Ο Κόσμος τους Σούπερ Μάρκετ Δεκέμβριος 2021

Page 1

ÔÅÕ×ÏÓ 74 - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 - ÔÅÔÑÁÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÏ ×ÏÍÄÑÅÌÐÏÑÉÏ & ËÉÁÍÅÌÐÏÑÉÏ

32

Δ Ι Ε Θ ΝΙΗΑ ΒΡΑΒΕ

INTERNATI

O

AWARDS NAL

32


GÏURMET FOOD I ND.

nal o i t i d a tr rs ! u o v a l f Greek

Kozani, Hellas (GR) Tel./Fax: +30.24610.41373 - www.pitenis.gr


d e z i l a i c e p s e s i t r e p x e s t c u d o r p

ucts d o r p ed !!! award e t a l r p u o y n o

linkedin.com/company /A.-Pitenis-Bros-SA

gplus.to/APitenisBroSA

issuu.com/Pitenis.SA


ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η οικογένεια ∆ημητρόπουλου, ασχολείται με τη γεωργία από το 1950 μέχρι και σήμερα στον Λευκώνα Πρεσπών. ∆ουλεύοντας με μεράκι και πολύ αγάπη στα αγροκτήματά μας, καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να παράγουμε τοπικά προϊόντα με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Η εταιρία επενδύοντας σε σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό προχώρησε στη δημιουργία ενός διαλογητηρίου - συσκευαστηρίου οσπρίων, με σκοπό την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία οσπρίων. Έτσι, η διαδικασία της διαλογής γίνεται σε λιγότερο χρόνο, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα, την βέλτιστη τιμή και την παραγωγή ασφαλών τελικών προϊόντων με σεβασμό προς τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Γνώμονας της επιχείρησης, ο συνδυασμός της φύσης και του ανθρώπου με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Prespa-Top ''∆ημητρόπουλος Προϊόντα Πρεσπών" prespa_top (https://www.instagram.com/prespa_top/?hl=el )


Ποιότητα & Παράδοση με αγάπη και σεβασμό προς την φύση

Τα φασόλια των Πρεσπών αποτελούν την κύρια καλλιέργεια των παραγωγών της περιοχής. Τα φασόλια που έχουν χαρακτηριστεί ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε) είναι οι Γίγαντες - Ελέφαντες Πρεσπών και Πλακέ Μεγαλόσπερμα Πρεσπών. Επίσης, στην περιοχή καλλιεργούνται κι άλλα είδη οσπρίων, όπως έγχρωμοι γίγαντες, φασόλια μαυρομάτικα, φασόλια μπαρμπούνια, φασόλια παπούδα, ρεβίθια και φακές. Τα τελευταία χρόνια, στον κάμπο των Πρεσπών έχει ενσωματωθεί η καλλιέργεια της γνωστής κόκκινης πιπεριάς Φλωρίνης, όπου καλλιεργείται με παραδοσιακές μεθόδους. Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια και την παραγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων με αγάπη και σεβασμό προς την φύση. Τ.: 2385046033, 6980561366 www.prespa-products.gr | prespa.products@gmail.com


SPIRULINA NIGRITA Όραμα Η εταιρεία πιστεύει ακράδαντα και σταθερά στοχεύει στην παραγωγή φυσικών προϊόντων για την ευημερία, την σωστή διατροφή και την καλή ανθρώπινη υγεία. Σε αυτή την προσπάθεια, χρησιμοποιούμε σύγχρονη γνώση και τεχνολογία σε σχέση με το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τη χώρα μας. Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους της χώρας μας για την ελαχιστοποίηση των εισαγόμενων πρώτων υλών και την απεξάρτηση από ξένη τεχνογνωσία. Η εταιρία Η Εταιρεία Spirulina Nigrita Ltd ιδρύθηκε στην περιοχή Nigrita το 2012 με έδρα τα Θέρμα, με σκοπό την καλλιέργεια, συσκευασία και εμπορία Spirulina. Η εταιρεία έχει έκταση 2,25 εκταρίων και συνεργάζεται με τη θυγατρική της Spirulina Νιγρίτα Αναστασιάδη Χ., η οποία ιδρύθηκε το 2017 και έχει έκταση 4,6 εκταρίων στην κοντινή περιοχή της Αλεπού. Ο όμιλος εταιρειών ιδρύθηκε με τα κεφάλαια της οικογένειας Αναστασιάδη. Από την ίδρυσή της, η επιχείρηση επιδοτείται εν μέρει από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2013-2017 για τις μονάδες καλλιέργειας και τυποποίησής της. Το προϊόν Spirulina (=Arthrospira) είναι ένα είδος μπλε-πράσινου φύκους του φυτοπλαγκτού τροπικών αλκαλικών λιμνών με εξαιρετικές διατροφικές ιδιότητες και έντονες ενδείξεις για προφυλακτική δράση κατά μιας σειράς ασθενειών λόγω της αντιοξειδωτικής της ικανότητας και της ικανότητας διέγερσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τις ιδιότητές του, τον τρόπο χρήσης του και τις τεκμηριωμένες ευεργετικές επιδράσεις και τους ισχυρισμούς ασφάλειας παρέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.spirulinanigrita.com

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΠΕ Θερμά Νιγρίτας, 62200 Σέρρες Τηλ. 2322300437 - 6941602136

www.spirulinanigrita.com, info@spirulinanigrita.com


www.facebook.com/SpirulinaNigrita

www.linkedin.com/company/spirulina-nigrita


EDITORIAL

Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÏÕ SUPER MARKET / ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2021 2020

ÁÃÁÐÇÔÏÉ ÖÉËÏÉ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ των Χριστουγέννων, το κορυφαίο ελληνικό περιοδικό της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών βρίσκεται στα χέρια σας. Δεν θα σας κουράσω αυτές τις άγιες μέρες με αναλύσεις επί αναλύσεων για τη δύσκολη οικονομική και υγειονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα γιατί λίγο πολύ όλοι ζούμε τις ίδιες εμπειρίες.

ÅÄÑ Á:

Θα σας μεταφέρω καλές ειδήσεις από τη δική μας πλευρά:

ÔÇË.: 210/8838817,

Ìå ÷áñÜ, óáò åíçìåñþíïõìå: 1) ãéá ôçí μεγάλη επιτυχία της Greek Export London, Greek Export New York και Greek Export Dubai. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá ãñáöåßá ôçò Â& êáé óôï site www.bbe.gr 2) για την μεγάλη επιτυχία του παγκόσμιου ηλεκτρονικού οδηγού-έκθεση για τα Ελληνικά τρόφιμα, ποτά & nonfood προϊόντα s/m γενικότερα www.foodrinkword.gr

FAX: 210/8236331 b_b@otenet.gr, www.bbe.gr www.triirisexhibitions.com • ÄÉÁÖÇÌÉÓÇ: ÂÁÓÉËÇÓ ÁÍÔÆÏÕËÇÓ, ÑÏÕËÇ ÍÉÊÏËÁÏÕ - ×ÑÕÓÉÍÇ

3) ãéá ôçí ετοιμασία του μεγάλου τεύχους Triiris Μαρτίου 2022 του μοναδικού ελληνικού παγκόσμιου περιοδικού για την προώθηση των Ελληνικών και Κυπριακών τροφίμων & ποτών. Åõ÷áñéóôïýìå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ üëïõò ôïõò ðáñÜãïíôåò ôçò áãïñÜò ãéá ôçí ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ìéáò áêüìá Ýêäïóçò. ç Ìå åêôßìçó

íôæïõëÞò Âáóßëçò Á

ÊáëÝò ãéïñôÝò ìå ðïëëÝò äïõëåéÝò óå üëïõò ×áñïýìåíï ìå õãåßá êáé äçìéïõñãßá ôï 2022

×ñüíéá ÐïëëÜ, ÊáëÞ ×ñïíéÜ ¹éñçíéêü & ¹õôõ÷éóìÝíï ôï 2022

2022ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η εταιρία «Γεώργιος Κατσίφας Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Κατσίφα το 1962. Εισάγει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται εκλεκτούς καφέδες και μια τεράστια ποικιλία μπαχαρικών και αρωματικών φυτών. Εδρεύει σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο 7ο χλμ Λάρισας – Φαλάνης. Η πολύχρονη παράδοσή μας στο χώρο των καφέδων και των μπαχαρικών σε συνδυασμό με το μεράκι, την συνέπεια και τον επαγγελματισμό, μας καθιέρωσαν στην ελληνική αγορά ως όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Επιπλέον από το 2002 έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟT EN ISO 22000:2005.

Επίσης η εταιρία μας προμηθεύεται τα αμιγώς ελληνικά προϊόντα (ρίγανη, τσάι βουνού κτλ) από έλληνες παραγωγούς, με συνεχή παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να εξασφαλιστούν οι αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας που επιθυμούμε. Εξαιρετικά σημαντική είναι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας μας στην Αμερική, Ρωσία, Παναμά και Ευρώπη (Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Ουγγαρία, Κύπρος κ.α.). Εδώ και χρόνια έχουμε σταθερή παρουσία σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων (ANUGA,SUMMER FANCY FOOD; GULFOOD, SIAL, IFE, FOODEXPO ATHENS, DETROP).

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ σε συσκευασία των 100gr, 200gr και 500gr. (ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ-ΣΚOYΡΟΥ ΚΑΙ ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ σε σακούλες και βάζα ΠΕΤ για οικιακή χρήση και σε συσκευασίες Catering για επαγγελματική χρήση


! ή ω ζ η τ σ η σ ύ ε γ ι δίνε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ S.A. 7ο χλμ. Λάρισας - Φαλάνης, ΤΚ 40011, Λάρισα TEL: +302410941941, +302410233363 FAX: +302410942343, +302410237448 info@alfakatsifa.gr www.alfakatsifa.gr


ΤΑΡΑΞΑΚΟ

Από τα καλύτερα χολαγωγά φυτά, είναι εξαιρετικό διουρητικό, πολύ καλό τονωτικό, χωνευτικό και αποτοξινωτικό. Πλούσιο σε βιταμίνη Α, C, D σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο. Το ταραξάκο διεγείρει τις εκκρίσεις της χολής. Ρυθμίζει την όρεξη, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του ήπατος και έχει καταπραϋντική δράση.

ΕΥΡΙΠΟΣ ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ. Κ. 14452 Τ. 210 2826296 S. www.evriposherbs.gr

ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ

Βότανο με αγχολυτικές και αντισπασμωδικές ιδιότητες που καταπραΰνει το νευρικό σύστημα. Βοηθά στην αρθρίτιδα, νευραλγία, κολίτιδα, υπέρταση, κολικό εντέρου, ρευματικούς πόνους, δυσμηνόρροια, κράμπες, ημικρανία, αϋπνία, πονόδοντο και νευρικό άσθμα.

ΙΒΙΣΚΟΣ

Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στο μεταβολισμό. Ενδείκνυται για υπέρβαρους με πρόβλημα δυσκοιλιότητας. Δρα ως αγγειοδιασταλτικό, βοηθά στις καρδιαγγειακές παθήσεις, στον έλεγχο της χοληστερόλης και στη θεραπεία της υψηλής πίεσης.

ΣΙΛΥΒΟ (ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ)

Χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας Διεγείρει την έκκριση της χοληδόχου κύστης και βοηθά στην ηπατική ανεπάρκεια. Φυσικό αιμοστατικό για αιμορραγίες της μύτης και στην έμμηνο ρύση με μεγάλη ροή αίματος.

Λουΐζα:

Φαρμακευτικό και αρωματικό βότανο. Βοηθά στο αδυνάτισμα, στη δυσπεψία, στις νευραλγίες και στους κολικούς στομάχου και εντέρων. Είναι τονωτικό, καταπραϋντικό, αντιπυρετικό, διουρητικό και βοηθάει στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.

Χαμομήλι: Μελισσόχορτο:

Έχει απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες. Ενδείκνυται στο απλό κρύωμα, την κατάθλιψη, τη δυσπεψία, τον πυρετό, τους κολικούς, τη γρίπη, την αϋπνία, τις ημικρανίες, τη νευραλγία, τη νευρασθένεια. Έχει θεαματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του στρες, «ανεβάζει» τη διάθεση και είναι ήπιο αντικαταθλιπτικό.

Τσουκνίδα:

Το φαρμακευτικό σκεύασμα αποτελείται από τα αποξηραμένα φύλλα, τα άνθη και τις ρίζες της τσουκνίδας. Έχει στυπτικές,και τονωτικές ιδιότητες, ελέγχει τις αιμορραγίες, αποτοξινώνει τον οργανισμό.

Aρωματικό φυτό, πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα και παρά την ταπεινή του εμφάνιση είναι «γίγαντας» σε ιδιότητες. Έχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις και είναι χαλαρωτικό. Καταπολεμά τους ιούς και βοηθάει στην αντιμετώπιση του έλκους. Είναι αντισπασμωδικό, απολυμαντικό, τονωτικό, χωνευτικό και συνίσταται για στομαχικές διαταραχές. Δρα κατά του κρυολογήματος και των κολικών.

Φασκόμηλο:

Συναντάμε πάνω από 23 είδη. Είναι τονωτικό και καταπραϋντικό για στομάχι και λαιμό. Βοηθά στην καταπολέμηση ακμής, κρυολογήματος, καψιμάτων, τραυμάτων, πονοκέφαλου και της ημικρανίας. Τα φύλλα του έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες.


ΕΥΡΙΠΟΣ

Βαλεριάνα, Ιβίσκος, Σίλυβο ή Ταραξάκο; H ΕΥΡΙΠΟΣ γνωρίζοντας τις ευεργετικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών που είναι αναρίθμητες και ευρέως γνωστές, δημιούργησε μια νέα σειρά «ιδιαίτερων» αρωματικών φυτών σε συσκευασία φίλτρου για ευκολότερη χρήση, για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας για καλύτερη φυσική και πνευματική κατάσταση.

ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ. Κ. 14452 , Τ. 210 2826296, S. www.evriposherbs.gr


H.R.A. Pack

Taking Care of your Products

-

https://hrapack.com

The Storage System


NAECO:: o ,

,A

! ,

,

,

BASIC

FOOD GRADE

MEGA VENT

BASIC

NAECO:: , (HDPE-1 /

HYGIENIC

HACCP)

&

: & &

. FOOD GRADE

Αποκλειστικοί ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

The Storage System

H.R.A. Pack Taking Care of your Products ΒΙ. ΠΕ. Κιλκίς, Σταυροχώρι 61100, Κιλκίς, Τ: +30 2341181100 | E: sales@hrapack.comΈλα κι εσύ στην παρέα μας! Ανανεωμένο, νεανικό, δροσερό με ενημέρωση και ψυχαγωγία το ολοκαίνουργιο πρόγραμμα στον Alpha 96.5 Θεσσαλονίκης. Ζωντανές εκπομπές από πολύ νωρίς το πρωί, έως και αργά το βράδυ! Το πάρτι ξεκίνησε και δεν θα έχει σταματημό!Έλα κι εσύ στην παρέα μας! Ανανεωμένο, νεανικό, δροσερό με ενημέρωση και ψυχαγωγία το ολοκαίνουργιο πρόγραμμα στον Alpha 96.5 Θεσσαλονίκης. Ζωντανές εκπομπές από πολύ νωρίς το πρωί, έως και αργά το βράδυ! Το πάρτι ξεκίνησε και δεν θα έχει σταματημό!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΒΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 CHEESE PRODUCTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Καλλυντικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 GREAT ANUGA 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 ΠΣΒΑΚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Mavrodaphne of Patras P.D.O.

La Luna Rosa

“2 years in big France oak barrels ”

“A wine that brings spring as the rose moon of April does”

Type Sweet wine.

Type

Varietal Composition

semi - sweet rose

100% Mavrodaphne, from selected vineyard.

Varietal Composition 85% Muscat - 15% mavrodaphne

Winemaking

Winemaking

The grapes come from a selected vineyard in our region. After strict sorting, extraction is performed for about 6 days. Wine alcohol is then added to stop the fermentation. Mavrodaphne is aged in French oak barrels for 24 months.

Grapes are from selected vineyards of the semimountainous area in Patras region. Characteristics Bright colour with a strong aroma of flowers. Pairing with food

Characteristics Delicate aromas of dark chocolate, tobacco and sour cherry preserve. Red in colour with a modicum of brownish hints. Pairing with food Ideally paired with chocolate desserts, dry nuts and blue cheeses. Best served at 14-15 ïC.

Ideal with Asian and sweet - sour dishes, also with fruit salads

Daphne 41 ”Daphne is a dark wine, full of mystery, just like the asteroid Daphne 41. The aroma combines the fruity tartness of sour cherry with the earthy spiciness of thyme to create a complex and unconventional profile! It's a wine from another planet ”

Daphne Énnamorata Type Sweet wine. Varietal Composition 100% Mavrodaphne, from selected vineyard. Winemaking

Type Dry red wine Varietal Composition 100% Mavrodaphne grape Winemaking Grapes are from selected vineyards of the semi- mountainous area in the Patras region. We vinify our dry version of Mavrodaphne in a fresh style without oak flavors. Characteristics Deep red color with a combination of strong aromas of red fruits, plum and a touch of cherry. Tannins are soft with rich flavor.

The grapes come from a selected vineyard in our region. After strict sorting, extraction is performed for about 7 days. Wine alcohol is then added to stop the fermentation. Mavrodaphne is aged in French oak barrels for 9 years. Characteristics Delicate aromas of dark chocolate, tobacco and sour cherry. Its color has characteristic brown hints. Pairing with food Ideally paired with chocolate desserts, dry nuts and quality cigars.

OIL AND WINE PRODUCTIONS AGRICULTURAL COOPERATIVE OF PATRAS

“PATRAIKI 1918” 38 Anthias street, 26332 Patras

Best served at 170C.

e-mail: coopatra@otenet.gr www.patraikiwines.comOUZO BARBAYANNI SINCE 1860

www.barbayanni-ouzo.com, e-mail: info@barbayanni-ouzo.com ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1860 ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης με καταγωγή από τη Νάξο και την Άνδρο φτάνει στην εύφορη γη του Πλωμαρίου Λέσβου φορτωμένος με τις εμπειρίες και την γνώση της απόσταξης από την Οδησσό της Ρωσίας. Από το μικρό λιμάνι ξεκινούσαν λογιών-λογιών καΐκια για να μεταφέρουν προϊόντα σε Ρουμανία και Ρωσία μέχρι τα βάθη της Μαύρης θάλασσας. Η καρπερή γη του νησιού με το εξαίσιο κλίμα την αξεπέραστη ποικιλία γλυκανίσου και δεκάδων ά λ λ ω ν αρωματικ ώ ν

φυτών που φυτρώνουν εκεί μαζί με το πλούσιο σε μεταλλικά άλατα νερό του Πλωμαρίου, συνδυαστήκαν με τα μυστικά του Βαρβαγιάννη και δημιούργησαν ένα μοναδικό ούζο. Η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη μιά αμιγώς οικογενειακή εταιρεία, 100% Ελληνική που δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1860 στο ακριτικό Πλωμάρι της Λέσβου, στο τιμόνι της οποίας σήμερα είναι η 5η & η 6η γενιά, εδώ και ενάμιση περίπου αιώνα προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά ένα παραδοσιακό, αυθεντικό Ούζο από 100% απόσταξη. To OYZO BAΡΒΑΓΙΑΝΝΗ, η εταιρεία που συνέβαλε στη καθιέρωση τους όρου «ούζο Πλωμαρίου» και «εξ αποστάξεως 100%», με περισσότερα από 158 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική αγορά είναι ένα σπάνιο παράδειγμα μιας οικογενειακής επιχείρησης που για έξι συνεχόμενες γενιές προστατεύει με συνέπεια μια μοναδική παράδοση. ΑΓΟΡΑ Πιστοί φύλακες της παράδοσης πλέον των 154 χρόνων, η οικογένεια Βαρβαγιάννη βαδίζει στα ίδια πάντα βήματα που χάραξε ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης. Με πολλή αγάπη και μεράκι τα μέλη της οικογένειας επιλέγουν προσεκτικά αγνά, φυσικά υλικά και παρακολουθούν με ιδιαίτερη φροντίδα τη διαδικασία απόσταξης, που γίνε-

ται με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο. Το πάθος έξι γενεών της οικογένειας Βαρβαγιάννη για την κατάκτηση του τέλειου στην υπηρεσία της γεύσης και η τήρηση των παλαιών τεχνικών απόσταξης έχουν σαν αποτέλεσμα το όνομα του οίκου Βαρβαγιάννη να ταυτίζεται παγκοσμίως με το όνομα του πιο εκλεκτού ελληνικού ποτού, του ούζου. Χάρη στην καλά κρυμμένη οικογενειακή συνταγή, που συνεχίζει να δίνει έξι γενιές αργότερα, το νόημα της ποιότητας και της γεύσης στο Ούζο Βαρβαγιάννη. Το αποτέλεσμα αυτής της παραδοσιακής μεθόδου απόσταξης είναι ένα απόσταγμα 100% που προσδίδει και τη μοναδικότητα στο Ούζο Βαρβαγιάννη (η νομοθεσία απαιτεί μόλις 20% απόσταγμα). Το ούζο Βαρβαγιάννη ανήκει στην ανώτερη κατηγορία καθόσον προέρχεται από απόσταγμα 100% και τυγχάνει επίσης προστατευόμενης ονομασίας γεωγραφικής ένδειξης καθώς αποστάζεται και εμφιαλώνεται στην περιοχή του Δήμου Πλωμαρίου. ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ Σήμερα η οικογενειακή επιχείρηση Βαρβαγιάννη συνεχίζει την παράδοση στο ποιοτικό ούζο εφαρμόζοντας συστήματα όπως ISO 9001:2015 & ISO 22000:2015 (με πιστοποίηση από την EUROCERT AE) για την ασφάλεια των ποτών και το σύστημα ΝΑΙΑΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά τις υπεύθυνες επιχειρήσεις και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον ακολουθώντας με πίστη το δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες γενιές εδώ και 159 χρόνια πριν. Η εφαρμογή των ανωτέρω συστημάτων ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 έδωσε νέα δυναμική στην λειτουργία της εταιρείας καθώς επίσης διευκόλυνε και


The friends preserve the tradition and the tradition calls for ... Ouzo Barbayanni. OUZO BARBAYANNI! We like it for its tasty secret that is hidden in its bottle! We like it for its great history! We like it for its unique taste! OUZO BARBAYANNI! The tradition calls for it! The friends call for it!

SINCE 1860

BARBAYANNI OUZO, PLOMARI www.barbayanni-ouzo.com, e-mail: info@barbayanni-ouzo.com

διεύρυνε τις πωλήσεις στο εσωτερικό ,ιδιαίτερα δε στο εξωτερικό με αύξηση 20% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ενδεικτικά οι κυριότεροι σταθμοί: 1860, η επίσημη χρονία ίδρυσης και αφετηρίας της οικογένειας, με την ταυτόχρονη παραγωγή του ούζου Μπλέ 46% vol, το οποίο καθιερώθηκε ως το κλασσικό Βαρβαγιάννη. 1960 η παραγωγή του ούζου Εύζων στους 47% vol. με έντονο άρωμα γλυκανίσου. 1965 η παραγωγή του ούζου Αφροδίτη στους 48% vol, η κορωνίδα των αποσταγμάτων. 1980, μεταφορά και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων στην ανατολική είσοδο του Πλωμαρίου, στη τοποθεσία Σχοίνος. 1996 ,διημιουργειται το μουσείο ούζου Βαρβαγιάννη, ως φόρος τιμής στις προηγούμενες 4 γενεές και προσφορά στους λάτερεις του ούζου. 1997 η παραγωγή του απαλού ούζου πράσινου στους 42% vol, 2000 εισέρχεται και επίσημα στην εταιρεία η 6η γενεά. 2004 η παραγωγή του ούζου Συλλεκτικό

2007 εκδίδεται το βιβλίο του ούζου και ούζου Βαρβαγιάννη ''Απόσταγμα ζωής''. 2010 εορτασμός των 150 χρόνων της οικογένειας Βαρβαγιάννη για την συνεχή της παρουσία στο χώρο. 2016 επιλογή της εταιρειάς ως SUPERBRAND 2017, βράβευση της εταιρείας ως μια απο τις αρχαιότερες οικογενειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης. 2018 βραβείοεπιχειριματικής αριστείας στα Diamonds of Greek Economy. 2019 επανεκλογή της εταιρείας ως SUPERBRAND. 2020, εορτασμός των 160 χρόνων της οικογένειας Βαρβαγιάννη για την συνεχή της παρουσία στο χώρο του ούζου. ΑΞΙΕΣ- ΟΡΑΜΑ Η αποσταγματοποιία ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ συνεχίζει-στο Ακριτικό Πλωμάρι της Λέσβου να προσφέρει στους λάτρεις του ποιοτικού ούζου ένα μοναδικό απόσταγμα 100%, διατηρώντας με ευλάβεια τις διαχρονικές αρχές του ιδρυτή της,σεβασμό στην παράδοση, προσήλωση στην ποιότητα, αγάπη για

τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθιστώντας το Ούζο Βαρβαγιάννη σημείο αναφοράς. Η 6η γενία συνεχίζει με ένα και μόνο στοχο την προσφορά άριστης ποιότητας ούζου στους λάτρεις του. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ Το 1956 ιδρύθηκε το πρώτο θεματικό Μουσείο Ουζου παγκοσμίως Πλάι στα αποστακτήρια Βαρβαγιάννη όπου ξεκουράζονται οι πρώτοι αποστακτήρες της Οικογένειας Βαρβαγιάννη. Στο μουσείο θα βρείτε το πρώτο καζάνι που κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1858 , στο οποίο δοκιμάστηκαν μυστικά αιώνων της οικογένειας καθώς και τα πρώτα εργαλεία για την εμφιάλωση των πρώτων μπουκαλιών. Στο μουσείο της οικογένειας το οποίο αποτελλεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών, γίνονται επισκέψεις σχολείων στα πλαισια περιβαντολλογικής εκπαιδευσης, αλλα και τουριστών καθώς και οπτικοακουστικές περιηγήσεις στα αγγλικά και στα ελληνικά.


Εξαιρετικές γεύσεις και παράδοση από το 1950…

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ

Η εταιρία ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ βρίσκεται στο 318ο χλμ της ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο Βελεστίνο Βόλου. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μακρά παράδοση στο χώρο της ελιάς από το 1950. Με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στο χώρο της βρώσιμης ελιάς η εταιρεία ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ συνεχίζει να πετυχαίνει και να καινοτομεί. Με άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση έχει πετύχει τα ακόλουθα: 98% αύξηση του τζίρου πωλήσεων τα τελευταία 5 χρόνια, (πρώτη σε ρυθμούς ανάπτυξης στον κλάδο). 1η σε πωλήσεις στη Νότια Ιταλία και Σικελία 1η σε πωλήσεις μαύρης ελιάς.

∆ιεύθυνση: 318ο χλμ. ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης Τηλ: 24250 22990 Φαξ: 24250 23253 e-mail: kalogirosolives@gmail.com Website: www.kalogirosolives.com


Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν:

E-MAIL: kalogirosolives@gmail.com www.kalogirosolives.com


©¬ ±¦ ±£ ±¦ ¦ £ £ ¡ ±² ¬ ±£ 4¦ ŰƑƄ *UDILPD ş ţ ƔƎƄƐƆƉƌƍƌƆƌƚƉƂ ƑƄ ƁƚƊžƉƄ ƑƄƏ ƂƆƇƙƊžƏ ƑƖƊ ƔƎƖƉŹƑƖƊ ƇžƆ ƑƖƊ ƈźƋƂƖƊ ƀƆž Ɗž ƐƔƂƁƆŹƐƌƒƉƂ ƉžƇźƑƂƏ ƍƌƒ ƅž ƇƂƎƁżƐƌƒƊ Ƒž ſƈźƉƉžƑž ƇžƆ ƅž ƂƊƑƒƍƖƐƆŹƐƌƒƊ

DIGITAL & OFFSET PRINTINGS ŪƂ ƑƄƊ ƂƍžƊžƐƑžƑƆƇŻ ƕƄƓƆžƇŻ ƈƚƐƄ ƇžƆ ƔƖƎżƏ ƑƄƊ žƊŹƀƇƄ ƓƆƈƉ žƊžſžƅƉżƐƑƂ ƂƋƛƓƒƈƈž ſƆſƈżƖƊ ƍƂƎƆƌƁƆƇƛƊ ƂƑžƆƎƆƇŹ źƊƑƒƍž ƂƑƆƇźƑƂƏ ƍƎƌƐƇƈŻƐƂƆƏ ƇžƆ ƐƒƐƇƂƒžƐżƂƏ ƁżƊƌƊƑžƏ ƒƕƄƈŻ ƒƍƂƎžƋżž ƐƑƌ ƍƎƌƗƙƊ ƐžƏ

P R IN T T HE IMP OS SIBLE

Ê®ÎÎÂÑÏØ ¤ÍÆØÔÆѾÂÖ ¢ ÇÊÔ¼ÂÖ µÍÊ ÏÖ

gr af imapr int .gr

T: E: HSBGJNB!PUFOFU HS


Η καρδιά μας είναι στο μέλι!

www.melinda.gr

@melindaldt

F DW

FoodrinkWorld

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών

Βιομηχανίες τροφίμων & ποτών

Βιοτεχνίες τροφίμων & ποτών

Σουπερ Μάρκετς

Βιομηχανίες nonfood προϊόντων

Βιολογικά προϊόντα

Συσκευασία

Αντιπροσωπείες - Διανομές

Παροχή υπηρεσιών

Εξοπλισμός

Ζαχαροπλαστεία

Εστιατόρια

Καφετέριες

Αρτοποιεία

Ξενοδοχεία

Μπαρ

Λάβετε μέρος στο πιό διάσημο ελληνικό site γιά να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

FoodrinkWorld ...äéåêäéêÞóôå ôï ìåñßäéï óáò óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ Λάβετε μέρος στις δράσεις μας σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία. Ôçë.: (+30210) 8838817, 8814731 , 8837107 Fax:(+30210) 8236331, www.bbe.gr • email: b_b@otenet.gr, info@bbe.gr
ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ • ΕΕ-27 • ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ • ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΛΑΔΑ • ΕΕ-27 • ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται κάθε μήνα με τη μορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγμα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και μόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 38


...

καλή χρ νιά!

¤ ¤ É ÍÍÉÏÊ̽ ÐΡÅ Õ×Ï VXSHU PDUNHWV ƾÏÂÊ ÆÅÒ ÈÊ ¿ÍÐÚØ ÎÆ ÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØ ÑÓÐÔÇÐÓ¼Ø ÌÂÊ ÎÆ ÕÉÏ ¾ÅÊ ѡÏÕ ÂÈ¡ÑÉ ÈÊ ¿ ÕÊ ÆÍÍÉÏÊÌ¿

join us

www.elomas.gr


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΕΕ – ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε στον Οκτώβριο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ, και διαμορφώθηκε στις 117,6 και στις 118,6 μονάδες αντίστοιχα, από 116,6 και 117,8 μονάδες αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Η ενίσχυση του δείκτη οφείλεται στην βελτίωση των προσδοκιών στις Υπηρεσίες, στις Κατασκευές και σε ένα μικρότερο βαθμό στο Λιανικό εμπόριο. Στην Βιομηχανία οι προσδοκίες διατηρήθηκαν ουσιαστικά αμετάβλητες (+0,3), παραμένοντας όμως στο δεύτερο υψηλότερο διαχρονικά επίπεδό τους, ενώ στις Υπηρεσίες οι προσδοκίες ενισχύθηκαν αισθητά (+2,8), λόγω της βελτίωσης όλων των παραγόντων που συνθέτουν το σχετικό δείκτη. Ο δείκτης στο Λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε ελαφρά (+0,6) ενώ στις Κατασκευές (+1,5) τις υψηλές προσδοκίες για τα επίπεδα παραγγελιών συγκράτησαν οι αμετάβλητες προσδοκίες στην απασχόληση. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε οριακά (-0,9), με όλους σχεδόν τους παράγοντες να κινούνται ήπια πτωτικά. Όσον αφορά στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης ενισχύθηκε ελαφρά στην Ισπανία (+2,5), την Γαλλία (+2,1) και την Ιταλία(+1,8), ενώ ηπιότερη ήταν η βελτίωση στην Πολωνία (+1,5) και την Ολλανδία (+1,4), με την Γερμανία (0,5) να κινείται οριακά πτωτικά. Αναλυτικότερα: ● Στη Βιομηχανία, ο δείκτης προσδοκιών στην ΕΕ ενισχύθηκε ελαφρά (+0,3) και διαμορφώθηκε στις +12,4 μονάδες, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις +14,2 μονάδες. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες εξασθένησαν ελαφρά σε αμφότερες τις ζώνες, οι προβλέψεις παραγγελιών και ζήτησης βελτιώθηκαν ήπια, ενώ τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν σε αμφότερες τις ζώνες. ● Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +18,3 μονάδες στην ΕΕ και στις +18,2 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους ενισχύθηκαν ήπια σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώθηκαν σε αμφότερες τις ζώνες αλλά ελαφρώς εντονότερα. ● Στο Λιανικό Εμπόριο, οι δείκτες διαμορφώθηκαν στις +3,0 και +2,0 μονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα ενισχύθηκαν ήπια, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις πωλήσεις υποχωρούν ελαφρά, και τα αποθέματα αποκλιμακώνονται αισθητά. ● Στις Κατασκευές, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +7,0 μονάδες στην ΕΕ και στις +8,9 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν ήπια, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών βελτιώθηκαν αισθητά σε αμφότερες τις δύο ζώνες. ● Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -6,1 και -4,8 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες υποχώρησαν ήπια και στις δύο ζώνες, όπως ήπια πτωτικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για την εξέλιξή της στους επόμενους 12 μήνες. Οριακά πτωτικά κινούνται οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας, ενώ οι προβλέψεις για αγορές τους επόμενους μήνες ήταν αμετάβλητες στην ΕΕ και εξασθενούν ήπια στην Ευρωζώνη. ● Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρε-

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 40


Χρόνια πολλά και καλή Χρονιά σε Φίλους και Συνεργάτες


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας σίες ενισχύθηκε ήπια στην ΕΕ (+25,6 από +25,3) ενώ αντίθετα υποχώρησε οριακά στην Ευρωζώνη (+25,5 από +25,6 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης κινήθηκαν ήπια ανοδικά, ακόμη εντονότερα εκείνες για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα, μικρή εξασθένιση παρουσίασαν οι προβλέψεις για τη ζήτηση στο επόμενο τρίμηνο. Πίνακας 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (1990-2018=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)1 Περιοχή ΕΕ-27 Ευρωζώνη Ελλάδα

Ακραίες τιμές Min 65,2 (Μαρ. 2009) 65,5 (Μαρ. 2009) 79,3 (Μαρ. 2009)

Μέσος όρος

Max 118,3 (Μάιος 2000) 119,0 (Ιούλ. 2021) 120,7 (Ιούλ. 2000)

2001-2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

99,2

99,6

102,9

104,2

110,4

111,5

90,8

87,8

99,2

99,4

102,9

104,0

110,4

111,5

90,8

88,2

99,1

102,0

91,7

94,4

98,9

103,8

93,6

96,4

Σ 91,7

Ο 91,8

Ν 88,7

Δ 91,8

Περιοχή ΕΕ-27

Ι 103,2

Φ 103,6

Μ 95,8

Α 67,1

Μ 69,7

2020 Ι 77,4

Ι 83,9

Α 88,6

Ευρωζώνη

103,2

104,0

95,3

67,8

70,2

78,1

84,2

89,1

92,3

92,5

89,3

92,4

Ελλάδα

109,7

113,4

109,5

99,5

88,8

87,9

91,1

91,0

89,8

92,5

91,2

91,8

Ν

Δ

Περιοχή

2021 Ι

Ι 91,2

Φ 93,1

Μ

Α

Μ

Ι

Α

Σ

Ο

ΕΕ-27

99,9

114,0

117,1

118,0

116,6

116,6

117,6

Ευρωζώνη

91,5

109,9

93,4

100,9

90,7

110,5

114,5

117,9

119,0

117,6

117,8

118,6

Ελλάδα

91,9

96,9

97,9

108,6

108,7

111,2

113,0

109,7

112,4

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος είναι το σταθμισμένο άθροισμα των Δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εμπόριο, τις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DGEcfin

1

Διάγραμμα 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος ΕΕ-27 και Ελλάδα (1990-2018=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 130 120 110 100 90 80 70 60

Οικονομικό κλίμα EΕ

Οικονομικό κλίμα Ευρωζώνη

Οικονομικό κλίμα Ελλάδα

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2020)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 42

Οκτ-21

Απρ-21

Οκτ-20

Απρ-20

Οκτ-19

Απρ-19

Οκτ-18

Απρ-18

Οκτ-17

Απρ-17

Οκτ-16

Απρ-16

Οκτ-15

Απρ-15

Οκτ-14

Απρ-14

Οκτ-13

Απρ-13

Οκτ-12

Απρ-12

Οκτ-11

Απρ-11

Οκτ-10

50


Χρόνια πολλά και Καλή χρονιά σε συνεργάτες φίλους και προμηθευτές


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΕΛΛΑΔΑ: Επιστροφή του δείκτη οικονομικού κλίματος σε άνοδο, αλλά με νέα υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης Μετά τη μικρή διόρθωση του Σεπτέμβριου, ο δείκτης οικονομικού κλίματος επέστρεψε τον Οκτώβριο στην ανοδική του πορεία και διαμορφώθηκε στις 112,4 μονάδες, όπως άλλωστε συνέβη στην Ευρωζώνη και γενικότερα την ΕΕ. Η ενίσχυση προήλθε από σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και στο Λιανικό εμπόριο, η οποία αντιστάθμισε τη νέα εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, σε συνέχεια της αρνητικής τάσης της από τον Ιούνιο, αλλά και την ήπια υποχώρηση στον κλάδο των Κατασκευών. Η αυξημένη κίνηση στο λιανικό εμπόριο και η παρατεταμένη ισχυρή άνοδος του τουρισμού, είναι βασικές αιτίες αυτών των τάσεων. Εξάλλου, η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο συνεχίζουν να μεγεθύνονται με υψηλούς ρυθμούς, στηρίζοντας τη βιομηχανική παραγωγή. Σημειώθηκε όμως νέα επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τάση που συνεχίζεται για πέμπτο μήνα. Αυτή η εξέλιξη που έχει πλέον συστηματικά χαρακτηριστικά αντανακλά την ανησυχία των νοικοκυριών για το πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή τους μετά την πανδημία και καθώς τα περιθώρια για άμεσα μέτρα στήριξης αντικειμενικά εξαντλούνται. Πλέον ενσωματώνεται και προβληματισμός για την άνοδο των τιμών στην ενέργεια και άλλα αγαθά, καθώς και για την εξέλιξη της πανδημίας, με νέα επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων, ενώ το ποσοστό εμβολιασμού παραμένει χαμηλό. Εφόσον συνεχιστούν αυτές οι τάσεις, είναι πιθανή μια σημαντική κλιμάκωση προσεχώς των επιπτώσεών τους, στα νοικοκυριά όπως και τις επιχειρήσεις. Ήδη παρουσιάζονται δυσχέρειες διεθνώς στη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων, πλήττοντας κυρίως τη βιομηχανία και χώρες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές. Σε ό,τι αφορά την πανδημία, η επόμενη δυναμική της σε συνδυασμό με τα δεδομένα από τον εμβολιασμό, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το αν θα είναι αναγκαία μέτρα που θα αποτρέψουν μια νέα έξαρση. Μαζί με την άμβλυνση των τρεχόντων προβλημάτων, οι αποφάσεις πολιτικής και οι μεταρρυθμιστικές τομές προσεχώς μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις συνθήκες της νέας κανονικότητας και να προετοιμάσουν τη οικονομία για την επόμενη περίοδο. Αναλυτικότερα: ► στη Βιομηχανία, το ελαφρά αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση μεταστράφηκε και διαμορφώθηκε σε θετικά επίπεδα, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ήπια και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν ελαφρά. ► στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή μεταβλήθηκαν αισθητά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώθηκαν. ► στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται αισθητά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων βελτιώθηκαν σημαντικά. ► στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διατηρήθηκαν υψηλά και ενισχύθηκαν ελαφρά, όπως και εκείνες για τη ζήΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 44


Χρόνια πολλά και Καλή χρονιά

σε συνεργάτες φίλους και προμηθευτές

Αφοί Δεναξά SUPERMARKET

ς ο δ ρ έ Κ & α τ

η τ ό ι ο Π

ΑΦΟΙ Ι. ΔΕΝΑΞΑ Ε.Π.Ε. ΕΔΡΑ : ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, Τ.Κ 84703 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ • ΤΗΛ. 22860-30170 / ΦΑΞ.22860-30171 smdenepe@otenet.gr


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας τηση, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης ενισχύθηκαν ήπια. ► στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύονται ελαφρά και περισσότερο οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντός ενός έτους, ενώ παράλληλα επιδεινώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και υποχωρεί η πρόθεση για αποταμίευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σημαντική βελτίωση προσδοκιών, από ενίσχυση εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση και προβλέψεων για την παραγωγή προσεχώς Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, στις 112,9 (από 106,9 τον Σεπτέμβριο) μονάδες, επίπεδο πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (95,4 μον.) και το δεύτερο μεγαλύτερο από τον Απρίλιο του 2007. Από τις μεταβλητές του δείκτη, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση στράφηκε εκ νέου σε θετικό, το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε ήπια, ενώ το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκε ελαφρά. Αναλυτικά: α) Σε ότι αφορά το επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ήπια θετικά διαμορφώθηκε ο οριακά αρνητικός δείκτης του προηγούμενου μήνα, στις +8 μονάδες από -3 μονάδες τον Σεπτέμβριο, με το 17% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 25% να αναφέρει το αντίθετο. β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε στις +23 μονάδες (από +19), με το 35% (από 31%) των επιχειρήσεων να προβλέπει αύξηση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και ένα 12% εκ νέου μείωσή της. γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο αποκλιμακώθηκε ήπια και διαμορφώθηκε στις +3 (από +6) μονάδες, με το 16% (από 18%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 13% να δηλώνει το αντίθετο. δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Οκτώβριο αποκλειστικά ανοδικές τάσεις: οι θετικές εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο ενισχύθηκαν σημαντικά στις +29 (από +16) μονάδες, οι ήπια αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού μεταστράφηκαν σε θετικές, στις +7 (από -1) μονάδες, ενώ παράλληλα, οι θετικές προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν περαιτέρω και διαμορφώθηκαν στις +35 μονάδες (από +24). ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν αισθητά, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις +34 μον. από +23 και το 41% (από 36%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διά-

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 46ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας στημα, ενώ το 7% (από 13%) μείωσή τους. Παράλληλα, ο θετικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκε, στις +43 από +32 μονάδες, με το 48% (από 43%) των ερωτηθέντων να προβλέπει αύξησή τους. στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύθηκαν στους 4,7 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να εξασθενεί οριακά, στο 77,6% από 77,8%. ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση βελτιώθηκε αισθητά, στις +12 μονάδες (από +6 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να ενισχύεται στο 17% (από 8%) και το 5% να αναμένει υποχώρησή της. Πίνακας 2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία Τομέας Βιομηχανία (2000-2010=100)

Ακραίες τιμές Min Max 66,2 117,6 (Φεβ. 2009) (Μάρ. 2000)

Ι 105,8

Φ 111,3

Μ 108,7

Α 97,6

Μ 82,8

Ι 94,9

Φ 98,9

Μ 100,8

Α 99,8

Μ 110,0

2001-2020

2015

Μέσος όρος 2016 2017

2018

2019

2020

96,2

86,3

96,1

98,1

102,8

103,6

93,9

Ι 88,2

Α 85,6

Σ 86,5

Ο 95,4

Ν 89,2

Δ 93,3

Ι 112,3

Α 114,6

Σ 106,9

Ο 112,9

Ν

Δ

2020 Ι 82,3 2021 Ι 105,3

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις παραγωγής, τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων και τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση. Πηγή: IOBE

Διάγραμμα 2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία (2000-2010=100) 120

20

110

10

100

0

90

-10

80

-20

70

Βιομηχανία - Ελλάδα

Οκτ/21

Απρ/21

Οκτ/20

Απρ/20

Οκτ/19

Απρ/19

Οκτ/18

Απρ/18

Οκτ/17

Απρ/17

Οκτ/16

Απρ/16

Οκτ/15

Απρ/15

Οκτ/14

Απρ/14

Οκτ/13

Απρ/13

Οκτ/12

Απρ/12

-40 Οκτ/11

50 Απρ/11

-30

Οκτ/10

60

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2020)

Βιομηχανία - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από τη DG Ecfin

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 48ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών ενισχύθηκε, στις +35 (από +31) μονάδες, με το 52% (από 61%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και ένα 42% (από 35%) να αναμένει άνοδό τους. θ) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 45% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του είναι απρόσκοπτη, ενώ από τις υπόλοιπες, από ένα 15% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και την ανεπάρκεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μόλις το 6% άλλους συγκυριακούς λόγους. ι) Στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων ενισχύθηκαν ήπια έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την εγχώρια αγορά (+19 από +15 μον. ο δείκτης) και την αγορά της ΕΕ (+17 από +13 μον. το ισοζύγιο), ενώ βελτιώθηκαν οριακά στις λοιπές αγορές (+12 από +11 μον. ο δείκτης). κ) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται ισχυρή ενίσχυση στους σχετικούς δείκτες σε σχέση με τη μέτρηση Ιουλίου προς τις λοιπές χώρες (+38 από +22 μονάδες.), ηπιότερη αλλά σημαντική προς την ΕΕ (+46 από +35 μον.), ενώ οριακή ήταν η μεταβολή προς τις βαλκανικές χώρες (+18 από +15 μον.). Στην έρευνα έχει εισαχθεί προσφάτως μία νέα ερώτηση η οποία προσπαθεί να αξιολογήσει το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα ζητά από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν κατά πόσο η μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης μπορεί εύκολα να προβλεφθεί. Τον Οκτώβριο, το 46% των επιχειρήσεων θεώρησαν ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, εξέλιξη που αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα( 50%). Σε επίπεδο βασικών τομέων, ο δείκτης προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκε έντονα και διαμορφώθηκε στις 120,2 μονάδες (από 99,0 μον.). Σημειώθηκε αισθητή βελτίωση στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες, ενώ παράλληλα οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησαν σημαντικά και τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν αισθητά. Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά ο δείκτης βελτιώθηκε εξίσου σημαντικά, στις 108,1 (από 91,4) μονάδες. Η ενίσχυση προήλθε κυρίως από την έντονη βελτίωση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, με τις προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες να κινούνται και αυτές έντονα ανοδικά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε αισθητά. Αισθητή υποχώρηση παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 106,5 (από 116,9) μονάδες, με τις θετικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να υποχωρούν σημαντικά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 ερχόμενους μήνες εξασθένησαν αρκετά και τα αποθέματα κλιμακώθηκαν.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 50ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Μικρή επιδείνωση των προσδοκιών, προερχόμενη τόσο από τα Δημόσια Έργα όσο και από τις Ιδιωτικές Κατασκευές Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές υποχώρησε ήπια τον Οκτώβριο, στις 148,5 μονάδες (από 153,5 μον. τον Σεπτέμβριο), επίπεδο πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (64,6 μονάδες) και το τέταρτο μεγαλύτερο διαχρονικά, μετά από εκείνα του Μαρτίου-Απριλίου του 2000 και του προηγούμενου μήνα. Στους επιμέρους κλάδους, σημειώθηκε υποχώρηση στα Δημόσια Έργα, ενώ οι προσδοκίες στις Ιδιωτικές Κατασκευές εξασθένησαν ελαφρώς. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν αισθητά και οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένησαν ηπιότερα. Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης των -25 μονάδων στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκε αισθητά, στις 30 μονάδες, με το 47% (από 55%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει απαισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο θετικός δείκτης των +42 μονάδων υποχώρησε οριακά, στις +40 μονάδες, με το 55% (από 51%) των ερωτηθέντων να προβλέπει άνοδο θέσεων εργασίας στον τομέα και ένα 15% (από μόλις 9%) να εκτιμά μείωσή τους. Στα υπόλοιπα στοιχεία, ο οριακά αρνητικός δείκτης των -3 μονάδων στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων μεταστράφηκε σε θετικό (+19 μονάδες), ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας ενισχύθηκαν αισθητά (9,7). Στο πεδίο των τιμών, οι αντιπληθωριστικές προσδοκίες αντιστράφηκαν έντονα (+34 από -10 μον. ο δείκτης). Τέλος, το 12% των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες, το 22% επισημαίνει τη χαμηλή ζήτηση, το 19% την ανεπαρκή χρηματοδότηση και ένα 20% (από 23%) την πανδημία ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία του. Στην έρευνα έχει εισαχθεί πλέον μία νέα ερώτηση η οποία προσπαθεί να αξιολογήσει το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα ζητά από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν κατά πόσο η μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης μπορεί να προβλεφθεί. Τον Οκτώβριο, το 52,7% θεώρησε ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, εξέλιξη που συνιστά επιδείνωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στον οποίο το σχετικό ποσοστό ήταν 51,7%. Πίνακας 3: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Τομέας Κατασκευές (2000-2010=100)

Ακραίες τιμές Min Max 14,3 155,7 (Απρ. 2020) (Μάρ. 2000)

2001-2020

2015

Μέσος όρος 2016 2017 2018

2019

2020

78,5

62,0

61,3

55,4

58,1

58,1

62,7

Ι 87,0

Φ 84,9

Μ 82,7

Α 14,3

Μ 18,5

2020 Ι 51,5

Ι 83,3

Α 63,9

Σ 53,7

Ο 64,6

Ν 80,3

Δ 67,2

Ι 100,1

Φ 107,9

Μ 110,5

Α 111,1

Μ 125,8

2021 Ι 128,9

Ι 148,6

Α 131,9

Σ 153,5

Ο 148,5

Ν

Δ

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις για το πρόγραμμα των εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση. Πηγή: ΙΟΒΕ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 52


Πολλοί τρόποι να γιορτάσεις, ένας να πεις στην υγειά μας


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας Διάγραμμα 3: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές (2000-2010=100) 20

180 160

10

140

0

120 100

-10

80 60

-20

40

-30

20 0

Κατασκευές - Ελλάδα

Οκτ/21

Απρ/21

Οκτ/20

Απρ/20

Οκτ/19

Απρ/19

Οκτ/18

Απρ/18

Οκτ/17

Απρ/17

Οκτ/16

Απρ/16

Οκτ/15

Απρ/15

Οκτ/14

Απρ/14

Οκτ/13

Απρ/13

Οκτ/12

Απρ/12

Οκτ/11

Απρ/11

Οκτ/10

-40

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2020)

Κατασκευές - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

Αναλυτικά στους επιμέρους κλάδους: Μικρή υποχώρηση παρουσίασε τον Οκτώβριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές και διαμορφώθηκε στις 142,7 μονάδες (από 145,6), επίπεδο πολύ υψηλότερο ωστόσο του αντίστοιχου περυσινού (54,7 μον.). Οι ήπια απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών επιδεινώθηκαν αρκετά τον Οκτώβριο (-23 από -8 μονάδες), ενώ αντίθετα, οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν αισθητά στις +40 (από +29) μονάδες. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση (+38 από -3 μον. ο δείκτης), ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας ενισχύθηκαν οριακά και διαμορφώθηκαν στους 7,6 (από 7,5). Ως προς τις τιμές, η ήπια αντιπληθωριστική τάση μεταστράφηκε σε θετική (+35 από -13 μονάδες). Τέλος, το 14% των επιχειρήσεων δεν αναφέρει προσκόμματα στη λειτουργία του. Από τις υπόλοιπες, το 13% δηλώνει την ανεπάρκεια χρηματοδότησης, το 12% (από 32%) τη χαμηλή ζήτηση και ένα 17% (από μόλις 9%) τους παράγοντες που οφείλονται στην πανδημία του νέου κορωνοϊού ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας τους. Αισθητή υποχώρηση έναντι του Σεπτεμβρίου παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων. Διαμορφώθηκε στις 150,0 (από 157,0 τον Σεπτέμβριο) μονάδες, πολύ υψηλότερα ωστόσο από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδό του (72,9 μον.). Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -36 μονάδων τον προηγούμενο μήνα αμβλύνθηκε οριακά και διαμορφώθηκε στις -35 μονάδες. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό θετικό ισοζύγιο επιδεινώθηκε σημαντικά, στις +40 μονάδες (από +50). Το 62% των επιχειρήσεων του κλάδου αναμένουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ενώ το Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 54ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας 23% (από μόλις 13%) προβλέπει μείωσή τους. Αισθητά ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης εκτιμήσεων για το επίπεδο των τρεχουσών εργασιών, κατά 11 μονάδες, στις +8. Το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των τιμών υποχώρησε κατά 11 μονάδες και στράφηκε σε θετικό (+8 μονάδες). Τέλος, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία κυμάνθηκε στο 12%, με το 29% (από 32%) να αναφέρει τη χαμηλή ζήτηση, το 23% την περιορισμένη χρηματοδότηση και το 23% (από 33%) την τρέχουσα κρίση της πανδημίας ως τα κυριότερα προσκόμματα λειτουργίας.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Αισθητή ενίσχυση προσδοκιών, ικανοποίηση από τις τρέχουσες πωλήσεις Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ενισχύεται αισθητά τον Οκτώβριο στις 114,7 (από 103,6) μονάδες. Η σημαντική βελτίωση είναι αποτέλεσμα κυρίως της αισθητής ανόδου του δείκτη στα Είδη οικιακού εξοπλισμού, τα Πολυκαταστήματα και τον κλάδο Τροφίμων-Ποτών. Αναλυτικά, οι θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους ενισχύθηκαν περαιτέρω, στις +22 μονάδες (από +12 μονάδες), ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο βελτιώθηκαν ακόμα περισσότερο, κατά 21 μονάδες, και διαμορφώθηκαν στις +36 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα βρίσκονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, στις -9 (από -4 μονάδες), κάτι που αποτυπώνεται και στη σημαντική ενίσχυση των νέων παραγγελιών (+36 από +15 μονάδες). Οι προβλέψεις για την απασχόληση αλλάζουν τάση και από οριακά αρνητικές ενισχύονται σημαντικά (+40), ενώ ως προς τις τιμές, τουλάχιστον οι μισές των επιχειρήσεων αναμένουν σταθερότητα και το 46% άνοδο. Ως προς το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον, τον Οκτώβριο το 42,7% θεωρεί ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, έχοντας βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που βρισκόταν στο 66,2%. Οι εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους είναι έντονα ανοδικές, με εξαίρεση τα Οχήματα-Ανταλλακτικά και τα Υφάσματα-Ένδυση-Υπόδηση που η βελτίωση είναι οριακή. Αναλυτικά: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός ενισχύθηκε κατακόρυφα τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις 81,8 (από 16,1) μονάδες, αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με το περυσινό επίπεδο (95,0 μον.). Οι καθολικά αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αμβλύνθηκαν σημαντικά (στις -34 μονάδες), ενώ παράλληλα οι έντονα αρνητικές προσδοκίες για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου στράφηκαν θετικά και διαμορφώθηκαν στις +41 μονάδες (από τις -57). Τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν έντονα (+15 από +86 μον.), ενώ παράλληλα υποχώρησαν οι παραγγελίες προς προμηθευτές (+15 από +43 μον.). Αντιθέτως, κατακόρυφη βελτίωση παρατηρείται στο ισοζύγιο των προβλέψεων για την εξέλιξη της απασχόλησης, με το σχετικό δείκτη από κανονικός για την εποχή να διαμορφώνεται στις +90 μονάδες, ενώ οι προβλέψεις τιμών από καθολικές υποχωρούν στις +66 μονάδες. Ήπια ανοδικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Υφάσματα – Ένδυση – Υπόδηση, φθάνοντας στις 133,8 (από 132,5) μονάδες, επίπεδο κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό. Οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις από καθολικές υποχωρούν ελαφρά και διαμορφώνονται στις +87 μονάδες, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 56


Η ιστορία της επιχείρησης ξεκινάει το 1985 όταν ο Πέτρος Ξένος μαζί με τον Θωμά Ξένο και τον ανιψιό του Ευάγγελο Παπανικολάου ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στο χώρο του χονδρεμπορίου. Δέκα χρόνια αργότερα ανοίγει το πρώτο σουπερμάρκετ με την επωνυμία «Π & Θ ΞΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με τους τρεις ιδρυτές του να κάνουν τα πρώτα βήματά τους στο χώρο του λιανεμπορίου. Το 2009 η Ομόρρυθμος Εταιρεία μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία αλλάζοντας την επωνυμία της σε "ΞΕΝΟΣ ΑΕ". Η επιχείρηση πλέον αποτελείται από 5 καταστήματα, απασχολώντας 76 εργαζόμενους. Τα γραφεία της επιχείρησης καθώς και οι κεντρικές της αποθήκες στεγάζονται στο κεντρικό κατάστημα που βρίσκεται στο 1ο χλμ Παλαιάς Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων.

Κεντρικά: 1ο χλμ. ΗΓ/ΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Υποκαταστήματα: i. Κ. Βασιλικής 17, Ηγουμενίτσα ii. 49 Μαρτύρων, Ηγουμενίτσα iii. Β. Ηπείρου & Τζαβέλαινας 10, Ηγουμενίτσα

Τ.: (+30) 26650 24910, (+30) 26650 26546 Email: xenos.o.e@gmail.com


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας Πίνακας 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο Τομέας

Ακραίες τιμές Min Max 52,6 128,7 (Ιούλ. 2010) (Μάιος 2007)

Λιανικό Εμπόριο (2000-2010=100)

2001-2020

2015

Μέσος όρος 2016 2017

2018

2019

2020

93,2

83,9

101,4

104,5

109,6

87,9

2020 Ι

94,6

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

119,3

118,5

107,4

90,6

65,8

84,4

70,7

72,9

76,8

83,7

86,9

78,4

Ι 86,4

Φ 90,2

Μ 94,0

Α 97,1

Μ 95,2

2021 Ι 101,3

Ι 102,6

Α 99,9

Σ 103,6

Ο 114,7

Ν

Δ

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων. Πηγή: ΙΟΒΕ

Διάγραμμα 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (2000-2010=100) 140

10 5

120

0

100

-5

80

-10

60

-15 -20

40

-25

20

-30 -35

Λιανικό Εμπόριο - Ελλάδα

Οκτ/21

Απρ/21

Οκτ/20

Απρ/20

Οκτ/19

Απρ/19

Οκτ/18

Απρ/18

Οκτ/17

Απρ/17

Οκτ/16

Απρ/16

Οκτ/15

Απρ/15

Οκτ/14

Απρ/14

Οκτ/13

Απρ/13

Οκτ/12

Απρ/12

Οκτ/11

Απρ/11

Οκτ/10

0

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2020)

Λιανικό Εμπόριο - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

ενώ αντίθετα οι αισιόδοξες προσδοκίες στο επόμενο διάστημα ενισχύονται ήπια και διαμορφώνονται στις +18 (από +13) μονάδες. Στα αποθέματα, ο σχετικός δείκτης υποδηλώνει σημαντική ρευστοποίηση και υποχωρεί στις -11 μονάδες. Ήπια πτωτικά κινήθηκαν οι αισιόδοξες παραγγελίες προς προμηθευτές (+40 μον. από +49). Μικρή υποχώρηση των προσδοκιών καταγράφεται στην απασχόληση, όπου ο σχετικός δείκτης από τις +44 μονάδες εξασθενεί στις +31 μονάδες, ενώ στις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο από σε κανονικά για την εποχή επίπεδα διαμορφώνεται στις +14 μονάδες. Οι προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμού βελτιώνονται αισθητά και ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται τον Οκτώβριο στις 112,9 (από 104,9) μονάδες, σημαντικά υψηλότερα από ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (75,0 μον.). Η συνεχής εκπτωτική περίοδος και οι προσφορές ενόψει του εκπτωτικού δεκαήμερου του Νοεμβρίου Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 58ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας που έπεται οδήγησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της αισιοδοξίας για τις τρέχουσες πωλήσεις της τελευταίας περιόδου στις +44 μονάδες (από +35 μονάδες), ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τις πωλήσεις στο επόμενο διάστημα κινήθηκαν έντονα ανοδικά (+49 από +31 μον. ο δείκτης). Παράλληλα, ο δείκτης αποθεμάτων ενισχύθηκε κατά 1 μονάδα (+22 από +21 μον), ενώ ενισχύονται αισθητά οι παραγγελίες προς προμηθευτές (από τις +36 μονάδες ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις +51 μονάδες), αναμένοντας «καλύτερες μέρες» στην προσεχή περίοδο. Από την άλλη μεριά, οι ήπια θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύονται σημαντικά, στις +18 (από +5) μονάδες, ενώ στις τιμές ο σχετικός δείκτης δηλώνει σημαντική αύξηση τιμών. Οριακή βελτίωση σημειώνεται τον Οκτώβριο στις επιχειρηματικές προσδοκίες στα Οχήματα – Ανταλλακτικά, στις 136,8 (από 135,6) μονάδες, πολύ υψηλότερα ωστόσο από την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (118,4 μονάδες). Το ήπια θετικό ισοζύγιο στις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου υποχωρεί ελαφρά στις +20 (από +25) μονάδες, ενώ αντίθετα οι αισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου βελτιώνονται αισθητά και διαμορφώνονται στις +36 μονάδες (από +20 μον.). Τα αποθέματα κλιμακώνονται ήπια, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα (-36 από -43 μονάδες), με αποτέλεσμα οι παραγγελίες προς προμηθευτές ενισχύονται ελαφρά (+33 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο από +27 μον.). Οι ήπια αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση περιορίζονται και ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις +4 μονάδες (από -8 μον.), ενώ τέλος, ως προς τις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύεται κατά 17 μονάδες, στις +44 μονάδες. Έντονα ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήματα, με το δείκτη να διαμορφώνεται στις 83,8 (από 71,2) μονάδες, αρκετά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (60,3 μον.). Οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις είναι πλέον θετικές στις +30 μονάδες (από -47 μον.), ενώ παράλληλα οι ήπια αρνητικές προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου παραμένουν αμετάβλητες στις -3 μονάδες. Παράλληλα, τα αποθέματα από σε κανονικά για την εποχή επίπεδα κλιμακώνονται σημαντικά και διαμορφώνονται στις +33 μονάδες, ενώ οι προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προμηθευτές ενισχύονται κατακόρυφα (στις +30 μονάδες από -47). Θετικές διατηρούνται και οι προβλέψεις για την απασχόληση, ενώ στις τιμές ο σχετικός δείκτης παρά την αποκλιμάκωση στις +31 (από +48) μονάδες δείχνει αύξηση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σταθερότητα στις προσδοκίες, μικρή αισιοδοξία για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες είναι σχεδόν αμετάβλητος τον Οκτώβριο και διαμορφώνεται στις 125,9 μονάδες, από 125,8 τον Σεπτέμβριο. Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση παραμένουν στα ίδια επίπεδα, εκείνες για τη ζήτηση υποχωρούν οριακά, ενώ οι αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή ενισχύονται. Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων παραμένει πολύ υψηλά, στις +56 μονάδες (από +55), όπως και ο δείκτης εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση στις +42 μονάδες. Το ίδιο συμβαίνει και στις προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου που ενισχύονται ελαφρά στις +42 (από +40) μονάδες. Οι προβλέψεις για την απασχόληση υποχωρούν οριακά στις Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 60ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας +25 (από +26) μονάδες, ενώ ως προς τις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο υποδηλώνει περαιτέρω αύξηση τιμών και διαμορφώνεται στις +19 (από +9) μονάδες. Ωστόσο, το 27% (από μόλις 16%) των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, καθώς σχεδόν το ένα τρίτο των επιχειρήσεων (29%) επισημαίνουν ως βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία του την πανδημική κρίση και μία στις πέντε επιχειρήσεις (20%) τη χαμηλή ζήτηση. Στην ερώτηση σχετικά με το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον, το 64% θεωρεί ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, ήπια χαμηλότερα σε σχέση με το 69% τον προηγούμενο μήνα. Σε επίπεδο βασικών κλάδων σημειώνονται κυρίως ανοδικές τάσεις. Αναλυτικότερα: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία αν και εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, υποχωρεί ελαφρά όπως είναι αναμενόμενο και διαμορφώνεται στις 133,7 (από 134,7) μονάδες, σχεδόν υπερδιπλάσιος σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο (76,3 μονάδες). Οι εκτιμήσεις για την πορεία της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων υποχώρησαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν στις +35 μονάδες (από +59 μονάδες ο δείκτης). Αντίθετα, οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση ενισχύονται κατά 21 μονάδες και διαμορφώνονται στις +58 μονάδες, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση υποχωρούν οριακά και διαμορφώνονται στις +21 μονάδες ( από +22 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Σημαντική ενίσχυση παρουσιάζουν αντίθετα οι προβλέψεις για την απασχόληση που διαμορφώνονται στις +14 (από -15) μονάδες. Τέλος ο δείκτης των τιμών από κανονικός για την εποχή κινείται ανοδικά (+23 μονάδες). Πίνακας 5: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες Τομέας

Ακραίες τιμές Min Max Υπηρεσίες 46,9 140,2 (2000-2010=100) (Ιουν. 2020) (Ιούλ. 2000)

2002-2020

2015

Μέσος όρος 2016 2017

2018

2019

2020

88,3

78,2

79,3

92,7

97,0

97,7

76,0

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

62,3

68,1

75,9

75,8

69,3

65,0

Ι 120,8

Α 123,6

Σ 125,8

Ο 125,9

Ν

Δ

2020 Ι

Φ

Μ

Α

Μ

103,1

112,1

104,3

80,9

47,9

Ι 63,9

Φ 72,5

Μ 76,4

Α 77,3

Μ 103,6

Ι 46,9 2021 Ι 116,9

Σημειώσεις: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης. Πηγή: IOBE

Έντονα ανοδικά κινείται ο δείκτης προσδοκιών στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (χωρίς Τράπεζες), στις 138,4 (από 129,8) μονάδες, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με εκείνο του προηγούμενου έτους (92,4 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται αισθητά στις +59 (από +50) μονάδες, ενώ παράλληλα οι θετικές εκτιμήσεις της τρέχουσας ζήτησης εντείνονται σημαντικά και διαμορφώνονται στις +35 (από +17) μονάδες. Από την άλλη, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης υποχωρούν οριακά στις +24 (από +25) μονάδες, ενώ ενισχύονται και οι προβλέψεις για την απασχόληση στις +41 μονάδες. Στις προσδοκίες για τις τιμές, ο σχετικός δείκτης διατηΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 62


Με τη δημιουργία του νέου βάζου 5OOml συμπληρώνεται η επιτυχημένη σειρά ELENA από τη Valglass. H οικογένεια περιλαμβάνει επίσης χωρητικότητες 106ml, 212ml, 314ml και 370ml, που μπορούν να συνδυαστούν με το καπάκι Twist Off 70 Deep για μια ολοκληρωμένη λύση. Όποιο και αν είναι το προϊόν σας, στη σειρά ELENA θα βρείτε το βάζο που χρειάζεστε για να το αναδείξετε.


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας Διάγραμμα 5: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες (2000-2010=100) 140

30

130

20

120

10

110

0

100 90

-10

80

-20

70

-30

60

Υπηρεσίες - Ελλάδα

Οκτ/21

Απρ/21

Οκτ/20

Απρ/20

Οκτ/19

Απρ/19

Οκτ/18

Απρ/18

Οκτ/17

Απρ/17

Οκτ/16

Απρ/16

Οκτ/15

Απρ/15

Οκτ/14

Απρ/14

Οκτ/13

Απρ/13

Οκτ/12

Απρ/12

-50 Οκτ/11

40 Απρ/11

-40 Οκτ/10

50

Μέσος Όρος Ελ. (2002-2020)

Υπηρεσίες - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

ρείται σε κανονικές τιμές για την εποχή, ενώ το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ανεμπόδιστη λειτουργία διαμορφώνεται στο 35% (από 42%), με το μεγαλύτερο εμπόδιο λειτουργίας να είναι η ανεπάρκεια ζήτησης με 56%. Κατακόρυφα ανοδικά ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Διάφορες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, στις 137,6 (από 111,5 μονάδες, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό (78,2 μον.). Στους βασικούς δείκτες, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύεται σημαντικά και διαμορφώνεται στις +64 (από +28) μονάδες, ενώ παράλληλα οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώνονται σημαντικά και διαμορφώνονται στις +48 μονάδες (από +3 μον. το ισοζύγιο). Όσον αφορά στις προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης, ενισχύονται ελαφρά και διαμορφώνονται στις +74 μονάδες (από +63 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο), ενώ αντίστοιχα στις προβλέψεις για την απασχόληση το σχετικό ισοζύγιο κλιμακώνεται αισθητά (στις +70 από +56 μονάδες). Η πληθωριστική τάση των τιμών ενισχύεται έντονα στις 52 μονάδες (από +22), ενώ οι μισές τουλάχιστον επιχειρήσεις δηλώνουν απρόσκοπτη λειτουργία (48%), με το 24% να αναφέρει την ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού, και το 10% παράγοντες σχετικούς με την υγειονομική κρίση, ως εμπόδια λειτουργίας. Σημαντική ενίσχυση παρουσιάζει ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού και διαμορφώνεται στις 102,5 (από 72,4) μονάδες, σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους (67,2 μον.). Οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αμβλύνονται σημαντικά και στρέφονται θετικές στις +21 μονάδες (από -13), ενώ παράλληλα στο ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση οι ήπια αρνητικές εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου υποχωρούν κατά 46 μονάδες και διαμορφώνονται στις +21 μονάδες. Αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 64ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας ενισχύονται σημαντικά και από κανονικές για την εποχή διαμορφώνονται στις +29 μονάδες, όπως και οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση που ενισχύονται κατά 23 μονάδες και διαμορφώνονται στις +36 μονάδες. Ταυτόχρονα, εντείνονται περαιτέρω οι πληθωριστικές τάσεις για τις τιμές και διαμορφώνονται στις +43 (από +13) μονάδες. Τέλος, μία στις πέντε επιχειρήσεις δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 14% να επισημαίνει παράγοντες σχετικούς με την υγειονομική κρίση ως βασικά προσκόμματα λειτουργίας, ενώ το 32% αναφέρεται σε ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού. Αμετάβλητες παραμένουν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις Χερσαίες Μεταφορές, με το σχετικό δείκτη να διατηρείται στις 128,5 μονάδες, σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (42,3 μον.). Οι έντονα εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση ενισχύονται περαιτέρω και διαμορφώνονται στις +77 (από +56 μον. ο δείκτης) μονάδες, ενώ παράλληλα οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση υποχωρούν σημαντικά (+30 από +57 μον. ο δείκτης). Έντονα θετικές παραμένουν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης και βελτιώνονται ελαφρά (στις +49 από +43 μονάδες ο σχετικός δείκτης), ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου από τις +21 μονάδες διαμορφώνονται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το ήπια θετικό ισοζύγιο των τιμών διαμορφώνεται στις +4 μονάδες (από +5 μονάδες), ενώ τέλος, το 39% των επιχειρήσεων επισημαίνουν την ανεπάρκεια ζήτησης ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στη λειτουργία τους. Απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία δηλώνει μόλις το 3% των επιχειρήσεων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Νέα έντονη υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης, από επιδείνωση σε όλους τους παράγοντες αλλά κυρίως των προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε αισθητά τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις –44,7 (από –38,3) μονάδες, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο εκείνου πριν ένα χρόνο (-45,5 μονάδες)1 . Οι τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις τιμές της ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων φαίνεται πως αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα που οδήγησε στη νέα επιδείνωση των προσδοκιών των νοικοκυριών. Αποτυπώθηκαν στην έντονη μεταβολή του ισοζυγίου για τις τιμές και θεωρείται πως συνδέονται στενά με τη σημαντική επιδείνωση των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή τους εντός 12 μηνών. Η χειροτέρευση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης προέρχεται και από τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία, με τα επιδημιολογικά δεδομένα να επιδεινώνονται σημαντικά τον Οκτώβριο και το ρυθμό της εμβολιαστικής διαδικασίας να παραμένει χαμηλός. Η Ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης άλλαξε από τον Ιανουάριο του 2019. Πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωσή τα ισοζύγια απαντήσεων της πρόθεσης για αποταμίευση και των προβλέψεων για την ανεργία. Έχουν αντικατασταθεί από τα ισοζύγια των εκτιμήσεων για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών το τελευταίο 12μηνο και των προβλέψεών τους για μείζονες αγορές. Τα δύο ισοζύγια απαντήσεων που παρέμειναν στον υπολογισμό του δείκτη είναι οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους επόμενους 12 μήνες και οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας. Οι σειρές των δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε όλες τις χώρες της ΕΕ αναθεωρήθηκαν προς τα πίσω από την DG Ecfin

1

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 66ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων για τους μη εμβολιασμένους επίσης θεωρείται πως είχε αρνητικό αντίκτυπο στις προσδοκίες ενός τμήματος των νοικοκυριών. Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν στην πρώτη θέση στην κατάταξη ως προς τους περισσότερο απαισιόδοξους καταναλωτές στην ΕΕ, με διαφορά από τους υπόλοιπους. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Σλοβενία, με επίπεδο δείκτη –24,4 και 22,9 μονάδες αντίστοιχα, ενώ στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρίσκονται οι καταναλωτές της Κύπρου και της Σλοβακίας, με –20,1 και -19,8 μονάδες αντίστοιχα. Στις χαμηλότερες θέσεις αυτής της κατάταξης βρέθηκαν εκ νέου η Μάλτα (+10,0) και η Δανία (+7,0), με τις θετικές τιμές του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να συνεπάγονται μικρή αισιοδοξία από τους καταναλωτές των συγκεκριμένων χωρών. Για έκτο συνεχόμενο μήνα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ήταν θετικός και σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, στην Σουηδία (+5,7), στη Φιλανδία (+4,5) και στην Ιρλανδία (+3,0). Ευρύτερα, ανοδική τάση εμφάνισαν τον Οκτώβριο 6 χώρες. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -6,1 μονάδες στην ΕΕ και στις -4,8 μονάδες στην Ευρωζώνη. Αναλυτικά: ● Επιδείνωση των εκτιμήσεων των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τελευταίους 12 μήνες Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες υποχώρησαν τον Οκτώβριο, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -36,3 (από -32,1) μονάδες. Το 51% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 4% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -7,0 και -8,0 μονάδες αντίστοιχα. ● Σημαντική επιδείνωση προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες επιδεινώθηκαν σημαντικά τον Οκτώβριο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -40,5 (από -33,4) μονάδες. Το 54% (από 48%) των Πίνακας 6: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) Περιοχή ΕΕ-27 Ευρωζώνη Ελλάδα

Ακραίες τιμές Min -23,7 (Φεβρ. 2009) -24,4 (Μάρ. 2009) -80,8 (Φεβρ. 2012)

Μέσοι όροι

Max -1,7 (Μάιος 2000) -1,9 (Μάιος 2000) +3,2 (Απρ. 2000)

2001-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-11,1

-6,1

-6,7

-5,1

-4,7

-6,8

-14,8

-11,6

-7,8

-8,1

-5,4

-4,9

-7,1

-14,4

-41,0

-50,3

-62,9

-58,9

-44,0

-19,8

-31,2

Περιοχή

2020 Φ -5,9

Μ -10,4

Α -22

Μ -19,5

Ι -15,6

Ι -15,6

Α -16

Σ -15

Ο -16,5

Ν

Δ

ΕΕ-27

Ι -7,1

18,7

-15,3

Ευρωζώνη

-8,1

-6,6

-11,6

-22

-18,8

-14,7

-15

-15

-14

-15,5

-17,6

-13,9

Ελλάδα

-10

-4,8

-16,5

-32,6

-33

-27,7

-34,7

-35

-41

-45,5

-48,3

-44,7

Ι -16,5

Φ -15,7

Μ -12,1

Α -9,0

Μ -6,0

2021 Ι Ι -4,5 -5,6

Α -6,3

Σ -5,2

Ο -6,1

Ν

Δ

Περιοχή ΕΕ-27 Ευρωζώνη

-15,5

-14,8

-10,8

-8,1

-5,1

-3,3

-4,4

-5,3

-4,0

-4,8

Ελλάδα

-43,2

-46,2

-39,5

-34,6

-22,2

-25,6

-32,9

-35,1

-38,3

-44,7

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 68


άγ

o

Spread the World

d

ec

Pr

e

άδ α

Παρ

α ι στ ην Ε λλ

ετ

uc

r ed in G

e

ALPHA GEFSI EDESMATA S.A. Katerini, Greece | Tel.: +30 23510 73126 - 38511 | Fax: +30 23510 31610 | www.alphagefsi.gr | e-mail: giorgos@alphagefsi.gr


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Διάγραμμα 6: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

Καταναλωτική εμπιστοσύνη E.E

Καταναλωτική εμπιστοσύνη Ευρωζώνη

Καταναλωτική εμπιστοσύνη Ελλάδα

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2020)

Οκτ-21

Απρ-21

Οκτ-20

Απρ-20

Οκτ-19

Απρ-19

Οκτ-18

Απρ-18

Οκτ-17

Απρ-17

Οκτ-16

Απρ-16

Οκτ-15

Απρ-15

Οκτ-14

Απρ-14

Οκτ-13

Απρ-13

Οκτ-12

Απρ-12

Οκτ-11

Απρ-11

Οκτ-10

-90

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 8% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -0,9 και +0,1 μονάδες αντίστοιχα. ● Ήπια επιδείνωση των προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας Ο δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο παρουσίασε μικρή επιδείνωση τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις -49,6 (από -48,6) μονάδες. Το 60% των καταναλωτών (από 61%) προβλέπει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι του 18% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -5,8 και +0,9 μονάδες αντίστοιχα. ● Αισθητή υποχώρηση της πρόθεσης για μείζονες αγορές Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) εξασθένησε αισθητά, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -52,1 (από -39,2) μονάδες. Το 58% των καταναλωτών (από 52%) προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 9% (από 8%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -10,6 μονάδες στην ΕΕ και στις -12,4 μονάδες στην Ευρωζώνη. ● Υποχώρηση της πρόθεσης για αποταμίευση Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες υποχώρησε τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις –67,9 μονάδες (από -63,3). Το 82% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 16% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +6,3 μονάδες στην ΕΕ και στις +5,5 μονάδες στην Ευρωζώνη. ● Σημαντική βελτίωση στις προβλέψεις για την ανεργία Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες υποΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 70


Fish • Mollusks/Shellfish top quality seafood

imports - processing - exports wholesale of frozen seafood Who we are Our company, Kymafish, is a family company which was established in 1989 in Greece. With over 27 years of experience, we specialize in trading and processing of top quality frozen seafood. We are wholesalers and distributers of frozen seafood in Greece and we also supply foreign counties including England, Italy, and Spain. We are passionate about what we do and through the experience we bring, we totally support that quality is everything. Our goal is to continue develop and grow our business becoming a preferred trading partner within a lot of other countries for frozen seafood.

Quality is everything Through our experience, all these years we have learnt that quality is everything. We only take the very best and absolute premium raw material. Then in our factory a er a series of mandatory inspections for the quality, we process and pack the products depending on our customer’s requirements. A er a final inspection we deliver the goods to our customers with utmost care, ensuring them for a top quality product.

Products we focus on We mainly sell frozen seafood. We specialize on Greek products including anchovy, smelt, octopus, shrimp and red mullet. We also focus on a big range of Atlantic Ocean fish like blue shark, swordfish, grouper, sea bream, always frozen on board and unique quality. In additionally, we commercialize with shellfish and mollusks such as Argentinean shrimp, Patagonian squid, cuttlefish, etc.

We are focused on our products and we supply our customers only with best quality.

Factory: 10, Palaska Avenue, 12499 Haidari Tel: +30 2105575662 Branch : P. Ralli 8 –Rouf , tel. +302103460704 Head office: 5, Papandreou str, 18233 Rentis Tel: +30 2104812235 - 2104833560 www.kymafish.gr - info@kymafish.gr

top quality seafood

ISO 22000 : 2005


ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας

Διάγραμμα 7: Ενδεικτικές μεταβλητές της έρευνας καταναλωτών το επόμενο 12μηνο ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

πολύ πιθανή 3%

δεν γνωρίζω 2%

αρκετά πιθανή 13%

όχι πιθανή 14%

καθόλου πιθανή 68%

δεν γνωρίζω 3% ελαφρά μείωση 14%

σχεδόν αμετάβλητες 14%

μείωση 1%

αύξηση με βραδύτερο ρυθμό 7%

αύξηση με τον ίδιο ρυθμό 28%

ελαφρά αύξηση 25%

αμετάβλητη 30%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ δεν γνωρίζω 6%

αισθητή αύξηση 27%

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ δεν γνωρίζω 1%

Πολύ περισλίγο περισσότερες σότερες 2% 7% σχεδόν αμετάβλητες 32%

αύξηση με ταχύτερο ρυθμό 44%

πολύ λιγότερες 48%

λίγο λιγότερες 10%

Πηγή: ΙΟΒΕ

χώρησε σημαντικά τον Οκτώβριο, στις +31,9 μονάδες, από +44,1 τον Σεπτέμβριο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προβλέπει μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας υποχώρησε στο 53% (από 63%) με το 14% (από 11%)των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +9,7 και +7,8 μονάδες. ● Περαιτέρω ενίσχυση των προβλέψεων για άνοδο των τιμών Ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες παρουσίασε περαιτέρω σημαντική αύξηση τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις +46,6 μονάδες, έναντι +30,3 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Το 72% (από 55%) των νοικοκυριών προβλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 14% (από 27%) αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +40,9 και +40,0 μονάδες αντίστοιχα. ● Μικρή ενίσχυση του ποσοστού που «αντλεί από τις αποταμιεύσεις του»

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 72ΙΟΒΕ - DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» υποχώρησε οριακά, στο 63% (από 64%), ενώ στο 9% (από 6%) ενισχύθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν και πάλι το 22% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» κυμάνθηκε στο 6%. ● Ενίσχυση του ποσοστού των νοικοκυριών που είναι αβέβαια για τη μελλοντική οικονομική κατάστασή τους Στην έρευνα έχει εισαχθεί πλέον μία νέα ερώτηση η οποία προσπαθεί να αξιολογήσει το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, ζητά από τα νοικοκυριά να αξιολογήσουν κατά πόσο η μελλοντική οικονομική κατάστασή τους μπορεί να προβλεφθεί εύκολα ή δύσκολα. Τον Σεπτέμβριο, το 51,0% έκρινε η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (48,0%). Τον Οκτώβριο, στην έρευνα καταναλωτών εξετάζονται τρία πρόσθετα ζητήματα σε τριμηνιαία βάση, τα οποία εξειδικεύουν περισσότερο την πρόθεση για μείζονες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδρομοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση. Αναλυτικά: • Μικρή βελτίωση παρουσίασε τον Οκτώβριο η πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -88,8 (από -89,3 τον Ιούλιο) μονάδες. Αυτή η επίδοση παραμένει αισθητά δυσμενέστερη από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στις -62,1 (από -62,7) και στις -64,5 (από -65,1) μονάδες, στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Το 94,1% (από 94,4%) των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να αγοράσει αυτοκίνητο εντός του προσεχούς 12μήνου. • Αισθητή βελτίωση σημειώθηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Ιούλιο στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -91,1 (από -95,8) μονάδες, ισοζύγιο επίσης χειρότερο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στην ΕΕ στις -76,2 (από – 76,8) και στην Ευρωζώνη στις -77,7 (από -78,7) μονάδες. Το 5,2% (από μόλις 1,8%) των νοικοκυριών εγχωρίως δηλώνει ότι ίσως να προβεί σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο. • Οριακή βελτίωση καταγράφηκε στο δείκτη της πρόθεσης πραγματοποίησης σημαντικών δαπανών για βελτίωση/ανανέωση της κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, ο οποίος διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στις -76,4 (από -77,2) μονάδες. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διατηρήθηκαν στις -42,5 μονάδες στην ΕΕ και στις 44,8 μονάδες στην Ευρωζώνη. Το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες αυτού του είδους εντός ενός έτους ενισχύθηκε στο 13,0% (από 10,4%).

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 74


Το Ι.Ο.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί ένα κοινωφελές ίδρυμα που συνιστά μια σύγχρονη δεξαμενή σκέψης (think tank) στην οικονομική έρευνα και πολιτική. Το Ι.Ο.Β.Ε. έχει δύο βασικούς σκοπούς: α) να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και β) να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής. Επικεντρώνει την ερευνητική του δραστηριότητα στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έρευνες που ξεκινούν από το επίπεδο της επιχείρησης και σχετίζονται με προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Το Ι.Ο.Β.Ε. ως ο μόνος ιδιωτικός, ανεξάρτητος και αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας επιδιώκει να παρεμβαίνει έγκαιρα, να επισημαίνει τα κρίσιμα ζητήματα και κυρίως να προτείνει λύσεις, διατηρώντας θέση επιστημονικής και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. Στο πλαίσιο αυτό επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: • ∆ιεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για βασικά διαρθρωτικά, κλαδικά και τομεακά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

• Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τάσεις με έρευνες πεδίου και καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί, διατυπώνοντας προβλέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. • Παρέχει αξιόπιστες και αντικειμενικές αναλύσεις για συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας. • Συνεργάζεται με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για οικονομικά θέματα και πολιτικές. • Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο με τη διοργάνωση ημερίδων και συζητήσεων για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. • ∆ιατυπώνει προτάσεις χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα σχεδιασμού βιομηχανικής και αναπτυξιακής πολιτικής, απασχόλησης και κατάρτισης και προτείνει θεσμικές παρεμβάσεις σε θέματα ανάπτυξης και ενίσχυσης επιχειρήσεων και αγορών. • ∆ιοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκδίδει βιβλία για την προώθηση μελετών και ερευνών, σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς.

http://iobe.gr/


TRIIRIS THE WORLD OF GREEK EXPORTERS

THE MOST EXTRAORDINARY MAGAZINE

31 YEARS IN THE MOST IMPORTANT PLANET FOOD EXHIBITIONS

ANUGA

PLMA INTERFOOD&DRINK (SOFIA)

SIAL IFE

GULFOOD

FANCY FOOD

ABU DHABI

www.bbe.grΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

ικά & μ ο κ ο ρ υ Τ , τα έα ρ Κ Ντόπια ϊόν τα ο ρ Π ά ικ μ ο κ το κ α λ α Γ Παραγωγής μας !

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου ιδρύθηκε το 1926 από έναν πολύ μικρό αριθμό πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών για την εξυπηρέτηση των μελών τους. Σταδιακά, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην επικράτεια του νησιού αυξήθηκαν στους 32, με φυσικά μέλη 3.654 αγροτοκτηνοτρόφους. (Χρησιμοποιούμε τον όρο «αγροτοκτηνοτρόφοι», διότι στην περιοχή μας τα επαγγέλματα του αγρότη και του κτηνοτρόφου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους – πλέον του 90% των μελών μας είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι ταυτόχρονα). Επίσης, με την πάροδο των ετών και οι δραστηριότητες της Ένωσης αυξήθηκαν και, το 1955, κάποιοι από τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού, θέλοντας να φτιάξουν δικό τους τυρί, λόγω του ότι η αγελαδοτροφία αναπτυσσόταν με ταχείς ρυθμούς και η παραγόμενη ποσότητα γάλακτος αυξανόταν, άρχισαν να συγκεντρώνουν το γάλα τους, η δε Ένωση τούς παρείχε την τεχνογνωσία. Έτσι, προέκυψε η περίφημη σήμερα ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ. Επειδή το συγκεκριμένο προϊόν κέρδισε το καταναλωτικό κοινό και η παραγωγή μεγάλωνε, η Ε.Α.Σ. Νάξου αποφάσισε (1996) να προχωρήσει στην Πιστοποίηση της Γραβιέρας Νάξου ως Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). Στο μεταξύ, η Ένωση προχώρησε, δαπανώντας τεράστια ποσά, στη δημιουργία μιας σύγχρονης Τυροκομικής Μονάδας (Βιομηχανία Γάλακτος). Η εν λόγω μονάδα είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 22000:2005, ΙSO 9001:2008 και AGROCERT και ως βασικές δραστηριότητές της έχει την παραλαβή αγελα-

δινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος από κτηνοτρόφους της Νάξου και μόνον, με σκοπό την επεξεργασία και τυροκόμησή του. Διαθέτει σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Χημείο, τηρεί όλους τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, ώστε σε καθημερινή βάση να ελέγχει την προσκομιζόμενη πρώτη ύλη, την ασφαλή τυροκόμηση, τη σωστή ωρίμανση και συντήρηση των παραγόμενων τυροκομικών προϊόντων. Παράλληλα, παρέχει πληροφορίες στους παραγωγούς περί Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων. Ταυτόχρονα, η Ε.Α.Σ. Νάξου επένδυσε μεγάλα ποσά στο άλλο σημαντικό προϊόν της Νάξου, την ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ, δημιουργώντας ένα σύγχρονο Πιστοποιημένο Συσκευαστήριο (με ίδια κεφάλαια), ενώ προ μερικών ετών προχώρησε και στην Πιστοποίηση της Πατάτας Νάξου ως Προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε). Το προαναφερθέν Συσκευαστήριο είναι Πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2005, ISO 9001:2008 και GLOBAL. Επίσης, η Ε.Α.Σ. Νάξου διαθέτει ειδικά, επιλεγμένα και ελεγμένα αγροτεμάχια, τα οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή πατάτας Νάξου Π.Γ.Ε. Το 2014 η Ε.Α.Σ. Νάξου μετατράπηκε σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία, στηριζόμενη σε 12 πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι αποτελούν και τους Μετόχους της Εταιρείας. Σήμερα, η Ε.Α.Σ. Νάξου απασχολεί 120 μόνιμους εργαζόμενους και περίπου 40 εποχικούς, ενώ διοικείται από 5 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανέλαβε τη διοίκησή της την 1η Ιανουαρίου 2015. Επιπροσθέτως, διαθέτει μεγάλο δίκτυο διανομής και τροφοδο-

σίας των προϊόντων της στη Νάξο και στα γύρω νησιά (Μικρές Κυκλάδες, Πάρο, Σαντορίνη και Μύκονο) καθώς επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, στην πορεία της μέσα στον χρόνο, η Ε.Α.Σ. Νάξου έχει κατακτήσει αρκετές διακρίσεις και βραβεύσεις, με κορυφαίες το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ στην Ελλάδα και τα δύο Αστέρια στον Διαγωνισμό Ανώτερης γεύσης στο Ινστιτούτο iTQi των Βρυξελλών (2015, 2016, 2018). Τέλος, εκτός από την έντονη εμπορική της δραστηριότητα η Ε.Α.Σ. Νάξου έχει να επιδείξει και σπουδαίο κοινωνικό έργο. Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. Νάξου Στο νησί της Νάξου εκτρέφονται περίπου 4.000 γαλακτοφόρες αγελάδες, 6.000 βοοειδή για πάχυνση και πάνω από 120.000 αιγοπρόβατα. Επίσης, βασική καλλιέργεια του νησιού αποτελεί η πατάτα, με ετήσια παραγωγή (εαρινή και φθινοπωρινή) περίπου 6.000.000 κιλά. Οι περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι μέλη της Ε.Α.Σ. Νάξου και διακινούν μέσω αυτής τα προϊόντα τους, ενώ προμηθεύονται από εκείνην όλες τις πρώτες ύλες που χρειάζονται. ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.: φρέσκο παστεριωμένο γάλα, σοκολατούχο γάλα, γιαούρτι, φρέσκο βούτυρο. Παραγωγή: περίπου 300 τόνοι. ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.: (α) Γραβιέρα Νάξου (Π.Ο.Π.) 1.000 τόνοι, (β) κεφαλοτύρι Νάξου, ορεινό


Νάξου, Γίδινο Νάξου, Γραβιέρα Νάξου με ελληνική τρούφα, Γραβιέρα με βότανα Νάξου, Καπνιστή γραβιέρα Νάξου: περίπου 200 τόνοι παραγωγή. ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (Π.Γ.Ε.) ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.: 4.000 τόνοι. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΝΑΞΟΥ: 300 τόνοι. Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη παρουσίαση θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά στο κορυφαίο προϊόν της Ε.Α.Σ. Νάξου, τη ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ Π.Ο.Π.. Η γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. είναι ένα κίτρινο σκληρό τυρί το οποίο ωριμάζει

για περισσότερες από 90 ημέρες πάνω σε ξύλινα ράφια, αποβάλλοντας σταδιακά την υγρασία του και κατόπιν συσκευάζεται και διατίθεται στην αγορά. Είναι η μοναδική γραβιέρα στην Ελλάδα με βάση το αγελαδινό γάλα που είναι χαρακτηρισμένη και πιστοποιημένη ως Π.Ο.Π., διότι παρασκευάζεται από 80% κατ’ ελάχιστον αγελαδινό γάλα και 20% κατά μέγιστο αιγοπρόβειο. Επίσης, ως Π.Ο.Π., παράγεται από 100% αγνό και γνήσιο γάλα Νάξου χωρίς προσμίξεις, από ζώα που έχουν εγκλιματιστεί και εκτραφεί για πολλά χρόνια στην Νάξο. Το Α και το Ω στην παρασκευή της γραβιέρας Νάξου Π.Ο Π. είναι η ποιότητα της πρώτης ύλης

και η παραδοσιακή τυροκόμηση. Ορισμένα ακόμη στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κίτρινα τυριά της αγοράς είναι η ήπια γεύση της, η πολύ χαρακτηριστική επίγευσή της και η μεγάλη περιεκτικότητά της σε ασβέστιο (για να παραχθεί ένα κιλό γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π. χρειαζόμαστε 11 κιλά γάλα). Η γραβιέρα Νάξου ΠΟ.Π. έχει χαρακτηριστεί από πολλούς επιστήμονες και ινστιτούτα ως ένα από τα πλέον κατάλληλα τυριά για κατανάλωση από άτομα νεαρών ηλικιών, διότι βοηθά στην ανάπτυξή τους.

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε. Κεντρικά Γραφεία: 3o χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκείου (θέση Λουκάκι), 84300, Νάξος Τηλέφωνο: (+30) 22850-25340, 22850-22883 • Fax: (+30) 22850-22240 www.easnaxos.com • Ε-mail: easnaxos@otenet.gr https://www.facebook.com/easnaxou/ https://www.instagram.com/easnaxou/


CHEESE PRODUCTS

Exports on the Rise

The cheese product market is a steadily growing market. The great advantage at the hands of manufacturers active in the cheese market is feta, the product that became protected for Greek producers last year signaling rapid developments in the sector, for both large and small production units. At the same time, cheese products cover about 80% of the total dairy exports. With an average annual increase of 3-5% in domestic consumption, sector firms (large and small) are planning their 1.8 billion euros. With cheese being indispensable on a daily basis on every Greek table, it is estimated that Greeks consume 26 kg of all types of cheese per annum, of which 12 kg are feta. Greeks are among Europeans with the greatest per capita cheese consumption and on an annual basis spend 178 euros per capita, at the same time when Norwegians, who are in first place in terms of cheese consumption, spend 190 euros. The cheese market is a broadening market on an upward course, while tough competition is now becoming apparent It must be noted, that the non-profit organization Cheesenet has initiated a consumer information campaign on feta, its production process, and its affirmation as a Protected Designation of Origin product. The campaign is mainly aimed at young consumers within the EU and it utilizes modern means to convey its message (web site, infokiosks, pc games, etc), creating the proper consumer awareness about the specific DECEMBER 2021 80


The dairy Exarhos is operating SINCE 1948 in Elassona, a small town under the Olympous. Its a modern unit grounded with the latest technological developments. All these years developed rapidly, always axiopoiontas and correctly applying the developments in the production of proionton. TODAY IS TO PRESENT A WELL-EQUIPPED DAIRY IN AN AREA OF 4800 M MODERN TECHNOLOGY WITH A CERTIFIED LABORATORY (SELF) AND HIGHLY TRAINED STAFF. The milk is collected from the mountainous region of Elassona and 70% sheep and goats 30% (protected designation of origin). The company EXARHOS based on the quality of its products, WHICH ARE AVAILABLE IN THE DOMESTIC AND EXTERNAL MARKETS.

www.exarhos.gr, email sales@exarhos.gr tel.2493023877, fax.2493025161


CHEESE PRODUCTS

product. The program is currently on its way to the other EU countries after going through the Greek cities of Patra, Ioannina, Karditsa, and Thessaloniki.

Increased Consumption One of the market characteristics during the last few years, is the significantly increased consumption of packaged cheeses and especially feta. From the sale of bulk products we have moved on to packaged products, especially through super markets. However, packaged products have yet to dethrone products sold in bulk, which hold the lion’s share. In any event, this is independent of the fact that large industrial firms that have name brands and packaged products are managing to gradually marginalize traditional producers, as they raise their shares of overall cheese production, as consumers are turning more and more towards packaged cheese products.

The Feta Name Is Strong on International Markets It is indicative that already packaged products hold 10% of the overall market and are showing significant growth rates surpassing 15%. The 29.6 kg of per capita consumption in Greece, the strong feta name on international markets, and the fact that the decision has bound the hands foreign firms that until recently produced white cheese they sold as feta signal the upcoming changes in the sector. The large dairies that entered the sector dynamically a few years ago, have managed to gain significant market shares, at the same time broadening the pie they share among themselves and with smaller producers, while firms importing cheese products that maintain large percentages of overall consumption are also steadily in high places. Dairy products hold a significant position in the broader food sector, as the large dairies have dynamically entered into production and distribution of cheese products, utilizing to the maximum new technologies, through the large investments they’ve made. Thus, cheese making, from a widely dispersed traditional activity is taking on an industrial character, at the same time increasing its volume on the market. The increased consumption of packaged cheese products, and of brand names in general, reaffirms that the cheese product sector is a state of growth. And it’s only natural that a market where those involved share 1.8 billion euro pie sparks off competition with moves that at times surprise and at other times augur rapid reshuffles. DECEMBER 2021 82


êÜèå ìÝñá

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΟΛ, Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ • ΤΗΛ. 2421095095-2421095372-2421095638 • FAX. 2421095275 e-mail: evol@easvolou.gr, www.evol-easvolou.gr


CHEESE PRODUCTS

Competition Intensifies Competition has increased especially after the entry of the large dairy industries that have proceeded with cheese production, either by buying existing producers, or by establishing new units. This fact in conjunction with the further industrialization of the production process of many firms, has resulted in the gradual change of the sector’s image; cheese making is becoming an industrial activity from a traditional one. Furthermore, the increasing demand for packaged/standardized cheese products has imposed changes in the organization of production and has constituted one more factor in the growth of the large industrial units. The sector contains a significant number of production units, the majority of which are small sized cottage industries and agricultural units with a low productive capacity, of a mainly local character. Thu number of such units is decreasing over the last few years, since many of these are incapable of competing with industrial concerns in terms both of production and on the commercial level. The large industries, mainly, by making significant investments over the last few years have modern technological equipment and organized and broad distribution networks through which they can cover almost the whole of Greece. Te productive sector is complemented by companies dealing in packaging/standardization, which essentially cover the growing needs of the market for packaged products. Overall cheese consumption is expected to continue to rise with an annual rate of 1-2% over the next few years, although per capita consumption in Greece is already at high levels (25-26 kg per person in recent years) compared to other European countries. Packaged/standardized products are showing positive growth trends, despite the fact that their final price is higher than the price of products distributed in bulk form.

F DW

FoodrinkWorld

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών

Ôçë.: (+30210) 8838817, 8814731 , 8837107 Fax:(+30210) 8236331, www.bbe.gr • email: b_b@otenet.gr, info@bbe.gr DECEMBER 2021 84


Dalakoura Dairy L.T.D is a company that operates since 1965. Hard work,knowlegde and family's passion for the production of cheese products brought the development in time. In 1995 new and modern facilities are built that include all the places for the production, the maturing and the disposal of company's cheese products which are located in the 3rd km of Almyros-Anavras. The company receives milk from herds of small capacity which graze at high altitude to avoid attack of the raw material of aflatoxin M1. It provides all the necessary equipment and working conditions to ensure the quality and safety of the product.

The packaging of cheese products is made from the latest technology machines in a high quality standard enviroment so as to fullfill all the appropriate conditions. Feta cheese, goat cheese, anthotiro, kefalotyri are some of the company's products. The company has an ISO 22000:2005 certificate and a Quality Managment System Food Safety in accordance with the International standards IFS & BRC for the production, packaging and marketing of prepared foods. Company's main goal is to have a leading role in the field of Traditional Greek cheeses and to expand in new markets in Greece as well as abroad.

Dalakouras Dairy L.T.D Traditional cheeses of Almyros 3rd km Almyros-Anavra of Magnesia, Greece • Tel.; +30 24220 22022 - Fax.; +30 24220 26466 Email: othrisltd@gmail.com


F DW

FoodrinkWorld Βιομηχανίες τροφίμων & ποτών

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών Βιοτεχνίες τροφίμων & ποτών Σουπερ Μάρκετς

Βιομηχανίες nonfood προϊόντων Βιολογικά προϊόντα

Συσκευασία

Αντιπροσωπείες - Διανομές

Παροχή υπηρεσιών

Εξοπλισμός

Ζαχαροπλαστεία

Εστιατόρια

Καφετέριες

Αρτοποιεία

Ξενοδοχεία

Μπαρ

Λάβετε μέρος στο πιό διάσημο ελληνικό site γιά να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

FoodrinkWorld ...äéåêäéêÞóôå ôï ìåñßäéï óáò óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ

Λάβετε μέρος στις δράσεις μας σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία.

Ôçë.: (+30210) 8838817, 8814731 , 8837107 Fax:(+30210) 8236331, www.bbe.gr • email: b_b@otenet.gr, info@bbe.gr


!

U

ER

FILL

N

AKE

ED

SH

TIL C O V

Keep your cheese fresh & tasty! 1L

Bottled Brine

Preserves the cheese for longer time. Protects it from unpleasent odours. Maintains the original flavour . Suitabble for all type of white cheeses, packaged or draft

D.KISSAS BROS & CO MOUZAKI KARDITSA, GREECE tel. +302445041470

www.kissas.gr
Finest Greek Products

Ποιοτική Υπεροχή & Παράδοση H Nature Blessed γεννήθηκε, μέσα σε μια ιδιαίτερη εποχή και με μεγάλο πείσμα. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία έχει ως έδρα την Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου όπως επίσης και στην παραγωγή αρτυμάτων με βάση το ελαιόλαδο. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 και από την QMS-CERT. Πιστεύουμε στο ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πιστεύουμε στην ποιότητα του και στους ανθρώπους που το παράγουν. Όλα μας τα προϊόντα είναι από ελληνικούς ελαιώνες, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, και Αγροτικούς συνεταιρισμούς. Μέσα από τα προϊόντα μας σας προσφέρουμε μια μοναδική γευστική εμπειρία, με σκοπό να σας προτείνουμε μόνο τα καλύτερα και πάντα με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σήμερα η Nature Blessed προωθεί παγκοσμίως μια σειρά αυθεντικών ελληνικών προϊόντων με πολλά βραβεία και διακρίσεις, που ξεχωρίζουν για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητά τους.

Εμπορία Εξαγωγή Ελαιολάδου και Τυποποίηση αυτού Βιπε Σίνδος Θεσσαλονίκης, είσοδος Α΄ Ο.Τ. 19, Κτήριο 7 ΤΚ 57022 Θεσσαλονίκη, Κεντρικη Μακεδονια, Ελλαδα Tηλ. 2310796393

www.natureblessed.gr, info@natureblessed.gr www.facebook.com/natureblessedoliveoil www.instagram.com/natureblessedoliveoil/ www.linkedin.com/in/nature-blessed/


Finest Greek Products

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο είναι σωστή Διατροφή, Υγεία, και Ευζωία

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Ανεξαρτησία σε όλα τα στάδια της παραγωγής και επενδύσεις στο προϊόν Όλη η φιλοσοφία της λειτουργίας του εμπνέεται από το τρίπτυχο της ανεξαρτησίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της διαρκούς ανάπτυξης του προϊόντος καλλιεργητικά και εμπορικά μέσω της πολυεπίπεδης δικτύωσης ● Iδιόκτητες ψυκτικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας άνω των 57.000 m3. ● Ηλεκτρονικό διαλογητήριο - συσκευαστήριο και προγραμματισμός επένδυσης για αντικατάστασή του με νέο υπερσύγχρονης τεχνολογίας. Μηχανολογικός εξοπλισμός για δημιουργία διάφορων συσκευασιών, ώστε να είναι εφικτή η ευρύτερη προώθηση του προϊόντος στην αγορά.

● Ιδιόκτητος στόλος 5 φορτηγών - ψυγείων για μεταφορά των προϊόντων. ● Ιδιόκτητα Καταστήματα στις κεντρικές λαχαναγορές της χώρας, από το 1965 στην Αθήνα και από το 1973 στη Θεσσαλονίκη. ● Συνεργασία με το πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων όλων των επώνυμων αλυσίδων Super-Market. ● Ευρεία γκάμα ποικιλιών μήλων, αχλάδια, ακτινίδια, κεράσια, κάστανα και προϊόντα από άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες της περιοχής. Κύρια ποικιλία τα Π.Ο.Π. κόκκινα μήλα Ζαγοράς (Starking Delicious). ● Πετιμέζι από τα Π.Ο.Π. Φιρίκια Πηλίου, το πρώτο προϊόν μεταποίησης μήλου που παράγεται στα εργαστήρια του Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, με το εμπορικό σήμα ZAGORIN.

www.zagorin.gr • e-mail:zagora@otenet.gr


Your partner in international expansion We provide you with Passport Certifications to enter the markets of: Halal Kosher Vegan Vegetarian FDA Registration (USA)

200+

clients in our area

Verpackungsgesetz Registration (Germany) We assist you with services from our: Main office in Thessaloniki, Greece Partner’s offices in Nicosia, Bucharest and Pristina New office in Cairo Greekexports SMPC Passport Certifications | International Exhibitions | Exports Consulting 2 Straitsa Str, 57001 Thermi, Thessaloniki, Greece T. +30 2310 474115 / +30 6951800865 E. info@greekexports.org W. www.greekexports.org

Now new office in Cairo

CYPRUS


Your partner in international expansion 200

Plant-based global market evolution

160 bn € 150

100

80 bn €

50

0

2019

2024

Wish to exploit the trend? We proudly present you the V-label vegan and vegetarian certifications for plant-based meat, dairy, fish, snacks, and cosmetics. more than 2000 companies certified and 35000 products labelled Greekexports SMPC Official Partner of V-label GmbH for Greece, Cyprus and Kosovo 2 Straitsa Str, 57001 Thermi, Thessaloniki, Greece T. +30 2310 474115 / +30 6951800865 E. v-label@greekexports.org W. www.greekexports.org

CYPRUS


Γνωρίζοντας καλά τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς για ποιοτικά χαρτιά, αλλά και για τους σύγχρονους και οικολογικούς τρόπους συσκευασίας, ιδρύθηκε η εταιρεία μας με αντικείμενο την Αντιπροσωπεία & Εμπόριο Χάρτου-το 1998 από το Γκιντίδη Ιωάννη. Αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο επώνυμες χαρτοβιομηχανίες από τη Τσεχία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Εσθονία, την Ουγγαρία τη Ρουμανία και τη Σερβία. Παράλληλα είμαστε από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χάρτινης τσάντας στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους μακροχρόνιους πελάτες συγκαταλέγονται τα ΙΚΕΑ, ΚFC, INTERSPORT και πολλοί άλλοι. Η εταιρεία μας συγκαταλέγεται στους πιο θερμούς υποστηρικτές της χάρτινης τσάντας ήδη από το 1998. Η ικανοποίηση των πελατών μας και οι χιλιάδες τόνοι χαρτιού, μας αποδεικνύουν ότι η έναρξη των δραστηριοτήτων μας ήταν μία πολύ σωστή επιλογή. Η ποιότητα, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και η πλήρης υποστήριξη των χαρτοβιομηχανιών που αντιπροσωπεύουμε, μας ανέπτυξαν και μας γέμισαν με αισιοδοξία για όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα το 2018, με τη βοήθεια της δεύτερης γενιάς ο στόχος μας παραμένει η αξιόπιστη και τίμια παροχή υπηρεσιών στους διάφορους εμπόρους και μεταποιητές χάρτου. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καταλληλότερες πρώτες ύλες στους πελάτες μας για τις ανάγκες εκτύπωσης και συσκευασίας. Κοινωνική ευθύνη της εταιρείας Η εταιρεία μας ασχολείται αποκλειστικά με χάρτινα προϊόντα. Το χαρτί παράγεται από χαρτοπολτό ο οποίος προέρχεται από τις ίνες σελλουλόζας του ξύλου, μια τυπική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Κατά κύριο λόγο, κόβονται τα πιο ηλικιωμένα δέντρα τα οποία είναι ακατάλληλα για επεξεργασία ξύλου και δε συμβάλλουν τόσο πολύ πια στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Επιπλέον τα χαρτιά που χρησιμοποιούμε είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκής προέλευσης από 100% ελεγχόμενες πηγές. Για κάθε δέντρο που κόβεται φυτεύονται περισσότερα με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η έκταση των δασικών περιοχών να έχει αυξηθεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Έτσι οι χαρτοβιομηχανίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η παραγωγική διαδικασία του χαρτιού γίνεται επίσης ολοένα και πιο οικολογικός. Η βιομάζα που παράγεται κατά την παραγωγή, επαναχρησιμοποιείται και με αυτό το τρόπο η χαρτοβιομηχανία καλύπτει μέρος των ενεργειακών της απαιτήσεων, ενώ το νερό καθαρίζεται κάτω από πολύ αυστηρούς κανονισμούς. Τέλος το χαρτί ως τελικό προϊόν είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και βιοδιασπώμενο. Δε καταστρέφει τα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και δεν είναι βλαβερό για τη δημόσια υγεία. Όλα αυτά καθιστούν τις χάρτινες συσκευασίες τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Οι φυσικές εγκαταστάσεις και η ιστοσελίδα της εταιρείας μας είναι πλήρως προσβάσιμες από ΑμεΑ. Οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας είναι μέλη και εθελοντές σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος. Η εταιρική μας δράση είναι πάντα δίκαιη και σκοπό έχει την ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών. Ακολουθούμε αυστηρά μια πολιτική τιμιότητας και σεβασμού απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το κράτος.


Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και σιροπιαστών με την επωνυμία «Σιροπιαστά Θεσσαλονίκης» και έδρα τα Διαβατά Θεσσαλονίκης, παρασκευάζει γευστικά, σιροπιαστά γλυκά, βασισμένα σε αυθεντικές συνταγές, με μεράκι και αγνές πρώτες ύλες που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό γευσιγνώστη του είδους. Η άριστη ποιότητα, ο σεβασμός στην παράδοση και στον πελάτη είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας της επιχείρησης, η οποία μετρά πολλά χρόνια εμπειρίας στον εγχώριο εμπορικό τομέα, αλλά και στα Βαλκάνια και τη Γερμανία. Παρασκευάζοντας πάνω από 100 είδη σιροπιαστών γλυκών, η επιχείρηση τηρεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την κατοχύρωση της ποιότητας και της μοναδικής γεύσης των προϊόντων της.

Χρυσοστόμου Σμύρνης 71, Διαβατά, Θεσσαλονίκη - Τ.Κ.: 57008 | Τ: 2310783737 www.siropiastathessalonikis.gr

siropiasta_Thessalonikis

siropiasta_thessalonikis


non-processed honey and royal jelly PRESENTATION of Natural Products "Melis" Melis cosmetics are natural products and contain bee derivatives such as honey, royal jelly, beeswax and propolis as well as natural organic oils as basic raw materials. The beneficial properties of these products in health in general, and in cosmetology in particular, have been known since ancient times, but what makes Melis cosmetics completely separate is the special way of producing their raw materials, from our own beekeeping, with our own personal diligence and care.

The natural cosmetics of the Melis Easy series, with many raw materials such as honey, Royal jelly, beeswax, propolis and a combination of fine organic oils, have been specially formulated to offer deep moisturizing, nourishing & skin rejuvenation. With a high content of active ingredients and rich in antioxidants, vitamins and amino acids, they provide the necessary elements that our skin needs to stay fresh and youthful. With targeted action to achieve good appearance and skin protection, it is suitable for all skin types.

The beekeeping that we have founded and applied, and which we have called "PALACE SPIRITUAL HONEY", is a global originality and is based on the "exploitation" of bees without the use of any pharmaceutical or other chemical / toxic preparations. It is also based on the mild, non-predatory exploitation of bees, since our honeybees have a permanent place and we do not transport them to different places, while we only make the summer honey, consisting mainly of thyme and ivory. On the contrary, the honey of spring and autumn flowers, are allowed to be consumed by the bees themselves, which gives them health and pleasure!

B - Melis Plus Series: Anti-Aging, Firming, Intensive Moisturizing & Nourishing The innovative Melis Plus facial & body care line with targeted action to offer anti-aging, firming, intensive moisturizing & nourishing. With a high content of active and antioxidant ingredients, vitamins and amino acids, they provide the necessary elements that our skin needs to stay fresh and vigorous. With targeted action to combat the signs of aging, it is suitable for all skin types.

Our products are manufactured in a well-equipped laboratory, which is officially approved and recognized by the Hellenic Organization for Medicines and Cosmetics (ΗΟΜC) and is, one by one, dermatologically tested. The Melis Cosmetics Laboratory works in accordance with all European Union provisions and is staffed by experienced scientific staff. A - Melis Easy Series: Deep Moisturizing, Nourishing & Rejuvenating.

C - New series: They are under investigation and soon they will take production three new product lines: - Complete line Melis Men. - Complete Melis Baby series. - Integrated Melis Sun-Care Series. All three new series of cosmetic products are based on bee derivatives. Note: All of our products do not contain petroleum derivatives or prohibited raw materials and do not experiment with animals for their production.


non-processed honey and royal jelly


Καλλυντικά

ÅîùóôñÝöåéá ôùí êáëëõíôéêþí

Οπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα οι Έλληνες εμπιστεύονται σε συντριπτικό ποσοστό τους επιχειρηματίες, ως προς την ικανότητα τους να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Το 69,5% εμπιστεύεται τον επιχειρηματικό κόσμο, το 20,2 % απαντά «Δεν ξέρω», ενώ το 10,3% δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στους πολιτικούς.

δεν είχε εισχωρήσει στα ράφια των Super Markets. Είμαστε ευτυχείς που οι επιχειρηματίες αντελήφθησαν εγκαίρως την σπουδαιότητα του κλάδου.

Η Βιομηχανία Καλλυντικών, η λεγόμενη «Όμορφη Βιομηχανία», αντιστέκεται στην κρίση με την εξωστρέφεια και τις καινοτομίες του κλάδου. Οι εταιρείες που συμμετέχουν συμβάλλουν με τις επενδύσεις τους σ’ ένα αξιόλογο κύκλο εργασιών και απασχολούν περίπου 20.000 εργαζόμενους.

Οι εταιρείες καλλυντικών αυξάνουν τις πωλήσεις τους μέσα στα Super Markets, γιατί οι αγορές θέλουν εκτός από την αγοραστική δύναμη και καλή ψυχολογία αγοραστού, που το Super Market διαθέτει αυτή την προδιάθεση στις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Οι εταιρείες είναι ελληνικές και πολυεθνικές με δραστηριότητες μέσω Super Market, πολυκαταστημάτων, φαρμακείων, ιατρών, spa, κέντρων αισθητικής, κομμωτηρίων και door to door. Είναι γνωστό ότι η αγορά του Super Market, η λεγόμενη αγορά προϊόντων ευρείας, δίνει τις καλύτερες επιδόσεις στον κλάδο μας. Επίλεκτα καλλυντικά ομορφιάς πληρούν τους ειδικούς χώρους των καταστημάτων και αλίμονο, εάν το καλλυντικό

Επίσης σημαντικό για την βιομηχανία καλλυντικών, είναι οι εξαγωγές, ως αντίδοτο στην κρίση. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ελληνική εξαγωγική επιχείρηση που είναι κατά βάση μεσαία επι-

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

114Καλλυντικά

τελευταία 10 χρόνια. Θεωρούμε ότι θα σταθεροποιηθούν οι πωλήσεις. Όμως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμός των παρορμητικών αγορών. Τα προϊόντα που διακινούνται στα Super Markets είναι οι βαφές, τα σαμπουάν και αφρόλουτρα, οι σειρές προσώπου και σώματος, οι οδοντόκρεμες, τα σαπούνια, τα εποχικά αντιηλιακά, τα ξυριστικά, τα παιδικά καλλυντικά και τώρα τελευταία τα εποχικά αντιηλιακά και τα χαρτομάντιλα. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι στην αγορά των ευρείας κυριαρχούν, ως επί το πλείστον, οι εταιρείες που σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες των Super Markets αναπτύσσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δηλαδή ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών με εξειδικευμένα προγράμματα εταιρικής ευθύνης για την συνεισφορά στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στους εργαζομένους και γενικά στην αγορά. Η εταιρική ευθύνη είναι κυρίαρχος μοχλός του υπεύθυνου επιχειρείν και του υπεύθυνου καταναλωτή.

χείρηση με έλληνες εργαζόμενους πολλών ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο κλάδος θέλει σήμερα μεγάλη υποστήριξη, όπως και οι υπόλοιποι παραγωγικοί κλάδοι της χώρας. Οι εταιρείες μας επιζητούν διεύρυνση των Διεθνών Εκθέσεων SUPER MARKETS παγκοσμίως, με τα καλλυντικά που πλέον έχουν μεγάλη συμβολή στις νέες αγορές.

Το μέλλον είναι εδώ και αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες άλλαξαν, αφού όλα γύρω μας κινούνται διαφορετικά και οι καταναλωτές ακολουθούν τους ρυθμούς αυτούς, δημιουργώντας εμπορικούς χώρους που καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις. Οι οικολογικές ευαισθησίες μας αυξήθηκαν και τα νέα καινοτόμα προϊόντα είναι τα περισσότερα φυσικά προϊόντα και είναι τοποθετημένα στα ράφια των αλυσίδων των Super Markets.

Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι στην εικόνα του SUPER MARKET στην ελληνική αγορά, αλλά και στην Βαλκανική αγορά, κυριαρχούν οι μεγάλοι παίκτες ελλήνων επιχειρηματιών. Σήμερα υπάρχει συρρίκνωση του τζίρου γενικώς και μεγάλος ανταγωνισμός που μέχρι στιγμής φαίνεται να ευνοεί τους καταναλωτές με τις προσφορές και τις μειώσεις των τιμών. Ο καταναλωτής πλέον στρέφεται στα μεγάλα καταστήματα όπου τα ωράρια ευνοούν όλους. Στον χώρο αυτό η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη σε αντίθεση με άλλα δίκτυα.

Η προσωπική φροντίδα είναι ένας νέος τρόπος ζωής. Ανακαλύφθηκαν πλέον νέες λέξεις στους άνδρες και στις γυναίκες, όπως ανανέωση, χαλάρωση και δεν είναι τυχαίο ότι ο καλύτερος τρόπος για να ερμηνευτεί το «όμορφο» με έναν ανθρωπολογικό τρόπο είναι ο εξής «όμορφο είναι ότι θεωρείται σωστό και κοινωνικά αποδεκτό». Τα Super Markets αποδέχθηκαν πλήρως τα προϊόντα ομορφιάς και υγιεινής και είναι οι ανερχόμενοι παίκτες στον χώρο του καλλυντικού.

Όπως φαίνεται στις εγχώριες αγορές των καταναλωτών στα Super Markets η μηνιαία δαπάνη, ανά οικογένεια, έχει ετήσια μείωση -10%. Τέτοια μείωση δεν είχε παρουσιασθεί ποτέ ξανά στα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

116ΠΣΒΑΚ

1. Πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθούν σε επίπεδο τόσο αξίας (και αν είναι δυνατόν και σε επίπεδο όγκου πωλήσεων-τεμαχίων) οι παρακάτω αγορές:

Κατηγορίες προϊόντων Περιποίηση μαλλιών Περιποίηση προσώπου Περιποίηση σώματος Προϊόντα μακιγιάζ Αρώματα Σύνολο πωλήσεων καλλυντικών

Ετήσια Μεταβολή (%) 2020

2021 (Πρόβλεψη)

2022 (Πρόβλεψη)

-4,5% -1,9% 2,6% -35,3% -24,7%

5,1% 15,1% 10,2% 4,8% 6,7%

1,7% 6,8% 6,5% 15,7% 3,8%

-11,2%

8,1%

5,8%

2. Πώς επηρέασε την αγορά η επιδημία της COVID-19 και τα συνακόλουθα περιοριστικά μέτρα το 2021; Ποιες κατηγορίες επηρεάζονται περισσότερο και πότε θεωρείτε ότι θα ανακάμψει η αγορά; Η πανδημία επιτάχυνε σημαντικά την πρόοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου οδηγήθηκαν οι καταναλωτές λόγω των περιοριστικών μέτρων. Τόσο τα πιο καθιερωμένα κανάλια στο ηλεκτρονικό εμπόριο όπως τα e-pharmacies μέχρι και τα πιο αναδυόμενα όπως το e-grocery, σημείωσαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αντιθέτως, σημαντική πτώση εμφάνισε το brick and mortar κανάλι. Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, τα κανάλια των σουπερμάρκετ και των φαρμακείων παρέμειναν ανοιχτά, γεγονός που βοήθησε στη συντήρηση των πωλήσεων. Το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν για τα πολυκαταστήματα και καταστήματα καλλυντικών, για τις boutiques και τα κομμωτήρια. Ως εκ τούτου, οι κατηγορίες που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν το μακιγιάζ και τα αρώματα. Προβλέπονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για την αγορά το 2021 και το 2022. 3. Πώς επηρεάζονται οι πωλήσεις των premium και των mass προϊόντων; Επίσης, πως εκτιμάτε ότι θα κινηθούν οι μέσες τιμές στις εν λόγω κατηγορίες το 2021 και το προσεχές μέλλον, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προωθήσεις, προσφορές, εκπτώσεις, κτλ. ; Καθώς το βασικό κανάλι πώλησης των premium προϊόντων είναι τα καταστήματα καλλυντικών και τα πολυκαταστήματα, ήταν αναμενόμενο λόγω των περιοριστικών μέτρων και το κλείσιμο των καταστημάτων, οι πωλήσεις να σημειώσουν σημαντική πτώση. Αυτό ήταν το μοτίβο για το 2020 αλλά και για το 2021, όσο ήταν κλειστά τα καταστήματα. Από το άνοιγμα καταστημάτων και μετά, παρατηρείται σημαντική επάνοδος στις πωλήσεις των premium προϊόντων. Σχετικά με τις μέσες τιμές, δεν έχουμε διαθέσιμα τα συγκεκριμένα στοιχεία. 4. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι θα είναι οι βασικές τάσεις (καταναλωτικές, προϊοντικές και γενικότερα) στις παραπάνω αγορές για το 2021 και για το προσεχές μέλλον; Εκτιμούμε ότι το σύνολο τη αγοράς του beauty θα έχει άνοδο στο προσεχές μέλλον με σίγουρα μεγαλύτερο ρυθμό στα κατηγορίες περιποίηση προσώπου και μαλλιών ενώ η κατηγορία μακιγιάζ θα επανέλθει αλλά με αρκετά μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης . 5. Ποιες θα είναι οι τάσεις όσον αφορά τα κανάλια διανομής το 2021 (ευρεία-επιλεκτική-φαρμακεία-απευθείας πωλήσεις-κομμωτήρια-ινστιτούτα) και για το προσεχές μέλλον; Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα αποτελέσει ένα εξίσου σημαντικό κανάλι από εδώ και πέρα. Εκτιμούμε ότι ένα κομμάτι των καταναλωτών που το «γνώρισαν» μέσα στην πανδημία το και έκαναν τις πρώτες τους αγορές, θα αποτελέσει βασική προτίμησή τους στο μέλλον καθώς παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να υπήρξαν στις αποστολές των αγαθών, οι καταναλωτές αντιλήφθηκαν την άνεση και τις ευκαιρίες του συγκεκριμένου καναλιού. Στα κανάλια που είναι εφικτό, εκτιμούμε ότι θα γίνουν επενδύσεις στην omni channel εμπειρία του καταναλωτή, συνδυάζοντας το παραδοσιακό κανάλι με το ηλεκτρονικό. 6. Κάποια σχόλια σχετικά με την απόδοση κάποιων μεγάλων παικτών (τόσο κατασκευαστών όπως L' Oreal, Lancome όσο και διανομέων όπως Hondos, κτλ) το 2021. Κάποια σχόλια σχετικά με σημαντικές εξαγορές, συγχωνεύσεις, κτλ. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας; Δεν έχουμε διαθέσιμα τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

118Καλλυντικά

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων, είναι ένα επαγγελματικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1964. Μέλη του είναι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αντιπροσωπείες ελληνικών και ξένων καλλυντικών και προϊόντων αρωμάτων και μακιγιάζ εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί 60 επιχειρήσεις που καλύπτουν περίπου το 80% της αγοράς των καλλυντικών στην Ελλάδα. Ο κλάδος καλλυντικών παρουσιάζει σταθερή ετήσια αύξηση με ετήσιο τζίρο πάνω από 1 δις Ευρώ. Απασχολώντας άμεσα ή έμμεσα πάνω από 20.000 άτομα, η Βιομηχανία Καλλυντικών παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου μας. Σημαντικός παράγων προαγωγής του πολιτισμού, υγιεινής και ευεξίας στην ελληνική κοινωνία, η «όμορφη βιομηχανία» συμβάλλει εξίσου δυναμικά και σε άλλα ουσιαστικά ζητήματα: στην απασχόληση, στα δημόσια και κοινωνικά έσοδα και στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας.

Μέλη του συνδέσμου ADELCO A.E.

BOLTON HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

Πειραιώς 37 Τ.Κ. 183 46 Τηλ. +30.210.48.19.311-14 fax +30.210.48.16.790

ΜΟΣΧΑΤΟ

Ειρήνης 2 & Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ. 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ Τηλ. +30.210.48.97.800 fax +30.210.48.97.831 210.48.97.832

ALES GROUPE HELLAS Λεωφ. Ηρακλείτου 14-16 & Ιάσωνος 153 38 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ. 210.60.86.400 fax 210.60.86.401

COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Τ.Κ.

Αθηνών 89 Τ.Κ. 185 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. +30.210.48.31.900 -923, +30.210.48.95.399599 fax +30.210.48.95.457

AMWAY HELLAS Ε.Π.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 151, ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. +30.210.95.52.900 fax +30.210.95.52.970

Τ.Κ. 151 24

COSMETIA ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου & Δάμωνα Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ. +30.210.60.47.310-1 fax +30.210.60.47.312

AVON COSMETICS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ENTARCO A.B.E.E.

Λεωφ. Μαραθώνος & Θεσσαλονίκης 135 Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ. +30.210.66.05.500 fax +30.210.66.05.502 BAYER HELLAS AG Σώρου 18-20 Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. + 30.210.61.87.500 fax +30.210.61.87.575

15 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. +30.210.80.77.403 fax +30.210.80.76.084

FARCOM A.E. ΒΙ.ΠΕ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Τ.Κ. 57 001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. +30.231.0.837.077 fax +30.231.0.833.222

BEIERSDORF HELLAS A.E. Αγ. Νεκταρίου 2 Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ. +30.210.66.00.000 210.66.00.100 fax +30.210.66.12.344

FARMECO A.E. Αγ. Γλυκερίας 11 Τ.Κ. 111 47 Τηλ. +30.210.21.31.701 fax +30.210.21.36.036

BENOSTAN ΕΠΕ Πάριδος & Τροίας Τ.Κ. 152 35 Τηλ. +30.210.80.47.590 fax +30.210.80.31.839

ΒΡΙΛΙΣΣΙΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

120

ΓΑΛΑΤΣΙ.


Καλλυντικά

Τηλ. +30.210.96.52.040 fax +30.210.96.52.043

FRESH FORMULA A.E. 30οχλμ. Αθηνών-Λαυρίου Τ.Κ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Τηλ. + 30 22990 49037 fax + 30 2290 49034

OLIVEWAY ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 5ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου ΡΟΔΟΣ Τηλ. 2241.0.24.024 fax 2241.0.65.646

FREZYDERM A.B.E.E. Mενάνδρου 75 Τ.Κ. 104 37 Τηλ. +30.210.52.46.900 fax +30.21052.44.433

ΑΘΗΝΑ.

ORIFLAME HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κηφισίας 69, Τ.Κ. 151 24 Τηλ. +30.210.68.75.800 fax +30.210.68.11.191

GLAXOSMITHKLINE A.E.B.E Κηφισίας 274, Τ.Κ. 152 32 Τηλ. +30.210.68.82.373 fax +30.210.68.82.359

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κηφισίας 32 Τ.Κ. 151 25 Τηλ. +30.210.81.11.500 fax +30.210.81.11.502

ΜΑΡΟΥΣΙ

Μεσογείων 350 Τ.Κ. 153 41 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ. +30.210.77.15.353 fax +30.210.77.98.139

ΜΟΣΧΑΤΟ

Λεωφ. Τατοϊου 405 Τ.Κ. 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ Τηλ. +30.210.80.80.808 210.80.76.413 fax +30.210.80.77.791

25ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών Τ.Κ. 196 00 ΜΑΝΔΡΑ Τηλ. +30.211.17.64.216 fax +30.210.55.51.940

SHISEIDO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ασκληπιού 8, Τ.Κ. 145 68 Τηλ. 210.35.00.892 fax 210.81.61.850

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΕ Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4 Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. +30.210.68.75.555 fax +30.210.68.75.740 Εθνικής Αντιστάσεως 39α, Τ.Κ. 142 34 ΙΩΝΙΑ Τηλ. +30.210.61.88.500 fax +30.210.61.08.212

Εθνικής Αντιστάσεως 66 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ. + 30.210.67.45.555 fax + 30.210.67.73.731

ΝΕΑ

Σεφέρη 22 & Κονδυλάκη 37 Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ. +30.210.60.46.222 fax +30.210.60.48.730

Ν.

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Λεωφ. Λαυρίου 85 Τ.Κ. 190 02 Τηλ. +30.210.66.83.000 fax +30.210.66.45.108

NATURA PHARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Τ.Κ. 135 62

ΑΓ.

ΠΑΙΑΝΙΑ

ΑΦΟΙ ΤΖΙΜΑ Ο.Ε. Εδέσσης 2 Τ.Κ. 546 25 Τηλ. +30.231.0-552.805 fax +30.231.0-526.725

NEOGEN ΕΠΕ Τ.Κ. 166 74

Τ.Κ. 152 31

VERAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ

MACROVITA A.&E. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε. Παύλου Μελά 28 Τ.Κ. 143 42 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τηλ. +30.210.25.23.380 fax +30.210.25.11.294

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

SYMMETRIA WELLNESS AND AESTHETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

L'OREAL HELLAS Α.Ε.

Προμηθέως 9α

ΑΓΙΑ

PRODIS - ΘΩΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.B.E.

Καλύμνου & Κέννεντυ 36 ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τηλ. +30.210.23.81.336 fax +30.210.23.21.205

ΜΑΡΟΥΣΙ

PIERRE FABRE HELLAS A.E.

HENKEL HELLAS A.B.E.E. Κύπρου 23 Τ.Κ. 183 46 Τηλ. +30.210.48.97.200 fax +30.210.48.97.104

ΜΑΡΟΥΣΙ

PARFUMS CHRISTIAN DIOR A.E.B.E.

HELLENICA A.E. Xειμάρας 7 Τ.Κ. 151 25 Τηλ. +30.210.61.98.840 fax +30.210.61.98.847

Τ.Κ. 85 100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

ΓΛΥΦΑΔΑ

28ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, ΑΦΙΔΝΑΙ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

121


Καλλυντικά

Τηλ. +30.2.295.0.45.105 fax +30.2.295.0.45.250

Τηλ. +30.210.24.19.800, fax +30.210.24.19.818 Π. Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. FRΟΪKA Αγησιλάου 36 Τ.Κ. 166 75 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Τηλ. +30.210.96.05.610 fax +30.210.96.29.105

Γ. Ν. ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Οιδίποδος 19 Τ.Κ. 104 43 Τηλ. +30.210.51.50.652 fax +30.210.51.48.094

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΟΣ Θ. ΣΚΟΥΤΑΣ Α.Ε.

Γ. Ν. ΠΑΧΩΠΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Σινώπης & Αυλίδος 28 Τηλ. +30.210.77.95.118 fax +30.210.77.05.604

Μενεξέδων 15 Τ.Κ. 156 62 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. +30.80.76.726 +30.210.90.10.816 fax +30.210.80.76.726

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Αγ. Κωνσταντίνου 49 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. +30.210.87.64.000 fax +30.210.87.64.100

ΔΡ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε. Παλ. Μπενιζέλου 5 Τ.Κ. 105 56 Τηλ. + 30.210.32.97.158 fax + 30.210.32.30.550

ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ. 151 24

ΡΟΒΕΛ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε.

ΕΛ. ΙΝ. ΕK. - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΤΙΜΗ Λεωφ. Μαραθώνος 115 Τηλ. +30.210.66.66.351-2 fax +30.210.66.68.690

ΑΘΗΝΑ

ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 25 002 Τηλ. 261 0 647 356 fax 261 0 242 066

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΑΤΡΑ

ΣΟΦΙΑ ΣΗΜΙΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Κρυστάλλη 12 Τ.Κ. 151 26 Τηλ. +30.210. 61.28.611 fax +30.210.80.60.696

ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS A.E Λεωφ. Κύμης & Σενέκα 10 Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. +30.210.63.04.500, +30.210.63.04.600 fax +30.210.63.04.501

ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λεωφ. Πάρνηθος 191 Τηλ. +30.210.24.04.066-7 fax +30.210.24.02.080

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε Θέση Ντρασέζα Τ.Κ. 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ Τηλ. +30.2295.0.29.350 fax +30.2295.0.29.305

ΒΙ.ΠΑ.

ΑΧΑΡΝΑΙ

ΤΕΟΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Δεινοκράτους 101 Τ.Κ. 115 21 Τηλ. +30.210.72.33.803-6 fax +30.210.72.20.123

ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Θέση Φάκα Τ.Κ. 193 00 Τηλ. +30.210.55.78.671 fax +30.210.55.73.507

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ ΕΠΕ Τ.Κ.

ΒΥΡΩΝΑΣ

Φ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1864 Α.Ε.Β.Ε. Λεωφ. Α.Γ. Παπανδρέου 7-9 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Τηλ. +30.210.61.32.972 210.80.40.309 80.40.474 fax +30. 210.80.47.411

ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ Α.Β.Ε.Ε. INTERMED

ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.

Καλυφτάκη 27 & Μεταξά Τηλ. +30.210.62.53.904 fax +30.210.62.53.906

Αγ. Δημητρίου 63 Τ.Κ. 174 56 Τηλ. +30.210. 98.98.500 fax +30.210.98.88.800

Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΛΑΞ ΕΠΕ

Δροσίνη 3 & Τατοϊου Τηλ. +30 213 01 88 800 fax +30 213 01 88 888

Αργυριάδη 142 Τ.Κ. 173 43 Τηλ. +30.210.97.66.596 fax +30.210.97.66.598

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕΓΑ Α.Ε. Δεκελείας 114Τ.Κ. 136 71

ΑΘΗΝΑ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κιουταχείας 8-10 Τ.Κ. 162 31 Τηλ. +30.210.76.01.319 fax +30.210.76.01.335

Παύλου Μελά 36 & Ρήγα Φεραίου 44 143 42 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τηλ. +30.210.25.31.736 fax +30.210.25.32.892

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΧΑΡΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

122

ΑΛΙΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ


Έκλεισε τις πύλες της με επιτυχία η Διεθνής Έκθεση ANUGA 2021 που διεξήχθη από τις 9-13/10 στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse της Κολωνίας με περισσότερους από 70.000 επισκέπτες από 169 χώρες. Η GREAT EXHIBITIONS διοργάνωσε για άλλη μια φορά με επιτυχία μια πολυάριθμη Ελληνική αποστολή, που αποτέλεσε το 1/3 περίπου της συνολικής Ελληνικής συμμετοχής. Η παρουσία της GREAT EXHIBITIONS ήταν σε όλες τις θεματικές αίθουσες με τη συμμετοχή Περιφερειών, Αγροτικών συμπράξεων και Επιμελητηρίων που της εμπιστεύτηκαν την παρουσία τους στο σημαντικό αυτό γεγονός με πάνω από 4.600 εκθέτες από 98 χώρες, που σηματοδότησε την επιστροφή στην εκθεσιακή κανονικότητα. Η παρουσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Κρήτης, Αγροτικών συμπράξεων, Επιμελητηρίων και δεκάδων μεμονωμένων εκθετών με την GREAT EXHIBITIONS κέρδισε ολοκληρωτικά τις εντυπώσεις των ξένων επισκεπτών. Δεκάδες Ελληνικά προϊόντα προβλήθηκαν και ξεχώρισαν για τη συσκευασία τους, την απαράμιλλη ποιότητά τους αλλά και για τις διεθνείς βραβεύσεις τους. Κλασσικές αξίες όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, μέλι, νερό, γλυκά, ζαχαρώδη ήταν τα προϊόντα που κυριάρχησαν μαζί με τα νέα ’’trends’’ της αγοράς όπως: μπάρες δημητριακών, plant based προϊόντα, νέου τύπου αναψυκτικά, cocktails και ‘φρέσκιες’ ιδέες από τους εκθέτες της GREAT EXHIBITIONS που ξεχώρισαν και αποτέλεσαν πόλο έλξης των επισκεπτών. Κοινή ομολογία όλων των εκθετών είναι ότι οι επισκέψεις της ANUGA 2021 ήταν στοχευμένες, ουσιαστικές και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Ελληνικά προϊόντα που ακολουθούν τη νέα διατροφική μόδα και τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Η υψηλή αισθητική των περιπτέρων της GREAT EXHIBITIONS σχολιάστηκε θετικά από τους επισκέπτες για τα γήινα χρώματα, τον μοντέρνο σχεδιασμό, την άψογη ποιότητα των υλικών και την εκθεσιακή ταυτότητα ’’Truly Greece’’ που ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες Εθνικά περίπτερα για την απλότητα και το άρτιο αποτέλεσμα. Η GREAT EXHIBITIONS έχει σαν πάγια τακτική ότι πρέπει ανεξαρτήτως συνθηκών να προσφέρει πάντα το καλύτερο εκθεσιακό αποτέλεσμα στους πελάτες της όπως έπραξε και στη Δ.Ε. ANUGA 2021. Η GREAT EXHIBITIONS ενίσχυσε την παρουσία των Ελλήνων συμμετεχόντων με μια διαδραστική και μεγάλη σε όγκο καμπάνια σε όλους τους διαδρόμους της έκθεσης που προσκαλούσε τους αγοραστές να επισκεφτούν τα περίπτερά της. Μια σειρά προωθητικών δράσεων της GREAT EXHIBIIONS, το παράλληλο άνοιγμα της FOOD MARKET SHOW σε συνδυασμό με το ANUGA@HOME, οι στοχευμένες προσκλήσεις εκατοντάδων αγοραστών διευκόλυναν τη συμμετοχή των εκθετών της και αύξησαν την επισκεψιμότητα των αγοραστών στα περίπτερά της. Το γαστρονομικό ’’event’’ στις 12/10 με τοπικές κρητικές συνταγές ανέδειξε τον πλούτο της Ελληνικής κουζίνας και είχε την επιμέλεια και τη φροντίδα γνωστού Ελληνικού εστιατορίου που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης σε Ελλάδα και Γερμανία. Τους εκθέτες της GREAT EXHIBITIONS επισκέφθηκαν πολλοί επίσημοι από Περιφέρειες και Επιμελητήρια της Ελλάδος, ενώ η κα Φρίντα Γεωργίου, Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Β', από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Προξενείου της Ελλάδας στο Dusseldorf τίμησε με την παρουσία της το σύνολο της συμμετοχής της GREAT EXHIBITIONS. Η εμπιστοσύνη της αγοράς και των Ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών στην

GREAT EXHIBITIONS, καθώς και η πολυάριθμη συμμετοχή συνετέλεσαν για μια ακόμη φορά στο να φέρει την Ελλάδα στην έκτη θέση μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Η σκληρή δουλειά, το άρτιο αποτέλεσμα και η γνώση των εξαγωγών είναι δέσμευση της GREAT EXHIBITIONS για το μέλλον, που σφραγίζεται με το μεγαλύτερο και το πιο άρτιο εκθεσιακό πρόγραμμα για το 2022, που ξεπερνά τις 100 εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Στο προσεχές διάστημα ακολουθεί η Ελληνική παρουσία στην TUTTO FOOD, στη FREE FROM, στην PLMA κ.α. Η έναρξη για το 2022 σηματοδοτείται με την WINTER FANCY FOOD που την ακολουθούν η ISM, η FRUITLOGISTICA κ.α. Το γεγονός της χρονιάς για το 2022 είναι η SIAL PARIS όπου η GREAT EXHIBITIONS έχει ήδη μια σημαντική συμμετοχή 100 και πλέον εταιρειών σε προνομιακούς χώρους της έκθεσης και ετοιμάζει μια εκπληκτική συμμετοχή όχι μόνο σε όγκο και αριθμό εκθετών αλλά και σε καινοτόμες, καίριες και παράλληλες δράσεις. Ζητήστε μας πληροφορίες για το εκθεσιακό μας πρόγραμμα στο 2107755080 ή στο info@greatexhibitions.gr ή εναλλακτικά επισκεφθείτε το site μας www.greatexhibitions.gr


Alkiviadis Kalabokis, Managing Director Σε τελική τροχιά βρίσκεται το 3ο τετράμηνο του 2021, με τις εμπορικές εκθέσεις να επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία. Μικρά και μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα εντός Ευρώπης, έλαβαν χώρα με φυσική παρουσία, με στοχευμένες εμπορικές συναντήσεις και με ανέλπιστα υψηλή επισκεψιμότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Ναυαρχίδα των εκθέσεων τροφίμων και ποτών ήταν η Δ. Ε. ANUGA 2021, που διεξήχθη 9-13/10/2021 στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse της Κολωνίας με περισσότερους από 70.000 επισκέπτες από 169 χώρες. Η GREAT EXHIBITIONS διοργάνωσε για άλλη μια φορά με επιτυχία μια πολυάριθμη Ελληνική αποστολή, που αποτέλεσε το 1/3 περίπου της συνολικής Ελληνικής συμμετοχής. Η GREAT EXHIBITIONS είχε παρουσία σε όλες τις θεματικές αίθουσες, με τη συμμετοχή Περιφερειών, Αγροτικών συμπράξεων και Επιμελητηρίων, που της εμπιστεύτηκαν την παρουσία τους στο σημαντικό αυτό γεγονός, με πάνω από 4.600 εκθέτες από 98 χώρες, το οποίο σηματοδότησε την επιστροφή στην εκθεσιακή κανονικότητα. Η παρουσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Κρήτης, Αγροτικών συμπράξεων, Επιμελητηρίων και δεκάδων ανεξάρτητων εκθετών με τη GREAT EXHIBITIONS, κέρδισε ολοκληρωτικά τις εντυπώσεις των διεθνών επισκεπτών. Δεκάδες Ελληνικά προϊόντα προβλήθηκαν και ξεχώρισαν για τη συσκευασία τους, την απαράμιλλη ποιότητά τους αλλά και για τις διεθνείς βραβεύσεις τους. Κλασσικές αξίες όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, μέλι, νερό, γλυκά, ζαχαρώδη ήταν τα προϊόντα που κυριάρχησαν μαζί με τα νέα ’’trends’’ της αγοράς όπως μπάρες δημητριακών, plant based προϊόντα, νέου τύπου αναψυκτικά, cocktails και “φρέσκιες” ιδέες από τους εκθέτες της GREAT EXHIBITIONS, που ξεχώρισαν και αποτέλεσαν πόλο έλξης των επισκεπτών. Κοινή ομολογία όλων των εκθετών είναι ότι οι επαφές τους στην ANUGA 2021 ήταν στοχευμένες, ουσιαστικές και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Ελληνικά προϊόντα που ακολουθούν τη νέα διατροφική μόδα και τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Η υψηλή αισθητική των περιπτέρων της GREAT EXHIBITIONS σχολιάστηκε θετικά από τους επισκέπτες για τα γήινα χρώματα, τον μοντέρνο σχεδιασμό, την άψογη ποιότητα των υλικών και την εκθεσιακή ταυτότητα

’’Truly Greece’’ που ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες Εθνικά περίπτερα για την απλότητα και το άρτιο αποτέλεσμα. Πάγια τακτική της GREAT EXHIBITIONS είναι η, ανεξαρτήτως συνθηκών, προσφορά του καλύτερου εκθεσιακού αποτελέσματος στους πελάτες της, όπως έπραξε και στη Δ.Ε. ANUGA 2021. Η GREAT EXHIBITIONS ενίσχυσε την παρουσία των Ελλήνων συμμετεχόντων με μια διαδραστική και μεγάλη σε όγκο καμπάνια, σε όλους τους διαδρόμους της έκθεσης, που προσκαλούσε τους αγοραστές να επισκεφτούν τα περίπτερά της. Μια σειρά προωθητικών δράσεων της GREAT EXHIBITIONS, το παράλληλο άνοιγμα της FOOD MARKET SHOW σε συνδυασμό με το ANUGA@HOME, η αποστολή newsletter σε χιλιάδες αγοραστές, διευκόλυναν τη συμμετοχή των εκθετών της και αύξησαν την επισκεψιμότητα των αγοραστών στα περίπτερά της. Το γαστρονομικό event στις 12/10 με τοπικές κρητικές συνταγές ανέδειξε τον πλούτο της Ελληνικής κουζίνας και είχε την επιμέλεια και τη φροντίδα γνωστού Ελληνικού εστιατορίου που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης σε Ελλάδα και Γερμανία. Η εμπιστοσύνη της αγοράς και των Ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών στη GREAT


EXHIBITIONS, καθώς και η πολυάριθμη συμμετοχή συνετέλεσαν για μια ακόμη φορά στο να φέρει την Ελλάδα στην έκτη θέση μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, στην μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Πέρα από κάθε προσδοκία η επιτυχία της Ελληνικής συμμετοχής και στην Tuttofood 2021! Στο Μιλάνο, 22-26 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η TUTTOFOOD, η πρώτη μεγάλη διεθνής έκθεση στην Ιταλία με φυσική παρουσία μετά την πανδημία. Η έκθεση, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη HOST και τη MEAT-TECH, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Περισσότεροι από 150.000 επισκέπτες συναντήθηκαν δια ζώσης με 2.700 εταιρείες και ήταν φανερό ότι η φυσική παρουσία προσδίδει ζωντάνια και ενισχύει το δίαυλο επικοινωνιάς και συνεργασίας της εφοδιαστικής-αγοραστικής αλυσίδας και των εταιρειών-παραγωγών τροφίμων και ποτών. 22 ελληνικές εταιρείες έδωσαν με επιτυχία το "παρών" και μέσα από μια καλοσχεδιασμένη από την GREAT EXHIBITIONS συμμετοχή παρουσίασαν στους διεθνείς αγοραστές τα εκλεκτά ελληνικά τους προϊόντα. Η συμμετοχή της GREAT EXHIBITIONS ξεχώρισε για την άψογη ξύλινη κατασκευή, τη νέα εκθεσιακή ταυτότητα "TRULY GREECE" αλλά

και το προνομιακό σημείο στο Food Avenue της TUTTOFOOD. Όλα τα παραπάνω μαζί με την άψογη παρουσία των Ελλήνων εκθετών συνετέλεσαν στο να γίνει η ελληνική συμμετοχή πόλος έλξης εκατοντάδων επισκεπτών αλλά και να σχολιαστεί ιδιαίτερα η μοναδικότητα και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους. Για να ενισχύσει την προώθηση των προϊόντων της, η Περιφέρεια Αττικής, με την συνδρομή της GREAT EXHIBITIONS, διοργάνωσε event γευσιγνωσίας – Live Showcooking. Ο Chef κύριος Κωνσταντίνος Μουζάκης από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ακρόπολις, δημιούργησε ελκυστικά πιάτα με προϊόντα των εκθετών της Περιφέρειας Αττικής τα οποία έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό από το πολυπληθές κοινό που τα γεύτηκε. Μέσω αυτού του γεγονότος ενισχύθηκε σημαντικά το προφίλ των συμμετεχουσών εταιρειών στο Live Showcooking αλλά και η φήμη της ελληνικής διατροφής που κατακτά σημαντικό μερίδιο της ιταλικής αγοράς.

τους Έλληνες συμμετέχοντες.

Η TUTTOFOOD 2021 έκλεισε, αφήνοντας πλήρως ικανοποιημένους τους Έλληνες εκθέτες και η συμμετοχή στην επόμενη διοργάνωση 8 -11 Μαΐου 2023 αναμένεται να είναι εμφανώς αυξημένη αφού ήδη έχουν γίνει σχετικές προκρατήσεις λόγω των θετικών αποτελεσμάτων της έκθεσης για

Ζητήστε πληροφορίες για το εκθεσιακό μας πρόγραμμα στο 2107755080 ή στο info@greatexhibitions.gr ή εναλλακτικά επισκεφθείτε το site μας www.greatexhibitions.gr

Με το βλέμμα στο 2022 Η σκληρή δουλειά, το άρτιο αποτέλεσμα και η γνώση των εξαγωγών είναι δέσμευση της GREAT EXHIBITIONS για το μέλλον, που σφραγίζεται με το μεγαλύτερο και το πιο άρτιο εκθεσιακό πρόγραμμα για το 2022, που ξεπερνά τις 100 εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Η έναρξη για το 2022 σηματοδοτείται με την WINTER FANCY FOOD που την ακολουθούν η ISM, η FRUITLOGISTICA, η BIOFACH αλλά και η SIAL AMERICA, ένα νέο γεγονός για την αγορά των Η.Π.Α. κ.α. Το γεγονός της χρονιάς για το 2022 είναι η SIAL PARIS, όπου η GREAT EXHIBITIONS έχει ήδη μια σημαντική συμμετοχή 100 και πλέον εταιρειών σε προνομιακούς χώρους της έκθεσης και ετοιμάζει μια εκπληκτική παρουσία, όχι μόνο σε όγκο και αριθμό εκθετών, αλλά και σε καινοτόμες, καίριες και παράλληλες δράσεις.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Έκτη ισχυρότερη παρουσία η Ελλάδα στην 36η Anuga Με την Ελλάδα να κατατάσσεται στο ΤΟΡ 10 των ισχυρότερων συμμετοχών και συγκεκριμένα στην 6η θέση, έπεσε η αυλαία της 36ης Anuga, της κορυφαίας εμπορικής έκθεσης τροφίμων και ποτών, που παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας διατήρησε τον διεθνή χαρακτήρα της και έδωσε το «σύνθημα» για επανεκκίνηση της παγκόσμιας εκθεσιακής βιομηχανίας. Η φετινή Anuga, την οποία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, έλαβε χώρα από τις 09. -13.10.2021, στην Κολωνία, με περισσότερους από 70.000 επισκέπτες από 169 χώρες (76% εκτός Γερμανίας) και περισσότερους από 4.600 εκθέτες από 98 χώρες. Η συμμετοχή της Ελλάδας ήταν για άλλη μια φορά δυναμική, με 172 φυσικούς εκθέτες, που κάλυψαν 4.120 τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας, και 13 ψηφιακούς εκθέτες. Διοργανωτής του Εθνικού Περίπτερου ήταν ο ENTERPRISE GREECE INVEST & TRADE, ο κρατικός φορέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ η παρουσία της Ελλάδας στην Anuga 2021 ενισχύθηκε και από τις Ελλη-

νικές Ομαδικές Συμμετοχές των εταιρειών GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE και PROMO SOLUTION καθώς και από πολλούς μεμονωμένους Έλληνες εκθέτες. Επιπλέον, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και επιχειρηματικής δικτύωσης, πραγματοποίησε επιχειρηματική αποστολή στην Anuga με τη συμμετοχή Ελλήνων αγοραστών του κλάδου τροφίμων και ποτών. Ως υβριδική εκδήλωση, η Anuga 2021 προσέφερε επίσης μια ψηφιακή πλατφόρμα για τους εκθέτες, τους επισκέπτες και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης: την Anuga @home. Εκτός από τη δυνατότητα εντατικής δικτύωσης, εξασφάλισε κι ένα πλούσιο πρόγραμμα ψηφιακών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συζητήσεων και παρουσιάσεων από κορυφαίους εμπειρογνώμονες και εταιρείες του κλάδου. Η επόμενη Anuga θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2023.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

126


Natural side of taste ELBAK S.A. founded in Larissa, in 1972, is one of the pioneering canning industries in Greece. it is owned by I.Schroeder KG Group, Germany, with branch offices in many countries around globe. The company’s product line varies from canned and jarred fruit, to olives, marmalades, toppings, aseptic products and more. The main products that are produced are the following: • Canned peaches, apricots, fruit cocktail, kiwis, olives, jams & marmalades • Peach & apricot puree, single strength and concentrate in drums Various products packed in plastic cups such as fruit cocktail, yellow fruits, red fruits, Fruit toppings, pizza toppings, fondue/raclette toppings, etc.

ELBAK S.A. - 5,5 KM ROAD LARISSA-FALANI, P.O. BOX 1141, 41110 LARISSA, GREECE Tel. +30 2410 549550, Fax: +30 2410 592001, E-mail: peach@elbak.gr


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ANUGA 2021- Δυναμική παρουσία Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στον κόσμο Περισσότεροι από 70.000 εμπορικοί επισκέπτες επισκέφτηκαν τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2021, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας, από τις 9 ως τις 13 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα, με 172 εκθέτες, είχε την έβδομη μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπως αυτή αντανακλάται και στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. Το εθνικό περίπτερο, το οποίο ξεχώρισε ανάμεσα σε 98 άλλες εθνικές συμμετοχές, οργανώθηκε από την Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου) και φιλοξένησε σε 1.800 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου, σημαντικούς εξαγωγείς τροφίμων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είχαν τόσο επιτόπια παρουσία όσο και ηλεκτρονική, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ANUGA@HOME, στην οποία συμμετείχαν επιπλέον 13 εκθέτες. Το γεγονός αυτό επέτρεψε σε όσους διεθνείς αγοραστές δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν λόγω της πανδημίας, να κάνουν δεκάδες ηλεκτρονικές συναντήσεις με ελληνικές επιχειρήσεις. Η εθνική συμμετοχή προβλήθηκε με τον καλύτερο τρόπο τόσο μέσω διαφημιστικών αναρτήσεων στα κεντρικότερα σημεία της έκθεσης όσο και μέσω μιας στοχευμένης ηλεκτρονικής διαφημιστικής εκστρατείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άξια αναφοράς είναι η συμμετοχή σχεδόν του συ-

νόλου των Περιφερειών της χώρας που πλέον εμφανίζουν σημαντική δραστηριότητα στην προώθηση της εξωστρέφειας, βοηθώντας εταιρείες των περιφερειών τους να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε ψηφιακά, σε σημαντικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κα. Μπέττυ Αλεξανδροπούλου δήλωσε: «Η ανθεκτικότητα και η άνοδος του κύκλου εργασιών των εταιριών τροφίμων τον τελευταίο χρόνο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην έντονη εξαγωγική τους δραστηριότητα. Αυτό αποτυπώθηκε άλλωστε και μέσα από την σημαντική συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην φετινή Anuga 2021 με φυσική παρουσία. Παράλληλα με την Anuga @home, δώσαμε μια σημαντική ευκαιρία σε ακόμα περισσότερες εταιρίες να ενημερωθούν για εξειδικευμένα θέματα του κλάδου και να κάνουν νέες επιχειρηματικές επαφές μέσω της ψηφιακής τους παρουσίας. Στην Enterprise Greece θα συνεχίσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο τροφίμων και ποτών καθώς αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.» Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Σταύρος Βοϊδονικόλας, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κα. Μαρία Παπακωνσταντίνου και η Σύμβουλος ΟΕΥ Α, κα. Φρίντα Γεωργίου, του εμπορικού τμήματος του Προξενείου.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

128


TRIENON LTD 2 Posidonos, Nea Efkarpia - Thessaloniki, Greece Tel.: +2310 68 93 70 - Fax: +2310 68 93 71 e-mail: info@trienon.gr


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Enterprise Greece συνομιλεί με 50 Έλληνες που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της 1ης Διάσκεψης «The Greeks are back» Έλληνες που ζουν και εργάζονται σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων σε όλο τον κόσμο και κατέχουν υψηλόβαθμές θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις ή/και εταιρίες κολοσσούς στο εξωτερικό, βρίσκονται στη χώρα μας συμμετέχοντας στην 1η Διάσκεψη «THE GREEKS ARE BACK», που διοργανώνει η Εταιρεία Public Affairs and Networks. Πενήντα Έλληνες (CEOs, Managing Directors, Presidents, VPs, Partners, Global Heads, Senior Directors), οι οποίοι εργάζονται σε 40 και πλέον διεθνείς εταιρείες και σε 12 διαφορετικές σημαντικές αγορές – στόχους, συζήτησαν και διατύπωσαν προτάσεις στην ελληνική πολιτεία που αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Επιθυμία όλων των εμπλεκομένων, η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στη χώρα και η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η Διάσκεψη θα γίνεται σε ετήσια βάση και θα περιλαμβάνει συζητήσεις σε Ολομέλεια, αλλά και σε έξι εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας. Στόχος της φετινής Διάσκεψης είναι η υποβολή προτάσεων που θα βοηθήσουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας και την προώθηση της αναπτυξιακής της δυναμικής στους εξής τομείς: Πράσινες Επενδύσεις, Φορολογικό Πλαίσιο, Προσέλκυση Ταλέντων, Καινοτομία/Έρευνα & Ανάπτυξη, Ψηφιακή Μετάβαση και Silver Economy. Σε μια περίοδο που η χώρα μας απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας, διαμορφώνονται πλέον οι συνθήκες για ενεργοποίηση όλων των θεσμικών δικτύων που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή, καθώς θεωρεί ότι η χώρα μας έχει

μια ιδανική ευκαιρία να κινητοποιήσει ένα από τα πιο ισχυρά της χαρτιά, τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, συμμετείχαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος. Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, αφού χαιρέτησε την πρωτοβουλία της Εταιρείας Public Affairs and Networks για τη διοργάνωση της 1ης Διάσκεψης «THE GREEKS ARE BACK», δήλωσε: «Στην πραγματικότητα οι Έλληνες ήταν πάντα εδώ. Στήριζαν την πατρίδα μας από τα πόστα τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ως οι καλύτεροι πρεσβευτές στις τοπικές τους κοινωνίες, αλλά και στις επιχειρηματικές κοινότητες που ενεργοποιούνται. Η εκδήλωση αυτή στην οποία συμμετέχουν πενήντα Έλληνες, ανώτατα στελέχη, σε 40 και πλέον διεθνείς εταιρείες και σε 12 διαφορετικές σημαντικές χώρες, φανερώνει την εικόνα μιας Ελλάδας με μεγαλύτερο εύρος επικράτειας, όταν σημείο αναφοράς είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας και την προώθηση της αναπτυξιακής της δυναμικής σε τομείς όπως αυτούς των Πράσινων Επενδύσεων, του Φορολογικού Πλαισίου, της Προσέλκυσης Ταλέντων, της Καινοτομίας/Έρευνας & Ανάπτυξης, της Ψηφιακής Μετάβασης και του Silver Economy. Η πατρίδα μας βγαίνει από την παγκόσμια κρίση της πανδημίας έχοντας κερδίσει με τα πεπραγμένα της την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας. Μαζί με τους Έλληνες απανταχού της γης, αναζητούμε με αυτή την εκδή-

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

130


ό στο περιβάλλον

με σεβασμ Κορυφαία ποιότητα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΗ PET ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΚΕΥΗ PP ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΚΕΥΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ

Διεύθυνση: Οδός Ιωνίας, Καλοχώρι Τ.Κ. 570 09, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 755872 - 231075587 3 Fax: 2310 752144 Web: www.vitasafe.gr E-mail: info@vitasafe.gr


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

λωση, μηχανισμούς μεταβίβασης του knowhow που έχουν αποκτήσει στις πατρίδες που τους φιλοξενούν. Για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε, μέσα από την Ελλάδα που θέλουμε να ξεπεράσουμε». Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece κ. Γιώργος Φιλιόπουλος τόνισε: «Οι Έλληνες που κατέχουν σημαντικές θέσεις σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, έχουν αποδείξει ότι έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στην

προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στη χώρα όσο και στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές. Η Enterprise Greece συμμετέχει και ενισχύει την πρωτοβουλία του The Greeks are Back, ενώ παράλληλα σχεδιάζει μια σειρά δράσεων που θα δώσουν την ευκαιρία για την περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούν για τη χώρα οι αξιόλογοι εκπρόσωποι μας στις επιχειρηματικές κοινότητες του εξωτερικού».

Η EXCEED CONSULTING ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ TALENT MANAGEMENT Η EXCEED CONSULTING ανακοινώνει τη δημιουργία της EXCEED Talent Management με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Recruiting, Talent Management και Coaching. Στελεχωμένη από καταξιωμένους επαγγελματίες με μακρά προϋπηρεσία στο χώρο του recruiting, η EXCEED Talent Management προσφέρει στους πελάτες της πολύτιμη τεχνογνωσία. Με εμπειρία μέσα από ένα ευρύ φάσμα τομέων της Αγοράς, αναπτύσσει ολοκληρωμένες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εταιρείας με στόχο την προσέλκυση των καλύτερων διαθέσιμων ταλέντων και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, δημιουργώντας έτσι τα κατάλληλα όπλα για την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων της εποχής. Επικεφαλής του νέου Τμήματος EXCEED Talent Management είναι ο Πέτρος Αναγνώστου, ένα αναγνωρισμένο στέλεχος στο χώρο του HR με πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Procter & Gamble, Kraft, ING) και πιστοποιημένος Executive Coach, που έχει αφιερώσει ολόκληρη την καριέρα του στην ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο ιδρυτής της EXCEED CONSULTING, Μιχάλης Φανδρίδης, καλωσορίζει τον Πέτρο Αναγνώστου δηλώνοντας «Εδώ και 20 χρόνια, η EXCEED CONSULTING αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε μέσα στον τομέα της συμβουλευτικής, δίνοντάς μας μοναδική εικόνα για το τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Μέσω της EXCEED Talent Management έχουμε επενδύσει πολύ στην τεχνογνωσία και την εμπειρία μας. Οι πελάτες μας σύντομα θα αποκομίσουν όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της Οργάνωσής μας». Περισσότερες πληροφορίες για την EXCEED Talent Management διατίθενται στη διεύθυνση www.exceedtm.com.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

132


Ðëáôåßá Áíåîáñôçóßáò 3, Çëéïýðïëç, Ôçë.: 801-3000444, 210-3005400 www.spentzosmeat.gr


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ Υπερσύγχρονο Διαλογητήριο Mήλων με Αυξημένες Δυνατότητες Κατάταξης

Το 2021, είναι μια κομβική χρονιά ως προς τις ενέργειες εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων του Συνεταιρισμού, καθώς καινοτομεί, φέρνοντας πρώτος στην Ελλάδα, ένα υπερσύγχρονο σύστημα διαλογής μήλων, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από την έναρξη της εμπορικής περιόδου. Το σημαντικότερο στοιχείο του νέου μηχανήματος είναι ότι έχει δυνατότητες αυτόματου ελέγχου της ποιότητας , σε μεγάλο βαθμό, τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής κατάστασης των μήλων ZAGORIN. Η δυνατότητα αυτή αναβαθμίζει σημαντικά το προσφερόμενο προϊόν. Μέχρι στιγμής, υπήρχε ηλεκτρονικός ταξινομητής χρώματος και μεγέθους. Η εξωτερική ποιότητα ελέγχονταν χειρωνακτικά σε κάθε μήλο ενώ ο εσωτερικός έλεγχος σε κάθε μήλο ήταν αδύνατος και γινόταν μόνο τακτικές δειγματοληψίες. Πλέον κάθε μονάδα προϊόντος ελέγχεται. Ηλεκτρονική παραλαβή μήλωνΠαράλληλα, ο Συνεταιρισμός από φέτος εφαρμόζει καθολική ηλεκτρονική παραλαβή των προϊόντων από τα μέλη του. Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, πέρυσι εφαρμόστηκε πειραματικά και φέτος πλήρως. Όλοι οι εργαζόμενοι χειριστές έκαναν τη παραλαβή από τους παραγωγούς – μέλη με «tablet» για όλα τα προϊόντα και τα στοιχεία καταχώρησης συγκεντρώνονται αυτόματα στο λογισμικό λογιστικής παρακολούθησης. Μετά τη συγκομιδή των μήλων, που έχει ολοκληρωθεί από τον προηγούμενο μήνα, ενώ όλη η γκάμα των ποικιλιών ήδη διακινείται, ολοκληρώθηκε αυτές τις ημέρες και η συγκομιδή των ακτινιδίων ZAGORIN, που παρελήφθησαν επίσης ηλεκτρονικά με τη καινούρια μέθοδο. Επόμενο βήμα για τον Συνεταιρισμό αποτελεί η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων συντήρησης μήλων, επένδυση που σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει. Ο Συνεταιρισμός σε όλη τη διάρκεια της πορείας του, συστηματικότερα δε από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του και των λειτουργικών του δυνατοτήτων, ανάλογα και με τις συνθήκες κάθε εποχής. Κεντρικό τρίπτυχο που τον χαρακτηρίζει είναι η προστασία των παραγωγών, η διασφάλιση των καταναλωτών και η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από τα μήλα και άλλα προϊόντα ZAGORIN, πριν λίγες μέρες συμπλήρωσε 105 χρόνια διαρκούς λειτουργίας, ενώ πλέον ανήκουν στο δυναμικό του περισσότεροι από 800 παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς (Ζαγορά – Πουρί – Μακρυράχη).

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

134ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Πρότυπο κατάστημα Μασούτης στο αεροδρόμιο Μακεδονία η Μασούτης δηλώνει παρούσα και το σηματοδοτεί με το σούπερ μάρκετ Μασούτης στο αεροδρόμιο. Στο πρότυπο των conveniense stores, μπορεί να εξυπηρετήσει όποιον ταξιδεύει για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, για τουρισμό, για αναψυχή. Σε αυτό βρίσκει όλα τα απαραίτητα είδη όταν επιστρέφει από ταξίδι, μέχρι και με την τελευταία άφιξη πτήσης. Επίσης, μπορεί να βρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων τοπικών παραγωγών, αλλά και πολλές άλλες ιδέες για ξεχωριστά δώρα. Το κατάστημα λειτουργεί με συνεχές ωράριο από 7 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Διαθέτει όλα τα προϊόντα σε οικονομικές τιμές που ισχύουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Είναι ένα από τα 333 «οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ. Έχει δημιουργηθεί με βάση το πρότυπο των νέων σούπερ μάρκετ Μασούτη που προσφέρουν ένα διαφορετικό, ποιοτικό και ευχάριστο περιβάλλον αγορών. Προσαρμοσμένο στο νέο concept του αεροδρομίου με σύγχρονο design και υλικά που δημιουργούν ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια.

Μέσα από μια καινοτόμα συνεργασία της εταιρείας Μασούτης με την Fraport δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα σούπερ μάρκετ μέσα σε χώρο αεροδρομίου. Βρίσκεται στον χώρο αφίξεων, στην έξοδο 2. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη.

Από το προσωπικό του καταστήματος εκφράζονται όλες οι αξίες της εταιρείας, ποιότητα, φιλική εξυπηρέτηση, ευγένεια, φροντίδα προς τον καταναλωτή.

Στην μετάβαση σε μια εποχή μετασχηματισμού των σημείων λιανικής πώλησης σε σημεία εξυπηρέτησης,

Είναι ένα πρότυπο κατάστημα που κοσμεί τον χώρο του αεροδρομίου.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

136ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η εταιρεία Μασούτης ενισχύει τη στελέχωση της διοίκησης με Γενικό Διευθυντή τον Θεόδωρο Γεροστεργιούδη Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του κ. Γεροστεργιούδη, η συνεργασία του με εταιρείες όλων των μεγεθών, η εξαιρετική γνώση του στους τομείς της τεχνολογίας, η ευαισθησία του για τον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι στοιχεία τα οποία εγγυώνται ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Μασούτης. Η εταιρεία, με βαθιά πίστη στην ανάγκη για αντιστροφή του brain drain και για εισαγωγή στελεχών υψηλής τεχνογνωσίας στη χώρα μας, με βεβαιότητα ότι ο οικογενειακός χαρακτήρας και οι αξίες της θα ενισχυθούν και θα εμπλουτιστούν με νέες δυνατότητες, επέλεξε να επαναπατρίσει, σε μια θέση υψηλής ευθύνης και καθηκόντων, ένα στέλεχος αδιαμφισβήτητης ικανότητας, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα που με ταχύ ρυθμό διαμορφώνονται στον χώρο του λιανικού εμπορίου, ενέταξε στο δυναμικό της, ως Γενικό Διευθυντή, τον κ. Θεόδωρο Γεροστεργιούδη, ένα διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς με πολυετή εμπειρία στην πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία KPMG του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Λονδίνο, ως Audit and Technology Director.

Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας Ποιότητα και οικονομία αυτή είναι η … ‘’επιλογή μου’’ Στα Supermarket ΚΡΗΤΙΚΟΣ δημιουργήσαμε την σειρά «επιλογή μου», σε δεκάδες κατηγορίες προϊόντων για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Πρόκειται για προϊόντα εφάμιλλής ποιότητας με τα national brands και φθηνότερα 25% με 30%. Τα Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας «επιλογή μου», επιλέγονται σε συνεργασία με τους καλύτερους παραγωγούς στις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές πιστοποίησης και ασφάλειας με την τέλεια σχέση ποιότητας- τιμής. Ποιοτικές και οικονομικές προτάσεις για τις βασικές ανάγκες με 850+ προϊόντα για απολαυστικούς συνδυασμούς! Χαρτικά, είδη παντοπωλείου στα τυποποιημένα τρόφιμα, κατεψυγμένα είδη & είδη ψυγείου (γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά), ζωοτροφές, καλλυντικά, είδη οικιακής χρήσης, χυμοί & αναψυκτικά, είδη πρωϊνού κ.λπ. Επιπλέον, έως τις 20 Οκτωβρίου, επιλέγοντας τα προϊόντα «επιλογή μου», κερδίζετε ακόμη περισσότερους πόντους με την κάρτα Club ΚΡΗΤΙΚΟΣ σε όλα τα καταστήματα ΚΡΗΤΙΚΟΣ και online. Στην ΚΡΗΤΙΚΟΣ φροντίζουμε να σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται ένα νοικοκυριό κάθε μέρα! Η ανανεωμένη συλλογή των προϊόντων «επιλογή μου», βρίσκετε ήδη στα ράφια και ο εμπλουτισμός της συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

138


OUR COMPANY IS CERTIFIED WITH EN-ISO 22000 AND FSSC 22000

EVRIPIDIS S.A continue the long age tradition (over than 40 years) of family Melabianakis, concerning the production and the trading of Cretan extra virgin olive oil. Our company produces and standardizes Cretan, Extra Virgin Olive Oil of high quality, at our own place that includes olive mil and stylization Our long age experience and the fact that we are the producers, is very important for us and for our clients. We produce the extra virgin olive oil ourselves, by the cold pressed method, in our facilities, from Olives trees which located at the mountains areas of south Crete, in Messara Valley. PRODUCTS: "Plora-Prince of Crete", top quality, acidity is below 0,30 % "Manoli" excellent taste, acidity not more than 0,5 % ORGANIC extra virgin olive oil and AROMATIC olive oil with Oregano - Basil - Garlic- Lemon flavour. EVRIPIDIS S.A: 70012 PLORA HERAKLION, CRETE-GREECE • TEL: +30 28920 71195, FAX: + 30 28920 71097 www.evripidis.com, • info@evripidis.com


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου και τους Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. οίνους της Enoteca Regionale Emilia Romagna της Ιταλίας, που επίσης συμμετέχουν στο προαναφερθέν πρόγραμμα, παρουσιάστηκαν στους καλεσμένους του event (οι οποίοι ήταν εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε., άτομα προερχόμενα από τον εμπορικό και επισιτιστικό χώρο, influencers, κ.ά).

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Γεύση... Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π. και σαμιώτικων κρασιών στο Παρίσι! Η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, το κορυφαίο τυρί του νησιού μας, βρέθηκε στο Παρίσι έχοντας μαζί της... εκλεκτή παρέα! Στο πλαίσιο του, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματος Mediterranean Cheese and Wines, υλοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, εκδήλωση οινογευσίας στην πανέμορφη, κοσμοπολίτικη και λαμπερή πρωτεύουσα της Γαλλίας και μία από τις «πρωτεύουσες» της παγκόσμιας γαστρονομίας. Εκεί, η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ε.Α.Σ., μαζί με τους πολυβραβευμένους Π.Ο.Π. οίνους του Ενιαίου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο «Evi Evane» της καταξιωμένης, διεθνούς φήμης Ελληνίδας σεφ, Ντίνας Νικολάου, η οποία, μαζί με την αδελφή της, Μαρία, θεωρούνται οι κυριότερες εκπρόσωποι της μεσογειακής διατροφής στην απαιτητκή αγορά της Γαλλίας. Η Ντίνα Νικολάου ήταν και εκείνη που μίλησε για την Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. στους καλεσμένους ενώ επιμελήθηκε και το μενού του οινογαστρονομικού «ταξιδιού» της εκδήλωσης. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας ως βασικό υλικό την Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π., κατόρθωσε να ενθουσιάσει τους καλεσμένους δίνοντάς τους... γεύση από Ελλάδα, καθώς δημιούργησε πιάτα που ήταν βασισμένα στην ιστορία και στην παράδοση της χώρας μας, ενώ τα συνδύασε με τα γλυκόπιοτα σαμιώτικα κρασιά! Ανάμεσα στα πιάτα τα οποία παρουσίασε η Ντίνα Νικολάου στους προσκεκλημένους της εκδήλωσης ήταν πίτα με Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π., αρωματικά βότανα και τσάτνεϊ μήλων (σε συνδυασμό με το κρασί «Ψηλές Κορφές»), σκεπαστό κλέφτικο με τρία διαφορετικά είδη κρέατος και Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. και τηγανίτες με Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π., αποξηραμένα βερίκοκα και φρέσκο δυόσμο (συνδυασμένες με το κρασί «Samos Vin Doux 2020»). Να αναφερθεί, εδώ, ότι ο διακεκριμένος Sommelier–Gerand Oenos FLP, Γιώργος Ιωαννίδης, παρουσίασε τα κρασιά του Ε.Ο.Σ. Σάμου στους καλεσμένους. Υπενθυμίζεται, ότι μερικές ημέρες πριν την εκδήλωση γευσιγνωσίας στο Παρίσι η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ε.Α.Σ. Νάξου είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα ακόμα event του προγράμματος Mediterranean Cheese and Wines, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη. Στόχος του προγράμματος Mediterranean Cheese and Wines, που υλοποιεί η Οικονομοτεχνική Ε.Π.Ε., είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), καθώς και την προβολή και εδραίωση του μεσογειακού τρόπου διατροφής με προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

140ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Ηλίας Βαλαβάνης Α.Ε. σε νέες εγκαταστάσεις στο 12ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, ΒΙΠΕ Σίνδου.

Οι φιάλες της Ηλίας Βαλαβάνης Α.Ε. Amfora Clio 500ml σε χρώμα uvag και flint θα αγκαλιάσουν το εκλεκτό λάδι σας με τον πιο "Ελληνικό" τρόπο. Λάρισα- Αθήνα - Ελευσίνα - Θεσσαλίκη - Κρήτη sales@valglass.gr www.valglass.gr

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

142


www.anthoulakisltd.gr

OUR SPECIALTY .... GROUPAGE FOOD SHIPPING

ANTHOULAKIS Ltd International Transport

International road tranfers of common and frozen loads Full loads or groupage Refrigarator trucks for conservation or cold storage Every week from/to Europe 12 Lahanagoras, 54628 Thessaloniki Tel: 2310 753024 Fax: 2310 752807 info@anthoulakisltd.gr


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Νέα επιχειρησιακή σύμβαση στη ΜΕΒΓΑΛ: αμφίδρομη σχέση μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης Η ελληνική οικονομία στηρίζεται στον καθημερινό αγώνα και τον πλούτο που παράγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Γι’ αυτόν τον πλούτο η συνεισφορά του κάθε εργαζόμενου είναι σημαντική και πρέπει να αναγνωρίζεται. Η ΜΕΒΓΑΛ αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των 650 ανθρώπων της, σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων, προχώρησαν στη σύναψη νέας επιχειρησιακής σύμβασης, διετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Η ικανοποιητική πορεία που καταγράφει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, με θετικά πρόσημα στους ισολογισμούς και διαρκή ανάπτυξη, αποτυπώθηκε στη νέα επιχειρησιακή σύμβαση, η υπογραφή της οποίας διασφαλίζει τα εργασιακά κεκτημένα των εργαζομένων, προσφέρει νέες σημαντικές παροχές και δημιουργεί αξία από την πλευρά της εταιρείας στο επιχειρηματικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Η καθοριστική και για τις δύο πλευρές συμφωνία προβλέπει αύξηση του κατώτατου καταβαλλόμενου μισθού κατά 12,3%, συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τη θέση εργασίας, στα οποία εντάσσονται και οι νεοπροσλαμβανόμενοι μετά τον πρώτο χρόνο εργασίας, bonus παραγωγικότητας σε στελέχη πωλήσεων, εξέλιξη στην ιεραρχία με βάση τα προσόντα και το σύστημα αξιολόγησης, καθώς και επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Επιπλέον η νέα σύμβαση αποτυπώνει τον ανθρωποκεντρικό τρόπο διοίκησης της ΜΕΒΓΑΛ, ο οποίος αποτε-

λεί στρατηγική της επιλογή και πραγματώνεται με θεσμοθετημένες ενέργειες ενδυνάμωσης του προσωπικού και των οικογενειών τους, όπως οικονομική ενίσχυση € 1000 για κάθε τέκνο που αποκτούν (αποτελεί επέκταση του θεσμού χρηματικής ενίσχυσης του 3ου παιδιού, που ίσχυε από το 2003), χρηματικό βραβείο € 1000 για τα παιδιά των εργαζομένων που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίσης ισχύει από το 2003), απονομή τιμητικού δώρου € 1000 για κάθε υπάλληλο που συνταξιοδοτείται με 35 χρόνια υπηρεσίας, εκδηλώσεις για σύσφιξη των σχέσεων των εργαζομένων. Ο κ. Βασίλης Ζωγραφίδης, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων δήλωσε: «Το 2022 ξεκινά με καλούς οιωνούς για τους εργαζόμενους της ΜΕΒΓΑΛ, αφού με ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο, χωρίς την ανάγκη τακτικισμών και ανούσιων αντιπαραθέσεων, καταφέραμε να συμφωνήσουμε τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τους τελευταίους». Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ως μία ακόμη ευκαιρία να αξιοποιηθούν με αρμονικό και αποδοτικό τρόπο όλοι οι πόροι της εταιρείας, επιδιώκοντας τη διαρκή εξέλιξη, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, μέσω των 650 ανθρώπων της ΜΕΒΓΑΛ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

144


Στους συνεργάτες προμηθευτές και φίλους

Προΐόντα Υψηλής ποιότητας για γεμάτα ταμεία

Greek Valley GmbH Zum Kiesberg 34H 14979 Großbeeren Germany

Χρόνια Πολλά καλή χρονιά με υγεία και πολλές δουλειές

Η Greek Valley GmbH ιδρύθηκε προς το τέλος του 2016 στο Großbeeren, λίγο έξω από το Βερολίνο, με στόχο την επιλογή ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και τοποθέτησή τους στην αγορά της Γερμανίας αλλά και σε όλα τα γειτονικά κράτη που συνορεύουν με αυτήν. Κεντρικός πυλώνας της δραστηριότητάς της αποτελεί το χονδρεμπόριο με αποδέκτη τα εστιατόρια με ελληνική αλλά και διεθνή κουζίνα. Από τον Ιανουάριο του 2018 ξεκίνησε η εταιρία την συνεργασία της με γνωστές ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο των τροφίμων μπαίνοντας έτσι πολύ δυναμικά στην αγορά του ελληνικού εστιατορίου στο Βερολίνο. Επικείμενες συνεργασίες με ευρωπαϊκές αλυσίδες σουπερμάρκετ το 2019 βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις καθώς επίσης συνεργασίες εξαγωγής πρώτων υλών προς Ελλάδα.

Ζητούνται αντιπρόσωποι για όλη την Ελλάδα

T. +49 (0) 33701900155 M.+49 (0) 15750874849 F. +49 (0) 33701900157 c.bitzios@greekvalley.de www.greekvalley.de


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

87.631 επισκέπτες στην 85η ΔΕΘ Επιτυχημένη η επανεκκίνηση της εκθεσιακής δραστηριότητας στο νέο υγειονομικό πλαίσιο Ένα ηχηρό μήνυμα επανεκκίνησης της εκθεσιακής δραστηριότητας έστειλε η 85η ΔΕΘ, που, παρά το πρωτοφανές υγειονομικό πλαίσιο και τις δυσκολίες της περιόδου, κατάφερε να προσελκύσει 87.631 επισκέπτες και να κάνει ξανά τη Θεσσαλονίκη κομμάτι της. Το κέντρο της πόλης έζησε επί εννέα ημέρες στους ρυθμούς της πρώτης covid freeΈκθεσης, που, αν και με μειωμένη κίνηση σε σχέση με τη διοργάνωση του 2019, όπως ήταν αναμενόμενο, τροφοδότησε για μια ακόμη φορά την τοπική οικονομία και αποτέλεσε έναν λόγο γιορτής για τη Θεσσαλονίκη. Οι συμβολισμοί δε που συνόδευσαν το άνοιγμά της ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί, αφού δείχνουν τον δρόμο για την εξέλιξη της εκθεσιακής δραστηριότητας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κανονικότητας. Η ΔΕΘ-Helexpo αισθάνεται περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να ευχαριστήσει τους εκθέτες που την εμπιστεύτηκαν στη δύσκολη αυτή συγκυρία, τους χορηγούς που βρέθηκαν στο πλευρό της, τους επισκέπτες που, παρά τους περιορισμούς, περιηγήθηκαν στα περίπτερά της, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που την πρόβαλαν και τους εργαζομένους της που κατέβαλαν υπερπροσπάθεια για ένα άρτιο εκθεσιακό αποτέλεσμα σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Μεγάλη ήταν και η επιτυχία του 2ου Thessaloniki Helexpo Forum με θέμα «Δημιουργώντας την επόμενη ημέρα», που με περισσότερους από 110 ομιλητές και 19 θεματικές ενότητες, έδωσε απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Ευελπιστούμε η 86η ΔΕΘ το 2022 να ξεπεράσει κάθε προσδοκία και να διοργανωθεί χωρίς τη σκιά της πανδημίας, ενώ ανανεώνουμε το εκθεσιακό μας «ραντεβού» στην έκθεση τεχνολογίας Beyond 4.0, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Επίσημος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος της 85ης ΔΕΘ ήταν η Wind, Επίσημος Αερομεταφορέας η Aegean, Επίσημος Χορηγός Μετακίνησης η Kosmocar, Επίσημος Πάροχος Ενέργειας η ΔΕΗ, Επίσημη Τράπεζα η Εθνική Τράπεζα, Μπύρα της 85ης ΔΕΘ ήταν η «ΝΥΜΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και υποστηρικτής με την προσφορά μασκών ήταν η φαρμακαποθήκη ΛΙΑΦΑΡΜ. Χορηγός φιλοξενίας των συναυλιών ήταν το ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ. Όσον αφορά το Thessaloniki Helexpo Forum υποστηρικτής ήταν ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και χορηγός η ΓΑΙΑ Επιχειρείν, ενώ η εταιρεία Farcom διέθεσε αντισηπτικά. Η ΔΕΘ-Helexpo συνεργάστηκε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ με την ΕΛΙΝΥΑΕ, η οποία εκπαίδευσε προσωπικό και εκθέτες για την προστασία από τον κορωνοϊό

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

146Η FARMHOUSE είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας έξω από την πόλη της Λάρισας. Ιδρύθηκε το 2003 από την οικογένεια Ντριγκόγια που έχει πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων από το 1970 ως συνιδρυτές και μετόχους στο μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη (Kronos S.A.). Τα κτίρια παραγωγής, αποθήκης και γραφείων καλύπτουν 6.000m2 σε ιδιωτική γη 40.000m2. Η εταιρεία εκτιμά το περιβάλλον και προσπαθεί να είναι αποτελεσματικό στη χρήση ενέργειας, νερού, πρώτων υλών, χαρτιού και πλαστικού. Οι πρώτες ύλες προέρχονται από πιστοποιημένους προμηθευτές και αγρότες που υποβάλλονται σε εκτεταμένους ελέγχους. Είναι μεγάλη πρόκληση να πουλήσουμε ελληνικά ελαιόλαδα και λαχανικά, καθώς πρέπει να εισέλθουμε σε καλά κατακερματισμένες αγορές και να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές για την ανωτερότητα τους σε σύγκριση με άλλα προϊόντα από άλλα μέρη του κόσμου. Με τα χρόνια ο άνθρωπος έχει αναγνωρίσει το γεγονός ότι καθώς η τεχνολογία προχωράει, πολλές θυσίες έπρεπε να γίνουν. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να προετοιμάσει ένα υγιεινό γεύμα ενώ ζει σε ένα γρήγορο ρυθμό ζωής. Εν ολίγοις, μια αδύνατη προσπάθεια για την προετοιμασία μιας υγιεινής διατροφής ποιότητας. Αυτό το πρόβλημα έγινε το καύσιμο για να

αναζητήσουμε τρόπους για να τρώμε υγιεινά χωρίς να ανησυχούμε να απομακρυνθούμε από τη σύγχρονη εποχή. Για αυτόν το λόγο το μεσογειακό φαγητό παίζει κυρίαρχο ρόλο στη σημερινή αναζήτηση για γρήγορο, εύκολο και υγιεινό φαγητό. Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση ότι τα μεσογειακά τρόφιμα είναι παραδοσιακά, κάπως αρχαία, αυτή η μαγειρική τάση είναι προϊόν πολλών πολιτιστικών, παραδοσιακών και σύγχρονων μαγειρικών πρακτικών. Η Farmhouse κάνει ακριβώς αυτό. Συνδυάζει τα παραδοσιακά συστατικά με τις σύγχρονες τάσεις και παράγει ελιές και αντιπάστι σε πολλές εξαιρετικές συνταγές. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα που η Ελλάδα έχει να προσφέρει, επεξεργασμένα σύμφωνα με τις αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας που είναι διαθέσιμες. Το όραμά μας είναι να είμαστε μία από τις κορυφαίες εταιρείες τροφίμων παγκοσμίως που ειδικεύονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας της Μεσογείου. Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας δεοντολογικά και υπεύθυνα. Επιμένουμε στην ειλικρίνεια και την ακεραιότητα. Η FARMHOUSE είναι πιστοποιημένη με BRC, IFS, BSCI, HACCP.CRETAN HERBS

Η 4VITA ME MIA MATIA Φροντίζουμε και παρατηρούμε το κάθε φυτό, αφήνοντάς το να ανθίσει στον ήλιο μέχρι τη σωστή στιγμή της συγκομιδής Από το 2000 που η 4VITA Herbs ήταν ακόμα ένα μικρό αγρόκτημα, έχουμε παραμείνει πιστοί στον σκοπό μας: Να συνδέουμε ανθρώπους, φυτά και γη για να προσφέρουμε στον καταναλωτή εξαιρετικής ποιότητας βιολογικά βότανα απολαμβάνοντας όλες τις θεραπευτικές ιδιότητες τους. Από τότε γνωρίζαμε αυτό που πολλοί έρχονται να συνειδητοποιήσουν σήμερα: ότι τα φυτά και οι άνθρωποι εξελίσσονται μαζί και ότι τα φυτά «γνωρίζουν» τον τρόπο για να θεραπεύσουμε φυσικά τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα αγροκτήματα της 4VITA βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη στον νομό Ηρακλείου στην Περιοχή Μπαδιάς. Επιλέξαμε αυτήν την περιοχή επειδή είναι μια από τις πιο βιοποικιλικές περιοχές της Κρήτης με ηλιοφάνεια σχεδόν όλες τις μέρες του χρόνου

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ÄÇ ÌÅ Ô ÌÉ

Ï× ÅÑÉ

ÓÕÃÊÏ

Η κατευθυντήρια αρχή μας η οποία διέπει όλη την παραγωγική διαδικασία είναι: Τα ποιοτικά φυτά παράγουν και ποιοτικά προϊόντα. Με οδηγό την ποιότητα από τον σπόρο μέχρι το φλιτζάνι του καταναλωτή, πορευόμαστε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της 4VITA

GR-BIO-15 Greece Agriculture

Αρκαλοχώρι 703 00, Ηράκλειο Κρήτης, Τ: 28910 23102, Ε: info@4vita.gr www.4vita.gr


ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η δέσμευσή μας για βιολογικά φυτά βρίσκεται στις ρίζες μας Το πιστοποιημένο βιολογικό αγρόκτημα μας επιτρέπει να καλλιεργούμε βότανα χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων ή γενετικά τροποποιημένων σπόρων ενώ από το 2010, έχουμε πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA Hellas.

ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Μοναδικά αυθεντικά μυρωδικά με ένταση και χαρακτήρα θα βρείτε στις συσκευασίες Doypack της 4VITA που τόσα χρόνια με εμπειρία και αγάπη καλλιεργεί στην Κρήτη. Η 4VITA γνωρίζει πολύ καλά πώς να αντλεί όλη την φρεσκάδα και τα αρώματα από τα μυρωδικά που καλλιεργεί για να μπορεί να προσφέρει πάντα εκλεκτά προϊόντα με αξία.

Τα προϊόντα διατίθενται και σε επιδαπέδιο Stand. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και σε συσκευασίες των 250 γρ. 500 γρ. και 1000 γρ.

Η 4VITA χαρίζει απλόχερα όλη την φρεσκάδα, το άρωμα και τις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων μέσα από τις αυστηρές διαδικασίας παραγωγής τους. Οι καινοτόμες συσκευασίες Doypack εξασφαλίζουν την εξαιρετική ποιότητα των βοτάνων από τον αγρό ως το φλιτζάνι του καταναλωτή. Σε μια συσκευασία με έντονα, χαρούμενα χρώματα μεταφέρουμε την αισιοδοξία και την καλή διάθεση που μας χαρίζει η φύση καθημερινά καλλιεργώντας την.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Τα μπαχαρικά δεν λείπουν από καμία κουζίνα προσφέροντας αρώματα και εμπλουτίζοντας τη γεύση του φαγητού μας. Πολλά από τα μπαχαρικά έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αντικαθιστούν τα διάφορα συντηρητικά που σε πολλές περιπτώσεις βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό η 4VITA επιλέγει τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο. Με τη χρήση συσκευασιών Doypack η 4VITA “παγι-δεύει” όλο το άρωμα και τη γεύση των μπαχαρικών εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την φρεσκάδα τους μέχρι τον τελευταίο κόκκο.


TRIIRIS THE WORLD OF GREEK EXPORTERS

THE MOST EXTRAORDINARY MAGAZINE

31 YEARS IN THE MOST IMPORTANT PLANET FOOD EXHIBITIONS

ANUGA

PLMA INTERFOOD&DRINK (SOFIA)

SIAL IFE

GULFOOD

FANCY FOOD

ABU DHABI

www.bbe.gr


SUPER MARKET GUIDE

ÊÕÐÑÏÓ ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ, ÓÏÕÐÅÑ ÌÁÑÊÅÔ

ÊÕÐÑÏÓ


ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ ÊÕÐÑÏÕ

SUPER MARKET GUIDE .....................................................................................................................24631111

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΣΙΗΚΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΤΔ

1 Απριλίου 71 Κοκκινου, 5280 Παραλίμνι .....................................................................................................................23821427 ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Λεωφ.Νησιού 128, Ακίν. Κοτζάπασιη, Κατ. 1, Αγία Νάπα 5330 .....................................................................................................................23722441 ΜΕΡΤΑΚΑΣ Γ. & Μ. ΚΕ ΤΕΡΙΓΚ ΚΟ ΛΤΔ

Πρωταρά 34, Κατ/τα Μέρτακκα Μπλοκ Α, Κατ. 1-4, Παραλίμνι 5296 .....................................................................................................................23832353 ΞΕΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Κωστάκη Αρτυματά 81, Ακίν. Υπεραγορά Ξενή, Παραλίμνι 5282 .....................................................................................................................23740777 ΠΙΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τεύκρου Ανθία 18, Ακίν. Τσοκκής, Κατ. 1, Αγία Νάπα 5330 .....................................................................................................................23722565 ΣΙΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Κάππαρη 64, Κατ/τα Κύζα, Κατ. 1, Παραλίμνι 5290, .....................................................................................................................23826585 ΣΙΣΤΕΡΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Ευαγόρου 14, Κατ. 9-12, Αγία Νάπα 5330 .....................................................................................................................23723205 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

1 Απριλίου 151, Παραλίμνι 5280 .....................................................................................................................23744000

28ης Οκτωβρίου 31, Αραδίππου 7104 .....................................................................................................................24531671 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ. Σπ. Κυπριανού 23 .....................................................................................................................24668000 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ. Ελευθερίας 26, Τ.Κ. 7020 .....................................................................................................................24425777 ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΣΚΑΟΥΝΤ ΣΤΟΡ

Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 2, Αγγλισίδες 7571 .....................................................................................................................24432000 ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Αθηνών 50, Αραδίππου 7103 .....................................................................................................................24533243 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑ ΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΤΔ

Π. Κυπριανού 40, Λιβάδια 7060 .....................................................................................................................24634381 ΤΙΓΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΤΔ

Εζεκία Παπα[ωάννου, ΧΡΥΣΟΠΙΤΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, Κατ. 3-6, Περιβόλια Λάρνακας 7560 .....................................................................................................................24423320 ΤΟ ΦΘΗΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΛΤΔ

Αγησιλάου 10, Αραδίππου 7101 ...................................................................................................24363494, 24367685 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Λεωφ.25 Μαρτίου, Δρομολαξιά 7020 .....................................................................................................................24422216

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α.Π.Μ. ΛΤΔ

Γ. Γρίβα Διγενή 38, Ορόκληνη 7040 .....................................................................................................................24645133

Αναστασίου Μανώλη 53, ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ξυλοφάγου 7520 .....................................................................................................................24725557

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

1ης Απριλίου αρ. 23, Αραδίππου 7104 .....................................................................................................................24531730 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ (ΓΙΑΛΟΝΙΤΗΣ) ΛΤΔ

Στάκη 5, Λεύκαρα Πάνω 7700 .....................................................................................................................24342536 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ωκεανίας 16, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ, Κατ. 13, Ορόκληνη 7041 .....................................................................................................................24645147 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΥΠΕΡΓΟΡΑ

Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας 1, 7600 Αθιένου .....................................................................................................................24523211 ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΟΣ Δ. ΛΤΔ

Μιχαλάκη Παρίδη 43, Αραδίππου 7104 .....................................................................................................................24532069 ΚΕΝΔΕΑΣ & ΥΙΟΙ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΛΤΔ

Λεωφ.Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙ 7, Ξυλοτύμβου 7510 .....................................................................................................................24723015 ΚΙΡΚΙΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ευαγόρου 1, Ακίνητα Νίκης & Γ.Γεωργίου, Κατ. 2, Πύλα 7081 .....................................................................................................................24646864 ΚΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Αποστόλου Ανδρέα 39A, Αραδίππου 7100 .....................................................................................................................24361350 ΛΑ ΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ

Καρυατίδων 34, Λάρνακα 6042 .....................................................................................................................24662408 ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Νικοδήμου Μυλωνά 1, ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΜΕΤΡΟ, Λάρνακα 6050 .....................................................................................................................24628858 ΜΥΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ρόδου 2, Ακίνητα Φαίαργουεης, Κατ. 4, Πύλα 7081 .....................................................................................................................24645316 ΕΡΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΗΝΩΝ

Υψιπύλης 7-9, Λα[κή Αγορά Αθηαινίτη, Λάρνακα 6052 ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ ÊÕÐÑÏÕ

ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

Δρόμος αρ. 78 7, Κάτω Πολεμίδια 4170, .....................................................................................................................25395586 ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αισώπου 10, Λεμεσός 3100 .....................................................................................................................25584905 ΚΑΣΟΛ ΜΑΡΚΕΤ

Γεωργίου Α, Κάστρο Χoτέλ Αππάρτμεντς, Κατ. 04, Γερμασόγεια 4048 .....................................................................................................................25321208 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Λεωφ.Σπύρου Κυπριανού 4, Μέσα Γειτονιά 4001 ...................................................................................................25750668, 25750920 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Ομήρου, Λεμεσός 3095 .....................................................................................................................25346200 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Πάφου 203, Λανίτη, Κάτω Πολεμίδια 4152 .....................................................................................................................25714646 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Σπύρου Κυπριανού 11, Γερμασόγεια 4040 .....................................................................................................................25319931 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Τριών Ιεραρχών 19, Λεμεσός 3016 .....................................................................................................................25562168 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Ιωάννη Πολέμη 25, Τ.Κ. 3085 .....................................................................................................................25737700 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Α. & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Μακαρίου ΙΙΙ 233, Κάνικα 6, Λεμεσός 3105 .....................................................................................................................25588753 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Α. & ΥΙΟΙ ΛΤΔ - ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Λεωφ.Μακαρίου ΙΙΙ 233, Φαέθων Χάους, Κατ. 02, Λεμεσός 3105 .....................................................................................................................25586745

158


SUPER MARKET GUIDE

ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ ÊÕÐÑÏÕ

ΣΥΜΙΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Κιλκίς 4, Λεμεσός 3051 .....................................................................................................................25573675

K. Μάτση 13, Κοκκινοτριμιθιά, Τ.Κ. 2660 .....................................................................................................................22836683

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α ΤΣΙΑΡΤΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

1 Απριλίου 97, Λεμεσός 3117 .....................................................................................................................25775833

N. Γρηγορίου 14, Αγλαντζιά, Τ.Κ. 2109 .....................................................................................................................22340500

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΜΟΛ ΟΦ ΕΓΚΟΜΗ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Σπύρου Κυπριανού 11, Γερμασόγεια 4040 .....................................................................................................................22355545

Λυκαβηττού 40, Τ.Κ. 2401 .....................................................................................................................22876186

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Α. & ΥΙΟΙ ΛΤΔ - ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Φασούρι .....................................................................................................................25887232 ΣΠΑΡ ΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

28ης Οκτωβρίου αρ. 369, Debenhams, 3107 Λεμεσός, Λεμεσός .....................................................................................................................25580173

ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΣΚΑΟΥΝΤ ΣΤΟΡ

Γρ. Αυξεντίου 100, Κοκκινοτριμιθιά 2660 .....................................................................................................................22445530 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ GREEN TREE ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Στύλων Αμμοχώστου 5, Δάλι 2548 .....................................................................................................................22521222 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΤΙΓΡΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

Γρηγόρη Αυξεντίου 5 .....................................................................................................................22455133

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Σπετσών 22, 1082, Λευκωσία .....................................................................................................................22818180 ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Λεωφ.Κέννεντυ (Π'σσα) 26, Λευκωσία 1046 .....................................................................................................................22877909 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΛΥΠΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

2566, Λύμπια .....................................................................................................................22521826

Χαράλαμπου Πάλμα 32, Περιστερώνα 2731 .....................................................................................................................22821675 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΤΔ

Γρηγόρη Αυξεντίου 10, Λατσιά 2235 .....................................................................................................................22483406 ΩΜΕΓΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

1 Απριλίου 2, Λακατάμεια 2310 .....................................................................................................................22382920

Δ. & Θ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΛΤΔ

Θεοδόση Πιερίδη 45, 2480 Τσέρι .....................................................................................................................22380559 ΚΚΟΛΙΑ ΝΙΚΟΣ

Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 44, Λακατάμεια 2320 .....................................................................................................................22388630 ΚΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΟ ΛΤΔ

Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 44, Λακατάμεια 2320 .....................................................................................................................22381750 ΛΙΟΝΤΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γεωργίου Εικοσάρη 54, Δάλι 2540 .....................................................................................................................22521485 ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ (ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ)

Λεωφ.Αγλαντζιάς 45, Αγλαντζιά 2108 .....................................................................................................................22339600 ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ (ΠΛΑΤΥ - ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ)

Θεσσαλονίκης 9, Αγλαντζιά 2122 .....................................................................................................................22330022 ΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ (ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ)

Αρχ. Μακαρίου111, Λακατάμεια 2324 .....................................................................................................................22327777 ΜΗΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Λαζάρου Κουντουριώτη 4A, Λακατάμεια 2320 .....................................................................................................................22388594 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 7-9, Τ.Κ. 2414 (The Mall of Engomi) .....................................................................................................................22355545 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Bεργίνας 3, Στρόβολος .....................................................................................................................22570970 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ. Τσερίου 110, Τ.Κ. 1010 .....................................................................................................................22323114 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ. Λεμεσού 34, Τ.Κ. 2572 .....................................................................................................................22441140 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 56, Τ.Κ. 2220 .....................................................................................................................22486570

ΠΑΦΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Λεωφ.Ελλάδος 29, Βλαδιμήρου Κορτ, Πάφος 8020 .....................................................................................................................26932307 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Πρεβέζης 3, Πάφος 8028 .....................................................................................................................26934363 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μιντχάτ Πασά 23, Πάφος 8016 .....................................................................................................................26945175 ΕΡΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

Δημοκρατίας 2, Πάφος 8028 .....................................................................................................................26840840 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ. Ελλάδος, 8020 Πάφος .....................................................................................................................26912600 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων 2, Τ.Κ. 8046 (Kings Avenue Mall) .....................................................................................................................26205555 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Πρεβέζης 3, Πάφος 8028 .....................................................................................................................26934363 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ

Λήδας 4, Πάφος 8041 .....................................................................................................................26911000 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΦΟΣ

Λεωφ.Ελλάδος 1, Πάφος 8020 .....................................................................................................................26936600 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Μαριου 8, Πόλη Χρυσοχούς 8820 .....................................................................................................................26815200 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑ

Παπακώστα Λεωνίδου, Χλώρακας 8220 .....................................................................................................................26270128 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ & Ι ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Αμφιτρίωνος 9, Πάφος 8045 .....................................................................................................................26936372

159

ÕÐÅÑÁÃÏÑÅÓ ÊÕÐÑÏÕ

Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.