Page 1

Ємїрбек ТЕКЕБАЕВ:

“МЕН ПАРЛАМЕНТТИН ТАРАШЫНА НЕГИЗ ЖОК ДЕП ЭСЕПТЕЙМ”

5

Жаратканым жар болсун!

Коомдук–саясий гезит •

aybatkg@mail.ru •

ЖОГОРКУ КЕЎЕШ ЄКМЄТТЇ КЕТИРИП ЄЗ БАЛАСЫН ЄЗЇ

¹8

31-àâãóñò, 2012

6

ТОКТААЛЫ АТАБЫЗ АЙТКАНДАЙ: Керилген Ала-тообуздун, Керемет жагын сактасак. Калтырган ата-бабанын, Кайрымдуу жолун актасак.

МУУНТУП ЄЛТЇРДЇ

Алакандай кыргызды, Айлантып баксак болот го. Адашып бирден бєлїнбєй, Ар кайсы жерге, колотко. Калкыўды єткєєл замана, Канатын кайрып кыйнады. Капилет келээр бир кїнї, Кары-жаштын жыргалы. Мамлекетибиздин эгемендїїлїгї менен чын-дилибизден куттуктайбыз. Єлкєбїздє бейкуттук орноп, элибиз ыймандуу болсун, чек-арабыз бекем болсун. Мамлекетибиздин єнїгїшїнє Аллах бизди себепкер кылсын! “Кыргызстан Жаштар Кеўеши”

9

Àçèìáåê ÁÅÊÍÀÇÀÐÎÂ:

“ЖОГОРКУ КЕЎЕШТИ ТЕЗ АРАДА

КЕТИРЇЇ БОЮНЧА

КЫЙМЫЛ ТЇЗЇЛЇП ЖАТАТ” 4

ООГАН СОГУШУНДА

Àáèäèí ÒÅÌÈÐÎÂ:

КУРМАН БОЛГОНДОРГО АРНАЛЫП ЭСТЕЛИК ТУРГУЗУЛДУ

“СЇЙЇЇНЇ

КАРТАЙТЫП АЛЫШ АДАМДЫН ЄЗЇНЄН”

7

Нарын областынын Кочкор районунда 28-августта ооган согушунда курман болгондордун элесине арналып эстелик тургузулду. Эстеликтин ачылышына ооган согушунун ардагерлери, ЖКнын депутаттары КРнын Коргоо министри Ибраевди жана ошондой эле райондук администрациянын єкїлдєрї эстеликтин ачылышына катышышты. Эстеликти башынан аягына чейин демєєрчїлїк кылган жеке ишкер Сагынбаев Жыргалга чоў ыраазычылык билдиришти.


2

АЙБАТ ПРЕСС САТЫБАЛДИЕВ ЖАЛГЫЗ ТАЛАПКЕР БОЛОБУ?..

ТЕКЕБАЕВ ЖЄН ЭЛЕ ЧООЧУЛАБАЙТ Бабанов бийликтен жєн эле кетип калбаса керек. Буга далил катары айрым бир кїчтєрдїн жаўыдан тїзїлїїчї єкмєткє ишеним кєрсєтпєє аракети болуп жатканынан улам байкасак болот. Ошондой эле Бабановду колдоо боюнча митингдер єтєєрї маалым болууда. Таластан билеги кїчтїї эр азаматтардын Бишкекке тымызын ташылып келип жатканы тууралуу да маалыматтар таркап келет. Ушундай эле маалыматтардын негизинде баткен, Жалал-Абад облустарында да Бабановдун жактоочулары борборду кєздєй сїрїрлїп келе жатканы тууралуу маалыматты серепчи Т. Акеров айтып чыкты. Жергиликтїї бийликтер мындай маалыматты жокко чыгарууда. Алар кимди токмоктоор экен десеў? “Республика” фракция лидери А. Сулайманов баш болушкан депутаттардын тобу ЖКнын таркап кетїї керектигин да айтып жатышат. Єкмєттї дагы бир жылга иштетїї боюнча мораторий жарыялоо боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатканы айтылууда. Ал мыйзамдын авторлору ким экени белгисиз. Иши кылып бири-бирине баш ийбеген бийликтин заманында жашап жатканыўды бир сезесиў! Єкмєт башчысын кетиргендердин ана башында турган Є. Текебаев жакында СДПКнын лидери менен болгон жолугушуу жыйынында жергиликтїї бийликтерди, райондук администрацияларды басып алууга аракеттер болуп жатат деген имиштер болуп жатат. Эми бийликти басып алуу боюнча тарыхта калбадыкпы-деди. Иши кылып 3-сентябрдан баштап саясатта сайышмайлар башталат кошоп туру. Эл тынч болсо эле болду дечи.

Премьер-болчу киши да байын болуп калды сыягы. Президенттин Аппарат башчысы Жантєрє Сатыбалдиевдин премьер-министрлик кызматка болгон талапкерлигин 3 фракциянын 80-90% колдоду деген маалыматты КСДПнын лидери Ч. Турсунбеков да ырастады. Ал эми саясатчы А. Бекназаровдун маалыматына караганда Сатыбалдиев жалгыз талапкер катары коюлат. Революцияны фанаттар жасайт, їзїрїн башка бирєєлєр кєрєт –деген орус элинин сєзї чындык экен. Эки революциянын їзїрїн теў шылуун, коррупционерлер кєрїп келе жатышат. Жазмыштын тагдырына тїшїнїп болбой калды. Алардын тагдыры ушундайбы же болбосо элдин убалы, тарткылыгы барбы айтор, андайлардан эч бир кутулбачы болдук. КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков премьр-министрлик орунга Жантєрє Сатыбалдиевдин тапкерлигин сунуштаганын маалымдады. Министрлер кабинетин беш партиянын теў мїчєсї болбогон адам башкарышы керек деген ойду бардык депутаттар колдоп жатышат. Анын айтымында, коалиция 4 фракциядан — КСДП, «Ата Мекен», «Ар-Намыс», «Республика» куралышы мїмкїн.

ОППОЗИЦИЯ КЇЧТЄНДЇ... МОМБЕКОВ ЭМИ ЫРДАЙ БАШТАЙТ Оппозиция эми кїчтєнєт окшоп калды. Буга чейин кєчє оппозициясында Мукар Шалтаков, ырчы Момбеков гитарасын каккылап, ак їйдїн ичинде “Ата-Журт” лидери Ташиев эле калган болчу. Эми белгилїї саясатчы А. Бекназаров оппозицияга єткєнїн жарыя салды. Ал эми А. Мадумаровдун президенттик шайлоодон кийин дайыны чыкпай кетти. Эгерде азыркы єкмєт башчынын милдетин аткаруучу Бабанов да оппозицияга кол сунчу болсо, бул тарап капчыгы жагынан да бир топ кубаттанчудай болуп турат. Анда эле расмий бийликке кыйын болуп калгыдай. «Ата-Журт» фракциясынын айым лидери Жылдызкан Жолдошеванын «эгерде тїзїлє турган коалицияга «Ата Мекен» кирсе, анда «Ата-Журт» кирбейт. Биз коалицияда мародерлор менен бирге боло албайбыз», - дегенине караганда кїздє “бороон” катуу эле болчудай .

Салмоор ДЫЙКАНОВ “Асаба” улуттук кайра жаралуу партиясынын тєрагасы:

”МАГА ЭМЕС, ЖЕРИН САТКАНДАРГА КЫЛМЫШ ИШИ КОЗГОЛУШУ КЕРЕК” - Салмоор мырза айтсаўыз, КТРде болчу алтын кендерин сатуу боюнча 28-ав г уста єткєрїлїп жаткан тїз берїї їзгїлтїккє учуратылгандан кийин сизди, айрым бир балдарды куугунтуктоо иши башталганы тууралуу маалыматтын чындыгы барбы? -Ошондой болуп жатат. Кээ бир балдарды коркутуп-їркїтїп башташты. Алардын мындай аракети суу кечпейт. Жерин саткандарга кылмыш иши ачылышы керекпи же жерин коргогон патриотторго кылмыш иши ачылышы керекпи?.. Дарек: Бишкек ш., Горький к. 1 / 11 бєл.

Гезит ээси:

"Айбат Аймак" коомдук фонду Башкы редактор:

Каныбек САПАРОВ 31-август, 2012-жыл

Редакциялык жамаат:

Кабылдама:(0312) 53 18 98

Аида ИШЕНГУЛОВА Акинай АЙДАРОВА Мелис АРТЫКОВ Мирбек АСАНАЛИЕВ Самара САЛАМАТОВА

Электрондук каттар їчїн дарегибиз: aybatkg@mail.ru Редакцияга келген материалдар жана сїрєттєр кайтарылбайт.

Гезит редакциянын компьютердик басма бєлїмїндє терилип, жасалгаланды.

- Аукционго канча кен байлык коюлуптур? -28-августта Кыргызстандын булуў бурчундагы 12 кен байлыкты сатабыз дешип, кыргыз телекєрсєтїїсїнєн тїз берїїдє аукцион уюштурмакчы болушту. 12 кенбайлыктын ичинен 11 кен чыккан жерден алтын єндїрїлєт.

таза єтпєйт. УКМКнын жетекчилеринин бири болгон Марат Иманкулов бул концерт же спорттук мелдеш эмес, ар кандай коррупциялык иш аракеттер болуп кетиши мїмкїн деди. Эл ичинде 10-августа эле аукциондо кимдер утуп, кимдер утулаары белгилїї болуп калган дешїїдє.

-Аукционго кайсы мамлекеттин инвесторлору катышышты? - Кєпчїлїгї кытайдын компаниялары экен. Учурда бир Канадалыктарга алы келбей жатып, 12 кен байлыкты кантип кєзємєлдєйт. Эртеў 13 Кумтєр пайда болушу мїмкїн. Экинчиден аукцион аты тїз берїї болгон менен

- Бир кен байлык чыккан жер канча суммага бааланды? Байкай алдыўыздарбы? -Бир кен чыккан жерди 2 жарым миў долларга баалаганын мен кагаздан кєрїп калдым. Бул деген бекер берїї. Эгерде азыр-

Гезитте жарыяланган материалдар редакциянын кєз карашын чагылдырбайт. Макала жана интервьюлардагы чындыкка дал келбеген маалыматтарга макала жазган жана интервью берген инсандар єздєрї жоопкер. Жарнамалардын мазмунуна жарнама берїїчїлєр жооптуу. Жарнамалык материалдар:

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин бєлїмїндє катталган,

(Уландысы 3-бетте)

Каттоо № 1853 Гезит «ММК колдоо боюнча борбор» фондунун басмаканасында басылды Гезит келишим баада.

Буйрутма №2202

Нускасы: 1300


3

АЙБАТ ПРЕСС ТАШИЕВ МЕНЕН БАБАНОВ ОППОЗИЦИЯГА КАНТИП БИРИГЕТ? “Ата-Мекен” фракциясы коалицияга кирерин маалымдады. Ага чейин “Республика” фракциясы менен бирге боло албашын да маалымадаган болчу. Эми “Республика” кєпчїлїк коалицияга кирбей сыртта кала тургансып калды. Аталган коалициянын лидеринин орун басары Ч. Султанбекова жабык эшик артында бул маселе талкууланып, акыркы чечим кабыл алына электигин айтты. Республиканын дагы бир депутаты А. Бегматов “Ата-Мекен” коалицияга кирсе бирге боло алышпасын, азырынча 7-апрелдеги мародерлук боюнча Текебаев. Тєлєгєновго тагылып жаткан айыптар тийешелїї укук мекемелери тарабынан аныкталмайынча тура тураарын маалымдады. Єткєндє эле “Ата-Журт” коалициясынын лидер айымы Ж. Жолдошева мародерлер менен бирге боло албастыгын жарыялаган болчу. Эми “Республика” коалициясы айгышкан оппозициясы болгон “Ата-Журт” коалициясы менен аргасыз баш кошот окшоп туру. Анда эле Ташиев менен Бабанов баш кошсо, кєпчїлїк коалицияга кыйын эле болуп калчудай.

Кыргыз коомчулугу мекенди сатууга каршы!

БИЙЛИК ЭЛДИКИ! ЭЛДИН ЫРЫСКЫСЫН УУРДАГАНДАРГА ЄЛЇМ!

3-СЕНТЯБРДА ЖКНЫН ЖЫЙЫНЫ... “БААРЫЎАР АК ЇЙДЇН АСТЫНА”... Саясат сїйїїчїлєр кїтїп жаткан V чакырылыштагы Жогорку Кеўештин кезектеги сессиясы дїйшємбї, 3-сентябрда башталат турган болду. Бул тууралуу парламенттин басма сєз кызматы маалымдоодо. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин Регламенти жєнїндє» КР мыйзамына ылайык, Жогорку Кеўештин сессиясы сентябрдын биринчи жумушчу кїнїнєн башталат жана кийинки жылдын июнь айынын акыркы жумушчу кїнїнє чейин уланат. Сессиянын ачылышы 3-сентябрда саат 9-30да болот.

(Башталышы 2-бетте) кы бийлик экономиканы кєтєрє албаса анда кызматтан кетишсин. Алтын кендерди казбастан эле экономиканы кєтєрсє болот. Демек, булар башка жолдорду издеген жок. Ойлонушпаса 12 кенди, андан кийин 100 кен чыккан жерди сатышсын ошондо деле элибизде ушул эле жашоо болот. Сары-Челек, Кара-Алма, СоўКєлдї сатышсын ошентип жерди сатып бїтїп, элди сатат. Бизге мунун кереги жок. Буларда башка жол жок. - Чалгындоо иши їчїн гана аукцион єткєрїлєт деп жатышпады беле? - Андай эмес. Чалгындоо кылганда сєзсїз казуу болот. 12 кендин 10 чалгындоо деп жатышат. Ал жерлер эчак эле союздун учурунда изилденген. Ошон їчїн баарын инвесторлор билип алышып, кызыгып атышат. Канча тонна алтын бар экенинен бери белгилїї. Ушунун баарын жасап жаткан Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жетекчиси Учкун Ташбаев учурунда Максим Бакиевдин ЦАРИ синде иштеп анын вазири (орун басары) болгон. ЦАРИ-цар-падыша, ал эми И-дегени жана деген сєз. Жанадан кийин момун карапайым малайлар жана башка сєздї улай берсе болот. Мунун аты атайын ойлонулган нерсе. - 12 кенди сатуу боюнча теледеги тїз берїї кандайча їзгїлтїккє учурады? - Тїз берїїгє оппозициялык багыттагы 47 уюмдун єкїлдєрї “Асаба” партиясы баш болуп барышты. Алардын максаты тїз берїїдєгї аукцион канчалык таза єтєєрїнє байкоо салуу болчу.

Биз кєргєндєй ал жерде кворум болбосо дагы алтын чыккан кендерди аукционго коюп башташты. Жогор жактан бирєєлєр шапкесин алып алышканына кєзїбїз жетип, тїз берїїнї їзгїлтїккє учураттык. Эч нерсеге эч кандай зыян болгон жок. Бир да киши бирєєгє акараат айткан жок. Болгону сатуу ишин токтоттук. Кумтєрдєгї кетип жаткан акчаларды кайрысын, андан кийин бул иштерди караштыруу керек деген сєз болду. Биздин билишибизче аукционго катышкан фирмалар 1000 доллардын тегерегинде тєгїшєт экен. Бул Бабановдун, Учкун Ташбаевдин жана Атамбаевдин айдоочусу Икрамжандын эле иш аракеттери. Булар 14 кен чыккан жерин бєлїшїп алышкан деген маалыматтар бизге тїшкєн. -Аукциондун кайрадан жашыруун єткєрїп жиберїї мїмкїнбї? -Кайра да єткєрєбїз деп жатышыптыр. Бирок, биз кайра койдуртпайбыз. Биз бул боюнча аймактарда да иш жїргїзїп жатабыз. Ал жактарда да бизди балдар бар. Жалпы эл мындай калпыс кен байлыктарды иштеткенге каршы болуп жатат. - Кен байлыктарды иштетебиз дешкен инвесторлор жергиликтїї элдин макулдугун алуусу керек. Аукционго жергиликтїї бийликтин єкїлдєрї чакырылыптырбы? -Ал жактан элден уруксаат алышкан эмес. Ошол жерде айыл єкмєттєрїнєн келишкендер отурушту. Алар атайын чакырылыптыр. Чаткалдан, Ат-Башыдан келишкендер ачык эле чыга калышып, бизге туура эмес маалымат

беришкен. Биз аукцион болоорун билген эмеспиз дешти. -Ата мекендик инвесторлордон катыша алыштыбы? - Бирєє бар дешти. Бирок, анын артында деле чет мамлекеттик инвестор турат. Райкан Тєлєгєновдун иниси бир чет мамлекеттик инвесторлорду жетелеп жїрєт. - Тїз берїїнїн їзгїлтїккє учурашы да Кумтєр чатагынын бїтбєй жатканынан улам болду сыягы? -Жылдын башында президент Атамбаев Туркияга барып, межилисте сєз сїйлєгєн. Анда Кумтєр боюнча сєз айтып, Канадалык инвесторлордун алтынды иштетїїсїнєн Кыргызстанга пайда тїшпєй жатканын айткан. Кийин С. Жапаров тїзгєн Кумтєр боюнча кандай аяктаганын да жакшы билебиз.С. Жапаров Кумтєрдї улутташтыруу маселесин кєтєргєндє премьер-министр Бабанов каршы чыкты. Кумтєр менен 1997-жылы тїзїлгєн келишим боюнча 10 жылдан кийин 2007-жылы Кумтєр комбинаты толук боюнча Кыргызстандын карамагына єтїшї керек болчу. Тилекке каршы 2002-жылы Канадалыктар президент Акаев менен тїзгєн келишимде Кыргызстандын Кумтєрдєгї їлїшї 67 пайыздан 15 пайызга чейин тїшїп калган. Мунун єзї кылмыштуу келишим болгон. Бул иш боюнча кылмыш иши козголушу керек болчу. -Ал боюнча єкмєттїк комиссия иштеп жатканы маалым? - Єкмєттїн комиссиясы иштеп жатат, аягына чыга элек. Назаркул Жоошбаев

20-жылдан бери Кыргыз Республикасынын, кыргыз элинин тагдырын бир ууч адамдын чєнтєгїнє тїшкєн акча чечїїдє. Кїнїмдїк акчага алтын кендери, мамлекеттик байлык сатылып жатат. Советтик мезгилде изилденип, картага тїшїрїлїп, жалпы єлчємї, мїмкїнчїлїктєрї аныкталган кыргыз жериндеги бардык тоо кендери текейден арзан сатылган. Бийликтегилер элдин, мамлекеттин, кийинки урпактардын тагдырын ойлошкон жок. Чет єлкєлїк ишкерлер, келип жаткан кытайлар, келесоо кыргыз чиновниктерине акча берип, каалаган нерсени сатып алса болот деп ойлошот. Дїйнєдєгї эў зор алтын кендеринин бири болгон «Кумтєр» 1997 жылы 67% Кыргызстандыкы болуп, 2007 жылы мамлекеттин менчигине айланууга тийиш эле. Бирок, бийлик башка турсун, мына ушул кєзгє урунаар ЭЛДИН ЫРЫСКЫСЫН –«Кумтєрдї» четтен келгендердин «садагасына» соодалашты. Кумтєр миллиардаган доллар Канадалыктарга пайда берди, аны эч токтотуп койбой ушунча жылдан бери иштетип жатышат. Инвесторбуз дешкен алар эч кандай мыйзамды, эмгек кодексин сакташкан жок. Алган пайдасын жаап жашырып, жергиликтїї элди алдап келе жатышат. Бийлик болсо аларды колдоодо. Кумтєрдєн сабак алынган жок. Сабак алсак, Андашты, Жерїйдї, башка кыргыз жериндеги кендерди єзїбїз иштетмекпиз. Канчалаган, таланттуу жаштар, бизнесмендер жїрєт. Эл турат. Азыркы бийлик кылгандардын жїзї курусун. Тыйынга соодаланган кыргыз жерин кєрїнгєнї келип казып жатат. Алайда, Чаткалда, Чїйдє,

Кєлдє кытайлар, корейлер жїрїшєт. Чет элдик шылуундар ар тїрдїї компаниялардын атын жамынып келип жатат. Тїштїк Америкада, Африкада, Азияда аборигендерди алдап, маскаралаган митайым «келишимдерди» тїзїп, азыркы бийликтин бекитип берїїсїн кїтїп турушат. Алар эл тынчыса эле кыргыз жериндеги болгон байлыкты соруп алып кеткенке даяр. Бїгїн аукциондун андай келишимдерден эч айырмасы жок! «Кумтєрдї» саткан саясат улантылууда. Азыркы бийлик бир «Кумтєрдїн» эбин таба алган жок. Эми 14 «Кумтєрдї» жєндєй алабы? Азыр Кыргызстан дїйнєдєгї экологиясы эў начар деген 10 мамлекеттин катарына кирет. Ата-бабалардан калган салкын тєрлєр, жайлоо-єрєєндєр, ажайып табигат талкаланып келе жатат. КЫРГЫЗ жерин уулантуу, кендерин казуу эч пайдасыз улантылып жатат! Ага жол ачылууда. Бул МЕКЕНДИ сатканга барабар! Кыргыз эли кен байлыктарын жана киреше бере турган тармактарын єзї иштетет! Учурдагы бийликтин акылы жетпесе кийинки муундарга калтырыш керек. Же болбосо, кирешени акыйкаттуу бєлїшїшї керек, Кыргызстанга жетимиш пайыз, чет элдик ишкерлерге 30 пайыз. Азыркы бийлик – акаевчилер, бакиевчилер МЕКЕНДИ сатуу аркылуу, экономиканы, мамлекетти башкара албастыгын кєрсєттї. Элдин улуу жолу, єзгєчє миссиясы жєнїндє тїшїнїгї да жок. Калкка жол кєрсєтїп, чыныгы иш жасай албастан, ар кимдин акыл айтканына, садагасына арбалып турат. «Асаба» элдик кайра жаралуу партиясы 31-август, 2012-жыл


4

ЭЛ АДАМЫ

Азимбек БЕКНАЗАРОВ коомдук ишмер:

“ЖОГОРКУ КЕЎЕШТИ ТЕЗ АРАДА КЕТИРЇЇ БОЮНЧА КЫЙМЫЛ ТЇЗЇЛЇП ЖАТАТ” - Азимбек Анаркулович, парламенттик бийлик аталганыбыз менен бир адамдын бийлиги орноп бара жатканы байкалат? - Биз бир адамдын їй бїлєсї, бир партия башкарганын баштан єткєргєнбїз. Азыр да Жогорку Кеўеште СДПК эмне десе ошону єкмєт башчысына шайлап беребиз. Эптеп эле єкмєттїн курамына кирип иштеп калсак болду деп жатышат. Бир партиянын бийлигин тїзїїгє аракет болуп жатат. Бирєєсї да конституцияда кєрсєтїлгєн оппозициялык орунга баргысы келбейт. Андыктан ошол оппозициянын ролун мен жана менин тилектештерим аткарайын деп чечтик. Бїгїндєн баштап азыркы бийликке оппозиция деп єзїмдї жарыяладым. - Бабанов менен чогуу оппозицияга єттїўїзбї? Коомчулукта ушундай сєз болуп жатат? - Мен Бабанов менен чогуу эмесмин. Ал турсун мен коррупциялык схемаларга тиешеси бар деген тизменин катарында Бабанов да бар. Мен їч ай мурда кїздє саясатка келишимди айткам. - Эмне себептен башка учурда эмес. Премьер –министр кызматтан кеткенде оппозицияга єткєнїўїз табышмактуу болуп жатат? - Бул жєн эле дал келїї болду окшойт. - Бийлик кызмат берсе барасызбы? -Эч кандай бийликке барбайм. - Оппозициянын негизги максаты кандай болот? - Учурда Жогорку Кеўешти тез арада кетирїї боюнча коомдук кыймыл тїзїлїп жатат. Мен ал кыймылга кирем. Уюштуруу иштери чечилип жатат. - Оппозицияда кимдер бар? - Жакында пресс конференция беребиз. Ошондо баары айтылат. - Жогорку Кеўеш таркаса кайра эле азыр отурушкан депутаттар келет да? - Мен парламенттик республикалардын абалын изилдеп кєрдїм. Мисалы, Туркия ушундай биздегидей абалга туш болгондо 31-август, 2012-жыл

шайлоолорду тез- тез єткєрїїнїн негизинде абалдан чыгып кеткен. Кайта шайлоо болсо, эл булардын иштегенин кєрїп калды. Шайлоочулардын 20 пайызы чєнтєккє карабай мээлери менен добуш беришет. Бул жолу да акчалуулар келиши мїмкїн. Бирок, акырындап отуруп элдин чыныгы кєзї ачылат. Элге бийлик кураганды їйрєтїї керек. Улам эле революция кылып бийликти уратканды эмес, кураганды їйрєтїшїбїз зарыл болуп турат. Шайлоону тез-тез єткєрїїдєн коркпошубуз керек. - Канчалык сот реформасы тууралуу сєз кылган менен Сотторду тандоо кеўеши булганган сотторду тандап жатканы тууралуу коомчулукта нааразычылыктар кїчєп жатканы байкалат? - Сот реформасы боюнча, кезинде Отунбаеванын указы менен кызматтан четтелишкен бир топ судьялар кайра Жогорку Соттун судьялыгына єтїштї. Алардын ичинде Канттагы цемент-шифер комбинаты чет элдик инвесторлорго мыйзамсыз сатууга єбєлгє тїзгєн судьялар бар. Алардын ичинде Максим Бакиевдин рейдерлик иштерине сот тарабынан жардам берген, 100 кг. Героинди ташыган адамдарды кое берген. Апрель окуясында ишин таштап качып кетишкен судьялар бар. Булар учурунда ушундай кылыктары їчїн кызматтан четтелишкен болчу. Отунбаеванын указы бїгїн да кїчїндє. Аны эч ким жокко чыгарган жок. Ошого карабастан сотторду тандап алуу кеўеши ал кишилерди судья катары аларды президентке сунуштап жатышат. Бирок, коомчулук бул иштерди кєз жаздымда калтырбайт. Єздєрїнїн кєз караштарын президент, ЖКга чейин айтышат деген ойдомун. - Кадр саясаты кандай болуп жатат? - СДПКадан єкмєттє биринчи вицепремьер- министр болуп Карашев отурат. Карашев 7-апрелде Бакиев менен ак їйдїн 7-кабатында отурган. Президенттик аппарат башчысы Ж. Сатыбалдиев, Укушев, Казаков отурушат. Казаков Майрам Дїйшеновнанын жанында жїргєн. Аксы окуясынын кїнєєкєрї делген Зоотбек Кудайбергенов иштеп атат. Ошондуктан президент Атамбаевге айтаар элем, ал орунга

иштей турган СДПКдан кадрларыў жок болсо, эки революцияда теў биз менен їзєўгїлєш жїргєн “Асаба”, “Ата-Мекен”. “Жашылдар” жана башка партиялардан жаштар ишсиз жїрїшєт. Ошолорду кызматка алса болбойбу?.. Мен муну СДПКнын мисалында гана айттым. Ак їйдїн телефондору жазылган справочникти ачып карасаў Акаевдин заманы келгендей баягы эле аттар. - Кийинки кезде Тїлеев жана бир министр коррупция боюнча камалды. Коррупция менен кїрєшїїнїн абалын кандай баалайсыз? - Баш мыйзамдын негизинде коррупция менен Баш прокуратура гана кїрєш жїргїзєт. Бирок, тилекке каршы баш мыйзамды бузуп бул вазийпаны Коопсуздук Кызматына ыйгарып койду. Анча-мынча пара алышып кармалгандарды эсепке албаганда айрым бирєєлєрдїн арткы чєнтєгїнє акча тыга коюп кармоонун деўгээлинде чектелип калды. План толтуруу аракети болуп жатат. Коррупция менен кїрєшєбїз десе Убактылуу єкмєт баштаган улутташтыруу саясатын башташ керек эле. Мына Нарын рестораны качантан бери ээси жок болуп турат. Аны чечкенге азыркы бийликтин кудурети жетпейт. Мындай имараттар толтура. Учурунда биздин убакыт жетпей калган. Коррупция пара алуу, берїї менен эле кїрєшїї эмес. Коррупция мамлекеттин кызыкчылыгына олуттуу зыян алып келген келишимдер. Лиценция, кредиттердин берилиши, чет элдик аферист инвесторлордун кызыкчылыгын мамлекеттик кызматкерлер тарабынан коргоо жана башкалар. Ушул багыттарда иш жїргїзїїсї керек болчу. - Сиз сот, прокуратура тармагын жетектеп турганда козголгон иштердин абалы кантти? - Убактылуу єкмєттїн учурунда Баш прокурор Ибраев тарабынан козголгон кылмыш иштеринин 70 пайызы жабылды. Ошол эле Тїлеевдин 2010-жылы козголгон иши Байболовдун мезгилинде 2012-жылы кыскартылган? Мен азыр ошол иштердин жабылганы боюнча президентке талап коюп жатам. Азыркы расмий бийлик бир кишини соттоп же болбосо июнь-апрель окуяларына кїнєєлїї деп качып жїргєн-

дєрдї кармап келе алган жок. 7-апрель боюнча жїргїзїлїп жаткан сот 8 айдан бери токтоп турат. Убактылуу єкмєт тарабынан соттолгон Ахмат Бакиев легитимдїї бийликтин соту тарабынан бошотулуп качып кеткенге шарт тїзїлдї. Суталинов соттун алдына келип отуруп калганга чейин эч ким аны кєргєн жок. Ушул маселелер боюнча мага єлгєндєрдїн туугандары. Саясый коомчулуктун єкїлдєрї сиз ишсиз жїрсєўїз эле жоопкерчиликтен качып кетем деп жатасызбы? Сиз бизге жардам бериўиз дешїїдє. Мен ушундай шарттан улам саясатка кайра келїїнї туура кєрдїм. - Танаевдин Кыргызстанга келгени жатканы тууралуу кабардан кулактар боло алдыўызбы? - Жакында Танаев Кыргызстанга келем дегенде баш прокуратура анын камын кєрє баштаганынан маалыматым бар. Кумтєр чуусу башталганынан улам токтоп калды окшойт. Себеби Кумтєр боюнча келишимде Танаев кол койгон. - Коррупция боюнча айтып жатасыз. Коррупция менен кїрєшїї боюнча єзїўїздє программа барбы? - Мен кїч тїзїмдєрїн башкарып турганда ар он кїндє коомчулукка эмне иштер жасалганы тууралуу маалымат берип тургам. Азыркылар дымып отурушат. Мамлекеттик органдардын жїргїзїп жаткан иштери коомчулукка ачык болушу керек. Ошондо коррупция жоголот. Коррупция менен кїрєш десе эле бирєєнї колдон кармап алуу эмес, алардын ачык иштєєсїн камсыз кылууга жетишкенде гана максатыбыз орундалат. Депутат кезимде коррупция боюнча комитетти жетектеп турганда бир топ мамлекеттерди кыдырып коррупция менен кантип кїрєшїп жаткандыктары тууралуу тажрыйбасын кєргєм. Бир эле ушундай жол бар. - Азимбек Анаркулович, саясаттан кєрїнбєй кеттиўиз. Эмне иш менен алектендиўиз? - “Мен кыргызмын”- деген китепти жазып бїтїп калдым. Бул менин китебимдин їчїнчї бєлїгї. Жакында жарыкка чыгат. Юридика илиминин кандидаттыгын жактадым. Н. Чокон


5

БИЙЛИК

“Ата-Мекен” коалициясынын лидери Ємїрбек ТЕКЕБАЕВ ТЕКЕБАЕВ::

“МЕН ПАРЛАМЕНТТИН ТАРАШЫНА НЕГИЗ ЖОК ДЕП ЭСЕПТЕЙМ” - Азимбек Бекназаровдун азыркы парламент єзїн єзї таратышы керек деген пикирине сиз парламент депутаты, бир фракциянын жетекчиси катары кошуласызбы? - Бекназаров єзїнїн конституциялык укугун пайдаланып жатат. Кыргызстанда оппозицияда болуу ардактуу иш. Биз эркин коомдо жашап жатабыз. Жарандар ар кандай ой-пикирде болгонго укуктуу. Бирок ошол ой-пикирди турмушка ашыруу аракеттери мыйзам чегинде болушу керек. Мен парламенттин тарашына бїгїн негиз жок деп эсептейм. - Парламент эч кынтыксыз иштеп жатат деген ойдосузбу? - Эми єзїбїзгє жараша парламентибиз бар. Кемчиликтер менен иштеп жатат. - Єкмєттї кетирїї жараянынын компраматтар кармашы менен коштолушу парламентти таркатуу демилгелерине шыкак болду деген ойлор бар. Парламентке каршы пикирдин жаралышына депутаттардын єздєрї негиз тїзїп берген жокпу? Депутаттар, анын ичинде сиз да єзїўїз ушундай жагдайга себепчи болдум деп ойлобойсузбу? - Мен єзїмдї себепкер болдум деп ойлобойм. Парламентке карата биздин єлкєдє эмес, бардык єлкєлєрдє ар дайым нааразылык болот. Анткени уткан тарап, утулган Кечиккен кат

тарап болот. Бул табигый иш. Бирок утулсаў да, шайлоонун жыйынтыгын таанып, аягына чейин беш жыл чыдашыў керек. Бабанов кетсе эле парламент жаман иштеген болуп калабы? Тескерисинче, парламенттин эў жакшы жасаган иштеринин бири деп эсептейм. Ошол иштин башында тургандардын бири болгонума мен сыймыктанам. Буга бїгїн акылы жетпеген кыргыз жарандарынын акылы кийин жетет. Мен Бакиев, Акаев жєнїндє башында айтканда да, мага ишенишкен эмес. Парламент єзїнїн Конституцияда кєрсєтїлгєн укугун гана эмес, милдетин да аткарды. Парламент єкмєттїн ишин кєзємєлдєйт. Жаман иштесе, аны жумуштан айдайт. Ошону їчїн биз айлык алып отурабыз. Ошону їчїн эл Кыргызстандын тагдырын ишенип, биздин колубузга берген. Кийинки премьерлерге сабак болду. Бизге парламентте ушундай принципиалдуу фракциялар керек деп шайлоочулар ыраазы болушу керек. - Бїгїн жаўы оппозициялык блок да тїзїлїп, жакын арада нааразылык акциялары башталаары кабарланды. Соўку оппозициялык маанай кїч алып, чоў саясий толкундоолорго алып келет деп кооптонбойсузбу? - Демократиялык коомдо ар кандай кєз караш болот. Ошонун ичинде оппозициялык кєз караштар да болот. Мыйзамда кєрсєтїлгєн чекте ал кєз караштар айты-

лып, жарыяланып турат. - Саясий толкундоолор болуп кетишине негиз барбы? - Мен эч кандай негиз жок деп ойлойм. Кээ бир саясий жоопкерчиликсиздик менен сырттан аралашкан кїчтєр болбосо, Кыргызстандын ичинде чоў нааразылык толкундоолордун болушуна негиз жок. - Ошентип, сиз менен їзєўгїлєш жїрїп келген Азимбек Бекназаров оппозиция болду. Эми аны менен кызматташа аласызбы? - Биз бардык саясий кїчтєр менен, анын ичинде Азимбек Бекназаров менен да иштешкенге ынтызарбыз. - Болочок коалицияга “Республика” фракциясы кирсе, “Ата Мекен” кирїїдєн баш тартат деген маалыматтар бар. Сиздер кандай шартта жаўы тїзїлє турган коалиция-

га киришиўиздер мїмкїн? - Биз эч кандай шарттарыбыз тууралуу расмий билдире элекпиз. Коалицияга кирїїдєгї негизги шарттарыбыз - программабызды, негизги принциптерибизди, пландарыбызды жаўы єкмєт єз ичинде камтыш керек. - Социал-демократтар премьерликке сунуштаганы айтылган Жантєрє Сатыбалдиевдин талапкерлигине кандай карайсыздар? - Андай сунуштар бизге расмий тїрдє келип тїшє элек. Сунуш келип тїшсє, талапкерлигин караганга даярбыз. - Єзїўїздєр єкмєт башчылыкка кимди сунуш кыласыздар? - Биз ал маселени азырынча карай элекпиз. Кубат Касымбеков Азаттык

Кыргыз республикасынын президенти Атамбаев Алмаз Шаршеновичке

ТЕМИР ЖОЛ ТУЎГУЮКТАН ЧЫГУУ БОЛУП ЭСЕПТЕЛЕБИ?

Сиздин »Азаттык» радиосунун журналистери Султан Жумагулов менен Венера Сагындык кызына берген маегинизди окугандан кийин тємєнкї суроолорду сизге тартулоону туура кєрдїк.

Сиз буга чейин да бир топ жолу жана єзгєчє Кытай-Кыргызстан -Єзбексан темир жолу салынып калса, Кыргызстан туўгуюктан чыгып кетет, єсїп кетишине чоў тїрткї болот деп баса белгилеп

келесиз. Муну биз жакында Кытайга барчу сапарынызда Кытай-Кыргызстан келишимине кол койгону калыпсыз деп тїшїнїп Тємєнкї суроолорду берїїгє мажбур болуп жатабыз. Себеби бул маселе Кыргыздын келечеги їчїн єтє опурталду. Ушул келишимден кийин Кыргыз миўдеген жылдан бери ээлик кылып келген эл-жеринен айырылып калышы да мїмїкн болуп турат. Бул суроолор жалаў эле биздин партиянын кєйгєйї эмес бїт Кыргыз элинин кєйгєйї. Кытайдын кызыкчылыкдары бїт дуйно жїзїнє белгилїї. Бир жарым миллиард эли бар мамлекетке жерин кенейтиш єтє эле маанилїї. Ушундан улам тємєнкїдєй суроо туулуп жатат. Темир жол сиз їчїн туўгуюктан чыгуу болуп эсептелеби? 21-майда Кытайдын Кыргызстандагы элчиси В.Кайвен Кыргызстан ММКларына маек берип жатып сиздин Кытайга барчу сапарыўыздын єтє маанилїїлїгїн баса белгиледи (21-май Бара-

келде ж.б.). Бул маалымат сиздин “Азаттыка” берген маегиўиз менен салыштарганда байкалып турат. Бул жолку Кытайга сапарыўызда андай келишимге кол койсоўуз анда тарыхта Кыргыз элине жасаган чыккынчылыгыўыз болуп калбайбы? Себеп бул темир жолду Кытайлар салса,ошолор каржыласа экономикалык кєз карандылыка алып келбейби? Кытай тарабына олжо болуп калбайбы? Ансыз деле сиз курган єкмєт Кытайдан бир топ кредиттерди алып жатасыўар. Бир эле мисал”Датка-Кемин”ЛЕП курулушу учун. Маалымат катары кабарыўыз болсо керек Кытайдын жашыруун карталарында ОртоАзия жана Россиянын Уралга чейинкиси илгертен эле Кытайдын аймагы болуп эсептелет. Ал эми сиз ниеттенип жаткан долбоор ишке ашса Кытайдын элинин массалык тїрдє миграция болушуна шарт болбошуна кепилдик бере аласызбы? Мурдагы адилет министр

Шыкмаматов Алмамбет бир топ жолу учурунда бїгїнкї кїндє Кыргызстанда мыйзамсыз 90 миўден ашык кытайлар жашап жатканы, ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстандагы кытайлардын саны бир канча жїз миўди тїзєєрї айтылып жїрєт. Эгер Темир жол Кытайларга берилсе, ал жерде миўдеген Кытайлардын жарандары иштесе,темир жол бїткєнчє Кыргызстанга 5 миллион Кытай жараны келбейт деп кепилдик бере аласызбы? Эгер беш миллион Кытай келсе, алар да биз Кытайга кошулабыз деп чыкса бул Кыргызстанды жана Кыргыз элин жок кылган болуп эсептелбейби? Мына ушуну Кытай экспансиясы деп тїшїнїш керек го? Бир мисал акыркы жылдары Канада келген Кытайларды киргизе берип, бїгїн Канадада жашап жаткан кытайлар биз тилибиз расмий мамлекеттик тил болсун деген талап коюуп жаты(Уландысы 6-бетте) 31-август, 2012-жыл


6

УЧУР

ТЕМИР ЖОЛ ТУЎГУЮКТАН ЧЫГУУ БОЛУП ЭСЕПТЕЛЕБИ? (Башы 6-бетте) шат. Эми Канадалыктар эмне кылаарын билбей калышты. Сиздин маалыматыўызга; Кытай Республикасы 50-жылдан бери єзїнїн экспансия жана ассимиляция саясатын ишке ашырыш їчїн бизге жакын Уйгур элинин жашап жаткан жерине 50 миллион Кытайды ички териториясынан кєчїрїп келишти эле ошол жерде жашап жаткан 40-миллионго жакын уйгурлар кєрїнбєй калды. Азыркы убакта Синзян уйгур автономиясында 7 миллионго жакын уйгур эли калса, мындан їч жыл мурун болгон уйгурлардын окуясынан кийин Кытай бийлиги дагы 8-милион кытайды ич тарабынан кєчїрїї чечимин кабыл алды. Бул чечим ишке ашырылгандан кийин ал жердеги уйгурлар жоголот. Мындан кийин Кытай Орто азияны тымызын экспансия кылганга жол ачылат. Сизде Кыргыз бийлигинин башында турган адам катары мындай маалыматтар болушу керек. Тескерисинче чоў мамлекеттерге кошоматтык кїчєгєнсїйт. Кыргыздын тоосунун атын Путинге бере койдуўуз. Ал тургай Кытайдын экспансиясынан ошол эле дїйнєдєгї эў кубатту єлкєлєрдїн бири Орусия да кооптонуп жатпайбы? Кытайлар согушпай этпей эле Уралга чейин Кытайлар толуп кетти деп атышат. Сиз бийликке отурганызга эки жылдан ашты. Кытай тарап иштетип жаткан жїздєгєн алтын кендери Кыргыз элине экология жана башка зыян келтирип, жергиликтїї эл канча жолу ММК аркылуу бийликке тїздєн тїз кайрылып жатса да, сиз тараптан кєўїл бурулбай келе жатат? Эмне себептен алардын мыйзамсыз лицензиялары жокко чыгарылбайт? Ошол эле учурда Кыргызстанга белгилїї Тоо кен єнєр жайы боюнча кесибин жакшы билген адистер Шергазы Мамбетов, Орозбек Дїйшеев жана башкалар ачыктан ачык бийликти кїнєєлєп жатса жооп жок. Эгерде силер коомчулуктун оюна тїздєн тїз жооп бербесеўер силердин єткєн бийликтен эмне айырмаўар бар, кантип силерди демократ жол менен келген бийлик деп атаса болот? Сиз мїмкїн бул иштерге тиешем жок ,єкмєттїн иши дегиўиз келген менен ошол єкмєттє Сиздин партияндан чыккан жетекчилер, парламент мїчєлєрї да отурушпайбы? Сиз экономикага тїздєн тїз кийлигишип Темир жолду куруш керек деп жатпайсызбы. Эмне себептен сиз тарап бир гана Кытай инвесторлору менен ишетешебиз деп жатышат? Жакында Ар-Намыс партиясы башка инвесторду сунуштаса (Германия тарабынан сунушталган инвесторлор)эмне їчїн кєўїл бурулбайт? Кытай инвесторлору жаўыланган технологияларды алып келгендин ордуна, эски технологияларды колдонгону аз келгенсип, уулу заттарды колдонуп Кыргыз экологиясына кайтарылгыч зыян келтирип жатса сиздер унчукпай отуруп, Кытайлардын гана кызыкчылыгын кєздєп жаткандайсыўар? 31-август, 2012-жыл

Акаев Їзєнгї-Куушту Кытайга бергенде жана 2001-жылкы НьюЙорктогу жардыруулардан кийин Кытайдын суроосу менен Чыгыш туркистан уйгур уюмун террорист деген Акаев болгону белгилїї. Мына ушундай кызматы учун Кытай тарап Акаевдерге миллиард доллар берген маалыматтар бар. Ошондой эле маалымат Бакиев бийлиги жєнїндє да бар. Жїздєгєн алтын жана башка кендерди, бїт Кыргызстанда чыкчу кыш чыгарчу кендер, Кытай тарап иштетип калган деген маалыматты эч ким тєгїндєй элек. Дагы бир аз турганда Жетим Тоо, Сандык жана башкалар да єтїп кетмек. Кытай дїйнє жїзїндєгї бирден бир гана єлкє єз жаранына бєлєк єлкєгє кетип жатса колуна жетиштїї каражат берген, ошол барган жерине барып отурукташып єзїн багып кеткенге, мына ошол ыкманы Кыргызстанда да колдонуп жатканы маалым, ошон їчїн биздин сатылгыч чиновниктерди оўой олтоў алып коюп жатышат. Деги Кыргызстанды таландыга салган саясат качан токтойт? Кыргыздын байлыгын ошонун ичинде 2400-ашык Алтын жана башка кендерин таланып жатса аны тартипке келтириш сиздердин милдет да? Убагында Кумтєр келишими тїзїлїп жатканда алтын бир унциясы 24 доллар эле, азыр 1700 доллардан ашты. Эми темирдин баасы кескин єсє баштады. Єзїўєргє белгилуу болгондой Жетим Тоонун байлыгы дїйнєдєгї эў чоў байлыктардын бири, андан башка кїмїш жана башка байлыктардын санын эсептей берсе єтє эле кєп. Эгер ушул байлыктарды туура колдонсок єз байлыгыбыз єзїбїзгє жетет. Ал эми сиз сунуштап жаткан темир жол ошол Жетим Тоонун,Сандыктын жана башка кендердин жанынан єтїп жатпайбы (Азаттыкка берген маегинизде) Сиздердин мурда берген убадаларынар менен акыркы Азаттыкка берген маегинизди салыштырса ,мындайча айтканда бул темир жол Кытайларга келечекке шарт тїзїлїп жатпайбы? Кытай ишкерлери бїгїн эле Кыргыз кенинен чыккан алтынды рудасы менен (топурагы менен) кошо ташып кетип жатышат, эгер темир жол курулуп калса эшолондоп ташый баштайт да. Акыркы айларда Латын американын бир топ єлкєлєрїнїн башына жетекчи болуп эл патриотторду шайлагандан кийин Аргентинада бїт нефти жана башка байлыктарын улутташтырып салышты. Боливияда да жакын арада улутташтырылды темир жана башка кендери, андан мурун Венесуеланын президенти Уго Чавес бул ишти єзїнїн єлкєсїндє баштаган. Ошолордо иштеп жаткан инвесторлор Европадан, Америкадан жана башка кїчтїї єлкєлєр кыйкырып кала беришип жатпайбы. А силер болсо Кумтордєгї кыргызстандын їлїшїн 30% жеткиздик деп мактанасынар. Эмне себептен силер андай жолго барбайсыўар? Эмнекызыкчыгынар бар? Жаны-Багыт партиясынын тєрагасы, Рамазан Дырылдаев

Ф А С

Жогорку Кеўеш єкмєттї кетирип єз баласын єзї муунтуп єлтїрдї. Чынында ушундай болду. Мындан башкача салыштыруу табыш кыйын. Ємїрбек Токтогуловичтин революцияга эле катышпаганы болбосо, єз баласы болчу. Деги эле єкмєт мїчєлєрї баары эле єз балдары эле. Бул жагынан алганда “кыргызчылык” катуу єкїм сїрїп єкмєт мїчєлєрї єкмєт башчысына караганда єздєрї келген коалициянын лидерлерин кєбїрєєк кулак тєшєшчї. Маселен, Айыл жана суу чарба министри “Ата-Мекен” коалициясына тийешелїї болгондуктан Є. Текебаевдин кирпиги менен теў айланып турган. Мамлекеттик каттоо кызматы “Ар Намыс” коалициясына тийешелїї дегендей?..Тилекке каршы кайсы бир министр кемчилик кетирсе, єзї єкїл болгон коалицияга сєз тийиши керек болчу. Бизде андай болбой жатат. Баары баягы эле кыргызчылык. Иши кылып бийликтин баарын кєпчїлїк коалицияга кирген партиялар бєлїшїп алышып, жоопкерчиликти бири да моюндарына алгысы келбей келгендиги карапайым калкка анча байкала бербеген менен саясый чєйрєгє жакшы эле маалым болуп келди. Элди алдаса болоорун єздєрї да абдан жакшы єздєштїрїп алышкан эмеспи. Бир алдаса болот, эки алдаса болот анан кылтакка єздєрї илинээрин Акаев менен Бакиевдин бийлиги ырастап келгенин унутуп салышканы кызык болуп турат. Бийликтин табити мурдатан ушундай болуп келген эмеспи. Кейиштїїсї эле сабак алышпаганы болуп турат. Бу саясаттагы “кылык-жоруктар” жугуштуу болот. Эки эмес беш революция болсо деле ушу кейпибизди кийгенибиз кийген окшоп калды. Жогорку Кеўешке бийликти алып бердик, їй бїлєлїк башкарууну жойдук деген менен баягы эле бийлик, байлык талаш болуп келген жана болуп жатат. Єкмєт башчыны мындай коелу министр, губернатор тїзїк иштеп баштаса коркуп кетип, кызматтан эртеси кууп тїшмєй адат болуп калган. Илгери Баткенге Айбалаев губернатор болуп барып, чек арадагы кєйгєйлєрдї чечип, ишканаларды иштетип баштаганда ак їйгє жакпай калганы да чындык. Болбосо тїштїккє барчу губернатор сєрєй “чемоданын” унчукпай толтуруп, ал жактагы элдин кєйгєйїн ак їйгє жеткирбєєнїн аракетин кєрїп,

кайра унчукпай баса берчї. Бул да традиция болуп калган. Чынында єткєн эки президенттин учурунда Баткенге Айбалаевдей чек арадагы маселени ачык айтып иштеген, президент барган жок. А кишинин андагы ишине азырга чейин Баткендиктер ыраазы болуп келет. Бакиевдин тушунда Исмаил Исаков Коргоо министрлигинин аброюн кандай кєтєрдї? Ал да элге учурунда маалым болгон. Казармалардын абалын оўдоп койгонуна офицерлер азырга чейин ыраазы. Бул тармак коомчулукка жабык болгон менен эл деген калыс, ар дайым кєрїп турат экен. Акыры Исаковду Бакиев кызматтан алганы аз келгенсип, тїрмєгє чейин отургузду. Акырында єзї чет мамлекетке качып тынды. Чынында Айбалаев деле бийликке барбайт болчу. Ошол учурдагы коррупцияга белчесинен баткан бийлик Баткен коогалаўынан улам губернатор кылууга аргасыз болгон. Болбосо, эл оозундагы имиштерге караганда мындай кызмат ал учурда 100 миў АКШ долларынын тегерегинде турчу. Исаков болсо, 2005-жылдагы революциянын шарапаты менен Коргоо министрлигине келип калганы да чындык. Бакиев революциядан кийин кєп узабай эле революциядагы тилектештерин ээрден шыпырып тїшпєдї беле?.. Азыркы президент Атамбаев деле мурдагы “байкеси” менен “алтын акесинин” кылыгынан алыс кете албай туру. Буга чейин премьер-министрди єўчєй кара боек менен боеп келген Текебаев Бабановду кызматтан кетирїїгє жетишкенден кийин єкмєт башчысынын жаман жагы менен бирге жакшы иштери да болду деп жумшарды. Бабанов болсо буга чейин кызматтан куулуп жатканда “бизди кыргыздарды кєрє албастык єстїрбєй келе жатат”- деп, бир нече ирет кайталаганы бар. Текебаевдин сєзї менен айтканда жакшы иштер болгон менен Бабановдун кызматтан кетишинде чынында кєрє албастык, кызматтан коркуулар да болбой койгон жок. Ушундай шек саноолордон улам мурдатан премьер-министрлик орунга орус же амбициядан алыс адам отургузулуп келген. Бул ирет да ошол “ооруу” кайталанып баштады. Эртеўки президент Бабанов болуп калбаса экен деген чочулоолор азыркы мамлекет башчысына эле эмес башкаларга да уйку бербей жатканы чындык. Ошондуктан улам эми техникалык єк-

мєт тїзмєкчї болушуп, алп урушуп жатышат. Техникалык єкмєт дегени баш мыйзамга туура келеби, келбейби эске алган адам жок. Текебаевдин пикирине караганда жаўы єкмєттї тїзїїдє єз шарттарын коерун. областтык деўгээлдеги кїч структуралардын жетекчилерин, фискалдык органдардын жетекчилерин, єкмєт мїчєлєрїн, губернаторлорун ротация кылуу мїмкїнчїлїгїн коалицияларга берїїнї айтты. Баягы эле бийлик талаш бїтпєй келет. Дагы бир депутат Каныбек Иманалиев єкмєт бул парламент жалдап иштеткен жалданма жумушчу экенин карапайым калкка тїшїндїргїсї келди. «Биз єнїгїїнїн ушул жолун - парламенттик башкаруу системасын тандап алгандан кийин єкмєттїн отставкасын трагедия катары карап, єлкєгє туруксуздукту алып келет» деп жорубашыбыз керек”- дейт. Бирок, баш мыйзам боюнча єкмєт башчысына бийликтин эки, чылбыр бир тизгинин бериш керек эле да. Иш жїзїндє тилекке каршы андай болгон жок. Министрлер иш учурунда єкмєттїн жыйынында анан да намаз убагы болду деп, жыйындан чыгып кетишип, иш аяктаганда саат бештен кийин єздєрїнїн коалиция лидерлеринин бєлмєсїнєн чыкпаса анан кайдан премьерминистр башкарсын. Парламенттик башкарууну тандап алышкан Тїрк туугандардын башбаканы (премьер-министри) Эрдоган канча жылдан бери їзїрлїї иштеп келе жатат. Президентти ким экенин эл анча биле бербеген менен премьер-министрин сырткы єлкєлєр да жакшы билишет. Эрдоган учурда дїйнєлїк лидерлердин катарына кошулду. Президенттин бийлигин баш мыйзамда канчалык чектеген менен Алмаз Шаршенович президент боло электе эле мени баары угат, уктурам деген сєзїнїн єтєсїнє чыкканга аракет кылып келе жатат.Єкмєт башчысын кызматтан алууга президент тарабынан “фас”- деген комнада болбосо Текебаевдин алы келмек эмес экенин саясатчылар айтып атышканы бекер эмес сыяктуу. Иши кылып премьер-минитрлик кызматка унчукпаган, єйдє карабаган, президент болом деген амбициядан алыс байлыгым болсо болду деген кудай момун же болбосо тили буруу бирєєнїн келиши кїтїлїп жаткансыйт. Коомчулукта андайлардын катары деле арбын. А. Бостон


7

ОБОНЧУ ДА СЇЙЄТ

Абидин Темиров:

«СЕЗИМДИ БИЛДИРЇЇНЇН ЖОЛДОРУ КЄП»

Обончу, ырчы Абидин Темировдун алгачкы жана кийинки сїйїїлєрї туурасында маектештик.

СЇЙЇЇ ТЕМАСЫ ЭЧ КИМДИ КЫЗЫКТЫРБАЙ КОЙБОЙТ Сїйїї темасы эч кимди кызыктырбай койбойт. Мен мына кыркка келип, сїйїїнї такыр тїшїнє албай койдум. Анткени, бирєєнї чындап сїйсєў, же тескерисинче, ал сени чындап сїйсє чыныгы аруу сїйїїгє жетпей калат. Же болбосо, сен аны таанып, ал сени тааныбай туруп жетпей калган сїйїї, адамдын сїйїї тарыхы болуп калат экен да. Бир чети армандуу болсо, экинчи жагынан караганда эў таза сїйїї ошол деп ойлойм. Менде да ошондой сїйїїлєр болгон. Мен сїйгєн адам, менин сїйєєрїмдї билбей калды болуш керек. «Эки тоо кєрїшпєйт, эки адам кєрїшєт» дегендей, качандыр бир убакты кезигип калсак балким айтат чыгаармын.

РОМАНДАРДЫ ОКУП ОТУРУП СЇЙЇЇНЇН МАГА КЕЛЕ ЭЛЕКТИГИН БАЙКАДЫМ Туў сїйїїм деп айтпайм, балалык сїйїїлєр деген болгон. Бирок, кинолорду кєрїп, романдарды окуп отуруп чын сїйїїнїн мага али келе элек экендигин байкадым. Ошондой бир отко кїйїп, сууга чєгїп, кээде «крышам» кетип, кандайдыр бир белгисиз жактарга учуп кеткен учурлар боло элек.

КЫРГЫЗДА ТАТЫНАКАЙ, ЧЫРАЙЛУУ КЫЗДАР КЄП Кыргызда ушунчалык татынакай, чырайлуу кыздар кєп. Анан кантип эле ошолордун ичинен бирин-онун жактырууга болбосун. Жактырасыў, ал адамга билгизбесеў да ичиўде кала берет. Башка улутка караганда єзїўдїн кыргыздын кыздарын сїйгєн жакшы. Адабиятта поэзияны карасаў, кыргыздын кыздарынын сулуулугун ушунчалык кєркємдєп берген. Ошондон улам, мен сїйсєм дагы кыргыздын кызын гана сїйєм деген ой пайда болгон.

АТАЙЫ БИРЄЄГЄ АРНАП ОБОН ЧЫГАРА ЭЛЕКМИН Чынын айтыш керек. Кандайдыр бир сезимдер аркылуу, атайлап бирєєгє ар-

нап обон чыгара элекмин. Чыныгы апама арнап ыр жаздым. Анан «Ала-Тоо» деген ырымды чын жїрєгїмдєн жазгам. Кадыралы Артыков бир жолу «Абидин, сен єзїўдїн тагдырыўды єзїў кєрбєй туруп, ыр менен жазып койгонсуў» деп айтты эле. Токтобїбї Черикчиева «Кайыр кош» деген ырымды биринчи жолу сахнага ырдап чыккан. Кийин ойлоп кєрсєм, аны жашабай туруп эле жазылган ыр болчу. «Ойлойсуўбу» деген ырымды да сїйїп калдым окшойт деп жазгам. Бир кызды сїйїп калып, ал їчїн аэропортко чейин барып, кыйналып жазган ырым эле. Бирок, ал да алдамчы сїйїї болуп калды.

СЇЙЇЇ ЭМЕС, СЫЙ БОЛУП АТЫП КАНТИП ЇЙЛЄНГЄНЇБЇЗДЇ БИЛБЕЙ КАЛДЫМ Жок, алакачып алган эмесмин. Кєўїлїм чєгїп жїргєн кезде таанышып калдык. Мени аяй баштады. Ошентип жолугуп, достору менен таанышып, жардам берип жакшы мамиледе болуп кеттик. Сїйїї эмес сый болуп атып эле кантип їйлєнїп калганыбызды билбей да калдым. Кээде тойлорго барып, ырдап, кїлдїрїп калсаў, тойдо отургандар, «Сен ушунчалык бактылуусуў» деп калышат. Алар менин ажырашканымды кайдан билсин. Їйдєгї болгон кєйгєйдї билгизбешиў керек да. Анан жолдо келатып, абдан єкїнєсїў. Экинчиси жакшылык жамандык менен чогуу жїрєт дегендей, ошолордун кєўїлїн, батасын алып келїїнїн єзї эле бир чоў рахат. А мындай карасаў, жанагы айткан сєздєрдєн кийин турмушуўду ойлоп жаман болосуў. Їй-бїлєм азыр алыста, аларга кир жугузгум келбейт.

АЯЛЫМДЫН ЇЙЛЄНГЄНДЄН КИЙИН ЖАКПАЙ КАЛГАН ЖАКТАРЫ БОЛГОН Їйлєнгєндєн кийин жакпай калган жактары болгон. Бирок, баш кошкондон кийин, адам бири-бирин барктап, баалап, колдон келсе колдоп, тїшїнїп, кечиримдїї болуш керек. Негизи аял киши эки жакты аўдап, билиш керек. Мен їч жолу кечирдим. Кєрсє, єзїнїн кызыкчылык-

тары бар экен, кечирсем дагы жерге тирїїлєй кємгєндєй эле кылып кетти да. Бир жолу кечирдим. Кечиргенден кийин, кайра жакшы жашагандай болуп калганбыз. Анан кайра мени алдап кеткенден кийин, келип кечирим сурады. Эки балам менен їйдє їч жыл калгам. Їйдє эне, эшикте ата, єзїм тарбиячы болуп, баарын єзїм кылып, балдарымды багып жїрдїм. Адам бардык нерсеге кєнєт экен. Кир жууп, тамак жасап, кызымдын чачын єргєндї да їйрєнїп алдым. Їй жумушчусун да алып кєрдїм. Андай нерсе да болбойт экен. Кєзїў жокто бир нерсеўди уурдап кетип, же болбосо балдарыма туура эмес тарбия берет экен. Ошондо аялым чет мамлекетке кетип калган эле. Кийин келип, кечирим сурап, «Балдарды кєрсєтїп келейин» деген боюнча дайыны жок. Єзїм издеп барып, балдарымды алып кетейин десем, эки колунун ортосун кєргєзгєн. Ошондо жиним менен барып, єз колум менен єлтїрїп салайын деген элем. Аялыма болгон жек кєрїїдєн улам, толгон-токой ойлор келди, бирок, аларды токтоолук менен карасаў болбогон нерсе. Кудай бар. Кантсе да балдар меники, ал жакта окуй берсин. Балким менин тагдырыма ушундай жазылып калгандыр. Еврейлер айтып калышат эмеспи «Биз кудайдын сценарийинин негизинде жашайбыз» деп. Ошол сыяктуу, чын эле Кудайдын сценарийи боюнча ушундай болуш керек болгон. Мындан аркысы жакшы болсун деп тилек кылам. Эў негизгиси сени тєрєп чоўойткон энеў, сенин жашооўду кєрїп кейигени жаман экен. Дагы да болсо энемди «Жашап атабыз, сизге салам айтты» деп алдап келем. Эне деген баарибир сезип турат экен. Кудай берген жашоону татыктуу асырап алышыбыз керек.

СЇЙЇЇНЇ КАРТАЙТЫП АЛЫШ АДАМДЫН ЄЗЇНЄН Сїйїїнї картайтып алыш адамдын єзїнєн. Мен алыс барбай эле, єзїмдїн атаэнемен кєргєн элем. Атамдын кайтыш болгонуна кєп жыл болуп кетти. Бизге билдирбегени менен, кичинекейимде алардын сїйїїсїн байкап койчумун. Ушул эки кишиден сїйїїнїн тазалыгын, бири-бирине болгон сый-урматты кєрдїм.

СЕЗИМДИ БИЛДИРЇЇНЇН ЖОЛДОРУ КЄП Сезимди билдирїїнїн жолдору кєп дечи. Кийинки кїндєрї менин жалгыздыгымды билгендер, кїнїн-тїнї телефон чала беришет, уюлдук телефонума билдирїїлєрдї жазышат. Бирок, кєпчїлїгї жалган сїйїї. Орустарда «расчет» деп коёт. Анын сыўарындай, алар да «Абидиндин мунусу бар, тигиниси бар» десе, кээ бирлери мени ортого себеп кылат. Эў таў калыштуусу, тєрт-беш жылдан бери 1992-жылы тєрєт їйїнєн єзїм кєтєрїп чыккан жыйырмага чыга элек кыз башымды айландырып жїрєт. Кээде, берилип кеткиў да келет. Анан єзїўдї карманып, «кой убалына калбайын» дейсиў. Мен ал кыздын ата-энесин деле тааныйм. Ошондон бери алардын їй-бїлєсї менен кат-

ташпай да калдым. Барайын дейсиў, уяласыў. Бир жолу алысыраак эжеме барып, «Менин жашоомдо кызык окуялар кєп болуп жатат. Жыйырмадагы кыздар мени жактырып, мени менен турмуш курганга да макулдугун берип атат эмне кылам?» деп кайрылган элем. Эжем «Кыргыздын акыл-эстїї, ыймандуу, институтту кызыл диплом менен бїткєн кыздары деле башка улуттарга тийип, кайра ажырашып жїрїшпєйбї. Аларга караганда кыргыздын баласы кыргыздын кызын алыш керек. Керек болсо онун теў ал» деген кеўешин берген эле. Їйгє келип алып, менден жыйырма беш жаш кичїї кыздын эртеўки тагдыры эмне болот? – деп ойлондум. Бирок, Омар Хаямдын айтканы бар: «Эртеўкинин камын жегиче, бїгїнкїнїн нанын же» деген. Чынында мен куру намыс деп жїрїп кєп нерседен кур калып келем. Бирок, куру калганыў менен элдин, туугандарыўдын, кудайдын алдында таза болсоў болду. Кээде тобокелге салып, «жети єлчєп, бир кесиш керек» экен деп калдым. Кыздардан абдан кєп жолу кєўїлїм калган. Мен абдан ишенчээкмин да. Ушул сапатымдын айынан кыздар єздєрїнїн кєздєгєн максаттарына жетїї їчїн колдонуп кетишет. Кєп алдандым. Анан кєўїлїм калып калганы ошондон. Кээде отуруп кїлкїм келсе, кээде жиним келет.

МЕНИН СЇЙЇЇМДЇ АКЫЛЫМ БАШКАРАТ Кєпчїлїк чыгармаларды окусаў бардыгында эле сїйїїнї жїрєк башкарып калат. Акыл болсо, жакшы жака жетелейт да. Сїйїїнїн кєзї кєр болуп, акылыў дагы башкара албай калат. Меникин болсо, акылым башкарат. Жїрєгїмдїн ыйлаганы ошондон болуш керек. Анткени, жїрєгїмдї кєп капа кылып алдым. Мындан ары капа кылбашка аракет кылам.

КЫЗДАРДЫ ЖАМАН КЄРГЄНГЄ БИЗДИН АКЫБЫЗ ДА ЖОК Сїйїїгє болгон табитим 20 жаштагы кезимдегидей эле калды. Ар кимдин табити ар кандай эмеспи, Мисалы, кээ бирєєлєр єўїнє, фигурасына ж.б. карайт. Мен їчїчн ар бир кыз єзїчє сулуу. Башкача кєз караш менен да караса болот. Менин бир досума абдан толук, кара кыздар жагат. Дагы бир чоў досум бар, ага болсо кичинекей кыздар жакса, бирєєнє апапакай кыздар жагат. Мен кандай тариздеги кыздар жагаарын айтпай эле коюён. Анткени, мамиле тїзїп жїргєн кыздар «Мен мунун табитине туура келбейт турбаймынбы» деген ойдо калышпасын. Негизи кыздардын баарын жакшы кєрєм. Аларды жаман кєргєнгє биздин акыбыз да жок. Ар бир кыздын татынакай жери болот. А жигиттер ошол нерсени таба билиш керек. Ал кызды бактылуу кылып алыш жигиттердин колунда. «Бутактын шагын сындырсаў дагы, жигиттин шагын сындырба» дейт. Анын сыўарындай, акыл-эстїї мырза кыздардын шагын эч качан сындырбайт. Акинай Айдарова 31-август, 2012-жыл


8

СЄЗ ЧЫНЫНАН БУЗУЛБАЙТ

КЕТЭЭРИНЕ КОЗУ ЖЕТКЕН ТАШБАЕВ БАРДЫК ТАРАПТАР МЕНЕН ПАРАЛАШКАНГА ЄТТЇ

«Кыргызстан жаштар кеўешинин» єкїлдєрї єкмєт кызматтан кетип, коалиция тарап, бийлик толук кандуу иштебей турган убакта аукционду убактылуу токтото турууну талап кылган. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун милдетин аткаруучусу Учкун Ташбаев мыйзамды одоно бузуп, кытайлык компания «Жонг Жи Майнинг» жана башка компанияларга лицензияларды узартып берип койду, деп билдирди «Кыргызстан жаштар кеўеши» коомдук уюмунун торагасынын орун басары Жеўиш Молдокматов АКИpress маалымат агенттигинде єткєн маалымат жыйынында.

Анын айтымында, 2011-жылы Нарын облусуна караштуу Солтон-Сары жайлоосундагы «Бучук» участкасында геологиялык чалгындоо жїргїзїї їчїн кытайлык «Жоў Жи Майнинг» компаниясына лицензия берилген жана геологиялык чалгындоо жїргїзїї їчїн негизги иш чаралар бекиген. Алар ушул убакка чейин бир да жолу иш жїргїзїшкєн эмес. Бирок, лицензиясынын мєєнєтї бїтїп, аны кайра Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиги мыйзамсыз узартып берген. «Биз У.Ташбаевге бир нече фактыны келтиргенбиз. Ал жерди иштетїїгє болбойт, коптогон мыйзам бузуулар, экологиялык коркунучтар болуп жатат. Бир нече далилдерди да келтиргенбиз. Мисалы, ошол берилген лицензияда «Бучук» участкасында 12 тонна алтын бар деп кєрсєтїлгєн. Анын баары калп. Кытай компаниясы эч бир иш аткарбай туруп, отчетун кабыл алып, ал-

тындын канча запасы бар экенин далилдеш мумкун эмес жана бул маселе КРнын бир да мыйзамына дал келбейт. Мындан тышкары жер берилбесин деп жергиликтїї элдин 1,5 миў колу топтолгон, жергиликтїї айылдык кеўештин депутаттарынын бир эмес эки жолу Токтому чыккан, жердин лицензиясы узартылбасын деген. Ошондой экологдордун да чыгарган чечимдери, Нарын райондук салык инспекциясынан алынган справка салык толобогондугу тууралу факты катары У.Ташбаевге берилген. Ага карабастан Ташбаев мыйзамды тепсеп, ГКЗга «Бучук» участкасында 12 тонна алтын бар деп бекитип берип салды», - деди Ж.Молдокматов. Ал Кыргызстандын кен байлыктарын каалашынча сатып, єз чєнтєгїн толтурууда, жана кетээрине козу жеткен соў, бардык тараптар менен паралашканга єттї- деп кошумчалады ал.

«JONG JI MINING COMPANY» ЖЧКНЫН САЛЫК ТЄЛЄБЄГЄНДЇГЇН ТАСТЫКТАГАН СПРАВКА СОЛТОН-САРЫ ЖАЙЛООСУНДАГЫ «БУЧУК» УЧАСТКАСЫНА 2011-ЖЫЛГА ЧЕЙИН БЕРИЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ

2013-ЖЫЛГА ЧЕЙИН МЫЙЗАМСЫЗ УЗАРТЫЛГАН

КЫТАЙ КОМПАНИЯСЫНАН КИЙИНКИ БИЗДИН МОЎГЇЛЄР ТАШТАНДЫДА

«JONG JI MINING COMPANY» ЖЧКНЫН 2009-2010-2011 ЖЫЛДАРЫ АТКАРБАГАН ИШТЕРИН АТКАРДЫ КЫЛЫП ОТЧЕТУН КАБЫЛ АЛЫП, КЕН-БАЙЛЫКТАРДЫН ЗАПАСЫ БОЮНЧА КР МАМЛЕКЕТТИК КОМИССИЯСЫНЫН ОТУРУМУН ЄТКЄРГЄН ЖАНАА «БУЧУК» УЧАСТКАСЫНДА 12052,883 КГ. АЛТЫН БАР ДЕП БЕКИТКЕН ПРОТОКОЛ

31-август, 2012-жыл

У.ТАШБАЕВДИН КАБИНТИНДЕ БИР НЕЧЕ ЖОЛУ ЖОЛУГУУ ЄТТЇ

ЭКОЛОГИЯЛЫК БУЗУУЛАРДЫ ТАСТЫКТАГАН АКТЫ ТЇЗЇЇ

Каныбек Сапаров


9

АТАЙЫН РЕПОРТАЖ Темирлан САТЫБЕКОВ – “Кыргызстан Жаштар Кеўешинин” Нарын облусутук тєрагасынын орун басары.

Эсен Жокеев – “Кыргызстан Жаштар Кеўешинин” Нарын шаарынын тєрагасы.

Арманыў таркайт аш барда, Кумарыў таркайт куш барда. Ар ишти кылгын иш барда, Таш чайнагын тиш барда. Эсендик сураш жан барда.

ЭЛ АЛКЫШЫН АЛГАН "КЫРГЫЗСТАН ЖАШТАР КЕЎЕШИ" КАЛПАК КЇНЇН КАТУУ МАЙРАМДАШТЫ

КЫРГЫЗСТАН ЖАШТАР КЕЎЕШИНИН АЛТЫ ЖАШТАГЫ МЇЧЄЛЄРЇ

кєрсєтїшїп, майрамдык салтанат тїстїї фейерверктер менен коштолду. Майрамга келген коноктор КЖКне єз каалоолорун айтып атышты.

ТЕАТРДА ОРУН КАЛБАЙ КАЛДЫ

КЖК 3-март желек кїнїн жана калпак кїнїн єзгєчє кїн деп эсептешет. Себеби, Кыргызтандын тарыхын сыйлап, ата-бабабыздан калган калпакты эч качан баштан тїшїрбєшїбїз керек жана тїшїрбєйбїз дешет. Ушуга байланыштуу 3-март кїнї Нарын шаарынын жаштары менен бирге Нарындын эки башынан жєє жїрїш болуп, акыры келип Теўир-Тоо аянтынан жолугушуп, ал жерден КЖК тарабынан єткєрїлгєн концертке кїбє болушту. Чогулган жаштардын саны 2 миўге жетсе алардын 500 КЖКнин мїчєлєрї болушту.

НООРУЗ МАЙРАМЫНДАГЫ ИШ-ЧАРАЛАР

21-март Нооруз майрамын єзїбїз билгендей жалпы Орто-Азия майрамдашса, бул майрам Нарын шаарынын тургундары їчїн жана КЖК їчїн єтє чоў майрам. КЖКнин жаштары Нооруз майрамын 20-март кїнї башташат ошондой салтын быйыл да кармашып 20-март кїнї ТеўирТоо аянтынын так ортосуна 2 боз їй тигишип ата-бабабыздан калган салтты улап, сїмєлєк кайнатышты. Сїмєлєк 21-мартка чейин кайнатылып, андан соў Нарын шаарынын тургундарын ат арытып келген конокторду боз їйгє киргизип, тосуп алып жатышты. Баары бїткєн соў жаштарга арналган концерттик программасын да

5-апрель кїнї КЖКнин демилгеси менен биринчи жолу Нарын шаарында «Реп Майрам» болуп єттї. Мындай сїйїнучтї уккан жаштар НМАДТнын ичинен бош орундарды таппай айласы кетишти. Бул майрамга Нарын шаарынын гана рэперлери эмес Бишкек шаарынан да конок-

тор келишти. Айтсак азыркы жаштардын сїймєчїлїктєрїнє ээ болгон Бегиш, Кєчє Акыны, Шамаал 45, NoComent жана башка жаш ырчылар келип, жаштардын кубанычын алышты.

БЇТЇРЇЇЧЇЛЄРДЇ УЗАТУУ КЕЧЕСИ Быйылкы жылдын бїтїрїїчїлєрї єзгєчє бїтїрїїчїлєр десек жаўылышпасак керек. Нарындын тарыхында биринчи жолу бїтїрїїчїлєргє єзгєчє майрамды КЖКнин жаштары тартуулады. Жылдын мыкты бїтїрїїчїлєрї 2012-жылдын кароо-сынагын єткєрїп, ал жактан бїтїрїїчїлєр Голливуд

жылдыздарындай кызыл килем їстїндє басып, алардын басып келе жаткандары залдын ичиндеги кєрїїчїлєргє тїз эфир аркылуу кєрсєтїлїп турганын ата-энелердин кубанычына-кубаныч кошуп турду. Ал эми бїтїрїїчїлєргє басып келе жатып кандай сезимдер болду деп сураганда абдан толкундангандары, кубанычтуу сезимдери менен бєлїшїштї. Кароо-сынак 3 тапшырмадан туруп, эў кызыктуусу «Менин мектебимдеги кызыктуу окуялар» тапшырмасы болду. Кароо-сынак аяктаган соў жылдын мыкты бїтїрїїчїлєрїн тїстїї фейерверктер менен узатышты.

5+1 КВН КОМАНДАСЫ ТАМАШОУ ЛИГАСЫНЫН ЖАЙКЫ ФЕСТИВАЛЫНДА 3 НААМ АЛЫШТЫ

Кєпчїлїгїбїз билгендей 5+1 КВН командасы КЖК мїчєлєрї КЖК тїзїлгєндєн баштап иштеп эмгектерин аябай келишет, анан да КЖК тарабынан каржыланып кєптєгєн жардам кєрсєтїлїп келет. Ушундан улам 5+1 командасы кєптєгєн ийгиликтерге жетишип келишет, мисалга алсак буга чейин Тамашоу лигасында ийгиликтїї кызыктуу оюн кєргєзїп келишсе, 15-апрель кїнї Тамашоу лигасынын жазгы фестивалында "Мыкты дебют" наамын алышса жайкы фестивалда бир эмес їч наамды алышты.

Кыргызстан Жаштар кеўешинин мїчєлєрї кїндєн-кїнгє кєбєйїп келїїдє. Кызыктуусу КЖКнын эў кичине мїчєлєрї 6 жашта экен. Бирок, ошого карабастан абдан таланттуу экенин биз айтпасак да, Нарын шаарынын кєпчїлїгї таанышат. Алар Кылычбеков Барсбек жана Нурлан кызы Жибек КЖКга ата-энелери єзїлєрї алып келип турушат экен ар кандай майрамдарда аларды куттуктап парктарга алып барып жана бош кїндєрї НМАДТда ырдатып да турушат экен. Бул кичинекейлердин ата-энелери КЖКга ыраазычылыгын билдиришет.

СЫНАКТА ПАТРИОТТУК ДУХТАГЫ ТАПШЫРМАЛАР БЕРИЛДИ 23-февраль Ата-Мекенди коргоо кїнїнє карата КЖКнин патриот мырзалары кайдыгер карабастан «Мырзалар» кароо сынагын єткєрїштї. Бул кароо-сынака 9 мырза мектептен жана жогорку окуу жайлардан катышышып, Ата-Мекенди дайым коргоого жана Кыргызcтан їчїн баарына даяр экенин кєргєзє алышты. Кароо-сынакка 5 тапшырма берилип, бардык тапшырмалар мекенге байлыныштуу болуп, патриоттуулука їндєп турду. Залда отурган кєрїїчїлєр орундуктарга батпай туруп кєрїїгє да туура келди. Аида Ишенгулова

31-август, 2012-жыл


10

ЫР МАЕК

Аваз АКИМОВ:

«ЄЗЇМДЇН ДЕЎГЭЭЛИМДЕГИ ЫРЧЫЛАР МЕНЕН ГАНА АТААНДАШАМ» - Аваз, канча жашыўан бери аккордеондо ойнойсуў? - Атам єзї ыр жандуу киши. Бир жолу ооруп калып, акча топтоп Бишкекке дарыланганга кетти. Таксиге отурайын деп, машиненин артында турган аккордеонду кєрїп, баягы ооруканага жыйган акчасына орустун аккордеонун сатып алып, їйгє кєтєрїп келди. Мен анда биринчи класста окучумун. Атам, «кимиўер биринчи їйрєнсєўєр, аккордеон ошонуку болот», - дегенден тарта, аккордеонду байкемен кызганганымдан тїнкїсїн да уктабай, аны колуман тїшїрбєй ойноп жїрїп, биринчи класста бир жагын їйрєнїп, экинчи класста экинчи капталын черткенди їйрєндїм. - Канча бир туугансыў? - Бир кыз їч уулбуз. Байкем менен эжем Казакстанда иште-

ÀÂÀÇ ÒÓÓÐÀËÓÓ

шет. Єздєрїнїн кичи бизнеси бар. Менден кичїї иним айылда атамдардын колунда. - Мїмкїнчїлїгїў болсо, дїйнє жылдыздарынын кимиси менен дуэт ырдамак элеў? - Алыс кетпей эле, Россиянын ырчылары менен ырдамакмын. Анткени, алардын шоу-бизнеси абдан эле єнїккєн. - Россияга бат-баттан эле каттап калдыў. Жїрєгїўдїн ээси ал жакта эмеспи? - Жок, Россияга атам (Сыймык Бейшекеев) менен концерт коюп, гас тролдоп барганбыз.

Òóóëãàí æåðè – Îø îáëóñóíóí ªçãºí ðàéîíóíäàãû Êûçûë-Òîî àéûëû; Òóóëãàí æûëû – 1990-æûë. 1-ìàðò. Æûëäûç áåëãèñè – áàëûê; Áîþ – áîþíóí óçóíäóãóí ÷åíåï êºðº ýëåê. Ñàëìàãû – 54 êã.

- Сыймык байке менен чыгып келе жатып, продюсер алмаштырганыўа эмне себеп болду? - Атамды продюсер катары эсептебейм. Экинчи атам катары мага кылган эмгектерин баалайм. 10 жылдан бери атамдын їйїндє жашай, окутуп, эки жакты кєргєздї. «Атыў барда эл тааны, атаў барда жер тааны», деген макал бекеринен айтылбаса керек да. Атамдын аркасы менен кєптєгєн жерлерди кыдырып, улуу ин-

сандар менен тааныштым. Ал эми продюсер менен иштешкенимдин себеби, чыгармачылыгымды кичине болсо да алдыга жылдырып, чыгармачылыгымда жаўы жаўылыктарды пайда кылайын деген максат болчу. - Атаў окутуп, эл кєргєзїп, темир тулпар алып берди. Сени качан їйлєйїн деп жатат? - Їйлєнгєнгє азырынча абдан эле эрте деп ойлойм. Їйлєнїїдєн мурун чыгармачылыгымдын їсу тїнєн дагы иштешим кетї рек. р - Ырчылардын кєбї їнїн жоготуп албаш їчїн к а ф е ресторандарда иштешет эмеспи. Кїйєрмандарыў сени кайсы кафеден кєрє алышат? - Кафеге же болбосо тїнкї клубдарга досторум менен эс алганы гана барбасам, ырдайын деп барып кєрє элекмин. Бош убактым кєп болгондуктан, їйдєгї аккордеонумду алып кечке ырдайм.

- Атаандашуу болмоюн єнїгїї болбойт эмеспи. Акыркы кїндєрї атаандаштарыўдын кимиси жиниўе кєп тийип, колуўду кычыштырып жїрєт? - Єзїмдїн деўгээлимдеги ырчылар менен гана атаандашам. Колумду кычыштырган атаандашка азырынча жолуга элекмин. (кїлїп) - Аккордеондон сырткары кайсы аспапта жакшы ойнойсуў? - Фортепиано, гитара, комуз, ямаха, плектрда ойноп, ырдайм. - Канча тил билсеў, ошончо адамсыў деп коюшат, канча тилде эркин сїйлєйсїў? - Кыргыз тилинде эркин сїйлєйм. (кїлїп) Каныбызга сиўип калган тилдерди жакшы эле билем. Англис тилинен болсо мектеп программасын унута элекмин. Єз оюмду тереў билдире албасам дагы, єзїм кызыккан суроолорду бере алам. - Клиптериўдин демєєрчїсї, жардамчысы ким? - Клиптеримдин баарына атам демєєрчїлїк кылып келет. Идеяларын болсо режиссёрлор табышат, же єзїм ойлойм. - Демєєрчїў го атаў экен, стилистиў ким? - Атайын стилистим жок. Жакшы кырккан чач тарачка барсам єздєрї жараштырып кыркып беришет. Кийимдерди болсо єзїм тандап, жараштырып кийип алам? - Канат Кадыржан экєєўєрдїн ортоўорду кайсы кара чымын аралап кетти? Эмне себептен иштешпей калдыўар? - Канат экєєбїз 3 ай иштештик. Экєєбїздїн ортобузда кагаз жїзїндєгї келишим жок болчу. Мага жардам берип жїрдї. Дайыр кеткенден кийин Канаттын продюссерлигинин алдында Нурлан Насип экєєбїз калдык. Канат менин їстїмєн иштеп, радио, гезиттерге жиберип жаткан учурда Нурландын ич кїйдїїлїгїн байкап калдым. Нурлан экєєбїздїн ортобуздагы мамиле начарлабасын, урушуп кетпейин, сый боюнча калайын деп Канат менен иштешкенимди токтоттум. Азыр Канат менен жакшы мамиледемин, тойлор боло калганда байланышып, чакырып турат. Акинай Айдарова

31-август, 2012-жыл


11

ШОУ ЖАЎЫЛЫК

“ДОСУМ” ТОБУНУН ЖИГИТТЕРИ ДОСТУКТУН БЕКЕМДИГИН ЫР АРКЫЛУУ СЕЗДИРИШЕТ

Чынтемир, Талант, Акыл, Аскар деген кымыз жыттанган, мукам їндїї, келбеттїї жигиттер достугунун бекемдигин ыр аркылуу сездиришет. Бул мырзалардын ортосунда достугу чыў болгон їчїн, ушунча бийиктикти багынтып келе жатышат. Ырдын аты «Досум» деп, топтун солисти Чынтемир сєзї менен обонун жараткан. Бул ыр "Хотеть не вредно" тасмасына саундтрек катары жаратылган.

ЭРЛАН АНДАШЕВ ЖАНА САЛАМАТ АМЕРИКАГА КЕТИШТИ Музыкант Саламат жана ырчы Эрлан Андашев сентябрь айында Америкадагы кыргыздардын чакыруусу менен Чикаго, Нью-Йорк шаарларында концерт койгону барышат. Бул концертти Америкадагы “Кыргыз Салам” диаспорасы уюштуруп жатат. АКШда Кыргыздардын ынтымагын колдоо максатында жылда уюштурулуучу “Ынтымак” кубогунда ырчылар биринчи концертин берет. Андан соў Американы кыдырып, кыргыздарга ырларын сунушат.

ОМАР МЕНЕН АРСЕН ТУРЦИЯГА САПАР АЛДЫ Жакында эле “Бирге болом” клибинин презентациясын єткєргєн Омар сахналаш досу Арсен менен Кыргыз Республикасынын эгемендїїлїгїнє карата, Турциядагы кыргыздарга концерт койгону сапар алышты.

ДИНАРА АКУЛОВА КОНЦЕРТ БЕРЕТ Ырчы айым Динара Акулова 8-сентябрда Спорт ордосунда концерт бергени жатат. Ырчынын концертинде Динаранын ырларын чыгармачылыктагы санаалаштары, достору, курбулары келип дуэт ырдашат. Концерттин билети азыртадан эле чектелїї калыптыр, андыктан сиз да шашылыўыз.

«THE DREAMERS» ТОБУ «ДАСТОРКОН ЇСТЇНДЄ» АКЦИЯСЫН ЄТКЄРЇП ЖАТЫШАТ Рок дїйнєсїнїн єкїлдєрї болгон, кыргыз шоу-бизнесинде єз ордун тапкан мыкты жигиттерден турган «The Dreamers» тобу «Дасторкон їстїндє» акциясын єткєрїп жатышат. Бул акцияны шарты тємєндєгїчє. Эгерде ушул топтун ырларына кызыгып же маалымат билги ер келсе анда, Facebook же Odnoklassniki социалдык желелериндеги алардын баракчаларына жакшы каалоо-тилектерин арнаса, ошол киши топтун репетициясына кїбє болуп, алар менен бирге бир дасторкон їстїндє чер жазышып, сїйлєшїп олтурганга мїмкїнчїлїк алат.

РУСТАМ КОНЦЕРТИНДЕ АРГЫМАК КОЁТ Ырчы жигит Рустам Сагыналиев сентябрь айынын бешинен тарта туулуп єскєн Талас жергесин кыдырып концерт бергени жатат. Анын концерти да єзгєчє болот экен. Рустам ар бир айылга, районго концерт гана койбостон, ал жактагы таланттуу улан-кыздардын арасында сынак жарыялап, сынактын жыйынтыгын Талас шаарында єткєрєт. Ал эми ал сынактан жеўген жеўїїчїнї Рустамдын аргымагы жана баалуу белектер кїтмєкчї. Улан-кыздар азыртадан эле аргымактын ээси болууга даярдана бергиле.

Самара Саламатова 31-август, 2012-жыл


12

ТААНЫМАЛ ТАГДЫРЫ

ТАГДЫРЫ ТАТААЛ БИЗНЕС ЛЕДИ

МЭРИ КЭЙ «Сулуулук дїйнєнї сактап турат» деген сєз бекеринен айтылбаса керек. Мына, дал ошол сулуу айымдарыбыз бар, бул жалган дїйнє ары кооз, ары кызыктуу болуш керек. Косметика - кылыктанган кымча бел кыздардын ажарына-ажар кошуп, сулуулугун арттырат. Кїндїн косметикалык брэнддеринин бири «Мэри Кэй» фирмасынын косметикалары. Кыздар колдонуп жїргєн аталган фирманын кожоюну тууралуу беребиз.

МЭРИ КЭЙ ЭШ Мэри Кэй Эш – тєгєрєктїн тєрт бурчуна белгилїї айым. 1963-жылдары Америкалыктардын ар бир аялзаты иш кїнїн толук иштєєгє мїмкїнчїлїгї жок эле. Ошол убакта 45 жашка келип калган Мэри, Американын аялзаты їчїн атайын бизнес ачуу тууралуу ойлонуп жатып, кыз-келиндер їчїн косметикалык бизнес ачууну туура кєрєт.

БАЛА КЕЗИНЕН “БАЛАКЕТТИН” БААРЫН КЄРГЄН Мэри Кэтлин Вагнер Техас штатынын Хот-Уэллс шаарында жарык дїйнєгє келген. Мэри аялзатынын тїйшїгїн кичинекей кезинен эле тїшїнгєн. Атасы кургак учук оорусунун айынан майып болуп калып, апасы балдарын жана майып кїйєєсїн багыш їчїн, Хьюстондогу ресторандардын биринде администратор болуп иштеп, кїнїнє 40 чакырым жолду басчу. Тєшєктє жаткан атасына кам кєрїї, їй иштерин жасоо жалгыз Мэринин мойнуна жїктєлгєн. «Апам, жумасына 7 кїн, кїнїнє 14 сааттан иштегендиктен, оорукчан атама єзїм тамак жасап берїїгє туура келчї. Апамдын жумушунун номерин азыркыга чейин жатка билем. Анткени, кандайдыр бир тамакты жасай турган болсом, апамдын жумушуна чалып, ал тамак кандай жасалаарын сурап алчумун».

ЖОГОРКУ БИЛИМИ ЖОК МЭРИ

31-август, 2012-жыл

Мектепти мыкты аяктаган соў, Мэри окуусун андан ары улантпастан, жергиликтїї радионун музыканты Бен Роджерске турмушка чыгат. Жети жылдан кийин Бен, Мэрилин жана Ричард аттуу їч балалуу болушат. Мэри да єзїнїн апасынын жолун улантып, бир ишке орношкусу келет. Бирок, жогорку билиминин жоктугуна байланыштуу, жакшы иштерге орношо алган эмес. «Ошол учурда мага каалаган убагында барып иштеген иш керек эле. Себеби, калган убактымды балдарымды тарбиялаганга кетиргим келчї» - дейт Мэри. 30-жылдардын арасында Мэри Кэйдин їйїнє балдардын китебин саткан бир аял келип, «Эгер 10 китепти сатып берсеўиз, 3 китепти белекке берем» деген. Сунуш тїшкєндєн тартып эле баптисттердин сыйынган жерлерине чалып, китеп сунуштай баштайт. Ошентип, тогуз айдын ичинде Мэринин саткан китептеринин суммасы 25 миў долларды тїзгєн. Соода-сатыкка болгон шыгы Stanley Home Products компаниясына жетелеген. Ал компанияда їй эмеректерин сатып иштеген.

ЇЗЇЛГЄН ЇМЇТ Экинчи Дїйнєлїк Согуштан келген кїйєєсї Бен, ажырашууну талап кылып, їч баласы менен Мэри Кэй жалгыз бой калат. «Мен жакшы аялдын, апанын образына абдан кєнїп калгандыктан, кїйєємдїн мени таштап кетїїсї, мен їчїн тоо урагандай эле болду» - дейт. Ошентип, кїйєєсї таштап кеткен аял 17 жыл бою єзїн балдарын

тарбиялоого арнап, Stanley Home Products компаниясында, андан кийин 1959-жылдан баштап World Gift компаниясында иштейт. Балдары да апасына колдорунан келген жардамын берип, ар кимиси ар кандай жумуштарда иштеп жїрїштї. Уулу Ричард ар бир ишембиде коробкаларды таўып, тапкан тыйынын апасына алып келип берчї. Балдары чоўоюп, улуу баласы Бен їйлєнїп, Хьюстонго келет. Ричард сактык компаниясына ишке орношот. Кызы Мэрилин турмушка чыгып, їй-бїлєлїк жашоого баш-оту менен байланат.

БИРИНЧИ НИКЕСИ БИЗНЕСМЕН БОЛГОН 1960-жылы Мэри Кэйдин жеке жашоосундачоў єзгєрїї болуп, Даллас Жорж Холленбек деген белдїї бизнесменге турмушка чыгат. 1963-жылы коммандировкадан келгенден кийин жумуш ордун башка бир киши алып койгонун билип, бош калат. Ал учурда Мэри Кэй АКШдагы World Gift компаниясын жетектеп турган. Командировкадан келип, жетекчилик кызматтан тїшїп, анын ордуна башка жумушчу келгенин билет.

ЖЕСИР АЯЛ ЖАНА «МЭРИ КЭЙ» КОМПАНИЯСЫ Ошентип, жумушсуз калган Мэри Кэй кєпкє ойлонуп отуруп, аялзаты бир эле учурда балдарына тарбия берип, бир эле учурда акча таба турган бизнес ачат. Тактап айтканда, сактап койгон 5 миў долла-

рына косметикалык кремдерди жана бир имаратты ижарага алып, Мэри консультанттарды ишке алса, кїйєєсї Жорж финансылык жактан каржылап турган. Экєє маўдай-тескей отуруп алып, идиштерге салынган бет майларга «Mary Kay» жазуусун чапташчу. Косметикалык компаниянын ачылганына бир ай болуп-болбой эле, Мэринин кїйєєсї Жорж бет майга жазууну чаптап отуруп, жїрєгї токтоп, оо дїйнєгє узайт.Кайрадан жалгыз бой калган Мэриге улуу уулу Бен 4500 доллар берсе, Ричард єзїнїн кызматынан бошоп, апасына жардам берип, чогуу иштеп калат.

КОМПАНИЯНЫН ЄНЇККЄН МЕЗГИЛИ 1966-жылы компания бутунан толук турган кез. Тїшкєн кирешеге Мэри 275 чарчы чакырым аянтка фабрика ачат. АКШнын штаттарында компаниянын филиалдары ачыла баштаган. 1972-жылы «Мэри Кэй» АКШдагы эў чоў компаниялардын бири болуп, бир канча миўдеген кызматкерлер иштеген. Ошол жылдары уулу Ричард компанияны жетектеп, апасы компаниянын андан аркы єсїшїн пландап турган. «Мен бизнесимди, кызматкерлеримдин кылган ишин мактап, алардын кылган ар бир ишине кєўїл буруп отуруп, ушундай ийгиликке жетиштим. Аялзаты єтє назик болгондуктан, аларды мактасаў, ишиў илгери болот» - дейт Мэри Кэй Эш. Самара Саламатова


КЫЗЫКТАР

13

МИЛЛИОНЕРЛЕР

Бул саныбызда дїйнєнїн мен-мендеген байлары, миллионерлери тууралуу сєз кылмакчыбыз. Болгондо да, байыгандан кийин жашоодо байлыктан башка дагы кызыктуу нрерсе бар экенин билип, болгон байлыгын элге берип, куру жалак калган миллионерлер тууралуу болмокчу.

тапканада иштей берген. Эў кызыгы, утуп алган акчасына кычырап кийинген эмес.

КАРА ЖУМУШТА ИШТЕГЕН МИЛЛИОНЕРДИН КЫЗЫ

НИКОЛАС БЕРРГРУЕН

БИР СЫНДЫРЫМ НАНГА ЖЕТПЕГЕН КАРЛ РАБЕДЕР

бат кабат їйлєрдї сатып алат. Бардар жашоодо бир аз жашаган соў, акча ага бакыт алып келбестигин билип, куурап чогулткан байлыгын жетим-жесирлерге берип, кайрымдуулук иштерине жумшап, акыр аягы тоого баш калкалай турган кичинекей алачыкта жашап калат. Азыр да ал жерден кете элек.

МИЛЛИОНЕР МЕДАЙЫМ

Карл Рабедер аттуу жигит кичинесинен эле бир сындырым нанга жетпей чоўоёт. Кичинесинен акча деген эмне экенин билбей, бир тыйынга зар болгон Карел чоўойгондо байыйм деп болгон кїч аракетин жумшап байыгандан кийин бир нече сарайларды салдырып, ар кайсы жерден ка-

Медайым ТВ-шоудон бир миллион евро утуп алса дагы, єзї иштеп жїргєн бей-

Николас Берргруендин їйї болгон эмес. Таў калышыўыз мїмкїн. Бирок, ал канчалык бай болсо да їйгє эмес эў мыкты делген отелдерде жашаган. Буга чейин анын бир нече хан сарайлары болгон. Бирок, анын ичиндеги буюмдар ага бир да кызыгуу жаратпаарын, ал оокаттарды єлсєм кєрїмє да кирбейт деп бир да буюм албай, кїнїмдїк гана жашоо менен жашайт. Былтыркы жылы анын байлыгын санаганда 2,2 миллиард долларды тїзгєн.

ТЫРМАКТЫ КАНТИП КАТУУ КЫЛЫП ЄСТЇРГЇЎЇЗ КЕЛСЕ...

Биле жїрїўїз

ЖАЗДЫК ТАНДАЎЫЗ • Ар бир адам эртеў менен жеўил, эч кандай баш оорусу жок ойгонгусу келет. Бирок, бир кїн кечке иштеп жїрїп, чарчаган соў эртеў менен баш ооруп калат. Эгерде башыўыздын оорушун каалабасаўыз, жаздыкты туура тандашыўыз керек. •Уктоочу жаздыкты тандоо оўой-олтоў иш эмес. Жаздыкты тандоодо баштын тїзїлїшїнє карап алыш керек. Кєлємї ар кандай, їч бурчтук, квадрат же тоголок болушу мїмкїн. Эў кєп тараган булл тєрт бурчтук жаздыктан. Мындай жаздык

Тайланддын премьер-министри миллионер болсо да єзїнїн кызын МакДональдстан иштеп акча табууга жиберген. Анын айтымында, єзї иштеп тапкап акчанын кадыр-баркын билип, чоўоёт дейт. Кызын биринчи алып барган кїнї эле, ага билгизбей барып гамбургер алып кетип, кызынын ишине кєз жїгїртїп турат. Кызыгы, кызы ал жакта дагы деле иштеп жатат.

моюнду, ийинди жана башты эў мыкты кармайт. • Ал эми мындан башкача кєлємдєгї жаздыктар, атайын индивидуалдуу тїрдє жасалган. Жаздыктын кездемеси да єтє маанилїї ролду ойнойт. Жаздыктын кездемеси таза эч кандай синтетикасы жок болушу шарт. Жаздыктардын стандартка ылайыгы узундугу 40-80см ал эми туурасы 30-50см болушу зарыл. Эў чоў жаздыктын узуну да туурасы да 80см. Жаздык канчалык чоў болсо, ошончолук ыўгайлуу болот.

АЯЛЗАТЫНЫН ЖАШЫН ЖЫТЫНАН БИЛЇЇГЄ БОЛОТ Кайсы гана заман болбосун аялзаты бир сырдуу болуп, єзїнїн жашын жашырып келет. Азыркы убакта пластикалык операция жана жашартуучу бет майлар менен эле жашарып алууга болот. Канчалык жаш кєрїнєйїн деп кыйналып, кысталган менен жашты аныктоо да толук мїмкїн. Окумуштуулар аялзатынын жытынан анын канча жашта экенин аныктай алышаарын билдиришти. Япониялык окумуштуулардын тыянагына таяна турган болсок, аялзаты картайган сайын анын денесинен химиялык заттар кєп бєлїнїп чыгат экен. Денедеги май кислотасынын бєлїнїп чыгышы жана анын жагымсыз жыты аркылуу аялзатынын чын жашын аныктоого болот, - деп билдиришти япониянын окумуштуулары. 40 жаштагы аялдын организминен ноненал (химиялык зат) 20-30 жаштагы кыз-келиндердикинен эки эсеге кєп бєлїнїп чыгат. Андан сырткары, эркектер сїйлєшїп жїргєн келиндин канча жашта экенин анын колдонгон атырынан эле билип коюшса болот. Дагы бир Американын Ратджерс университетинин окумуштуулары эркектерддин арасынан сурамжылоо жїргїзїшсє, кєбї розанын жытын карыгандар себинсе болот, ал эми мємє жемиштердин жыты жаш кыздарга болот деп чыгышкан.

Маникюр, педикюр, парафин ваннасы, тырмак коштуруу сыяктуу кызматтарды сулуулук салондорунан пайдаланса болот. Учурда їй шартында колдонууга ыйлайыктуу косметикалык каражаттар кєп эле сатыкта. Азыр маникюр, педикюрдун кызмат басы арзан болуп калганына байланыштуу кєптєрї салондорго барышат. Ашканада же їй иштерин кылып, кир жуурда колуўузга сєзсїз тїрдє резинадан кол кап кийип алышыўыз керек. Мискейдеги кырмычыкты кырууда тырмагыўызды колдонбой атайын кыргычтарды колдонуўуз. Эшикке чыгаарда болсо, кїндєн коргой турган кремдерди тырмагыўызга чейин сїртїп анан чыгыўыз. Себеби, андлай кремдер колду гана эмес тырмактарды да сактайт.

ТЫРМАКТЫ ЖУМШАРТУУ Колду жууган сайын жумшартуучу кремдерди сїртїп туруўуз. Тырмактарга сєзсїз тїрдє дем алуу керек. Курамында формальдегиди бар лактарды колдонуудан качыўыз. Тырмактарга дайыма эле лак коё бербей, бир аз убакыт аны да эс алдырып тыныктыруу керек экенин унутпаўыз. Желатин тырмакты катуулатат. Суу, белок, жер жемиштер, эт, балык тырмакты єстїрїїгє жардам берет. Самара Саламатова 31-август, 2012-жыл


14

СЕРИАЛ

- Анда мени ата-энеў кандай кабыл алат. Эч кимиси жок немени келин кылбайбыз деп коюшсачы? - Кабатырланба, баары жакшы болот. амат минтип айтканы менен апасынын єз билгенин бербеген чорт кыялын санаркоо менен эстеди. Бирок дем байлаганы атасы. Атасы абдан тїшїнїктїї, балдарынын ою менен дайым эсептешет. Уга билип туура кеўешин айтат. Апасын сїйлєттїрє койбос. Атасына ишенип, алып кете берсечи? - Сенин атаўды ата, апаўды апа дейм. Сенин бир туугандарыў менин да бир туугандарым болот. Кєрєсїў го, мен аларды аябай сыйлайм, - деген кыз жаш баладай сїйїндї. Сїйїнбєй анан. Кош бол жер тєлєдєгї жашоо. Єзїнє бакыт жылмайган кїн келди. Ушул бактысы кемибесе экен. - Алар сени аябай жакшы кабыл алышат. Мунара бекиткен жеринен акчасын алып берди. - Їй алсам деген їмїт менен чогултуп жїргємїн. Бул акчалар эми сеники. Самат кыздын ак дилинен айтканына ишенди. Ушундай дагы жїрєгї таза кыз болобу. Бекеринен ага тартылбаган экен. - Мунаш, бекитип коё берчи. Кийин... Ашкана башчысы Гїлжан боорукерлигине барды. Чакан жамаат Мунарага ак жол каалап узатышты. Гїлжан ак батасын берип, чын дилинен ушул кыздын бактылуу болушун каалады. Аял жетелешип бараткан экєєнї артынан карап кабатырлана тїштї. “Биздин кыргыздар балдар їйїндє чоўойгон кызды кабыл ала беришпейт эле. Арты кандай болоор экен. Атаэнеси кандай кабыл алат. Самат жакшы жигит экен, атаэнесине ишенген їчїн алып бараткандыр. Эмнеси болсо да ордун сактап турсамбы” деп ойлоду. ирок Самат ойлогондой Мунараны єз кызындай кабыл алышпады. Келин келген шааниси болуп кєшєгє тартылбады, кошуналар жыйналып чачыла чачылбады. Єзї келген немеге ушул боло берет дегенсишип бир байлам кызыл жоолукту салымыш болуп коюшту. Жоолук болсо башына токтобой жылбышып тїшє берип єзїн жїдєттї. Салышкан жоолугунан улам кыз бир нерсени баамдабай койгон жок. Бул эмнеси деп жїрєгї тїрпєйїл. Келе жаткандагы кубанычынын бири жок, єзїн суз тосуп алганынан улам эми эмне болот деп шагы сына кєўїлї ооруп калды. Демек Саматы буларга айтпай эле жетелеп келе берген турбайбы. Болбосо ушинтип дагы тосуп алышабы. Бир бурчта бїрїшїп кабатырлана жалгыз калды. Бел байлаганы Саматынын жигитчилиги. ашка бєлмєдє єзїлєрїнчє кїдїўдєшїп байкуш кыздын їстїнє киришпеди. Киришпегендигинен, суз тосуп алышканынан, эмдигиче дасторкон жайылбай, кошуналар келбегенден улам кыз баарып сезип жатты. “Шору арылбаган мен кургур жигит менен сїйлєшкєндї мага ким коюптур. Єзїмдї ким экенимди билгенден кийин идишимди жууп, жер тєлємдє эле жашап жїрє берсемчи” деп муўканды. Бакыт тоголок, мээнет жалпак деп бекеринен айтыл-

С

Б

Б

ЭЛМИРА АЖЫКАНОВА

БУРУЛ БАЯН (Сандан санга)

ДЇЙНЄ ЄМЇР

ПОВЕСТЬ

баса керек. Бакыт єзїнє жарк этип кєрїнє калып анан тоголонуп жок болот. Багып алган апасы менен жашаган жылдары бактылуу эле. Ошол бактылуу кези шорго айланып, бакыт андан жїз буруп кетти. Ашканага пол жуугуч болуп орношконго чейин эмне деген гана оор кїндєр єттї. Мына эми, єзїн тїшїнє билген жигиттин жары болоордо бакыт дагы тоголонуп качканы турат. Бул тагдырдын эмне деген жазасы. Кайрадан жер тєлєсїнє, кыштын узак, суук, жадатма тїндєрїнє, кара мышыгынан башка эрмеги жок ошол арттагы кїндєрїнє кайтып барабы. Эмдигиче ордуна башка бирєєнї алып койду да. Єзїнє азаптан башка жакшы кїн буйруган эмеспи. Мунаранын айласы мукурап єксїїсїн ичине жутуп ачка отурду. Жок дегенде Самат кирсечи. Берки бєлмєдє болсо апасы менен эжелери Саматты ур-токмокко алып жатышты. - Ыя, балам, мага бир ооз айтпай сексеўдетип муну кантип жетелеп келдиў, - деди апасы сурдана сїйлєп. - Апам курбусу Сайкал эженин кызын келин кылып алам деп айтты эле го сага. - Эми апам аларга эмне дейт. - Єзїў билип туруп апамды уят кылдыў, - дешип эже-

(Сандан санга)

АЙ-ТАЛААДАГЫ АЯЛ

Т

їнкї саат он бирден єтїп калганда театрдын алдынан таксиге олтурган Зейнеп шаардын чыгыш тарабындагы їйїн кєздєй зымырап келатты. Ээндей тїшкєн тїнкї жолдо такси буйдалбастан алып учат. Зейнептип бир колунда кучак толо гїлї, экинчи колунда кабына салынган скрипкасы бар. Эў аяр, кымбат буюму ушул. Урунуп калба- сын деп дайыма этият алып жїрєт. Єзїнїн тагдырын ушул аспапка билинбей жїрїп байлап алганын єзї да али сезе элек. ейнептин кєўїлї жаандан кийинки шаўкайып ачылган асмандай тазарып, жїрєгї- нє кубанычы батпай, єзїнчє эргип келатты. Анткени ал бїгїн театрдын чоў залында єкмєттїк концертте биринчи жолу “Огинскийдин полонезин” ойноду. Адатта мындай мамлекеттик деўгээлдеги концертке мыктынын мыктылары гана тандалат. Чоў сах- нада “Полонезди” ойноо Зейнептин эс тарткандан берки эўсєєсї болчу. Ал бїгїнкї бактылуу кїнгє кєп жылдар бою даярданган. “Полонездин” сыбызгыган кусалуу кайрыктары басса-турса кыялында жашап, кулагына угулуп тураар эле. Ал азыр так- сиде келатып жанагы кєрїїчїлєрдїн музыкага муюган ойлуу жїздєрїн, бир далайга басылбай дїркїрєтє чабылган колдорду, балкон тараптан “браво” деп кыйкырган їндєрдї, єзїн кєздєй гїл кєтєрїп келаткан адамдарды кєз алдына келтирип, кєўїлї балкыды. Концертке чейин жїрєксїп,

З

АЎГЕМЕ 31-август, 2012-жыл

лери Саматты сїйлєтє койбой ажылдашты. Атасы кайда жїрєт. Атасы їйдє болбой калганын кара. Кичинесинен апасынын айтканы менен болуп, каяша сїйлєбєгєн уулу катуу айталбай кїнкїлдєдї. - Апа, менин кєўїлїм менен дагы эсептешсеўиз боло. - Бул кыз кайсы жерлик? - Кимдин кызы? - Ата-энеси кайда, ким болуп иштешет? Самат сєз айталбай такала тїштї. - Билбейм. - Билбейм дегени эмнеси... - Ким экенин билбей туруп, бир кєрїп эле кєчєдєн жетелеп келе бердиўби? Эжелерине, апасына эч качан каяша айтпаган, кєўїлї жумшак Самат жалдырап ийди: - Айланайын эжелерим, силер мени тїшїнсєўєр боло, менин кєўїлїмдї ойлосоўор деги. - А сен апамды Сайкал эжеге уят кылганыўды билип атасыўбы? - Ошол тултук бет кызыўар менен кантип сїйлєшєт элем. - Тултук бет... Саматтын минтип каяша айтканына таў калышты. Баатыр болуп калган го. Унчукпай жїрїп ишин жасай берген, тике карап сїйлєбєгєн Саматпы бул. аматтын апасы Айша болсо байлыкты, мансапты сїйгєн, адамдарды болсо чєнтєгїндєгї акчасына, ал тїгїл кийген кийимине карап мамиле жасачу. Эгерде уулунун алып келген кызынын ата-энеси бай болуп, кєрїнїктїї немелер болсо баары башкача болмок. Келген кыздын ата-энеси ким экенин, кайда иштээрин билгиси келип турду. Єз оюндагыдай эмести кошуналар биле электе азыр эле жолго салуу керек. Єз оюндагыдай тїбї тектїї жерден, колунда бапыраган дїйнєсї болсо, ушундай жерден куда кїтїп келин алдым деп айылга мактанып чыкмак. Бирок аял кїткєндєй болбой, уулу їмїтїн актабады. Сайкал курбусуна уят кылды. Эми эч ким уга электе келин болом деп келген илмейген немени жолго салуу, дароо жоготуу керек. Жоош уулунун башын айлантып алган да. Айша жиндене берди. Сайкалга эмне дейт? Ага уят болгондон кєрє кызды жоготуу туура. унара отурган бєлмєнїн эшиги карс ачылып апасы, эжелери, Самат киришти. Апасы сустайып жактырбаганын ачык эле билгизди. Мунара байкаса кырк беш жаштардагы, ак саргылынан келген, тєгєрєк кєздєрї жашыл тїстєнгєн, кымбат кийим кийген аял экен. Жана жоолук салган бул аял эмес болчу. Кыздары салган го. Самат Мунарасын аяганын кєз карашы аркылуу билдирип, апасы їчїн кечирим сурап, бирок апасына катуу айталбай шылкыйып турду. - Эй, неме, - деди Айша чорт сїйлєп. Ачуусунан жука эриндери дагы титиреп кетти. “Эй, неме” – бул сєз кызга бычактай тийди. Ал баарын тїшїндї. Эми экєєнїн тагдырын Самат гана чечет. Ошого анын эрки жетеби. Апасына каршы туралабы.

С

М

оюн бир жерге топтой албай, кандай ойноор экем деп кабатырланып жатса, сахнага чыга келгенде кыжаалат сезимдер кайдадыр жоголуп, єзїн эркин кармап, чыгарманы кынтыгы жок эргип ойноп салбадыбы! Ошо- нусуна азыр єзї ыраазы болуп, жерге сууга батпай келатты. Зымыраган такси анын кубанычка балкыган жан дїйнєсїн ого бетер асманга кєтєрїп учуруп бараткандай. ўгыча їйїнє жете келди. Дарбазасынын так тїбїнєн таксиден тїшїп калды. Їйїнїн жарыгы єчїптїр. Кїйєєсї менен кичинекей кызы уктап калышса керек. Акы- рын басып келип, сырткы эшикти тартса ачык экен. Ичкери кирип, босогонун жары- гын кїйгїзїп, колундагы гїлдєрїн сууга салды. Тєркї бєлмєгє баш багып, ачынып калган кызынын їстїн аярлай жапты, коўурук тарткан кїйєєсї анын келгенин тапта- кыр сезгени жок. Зейнеп шашпай їстїндєгї кийимдерин алмаштырды да, ашканага кирип суу ичти. Уйкусу да келген жок.Чарчаганын да сезген жок. Тескерисинче чайыт- тай ачык кєўїлїн жымжырт тїндє кайда алып бараарын билбей, кубанычын териси- не батыра албай сыртка чыккысы келди. Ак жайдын тїнїндєгї толгон Ай так тєбєдє їзїк-їзїк булуттарды аралап каалгып баратыптыр. Сїттєй жарык тїндє эшик алдын- дагы олтугучта Зейнеп тїнкї асманды куштарлана тиктеп олтурду. Жакшылап байкаса Ай эмес булуттар жылып

А

баратыптыр. Ооба, кантип эле Ай ушунчалык ылдам жылсын? Булуттар желге айдалып баратпайбы. Эгер азыр кєктє токумдай булут болбогондо Ай бир ордунда эле турмак. Билинээр-билинбес жумшак желаргы Зей-нептин кєўїлїн ого бетер кєкєлєтїп, ырдагысын келтирди. Кандайдыр бир сызылган назик обонду акырын созуп олтурду. Анын кєўїлїнє тїшкєн кандай гана кайрык бол- босун скрипканын їнї менен угулат. Бїгїнкї ийгилигин ал кимдир бирєє менен бє- лїшсє болмок эле. Музыка менен эч кандай жумушу жок кїйєєсї їйдє уктап жатат. Ага айтып берсеў деле болуптур деп кол шилтеп коет. Анан кимге айтышы керек? Кїйєєсїнїн бар кызыкчылыгы – ышкырык кыйкырыкка толгон спорт залдарда жаш балдарды машыктырмай. Аларды мелдештерге даярдап, дайыма ошолордун тїйшї- гї менен жїрєт. Зейнеп башта кїйєєсїнє музыка жєнїндє айтып, скрипка кандай аспап экенин тїшїндїргїсї келчї. Аны бир аз угуп олтурган соў тажап кеткен Досум- бек -Болуптур эми скрипкаўды єзїў черте берчи, - деп кол шилтеп коер эле. Анда Зейнеп - Скрипканы чертпейт,ойнойт. Комузду, домбраны, мандолинди чертет, - деп дагы тїшїндїрчї. Айтоор Зейнеп канча аракет кылса деле Досумбек музыкага кымындай да кызыгып койгону жок. Ага азыр “Полонезди” кандай ойногонун айтып берсе да, ал тургай ойноп берсе да, баары бир болмок.


СКАНВОРД

15

АКЫЛДУУ МИЎ АЗАПТАН КУТУЛАТ, АКЫЛСЫЗ БИР АЗАПКА ТУТУЛАТ

31-август, 2012-жыл


16

АЙЫЛ АЗАМАТТАРЫ

БИЛИМ БЕРЇЇДЄ ЧОЎ САЛЫМЫН КОШКОН

КАЧКЫНБЕК УКЕЕВ Биз буга чейин Кыргызстандын булуї-бурчундагы эл їчїн кызмат кылып, элим дегенде ичкен ашын жерге коюп, тикесинен тик турган азаматтарыбыз жєнїндє жазып келгенбиз. Бул жолу Кочкор районуна караштуу Мукеев Камчыбек байке туурасында кеп учугун улантмакчыбыз.

ЭЛГЕ ЧЫН ЖЇРЄКТЄН КЫЗМАТ КЫЛГАН ИНСАН Жаўы демократиянын шарданы менен 1990-жылы Кара-Мойнок айылындагы мектепке директорлук кызматка келип, тєрт айдын ичинде ашар жолу менен 110 орундуу мектеп курганга жетишти. Жалаў элдин кїчї менен куруп, єкмєттєн бир да тыйын алган жок. Материалдык –техникалык базасы боюнча кєп иштерди жасашты. Ал мектептен татыктуу билим, мугалимдердин татыктуу тарбиясын алган тїрк лицейлерине єтїп, чоў кызматтарга чейин кеткендери,єнїккєн єлкєлєрдє иштегендери бар. Байкенин айылынан бирин-экин балдар чыкса дагы алар жогорку деўгээлде єздєрїн кєрсєтє алышты.

“КЕЛЕЧЕК – МЕКТЕПТЕН БАШТАЛАТ” Азыр иштеп жаткан жаш мугалимдер арекет кылып жакшы иштеп жатышат ал эми келечек метептен башталат эмеспи. Мектептен кандай тарбия алса, кийин жогорку окуу жайга барганда алган билимин андан ары улантып, дээринде болсо, андан сєзсїз тїрдє мыкты кесипкєй инсан чыгат.

Анан алар єздєрїнїн деўгээлине жараша коомду курушат. Коомдун єйдє – ылдыйы психолгиялык жактан адамга чоў таасири тийет эмеспи. Бир нерсе айткым келет Чынара Жакыпова министр болуп келгенде билим берїї тармагын реформалоо деп каттуу чыккан баланы 9-класска чейин окуталы калганын баланы єзїнїн єзгєчєлїгїнє жараша окуталы деген.Ошол кєз карашты алып кеткенде азыр жакшы жолго коюлуп калмак. Азыр эмне, кїндє министр алмашат ким эмне кылып жатканын эч ким билбейт ачык айкындуулук болбой жатат. Бала-бакчадан баштап университетке чейин жанагы коорупцияўар аралашып алган учурда кайдагы окууну айтабыз. Япондорду карагылачы кандай уйлєрдї, автомобилдерди, электротехникаларды чыгарып жатышат. Ал жакта мамлекеттин элге болгон кызыкчылыгы абдан жогору, бизде болсо єзїмчїлдїк анан кайдыгерликтен чыгалбай келебиз, - дейт Качкынбек Укеев.

“ОКУУ КИТЕПТЕРИНИН ЧЫКПАЙ КАЛЫШЫ МАМЛЕКЕТ ЇЧЇН ЧОЎ ТРАГЕДИЯ”

Азыр окуу китептерин чыкпай ай й калышы бул биздин мамлекетибизз їчїн ї чоў трагедия. Бала билимди кайдан й йдан алат ошол окуу китебинен алат. МекМ тептерде жаўы багыт, жаўы идеялар ял лар менен суугарылып келген жаш муму галимдер аз болуп жатат. Кээде айайрым нерселер канааттандырбайт й йт єкмєт тарабынан берилип жатт ткан чай менен нанга кеткен акчааны китептерге жумшаса жакшы ы болмок. Мына азыр мектептер-деги китептерди алалы, 6-7 жыл л болду колдон-колго єтїп жарабай калды. Окуу программалар єз убагында каралбай мугалимдер єздєрїнє ылайыктап алышат. Кемчиликти издесе бардык жерден тапса болот. Азыр мурункудай заманда жашаган жокпуз, бардык жактан єсїп жаткандыктан тез арада биз тилибизди, мамлектибизди сактап калышыбыз керек, деп азыркы бийлик башындагылардын билимге анча кєўїл бурбай аткандыгына нааразычылыгын билдирди.

“БАЛДАР КЕЛЕЧЕГИ ДЕП БАТКАК КЕЧИП ЖЇРГЄНДЄ” Райондук,облустук, республикалык ардак громаталарга бир нече жолу сыйланды,

эл агартуунун отличниги тєш белгиси менен сыйланды. Качкынбек юайкени єкїндїргєнї кийинки балдардын келечеги деп ылайды єз колу менен жасап баткакты кечип жургєндє эч ким эч нерсе берген жок. Келечектеги жаштар ата-мекенди сїйгєн, элим деп кїйгєн мекенчил жаштар чыгат деп ишенем, - дейт. Акинай Айдарова

Арзуу

АЛТЫНБЕК ТУРДУБАЕВИЧ, СИЗ ЇЧЇН ТУРМУШКА ЧЫГА ЭЛЕКМИН!

Мен Сизди кыз кезимен сїйєм. Сїйїїнїн аруулугун, кїчтїїлїгїн, катуулугун, армандуулугун Сизди сїйїп калганда сездим. Бала болуп, башыма жїн чыкканы сїйїї деген эмне экенин билбей, сїйїп, сїйїїдєн жабыр тартып жїргєндєрдї кєрїп алып кїлєєр элем. Єзїм кыздар-балдар менен тил табыша албагандыктан, мектептен келип эле телевизор кєрїп, телевизор менен жашачумун. Ошондой кїндєрдїн биринде Сизди телевизордон кєрїп калдым. Албетте, анда азыркыга караганда жаш элеўиз. Сизди бир кєрєєрїм менен эле, жїрєгїм алып-учуп, бир башкача сого баштады. Ошол кїндєн тарта Сизди телевизордон гана кєрїп жїрдїм. Сиздин жылмайганыўызды кєргєндє ичим эзилип, болгон денем ысып чыгаар эле. Башында сїйїї мага келгенин билбей эле жактыруу го деп ойлогом. Бирок, андай эмес экен. Кийин университетке тапшырганы ба-

рып, атайын Политологияны тандап, ал окууну аяктадым. Азыр мен Сиздин эле айланаўызда жїрєм, Сиз менен маектешип, сїйлєшїп, жыйындарда чогуу отуруп калабыз. Бирок, Сиз менин Сизге болгон сїйїї сезимимди сезбей келесиз. Сиз їчїн турмушка да чыга элекмин. Башка кыздар экинчи аял болууга намыстанса, мен Сизге экинчи аял болгонумда бала кезден кыялданып келген кыялыма жетээр элем! Сиз їчїн мени менен баш кошом деген жигиттердин баарын жолго салдым. Сиз їчїн саясатчы болбосом да, саясатчылар менен иштешип калдым. Сиз їчїн канча журналисттер менен жаман-жакшы айтыштым... Бирок, Сиз менин кєзїмдї ачтыўыз! Менин адам болуп калыптанышыма жардам бердиўиз! Сизди сїйїп калбасам, мен Жогорку Кеўеште иштемек эмесмин. Кээде кыздар менен отурсак Сиздин чачыўыздын жоктугун айтып кїлїп калыш-

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ по самым низким ценам

65 $ м2 + москитная сетка в подарок 2 Китай. профиль 45 $ м + москитная сетка в подарок Турец. профиль

Адрес: Старый толчок; тел: 0779 30 62 36 31-август, 2012-жыл

канда, жонума муздак сууну бїрккєндєй, денем муздап кетет. Ал кыздарды єзїмє душман тутуп алам. Бирок, алар менин Сизди сїйєєрїмдї кайдан билсин. Камчыбек Ташиевдин мурдун кан жалата койгонуўузда ичимен “Жигит экен!” – дегем. Башка саясатчылардай болуп аялдардай айтышпай, эркекче иш кылды деп. Карылар їйїнє барып карыларга жардам бергениўизде да, боорукер дегем. Бирок, Гїлнур Асанова деген ырчы кыз єзїнїн интервьюларында дайыма Сизге рахмат айтып, ыраазычылыгын билдирип жїрєт. Ошондон улам экєєнїн ортосунда бир нерсе барбы? – деп Сизди Гїлнур Асановадан азыркыга чейин кызганам. Алтынбек Турдубаевич, кандай кїн болбосун, чачыўыз жок болсо да, “челюст” деген лакап ат коюшса да Сизди сїйє берем... Тамара

Айбат - коомдук-саясий гезити  

Айбат, Кыргызстан, Бишкек, газета, аймак, саясат, коом, экономика, маданият, шоубизнес, маек, bekturb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you