Only with a small black cloth over his behind. He was laying on his stomach. Under the chin, he had a small lump of crumpled fabric. And a small cup in front of his face. The body, the fabric and the cup. He should have had this piece of fabric long, long ago. The repetitive symbolic pattern gives happiness and good protection against evil.