BE HEALTHY

Page 76

76

Bądź zdrów czyli, jak wydłużyć swoje życie?

tekst: Angelika Gromotka / STGU www.stgu.pl

Żyjemy średnio 6 lat dłużej niż 20 lat temu, a prawie 20 lat dłużej niż w połowie ubiegłego stulecia. Jak tego dokonaliśmy?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.