Page 1

ÔÅÕ×ÏÓ 70 - êïêñèöîô÷ 2020 - ÔÅÔÑÁÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÏ ×ÏÍÄÑÅÌÐÏÑÉÏ & ËÉÁÍÅÌÐÏÑÉÏ

Μπαχαρικά και αρωματικά φυτά Φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας απο το 1919

100 χρόνια ιστορία


GĂ?URMET FOOD I ND.

nal o i t i d a tr rs ! u o v a l f Greek

Kozani, Hellas (GR) Tel./Fax: +30.24610.41373 - www.pitenis.gr


d e z i l a i c e p s e s i t r e p x e s t c u d o r p

ucts d o r p ed !!! award e t a l r p u o y n o

linkedin.com/company /A.-Pitenis-Bros-SA

gplus.to/APitenisBroSA

issuu.com/Pitenis.SA


ŒÐºÄÅÀî²ÐŹÈв½ÊÄ®µ²Èл¶¼º¿”вÁ¯ÐÅÀÐ ЯŲ¿ÐÀм±ÃºÀÈÐ †¿µÃ¬²ÈÐ ŽÃ ùź¼¯ÈÐ ®µÃÊĶРÅÀÐ ÁÃÂÅÀÐ ÅÀÊÐ ¼²Å”ÄŹ¾²Ð ÄŹ¿Ð†®¸º¿²

†·Àʸ¼Ã²Ë˯ ˯¾¶¿ÀÈРźÈÐ ²¿”¸¼¶ÈРŹÈÐ Á¶ÃºÀÉ­È Ð ²½½”Ð ¼²ºÐ ÅÀÊÐ ²¿ÆÃÂÁÀÊРĶР³”ÆÀÈÐ Éï¿ÀÊ Ð Àò¾²Å®ÄŹ¼¶ РŹРÀ µ¹¾ºÀÊø®²Ð ¶¿¯ÈÐ ¼½²Äº¼À±Ð Á²¿ÅÀÁǽ¶¶®ÀÊ Ð ŒÐ ¶ÁºÆʾ®²Ð ÅÀÊÐ ¿²Ð ÁÃÀÄ Ä·¬Ã¶ºÐ ÄŹ¿Ð ÅÀÁº¼­Ð ¼Àº¿Ç¿®² Ð ¼²ºÐ ¬ÉÀ¿Å²ÈРŹÐÄŭú»¹ÐŹÈ

Å ÐÅÀ¿ÐÀµ­¸¹Ä¶ÐÄŹе¹¾ºÀÊø®²Ð¼²ºÐ”½½Ç¿Ð ¼²Å²ÄŹ¾”ÅÇ¿ÐÄŹ¿ÐÁ¶ÃºÀÉ­

ŒÐ ºÄÅÀî²Ð ÄÊ¿¶É®Ë¶Å²ºÐ ¯Å²¿Ð ŲРÁ²ºµº”Ð ÅÀÊ

Å Ð ÀºÐ ž¸ ž¸ ¸¶½ÀÈ Ð •¶¼Å”úÀÈÐ ¼²ºÐ y¹¾­ÅùÈÐ ŽÃ¹Åº¼¯È Ð µ¹¾ºÀÊøÀ±¿Ð ÅÀÐ ÁÃÂÅÀо¶¸” ”½Àм²Å”ÄŹ¾²ÐÄŹ¿Ð†®¸º¿²ÐÅÀÐ

Žàˆ—Œ{Ž Žà{™žŒšˆ šˆàš˜à ˜ÀÐ Ð ¹Ð ²½ÊÄ®µ² ² Ð »¶Á¶Ã¿”¶ºÐ ŲР¯Ãº²Ð ŹÈÐ †®¸º¿²ÈÐ ¼²ºÐ ¶Á¶¼Å¶®¿¶Å² ²ºÐÄÅÀ¿Ð†Ã¸ÀIJÃÇ¿º¼¯Ð¾¶Ðп¬² ¿ м²Å²ÄÅ­¾²Å²

˜ÀÐкµÃ± ˜À ­ÈÐÄŹ¿Ð²¸À±½²Ð ±¶Å²ºÐÅÀÐÀ=¼¬¿ÅÃÀеº²¿À¾­ Ð ¿²Ð ¶»ÊÁ¹Ã¶Å­Ä¶ºÐ Ź¿¿Ð ²¿”ÁÅÊ»¹Ð ²½½”Ð †Åź¼­ÈÐ ¾¶Ð ļÀÁ¯ Ä ¼²ºÐŹ¿Ð¶Á¬¼ ¼Å²Ä¹ÐŹÈв½ÊÄ®µ²ÈÐĶזּÈÈÐÁ¶ÃºÀɬÈ

˜²Ð ²¾¬ÄÇÈÐ ¶Á¯¾¶¿²Ð ɲ Ð ¹Ð †•Šy ˜² yŒŽÐ Ž—Œ˜Ž– Ð ¾¬ÄÇÐ ¶»²¸À ÀÃ¿Р¼²ºÐ µ¹¾ºÀÊø®²ÈÐ ¿¬Ç¿¿Ð ¼²Å²ÄŹ¾”ÅÇ¿ Ð ¶Á¶¼Å¶®¿¶Å² ²ºÐÄŹ¿ÐŽÀú¿Æ®²

ŽÀú¿Æ®² ІøÀ½®µ²

†Ã¸À½®µ² Њ±³Àº²Ð²½½”м²ºÐ Ä Å¹¿ÐÊÁ¯½À ÄŹ¿ ÊÁ ºÁ¹ÐŠ½½”µ²

ŠÁºÁ½¬À¿ Ð ¶ºÄ¬ÃɶŲº ¶ ŲºÐ ÄŹ¿Ð †Åź¼­Ð ¾¬ÄÇ ÇРŹÈÐ ²¿”ÁÅÊ»­ÈÐ ÄÊ ²ÈÐ $P?LAFGQCÐ ¾¶Ð ¶¿¯ÈÐ ¶Ê¬ ½º¼ÅÀÊÐ ¾À¿ Ŭ ½ÀÊÐ ÄÊ¿¶Ã¸²Ä®² Ź¿Ð¶Áǿʾ®²ÐЎ—Œ˜Ž–Ð˜–.Ð+0)# 0 #2

–ºÐ ºÄÉÊìÈÐ ³”ĶºÈÐ ¼²ºÐ ¹Ð ʸº­ÈÐ Àº¼À¿À¾º¼­ ¾º Ð ¼²Å”ÄŲĹРÀµ¹¸À±¿Ð Ź ¹¿Ð †•Š yŒŽÐ Ž—Œ˜Ž–Ð Ä ÅÀÐ ¿²Ð ²¿²ÁűÄĶº ² Ð ¾¶Ð Ä Å²Æ¶Ã” ƶÔР³­¾²Å² ³ ŹРµÃ²Ä Źú¯Å¹Å”Ð ŹÈРĶРÁÀ½½¬È Á РŹ Ð ¸¶ºÅÀ¿º¬ÈÐŹÈЊ ½ ½”µ²È

”µ²È

ÅºÈвÃÉɬÈÐÅÀÊÐ йж®ÄÀµÀÈÐŹÈІ•ŠyŒŽ † Ў—Œ˜Ž–Ð ÄÅÀÐ ¾¶¶ÅÀɺ¼¯Ð ¼¶·”½²ºÀРŹÈÐ ²½ÊÄ®µ²ÈÐ ™œ}Š—Ð x—Œx–— —†yŒš Ð ¹Ð ÀÁÀ®²Ð µÃ²ÄÅŹúÀÁÀº¶®Å²ºÐ ÄÅÀÊÈÐ •À¾À±ÈÈЎ²ÄÅÀú”È ЎÀ˔¿¹È А½Â Âú¿²Èм²ºÐxà xö³¶¿Â¿ Ð ­Å²¿Ð ÅÀÐ ÁÃÂÅÀÐ ³­¾²Ð ¸º²Ð Ź¿Ð ”¿ÀµÀРŹÈÐ ÄŹ¿Ð ‰¯Ã¶º²Ð ÀÊÄ®²ÐŹÈÐÄŹÐyÊź¼­Ð Š½½”µ²

ж¿ºÄɱÀ¿Å²ÈЬÅĺÐŹ¿ÐÁ²ÃÀ ²¼¶µÀ À¿®²Ð¾¶ÐжÁºÁ½¬À¿Ð¼²Å²ÄÅ­ ­¾²Å²

˜À¿Ð À±½½ºÀÐ ÅÀÊÐ Ð ²ÁÀ¼Å”Ð ÅÀÐ Á½¶ºÀ´¹·º¼¯ ˜À Á Ð Á²¼¬ÅÀÐ ¾¶ÅÀÉ¿¿Ð ŹÈÐ ²½ÊÄ®µ²ÈÐ !0+¡†—† †y•ŒÐ ÄŹ¿Ð ŽÃ­Å¹ Ð ŒÐ²½ÊÄ®µ²Ð²ÃºÆ¾¶®ÐÐÄÊ¿µ¶µ¶¾¬¿² ²Ð¾¬½¹Ð¼²ºÐ½¶ºÅÀÊø¶®Ð ¾¬ÄÇÐÄÊ Ê¾³”Ķǿеº¼²º¯ÉùĹÈ

ŠÁºÁ½¬À À¿ Ð ÄŲРŬ½¹Ð ÅÀÊÐ Ð ¶ºÄ­½Æ¶Ð ÄŹ¿Ð ²¸ÀÔРÅÀÊÐ ¹½¶¼ÅÃÀ¿º¼À±Ð ¶¾Á ÁÀîÀÊÐ ¾¬ÄÇÐ ÅÀÊÐ OFQFHLP PJ DOÐ µ®¿À¿Å²ÈРŹ ¹Ð µÊ¿²Å¯Å¹Å²Ð ÄÅÀÊÈÐ TTT HOFQFHLP PJ DO Á¶½”ŶÈÈРŹÈÐ ¿²Ð ¬ÉÀÊ¿Ð Áïij²Ä¹Ð ĶР¬¿²Ð µº¶ÊÃʾ¬¿ÀÐ ¼Çµº¼À½½¯¸ºÀÐÁÃÀ̯¿ÅÇ¿

˜ÀÐ Ð ¶»²¸¯Ã²Ä¶Ð ŲР1SNCPK?PICRÐ Š—•†Ð ÄŹ¿Ð ˜À †Åź¼­ Ð ¶¿ÂÐ ÅÀÐ Ð ¶¿®ÄÉÊĶРŹ¿¿Ð Á²ÃÀÊÄ®²Ð ŹÈÐ ÄŹ¿Ð ËÀ¿Å²ÈРŹ¿Ð ²½ÊÄ®µ² ² z¶ÄIJ½À À¿®¼¹Ð ¶»²¸ÀÔËÀ Ð †Ž– Ð ÁÀÊÐ µº¬Æ¶Å¶Ðµ®¼ÅÊÀÐм²Å²ÄŹ¾”ÅÇ¿

˜ÀÐ Ð Á²Ã”Ð Ź¿Ð ʸ¶ºÀ¿À¾º¼­Ð ¼Ã®Ä¹Ð ÄÊ¿¶É®Ë¶ºÐ ˜À ¾¶®ÇÅÀÊÈ ® Æ ± РŹ¿¿Ð ¶»”Á½ÇĹ »” ½ ¾¶Ð ²¾ Ð ÃÊƾÀ±È Ð ÅÀÊÐ µº¼Å±ÀÊРŹÈÐ ²¿À®¸À¿Å²ÈÐ ²¼¯¾¹Ð Ð ¿¬²Ð ¼²Å²ÄÅ­¾²Å²Ð ¹¿Ð†Æ­¿²Ð¯ÄÀм²ºÐÄŹп¹ÄºÇ Çź¼­ÐŠ½½”µ²

ůÄÀÐÄŹ

ƒ¯À¸Å´ à»àˆ—Œ{Žà™Žš˜ƒàà mÍx³·Â½ÇÀµ³«à͹¯Â¯Áª»¯Â¯Í mÍv·¯Ã©Â³·Í͋©¼ ÂÀ¯Ív·¯¼½»ªÅÐ m̓¾¯Áƽº³«Í¾³À·ÁÁ¬Â³À½ÇÅͯ¾¬Í ͳÀµ¯È½»©¼½ÇÅ


No sugar

ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, Κιλκίς Τηλ 23410 72140 • www.ritosfood.com • email : info@ritosfood.com


Gluten free Palm oil free

Lactose free

RITO’S FOOD AE Παραγωγή και Εμπορία Σοκολατοειδών και ειδών ζαχαροπλαστικής


Ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης ιδρύθηκε το 1979, από 482 ιδρυτικά μέλη, με έδρα την πόλη των Χανίων, στην Κρήτη. Ο σκοπός του ήταν να αλλάξει την κατάσταση στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών. Το πρώτο αυτό SYN.KA Super market λειτούργησε το 1979 στην οδό Ν. Επισκόπου και Μίνωος στην πόλη των Χανίων. Από τότε ακολούθησε μία συνεχής ανάπτυξη του Συνεταιρισμού με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει πρωτίστως στην αγορά των Χανίων και μετέπειτα όλης της Κρήτης. Το 2014 ο Συνεταιρισμός με την εξαγορά της αλυσίδας super market Βιδάλης Α.Ε, λειτουργεί μέσω του νέου δικτύου Super Market και Cash και Carry πλέον σε 14 νέα σημεία στην Τήνο, την Πάρο, την Κάλυμνο, τη Χίο, τη Σαντορίνη, τη Σύρο, τη Μήλο και τη Νάξο. Σήμερα, τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν ξεπεράσει τα 5.800 και αυξάνονται συνεχώς, τα καταστήματα του SYN.KA έχουν γίνει 51, οι εργαζόμενοι στα SYN.KA είναι πάνω από 1.350, και ο ετήσιος τζίρος του Συνεταιρισμού έχει αγγίξει τα €190 εκατομμύρια. Τον Απρίλιο του 2020, ο «Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης» στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής του, προχώρησε στην εξαγορά της «Γαλαξίας Ανώνυμη εταιρεία Αλυσίδας Καταστημάτων Δήμητρα Μάρκετς» και «Μαρκάτο Ανώνυμη Εταιρεία Αλυσίδας Καταστημάτων» στην Κέρκυρα. Τα ΣΥΝΚΑ Super Markets διευρύνουν το δίκτυο τους και στην Κέρκυρα με 19 καταστήματα και τζίρο που φθάνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ και θα απασχολεί στο σύνολο του 1.650 εργαζομένους μέχρι το τέλος του 2020. Πρόκειται για μια στρατηγικά σημαντική νέα επένδυση, η οποία σηματοδοτεί την εξωστρέφεια του SYNKA που σε τόσο δύσκολους καιρούς επιλέγει το δρόμο της ανάπτυξης. Τα ΣΥΝΚΑ Supers Markets είναι μια επιχείρηση ανθρώπινη, προσανατολισμένη στην κοινωνία. Οι πελάτες των Καταστημάτων SYNKA έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα του τόπου μας, πάντα με γνώμονα την ποιότητα και την εξυπηρέτηση τους, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.


ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η εταιρία «Γεώργιος Κατσίφας Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Κατσίφα το 1962. Εισάγει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται εκλεκτούς καφέδες και μια τεράστια ποικιλία μπαχαρικών και αρωματικών φυτών. Εδρεύει σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 7ο χλμ Λάρισας – Φαλάνης. Η πολύχρονη παράδοσή μας στο χώρο των καφέδων και των μπαχαρικών σε συνδυασμό με το μεράκι, την συνέπεια και τον επαγγελματισμό, μας καθιέρωσαν στην ελληνική αγορά ως όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Επιπλέον από το 2002 έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟT EN ISO 22000:2005.

Επίσης η εταιρία μας προμηθεύεται τα αμιγώς ελληνικά προϊόντα (ρίγανη, τσάι βουνού κτλ) από έλληνες παραγωγούς, με συνεχή παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να εξασφαλιστούν οι αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας που επιθυμούμε. Εξαιρετικά σημαντική είναι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας μας στην Αμερική, Ρωσία, Παναμά και Ευρώπη (Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Ουγγαρία, Κύπρος κ.α.). Εδώ και χρόνια έχουμε σταθερή παρουσία σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων (ANUGA,SUMMER FANCY FOOD; GULFOOD, SIAL, IFE, FOODEXPO ATHENS, DETROP).

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ σε συσκευασία των 100gr, 200gr και 500gr. (ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ-ΣΚOYΡΟΥ ΚΑΙ ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ σε σακούλες και βάζα ΠΕΤ για οικιακή χρήση και σε συσκευασίες Catering για επαγγελματική χρήση


! ή ω ζ η τ σ η σ ύ ε γ ι δίνε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ S.A. 7ο χλμ. Λάρισας - Φαλάνης, ΤΚ 40011, Λάρισα TEL: +302410941941, +302410233363 FAX: +302410942343, +302410237448 info@alfakatsifa.gr www.alfakatsifa.gr


©¬ ±¦Ÿ ±£  ±¦Ÿ ¦ š £ £ Ÿ Ÿ ¡ Ÿ  ±²ž¬Ÿ±£4¦Ÿ ŰƑƄ *UDILPD şţ ƔƎƄƐƆƉƌƍƌƆƌƚƉƂ ƑƄ ƁƚƊžƉƄ ƑƄƏƂƆƇƙƊžƏƑƖƊƔƎƖƉŹƑƖƊƇžƆƑƖƊƈźƋƂƖƊƀƆž Ɗž ƐƔƂƁƆŹƐƌƒƉƂ ƉžƇźƑƂƏ ƍƌƒ ƅž ƇƂƎƁżƐƌƒƊ Ƒž ſƈźƉƉžƑžƇžƆƅžƂƊƑƒƍƖƐƆŹƐƌƒƊ

DIGITAL & OFFSET PRINTINGS ŪƂ ƑƄƊ ƂƍžƊžƐƑžƑƆƇŻ ƕƄƓƆžƇŻ ƈƚƐƄ ƇžƆ ƔƖƎżƏ ƑƄƊ žƊŹƀƇƄ ƓƆƈƉ žƊžſžƅƉżƐƑƂ ƂƋƛƓƒƈƈž ſƆſƈżƖƊ ƍƂƎƆƌƁƆƇƛƊ ƂƑžƆƎƆƇŹ źƊƑƒƍž ƂƑƆƇźƑƂƏ ƍƎƌƐƇƈŻƐƂƆƏ ƇžƆ ƐƒƐƇƂƒžƐżƂƏ ƁżƊƌƊƑžƏ ƒƕƄƈŻ ƒƍƂƎžƋżžƐƑƌƍƎƌƗƙƊƐžƏ

P R IN T T HE IMP OS SIBLE

šÊ®ÎÎÂÑÏؤÍÆØÔÆѾÂÖ ¢ÇÊÔ¼ÂÖ  µÍʍÏÖ

gr af imapr int .gr

T:E:HSBGJNB!PUFOFUHS


EDITORIAL

Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÏÕ SUPER MARKET / ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2020

ÁÃÁÐÇÔÏÉ ÖÉËÏÉ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ των Χριστουγέννων, το κορυφαίο ελληνικό περιοδικό της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών βρίσκεται στα χέρια σας. Δεν θα σας κουράσω αυτές τις άγιες μέρες με αναλύσεις επί αναλύσεων για τη δύσκολη οικονομική και υγειονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα γιατί λίγο πολύ όλοι ζούμε τις ίδιες εμπειρίες.

ÅÄÑ Á: ÔÇË.: 210/8838817,

Θα σας μεταφέρω καλές ειδήσεις από τη δική μας πλευρά: Ìå ÷áñÜ, óáò åíçìåñþíïõìå: 1) ãéá ôçí μεγάλη επιτυχία της Greek Export London, Greek Export New York και Greek Export Dubai. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá ãñáöåßá ôçò Â& êáé óôï site www.bbe.gr 2) για την μεγάλη επιτυχία του παγκόσμιου ηλεκτρονικού οδηγού-έκθεση για τα Ελληνικά τρόφιμα, ποτά & nonfood προϊόντα s/m γενικότερα www.foodrinkword.gr

FAX: 210/8236331 b_b@otenet.gr, www.bbe.gr www.triirisexhibitions.com • ÄÉÁÖÇÌÉÓÇ: ÂÁÓÉËÇÓ ÁÍÔÆÏÕËÇÓ, ÑÏÕËÇ ÍÉÊÏËÁÏÕ - ×ÑÕÓÉÍÇ

3) ãéá ôçí ετοιμασία του μεγάλου τεύχους Triiris Μαρτίου 2021 του μοναδικού ελληνικού παγκόσμιου περιοδικού για την προώθηση των Ελληνικών και Κυπριακών τροφίμων & ποτών. Åõ÷áñéóôïýìå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ üëïõò ôïõò ðáñÜãïíôåò ôçò áãïñÜò ãéá ôçí ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ìéáò áêüìá Ýêäïóçò. ç Ìå åêôßìçó

íôæïõëÞò Âáóßëçò Á

ÊáëÝò ãéïñôÝò ìå ðïëëÝò äïõëåéÝò óå üëïõò ×áñïýìåíï ìå õãåßá êáé äçìéïõñãßá ôï 2021

×ñüíéá ÐïëëÜ, ÊáëÞ ×ñïíéÜ ¹éñçíéêü & ¹õôõ÷éóìÝíï ôï 2021

2021


Εξαιρετικές γεύσεις και παράδοση από το 1950…

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ

Η εταιρία ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ βρίσκεται στο 318ο χλμ της ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο Βελεστίνο Βόλου. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μακρά παράδοση στο χώρο της ελιάς από το 1950. Με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στο χώρο της βρώσιμης ελιάς η εταιρεία ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ συνεχίζει να πετυχαίνει και να καινοτομεί. Με άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση έχει πετύχει τα ακόλουθα: 98% αύξηση του τζίρου πωλήσεων τα τελευταία 5 χρόνια, (πρώτη σε ρυθμούς ανάπτυξης στον κλάδο). 1η σε πωλήσεις στη Νότια Ιταλία και Σικελία 1η σε πωλήσεις μαύρης ελιάς.

∆ιεύθυνση: 318ο χλμ. ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης Τηλ: 24250 22990 Φαξ: 24250 23253 e-mail: kalogirosolives@gmail.com Website: www.kalogirosolives.com


Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν:

E-MAIL: kalogirosolives@gmail.com www.kalogirosolives.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ΙΟΒΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 ΙΕΛΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 ΙΕΛΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 GREAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 ΛΙΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΥΠΡΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

ƙƧƬƦơƥƣƻƫƢƩ VXSHUPDUNHW

ǔǂǓǗǒǐǎǕǀLJǐǖǍdžNjƽljdžǍƾǒǂ ƑơƠƫƨƣƤƿƟƨƞƮơƼƞ RƭƥƦƌƗƝƞƫƨƻƠƝƺƨƟƧƬƋƞƪƫƧƺƠƢƫƤ ƚƢƥ  (PDLOLQIR#URXPHOLRWLVVPJU


Γνωρίζοντας καλά τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς για ποιοτικά χαρτιά, αλλά και για τους σύγχρονους και οικολογικούς τρόπους συσκευασίας, ιδρύθηκε η εταιρεία μας με αντικείμενο την Αντιπροσωπεία & Εμπόριο Χάρτου-το 1998 από το Γκιντίδη Ιωάννη. Αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο επώνυμες χαρτοβιομηχανίες από τη Τσεχία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Εσθονία, την Ουγγαρία τη Ρουμανία και τη Σερβία. Παράλληλα είμαστε από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χάρτινης τσάντας στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους μακροχρόνιους πελάτες συγκαταλέγονται τα ΙΚΕΑ, ΚFC, INTERSPORT και πολλοί άλλοι. Η εταιρεία μας συγκαταλέγεται στους πιο θερμούς υποστηρικτές της χάρτινης τσάντας ήδη από το 1998. Η ικανοποίηση των πελατών μας και οι χιλιάδες τόνοι χαρτιού, μας αποδεικνύουν ότι η έναρξη των δραστηριοτήτων μας ήταν μία πολύ σωστή επιλογή. Η ποιότητα, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και η πλήρης υποστήριξη των χαρτοβιομηχανιών που αντιπροσωπεύουμε, μας ανέπτυξαν και μας γέμισαν με αισιοδοξία για όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα το 2018, με τη βοήθεια της δεύτερης γενιάς ο στόχος μας παραμένει η αξιόπιστη και τίμια παροχή υπηρεσιών στους διάφορους εμπόρους και μεταποιητές χάρτου. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καταλληλότερες πρώτες ύλες στους πελάτες μας για τις ανάγκες εκτύπωσης και συσκευασίας.

Κοινωνική ευθύνη της εταιρείας Η εταιρεία μας ασχολείται αποκλειστικά με χάρτινα προϊόντα. Το χαρτί παράγεται από χαρτοπολτό ο οποίος προέρχεται από τις ίνες σελλουλόζας του ξύλου, μια τυπική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Κατά κύριο λόγο, κόβονται τα πιο ηλικιωμένα δέντρα τα οποία είναι ακατάλληλα για επεξεργασία ξύλου και δε συμβάλλουν τόσο πολύ πια στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Επιπλέον τα χαρτιά που χρησιμοποιούμε είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκής προέλευσης από 100% ελεγχόμενες πηγές. Για κάθε δέντρο που κόβεται φυτεύονται περισσότερα με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η έκταση των δασικών περιοχών να έχει αυξηθεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Έτσι οι χαρτοβιομηχανίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η παραγωγική διαδικασία του χαρτιού γίνεται επίσης ολοένα και πιο οικολογικός. Η βιομάζα που παράγεται κατά την παραγωγή, επαναχρησιμοποιείται και με αυτό το τρόπο η χαρτοβιομηχανία καλύπτει μέρος των ενεργειακών της απαιτήσεων, ενώ το νερό καθαρίζεται κάτω από πολύ αυστηρούς κανονισμούς. Τέλος το χαρτί ως τελικό προϊόν είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και βιοδιασπώμενο. Δε καταστρέφει τα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και δεν είναι βλαβερό για τη δημόσια υγεία. Όλα αυτά καθιστούν τις χάρτινες συσκευασίες τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Οι φυσικές εγκαταστάσεις και η ιστοσελίδα της εταιρείας μας είναι πλήρως προσβάσιμες από ΑμεΑ. Οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας είναι μέλη και εθελοντές σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος. Η εταιρική μας δράση είναι πάντα δίκαιη και σκοπό έχει την ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών. Ακολουθούμε αυστηρά μια πολιτική τιμιότητας και σεβασμού απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το κράτος.


Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Ανεξαρτησία σε όλα τα στάδια της παραγωγής και επενδύσεις στο προϊόν Όλη η φιλοσοφία της λειτουργίας του εμπνέεται από το τρίπτυχο της ανεξαρτησίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της διαρκούς ανάπτυξης του προϊόντος καλλιεργητικά και εμπορικά μέσω της πολυεπίπεδης δικτύωσης ● Iδιόκτητες ψυκτικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας άνω των 57.000 m3. ● Ηλεκτρονικό διαλογητήριο - συσκευαστήριο και προγραμματισμός επένδυσης για αντικατάστασή του με νέο υπερσύγχρονης τεχνολογίας. Μηχανολογικός εξοπλισμός για δημιουργία διάφορων συσκευασιών, ώστε να είναι εφικτή η ευρύτερη προώθηση του προϊόντος στην αγορά.

● Ιδιόκτητος στόλος 5 φορτηγών - ψυγείων για μεταφορά των προϊόντων. ● Ιδιόκτητα Καταστήματα στις κεντρικές λαχαναγορές της χώρας, από το 1965 στην Αθήνα και από το 1973 στη Θεσσαλονίκη. ● Συνεργασία με το πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων όλων των επώνυμων αλυσίδων Super-Market. ● Ευρεία γκάμα ποικιλιών μήλων, αχλάδια, ακτινίδια, κεράσια, κάστανα και προϊόντα από άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες της περιοχής. Κύρια ποικιλία τα Π.Ο.Π. κόκκινα μήλα Ζαγοράς (Starking Delicious). ● Πετιμέζι από τα Π.Ο.Π. Φιρίκια Πηλίου, το πρώτο προϊόν μεταποίησης μήλου που παράγεται στα εργαστήρια του Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, με το εμπορικό σήμα ZAGORIN.

www.zagorin.gr • e-mail:zagora@otenet.gr


ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

ικά & μ ο κ ο ρ υ Τ , τα έα ρ Κ Ντόπια ϊόν τα ο ρ Π ά ικ μ ο κ το κ α λ α Γ Παραγωγής μας !

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου ιδρύθηκε το 1926 από έναν πολύ μικρό αριθμό πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών για την εξυπηρέτηση των μελών τους. Σταδιακά, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην επικράτεια του νησιού αυξήθηκαν στους 32, με φυσικά μέλη 3.654 αγροτοκτηνοτρόφους. (Χρησιμοποιούμε τον όρο «αγροτοκτηνοτρόφοι», διότι στην περιοχή μας τα επαγγέλματα του αγρότη και του κτηνοτρόφου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους – πλέον του 90% των μελών μας είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι ταυτόχρονα). Επίσης, με την πάροδο των ετών και οι δραστηριότητες της Ένωσης αυξήθηκαν και, το 1955, κάποιοι από τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού, θέλοντας να φτιάξουν δικό τους τυρί, λόγω του ότι η αγελαδοτροφία αναπτυσσόταν με ταχείς ρυθμούς και η παραγόμενη ποσότητα γάλακτος αυξανόταν, άρχισαν να συγκεντρώνουν το γάλα τους, η δε Ένωση τούς παρείχε την τεχνογνωσία. Έτσι, προέκυψε η περίφημη σήμερα ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ. Επειδή το συγκεκριμένο προϊόν κέρδισε το καταναλωτικό κοινό και η παραγωγή μεγάλωνε, η Ε.Α.Σ. Νάξου αποφάσισε (1996) να προχωρήσει στην Πιστοποίηση της Γραβιέρας Νάξου ως Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). Στο μεταξύ, η Ένωση προχώρησε, δαπανώντας τεράστια ποσά, στη δημιουργία μιας σύγχρονης Τυροκομικής Μονάδας (Βιομηχανία Γάλακτος). Η εν λόγω μονάδα είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 22000:2005, ΙSO 9001:2008 και AGROCERT και ως βασικές δραστηριότητές της έχει την παραλαβή αγελα-

δινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος από κτηνοτρόφους της Νάξου και μόνον, με σκοπό την επεξεργασία και τυροκόμησή του. Διαθέτει σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Χημείο, τηρεί όλους τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, ώστε σε καθημερινή βάση να ελέγχει την προσκομιζόμενη πρώτη ύλη, την ασφαλή τυροκόμηση, τη σωστή ωρίμανση και συντήρηση των παραγόμενων τυροκομικών προϊόντων. Παράλληλα, παρέχει πληροφορίες στους παραγωγούς περί Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων. Ταυτόχρονα, η Ε.Α.Σ. Νάξου επένδυσε μεγάλα ποσά στο άλλο σημαντικό προϊόν της Νάξου, την ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ, δημιουργώντας ένα σύγχρονο Πιστοποιημένο Συσκευαστήριο (με ίδια κεφάλαια), ενώ προ μερικών ετών προχώρησε και στην Πιστοποίηση της Πατάτας Νάξου ως Προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε). Το προαναφερθέν Συσκευαστήριο είναι Πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2005, ISO 9001:2008 και GLOBAL. Επίσης, η Ε.Α.Σ. Νάξου διαθέτει ειδικά, επιλεγμένα και ελεγμένα αγροτεμάχια, τα οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή πατάτας Νάξου Π.Γ.Ε. Το 2014 η Ε.Α.Σ. Νάξου μετατράπηκε σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία, στηριζόμενη σε 12 πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι αποτελούν και τους Μετόχους της Εταιρείας. Σήμερα, η Ε.Α.Σ. Νάξου απασχολεί 120 μόνιμους εργαζόμενους και περίπου 40 εποχικούς, ενώ διοικείται από 5 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανέλαβε τη διοίκησή της την 1η Ιανουαρίου 2015. Επιπροσθέτως, διαθέτει μεγάλο δίκτυο διανομής και τροφοδο-

σίας των προϊόντων της στη Νάξο και στα γύρω νησιά (Μικρές Κυκλάδες, Πάρο, Σαντορίνη και Μύκονο) καθώς επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, στην πορεία της μέσα στον χρόνο, η Ε.Α.Σ. Νάξου έχει κατακτήσει αρκετές διακρίσεις και βραβεύσεις, με κορυφαίες το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ στην Ελλάδα και τα δύο Αστέρια στον Διαγωνισμό Ανώτερης γεύσης στο Ινστιτούτο iTQi των Βρυξελλών (2015, 2016, 2018). Τέλος, εκτός από την έντονη εμπορική της δραστηριότητα η Ε.Α.Σ. Νάξου έχει να επιδείξει και σπουδαίο κοινωνικό έργο. Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. Νάξου Στο νησί της Νάξου εκτρέφονται περίπου 4.000 γαλακτοφόρες αγελάδες, 6.000 βοοειδή για πάχυνση και πάνω από 120.000 αιγοπρόβατα. Επίσης, βασική καλλιέργεια του νησιού αποτελεί η πατάτα, με ετήσια παραγωγή (εαρινή και φθινοπωρινή) περίπου 6.000.000 κιλά. Οι περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι μέλη της Ε.Α.Σ. Νάξου και διακινούν μέσω αυτής τα προϊόντα τους, ενώ προμηθεύονται από εκείνην όλες τις πρώτες ύλες που χρειάζονται. ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.: φρέσκο παστεριωμένο γάλα, σοκολατούχο γάλα, γιαούρτι, φρέσκο βούτυρο. Παραγωγή: περίπου 300 τόνοι. ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.: (α) Γραβιέρα Νάξου (Π.Ο.Π.) 1.000 τόνοι, (β) κεφαλοτύρι Νάξου, ορεινό


Νάξου, Γίδινο Νάξου, Γραβιέρα Νάξου με ελληνική τρούφα, Γραβιέρα με βότανα Νάξου, Καπνιστή γραβιέρα Νάξου: περίπου 200 τόνοι παραγωγή. ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (Π.Γ.Ε.) ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.: 4.000 τόνοι. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΝΑΞΟΥ: 300 τόνοι. Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη παρουσίαση θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά στο κορυφαίο προϊόν της Ε.Α.Σ. Νάξου, τη ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ Π.Ο.Π.. Η γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. είναι ένα κίτρινο σκληρό τυρί το οποίο ωριμάζει

για περισσότερες από 90 ημέρες πάνω σε ξύλινα ράφια, αποβάλλοντας σταδιακά την υγρασία του και κατόπιν συσκευάζεται και διατίθεται στην αγορά. Είναι η μοναδική γραβιέρα στην Ελλάδα με βάση το αγελαδινό γάλα που είναι χαρακτηρισμένη και πιστοποιημένη ως Π.Ο.Π., διότι παρασκευάζεται από 80% κατ’ ελάχιστον αγελαδινό γάλα και 20% κατά μέγιστο αιγοπρόβειο. Επίσης, ως Π.Ο.Π., παράγεται από 100% αγνό και γνήσιο γάλα Νάξου χωρίς προσμίξεις, από ζώα που έχουν εγκλιματιστεί και εκτραφεί για πολλά χρόνια στην Νάξο. Το Α και το Ω στην παρασκευή της γραβιέρας Νάξου Π.Ο Π. είναι η ποιότητα της πρώτης ύλης

και η παραδοσιακή τυροκόμηση. Ορισμένα ακόμη στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κίτρινα τυριά της αγοράς είναι η ήπια γεύση της, η πολύ χαρακτηριστική επίγευσή της και η μεγάλη περιεκτικότητά της σε ασβέστιο (για να παραχθεί ένα κιλό γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π. χρειαζόμαστε 11 κιλά γάλα). Η γραβιέρα Νάξου ΠΟ.Π. έχει χαρακτηριστεί από πολλούς επιστήμονες και ινστιτούτα ως ένα από τα πλέον κατάλληλα τυριά για κατανάλωση από άτομα νεαρών ηλικιών, διότι βοηθά στην ανάπτυξή τους.

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε. Κεντρικά Γραφεία: 3o χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκείου (θέση Λουκάκι), 84300, Νάξος Τηλέφωνο: (+30) 22850-25340, 22850-22883 • Fax: (+30) 22850-22240 www.easnaxos.com • Ε-mail: easnaxos@otenet.gr https://www.facebook.com/easnaxou/ https://www.instagram.com/easnaxou/


Μπαχαρικά

Íïóôéìßæïõí ôï ãéïñôéíü ôñáðÝæé

Ç

¢ëëùóôå ôá óôïé÷åßá äåß÷íïõí ðùò ïé ¸ëëçíåò êáôáíáëþíïõìå Ýôóé êé áëëéþò ðïëëÜ ìðá÷áñéêÜ, áöïý ôá ÷ñçóéìïðïéïýìå ÷ùñßò öåéäþ óôç ìáãåéñéêÞ ìáò, êÜôé ðïõ ÷ùñßò áìöéâïëßá íïóôéìßæåé ôçí êïõæßíá ìáò. Óôç äéÜñêåéá ôùí åïñôþí, åêôüò áðü ôï ðéðÝñé, êáé Üëëá ìðá÷áñéêÜ ãíùñßæïõí Üíïäï. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ç áììùíßá, ôï ãáñýöáëëï êáé ç âáíßëéá. Ùóôüóï äéáðéóôþíåôáé üôé ç êßíçóç äåí åßíáé üðùò ðÜëé Ü, êé áõôü ïöåßëåôáé êõñßùò óôï üôé Ý÷ïõí ìåéùèåß ïé ãõíáßêåò ðïõ öôéÜ÷íïõí ãëõêÜ. Ðñþôï óôéò ðùëÞóåéò Ýñ÷åôáé ôï ðéðÝñé êáé áêïëïõèåß ç êáíÝëá. Êáé ôá äýï ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáôÜ êüñïí óôç ìáãåéñéêÞ, áëëÜ êáé óôç æá÷áñïðëáóôéêÞ (üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá óôïõò ëïõêïõìÜäåò). Ôï ðéðÝñé êáëýðôåé ðåñßðïõ ôï 60% ôçò êáôçãïñßáò, ìåôÜ áêïëïõèåß ç ñßãáíç êáé ôá äéÜöïñá âüôáíá (ôóÜé, ÷áìïìÞëé ê.ëð.), ìåôÜ Ýñ÷åôáé ç êáíÝëá êáé óôç óõíÝ÷åéá üëá ôá õðüëïéðá, ìå ó÷åôéêÜ ìéêñÜ ùóôüóï ðïóïóôÜ.

êáôçãïñßá ôùí ìðá÷áñéêþí äåí ðáñïõóßáóå êáìéÜ áðïëýôùò ìåôáâïëÞ, óå ó÷Ýóç ìå ôéò ðñïçãïýìåíåò ÷ñïíéÝò. ÐáñÝìåéíå óôá ßäéá åðßðåäá óôéò ðùëÞóåéò êáé ãåíéêÜ èá ëÝãáìå üôé ï ôïìÝáò êéíÞèçêå ìå óôáèåñüôçôá. ÁõôÞ åßíáé êáé ç ôÜóç ðïõ åðéêñáôåß, áí âåâáßùò ìðïñïýìå íá ôçí «áðïêáëÝóïõìå» Ýôóé. Ï åí ëüãù ôïìÝáò äåí ðáñïõóéÜæåé óïâáñÝò áõîÞóåéò Þ ìåéþóåéò óôá óôïé÷åßá ôïõ, ïðüôå êáôáãñÜöåôáé ùò èåôéêü óôïé÷åßï ç óôáèåñüôçôÜ ôïõ áëëÜ êáé ãåíéêüôåñá ç êáôáíÜëùóç ôùí ìðá÷áñéêþí. Åíôïýôïéò, ãéá ôá ×ñéóôïýãåííá ç ãåíéêÞ åêôßìçóç åßíáé ðïëý èåôéêÞ. ¼ðùò åßðáí Üíèñùðïé ôïõ ÷þñïõ ôùí ìðá÷áñéêþí, ç ãéïñôéíÞ ðåñßïäïò ôùí ×ñéóôïõãÝííùí åßíáé ðïëý êáëÞ ãéá üëá ôá åßäç êáé åõñýôåñá ãéá ôï åìðüñéï. ¸ôóé, ãéá ôá ìðá÷áñéêÜ åêôéìÜôáé üôé ç êáôáíÜëùóÞ ôïõò èá äéðëáóéáóôåß, ßóùò ìÜëéóôá íá ôñéðëáóéáóôåß!

×ýìá Þ óõóêåõáóìÝíá

¸íá áêüìá âáóéêü åñþôçìá, åñþôçìá ðïõ Ý÷åé áðáíôçèåß áðü Üëëïõò êëÜäïõò, åßíáé êáé ôï ôé èá åðéëÝîåé ç êáôçãïñßá. Ðïéá èá åßíáé ç ôÜóç ðïõ èá åðéêñáôÞóåé óôá ìðá÷áñéêÜ, óõóêåõáóìÝíá Þ ÷ýìá ðñïúüíôá; Ãéá êÜðïéïõò ç ýðáñîç êáé ç äéÜèåóç ÷ýìá ìðá÷áñéêþí áðïôåëåß äõóôý÷çìá, êáèþò, üðùò õðïóôçñßæïõí, ôï ìüíï ðïõ ÷áñßæïõí ôá ÷ýìá ìðá÷áñéêÜ åßíáé ç üìïñöç åéêüíá. Ãéá êÜðïéïõò Üëëïõò ðÜëé ôï ÷ýìá áðïôåëåß åããýçóç êáé áðüäåéîç ôçò áãíüôçôáò åíüò ðñïúüíôïò. Ç ðñáãìáôéêüôçôá ëÝåé üôé ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò ìðá÷áñéêþí áíÞêåé óôï ÷ýìá êáé üôé ôá óõóêåõáóìÝíá ðñïôéìþíôáé êõñßùò áðü åðáããåëìáôßåò, üðùò éäéïêôÞôåò åóôéáôïñßùí, êÝôåñéíãê, ê.ëð.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

30


Ç Ç åôáéñåßá Ý÷åé êáôáêôÞóåé äéåèíÞ öÞìç êáé óåâáóìü ãéá ôá ðñïúüíôá ôçò

Éäñýèçêå ôï 1919, ìå óçìåñéíü äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôïí ê. Âáóßëç Äéáìáíôüðïõëï. ÔïìÝáò åîåéäßêåõóçò åßíáé ç åéóáãùãÞ - åîáãùãÞ - óõóêåõáóßá êáé åìðïñßá ìðá÷áñéêþí, áñùìáôéêþí öõôþí, âïôÜíùí êáèþò êáé ôñïöþí ãéá ðôçíÜ. ¼ëåò ïé óôñáôçãéêÝò ôçò åôáéñåßáò êáèïäçãïýíôáé áðü ìéá ãåíéêüôåñç öéëïóïößá ðïõ Ý÷åé óôü÷ï íá åßíáé leader óôïí êëÜäï ôçò âéïìç÷áíßáò ìðá÷áñéêþí ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôçò áãïñÜò ðÜíôá ìå ðïéïôéêÜ êñéôÞñéá. Ç âÜóç ôçò öéëïóïößáò ðïõ ç ßäéá ç åôáéñåßá õéïèåôåß, åßíáé ç óõíå÷Þò ðñïóðÜèåéá ãéá äéáôÞñçóç ìéáò Üìåóçò öéëéêÞò ó÷Ýóçò ðïõ åêðÝìðåôáé ðñïò üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò (ðñïóùðéêü, ðñïìçèåõôÝò êáé ðåëÜôåò). Ôá õøçëÜ standard - ðñüôõðá (ðïéïôéêÜ êáé âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò), ðïõ ç åôáéñåßá åöáñìüæåé, ôçò åðéôñÝðïõí íá áíôáðïêñéèåß ìå óïâáñüôçôá óôéò áíÜãêåò ôçò óýã÷ñïíçò êáôáíÜëùóçò. Ôá ðëÝïí ãíùóôÜ ðñïúüíôá ôçò “ÇËÉÏÓ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ” (ìå Üñôéá ïñãáíùìÝíï äßêôõï äéáíïìþí) ðñïôéìþìåíá ãéá ôçí åîáéñåôéêÞ ðïéüôçôá êáé óõóêåõáóßá ôïõò, åßíáé ôï ãáñýöáëëï, ç êáíÝëëá, ôï äõüóìï, ôï ìïó÷ïêÜñõäï, ôï êßìéíï, ôï èõìÜñé, ç âáíßëéá, ç äÜöíç, ôï ìáúíôáíü, ôï ãëõêÜíéóï, ôï óïõóÜìé ê.Ü. Áîéüëïãç äñáóôçñéïðïßçóç ôçò åôáéñåßáò, åêôüò áðü ôéò ðñïáíáöåñüìåíåò, åéíáé ç åíáó÷üëçóÞ ôçò ìå ôñïöïäïóßá ðñïúüíôùí ðñïò åôáéñåßåò Catering, óçìåéþíïõìå ìÜëéóôá üôé õðÞñîå ðñùôïðüñïò óôçí åéóáãùãÞ åîåéäéêåõìÝíùí óõóêåõáóéþí êáôÜëëçëùí ãéá ôñïöïäüôçóç îåíïäï÷åßùí, barbeque, åóôéáôïñßùí, ÷þñùí ðáñáóêåõÞò Ýôïéìùí öáãçôþí êáé ãåíéêüôåñá ÷þñùí åóôßáóçò. Ôá ðñïúüíôá ôçò “ÇËÉÏÓ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ” ðñïóöÝñïíôáé åßôå ÷ýìá, åßôå ôõðïðïéçìÝíá. Åðßóçò ç åôáéñåßá ðñïùèåß ôçí êáéíïýñãéá óåéñÜ ìðá÷áñéêþí ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü âüôáíá, ìå ôçí ïíïìáóßá Carino. Ôá ìðá÷áñéêÜ áõôÜ åßíáé éäáíéêÜ ãéá ðéÜôá ìå êïôüðïõëï, óôõöÜäï ê.á., êáèþò åðßóçò ðñïóèÝôïíôáé óå ïìåëÝôåò óå óÜëôóåò ìáñéíÜôåò, óå ôæáôæßêé äßíïíôáò éäéáßôåñç íïóôéìéÜ. ÔÝëïò, ç üëç äïìÞ ôçò ïñãÜíùóçò, ðáñáãùãÞò, åéóáãùãÞò åðåîåñãáóßáò, åîáãùãÞò êáé óõóêåõáóßáò ôùí åðþíõìùí ðñïúüíôùí ôçò, âáóßæåôáé ðÜíôá óå äéåèíÞ ðñüôõðá êáé åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ ôçò Ý÷ïõí ÷áñßóåé ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ öÞìç êáôáîéþíïíôÜò ôçí óáí ðñüôõðï åôáéñåßá óôï ÷þñï ôçò ìáæéêÞò åóôßáóçò ìå ôçí åðéâñÜâåõóç 7 äéåèíþí âñáâåßùí ãéá ôç ðñïóöïñÜ ôçò.

ÇËÉÏÓ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ ÂÁÓ. ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÁÂÅ Áã. ÉùÜííç ÑÝíôç 157 & Áéôùëïáêáñíáíßáò 1, 185 41 ÑÝíôçò • Ôçë.: 210.48.12.898 - 210.48.12.077 - Fax: 210.48.26.067


Μπαχαρικά

åêðôùôéêÜ êïõðüíéá, Þ äùñÜêéá óôá ðáêÝôá, ðñïóöïñÝò êáé Üëëá. Áðü ôçí Üëëç, ï áíôáãùíéóìüò åßíáé ðïëý ìåãÜëïò. Åêäçëþíåôáé êõñßùò ìÝóá áðü ôéò ÷áìçëÝò ôéìÝò ôùí ðñïúüíôùí. ÕðÜñ÷ïõí öõóéêÜ äéáöçìßóåéò ôùí åôáéñåéþí ôïõ ÷þñïõ, áëëÜ áõôÝò ðåñéïñßæïíôáé èá ëÝãáìå êõñßùò óôá êëáäéêÜ ðåñéïäéêÜ (åéäéêüò Ôýðïò) êáé ðïëý ëßãï óôçí ôçëåüñáóç. Áõôü åîçãåßôáé êáé áðü ôç âáñýôçôá ðïõ äßíïõí ïé åðé÷åéñÞóåéò ôïõ ÷þñïõ. Ôá êëáäéêÜ ðåñéïäéêÜ èá äéáâáóôïýí áðü áíèñþðïõò ðïõ ãíùñßæïõí Þ ðáñáêïëïõèïýí ôï áíôéêåßìåíï êáé ôï ÷þñï. Ùóôüóï, õðÜñ÷åé äéáöïñÜ áíÜìåóá óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôï ÷þñï. Ëßãåò åßíáé ïé åðé÷åéñÞóåéò åêåßíåò ðïõ Ý÷ïõí ôá ÷ñÞìáôá ãéá íá ðñïâÜëëïõí ôá ðñïúüíôá ôïõò óôïí çëåêôñïíéêü ôýðï. Áðü íÝá ðñïúüíôá äåí õðÞñîå ïýôå ÖÝôïò áëëÜ ïýôå êáé ðÝñóé êÜôé ôï îå÷ùñéóôü. Ëáíóáñßóôçêáí áðü êÜðïéåò åðé÷åéñÞóåéò ôá “ìåéêôÜ ìðá÷áñéêÜ”, äçëáäÞ ôá ìðá÷áñéêÜ ôá ïðïßá äåí åßíáé ìüíï ðéðÝñé Þ ìüíï ñßãáíç Þ ìüíï ìïó÷ïêÜñõäï, áëëÜ åìðåñéÝ÷ïíôáé üëá óå Ýíá öáêåëÜêé. ÁõôÜ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôç ìáãåéñéêÞ êá é äç óôá øçôÜ êñÝáôá êáé óôï êïôüðïõëï. Ç ôÜóç óå áõôÞ ôçí õðïêáôçãïñßá äåß÷íåé ðùò üóï ðåñíÜ ï êáéñüò ôüóï èá äçìéïõñãïýíôáé ðéï äõíáôÜ ìðá÷áñéêÜ, «åíéó÷õìÝíá» ãéá óõãêåêñéìÝíåò ÷ñÞóåéò, üðùò ôá mix. ¼ìùò ðñÝðåé íá åðéóçìáíèåß ðùò äåí èåùñïýíôáé åðéôõ÷çìÝíá üëá ôá mix, êáèþò äåí óçìåéþíïíôáé óå üëá áõôÜ ôá åßäç ôï ßäéï õøçëÝò ðùëÞóåéò.

Óýìöùíá ìå ôá äéáèÝóéìá óôïé÷åßá, ôá ÷ýìá ìðá÷áñéêÜ ðñïôéìþíôáé áðü ðïëëïýò êáôáíáëùôÝò, ôüóï óôçí åðáñ÷ßá üóï êáé óôçí ðñùôåýïõóá êáé óôéò ìåãÜëåò ðüëåéò, åíþ ïé åðáããåëìáôßåò ôçò óßôéóçò (åóôéÜôïñåò, æá÷áñïðëÜóôåò, ìÜãåéñåò, ê.ëð.) Ý÷ïõí êÜíåé ôçí åðéëïãÞ ôïõò êáé äéáëÝãïõí óõíåéäçôÜ ôï óõóêåõáóìÝíï. Ïé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ åñãÜæïíôáé áëëÜ åðåíäýïõí êéüëáò ðÜíù óôç óõóêåõáóßá ôùí ìðá÷áñéêþí ôïõò, ðáñÜëëçëá “ðáßæïõí” óôï ìåßæïí æÞôçìá ôçò áóöÜëåéáò, ôï ïðïßï áðáó÷ïëåß üëïõò ìáò, éäéáßôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Ôá ôõðïðïéçìÝíá ðñïúüíôá óáöþò Ý÷ïõí ìåãáëýôåñï äåßêôç áóöáëåßáò. ÁëëÜ êáé óôïí ôïìÝá ôçò ðïéüôçôáò åßíáé óöÜëìá íá èåùñåßôáé üôé ôá óõóêåõáóìÝíá õóôåñïýí áðü ôá ÷ýìá. ÕðÜñ÷ïõí åéäéêÝò ìÝèïäïé ïé ïðïßåò êáé áêïëïõèïýíôáé êáé ìðïñïýí íá ðñïóöÝñïõí êáëýôåñï ìðá÷áñéêü óôï êáôáíáëùôéêü êïéíü êáé ìå ôéò üðïéåò ãáñãáëéóôéêÝò ìõñùäéÝò. ¢ëëùóôå ç õøçëÞ ôå÷íïëïãßá ðïõ Ý÷åé åéóâÜëåé êáé óôïí ôïìÝá ôùí ìðá÷áñéêþí äõíáìéêÜ åðéëýåé ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá êáé ðñïóöÝñåé óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïëëÝò äõíáôüôçôåò.

¸íôïíïò áíôáãùíéóìüò

Óôïí ôïìÝá ôùí ìðá÷áñéêþí êáôáãñÜöåôáé êáé ìßá Üêñùò óçìáíôéêÞ äéáöïñÜ, óå ó÷Ýóç ìå Üëëïõò ôïìåßò ôñïößìùí. Ôá ìðá÷áñéêÜ äåí åßíáé áêñéâü åßäïò. ÌÜëëïí èá ëÝãáìå üôé ðñüêåéôáé ãéá öôçíü ðñïúüí. Áõôü üìùò óçìáßíåé üôé ìßá óåéñÜ áðü êéíÞóåéò ðñïâïëÞò Þ åêðôùôéêÝò êéíÞóåéò êáé ðñïóöïñÝò, áðëþò äåí ìðïñïýí íá ãßíïõí. ¸ôóé, ï êáôáíáëùôÞò äýóêïëá èá âñåé ôá ãíùóôÜ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

32


ΤΑΡΑΞΑΚΟ

Από τα καλύτερα χολαγωγά φυτά, είναι εξαιρετικό διουρητικό, πολύ καλό τονωτικό, χωνευτικό και αποτοξινωτικό. Πλούσιο σε βιταμίνη Α, C, D σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο. Το ταραξάκο διεγείρει τις εκκρίσεις της χολής. Ρυθμίζει την όρεξη, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του ήπατος και έχει καταπραϋντική δράση.

ΕΥΡΙΠΟΣ ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ. Κ. 14452 Τ. 210 2826296 S. www.evriposherbs.gr

ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ

Βότανο με αγχολυτικές και αντισπασμωδικές ιδιότητες που καταπραΰνει το νευρικό σύστημα. Βοηθά στην αρθρίτιδα, νευραλγία, κολίτιδα, υπέρταση, κολικό εντέρου, ρευματικούς πόνους, δυσμηνόρροια, κράμπες, ημικρανία, αϋπνία, πονόδοντο και νευρικό άσθμα.

ΙΒΙΣΚΟΣ

Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στο μεταβολισμό. Ενδείκνυται για υπέρβαρους με πρόβλημα δυσκοιλιότητας. Δρα ως αγγειοδιασταλτικό, βοηθά στις καρδιαγγειακές παθήσεις, στον έλεγχο της χοληστερόλης και στη θεραπεία της υψηλής πίεσης.

ΣΙΛΥΒΟ (ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ)

Χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας Διεγείρει την έκκριση της χοληδόχου κύστης και βοηθά στην ηπατική ανεπάρκεια. Φυσικό αιμοστατικό για αιμορραγίες της μύτης και στην έμμηνο ρύση με μεγάλη ροή αίματος.

Λουΐζα:

Φαρμακευτικό και αρωματικό βότανο. Βοηθά στο αδυνάτισμα, στη δυσπεψία, στις νευραλγίες και στους κολικούς στομάχου και εντέρων. Είναι τονωτικό, καταπραϋντικό, αντιπυρετικό, διουρητικό και βοηθάει στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.

Χαμομήλι: Μελισσόχορτο:

Έχει απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες. Ενδείκνυται στο απλό κρύωμα, την κατάθλιψη, τη δυσπεψία, τον πυρετό, τους κολικούς, τη γρίπη, την αϋπνία, τις ημικρανίες, τη νευραλγία, τη νευρασθένεια. Έχει θεαματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του στρες, «ανεβάζει» τη διάθεση και είναι ήπιο αντικαταθλιπτικό.

Τσουκνίδα:

Το φαρμακευτικό σκεύασμα αποτελείται από τα αποξηραμένα φύλλα, τα άνθη και τις ρίζες της τσουκνίδας. Έχει στυπτικές,και τονωτικές ιδιότητες, ελέγχει τις αιμορραγίες, αποτοξινώνει τον οργανισμό.

Aρωματικό φυτό, πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα και παρά την ταπεινή του εμφάνιση είναι «γίγαντας» σε ιδιότητες. Έχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις και είναι χαλαρωτικό. Καταπολεμά τους ιούς και βοηθάει στην αντιμετώπιση του έλκους. Είναι αντισπασμωδικό, απολυμαντικό, τονωτικό, χωνευτικό και συνίσταται για στομαχικές διαταραχές. Δρα κατά του κρυολογήματος και των κολικών.

Φασκόμηλο:

Συναντάμε πάνω από 23 είδη. Είναι τονωτικό και καταπραϋντικό για στομάχι και λαιμό. Βοηθά στην καταπολέμηση ακμής, κρυολογήματος, καψιμάτων, τραυμάτων, πονοκέφαλου και της ημικρανίας. Τα φύλλα του έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες.


ΕΥΡΙΠΟΣ

Βαλεριάνα, Ιβίσκος, Σίλυβο ή Ταραξάκο; H ΕΥΡΙΠΟΣ γνωρίζοντας τις ευεργετικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών που είναι αναρίθμητες και ευρέως γνωστές, δημιούργησε μια νέα σειρά «ιδιαίτερων» αρωματικών φυτών σε συσκευασία φίλτρου για ευκολότερη χρήση, για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας για καλύτερη φυσική και πνευματική κατάσταση.

ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ. Κ. 14452 , Τ. 210 2826296, S. www.evriposherbs.gr


F DW

FoodrinkWorld  Βιομηχανίες τροφίμων & ποτών

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών  Βιοτεχνίες τροφίμων & ποτών  Σουπερ Μάρκετς

 Βιομηχανίες nonfood προϊόντων  Βιολογικά προϊόντα

 Συσκευασία

 Αντιπροσωπείες - Διανομές

 Παροχή υπηρεσιών

 Εξοπλισμός

 Ζαχαροπλαστεία

 Εστιατόρια

 Καφετέριες

 Αρτοποιεία

 Ξενοδοχεία

 Μπαρ

Λάβετε μέρος στο πιό διάσημο ελληνικό site γιά να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

FoodrinkWorld ...äéåêäéêÞóôå ôï ìåñßäéï óáò óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ

Λάβετε μέρος στις δράσεις μας σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία. Ôçë.: (+30210) 8838817, 8814731 , 8837107 Fax:(+30210) 8236331, www.bbe.gr • email: b_b@otenet.gr, info@bbe.gr


Αφοί Δεναξά SUPERMARKET

ς ο δ ρ έ Κ & α τ

η τ ό ι ο Π

ΑΦΟΙ Ι. ΔΕΝΑΞΑ Ε.Π.Ε. ΕΔΡΑ : ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, Τ.Κ 84703 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ • ΤΗΛ. 22860-30170 / ΦΑΞ.22860-30171 smdenepe@otenet.gr


∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ: Το κρέας του είναι πλούσιο σε σίδηρο, πρωτεΐνες ιχνοστοιχεία αλλά και μέταλλα που είναι απαραίτητα ή σημαντικά για τον οργανισμό. Μελέτες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη φυλή του ελληνικού μαύρου χοίρου, έδειξαν ότι το λίπος των συγκεκριμένων ζώων είναι πλούσιο σε ω3 λιπαρά οξέα, καθώς και περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότερο ενδομυϊκό λίπος από τα άλλα είδη κρέατος και αποτελεί ένα από τα πιο υγιεινά ζωικά λίπη.


ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΠΟΥΛΚΑΣ εκτρέφει μαύρο χοίρο ελευθέρας βοσκής. Προσφέρει υψηλής ποιότητας κρέατος στον σύγχρονο καταναλωτή. Η κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται κοντά στον Αξιό ποταμό και τα ζώα είναι ελευθέρας βοσκής, γεννιούνται, μεγαλώνουν και διαβιώνουν σε φυσικό περιβάλλον. Η διατροφή των ζώων μας γίνεται με φυσικές τροφές όπως καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι και τυρόγαλο προερχόμενα από δική μας παραγωγή. ∆εν έχουν φάει ποτέ τους τίποτε βιομηχανοποιημένο, στην εκτροφή τους αποφεύγεται η όποια χρήση φαρμάκων-αντιβιοτικών ,πρόσθετες ύλες όπως σόγια , κρεατάλευρα κ.α. γεγονός που βοηθάει το κρέας τους να έχει ιδιαίτερη νοστιμιά και βαθιά γεύση.


Οι αδελφοί Ανδρέας και Αθανάσιος Τζήμας, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση 65 ετών Η εταιρία ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Α.Ε. εδρεύει στην Καστοριά στο 18οχλμ Καστοριάς-Κοζάνης, πρόκειται για μια καθετοποιημένη μονάδα μεταποίησης κρέατος που δραστηριοποιείται στην εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία νωπού κρέατος, ενώ έχει ξεχωρίσει με επιτυχία στον χώρο λόγω των καινοτόμων κρεατοσκευασμάτων της. Παράλληλα η εταιρία μας αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση, που αξιοποιεί,εξελίσσει και παντρεύει την παραδοσιακή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία με τις ανάγκες της εποχής, με γνώμονα πάντοτε την άριστη ποιότητα για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Η εταιρία μας παράγει διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων (Κρέας, Αλλαντικά) παρέχοντας 100% σιγουριά και στα 200 προϊόντα που προσφέρει στους καταναλωτές, καθώς η λειτουργία της βασίζεται σε σύστημα HACCP και είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων ISO 22000. Η Εταιρεία στηριζόμενη στην εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού και της σύγχρονης τεχνολογίας , τομείς στους οποίους επενδύει συνεχώς , σχεδιάζει και υλοποιεί τους αναπτυξιακούς στόχους . Υιοθετώντας μια φιλοσοφία διοίκησης ολικής ποιότητας , πέρα από τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται , τα τμήματα ποιοτικού ελέγχου έρευνας και ανάπτυξης , μάρκετινγκ και προμηθειών που λειτουργούν , εξασφαλίζουν την τήρηση και την διασφάλιση των αυστηρών σταθερά ποιοτικών προδιαγραφών που θέτει η εταιρεία ως προτεραιότητα και προϋπόθεση επιτυχίας σε κάθε δραστηριότητα. ∆εσμευόμαστε να συνεχίσουμε με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς τη δυναμική τροχιά των 65 χρόνων μας, με πάθος για τη δουλειά μας και να μοιραζόμαστε με τους συνεργάτες μας ένα κοινό όραμα : να σεβόμαστε τους καταναλωτές και να τους προσφέρουμε πάντα το καλύτερο, την αγάπη για την Εταιρεία και όραμά μας να βοηθούμε τον κόσμο να ζει και να τρέφεται καλύτερα προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης νοστιμιάς.


Αθ. ∆ιάκου 34, Καστοριά Τ. 2467081980 • E-mail: info@tzimasmeat.gr


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ • ΕΕ-27 • ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ • ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΛΑΔΑ • ΕΕ-27 • ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται κάθε μήνα με τη μορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγμα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και μόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 46


η Ελληηνική ομμάδα τωνν super markets

Ο όμιλος ΕΛΟΜΑΣ με 820 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα στηρίζεει τον Έλληνα καταναλωτή και λειτουργεί πάντα με γνώμονα το συμφέρον του και την προώθηση των Ελληνικών Προϊόντων. Ο κύκλος εργασιών 2017 1,26 δις €* και οι περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοί μας, είναι η δική μας συμβολή στην Ελληνική οικονομία, παραγωγή και απασχόληση. απασχόληση

SUPE ER R MARKE MA KE ET TS T S

μπείτε στο www.elomas.grr και βρείτε τοο κοντινότερο κατάστημα που σας εξυπηρετεί


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΕΕ – ΕΥΡΩΖΩΝΗ 1: Σχεδόν αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρέμεινε αμετάβλητος τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, με τον δείκτη να διαμορφώνεται εκ νέου στις 90,9 μονάδες στην Ευρωζώνη και στις 90,0 μονάδες στην ΕΕ. Η υποχώρηση των προσδοκιών στις Υπηρεσίες (-0,6) και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (-1,6), αντιστάθμισαν την μικρή εκ νέου βελτίωση στη Βιομηχανία (+1,8) και στο Λιανικό εμπόριο (+1,7) και την ηπιότερη βελτίωση στις Κατασκευές. Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης ενισχύθηκε στη Γερμανία (+1,5) και την Ιταλία (+1,2), ενώ κατέγραψε απώλειες στην Ολλανδία (-2,2) και στην Γαλλία (-4,5), με το οικονομικό κλίμα στην Ισπανία ( -0,2) να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Αναλυτικότερα: x Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -9,5 μονάδες στην ΕΕ και στις -9,6 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής κινούνται ήπια πτωτικά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης κινούνται ανοδικά σε αμφότερες της ζώνες και τα εκτιμώμενα αποθέματα αποκλιμακώνονται. x Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -12,1 μονάδες σε ΕΕ και στις -11,8 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους βελτιώνονται ήπια σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για την βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της ζήτησης υποχωρούν αισθητά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη. x Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -5,7 και -6,9 μονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα βελτιώνονται σημαντικά και στις δύο ζώνες, ενώ οι προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες υποχωρούν οριακά και τα αποθέματα περιορίζονται. x Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε στις -10,6 και -8,4 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση περιορίζονται ήπια, όπως και οι προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών σε αμφότερες τις ζώνες.

x Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -16,5 και -15,5 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες ενισχύονται ήπια και στις δύο ζώνες, ενώ οριακά πτωτικά κινούνται οι προβλέψεις για την εξέλιξή του κατά τους επόμενους 12 μήνες. Ήπια πτωτικά κινούνται οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας, όπως και οι προβλέψεις για αγορές τους επόμενους μήνες. x Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες υποχωρεί ήπια στην Ευρωζώνη (+1,7 από +5,4) και αντίστοιχα στην ΕΕ (+3,3 μον. από +6,7). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων κινούνται οριακά πτωτικά, όπως και οι προβλέψεις για ζήτηση στο επόμενο τρίμηνο, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης οι οποίες εμφανίζουν ήπια βελτίωση.

1 Τα στοιχεία για την ΕΕ υπολογίζονται πλέον χωρίς το Ην. Βασίλειο, με αναθεώρηση των σχετικών χρονοσειρών. Αυτό έχει και ως συνέπεια, τα αποτελέσματα της έρευνας για την ΕΕ, να ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με εκείνα της Ευρωζώνης, για αυτό και δεν αναλύονται ξεχωριστά.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 48


ΤΥΟ Κ Ι Δ

ΤΥΟ ΔΙΚ

ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤ Ω

ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤ ΩΝ

Ν


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Πίνακας 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (1990-2018=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)1 Περιοχή ΕΕ-27 Ευρωζώνη Ελλάδα

Ακραίες τιμές Min 65,2 (Μαρ. 2009) 65,5 (Μαρ. 2009) 79,3 (Μαρ. 2009)

Μέσος όρος

Max 118,3 (Μάιος 2000) 118,6 (Μάιος 2000) 120,7 (Ιούλ. 2000)

2001-2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

99,2

90,8

99,6

102,9

104,2

110,4

111,5

90,8

99,2

90,8

99,4

102,9

104,0

110,4

111,5

90,8

99,0

93,6

102,0

91,7

94,4

98,9

103,8

93,6

Περιοχή Ι 106,2

Φ 106,2

Μ 105,7

Α 104,0

2019 Μ Ι 105,0 103,1

Ευρωζώνη

106,1

106,0

105,4

103,6

105,0

102,9

102,3

102,6

101,1

100,2

100,7

100,9

Ελλάδα

101,3

102,9

103,0

102,0

102,4

102,7

106,6

109,5

108,3

107,8

108,1

110,4

Ν

Δ

ΕΕ-27

Περιοχή

2020 Ι

Ι 102,4

Α 102,7

Σ 101,3

Ο 100,4

Ν 100,9

Δ 101,0

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Α

Σ

Ο

ΕΕ-27

102,5

103,0

94,5

63,8

66,7

74,9

81,8

86,8

90,0

90,0

Ευρωζώνη

102,6

103,4

94,1

64,9

67,5

75,8

82,4

87,5

90,9

90,9

Ελλάδα

109,5

113,2

109,4

99,3

88,5

87,6

90,8

90,7

89,5

92,3

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος είναι το σταθμισμένο άθροισμα των Δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εμπόριο, τις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

Διάγραμμα 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος ΕΕ-27 και Ελλάδα (1990-2018=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 120 110 100 90 80 70 60

Οικονομικό κλίμα EΕ

Οικονομικό κλίμα Ευρωζώνη

Οικονομικό κλίμα Ελλάδα

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2019)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 50

Οκτ-20

Απρ-20

Οκτ-19

Απρ-19

Οκτ-18

Απρ-18

Οκτ-17

Απρ-17

Οκτ-16

Απρ-16

Οκτ-15

Απρ-15

Οκτ-14

Απρ-14

Οκτ-13

Απρ-13

Οκτ-12

Απρ-12

Οκτ-11

Απρ-11

Οκτ-10

Απρ-10

Οκτ-09

50


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΕΛΛΑΔΑ: Μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος, λόγω ενίσχυσης προσδοκιών σε Βιομηχανία, Κατασκευές και Λιανικό Εμπόριο, αλλά επιδείνωση σε Υπηρεσίες και Καταναλωτική εμπιστοσύνη Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε ελαφρά τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις 92,3 μονάδες, έναντι 89,5 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Μικρή ενίσχυση των προσδοκιών καταγράφηκε στο Λιανικό εμπόριο και εντονότερη στις Κατασκευές και τη Βιομηχανία, σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες και κυρίως την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία υποχώρησε σημαντικά. Η περαιτέρω έξαρση της υγειονομικής κρίσης τον Οκτώβριο, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημοσίας υγείας που λήφθηκαν, κλιμάκωσαν εκ νέου την ανησυχία, κυρίως στα νοικοκυριά, για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Επισημαίνεται ότι η έρευνα δεν ενσωματώνει τις πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου. Ευρύτερα, οι αβεβαιότητες για τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της πανδημίας στην Ελλάδα και διεθνώς κλιμακώνονται και οι αρνητικές επιδράσεις τους στις προσδοκίες αναμένεται να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη έμφαση τον επόμενο μήνα. Βεβαίως, οι παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενδεχομένως να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ή πρόσθετων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αμβλύνουν ιδιαίτερα τις δυσμενείς προσδοκίες, καθώς αφενός συνεχίζει να μη διαφαίνεται το τέλος της πανδημίας άμεσα, αφετέρου πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπέστησαν έντονες πιέσεις ήδη από την πρώτη φάση της και οι δυνατότητες και οι αντοχές τους έναντι της νέας έξαρσής της έχουν εξασθενήσει αρκετά. Συνεπώς η οικονομία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο σημαντικής αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στα επιδημιολογικά δεδομένα να υπερτερούν σε βαρύτητα των υπόλοιπων. Αναλυτικότερα: ¾ στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε αισθητά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν οριακά και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν σημαντικά. ¾

στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες περιορίστηκαν.

¾

στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα τα αποθέματα αποκλιμακώνονται.

¾

στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση μεταβλήθηκαν οριακά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν πτωτικά.

¾

στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται ελαφρά όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ εντονότερα υποχωρούν οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για αποταμίευση.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 52


α

όνι

ρον

ιά

Χρ

Χ

& Κα ά λ λ ο λή Π

ΤΑΤΟÚΟΥ 73 (1ος όροφος) & Χ. Τρικούπη, 14564 Κηφισσιά Τ. 2105778651 | www.aaspida.net • aspida1@otenet.gr


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σημαντική βελτίωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, από ενίσχυση της τρέχουσας ζήτησης, αλλά και των προβλέψεων για την παραγωγή Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, στις 95,4 (από 86,5 τον Σεπτέμβριο) μονάδες, επίπεδο ωστόσο σαφώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (105,3 μον.). Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες περιορίστηκε αισθητά, το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκε ήπια, ενώ το ύψος των αποθεμάτων ήταν ουσιαστικά αμετάβλητο. Αναλυτικά: α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στις -21 μονάδες (από -39 μον. τον Σεπτέμβριο), με το 34% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 13% (από μόλις 5%)να αναφέρει το αντίθετο. β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο παραμένει θετικό και ενισχύεται στις +11 μονάδες (από +3), με το 18% (από 24%) των επιχειρήσεων να προβλέπει μείωση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και το 29% (από 27%) αύξησή της. γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο διατηρείται στις +13-14 μονάδες, με το 23% (από 21%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 9% (από 8%) να δηλώνει το αντίθετο. δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Οκτώβριο έντονα ανοδικές τάσεις: οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο υποχώρησαν έντονα και κινήθηκαν ήπια θετικά, στις +13 μονάδες (από -10), οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού υποχώρησαν έντονα και έγιναν οριακά θετικές, στις +1 (από -22) μονάδες, ενώ οι θετικές προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν σημαντικά περαιτέρω (+24 μονάδες από +5). ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες επίσης βελτιώθηκαν και το ισοζύγιο διαμορφώθηκε στις +15 μον. από +5, με το 33% (από 29%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διάστημα και το 19% (από 24%) μείωσή τους. Παράλληλα, ο έντονα αρνητικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίστηκε σημαντικά, στις +1 (από -20) μονάδες, με το 35% (από 21%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους. στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύονται οριακά, στους 4,5 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να αυξάνεται στο 73,9% (από 71,8%). ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση υποχώρησε και διαμορφώθηκε στις -7 μονάδες (από -3 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 12% (από 13%) και το 18% (από 16%) να αναμένει υποχώρηση. η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών ενισχύθηκε στις -1 μονάδες, με το 86% σταθερά των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και μόλις ένα 6% να αναμένει άνοδο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 54


Καλή χρονιά σε συνεργάτες φίλους και προμηθευτές


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Πίνακας 2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία Τομέας

Ακραίες τιμές Min Max 66,2 117,6 (Φεβ. 2009) (Μάρ. 2000)

Βιομηχανία (2000-2010=100) Ι 97,6

Φ 104,1

Μ 103,8

Α 104,4

Μ 102,9

Ι 105,8

Φ 111,3

Μ 108,7

Α 97,6

Μ 82,8

2001-2019

2014

Μέσος όρος 2015 2016

2017

2018

2019

96,3

99,7

86,3

96,1

98,1

102,8

103,6

Ι 104,4

Α 103,1

Σ 106,8

Ο 105,3

Ν 102,9

Δ 104,2

Ι 88,2

Α 85,6

Σ 86,5

Ο 95,4

Ν

Δ

2019 Ι 104,2 2020 Ι 82,3

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις παραγωγής, τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων και τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση. Πηγή: IOBE

Διάγραμμα 2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία (2000-2010=100) 15

120

10

110

5

100

0 -5

90

-10

80

-15 -20

70

-25

60

-30 -35

Βιομηχανία - Ελλάδα

Οκτ/20

Απρ/20

Οκτ/19

Απρ/19

Οκτ/18

Απρ/18

Οκτ/17

Απρ/17

Οκτ/16

Απρ/16

Οκτ/15

Απρ/15

Οκτ/14

Απρ/14

Οκτ/13

Απρ/13

Οκτ/12

Απρ/12

Οκτ/11

Απρ/11

Οκτ/10

Απρ/10

Οκτ/09

50

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2019)

Βιομηχανία - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από τη DG Ecfin

ι) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 48% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του είναι απρόσκοπτη, ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 33% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 14% την ανεπάρκεια κεφαλαίων. κ) Στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων εξασθένησαν ήπια έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την εγχώρια αγορά (+6 από +8 μον. ο δείκτης), ενισχύθηκαν αισθητά στην αγορά της ΕΕ (+9 από +0 μον. ο δείκτης) και ηπιότερα στις λοιπές αγορές (+0 από -2 μον. το ισοζύγιο). λ) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται οριακή βελτίωση στους σχετικούς

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 56


Κεντρικά: 1ο χλμ. ΗΓ/ΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Υποκαταστήματα: i. Κ. Βασιλικής 17, Ηγουμενίτσα ii. 49 Μαρτύρων, Ηγουμενίτσα iii. Β. Ηπείρου & Τζαβέλαινας 10, Ηγουμενίτσα

Η ιστορία της επιχείρησης ξεκινάει το 1985 όταν ο Πέτρος Ξένος μαζί με τον Θωμά Ξένο και τον ανιψιό του Ευάγγελο Παπανικολάου ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στο χώρο του χονδρεμπορίου. Δέκα χρόνια αργότερα ανοίγει το πρώτο σουπερμάρκετ με την επωνυμία «Π & Θ ΞΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με τους τρεις ιδρυτές του να κάνουν τα πρώτα βήματά τους στο χώρο του λιανεμπορίου. Το 2009 η Ομόρρυθμος Εταιρεία μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία αλλάζοντας την επωνυμία της σε "ΞΕΝΟΣ ΑΕ". Η επιχείρηση πλέον αποτελείται από 5 καταστήματα, απασχολώντας 76 εργαζόμενους. Τα γραφεία της επιχείρησης καθώς και οι κεντρικές της αποθήκες στεγάζονται στο κεντρικό κατάστημα που βρίσκεται στο 1ο χλμ Παλαιάς Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων. Τ.: (+30) 26650 24910, (+30) 26650 26546 | Email: xenos.o.e@gmail.com

Παραδοσιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΑ ΙΚΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΚ.23055, ΤΗΛ: 2735091300, FAX: 2735091001 www.adamantina.gr, info@adamantina.gr


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

δείκτες σε σχέση με τη μέτρηση Ιουλίου προς την ΕΕ (+15 από +14 μον.), εντονότερη προς λοιπές χώρες (+15 από +8 μον.), ενώ ως προς τις βαλκανικές χώρες παρατηρείται ήπια υποχώρηση (+9 από +13 μον.). Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι προσδοκίες στα Καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκαν αισθητά, στις 94,0 μονάδες (από 86,0 μον). Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ αντίθετα τα αποθέματα διογκώθηκαν και οι εκτιμήσεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες ενισχύθηκαν ήπια. Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά, ο δείκτης υποχώρησε ήπια, στις 92,5 (από 95,0) μονάδες. Η επιδείνωση προήλθε από τη έντονη υποχώρηση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, με τις προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες να κινούνται ήπια ανοδικά, ενώ παράλληλα οι θετικές εκτιμήσεις για τα αποθέματα ήταν αμετάβλητες. Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 97,3 (από 85,3) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις στις παραγγελίες και τη ζήτηση να περιορίζονται σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 ερχόμενους μήνες ενισχύθηκαν ήπια και τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ενίσχυση προσδοκιών οφειλόμενη αποκλειστικά στις Δημόσιες Κατασκευές, κυρίως λόγω σημαντικής βελτίωσης των προβλέψεων για την απασχόληση Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ενισχύθηκε τον Οκτώβριο στις 64,6 μονάδες (από 53,7 μον. τον Σεπτέμβριο), επίπεδο ήπια υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (60,7 μονάδες). Στους επιμέρους κλάδους, η βελτίωση ήταν σημαντική στα Δημόσια Έργα, ενώ στις Ιδιωτικές Κατασκευές οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν ήπια. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν αισθητά, ενώ αντίθετα οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν σημαντικά. Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης των -53 μονάδων στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκε αισθητά (-78 μονάδες), με το 84% (από 53%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει απαισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο έντονα αρνητικός δείκτης σημείωσε κατακόρυφη βελτίωση, στις -10 μονάδες (από -54), με το 17% (από 56%) των ερωτηθέντων να προβλέπει μείωση θέσεων εργασίας στον τομέα και ένα 7% (από 2%) να εκτιμά άνοδο. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, ο αρνητικός δείκτης των 40 μονάδων στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων υποχώρησε έντονα στις -65 μονάδες, ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του προηγούμενου τριμήνου (10,3 από 8,8). Στο πεδίο των τιμών, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες περιορίστηκαν (-5 από -9 μον. ο δείκτης). Τέλος, δυο στις τρεις επιχειρήσεις (από 2%) αναφέρουν απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες, το 7% (από 16%) επισημαίνει τη χαμηλή ζήτηση, το 17% (από 51%) την ανεπαρκή χρηματοδότηση και ένα 8% (από 26%) την πανδημία ως τα βασικότερα εμπόδια στη λειτουργία του. Αναλυτικά στους επιμέρους κλάδους: Ήπια υποχώρηση παρουσίασε εκ νέου ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές και διαμορφώθηκε στις 54,3 μονάδες (από 57,0), επίπεδο χαμηλότερο του αντίστοιχου περυσινού (81,0 μον.). Οι απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών του Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν έντονα τον Οκτώβριο στις -86 (από -38) μονάδες, ενώ αντίθετα οι έντονα αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση περιορίστηκαν και διαμορφώθηκαν στις -16 από -59 μον. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων υποχώρησαν σημαντικά (-86 από

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 58


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

-32 μον. ο δείκτης), ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας ενισχύθηκαν ήπια (10,5 από 9,7). Ως προς τις τιμές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες υποχώρησαν και το σχετικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στις -12 μονάδες (από -30). Τέλος, το 65% (από μόλις 3%) των επιχειρήσεων δεν αναφέρουν προσκόμματα στη λειτουργία τους. Από τις υπόλοιπες, το 16% (από 55%) δηλώνει την ανεπάρκεια χρηματοδότησης, το 6% τη χαμηλή ζήτηση και ένα 9% (από 23%) τους παράγοντες που οφείλονται στην κρίση κορωνοϊού ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας τους. Πίνακας 3: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Τομέας

Ακραίες τιμές Min Max 14,3 155,7 (Απρ. 2020) (Μάρ. 2000)

Κατασκευές (2000-2010=100)

2001-2019

2014

Μέσος όρος 2015 2016 2017

2018

2019

79,3

88,4

62,0

61,3

55,4

58,1

58,1

Ι 60,2

Φ 48,9

Μ 61,1

Α 56,2

Μ 53,7

2019 Ι 54,6

Ι 58,0

Α 49,2

Σ 50,8

Ο 60,7

Ν 53,7

Δ 90,0

Ι 87,0

Φ 84,9

Μ 82,7

Α 14,3

Μ 18,5

2020 Ι 51,5

Ι 83,3

Α 63,9

Σ 53,7

Ο 64,6

Ν

Δ

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις για το πρόγραμμα των εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση. Πηγή: ΙΟΒΕ

Διάγραμμα 3: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές (2000-2010=100)

Κατασκευές - Ελλάδα

Οκτ/20

Απρ/20

Οκτ/19

Απρ/19

Οκτ/18

Απρ/18

Οκτ/17

Απρ/17

Οκτ/16

Απρ/16

-40 Οκτ/15

0 Απρ/15

-30

Οκτ/14

20

Απρ/14

-20

Οκτ/13

40

Απρ/13

-10

Οκτ/12

60

Απρ/12

0

Οκτ/11

80

Απρ/11

10

Οκτ/10

100

Απρ/10

20

Οκτ/09

120

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2019)

Κατασκευές - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων. Διαμορφώθηκε στις 72,9 (από 47,5 τον Σεπτέμβριο) μονάδες, αρκετά υψηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή τιμή του (44,8 μον.). Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -71 μονάδων του Σεπτεμβρίου ήταν αμετάβλητος. Αντίθετα,

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 60


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό ισοζύγιο αμβλύνθηκε σημαντικά στις -5 (από 48) μονάδες. Μόλις το 16% (από 50%) των επιχειρήσεων του κλάδου αναμένουν λιγότερες θέσεις απασχόλησης, με το 11% να προβλέπει αύξησή τους. Παράλληλα, ήπια ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης εκτιμήσεων για το επίπεδο των τρεχουσών εργασιών, κατά 3 μονάδες, στις -47. Το ήπια θετικό ισοζύγιο των τιμών περιορίστηκε κατά 16 μονάδες παραμένοντας ωστόσο οριακά θετικό (στις +1). Τέλος, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία διαμορφώθηκε στο 66% (από 0%), με το 7% να αναφέρει τη χαμηλή ζήτηση, το 19% (από 46%) την περιορισμένη χρηματοδότηση και το 8% (από 31%) την τρέχουσα κρίση της πανδημίας ως τα κυριότερα προσκόμματα λειτουργίας.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μικρή ανάκαμψη στις επιχειρηματικές προσδοκίες, λόγω βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ενισχύεται ήπια και διαμορφώνεται τον Οκτώβριο στις 83,7 (από 76,8) μονάδες. Ο δείκτης μετά την έντονη πτωτική πορεία του διμήνου Απριλίου-Μαΐου συνεχίζει να εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Ως αποτέλεσμα, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησαν αισθητά, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους ηπιότερα, ενώ τα αποθέματα αποκλιμακώνονται οριακά. Αναλυτικά, οι αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους ισοσκελίζονται από τις θετικές (το σχετικό ισοζύγιο ήταν στις -14 μονάδες), καθώς το 42% των επιχειρήσεων δηλώνει αυξημένες πωλήσεις, έναντι του 41% (από 50%) που αναφέρει το αντίθετο. Παράλληλα, αμβλύνονται ήπια οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο και διαμορφώνονται στις -11 μονάδες (από -16 το σχετικό ισοζύγιο). Από την άλλη, τα αποθέματα παραμένουν υψηλά για την εποχή παρά τη μικρή αποκλιμάκωση καθώς διαμορφώνονται στις +22 (από +25 μονάδες), ενώ οι θετικές προβλέψεις των παραγγελιών προς προμηθευτές εξανεμίζονται (+1 από +12 μονάδες). Αντίθετα, αισιόδοξες παραμένουν οι προβλέψεις για την απασχόληση (+25 από +28 μον.), ενώ ως προς τις τιμές, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (96%) αναμένει σταθερότητα. Οι εξελίξεις στους επιμέρους εξεταζόμενους κλάδους του Λιανικού εμπορίου είναι κυρίως ανοδικές, με εξαίρεση την υποχώρηση στα Υφάσματα-Ένδυση-Υπόδηση και την μικρή κάμψη στα Πολυκαταστήματα. Αναλυτικά: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός ενισχύθηκε αισθητά τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις 95,0 (από 83,8) μονάδες, σε πολύ όμως χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό (111,6 μον.). Οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται και διαμορφώνονται στις +63 μονάδες (από +48), ενώ αντίθετα οι ήπια αισιόδοξες προσδοκίες για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου υποχωρούν (στις +5 μον. το σχετικό ισοζύγιο από +12). Τα αποθέματα αποκλιμακώνονται έντονα (+30 από +62 μον.), ενώ παράλληλα υποχωρούν σημαντικά οι παραγγελίες προς προμηθευτές (+49 από +74 μον.). Θετικές παραμένουν οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης με το σχετικό δείκτη να κινείται οριακά πτωτικά χάνοντας 2 μονάδες και να διαμορφώνεται στις +48 μονάδες, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις τιμών παραμένουν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 62


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Έντονα πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Υφάσματα – Ένδυση – Υπόδηση, μετά τη μικρή παρένθεση του Ιουλίου, φθάνοντας στις 37,8 (από 41,8) μονάδες, επίπεδο πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (67,6 μον.). Οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις παραμένουν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα καθολικές, ενώ παράλληλα ήπια αισιόδοξες είναι οι προσδοκίες ανόδου στο επόμενο διάστημα (στις -19 από -24 μον.). Στα αποθέματα, ο σχετικός δείκτης διογκώνεται έντονα και διαμορφώνεται στις +64 μονάδες (από +45 μον), ενώ υποχωρούν περαιτέρω οι αρνητικές προβλέψεις στις παραγγελίες προς προμηθευτές (-88 από -85 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Παράλληλα επιδείνωση καταγράφεται στις ήδη αρνητικές προσδοκίες για την απασχόληση, όπου ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις -67 μονάδες (από -46 μον.), ενώ στις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο υποδηλώνει ηπιότερη μείωση τιμών (58 από -76 μον). Πίνακας 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο Τομέας

Ακραίες τιμές Min Max 52.6 128.7 (Ιούλ. 2010) (Μάιος 2007)

Λιανικό Εμπόριο (2000-2010=100)

2001-2019

2014

Μέσος όρος 2015 2016

2017

2018

2019

93,4

92,3

83,9

94,6

104,5

109,6

2019 Ι

101,4

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

118,3

103,7

95,5

94,0

96,2

103,2

104,9

115,2

126,5

119,9

120,3

117,0

Ι 119,3

Φ 118,5

Μ 107,4

Α 90,6

Μ 65,8

2020 Ι 84,4

Ι 70,7

Α 72,9

Σ 76,8

Ο 83,7

Ν

Δ

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων. Πηγή: ΙΟΒΕ

Διάγραμμα 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (2000-2010=100)

10

140

5

120

0

100

-5

80

-10

60

-15 -20

40

-25

20

-30

0

Λιανικό Εμπόριο - Ελλάδα

Οκτ/20

Απρ/20

Οκτ/19

Απρ/19

Οκτ/18

Απρ/18

Οκτ/17

Απρ/17

Οκτ/16

Απρ/16

Οκτ/15

Απρ/15

Οκτ/14

Απρ/14

Οκτ/13

Απρ/13

Οκτ/12

Απρ/12

Οκτ/11

Απρ/11

Οκτ/10

Απρ/10

Οκτ/09

-35

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2019)

Λιανικό Εμπόριο - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 64


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Οι προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμού, μετά την έντονη πτώση του διμήνου ΑπριλίουΙουνίου, ανακάμπτουν από τον Ιούλιο αλλά με έντονες διακυμάνσεις και τον δείκτη να διαμορφώνεται τον Οκτώβριο στις 75,0 (από 32,3) μονάδες, πολύ χαμηλότερα ωστόσο από ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (95,6 μον.). Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει το ακόμα έντονα απαισιόδοξο ισοζύγιο για τις τρέχουσες πωλήσεις στις -42 μονάδες (από -62 μονάδες), όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου παρά τη μικρή αποκλιμάκωση (-41 από -76 μον. ο δείκτης). Παράλληλα, ο δείκτης αποθεμάτων υποδηλώνει έντονη ρευστοποίηση (στις -30 μονάδες από +56 ο σχετικός δείκτης), ενώ αμβλύνονται οι έντονα αρνητικές παραγγελίες προς προμηθευτές (από τις -74 μονάδες ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις -33 μονάδες). Από την άλλη μεριά, οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση εξαλείφονται επίσης (στις -1 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο από -44 μον.), ενώ στις τιμές ο σχετικός δείκτης κινείται οριακά πτωτικά στις +4 μονάδες (από +5). Σημαντική ενίσχυση σημειώνεται τον Οκτώβριο στις επιχειρηματικές προσδοκίες στα Οχήματα – Ανταλλακτικά, στις 118,4 (από 97,0) μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα όμως από την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (138,4 μονάδες). Το ισοζύγιο στις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου αλλάζει τάση προς το θετικό καθώς κινείται έντονα θετικά στις +38 (από -40) μονάδες, όπως και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου που διαμορφώνονται στις +13 μονάδες (από -3 μον.). Παράλληλα τα αποθέματα διογκώνονται αισθητά και διαμορφώνονται στις +12 μονάδες (από 21), γεγονός που επηρεάζει και τις παραγγελίες προς προμηθευτές, οι οποίες περιορίζονται σημαντικά (+11 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο από +32 μον.). Οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύονται ελαφρά ( -5 μονάδες από -7 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο), ενώ τέλος, ως προς τις τιμές το σχετικό ισοζύγιο υποχωρεί κατά 5 μονάδες, στις -1 μονάδες. Πτωτικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήματα, με το δείκτη να διαμορφώνεται στις 60,3 (από 71,2) μονάδες, πολύ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (139,8 μονάδες). Οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις πωλήσεις ενισχύονται έντονα και διαμορφώνονται στις -30 μονάδες (από -5 μον), όπως και οι απαισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου (-30 από -5 το σχετικό ισοζύγιο). Παράλληλα, τα αποθέματα αποκλιμακώνονται αλλά παραμένουν υψηλά για την εποχή στις +29 (από +41) μονάδες, ενώ οι προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προμηθευτές υποχωρούν έντονα (στις -27 μονάδες από 9). Οι έντονα θετικές προβλέψεις για την απασχόληση υποχωρούν ήπια και διαμορφώνονται στις +56 μονάδες (από +69), ενώ στις τιμές ο σχετικός δείκτης παραμένει για δεύτερο συνεχή μήνα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αμετάβλητες οι επιχειρηματικές προσδοκίες, με καλύτερη τρέχουσα κατάσταση, αλλά και ενίσχυση της απαισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες παρουσιάζει οριακή υποχώρηση τον Οκτώβριο και διαμορφώνεται στις 75,8 μονάδες, από 75,9 τον Σεπτέμβριο. Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση αμβλύνονται ελαφρώς, εκείνες για την ζήτηση παραμένουν αμετάβλητες, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους επιδεινώνονται. Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διαμορφώνεται στις -19 μονάδες (από -25), ενώ παράλληλα διατηρούνται οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (-16 μον. ο δείκτης).

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 66


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Παράλληλα, ο δείκτης για τις προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου υποχωρεί και ισοσκελίζεται (από +6 μον. το σχετικό ισοζύγιο), ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση διατηρούνται στις +5 μονάδες. Στις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο εξακολουθεί να υποδηλώνει μείωση και διαμορφώνεται στις -16 (από -11) μονάδες. Μόλις το 17% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, ενώ από τις υπόλοιπες, το 37% (από 41%) επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης ως βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία του, το 10% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και τέλος το 27% (από 23%)την τρέχουσα συγκυρία της κρίσης του κορωνοϊού. Σε επίπεδο βασικών κλάδων σημειώνονται μικτές τάσεις. Αναλυτικότερα: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία συνεχίζει την ανοδική πορεία που ακολουθεί ήδη από τον Ιούλιο και διαμορφώνεται στις 76,3 (από 59,3) μονάδες, αλλά απέχοντας πολύ από τη συνήθη εικόνα του αυτήν την περίοδο (100,3 μον την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Οι εκτιμήσεις για την πορεία της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων βελτιώνονται, αλλά παραμένουν έντονα αρνητικές (-23 από -57 μονάδες ο δείκτης). Αντίστοιχα κινούνται και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και διαμορφώνονται στις -12 μονάδες (από -38 μονάδες). Παράλληλα οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση ενισχύονται περαιτέρω στις -28 από -22 μονάδες στο σχετικό ισοζύγιο, ενώ αρνητικές παραμένουν και οι προβλέψεις για την απασχόληση υποχωρούν οριακά (-21 από -22 μον. το ισοζύγιο). Τέλος ο δείκτης των τιμών διατηρείται στις -27 μονάδες. Πίνακας 5: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες Τομέας

Ακραίες τιμές Min Max Υπηρεσίες 46,9 140,2 (2000-2010=100) (Ιουν. 2020) (Ιούλ. 2000)

2002-2019

2014

Μέσος όρος 2015 2016

2017

2018

2019

88,5

93,3

78,2

79,3

92,7

97,0

97,7

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

108,0

111,4

105,2

101,4

103,9

107,9

Ι 62,3

Α 68,1

Σ 75,9

Ο 75,8

Ν

Δ

2019 Ι

Φ

Μ

Α

Μ

80,8

86,4

90,0

89,0

90,7

Ι 103,1

Φ 112,1

Μ 104,3

Α 80,9

Μ 47,9

Ι 98,1 2020 Ι 46,9

Σημειώσεις: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης. Πηγή: IOBE

Ήπια πτωτικά κινείται ο δείκτης προσδοκιών στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (χωρίς Τράπεζες), στις 92,4 (από 96,6) μονάδες, σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο ωστόσο σε σχέση με εκείνο του προηγούμενου έτους (129,0 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχωρούν οριακά και από κανονικές για την εποχή διαμορφώνονται στις -3 μονάδες, ενώ παράλληλα οι εκτιμήσεις της τρέχουσας ζήτησης χάνουν 4 μονάδες και διαμορφώνονται στις -21. Οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης σχεδόν εξαλείφονται και διαμορφώνονται στις +3 (από +8) μονάδες, όπως και οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες διαμορφώνονται στις +9 (από +17) μονάδες. Στις προσδοκίες για τις τιμές, ο σχετικός δείκτης, από κανονικός για την εποχή υποχωρεί κατά 27 μονάδες, ενώ το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ανεμπόδιστη λειτουργία βρίσκεται μόλις στο 12%, ενώ το μεγαλύτερο εμπόδιο λειτουργίας με 81% αποτελεί η ανεπάρκεια ζήτησης.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 68


Στους συνεργάτες προμηθευτές και φίλους

Προΐόντα Υψηλής ποιότητας για γεμάτα ταμεία

Greek Valley GmbH Zum Kiesberg 34H 14979 Großbeeren Germany

Χρόνια Πολλά καλή χρονιά με υγεία και πολλές δουλειές

Η Greek Valley GmbH ιδρύθηκε προς το τέλος του 2016 στο Großbeeren, λίγο έξω από το Βερολίνο, με στόχο την επιλογή ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και τοποθέτησή τους στην αγορά της Γερμανίας αλλά και σε όλα τα γειτονικά κράτη που συνορεύουν με αυτήν. Κεντρικός πυλώνας της δραστηριότητάς της αποτελεί το χονδρεμπόριο με αποδέκτη τα εστιατόρια με ελληνική αλλά και διεθνή κουζίνα. Από τον Ιανουάριο του 2018 ξεκίνησε η εταιρία την συνεργασία της με γνωστές ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο των τροφίμων μπαίνοντας έτσι πολύ δυναμικά στην αγορά του ελληνικού εστιατορίου στο Βερολίνο. Επικείμενες συνεργασίες με ευρωπαϊκές αλυσίδες σουπερμάρκετ το 2019 βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις καθώς επίσης συνεργασίες εξαγωγής πρώτων υλών προς Ελλάδα.

Ζητούνται αντιπρόσωποι για όλη την Ελλάδα

T. +49 (0) 33701900155 M.+49 (0) 15750874849 F. +49 (0) 33701900157 c.bitzios@greekvalley.de www.greekvalley.de


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Ήπια ανοδικά κινείται και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Διάφορες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, στις 78,2 (από 76,0) μονάδες, επίπεδο πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό (103,1 μον.). Στους βασικούς δείκτες, το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εμμένει (στις -17 μονάδες από -16), ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση ενισχύονται σημαντικά (-17 από -5 μον. το ισοζύγιο). Όσον αφορά στις προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης, αυτές ενισχύονται σημαντικά αλλάζοντας παράλληλα τάση (+10 από -11 μον. το σχετικό ισοζύγιο), όπως και στις προβλέψεις για την απασχόληση όπου το σχετικό ισοζύγιο βελτιώνεται και διαμορφώνεται στις +14 μονάδες (από -3 μον.). Η πτωτική πορεία των τιμών όμως ενισχύεται (-20 από -18 μονάδες), ενώ περιορίζεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία (30% από 47%), με το 22% να αναφέρει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 23% παράγοντες σχετικούς με την υγειονομική κρίση, ως βασικότερα εμπόδια λειτουργίας. Διάγραμμα 5: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες (2000-2010=100)

Οκτ/20

Απρ/20

Οκτ/19

Απρ/19

Οκτ/10

Υπηρεσίες - Ελλάδα

Οκτ/18

-50 Απρ/18

40 Οκτ/17

-40 Απρ/17

50 Οκτ/16

-30

Απρ/16

60

Οκτ/15

-20

Απρ/15

70

Οκτ/14

-10

Απρ/14

80

Οκτ/13

0

Απρ/13

90

Οκτ/12

10

Απρ/12

100

Οκτ/11

20

Απρ/11

110

Απρ/10

30

Οκτ/09

120

Μέσος Όρος Ελ. (2002-2019)

Υπηρεσίες - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

Έντονη επιδείνωση παρουσιάζει και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού και διαμορφώνεται στις 67,2 (από 101,2) μονάδες, αρκετά υψηλότερα από τον Οκτώβριο πέρυσι (96,9 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχωρούν έντονα και διαμορφώνονται στις -43 μονάδες (από -8 μον.), όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στο ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση (-30 από -8 μον.). Οι έντονα θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης μειώνονται κατακόρυφα, καθώς ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις +17 (από +83) μονάδες, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου υποχωρούν αισθητά στις +26 (από +58) μονάδες. Ταυτόχρονα, οι αρνητικές προβλέψεις για τις τιμές περιορίζονται στις -26 μονάδες (από -33). Τέλος, το 26% (από 8%) των επιχειρήσεων δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 25% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, ένα 22% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 9% (από 25%) παράγοντες σχετικούς με την υγειονομική κρίση ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 70


www.anthoulakisltd.gr

OUR SPECIALTY .... GROUPAGE FOOD SHIPPING

ANTHOULAKIS Ltd International Transport

International road tranfers of common and frozen loads Full loads or groupage Refrigarator trucks for conservation or cold storage Every week from/to Europe 12 Lahanagoras, 54628 Thessaloniki Tel: 2310 753024 Fax: 2310 752807 info@anthoulakisltd.gr


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Αισθητή υποχώρηση εμφανίζουν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις Χερσαίες Μεταφορές, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 42,3 (από 57,3) μονάδες, σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (104,5 μον.). Οι έντονα αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση αμβλύνονται αρκετά (στις -52 από -31 μον. ο δείκτης), όπως και οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (-57 από -44 μον. ο δείκτης), αν και ηπιότερα. Έντονα αρνητικές και επιδεινούμενες παραμένουν και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της, (στις -40 από -22 μονάδες ο σχετικός δείκτης), όπως και οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, παρά τη μικρή βελτίωση στις -19 μονάδες (από -25). Το ισοζύγιο των τιμών κινείται πτωτικά (στις 7 μον. από +3), ενώ τέλος, το 55% (από 27%) των επιχειρήσεων επισημαίνουν την ανεπάρκεια ζήτησης και 20% συγκυριακούς παράγοντες ως τα μεγαλύτερα εμπόδια στη λειτουργία τους.

THE MOST EXTRAORDINARY MAGAZINE

THE WORLD OF GREEK EXPORTERS

TRIIRIS

30 YEARS IN THE MOST IMPORTANT PLANET FOOD EXHIBITIONS

Απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία δηλώνει μόλις το 10% των επιχειρήσεων.

ANUGA

PLMA INTERFOOD&DRINK (SOFIA)

SIAL IFE

GULFOOD

FANCY FOOD

ABU DHABI

www.bbe.gr


άγ

o

Spread the World

d

ec

Pr

e

άδ α

Παρ

α ι στ ην Ε λλ

ετ

uc

r ed in G

e

ALPHA GEFSI EDESMATA S.A. Katerini, Greece | Tel.: +30 23510 73126 - 38511 | Fax: +30 23510 31610 | www.alphagefsi.gr | e-mail: giorgos@alphagefsi.gr


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Υποχώρηση εκ νέου της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, για τέταρτο συνεχή μήνα Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παρουσίασε περαιτέρω υποχώρηση τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις –45,5 (από –41,0) μονάδες. επίπεδο πολύ χαμηλότερο εκείνου πριν ένα χρόνο (-8,4 μονάδες) 2. Η περαιτέρω επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, ιδίως στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, που οδήγησε στην κλιμάκωση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και ευρύτερα, το δεύτερο παγκοσμίως κύμα της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, θεωρείται πως αποτελούν τα βασικά αίτια της αρνητικής εξέλιξης στις προσδοκίες των νοικοκυριών. Επισημαίνεται πως η έρευνα είχε ολοκληρωθεί πριν τη ραγδαία κλιμάκωση της πανδημίας εγχωρίως την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και τις πρόσθετες παρεμβάσεις πολιτικής που ακολούθησαν, εξελίξεις οι οποίες θα αποτυπωθούν στην έρευνα καταναλωτών του Νοεμβρίου. Η νέα υποχώρηση διατηρεί τους Έλληνες καταναλωτές στην πρώτη θέση στην κατάταξη ως προς τους περισσότερο απαισιόδοξους καταναλωτές στην ΕΕ, με διαφορά από εκείνους από τις υπόλοιπες χώρες. Την Ελλάδα ακολουθούν η Σλοβενία και η Βουλγαρία με -29,5 και -29,1 μονάδες αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι καταναλωτές της Κύπρου, με -28,9 μονάδες, ενώ την πεντάδα κλείνει η Πορτογαλία με -27,3 από –28,6 τον προηγούμενο μήνα. Τη χαμηλότερη κατάταξη, που αντιστοιχεί σε τιμές του δείκτη που συνεπάγονται αισιοδοξία, εμφάνισαν η Σουηδία (+3,1), η Δανία (+1,4) και η Λιθουανία (+0,4), οι οποίες ήταν οι μοναδικές χώρες με θετικό πρόσημο τον Οκτώβριο. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -16,5 μονάδες στην ΕΕ και στις -15,5 μονάδες στην Ευρωζώνη, ενώ ανοδική τάση εμφάνισαν τον Οκτώβριο 9 χώρες. Αναλυτικά: ●

Εκ νέου επιδείνωση των εκτιμήσεων των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τελευταίους 12 μήνες Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες επιδεινώθηκαν τον Οκτώβριο, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -36,9 (από -30,3) μονάδες. Το 50% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -9,7 και -10,2 μονάδες αντίστοιχα. ● Ήπια υποχώρηση προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες επιδεινώθηκαν ελαφρώς τον Οκτώβριο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -37,7 (από -35,0) μονάδες. Το 46% (από 48%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 7% (από 5%) προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -5,0 και -4,1 μονάδες αντίστοιχα. ● Μικρή εξασθένιση προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας Ο δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο παρουσίασε ήπια επιδείνωση τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις -51,1 (από

Ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης άλλαξε από τον Ιανουάριο του 2019. Πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωσή τα ισοζύγια απαντήσεων της πρόθεσης για αποταμίευση και των προβλέψεων για την ανεργία. Έχουν αντικατασταθεί από τα ισοζύγια των εκτιμήσεων για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών το τελευταίο 12μηνο και των προβλέψεών τους για μείζονες αγορές. Τα δύο ισοζύγια απαντήσεων που παρέμειναν στον υπολογισμό του δείκτη είναι οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους επόμενους 12 μήνες και οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας. Οι σειρές των δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε όλες τις χώρες της ΕΕ αναθεωρήθηκαν προς τα πίσω από την DG Ecfin.

2

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 74


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

-48,6) μονάδες. Το 59% των καταναλωτών συνεχίζει να προβλέπει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι του 21% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -34,3 και -30,3 μονάδες αντίστοιχα. ● Εξασθένιση πρόθεσης για μείζονες αγορές Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) υποχώρησε, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -56,2 (από 50,1) μονάδες. Το 58% των καταναλωτών (από 61%) προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ εκ νέου το 4-5% αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -16,9 μονάδες στην ΕΕ και στις -17,5 μονάδες στην Ευρωζώνη. Πίνακας 6: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) Περιοχή ΕΕ-27 Ευρωζώνη Ελλάδα

Ακραίες τιμές Min -23,7 (Φεβρ. 2009) -24,4 (Μάρ. 2009) -80,8 (Φεβρ. 2012)

Μέσοι όροι

Max -1,7 (Μάιος 2000) -1,9 (Μάιος 2000) +3,2 (Απρ. 2000)

2001-2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-10,5

-9,5

-6,1

-6,7

-5,1

-4,7

-6,8

-11,5

-11,4

-7,8

-8,1

-5,4

-4,9

-7,1

-41,5

-52,8

-50,3

-62,9

-58,9

-44,0

-19,8

Περιοχή

2019

ΕΕ-27

Ι -6,7

Φ -6,1

Μ -5,8

Α -6,5

Μ -5,8

Ι -6,2

Ι -5,7

Α -6,2

Σ -5,7

Ο -6,7

Ν -6,3

Δ -7,0

Ευρωζώνη

-7,4

-6,9

-6,6

-7,4

-6,5

-7,2

-6,6

-7,1

-6,6

-7,6

-7,2

-8,1

Ελλάδα

-28,3

-33,3

-31,6

-30,9

-29,5

-27,8

-20,2

-8,2

-6,8

-8,4

-6,8

-6,2

Φ -5,9

Μ -10,4

Α -22

Μ -19,5

2020 Ι Ι -15,6 -15,6

Α -16

Σ -15

Ο -16,5

Ν

Δ

ΕΕ-27

Ι -7,1

Ευρωζώνη

-8,1

-6,6

-11,6

-22

-18,8

-14,7

-15

-15

-14

-15,5

Ελλάδα

-10

-4,8

-16,5

-32,6

-33

-27,7

-34,7

-35

-41

-45,5

Περιοχή

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

● Υποχώρηση της πρόθεσης για αποταμίευση Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες υποχώρησε τον Οκτώβριο, καθώς διαμορφώθηκε στις -66,2 μονάδες (από -62,3). Το 81% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 18% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +2,3 μονάδες στην ΕΕ και στις +2,8 μονάδες στην Ευρωζώνη. ● Επιδείνωση στις προβλέψεις για την ανεργία Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες μειώθηκε τον Οκτώβριο στις +63,8 μονάδες, έναντι +68,9 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προβλέπει μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας υποχώρησε στο 79% (από 84%), με το 8% των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +52,1 και +52,2 μονάδες. ● Ενίσχυση στις αρνητικές προβλέψεις για τις τιμές Ο δείκτης στις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες, παρουσίασε μικρή επιδείνωση τον Οκτώβριο, στις -10,4 μονάδες, έναντι -6,9 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Το 25% των νοικοκυριών προβλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 55% αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +15,1 και +13,3 μονάδες αντίστοιχα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 76


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Διάγραμμα 6: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

Καταναλωτική εμπιστοσύνη E.E

Καταναλωτική εμπιστοσύνη Ευρωζώνη

Καταναλωτική εμπιστοσύνη Ελλάδα

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2019)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

Διάγραμμα 7: Ενδεικτικές μεταβλητές της έρευνας καταναλωτών το επόμενο 12μηνο ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ δεν γνωρίζω 1%

καθόλου πιθανή 63%

πολύ πιθανή 3% αρκετά πιθανή 15% όχι πιθανή 18%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ δεν γνωρίζω 4% αμετάβλητη 9%

μείωση 3%

σχεδόν αμετάβλη τες 55%

αύξηση με ταχύτερο ρυθμό αύξηση με τον 7% ίδιο ρυθμό 17% αύξηση με βραδύτερο ρυθμό 7%

αισθητή αύξηση 58%

ελαφρά αύξηση 21%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ δεν γνωρίζω 11%

ελαφρά μείωση 8%

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ δεν γνωρίζω 2%

λίγο περισσότερες 4%

πολύ λιγότερες 42% λίγο λιγότερες 16%

Πηγή: ΙΟΒΕ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 78

σχεδόν αμετάβλητες 36%

Οκτ-20

Απρ-20

Οκτ-19

Απρ-19

Οκτ-18

Απρ-18

Οκτ-17

Απρ-17

Οκτ-16

Απρ-16

Οκτ-15

Απρ-15

Οκτ-14

Απρ-14

Οκτ-13

Απρ-13

Οκτ-12

Απρ-12

Οκτ-11

Απρ-11

Οκτ-10

Απρ-10

Οκτ-09

-90


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Μικρή αύξηση του ποσοστού που «αντλεί από τις αποταμιεύσεις του»

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» ενισχύθηκε οριακά στο 62% (από 61%), ενώ παράλληλα ενισχύθηκε στο 9% (από 7%) το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ, αποτελούν το 21% του συνόλου, ενώ όσοι δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» περιορίστηκαν ελαφρώς, στο 7% από 9% τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο, στην έρευνα καταναλωτών εξετάζονται τρία πρόσθετα ζητήματα σε τριμηνιαία βάση, τα οποία εξειδικεύουν περισσότερο την πρόθεση για μείζονες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδρομοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση. Αναλυτικά: ● Ενίσχυση παρουσίασε τον Οκτώβριο η πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -87,6 (από -94,2) μονάδες. Αυτή η επίδοση παραμένει ωστόσο αισθητά δυσμενέστερη από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στις -68,3 (από -67,3) και στις -69,3 (από -68,4) μονάδες, στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Το 94,2% (από 96,9%) των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να αγοράσει αυτοκίνητο εντός του προσεχούς 12μήνου. ● Οριακή βελτίωση σημειώνεται τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Ιούλιο στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -93,5 (από -94,7) μονάδες, ισοζύγιο επίσης χειρότερο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στην ΕΕ στις -80,6 (από 80,1) και στην Ευρωζώνη στις -81,8 (από -81,3) μονάδες. Μόλις το 3,3% (από 1,2%) των νοικοκυριών εγχωρίως δηλώνει εκ νέου ότι ίσως να προβεί σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο. ● Επιδείνωση καταγράφηκε στο δείκτη της πρόθεσης πραγματοποίησης σημαντικών δαπανών για βελτίωση/ανανέωση της κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, ο οποίος διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στις -78,6 (από -77,2) μονάδες. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες έφτασαν τις -48,4 (από –48,3) στην ΕΕ και τις -49,7 (από -50,1) μονάδες στην Ευρωζώνη. Το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες αυτού του είδους εντός ενός χρόνου είναι 11,7% (από 11,8%).

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 80


Το Ι.Ο.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί ένα κοινωφελές ίδρυμα που συνιστά μια σύγχρονη δεξαμενή σκέψης (think tank) στην οικονομική έρευνα και πολιτική. Το Ι.Ο.Β.Ε. έχει δύο βασικούς σκοπούς: α) να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και β) να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής. Επικεντρώνει την ερευνητική του δραστηριότητα στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έρευνες που ξεκινούν από το επίπεδο της επιχείρησης και σχετίζονται με προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Το Ι.Ο.Β.Ε. ως ο μόνος ιδιωτικός, ανεξάρτητος και αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας επιδιώκει να παρεμβαίνει έγκαιρα, να επισημαίνει τα κρίσιμα ζητήματα και κυρίως να προτείνει λύσεις, διατηρώντας θέση επιστημονικής και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. Στο πλαίσιο αυτό επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: • ∆ιεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για βασικά διαρθρωτικά, κλαδικά και τομεακά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

• Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τάσεις με έρευνες πεδίου και καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί, διατυπώνοντας προβλέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. • Παρέχει αξιόπιστες και αντικειμενικές αναλύσεις για συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας. • Συνεργάζεται με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για οικονομικά θέματα και πολιτικές. • Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο με τη διοργάνωση ημερίδων και συζητήσεων για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. • ∆ιατυπώνει προτάσεις χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα σχεδιασμού βιομηχανικής και αναπτυξιακής πολιτικής, απασχόλησης και κατάρτισης και προτείνει θεσμικές παρεμβάσεις σε θέματα ανάπτυξης και ενίσχυσης επιχειρήσεων και αγορών. • ∆ιοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκδίδει βιβλία για την προώθηση μελετών και ερευνών, σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς.

http://iobe.gr/


Experience Quality

Tradition Craftsmanship

7

Karalis

Taste awards

Epirus Dairy Industry

7

6

5

4

2

1

high erudition knowledge and craftsmanship

3

family business with 3 generations history

ultimate taste

traditional Products of Epirus

respect for the environment

first quality goat-ovine milk

contemporary technology

The Karalis S.A. Epirus Dairy Industry rose to prominence all over Greece winning seven taste awards at the 2nd Greek milk and cheese festival on the 16th-17th-18th of October 2009 at the Piraeus Port Organisation. The categories at which the Karalis' tastes were awarded are: Feta of Epirus, Pecorino, Cream-Cheese, Kefalotyri, Gruyere, Goat-cheese and Anthotyro. The festival took place for the second year in our country and consists the most important event in the field of dairies products every two years. During the first festival, Karalis S.A. Company rose to prominence countrywide, winning taste awards for Feta and Kefalograviera.

Karalis S.A. Epirus Dairy Industry

9th kilometer of the Arta - Ioannina national highway - 470 42 • Tel: +30 26810 52393 - Fax +30 26810 52387 - www.karalis.gr


Experience Quality

Tradition Craftsmanship

Karalis

ÅÍÔÕÐÙÓÉÓ

www.entiposis.gr

Epirus Dairy Industry


OUZO BARBAYANNI SINCE 1860

www.barbayanni-ouzo.com, e-mail: info@barbayanni-ouzo.com ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1860 ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης με καταγωγή από τη Νάξο και την Άνδρο φτάνει στην εύφορη γη του Πλωμαρίου Λέσβου φορτωμένος με τις εμπειρίες και την γνώση της απόσταξης από την Οδησσό της Ρωσίας. Από το μικρό λιμάνι ξεκινούσαν λογιών-λογιών καΐκια για να μεταφέρουν προϊόντα σε Ρουμανία και Ρωσία μέχρι τα βάθη της Μαύρης θάλασσας. Η καρπερή γη του νησιού με το εξαίσιο κλίμα την αξεπέραστη ποικιλία γλυκανίσου και δεκάδων ά λ λ ω ν αρωματικ ώ ν

φυτών που φυτρώνουν εκεί μαζί με το πλούσιο σε μεταλλικά άλατα νερό του Πλωμαρίου, συνδυαστήκαν με τα μυστικά του Βαρβαγιάννη και δημιούργησαν ένα μοναδικό ούζο. Η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη μιά αμιγώς οικογενειακή εταιρεία, 100% Ελληνική που δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1860 στο ακριτικό Πλωμάρι της Λέσβου, στο τιμόνι της οποίας σήμερα είναι η 5η & η 6η γενιά, εδώ και ενάμιση περίπου αιώνα προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά ένα παραδοσιακό, αυθεντικό Ούζο από 100% απόσταξη. To OYZO BAΡΒΑΓΙΑΝΝΗ, η εταιρεία που συνέβαλε στη καθιέρωση τους όρου «ούζο Πλωμαρίου» και «εξ αποστάξεως 100%», με περισσότερα από 158 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική αγορά είναι ένα σπάνιο παράδειγμα μιας οικογενειακής επιχείρησης που για έξι συνεχόμενες γενιές προστατεύει με συνέπεια μια μοναδική παράδοση. ΑΓΟΡΑ Πιστοί φύλακες της παράδοσης πλέον των 154 χρόνων, η οικογένεια Βαρβαγιάννη βαδίζει στα ίδια πάντα βήματα που χάραξε ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης. Με πολλή αγάπη και μεράκι τα μέλη της οικογένειας επιλέγουν προσεκτικά αγνά, φυσικά υλικά και παρακολουθούν με ιδιαίτερη φροντίδα τη διαδικασία απόσταξης, που γίνε-

ται με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο. Το πάθος έξι γενεών της οικογένειας Βαρβαγιάννη για την κατάκτηση του τέλειου στην υπηρεσία της γεύσης και η τήρηση των παλαιών τεχνικών απόσταξης έχουν σαν αποτέλεσμα το όνομα του οίκου Βαρβαγιάννη να ταυτίζεται παγκοσμίως με το όνομα του πιο εκλεκτού ελληνικού ποτού, του ούζου. Χάρη στην καλά κρυμμένη οικογενειακή συνταγή, που συνεχίζει να δίνει έξι γενιές αργότερα, το νόημα της ποιότητας και της γεύσης στο Ούζο Βαρβαγιάννη. Το αποτέλεσμα αυτής της παραδοσιακής μεθόδου απόσταξης είναι ένα απόσταγμα 100% που προσδίδει και τη μοναδικότητα στο Ούζο Βαρβαγιάννη (η νομοθεσία απαιτεί μόλις 20% απόσταγμα). Το ούζο Βαρβαγιάννη ανήκει στην ανώτερη κατηγορία καθόσον προέρχεται από απόσταγμα 100% και τυγχάνει επίσης προστατευόμενης ονομασίας γεωγραφικής ένδειξης καθώς αποστάζεται και εμφιαλώνεται στην περιοχή του Δήμου Πλωμαρίου. ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ Σήμερα η οικογενειακή επιχείρηση Βαρβαγιάννη συνεχίζει την παράδοση στο ποιοτικό ούζο εφαρμόζοντας συστήματα όπως ISO 9001:2015 & ISO 22000:2015 (με πιστοποίηση από την EUROCERT AE) για την ασφάλεια των ποτών και το σύστημα ΝΑΙΑΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά τις υπεύθυνες επιχειρήσεις και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον ακολουθώντας με πίστη το δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες γενιές εδώ και 159 χρόνια πριν. Η εφαρμογή των ανωτέρω συστημάτων ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 έδωσε νέα δυναμική στην λειτουργία της εταιρείας καθώς επίσης διευκόλυνε και


The friends preserve the tradition and the tradition calls for ... Ouzo Barbayanni. OUZO BARBAYANNI! We like it for its tasty secret that is hidden in its bottle! We like it for its great history! We like it for its unique taste! OUZO BARBAYANNI! The tradition calls for it! The friends call for it!

SINCE 1860

BARBAYANNI OUZO, PLOMARI www.barbayanni-ouzo.com, e-mail: info@barbayanni-ouzo.com

διεύρυνε τις πωλήσεις στο εσωτερικό ,ιδιαίτερα δε στο εξωτερικό με αύξηση 20% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ενδεικτικά οι κυριότεροι σταθμοί: 1860, η επίσημη χρονία ίδρυσης και αφετηρίας της οικογένειας, με την ταυτόχρονη παραγωγή του ούζου Μπλέ 46% vol, το οποίο καθιερώθηκε ως το κλασσικό Βαρβαγιάννη. 1960 η παραγωγή του ούζου Εύζων στους 47% vol. με έντονο άρωμα γλυκανίσου. 1965 η παραγωγή του ούζου Αφροδίτη στους 48% vol, η κορωνίδα των αποσταγμάτων. 1980, μεταφορά και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων στην ανατολική είσοδο του Πλωμαρίου, στη τοποθεσία Σχοίνος. 1996 ,διημιουργειται το μουσείο ούζου Βαρβαγιάννη, ως φόρος τιμής στις προηγούμενες 4 γενεές και προσφορά στους λάτερεις του ούζου. 1997 η παραγωγή του απαλού ούζου πράσινου στους 42% vol, 2000 εισέρχεται και επίσημα στην εταιρεία η 6η γενεά. 2004 η παραγωγή του ούζου Συλλεκτικό

2007 εκδίδεται το βιβλίο του ούζου και ούζου Βαρβαγιάννη ''Απόσταγμα ζωής''. 2010 εορτασμός των 150 χρόνων της οικογένειας Βαρβαγιάννη για την συνεχή της παρουσία στο χώρο. 2016 επιλογή της εταιρειάς ως SUPERBRAND 2017, βράβευση της εταιρείας ως μια απο τις αρχαιότερες οικογενειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης. 2018 βραβείοεπιχειριματικής αριστείας στα Diamonds of Greek Economy. 2019 επανεκλογή της εταιρείας ως SUPERBRAND. 2020, εορτασμός των 160 χρόνων της οικογένειας Βαρβαγιάννη για την συνεχή της παρουσία στο χώρο του ούζου. ΑΞΙΕΣ- ΟΡΑΜΑ Η αποσταγματοποιία ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ συνεχίζει-στο Ακριτικό Πλωμάρι της Λέσβου να προσφέρει στους λάτρεις του ποιοτικού ούζου ένα μοναδικό απόσταγμα 100%, διατηρώντας με ευλάβεια τις διαχρονικές αρχές του ιδρυτή της,σεβασμό στην παράδοση, προσήλωση στην ποιότητα, αγάπη για

τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθιστώντας το Ούζο Βαρβαγιάννη σημείο αναφοράς. Η 6η γενία συνεχίζει με ένα και μόνο στοχο την προσφορά άριστης ποιότητας ούζου στους λάτρεις του. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ Το 1956 ιδρύθηκε το πρώτο θεματικό Μουσείο Ουζου παγκοσμίως Πλάι στα αποστακτήρια Βαρβαγιάννη όπου ξεκουράζονται οι πρώτοι αποστακτήρες της Οικογένειας Βαρβαγιάννη. Στο μουσείο θα βρείτε το πρώτο καζάνι που κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1858 , στο οποίο δοκιμάστηκαν μυστικά αιώνων της οικογένειας καθώς και τα πρώτα εργαλεία για την εμφιάλωση των πρώτων μπουκαλιών. Στο μουσείο της οικογένειας το οποίο αποτελλεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών, γίνονται επισκέψεις σχολείων στα πλαισια περιβαντολλογικής εκπαιδευσης, αλλα και τουριστών καθώς και οπτικοακουστικές περιηγήσεις στα αγγλικά και στα ελληνικά.


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

COVID-19 και αγορές στο Σουπερμάρκετ Επιστροφή σε συνήθειες lockdown για τους καταναλωτές • Αύξηση της μαγειρικής/ζαχαροπλαστικής, οικιακής φροντίδας, άθλησης και υγιεινής διατροφής, κοινωνικών δικτύων/τηλεόρασης • Σταθεροποίηση της συνολικής δαπάνης σε είδη παντοπωλείου με πτωτικές όμως τάσεις στην πλειοψηφία των καταναλωτικών Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) πραγματοποίησε νέα μέτρηση στην κυλιόμενη έρευνα καταναλωτών, με δείγμα 850 ατόμων την περίοδο 2 έως 3 Νοεμβρίου 2020 με θέμα τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών λόγω της εμφάνισης του ιού CODID-19 στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πανδημία του κορωνοϊού επηρεάζει εκ νέου τις αγοραστικές αλλά και τις διατροφικές συνήθειες του κοινού. Όπως φαίνεται μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού οι καταναλωτές επιστρέφουν σε συνήθειες που είχαν υιοθετήσει την περίοδο του πρώτου Lockdown την άνοιξη του 2020. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1, σίγουρα η μεγαλύτερη Σχήμα 1: Επίδραση στις αγοραστικές συνήθειες από τα νέα μέτρα (net% καταναλωτών με αυξητική/πτωτική τάση)

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (π.χ. κλείσιμο της εστίασης, περιορισμοί κυκλοφορίας κλπ) πως πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν οι παρακάτω συνήθειες σας για τους επόμενους 1 με 2 μήνες; Μαγειρεύω σπιτικό φαγητό

31%

Περνάω χρόνο στα social media

28%

Πίνω καφέ στο σπίτι

26%

Φτιάχνω σπιτικά γλυκά

22%

Φροντίζω το σπίτι μου (π.χ. επισκευές, κηπουρική …

22%

Φτιάχνω σπιτική πίτσα/ σουβλάκια/μπέργκερ

17%

Φτιάχνω σπιτικό ψωμί

15%

Παρακολουθώ τηλεόραση

15%

Ασκούμαι-Αθλούμαι εντός σπιτιού

13%

Προσέχω την υγιεινή διατροφή

13%

Παραγγέλνω delivery τρόφιμα & προϊόντα SM

11%

Παραγγέλνω delivery έτοιμο φαγητό

-3%

Αγοράζω έτοιμο καφέ απ' έξω Τρώω συχνά σε εστιατόριο ταβέρνα

-12% -61%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

διαφοροποίηση είναι η μείωση της εστίασης (ένα μεγάλο ποσοστό ήδη και πριν το κλείσιμο της εστίασης δεν την επέλεγε), ενώ φαίνεται ότι πέρα από την κατανάλωση τροφίμων σε εστιατόρια καθήμενοι αναμένεται να επηρεαστούν και κατ’ οίκον παράδοση-κατανάλωση, αλλά και η παραλαβή takeaway από το κατάστημα. Αντίθετα φαίνεται ότι αυξάνονται σημαντικά τρεις συνήθειες των καταναλωτών: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 86


Dalakoura Dairy L.T.D is a company that operates since 1965. Hard work,knowlegde and family's passion for the production of cheese products brought the development in time. In 1995 new and modern facilities are built that include all the places for the production, the maturing and the disposal of company's cheese products which are located in the 3rd km of Almyros-Anavras. The company receives milk from herds of small capacity which graze at high altitude to avoid attack of the raw material of aflatoxin M1. It provides all the necessary equipment and working conditions to ensure the quality and safety of the product.

The packaging of cheese products is made from the latest technology machines in a high quality standard enviroment so as to fullfill all the appropriate conditions. Feta cheese, goat cheese, anthotiro, kefalotyri are some of the company's products. The company has an ISO 22000:2005 certificate and a Quality Managment System Food Safety in accordance with the International standards IFS & BRC for the production, packaging and marketing of prepared foods. Company's main goal is to have a leading role in the field of Traditional Greek cheeses and to expand in new markets in Greece as well as abroad.

Dalakouras Dairy L.T.D Traditional cheeses of Almyros 3rd km Almyros-Anavra of Magnesia, Greece • Tel.; +30 24220 22022 - Fax.; +30 24220 26466 Email: othrisltd@gmail.com


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών 1. Η μαγειρική στο σπίτι, καθώς και η παρασκευή γλυκών και καφέ 2. Η γενικότερη φροντίδα του σπιτιού, όπως καθαρισμός, επισκευές, κηπουρική κλπ 3. Η χρήση των social media Λιγότερη αύξηση αναμένεται να παρουσιάσουν οι αθλητικές δραστηριότητες και ο χρόνος στην τηλεόραση. Αντίστοιχα στοιχεία είχαν καταγραφεί και την προηγούμενη Άνοιξη. Σχήμα 2: Εκτίμηση δαπάνης το επόμενο διάστημα (net% καταναλωτών με αυξητική/πτωτική τάση)

Πως πιστεύετε ότι θα μεταβληθεί η δαπάνη σας για τα παρακάτω τους επόμενους 1 με 2 μήνες συγκριτικά με τον προηγούμενο διάστημα; Προϊόντα προστασίας (π.χ. μάσκες, αντισηπτικά κλπ)

29%

Είδη καθαρισμού και οικιακής φροντίδας (π.χ. …

6%

Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής

1%

Τρόφιμα γενικά

0%

Γενικά οι αγορές από το Σουπερμάρκετ

-4%

Αλκοολούχα ποτά Έτοιμο φαγητό και delivery

-11% -19%

Έτοιμος καφές

-21%

Είδη προσωπικής περιποίηση (π.χ. καλλυντικά)

-21%

Ζαχαροπλαστείο-Γλυκά -33% -40% -30% -20% -10% 0%

10% 20% 30% 40%

Σε αντίθεση όμως με την Άνοιξη φαίνεται ότι οι αγοραστικές και καταναλωτικές συνήθειες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη αύξηση της δαπάνης για τα νοικοκυριά, είτε γιατί σε κάποια είδη η δαπάνη είναι ήδη επαρκώς υψηλή, είτε λόγω οικονομικών δυνατοτήτων. Όπως καταγράφεται στο σχήμα 2, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι δεν θα επηρεαστούν καθόλου οι δαπάνες σε τρόφιμα, ενώ θα μειωθούν σε ένα μικρό βαθμό οι συνολικές δαπάνες τους σε αγορές από το σουπερμάρκετ. Εκτιμάται επομένως ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη αύξηση αυτής δαπάνη, η οποία παρέμενε άλλωστε ήδη αυξημένη, ενώ καταγράφεται και η κόπωση του αγοραστικού κοινού. Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής αναμένεται επίσης να μην επηρεαστούν από τις εξελίξεις. Με αυξητική τάση όμως φαίνεται ότι θα κινηθούν τα προϊόντα για την προστασία των καταναλωτών όπως μάσκες, αντισηπτικά, γάντια κλπ καθώς η αναμενόμενη διατήρηση των μέτρων προστασίας, αλλά και η έξαρση της πανδημίας φαίνεται ότι προκαλούν ανησυχία στους καταναλωτές. Επιπλέον δεν υπάρχει ορίζοντας για άμεση άρση των μέτρων προστασίας, κάτι που επίσης επηρεάζει τις εξελίξεις. Αυξητικά αναμένεται να κινηθούν και τα είδη οικιακής φροντίδας, λόγω του μεγαλύτερου χρόνου παραμονής στο σπίτι του κοινού και της τάσης που αναφέρθηκε παραπάνω. Αντίθετα πτωτικά αναμένεται να κινηθεί η δαπάνη σε είδη ζαχαροπλαστείου, λόγω της υιοθέτησης των μέτρων social distancing (σημειώνεται ότι ακολουθεί η περίοδος των εορτών), αλλά και τα είδη προσωπικής περιποίησης για τους ίδιους λόγους. Η κατανάλωση έτοιμου φαγητού και καφέ επίσης φαίνεται ότι θα παρουσιάσει κάμψη, κάτι που οφείλεται στην παραμονή στο σπίτι, στην τηλεργασία, αλλά και στο γενικότερο καταναλωτικό κλίμα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 88


Ήμαστε οι Kusulas family με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου την μεγαλύτερη παραγωγική περιοχή της Ελλάδας για την ελιά Καλαμών. Κάνουμε παραγωγή μεταποίηση και τυποποίηση ελιάς Καλαμών βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας. Από την νέα χρονιά θα υπάρχει πιστοποίηση demeter για την παραγωγή Έχουμε στην διάθεσή μας όλα τα προϊόντα ελιάς (ολόκληρη, εκπυρηνομενη, ροδέλα ,πάστα ελιάς, οσμωτικη ελιά) σε όλες τις συσκευασίες (γυάλινο βάζο, πλαστικό δοχείο, δοχείο λευκοσιδειρου, σακούλα βακουμ, τροποποιημένη ατμόσφαιρα) και σε όλες τις χωριτικοτητες από 100 γρ έως 13 κιλά Ιδιαίτερα στις παστες ελιάς υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές μοναδικές γεύσεις όπως Πάστα ελιάς απλη, πάστα ελιάς με φέτα ποπ, με αντζούγια, με αυγοτάραχο Μεσολογγίου, με καπνιστή πιπεριά Φλωρίνης. Αυτή την περίοδο λανσαρουμε στην αγορά ένα καινούργιο καινοτόμο προϊόν. Οσμωτικη αποξηραμένη ελιά Καλαμών Είναι ένα μοναδικό καθημερινό σνακ, χωρίς αλάτι,χωρίς λάδι, χωρίς έντονη γεύση ελιάς, με όλα τα διατροφικά στοιχεία της ελιάς με μεγάλο χρόνο ζωής, είναι ευχάριστο στην γεύση και δεν είναι στην κατηγορία της ελιάς αλλά σαν ένα φρούτο. Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και είναι πιστοποιημένες με IFS και bio από την TUV Austria Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς ήμαστε στην διάθεση σας

Instagram: Kusulas family Www.kusulasamily.com


non-processed honey and royal jelly PRESENTATION of Natural Products "Melis" Melis cosmetics are natural products and contain bee derivatives such as honey, royal jelly, beeswax and propolis as well as natural organic oils as basic raw materials. The beneficial properties of these products in health in general, and in cosmetology in particular, have been known since ancient times, but what makes Melis cosmetics completely separate is the special way of producing their raw materials, from our own beekeeping, with our own personal diligence and care.

The natural cosmetics of the Melis Easy series, with many raw materials such as honey, Royal jelly, beeswax, propolis and a combination of fine organic oils, have been specially formulated to offer deep moisturizing, nourishing & skin rejuvenation. With a high content of active ingredients and rich in antioxidants, vitamins and amino acids, they provide the necessary elements that our skin needs to stay fresh and youthful. With targeted action to achieve good appearance and skin protection, it is suitable for all skin types.

The beekeeping that we have founded and applied, and which we have called "PALACE SPIRITUAL HONEY", is a global originality and is based on the "exploitation" of bees without the use of any pharmaceutical or other chemical / toxic preparations. It is also based on the mild, non-predatory exploitation of bees, since our honeybees have a permanent place and we do not transport them to different places, while we only make the summer honey, consisting mainly of thyme and ivory. On the contrary, the honey of spring and autumn flowers, are allowed to be consumed by the bees themselves, which gives them health and pleasure!

B - Melis Plus Series: Anti-Aging, Firming, Intensive Moisturizing & Nourishing The innovative Melis Plus facial & body care line with targeted action to offer anti-aging, firming, intensive moisturizing & nourishing. With a high content of active and antioxidant ingredients, vitamins and amino acids, they provide the necessary elements that our skin needs to stay fresh and vigorous. With targeted action to combat the signs of aging, it is suitable for all skin types.

Our products are manufactured in a well-equipped laboratory, which is officially approved and recognized by the Hellenic Organization for Medicines and Cosmetics (ΗÎ&#x;ÎœC) and is, one by one, dermatologically tested. The Melis Cosmetics Laboratory works in accordance with all European Union provisions and is staffed by experienced scientific staff. A - Melis Easy Series: Deep Moisturizing, Nourishing & Rejuvenating.

C - New series: They are under investigation and soon they will take production three new product lines: - Complete line Melis Men. - Complete Melis Baby series. - Integrated Melis Sun-Care Series. All three new series of cosmetic products are based on bee derivatives. Note: All of our products do not contain petroleum derivatives or prohibited raw materials and do not experiment with animals for their production.


non-processed honey and royal jelly


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ

ΕΚ ΧΙΟΥ 70 χρόνια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης της Μαστίχας σε ουσιαστικά προϊόντα για απαιτητικούς καταναλωτές Η ιστορία της εμπορικής εταιρείας ΕΚ ΧΙΟΥ αρχίζει από το 1950. Ο Μαστιχοπαραγωγός Ευάγγελος Μενδωνίδης, από το Μαστιχοχώρι Πατρικά Χίου, είχε την έμπνευση να δημιουργήσει από τον κρύσταλλο της Μαστίχας, που παράγεται μόνο στο νότιο τμήμα του νησιού, το μοναδικό κομμάτι γης στον πλανήτη μας, την πρώτη τσίχλα Μαστίχας. Από τότε η τσίχλα έκανε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στον χρόνο και πολλές γενιές απόλαυσαν τη χωνευτική δράση της και το πλούσιο άρωμά της. Ο εγγονός του, Εμμανουήλ Μενδωνίδης, είναι ο δημιουργός της Σόδας Μαστίχας και του Ανθρακούχου νερού Μαστίχας στην Ελλάδα. Με τα νέα αυτά πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα αξιοποίησε τη Μαστίχα με την ιδιαίτερη τεχνογνωσία της ομογενοποίησης του Μαστιχέλαιου στο νερό. Το Mαστιχέλαιο παράγεται με απόσταξη από τον κρύσταλλο της Μαστίχας. 100 κιλά κρύσταλλοι δίνουν μόνο 3 κιλά πολύτιμο λάδι που κρύβει μέσα του όλη τη δύναμη της αντιβακτηριδιακής, αντιμικροβιακής, αντιφλεγμονώδους και αντιοξειδωτικής δράσης της Μαστίχας. Η ομογενοποίηση του Μαστιχέλαιου είναι αποτέλεσμα πολλών δοκιμών και μακράς εργασίας από ειδικούς επιστήμονες. Η Μαστίχα μέχρι τώρα ήταν γνωστή στη ζαχαροπλαστική και την αρτοποιϊα ως άρωμα στα προϊόντα ζύμης. Η καινοτομία όμως της χρήσης της στα υγρά προϊόντα Σόδα Μαστίχας και Ανθρακούχο Νερό Μαστίχας αναδεικνύει την πραγματική αξία της και όλες τις χωνευτικές και ευεργετικές ιδιότητές της. Η εταιρεία ΕΚ ΧΙΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη τη

στροφή των καταναλωτών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, προς τη φυσική, υγιεινή και περισσότερο ποιοτική διατροφή, δημιούργησε αυτά τα αξιόπιστα πιστοποιημένα και ασφαλή προϊόντα κατοχυρωμένα στον οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον. Με τις νέες γεύσεις Σόδα Ginger Μαστίχας, Σόδα Λεμόνι Μαστίχας, Σόδα Μέντα Μαστίχας και πράσινο Τσάι Μαστίχας, επιδιώκει να ικανοποιήσει κάθε γευστική επιθυμία, με γνώμονα πάντοτε την κυρίαρχη συμβολή της Μαστίχας. Στόχος της εταιρείας ΕΚ ΧΙΟΥ είναι να ανοίξει νέους δρόμους και νέες αγορές, μεγαλώνοντας το μερίδιο αγοράς που κατέχει σε Ελλάδα και Εξωτερικό, με τα υψηλά ποιοτικά προϊόντα της που εγγυώνται την επιτυχία της μεγάλης προσπάθειας των δημιουργών τους. Με οδηγό την Πίστη και την Αγάπη μας στα προϊόντα Σόδας Μαστίχας και Ανθρακούχο Νερό Μαστίχας, και με βαθύ σεβασμό στις σταθερές Αξίες της Ευθύνης, της Ακεραιότητας, του Επαγγελματισμού, της Αξιοπιστίας και της Ποιότητας, όλοι εμείς η Έμψυχη Ομάδα της εταιρείας ΕΚ ΧΙΟΥ δίνουμε καθημερινά έναν πολυμέτωπο αγώνα για την καθιέρωση των προϊόντων μας στη συνείδηση του καταναλωτή και την απόκτηση της εμπιστοσύνης του, ότι η Σόδα Μαστίχας και το Ανθρακούχο Νερό Μαστίχας αποτελούν τον μοναδικό δυνατό συνδυασμό του πρώτου Φυσικού Ουσιαστικού και Υγιεινού Αναψυκτικού.


Καλλυντικά

ÅîùóôñÝöåéá ôùí êáëëõíôéêþí

Οπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα οι Έλληνες εμπιστεύονται σε συντριπτικό ποσοστό τους επιχειρηματίες, ως προς την ικανότητα τους να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Το 69,5% εμπιστεύεται τον επιχειρηματικό κόσμο, το 20,2 % απαντά «Δεν ξέρω», ενώ το 10,3% δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στους πολιτικούς.

δεν είχε εισχωρήσει στα ράφια των Super Markets. Είμαστε ευτυχείς που οι επιχειρηματίες αντελήφθησαν εγκαίρως την σπουδαιότητα του κλάδου.

Η Βιομηχανία Καλλυντικών, η λεγόμενη «Όμορφη Βιομηχανία», αντιστέκεται στην κρίση με την εξωστρέφεια και τις καινοτομίες του κλάδου. Οι εταιρείες που συμμετέχουν συμβάλλουν με τις επενδύσεις τους σ’ ένα αξιόλογο κύκλο εργασιών και απασχολούν περίπου 20.000 εργαζόμενους.

Οι εταιρείες καλλυντικών αυξάνουν τις πωλήσεις τους μέσα στα Super Markets, γιατί οι αγορές θέλουν εκτός από την αγοραστική δύναμη και καλή ψυχολογία αγοραστού, που το Super Market διαθέτει αυτή την προδιάθεση στις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Οι εταιρείες είναι ελληνικές και πολυεθνικές με δραστηριότητες μέσω Super Market, πολυκαταστημάτων, φαρμακείων, ιατρών, spa, κέντρων αισθητικής, κομμωτηρίων και door to door. Είναι γνωστό ότι η αγορά του Super Market, η λεγόμενη αγορά προϊόντων ευρείας, δίνει τις καλύτερες επιδόσεις στον κλάδο μας. Επίλεκτα καλλυντικά ομορφιάς πληρούν τους ειδικούς χώρους των καταστημάτων και αλίμονο, εάν το καλλυντικό

Επίσης σημαντικό για την βιομηχανία καλλυντικών, είναι οι εξαγωγές, ως αντίδοτο στην κρίση. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ελληνική εξαγωγική επιχείρηση που είναι κατά βάση μεσαία επι-

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

102


Καλλυντικά

τελευταία 10 χρόνια. Θεωρούμε ότι θα σταθεροποιηθούν οι πωλήσεις. Όμως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμός των παρορμητικών αγορών. Τα προϊόντα που διακινούνται στα Super Markets είναι οι βαφές, τα σαμπουάν και αφρόλουτρα, οι σειρές προσώπου και σώματος, οι οδοντόκρεμες, τα σαπούνια, τα εποχικά αντιηλιακά, τα ξυριστικά, τα παιδικά καλλυντικά και τώρα τελευταία τα εποχικά αντιηλιακά και τα χαρτομάντιλα. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι στην αγορά των ευρείας κυριαρχούν, ως επί το πλείστον, οι εταιρείες που σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες των Super Markets αναπτύσσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δηλαδή ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών με εξειδικευμένα προγράμματα εταιρικής ευθύνης για την συνεισφορά στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στους εργαζομένους και γενικά στην αγορά. Η εταιρική ευθύνη είναι κυρίαρχος μοχλός του υπεύθυνου επιχειρείν και του υπεύθυνου καταναλωτή.

χείρηση με έλληνες εργαζόμενους πολλών ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο κλάδος θέλει σήμερα μεγάλη υποστήριξη, όπως και οι υπόλοιποι παραγωγικοί κλάδοι της χώρας. Οι εταιρείες μας επιζητούν διεύρυνση των Διεθνών Εκθέσεων SUPER MARKETS παγκοσμίως, με τα καλλυντικά που πλέον έχουν μεγάλη συμβολή στις νέες αγορές.

Το μέλλον είναι εδώ και αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες άλλαξαν, αφού όλα γύρω μας κινούνται διαφορετικά και οι καταναλωτές ακολουθούν τους ρυθμούς αυτούς, δημιουργώντας εμπορικούς χώρους που καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις. Οι οικολογικές ευαισθησίες μας αυξήθηκαν και τα νέα καινοτόμα προϊόντα είναι τα περισσότερα φυσικά προϊόντα και είναι τοποθετημένα στα ράφια των αλυσίδων των Super Markets.

Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι στην εικόνα του SUPER MARKET στην ελληνική αγορά, αλλά και στην Βαλκανική αγορά, κυριαρχούν οι μεγάλοι παίκτες ελλήνων επιχειρηματιών. Σήμερα υπάρχει συρρίκνωση του τζίρου γενικώς και μεγάλος ανταγωνισμός που μέχρι στιγμής φαίνεται να ευνοεί τους καταναλωτές με τις προσφορές και τις μειώσεις των τιμών. Ο καταναλωτής πλέον στρέφεται στα μεγάλα καταστήματα όπου τα ωράρια ευνοούν όλους. Στον χώρο αυτό η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη σε αντίθεση με άλλα δίκτυα.

Η προσωπική φροντίδα είναι ένας νέος τρόπος ζωής. Ανακαλύφθηκαν πλέον νέες λέξεις στους άνδρες και στις γυναίκες, όπως ανανέωση, χαλάρωση και δεν είναι τυχαίο ότι ο καλύτερος τρόπος για να ερμηνευτεί το «όμορφο» με έναν ανθρωπολογικό τρόπο είναι ο εξής «όμορφο είναι ότι θεωρείται σωστό και κοινωνικά αποδεκτό». Τα Super Markets αποδέχθηκαν πλήρως τα προϊόντα ομορφιάς και υγιεινής και είναι οι ανερχόμενοι παίκτες στον χώρο του καλλυντικού.

Όπως φαίνεται στις εγχώριες αγορές των καταναλωτών στα Super Markets η μηνιαία δαπάνη, ανά οικογένεια, έχει ετήσια μείωση -10%. Τέτοια μείωση δεν είχε παρουσιασθεί ποτέ ξανά στα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

104


Καλλυντικά

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων, είναι ένα επαγγελματικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1964. Μέλη του είναι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αντιπροσωπείες ελληνικών και ξένων καλλυντικών και προϊόντων αρωμάτων και μακιγιάζ εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί 60 επιχειρήσεις που καλύπτουν περίπου το 80% της αγοράς των καλλυντικών στην Ελλάδα. Ο κλάδος καλλυντικών παρουσιάζει σταθερή ετήσια αύξηση με ετήσιο τζίρο πάνω από 1 δις Ευρώ. Απασχολώντας άμεσα ή έμμεσα πάνω από 20.000 άτομα, η Βιομηχανία Καλλυντικών παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου μας. Σημαντικός παράγων προαγωγής του πολιτισμού, υγιεινής και ευεξίας στην ελληνική κοινωνία, η «όμορφη βιομηχανία» συμβάλλει εξίσου δυναμικά και σε άλλα ουσιαστικά ζητήματα: στην απασχόληση, στα δημόσια και κοινωνικά έσοδα και στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας.

Μέλη του συνδέσμου ADELCO A.E.

Πειραιώς 37 Τ.Κ. 183 46 Τηλ. +30.210.48.19.311-14 fax +30.210.48.16.790

ΜΟΣΧΑΤΟ

ALES GROUPE HELLAS

Λεωφ. Ηρακλείτου 14-16 & Ιάσωνος 153 38 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ. 210.60.86.400 fax 210.60.86.401

AMWAY HELLAS Ε.Π.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 151, ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. +30.210.95.52.900 fax +30.210.95.52.970

BOLTON HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

Ειρήνης 2 & Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ. 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ Τηλ. +30.210.48.97.800 fax +30.210.48.97.831 210.48.97.832 Τ.Κ.

COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Αθηνών 89 Τ.Κ. 185 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. +30.210.48.31.900 -923, +30.210.48.95.399599 fax +30.210.48.95.457

Τ.Κ. 151 24

COSMETIA ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου & Δάμωνα Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ. +30.210.60.47.310-1 fax +30.210.60.47.312

AVON COSMETICS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Λεωφ. Μαραθώνος & Θεσσαλονίκης 135 Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ. +30.210.66.05.500 fax +30.210.66.05.502 BAYER HELLAS AG Σώρου 18-20 Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. + 30.210.61.87.500 fax +30.210.61.87.575

ENTARCO A.B.E.E.

15 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. +30.210.80.77.403 fax +30.210.80.76.084

FARCOM A.E.

ΒΙ.ΠΕ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Τ.Κ. 57 001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. +30.231.0.837.077 fax +30.231.0.833.222

BEIERSDORF HELLAS A.E.

Αγ. Νεκταρίου 2 Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ. +30.210.66.00.000 210.66.00.100 fax +30.210.66.12.344

BENOSTAN ΕΠΕ

Πάριδος & Τροίας Τ.Κ. 152 35 Τηλ. +30.210.80.47.590 fax +30.210.80.31.839

FARMECO A.E.

Αγ. Γλυκερίας 11 Τ.Κ. 111 47 Τηλ. +30.210.21.31.701 fax +30.210.21.36.036

ΒΡΙΛΙΣΣΙΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

106

ΓΑΛΑΤΣΙ.


Καλλυντικά

Τηλ. +30.210.96.52.040 fax +30.210.96.52.043

FRESH FORMULA A.E.

30οχλμ. Αθηνών-Λαυρίου Τ.Κ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Τηλ. + 30 22990 49037 fax + 30 2290 49034

FREZYDERM A.B.E.E.

Mενάνδρου 75 Τ.Κ. 104 37 Τηλ. +30.210.52.46.900 fax +30.21052.44.433

GLAXOSMITHKLINE A.E.B.E

Κηφισίας 274, Τ.Κ. 152 32 Τηλ. +30.210.68.82.373 fax +30.210.68.82.359

HELLENICA A.E.

Xειμάρας 7 Τ.Κ. 151 25 Τηλ. +30.210.61.98.840 fax +30.210.61.98.847

5ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου ΡΟΔΟΣ Τηλ. 2241.0.24.024 fax 2241.0.65.646

ΑΘΗΝΑ.

Κηφισίας 69, Τ.Κ. 151 24 Τηλ. +30.210.68.75.800 fax +30.210.68.11.191

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κηφισίας 32 Τ.Κ. 151 25 Τηλ. +30.210.81.11.500 fax +30.210.81.11.502

Μεσογείων 350 Τ.Κ. 153 41 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ. +30.210.77.15.353 fax +30.210.77.98.139

ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΓΙΑ

PRODIS - ΘΩΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Λεωφ. Τατοϊου 405 Τ.Κ. 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ Τηλ. +30.210.80.80.808 210.80.76.413 fax +30.210.80.77.791

SHISEIDO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ασκληπιού 8, Τ.Κ. 145 68 Τηλ. 210.35.00.892 fax 210.81.61.850

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΕ

Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4 Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. +30.210.68.75.555 fax +30.210.68.75.740

L'OREAL HELLAS Α.Ε.

Εθνικής Αντιστάσεως 39α, Τ.Κ. 142 34 ΙΩΝΙΑ Τηλ. +30.210.61.88.500 fax +30.210.61.08.212 Παύλου Μελά 28 Τ.Κ. 143 42 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τηλ. +30.210.25.23.380 fax +30.210.25.11.294

Εθνικής Αντιστάσεως 66 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ. + 30.210.67.45.555 fax + 30.210.67.73.731

ΝΕΑ

Τ.Κ. 152 31

VERAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ

Σεφέρη 22 & Κονδυλάκη 37 Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ. +30.210.60.46.222 fax +30.210.60.48.730

Ν.

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Λεωφ. Λαυρίου 85 Τ.Κ. 190 02 Τηλ. +30.210.66.83.000 fax +30.210.66.45.108

NATURA PHARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Τ.Κ. 135 62

ΑΓ.

ΑΦΟΙ ΤΖΙΜΑ Ο.Ε.

Εδέσσης 2 Τ.Κ. 546 25 Τηλ. +30.231.0-552.805 fax +30.231.0-526.725

Τ.Κ. 166 74

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

SYMMETRIA WELLNESS AND AESTHETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

MACROVITA A.&E. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε.

Προμηθέως 9α

ΜΑΡΟΥΣΙ

PIERRE FABRE HELLAS A.E.

25ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών Τ.Κ. 196 00 ΜΑΝΔΡΑ Τηλ. +30.211.17.64.216 fax +30.210.55.51.940

NEOGEN ΕΠΕ

ΜΑΡΟΥΣΙ

PARFUMS CHRISTIAN DIOR A.E.B.E.

JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.B.E.

Καλύμνου & Κέννεντυ 36 ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τηλ. +30.210.23.81.336 fax +30.210.23.21.205

Τ.Κ. 85 100

ORIFLAME HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΜΑΡΟΥΣΙ

HENKEL HELLAS A.B.E.E. Κύπρου 23 Τ.Κ. 183 46 Τηλ. +30.210.48.97.200 fax +30.210.48.97.104

OLIVEWAY ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, ΑΦΙΔΝΑΙ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

107


Καλλυντικά

Τηλ. +30.2.295.0.45.105 fax +30.2.295.0.45.250

Τηλ. +30.210.24.19.800, fax +30.210.24.19.818 Π. Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. FRΟΪKA Αγησιλάου 36 Τ.Κ. 166 75 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Τηλ. +30.210.96.05.610 fax +30.210.96.29.105

Γ. Ν. ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Οιδίποδος 19 Τ.Κ. 104 43 Τηλ. +30.210.51.50.652 fax +30.210.51.48.094

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΟΣ Θ. ΣΚΟΥΤΑΣ Α.Ε.

Γ. Ν. ΠΑΧΩΠΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Σινώπης & Αυλίδος 28 Τηλ. +30.210.77.95.118 fax +30.210.77.05.604

Μενεξέδων 15 Τ.Κ. 156 62 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. +30.80.76.726 +30.210.90.10.816 fax +30.210.80.76.726

ΔΡ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε.

Παλ. Μπενιζέλου 5 Τ.Κ. 105 56 Τηλ. + 30.210.32.97.158 fax + 30.210.32.30.550

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Αγ. Κωνσταντίνου 49 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. +30.210.87.64.000 fax +30.210.87.64.100

ΑΘΗΝΑ

ΡΟΒΕΛ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε.

ΕΛ. ΙΝ. ΕK. - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΤΙΜΗ Λεωφ. Μαραθώνος 115 Τηλ. +30.210.66.66.351-2 fax +30.210.66.68.690

ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 25 002 Τηλ. 261 0 647 356 fax 261 0 242 066

ΠΑΛΛΗΝΗ

Θέση Ντρασέζα Τ.Κ. 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ Τηλ. +30.2295.0.29.350 fax +30.2295.0.29.305

ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Θέση Φάκα Τ.Κ. 193 00 Τηλ. +30.210.55.78.671 fax +30.210.55.73.507

Λεωφ. Πάρνηθος 191 Τηλ. +30.210.24.04.066-7 fax +30.210.24.02.080

ΒΙ.ΠΑ.

Παύλου Μελά 36 & Ρήγα Φεραίου 44 143 42 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τηλ. +30.210.25.31.736 fax +30.210.25.32.892

Δεινοκράτους 101 Τ.Κ. 115 21 Τηλ. +30.210.72.33.803-6 fax +30.210.72.20.123

ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κιουταχείας 8-10 Τ.Κ. 162 31 Τηλ. +30.210.76.01.319 fax +30.210.76.01.335

Τ.Κ.

ΑΘΗΝΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ

Φ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1864 Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφ. Α.Γ. Παπανδρέου 7-9 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Τηλ. +30.210.61.32.972 210.80.40.309 80.40.474 fax +30. 210.80.47.411

ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ Α.Β.Ε.Ε. INTERMED

ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΛΑΞ ΕΠΕ

Καλυφτάκη 27 & Μεταξά Τηλ. +30.210.62.53.904 fax +30.210.62.53.906

ΑΧΑΡΝΑΙ

ΤΕΟΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ ΕΠΕ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε

Δεκελείας 114Τ.Κ. 136 71

ΠΑΤΡΑ

Κρυστάλλη 12 Τ.Κ. 151 26 Τηλ. +30.210. 61.28.611 fax +30.210.80.60.696

Λεωφ. Κύμης & Σενέκα 10 Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. +30.210.63.04.500, +30.210.63.04.600 fax +30.210.63.04.501

ΜΕΓΑ Α.Ε.

Τ.Κ. 151 24

ΣΟΦΙΑ ΣΗΜΙΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS A.E

Δροσίνη 3 & Τατοϊου Τηλ. +30 213 01 88 800 fax +30 213 01 88 888

ΑΘΗΝΑ

Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ

Αγ. Δημητρίου 63 Τ.Κ. 174 56 Τηλ. +30.210. 98.98.500 fax +30.210.98.88.800

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Αργυριάδη 142 Τ.Κ. 173 43 Τηλ. +30.210.97.66.596 fax +30.210.97.66.598

ΑΧΑΡΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

108

ΑΛΙΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ


ôï Ì Ý ë ë ï í å ß í áé å ä þ .

ÅÊÈÅÓÉÁÊÇ - ÅÊÄÏÔÉÊÇ - ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ

Äéåèíåßò äñáóôçñéüôçôåò

ÅëëçíéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

Ìå ôï êïñõöáßï åëëçíéêü ðáãêüóìéï ðåñéïäéêü TRIIRIS ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí Åëëçíéêùí åîáãùãþí êáé ìå óõììåôï÷Þ óôéò ìåãáëýôåñåò äéåèíåßò åêèÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ôñïößìùí êáé ðïôþí (ANUGA, SIAL, GULFOOD, FANCY FOOD SUMMER, PLMA).

Ï ìåãáëýôåñïò Åëëçíéêüò üìéëïò åéäéêïý åðé÷åéñçìáôéêïý ôýðïõ

..

Ìå ôñßá ðáíåëëáäéêÜ ðåñéïäéêÜ, ìå ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áãïñÜò & ôï åôÞóéï SUPER MARKET FORUM

Super

The market in

MARKET FO RU FOR UM

NEW YORK

PROFESSIONAL GUIDE FOR GREEK AMERICAN COMPANIES

Ìå ôñåéò êïñõöáßïõò åðáããåëìáôéêïýò ôïðéêïýò ïäçãïýò

F DW

FoodrinkWorld

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών

Ìå äýï çëåêôñïíéêïýò ïäçãïýò • ilioupolinet.gr • ekallithea.gr

Åßíáé ç íÝá åðï÷Þ ðïõ ïëüêëçñïò ï êüóìïò áëëÜæåé ôá÷ýôáôá, åßíáé ç íÝá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ áëëÜæåé êáèçìåñéíá óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, åßíáé ç åðï÷Þ ôùí åéäéêþí åêèÝóåùí êáé åêäüóåùí ãéÜ ôïõò äõíáìéêüôåñïõò êëÜäïõò ôçò ðáñáãùãÞò, äéáêßíçóçò, åìðïñßáò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí ðïõ äåí ìðïñåß íá ìáò áöÞóåé áäéÜöïñïõò Þ Ýóôù óõìâéâáóìÝíïõò, åßíáé ç åðï÷Þ ðïõ åìåßò êéíïýìáóôå ãñÞãïñá ü÷é ãéá íá åßìáóôå ìÝóá óôá ãåãïíüôá, áëëÜ ãéÜ íá ôá ðñïêáèïñßóïõìå.

• Êéíçèåßôå ìáæß ìáò, åêèÝóôå ôá ðñïúüíôá óáò, äéáöçìéóôåßôå óùóôÜ êáé ïéêïíïìéêÜ êáé ðåñÜóôå ãñÞãïñá ìðñïóôÜ • â&â • ô. (+30) 210 88 38 817, (+30) 210 88 14 731 • www.bbe.gr, b_b@otenet.gr, info@bbe.gr


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

Νέα αύξηση της απασχόλησης (+3,2%) στο λιανεμπόριο τροφίμων και το Α’ εξάμηνο 2020 με κύριο πυλώνα τα σουπερμάρκετ 7.000 νέες θέσεις εργασίας το 2020 και πλέον οι άμεσα απασχολούμενοι στο λιανεμπόριο τροφίμων φτάνουν τους 215.000 Οι καταναλωτές αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά τον ρόλο του προσωπικού των σουπερμάρκετ στην αντιμετώπιση της πανδημίας Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) παρακολουθεί με κυλιόμενη ανάλυση την απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων βάση των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και εμπειρική έρευνα σε εταιρείες του κλάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων τόσο την περίοδο της έντονης οικονομικής ύφεσης, όσο και την περίοδο της πανδημίας αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας σε σχέση με τη διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2010-2020. Σχήμα 1: Η εξέλιξη απασχόλησης στο λιανεμπόριο 2000-2020

Τίτλος γραφήματος 150,5 144,2146,2147,4 140,2 136,1 130,1133,3130,2131,2131,0132,6132,3 140,0 125,3127,2 121,8 119,1 108,2112,0 120,0 100,0100,7 100,0 110,6108,3 105,6106,3107,4109,5109,9109,8 104,3 100,0103,1 97,4 80,0 92,2 89,2 89,7 90,4 89,5 91,6 92,1 92,9 91,5 160,0

60,0 40,0 20,0 0,0 Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Γενικός Δείκτης στον κλάδο ειδών διατροφής Γενικός Δείκτης εκτός των κλάδων διατροφής και καυσίμων

Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι την περίοδο 2000-2020 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 50,5%, σε αντίθεση με το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο το οποίο παρουσιάζει μείωση κατά -8,5%. Πρακτικά το λιανεμπόριο τροφίμων το 2020 απασχολεί σχεδόν 70 με 75 χιλ. περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2000 ξεπερνώντας τις 215 χιλ. άμεσα απασχολούμενους. Συγκεκριμένα για το 2019 το λιανεμπόριο τροφίμων αύξησε την απασχόληση του κατά 0,9% σε σχέση με το 2018, δηλαδή κατά 2,1 χιλ. εργαζομένους. Η τάση αυτή ήταν αντίστοιχη και για το λοιπό λιανικό εμπόριο παρουσιάζοντας επίσης αυξητική τάση το 2019 με αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με το 2018. Εξαιτίας της αύξησης που παρουσιάζει την τελευταία 6ετία το λιανεμπόριο τροφίμων και της ταυτόΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 112


Customized Solutions for the Food Industry Óôï÷åõìÝíåò ëýóåéò ãéá ôçí âéïìç÷áíßá ôñïößìùí óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò åêÜóôïôå åöáñìïãÞò

• Ðáñï÷Þ õðçñåóéþí Ôå÷íïëïãßáò Ôñïößìùí • ÌåëÝôç ó÷åäéáóìüò íÝùí ôñïößìùí • Ó÷åäéáóìüò åéäéêþí åöáñìïãþí & êáôáóêåõÞ ìç÷áíçìÜôùí (ðáôÝíôåò) • ÊáôáóêåõÞ ìç÷áíçìÜôùí åðåîåñãáóßáò ôñïößìùí, óõóêåõáóßáò, åìöéÜëùóçò, ôõðïðïßçóçò êëð • Áíôéðñïóþðåõóç ïßêùí åîùôåñéêïý ìå åéäßêåõóç óå åöáñìïãÝò ¼æïíôïò • Ó÷åäéáóìüò êáé õëïðïßçóç ïëïêëçñùìÝíùí ó÷åäßùí åñãïóôáóßùí ôñïößìùí. • Âéïôå÷íßá åìöéáëþóåùí, óõóêåõáóßáò, ôõðïðïßçóçò • ÐáñáãùãÞ öéáëþí PET

ÔÅÍÅÄÉÏÓ ÅÕÁÃÃ. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÏÓ ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÂÉ.ÐÅ. ÊÏÐÁÍÏÕ - ÍÁÏÕÓÁÓ Ôçë.: 693 010 7883 • Email: kostis.tenedios@gmail.com


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

χρονης μείωσης των άλλων εμπορικών κλάδων, πλέον η απασχόληση του λιανεμπορίου τροφίμων αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% συνολικά του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, έχοντας σημαντικά μεγαλύτερες πωλήσεις μάλιστα από το λοιπό λιανεμπόριο. Σημειώνεται ότι το λιανεμπόριο τροφίμων το 2019 αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% στην συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ξεπερνώντας κλάδους όπως είναι οι Κατασκευές, οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Υγεία. Το 2020 με βάση τα στοιχεία 6μήνου καταγράφεται σημαντική επίδραση της πανδημίας. Συγκεκριμένα σε σχέση με το λιανεμπόριο τροφίμων καταγράφεται αύξηση κατά 3,2% το Α’ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, ενώ αντίθετα το λοιπό λιανεμπόριο καταγράφει μείωση 0,4% το Α’ εξάμηνο 2020 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2019. Πρακτικά, φαίνεται ότι το λιανεμπόριο τροφίμων αύξησε τις θέσεις εργασίας κατά 7.000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων είναι αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων με κυριότερη αιτία την πανδημία: • Ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού των καταστημάτων εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες και με την εμφάνιση της πανδημίας και για την προστασία του μπήκε σε αναστολή εργασίας και επομένως προσλήφθηκε νέο προσωπικό για την αντικατάσταση του. Σημειώνεται ότι κατά κανόνα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσφέρουν εργασία σε ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. • Η αξιοποίηση νέων καναλιών πώλησης όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ, οι τηλεφωνικές παραγγελίες, δημιούργησαν την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό για τη διαχείριση, εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών. • Τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, όπως η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, ο έλεγχος του αριθμού ατόμων στα καταστήματα, η απολύμανση κλπ, δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας. • Οι παραπάνω εξελίξεις προκαλούν επιπλέον νέες επενδύσεις στην οργάνωση, μηχανογράφηση και συντήρηση του δικτύου, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν νέες ανάγκες σε υψηλών προσόντων προσωπικού. Σχήμα 2: Αξιολόγηση της επίδρασης του προσωπικού των σουπερμάρκετ στην ασφάλεια των καταναλωτών (Έρευνα καταναλωτών ΙΕΛΚΑ)

Το προσωπικό του σουπερμάρκετ μου δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας 60% 45%

50% 40% 30%

33%

47%

51% 43%

56%

Πως αξιολογείτε τον ρόλο του προσωπικού των σουπερμάρκετ στην αντιμετώπιση της πανδημίας; Πολύ θετικά Ούτε αρνητικά - ούτε θετικά Πολύ αρνητικά

100% 32%

20% 10% 0%

Θετικά Αρνητικά

50%

43%

0%

21% 1% 2% Προσωπικό σουπερμάρκετ

Άλλωστε, τα στοιχεία από τις επαναλαμβανόμενες έρευνες καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι το Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 114


Fish • Mollusks/Shellfish top quality seafood

imports - processing - exports wholesale of frozen seafood Who we are Our company, Kymafish, is a family company which was established in 1989 in Greece. With over 27 years of experience, we specialize in trading and processing of top quality frozen seafood. We are wholesalers and distributers of frozen seafood in Greece and we also supply foreign counties including England, Italy, and Spain. We are passionate about what we do and through the experience we bring, we totally support that quality is everything. Our goal is to continue develop and grow our business becoming a preferred trading partner within a lot of other countries for frozen seafood.

Quality is everything Through our experience, all these years we have learnt that quality is everything. We only take the very best and absolute premium raw material. Then in our factory aer a series of mandatory inspections for the quality, we process and pack the products depending on our customer’s requirements. Aer a final inspection we deliver the goods to our customers with utmost care, ensuring them for a top quality product.

Products we focus on We mainly sell frozen seafood. We specialize on Greek products including anchovy, smelt, octopus, shrimp and red mullet. We also focus on a big range of Atlantic Ocean fish like blue shark, swordfish, grouper, sea bream, always frozen on board and unique quality. In additionally, we commercialize with shellfish and mollusks such as Argentinean shrimp, Patagonian squid, cuttlefish, etc.

We are focused on our products and we supply our customers only with best quality.

Factory: 10, Palaska Avenue, 12499 Haidari Tel: +30 2105575662 Branch : P. Ralli 8 –Rouf , tel. +302103460704 Head office: 5, Papandreou str, 18233 Rentis Tel: +30 2104812235 - 2104833560 www.kymafish.gr - info@kymafish.gr

top quality seafood

ISO 22000 : 2005


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

ευρύτερο κοινό αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τον ρόλο του προσωπικού των σουπερμάρκετ στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Το 75% βαθμολογεί θετικά το προσωπικό (σχήμα 2), ενώ το 56% δηλώνει ότι το προσωπικό του δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαχρονικά το προσωπικό των σουπερμάρκετ αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κλάδου. Την περίοδο 2010-2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ το αγοραστικό κοινό αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά τη συμβολή του σουπερμάρκετ στην απασχόληση σε ποσοστά της τάξης του 75%. Σε σχέση με τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, επισημαίνεται ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσφέρουν εργασία σε ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, όπως οι νέοι, οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι γυναίκες. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί η συμβολή του κλάδου στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην επαρχία, εφόσον τα δίκτυα πωλήσεων των αλυσίδων δεν περιορίζονται στα αστικά κέντρα ή τις βιομηχανικές περιοχές της χώρας, αλλά καλύπτουν όλη την επικράτεια. Στο προσωπικό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υπερτερούν οι γυναίκες σε ποσοστά 65%-70%, ενώ περισσότερο από τα 2/3 των καταστημάτων των αλυσίδων δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.

Δαπάνες των νοικοκυριών Σημαντική μείωση της δαπάνης των νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου την τελευταία δεκαετία του 2010 – Σταδιακή ανάκαμψη από το 2016 Σοβαρές οι αλλαγές σε καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες του κοινού στις κύριες κατηγορίες προϊόντων Τα είδη διατροφής παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία στις δαπάνες των καταναλωτών Τα αποτελέσματα της έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2019 που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και έρχονται να προστεθούν στα ευρήματα παρόμοιων ερευνών του ΙΕΛΚΑ σκιαγραφούν την παρούσα κατάσταση σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων στην Ελλάδα. Πίνακας 1: Μεταβολή ετήσιων αγορών σε είδη παντοπωλείου νοικοκυριών 2009-2016 (πηγή: επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2009 2019 %μεταβολή Διαφορά ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 4.279 € 3.547 € -17,11% -732 € ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 187 € 202 € 7,87% 15 € ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.112 € 950 € -14,53% -162 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.578 € 4.367 € -21,70% -1.211 €

Συνολικά την τελευταία 10ετία 2009-2019 η δαπάνη των νοικοκυρών σε ήδη παντοπωλείου έχει μειωθεί κατά 21,70% ενώ συγκεκριμένα η δαπάνη μόνο σε τρόφιμα κατά 17,11%. Το 2009 το μέσο νοικοκυριό δαπανούσε μηνιαία σε είδη παντοπωλείου 5.578 ευρώ ενώ το 2019 4.367 ευρώ, δηλαδή 1.211 ευρώ λιγότερα ανά έτος (βλ. σχήμα 1). Βέβαια, την τελευταία 4ετία (2016-2019) η δαπάνη των νοικοκυριών σε τρόφιμα παρουσιάζει αύξηση από 1.337 ευρώ κατά κεφαλήν το 2016 σε 1.388 το 2019, μεταβολή 3,83%, η οποία αν και δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις μειώσεις των προηγούμενων ετών, εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον σταθερών Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 116


COFFEE GRINDERS, ROASTERS & SPICES MACHINES

Our company began its operation in 1980 with an initial object manufacturing small coffee grinders. Over the next years we expanded to manufacture stand-coffee processing systems (roasting - grinding) trying to meet the needs of the market, from a small retail shop or cafeteria until a coffee Industry. Nowadays our company as having driven the quality of its products in combination with low prices has been established in the first place in the Greek market in coffee grinding & roasting , in cooperation with the majority of local throughout Greece catering outlets. In recent years beyond the coffee machines we expand in manufacturing spices, flour and sugar grinders . Our machines are exported to countries all over the world. Our goal is the continuous development and improvement of our products , in order to be fully competitive with the Europeans, putting into practice the Greek saying: Good mill grinds everything !!

ZARA COFFEE MACHINERY 89, Thessalonikis str., GR-183 46 Moschato, Athens, Greece Tel: +30 2104814352, +30 2104836833, Fax: +30 2104833528 - Web: http://www.zara.gr, e-mail : info@zara.gr


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

Σχήμα 1: Εξέλιξη ετήσιας δαπάνης σε τρόφιμα 2009-2019 (πηγή: επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 1.800 €

1.615 €

1.600 €

1.592 €

1.608 €

40,0%

1.494 €

1.408 €

1.400 € 1.200 € 1.000 €

17,3%

18,0%

19,5%

20,1%

20,4%

1.393 € 20,6%

1.365 € 20,7%

1.337 €

1.343 €

1.360 €

20,7%

20,4%

20,1%

1.388 €

30,0% 20,0%

25,0% 20,0%

800 €

15,0%

600 € 400 €

10,0%

200 €

5,0%

0,0%

- € 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Κατά κεφαλήν δαπάνη τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών 1

35,0%

2017

2018

2019

Ποσοστό επί συνολικών δαπανών

Το μέσο νοικοκυριό είχε 2,65 μέλη το 2009 και 2,55 μέλη το 2019

τιμών, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή από το 2016 ως το 2019, παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητος με αύξηση μόλις 0,61% σε βάθος 4ετίας. Πίνακας 2: Κατά κεφαλήν κατανομή δαπάνης στις κύριες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών (πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Κατά κεφαλήν ετήσια δαπάνη Ποσοστό επί συνολικών δαπανών 2009 2019 Μεταβολή 2009 2019 Διαφορά ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ

9.351 €

6.956 €

-25,6%

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

1.615 €

1.391 €

-13,9%

17,3%

20,0%

2,7%

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

311 €

236 €

-24,2%

3,3%

3,4%

0,1%

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

737 €

404 €

-45,2%

7,9%

5,8%

-2,1%

ΣΤΕΓΑΣΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ Ή ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑ

1.051 €

977 €

-7,1%

11,2%

14,0%

2,8%

629 €

311 €

-50,5%

6,7%

4,5%

-2,2%

608 €

492 €

-19,0%

6,5%

7,1%

0,6%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1.242 €

929 €

-25,2%

13,3%

13,4%

0,1%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

406 €

286 €

-29,5%

4,3%

4,1%

-0,2%

ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

454 €

344 €

-24,1%

4,9%

5,0%

0,1%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

302 €

228 €

-24,6%

3,2%

3,3%

0,0%

1.033 €

774 €

-25,1%

11,0%

11,1%

0,1%

963 €

584 €

-39,4%

10,3%

8,4%

-1,9%

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η δαπάνη των νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου σε αξία μειώθηκε την τελευταία δεκαετία, η δαπάνη ως ποσοστό επί των συνολικών αγορών των νοικοκυριών αυξήθηκε. Το 2009 η δαπάνη σε είδη διατροφής αντιστοιχούσε στο 17,3% των αγορών του μέσου νοικοκυριού, ενώ το 2019 αντιστοιχούσε στο 20,0% αυξήθηκε δηλαδή κατά 2,7%. Πρακτικά δηλαδή ενώ η δαπάνη σε είδη παντοπωλείου μειώθηκε, οι υπόλοιπες δαπάνες (π.χ. είδη ένδυσης, είδη επίπλωσης, υπηρεσίες) μειώθηκαν με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό (βλ. πίνακας 2). Η εξέλιξη αυτή είναι σε ένα βαθμό αναμενόμενη καθώς τα περισσότερα από τα προϊόντα παντοπωλείου και ειδικά τα είδη διατροφής εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του καταναλωτή και κατά συνέπεια είναι πιο δύσκολο να περικοπούν σε περιόδους Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 118


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

οικονομικής ύφεσης, αλλά δεν εξηγείται σε άλλες περιόδους, καθώς την τελευταία 5ετία το ποσοστό αυτό είναι λίγο πολύ σταθερό. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τις μεταβολές στην ετήσια κατά κεφαλήν δαπάνη σε 28 επιλεγμένες κατηγορίες τροφίμων. Στις περισσότερες περιπτώσεις (20) καταγράφεται μείωση με σημαντικές διακυμάνσεις που μπορεί να ξεκινούν από το -2% στα ζυμαρικά και να φτάνουν στο -49% για τα αναψυκτικά, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις με αύξηση όπως τα όσπρια και τα αυγά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μείωση στην δαπάνη σε αξία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και μειωμένες αγορές σε ποσότητα, καθώς αρκετές από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων προσαρμόστηκαν στην κρίση σε χαμηλότερες τιμές προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση των καταναλωτών, όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες μελέτες του ΙΕΛΚΑ. Η μείωση στη δαπάνη που καταγράφεται στα είδη παντοπωλείου οφείλεται πέρα από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτικού κοινού την δεκαετία του 2010, στις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, στην υιοθέτηση έξυπνων αγορών, στις προσφορές, αλλά και στη φορολογία. Συγκεκριμένα: • Ένα σημαντικό ποσοστό της μείωσης αντιστοιχεί σε μεταβολή καταναλωτικών συνηθειών με την υιοθέτηση έξυπνων αγορών από τους καταναλωτές, όπως αναζήτηση προσφορών, φθηνότερες εναλλακτικές προϊόντων, διαφορετικές συσκευασίες, μείωση της σπατάλης, σύγκριση τιμών, αξιοΠίνακας 3: Μεταβολή ετήσιων αγορών κατά κεφαλήν σε επιλεγμένα είδη παντοπωλείου νοικοκυριών 2009-2016 (πηγή: επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ Αγγούρια Αλλαντικά και κρέατα αλίπαστα, σε άλμη, ξηρά ή καπνιστά Αναψυκτικά Αυγά Βούτυρο Γάλα νωπό πλήρες Γιαούρτι Ελαιόλαδο Ζυμαρικά Καφές Κρέας από βοοειδή Κρέας από πουλερικά Κρέας από προβατοειδή και αιγοειδή Κρέας από χοιροειδή Μαρούλια, σαλάτες Μήλα Μπανάνες Οσπρια Πατάτες Πορτοκάλια Ρύζι Σοκολάτες Τομάτες Τυρί Χυμοί φρούτων και λαχανικών Ψάρια Ψωμί

2009 1614,79 € 7,61 € 44,65 € 31,11 € 15,85 € 2,40 € 53,03 € 35,77 € 61,86 € 20,83 € 28,44 € 159,22 € 61,99 € 49,27 € 57,42 € 6,57 € 21,06 € 14,31 € 15,53 € 28,89 € 17,34 € 14,35 € 13,27 € 28,44 € 130,96 € 19,92 € 129,19 € 101,75 €

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 120

2019 1388,13€ 5,79 € 28,94 € 16,00 € 18,92 € 3,67 € 42,45 € 33,32 € 58,78 € 20,42 € 32,33 € 119,95 € 60,89 € 27,34 € 53,36 € 7,39 € 16,00 € 15,34 € 19,11 € 24,99 € 13,46 € 13,51 € 16,56 € 20,47 € 102,21 € 14,64 € 102,92 € 102,54 €

Μεταβολή -17% -24% -35% -49% 19% 53% -20% -7% -5% -2% 14% -25% -2% -45% -7% 13% -24% 7% 23% -14% -22% -6% 25% -28% -22% -27% -20% 1%


Το SUPER Breakfast, από την ελληνική εταιρεία CHARRIS FARMA, είναι μια διατροφικά εξισορροπημένη σειρά προϊόντων που προσφέρουν ένα δυνατό ξεκίνημα για μια ημέρα γεμάτη Υγεία , Ευεξία και Λάμψη. Ο συνδυασμός δημητριακών και αποξηραμένων Υπερτροφών (SUPERFOODS) δίνει στον οργανισμό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αλλά και εξαιρετική Ενέργεια & Δύναμη για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ημέρας. Τα προϊόντα SUPER Breakfast παρασκευάζονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα κάτω από απόλυτα υγειονομικές συνθήκες σε υπερσύγχρονη μονάδα κάθετης παραγωγής, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής, από ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Η επιστημονικά ελεγμένη και ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή και επεξεργασία των πρώτων υλών εξασφαλίζει στο SUPER Breakfast εξαιρετική και σταθερή ποιότητα.


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

ποίηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κλπ. Κύριος στόχος αυτών των έξυπνων συνηθειών είναι η ικανοποίηση των ίδιων αναγκών με λιγότερα χρήματα, • Αντίστοιχα με τις καταναλωτικές συνήθειες η μείωση οφείλεται και σε αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, π.χ. αύξηση των φυτικών πρωτεϊνών όπως όσπρια, αλλά και των φθηνότερων ζωικών πρωτεϊνών όπως αυγά και πουλερικά, και μείωση των ακριβότερων ζωικών πρωτεϊνών όπως κόκκινο κρέας και ψάρι. • Ένα μεγάλο ποσοστό της μείωσης της δαπάνης που παρατηρείται αντιστοιχεί στην επίδραση στην δαπάνη των προσφορών και εκπτώσεων. Οι 9 στους 10 καταναλωτές εξοικονομούν χρήματα μέσω προσφορών και 7 στους 10 τουλάχιστον 5% της αξίας των αγορών τους. Η μεσοσταθμική εξοικονόμηση που καταγράφεται στις ετήσιες έρευνες του ΙΕΛΚΑ κυμαίνεται από 9,5% έως 12.8%,. • Ένας ακόμα παράγοντας που εξηγεί ένα μέρος της μείωσης (ή αύξησης) της δαπάνης είναι η φορολογία και συγκεκριμένα η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ (ο συντελεστής ΦΠΑ για τα τρόφιμα το 2009 ήταν 9% έναντι 13% και 24% για κάποια είδη το 2016 και για τα λοιπά είδη 19% το 2009 έναντι 24% το 2016). Επίσης συγκεκριμένα είδη έχουν επηρεαστεί από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης με χαρακτηριστική περίπτωση τον καφέ.

Κόστος διαχείρισης της πανδημίας 100 εκατ. ευρώ είναι περίπου το κόστος διαχείρισης της πανδημίας μέχρι τώρα για τα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα Αύξηση κατά 6,5% στις συνολικές δαπάνες από τις επιχειρήσεις του κλάδου για να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στον καταναλωτή λόγω της πανδημίας Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) ολοκλήρωσε μελέτη για τον υπολογισμό του κόστους της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο των σουπερμάρκετ στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κλάδος των σουπερμάρκετ, ο οποίος από την αρχή της υγειονομικής κρίσης ακολούθησε μία στρατηγική παροχής υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών προς το αγοραστικό κοινό, έχει επωμιστεί ένα ιδιαίτερα υψηλό και απροσδόκητο κόστος το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορία του. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα για το Α’ 9μηνο του 2020 (στην πραγματικότητα για την περίοδο 7 μηνών Μάρτιος-Σεπτέμβριος) δείχνουν ότι το κόστος από τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 πλησιάζει ήδη τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος για το 2020 θα ξεπεράσει τα 160 εκατ. ευρώ. Προκειμένου να γίνει περισσότερο αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ύψος νέου κόστους θα πρέπει να αναφερθούν οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του κλάδου. Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο κόστος εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 1,55% του κύκλου εργασιών, όταν το καθαρό περιθώριο εκμετάλλευσης του κλάδου για την τελευταία 2ετία είναι 0,89%. Πρακτικά δηλαδή αυτό το νέο κόστος υπερβαίνει την καθαρή κερδοφορία του κλάδου, ακόμα και στα πιο αισιόδοξα σενάρια για την πορεία της. Άλλωστε το λειτουργικό κόστος της τελευταίας διετίας για τον κλάδο αντιστοιχεί στο 23,99% του κύκλου εργασιών, κάτι που σημαίνει ότι αυτό το νέο κόστος έρχεται να αυξήσει τις δαπάνες των επιχειρήσεων κατά 6,49%, αύξηση που είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, το μεγαλύτερο μερίδιο κόστους προκύπτει από το επιπλέον εργασιακό κόστος, το οποίο εκτιμάται ήδη σε 76 εκατ. ευρώ. Η βασική πηγή αυτού του κόστους είναι οι νέες προΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 122


Ðëáôåßá Áíåîáñôçóßáò 3, Çëéïýðïëç, Ôçë.: 801-3000444, 210-3005400 www.spentzosmeat.gr


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

Πίνακας 1: Βασικές κατηγορίες κόστους που σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19

Κατηγορία κόστους

Εκτίμηση για το σύνολο του 2020

Α. ΥΛΙΚΑ (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, τεστ κορωνοϊού, απολυμάνσεις, κατασκευές κ.α.) Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (π.χ. για το ηλεκτρονικό κατάστημα, για τον έλεγχο εισόδου, για απολύμανση/καθαρισμό, για κάλυψη ατόμων σε αναστολή εργασίας κλπ) ΥΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (π.χ. λόγω του διευρυμένου ωραρίου ή κάλυψης εργαζομένων σε απουσία) Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος ως ποσοστό του κύκλου εργασιών

Εκτίμηση έως 9/2020

11,5 εκατ. € 130,4 εκατ. ευρώ

7.3 εκατ. ευρώ 76,0 εκατ. ευρώ

7,3 χιλ.

6.6 χιλ.

2,0 εκατ. ώρες 8,0 εκατ. ευρώ 13,9 εκατ. ευρώ

1,2 εκατ. ώρες 4,7 εκατ. ευρώ 8,1 εκατ. ευρώ

163,8 εκατ. ευρώ 1,55%

96,1 εκατ. ευρώ

σλήψεις που πραγματοποίησαν οι αλυσίδες σουπερμάρκετ μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020. Οι αιτίες γι’ αυτή την εξέλιξη είναι πολλαπλές: • Τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, όπως η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, ο έλεγχος του αριθμού ατόμων στην είσοδο των καταστημάτων, η απολύμανση κλπ, δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας. • Ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού των καταστημάτων εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες και με την εμφάνιση της πανδημίας έπρεπε να προστατευθεί και επομένως προσλήφθηκε νέο προσωπικό για την αντικατάσταση του. Σημειώνεται ότι κατά κανόνα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσφέρουν εργασία σε ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. • Η αξιοποίηση νέων καναλιών πώλησης όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ, οι τηλεφωνικές παραγγελίες, δημιούργησαν την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό για τη διαχείριση, εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών. Εκτιμάται ότι το 15% των νέων προσλήψεων αφορούν αυτές τις θέσεις εργασίας. • Οι παραπάνω εξελίξεις προκαλούν επιπλέον νέες επενδύσεις στην οργάνωση, μηχανογράφηση και συντήρηση του δικτύου, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν νέες ανάγκες σε υψηλών προσόντων προσωπικού. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία κόστους αφορά την παράδοση κατ’ οίκον, η οποία εκτιμάται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2020. Σημειώνεται ότι η παράδοση κατ’ οίκον μπορεί να προέρχεται είτε από ηλεκτρονικές παραγγελίες, είτε από τηλεφωνικές παραγγελίες, οι οποίες επίσης παρουσιάζουν αύξηση. Η παράδοση κατ’ οίκον για το λιανεμπόριο τροφίμων είναι μία ιδιαίτερα κοστοβόρα διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη διαδικασία της συλλογής των αντικειμένων, όσο και τη διαδικασία της μεταφοράς. Η διαδικασία της συλλογής (picking) είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι ένα τυπικό σουπερμάρκετ περιλαμβάνει περίπου 10 χιλ. διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων. Επιπρόσθετα η διαδικασία της μεταφοράς είναι επίσης ιδιαίτερα κοστοβόρα καθώς περιλαμβάνει μεγάλους όγκους (π.χ. ογκώδη προϊόντα όπως νερά) και επιπλέον προϊόντα με απαιτήσεις συντήρησης (ψυγείου ή κατάψυξης). Σε αυτή την κατηγορία ενσωματώνονται πέρα από τα λειτουργικά κόστη (π.χ. καύσιμα, συντήρηση οχημάτων, υλικά συσκευασίας) και επενδύσεις και μισθώσεις, όπως π.χ. η προμήθεια νέων οχημάτων. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 124


Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

Πίνακας 2: Ενδεικτικά στοιχεία παροχών υλικών για την υγιεινή και την ασφάλεια στα καταστήματα σουπερμάρκετ

Κατηγορία κόστους ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ (για το προσωπικό ή/και τους πελάτες) ΜΑΣΚΕΣ (μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενες, για το προσωπικό ή/και τους πελάτες) ΓΑΝΤΙΑ (μίας χρήσης για το προσωπικό ή/και τους πελάτες)

Εκτίμηση για το σύνολο του 2020 0,5 εκατ.. τμχ

Εκτίμηση έως 9/2020 0,3 εκατ.. τμχ

4,9 εκατ. τμχ

2,8 εκατ. τμχ

10,3 εκατ. τμχ

8,6 εκατ. τμχ

Σε σχέση με τα υλικά συσκευασίας, εκτιμάται ότι αυτά ανέρχονται ήδη σε αξία σε πάνω από 8 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν μία πλειάδα από διαφορετικά κόστη, τα οποία μπορούν να αφορούν από πλεξιγκλάς για τα ταμεία, μέχρι τεστ κορωνοϊού για το προσωπικό. To 1/3 περίπου από αυτό το κόστος αφορά τη διάθεση μασκών (μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενες, για το προσωπικό ή/και τους πελάτες), ενώ άλλα κόστη αφορούν τα αντισηπτικά (για το προσωπικό ή/και τους πελάτες, τα γάντια (μίας χρήσης για το προσωπικό ή/και τους πελάτες), τα καθαριστικά και οι απολυμάνσεις (σε καταστήματα, αποθήκες, οχήματα, Κεντρικά Γραφεία), οι κατασκευές (π.χ. πλεξιγκλάς στα ταμεία, αυτοκόλλητα στα δάπεδα, διαχωριστικά κλπ), αλλά και κόστη όπως τεστ κορωνοϊού και η υποστήριξη τηλεργασίας. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλά κόστη, καθώς το δίκτυο των καταστημάτων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο με πάνω από 4.700 καταστήματα με πάνω από 90.000 εργαζόμενους. το μέγεθος των οποίων γίνεται περισσότερο αντιληπτό όταν αναφερθούν αριθμητικά στοιχεία. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 2,83 εκατ. μάσκες, 8,62 εκατ. γάντια και 302 χιλ. συσκευασίες αντισηπτικών, βλ. πίνακα 2. Παράλληλα η πανδημία και ιδιαίτερα η περίοδος του Lockdown, με τις αλλαγές που επέφεραν στις αγοραστικές συνήθειες, «ανάγκασαν» τις εταιρείες του κλάδου να στραφούν πιο έντονα στη λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αν και υπήρχαν επενδύσεις από τις περισσότερες μεγάλες εταιρείες του κλάδου, αυτές πολλαπλασιάστηκαν μέσα σε λίγους μήνες, με ένα κόστος ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να φτάσει ακόμα και τα 8 εκατ. ευρώ. Τα κόστη αυτά αφορούν τόσο τη διαμόρφωση, λειτουργία και υποστήριξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων, όσο και των διαδικασιών που τα υποστηρίζουν, όπως Logistics με την αγορά εξοπλισμού και τη δημιουργία εγκαταστάσεων, όπως pick-up points στα καταστήματα. Με δεδομένη την εξέλιξη και έξαρση της πανδημίας, αποτελεί σημαντικό προβληματισμό για τις επιχειρήσεις του κλάδου το πως θα διαχειριστούν αυτές τις νέες δαπάνες, καθώς είναι αναμφισβήτητη η αφοσίωση του κλάδου στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, αλλά αντίστοιχα είναι ζητούμενη και η αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 126


450.681.6900

1.888.PILAROS

www.pilaros.com


Food Market Show η 1η Διαδικτιακή έκθεση

Η νέα εκθεσιακή πραγματικότητα – FMS - Food Market Show Η 1η διαδικτυακή έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα & Ποτά! H GREAT EXHIBITIONS είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια στο πλευρό της Ελληνικής εξαγωγικής κοινότητας, διοργανώνοντας την ελληνική συμμετοχή σε πάνω από 50 μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα σε όλο τον κόσμο για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Το επιχειρησιακό της πρόγραμμα περιλαμβάνει 80 και πλέον εκθεσιακά γεγονότα σε διάφορους κλάδους και στις 5 Ηπείρους της γής. Το 2020 είναι μια χρονιά “ανατροπής” των μέχρι σήμερα δεδομένων. Η πανδημία έχει αλλάξει τον εκθεσιακό χάρτη παγκοσμίως, αφού από τις αρχές Μαρτίου όλα τα εκθεσιακά γεγονότα έχουν ακυρωθεί. Το ίδιο διαφαίνεται και για τους πρώτους μήνες του 2021. Η ευχή όλων για επάνοδο στην κανονικότητα και στην συμμετοχή των εταιρειών στις εκθέσεις με φυσική παρουσία είναι καθολική. Ο εξαγωγικός κλάδος αλλά και οι λοιποί κλάδοι της οικονομίας το έχουν ανάγκη, όμως στην παρούσα χρονική στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα στη διοργάνωση των εκθέσεων με φυσική παρουσία. Από την άλλη, κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του και η οποία λύση βρίσκεται από τις ανάγκες της αγοράς, αναφέρει ο Managing Director της GREAT EXHIBITIONS, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης. H πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της ομάδας της GREAT EXHIBITIONS και η καθημερινή επαφή τους με την εξαγωγική κοινότητα, οδήγησε στην απόφαση να ανταποκριθεί με νέα και σύγχρονα

εργαλεία. «Έχοντας χτίσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας ανταποδίδουμε την προτίμηση τους στην GREAT EXHIBITIONS με μία πολύ καλή τιμολογιακή πολιτική είτε για ατομικές, είτε για συνδυαστικές εκθεσιακές τους συμμετοχές, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σήμερα». «Υπάρχει διαδραστικότητα και αφουγκραζόμαστε τα αιτήματά τους καθημερινά». συμπληρώνει. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στις σημερινές απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας, δημιουργώντας την πρώτη διαδικτυακή έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών, την FMS - Food Market Show με στόχο την παγκόσμια αγορά. «Έχουμε επενδύσει σημαντικά σε όλα τα σύγχρονα εργαλεία μάρκετινγκ, με ψηφιακή διαφημιστική καμπάνια σε δημοφιλή κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα, τα οποία αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο, ενώ όλη η ομάδα της GREAT EXHIBITIONS δουλεύει εντατικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ανταπόκριση που υπήρξε από πλευράς εκθετών ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Ξεπεράσαμε το φράγμα των 130 εταιριών και με την συμμετοχή των μεγαλύτερων περιφερειών της χώρας όπως, η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η Περιφέρεια Κρήτης με την Αγροδιατροφική σύμπραξη Κρήτης και οι λοιποί εκθέτες, θα παρουσιάσουν πάνω από 2000 μοναδικά Ελληνικά προϊόντα»,

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 128


VIRTUAL B2BMEETIN NGS Προσιτά πακέτα συμμετοχής Δυνατότητα επιλογής 1, 3, 6, 8 ή 12 συναντήσεων

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου επιτυ υχημένου κύκλου συνανττήσεων, η Great Exhibitions προχωρά στον 2ο κύκλο, με διαδικτυακές συναντήσεις ενισ σχύοντας το ρόλο τους κα σχ αι την εμβέλειά τους ώσττε να καλύψει κάθε ανάγκη του Έλληνα εξαγωγέα. ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αμερική, Ασία Α

Δηλώστε τώρα συ υμμετοχή για να εξασφαλίσετε εξξατομικευμένες και προκαθορισμέένες επαφές με επαγγελματίες αγ γοραστές από τα σημαντικότερα κα ανάλια λιανικής και διαννομής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Healthy, Organic & Bio: 2/12

Canned Food and Condim ments: 4/12

Frozen & Dairy: 26/11

Health & Beauty Care/ Pet P Care: 1/12, 3/12

σε συνεργασία με

Για περισσότ ερες πληροφορίες: T. 210 77550880 info@greatexxhibitions.gr • www.g greatexhibitions.gr


Food Market Show η 1η Διαδικτιακή έκθεση

αναφέρει ο κ. Καλαμπόκης χαρακτηριστικά. Η FMS- Food Market Show είναι ένα σημαντικό εκθεσιακό γεγονός που θα βοηθήσει ουσιαστικά στη διερεύνηση των ελληνικών εξαγωγών και γι’ αυτό μεγάλες εταιρείες του κλάδου των τροφίμων και ποτών δείχνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους και δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέχρι και σήμερα. Η ίδια μεγάλη ανταπόκριση υπάρχει και από την πλευρά των αγοραστών και καθημερινά πραγματοποιούνται εγγραφές σημαντικότατων αγοραστών από αλυσίδες σουπερμάρκετ, διανομείς, χονδρεμπόρους από 50 και πλέον χώρες μέχρι σήμερα, όπως Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, ΗΑΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Κουβέιτ, Κύπρος, Ολλανδία, Ουγγαρία, Παναμάς, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη και πολλές άλλες. Καλούμε τους Έλληνες αγοραστές και όλους τους εμπλεκόμενους στους κλάδους των Τροφίμων και ποτών να επισκεφτούν την Food Market Show στο www.foodmarketshow.com και να ανακαλύψουν τον πλούτο των Ελληνικών προϊόντων διαδικτυακά, με ασφάλεια από τον χώρο εργασίας τους. Σίγουρα θα βρουν αξιόλογες εταιρείες και προϊόντα να εμπλουτίσουν το κωδικολόγιο τους. Σημειώνεται ότι η GREAT EXHIBITIONS ανταποκρίνεται πλήρως στις προκλήσεις του σήμερα οργανώνοντας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας, διαδικτυακές συναντήσεις Business 2 Business (Β2Β) με διακεκριμένες εταιρείες, σε συνεργασία με την εταιρεία Stamegna, για διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, με ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Σύντομα η GREAT EXHIBITIONS θα ανακοινώσει τις νέες συνεργασίες της που θα ενισχύσουν την εξαγωγική δυναμική με σύγχρονα, λειτουργικά και ανταποδοτικά εργαλεία. Η GREAT EXHIBITIONS δεν παύει όμως να συμμετέχει στην παγκόσμια αγορά και σε άλλες μεγάλες διαδικτυακές εκθέσεις και γεγονότα που πραγματοποιούνται προς διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων. Το portfolio της GREAT EXHIBITIONS εμπλουτίζεται καθημερινά με νέα μεγάλα διεθνή γεγονότα με οικονομικές λύσεις,

χωρίς την ανάγκη των ταξιδιών και με την ασφάλεια της παρουσία σας από τον χώρο σας. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία της στην PLMA Online, που είναι ακόμη ένα σημαντικό, διαδικτυακό, εκθεσιακό γεγονός που συμπληρώνει την εξίσωση για τη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες στην παρούσα κατάσταση. H PLMA online World Private Label για την Ευρώπη και η PLMA Private Label Week για τις ΗΠΑ, παράλληλα με άλλες διαδικτυακές εκθέσεις στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, αποτελούν έξυπνες επιλογές με ρεαλιστικό κόστος από την GREAT EXHIBITIONS . «Ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους και μέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα η παρουσία σε διαδικτυακές εκθέσεις και B2B γεγονότα, είναι αδήριτη ανάγκη της πραγματικότητας του σήμερα», αναφέρει καταλήγοντας ο κ. Καλαμπόκης ενώ χαρακτηριστικά τόνισε «ότι ανταποκρινόμαστε, καινοτομούμε, δημιουργούμε, συμμετέχουμε και ανοίγουμε τους εξαγωγικούς δρόμους, όντας δίπλα στην καθημερινότητα και τις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων.» Με την καθολική επιθυμία για την επιστροφή στην κανονικότητα η GREAT EXHIBITIONS θα είναι παρούσα και θα επιστρέψει στο τέλος της πανδημίας σε όλα τα μεγάλα παγκόσμια φυσικά εκθεσιακά γεγονότα, όπου έτσι κι αλλιώς συμμετέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των πελατών της πιστά. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο κ. Καλαμπόκης, η GREAT EXHIBITIONS αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα, τα μεγαλύτερα από αυτά τα εκθεσιακά γεγονότα. Ταυτόχρονα εμπλουτίζει το εκθεσιακό της portfolio με νέα, αλλά και σε νέες αγορές στόχους δίνοντας την δυνατότητα τοποθέτησης σε νέες αγορές, από τους Έλληνες εξαγωγείς. Δυναμική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία της στην Anuga 2021 με την συμμετοχή σημαντικότατων Ελληνικών εταιρειών σε όλες θεματικές αίθουσες. Η μετά Covid εποχή θα είναι δύσκολη και η επιστροφή θα είναι σε μια διαφορετική κανονικότητα. Το επιχειρησιακό περιβάλλον και οι συνθήκες θα είναι διαφοροποιημένες σε σχέση με το παρελθόν.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 130


08-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η 1η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩN - ΠΟΤΩΝ Το1ο εκθεσιακό γεγονός μετά από το κενό εκθεσιακό έτος 2020 λόγω covid-19

100.000+ αγοραστές γ ρ από 80 χώρες και την Ελλάδα (retailers, wholesalers, διανομείς, εισαγωγείς, αγοραστές super market, HO.RE.CA)

Κατηγορίες > Confectionery, Bakery, Snacks > Dairy > Frozen > Grocery - Fine Food > Drinks & Beverage g > Meat, poultry & cured

Συμμετέχουμε γιατί κερδίζουμε κερδίζουμε.

Προωθητικές ενέργειες

> Προβολή νέων και καινοτόμων προϊόντων σε ένα διευρυμένο διεθνές αγοραστικό κοινό

> Προβολή έκθεσης σε μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads σε τουλάχιστον10 χώρες αρχικά, όπως στην Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρο, Γαλλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Βουλγαρία, Η.Π.Α. κ.ά., που αποτελούν την καρδιά των αγορών των Ελληνικών προϊόντων. > Εκτεταμένη διαφημιστική καμπάνια σε ηλεκτρονικά περιοδικά σε Ελλάδα και εξωτερικό. > Πρόσκληση δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της έκθεσης. > Παράλληλες εκδηλώσεις που θα ενισχύσουν την επισκεψιμότητα και το κύρος της έκθεσης. powered by

Για περισσότερες πληροφορίες: T. 210 7755080 info@greatexhibitions.gr • www.greatexhibitions.gr

> Διεύρυνση και ανάπτυξη επαφών με αγοραστές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε 4 μέρες > Εμπορικές B2B συναντήσεις με δυνατότητα αποστολής δειγμάτων > Συνάντηση με αγοραστές-κλειδιά με αγοραστική δύναμη για την προώθηση, διοχέτευση και απορρόφηση προϊόντων στην αγορά > Εξοικείωση με σύγχρονους και έξυπνους τρόπους προβολής και προώθησης προϊόντων στην μετά covid-19 εποχή > Ψηφιακή δικτύωση με επαγγελματίες αγοραστές από την ασφάλεια του χώρου σας, χωρίς ανάγκη ταξιδιών


Food Market Show η 1η Διαδικτιακή έκθεση

Ενδεικτικά αναφέρουμε εταιρείες από διαφόρους κλάδους. A.C. TIMPAKI AGRICULTURAL COOPERATION OF KALIVIA AGRICULTURAL COOPERATION OF MEGAPLATANOS ANANTI - GREEK NATURAL PRODUCTS ANOSKELI ANTHEA ORGANICS ANTHIMA - SOTIRAKOGLOU ARABATZIS MICHAIL S.A. - ELZYMI ASTIR ATTIKI BEE BEGAS AGRO CHEIMONIDIS ESTATE CHRISANTHIDIS S.A. CRITIDA - BIOCRETAN OLIVE OILS S.M.P.C. CULTERRA OLIVE OIL DAF WINES DOULOUFAKI FERENIKI DEAR GREECE DELIFISH S.A. DIMITRA PARPARAS DRYAS GREEK TRUFFLE EL RENIERIS CO FANOURGAKIS FAMILY FOURKAS ESTATE GALAXY VINEGAR GG HELLENIC ALOE GOLDEN TREATS GREENS & YELLOWS BY KIRIAKAKIS FAMILY HELLENIC BREWERIES OF ATALANTI S.A. HOLIVE KALATZIS OLIVES KAPASTA KARPEA S.A. KIRO CREATIONS KOBATSIARIS BROS S.A. - AMALTHEA KONSTANTOPOULOS S.A. - "OLYMP" KORFI S.A. KORVEL ELATTIKA KOUKAKIS FARM S.A. KOURTIDIS “NEKTAR” KREATA MAKEDONIAS - ASTERIOU BROS S.A.

KRIS EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, KRETANIA OLIVES KRITIKOS FOURNOS DAILY BAKERY LOLIVE LOLIVE S.A. MAGGIRI MARIANNNA'S LEAVES - KAZAKIS LTD MAVRIDIS BROS - PLAZA MEDBEST MEGAS YEEROS - MEGA MEATLESS MEGAS YEEROS- MEGA MEATLESS MELISSOKIPOS MESOGEIOS S.A. / MSG GROUP MINOAN BEE CRETAN HONEY MUST FOOD - LEINAS KONSTANTINOS NEA MAYONNAISE- DELICARGO DRESSINGS NESTIA P.C. NESTOS S.A. NIKOLOPOULOU FOODS - TAKE OLIVARTIA- XILOURIS FAMILY OLKAS - GREEK PRODUCTS PALIRRIA PARFAIT P.C. PEGASUS - MORAITIS IOANNIS PELLAS NATURE PETITS GRÅCS PROISTAKIS BROS SA SELLAS OIVE OIL SIOURAS S.A. TO FILLO TROFOTECHNIKI S.A. TSAKIRIS FAMILY - LE PETIT DEJEUNER V4VITA VAENI NAOUSA VALMAS S.A. VAMVALIS FOODS S.A. VENUS GROWERS VRETTOS SWEETS XATZIYIANNAKIS ZEOLITE CLEAN VEGETABLE AND FRUITS

Η GREAT EXHIBITIONS προετοιμάζεται πυρετωδώς για το νέο αυτό περιβάλλον, της μετά Covid εποχής και θα έχει ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας με την εξαγωγική κοινότητα ανταποκρινόμε-

νη στις νέες συνθήκες με φρέσκιες ιδέες και με οικονομικές και διαφοροποιούμενες λύσεις για όλους.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 132


ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ το αύριο

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ στις προκλήσεις του σήμερα

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στις παγκόσμιες αγορές

Συνεχίζουμε μαζί Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για τα νέα εργαλεία προώθησης των προϊόντων σας στην παγκόσμια αγορά T: 210 7755080 E: info@greatexhibitions.gr www.greatexhibitions.gr


ÊÕÐÑÏÓ ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ, ÓÏÕÐÅÑ ÌÁÑÊÅÔ

ÊÕÐÑÏÓ


ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ ÊÕÐÑÏÕ

SUPER MARKET GUIDE ΝΤΕΜΠΕΝΑΜΣ ΖΗΝΩΝ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Υψιπύλης 7-9, ΛαKκή Αγορά Αθηαινίτη, Λάρνακα 6052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24631111

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΤΔ

1 Απριλίου 71 Κοκκινου, 5280 Παραλίμνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23821427

ΣΙΗΚΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Ευαγόρου 1, Δερύνεια 5380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23824175

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ.Νησιού 128, Ακίν. Κοτζάπασιη, Κατ. 1, Αγία Νάπα 5330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23722441

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Πρωταρά 34, Κατ/τα Μέρτακκα Μπλοκ Α, Κατ. 1-4, Παραλίμνι 5296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23832353

ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΣΚΑΟΥΝΤ ΣΤΟΡ

Κωστάκη Αρτυματά 81, Ακίν. Υπεραγορά Ξενή, Παραλίμνι 5282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23740777

ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Τεύκρου Ανθία 18, Ακίν. Τσοκκής, Κατ. 1, Αγία Νάπα 5330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23722565

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΤΔ

Κάππαρη 64, Κατ/τα Κύζα, Κατ. 1, Παραλίμνι 5290, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23826585

ΤΙΓΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΤΔ

Ευαγόρου 14, Κατ. 9-12, Αγία Νάπα 5330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23723205

ΤΟ ΦΘΗΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΛΤΔ

ΚΟΥΜΗ ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΜΕΡΤΑΚΑΣ Γ. & Μ. ΚΕΤΕΡΙΓΚ ΚΟ ΛΤΔ

ΞΕΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΠΙΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΙΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΣΙΣΤΕΡΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

1 Απριλίου 151, Παραλίμνι 5280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 23744000

28ης Οκτωβρίου 31, Αραδίππου 7104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24531671 Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24668000 Λεωφ. Ελευθερίας 26, Τ.Κ. 7020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24425777 Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 2, Αγγλισίδες 7571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24432000 Αθηνών 50, Αραδίππου 7103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24533243 Π. Κυπριανού 40, Λιβάδια 7060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24634381 Εζεκία ΠαπαKωάννου, ΧΡΥΣΟΠΙΤΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, Κατ. 3-6, Περιβόλια Λάρνακας 7560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24423320 Αγησιλάου 10, Αραδίππου 7101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24363494, 24367685

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Λεωφ.25 Μαρτίου, Δρομολαξιά 7020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24422216

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΩΤΗΣ

Αναστασίου Μανώλη 53, ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ξυλοφάγου 7520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24725557

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α.Π.Μ. ΛΤΔ

Γ. Γρίβα Διγενή 38, Ορόκληνη 7040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24645133

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

1ης Απριλίου αρ. 23, Αραδίππου 7104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24531730

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ (ΓΙΑΛΟΝΙΤΗΣ) ΛΤΔ

Στάκη 5, Λεύκαρα Πάνω 7700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24342536

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Λεωφ.Αμμοχώστου, Αλεθρικό 7570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24432780

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ωκεανίας 16, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ, Κατ. 13, Ορόκληνη 7041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24645147

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΥΠΕΡΓΟΡΑ

Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας 1, 7600 Αθιένου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24523211

ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΟΣ Δ. ΛΤΔ

Μιχαλάκη Παρίδη 43, Αραδίππου 7104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24532069

ΚΕΝΔΕΑΣ & ΥΙΟΙ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΛΤΔ

Λεωφ.Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙ 7, Ξυλοτύμβου 7510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 -

ΚΙΡΚΙΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ευαγόρου 1, Ακίνητα Νίκης & Γ.Γεωργίου, Κατ. 2, Πύλα 7081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24646864

ΚΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Αποστόλου Ανδρέα 39A, Αραδίππου 7100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24361350

ΛΑΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ

Καρυατίδων 34, Λάρνακα 6042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24662408

ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

Δρόμος αρ. 78 7, Κάτω Πολεμίδια 4170, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25395586

ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αισώπου 10, Λεμεσός 3100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25584905

ΚΑΣΟΛ ΜΑΡΚΕΤ

Γεωργίου Α, Κάστρο Χoτέλ Αππάρτμεντς, Κατ. 04, Γερμασόγεια 4048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25321208

ΝΤΕΜΠΕΝΑΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

28 Οκτωβρίου 369, ΓΟΥΛΓΟΥΕΡΘ, Λεμεσός 3107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25591133

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Λεωφ.Σπύρου Κυπριανού 4, Μέσα Γειτονιά 4001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25750668, 25750920

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Ομήρου, Λεμεσός 3095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25346200

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Πάφου 203, Λανίτη, Κάτω Πολεμίδια 4152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25714646

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Σπύρου Κυπριανού 11, Γερμασόγεια 4040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25319931

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Τριών Ιεραρχών 19, Λεμεσός 3016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25562168

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Ιωάννη Πολέμη 25, Τ.Κ. 3085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25737700

ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Α. & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

ΜΥΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Α. & ΥΙΟΙ ΛΤΔ - ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Νικοδήμου Μυλωνά 1, ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΜΕΤΡΟ, Λάρνακα 6050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24628858 Ρόδου 2, Ακίνητα Φαίαργουεης, Κατ. 4, Πύλα 7081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 24645316 ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ ÊÕÐÑÏÕ

136

Μακαρίου ΙΙΙ 233, Κάνικα 6, Λεμεσός 3105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25588753 Λεωφ.Μακαρίου ΙΙΙ 233, Φαέθων Χάους, Κατ. 02, Λεμεσός 3105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25586745


ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ ÊÕÐÑÏÕ

SUPER MARKET GUIDE

ΣΥΜΙΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α ΤΣΙΑΡΤΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Κιλκίς 4, Λεμεσός 3051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25573675 1 Απριλίου 97, Λεμεσός 3117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 25775833

N. Γρηγορίου 14, Αγλαντζιά, Τ.Κ. 2109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22340500 Λυκαβηττού 40, Τ.Κ. 2401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22876186

ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΣΚΑΟΥΝΤ ΣΤΟΡ

Γρ. Αυξεντίου 100, Κοκκινοτριμιθιά 2660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22445530

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΣΚΑΟΥΝΤ ΣΤΟΡ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ GREEN TREE ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΤΙΓΡΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΛΤΔ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΤΔ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΤΔ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΛΥΠΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΜΕΓΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Σπετσών 22, 1082, Λευκωσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22818180 Σποράδων 33, 2303 Λακατάμεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22210990 Λεωφ.Κέννεντυ (Π'σσα) 26, Λευκωσία 1046 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22877909 Σταδίου 42, Στρόβολος 2058 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22422711 Ιπποδρομίων 18, Αγιος Δομέτιος 2364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22772480

Κλεομένους 4, Λευκωσία 1061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22458888 Στύλων Αμμοχώστου 5, Δάλι 2548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22521222 Γρηγόρη Αυξεντίου 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22455133

Χαράλαμπου Πάλμα 32, Περιστερώνα 2731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22821675 Γρηγόρη Αυξεντίου 10, Λατσιά 2235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22483406 1 Απριλίου 2, Λακατάμεια 2310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22382920

2566, Λύμπια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22521826

Δ. & Θ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΛΤΔ

Θεοδόση Πιερίδη 45, 2480 Τσέρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22380559

ΠΑΦΟΣ

ΚΚΟΛΙΑ ΝΙΚΟΣ

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΚΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΟ ΛΤΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΛΙΟΝΤΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ (ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ)

ΛΑΝΤΟΝ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ , ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ & ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ (ΠΛΑΤΥ - ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ)

ΝΤΕΜΠΕΝΑΜΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ (ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ)

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΗΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΝΤΕΜΠΕΝΑΜΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΦΟΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ & Ι ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 44, Λακατάμεια 2320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22388630 Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 44, Λακατάμεια 2320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22381750 Γεωργίου Εικοσάρη 54, Δάλι 2540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22521485 Λεωφ.Αγλαντζιάς 45, Αγλαντζιά 2108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22339600 Θεσσαλονίκης 9, Αγλαντζιά 2122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22330022 Αρχ. Μακαρίου111, Λακατάμεια 2324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22327777 Λαζάρου Κουντουριώτη 4A, Λακατάμεια 2320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22388594 Κρήτης 18, Λευκωσία 1061 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22758801 Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 7-9, Τ.Κ. 2414 (The Mall of Engomi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22355545 Bεργίνας 3, Στρόβολος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22570970 Λεωφ. Τσερίου 110, Τ.Κ. 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22323114 Λεωφ. Λεμεσού 34, Τ.Κ. 2572 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22441140 Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 56, Τ.Κ. 2220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22486570 K. Μάτση 13, Κοκκινοτριμιθιά, Τ.Κ. 2660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 22836683 ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ ÊÕÐÑÏÕ

Λεωφ.Ελλάδος 29, Βλαδιμήρου Κορτ, Πάφος 8020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26932307 Πρεβέζης 3, Πάφος 8028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26934363 Μιντχάτ Πασά 23, Πάφος 8016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26945175 57 κατ., Λεωφ. Μεσόγης, Πάφος 8999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26934516 Δημοκρατίας 2, Πάφος 8028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26840840 Δανάης, Μπλού Χοράιζον Κορτ 2, Κατ. 6, Πάφος 8042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26964272 Λεωφ. Ελλάδος, 8020 Πάφος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26912600 Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων 2, Τ.Κ. 8046 (Kings Avenue Mall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26205555 Πρεβέζης 3, Πάφος 8028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26934363 Λήδας 4, Πάφος 8041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26911000 Λεωφ.Ελλάδος 1, Πάφος 8020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26936600 Μαριου 8, Πόλη Χρυσοχούς 8820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26815200

138

Παπακώστα Λεωνίδου, Χλώρακας 8220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26270128 Αμφιτρίωνος 9, Πάφος 8045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00357 - 26936372


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Enterprise Greece και η eBay ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας

Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2020 | Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, και η eBay, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανακοίνωσαν σήμερα τη συνεργασία τους για την ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την παγκόσμια προβολή τους. Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που θα προωθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε 190 αγορές ανά τον κόσμο, μέσα από την παγκόσμια επιτυχημένη πλατφόρμα της eBay. Η δυναμική των δύο αυτών συνεργατών, σε συνδυασμό με την εμπειρία που διαθέτουν, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρέχει καθοδήγηση για το πώς να γίνει κανείς επιτυχημένος πωλητής της eBay. Σε αυτό το πλαίσιο, θα σχεδιαστεί ένα ελληνικό ηλεκτρονικό περίπτερο (Greek Corner), προώθησης και προβολής των ελληνικών προϊόντων στους καταναλωτές της eBay διεθνώς. Επιπρόσθετα, η συνεργασία θα περιλαμβάνει συνεχή υποστήριξη, επιχειρησιακή ανάπτυξη, διευρυμένα όρια πωλήσεων και μία ειδική σελίδα συμμετοχής στα ελληνικά. Ο Ilya Kretov, Γενικός Διευθυντής για τις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές της eBay καλωσόρισε τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως «η eBay έχει μετασχηματιστεί σε κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό marketplace για αγορές. Έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό μέσο εξαγωγών και εργαλείο εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα, μια χώρα που διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο το 2019, 12.000 ελληνικές επιχειρήσεις εξήγαγαν πάνω από ένα εκατομμύριο ελληνικά προϊόντα. Με αυτό ως δεδομένο, αναζητούμε ευκαιρίες προκειμένου να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε τις συνεργασίες μας στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη μας τιμή να συνεργαζόμαστε με την Enterprise Greece, με την οποία μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, που δεν είναι άλλο απ’ το να δίνουμε ώθηση στις ελληνικές επιχειρή-

σεις να ενισχύουν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό και να αναδεικνύουμε την αξία των ελληνικών προϊόντων, παγκοσμίως.» Η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise Greece, σχολίασε πως «κύρια δέσμευσή μας είναι η στήριξη των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές και η γνωστοποίηση των υψηλής ποιότητας ελληνικών προϊόντων σε καταναλωτές από όλο τον κόσμο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να καινοτομήσουν και να διαφοροποιηθούν, τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο branding. Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επιτύχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στο εξωτερικό, διαθέτοντας παραδοσιακά ελληνικά συστατικά και πρωτοποριακό μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Enterprise Greece προχώρησε σε έναν ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου να στηρίξει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα για τη διατήρηση της διεθνούς της παρουσίας. Οι νέες πρωτοβουλίες, περιλάμβαναν διαδικτυακούς ελληνικούς καταλόγους εξαγωγών, ψηφιακό «live» newsfeed με τις τελευταίες εξελίξεις σε όλες τις αγορές και τρόπους διείσδυσης σε αυτές κατά τη διάρκεια του COVID-19, ψηφιακές εκδηλώσεις καιB2Bs για αγορές στόχους, καθώς και online καμπάνιες, όπως, «Υποστηρίξτε τις ελληνικές εξαγωγές» για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων/υπηρεσιών. Από αυτή την άποψη, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη της συνεργασίας μας με την eBay ενισχύοντας έτσι τις ψηφιακές δράσεις εξωστρέφειας της εταιρείας με σκοπό να βοηθήσουμε τις ελληνικές εταιρείες να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερους καταναλωτές και αγορές, για την αύξηση του εξαγωγικού μας αποτυπώματος. Με τον στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε 182 εκατομμύρια πιθανούς αγοραστές σε 190 αγορές παγκοσμίως, μέσα από τη δύναμη της τεχνολογίας και την παγκόσμια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου eBay.com, αυτή η συνεργασία θα ανοίξει τον δρόμο σε νέες ευκαιρίες, αναδεικνύοντας την αξία των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

146


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ελληνικές εταιρείες τροφίμων και ποτών συστήνονται στην αγορά της Κίνας 3rd CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPOSITION

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020 | Οι Ελληνικές εταιρεί­ ες τροφίμων και ποτών που συμμετείχαν στην 3η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν Κινέζους εισα­ γωγείς και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη 5­10 Νοεμβρίου 2020. Η Enterprise Greece, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών, διοργάνω­ σε την εθνική συμμετοχή και πρόσφερε τους επι­ σκέπτες ένα νοητό ταξίδι στην Ελληνική γη, στο κατάλληλα διαμορφωμένο περίπτερο. Στόχος της συμμετοχής ήταν η προβολή του παραγωγικού δυναμικού της χώρας με έμφαση στον αγροδιατρο­ φικό τομέα, αφού περισσότερα από 100 προϊόντα Ελλήνων παραγώγων «συστήθηκαν» στην αγορά της Κίνας. Ταυτόχρονα, η Enterprise Greece, με την συνδρομή του Γενικού Προξενείου στη Σαγκάη, διοργάνωσε εκδήλωση γευσιγνωσίας ­ Master Class ­ ελληνι­ κών κρασιών με τη διεθνούς φήμης «wine educa­ tor», κα. Fongyee Walker MW. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πλέον των 60 εισαγωγέων κρασιού, επαγγελματίες γευσιγνώστες ειδικευμένοι σε θέματα οινοποιίας υψηλής ποιότητας, καθώς και δημοσιογράφοι. Η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της

Κίνας, τρία μόλις χρόνια από την ίδρυσή της το 2018, έχει καταστεί μια σημαντική πλατφόρμα για το διεθνές εμπόριο, την προώθηση των επενδύσε­ ων, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την συνεργα­ σία της Κίνας με ξένες χώρες. Φέτος, η έκθεση προσέλκυσε ως εκθέτες πάνω από 3.800 επιχειρήσεις από 180 χώρες και περιοχές του κόσμου, καθώς και περισσότερους από 400.000 αγοραστές (buyers). Η συνολική έκταση του εκθε­ σιακού χώρου ανήλθε στα 360.000 τετραγωνικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση κατά 30.000 τετρα­ γωνικά μέτρα σε σύγκριση με τη 2η CIIE, ενώ ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε τις 600.000. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματο­ ποιήθηκαν περισσότερες από 100 προωθητικές εκδηλώσεις από χώρες και μεμονωμένους εκθέτες. Η αξία των εμπορικών συμφωνιών που υπογράφη­ καν κατά την διάρκεια της έκθεσης έφτασε τα 72,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Εντεταμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Enterprise Greece, κυρία Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, δήλωσε «Η ελληνική οικονομία έχει προσανατολισθεί στη δραστηριοποίηση σε διεθνείς αγορές, στην αύξηση του εμπορίου μετα­ ξύ των δύο χωρών, στην υποδοχή ξένων επενδύσε­ ων σε πολλούς τομείς και στη δημιουργία προστι­ θέμενης αξίας σε προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτο­ μία. Η στρατηγική μας εστιάζει στην αξιοποίηση αυτής της δυναμικής, παρά τις τρέχουσες προκλή­ σεις. Σε αυτή μας την προσπάθεια, η Κίνα είναι ένας πολύτιμος εταίρος. Οι σχέσεις Ελλάδας­Κίνας συνεχίζουν να ενισχύονται κάθε χρόνο. Από κοινές διπλωματικές πρωτοβουλίες έως πολιτιστικές ανταλλαγές και ανάπτυξη των διμερών τους εμπο­ ρικών σχέσεων, οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για την ευημερία των λαών τους. Εν μέσω παγκό­ σμιας οικονομικής επιβράδυνσης και αυξανόμενου εμπορικού προστατευτισμού, η Ελλάδα και η Κίνα διαθέτουν και προσφέρουν αμφίδρομα σημαντι­ κές εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες».

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

148


An Initiative of


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η εταιρεία Μασούτης στην αγορά της Πάτρας με 2 νέα σούπερ μάρκετ! τοσκευάσματα, τμήμα κοπής αλλαντικών και τυρο­ κομικών με πλούσια ποικιλία, τμήμα έτοιμου φαγητού με εκλεκτή κουζίνα και αρτοπωλείο με φρεσκοψημένο ψωμί. Με τη χρήση της κάρτας Μασούτης, mas card που μπορούν να αποκτήσουν οι καταναλωτές άμεσα από τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν πολλά προνόμια και εκπτώσεις και από 9 έως 17 Οκτωβρίου, διπλα­ σιάζονται με την κάρτα οι πόντοι από την αξία των συναλλαγών. Η εταιρεία Μασούτης εφαρμόζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, σε συνδυασμό με την διαρ­ κή επιδημιολογική επαγρύπνηση και πρόληψη. Τα καταστήματα λειτουργούν σε πιστοποιημένα ασφαλές περιβάλλον με τήρηση κανόνων προστα­ σίας για την ασφάλεια των εργαζόμενων και των καταναλωτών. Η εταιρεία Μασούτης είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε διεθνή πιστοποίηση H&W CERT της Swiss Approval για food retail για τη διασφάλιση της υγείας των κατα­ ναλωτών και των εργαζομένων από τον Covid­19 και από άλλες ιογενείς λοιμώξεις, που μεταδίδο­ νται αερογενώς και παράλληλα με πιστοποίηση για την ασφάλεια των τροφίμων Με τα 2 νέα σούπερ μάρκετ στην Πάτρα, η εται­ ρεία συνεχίζει την ανάπτυξή της και μεγαλώνει το δίκτυο καταστημάτων της. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, εν μέσω πανδημίας, η εταιρεία Μασούτης από την πλευρά της βρίσκεται κοντά στον Έλληνα καταναλωτή και τις ανάγκες του, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και στηρίζει την ελληνική οικονομία.

Τη δυναμική είσοδό της στην περιφερειακή ενότη­ τα Αχαΐας κάνει η εταιρεία Μασούτης με 2 νέα καταστήματα. Μετά την επέκτασή της στην Αττική συνεχίζει την ανάπτυξή της και στην Πελοπόννησο ξεκινώντας από την Πάτρα. Το ένα κατάστημα βρί­ σκεται στην οδό Αγίου Ανδρέα 107 & Ασκληπιού στο κέντρο της πόλης και το άλλο Σοφοκλέους & Βικέλα 1.

Οι καταναλωτές τώρα έχουν την ευκαιρία να γνω­ ρίσουν, μέσα από τα δύο νέα σούπερ μάρκετ Μασούτης, ένα περιβάλλον αγορών που ξεχωρίζει και διαφέρει. Προσφέρει στους καταναλωτές μια νέα εμπειρία αγορών και αμέτρητες προσφορές σε πολύ χαμηλές τιμές. Το κατάστημα της οδού Αγίου Ανδρέα 107 & Ασκληπιού στο κέντρο της πόλης αναπτύσσεται σε 613 τ.μ. σε 2 επίπεδα, διαθέτει 3 ταμεία και απασχολεί 30 άτομα προσωπικό. Το κατάστημα της οδού Σοφοκλέους & Βικέλα 1 αναπτύσσεται σε 631 τ.μ. σε 2 επίπεδα, διαθέτει 3 ταμεία και απασχολεί 27 άτομα προσωπικό. Και στα 2 καταστήματα οι καταναλωτές θα βρουν ολόφρεσκα προϊόντα μαναβικής, τμήμα κρεοπω­ λείου με ποιοτικά και ασφαλή κρεατικά και κρεα­

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

150


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Εκπομπή Kitchen’s Secrets by PITENIS Στο πλαίσιο μιας δημιουργικής ιδέας, ξεκίνησε μια νέα διαδικτυακή εκπομπή στο κανάλι μας ‘Pitenis TV’ στο YouTube, με την ονομασία ‘Kitchen’s Secrets’, όπου παρουσιάζονται συνταγές με προϊόντα της εταιρείας μας καθώς και τρόποι χρήσης αυτών ως συνοδευτικά ή σαν πρώτες ύλες. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων στο οποίο αποκαλύπτονται όλα τα μυστικά της κουζίνας από τους ExecuJve Chef Στυλιανό Αβαράκη Πιτένη και Ιωάννη Γιαννίτσα.

και κάθε τι που απλά θα θέλατε να μας πείτε! Λίγες ημέρες μετά από τη δημοσίευση κάθε νέας εκπο­ μπής, φροντίζουμε να προσθέτουμε Ελληνικούς υπότιτ­ λους, για τις ευπαθείς ομάδες και Αγγλικούς, για τους αγγλόφωνους φίλους μας. Στην υποστήριξη της εκπομπής, η Τεχνολόγος Τροφίμων της εταιρίας Θεοδώρα Καλέα, σε συνεργασία με την R&D ομάδα μας, με επικεφαλής τον Στυλιανό Πιτένη.

Στο κανάλι μας ‘Pitenis TV’ στο YouTube, www.youtube.com/user/pitenistv, θα βρείτε 3 λίστες: την ‘Kitchen’s Secrets Episodes’, όπου κάθε Σάββατο δημοσιεύονται οι εκπομπές, την ‘Kitchen’s Secrets Backstage’, όπου κάθε Τρίτη δημοσιεύονται τα παρασκήνια με… όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες και την ‘Kitchen’s Secrets Teasers’, στην οποία δημοσι­ εύονται κάθε Πέμπτη τα τρέιλερ, σαν υπενθύμιση της επόμενης εκπομπής. Για την καλύτερη συνεχή ενημέρω­ σή σας, μπορείτε να κάνετε Εγγραφή (Subscribe) και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις πατώντας το κουδου­ νάκι.

Τα προφίλ της Pitenis μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: Website: hQp://pitenis.gr, hQp://salads.gr TwiQer: hQps://twiQer.com/pitenis Facebook: hQps://www.facebook.com/pitenis LinkedIn: hQps://www.linkedin.com/company/a.­pite­ nis­bros­sa Instagram: hQps://www.instagram.com/apitenisbrossa Σας ευχαριστούμε πολύ για την μέχρι τώρα στήριξη σας! Όσο μας στηρίζετε παίρνουμε δύναμη να απογειώ­ σουμε τις δημιουργίες μας.

Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, είναι η www.face­ book.com/KitchenSecretShow, όπου περιμένουμε τα σχόλια, παρατηρήσεις, απορίες, ίσως συνταγές που θα θέλατε να υλοποιήσουμε για εσάς, όπως

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

152


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ | Δύο νέα καταστήματα Η αλυσίδα των καταστημάτων ΚΡΗΤΙΚΟΣ μεγαλώνει, με το άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων στις γειτονιές της Κυψέλης και του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Το πρώτο κατάστημα ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ξεκίνησε στην Αίγινα το 1948 από τον Ανδρέα Κρητικό και η παράδοση συνεχίστηκε από τους τρεις γιούς του που εξέλιξαν την επιχείρηση και επεκτάθηκαν πέρα από τα όρια του νησιού τους, για να φέρουν την ποιότητα και την ανθρώπινη εξυπηρέτηση ΚΡΗΤΙΚΟΣ σε πάνω από 300 καταστήματα σε γειτονιές όλης της χώρας. Σήμερα, ο χώρος του εμβληματικού κινηματογράφου «ROXY», στη γειτονιά της Κυψέλης, ξαναζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε σούπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ. Ο θρυλικός αυτός κινηματογράφος, που φιλοξένησε αμέτρητες ταινίες τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, υπήρξε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Κυψέλης γι’ αυτό και η αλυσίδα ΚΡΗΤΙΚΟΣ συντήρησε, ανέδειξε και κράτησε απαράλλακτο τον προθάλαμο του «ROXY» ώστε η καθημερινή επαφή των κατοίκων της Κυψέλης με την ποιότητα, την οικονομία και την εξυπηρέτηση ΚΡΗΤΙΚΟΣ να είναι και ένα ταξίδι στην ιστορία της γειτονιάς τους. Στις 10 Σεπτεμβρίου, ένα ακόμη κατάστημα ΚΡΗΤΙΚΟΣ, άνοιξε τις πόρτες του στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νέου Φαλήρου & Καμπάνη. Το ολοκαίνουργιο σούπερ μάρκετ, υποδέχεται τους κατοίκους του Ρέντη, με μεγάλες προσφορές γνωριμίας 1+1 και πολλές ακόμη μοναδικές επιλογές. Κάνοντας πράξη το σύνθημα της αλυσίδας ΚΡΗΤΙΚΟΣ "Κάθε μέρα δίπλα σας!", τα δύο νέα καταστήματα φιλοδοξούν να χτίσουν μέσα από την οικονομία, την εξυπηρέτηση και την ποιότητα που θα προσφέρουν, μια ξεχωριστή, αυθεντική σχέση εμπιστοσύνης με τους κατοίκους της Κυψέλης και του Ρέντη.

ΕΨΑ: Διπλή διάκριση στο 20ο Συνέδριο Marketing & Πωλήσεων. Μεγαλώνει η συλλογή των βραβείων της ΕΨΑ, έπειτα από τη διπλή της διάκριση στο 20ο ετήσιο Συνέδριο Marketing & Πωλήσεων. Η εταιρία απέσπασε τα μετάλλια καλύτερου λανσαρίσματος “Best Launches 2020” για τα προϊόντα YOU CANN BY ΕΨΑ, καινοτόμο προϊόν, με εκχύλισμα βιομηχανικής κάνναβης (hemp) και ΕΨΑ SUMMER MIX 2020, με Φράουλα και Βασιλικό. Τα βραβεία απένειμε ο κύριος Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής στον κύριο Μιχάλη Τσαούτο, Γενικό Διευθυντή της ΕΨΑ. Σε συνέντευξη που ακολούθησε μετά τη λήξη του Συνεδρίου, ο κύριος Τσαούτος τόνισε τη σπουδαιότητα, όχι μόνο των βραβείων, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας των εργαζομένων της ΕΨΑ, που με πείσμα κατάφεραν, μέσα σε μία όχι τόσο εύκολη χρονιά, να κυκλοφορήσουν αυτά τα δύο νέα προϊόντα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

154


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Πρεσβευτής για την Ελληνική και Διεθνή Γαστρονομία 2020 ο Παναγιώτης Παπαφιλίππου Ο κυπριακός Όμιλος P&P καλωσορίζει τη διπλή τιμητική βράβευση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου, ως Πρεσβευτή της Ελληνικής και της Διεθνής Γαστρονομίας για το 2020, από τον Οργανισμό GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB. Αυτή η πολύ σημαντική διε­ θνής διάκριση «πιστοποιεί», για μία ακόμη φορά, τις ικα­ νότητες, τη δημιουργία, το επι­ χειρηματικό ταλέντο, το όραμα αλλά και τη μεγάλη και διαχρονική αγάπη, του βραβευθέντα, για την Γαστρονομία. Ο οργανισμός GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB προωθεί τη διάδοση της Ελληνικής Γαστρονομίας ανά το παγκόσμιο, καταφέρνοντας να δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο με εξου­ σιοδοτημένους και καταξιωμένους Πρεσβευτές, σε κάθε σημείο του πλανήτη. Δημιουργώντας τη δική του τεχνογνωσία “GTBB Prototype” και προσφέρο­ ντας μοναδικά εργαλεία στους καλύτερους της αγοράς, καθώς επίσης και τους επίσημους τίτλους α) Πρεσβευτής της Ελληνικής Γαστρονομίας® Ambassador for Greek Gastronomy® και β) Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy®. Τα σήματα με την ένδειξη Gold Medal, είναι προ­ στατευμένα παγκοσμίως ως εμπορικά σήματα και αποδίδονται σε εταιρίες υψηλού κύρους με εξαγω­ γική δραστηριότητα κάτω από διαδικασίες πιστο­ ποίησης και ελέγχων. Ο κ. Παπαφιλίππου ασχολείται εδώ και πολλά χρό­ νια με τη Μεσογειακή Γαστρονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική Γαστρονομία. Ο μεγάλος του έρωτας ήταν και παραμένει το παγωτό και, για περισσότερο από 50 χρόνια, δημιουργεί με γνώμο­ να τη βιώσιμη Γαστρονομία του παγωτού, ξεκινώ­ ντας από τις πρώτες ύλες, όπως φρέσκο γάλα,

φρέσκια κρέμα, φρέσκα ώριμα φρούτα, η προμήθεια των οποίων γίνεται από ντόπιους προμηθευτές σε μακροχρόνια βάση, διασφαλίζοντας μια σταθερή και κορυφαία ποιότη­ τα. Ως ιδρυτικό μέλος της Green Dot Κύπρου, στο εργοστάσιο του Ομίλου P&P, στην Κύπρο, χρησιμοποιούνται ανανεώσι­ μες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης γίνεται και περιβαλλοντική διαχείριση συσκευασιών και αποβλήτων με στόχο την καλύτε­ ρη και αποδοτικότερη αξιοποίηση πόρων. Ο Παναγιώτης Παπαφιλίππου ξεκίνησε τη σταδιο­ δρομία του το 1965 με όραμα του το τρίπτυχο ΠΟΙ­ ΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Με την πάροδο του χρόνου καθώς και την στήριξη των συνεργατών του, το όραμα του υλοποιήθηκε, κατακτώντας παράλληλα μια ηγετική θέση στην αγορά παγωτού στην Κύπρο. Με το πέρασμα των χρόνων, οι διακρίσεις για τα παγωτά PAPAFiLiPOU τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο είναι πολλές, κυρίως για τα παγωτά PAPAFiLiPOU χωρίς ζάχαρη με Στέβια αλλά και για το παγωτό χωρίς λακτόζη. Η ποιότητα και η καινοτομία των παγωτών PAPAFiLiPOU, υποστηριζόμενες από τις διάφορες διακρίσεις, άνοιξαν το δρόμο για εξαγωγές, αρχικά στην Αγγλία και μετέπειτα σε Ελλάδα, Γερμανία, Ρουμανία, Σερβία, αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σε δηλώσεις του για τη βράβευσή του και σε μήνυ­ μα προς τη νέα γενιά Γαστρονόμων, ο κ. Παπαφιλίππου μεταφέρει τη δική του συμβουλή, μέσα από το δικό του δημιουργικό ταξίδι, στο μαγικό χώρο της γαστρονομίας, όλα αυτά τα χρό­ νια: «Στοχεύετε στη δημιουργία καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων που δίνουν λύσεις στον καταναλωτή.».

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

156


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου: Το φθινόπωρο ξεκινάει με προϊόντα ZAGORIN Μήλα «ZAGORIN», που καλλιεργούνται αποκλειστικά στις Ζαγοριανές πλαγιές του Πηλίου, αναμένεται να κυκλοφορήσουν από τη Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου 2020 στις φρουταγορές. Η εμπορική περίοδος των μήλων ξεκινάει με τη ποικιλία «GALA», με τη συγκομιδή της να έχει σχεδόν ολοκληρω­ θεί, καθώς ξεκίνησε λίγες μέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Οι γνώστες της αγοράς αναφέρουν ότι «τα GALA της Ζαγοράς» διακρίνονται από την εξαιρε­ τική γεύση τους, επιβεβαιώνοντας έτσι τον γενικότερο κανόνα για τα προϊόντα της περιοχής. Ταυτόχρονα με τα μήλα, ξεκινά και η εμπορική διακίνηση των αχλαδιών του Συνεταιρισμού των οποίων η συγκομιδή έχει ήδη ολοκληρωθεί καθώς ξεκίνησε λίγες μέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ όλο το καλοκαίρι διακινούνται μικρο­ ποσότητες από ποικιλίες «κοντούλες» και «κόσια». Περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει και η συγκομιδή στα πασίγνωστα κόκκινα μήλα “Starking” τα οποία αποτελούν την «ναυαρχίδα» του Συνεταιρισμού σε επίπεδο ποσότητας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, εδώ και 104 χρόνια, παραμένει «πιστός» στο καθιερωμένο φθινοπω­ ρινό ραντεβού με τους καταναλωτές. Αυτή η «σχέση εμπιστοσύνης» βασίζεται στο γεγονός αναγνώρισης της μονα­ δικής γεύσης και της ποιότητας των προϊόντων από το κοινό. Η μοναδική γεύση, πέραν των ποιοτικών καλλιεργη­ τικών δράσεων και των ευλογημένων εδαφών της περιοχής, είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των μικροκλιματικών συνθηκών του βουνού και της αιγαιοπελαγίτικης αύρας που επικρατεί στη περιοχή. Παρότι η φετινή καλλιεργητική περίοδος θα «γραφτεί στην τοπική ιστορία», εξαιτίας της εκτεταμένης καταστροφής από τη χαλαζόπτωση της 26ης Μαΐου 2020, με συνέπεια τη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων προς εμπορία, υπάρχουν αγροκτήματα στις κτηματικές περιφέρειες της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς που είτε δεν επηρεάστηκαν από το φαινόμενο, είτε η επίδραση σε αυτά δεν ήταν καθολική. Ο Συνεταιρισμός συνεπώς, που αντιπροσωπεύει το 99% περίπου των αγροτών της Δημοτικής Ενότητας και διακινεί περίπου το 85 % των μήλων του Νομού Μαγνησίας, προβλέπεται μέχρι στιγμής ότι θα καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του εμπορικού του δικτύου, το οποίο εκτός από το σύνολο της χώρας εκτείνεται και στο εξωτερικό. Μάλιστα πρόκειται για τη μοναδική εξαγωγική επιχείρηση μήλων της Μαγνησίας. Η σημαντική αξία της συνεταιριστικής οργάνωσης για την από κοινού εμπορία των προϊόντων, έχει ως αποτέλεσμα οι αγρότες της Ζαγοράς, του Πουρίου και της Μακρυράχης, να μην επιβαρύνονται σε ατομικό επίπεδο με ζητήματα διαχείρισης πωλήσεων της παραγωγής τους και να απασχολούνται αποκλειστικά με τη καλλιέργεια προϊόντων σύμφωνα με τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που εκπορεύονται από τα πρότυπα των πιστοποιήσεων “AGRO2”, “ISO22000” και “GLOBALG.A.P./GRASP” που διαθέτει ο Συνεταιρισμός. Τα στελέχη από τα αρμόδια τμήματα, με επί­ κεντρο το εμπορικό τμήμα της Οργάνωσης, φροντίζουν για τη σύναψη και εκτέλεση των εμπορικών συμφωνιών στα πλαίσια των αποφάσεων της διοίκησης. Παράλληλα η καθετοποιημένη λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς που διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για τη μετασυλλεκτική διαχείριση των μήλων αλλά και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών – ψυγείων για τη μεταφορά τους, προσδίδει μεγαλύτερες δυνατότητες σε ζητήματα διακίνησης των προϊόντων συγκριτικά με τους μεμονωμένους παραγωγούς, με τελικό στόχο πάντα τις καλύτερες τιμές παραγωγού. Τα μήλα του Συνεταιρισμού, διακινούνται στα φυσικά καταστήματα και στα “e­ shop” όλων των γνωστών αλυσίδων «supermarket», στα χονδρεμπορικά δίκτυα των λαχαναγορών, σε οπωροπωλεία, σε συγκεκριμένες λαϊκές αγορές, σε άλλα ηλεκτρο­ νικά καταστήματα και φυσικά στις ιδιόκτητες επιχειρήσεις του Συνεταιρισμού στις Κεντρικές Λαχαναγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Όλα τα μήλα, διακρίνονται από το πασίγνωστο οβάλ αυτοκόλλητο με το εμπορικό σήμα “ZAGORIN”, το οποίο επι­ κολλάται σε κάθε μονάδα προϊόντος ξεχωριστά.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

158


TRIENON LTD 2 Posidonos, Nea Efkarpia - Thessaloniki, Greece Tel.: +2310 68 93 70 - Fax: +2310 68 93 71 e-mail: info@trienon.gr


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 20ο συνέδριο Marketing & Πωλήσεων που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Περιοδικό THE BUSINESS REVIEW και διεξήχθη την Παρασκευή 23/10/2020 στο κτήμα DIAMOND, Ν. Κηφισιά. Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η Επίσημη Τελετή Βράβευσης των ελληνικών προϊόντων και εταιρειών που μετρούν πολλά χρόνια ζωής, τα γνωστά βραβεία ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ BRANDS. Με το silver μετάλλιο αιωνόβιων brands τιμήθηκε η εταιρεία ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ για τα 60 χρόνια ιστορίας, προσφοράς και συνεχούς καταξίωσης της στον Ελληνικό χώρο. Η εταιρεία ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ από το 1960 πρωτοπορεί στην παραγωγή ποιοτικών αβγών, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ευζωία των ορνίθων. Παράλληλα συνεχίζει την ενεργή της εταιρική κοινωνική ευθύνη και αναπτύσσει συνεχώς την παραγωγή, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και ακολουθώντας τις αρχές της αειφορίας. Τα βραβεία απένειμε ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒΤ καθώς και άλλων φορέων. Τα ελληνικά Αιωνόβια brands έχουν γίνει τα αγαπημένα όλων μας.

Το όραμα μας "Να είμαστε η καλύτερη εταιρεία στα προϊόντα της Μέλισσας και στα παράγωγα τους" "Να γίνουμε κορυφαίοι σε ποιότητα και εξυπηρέτηση πελα­ τών, συμβάλλοντας στην υγιεινή διατροφή των ανθρώπων μέ­ σα από την κατανάλωση των προϊόντων μας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

160


Profile for b&b_publications

Ο Κόσμος του Σούπερ Μάρκετ Δεκέμβριος 2020  

Ο Κόσμος του Σούπερ Μάρκετ Δεκέμβριος 2020  

Profile for bbe7
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded