Page 1

FRIVILLIG 2012 Februar

Et nyt hold frivillige på Frederiksberg skal støtte og supplere redningsberedskabet i henholdsvis Operationsog Støttelinierne læs mere...

BEREDSKABSSTYRELSENS NYTÅRSHILSEN

TEMADAG 2012 OM BEST PRACTICE

Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, holdt hovedtalen til region Hovedstadens Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke. Læs hele talen.

Beredskabsforbundet holder temadag om Best Practice for alle kreds- og regionsledelser den 12. maj 2012. Læs mere om dagen og formål.

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 1 / 16

BEST PRACTICE: HOVEDBRUD Region Hovedstaden holdt i november en ny form for uddannelse for alle frivillige i regionen, kaldet Hovedbrud.


Husk at melde jer til Stævnet

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET

Vi holder Stævne i 2012 Plejer I ikke at være med? - så er det på tide at ændre på den tradition! tilmeld jer nu! Blanket kan findes på Stævnets website via www.beredskab.dk Per Junker Thiesgaard Landschef

Mariagerfjord - Borgmester Maarup taler - foto Lars Rasborg

Det nye år er startet godt - og mange aktiviteter venter Det nye år er allerede en måned gammelt, og jeg synes vi er

der gøres i Mariagerfjord - hvor Beredskabet kunne opgøre det frivillige

kommet godt igang. Jeg havde fornøjelsen at overbringe en

arbejde til næste 10,000 timer i 2011 - hvilket svarer til omtrent 200

Nytårshilsen til vores Protektor, Hendes Majestæt Dronningen, på

timer pr år pr aktiv frivillig. Det er virkelig imponerende og

vegne af alle frivillige i Beredskabsforbundet til Nytårskuren på Christiansborg den 4. januar 2012.

vidner om et godt samarbejde mellem kreds, frivillige og

Bliv aktiv i din kreds - vi har brug for aktive frivillige

Og allerede få dage senere, havde jeg glæden af at deltage i Mariagerfjords Nytårsparade på Beredskabsgården i Hobro, hvor vi var omkring 50 deltagere - herunder borgmester H.C. Maarup og flere medlemmer af Beredskabskommissionen, ligesom det var en fornøjelse at se

deltids- og fastansatte. Samt en stor bevågenhed fra kommunen, som fremmødet til paraden jo også beviste. Desværre er det jo ikke muligt at være tilstede ved alle Nytårsparader og -paroler, men jeg er sikker på, at alle har haft en festlig og højtidelig start på året.

deltagelse af ledelsen fra Beredskabsstyrelsen fra såvel Thisted

Således havde Region Hovedstaden arrangeret en meget

som Herning. Og også Falck var godt repræsenteret. Tak for den

smuk Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke den 11. januar 2012 - og vi

opbakning - det betyder meget for det frivillige arbejde, at der bakkes

havde her mulighed for at høre Københavns Biskop Peter Skov-Jensen

op på denne måde. Det var interessant at få indblik i det store arbejde,

og Holmens Kirkes helt fantastiske kirkesangere - samt frivillige fra

SKAL DU MED?

ÅRSMØDER

TEMADAG

LANDSRÅD

ØSTBØRN

STÆVNE

Årsmøder i foråret 2012 Kredse og regioner holder status og sætter kursen for det kommende års aktiviteter.

Temadag 2012 Forbundet holder temadag lørdag den 12. maj 2012 om Videndeling og Best Practice.

Landsrådet holdes i år den 9. - 10. juni 2012. Traditionen tro holdes Landsråd på Nyborg Strand. Vær med!

Sommerferie med mening Hvert år får børnehjemsbørn fra Polen en stor oplevelse. Vær med.

Beredskabsforbundets Stævne 7. 9. september 2012 Mød dine frivillige kolleger fra hele landet!

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 2 / 16


Frederiksberg Kreds, der stod for faner, ind- og

dag, som nu er planlagt og afholdes den 12.

udgangsbøn og et fint arrangement

maj 2012 for kreds- og regionsledelser. Her

efterfølgende. Aftenens hovedtaler var

skal vi se eksempler på Best Practice og i en

Beredskabsstyrelsens direktør Henning

workshop komme med vores bud på, hvordan

Thiesen, og vi har fået lov at bringe hans tale i

vi bedst får gode ideer sat i gang i vores egne

sin helhed - den giver et godt billede af

kredse. Temadagen bygger således på de Best

Beredskabets situation og opgave samt vores

Practices vi har kendskab til, og vi vil også

opgave som frivillige, når vi skal støtte og

bruge resultaterne fra en regional workshop,

supplere både nationalt og internationalt.

som Region Syddanmark holdt i midten af

Jeg kan kun opfordre alle til at holde

LANDSLEDELSEN

november 2011, hvor vi drøftede en bredere

øje med datoen for næste års

frivillig-rolle end “blå blink” - men mere herom i

Nytårsgudstjeneste - Holmens Kirke har

kommende udgaver af FRIVILLIG.

plads til alle, og det er en helt særlig og meget smuk begivenhed, der fortjener så stort et

I løbet af februar 2012 tager vi næste trin

fremmøde vi overhovedet kan stille med. Så

med vores BF Reporter App til smart-

tag med næste år!

phones. Der udsendes bruger-login til alle kredse

Det er tid for årsmøder i kredse og

via regionerne, ligesom indberetningerne bliver

regioner. Årsmøderne er vigtige, da der her er

synlige på www.beredskab.dk og på

mulighed for at få et overblik over regionernes

Facebook. Og så skal vi have sat rigtig skub i

og kredsenes arbejde i det forgangne år -

indberetning af alle frivillig-aktiviteter.

ligesom planerne for det kommende år lægges

For at sikre, at vi alle forstår opgaven, og

frem. Årsmøderne er en god mulighed for at

hvordan det gøres i praksis, får alle regioner og

stille spørgsmål og forslag til regioner og

kredse en detaljeret vejledning i formål, brug

kredse, og ved regions-årsmøderne vil

og betjening inden den 1. marts 2012 - og i

Præsidiet også være repræsenteret. Så kom til

marts og april vil vi holde regionale

Årsmøde og vær med til at skabe aktivitet og

informations-aftener om samme emne. Uden

bringe muligheder i spil - måske overvejer du

synlighed kan vi ikke viden-dele ordentligt, og

selv at tage en tørn i kredsens eller regionens

uden synlighed får vi ikke sat den rette værdi

arbejde? - gode kræfter er altid velkomne.

på det frivillige arbejde. Her er en stor opgave for alle frivillige - og for kredse og regioner.

Vores arbejde med Projektet Synlighed & Samfundsværdi fortsætter, og der kommer

Vi ses til Årsmøderne!

snart nyt fra mange af de 13 delprojekter. Det

Per Junker Thiesgaard

vil vi berette om i de kommende udgaver af

Landschef

Landsledelsen Landsledelsen, der er ansvarlig for opfyldelse af Beredskabsforbundets formål og gennemførelse af Beredskabsforbundets opgaver, har følgende sammensætning:

FRIVILLIG. Et af de første tiltag er en ny tema-

Best Practice: Beredskabsforbundets Region Syddanmark vedligeholder en meget aktiv web-site og Facebook side. Find nyheder fra regionen - altid ajourført her: http://bf-syddanmark.dk/ beredskabsforbundet/nyheder-fraregion-syddanmark/

• Præsidiet (Præsidenten, Landschefen og Vicelandschefen) • Regionslederen og 2 viceregionsledere fra region Hovedstaden. • Regionslederen og 1 viceregionsleder fra hver af regionerne Sjælland,Syddanmark og Midtjylland. • Regionslederen fra region Nordjylland. • Et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og godkendt af landsledelsen. • Beredskabsforbundets direktør er sekretær for Præsidiet.

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 3 / 16


NYTÅRSGUDSTJENESTE I HOLMENS KIRKE

Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen var aftenens hovedtaler efter Nytårsgudstjenesten, der blev forrettet af Københavns Biskop Peter Skov-Jensen, der her ses i baggrunden.

Region Hovedstaden holdt Nytårsgudstjeneste for alle frivillige og indbudte gæster i Holmens Kirke En smuk tradition blev gentaget i år, hvor

Direktør Henning Thiesens tale ved

opmærksomme på. Det drejer sig om

Hovedstadens nytårsgudstjeneste i

konsekvenserne af klimaforandringerne,

Holmens Kirke den 11. januar 2012.

risikoen for terror, de stadig mere komplekse byggerier og det stigende behov for at kunne

Kære alle, Tak for invitationen til at tale her i aften. Jeg har tidligere ved flere lejligheder deltaget i disse arrangementer og opfatter invitationen

Region Hovedstaden inviterede alle frivillige

til at være hovedtaler som en stor ære. Det

og indbudte gæster fra redningsberedskabet

gør jeg, fordi Danmark skylder Jer frivillige en

til Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke.

stor tak. Jeg håber, at I alle har nydt julen og er

Hovedtaler efter gudstjenesten var

redningsberedskabet skal være særligt

Beredskabsforbundet, Region

yde international bistand. Alle disse 4 udviklingstendenser har påvirket redningsberedskabets arbejde i 2011 og vil også – er jeg overbevist om – sætte deres præg på aktiviteterne i 2012. Derfor vil jeg som nævnt i det følgende både se tilbage på året, der gik, og frem på det år, der lige er begyndt.

Beredskabsstyrelsens direktør, Henning

kommet godt ind i det nye år. Nytåret er jo

Thiesen, der havde mange budskaber og

kendetegnet ved, at det markerer afslutningen

ønsker med til de frivillige i beredskabet. Vi

på det gamle år og begyndelsen på det nye.

har fået lov at bringe talen i sin fulde længde,

Alt efter temperament og sindsstemning kan

klimaforandringerne. Det voldsomme vejr

så de gode ord og hilsner også kan nå

man vælge at dvæle ved året, der gik, eller at

sætter samfundet og dermed også

frivillige, der ikke deltog denne aften.

se frem til året, der kommer. Jeg synes, at der

beredskabet under pres, når der for eksempel

er god grund til at gøre begge dele her i aften.

på få timer falder mere nedbør end på to

Det var Frederiksberg Kreds, der stod for at arrangere det praktiske omkring det

Når vi i Beredskabsstyrelsen analyserer

Voldsomt vejr Det første element i udviklingen er

normale måneder.

vellykkede arrangement - en højtidelig start på

udviklingen i de senere år ud fra et

året, som vi håber endnu flere vil deltage i

beredskabsperspektiv, er der særligt fire

og regn i enorme mængder. Det værste for så

2011 har budt på flere eksempler på sne

næste år - i januar 2013.

udviklingstendenser, som kendetegner den

vidt angik følgerne, var skybruddet den 2. juli i

aktuelle udvikling i samfundet, og som vi i

københavnsområdet. Det var det kraftigste i

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 4 / 16


København i 55 år og gav voldsomme oversvømmelser. Oversvømmelserne i centrum af København og af Lyngby- og

Den komplekse infrastruktur Det tredje udviklingstendens, som jeg vil fremhæve, er den øgede kompleksitet i

Amagermotorvejen er eksempler på, at

samfundet med blandt andet nye

skybrud og oversvømmelser af helt nye

bygningskonstruktioner, ny teknologi og nye

dimensioner er en opgavetype, som redningsberedskabet må ruste sig til at kunne løse. I forbindelse med arbejdet med at pumpe vandet væk fra de oversvømmede områder deltog mange frivillige - både i statslig og kommunal sammenhæng. Bare i forbindelse med Beredskabsstyrelsens indsatser var 208 frivillige indsat i godt 2.500 timer med pumpeopgaver. Det er en kæmpe indsats, der var vigtig for den samlede opgaveløsning. Hændelserne i forbindelse med voldsomt vejr understreger behovet for planlægning, koordination og samarbejde og stiller store krav til redningsberedskabets evne til at kunne håndtere omfattende og komplekse situationer, herunder ikke mindst flere samtidige hændelser. Indsatserne i 2011 understreger ligeledes, at der er brug for frivillige i redningsberedskabet til at løse disse opgaver, og at det er opgaver, der er velegnede til frivillige, fordi vejrhændelserne typisk er

store infrastrukturanlæg samt et markant forøget antal brand- og eksplosionsfarlige virksomheder. Det giver en spændende arkitektur, mere effektive lager- og produktionsanlæg og flere broer, tunneller og metroer, men det stiller samtidig nye og store krav til redningsberedskabet. Et aktuelt eksempel er højlagrene. Højlagrene er en god illustration af, at

Terror

til frivillige. Det sætter jeg meget stor pris på, for jeg ved, at forebyggelsesindsatsen vil blive afgørende for beredskabets evne til også i fremtiden at kunne bidrage til et sikkert og trygt samfund. Udfordringen i 2012 er derfor, at vi skal have styrket forebyggelsesindsatsen – bl.a. gennem udbredelse af de nye uddannelsestilbud til hele Danmark. Heri ligger en stor opgave for de frivillige og Beredskabsforbundet.

Internationale missioner Den sidste udviklingstendens, som jeg vil

redningsberedskabet hele tiden skal være klar

nævne, er den stigende efterspørgsel efter

til at kunne håndtere nye teknologier og

redningsberedskabets hjælp ved katastrofer i

konstruktioner, så vi kan være garant for den

udlandet. Vi har fået flere og flere internationale

nødvendige sikkerhed uden at bremse

missioner.

udviklingen. Et langt stykke ad vejen er udfordringerne

Især de seneste år har der været travlt på det internationale område med humanitære

omkring den mere og mere komplekse

indsatser for mennesker i nød bl.a. i Haiti, i

infrastruktur ikke kun en udfordring for

Pakistan og senest i forbindelse med

redningsindsatsen og det afhjælpende

tsunamien og atomulykken på Fukushima-

beredskab. Det er også et spørgsmål om

værket i Japan, opstanden i Libyen og

beredskabsplanlægning og forebyggelse samt

hungersnøden på Afrikas Horn.

om, at virksomhederne selv har et ansvar for at

varslede og langvarige.

den nye kommunale forebyggelsesuddannelse

En stor del af den internationale indsats er

tilvejebringe den fornødne sikkerhed omkring

båret af frivillige. Det internationale beredskab

deres produktion.

har ved de langvarige indsatser ude i verden

Det samme gør sig for så vidt gældende

ikke kun brug for ”mandskabsafløsning”, men

for de enkelte borgere – i og omkring den

også for de civile kompetencer, som frivillige

indebærer en særlig udfordring for

enkeltes bolig og familie. Sikkerhed i hjemmet

kommer med. De ansatte i beredskabet er

redningsberedskabet, er risikoen for terror.

er ikke kun redningsberedskabets ansvar. Det

nemlig ikke nødvendigvis mekanikere, kokke,

Terroren har mange former og antager hele

er også den enkelte borgers ansvar. Men den

elektrikere, læger eller sygeplejersker – men

tiden nye – som vi senest så det så tragisk og

enkelte borger skal jo kende de potentielle

det er der frivillige, der er. Frivillige, som også

afskyeligt på Utøya og i Oslo i Norge.

risici, der kan føre til ulykker i hjemmet eller

har en beredskabsfaglig uddannelse, og som

skader på én selv eller den nærmeste familie.

vigtigst af alt gerne vil bidrage til

Det handler i høj grad om forebyggelse.

hjælpeindsatsen.

Den anden udviklingstendens, der

Det er ikke mindst risikoen for flere samtidige terrorhændelser, der sætter

Hvor skal hjemmets røgalarmer placeres?

redningsberedskabet under pres. Store skadesscenarier med mange tilskadekomne er

- og virker de? Hvor bør havegrillen stå, når der skal

en del af det trusselsbillede, som vi må

Frivillige vil derfor også i 2012 have et vigtigt bidrag at yde til de internationale indsatser.

grilles?

forholde os til. På den måde kan

Hvordan undgår man oversvømmelse i

terrorscenarier minde om voldsomt vejr-

kælderen og skader på både hjem og personer

hændelserne. Særligt i forhold til anvendelsen af frivillige har Beredskabsstyrelsen i 2011 arbejdet med

ved storm og orkan? Det er altid bedre at forebygge, at ulykken

at gøre det FN-certificerede Urban Search and

opstår, end at skulle afhjælpe følgerne. Men

Rescue-hold, der jo består af rigtig mange

særligt i økonomisk trængte tider, hvor vi må

frivillige, klar til indsættelse nationalt i

forholde os til faldende budgetter, må vi

forbindelse med bygningssammenstyrtninger

erkende, at det er en selvstændig gevinst, at

og eksplosionsulykker – f.eks. som følge af en

forebyggelse af skader på liv og miljø oftest er

terrorhændelse. Det er en styrkelse af

billigere end at skulle afhjælpe følgerne, når

beredskabet, at vi nu også kan anvende vores

skaden er sket.

internationale redningskapaciteter nationalt.

Det glæder mig derfor, at frivillige i 2011 tog fat på at få igangsat Beredskabsforbundets nye befolkningsuddannelse i forebyggelse og

Afrunding Både i Danmark og ude i verden er der altså en tendens til, at vi ser større og flere samtidige hændelser, hvilket betyder mere komplekse og langvarige indsatser for beredskabet. Det kræver et fleksibelt og robust beredskab, hvor der i høj grad er plads til – og brug for - frivillige. Både lænseopgaverne ved sommerens skybrud og de mange internationale indsatser er eksempler på, at beredskabet i operative sammenhænge har brug for frivillige, når der er tale om større og langvarige operative indsatser.

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 5 / 16


Det er dog som nævnt vigtigt for mig, at I

Afslutningsvis er det mit ønske for det nye

som frivillige også tager aktivt medansvar for at

år, at I fortsætter jeres engagement både med

løfte forebyggelsesopgaverne. Vi kan hjælpe

hensyn til kendte og nye opgaver. Det er

rigtig mange mennesker ved at undgå ulykker

ligeledes mit håb, at Beredskabsforbundet -

– i stedet for kun at hjælpe, når ulykken er sket.

som et organisatorisk ståsted for frivillige i

Forebyggelsesindsatsen er derfor et

LEDER I BF

redningsberedskabet og som en vigtig

område, som jeg mener, vi fremover bliver nød

samarbejdspartner for Beredskabsstyrelsen - i

til at engagere os meget mere i. Her har

2012 vil styrke arbejdet i kredse og regioner, og

redningsberedskabet særligt brug for de

dermed fortsat støtte op om fastholdelsen og

frivilliges lokale forankring og tilstedeværelse i

anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet.

de enkelte lokalsamfund. Det er jo her, at

Endnu en gang tak for Jeres indsats og

forebyggelsesindsatsen skal foregå, og det er

tak for ordet med ønsket om et godt og

samtidig her, at I selv bor og arbejder. Fokus

glædeligt nytår til jer alle!

på forebyggelse i det lokalområde, som I frivillige hver især kender ud og ind, vil derfor have en særlig beredskabsmæssig effekt.

Henning Thiesen, Direktør, Beredskabsstyrelsen

Læs også på side 14 i denne udgave af FRIVILLIG om Mariagerfjords Frivillige Vagtgruppe, der bl.a. hjælper med eftersøgning af bortgåede demente.

Gør en forskel som leder Beredskabsforbundet er organiseret i 75 kredse, der dækker de fleste af landets kommuner. Kredsen ledes af frivillige ledere, der udpeges på Årsmøderne, der afholdes i disse måneder. Kredsene har mange opgaver og som en del af ledelsen har du mulighed for at være med til at præge kredsens arbejde. Spørg din kredsleder om mulighederne i din kreds der er altid brug for aktive frivillige i kredsarbejdet - og med tiden kan du måske blive en af lederne? Du finder navne på kredsog regionsledere på forbundets web-site under punktet “kontakt”

Mariagerfjord - Bent Sørensen (t.v.) og Jens Svenstrup blev hædret for henholdsvis 30 og 10 års god tjeneste i beredskabet. Roland Bisgaard, der ikke kunne være tilstede, blev også hædret for 30 år. Tillykke! - og tak for indsatsen - foto Lars Rasborg

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 6 / 16

http://www.beredskab.dk/ beredskabsforbundet/ kontakt/


Brandinspektør Brian Eriksson glæder sig til at få gavn af sine mange nye frivillige kolleger.

FREDERIKSBERG - ET NYT (STORT) HOLD FRIVILLIGE En samtale med Brandinspektør Brian Eriksson, Frederiksberg Frederiksberg har i 2011 gennemført en hvervning til et nyt hold frivillige. Målet var at få 15 nye, friske kræfter til et udvidet opgavesæt, og resultatet kan en stolt kredsleder Ib Otte berette om: “Af de 55 frivillige, der viste interesse som resultat af vores kampagne, har vi foreløbig set 32 tegne kontrakt med kommunen.” Det er et utroligt flot resultat, og derfor er det værd at se nærmere på, hvordan opgaven med hvervning, uddannelse og fastholdelse

Beredskabsloven. Ydermere gav skybruddet den 2. juli 2011 stof til eftertanke, idet der som følge af det kraftige regnvejr, var opgaver, som egentlig ligger udenfor de opgaver, den daglige udrykningsstyrke kan og skal håndtere. Der kom politisk fokus på netop håndtering af ekstremt vejrlig, og dette sammenholdt med den politiske strategi for den fremtidige Frederiksberg Kommune, der sætter fokus på bl.a. borgerinddragelse og frivillighed, lå det lige ”til højrebenet”.

Og sådan kom vi igang

gribes an.

BE: Kredsen indrykkende derefter, med

Brandinspektør Brian Eriksson er de

regionens hjælp, en annonce i de to lokale

“frivilliges mand” blandt de fastansatte og han

aviser, hvorefter vi lavede et uforpligtende

har velvilligt svaret på vores spørgsmål:

informationsmøde. På dette møde bad vi, igen ganske uforpligtende, om en

Hvad var baggrunden for, at Frederiksberg besluttede sig for at hverve et nyt hold frivillige? BE: I forbindelse med arbejdet med den

tilkendegivelse af, om vi måtte kontakte de fremmødte igen. Det gav på denne aften 26 forhåndstilmeldinger, heraf afleverede flere allerede de nødvendige blanketter til den videre sagsbehandling.

kommunale beredskabsplan, dukkede der

Her skylder jeg at nævne, at vi i det

nogle ”løse ender” op i forhold til, hvem der

kontraktforslag, vi fik fra Landskontoret, har

skulle løfte nogle konkrete opgavesæt. Blandt

suppleret kontrakt-teksten med, at man som

andet det, at såfremt kommunens

frivillig skal fremvise blank straffeattest, samt

administrative stab skulle aktiveres, kunne

give tilsagn om, at vi må indhente den

man stå i et akut pasningsproblem, da flere af

såkaldte børneattest hos politiet. Begge dele,

stabens medlemmer har mindre børn. Derfor

når de foreligger, bliver påført kontrakten. Vi

blev den fra Danske Kvinders Beredskabs så

ville signalere, at vores frivillige, ikke har ”vrøvl

velkendte ”Børneordning” så at sige

i papirerne” så at sige. Det hænger sammen

genoplivet. Ydermere ville vi have behov for

med karakteren af de opgaver, vi forventer, de

transportkapacitet, primært i relation til

skal løse i fremtiden.

oprettelse af indkvarteringsfaciliteter jvf.

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 7 / 16


Best Practice Hvervning og planer for et nyt hold frivillige på Frederiksberg

Kredsleder Ib Otte indleder medlemsaften den 24. januar 2012 på Frederiksberg Brandstation

Hvilke opgaver kan de frivillige se frem til at blive en del af løsningen af? BE: De frivillige, vi nu har hvervet, skal

de frivillige, herunder indsatsdragter til

er, set fra min side som myndighedens

operationslinje-folkene. Men som

repræsentant, forløbet upåklageligt.

udgangspunkt skal alle have det, vi i daglig tale kalder en tjenesteuniform. Altså en uniform til lettere, dagligt arbejde. Der er, som før nævnt,

efter endt introduktionsuddannelse populært

udarbejdet en introduktionsuddannelse på i alt

sagt ”vælge side”, idet vi har oprettet en

37 timer, der indeholder førstehjælp, elementær

operationslinje og en støttelinje.

brandbekæmpelse, introduktion til

Grunden hertil er en anerkendelse af de

Fastholdelse er jo altid en udfordring - hvordan ser I den udfordring? BE: Da der tidsmæssigt er gået nogle

Frederiksberg kommune set fra et

måneder siden det første, uforpligtende

frivilliges meget forskellige alder, personlige

beredskabsmæssigt synspunkt,

informationsmøde og til nu, hvor langt de fleste

ressourcer, fysik, psyke osv. Vi har fokuseret

skadestedslære og placering i det samlede

kontrakter er i hus, har vi regelmæssigt holdt

på, at der skal være plads til så mange

beredskab i hovedstadsområdet. Derudover en

medlemsmøder med forskellige temaer, bl.a.

forskellige. Den frivillige indsats skal og må ikke

work-shop, der giver de frivillige mulighed for at

generel information om Beredskabsforbundet,

bremses af, at man ikke lige har fysik til f.eks.

vælge linje.

information fra Brandvæsenets side,

en funktionsuddannelse og indsats, men

De frivillige har fået stillet et kontor/

fremlæggelse af visioner og præsentation af

måske er mere minded for lettere, mere

mødelokale til rådighed for kredsledelsen og

uddannelsen. Der har været afviklet foredrag,

administrativt arbejde. Blot for at nævne to

undervisningen foregår i brandstationens

hvor vi fra Brandvæsenets side har forsøgt at

årsager til forskelligt linje-valg.

sædvanlige undervisningslokaler. Vi har endnu

anskueliggøre det kommende opgavesæt, med

ikke taget stilling til øvelsesvirksomheden, men

udgangspunkt i en nylig længerevarende

operativt betonede opgaver, herunder

vi har nedsat et uddannelsesudvalg bestående

indsats. Netop her brugte vi energien på at

deltagelse i værdiredning og efterslukning samt

af 4 frivillige, med en repræsentant fra

fremhæve, hvordan de frivillige blev brugt (det

brandvagtsopgaver ved større indsatser,

kredsledelsen som uddannelsesleder og jeg

var frivillige fra DFI’en i Hedehusene, da vores

pumpe- og lænseopgaver (skybrud) samt

selv ”for bordenden”.

egne jo endnu ikke var hvervet), men altså med

Operationslinjen er, som navnet antyder,

forefaldende logistik i forbindelse med indsatser. Støttelinjens folk bliver uddannet primært i kommunikation, da deres tiltænkte opgaver bliver som stabshjælpere i den føromtalte administrative stab. Herudover vil de kunne binde det kommunikationsmæssige sammen ved f.eks. støre arrangementer (f.eks. Sankt

Hvilken rolle har Beredskabsforbundet kunne spille ved etableringen af det nye hold frivillige? BE: Vi indledte meget tidligt en dialog med

den dagsorden, at netop HER, kunne det jo passende være vores EGNE frivillige, vi brugte. - Tak til Brian Eriksson for denne indsigt, der jo er en glædelig succes, som tegner godt for de frivilliges opgaver og fremtid i Frederiksberg Brandvæsen. Den nye gruppe

Hans aften i Frederiksberg Have, hvor der er

dels kredsledelsen, dels Landskontorets

skal jo fungere sammen med den

mellem 40- og 60.000 mennesker i haven.

konsulent om strategien for hvervning,

eksisterende kreds af frivillige, og her lægger

Børneordningen ligger også som støttefunktion.

uddannelse og øvrige aktiviteter. Jeg gjorde det

kredsen vægt på, at der også kommer

klart for Kredsen, at hvis dette skulle blive en

deltagelse i kreds-arbejdet, således håber

god historie, måtte kredsen være indstillet på at

man på kredsens årsmøde at kunne udpege

stille ressourcer til rådighed i relation til

en ny vice-kredsleder og gerne blandt frivillige

administration af de frivillige,

fra det nye hold.

Hvordan er vilkårene for de frivillige? - uniform, uddannelse, lokaler, øvelser osv? BE: Der er via den risikobaserede dimensionering tilført midler til uniformering af

uddannelsesbeskrivelser, materiel osv. Altså de betydelige opgaver der ligger i den daglige drift

Tillykke til Frederiksberg Brandvæsen og Frederiksberg Kreds med det flotte resultat.

af så mange tilknyttede personer. Dette arbejde

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 8 / 16


ÅRETS BEREDSKABSBILLEDE 2012 Deltag i Beredskabsforbundets fotokonkurrence om Årets Beredskabsbillede 2012 Hvordan vil du beskrive dit beredskab, hvis det skal gøres visuelt? Skal det være med fokus på indsatsen? Eller er det kammeratskabet? Er det en øvelse, der viser, hvad I er gjort af? Et stemningsbillede? Mulighederne er mange. Vi præmierer de billeder, som fortæller noget om det danske redningsberedskab.

Præmier 1. præmie: Apple iPad 2 2. præmie: Kro-ophold (Værdi kr. 1.500,-) 3. præmie: Gavekort til Fona (Værdi kr. 500,-) Gaverne kan ikke ombyttes til kontanter Seneste frist for indsendelse af billeder er onsdag den 31. oktober 2012. Vinderen får direkte besked og offentliggøres i BEREDSKAB 06, November, 2012.  

Regler - Alle med tilknytning til redningsberedskabet kan deltage - Billederne skal være i JPEG/JPG format (høj opløsning/ikke komprimeret) og skal kunne bruges til tryk - Ved indsendelse af billede giver du Beredskabsforbundet lov til vederlagsfrit at bringe dit billede i BEREDSKAB, i FRIVILLIG og på www.beredskab.dk - Beskriv kort hvad billedet illustrerer - Husk at angive navn, adresse og telefonnummer - Billedet skal være taget i 2012 Vi vil løbende i BEREDSKAB og her i FRIVILLIG bringe billeder, der er indsendt til konkurrencen. Send dit foto og tekst til kommunikationschef Mads Jakobsen - mjb@beredskab.dk

Regionsleder i Region Hovedstaden, Carsten Lind Olsen, modtager håndtryk, lovord og en lille gave fra Beredskabsforbundets Præsident Bjarne Laustsen i anledning af sit 50 års jubilæum. Tillykke!

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 9 / 16


Beredskabsforbundets Temadag for Ledere “Videndeling, Best Practice og Forebyggelse og Ressource-frivillige” “Et er, at vi får udarbejdet et katalog over “bedste praksis” (best practice), og det er en vigtig og afgørende start. Men hvordan får vi så den viden omsat til et projekt for de frivillige i praksis?“

Kære Kreds- og Regionsledelser, Velkommen til Beredskabsforbundets temadag for kreds- og regionsledelser fra hele landet

Lørdag den 12. maj 2012 fra kl. 09.30 - 18.30 hos Aarhus Brandvæsen Har du lyst til at være med til at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde? - så er temadagen noget for dig. Vi forventer, at du efterfølgende vil være med til at gøre nogle af tankerne til virkelighed i din egen kreds og region. Temadagen afholdes i 2012 hos Beredskabsforbundets Aarhus kreds og Aarhus Brandvæsen, og vi håber på stor opbakning fra deltagere i alle landets regioner, da vi på temadagen lægger grunden til vores arbejde med at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde - og vi har brug for repræsentation fra hele landet til denne opgave. Temadagen har to formål: 1) Information og inspiration til Beredskabsforbundets ledere om arbejdet med Videndeling, Best Practice og Forebyggelse og Ressourcefrivillige. 2) Feedback og erfaringer fra kredse og regioner om konkrete eksempler, overvejelser og planer. Læringen går således begge veje - og vi vil også bruge dagen på at få drøftet, hvordan man så griber opgaven an i praksis ude i kredsene. Et er, at vi får udarbejdet et katalog over “bedste praksis” (best practice), og det er en vigtig og afgørende start. Men hvordan får vi så den viden omsat til et projekt for de frivillige i praksis? - det vil vi arbejde med i gruppearbejde og debattere sidst på dagen. Arbejdet dokumenteres og der udarbejdes et referat, som vil blive anvendt i det videre arbejde, ligesom det vil blive stillet til rådighed som arbejdspapir for alle kredse. Mange hilsner og på gensyn - et detaljeret program er under udarbejdelse. Per Junker Thiesgaard Landschef

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 10 / 16


KATASTROFEORGANISATIONEN Ved Mette Meyer, Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation I katastrofeorganisationen arbejder vi med at være beredt til større katestrofer. En dag sker det utænkelige måske: Danmark rammes af en katastrofe af så voldsomt omfang, at det normale beredskab belastes fuldt ud. I en sådan situation er det afgørende at kunne udnytte alle ressourcer i samfundet. Hvis katastrofen sker, er Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation klar til aktivering.

koordinator i samarbejde med myndighederne. Uddannede frivilligkoordinatorer etablerer herefter i løbet af kort tid sekretariater på udvalgte steder. Her kan borgere, som ikke indgår i det almindelige beredskab, men alligevel besidder nyttige kompetencer, henvende sig. Der tænkes eksempelvis på borgere, som kan medvirke til løsning af forplejningsopgaver, børnepasning, kørsel, assistance ved sygepleje m.v. Frivilligkoordinatorernes opgave er at registrere disse borgere og visitere dem ud fra almene kvalifikationer og særlige evner.

Gennem syv år har en arbejdsgruppe lagt grunden til Danmarks første organisation af denne art. På baggrund af erfaringer fra bl.a. Canada og terrorangrebene i USA den 11. september 2001 har Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation udarbejdet en manual for frivilligkoordinering. Manualen beskriver, hvordan et hold af

Vi følger nøje med i pressen om Verdens Katastrofer og indtænker scenarier som vi kunne komme ud for, og hvor der kan blive brug for os. I øjeblikket har vi fokus på solstorm 2013, hvor der er risiko for en total strømafbrydelse som kan bevirke, at der vil være behov for at koordinere indsatsen fra almindelige borgere, der ønsker at hjælpe andre i nød.

frivilligkoordinatorer kan bidrage til samfundets evne til at håndtere meget omfattende katastrofer gennem registrering, visitering og koordinering af frivillige borgere uden forudgående tilknytning til beredskabet.

Katastrofeorganisationen er i dag fuldt bemandet. Hvis du vil vide mere om organisationen vil der være mulighed for at møde os til Landsrådet i juni 2012.

Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation er en hvilende organisation, som i tilfælde af omfattende katastrofer kan aktiveres af en central

Se BT´s sidste artikel om solstorm 2013: http://www.bt.dk/danmark/danskfysiker-solstorm-kan-give-stroemsvigt

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 11 / 16


HOVEDBRUD BEREDSKABSFORBUNDETS REGIONALE UDDANNELSESDAGE I REGION HOVEDSTADEN Uddannelsesdag med 12 spor

Af Informationsassistent Jesper Marcussen, Region Hovedstaden

Alt dette endte med at der blev udsendt en invitation til alle kredse om at deltage i en

”De frivillige gider ikke uddanne sig – Der er jo ingen der melder sig til, når vi udbyder kurser i regionen”. Den har mange af os hørt før, og nogen må jo have den holdning. Region Hovedstaden valgte at gøre op med den fordom, og introducerede uddannelsesdagene.

uddannelsesdag, med 12 spor: Hvordan kan medierne bruges: Er Facebook kun for de unge og overfladiske?? I dette modul bliver du introduceret til de mange muligheder der er, og hvorfor information er vigtigere end hvervning. Hvad kan regionen hjælpe dig og din kreds med?? Fanebærekursus: Kan man ikke bare tage de krøllede

I Regionen har vi tidligere gennemført enkeltstående kurser med 3-5 deltagere og vi har da

Best Practice HovedBRUD Regionens uddannelsesdag

også aflyst kurser pga af

og vifte lidt med den? Introduktion til brug af fane samt funktionel optræden. Intro til POBROK:

manglende tilslutning. Vi

Hvad er det egentlig der foregår derude i

startede med at tænke ”hvorfor”, og påbød os selv at tænke bredt og uden for boksen. ”Har frivillige ikke tid”, ”gider de ikke”, ”er det indholdet der er kedeligt og utidssvarende”, ” er instruktørerne for dårlige og kedelige” eller ”kredslederne sylter informationen”. Dette er blot et ganske lille uddrag af de spørgsmål som blev rejst, og efter lidt tid konkluderede vi at frivillige meget gerne vil uddannes og udfordres, men frivillige er flokdyr. Derfor skal vi af sted sammen med flere fra kredsen, så emnet/emnerne skal være brede.

bukser på og hive kluden ud posen

trafikken, og kan den hvide pind bruges til andet end at slå med? ERFA for brandinstruktører: Kom og hør om den nye indsatsuddannelse. Få flere penge i kredskassen: Hvilke muligheder er der for at søge fondsmidler. Er det overhovedet umagen værd at søge. Vi går jo kun samaritter- og brandvagt. Og det kan man da ikke tage penge for. ERFA for førstehjælpsinstruktører: Kom og hør om nye tiltag og få ny inspiration til din undervisning Økonomikursus / Kredsrevision: Målgruppe: Kasserer, revisorer,

Instruktør: Regionskasser Jesper Janholm og Vicedirektør Solveig Andersen Risikobaseret dimensionering: Det er da ikke for frivillige. Kom og hør hvordan frivillige kan være en del af beredskabet og hvorfor vi bør støtte op om det akutte beredskab. Instruktør: Beredskabschef Kim Lintrup, Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab og Landschef Per Thiesgaard Psykisk 1. Hjælp: Lidt om vigtigheden af briefing og debriefing foredrag, om hvordan man gør det og hvad man får ud af det. Case udsendelse til internationale opgaver i beredskabs regi. Instruktør: Helle Seifert, KATMED Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Forbyggelsesuddannelsen: Her får du mulighed for at være elev på den nye forebyggelsesuddannelse som Beredskabsforbundet skal afholde for befolkningen. Instruktør: Kredsleder René Andersen, kreds Hedehusene Førstehjælp, vedligeholdelse: Nu får du mulighed for at få vedligeholdt din førstehjælp. Instruktør: Viceregionsleder Søren Brandt, Region Hovedstaden HAT: Kredsløbsforståelse, halskrave, spineboard. En lille smule teori. Masser af praktik. Instruktør: Jesper Marcussen, Frederikssund Kreds.

revisorsuppleanter, kredsledelse m.m.

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 12 / 16


Hillerød Rådhus dannede rammen Uddannelsesdagen blev gennemført den 5. november i fantastiske rammer på Hillerød Rådhus. De sidste 6 moduler blev gennemført. 3 om formiddagen og 3 efter frokost, og der var mellem 3 og 12 kursister på hvert modul. Om det var emnet eller instruktøren der gjorde udfaldet, ved jeg ikke, men psykisk førstehjælp med Helle Seifert blev den store ”kursistsluger”. I løbet af tre timer blev hele den følelsesmæssige palette brugt, og alles erfaringer, blev en aktiv del af indholdet. Dagen forinden havde landskontoret fået kendskab til det første finanslovsudkast (med store besparelser til BF) så det var en træt vicedirektør der sammen med regionskassereren skulle banke søvnen ud af øjnene på de fremmødte. Og er der noget mere opkvikkende og opløftende end ”aktivitetsbasserede tilskud”, ”debit og kredit” samt årsregnskaber?

har en fast karakter og en klar holdning til, hvor

ligger til grund for hvordan kommunerne

røgalarmen skal hænge.

dimensionerer deres beredskab, og hvordan frivillige kan bruges. Dette indlæg gjorde dog

Håndtering af tilskadekomne bød på masser af praktik i brug af materiellet.

samme tema, dog hvor målgruppen er

Instruktøren, der har en fortid som

beredskabschefer m.v. ude i kommuner. Mere

ambulancebehandler, lagde fokus på

om det senere.

overvågning af de tilskadekomne, herunder immobilisering. Modulet bød udelukkende på praktiske oplevelser.

forebyggelseuddannelses blev kastet gevaldigt for løverne, da han skulle præsentere erfarne frivillige for et indhold der er målrettet

osv. En god og lødig debat blev gennemført,

privilegerede at have Søren til at gennemføre

og al tiden gik, så vi til sidst måtte skære

tre timers vedligeholdelse. Der blev

igennem, så alle kunne nå hjem.

efterfølgende udstedt kursusbevis. I et forsøg på at ruske lidt op ude i Da vi planlagde uddannelsesdagen havde

konstatere: ”kan man overleve tre timer i det selskab, så går det nok med civile kursister”. Pludselig sidder man sammen med nogen der

kredsene, optjente kredsene point, alt efter

vi en klar forventning om at topscorerne ville

hvilke moduler man tilmeldte sig, og kreds

være modulerne omkring penge i kredskassen

Nordsjælland optjente flest point, og modtog

samt eksponering af kredsen i medierne. Men

derfor en præmie, der kan bruges i forbindelse

vi blev klogere, og måtte aflyse begge moduler.

med et socialt arrangement i kredsen.

mixet modul omkring risikobaseret dimensionering i kommunerne og eksponering af kredsens arbejde. Modulet blev leveret af vigtigt at vi lægger ydmygheden på hylden, og

hjemmet. Men som René tørt kunne

regions- og viceregionsledere, beredskabschef

førstehjælpsinstruktør, og vi var så

Landschefen, der fortalte om hvorfor det er så

civilbefolkningen omkring forebyggelse i

Dagen sluttede af med et panel, hvor deltagerne havde mulighed for at debattere med de fremmødte, herunder, landschef,

Søren Brandt er en erfaren

I stedet blev eftermiddagens topscorer et

En af vores nye instruktører i

at vi efterfølgende aftalte at arbejde videre med

Regionsledelsen har evalueret projektet og har besluttet at vi udbyder uddannelsesdagen igen planen er lørdag den 17. november 2012.

begynder at fortælle omverdenen om, hvem vi er, og hvorfor vi er så gode til det vi laver. Beredskabschefen ved FrederikssundHalsnæs Brand- og Redningsberedskab, Kim Lintrup fortalte grundlæggende om hvad der

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 13 / 16


VAGTGRUPPEN I MARIAGERFJORD BEREDSKAB Samarbejdet vedr. demente.

Ved Beredskabschef Johannes Holm Iversen

Kommunens dement afdeling, der hører

Vores vagtgruppe blev til efter et ønske fra

under fagenheden sundhed og omsorg,

Beredskabsafdelingen om at vi fik en hurtigere

kontaktede beredskabsafdelingen med henblik

responstid ved oprydning efter mindre uheld

på om vi kunne være behjælpelig med at finde

med kendt stof.

bortgåede demente i Mariagerfjord Kommune.

Der var erfaring med, at i de situationer,

Planen var at de demente skulle udstyres med

kunne responstiden fra diverse entreprenører

en GPS sender som dement afdelingen så

være vældig lang.

kunne lokalisere hvis den demente var væk. Vi

Vagtgruppen opgave gik ud på, at de

drøftede dette i beredskabsafdelingen, og blev

skulle køre ud med vores sandtrailer, efter

hurtigt enig om at det var en opgave vores nye

udkald fra indsatsleder, og lave den

vagtgruppe kunne tage sig af. Der er således

nødvendige oprydning (smide sand over

indgået en samarbejdsaftale mellem sundhed

spildet).

og omsorg og beredskabsafdelingen. I den aftale står der b.la.” at de frivillige skal

Der blev således dannet en gruppe

uddannes i håndtering af demente”.

bestående af 25 frivillige. Ideen var at der skulle være 4 på vagt ad gangen - 2 i hver ende af kommunen. De blev udstyret med pager således de kunne kaldes fra Falck´s vagtcentral.

Proceduren vedr. eftersøgning af demente er således: En pårørende til den demente, kontakter demenssygeplejen som herefter forsøger at

lokalisere den demente. Hvis de pårørende ikke selv har mulighed for at lede, ringes der på et vagtnummer til vores RITS (Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress) team. De vil herefter styre eftersøgningen fra en computer. RITS teamet kontakter så Falcks vagtcentral og får dem til at kalde vagtgruppen til en demens eftersøgning. Eftersøgningen foregår via SINE terminaler og håndholdte GPSér. Det hele forgår efter koordinater. Når vagtgruppen har fundet den demente, returnere de denne til hjemmeadressen eller efter nærmere aftale. Efterfølgende, er der mulighed for debriefing/defusing som udføres af vores RITS team. I det vagtgruppen ønsker flere opgaver, har vi lavet et nyt opgavesæt til dem. Dette består b.la. af: Kørsel med flydespærringer, opsætning af lys på skadesteder o. lign. Disse opgaver vil blive implementeret primo 2012.

Vagtgruppen uddannes  på  lige  fod  med  de   andre  frivillige.  Her  er  det  elementær   brandbekæmpelse.

Best Practice Vagtgruppens Demens og RITS vagter

Møde i  vagtgruppen.

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 14 / 16


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE 6.1.2012 Ringkjøbing-Skjern. Pumpe opgave. Fjerne vand fra ridebaner. 4 Frivillige 16 Frivillig-timer. Via BF Reporter App.

7.1.2012 Frederikssund. Nytårsparole hos Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab. Det Supplerende Frivillige Beredskab sørgede for Brunch til Nytårsparolen på Station Frederikssund til de ca 100 inviterede gæster fra beredskabets 6 brandstationen, kommissionen, bestyrelse og gæster. Vi serverede pandekager, røræg m/bacon og brunchpølser, rullepølse, spegepølse, skinke, leverpostej og ost. 7 Frivillige 40 Frivillig-timer. Via BF Reporter App.

8.1.2012 Mariagerfjord. Nytårsparade. Søndag var der nytårsparade ved Mariagerfjord Kommunes Beredskab på beredskabsgården på Fynsvej i Hobro. Og lørdag var personalet på brandstationen i Mariager samlet til parole. Begge steder med deltagelse af blandt andre borgmester H.C. Maarup, der benyttede lejligheden til at sige tak til såvel beredskabsfolkene som deres familier.

14.1.2012 Region Syddanmark, Sønderborg. Vi var 40 mennesker, som var samlet til regionens nytårs parole i Sønderborg. Vi blev modtaget i konfirmandstuen til Dybbøl kirke, hvor de frivillige fra Sønderborg havde ”morgenmad” og en kop kaffe klar til alle. Kl.11 var der gudstjeneste i Dybbøl kirke, ved Lorenz Christensen, gammel provst, der havde sagt ja, til at holde gudstjenesten. Derefter kørte vi til Brand og Redning i Sønderborg, hvor de frivillige havde åbnet dørene så vi andre kunne se deres materiel. Alt imens Sønderborg frivilligt brandværnsorkester underholdt med musik.

31.1.2012 Bornholm. Vedligehold af forbindinger. Samariterne på bornholm gør sig klar til sommeren ved at træne i at lægge forbindinger. 23 Frivillige 69 Frivillig-timer. Via BF Reporter App.

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 15 / 16


HER FINDER DU BEREDSKABSFORBUNDET På landsplan:

Region Sjælland

www.beredskab.dk

http://www.bfrsj.dk/ (Ingen web-site aktiv p.t.)

Region Nordjylland

Region Hovedstaden

www.bfregion1.dk

http://bfrh.dk/joomla/

Region Midtjylland

Brug din kreds og region aktivt spørg om aktiviteter og uddannelse

Brug Beredskabsforbundet

http://www.bf-region2.dk/

Region Syddanmark

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab, aktivt

http://bf-syddanmark.dk

bruger Beredskabsforbundet og de muligheder

vi stiller til rådighed for dig - vi er dit organisatoriske ståsted. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Har du et eksempel på best Practice fra jeres kreds eller beredskab? - så del den med alle de andre tusinde frivillige i Beredskabsforbundet.

Best Practice: Beredskabsforbundets Kreds Nordsjælland har lagt en billedserie om 2011 online - man får et fint indtryk af et godt kammeratskab og gode timer Billederne kan ses online her: http://bfnsj.dk/nyheder/2012/01/ aar-2011-i-billeder.aspx

Skriv en kort mail om emnet til e-mailadressen angivet nedenfor. Så koordinerer vi i delprojektet “Best Practice” og bringer en omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge Smartphone App’en BF Reporter, eller få din kreds infoassistent til at gøre det, når den i løbet af foråret 2012 bliver udbredt til alle kredsene. Husk: Et foto med frivillige igang med best practice aktiviteten, eller f.eks. et link til en web-site med jeres medlemsblad etc. thiesgaard@mac.com Du er også meget velkommen til at kontakte 2. Viceregionsleder Flemming Elniff, Region Midtjylland, direkte: elniff@webspeed.dk

en email med ord og foto direkte til

Send dit bidrag FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabs-forbundets ledelse og den enkelte frivillige - og mellem de frivillige.

Landschefen:

thiesgaard@mac.com

Videndeling og best practice

Landschefen er redaktør - og vil hver

Hjælp os med at videndele på tværs af

måned udvælge beretninger fra de

landets mange kredse. Fortæl om jeres

frivilliges virke landet over. Du kan selv

initiativer som frivillige og aktiviteter andre

bidrage - enten direkte eller via din kreds -

kan lære af.

FRIVILLIG Redaktør og udgiver: Landschef i Beredskabsforbundet Per Junker Thiesgaard Beredskabsforbundet Hedelykken 10 2640 Hedehusene

Brug den nye BF Reporter App eller send

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 16 / 16

FRIVILLIG Februar 2012  

Beredskabsforbundets månedlige nyhedsbrev

FRIVILLIG Februar 2012  

Beredskabsforbundets månedlige nyhedsbrev