BE GIRL

Page 70

Brand dla

dziewczyn TEKST

Angelika Gromotka

Jest wiele ładnych, kobieco-dziewczyńskich marek. Ale pośród nich nie było ładnej marki .. tamponów. Polska marka Your Kaya zrobiła to jako pierwsza i zrobiła to fajnie.

70


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.