Page 1

ÌÅÃÁËÏÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ ÁÃÏÑÁÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ 2018

Ðëáôåßá Áíåîáñôçóßáò 3, Çëéïýðïëç, Ôçë.: 210 97 65 603 www.spentzosmeat.gr


ÌÁËËÉÏÓ É. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÈÙÑÁÊÏÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ ÈÙÑÁÊÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ «ÕÃÅÉÁ» Ä.È.Ê.Á ÑÏÌÐÏÔÉÊÇ ÈÙÑÁÊÏÓÊÏÐÉÊÇ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

Éáôñåßï: Åñõèñïý Óôáõñïý 4 êáé Êçöéóßáò, Ìáñïýóé 151 23, Áèçíá 4ïò ´Ïñïöïò, Ãñáöåßï 26 Ôçë: 210 6867172, 210 6867000, Êéí: 6972023777, Fax: 210 6867172 E-mail: djmallios71@gmail.com

ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (VATS :Video assisted thoracic surgery) H θωρακοσκοπική χειρουργική γνωρίζει αλματώδη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και όλο και περισσότερες θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτή την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα, με σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή. H θωρακοσκοπική χειρουργική (vats) πραγματοποιείται διαμέσου μικρών οπών με την χρήση τηλεσκοπικής κάμερας και ειδικών θωρακοσκοπικών εργαλείων που περνούν στην θωρακική κοιλότητα από τις μικρές οπές και αποτελούν ουσιαστικά προέκταση

των χεριών του χειρουργού, επιτρποντάς του να τα χρησιμοποιεί έξω από το σώμα και να πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις στο εσωτερικό του θώρακα. Η επέμβαση προβάλλεται σε οθόνη απ όπου ο χειρούργος χειρουργεί υπό άμεση όραση. Σήμερα μεγάλο εύρος επεμβάσεων στην θωρακική κοιλότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με την θωρακοσκοπική χειρουργική αλλά και με την ρομποτική χειρουργική που αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής–θωρακοσκοπικής χειρουργικής. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Οι βασικές αρχές που διέπουν την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα μέσω της θωρακοσκοπικής χειρουργικής είναι οι ίδιες με εκείνες της κλασσικής ανοικτής θωρακοχειρουργικής. Η θωρακοσκοπική λοβεκτομή, πνευμονεκτομή, τμηματεκτομή, και οισοφαγεκτομή, είναι μερικές από τις επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σήμερα με ασφάλεια με

την θωρακοσκοπική χειρουργική εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα της για τον ασθενή. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας. • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, γρήγορη επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο- εργασία . • Μικρότερη κάκωση θωρακικού τοιχώματος. • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. • Μικρότερη φλεγμονώδη αντίδραση (χαμηλά επίπεδα IL 6, IL 8, Λεμφοκυττάρων και ΝΚ). • Καλύτερη κατανομή της χημειοθεραπευτικής ουσίας (μετεγχειρητικά). • Χαμηλότερο κόστος της θωρακοτομής. • Ελάχιστη απώλεια αίματος. Δημήτριος Ι. Μάλλιος Θωρακοχειρουργός Επιμελητής Νοσοκομείου “YΓΕΙΑ”


..

. η σ υ ε παίδ

Η εκ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ναυαρίνου 12, 163 45 (έναντι ΙΚΑ) Τηλ.: 210 9944396 - 210 9923352 E-mail: romvosn@gmail.com

...έχει γίνει πια φαύλος κύκλος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κύπρου 51, 164 51 Τηλ.: 210 9941471, 2109935566 E-mail: romvosk@gmail.com

Ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο.

...Άλλαξε σχήμα και δες το αλλιώς.

Μ. Γερουλάνου 103, 164 52 Τηλ.: 210 9911067 E-mail: romvosg@gmail.com Γραμμου 21, 16451 Τηλ.: 2155055311

ΓΛΥΦΑ∆Α Λ. Βουλιαγμένης 147 & Πραξιτέλους 2 Τηλ.: 210 9680008 E-mail: romvosb@gmail.com


25 ×ÑÏÍÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ ÁÃÏÑÁÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ

O ÌÅÃÁËÏÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ ÁÃÏÑÁÓ

DITORIAL Ç Ë ÉÏ Õ Ð Ï Ë Ç 2 0 1 8 O ïäçãüò ðïõ áãáðÞóáôå êáé óáò áãÜðçóå âñßóêåôáé óôá ÷Ýñéá óáò. ÐÜíôá óõíåðÞò óôá ñáíôåâïý ôïõ ìáæß óáò êÜèå ÄåêÝìâñéï, áðïôåëåß áíáìöéóâÞôçôá ôï êïñõöáßï Ýíôõðï ôçò ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ êáé ðáñÜëëçëá ôï éó÷õñüôåñï äéáöçìéóôéêü ü÷çìá ôçò ðüëçò ìáò. Áõôü áðïäåéêíýåé ç êáèïëéêÞ ó÷åäüí åìðéóôïóýíç ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý ìáò êüóìïõ. Óáí Çëéïõðïëßôçò åßìáé ðåñÞöáíïò ðïõ ôï üíåéñï, ç éäÝá, êáé ôï ìåñÜêé ôïõ 1993, ÷ñïíéÜ ðïõ îåêßíçóå ï ðñþôïò ïäçãüò, áðïôÝëåóáí ôç ìáãéÜ ãéá ôï ðñáãìáôéêü åñãáëåßï äïõëåéÜò ðïõ ìåôåîåëß÷èçêå ï ïäçãüò üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá. Ôá óçìåßá ðïõ åßìáóôå ðåñÞöáíïé üôé ðåôý÷áìå åßíáé üôé:

ÃÑÁÖÅÉÁ: ÔÇË.: 210.88 38 817 210.88 14 731 210.88 37 107 FAX: 210.82 36 331 E-MAIL: b_b@otenet.gr www.bbe.gr

• Ï ÏÄÇÃÏÓ

ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÏÄÇÃÏÕ

'Åöåñå óå Üìåóç êáé ðñáãìáôéêÞ åðéêïéíùíßá ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò ìå ôïõò êáôáíáëùôÝò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò. ÁíáâÜèìéóå ôçí åìðïñéêÞ åðéêïéíùíßá ôçò ðüëçò ìáò. Åêáíå ãíùóôÞ êÜèå äéáöçìéæüìåíç åðé÷åßñçóç óå êÜèå ãùíéÜ ôçò ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ. ÅíçìÝñùíå êáé åíçìåñþíåé óõíå÷þò ôïí êáôáíáëùôÞ üôé ç áãïñÜ ôïõ ðáíÝìïñöïõ ÄÇÌÏÕ ìáò åßíáé áõôÜñêçò óå üëá ôá ðñïúüíôá êáé ôéò õðçñåóßåò üðïõ âñßóêåé ôá ðÜíôá óôéò êáëýôåñåò ôéìÝò.

ÁÍÔÆÏÕËÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

• ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÏÄÇÃÏÕ b&b

• ÍÏÌÉÊÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÔÓÉÂÃÉÏÕÑÁÓ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη μεγάλη www.ilioupolinet.gr επιτυχία του ηλεκτρονικού οδηγού από τον Ο∆ΗΓΟ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (www.ilioupolinet.gr) που τόσο αγαπήσατε εδώ και 25 χρόνια. Με τον επαγγελματικό ηλεκτρονικό οδηγό θα μπορούν όλες οι ηλιουπολίτικες επιχειρήσεις να διαφημίζονται αποτελεσματικά και με ελάχιστο ετήσιο κόστος.Θεωρούμε οτι η επικοινωνία της τοπικής επιχείρησης θα αποκτήσει νέα δυναμική και αποτελεσματικότερη προσέγγιση στο καταναλωτή σ’αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει όλη η χώρα.

×åéñüãñáöá, öùôïãñáößåò, äéáöÜíåéåò áíÞêïõí óôçí åôáéñåßá êáé äåí åðéóôñÝöïíôáé. ÅðéôñÝðåôáé ç áíáäçìïóßåõóç ìÝñïõò Þ üëïõ ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ìüíïí êáôüðéí ãñáðôÞò Üäåéáò ôïõ åêäüôç ãéá êÜèå ðåñßðôùóç. ÏËÁ ÅÉÍÁÉ ÊÁÔÏ×ÕÑÙÌÅÍÁ

ÈÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù êáô áñ÷Þí üëïõò ó÷åäüí ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò ôçò ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ ðïõ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ áãêÜëéáóáí ôï Ýñãï ìáò, ðßóôåøáí óôçí éäÝá ìáò êáé âÜäéóáí ìáæß ìáò ÷Ýñé - ÷Ýñé üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá. Íá åõ÷áñéóôÞóù ôïõò êáôáíáëùôÝò ôçò ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ ðïõ áãÜðçóáí ôïí ÏÄÇÃÏ êáé áíÝðôõîáí ó÷Ýóåéò óôïñãÞò ìáæß ôïõ. Ôéò ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÁÑ×ÅÓ (Óõìðïëßôåõóç & Áíôéðïëßôåõóç) ðïõ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí çèéêÜ êáé åíèÜññõíáí ôï Ýñãï ìáò. Ïëïõò ôïõò áêïýñáóôïõò óõíåñãÜôåò ôçò Â& ÅÊÄÏÔÉÊÇÓ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇÓ ðïõ ìü÷èçóáí, îåíý÷ôçóáí êáé Ýäùóáí ðÜíôá ôïí êáëýôåñï ôïõò åáõôü.

ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

×ñ üí éá ðï ëë Ü Êá ëÞ ×ñ ïí éá ×á ñï ýì åí ï & Äç ìé ïõ ñã éê ü ôæïõëÞò ôï 20 18 áóßëçò Áí

Â

Ô Á ×Ñ ÇÌ Á ÔÁ ÔÙÍ Ê Á ÔÁ Í Á Ë Ù Ô Ù Í Í Á Ì Å Í ÏÕÍ Å Í Ô ÏÓ Ô ÏÕ ÏÑ É ÏÕ Ô ÏÕ Ä Ç ÌÏ Õ ÓÕÍ ÔÇÍ Á Í Á  Á ÈÌ É ÓÇ Ê Á É Å ÕÇ Ì Å Ñ É Á Ô Ç Ó Ð Å Ñ É Ï× Ç Ó Ó ÕÍ ÔÅ ËÙÍ ÔÁ Ó ÓÓÔÇÍ


ôï Ì Ý ë ë ï í å ß í áé å ä þ .

ÅÊÈÅÓÉÁÊÇ - ÅÊÄÏÔÉÊÇ - ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ

Äéåèíåßò äñáóôçñéüôçôåò

ÅëëçíéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

Ç Â& ðïëõåèíéêÞ åêèåóéáêÞ ìå 2 åêèÝóåéò ôñïößìùí, ðïôþí êáé ðñïúüíôùí óïýðåñ ìÜñêåô ãåíéêüôåñá

Ï ìåãáëýôåñïò Åëëçíéêüò üìéëïò åéäéêïý åðé÷åéñçìáôéêïý ôýðïõ

TRIIRIS TRIIRIS GREEKTASTEFORUMLONDON

GREEK TASTE LONDON

GREEK K&C CYPRIOT PRODUCTS

GREEKTASTEFORUMNEWYORK

Ìå ôñßá ðáíåëëáäéêÜ ðåñéïäéêÜ, ìå ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áãïñÜò & ôï åôÞóéï SUPER MARKET FORUM

Super

MARKET FO RU FOR UM

GREEK TASTE NEW YORK

GREEK KC CYPRIOT PRODUCTS

F DW

FoodrinkWorld

Ìå ôñåéò êïñõöáßïõò åðáããåëìáôéêïýò ôïðéêïýò ïäçãïýò

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών Ìå ôï êïñõöáßï åëëçíéêü ðáãêüóìéï ðåñéïäéêü TRIIRIS ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí Åëëçíéêùí åîáãùãþí êáé ìå óõììåôï÷Þ óôéò ìåãáëýôåñåò äéåèíåßò åêèÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ôñïößìùí êáé ðïôþí (ANUGA, SIAL, GULFOOD, FANCY FOOD SUMMER, PLMA).

..

Ìå äýï çëåêôñïíéêïýò ïäçãïýò • ilioupolinet.gr • ekallithea.gr

Åßíáé ç íÝá åðï÷Þ ðïõ ïëüêëçñïò ï êüóìïò áëëÜæåé ôá÷ýôáôá, åßíáé ç íÝá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ áëëÜæåé êáèçìåñéíá óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, åßíáé ç åðï÷Þ ôùí åéäéêþí åêèÝóåùí êáé åêäüóåùí ãéÜ ôïõò äõíáìéêüôåñïõò êëÜäïõò ôçò ðáñáãùãÞò, äéáêßíçóçò, åìðïñßáò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí ðïõ äåí ìðïñåß íá ìáò áöÞóåé áäéÜöïñïõò Þ Ýóôù óõìâéâáóìÝíïõò, åßíáé ç åðï÷Þ ðïõ åìåßò êéíïýìáóôå ãñÞãïñá ü÷é ãéá íá åßìáóôå ìÝóá óôá ãåãïíüôá, áëëÜ ãéÜ íá ôá ðñïêáèïñßóïõìå.

• Êéíçèåßôå ìáæß ìáò, åêèÝóôå ôá ðñïúüíôá óáò, äéáöçìéóôåßôå óùóôÜ êáé ïéêïíïìéêÜ êáé ðåñÜóôå ãñÞãïñá ìðñïóôÜ • â&â • ô. (+30) 210 88 38 817, (+30) 210 88 14 731 • www.bbe.gr, b_b@otenet.gr, info@bbe.gr


ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ ...ÓÁÍ ÁÍÔÆÅÍÔÁ

4

7

• ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ . . . . . . . . . . . . . . 7 • ΒΛΑΒΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ) . . . . . . . . . . . 7 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 • ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΤΗΛ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • Κ.Α.Π.Η. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) . . . . 8 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . 8 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ . . . . . . . . . . . . . 9 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • ΓΥΜΝΑΣΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 • ΛΥΚΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • TPAΠEZEΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

AUTO - MOTO

11

AUTO - MOTO....................................... 11 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ . . .11 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ . . . . . . 11 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ . . . . . . . . . 11 • ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ . . . . . . . . . 12 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . .12 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ & ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . .12 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΦΗΣ & ΦΑΝΟΠΟΙIΑΣ . . . . . . . . . . .13 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ . . . . . . . . . . . . . . . .13 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . 13 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . 14 • ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ . . . . . . . . . . . . 14 • ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . 15 • ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ . . . . . . . . . . . . . . 15 • MOTO................................................15 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ . . .15 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΕΜΠΟΡΟΙ . . . 15 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • ÐÏÄÇËÁÔÁ........................................ 15

ÄÉÁÓÊÅÄÁÓÇ ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ

• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ . . . . . .17 • ΘΕΑΤΡΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • ΙΝΤΕRNET CAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ - ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 • ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

• ΟΥΖΕΡΙ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • ΠΑΓΩΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ . . . . . . . . . . . . . 18 • ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ......................... 20 • VIDEO CLUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • VIDEO GAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 • ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • ΕΙΔΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΑΛΙΕΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 • ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . 20 • ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . 20 • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΠΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ . . . . . . . . . . . . . . .20

ÄÉÁÔÑÏÖÇ

• DELICATESSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 • ΑΡΤΟΠΟΙEΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • ΒIOΛOΓIKA ΠPOIONTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 • ΖΥΜΗ & ΠΡΟIΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ . . . . . . . . . . . . . 22 • ΙXΘYOΠΩΛEIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • ΚΑΒΕΣ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ . . . . . . 22 • ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • ΣΟΥΠΕΡ - ΜΑΡΚΕΤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • ΤΡΟΦΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣ . . . . . . . . . .24 • ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΚΕΥΜΕΝΑ . . . . .24 • ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟIΟΝΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

• ÄÉÁÓÊÅÄÁÓÇ.......................................17 • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ . . . . . . . . . . . . 17 • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΑΒΕΡΝΕΣ . . 17

26

• ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . .26 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ . . . . . . . . . 26 • ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 • ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 • ΣΧΟΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 • ΣΧΟΛΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΧΟΡΟΥ . . . . . . . 27 • ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ . . . . . . . . 27 • ΩΔΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ÅÍÄÕÓÇ - ÕÐÏÄÇÓÇ - ÁÎÅÓÏÕÁÑ

17

21

28

• ÁÎÅÓÏÕÁÑ ÅÍÄÕÓÇÓ...........................28 • ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΦΩ ΜΠΙΖΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • ÅÍÄÕÓÇ - ÕÐÏÄÇÓÇ...........................28 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . . 28

• ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ - ΝΥΦΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 • ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΓΙΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . .28 • ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 • ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΠΛΟΥ ΤΖΙΝ & ΣΠΟΡ . . . . . . . . . . . 28 • ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ . . . . . . . . . . . . 28 • ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 • ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΡΑΠΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ .28 • ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΥΤΖΑΜΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 • ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . 29 • ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ - ΓΡΑΒΑΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 • ΥΦΑΣΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ÍÅÁ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ

30

• ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ . . 30 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΕΙΔΗ . . . . . . . . 30

• ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ÏÉÊÏÄÏÌÇ - ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ

31

• ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙΔΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 31 • ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

• ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ-ΡΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ . . . . 32 ΓΥΨΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΔΑΠΕΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ . . . . 32 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΥΛΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . 32 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . . . . . . . . . . 32 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ32 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΜΑΡΜΑΡΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . .32 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ . . . . . . . . . . . . . . 32 ΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ . . . . . . . . . . .32 ΞΥΛΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΠΑΡΚΕΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΠΙΣΙΝΕΣ - ΜΗΧ/ΤΑ & ΥΛΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΠΟΡΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΡΟΛΑ - ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ . . . . 34 ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . 34 ΤΖΑΚΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΤΖΑΜΙΑ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . . . . . . . . . . 34


ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ • ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 • ΨΥΚΤΙΚΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ÏËÁ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

35

• ΑΝΘΟΚΟΜΕΙΑ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΕΙΑ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΑΡΓΥΡΑ & ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΕΙΔΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ . . . . . 35 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΜΠΑΖΟΥΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΒΙΤΡΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΓΚΑΛΕΡΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΔΩΡΑ . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΕΠΙΠΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ . . . . . . . . . . . . 36 ΕΠΙΠΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙIΑΣ ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ . . . . . . . . 36 ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ΖΩΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΤΡΟΦΕΣ & ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ .36 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ . . . . . . . . . . . 37 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) . 37 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ & ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗ & ΥΛΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ . . . . . . . 37 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ . . . . . . . . 37 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 ΚΛΕΙΔΑΡΑΔΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ΚΟΡΝΙΖΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ΛΕΥΚΑ & ΠΡΟΙΚΟΣ ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΛΕΞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ & ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ΣΤΡΩΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ΤΕΝΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΙΑΛΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ . . . 40 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ΧΑΛΙΑ & ΜΟΚΕΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ΧΑΛΙΑ & ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗ . . . . . 41

ÏÌÏÑÖÉÁ

45

• ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ • • • • •

ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ

42

• ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ . . . . . . . 42 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 • ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 42 • ΚΑΛΛYNTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΠΑΙΔΙΚΑ . . . . . . . . . . 43 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ . . . . . . . . . 44 • ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΥΧΙΑ . . . . . . 44 • ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ . . . . . . . . . . .44 ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ï áðï ô 1965

ΑΠΕΝΤΟΜΟΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . 45 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓ/ΛΗΨΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ . . . . . . . 46 ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ΔΩΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ . . . . . . . 48 ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . 48 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ . . . . . . . . . . . . 48 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . .48 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ . . . . . 48 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ . . . . . . . . 48 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ . . . . 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

• • • • • • • •

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΔΗ & ΥΛΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . .49 ΣYΣTHMATA AΣΦAΛEIAΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ . . . . . . . 50 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . 50 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ . . . . . . . . . . . .50 ΨΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . 50

ÕÃÅÉÁ • • • • • • • •

51

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . 51 ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . 51

5


ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

• • • • • • • • • • • • •

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . 52 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . 53

• • • • • • • • • • • • •

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ΠΑΘΟΛΟΓΟI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 ΦΥΣΙΑΤΡΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΘΩΡΑΚΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

• ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 • ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 • • • • • • •

ÉÁÔÑÉÊÁ ÅÉÄÇ - ÊËÉÍÉÊÅÓ......................54 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟIΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . .54 ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ . . . . . . . . . . . . . 54 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ΟΠΤΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ & ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ . . . . . . . . . . . 56

• ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ........................................56

www.ilioupolinet.gr 6

ή μεγάλη Επικοινωνιακή δύναμη του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλιούπολης ανεβείτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού οδηγού με απίστευτα χαμηλές τιμές σε ετήσια βάση και κερδίστε πολλαπλά !!!


. . . Ó Á Í Á Í Ô Æ Å Í ÔÁ ÁÌÅÓÇÓ ÁÍÁÃÊÇÓ ÔÇËÅÖÙÍÁ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ......................................... 210-3530000

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ............................................................. 100

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ............................................................. 108

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ............................................................. 191

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ (Ο.Α.Σ.Α.) ............................................................. 185

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ............................................................. 147

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ - ΟΣΕ ΑΚΤΟΠΛΟΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ........................................................... 1440

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1Β ......................................... 210-3613848

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ........................................................... 1434

ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ........................................................... 1151

ΙΑΤΡΟΙ S.O.S. ........................................................... 1016

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΙΝ.ΚΑ) ......................................................... 11721

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ......................................... 210-5236571

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.) ............................................................. 166

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ......................................... 210-7793777

7

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ 6-8 ......................................... 210-8899000

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ......................................... 210-3847700

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 16 ......................................... 210-7456120

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΚΚΑΛΗ 1 & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ................. 210-7282000, 210-7282333

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ........................................................... 1448

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ........................................................... 1445

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΗΡ. ΛΑΧΕΙΩΝ ........................................................... 1445

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟ - ΤΖΟΚΕΡ ........................................................... 1444

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦ/ΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ............................................................. 139

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦ/ΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ......................................................... 11888

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ AIDS .............................................. 210 7239945

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ............................................................. 191

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ............................................................. 171

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

ÂËÁÂÅÓ Δ.Ε.Η. ......................................................... 10503

ΕΥ.ΔΑ.Π.

........................................................... 1402

........................................................... 1022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ο.Τ.Ε.

............................................................. 109

............................................................. 121

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ............................................................. 199

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 .............................................. 210 8641299

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10 ............................... 1424 (210-3211301/2)

ΩΡΑ (24ωρη ενημέρωση) ............................................................. 141

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÁ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΕΝΤΗΡΗ 5, ΧΙΛΤΟΝ ............................................. 210 7213209

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 ............................................. 210 3602411

ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÁ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 .............................................. 210 3680700

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 50 .............................................. 210 4226000

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΔΙΔΟΤΟΥ 26 ............................................. 210 3618118

ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ .............................................. 210 2284940

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ÁÈÇÍÙÍ (ÄÇÌÏÓÉÁ) ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171 .............................................. 210 6409000

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 76 .............................................. 210 7286000

Γ.Ν.Α. ΑΙΓΗΝΗΤΕΙΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ & ΑΙΓΗΝΗΤΟΥ 1 .............................................. 210 7220812

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 .............................................. 210 7770431

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ .............................................. 210 8039911


Γ.Ν.Α. ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 .............................................. 210 7778611

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ .............................................. 210 6414000

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

. . . Ó Á Í Á Í Ô Æ Å Í ÔÁ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 .............................................. 210 7201000

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114 .............................................. 210 7483770

Κ.Α.Τ. ΝΙΚΗΣ 2, ΚΗΦΙΣΣΙΑ .............................................. 210 6280000

Ο.Α.Σ.Α. (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών) ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ............................................. 210 8200999 Ο.Γ.Α. (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 ............................................. 210 3322100

Ο.Ε.Κ. (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) ΣΟΛΩΜΟΥ 60 ............................................. 210 5281100

Ο.Κ.Α.Ν.Α. (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών)

1031

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ .........................................210 9970000-99

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ .............................................. 210 9940655

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ .............................................. 210 9970125

ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ:

ΛΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ο.Λ.Π. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς)

ΑΓ. ΘΩΜΑ 17, ΓΟΥΔΙ .............................................. 210 7456000

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10 ............................................. 210 4520911

.............................................. 210 9970025

ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ

Ο.Π.Α.Π. (Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου)

.............................................. 210 9970033

ΤΖΑΝΝΕΙΟ

ΚΟΛΩΝΟΥ 2 ............................................. 210 5248811

.......................210 9970049 210 9970050

ΤΖΑΝΝΗ & ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 1 .............................................. 210 4592000

Ο.Π.Ε. (Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών)

......................................................... 15377

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 86, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ...................................... 210 9982100-159

.............................................. 210 9940900

Ο.Τ.Ε. (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας)

.............................................. 210 9949890

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΘΗΒΩΝ, ΓΟΥΔΙ .............................................. 210 7467000

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ EXPRESS SERVICE ........................................................... 1154

HELLAS SERVICE ........................................................... 1057

INTERAMERICAN .............................................. 210 9405000

ΕΛΠΑ ......................................................... 10400

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΜΑΡΟΥΣΙ ............................................. 210 6111000

ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ............................................. 210 9212800

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

............................................. 210 8695000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68ΑΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ .............................................. 210 5249493

ΑΣΤΕΡΑΣ

(Ελλην. Οργαν. Μικρ.. Επιχειρ. & Χειροτεχνίας) ΞΕΝΙΑΣ 16 ............................................. 210 7491100 Ε.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) ΤΣΟΧΑ 7 ............................................. 210 8707000

ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ .............................................. 210 9970027

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68ΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ .............................................. 210 5249257

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

Γ) ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 ............................................. 210 6981582

ΑΘΗΝΑ 1

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68ΑΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡ. .............................................. 210 5249473

Β) ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

.............................................. 210 9970057

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

Α) ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Σ.Δ.Ο.Ε. (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος)

ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ

8

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ & ÔÇË. ÄÇÌÏÕ ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ .............................................. 210 9930273

Δ' ΚΑΠΗ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 57 .............................................. 210 9760191

ÊÅÍÔÑÁ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ ÐÏËÉÔÙÍ (Ê.Å.Ð.) Κ.Ε.Π. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2 .............................................. 210 9943638

Κ.Ε.Π. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 23 .............................................. 210 9706466

Κ.Ε.Π. ΝΥΜΦΩΝ & ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ .............................................. 210 9922630

ÁÈËÇÔÉÊÁ ÓÙÌÁÔÅÉÁ ÁÈËÇÔÉÊÅÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÁ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ .............................................. 210 9922899

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α' ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤ/ΛΟΥ .............................................. 210 9956806

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Β' ΠΑIΚΟΥ 8 .............................................. 210 9767635

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΧΡΥΣΑΦΗ 1 .............................................. 210 992581?

.............................................. 210 9962894

Α.Ο. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΓΓ. ΕΒΕΡΤ 1 & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ .............................................. 210 9930452

.............................................. 210 9915189

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .......................210 9916901 210 9967432

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 102 .............................................210 9910 283

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ

.......................................... 210 6143950-4

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30-32 .............................................. 210 9953030

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΘΡΙΑΜΒΟΣ"

.......................................... 210 9605605-6

ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ .............................................. 210 9920393

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 20 ΝΗΣΑΚΙ .............................................. 210 9760424

Ê.Á.Ð.Ç.

ÄÇÌÏÓÉÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ

ΕΝΟΤΗΤΑ ............................................. 210 6459000

ΕΞΠΡΕΣ ............................................. 210 9943000

ΕΡΜΗΣ ............................................. 210 4115200

ΙΚΑΡΟΣ

Α' ΚΑΠΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΙΑΣΩΝΟΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ .............................................. 210 9917855

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ...............................ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 60

............................................. 210 5152800

Β' ΚΑΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Οργανισμός Προστασίας Καταναλωτή) ...................................................... 210 3304444

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 53 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ .............................................. 210 9944865

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 10-12 ........ 210 9960556 - 210 9911904 - 15377

............................................. 210 5223300

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΠΗ

Κ.Τ.Ε.Ο. ........................................................... 1425

............................................. 210 2928150

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 .............................................. 210 9706347

ΚΑΡΑIΣΚΑΚΗ 23 ΓΛΥΦΑΔΑ .............................................. 210 9608000

www.ilioupolinet.gr ή μεγάλη Επικοινωνιακή δύναμη του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλιούπολης ανεβείτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού οδηγού με απίστευτα χαμηλές τιμές σε ετήσια βάση και κερδίστε πολλαπλά !!!


Δ.Ε.Η.

3ο ΛΥΚΕΙΟ

ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΛΕΚΑΝΙΔΟΥ 12 ................................ 210 9756821 (10500)

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ & ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ .......................210 9942230 210 9959050

Δ.Ε.Η. ΒΛΑΒΕΣ

4ο ΛΥΚΕΙΟ

......................................................... 10509

ΒΑΚΧΟΥ 3 .............................................. 210 9707611

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΘΡΑΚΗΣ .............................................. 210 9931283

5ο ΛΥΚΕΙΟ

Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΒΛΑΒΕΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 .......................210 9915259 210 9919567

........................................................... 1022

ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ο.Τ.Ε.

ΥΔΡΑΣ 2 .............................................. 210 9964996

ΝΥΜΦΩΝ & ΝΙΚΑΡΧΟΥ .............................................. 210 9969999

Ε.Λ.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 7 .............................................. 210 9928406

ΕΦΟΡΙΑ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 387 .............................................. 210 9760218

Ι.Κ.Α. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 1 .......................210 9930343 210 9924348

Π.Ι.Κ.Π.Α. (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΣΠΕΤΣΩΝ 4 .............................................. 210 9921104

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 5 .............................................. 210 9942042

ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

1ο ΤΕΕ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ .............................................. 210 9922615

2ο ΤΕΕ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ .............................................. 210 9924565

3ο ΣΕΚ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ............................................... 2109952654

ΘΕΟΜΗΤΩΡ .............................................. 210 9915920

ÄÇÌÏÔÉÊÁ Ó×ÏËÅÉÁ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ .............................................. 210 9919550

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ & ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ .............................................. 210 9919523

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 50 .............................................. 210 9919818

ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ & ΣΟΦΟΥΛΗ .............................................. 210 9717340

ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 83 .............................................. 210 9919528

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ..............................................210-9940699

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ .............................................. 210 9921130

ÃÕÌÍÁÓÉÁ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 34 .............................................. 210 9710740

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2 .............................................. 210 9919553

ΓΡΑΜΜΟΥ & ΒΑΚΧΟΥ .............................................. 210 9717440

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ .............................................. 210 9919551

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΡΑΚΙΤΖΗ .............................................. 210 9919557

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ & ΤΣΟΥΜΑΓΙΑΣ ............................................. 210 9919560

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΡΑΜΜΟΥ & ΒΑΚΧΟΥ .............................................. 210 9708801

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 521 .............................................. 210 9941728

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΡΑΜΜΟΥ & ΒΑΚΧΟΥ .............................................. 210 9704784

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ .............................................. 210 9919581

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 180 ............................................. 210 9956028

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ 2 .............................................. 210 9935714

ÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 45 .............................................. 216 7002720

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝΟΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12 .............................................. 210 9949843

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ .............................................. 210 7624395

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΥΚΟΝΟΥ 34 .............................................. 210 9700139

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΤΖΙΑ 1 .............................................. 210 9922612

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 10 .............................................. 210 9703143

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ .............................................. 210 9922216 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1 .............................................. 210 9919527

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ & ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ .............................................. 210 9930454

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ & ΣΟΦΟΥΛΗ .............................................. 210 9733006

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ .......................210 9942630 210 9919557

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ & ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ .............................................. 210 9930430

20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 1 .............................................. 210 9942199

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΟΥ & ΚΡΑΤΙΝΟΥ .............................................. 210 9730555

ËÕÊÅÉÁ

HΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ .............................................. 210 9926054

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2 .............................................. 210 9919553

2ο ΛΥΚΕΙΟ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ .............................................. 210 9919554

22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÁ 1ο ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1 .............................................. 210 9927100 2ο ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 19 .............................................. 210 9925787

GREEN SCHOOL ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 24 .............................................. 210 9950861

ΜΑΓΙΑ & ΜΠΙΛΥ ΘΗΣΕΩΣ 9 .............................................. 210 9760786

Ο ΤΟΜ ΤΟΜ ΚΟΡΑΗ 29-33 .............................................. 210 9936963

Η ΓΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 131 .............................................. 210 9929188

ÅÊÊËÇÓÉÅÓ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ .............................................. 210 9930817

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 .............................................. 210 9712254

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2 .............................................. 210 9711531

ΑΓ. ΜΑΥΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 1 .............................................. 210 9928744

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛ. ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ .............................................. 210 9922666

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ 5 .............................................. 210 9914540

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 29 .............................................. 210 9915842

ÍÅÊÑÏÔÁÖÅÉÏ ..............................................210-9923515

ÐÁÉÄÉÊÏÉ ÓÔÁÈÌÏÉ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 45 .............................................. 216 7002719

1ο ΛΥΚΕΙΟ

3ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 34 .............................................. 210 9706085 4ο ΓΡΙΒΑ 4 .............................................. 210 9925795 5ο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 1 .............................................. 210 9935923 6ο ΜΥΚΟΝΟΥ & ΛΑΡΝΑΚΑΣ .............................................. 210 9755132 7ο ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 21 .............................................. 210 9707659 8ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9 .............................................. 210 9923460 9ο ΧΕΛΜΟΥ 1 .............................................. 210 9734761 10ο ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΑΛΙ 6 .............................................. 210 9940925 11ο ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΘΕΟΤΟΚΗ .............................................. 210 9936605 12ο ΦΑΒΙΕΡΟΥ & ΦΑΝΑΡΙΩΤΟΥ 8-10 .............................................. 210 9762130 13ο ΜΥΡΩΝΟΣ & ΖΗΝΟΒΙΟΥ 12 .............................................. 210 9941110 14ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9 .............................................. 210 9912574 15ο ΘΡΑΚΗΣ & ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ .............................................. 210 9923493 16ο AΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 1 .............................................. 210 9951507 17ο ΜΥΚΟΝΟΥ & ΖΑΠΠΑ 2 .............................................. 210 9709550 18ο ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 35 .............................................. 210 9735800 19ο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ & ΠΟΛΥΚΛΕΙΟΥ .............................................. 210 9912346 20ο ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1 .............................................. 210 9910358 21ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1Β .............................................. 210 9923460 22ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 31 .............................................. 210 9712641 23ο ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΘΗΝΑΣ 1 .............................................. 210 9927222 24ο ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 34 .............................................. 210 9708320

1ος & 3ος ΨΑΡΡΩΝ 9 ........................210 9913183 210 9922211

2ος

ΕΛΙΚΩΝΟΣ 26 .............................................. 210 9752635

4ος

ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ 10 .............................................. 210 9917726

TPAÐEZEÓ ALPHA BANK ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 43 ......................................... 210-9768440

EUROBANK ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 44 ......................................... 210-9944775

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5ος

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30 ......................................... 210-9937068

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4 .............................................. 210 9753668

ΕΘΝΙΚΗ

6ος

ΦΕΙΔΙΟΥ 98 .............................................. 210 9934308

7ος

ΚΟΤΖΙΑ 25 .............................................. 210 9932623

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΒΣΑ ΘΕΜΙΔΟΣ & ΓΛΥΝΟΥ .............................................. 210 9752020

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΙΑΣΩΝΟΣ .............................................. 210 9958862

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ .............................................. 210 9944967

DAISYLAND ΣOΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 122 .............................................. 210 9927200

. . . Ó Á Í Á Í Ô Æ Å Í ÔÁ

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ......................................... 210-9730747

ALPHA BANK ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 147 ......................................... 210-9940964

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 4 ......................................... 210-9765614

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 ..............................................210-9948002

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 2 ......................................... 210-9700621

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 133 ......................................... 210-9922213

9


F DW

FoodrinkWorld Βιομηχανίες τροφίμων & ποτών

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών Βιοτεχνίες τροφίμων & ποτών Σουπερ Μάρκετς

 Βιομηχανίες nonfood προϊόντων Βιολογικά προϊόντα

 Συσκευασία

 Αντιπροσωπείες - Διανομές

 Παροχή υπηρεσιών

 Εξοπλισμός

 Ζαχαροπλαστεία

 Εστιατόρια

 Καφετέριες

 Αρτοποιεία

 Ξενοδοχεία

 Μπαρ

Λάβετε μέρος στο πιό διάσημο ελληνικό site γιά να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

FoodrinkWorld ...äéåêäéêÞóôå ôï ìåñßäéï óáò óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ

TRIIRIS TRIIRIS TRIIRIS GREEKTASTEFORUMNEWYORK

GREEKTASTEFORUMDUBAI

GREEKTASTEFORUMLONDON

GREEK TASTE FORUM NEW YORK

GREEK TASTE FORUM DUBAI

GREEK TASTE FORUM LONDON

PRODUCTS

PRODUCTS

PRODUCTS

GREEK K&C CYPRIAN

GREEK K&CYPRIOT C

GREEK K&CYPRIOT C

Λάβετε μέρος στις δράσεις μας σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία. Ôçë.: (+30210) 8838817, 8814731 , 8837107 Fax:(+30210) 8236331, www.bbe.gr • email: b_b@otenet.gr, info@bbe.gr


AUTO - MOTO

AUTO-MOTO ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ÁÎÅÓÏÕÁÑ APEX ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 415 ......................................... 210-9969620

APLICAR

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 513 .........210-9959149, 210-99591895

ΣΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΕΜΕΣΣΟΥ 20 & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ......................................... 210-9715151

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ATHENS CAR AE (BMW)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 423 ......................................... 210-9933303

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 421 ......................................... 210-9952791

KARABALIS SERVICE

ALME TEAM

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 324 ......................................... 210-9935592

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9931998

MAKISPORT

AUTO DECOR-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡ.

ΠΑΠΑΓΟΥ 29 ......................................... 210-9709872

ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 30 ......................................... 210-9733458

RIO MOTORS ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 242 ......................................... 210-9713754

SPORTEC ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 506 ......................................... 210-9942595

T-PAUL MAN PARTS ΛΕΚΑΝΙΔΗ 8 ......................................... 210-9709519

ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 325 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 ......................................... 210-9708094

ΕΜΜ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 453 & ΠΑΡΙΔΟΣ 6 ......................................... 210-9953631

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Κ. - ΣΓΟΥΡΟΣ Ρ. Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 449 ......................................... 210-9939394

ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 58 ................................. 210-9922679

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 8 ......................................... 210-9764624

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ 2 & ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 331 ......................................... 210-9768605

ΜΠΑΚΙΡΛΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 557 ......................................... 210-9939924

ΞΗΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

www.akatsipis.gr • katsipisantonis@gmail.com

ΤΣΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 & ΝΙΟΒΗΣ ......................................... 210-8942155

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 329 ......................................... 210-9761974

PIECES D' OCCASION GARANTIES

ÁÍÔÙÍÇÓ ÊÁÔÓÉÐÇÓ

ΠΥΡΡΩΝΟΣ 1 ......................................... 210-9924742

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42 ......................................... 210-9932150

RENAULT - ΡΕΝΗΛ AEBE

ÅÉÓÁÃÙÃÅÓ ÌÅÔÁ×ÅÉÑÉÓÌÅÍÙÍ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉΚÁ - ÖÁÍÏÐÏÉÚÁ - ÇËÅÊÔÑÉÊÁ

11 Ë. ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇÓ 58 - ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ ('Åíáíôé PRAKTIKER ñåýìá ðñïò ÁèÞíá)

ÔÇË.: 210 9922 679 - 210 9954 480 - FAX: 210 9939 020

MΠOYPOYTΣIΔHΣ Δ. & Π. ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ 130 ......................................... 210-9923777

ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗ ΑΦΟΙ O.E. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 ......................................... 210-9735293

ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 36 ......................................... 210-9706394

ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΙΤΣΙ 14 ......................................... 210-9718082

ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΕ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 381 ................. 210-9704078, 210-9702536

ΜΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 4 ......................................... 210-9739136

ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 61 ................................. 210-9920920

ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÉ - ÅÐÉÓÇÌÏÉ ÄÉÁÍÏÌÅÉÓ ATHENS CAR AE (BMW) ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 423 ......................................... 210-9933303

KARENTA A.E. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 566 ......................................... 210-9981955

PEUGEOT - ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ ΕΠΕ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272Α ......................................... 210-9760000

RENAULT - ΡΕΝΗΛ AEBE

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 66 ......................................... 210-9730087

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 329 ......................................... 210-9761974

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

TOYOTA

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 23 ......................................... 210-9753560

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42 ......................................... 210-9942178

VOLVO ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 519 ......................................... 210-9975900

ÅËÁÓÔÉÊÁ ÐÙËÇÓÇ & ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ

ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ

AUTO MOTO TIRES

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 576 ......................................... 210-9968230

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 260 .......................................... 2109765698

ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 564 ......................................... 210-9945890

ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 326 ......................................... 210-9944222

PETROMELIDHS AUTO GEOMETRY

ΠΥΡΡΩΝΟΣ 9 ......................................... 210-9926313

ΣΟΥΡΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 21 ......................................... 210-9750993

YOKOHAMA SHOP - ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ Θ.

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ - FIAT

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 74 ......................................... 210-9952422

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580 ......................................... 210-9975000

YOKOHAMA SHOP ΑΦΟΙ ΣΥΡΙΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 574 ......................................... 210-9967851

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 15 ................................. 210-9750462


ÅÌÐÏÑÉÁ ÖÏÑÔÇÃÙÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8-10 ................. 210-9949504, 210-9949507

ΤPIANTAΦYΛΛOΠOYΛOΣ BAΣIΛHΣ

ΛΕΩΦ. KYΠPOY 128 ......................................... 210-9935880

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ

AUTO MOTO

SIRIUS RENT A CAR Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ..........................................210-9919979

CORFU RENT A CAR ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ................. 210-9751414, 210-9707399

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 56 ......................................... 210-9938308

ÌÅÌÂÑÁÍÅÓ ÔÆÁÌÉÙÍ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8-10 ......................................... 210-9929903

ÌÐÁÔÁÑÉÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ POWER ELECTRIC Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 46, ΥΜΗΤΤΟΣ ................ 210-9701346 - 6932668 322

TΣEPKEZIΔHΣ ΓEΩPΓIOΣ

ΛΕΩΦ. HΛIOYΠOΛEΩΣ ......................................... 210-9707001

EXPRESSION ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 69 ......................................... 210-9941100

RENT TRAVEL ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31 ......................................... 210-9965480

LIMOUSINE ΓΡΑΜΜΟΥ 35 ......................................... 210-9706416

ÅÎÁÔÌÉÓÅÉÓ EXHAUST HOUSE - ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 23 ......................................... 210-9719012

ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

12

ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - BP

ΖΕΛΛITΣ

MICRO CAR

AΛEΞIOYΠOΛEΩΣ 5-9 ......................................... 210-9951224

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 60 ......................................... 210-9944588

ΗΛΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

MS AUTO

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 51-53 ......................................... 210-9716888

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 77 ......................................... 210-9960860

ΜΑΚΡΗΣ Ν.-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ. ΟΕ

RENAULT - ΡΕΝΗΛ AEBE

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 43 ......................................... 210-9914660

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 329 ......................................... 210-9761974

ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

V CARS - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 39 ......................................... 210-9716501

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 25 ................. 210-9715360, 210-9702841

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Θ. ΑΕ

Α. ΒΑΣΙΛΗΣ - Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 33 ......................................... 210-9761339

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 37 ......................................... 210-9766469

ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ KOSMOCAR A.E.

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 3 ......................................... 210-9932755

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 8 ......................................... 210-9763220

ΤΟΜΠΡΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΛΑΣΤΑΚΗΣ CARS

ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 28 ......................................... 210-9923772

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 89 ......................................... 210-9901133

ÅÌÐÏÑÉÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ

ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 325 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 ......................................... 210-9708094

ΚΥΠΡIΩΝ ΗΡΩΩΝ 67 ......................................... 210-9940543

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 82 ......................................... 210-9961041

ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 17 ......................................... 210-9702859

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 & ΝΙΟΒΗΣ ......................................... 210-8942155

ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÉ - ÐËÕÍÔÇÑÉÁ AUTO WASH EXPERIENCEΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23 ......................................... 210-9701935

LUXURY ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 ..........................................210-9902760

ΦΥΤΡΟΣ Γ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 33 ......................................... 210-9967676

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΕΣ ΟΡΦΕΩΣ 48 ......................................... 210-9763133

APLICAR

ΗΡΑΚΛΗΣ- CARS

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42 ......................................... 210-9932150

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 52 ..........................................210-9830522

ATHENS CAR AE (BMW)

ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ - SMART CLUB

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 423 ......................................... 210-9933303

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 3, ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 210-9756356

AUTO AVANTAGE

ΚΑΠΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76 .............. 210-9756247-9, 210-9765476

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 ......................................... 210-9768936

AUTO GIANNIKARAS

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MERCEDES BENZ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 37 ......................................... 210-9705241

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 ..............................................210-9901560

AUTO MOTO CLUB

AUTO-MOTO 72

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 399 ......................................... 210-9769743

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 72 ......................................... 210-7660593

AUTO SOLUTION

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31 ......................................... 210-9967033

AΓ. KΩNΣTANTINOY 21 ......................................... 210-9757676

AUTO ΜODEL

ΜΠΑΚΙΡΛΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 49 ................. 210-9910949, 210-9910216

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 557 ......................................... 210-9939924

CLEVER CLUB OE

ΠΕΠΠΑΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 322 ......................................... 210-9915093

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 2 ......................................... 210-9731300

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 46 ......................................... 210-9958766

ΔΗΜΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

ESCAPE CARS

ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΛ. ΑIΝΣΤΑΙΝ 2Α ......................................... 210-9921051

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8-10 ................. 210-9949504, 210-9949507

CLEAR CAR ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 63 ......................................... 210-9921159

JW CAR WASH ΛΕΩΦ. ΚΟΤΖΙΑ 20 ......................................... 210-9926717

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΥΠΑΝΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 41 ......................................... 210-9929535

ËÉÐÁÍÔÉÊÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ AUTOTEC ΛΕΩΦ. KYΠPOY 110 ......................................... 210-9952655

CASTROL POINT ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 94 ......................................... 210-9766546

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ EXPRESS SERVICE ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 334 ......................................... 210-9927712

ÓÔÁÈÌÏÉ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ BP ΜΟΙΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 118 ......................................... 210-9943388

BP ΜΩΡΑΤΗΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 32 & ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ......................................... 210-9706956

BP ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 56 ......................................... 210-9938308

EKO - ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 132 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9933513

EKO - ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58 ......................................... 210-9948843

MOBIL BP ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ Α. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58 ......................................... 210-9959180

REVOIL ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 1 ......................................... 210-9715513

REVOIL - ΝΤΑΓΡΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 88 ......................................... 210-9920087

SHELL ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 19-21 ......................................... 210-9700114

SHELL ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΚΑΒΗΣ ......................................... 210-9942912

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Γ. - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ο.Ε. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 35 ................. 210-9704683, 210-9765049

ΕΛΙΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54 ......................................... 210-9712939

ΕΛΙΝ - ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 45 ......................................... 210-9919590

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Ε. Ο.Ε ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 28 ......................................... 210-9935636

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. & Δ. Ο.Ε. - SILK OIL ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36 ......................................... 210-9754992

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Δ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 28 ......................................... 210-9913216

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 75 ......................................... 210-9934359

PURE OIL

ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÉ & ÓÔÅÑÅÏÖÙÍÉÊÁ AUTO PANORAMA - A. ΓEΩPΓAKOYΛAΣ

ΤΖΑΒΕΛΑ 52 ................................. 210-9962914

AΛEΞIOYΠOΛEΩΣ 62 ......................................... 210-9955133

ΤΟΥΟΤΑ - ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ Α.Ε.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 61 ......................................... 210-9920920

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 322 ......................................... 210-9934112

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 8 ......................................... 210-9764624

ANAΓENNHΣEΩΣ 18 ......................................... 210-9752121

KAZAKIS

LEXUS

ΜΑΚΡΗΣ Ν.-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ. ΟΕ

ΠΛ. ΑIΝΣΤΑIΝ 2Α ......................................... 210-9930200

Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 517 ......................................... 210-9902100

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 43 ......................................... 210-9914660

MAZDA - ΜΑΒΕΛ

AVANCE

ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 333 ......................................... 210-9717954

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ..........................................210-9948700

ΛΕΩΦ. ΟΛΓΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 3 ......................................... 210-9761474

AUTO - ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

KORBOS SOUNDLAND ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 122 ......................................... 210-9954246

ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΡΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50 ................................. 210-9938095


ΗΧΟΚΙΝΗΣΗ

CITROEN - ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 34 ......................................... 210-9950383

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 18 & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ......................................... 210-9768857

Ο ΧΑΡΗΣ

CITROEN - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ - ΛΑΜΠΟΣ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 46 ......................................... 210-9925712

ΝΥΜΦΩΝ 57-59 ......................................... 210-9942780

GEORGILΑKIS

AUTO ΜODEL ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 49 ................. 210-9910949, 210-9910216

EPHMIΔH ΑΦΟΙ O.E.

ΠAΛ. ΛEΩΦ. BOYΛIAΓMENHΣ 72 ......................................... 210-9922662

ILIO - CAR ΜΑΤΣΟΥΚΑ 7 ......................................... 210-9757350

MAKISPORT ΠΑΠΑΓΟΥ 29 ......................................... 210-9709872

SKODA ΓΙΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘ. ΧΡΥΣΑΦΗ 12 ......................................... 210-9927139

ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ......................................... 210-9750531

ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 325 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 ......................................... 210-9708094

ΚΑΖΑΚΗΣ Β. - ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΗΣ Γ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 2Α ......................................... 210-9716271

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 13 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9732215

ΚΟΝΔΥΛΟΥΔΗΣ Σ - ΜΠΟΝΤΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. ΠΥΡΡΩΝΟΣ 13 ......................................... 210-9936379

ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 41 ......................................... 210-9718531

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (HONDAVOLVO-MITSUBISHI) ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 511 ......................................... 210-9959547

ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 413 ......................................... 210-9912856

ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 15 ................................. 210-9756674

ΝΙΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 270 ......................................... 210-9707239

ΞΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΜΜ. ΡΟΙΔΗ 17 ......................................... 210-9936037

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΗΣ & ΤΑΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 6-8 ......................................... 210-9714088

ΠΑΠΑΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 42 ......................................... 210-9702455

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΛΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 69 ......................................... 210-9968615

ΠΑΤΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 71 ......................................... 210-9941412

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 6 ......................................... 210-9940576

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 29 ......................................... 210-9940872

JAGUAR DAIMLER - SERVICE Σ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ 63 ......................................... 210-9958931

JAP TECH - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 36 ......................................... 210-9937666

MAKISPORT ΠΑΠΑΓΟΥ 29 ......................................... 210-9709872

NICK SPORT ΠΡΕΜΕΤΗΣ 5 ......................................... 210-9961732

NICK SPORT ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 ......................................... 210-9751161

PARASKEVOPOULOS ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272Β ......................................... 210-9764047

RENAULT ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 13 ......................................... 210-9709632

ROVER ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 10 & ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΑΦΗ ......................................... 210-9927745

SPEED FACTORY-ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Ν. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 58 ......................................... 210-9919609

SUZUKI - DAIHATSU

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÁ APLICAR - ΛΙΑΝΤΖΟΥΡΑΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ (TOYOTA) ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42 ......................................... 210-9932150

ELECTRIC CAR CENTER ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ 32 ......................................... 210-9700423

ALFA ROMEO ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 ......................................... 210-9700714

ALFA ROMEO - ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 1 ......................................... 210-9958767

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 429 ......................................... 210-9910260

ΡΟΒ. ΓΚΑΛΙ 56 ......................................... 210-9911055

TOYOTA ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42 ......................................... 210-9959331

ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37 ......................................... 210-9732041

ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ - ALFA ROMEO ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 325 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 ......................................... 210-9708094

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΡΦΕΩΣ 16 ......................................... 210-9767415

ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 ......................................... 210-9756356

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 31 ......................................... 210-9943245

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (CITROEN PEUGEOT) ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 30 ......................................... 210-9919806

ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ - BMW ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 ......................................... 210-9755780

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 2Β ......................................... 210-9719751

GENERAL AUTO SERVICE ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 519 & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 7 ......................................... 210-9917052

MAZDA - ΜΑΒΕΛ Ε.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΔΕΔΟΥΣΗ 3 ................ 210-9711115 , 210-9702527

RENAULT - ΡΕΝΗΛ AEBE ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 329 ......................................... 210-9761974

ΕΤΑΚ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 500 ......................................... 210-9927210

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ MAGNETTI MARELLI ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 8 ......................................... 210-9709264

ΜΠΕΝΤΑΣ - DAIHATSU ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 561 & ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 5 ......................................... 210-9923797

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 22 ......................................... 210-9927833

AP+POWER ENGINEERING Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 567 ......................................... 210-9962010

AUTOPAN - ΓΑΡΜΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 19 ......................................... 210-9919262

DIAVIA MAZDA ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 282 & ΛΕΚΑΝΙΔΟΥ 9 ......................................... 210-9738567

GIANNIKARAS ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 29 ......................................... 210-9708620

POWER ELECTRIC Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 46, ΥΜΗΤΤΟΣ ................. 210-9701346 - 6932668322

STAN ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 12 & ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 6 ......................................... 210-9920181

ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΡΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50 ................................. 210-9938095

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 41 ......................................... 210-9712535

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ - ΡΟΥΝΤΟΣ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 114 ......................................... 210-9927356

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 47 & ΒΛΑΧΑΒΑ ................................. 210-9945985

BMW SERVICE

ΚΟΥΜΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 399 ......................................... 210-9766178

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22 ......................................... 210-9712800

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÁ

ΜΑKHΣ AΛEΞIOYΠOΛEΩΣ 34 ......................................... 210-9914536

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (HONDAVOLVO-MITSUBISHI)

ALME TEAM

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ.

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 511 ......................................... 210-9959547

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 25 ......................................... 210-9931998

ΖΑIΜΗ 1 ......................................... 210-9931378

ΛΑΜΠΗΣ Ε. - ΤΟΜΑΗΣ Ι. ΟΕ (RENAULT PEUGEOT - CITROEN) ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (SEAT FIAT)

ΓΡΑΜΜΟΥ 37 ......................................... 210-9735693

ΤΟΜΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

TALBOT

ΙΣΑΥΡΩΝ 10 ......................................... 210-9930187

ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 64 ......................................... 210-9764754

CITROEN - ΤΗΜΠΕΛΗΣ - ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΕΠΕ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 52 ......................................... 210-9709579

ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ 17 ......................................... 210-9950471

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 330 ......................................... 210-9926226

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 21 ......................................... 210-9958543

ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χ. - ΝΙΝΟΣ Κ.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 10 ......................................... 210-9735224

ΜΟΥTΣHΣ ΓPHΓOPHΣ MAP. ANTYΠA 4 ......................................... 210-9739136

ΝΑΡΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 45 & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 2 ......................................... 210-9735455

ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝ. (ALFA ROMEOLANCIA-FIAT) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 ......................................... 210-9760026

ATHENS CAR AE (BMW)

ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. (CITROEN PEUGEOT)

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 423 ......................................... 210-9933303

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 ......................................... 210-9751161

AUTO - MOTO

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÂÁÖÇÓ & ÖÁÍÏÐÏÉÚÁÓ

13


ΗΛΕΚΤΡΟλύση

GENERAL AUTO SERVICE

ΨΥΧΑΣ ΑΡΗΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 519 & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 7 ......................................... 210-9917052

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 67Α ......................................... 210-9935632

ΑΚΕΨΙΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 510 & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ..........................................210-9933432

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 38 ......................................... 210-9943676

• ΗΛ. ΠΑΡΑΘΥΡΑ • ΗΛΕΚΤΡ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ • ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ • ΔΥΝΑΜΟ • ΜΙΖΕΣ • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 41 ......................................... 210-9956564

ΓΑΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ.& Ι. - ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1 ......................................... 210-9922868

ΔΕΛΗΣ - RACING SERVICE ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 16 ......................................... 210-9703814

ÇÑÙÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ 47 & ÂËÁ×ÁÂÁ ÇËÉÏÕÐÏËÇ - ÔÇË.: 210.99.45.985

ΚΟΡΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΗ 5 ......................................... 210-9958256

ΛΑΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 ......................................... 210-9761681

ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 36 ......................................... 210-9706394

ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΙΤΣΙ 14 ......................................... 210-9718082

Ο ΧΑΡΗΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 46 ......................................... 210-9925712

ΠΙΤΣΩΚΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 38 & ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ ......................................... 210-9937926

AUTO MOTO

ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

14

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ AUTO AVANTAGE ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76 .............. 210-9756247-9, 210-9765476

AUTO SPOT ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 ......................................... 210-8080008

AUTO SPOT REPAIRS ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 37 ......................................... 210-9733171

AUTO ΜODEL ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 49 ................. 210-9910949, 210-9910216

D & P AUTO WORKSHOP ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23 ......................................... 210-9708355

EURO CAR SERVICE

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 & ΚΟΡΝΑΡΟΥ 42 ................. 210-9932766, 210-9934200

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 5 & ΣΠ. ΜΗΛΙΟΥ 10 ......................................... 210-9731320

ΗΧΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟΓΛΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ

EUROFREN ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 34 ......................................... 210-9960383

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 90 & ΜΑΖΑΡΑΚΗ - ΔΑΦΝΗ ......................................... 210-9712319

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ......................................... 210-9769770

ΜΑΚΡΗΣ Ν.-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ. ΟΕ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 43 ......................................... 210-9914660

Ο ΤΑΚΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 1 ......................................... 210-9910535

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 11 ......................................... 210-9927855

ΣKOYPAΣ I. 28HΣ OKTΩBPIOY ......................................... 210-9918981

ΣΧΙΖΑΣ - ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ 11 ......................................... 210-9959896

Ó×ÏËÅÓ ÏÄÇÃÙÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ SUPER DRIVE - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 85 ......................................... 210-9968600

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ & ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 59 ......................................... 210-9917071

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 ......................................... 210-9705751

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ 5 - ΥΜΗΤΤΟΣ ................................. 210-7625625

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 26 ................................. 210-9737401

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 66 ......................................... 210-9706003

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 22 ..................................... 210-9769001-2

ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50 ......................................... 210-9716852

ΜΠΟΤΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ......................................... 210-9715914

ΤΣΟΥΜΠΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 10 ......................................... 210-9702633

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1 ......................................... 210-9764104

ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΤΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 & ΚΟΡΝΑΡΟΥ 42 ................. 210-9932766, 210-9934200

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 48 ......................................... 210-9932043

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘ.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 7 ......................................... 210-9953195

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 124Α ......................................... 210-9944131

www.ilioupolinet.gr ή μεγάλη Επικοινωνιακή δύναμη του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλιούπολης ανεβείτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού οδηγού με απίστευτα χαμηλές τιμές σε ετήσια βάση και κερδίστε πολλαπλά !!!


ÊÅÍÔÑÉÊÏ: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 26, ÔÇË./FAX: 210.97.37.401 - ÊÉÍÇÔÏ ÔÇË.: 6936.964.422 ÍÅÏ ÃÑÁÖÅÉÏ: ÇÐÅÉÑÏÕ 5, ÕÌÇÔÔÏÓ - ÔÇË./FAX.: 210.76.25.625 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 3 ......................................... 210-9910070

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 74 ......................................... 210-9966955

ΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 75 ......................................... 210-9930312

MOTO

ΦΩΤΑΣ Κ. ΜΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ......................................... 210-9753446

ΖΗΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 101 ......................................... 210-9944688

ÔÁÐÅÔÓÁÑÉÅÓ - ÊÁËÕÌÌÁÔÁ ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗ ΑΦΟΙ O.E. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 ......................................... 210-9735293

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΩΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 32 ......................................... 210-9937627

ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΡΗΣ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 1 .......................................... 6976145024

ÕÃÑÁÅÑÉÏÊÉÍÇÓÇ ECOΚΙΝΗΣΗ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 14 ......................................... 210-9734811

AUTOGAS ΠΥΡΡΩΝΟΣ 6 .......................................... 6980350655

AUTOGAS TECHNOLOGY

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 66 ......................................... 210-9755573

×ÑÙÌÁÔÁ ÁÕÔ/ÔÙÍ - ÓÊÁÖÙÍ ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - SIKKENS ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 445 ......................................... 210-9919087

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ÁÎÅÓÏÕÁÑ MOTO D ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 56 ......................................... 210-9963777

MOTO SERVICE - ΓΕΡΑΝΗΣ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39 ......................................... 210-9704326

MOTO XP ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50 ......................................... 210-9705666

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10 ......................................... 210-9766164

ΜΟΤΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΡΙΣΣΑΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32 ......................................... 210-9737310

MOTOR PARTS ΕΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 44 ......................................... 210-9961782

ΔHMHTPOΠOYΛOΣ ΣΠYPOΣ ANAΓENNHΣEΩΣ 5 ......................................... 210-9737002

ΜΟΤΟ ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 ......................................... 210-9763459

ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÏÉ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÉ & ÅÌÐÏÑÏÉ

ΔHMHTPOΠOYΛOΣ ΣΠYPOΣ ANAΓENNHΣEΩΣ 5 ......................................... 210-9737002

ELECTRIC & GAS SCOOTER MADNESS

ΜΟΤΟ ΚΑΛΙΜΠΡΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 66 ......................................... 210-9709363

ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 ......................................... 210-9763459

FAN MOTORCYCLES ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΦΩΚΙΔΟΣ 1 ................. 210-9955451, 210-9925233

MOTO D

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 56 ......................................... 210-9963777

POYMΠEAΣ ΘEΟΔΩPOΣ ANAΓENNHΣEΩΣ 32 ......................................... 210-9766356

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 135 ......................................... 210-9952490

ΜΟΤΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΡΙΣΣΑΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32 ......................................... 210-9737310

ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 17 ......................................... 210-9712304

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 12 ......................................... 210-9755887

ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ÐÏÄÇËÁÔÁ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 134 ......................................... 210-9928818

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 47 ......................................... 210-9767241

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ELECTRIC & GAS SCOOTER MADNESS ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 66 ......................................... 210-9709363

FAN MOTORCYCLES ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΦΩΚΙΔΟΣ ......................................... 210-9922948

STAVRIANOS TUNING ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 73 ......................................... 210-9914009

ΑΑΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 242 ......................................... 210-9713577

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 135 ......................................... 210-9952490

BIKER Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ......................................... 210-9760047

DΥNOCYCLES - ΠΑΝΑΓΟΥ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 415 ......................................... 210-9901919

AUTO - MOTO

ΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 56 ......................................... 210-9963777

ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 134 ......................................... 210-9928818

ΜΟΥΡΚΟΓΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 21 ......................................... 210-9942841

BIKEWAY ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 99 ..........................................210-6018238

15


ôï Ì Ý ë ë ï í å ß í áé å ä þ .

ÅÊÈÅÓÉÁÊÇ - ÅÊÄÏÔÉÊÇ - ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ

Äéåèíåßò äñáóôçñéüôçôåò

ÅëëçíéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

Ç Â& ðïëõåèíéêÞ åêèåóéáêÞ ìå 2 åêèÝóåéò ôñïößìùí, ðïôþí êáé ðñïúüíôùí óïýðåñ ìÜñêåô ãåíéêüôåñá

Ï ìåãáëýôåñïò Åëëçíéêüò üìéëïò åéäéêïý åðé÷åéñçìáôéêïý ôýðïõ

TRIIRIS TRIIRIS GREEKTASTEFORUMLONDON

GREEK TASTE LONDON

GREEK K&C CYPRIOT PRODUCTS

GREEKTASTEFORUMNEWYORK

Ìå ôñßá ðáíåëëáäéêÜ ðåñéïäéêÜ, ìå ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áãïñÜò & ôï åôÞóéï SUPER MARKET FORUM

Super

MARKET FOR UM FO RU

GREEK TASTE NEW YORK

GREEK KC CYPRIOT PRODUCTS

F DW

FoodrinkWorld

Ìå ôñåéò êïñõöáßïõò åðáããåëìáôéêïýò ôïðéêïýò ïäçãïýò

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών Ìå ôï êïñõöáßï åëëçíéêü ðáãêüóìéï ðåñéïäéêü TRIIRIS ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí Åëëçíéêùí åîáãùãþí êáé ìå óõììåôï÷Þ óôéò ìåãáëýôåñåò äéåèíåßò åêèÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ôñïößìùí êáé ðïôþí (ANUGA, SIAL, GULFOOD, FANCY FOOD SUMMER, PLMA).

..

Ìå äýï çëåêôñïíéêïýò ïäçãïýò • ilioupolinet.gr • ekallithea.gr

Åßíáé ç íÝá åðï÷Þ ðïõ ïëüêëçñïò ï êüóìïò áëëÜæåé ôá÷ýôáôá, åßíáé ç íÝá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ áëëÜæåé êáèçìåñéíá óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, åßíáé ç åðï÷Þ ôùí åéäéêþí åêèÝóåùí êáé åêäüóåùí ãéÜ ôïõò äõíáìéêüôåñïõò êëÜäïõò ôçò ðáñáãùãÞò, äéáêßíçóçò, åìðïñßáò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí ðïõ äåí ìðïñåß íá ìáò áöÞóåé áäéÜöïñïõò Þ Ýóôù óõìâéâáóìÝíïõò, åßíáé ç åðï÷Þ ðïõ åìåßò êéíïýìáóôå ãñÞãïñá ü÷é ãéá íá åßìáóôå ìÝóá óôá ãåãïíüôá, áëëÜ ãéÜ íá ôá ðñïêáèïñßóïõìå.

• Êéíçèåßôå ìáæß ìáò, åêèÝóôå ôá ðñïúüíôá óáò, äéáöçìéóôåßôå óùóôÜ êáé ïéêïíïìéêÜ êáé ðåñÜóôå ãñÞãïñá ìðñïóôÜ • â&â • ô. (+30) 210 88 38 817, (+30) 210 88 14 731 • www.bbe.gr, b_b@otenet.gr, info@bbe.gr


ÄÉÁÓÊÅÄÁÓÇ / ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ Από το 1997 το ψητοπωλείο «Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ» είναι κοντά σας, συνδυάζοντας ένα πλούσιο μενού με ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, έτοιμο να ικανοποιήσει όλες σας τις επιθυμίες. το κατάστημα διαθέτει αίθουσα για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις όπως και πλατεία για την καλοκαιρινή περίοδο. Eπίσης το κατάστημα διαθέτει NOVA,OTE TV, και free wi-fi.

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ για καλό φαγητό!

ΙΟ ΠΩΛΕ Ο Τ ΨΗ

Κάθε Σάββ ατο με Ζωντανή Μ ουσ και ανανεω ική μένο πρόγραμμ α Σας περιμένουμε και στο κατάστημα στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσά μας. Ιδανική για να φιλοξενήσει τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις!

διανομή κατ΄οίκον 18:00 - 00:30

Σάββατο - Κυριακή Μεσημέρι ανοικτά και διανομή

Αριστοτέλους 105, Άνω Ηλιούπολη

ÄÉÁÓÊÅÄÁÓÇ ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÁ - ÄÉÅÈÍÇÓ ÊÏÕÆÉÍÁ CHINESE SNACK ΠΑΝΤΑΖΗ 13 ..........................................210-9755821

LOU WAI LOU ΚΑΝΑΡΗ 6 ......................................... 210-9955668

ΝΕΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ

ΚΡΑΣΟΠΕΝΙΕΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1 ......................................... 210-9960793

ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÁ ÐÉÔÓÁÑÉÅÓ ÉÔÁËÉÊÇ ÊÏÕÆÉÍÁ

ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

CANBERRA

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 ......................................... 210-9955564

ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 59 & Ε. ΡΟIΔΗ ......................................... 210-9944585

ΜΑΣΑ ΜΠΟΥΚΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ 108 ......................................... 210-7660700

ΝΟΣΤΟΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 162 ..........................................210-9912242

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 133 ......................................... 210-9962401

ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÊÏÕÆÉÍÁ - ÔÁÂÅÑÍÅÓ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 48 ......................................... 210-9733403

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΠΛ. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3 ......................................... 210-9915760

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Κ ΣΤΗ ΛΑΔΟΚΟΛΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 20Α ......................................... 210-2280402

ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΡΙ ΠΡΙΑΜΟΥ & Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 ..........................................210-9927711

ΕΥΩΧΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 162 ......................................... 210-9918600

Η ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΠΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 5 ......................................... 210-9931407

Ο ΜΑΡΚΟΣ

ΠΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2 ........................ 210-9915009DOMINO’S ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 102 ..................................................... 18318

HOME PIZZA

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 515 ......................................... 210-9922266

LA PALMA

ΣΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΥΜΦΩΝ 39 ......................................... 210-9915039

ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 14 ................. 210-9950884, 210-9955056

PASTA HOUSE

ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ......................................... 210-9940777

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 63 ..........................................210-9918040

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145Α ......................................... 210-9948156

BITS AND BYTES

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 255 ......................................... 210-9761171

PIZZA BAVELLI PIZZA HOUSE

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 162 ......................................... 210-9924537

ÉÍÔÅRNET CAFE BABELNET

ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 13 ......................................... 210-9765111

L'ARTIGIANO

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 151 ......................................... 693-2065242

ΠΑΤΡΙΔΟΓΕΥΣΙΑ

Ι. ΤΑΜΠΑ 43 ......................................... 210-9917470

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12 ......................................... 210-9933888

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 2 ......................................... 210-9750884

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 72 ......................................... 210-9935573

ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ "ΓΚΟΤΣΗ"

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ................. 210-9942144, 210-9967466

Ο ΜΠΙΝΕΛΙΚΙΑΣ Ο ΜΩΡΙΑΣ

ÈÅÁÔÑÁ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 56 ......................................... 210-9931963

PIZZA VERONA ΠΥΡΡΩΝΟΣ 57 ......................................... 210-9930034

BLASE FIELDS CINE MUSIC CAFÉ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ......................................... 210-9958400

SPORTSTER ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 69 ......................................... 210-9962211

ÊÁÖÅ - ÌÐÁÑ - ÌÐÕÑÁÑÉÅÓ

QUEEN ΡΙΖΖΑ

AMANTA CAFΕ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44 ......................................... 210-9735375

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12 ......................................... 210-9951687

ROMA PIZZA

ΚΟΚΟ ΜΠΛΟΚΟ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 42 ......................................... 210-9919950

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 ........................................... 2155401370

VESUVIOS

BEER ACADEMY RESTAURANT

ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 12 ......................................... 210-9955610

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 154 & ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 38 ......................................... 210-9957886

ΖΩΤΑΛΗΣ

GARAGE

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 64 ......................................... 210-9751700

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3 ......................................... 210-9945603

17


MIND THE PUB

SPORT CAFE - “MAKIS”

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΟΥ ΒΑΡΚΑΡΗ

SUN CAFÉ

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 13 ......................................... 210-9703811

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13 ......................................... 210-9938166

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 23 & ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ 30 ......................................... 210-9969598

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 90 ......................................... 210-9961686

ORANGE

SPORTSTER

ΤΟ ΠΑΡΑΓΑΔΙ

ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 397 ......................................... 210-9766518

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 69 ......................................... 210-9962211

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 38 ......................................... 210-9916432

CALDO FREDDO

SPORTS CAFÉ

ΣΑΠΦΟΥΣ 1 ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ(ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΡΑΧΩΝ) ......................................... 210-9757160

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14 ......................................... 210-9958458

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 154 ......................................... 210-9948343

ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 63 ......................................... 210-9910459

CHAU ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 66 ......................................... 210-9736500

ÏÕÆÅÑÉ ÌÅÆÅÄÏÐÙËÅÉÁ

DESIRE CAFÉ

KΩΣTAΣ - AΣΠA

ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 4 ........................................... 6942488313

HPΩΣ KΩNΣTANTOΠ0YΛOY 116 ......................................... 210-9954034

LE REVE

PARADISE

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10 ......................................... 210-9750410

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 11 ................. 210-9768495, 210-9760638

DOORS CAFΕ

ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1 & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ......................................... 210-9946106

ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 32 ......................................... 210-9735118

ÐÁÃÙÔÁ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 145 ......................................... 210-9933720

ΚΟΡΑΗ 26 ......................................... 210-9931393

EDEM CAFΕ

ΑΡΑΞΟΒΟΛΙ

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ......................................... 210-9969840

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 29 ......................................... 210-9766866

ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 38 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ......................................... 210-9923731

I ARTE DEL GELATO

NASTOS

ΕΚΑΤΟ "100"

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 135 ......................................... 210-9901669

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 108 ......................................... 210-9915802

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 100 ......................................... 210-9945933

ΔΩΔΩΝΗ

PUZZLE

ΕΝΘΕΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΝ

ΠΛ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 65 ......................................... 210-9730297

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30-32 ......................................... 210-9958404

ΑΝΤΙΚΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 ......................................... 210-9921123

ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ......................................... 210-9936914

ΑΥΛΑΙΑ

ΚΑΙ ΚΕΙΝΩΝΕ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148 ......................................... 210-9927197

ΚΟΡΝΑΡΟΥ 45 ......................................... 210-9912120

Η ΧΟΒΟΛΗ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΚΑΝΑΡΗ 30Α ......................................... 210-9959460

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 11 ......................................... 210-9959374

ΕΛΙΞΗΡΙΟΝ

ΛΙΟΥΚΑΣ Γ.

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 20 ......................................... 210-9949153

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 22 ......................................... 697-5859149

ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 43 ......................................... 210-9732994

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 11 ......................................... 210-9937559

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟ ΚΙΟΥΠΙ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 11 ......................................... 210-9969123

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 24 ......................................... 210-9935712

ΡΑΚΟΜΕΛΟ

Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 9Α ......................................... 210-9702025

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 2 ......................................... 210-9951551

ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΡΙ

ÊÅÍÔÑÁ ÄÉÁÓÊÅÄÁÓÇÓ

18

ΝΥΜΦΩΝ 40 ......................................... 210-9954450

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 ......................................... 210-9927711

CREMERIA VIENNA

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 4 ......................................... 210-9925150

ÐÁÉÄÏÔÏÐÏÉ CAROUSEL ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 16 ......................................... 210-9700031

ΕΥΓΕΣΤΟΝ TOO-EATER ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 3 ......................................... 210-9910949

Ο ΓΛΥΚΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 17 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9732508

ΠΑΝΤΑΖΗ ΖΩΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 86 ......................................... 210-9912122

ΣΕΡΡΑΚΟΝ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 ......................................... 210-9912122

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 60 ......................................... 210-9767959

ΦΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 57 ......................................... 210-9756719

COFFEE TIME ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 ........................................ 210-9940340

GALLET

ΠΥΡΡΩΝΟΣ 7 ..........................................210-9942531

ÖÁÓÔ - ÖÏÕÍÔ

ΜΠΟΜΠΙΡΕΣ ΧΙΟΥ 48, ΠΛ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ......................................... 210-9927158

ΟΝΕΙΡΟΚΟΣΜΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 39 & ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ......................................... 210-9952682

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ - BOING ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ......................................... 210-9708515

ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÉ ËÏÕÊÏÕÌÁÄÅÓ Ο ΓΛΥΚΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 17 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9732508

Ο ΛΟΥΚΟΥΜΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 12 ......................................... 210-9901555

HOT-HOT ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΗΣ 10-12 ......................................... 210-9911144

TARGET ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ......................................... 210-9946600

TIME OUT ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 21 ......................................... 210-9935444

ΦΑΤΣΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 47 ......................................... 210-9732008

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΛ.ΚΑΝΑΡΙΑ 3 ......................................... 213-0400400

ØÇÔÏÐÙËÅÉÁ

ΑΠΟΒΡΑΔΟ

ΟΑΣΙΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 38 ................. 210-9750000, 210-9714232

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 84 ......................................... 210-9910980

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ

IN CAFÉ

BUENO PITTA

ÌÐÉËÉÁÑÄÏÕ & ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÙÍ ÁÉÈÏÕÓÅÓ

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 20 ......................................... 210-9739216

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 461 & ΠΥΡΡΩΝΟΣ 7 ......................................... 210-9931370

ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 71 ......................................... 210-9958880

ΣΤΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ

LE CAFETIER

CHICKEN FRESH

ΙΣΑΥΡΩΝ 25 ......................................... 210-9704010

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 246 & ΕΥΤΕΡΠΗΣ 1 ......................................... 210-9733364

COOL

ΤΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑΚΙΑ

SUGAR

ΠΛ. 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ................. 210-9933443, 210-9921703

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 75 ......................................... 210-9958701

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 6 ......................................... 210-9416400

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 23 ......................................... 210-9901310

ÔÕÑÏÐÉÔÅÓ & ËÏÉÐÁ ÅÉÄÇ

GRILL HOME ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 6 ......................................... 210-9948000

ΤΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ

ΑΡΕΩΣ 2 ..............................................210-9913900


Λάμπρος ψητοπωλείο

online παραγγελία

www.olampros.gr wind: 693.2990.077 210 97.35.108 Delivery 97.33.196 what's up: 698.0944.477 Kαθημερινά 12.00 - 01.00 97.35.535 vodafone: 694.5164.355 1 Ηλιούπολη: Διγενή 18 2 Άγιος Δημήτριος: Θεομήτορος 62β


ÄÉÁÓÊÅÄÁÓÇ / ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ

ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ ALFA TOYS - ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 55 ................ 210-9964279, 210-9963075

ANAΛOΓIO ΑΛ. ΠANAΓOYΛH 12 ......................................... 210-9750500

CHILDREN TOYS - KAPAΛHΣ XPHΣTOΣ KYΠPIΩN HPΩΩN 41 ......................................... 210-9949014

MAX STORES ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ ......................................... 210-9769548

ΕΛΒΙΝΑ Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ

ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ

WATCHER

ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 10-12 ......................................... 210-9962671

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 14 ................. 210-9950884, 210-9955056

ΔΙΓΕΝΗ 17 ......................................... 210-9718270

Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ

ΖΑΜΠΕΛΗΣ

ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 15 ................. 210-9761049, 210-9750469

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 42 ......................................... 210-9703503

ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÁÎÉÄÉÙÍ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Ε. ΓΚΑΤΖΟΣ ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ......................................... 210-9939365

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 105 ................................. 210-9913881

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 41 ......................................... 210-9763531

Ο ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΙΓΕΝΗ 18 ................................. 210-9735108

20

ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ×ÑÏÍÏÓ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ......................................... 210-9751414

VIDEO CLUB

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 46 ......................................... 210-9943167

ACTION ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 34 ......................................... 210-9944947

DVD WORLD ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 152 ......................................... 210-9948345

LOCAL ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 34 ..........................................210-9927927

VIDEO BLUE

Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 12 ...... 210-9940398, 210-9940375

CORFU

Λ. BOYΛIAΓMENHΣ 343 ......................................... 210-9767158

ZEPPELIN ΠΛ. ANEΞAPTHΣIAΣ 18 ......................................... 210-9763395

EURO TRAVEL INNOVATION TOURS Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 9 ......................................... 210-9955338

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ TOURS

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 37 ..........................................210-9966685

ΟΛΑ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 ......................................... 210-9704886

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΙΤΣΙ 3 ......................................... 210-9700590

ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 136 ......................................... 210-9943129

Λ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 61 ......................................... 210-9941319

ΛΟΛΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΥ 2 & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΔΑΦΝΗ ......................................... 210-9703223

ΜΑΚΗΣ

ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 5 .......... 210-9760090, 210-9767990

ΤΟ ΣΟΥΛΙ- ΜΗΤΡΟΥ Θ.

ΝΕΡΑIΔΑΣ 33 ......................................... 210-9706755

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΕΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 21 ......................................... 210-9941511

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86 ......................................... 210-9768896

ΠΙΓΚΟΥΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ 15 ......................................... 210-9738300

NAUTILUS TRAVEL

ΤΟ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ

ΒΥΡΩΝΟΣ 9 ..........................................210-9733043

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 74 ......................................... 210-9710024

BONUS TRAVEL

ΤΟ ΚΕΦΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι.

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59Α ....... 210-9700170 210-9755105

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 28 ......................................... 210-9760600

ÅÉÄÇ ÊÁÌÐÉÍÃÊ

ÐÑÁÊÔÏÑÅÉÁ ÐÑÏ ÐÏ

ΠΑΝ ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 59 ......................................... 210-9941384

ÅÉÄÇ ÊÕÍÇÃÉÏÕ - ÁËÉÅÉÁÓ

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 ................................. 210-9927440

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 7 ......................................... 210-9708557

CAPTAIN HOOK

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΙΘΑΡΙ

ΜΑΚΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32 ......................................... 210-7654324

EΘN. MAKAPIOY 41 ......................................... 210-9955203

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 16, ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 210-7622844

ΤΑΚΗΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 97 ................. 210-9938279, 210-9969366

ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51 ......................................... 210-9710880

ΛΟΛΟΣ

ΟΛΑ ΣΤΗ ΚΟΛΛΑ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 69 ......................................... 210-9763620

VIDEO GAMES ELECTRINIC WORLD ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31 ......................................... 210-9717539

GAME PARK ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 57 ......................................... 210-9768987

INSPOT

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 71 ......................................... 210-9922437

ΚΑΝΑΡΗ 29 ......................................... 210-9932092

ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ

SPECTRA GAME

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 27 ......................................... 210-9736001

AΛ. ΠANAΓOYΛH 101-103 ......................................... 210-9948938

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ

“ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙ∆Ι” ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17 Τηλ.: 210.99.27.440

ΕΞΩΦΛΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (∆ΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥ∆ΑΠ ΚΛΠ.)

JACKSON'S ΛΕΩΦ. HΛIOYΠOΛEΩΣ 33, ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 210-9761641

ÊÁÔÁÄÕÓÇÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ & ÅÉÄÇ ESCAPE WORLD - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 33 ......................................... 210-9963037

ÌÏÍÔÅËÉÓÌÏÓ KOURTIS MODELS ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 21 ......................................... 210-9945250

SPEED MODEL CAR ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 5 ......................................... 210-9945879

ÌÏÕÓÉÊÁ ÏÑÃÁÍÁ ÅÐÉÓÊÅÕÇ & ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 33 ......................................... 210-9922499

ÓÊÁÖÇ ÁÍÁØÕ×ÇÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ & ÁÎÅÓÏÕÁÑ DOLPHIN 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 45 ......................................... 210-9963725

EVRIPUS ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 11 ......................................... 210-9760992

EXPERTS WINDSURF KEPKYPAΣ 1, ΠΛ. AINΣTAIN ......................................... 210-9923555

PLEFSI ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 13-15 ......................................... 210-9963152

STUDIO - Π

PRO-RAD

ΚΑΝΑΡΗ 30 ......................................... 210-9959218

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 129 ......................................... 210-9950891

ΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26, ΑΘΗΝΑ ......................................... 210-3600725

ΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 102 ................. 210-9962338, 210-9968879

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 52Α ......................................... 210-9760294

WIND RIDER ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 69 ......................................... 210-9954992

ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 55 ......................................... 210-9737943


Ä É ÁÔ Ñ Ï Ö Ç ΘΩΜΑΣ

DELICATESSEN

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 56 ......................................... 210-9734458

ΡΑΒΑΝΗ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9756219

ΣΠΕΝΤΖΟΣ

ΜΙΜΟΖΑ - ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 26 ......................................... 210-9915956

ΜΠΑΦΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 3 ................................. 210-9707119

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 6 ......................................... 210-9941547

ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 ......................................... 210-9755687

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 ......................................... 210-9920159

ÁÑÔÏÐÏÉEÉÁ

ΜΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 17 ......................................... 210-9731070

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ANEBATO ΣOΦ. BENIZEΛOY 24 ......................................... 210-9959421

ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 17 ......................................... 210-9709448

ΑΞΙΩΤΗΣ

ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 6 ................................. 210-9767877

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 13 ......................................... 210-9716289

ΝΤΑΒΑΝΟΣ Γ. - ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Θ. ΠΥΡΡΩΝΟΣ 48 ......................................... 210-9940479

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 8 ......................................... 210-9919829

ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΔΙΓΕΝΗ 19 ......................................... 210-9735566

ΠΙΕΤΡΗΣ

ΑΞΙΩΤΗΣ

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 20 ................................. 210-9767877

ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9927065

ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΦΑΦΟΥΤΗ-ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΟΕ ΠΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1 ......................................... 210-9918629

ΕΞΗ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 88 ......................................... 210-9901911

ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 35 ......................................... 210-9925006

ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 ......................................... 210-9765064

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑΣ 66 ......................................... 210-9927585

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Η. ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 33 ......................................... 210-9765166

ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 25 ......................................... 210-9941614

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ......................................... 210-9955690

ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 2 ......................................... 210-9913596

http:\\www.facebook.com/elia.meli - gkel79@hotmail.com ΕΛΙΑ & ΜΕΛΙ

ΑΞΙΩΤΗΣ

NATURA

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ & ΚΑΝΑΡΗ 27 ..........................................210-9955658

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 44 ......................................... 210-9700914

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69 ................................. 210-9945141

Ο ΓΕΡΟ ΔΗΜΟΣ ΠΛ. ΒΕΑΚΗ 6 ......................................... 210-9953977

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΑΦΟΙ ΤΟΣΙΤΣΑ 38 ......................................... 210-9709384

ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΣMYPNHΣ 29 ......................................... 210-9954800

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΑΣ KΥΠPIΩN HPΩΩN 68 ......................................... 210-9913763

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 3 ......................................... 210-9933388

ΤΣΑΚΑΜΕΝΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 6 (ΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΚΙ) ......................................... 210-9719244

ΤΣΑΚΑΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68 ......................................... 210-9707830

ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ 21 ......................................... 210-9765759

ÂIOËOÃIKA ÐPOÚONTA

ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

e-ECOSHOP.gr

ΒΛ. ΓΑΒΙΗΛΙΔΗ 14 ......................................... 210-9959358

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 12 ......................................... 210-9613310

ΗΠΕΙΡΟΣ

BIOHELIOS

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 58 ......................................... 210-9912378

ΠΑΠΑΓΟΥ 6Α ......................................... 210-9734849

ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ ANAIS ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 39, ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ ......................................... 210-9715061

DONUTS BRIDLE SWEET ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 425 ......................................... 210-9959735

ESPERIA ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 3 ......................................... 210-9935730

LEONIDA' S ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 47 ......................................... 210-9902660

MARELL ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2 ......................................... 210-9915088

PALAZZO ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 4 ..........................................210-9702200

TRESOR ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 10 ......................................... 210-9941886

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΥΤΩΝΟΣ 23 ......................................... 210-9950504

ΑΞΙΩΤΗΣ

ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 6 ................................. 210-9767877

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 20 ................................. 210-9767877

ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 38 ......................................... 210-9958788

ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 ......................................... 210-9765064

ΔΩΔΩΝΗ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 4 ......................................... 210-9925150

CREMERIA VIENNA ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ......................................... 210-9969840

ΜΑΙΔΩΝΗΣ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 ..........................................210-9911091

ΠΑΣΤΑ ΦΛΩΡΑ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 13 ......................................... 210-9762356

FANTASTIC ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 152 ......................................... 210-9959060

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 136 ................................. 210-9969492

ΤΣΙΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 84 ......................................... 210-9704284

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 21 ......................................... 210-9704080

Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική

Μαρίνου Αντύπα 20, τηλ.: 210 9767877 - Πλ. Ανεξαρτησίας 6, τηλ.: 210 9769743

21


Ôï Åéäéêü Æá÷áñïðëáóôåßï áðü ôï 1962

ÆÙÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ Ä É ÁÔ Ñ Ï Ö Ç

Äå÷üìåèá ðáñáããåëßåò ãéá ãÜìïõò âáöôßóéá êáé ôïýñôåò ãåíåèëßùí ÊáôÜóôçìá: Ó.ÂåíéæÝëïõ 136, Çëéïýðïëç, ôçë.: 210 99 69 492 ÐáñÜñôçìá: Áñ÷éìÞäïõò 58, Çëéïýðïëç, Ôçë.: 210 99 59 049 ÆÕÌÇ & ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÓÖÏËÉÁÔÁÓ ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 9 ......................................... 210-9951700

ΠΙΡΟΣΚΙ "Ο ΓΙΑΝΝΗΣ" ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 51 ......................................... 210-9963336

ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΝΑΡΗ 32 ......................................... 210-9934188

22

ÉXÈYOÐÙËEIA

CLOOP - ΚΑΤΣΙΛΑ

ΚΑΒΑ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΝΙΚΗ - ΤΟ ΑΡΩΜΑ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 38 & ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ 2 ......................................... 210-9919588

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 47 ......................................... 210-9755812

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 34 ......................................... 210-9734465

ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ ÅÉÄÇ

ÊÅÔÅÑÉÍÃÊ ÔÑÏÖÏÄÏÓÉÁ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ

INTERCAVA ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 63 ......................................... 210-9930367

KABA 37 ΔIAMANTH EYΘΑΛΙΑ EΘN. MAKAPIOY 37 ......................................... 210-9952531

MΠOYTOΠOYΛOΣ KΩN/NOΣ - ΟΙΝΟΧΩΡΟΣ ΣOΦ. BENIZEΛOY 67 ......................................... 210-9941706

ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 19 ......................................... 210-9915390

BIG FISH

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3 ......................................... 210-9969698

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 50 ......................................... 210-9929192

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΠΙΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΚΑΝΑΡΗ 26 ......................................... 210-9969556

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 32 ......................................... 210-9714484

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΕΛΗΣ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 15 ......................................... 210-9754929

Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 54 ......................................... 210-9761053

Ο KΩΣTAΣ

ΣΠΥΡΟΣ Π. ΓΑΡΜΠΗΣ

MAP. ANTYΠA 60 ......................................... 210-9767800

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ......................................... 210-9958925

ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 56 ......................................... 210-9768867

ΤΟ ΨΑΡΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΔΙΓΕΝΗ 15 ......................................... 210-9717685

ΤΟ ΛΑΙΝΙ - ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

TRITON ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145Α & ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ......................................... 210-9938148

ΔΙΑΚΟΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 56 ......................................... 210-9733323

ΜΠΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 26 ................................... 6986568931 Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ - MΠΛETΣAKHΣ N. ΔIΓENH 13 ......................................... 210-9764329

ΠAΠAΔAKHΣ APΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 4 ......................................... 210-9944271

ÊÁÖÅÊÏÐÔÅÉÁ COFFEE ISLAND

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 45 ......................................... 210-9735116

Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 30-32 ......................................... 210-9918790

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. Γ. ΜΠΕΝΑΣ ΟΕ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 & ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ......................................... 210-9952122

COFFEEWAY FRESH CAFÉ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 8 ................................. 210-9732299

ΛΕΩΦ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 23 ......................................... 210-9700692

CAVA SPIRITS

ΔΕΝΘΙΣ

ΑΥΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 49 ......................................... 210-9925253

ΠΛ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4 ......................................... 210-9947067

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 6 ......................................... 210-9713228

ÊÁÂÅÓ - ÎÇÑÏÉ ÊÁÑÐÏÉ

ANAIS ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 39, ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ ......................................... 210-9715061

ELSYS ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 101-103 ......................................... 210-9959620

MARMITA CATERING ΠΛ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 3 ......................................... 210-9718990

PALAZZO ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 4 ..........................................210-9702200

ΒΕΓΓΕΡΑ ΠΛ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1 ......................................... 210-9960500

ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 ......................................... 210-9765064

ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ......................................... 210-9955690

ΤΣΙΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 84 ......................................... 210-9704284

ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΠΙΠΙΝΑ XΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 27 ......................................... 210-9915020

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 24 ......................................... 210-9936376


Ηλιούπολη: Πλ. Ανεξαρτησίας 3 • Τηλ.: 210-9765603 Περιστέρι: Κωνσταντινουπόλεως 202 • Τηλ.: 210-5724176 Νίκαια: Π. Τσαλδάρη 62 • Τηλ.: 210-4927550 Αγ.Βαρβάρα: Σίφνου & Χανίων 34 • Τηλ.: 213-0047593 www.spentzosmeat.gr


Ðáñáäïóéáêü Êñåïðùëåßï

ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΗ

MY MARKET

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 32 ......................................... 210-9735118

ΓΡΙΒΑ 18 ......................................... 210-9945257

Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ÏÐÙÑÏÐÙËÅÉÁ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 63 ......................................... 210-9938468

Η ΦPOYTOΠOΛIΣ THΣ APΓYPOYΠOΛHΣ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 ......................................... 210-9954000

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΓ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Ä É ÁÔ Ñ Ï Ö Ç

"Ï ÓÔÅËÉÏÓ"

Ελληνικά Κρέατα Θεσσαλίας ÔÓÁÌÁÄÏÕ 19, ÇËÉÏÕÐÏËÇ - ÔÇË.: 210.97.18.448 ΧΑΣΑΠΙΚΟ

ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΒΙΤΣΙ 4 & ΣΚΡΑ 10 (ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ) ................. 210-9709839, 210-9712329

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 20 ......................................... 210-9735279

ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 10 .............................. 210-9942686

24

ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 51 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ .............................. 210-9609153 ΜΙΛΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 5 ......................................... 210-9760454

ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 17 ......................................... 210-9923638

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Ο ΣΤΕΛΙΟΣ"

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 19 ................................. 210-9718448

ΜOΣXOBHΣ NIKOΛAOΣ EΘN. MAKAPIOY 25 ......................................... 210-9925193

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 26 ......................................... 210-9962527

ΜΑΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 33 ......................................... 210-9933781

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 6 ......................................... 210-9940534

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 49 ......................................... 210-9942937

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 17 ......................................... 210-9710301

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77 ......................................... 210-9926126

ΤΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9756219

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 78 ......................................... 210-9708680

ΣΠΕΝΤΖΟΣ

ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ ROCK SHOP ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 59 ......................................... 210-9764071

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150 ......................................... 210-9931442

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Κ.

Ο ΠΕΤΡΟΣ

ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 15 ......................................... 210-9736971

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 51 ......................................... 210-9937676

ΕΛΙΑ & ΜΕΛΙ

ÌÉÍÉ ÌÁÑÊÅÔ

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69 ................................. 210-9945141

ARTEMIS - ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΕΤΣΟΥ

ΣΑΡΑΔΕΙΚΑ

ΗΡΩΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 23 ......................................... 210-9950251

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 ......................................... 210-9927180

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 150 ......................................... 210-9904320

ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ÏÉÍÏÐÙËÅÉÁ

MARKET IN ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 66 ......................................... 210-9901535

MY MARKET ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 3 ......................................... 210-9707214

MY MARKET ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 44 - 46 ......................................... 210-9919658

Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ 55 ................ 210-9730268 , 210-9428949

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 33 ......................................... 210-9701723

KYΠPIΩN HPΩΩN 4 ......................................... 210-9944271

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΙΩΑΝ.

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 77 ................................. 210-9959402

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 19 ......................................... 210-9931362

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΠAΠAΔAKHΣ APΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 11 ......................................... 210-9712169

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 36 ................................. 210-9766801

ΤΣΑΒΟΥ ΑΦΟΙ

ΤΡΟΦΟΠΗΓΗ

ΔΙΓΕΝΗ 13 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9731632

ΤΣΑΒΟΥ ΑΦΟΙ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 50 ......................................... 210-9733738

ΦPOYTAΓOPA ΣAKKAΣ MAP. ANTYΠA 4 ......................................... 210-9765346

ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Δ. ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 51 ......................................... 210-9910071

ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΛ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8 ......................................... 210-9916049

ΗΠΕΙΡΟΥ 11 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ......................................... 210-9953073

ΡΑΒΑΝΗ

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 3 ................................. 210-9707119

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 4 ......................................... 210-9716541

ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ......................................... 210-9956201

ÐÑÁÔÇÑÉÁ ÁÑÔÏÕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 43 ......................................... 210-9902104

NAZOΠOYΛOY E. - ΠPAΓKAΣTHΣ K. ΠΛ. EΘNIKHΣ ANTIΣTAΣEΩΣ 5 ......................................... 210-9943513

ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9 ......................................... 210-9739297

ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΝΟΥΣΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 62 ......................................... 210-9955541

ΓΙΩΤΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 20 ......................................... 210-9708162

ΗΛΙΟΑΡΤΟΖΑ - ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58 ......................................... 210-9931774

ΘΕΜΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 ......................................... 210-9922058

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 137 ......................................... 210-9931777

ΚΟΡΔΑΤΟΥ Γ. - ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κ. Ο.Ε. ΠΑΝΤΑΖΗ 6 ......................................... 210-9700444

ΜΠΟΓΕΑΣ Δ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 34 ......................................... 210-9765551

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ν. & Δ. Ο.Ε ΠΡΟΥΣΣΗΣ 12 ......................................... 210-9713994

MARMITA ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 37 ......................................... 210-9752940

ÓÏÕÐÅÑ - ÌÁÑÊÅÔ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΡΑ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 ......................................... 210-9760050

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 29 ......................................... 210-9751702

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΜΠΙΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ 2 & ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 ......................................... 210-9968779

Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 76 ......................................... 210-9707512

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 32 ......................................... 210-9714484

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ ΜΑRKET

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 27 ......................................... 210-9963030

MARKET IN

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 15 ......................................... 210-9910909

ÔÑÏÖÅÓ ÖÕÓÉÊÅÓ ÕÃÉÅÉÍÅÓ ÄÉÁÉÔÇÓ DINAS ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕΛΙΟΥ ΠΛ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6 ......................................... 210-9939174

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 24 ......................................... 210-9969553

ΝΕΑ ΖΩΗ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 38 ......................................... 210-9912408

ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÅÎÅÉÊÅÕÌÅÍÁ GOLDEN BREAD ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 ......................................... 210-9969140

KΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 104 ......................................... 210-9924821

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30 ......................................... 210-9918730

ΑΡΤΟΣΤΡΟΦΕΙΝ ΚΑΝΑΡΗ 4 ......................................... 210-9955435

ΕΛΒΙΣ-ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 1 ......................................... 210-9914970

ΓACTROHOM ΕΙΡΗΝΑ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 37 ......................................... 210-9945940

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΓΕΝΗ 9 ......................................... 210-9712530

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ “Ο ΑΡΚΑΣ” ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 4 ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ ......................................... 212-0003120

ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ......................................... 210-9969550

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41 ......................................... 210-9964311

ΕΛΙΑ & ΜΕΛΙ

ΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69 ................................. 210-9945141

ÔÕÑÏÊÏÌÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30 ......................................... 210-9918730

ΠΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 83 ......................................... 210-9957600

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 27 ................................. 210-9945726

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 71 ......................................... 210-9951118

ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ

MY MARKET

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 121 ......................................... 210-9962737

ΣΚΡΑ 5 ......................................... 210-9709452

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 ......................................... 210-9940433

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 3 ................................. 210-9707119

ΣΠΕΝΤΖΟΣ


ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ΦΑΝΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 7 ......................................... 210-9923675

ΙΣΑΥΡΩΝ 5, ΣΤΑΣΗ ΝΗΣΑΚΙ ......................................... 210-9735469

ΦΛΩΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 14 ......................................... 210-9955162

ΔΙΓΕΝΗ 5 ......................................... 210-9760808

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΨΑΡΩΝ 4 ......................................... 210-9931110

ΠΡΟΥΣΣΗΣ 20 ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 210-9753226

ΧΑΤΖΗΣ Ν.

ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ

ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 1 & ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ......................................... 210-9751913

ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 2 & ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ ......................................... 210-9707986

ΨAPPH BAΓIA

ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

ΣOΦ. BENIZEΛOY 82 ......................................... 210-9957966

ΠΛ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 1 ......................................... 210-9969890

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138 ......................................... 210-9946717

ΚΡΗΤΗΣ 37 ......................................... 210-9928072

ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ KUMON ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 68 ......................................... 210-9768040

NAIL ART ACADEMY

ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÇÑÉÁ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ 6 ......................................... 210-9761133

ABC LANGUAGE SCHOOL - ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΡΓΥΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 1 ......................................... 210-9969543

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ ......................................... 210-9769548

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 22 ...................................................................

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 10 ......................................... 210-9736266

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 25 ......................................... 210-9940110

ΔΕΤΣΗ - ΤΣΑΓΑΡΗ

26

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 76 ......................................... 210-9945367

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86 ......................................... 210-9768896

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 8 ......................................... 210-9731268

ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 39 & ΝΥΜΦΩΝ ................................. 210-9952526

ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 64 ......................................... 210-9910769

ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 87 ......................................... 210-9930830

ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΟΒ. ΓΚΑΛΙ 38 & ΕΜΜ. ΡΟIΔΗ ......................................... 210-9925597

AXON

ΡΟΥΣΣΟΥ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6-8 ......................................... 210-9923008

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 9, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9710465

MARIA AARON

ΤΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΡΟΒ. ΓΚΑΛΙ 104 ......................................... 210-9960426

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16 ......................................... 210-9941505

MARY ANN SAVAGE

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3-5 ......................................... 210-9764400

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59 ................ 210-9705714 , 210-9719367

PLANET

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 16 ......................................... 210-9957131

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ 25 ................ 210-9920865 , 210-9931976

SO EASY

ΣΑΒΕΡ Β. ΜΑΡΙΑ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 61 ......................................... 210-9921947

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 60 ......................................... 210-9934039

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 42Β ......................................... 210-9958907

MAX STORES

ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΟΥΣΣΟΥ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ

SFERA

Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 59, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ......................................... 210-9964652

ΜΑΚΡΗ ΖΗΝΑ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 ......................................... 210-9921857

ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 6 ......................................... 210-9757660

ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗΣ

ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ

ABC-ΜΑΡΟΥΔΑ Μ.-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ.

PLANET

ΑΛ. ΠANAΓOYΛH 12 ......................................... 210-9750500

ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΑΕΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 11 ......................................... 210-9739500

ÊÅÍÔÑÁ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ

ANAΛOΓIO

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 3 ......................................... 210-9709966

ΣΠ. ΜΗΛΙΟΥ 5 ......................................... 210-9751545

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 29 ΚΑΡΕΑΣ .......... 210-7651522, 210-7641230

ΠΛ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1 & ΠΑΡΟΥ ......................................... 210-9965790

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΑΡΩΝ 5 ......................................... 210-9929881

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÁ - ×ÁÑÔÉÊÁ ÅÉÄÇ

ΚΡΗΤΗΣ 56 ......................................... 210-9928422

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 ........................................... 2109712009

ΜΗΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΕΝΑ

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 & ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 16 ......................................... 210-9955455

ΑΘΗΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13 ......................................... 210-9943790

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΡΑΓΚΑΒΗ 40 ......................................... 210-9913600

ΦΑΦΑΛΙΟΣ Α.

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 48 .............................. 210-9708716

ΦΑΦΑΛΙΟΣ Α.

ΜΥΚΟΝΟΥ 32 .............................. 210-9709075

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠ. ΝΥΜΦΩΝ 39 ......................................... 210-9932522

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ

ΧΡΑΝΙΩΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 ......................................... 210-9920102

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 11 ......................................... 210-9731333

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΓΓ.

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 17 ......................................... 210-9927292

ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 9 ......................................... 210-9927770

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ

ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 2 & Μ. ΑΝΤΥΠΑ ......................................... 210-9709491

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 61 ......................................... 210-9963716

ΤΟ ΠAPAΛOΓO

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ

ΣOΦ. BENIZEΛOY 61 ......................................... 210-9936295

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 ......................................... 210-9912755

ΤΡΙΓΩΝΟ

ΒΙΑΖΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ.

ΑΥΛΑΙΑ

ΠΑΡΟΥ 8 ......................................... 210-9962024

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53 ......................................... 210-9912381

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 18 ......................................... 210-9943356

ÐÁÉÄÉÊÏÉ ÓÔÁÈÌÏÉ


• Ðñïíçðéáãùãåßï • Íçðéáãùãåßï • Äçìïôéêü • ÃõìíÜóéï • Ëýêåéï

Παύλου Μελά 29, Καρέας 162 33,Ôçë.: 210.76.51.522, 210.76.41.230 www.esp.edu.gr - info@esp.edu.gr ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΈΝΑΝ ΚΑΙΡΟ… ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 122 ......................................... 210-9965060

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 62-64 ......................................... 210-9913878

Ó×ÏËÅÓ ÁÈËÇÔÉÊÅÓ ÓÐÏÑ ATLANTIS DIVING - ΔETOPAKHΣ Γ. AΓ. KΩN/NOY 27 & ΣKOΠEΛOY ......................................... 210-9762777

EXTREME DIVERS ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 ......................................... 210-9730929

ΙΡΙΔΑ TAEKWONDO ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 84 ......................................... 210-9948454

Ó×ÏËÅÓ ÌÐÁËÅÔÏÕ ÑÕÈÌÉÊÇÓ ×ÏÑÏÕ BOLERO ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 20 ......................................... 210-9766662

ΔΡΩΜΕΝΑ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 34, ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 210-9768558

Ó×ÏËÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ CAPRICORN HELLAS COMPUTE ΔΑΒΑΚΗ 65 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ......................................... 210-9569669

CAPRICORN HELLAS COMPUTE ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ......................................... 210-9910858

CAPRICORN HELLAS COMPUTE ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 214 ΔΑΦΝΗ ......................................... 210-9769369

INFO QUALITY ΒΥΡΩΝΟΣ 19 & ΘΕΤΙΔΟΣ ......................................... 210-9949233

NET 4U ΔΙΓΕΝΗ 5 ......................................... 210-9760808

WIN.NET ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119 & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 16 ......................................... 210-9955616

ΡΟΜΒΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ Α. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 93 ......................................... 210-9921228

ΓΡΑΨΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 133 ......................................... 210-9901200

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 ......................................... 210-9902237

ΕΨΙΛΟΝ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 36 ......................................... 210-9959806

ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71 ......................................... 210-9941942

ΚΕΦΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 15 ......................................... 210-9703866

ΚΕΦΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ 87 ......................................... 210-9901897

ΚΕΦΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ΚΥΠΡΟΥ 51, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ................................. 210-9941471

ΜΑΔΥΤΟΥ 6 ......................................... 210-9765795

ΡΟΜΒΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16 ......................................... 210-9912885

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .......... 210-9923352, 210-9944396

ΚΕΦΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ΓΡΑΜΜΟΥ 24 & ΑΡΤΑΚΗΣ ................. 210-9712887, 210-9719475

ΧΡΑΝΙΩΤΗ

ΝEΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 ......................................... 210-9757075

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 11 ......................................... 210-9731333

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9948886

ΚΟΡΑΗ 29-33 ......................................... 210-9917424

ΛΕΣΧΗ ΧΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 330 ......................................... 210-9919311

ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΒΑΓΓΗ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 27 ......................................... 210-9705040

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 30 ......................................... 210-9924574

ΟΡΑΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÁ ÌÅÓÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ KYBOΣ XATZHΛIAΔHΣ I.-ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Α. ΛΕΩΦ. ΔHMOKPATIAΣ 61 ......................................... 210-9704591

ΑΝΕΛΙΞΗ ΓΡΑΜΜΟΥ 24 ..........................................210-9716555

ΑΝΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 2 ......................................... 210-9946945

ΓΡΑΜΜΟΥ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 40, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ................................. 210-9932291

ΡΟΜΒΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ 51, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ................................. 210-9941471

ΡΟΜΒΟΣ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ & ΡΟΔΟΥ 2 ................................. 210-9955210

ΡΟΜΒΟΣ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ .......... 210-9923352, 210-9944396

ΣΤΟΥΠΗ ΠΛ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 1 ......................................... 210-9963100

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 ......................................... 210-9700303

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΚΟΤΣΑΝΟΥ ΜΑΤΙΝΑ

ΡΟΜΒΟΣ

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 126 ......................................... 210-9902237

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ13 ..........................................210-9901275

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΛ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 5 ......................................... 210-9761450

ΡΟΜΒΟΣ

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 103, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ................................. 210-9911067

ÙÄÅÉÁ ΑΤΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 30 ......................................... 210-9924574

Δ.Ε.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ 97 ................ 210-9950959 , 210-9950931

ΔΙΕΘΝΕΣ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 37 ......................................... 210-9918721

27

ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1 ......................................... 210-9967022

ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΛΛΗ ΩΔΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 27 ......................................... 210-9752955

27


ÅÍÄÕÓÇ/ÕÐÏÄÇÓÇ/ÁÎÅÓÏÕÁÑ ÂÉÏÔÅ×ÍÉÅÓ ÌÁÃÉÙ MENI CLUB ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 154 & Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 2 ......................................... 210-9765789

SUNLIGHT Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 55, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ......................................... 210-9933495

ÄÅÑÌÁÔÉÍÁ ÅÍÄÕÌÁÔÁ & ÅÉÄÇ ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣ. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 90 ................. 210-9702191, 210-9719000

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16 ......................................... 210-9738949

ÅÍÄÕÌÁÔÁ ÁÍÄÑÉÊÁ EGREGIO ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1 ......................................... 210-9705578

EURO OUTLET CENTER

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 47 ................................. 210-9603323

ΣΤΕΦΟΥ STORES ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 8 .............................. 210-9902380

ÅÍÄÕÌÁÔÁ ÐÁÉÄÉÊÁ & ÂÑÅÖÉÊÁ CORMORANO ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 21 ......................................... 210-9926212

EURO OUTLET CENTER

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 47 ................................. 210-9603323

HAPPY KIDS ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9931461

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ www.eshopvaptisigamos.gr ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1 ......................................... 210-9564570

Η ΣΤΡΟΥΜΦΙΤΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 5 .............................. 210-9760733

ΡΩΜΑΝΑΣ Σ0Φ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9938911

ÅÍÄÕÌÁÔÁ ÃÕÍÁÉÊÅÉÁ ASPECT ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 7 .......................................... 6950210467

28

CAMMEO

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 199 ................................. 210-9937859

EURO OUTLET CENTER

ÁÎÅÓÏÕÁÑ ÅÍÄÕÓÇÓ ÁÎÅÓÏÕÁÑ - ÖÙ ÌÐÉÆÏÕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7 .......................................... & 210 9902393

ÊÏÓÌÇÌÁÔÏÐÙËÅÉÁ ALMA LIBRE ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ......................................... 210-9925224

SOTO STIL ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 43 ......................................... 210-9933147

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 53 .................................. & 210-9700740

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 48 ......................................... 210-9764074

ΜΠΑΓΛΑΝΗΣ ΤΑΚΗΣ Π. ΠΕΝΤΑΡΗ 11 ......................................... 210-9969729

ΝΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 52 ......................................... 210-9735385

ΝΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ......................................... 210-9916788

Ο ΜΥΘΟΣ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 15 ......................................... 210-9752572

ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 148 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9941107

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 47 ................................. 210-9603323

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24 ......................................... 210-9961959

EΝJOY

ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ -ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 ..............................................210-9752510

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 74Α ................. 210-9719825, 210-9706115

ÅÍÄÕÓÇ - ÕÐÏÄÇÓÇ ÁÈËÇÔÉÊÁ ÅÍÄÕÌÁÔÁ & ÅÉÄÇ ALL ABOUT SPORTS ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ......................................... 210-9962352

EURO OUTLET CENTER

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 47 ................................. 210-9603323

ΣΤΕΦΟΥ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2 ......................................... 210-9755648

ÂÁÐÔÉÓÔÉÊÁ - ÍÕÖÉÊÁ GIOVANNI ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 & ΠΡΟΥΣΣΗΣ ......................................... 210-9731800

HAPPY KIDS ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 98 ......................................... 210-9931461

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ www.eshopvaptisigamos.gr ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1 .............................. 210-9564570

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΤΙΝΑ

ΛΕΩΦ. ΠPΩTOΠAΠΠA 71 ......................................... 210-9946166

Λ.ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 1 ......................................... 210-9913094

LOTUS - ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 2 ......................................... 210-9751012

ΜΑΚΡΗ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 24 ......................................... 210-9959614

ΜΠΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11 ......................................... 210-9710493

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53 ......................................... 210-9700813

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΧΡ. ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1 & ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 ......................................... 210-9766210

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Θ.

ÅÍÄÕÌÁÔÁ ÐËÅÊÔÁ ΔΗΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 63 ......................................... 210-9719383

ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ ÂÉÏÔÅ×ÍÉÅÓ YALAMA - ΓΙΑΛΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ......................................... 210-9935647

ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ ÅÐÉÄÉÏÑÈÙÓÅÉÓ ÑÁÐÔÉÊÏÉ ÏÉÊÏÉ AΓAΠHTOY EYAΓΓEΛIA ΣOΦ. BENIZEΛOY 38 ......................................... 210-9966303

ÅÓÙÑÏÕ×Á ÐÕÔÆÁÌÅÓ A+P STORES - ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 ......................................... 210-9944438

ANTONELLA ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 13 ......................................... 210-9958438

MEGA STORES ΚΑΝΑΡΗ 15 ......................................... 210-9919249

MISS SANDRA ΔΙΓΕΝΗ 14 ......................................... 210-9707090

SOFIA ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 35 ......................................... 210-9929050

ΕΥΑ

ΘΡΑΚΗΣ 66 ......................................... 210-9920381

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34 ......................................... 210-9959398

ÅÍÄÕÌÁÔÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ΑΝΔPΕΑ ΠAΠΑΝΔPEOY 25 ......................................... 210-9752100

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΑΜΑΡΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΣΑΥΡΩΝ 3 ......................................... 210-5241670

ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 10 ......................................... 210-9739870

ÅÍÄÕÌÁÔÁ ÌÐËÏÕ ÔÆÉÍ & ÓÐÏÑ

ΣΠΑΡΤΗΣ 14 ......................................... 210-9760596

DIZZY AΛ. ΠANAΓOYΛH 15 ......................................... 210-9757647

DONUM ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ......................................... 210-9962821

EURO OUTLET CENTER

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 47 ................................. 210-9603323

ΡΙΓΩΝΑ ΤΣΟΝΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNOY 8 ......................................... 210-9707687

ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ Θ. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53 ......................................... 210-9708440

ÕÐÏÄÇÌÁÔÁ ALFA - SIGMA ΤΑfΓΕΤΟΥ 14 ......................................... 210-9733855


ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 34 ......................................... 210-9954118

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 48 ......................................... 210-9917987

AVVENTO

ΕΠΤΑ

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87 ......................................... 210-9962620

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110 ......................................... 210-9917784

ÌÏÍÔÅÑÍÏ Ìé÷Üëçò Æáêùíßäçò

ΚΟΚΚΑΛΟΓΛΟΥ

AVVENTO ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87 ............................... & 210-9962620 EPSILON ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 11 ......................................... 210-9947350

EURO OUTLET CENTER

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 32 ......................................... 210-9911650 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ......................................... 210-9738030 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 12 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9717881

ΝΑΣΣΗ Μ. TEMPER

GALLA SHOES

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 140 ......................................... 210-9966268

ΕΥΖΩΝΩΝ 2 ......................................... 210-9752795

PLAZZA ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 21 ......................................... 210-9940675

RIGHT STEP ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 201 ......................................... 210-9958346

ROLLAN ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 32 ......................................... 210-9757790

SAMUA - ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ Γ. ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 1 ......................................... 210-9967072

STUDIO L ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30-32 ......................................... 210-9935553

TOP SHOES ΒΥΡΩΝΟΣ 13 ......................................... 210-9930849

Åðéäéïñèþóåéò ÕðïäçìÜôùí ÁîåóïõÜñ & Ðñïúüíôá Ðåñéðïßçóçò

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ

ΣΛΗΜΑΝ 10 ......................................... 210-9713392

PAN POL

Ðáíôüöëåò Ãõíáéêåßåò - ÁíäñéêÝò

ΛΟΥΚΕΡΗΣ Π. - ΚΟΛΟΒΟΣ Η.

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 47 ................................. 210-9603323

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30-32 ......................................... 210-9963933

ΠΑΝΤΟΦΛΙΤΣΑ ΦΙΛΙΤΣΑ ΚΑΤΩΝΟΣ 6-8 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ......................................... 210-9707907

ΦΙΛΙΤΣΑ

Åñãáóßåò Öáóüí

Åñãáôþí ôýðïõ 26, Çëéïýðïëç, Ôçë.: 210 9922453 ΠΙΝΟΚΙΟ

ΤΑΚΟΥΝΙ BEST

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 86 ......................................... 210-9953220

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ......................................... 210-9902890

ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 2 ......................................... 210-9706110

ÕÐÏÄÇÌÁÔÙÍ ÅÐÉÄÉÏÑÈÙÓÅÉÓ

ΦΟΥΦΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 ......................................... 210-9767110

ΦΥΤΡΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 2-4 ......................................... 210-9738242

ÕÐÏÄÇÌÁÔÁ ÐÁÉÄÉÊÁ

JOHN'S ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30 - 32 ......................................... 210-9968060

ÕÐÏÊÁÌÉÓÁ - ÃÑÁÂÁÔÅÓ JOSI CAMICERIA ΚΑΝΑΡΗ 24Β ......................................... 210-9942566

XPYΣO TAKOYNI - MΠOYΛTHΣ Γ.

RAIMONTI

KYΠPOY 104 ......................................... 210-9954665

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 9 ......................................... 210-9934333

ΖΑΚΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

FORMENTINI

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

www.eshopvaptisigamos.gr ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1 .............................. 210-9564570

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68 ......................................... 210-9919050

ΒΥΡΩΝΟΣ 12-14 ......................................... 210-9902890

CROCODILINO-Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 31 ......................................... 210-9945700

ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 26 .................................. & 210-9922453

PELMA - ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 24 ......................................... 210-9902542

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 36 ......................................... 210-9939242

ΠΛ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ......................................... 210-9922302

ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑΚΟΥΝΙ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 49 ......................................... 210-9902329

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 48 ......................................... 210-9917987

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 74 ......................................... 210-9760712

UNIQUE SHOES

ÊáôáóêåõÞ Ãõíáéêåßùí ÄåñìÜôéíùí ÕðïäçìÜôùí ìå ðáñáããåëßá ìéêñÜ - ìåãÜëá ìåãÝèç

ÕÖÁÓÌÁÔÁ ΕΥ ΕΝΔΥΕΙΝ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 2 & ΠΛ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ......................................... 210-9949444

www.ilioupolinet.gr ή μεγάλη Επικοινωνιακή δύναμη του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλιούπολης ανεβείτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού οδηγού με απίστευτα χαμηλές τιμές σε ετήσια βάση και κερδίστε πολλαπλά !!!

Å Í ÄÕ Ó Ç / Õ Ð Ï Ä Ç Ó Ç / Á Î Å Ó Ï ÕÁ Ñ

ALVA - FROSSINIOTIS

29


Í Å Á Ô Å × Í ÏËÏ Ã É Á ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 27 ......................................... 210-9710897

ΠPEBOΛHΣ NIKOΛAOΣ

×αράλαμπος Ôσιουμπρής

KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ 65 ......................................... 210-9737333

Õðåýèõíïò ÊáôáóôÞìáôïò

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 59 ......................................... 210-9931981

ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ελ. ÂåíéæÝëïõ 145 & Ρήγα Φεραίου Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως 16343 Çëéïýðïëç Ôçë.: 210 99 61 308 Fax: 210 99 61 909 e-mail: ts-ilioupoli@windstores.gr

ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ

ΣΠΙΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

για όλους Κ Ι Ν Η Τ Η•Σ Τ Α Θ Ε Ρ Η • Ιinternet Ν Τ Ε R Ν Ε Τ κινητή σταθερή

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 ......................................... 210-9962539

ΤΙΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 3 ......................................... 210-9713489

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ Ç×ÏÕ & ÅÉÊÏÍÁÓ D. S. V.

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 326 & ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ......................................... 210-9968010

A.V.S. ELECTRONICS - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Β. & ΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 63 ......................................... 210-9949529

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ......................................... 210-9930821

FINAL SOLUTION - ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ

ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

M. S. G.

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 12 ......................................... 210-9750572

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 54 ......................................... 210-9933362

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 235 ......................................... 210-9858807

QUALISOUND

SAT LUX

ΚΟΥΝΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 45 ......................................... 210-9939787

30

ΠΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΜΙΝΩΟΣ 14 ......................................... 210-9757273

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ AUDIO CENTER HPΩΣ KΩNΣTANTOΠOYΛOY 156 ......................................... 210-9966795

E FINTER.GR ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 ......................................... 210-9951279

ELECTRO MECANICA ΚΑΝΑΡΗ 29 ......................................... 210-9954092

ΑΛIΦPAΓKHΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ ΠΛ. ANEΞAPTHΣIAΣ 19 ......................................... 210-9711346

ΠAYΛOY MIXAΛHΣ AΓ. KΩNΣTANTINOY 49 ......................................... 210-9731802

TELEREK - B. ΚΟΥΛΟΛΙΑ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 498, ΑΛΙΜΟΣ ......................................... 210-9954916

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 17 ................. 210-9918018, 210-9960714

SHOW PRODUCTIONS - ΚΑΝΙΝΙΑΣ

ΓIANNOΠΟYΛOΣ B.

ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ 20 ......................................... 210-9917376

ΛΕΩΦ. KYΠPOY 112 ......................................... 210-9963244

ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΡΥΦΑΚΗΣ Ι.

ΔΑΒΑΚΗ 30 ......................................... 210-9767767

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 11 ......................................... 210-9929717

ΝΤΟΥΣΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 15 ......................................... 210-9708279

Ι. ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΥΡΡΩΝΟΣ 79 ......................................... 210-9914732

ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 30 ......................................... 210-9767767

ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ......................................... 210-9961200

ΓΡΥΠΑΡΗ 14 ......................................... 210-9768344

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ - ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ & ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ BIG CITY ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 73 ......................................... 210-9949433

e-go systems ΛΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2 .................. 210-9944801 6944 475784

KIM ΕΠΕ

ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΛΕΩΦ. APΓYPOYΠOΛEΩΣ 64 ......................................... 210-9952410

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 54 ......................................... 210-9933362

LAPTOP GENIUS ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 49 ..................................... 210-9949107-6

NEW AGE - ΚΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 72 ......................................... 210-9709617

σεις ωλή ς - Π , Laptop έ υ ε κ Επισ ιστών PC ογ ιμα Υπολ Αναλώσ

SKYNET COMPUTERS Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29 .......................................... 2110151485

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ B.O.S. ΠΥΡΡΩΝΟΣ 69-71 ......................................... 210-9955580

DIGITAL AVENUE-KAPEΓΛAΣ IAKΩBOΣ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου Υπεύθυνος Καταστήματος

• Κινητά Τηλέφωνα • Αξεσουάρ Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 140, Ηλιούπολη τ.κ. 163 45 Τηλ./Fax: 210 9922550, Κ. 6977 452174 e-mail:ilioupoli@cartridgeworld.gr

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ, ÁÍÁËÙÓÉÌÁ & ÅÉÄÇ 123 REFILLS - ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΠΕΡΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 94 ......................................... 210-9919654

CARTRIDGE WORLD

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 140 ................................. 210-9922550

COMPUTER AGENT ΑΕ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 447 ......................................... 210-9934335

COMPUTER LINK ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ......................................... 210-9965812

MICROCHOICE LTD ΠΥΡΓΟΥ 1 ......................................... 210-9941611

WATCHER ΔΙΓΕΝΗ 17 ......................................... 210-9718270

ÊÉÍÇÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ ELECTRINIC WORLD ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31 ......................................... 210-9717539

GAME PARK ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 57 ......................................... 210-9768987

PLUS FON ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 12 ......................................... 210-9959919

SANYO COM Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59Α ......................................... 210-9768339

TELE MANIA ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 7 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9766721

VODAFONE ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 60 ......................................... 210-9707400

VODAFONE ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9918776

WIND - ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ................................. 210-9961308

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 3 ......................................... 210-9757712

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 & ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 ......................................... 210-9958599

ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑ KYΠPOY 100 ......................................... 210-9969479

ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 30 ......................................... 210-9767767

ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÏ ÕËÉÊÏ FORTHNET

HPΩΩN ΠOΛYTEXNEIOY 41 ......................................... 210-9912209

ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ......................................... 210-9737238

DOCUSYS

G - TELCO ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΠΥΡΡΩΝΟΣ 5 & ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ......................................... 210-9977900

ΠΛ.ΚΑΝΑΡΙΑ 3 ......................................... 210-9739998

M G SOLUTIONS

NOKIA CARE ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 25 ......................................... 210-7233000

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 53 .......................................... 2109769779

ON LINE DATA

TELΕCON - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΥΣΙΟΥ 11 ......................................... 210-9700230

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 91 ......................................... 210-9958044

PC HIGHWAY

Ν. Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 99 ......................................... 210-9901201

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 405 & ΟΡΦΕΩΣ 21 ......................................... 210-9769325


ÏÉÊÏÄÏÌÇ/ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ËÁÌÐÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ ÊïéíÝò, ×áìçëÞò êáôáíÜëùóçò ÅðáããåëìáôéêÝò: Öùôïôõðßáò, Êñåïðùëåßùí, Bar, Club, Öùôïñõèìéêþí, áíôéêïõíïõðéêÝò åîùôåñéêïý & åóùôåñéêïý ÷þñïõ, öùôïãñÜöùí, êëð

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏ ÕËÉÊÏ Ðñßæåò - Ðïëýðñéæá - Äéáêüðôåò - ÐñïåêôÜóåéò - Íïõß - Öéò - ÁóöÜëåéåò - ÊáíÜëéá

ÊÁËÙÄÉÁ Ñåýìáôïò, Êåñáßáò, Åéêüíáò, 'Ç÷ïõ, Õðïëïãéóôþí, ÅéäéêÜ êáëþäéá

ÊÅÑÁÉÅÓ ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ P.C. Ðëçêôñïëüãéá, Mouse, USB HUBS, Memory sticks, Web cameras

ÁÍÁËÙÓÉÌÁ CD, DVD, Video HI8, Digital 7 Analog tapes, êáèáñéóôéêÜ

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ ÅÉÄÇ ÖÙÔÏÑÕÈÌÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ Ç×ÏÕ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÔÇËÅÊÏÍÔÑÏË T.V - VIDEO - HIFI - SATELLITE ÌÅÃÁËÇ ÐÏÉÊÉËÉÁ ÓÅ ÔÇËÅÖÙÍÁ, ÌÉÊÑÏÓÕÓÊÅÕÅÓ, ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ ÓÁÊÏÕËÅÓ ÃÉÁ ÏËÙÍ ÔÙÍ ÔÕÐÙÍ ÔÉÓ ÇËÅÊ. ÓÊÏÕÐÅÓ ÅÐÉÓÊÅÕÇ - ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ÓÅ ÏËÙÍ ÔÙÍ ÅÉÄÙÍ ÔÉÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÅÓ ÓÕÓÊÅÕÅÓ ÅÐÉÓÊÅÕÁÆÏÕÌÅ ÏÐÏÉÁÄÇÐÏÔÅ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÇ ÂËÁÂÇ ÓÅ ÏÉÊÉÅÓ & ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÕÓ ×ÙÑÏÕÓ

ÅÄÑÁ: ÐÑÙÔÏÐÁÐÐÁ 3, ÇËÉÏÕÐÏËÇ (äßðëá óôá ÅËÔÁ) Ô: 210 9917284

e-mail: electrosouma@hotmail.com

ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÅÉÄÇ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ALUMIL - ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 44 ......................................... 210-9927982

ALUMINO STYL ΥΔΡΑΣ 9 ......................................... 210-9914855

INOX Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 72 ......................................... 210-9768886

KOYBAPAΣ EYAΓΓEΛOΣ ΠANTAZH 12 ......................................... 210-9713052

RIB HELLAS APBANITOΠOYΛOΣ N. KAΛAΦATHΣ P. ΕΠΕ EΘN. MAKAPIOY 119 ......................................... 210-9953674

ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΗΝΑΣ ΕΡΓ. ΤΥΠΩΝ 23-25 ......................................... 210-9931790

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

31

ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΑΦΟΙ

ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΕΡΙ & ΜΕΤΑΛΛΟ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 2 ................. 210-9703893, 210-9760470

Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 8 ......................................... 210-9934531

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 290 ......................................... 210-9713972

ΚΑΛΙΑΝΗΣ - ΞΥΝΟΣ

ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 10 & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 103 ......................................... 210-9750730

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 11 ......................................... 210-9716366

ΚΑΜΠΙΤΖΕΛΗ ΑΦΟΙ

ΝΕΑΛΟΥΜΙΝ - ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 232 ......................................... 210-9922497

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 32 ......................................... 210-9967622

ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

CHAMPION LIFT

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 77 ......................................... 210-9767302

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14-16 ......................................... 210-9764336

ΑΛΕΞ. ΝΑΣΤΟΥ 11 ......................................... 210-9730361

ΚΑΡΛΕΤΗΣ Α. ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε.

ΠΕΤΣΙΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ELDOO LIFT

ΛΕΜΕΣΟΥ 3 ......................................... 210-9731569

ΑΝΥΦΑΝΤΗ 4 ......................................... 210-9922743

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 19 ......................................... 210-9958866

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛATANOΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΓΕΚΑΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15 ......................................... 210-9945788

HPΩΣ KΩNΣTANTOΠOYΛOY 91 ......................................... 210-9929423

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 1 ......................................... 210-9926386

ΚΟΡΔΑ ΑΦΟΙ

ΣΙΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 8 ......................................... 210-9755577

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 ......................................... 210-9751288

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 20 ......................................... 210-9761776

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΦΟΙ

ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗ ΑΦΟΙ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 15 ......................................... 210-9918098

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 15 ......................................... 210-9756239

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 9 ......................................... 210-9763447

ÁÍÅËÊÕÓÔÇÑÅÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ - ÅÐÉÓÊÅÕÇ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 ......................................... 210-9960795

ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΑΛΚΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ΠΙΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ 4 ......................................... 210-9931856

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7 ......................................... 210-9940315

ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 18 ......................................... 210-9914968

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ ΘΕΜ.

ΦΕΙΔΙΟΥ 66 ......................................... 210-9938313

ΠΑΜΙΣΣΟΥ 50 ......................................... 210-9737870

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 35 ......................................... 210-9927093

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 60 ......................................... 210-9923205

www.ilioupolinet.gr ή μεγάλη Επικοινωνιακή δύναμη του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλιούπολης ανεβείτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού οδηγού με απίστευτα χαμηλές τιμές σε ετήσια βάση και κερδίστε πολλαπλά !!!


ÏÉÊÏÄÏÌÇ/ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ

ÁÐÏÖÑÁÎÅÉÓ ÁÐÏËÕÌÁÍÓÅÉÓ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÅÙÍ ÅÊÊÅÍÙÓÅÉÓ ÂÏÈÑÙÍ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ................................. 210-9901999

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ

................................. 210-8990600

ΠΡΟΚΑΣ Κ & ΣΙΑ ΟΕ ΡΟIΔΗ 2 ......................................... 210-9952023

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 159 ......................................... 210-9570155

ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÅÓ ARTICON - ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 354 ......................................... 210-9969933

BENTOYPHΣ ANTΩNHΣ ΛΕΩΦ. ΠPΩTOΠAΠΠA 14 ......................................... 210-9910602

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30 - 32 ......................................... 210-9933323

ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 41 ......................................... 210-9912261

ΠΑΡΚ ΦΟΡΜ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 17 & ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ......................................... 210-9929806

ΤΑΠΕΝ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΥΜΑ 3-5 & ΙΣΑΥΡΩΝ ......................................... 210-9936960

ΤΑΠΕΝ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 ......................................... 210-9733565

ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ HSS HIRE SHOPS Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 532 & ΑΙΓΑΙΟΥ ......................................... 210-9949914

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 46 ......................................... 210-9931024

ΧΑΡΙΖΑΝΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 174 ......................................... 210-9953132

Γ. ΤΖΟΥΜΗΣ - Χ. ΝΤΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 80 ......................................... 210-9735148

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÁ ÅÉÄÇ & ÕËÉÊÁ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48 ......................................... 210-9732800

ΝΑΙΑΔΩΝ 15 ......................................... 210-9731967

ΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 297 ......................................... 210-9755074

ÂÉÄÅÓ ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÅÓ ΔΙΒΕΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 413 ......................................... 210-9715082

ÃÊÁÑÁÆÏÐÏÑÔÅÓ-ÑÏËËÁ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ RIB HELLAS - APBANITOΠOYΛOΣ N. KAΛAΦATHΣ P. ΕΠΕ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 31 ......................................... 210-9958896

ENEPΓEIAKH ΞANΘIΩTHΣ ΘEOΦANHΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 ......................................... 210-9710977

FRIGOMECANICA ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 9 ......................................... 210-9760769

KLIMATAIR - ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9 ......................................... 210-9750824

MALTEZOS Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 530 ......................................... 210-9916032

NOVART ΑΕΒΕ EΛ. BENIZEΛOY 112 ......................................... 210-9944100 ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 461 & ΠΥΡΡΩΝΟΣ 7 ................. 210-9916027, 210-9950349

ΠΑΡΟΥ 8 ......................................... 210-9966480

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

BRATIS IRRIGATION

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 150 ......................................... 210-9901500

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Γ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΚΑΝΑΡΗ 17 ......................................... 210-9910045

ΣΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 3 ................................. 210-9917284

ΤΣΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 21 ......................................... 210-9911272

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 343 ......................................... 210-9717029

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÅÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ GENIUS HOME ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 64 ..............................................210-9930880

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΒΟΥΛΙΑΜΓΕΝΗΣ 512 ......................................... 210-9932995

ΘΕΡΜρΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 47 ......................................... 210-9959998

ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 45 ......................................... 210-9949084

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11-13 ......................................... 210-9704867

ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 ......................................... 210-9716202

ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΧΧΧΧΧΧΧ .......................................... 6932424453

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 29 ......................................... 210-9730860

ΜΙΧΑΛΙΟΣ Ε. & ΡΗΝΑΚΗΣ Ε.ΟΕ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61 ......................................... 210-9956848

ΝΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ......................................... 210-9735544

ΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9 ......................................... 210-9706749

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 95 ......................................... 210-9922691

ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48 ......................................... 210-9732800

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΟΤΖΙΑ 29 ......................................... 210-9929829

ΣΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 3 ................................. 210-9917284

ΤΖΟΥΜΗΣ - ΝΤΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 80 ......................................... 210-9735148

ΤΣΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 21 ......................................... 210-9911272

ΤΣΙΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 72 ......................................... 210-9525080

ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92 ......................................... 210-9702484

ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÏÉ - ÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ GREEN-POINT ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79 ......................................... 210-9902200

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 12 ..............................................211-0126629

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ÌÏÍÙÔÉÊÁ & ÓÔÅÃÁÍÙÔÉÊÁ ÕËÉÊÁ JACKSON'S

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 64 ......................................... 210-9764754

ΓΑΒΑΛΑ ΑΦΟΙ ΑΕ

ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 11 ......................................... 210-9732722

ÈÅÑÌÁÍÓÇ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÅÐÉÓÊÅÕÇ & ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΝΑΡΗ 29 ......................................... 210-9954092

ΝΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ......................................... 210-9913483

ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÉ ÁÅÑÁÃÙÃÙÍ D.I.A.Q. - ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 150 ......................................... 210-9901500

ÌÁÑÌÁÑÁ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 9 ......................................... 210-9918959

ΜΑΒΙΛΗ 6 ......................................... 210-2012453

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 19 ......................................... 210-9760923

ΛΕΩΦ. HΛIOYΠOΛEΩΣ 33, ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 210-9761641

ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΑΡΗΣ

ΓΥΨΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΙΣΕΙΣ

ΓΑΣΠΑΡΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΑΡΙΩΝΟΣ 3 ......................................... 210-9704782

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 14 ......................................... 210-9956988

ΙΚΤΙΝΟΥ 17 ..............................................210-9960105

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΜΓΕΝΗΣ 496 ......................................... 210-9963955

ZERO -NTOΛKAΣ ΔHMHTPIOΣ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4 ......................................... 210-9714620

ÃÕØÉÍÅÓ ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÅÉÓ

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30 ......................................... 210-9923596

EΛ. BENIZEΛOY 8 & NIOBHΣ 1 ......................................... 210-9757120

ΡΟΔΟΠΗΣ 1 .................. 210-9712854, 6937 161722

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 461 & ΠΥΡΡΩΝΟΣ 7 ................. 210-9916027, 210-9950349

ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜ.

KOΠH ΑΕ

ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ANΑΣΤΑΣΙΟΣ

EΘN. MAKAPIOY 119 ......................................... 210-9953674

ΓΡΑΨΑΣ Α.

ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ

D.I.A.Q. - ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92 ......................................... 210-9702484

ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 ......................................... 210-9752332

ÈÅÑÌÁÍÓÇ ÊÅÍÔÑÉÊÇ

ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΘΩΜΑ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32

ÄÁÐÅÄÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÁ

ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑfΓΕΤΟΥ 21 ......................................... 210-9711338

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 234 ......................................... 210-9935510

ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 56 ......................................... 210-9913438

ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ METAL DESIGN - ΜΑΡΩΛΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 74 ......................................... 210-9756026

STAMAL ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ EΛ. BENIZEΛOY 191 ......................................... 210-9959953

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ Ι. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΥΜΦΩΝ 37 ......................................... 210-9950934

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑNΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 8 ......................................... 210-9707546

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΙΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ 31 ......................................... 210-9755550

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 ......................................... 210-9751288

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 383 ......................................... 210-9738000

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΡΕΩΣ 23 ......................................... 210-9920059

ÎÕËÅÉÁ - ÅÌÐÏÑÉÁ PORTA LINEA - ΕΥΑΓ. ΜΠΟΤΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 84 ......................................... 210-9721025

SIMPA - ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ......................................... 210-9732552

ΙΤΣΙΟΣ ΑΕ ΛΕΩΦ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 139Β ......................................... 210-9754666

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28 ......................................... 210-9911026

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 18 ......................................... 210-9923742

ÎÕËÏÕÑÃÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ WOOD BEST ΝΥΜΦΩΝ 35 ......................................... 210-9940547

ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 ......................................... 210-9932340

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 36 ......................................... 210-9932984

ΓΡΥΣΠΟΣ Μ. - ΛΑΖΟΥΡΑΣ Ι. ΟΕ ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 53 ......................................... 210-9711277

ΖΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 ......................................... 210-9710751

ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 17 ......................................... 210-9709286

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ 25 ......................................... 210-9762693

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 37 ......................................... 210-9714128

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 84 ......................................... 210-9913779

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ......................................... 210-9929442


"Ïé áðïöñÜîåéò ôçò ðåñéï÷Þò óáò" ÁÐÏÖÑÁÎÅÉÓ ÐÁÍÔÏÓ ÅÉÄÏÕÓ ÌÅ ÔÁ ÐÉÏ ÓÕÃ×ÑÏÍÁ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ (ÐÉÅÓÔÉÊÁ - ÇËÅÊÔÑÏÊÉÍÇÔÁ) ÁÍÔËÇÓÅÉÓ ÕÄÁÔÙÍ ÁÐÏ ÕÐÏÃÅÉÏÕÓ ×ÙÑÏÕÓ ÊÁÉ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ÁÍÔËÉÏÓÔÁÓÉÙÍ

24ùñï

ÊõñéáêÝò & áñãßåò

ÌÇÍÉÁÉÅÓ ÓÕÍÔÇÑÇÓÅÉÓ ÁÐÏ 15 ÅÕÑÙ + Ö.Ð.Á. ÄÉÁÃÍÙÓÇ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÅÙÍ ÌÅ ÊÁÌÅÑÁ ÁÐÏËÕÌÁÍÓÅÉÓ (ÁÐÅÍÔÏÌÙÓÅÉÓ-ÌÕÏÊÔÏÍÉÅÓ)

www.apofraxisvlachos.gr 6944 388 277 // 210 40 05 111 210 90 29 667 // 210 89 90 600

210 99 01 999


ÏÉÊÏÄÏÌÇ/ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ

ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

34

ΠΥΡΓΟΥ 1 ......................................... 210-9911180

ÔÆÁÌÉÁ

ÑÏËÁ - ÓÔÏÑÉÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ & ÅÐÉÓÊÅÕÇ

ÊÑÕÓÔÁËËÁ ÊÁÈÑÅÐÔÅÓ

ΓΙΟΥΡΓΑΣ Μ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 5 & ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ......................................... 210-9719233

ΝΕΑΛΟΥΜΙΝ - ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

äéðëÜ èåñìïìïíùôéêÜ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 32 ......................................... 210-9967622

Γεώργιος Σ. Èåïäùñßäçò

ΑΡΙΑΔΝΗΣ 1 & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ............. 210-9717281 210-9711171

Çñ. Ðïëõôå÷íåßïõ 32, Çëéïýðïëç Ô.: 210 99 28 521 // Ê.: 6977 410 413 ΤΣΕΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΔΗΜ.

ΝΕΥΤΩΝΟΣ 10 ......................................... 210-9921004

ΑΡΕΩΣ 23 ......................................... 210-9920059

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

ΤΣΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 20 ......................................... 210-9708392

......................................... 6946-624602

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÁ ÕËÉÊÁ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 68 ......................................... 210-9731588

CPI DOM A.E.

ÐÁÑÊÅÔÁ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 110 ......................................... 210-9932478

ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

SIMPA - ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 ......................................... 210-9930960

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ......................................... 210-9732552

ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 ......................................... 210-9736000

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 35 ......................................... 210-9751211

ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ - ΣΥΡΤΕΞ

ΦΥΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΤΖΙΑ 16Α ......................................... 210-9929398

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 252 ......................................... 210-9712984

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΑΦΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 61 ......................................... 210-9705704

ÐÉÓÉÍÅÓ - ÌÇ×/ÔÁ & ÕËÉÊÁ

ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.

K & L -ΛYKAKH ΣOΦIA

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 178 ......................................... 210-9922343

ΠYPΓOY 22 & EΛ. BENIZEΛOY ......................................... 210-9949615

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ HYPERDOMICA - ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 45 ......................................... 210-9764889

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 551 & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2 ......................................... 210-9941574

ÐÏËÉÔÉÊÏÉ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ

ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΦΑΔOMIKH - KYPATZHΣ ΓEΩPΓIOΣ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 4 ..........& 210-9703544 6944304252

KYΠPIΩN HPΩΩN 72 ......................................... 210-9948456

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

HΛIOTOMH TΣEΣMETZHΣ Α. & Ι. ΟΕ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 ......................................... 210-9930993

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107 ......................................... 210-9969215

ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

KEΦAΛΛΩNITH ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ ΣOΦ. BENIZEΛOY 140 ......................................... 210-9944567

Α.Ν.Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 106 ......................................... 210-9958551

ΔΟΜΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 17 ......................................... 210-9962806

ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΙΟΥ 9 ......................................... 210-9916833

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 41 ......................................... 210-9930201

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΑΝΝΑ

ΝΤΕΞΙΟΝ

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ & ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 6 ......................................... 210-9921292

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3 ............. 210-9934518 210-9963285

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΝΑΡΗ 29 ......................................... 210-9954092

ΚΡΑΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 20 ......................................... 210-9753956

ΚΥΡΟΜΙΤΗ ΑΦΟΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 85Α ......................................... 210-9987300

ΤΕΧΚΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 109 ......................................... 210-9922677

ΦΕΣΤΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

ΓΑΒΑΛΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 383 ......................................... 210-9738000

ΖΑΧΑΡΙΑΚΗ ΑΦΟΙ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 ..........................................210-9960549

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 32 ......................................... 210-9958858

ΚΑΛΟΥΔΗΣ Θ. ΕΜΜ. ΝΕΣΤΩΡΟΣ 21 ......................................... 210-9916426

ΚΑΤΣΙΒΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 ......................................... 210-9922132

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 121 ......................................... 210-9910900

ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΥΚΟΝΟΥ 61 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 12 ......................................... 210-9735410

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9932812

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 46 ......................................... 210-9931024

ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 49 ......................................... 210-9955255

ΧΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 39 ......................................... 210-9943089

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ÔÆÁÊÉÁ

×ÑÙÌÁÔÁ - ÓÉÄÇÑÉÊÁ

ΔΑΒΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 81 ......................................... 210-9918908

ÔÆÁÌÉÁ & ÊÑÕÓÔÁËËÁ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑ 24 ......................................... 210-9937273

ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 285 ......................................... 210-9768870

ΑΦΟΙ ΓΚΟΓΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΟΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΑΡΗ 3 ......................................... 210-9917430

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45 ......................................... 210-9703356

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & Α. ΟΕ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32 ................................. 210-9928521

ΣΠΑΝΟΣ Β.- ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45 ......................................... 210-9752580

ÕÃÉÅÉÍÇÓ ÅÉÄÇ ART HOUSE ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 14 ......................................... 210-9949508

DUE BI ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 553 ......................................... 210-9956067

FOREST - ΓΡΥΣΠΟΣ Μ. - Ι. ΛΑΖΟΥΡΑΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 30 ......................................... 210-9712668

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 31 ......................................... 210-9714098

ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 21 ......................................... 210-9941749

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61 ......................................... 210-9930684

ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ Γ. & Π. ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 35 ......................................... 210-9952787

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4 ......................................... 210-9757706

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 25 ......................................... 210-9754271

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 46 ......................................... 210-9931024

FOREST - ΓΡΥΣΠΟΣ Μ. - Ι. ΛΑΖΟΥΡΑΣ

ΣΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 53 ......................................... 210-9711277

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ 83 ......................................... 210-9913752

ΜΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΧΚΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 114 ......................................... 210-9958809

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 109 ......................................... 210-9922677

ÐÏÑÔÅÓ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 300 ......................................... 210-9735833

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ

ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

EUROPLAST

ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΥΜΦΩΝ 43 ......................................... 210-9939894

AΛEΞIOYΠOΛEΩΣ 15A' ......................................... 210-9960060

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 11 ......................................... 210-9714191

ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

SERACO

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9915200

ΣOΦ. BENIZEΛOY 3 & BOYΛIAΓMENHΣ ......................................... 210-9958990

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9932812

ΥΠΟΔΟΜΗ

VASILIADIS

ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. & ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 324 ......................................... 210-9935492

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 41 ......................................... 210-9733555

ΔΙΓΕΝΗ 8 ................. 210-9753900, 210-9765494

WOOD PROFILE

ΠΡΟΒΙΑ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΑΡΙΜΗΔΟΥΣ 54 ......................................... 210-9924011

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26 ................. 210-9712178, 210-9700210

ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.

ΝΕΑΛΟΥΜΙΝ - ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΑΦΟΙ

ΕΡΕΧΘΕΩΣ 13 ......................................... 210-9704661

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 32 ......................................... 210-9967622

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ......................................... 210-9952384

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 300 ......................................... 210-9735833

ΧΧΧΧΧΧ ................... 210-9716312, 6944551762

ΠΛ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2 ........................................ 210- 9964536

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5 ......................................... 210-9951931

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 58 ......................................... 210-9913987

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 ......................................... 210-9754606

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ÕÄÑÁÕËÉÊÁ ÅÉÄÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ

ΤΣΑΛΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 89 ......................................... 210-9914462

ΧΑΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 34 ......................................... 210-9936035

ØÕÊÔÉÊÏÉ D.I.A.Q. - ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 150 ......................................... 210-9901500

ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣ. ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ 13 ......................................... 210-9927265

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΥΤΩΝΟΣ 36 ......................................... 210-9962888


ÏË Á Ã É Á Ô Ï Ó Ð É Ô É áðåíôïìþóåéò áðïëõìÜíóåéò ìõïêôïíßåò

•ÌÅËÅÔÇ •ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ •ÁÑÄÅÕÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ó. ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÃÅÙÐÏÍÏÓ -ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÔÏÐÉÏÕ

•ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ×ÙÑÙÍ ÐÑÁÓÉÍÏÕ www.gsgeoefarmogi.gr ÊÕÐÑÉÙÍ ÇÑÙÙÍ 77, ÇËÉÏÕÐÏËÇ Ô.Ê. 16341, Ôçë.: 210.99.29.952 Êéí.: 6977.877.056 ÁÍÈÏÊÏÌÅÉÁ ÄÅÍÄÑÏÊÏÌÅÉÁ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ ÊÇÐÙÍ PLANTS MARKET-ΛYΓOYPΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 12-14 ......................................... 210-9936074

ΓΕΩΔΟΜΗ Ν. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 71 ......................................... 210-9945160

ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 77 ................................. 210-9929952

ΦΥΤΩΡΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 122 ......................................... 210-9930614

ÁÍÈÏÐÙËÅÉÁ ANAIS ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 43 ......................................... 210-9755762

ΧΛΟΗ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ......................................... 213-0232232

FLORIADE ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 75 ......................................... 210-9958757

STUDIO ΑΝΘΟΔΕΤΙΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 136 & ΚΑΝΑΡΗ ......................................... 210-9910140

GARDEN STORE LILIUM ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 51 ......................................... 210-9930408

JOY FLOWERS ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86 .............................. 210-9752161 MANOS FLOWERS ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 50 ......................................... 210-9731873

ΚΟΣΜΑ ΕΦΗ

ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 62 ......................................... 210-9940582

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ & ΟΛΥΜΠΟΥ 3 ......................................... 210-9768504

ΟΑΣΗ ΡΙΑ

IMMIGRE

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9707065

ΣOΦ. BENIZEΛOY 96 ......................................... 210-9957744

ΡΟΖΜΑΡΙ

METAL DESIGN

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ................. 210-9926948, 210-9955155

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 74 ......................................... 210-9756026

ΦΥΤΩΡΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 122 ......................................... 210-9930614

ÁÑÃÕÑÁ & ÅÐÁÑÃÕÑÁ ÅÉÄÇ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ IL DONO ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 10 ......................................... 210-9933150

METAL ' ORO ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 140 ......................................... 210-9958710

SLEVORI ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ......................................... 210-9969423

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΔΙΓΕΝΗ 13 ......................................... 210-9766805

ΖΗΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 101 ......................................... 210-9944688

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΦΟΙ ΟΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 39 ......................................... 210-9912388

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ ÁÌÐÁÆÏÕÑ FELIA ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 379 ......................................... 210-9714111

NANEL ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 17-19 ......................................... 210-9922562

RED ROSE ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30 ......................................... 210-9951552

ÂÉÔÑÙ ΜΟΤΣΗΣ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 37 ......................................... 210-9915827

ΣΤΥΛ & ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 98 ......................................... 210-9945245

ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÁ ÅÉÄÇ - ÄÙÑÁ ALMA LIBRE ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ......................................... 210-9925224

ATTILIO ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9916937

CADEAU D' AMOUR ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 45 ......................................... 210-9751637

D&S ART Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5 ......................................... 210-9920055

DIMORI ΠΛ ΚΑΝΑΡΙΑ 1 ......................................... 210-9709358

FIORELLA Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 142 ......................................... 210-9930953

LESSI HOUSE ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 3, ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 693-7353328

LILLY' S ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 ......................................... 210-9936001

MUCH ART-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 124Α ......................................... 210-9949550

SUN TOWN ΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 136 ......................................... 210-9928279

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ................................. 210-9757742

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΖΩΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10 ......................................... 210-9735087

ΚΟΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14-16 ......................................... 210-9761461

ΜΠΟΤΟΥ ΑΦΟΙ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 56 ......................................... 210-9717057

ΜΥΘΟΣ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 15 ......................................... 210-9752572

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86 ......................................... 210-9768896

ARTISAN ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 114 ......................................... 213-0245423

ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30-32 ......................................... 210-9954730

AZOURI ΜΑΡ . ΑΝΤΥΠΑ 99 ......................................... 210-9935544

ΣΙΓΜΑ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ......................................... 210-9929120

ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΝΕΥΤΩΝΟΣ 23 ......................................... 210-9965416

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7 ......................................... 210-9902393

ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 34 ......................................... 210-9735279

ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ ΜΕΛΙΡΡΥΤΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 21-23 ......................................... 210-9946156

T & G CENTER

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 94 ......................................... 210-9946144

ΑΝΕΜΩΝΑ ΔΙΓΕΝΗ 9 ......................................... 210-9754309

ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ & ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ 8 ......................................... 210-9952281

Η. & Β. ΜΠΟΤΟΣ

ÃÊÁËÅÑÉ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 36 ......................................... 210-9969616

TWINS ΚΑΝΑΡΗ 29 ......................................... 210-9921387

ÅÐÉÐËÁ GIANNI - MΠOYMΠOYΛHΣ Γ. KΥΠPIΩN HPΩΩN 27 ......................................... 210-9951047

ΤΟΞΟΤΗΣ

VOTRE by B-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ.

IMMIGRE

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69 ......................................... 211-0180419

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 32 ......................................... 210-9938909

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 96 ......................................... 210-9957744

Α ΓΚΑΛΕΡΙ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΕΕ

L' IDEALE

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 ......................................... 210-9757372

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 126 ......................................... 210-9910969

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 559-561 ......................................... 210-9915672

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 286 ......................................... 210-9761463

GIZERIS FLOWERS

ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

NITSOLAS

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 73 ......................................... 210-9962023

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 17 ......................................... 210-9766249

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68 ......................................... 210-9935265

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 47 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 73 ......................................... 210-6612317

ΓΙΑΝΝΑ

35


ÔÇËÅÏÑÁÓÅÉÓ

ÖÁÓÏÇÓ

ÏË Á Ã É Á Ô Ï Ó Ð É Ô É

VIDEO HI - FI STEREO

ÐËÕÍÔÇÑÉÁ

ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ ÌÉÊÑÏÓÕÓÊÅÕÅÓ ÅÉÄÇ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ×ÑÇÓÇÓ

ÊÏÕÆÉÍÅÓ

ÓÏÖ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 27 & 29 - 16346 ÊÁÔÙ ÇËÉÏÕÐÏËÇ - ÔÇË. 210 99 38 666 - 210 99 13 776 PASS ΕΠΙΠΛΟ ΑΦΕΣ ΣΩΤ.ΠΑΣΑΛΗ ΟΕ

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΥΑΣ

ΠATΣAKHΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 ......................................... 210-9768008

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 47 ......................................... 210-9711394

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 362 ......................................... 210-9951632

ΔIΓENH 3 ......................................... 210-9735468

SABA 8

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΡΥΜΟΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 12 ......................................... 210-9701220

ΚΑΝΑΡΗ 28 ......................................... 210-9960850

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 376 ......................................... 210-9927575

ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ

MHΛIΔΩNHΣ KΩN/NOΣ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 15 ......................................... 210-9929056

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 8 ......................................... 210-9705922

EΛ. BENIZEΛOY 218 ......................................... 210-9936059

SINTHESIS AND DESIGN ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 41 ......................................... 210-9961928

ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Λ. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44 ......................................... 210-9734267

ΤΗΝΙΑΚΟΣ

36

ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÁËÕÓÉÄÁÓ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ

ØÕÃÅÉÁ

ÅÍÔÏÉ×ÉÆÏÌÅÍÅÓ ÓÕÓÊÅÕÅÓ

Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 393 ......................................... 210-2794755

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ Θ. Ε. - H ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9916325

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΕΕ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 559-561 ......................................... 210-9915672

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ www.eshopvaptisigamos.gr ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1 ΠΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ......................................... 210-9564570

ΝΕΙΛΟΣ - ΚΑΠΟΣ Ν.& ΣΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 ......................................... 210-9710179

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 10 ......................................... 210-9718993

ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ΔΟΜΝΑ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 13 ......................................... 210-9755185

ΜΠΟΤΟΥ ΑΦΟΙ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 354 ......................................... 210-9958213

ΤO NTOYΛAΠAKI

GRYSPOS CUISINE

ΠΛ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6 ......................................... 210-9718004

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 33 .................... 210-9705385 6974470697

ΤΑΜΙΧΙΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

G&P Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΡΗΤΗΣ 5 ......................................... 210-9968661

KITCHEN GALLERY ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 370 ......................................... 210-9930074

LINEA QUATTRO ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 362 & ΠΡΕΜΕΤΗΣ ......................................... 210-9934906

MILENO ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 346 ......................................... 210-9916395

MOBEL ART

ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

MODA CASA

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 ......................................... 210-9710179

ΣΚΟΠΕΤΟΣ Α. & ΑΛΗ Μ. Ο.Ε. ΠΥΡΓΟΥ 1-3 ......................................... 210-9946879

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 364 ......................................... 210-9952789

ΝΕΙΛΟΣ - ΚΑΠΟΣ Ν.& ΣΙΑ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ.

ART HOUSE

ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 56 ................................. 210-9717057

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23 ......................................... 210-9730560

ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ & ΖΕΡΙΤΗΣ

ΠΥΡΓΟΥ 6 ......................................... 210-9950302

ΜΠΕΛΛΕΣ 21 ............................... 6974470697

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 29 ......................................... 210-9718509

ΣΟΛΩΜΟΥ 15 ......................................... 210-9737841

ÅÐÉÐËÁ ÊÏÕÆÉÍÁÓ ÍÔÏÕËÁÐÅÓ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 ..............................................210-9918309

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ & ΥΙΟΙ

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΟΒ. ΓΚΑΛΙ 112 ......................................... 210-9942320

ΓΡΥΣΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14-16 ......................................... 210-9761461

ΛΑΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΒΙΛΗ 4 ......................................... 210-9735093

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΕΛΗ ΚΟΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΠΟΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧ.

ÅÐÉÐËÁ ÊÇÐÏÕ

Η. & Α. Σ. ΚΟΡΔΑ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ................................. 210-9757742

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 ......................................... 210-9707794

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 ......................................... 210-9645541

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 116 ......................................... 210-9917755

Η. & Β. ΜΠΟΤΟΣ

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ 25 ......................................... 210-9762693 ΣΟΛΩΜΟΥ 23 ......................................... 210-9767446

ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ Κ.

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 10 ......................................... 210-9739081

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45 ......................................... 210-9755980

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56 ......................................... 210-9768727

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 265 ......................................... 210-9718465

VASILIADIS ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 41 ......................................... 210-9733555

ÅÐÉÐËÙÍ ÔÁÐÅÔÓÁÑÉÅÓ

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 45 ......................................... 210-9715361

ΤΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ 8 ......................................... 210-9925408

ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 15 ......................................... 210-9954489

ÅÐÉÐËÁ ÌÅÔÁËËÉÊÁ ΣΕΛΙΜΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23 ......................................... 210-9910650

1. ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΛΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΥ 9 ......................................... 210-9767529

ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΜΙΣΣΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 55 ......................................... 210-9730648

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΟΥ 11 ......................................... 210-9706334

ÅÐÉÐËÏÐÏÉÚÁÓ ÕËÉÊÁ & ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÉ

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ ΣOΦ. BENIZEΛOY 145 ......................................... 210-9920207

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 72Β ......................................... 210-9708612

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 25 ......................................... 210-9963245

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡ. - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 53 & ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ ......................................... 210-9952503

ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ Κ. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 116 ......................................... 210-9917755

Η. & Α. Σ. ΚΟΡΔΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 10 ......................................... 210-9739081

ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΚΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ 14 ......................................... 210-9930004

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΜΙΣΣΟΥ 21 ......................................... 210-9737147

ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 15 ......................................... 210-9929056

ÆÙÙÍ ÊÁÔÏÉÊÉÄÉÙÍ ÔÑÏÖÅÓ & ÅÉÄÇ ÐÙËÇÓÅÉÓ MILOU ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69 ..........................................210-9934350

ORCA ΚΑΝΑΡΗ 27 ......................................... 210-9910087

PET CITY ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114 ..........................................210-9954520

PET CORNER ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73 ................................. 210-9761146

PET SHOP ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 105 ......................................... 210-9960769

ΈΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΙΛΙΕΣ ΙΔΕΕΣ

WOOD BEST

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 1 & ΙΣΑΥΡΩΝ ......................................... 210-9955111

ΝΥΜΦΩΝ 35 ......................................... 210-9940547

ΠΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4 ......................................... 210-9948948

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 60 ......................................... 210-9933088

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΑΠΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΕΕ

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΜΗΝΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

THE ZOO'S STATION

ΓΡΑΜΜΟΥ 36 & ΒΑΚΧΟΥ 28 ......................................... 210-9707035

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36 ......................................... 210-9710824

ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 23-25 ......................................... 210-9931790

ΠΑΡΟΥ 2 ......................................... 210-9929917

PET SHOP - ΣΟΦΙΑ ΦΡΑΝΚΟ


ãéáôß ìðïñïýìå! • AîåóïõÜñ • ÔñïöÝò êáôïéêéäßùí Ë. Äçìïêñáôßáò 73 Çëéïýðïëç, Ô//F: 210 9761146 ZOO'S KING

ÇËÅÊÔÑÉÊÅÓ ÏÉÊÉÁÊÅÓ ÓÕÓÊÅÕÅÓ (ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ)

CLEAN PLANET

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8 ......................................... 210-9732334

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61 ......................................... 210-9956894

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 9 ......................................... 210-9768611

ΓΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

NIKLAS SERVICE

FAST

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 14 ......................................... 210-9958512

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 15 ......................................... 210-9751959

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 ......................................... 210-9733984

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 95 ......................................... 210-9967784

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

FAST Κ. ΜΑΛΙΑΡΗ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 26 ......................................... 210-9767680

ΠΥΡΡΩΝΟΣ 59 ......................................... 210-9936865

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 46 ......................................... 210-9956214

ΜΠΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

KOYPTEΣH AΓΓEΛIKH

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 141 ......................................... 210-9943653

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ......................................... 210-9961200

ΠΛ. ΠΛAΣTHPA 1 ......................................... 210-9917368

MY PET

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 61 ......................................... 210-9923241

ÇËÅÊÔÑÉÊÅÓ ÏÉÊÉÁÊÅÓ ÓÕÓÊÅÕÅÓ ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΑΕ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 115 ................. 210-9952030 - 2109947022

MΠENPOYMΠH NET - ΓPYΦAKHΣ Π. ΛΕΩΦ. EIPHNHΣ 11 ......................................... 210-9948318

ΔΗΜ. ΔΟΞΑΡΑΤΟΡΑ - ΠΑΤΕΛΗ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 13 ......................................... 210-9700034

Η. & Β. ΜΠΟΤΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ................................. 210-9731206 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΖΩΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10 ......................................... 210-9735087

ΜΠΟΤΟΥ ΑΦΟΙ ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 56 ................................. 210-9717057 ΝΕΙΛΟΣ - ΚΑΠΟΣ Ν.& ΣΙΑ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 9 ......................................... 210-9942290

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 6 ......................................... 210-9738726

ΤΙΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ......................................... 210-9713489

ΤΣΟΠΕΗΣ NIKOΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 16 ......................................... 210-9951751

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΓΕΝΗ 14 ......................................... 210-9709500

ÈÅÑÌÏÓÉÖÙÍÅÓ & ÇËÉÁÊÅÓ ÓÕÓÊÅÕÅÓ ÔÁ×ÕÈÅÑÌÁÍÔÇÑÅÓ

Η. & Β. ΜΠΟΤΟΣ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ................................. 210-9757742

ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1 ......................................... 210-9969222

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 132 ......................................... 210-9918566

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32 ......................................... 210-9930863

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΞΕΝ. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 101-103 ......................................... 210-9966890

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 34 ......................................... 210-9708717

ΤΣΙΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 74 ......................................... 210-9768574

ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ÂÁÖÅÉÁ & ÐËÕÍÔÇÑÉÁ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 60 ΜΙΝ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53 ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ......................................... 210-9702099

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΕ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 126 ......................................... 210-9943787

ART CLEANING

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 23 ......................................... 210-9927263

ΣOΦ. BENIZEΛOY 147 ......................................... 210-9946262

ΞΥΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ASTORIA

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73 ......................................... 210-9762266

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34 ......................................... 210-9937856

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 530 ......................................... 210-9916032

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ

ΚΑΝΑΡΗ 17 ......................................... 210-9910045

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 8 ......................................... 210-9920523

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 43 ......................................... 210-9737890

ΓΛΗΝΟΥ 31 ......................................... 210-9750766

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ......................................... 210-9731502

ΜΑΒΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Γ. ΑΦΟΙ ΟΕ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

SARD ΕΠΕ - ΤΣΕΓΚΟΥ ΑΦΟΙ

ΣΙΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΥΡΡΩΝΟΣ 59 ......................................... 210-9936865

ΛΕΩΦ. ΚΟΤΖΙΑ 24 ......................................... 210-9953311

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 ................................. 210-9938666

ΛΕΩΦ. ΔHMOKPATIAΣ 49 ......................................... 210-9712994

ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 32 ......................................... 210-9956611

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 ......................................... 210-9710179

ΦΑΣΟΗΣ ΣΕΗΟΣ - EURONICS

MΠAPMΠAPOYΣHΣ ΔHMHTPHΣ

ΣΑΚΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ ÅÉÄÇ & ÕËÉÊÁ ×ÁÑÔÉÊÁ BUBBLE CLEANING ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 16 ......................................... 210-9768642

REGINA STORES Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 ......................................... 210-9716942

ÇËÉÏÕÐÏËÇ ÓïöïêëÞ ÂåíéæÝëïõ 27, ôçë.: 210 99 35 007

ÏË Á Ã É Á Ô Ï Ó Ð É Ô É

...ÐïõëÜìå öèçíÜ

37


49

Åðéäéïñèþóåéò

Äåñìáôßíùí, ÅíäõìÜôùí - Êïõñôéíþí

DIANA

ΠΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ................................. 210-9930852

G CLEAN - ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘ. & ΥΙΟΙ ΣΚΟΥΦΑ 5 ......................................... 210-9711649

GLASS GLEANING ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 58 ......................................... 210-9959314

IRIS ΛΕΩΦ. ΔHMOKPATIAΣ 59 ......................................... 210-9756694

ΑΦΟΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΟΕ

ÏË Á Ã É Á Ô Ï Ó Ð É Ô É

ΚΟΡΩΠΙ .......... 210-9919298 210-9922949

OSKAR ΒΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ......................................... 210-9712471

PRESTIGE ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 37 ......................................... 210-9761477

PRO CLEAN ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 150 ......................................... 210-9930862

QUICKLY - ΤΖΟΥΦΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 8 ......................................... 210-9968110

ROYAL ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 54 ......................................... 210-9924530

ΑΠ EXPRESS CLEANERS ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 1 ......................................... 210-9945846

ΔΙΑΝΑ - ΔΗΜΑΚΗ Α.&Α. ΔΙΓΕΝΗ 13 ......................................... 210-9738615

ΕΛΕΝΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 45 ......................................... 210-9739555

ΕΝΤΕΛΒΑΣ-ΚΟΡΙΜΠΑΣ ΧΡ.

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 13 ......................................... 210-9701225

ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 30 ......................................... 210-9734898

ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ 1 ......................................... 210-9719294

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ 33 ......................................... 210-9709836

ΝΑΥΣΙΚΑ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22 ......................................... 210-9714349

ΝΙΚΗ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 16 ......................................... 210-9713342

Ο ΗΛΙΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ & ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ ......................................... 210-9917733

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 16 ......................................... 210-9719127

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 28 ......................................... 210-9953351

ΤO AOΣMO KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ 57 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ......................................... 210-9712156

ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 56 ......................................... 210-9953466

ΦΑΡΟΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 49 ......................................... 210-9915137

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 82 ......................................... 210-9958624

ÊÁÈÑÅÐÔÅÓ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ÊÅÍÔÇÌÁÔÁ TO EPΓOXEIPO - NAKOY E. MAP. ANTYΠA 54 ......................................... 210-9738184

ΙΝΩ

ΣΠΑΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 57-59 ......................................... 210-9707000

ΤΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΕΙΟ ΗΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45 ......................................... 210-9964111

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε' 31 ......................................... 210-9708912

ΚΛΑΟΥΣ ΜΥΛΛΕΡ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 63 ......................................... 210-9941586

ΝΤΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 ......................................... 210-9734412

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 ......................................... 210-9919786

ΧΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 5 ......................................... 210-9936293

ÊÅÑÁÉÅÓ ÔÇËÅÏÑÁÓÅÙÍ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 59 ..........................................210-9931981

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΥΡΡΩΝΟΣ 59 ......................................... 210-9936865

ÊËÅÉÄÁÑÁÄÅÓ JOHN'S ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30 - 32 ......................................... 210-9968060

ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΑΘ. ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 4 ......................................... 210-9760011

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 10 ......................................... 210-9318000

ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 4 ......................................... 210-9922570

ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÓ D.I.A.Q. - ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 150 ......................................... 210-9901500

FRIGOMECANICA ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 9 ......................................... 210-9760769

KΑΛΟΥΔΗΣ Θ. ΕΜΜ. ΝΕΣΤΩΡΟΣ 21 ......................................... 210-9916426

NOVART ΑΕΒΕ EΛ. BENIZEΛOY 112 ......................................... 210-9944100

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 ......................................... 210-9707212

Η. & Β. ΜΠΟΤΟΣ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ................................. 210-9757742

ΘEPMOTEXNIKH - ΣANTAMOYPH ΑΦΟΙ AΛ. ΠANAΓOYΛH 4 ................. 210-9714620, 210-9756485

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 8 ......................................... 210-9718351

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 121 ......................................... 210-9910900

ΚΛΙΜΑΤΕΚ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 45 ......................................... 210-9949084

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕ ΒΛΑΧΑΒΑ 38 ......................................... 210-9918188

ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΑΠΑΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦ.

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ................................. 210-9914712

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11 ......................................... 210-9955444

ΗΠΕΙΡΟΥ 29 & ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ......................................... 210-9706791

ΣΠΑΝΟΣ Β. - ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ Γ.

ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΕ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45 ......................................... 210-9752580

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 20 ......................................... 210-9706398

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 38 ......................................... 210-9912884

ΚΑΡΦΑΚΗ ΣΩΤ.

ΩΜΕΓΑ – ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΑΦΟΙ

ΠΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63 ......................................... 210-9910671

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 30 ......................................... 210-9705824

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 42 ......................................... 210-9763012

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 9 ......................................... 210-9750824

ΤΑΜΠΑ 4-6 & ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ......................................... 210-9931121

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑ

38

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΗΡΩΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32 ................................. 210-9928521


ΜΑΒΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 530 ......................................... 210-9916032

ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 62 ......................................... 210-9962427

ΝΕΙΛΟΣ - ΚΑΠΟΣ Ν.& ΣΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 ......................................... 210-9710179

ÏË Á Ã É Á Ô Ï Ó Ð É Ô É

ΞΑΝΘΙΩΤΗΣ Θ. & Ι. ΕΕ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 12 ......................................... 210-9710977

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 59 ......................................... 210-9954126

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΘΗΝΩΝ 11 & ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ......................................... 210-9913175

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 8 ......................................... 210-9920523

ÊÏÑÍÉÆÅÓ ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 10-12 ......................................... 210-9719000

ÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÊÏÕÑÔÉÍÏÎÕËÁ ......................................... 210-9936834

EMPHASIS ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ & Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ......................................... 210-9700074

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Β.-Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39 - 41 ......................................... 210-9764881

ΒΑΛΗΛΗ Μ. - ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ Α. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 47 ......................................... 210-9766403

ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 143 ......................................... 210-9924242

39

Η. & Α. Σ. ΚΟΡΔΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 10 ......................................... 210-9739081

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9932812

ΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 21-23 ......................................... 210-9941437

25

ΠΑΣΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 27 & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ......................................... 210-9958707

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 36 ......................................... 210-9940621

ËÅÕÊÁ & ÐÑÏÉÊÏÓ ÅÉÄÇ

(απο 9-1-2017)

BUENA CASA ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 ......................................... 210-9936834

1,5

CONTESSA ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ 1 ......................................... 210-9914972

TO EPΓOXEIPO - NAKOY E. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 54 ......................................... 210-9738184

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ HOMESTORES ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 337 & ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ......................................... 210-9701143

ΑΠΟΨΗ - ΡΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 21 ......................................... 210-9926135

ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΦΕΙΔΙΟΥ 26 ......................................... 210-9961285

ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 143 ......................................... 210-9924242

ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΣΗ

ΧΕΛΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΕΛΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗ 52 ......................................... 210-9751704

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 74 ......................................... 210-9914678

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 74 ......................................... 210-9914678

ÌÁÎÉËÁÑÉÁ - ÁÖÑÏËÅÎ

ÏÉÊÉÁÊÁ ÓÊÅÕÇ & ÅÉÄÇ

ΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 21-23 ......................................... 210-9941437

ΈΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΙΛΙΕΣ ΙΔΕΕΣ

IDILKA

ΛΕΩΦ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 1 & ΙΣΑΥΡΩΝ ......................................... 210-9955111

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 49 ......................................... 210-9962626

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

YELLOW PILLOW - ΔΑΒΙΟΥ Ε. & Μ.

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 152 ..............................................210-9922280

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 30 ......................................... 210-9712577

ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 ......................................... 210-9919786

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 108 ......................................... 210-9917974

ΠΑΠΑΣΙΚΑ ΕΥΑΓ. ΥΙΟΙ ΟΕ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 ......................................... 210-9955600

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 251 ......................................... 210-9712576

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 337 & ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ......................................... 210-9701143

ΛΑΚΩΝΙΣ

ΠΑΣΧΟΣ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓ.

ΔΗΜ. ΔΟΞΑΡΑΤΟΡΑ - ΠΑΤΕΛΗ

ΡΟΔΟΥ 1 & ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ......................................... 210-9953553

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 27 & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ..........................................210-9958707

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29 ......................................... 210-9760960

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 13 ......................................... 210-9700034

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 14 & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 74 ......................................... 210-9760596

ΖΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11 ......................................... 210-9927915

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 3 ......................................... 210-9707715

ΚΙΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 ......................................... 210-9919773

COOK - SHOP ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 ................................. 210-9913776 TRENDY HOUSE ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 85 ......................................... 210-9922060

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ HOMESTORES


ÔÅÍÔÅÓ AΓΓEΛOΠOYΛOI AΦOI AΠOΛΛΩNOΣ 70 ......................................... 210-9926173

Α. & Π. ΛΟΥΗ - Β. ΣΚΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 7 ......................................... 210-9700219

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ÏË Á Ã É Á Ô Ï Ó Ð É Ô É

Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 53 ................. 210-9752508, 210-9755433

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 27 ................. 210-9752508, 210-9755433

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΤΑΣ - ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 53 ......................................... 210-9928645

ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 49 ......................................... 210-9920022

ΣΤΑΘΑΚΟΣ Π.Α. ΛΕΩΦ. APΓYPOYΠOΛEΩΣ 94-96 ......................................... 210-9950366

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ *ΧΧΧΧΧΧΧΧ .......................................... 2109232320

ÕÃÑÁÅÑÉÏÕ ÖÉÁËÅÓ - ÓÕÓÊÅÕÅÓ ÐÅÔÑÏÃÊÁÆ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 4 ......................................... 210-9757706

ΠATΣAKHΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗ 3 ......................................... 210-9735468

ÕÖÁÓÌÁÔÁ ÅÐÉÐËÙÓÅÙÍ BUENA CASA-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 ......................................... 210-9936834

40

SOTRIS ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6 ................. 210-9718426, 210-9752413

STAMATOPOULOS

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 270Α' ......................................... 210-9733585

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ ΣOΦ. BENIZEΛOY 145 ......................................... 210-9920207

ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 34 & ΑΝΘΕΩΝ 26 ......................................... 210-9751112

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡ. - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣ. ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 46 ......................................... 210-9952503

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 14 & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 74 ......................................... 210-9760596

ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΜΙΣΣΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 55 ......................................... 210-9730648

ΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 21-23 ......................................... 210-9941437

ΠΑΣΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 27 & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ......................................... 210-9958707

ΣΙΜΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΕΕ

ÑÁÐÔÉÊÇÓ ÕËÉÊÁ & ÅÉÄÇ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 559-561 ......................................... 210-9915672

BROTHER - ΤΖΕΚΟ ΑΕ

Η. & Β. ΜΠΟΤΟΣ

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 5 ......................................... 210-9716739

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ................................. 210-9757742 ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΖΩΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10 ......................................... 210-9735087

ΚΟΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14-16 ......................................... 210-9761461

ΑΚΡΟΝΗΜΑΤΑ ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 15 .............................. 210-9751118

ÓÔÑÙÌÁÔÁ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 161 & ΚΥΠΡΟΥ ......................................... 210-9769536

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 51 ......................................... 210-9918402

NOYΦAPO 2 MΠOYMΠOYΛINAΣ 11 ......................................... 210-9956867

ΑΕΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ÔÁÐÅÔÓÁÑÉÅÓ ÔÏÉ×ÙÍ ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 12 & ΑΡΕΣΤΗ 7 ................. 210-9954554, 210-9950958

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 318 ......................................... 210-9738152

ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ GALLERIA LUX ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 296 ......................................... 210-9707019

L' IDEALE ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 286 ......................................... 210-9761463

LA LUCE - ΚΩΣΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 290 ......................................... 210-9702119

LA LUCE FACTORY ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 304 ......................................... 210-9735830

ΈΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΙΛΙΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32 ......................................... 210-9763372

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 1 & ΙΣΑΥΡΩΝ ......................................... 210-9955111

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 ......................................... 210-9760782

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 60 ......................................... 210-9944063

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 294 ......................................... 210-9750555

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΙΜΙ

STAR LIGHTS

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86 ......................................... 210-9768896

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 318 ......................................... 210-9738152

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 298 ......................................... 210-9735454

TZEBELoikos ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16 ......................................... 210-9961600

ΖΙΚ ΖΑΚ - ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο ΠΕΡΣΗΣ

PALAZZO


ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΑΦΟΙ Ν. ΛΕΚΑΝΙΔΗ 14-16 & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ......................................... 210-9761529

ΚANAPOΠOYΛOΣ ΓPHΓOPIOΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48 ......................................... 210-9737366

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 312 ......................................... 210-9719976

ÏË Á Ã É Á Ô Ï Ó Ð É Ô É

ΜΠΟΤΟΥ ΑΦΟΙ

ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 56 ................................. 210-9717057

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 276 ......................................... 210-9756291

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΦ. BOYΛIAΓMENHΣ 379 ......................................... 210-9730907

ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 36 ......................................... 210-9704345

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 391 ......................................... 210-9719009

ΦΩΤΟΓΕΝΕΣΗ ΛΕΩΦ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 51 ..............................................210-9953750

×ÁËÉÁ & ÌÏÊÅÔÅÓ BUENA CASA-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 ......................................... 210-9936834

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Β.-Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39 - 41 ......................................... 210-9764881

ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΥΛΗ 6 ..............................................210-9769938

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 14 & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 74 ......................................... 210-9760596

41

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 12 & ΑΡΕΣΤΗ 7 ................. 210-9954554, 210-9950958

Η. & Β. ΜΠΟΤΟΣ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 8 ................................. 210-9757742

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 1Β ......................................... 210-9707715

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 3 ......................................... 210-9707715

ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 35 ......................................... 210-9751211

ΈΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΙΛΙΕΣ ΙΔΕΕΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 1 & ΙΣΑΥΡΩΝ ......................................... 210-9955111

Ο ΠΕΡΣΗΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 60 ......................................... 210-9944063

ΠΑΠΑΣΙΚΑ ΕΥΑΓ. ΥΙΟΙ ΟΕ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 ......................................... 210-9955600

ΠΑΣΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 27 & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ..........................................210-9958707

ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 6 ......................................... 210-9752958

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 36 ......................................... 210-9940621

×ÁËÉÁ & ÌÏÊÅÔÅÓ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ÖÕËÁÎÇ MULTI CLEAN ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 5 ................. 210-9958000, 210-9914378

ΤΣΙΑΜΠΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΜΠΕΛΕΣ 15 ......................................... 210-9754210

ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 6 .......................................... 2109752958

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ 12 ΚΟΡΩΠΙ ........... 210-9919298 210-9922949

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ GROUP Το 1972 ξεκινώντας δυναμικά στον κλάδο του καθαρισμού, καταφέραμε να. ιδρύσουμε ένα από τα ποιό σύγχρονα στεyvοκαθαριστήρια της Αθήνας. Με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων μας στο χώρο των ταπητοκαθαριστηρίων. Έτσι το 1976 εγκαινιάσαμε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα της εποχής, στην Αθήνα. Με την εμπιστοσύνη και την προτίμηση που μας έδειξαν οι χιλιάδες πελότες μας καθιερωθήκαμε πρωτοποριακά στον χώρο. Στην προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών μας δημιουργήσαμε το 1991 νέα υπερσύγχρονη μονάδα των 8.000 τ.μ. στην Αττική, παρέχοντας νέες εξελιγμένες υπηρεσίες και έχοντας τη δυνατότητα μέγιστης προσφοράς. Το 2007, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για επέκταση της εταιρείας και σε άλλες περιοχές, προχωρήσαμε στην ίδρυση νέας μονάδας στη Σύρο, όπου με σύγχρονα

μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό παρέχουμε σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλον τον νομό Κυκλάδων. Το 2013 εγκαινιάζουμε τη νέα μας μονάδα στη Μυτιλήνη. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας (με πιστοποιημένα προϊόντα), το ύψος του πελατολογίου μας, μας καθιστά πρώτους στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες και υπερσύγχρονες μονάδες της Ευρώπης στο χώρο μας. Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών και παρόλα τα σημεία των καιρών και της οικονομικής κρίσης, με αισιοδοξία, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε επενδύοντας διαρκώς σε νέες τεχνολογίες, σε ανθρώπινο δυναμικό, πράσινες δραστηριότητες και διαμόρφωση τιμοκαταλόγου για ανέργους, συνταξιούχους, πολυτέκνους και ένστολους. Με εκτίμηση ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ


ÏÌÏÑÖÉÁ

NEFER skin | body | epilation | diet specialists

ËÅÍÁ ÔÓÉÊÏÕÑÇ

Λ. Βουλιαγμένης 429 1ος όροφος 163 46 Çëéïýðïëç Ôçë.: 210 99 14 115

Áéóèçôéêüò Ðôõ÷éïý÷ïò ÔÅÉ ÁèÞíáò

e-mail: info@nefer.gr www.nefer.gr

ÁÄÕÍÁÔÉÓÌÁÔÏÓ ÁÉÓÈÇÔÉÊÇÓ ÊÅÍÔÑÁ

ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΔΙΑ

BE BEAUTIFUL ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272Α ......................................... 210-9704222

42

FIGURA - ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΛΕΝΑ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 429 ................................. 210-9914115

GLAMOUR

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ......................................... 210-9709979

ÁÉÓÈÇÔÉÊÏÉ ΘΕΟΔΩΣΗ ΜΑΙΡΗ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 15 ......................................... 210-9956455

CITY LADIES ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ......................................... 210-9927461

ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÁ

NATALY'S STUDIO NAILS NEW DAY ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 341 ......................................... 210-9763106

VITA PLUS ΠΥΡΓΟΥ 1-3, ΝΗΣΑΚΙ ......................................... 210-9926284

ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟ - ΜΠΑΛΩΤΗ ΜΑΡΓ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 94 ......................................... 210-9927560

Ο ΞΑ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

∆ΟΞΑ

Μανικιούρ - Πεντικιούρ Τεχνητά νύχια από μετάξι με απόλυτη επιτυχία

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΑΝ∆ΡΙΚΕΣ - ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

9 - 2μ.μ. 9 - 1:30μ.μ. & 5-8μ.μ. 9 - 2μ.μ. 9 - 1:30μ.μ. & 5-8μ.μ. 9 - 8μ.μ. 8 - 5μ.μ.

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 40 ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ.: 210 99 66 878

Διαιτολόγος Διατροφολόγος Πτυχιούχος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΝΥΧΙ-NIKOS SPA

ΚΟΤΖΙΑ 51 ......................................... 210-9943143 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 ......................................... 210-9767928

ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΛΑΣΕΡΟΥ

ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9 ......................................... 210-9735039

BUTERFLIES ΚΟΤΖΙΑ 24 ......................................... 210-9915720

Στο Nefer θα βρείτε την πιο στοχευμένη μέθοδο, παγκοσμίως, για ένα καλλίγραμμο σώμα. Για να απομακρυνθεί το τοπικό πάχος και να βελτιωθεί η όψη της επιδερμίδας, δοκιμάστε τη μέθοδο HYPOXI, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου διαιτολόγου.

CHAMPIONS GYM ΝΥΜΦΩΝ 39 ......................................... 210-9915255

PRESIDENT - SILHOUETTE CLUB ΣΚΡΑ 15 ......................................... 210-9762160

THE CONCEPT GROUP FITNESS TERMINALS Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 403 ......................................... 210-9716779

Α.Σ. TAEKWONDO - ΙΡΙΔΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3 .................. 210-9718647, 6947 585600

ÊÁËËYNTIKA BEAUTY CARE ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 24 ......................................... 210-9700699

DREAM WAY ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87 ..........................................210-9940674

MΠANEΛΛA KAITH ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 57 ......................................... 210-9935623

NATURA ΚΑΝΑΡΗ 22 ......................................... 210-9955658

PATISTAS ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71 ......................................... 210-9944992

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΙΟΥΛΗ hair+him ΝΥΜΦΩΝ 67 & ΦΕΙΔΙΟΥ ......................................... 210-9920262

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ BLOOMING CORNER ΚΑΡΕΑ 24 & ΣΠΑΡΤΗΣ ......................................... 210-9750973

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9918314

ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 451 ......................................... 210-9920332

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 4 ......................................... 210-9706063

ΑΘΛΟΣ

ÊÏÌÌÙÔÇÑÉÁ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 27 ......................................... 210-9951933

FM HAIR ΦΛΕΜΙΝΓ 2 ......................................... 210-9957200

GIANAKOPOULOS TAKIS ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 53 ......................................... 210-9712727

GINO ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 130 ......................................... 210-9935261

GIORGIO ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55 ......................................... 210-9956171

GLAMOUR ΚΟΤΖΙΑ 51 ......................................... 210-9943143

HAIR & BEAUTY ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 58 ..........................................210-9937081

HAIR ART & STYLE - ΣOΦH MAPABEΛIA 8 ......................................... 210-9967133

HAIR COIF ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 ......................................... 210-9712470

HAIR DIMITRIS ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ..........................................210-9937183

HAIR SALOON ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 78 ......................................... 210-9929128

HAIR VOGUE ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 1 ......................................... 210-9967030

HAIR WORKSHOP - KAPΔAPAΣ Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 17-19 ......................................... 210-9926601

ΑΣΠΙΣ

ART OF HAIR

HAIRDAY

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 8-10 ......................................... 210-9703756

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 ......................................... 210-9754800

ΚΑΛΟΥΔΗΣ SPORTS CLUB

CAPELLI

ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3 ................. 210-9913122 - 6944527612

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 20 ......................................... 210-9760424

ΔΙΓΕΝΗ 14 ......................................... 210-9766635

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ......................................... 210-9951672

CHALLENGE

IMAGE COIFFURES

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 17 ......................................... 210-9706212

EΛ. BENIZEΛOY 152 ......................................... 210-9965858

COIFFURE DESIR-ΖΑΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

INTERCONNECT

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 30 ......................................... 210-9707348

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 290 ......................................... 210-9703897

ΚΡΟΝΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 90 ......................................... 210-9920719

ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 19 ......................................... 210-9750777

ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ GYM - ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 25 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 160 ......................................... 210-9925641

D&R Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 13 & ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ ......................................... 210-9951880

EFI SAGANI

ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÙÍ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 148 ......................................... 210-9911896

CHRISTIN SPORT

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 149 ......................................... 210-9910777

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 393 ......................................... 210-9755570

EXPRESSION STUDIO EXPRESSION STUDIO

HARRIS - ΗΑRRΑ

JOLA ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 40 ......................................... 210-9753388

KATRIN COIFFURE ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77 ......................................... 210-9969905

KIKIDIS AKIS ΠΛ. ΒΕΑΚΗ 6 ......................................... 210-9966130

MAGNIFIQUE

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 60 ......................................... 210-9948118

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 39 (πλησίον Super Market ΚΟΚΩΣΗΣ) ......................................... 210-9730904

ΓΡΑΜΜΟΥ 12 ......................................... 210-9707388

SHEDDO

FACE

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 72 ......................................... 210-9942873

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 26 ......................................... 210-9754838

ΚΑΝΑΡΗ 35 .............................. 210-9917641%

HEALTH & FITNESS CENTER

MAGIC HANDS


MAX

ΜΑΙΡΗ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66 ......................................... 210-9706668

ΠΑΝΤΑΖΗ 56 ......................................... 210-9704253

NEKTARIOS COIFFURE

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 17 ......................................... 210-9930035

ΠΛ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 5 ......................................... 210-9768377

PRESTIGE

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΑΡ. ΙΑΚ.

ΔΙΓΕΝΗ 15 ......................................... 210-9707840

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 34 ......................................... 210-9931291

RENAISSANCE

ΜΙΧΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33 ......................................... 210-9919983

ΚΑΝΑΡΗ 20 ......................................... 210-9957610

SOFI, MIKE & LIA

ΜΥΡΤΩ & ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΡΕΑ & ΚΑΡΑΟΛΗ 25 ......................................... 210-9708529

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 35 ......................................... 210-9930922

STELLA'S

ΝΑTAΣA

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 1 ......................................... 210-9952501

AΛEΞIOYΠOΛEΩΣ 34 ......................................... 210-9936345

STUDIO LINE TATSI

ΝΙΚΗ & ΣΟΦΗ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 13 ......................................... 210-9765882

ΣΠΥΡ. ΜΗΛΙΟΥ 2 ......................................... 210-9736927

TASOYLIS ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 22 ......................................... 210-9966211

V&M ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 61 ......................................... 210-9922930

VICKY ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 71 ......................................... 210-9754540

VIP'S HAIR STYLING ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ......................................... 210-9962919

ΑΓΑΘΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 5 ......................................... 210-9753579

ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 37 ......................................... 210-9955532

ΑΛΕΚΑ - ΤΟΥΛΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 53 & ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ ......................................... 210-9930428

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 105 ......................................... 210-9956555

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 32 ......................................... 210-9700043

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 41 ......................................... 210-9934639

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΥΡΓΟΥ 2 ......................................... 210-9940407

ΒΟΥΜΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 201 ......................................... 210-9910590

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΑΥΡΩΝ 4 ......................................... 210-9926485

ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ Μ. ΑΝΤΥΠΑ & ΠΑΝΤΑΖΗ 2Α ......................................... 210-9734217

ΔΟΞΑ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 40 ................................. 210-9966878

ΕΦΗ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 43 ......................................... 210-9734384

ΖΩΗ

ΞΑΝΘΗ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 90 ......................................... 210-9962376

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 63 ......................................... 210-9931042

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9718663

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 25 ......................................... 210-9938774

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 348 ......................................... 210-9959195

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 23 ......................................... 210-9731090

ΡΕNA EΘN. MAKAPIOY 41 ......................................... 210-9938208

ΡΕΝΑ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 5 ......................................... 210-9934928

ΡΩΜΑΝΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 8 ................................. 210-9940368

ΤΑΚΙΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 53 ..........................................210-9712727

ΤΖΕΝΗ ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 82 ......................................... 210-9924302

ΤΖΟΥΛΗ Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 38 ......................................... 210-9931130

ΤΟΥΛΑ ΜAKAΡΙΟΥ & ΦΕΙΔΙΟΥ 50 ......................................... 210-9961572

ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΤΙΝΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 26 ......................................... 210-9753514

ΦΑΙΗ - ΣΟΦΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 60 ......................................... 210-9938059

ΦΩΤΕΙΝΗ - ΝΤΙΝΑ ΝΕΥΤΩΝΟΣ 38 ......................................... 210-9921000

ΧΑΡΙΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ…

AΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 22 ................................. 210-9931962

ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 4 ......................................... 210-9750351

ΚΟΜΜΩ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 35 ......................................... 210-9761100

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51 ......................................... 210-9706819

ΚΟΝΤΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 51 ......................................... 210-9731777

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ÊÏÌÌÙÔÇÑÉÁ ÁÍÄÑÉÊÁ & ÐÁÉÄÉÊÁ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ

EL HOMBRE

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 60 ......................................... 210-9955313

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 50 ......................................... 210-9924095

ΚΟΦΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

HAIR STUDIO 52

Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 74 ......................................... 210-9734206

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 52 ......................................... 210-9930924

ΚΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΙΝΑ

HAIRDAY

ΚΑΝΑΡΗ 35 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9960560

ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3 ................. 210-9913122 - 6944527612

ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ

IMAGE COIFFURES

ΠΡΟΥΣΣΗΣ 24 ......................................... 210-9762676

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 152 ......................................... 210-9965858

ΜΑΙΡΗ

MAX

ΗΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 43 ......................................... 210-9938404

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66 ......................................... 210-9706668


N & A MEN'S HAIR

ΧΑΤΖΗΝΟΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

EXPRESSION STUDIO

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 7 ......................................... 210-9705864

ΓΡΑΜΜΟΥ 28 ......................................... 210-9923487

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 39 (πλησίον Super Market ΚΟΚΩΣΗΣ) ......................................... 210-9730904

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΜΙΑΟΥΛΗ 7 ......................................... 210-9932620

ROUSSOS ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 46 ......................................... 210-9751760

THE BARBER SHOP ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 ......................................... 210-9949220

ΑΛΙΚΑΝΙΟΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 ......................................... 210-9706285

ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 40 ......................................... 210-9701632

ΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 107 ......................................... 210-9919340

ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 7 ......................................... 210-9930233

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΠΛ. ΚΟΤΖΙΑ ......................................... 210-9940608

ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΑ - ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ

Ï

Ì

Ï

Ñ

Ö

É

Á

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9718663

44

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 20 .............................. 210-9717428

GLAMOUR ΚΟΤΖΙΑ 51 ......................................... 210-9943143

HAIR SALOON

ÊÏÌÌÙÔÇÑÉÙÍ ÅÉÄÇ - ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ BEAUTY KEY - ΔPITΣOΠOYΛOY MΑΙΡΗ MAP. ANTYΠA 118 ......................................... 210-9958068

IRIS ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 60 ......................................... 210-9962883

ΜΑΛΤΑΣ ΑΡΑΠΑΚΗ 61, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ......................................... 210-9525081

ΜΑΛΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 170, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ......................................... 210-9530595

ÌÁÍÉÊÉÏÕÑ ÐÅÍÔÉÊÉÏÕÑ ÔÅ×ÍÇÔÁ ÍÕ×ÉÁ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 78 ......................................... 210-9929128

HAIRDAY ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3 ................. 210-9913122 - 6944527612

ΔΟΞΑ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 40 ................................. 210-9966878

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΝΥΧΙΩΝ BY GRYSPOS Α.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 33 .........& 210-9705385 6944631500

LOCO NAILS ΒΥΡΩΝΟΣ 13 ..........................................210-9917010

MAGIC HANDS

ΚΑΝΑΡΗ 35 .............................. 210-9917641%

M' ARESO - ΜΕΝΕΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 30-32 ......................................... 210-9950720

NAILS HOME ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 53 ..........................................210-9719860

ΘΕΟΔΩΣΗ ΜΑΙΡΗ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 15 ......................................... 210-9956455

ΚΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΙΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 35 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ......................................... 210-9960560

ΜΥΡΤΩ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 35 ......................................... 210-9930922

ΝΥΧΙ-NIKOS SPA Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ......................................... 210-9709979

ΚΑΝΑΡΗ 33 ......................................... 210-9952009

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 93 ......................................... 210-9918915

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 ......................................... 210-9767928

ÌÉÊÑÏ ÌÅÔÁÌÏÓ×ÅÕÓÇ ÌÁËËÉÙÍ

ΤΖΟΒΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

EXPRESSION STUDIO

RELAX

HAIR INSTITUTE - Dr Μιχ. Κουρτης

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 20 ......................................... 210-9937850

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 149 ......................................... 210-9910777

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 43 ......................................... 210-9911089

ΒΥΡΩΝΟΣ 13 ......................................... 210-9933769

Τ. & Τ.

4 YOUR NAILS

NATALY'S STUDIO NAILS

www.ilioupolinet.gr ή μεγάλη Επικοινωνιακή δύναμη του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλιούπολης ανεβείτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού οδηγού με απίστευτα χαμηλές τιμές σε ετήσια βάση και κερδίστε πολλαπλά !!!


ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ IN.VA. ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ÁÐÏËÕÌÁÍÓÅÉÓ ÁÐÅÍÔÏÌÏÓÅÉÓ ÌÕÏÊÔÏÍÉÅÓ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56 ......................................... 210-9769451

INSOL - ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

AGROZA

ΑΙΤΩΛΙΑΣ 2 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 158Α .......... 210-9927286, 210-9920182

ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 53 ......................................... 210-9768002

INTERAMERICAN ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 124 ......................................... 210-9962318

INTERNATIONAL LIFE

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 77 ................................. 210-9929952

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 275 ......................................... 210-9738058

ΚΡΕΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 7 ..........................................210-9732611

ΦΕΝΕΟΥ 3 ......................................... 210-9952051

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ 81, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ......................................... 210-9934214

ÁÓÕÑÌÁÔÇ ÐÁÑÁÃ/ËÇØÉÁ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 59 ......................................... 210-9954126

ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÁÓÖÁËÉÓÔÅÓ & ÐÑÁÊÔÏÑÅÓ

IONIOS - ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛ. IONIOS - ΜΠΕΝΗΣ Κ. ΣΠ.ΜΗΛΙΟΥ 2 ..........................................210-9764344

MLA/ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31 ......................................... 210-9739607

MULTI TRUST - ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77 ......................................... 210-9755961

ROMANAS

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 8 ................................. 210-9958700

TOKAKIS

ALICO ΠΛ. 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΛΑΣΚΕΡΕΩΣ 1 ......................................... 210-9958651

ALLIANZ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 ......................................... 210-9953622

WATCHER

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΡ.

ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50 ..............................................210-9758763

ΚΑΡΕΑ 91 ......................................... 210-9706406

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΟΕ

ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΑΦΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΛ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4 ..............................................210-9933851

ΗΒΑ Α.Ε. - ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 7 ......................................... 211-7200042

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 157 ......................................... 210-9921379

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 ......................................... 210-9956051

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΠΛ. ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4 ......................................... 210-9933937

ΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΑΡΕΩΣ 5 ......................................... 210-9918029

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΚΑΡΕΑ 19 ......................................... 210-9702155

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 7 ......................................... 210-9733426

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 2 ......................................... 210-9731300

ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΝΙΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 555 ......................................... 210-9932672

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 43 ......................................... 210-9953051

ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ......................................... 210-9708082

ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΤΑΜΠΑ 29 ......................................... 210-9940067

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ 7 ......................................... 210-9913352

ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 22 ......................................... 210-9243678

ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÅËÅÔÙÍ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΕΥΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ......................................... 210-9966686

ΛΙΠΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 53 ......................................... 210-9767003

ΜΑΝΤΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 34 & ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ......................................... 210-9958910

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 6 ......................................... 210-9710160

ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3 ......................................... 210-9953392

ALLIANZ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 312 ......................................... 210-9711950

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 106 ......................................... 210-9212333

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63 ......................................... 210-9930786

ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ Β. ΣΟΦΙΑ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 1 ......................................... 210-9764202

ΒΩΤΤΑΣ ΔΙΓΕΝΗ 6 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ................. 210-9735871, 210-9732806

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 80 .......... 210-9962944, 210-9962945

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ÊÁÓÔÇ

ÊÇÄÅÉÅÓ

ÁÍÏÉÊ ÏËÏ Ô ÔÁ Ï

24ÙÑ

ÌÍÇÌÏÓÕÍÁ

Ï

ÓÔÏËÉÓÌÏÉ ÓÔÅÖÁÍÁ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α & ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ÌÐÏÕÌÐÏÕËÉÍÁÓ 34 - ÇËÉÏÕÐÏËÇ (ÅÍÁÍÔÉ ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏÕ ÇËÉÏÕÐÏËÅÙÓ) ÔÇË. 210.99.35.727 - 210.99.62.045, ÊÉÍÇÔÏ ÔÇË. 6944/ 350518

45


ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

HELLAS DIGITAL

...στη θλίψη και στον πόνο σας εμπιστευθείτε τη φροντίδα σε μας

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 39 ......................................... 210-9712076

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 76 ......................................... 210-9949428

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ

ΚΗ∆ΕΙΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ

IMAGE COPY ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΡΑΓΚΑΒΗ 35 ......................................... 210-9911950

IMMIGRE ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 96 ......................................... 210-9957744

OPTIONS PAGONIS PRINTINGS Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ......................................... 210-9750222

PRINT GRAF - ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6 ......................................... 210-9962959

TYPO m ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217 ......................................... 210-9951006

UNI PRINT ΕΠΕ ΑΝΥΦΑΝΤΗ 6 ......................................... 210-9958632

WEB GENIUS ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 84 ......................................... 210-9964130

ΑΒΕΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 2 ......................................... 210-9711877

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν. Γ. ΚΑΝΑΡΗ 35 ......................................... 210-9928015

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 33 ......................................... 210-9911822

ΕΝΤΥΠΟΡΑΜΑ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 74Β ......................................... 210-9728029

ΕΠΟΨΙΣ

46

ΕΡΕΧΘΕΩΣ 7 ......................................... 210-9715483

Μεταφορές σ’ όλη την Ελλάδα

ΖΕΡΒΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 ......................................... 210-9737579

ΙΑΤΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 18 ......................................... 210-9715943

ΚΑΛΛΙΣΤΗ - ΖΩΡΖΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 14, ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 210-9700459

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 80

ΚΑΛΟΓEPOΠOYΛOΣ B. - Κ. ΣOΦ. BENIZEΛOY 65 ......................................... 210-9967700

(ΕΝΑΝΤΙ 4ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ)

ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΕΑ 63 ......................................... 210-9704897

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ.: 210 99 62 944-5 ΚΙΝ.: 6944 56 25 07

ΚΟΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 27 ......................................... 210-9936373

ΚΟΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝ. & ΣΙΑ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 4 ......................................... 210-9719048

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΒΕ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 429 ......................................... 210-9956755

ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΜΑΝΑΣ Μ. & Ι. ΒΟΛΦ ΟΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 34 ......................................... 210-9921828

ΝΑΣΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 ......................................... 210-9703182

ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 69 ......................................... 210-9761116

ΚΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34 .......... 210-9935727, 210-9962045 ΚΑΨΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 33 ......................................... 210-9765690

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΦΥΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 52 ......................................... 210-9942718

ΜΕΛIΔHΣ A. Λ. HΛIOYΠOΛEΩΣ 38 ......................................... 210-9719138

ΜΗΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΙΓΕΝΗ 16 ......................................... 210-9738664

ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 54 ......................................... 210-9703515

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 5 ......................................... 210-9958766

ΤΕΛETAI TOΓPIΔH AΛEΞIOYΠOΛEΩΣ 50 ......................................... 210-9952145

ΤΕΛΕΤΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 72 ......................................... 213-0269005

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 ......................................... 210-9702911

ΣΚΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ COPY LINE

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 19 ......................................... 210-9942898

ΤΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4 ......................................... 210-9919833

ΚΑΝΑΡΗ 35 ......................................... 210-9943645

DIMO PRESS

ΤΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 30 ......................................... 210-9929113

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 16 ......................................... 210-9925066

e-design ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 60 ................. 210-9963330, 210-9963830

EUROPRINT ΑΒΕΕ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 16 ..........................................210-9927980

ΝΥΜΦΩΝ 39 ......................................... 210-9925431

ÃÑÁÖÅÉÏÕ ÌÇ×ÁÍÅÓ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 17 ......................................... 210-9712606

FRAMAK

ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ ×ÙÑÙÍ & ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ ΒΙΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 ......................................... 210-9707833

ÄÉÁÍÏÌÅÓ ÅÍÔÕÐÙÍ

CASIO CENTER

GRAPHIC & TYPE

MESSENGERS

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 16 ......................................... 210-9945877

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 ......................................... 210-9767200

********* ......................................... 211-7509960


ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΠ

ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

TRANS

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

• ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ • ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ •ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ. 163 46 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ./ΚΕΝΤΡΟ: 210.9764204 ΤΗΛ./FΑΧ: 210.9756362 KIN.: 6944 613385 Http//users.in.gr/uptrans/

e-mail: uptrans@in.gr

ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ HELLAS D.S.A. ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 39 ......................................... 210-9712076

ÄÉÊÇÃÏÑÏÉ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ε. ΑΝΔΡ. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ......................................... 210-9940890

ΖΟΡΜΠΑΔΕΛΟΣ ΚΩΝ. ΠΛ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2 ..........................................210-9964536

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 6 ................. 210-3727428, 210-9931174

ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

48

ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 23-27 ......................................... 210-9925664

ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ADVANTESH A.E ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 401 ................. 210-9710512, 210-9635100

CHILDREN TOYS KAPAΛHΣ XPHΣTOΣ

KYΠPIΩN HPΩΩN 41 ......................................... 210-9949014

DOCUSYS ΠΥΡΡΩΝΟΣ 5 ......................................... 210-9977900

IM-EXPORTA ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272 ......................................... 210-9730420

ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23 ......................................... 210-9730560

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΖΑΧ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 6 ......................................... 210-9925525

ΣΙΜΙ

ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 2 ......................................... 210-9708634

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 318 ......................................... 210-9738152

ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9 ......................................... 210-9767105

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 4 ......................................... 210-9713368

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 ......................................... 210-9732564

ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25 ......................................... 210-9939318

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 23-27 ......................................... 210-9925664

ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 2 ......................................... 210-9937468

ÄÙÑÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÁ PROMOSTITCH ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 27 ......................................... 210-9967930

ÅÊÄÏÔÉÊÏÉ ÏÉÊÏÉ

ÅÐÉÃÑÁÖÅÓ PAGONIS PRINTINGS Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ......................................... 210-9750222

VIVERE ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 53 ......................................... 210-9953666

ΕΠΙΡΡΟΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 9 ......................................... 210-9703547

ΖΑΠ - ΝΙΚ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Β ......................................... 210-9703690

ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 264 ......................................... 210-9921833

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 8, ΥΜΗΤΤΟΣ ......................................... 210-9710064

ΟΝΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ×ÙÑÙÍ & ÊÔÉÑÉÙÍ BCS HELLAS ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡ. ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 36 ......................................... 210-9953676

ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ & ÅÉÄÇ KOTΣOBOΣ Θ.-KAPAMOΛEΓKOΣ E. EΛ. BENIZEΛOY 16 ......................................... 210-9751056

ÊÏÉÍÏ×ÑÇÓÔÁ - ÐÅÔÑÅËÁÉÏ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ DYNAMIC SERVICE ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 39 ......................................... 210-9735660

ΑΘΗΝΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 17 ......................................... 210-9757439

ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 ......................................... 210-9760785

ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 57, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ......................................... 210-9914281

ΠΡΟΚΑΣ Κ & ΣΙΑ ΟΕ ΡΟIΔΗ 2 ......................................... 210-9952023

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ......................................... 210-9937673

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 3 ......................................... 210-9701383

ËÏÃÉÓÔÉÊÁ & ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 20 ......................................... 210-9735191

ΓΚΕΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 ......................................... 210-9949911

ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 97 ......................................... 210-9755649

ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ & ΝΙΚΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 7Γ .......... 210-9963983, 210-9937050

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑ 2 ......................................... 210-9913446

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΙΟΝ.

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 427 ......................................... 210-9938138

ΝΥΜΦΩΝ 84 & ΦΕΙΔΙΟΥ ......................................... 210-9932137

Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 30-32 ......................................... 210-9958345

ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 53 ........................................... 6945825752

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 93 ......................................... 210-9902650

ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΥ 49 ......................................... 210-9764053

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ-ΧΟΣΤΙΚΙΔΗ ΒΥΡΩΝΟΣ 7 ......................................... 210-9914997

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ......................................... 210-9718367

Π. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 & ΤΣΙΜΙΣΚΗ 13 ......................................... 210-9969309

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36Α ......................................... 210-9738175

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΟΕ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 ..........................................210-9942986

ΠΑΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΥΜΦΩΝ 30 ......................................... 210-9955927

ΡΑΠΤΗ - ΚΥΡΑΜΑΡΗ Α. Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53 Α ......................................... 210-9731131

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΡΩΝΟΣ 22 ......................................... 210-9930053

ΤΖΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 26 ......................................... 210-9931279

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 52 ......................................... 210-9752391

ΧΑΚΑΛΗ - ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΨΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΡΕΚΛΑΜΑ

ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 2 ............... 210-9928143 6977783796

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 11 ......................................... 210-9954866

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 ......................................... 210-9924430

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 43 ......................................... 210-9767450

Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1 ......................................... 210-9929327

ΖΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΒΙΚΤ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΠΕΛΚΗΣ ΣΤΑΘΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 80 ......................................... 210-9933651

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 56 ......................................... 210-9957579

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 90 ...................................................................

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45 ......................................... 210-9761531

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 .......................................... 2121040334

ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Ι. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Κ. ΟΕ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 86 ............... 210-9940679 6944733532

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 10 ......................................... 210-9943090

ΚΟΝΤΟΜΟΥΡΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ÅÐÉÐËÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 98 ......................................... 210-9937872

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 129 ......................................... 210-9914454

ΠΥΡΡΩΝΟΣ 46 ......................................... 210-9912264

ÅÍÅ×ÕÑÏÄÁÍÅÉÓÔÇÑÉÁ

ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 50 & ΓΥΘΕΙΟΥ 4 ......................................... 210-9952394

ΛΕΩΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ......................................... 210-9792500

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 53 ......................................... 210-9769800

ΖΑΜΠΑΡΑ - ΚΟΡΚΟΛΙΟΣ

BLUE BOLT ONE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΥΡΟΠOYΛOY MAPIA

ÌÅÓÉÔÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ASPIS REAL ESTATE ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 5 ......................................... 210-9959220

ATTIKO- ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 99 ......................................... 210-9945353

ΒΕΡΓΟΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56 ......................................... 210-9705603

ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ ΒΙΤΣΙ 40 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 1 ................ 210-9730136, 210-9756534

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 50 ........................................... 6974207475

ΛΩΤΣΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 46 ......................................... 210-9711619

ΜΗΤΡΟΝΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 20 & ΡΟΒ. ΓΚΑΛΙ 60 ......................................... 210-9959480

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 501 ......................................... 210-9922918

ALMECO - ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΤΟΒΑ ΝΤΙΝΑ

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 571 ......................................... 210-9950900

Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 399 ..........................................210-9701070

ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 3 ......................................... 210-9735096

PRISMA

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 14 ......................................... 210-9751636

ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 32 ......................................... 210-9735689

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54 ......................................... 210-9751757

ΕΠΙΠΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΥΡΙΓΟΣ

ΔΙΓΕΝΗ 5 ......................................... 210-9767587

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 4 ......................................... 210-9962351

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 90 ......................................... 210-9705110

ΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝ.

ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EΛ. BENIZEΛOY 99 ......................................... 210-9918309

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 53 ......................................... 210-9763275

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 3 ......................................... 210-9756414


KAV-TAX

ËÏÃÉÓÔÉÊÏ ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÍÉÊÏÓ ÊÁÂÏÕÑÉÍÏÓ - ÁÑÃÕÑÇÓ ÊÁÂÏÕÑÉÍÏÓ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ - ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ) •ÄÇËÙÓÅÉÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ •ÌÇ×ÁÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÙÍ •ÅÑÃÁÔÉÊÁ • ÅÔÁÉÑÉÊÁ •ÄÇËÙÓÅÉÓ ÖÐÁ - ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ •ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ •∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Áã. ÉùÜííïõ 7ã, (Ðëçóßïí Ðïëõêëáäéêþí) Ôçë.: 210 9963983, 210 9937050, Fax: 210 9937050 Êéí.: 6936 686 336, 6944 777 566, www.kavtax.gr/ // e-mail: kavourinos@hol.gr, kavtax@gmail.com ÌÅÔÁÖÏÑÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÌÅÔÁÊÏÌÉÓÅÉÓ

Α.Π.TRANS ................................... 2109764204

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΗΤΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 12 ................................. 210-9944825

ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦ. & ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ......................................... 210-3221995

ΚΑΡΓΑ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10 ................................. 210-9717774

ΚΟΛΕΒΡΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 56 ......................................... 210-9939806

ΛΑΠΠΑΣ Θ. 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 ......................................... 210-9955688

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ......................................... 210-9716890

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΛΥΡΑΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22 ......................................... 210-9761065

ΧΡΗΣΤΟΣ .......................................... 6945385792

ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ QUALISOUND ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 498, ΑΛΙΜΟΣ ......................................... 210-9954916

SHOW EASY ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 330 .......................................... 2109931418

VIVERE ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 53 ......................................... 211-2204993

ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÅÊÈÅÓÅÙÍ EXPO LINE ΛΕΩΦ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 101-103 ..................................... 210-9959620-1

ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÏÉ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μετακομίσεις ∆ιανομές Αθανασόπουλος Μάκης

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9 ......................................... 210-9737237

ΝΤΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 13 ......................................... 210-9966309

Μητροπολίτου Κυπριανού 12 Τηλ. Γραφ.: 210 - 9944825, Κιν.: 6932 422264, Οικ.: 210 - 9915383

ÓÕÌÂÏÕËÏÉ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ADVICE ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409 ......................................... 210-9790000

IN SPORT ΟΙΤΗΣ 15 ......................................... 210-9757855

LOGISTIKA Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 447 ......................................... 210-9935004

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁÓ ÅÉÄÇ & ÕËÉÊÁ MΠAPKA Λ. BOYΛIAΓMENHΣ 577 & KYΠPOY 1 ......................................... 210-9969261

ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 194 ................................. 210-9927277

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ

Η σύγχρονή λύση στη μεταφορά ÐΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10 ΤΗΛ.: 210.97.02.308-210.97.17.774, FAX: 210.97.12.017 http://www.kargas.gr • e-mail: info@kargas.gr

49


ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ Κ. & Δ. & ΣΙΑ ΟΕ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 ......................................... 210-9940019

ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. & ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΙΓΕΝΗ 8 ................. 210-9753900, 210-9765494

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ΖΑΠΠΑ 7 ......................................... 210-9709768

ΠΡΟΒΙΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26 ................. 210-9712178, 210-9700210

ΡΙΖΟΣ

ΔΙΑΓΟΡΑ 2 ......................................... 210-9966091

ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΑΦΟΙ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ......................................... 210-9952384

ÕÄÑÁÕËÉÊÁ ÅÉÄÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 300 ......................................... 210-9735833

ΚΑΛΟΥΔΗΣ Θ. ΕΜΜ. ΝΕΣΤΩΡΟΣ 21 ......................................... 210-9916426

ΚΑΤΣΙΒΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 ......................................... 210-9922132

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΠΕ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 358 ......................................... 210-9961054

ÓYÓTHMATA AÓÖAËEIAÓ & ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ 50

AVS ELECTRONICS - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Β. ΚΛΗΣ Α. Ο.Ε. ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ......................................... 210-9930821

ELINCO A.E. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 344 ......................................... 210-9952202

KAΓKAΛOΣ NIKOΛΑΟΣ

GLYKAS PHOTOGRAPHY www.facebook.com/GlykasPho tography ΠΛ.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ................................. 694091818

PHOTO CHARLOT

ΠΛ. ANEΞAPTHΣIAΣ 8 ......................................... 210-9731268

KYΠPOY 104 ......................................... 210-9945705

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

STUDIO FOCUS ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 46 ......................................... 210-9732968

TSIAPAS PHOTOGRAPHY

ΔΙΓΕΝΗ 19 ......................................... 210-9718965

ΒΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 40 ......................................... 210-9927191

ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ ΤΑΚΗΣ

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6-8 ......................................... 210-9901585

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 ......................................... 210-9935110

SIGMA SECURITY

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 5 & ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ......................................... 210-9716046

ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 2 ......................................... 210-9738012

ΟΝΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 109 ......................................... 210-9930092

ÔÁÌÅÉÁÊÅÓ ÌÇ×ÁÍÅÓ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 16 ......................................... 210-9945877

ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚ. ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 60 ......................................... 210-9966355

ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 2 ......................................... 210-9761438

ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 64 ......................................... 210-9901921

OMEGA IMAGING SYSTEMS

ÖÙÔÏÔÕÐÉÅÓ & ÖÙÔÏÁÍÔÉÃÑÁÖÁ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 182 ......................................... 210-9968510

ÖÙÔÏÃÑÁÖÅÉÁ ÂÉÍÔÅÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ CHROMA ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 ......................................... 210-9951330

ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣEPΠETINH ΣEBAΣTH

L.N.S. SECURITY

CASIO CENTER

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 121 & ΜΥΡΩΝΟΣ 2 ......................................... 210-9962737

Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 51 ......................................... 210-9961268

ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 50 & ΓΥΘΕΙΟΥ 4 ......................................... 210-9952394

ΑΡΓΩ

PHOTO ASTRO

ΠΛ. ANEΞAPTHΣIAΣ 15 .................... 210-9730057 6973948708

SAFETY PLAN

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΡΑΓΚΑΒΗ 35 ......................................... 210-9911950

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 ......................................... 210-9763163

ΔABAKH 30 ......................................... 210-9767767

ΣΟΛΩΜΟΥ 4 .......... 210-9754398, 6944 537670

IMAGE COPY

COPY ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 51 ......................................... 210-9918340

COPY CENTER - ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 58 ......................................... 210-9752379

COPY LINE

GLYKAS PHOTOGRAPHY www.facebook.com/GlykasPho tography

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4 ......................................... 210-9919833

Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 5 ......... 215-5402636 6945645817

DIGITAL CENTER

COPY WORKS KANARIA Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 ......................................... 210-9760024 ΙΣΑΥΡΩΝ 2 ......................................... 210-9962828

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 3 ......................................... 210-9953000

ØÕÃÅÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ & ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ CRIOSTAR ΕΠΕ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 178 ......................................... 210-9959028

ΒΙΟΨΥΞ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 36 ......................................... 210-9707290

ΒΙΟΨΥΞ ΠΥΡΩΝΟΣ 23 ......................................... 210-9916466

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 59 ......................................... 210-9954126

ΤΡΙΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 40 ......................................... 210-9712746

FOREST - ΓΡΥΣΠΟΣ Μ. - Ι. ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 53 ......................................... 210-9711277

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 300 ......................................... 210-9735833

ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 11 ......................................... 210-9714191

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 121 ......................................... 210-9910900

ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΥΚΟΝΟΥ 61 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 12 ......................................... 210-9735410

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9932812

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 46 ......................................... 210-9931024

ΧΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 39 ......................................... 210-9943089

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................... 210-9716312, 6944551762

×ÑÙÌÁÔÁ - ÓÉÄÇÑÉÊÁ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑ 24 ......................................... 210-9937273

ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣOΦ. BENIZEΛOY 20 ......................................... 210-9925011

ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 285 ......................................... 210-9768870

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 31 ......................................... 210-9714098

ΚΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 389 ......................................... 210-9751315

ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 21 ......................................... 210-9941749

ΚΑΤΣΙΒΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 ......................................... 210-9922132

ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΥΚΟΝΟΥ 61 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1


ÕÃÅÉÁ Äéáéôïëüãïò - Äéáôñïöïëüãïò, ÁíùôÜôçò Åêðáßäåõóçò

Ðáíüðïõëïò Ðáíáãéþôçò

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

• 'Åëåã÷ïò êáé ñýèìéóç ìåôáâïëéóìïý • ËéðïìÝôñçóç êáé óùìáôïìÝôñçóç • ÈåñáðåõôéêÝò äßáéôåò ãéá åéäéêÝò áóèÝíåéåò • ÊëéíéêÞ äéáôñïöÞ • ÄéáéôçôéêÜ ðñïãñÜììáôá ãéá áäõíÜôéóìá êáé ôïðéêü ðÜ÷ïò • ÌÝèïäïé óõíôÞñçóçò êáé äéáôÞñçóçò âÜñïõò • Αντιμετώπιση παχυσαρκίας με ομοιοπαθητική ιατρική • Συμβουλευτική παιδιών, εφήβων, ενηλίκων. Ðëáôåßá ÊáíÜñéá 2 (1ïò üñïöïò) ÔçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò: Óôáèåñü / Fax: 210 99 54 645 Êéíçôü: 6944 50 00 55, e-mail: panospangr@yahoo.gr ÁÃÃÅÉÏËÏÃÏÉ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 13 ......................................... 210-9933769

ÁÊÔÉÍÏËÏÃÏÉ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9933149

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΕ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8-10 ......................................... 210-9927108

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 70 ......................................... 210-9937351

ÁËËÅÑÃÉÏËÏÃÏI ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ 10 ......................................... 210-9922221

ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÏÉ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 11 ......................................... 210-9958938

ΣΚΥΛΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΔΙΓΕΝΗ 4 ......................................... 210-9718192

ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 ......................................... 210-9956677

ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÉ

ÅÍÄÏÊÑÉÍÏËÏÃÏÉ ΔΑΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 147 ......................................... 210-9917095

ÇËÅÊÔÑÏÌÕÏÃÑÁÖÇÌÁ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 22 ..........................................210-9711360

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΝΙΚΗ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1 ......................................... 210-9716560

ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34 ......................................... 210-9935987

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÉ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Ι. ΠΕΡΣΕΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 29 ......................................... 210-9967070

ΓΚΡΕΜΟΥΤΗΣ ΔΗΜ.

ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 2 ................................. 210-9954645

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 7 ......................................... 210-9915922

ΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥ 6 ......................................... 210-9930702

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜ. ΟΛΥΜΠΟΥ 4 & ΑΓΡΑΦΩΝ 15 ......................................... 210-9719222

ÊÉÍÇÓÉÏËÏÃÏÉ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 38 ......................................... 210-8994327

ÊÕÔÔÁÑÏËÏÃÏÉ ΡΑΠΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 39 ......................................... 210-9923271

ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΟΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΥΛΟΓΟΝ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 116 ......................................... 210-9966333

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 ......................................... 210-9937951

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 ......................................... 210-9933229

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113 .................. 210-9941976, 6948802623, 6973303653

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 73 & ΑΙΣΩΠΟΥ 2 ......................................... 210-9934754

ΠΑΠΑΤΖΙΑΛΑ ΣΙΤΖΑΝΗ ΑΝΝΑ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ - ΜΑΘΗΣΗΣ

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5 ......................................... 210-9966100

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4Α΄ ......................................... 210-9917360

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2 .......................................... 2109901750

ÂÅËÏÍÉÓÌÏÓ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 22 ..........................................210-9711360

ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÉ ÇÐÁÔÏËÏÃÏÉ ΣΙΑΦΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 16 ......................................... 210-9925215

ÃÅÑÏÍÔÏËÏÃÏÉ

Dr. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Dr ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68 ................................. 210-9926266

ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÉ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÉ ΛΟΥΚΑΤΟΥ Π. - ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Π. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 52 ......................................... 210-9760493

ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 35 ......................................... 210-9922376

Επιστημονικός Σύμβουλος Οίκων Ευγηρίας

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68, ÇËÉÏÕÐÏËÇ, Τ.Κ.16341 ΤΗΛ.: 210 9926266, ΚΙΝ.: 6944735000 e-mail: dr.kotronias@hotmail.gr

51


ΚΑΛΛΙΟΠΗ Χ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Βύρωνος 19 & Θέτιδος (όπισθεν πλ. Εθ. Αντιστάσεως) Άνω Ηλιούπολη

τηλ. ιατρείου: 210.99.65.382 κ: 6944.305.930

Υπερηχογραφήματα • Κολποσκοπήσεις • τεστ ΠΑΠ

δέχεται καθημερινά 5.30 - 8.30 μ.μ. με ραντεβού

ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 43 ΤΗΛ.: 210.99.23.106

ΑΛΗΣΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ×ÅÉÑ. ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ ÅÍÄÏÄÏÍÔÏËÏÃÏÓ D.D.S - M.S.

rontogiannikal@hotmail.com

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 70 ......................................... 210-9932402

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 38 ......................................... 210-9955099

ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

ΠΥΡΓΟΥ 1, ΝΗΣΑΚΙ ......................................... 210-9924904

ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 49 ......................................... 210-9913286

ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 34 ......................................... 210-9921166

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 109 ......................................... 210-9921033

ΚΑΡΑΦΥΛΛΑ ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΚΛΗΜΕΝΤ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10 ......................................... 210-9703147

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 34 ......................................... 210-9919846

52

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AMSTERDAM ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ

ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ 2 ......................................... 210-9912244

ΚΑΠΟΛΟΣ ΘΕΟΔ. Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 20 ......................................... 210-9933770

ΚΟΥΝΤΟΥΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 21 ......................................... 210-9763128

ΜΠΑΛΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 ......................................... 210-9957857

ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΥΡΩΝΟΣ 19 & ΘΕΤΙΔΟΣ ................................. 210-9965382 ΤΣΙΩΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ......................................... 210-9924363

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ MICRO MEDICA ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 68 ......................................... 210-9738950

ΑΛΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113 ......................................... 210-9936975

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 74 ......................................... 210-9914141

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Κ. ΑΘ.

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 154 ......................................... 210-9938024

ΑΓΡΑΦΩΝ 12 ......................................... 210-9761710

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 & ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 1 ......................................... 210-9754066

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 56 ......................................... 210-9760001

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 147 ......................................... 210-9923880

ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 30 ......................................... 210-9922676

ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 29 ......................................... 210-9705462

ΝΙΚΗΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 16 ................................. 210-9916124

ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΠΑΤΣΟΥΛΕ ΝΤΙΝΑ ΠΛ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4 ......................................... 210-9917754

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΑΛΗΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87 ......................................... 210-9916320

ΡΙΖΗΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 4, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ................. 210-9757639, 210-9719222

ÍÅÕÑÏËÏÃÏÉ ØÕ×ÉÁÔÑÏÉ

ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΨΑΡΡΩΝ 3 ......................................... 210-9915724

ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23 ......................................... 210-9925613

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 84 ......................................... 210-9916253

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΛΥΣΙΟΥ 3 ......................................... 210-9761128

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΙΝΑ ΠΥΡΓΟΥ 1 ......................................... 210-9925274

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΕΡΖΗ ΒΟΥΛΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 34 ......................................... 210-9930750

ΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΡΑ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 50 ......................................... 210-9932745

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 59 ......................................... 210-9736821

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 11 ......................................... 210-9936091

ΔΡΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ) ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 36 & ΦΩΚΙΔΟΣ ......................................... 210-9911679

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΕΙΩ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 3 ......................................... 210-9922572

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΗΣ ΙΑΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ 3 ......................................... 210-9962557

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 41 ......................................... 210-9934705

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 145 ......................................... 210-9967183

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34 & Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 ......................................... 210-9956366

ΚΟΝΤΕΑ Π. ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 ......................................... 210-9967570

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 140 ......................................... 210-9952518

ÍÅÕÑÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 165 ......................................... 210-9921570

ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΙΤΣΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103 ......................................... 210-9939665

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 58 ......................................... 210-9966181

ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÉ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 5 ......................................... 210-9917611

Dr ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ) ΠΛ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6 ......................................... 210-9739000

ΑΛΗΣΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77 ................................. 210-9923106

ΚΟΛΙΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΠΤΕΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 16 ......................................... 210-9958949

ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 17 ......................................... 210-9914106

ΚΟΤΣΑΡΗ - ΕΙΡΗΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 405 & ΟΡΦΕΩΣ 21 ......................................... 210-9750326


ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛ.

ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217 ......................................... 210-9963361

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 331 & ΔΕΔΟΥΣΗ 1 ......................................... 210-9730727

ΚΟΥΤΗ - ΠΑΥΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΣΚΙΑΔΑ-ΚΙΑΜΟΥ ΦΡΟΣΥΝΗ

ΛΕΩΦ. ΒΙΤΣΙ 39 ......................................... 210-9752417

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 25 ......................................... 210-9955129

ΚΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙΤΗ - ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΜΙΧ.

ΣΠΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 23 ......................................... 210-9955263

ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 3 ......................................... 210-9958389

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ.

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 33 ......................................... 210-9926500

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 22 ......................................... 210-9730275

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 16 ......................................... 210-9915219

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 79 & ΠΑΦΟΥ ......................................... 210-9707194

ΛΙΑΚΟΥΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ ΑΙΚ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚ.

ΚΑΤΩΝΟΣ 15 ......................................... 210-9753087

ΣΟΛΩΜΟΥ 23 ......................................... 210-9734371

ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΡΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 42 ......................................... 210-9923953

ΠΛ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6 ......................................... 210-9929925

ΛΟΥΒΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ 33 ......................................... 210-9754798

ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ 15 ......................................... 210-9921309

ΛΟΥΚΙΔΗΣ Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΣΙΝΙΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 13Α ......................................... 210-9715774

ΣΚΟΠΑ 5 ......................................... 210-9918225

ΜΕΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 38 ......................................... 210-9768582

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΚΑ ΒΙΡΓ. ΣΚΡΑ 14-16 & ΒΙΤΣΙ 1 ......................................... 210-9019182

ΜΗΤΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 2 ......................................... 210-9911333

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 39 ......................................... 210-9766644

ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 11 ......................................... 210-9709174

ΜΠΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 62 ......................................... 210-9937492

ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68 ......................................... 210-9922231

ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 3 ......................................... 210-9923413

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓ. ΚΑΛΒΟΥ 14 ......................................... 210-9917295

ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 5 ......................................... 210-9923982

ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1 ......................................... 210-9756304

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 12 ......................................... 210-9916623

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 8 ......................................... 210-9707571

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 5 ......................................... 210-9921161

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 30 ......................................... 210-9755685

ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 20 ......................................... 210-9966803

ΠΙΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9 ......................................... 210-9757040

ΠΙΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ......................................... 210-9913917

ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 33 ......................................... 210-9930523

ΤΣΟΓΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 4 ......................................... 210-9923595

ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 36 ......................................... 210-9924886

ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΖΙΝΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 34 ......................................... 210-9939979

ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΘΕΩΝ 6 & ΧΙΟΥ ......................................... 210-9941766

ΧΑΣΟΥΝΤ ΤΟΥΦΙΚ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 16 ......................................... 210-9917072

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΘΕΟΔ. ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 76 ......................................... 210-9942385

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 19 ......................................... 210-9925225

ΧΩΡΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 2 ......................................... 210-9911164

ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÉ - ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 7 16342 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ....................210-9944977 6948948770

ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÏÉ ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 ΠΛ. ΑΙΝΣΤΑΙΝ ......................................... 210-9966506

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 41 ................................. 210-9965572

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÉ ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 21ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 2 ......................................... 210-9968703

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β. ΜΙΧΑΛΗΣ

ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÏÓ D.D.S., M.S. ÐÔÕ×. ÐÁÍ/ÌÉÏÕ ST. LOUIS, ÇÐÁ

ÁããåëéêÞ Ðáíáãïðïýëïõ

ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý

Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 41, Çëéïýðïëç 16342 • Ôçë./Fax: 210.99.65.572 ΤΣΩΝΗΣ Β. ΣΠΥΡΟΣ

ΝΟΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ......................................... 210-9941002

ΠΡΙΑΜΟΥ 12 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ......................................... 210-9950654

ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 52 ......................................... 210-9765303

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 27 ......................................... 210-9913207

ÏÓÔÅÏÐÁÈÇÔÉÊÏÉ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι.ΦΩΚΑ 62 - ΛΑΜΠΡΙΝΗ ......................................... 210-2910993

ÏÕÑÏËÏÃÏÉ ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 48 ......................................... 210-9940644

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110 ......................................... 210-9700062

ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΥΗ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 16 ......................................... 210-9918646

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 36 ......................................... 210-9951215

ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ 60 ......................................... 210-9710088

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΔΙΓΕΝΗ 4 ......................................... 210-9700133

ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΑΝΝΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 ΠΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ......................................... 210-9937951

ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 ......................................... 210-9700420

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ ΔΡΟΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 6 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9753384

ΚΑΠΟΡΔΕΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 17 ......................................... 210-9700400

ΚΛΙΝΑΚΗΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68 ......................................... 210-9931055

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 11 ......................................... 210-9966788

ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΕΔΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 5 ......................................... 210-9960590

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 32 ......................................... 210-9735318

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ......................................... 210-9956335

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9920133

ÐÁÈÏËÏÃÏI

Dr ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68 ................................. 210-9926266

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 53 ......................................... 210-9918905

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39 ......................................... 210-9913333

ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 12 ......................................... 210-9912201

ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΩΝΟΣ 10 ......................................... 210-9765615

ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΨΥΧΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 27 ......................................... 210-9913207

ΦΙΤΣΙΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 18 ......................................... 210-9750477

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÏÉ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10Β ......................................... 210-9704493

ΤΟΜΤΣΑΚ-ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 ......................................... 210-9954618

ΧΙΟΥ 42 ......................................... 210-9933066

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 4 & ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 ......................................... 210-9767300

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΤΖΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛ.

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 34 & ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ ......................................... 210-9706777

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 12 ......................................... 210-9958693

ΡΕΝΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝ.

ΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 41 ......................................... 210-9915173

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110 ......................................... 210-9938458

ΣΑΒΒΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ......................................... 210-9966664

ΑΤΤΙΚΗΣ 60 ......................................... 210-9966988

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17 ......................................... 210-9734824

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΧΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 150 ......................................... 210-9929804

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 56 ......................................... 210-9761701

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 144 ......................................... 210-9913300

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 22 ..........................................210-9711360

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110 ......................................... 210-9930826

ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 153Α ......................................... 210-9957511

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 24 ......................................... 210-9941028

ΚΑΛΑΓΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΣΙΩΚΟΥ ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΑΝΑΡΗ 20 ......................................... 210-9941050

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚ. - ΑΝΑΣΤ. ΠΥΡΓΟΥ 1-3 ......................................... 210-9967342

ÖÕÓÉÁÔÑÏÉ

53


ÊÅÍÔÑÏ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ Âáó. Ã. ÔóáíÜäç

Ðáí. Ó. ÃñéâÝáò PT Dip MDT Ìåôåêðáßäåõóç: Minneapolis USA Ô. ËÝêôùñ Äéåèíïýò Éíóôéôïýôïõ McKENZIE ÌÝëïò ôçò NEUROOTOLOGICAL & EQUILIBIOMETRIC SOCIETY ÌÝëïò ôçò VESTIBULAR DISORDERS ASSOCIATION ãéá ôç èåñáðåßá ôçò æÜëçò & ôïõ éëßããïõ

Öõóéêïèåñáðåýôñéá PT Certified in Mechanical Diagnosis & Treatment McKENZIE Method

ÐÅËÌÁÔÏÃÑÁÖÇÌÁ ÊÁÉ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÏÑÈÏÔÉÊÙÍ ÐÁÔÙÍ ãéá:

ÉÊÁ ÓÖÁËÉÓÔ ÄÅÊÔÁ Á ÅÉÁ Ì Á Ô

• Ïóôåïáñèñßôéäá - ïóôåï÷ïíäñßôéäá • Áèëçôéóìüò õøçëþí áðáéôÞóåùí • Óõ÷íÜ äéáóôñÝììáôá • ÐáéäéêÞ ðëáôõðïäßá - êïéëïðïäßá • ¢êáíèá ðôÝñíáò • Ðåëìáôéáßá áðïíåõñùóßôéäá • Ðåñéïóôßôéäåò • ×ïíäñïðÜèåéá åðéãïíáôßäáò • Áíéóïóêåëßá • Íåõñáëãßåò • Êéíçôïðïßçóç áñèñþóåùí íåõñéêïý éóôïý • ÅñãïíïìéêÞ åêðáßäåõóç (Back school)

ÌÅÈÏÄÏÓ McKENZIE ÅÑÅÕÍÁ - ÐÑÏËÇØÇ - ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò êáé Ðåñéöåñåéáêþí Áñèñþóåùí

ÌÐÏÕÌÐÏÕËÉÍÁÓ 34 & ÓÏÖ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ('Åíáíôé äçìáñ÷åßïõ), ÔÇË./FAX: 210 9964 222 - KIN.: 6977 256 371 ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ΓΙΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 6 ......................................... 210-9919830

ÕÃÅÉÁ

ΓΡΙΒΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΣΑΝΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 8 ......................................... 210-9737271

ΤΖΙΑΝΑ ΤΙΝΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29 & ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 ......................................... 210-9960541

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 28 ................................. 210-9960909

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ................................. 210-9964222

ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 22 ......................................... 210-9930529

ΙΑΣΙΜΟ - ΚΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 154 ......................................... 210-9941850

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 22 ..........................................210-9711360

ΚΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 28 ......................................... 210-9945376

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39 ......................................... 210-9926438

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1 ......................................... 210-9941578

ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΚΑΛ. ΑIΔΙΝΙΟΥ 7 ......................................... 210-9736248

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

54

ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 88 ......................................... 210-9753470

ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54 & ΚΡΑΤΙΝΟΥ 2 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9708286

ΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΥΡΩΝΟΣ 13 ......................................... 210-9933769

ΞΕΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΥ ΕΒΙΤΑ

Αγ. Κων/νου 21 & Θάσου 2 Ηλιούπολή ............................. 697 2022 980

ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÉ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ......................................... 210-9952211

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΡΗΓ. ΠΛΑΤ. ΚΑΝΑΡΙΑ 2 ......................................... 210-9738267

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΙΝΑΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 11 ......................................... 210-9713630

ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 5 ......................................... 210-9765765

ΚΑΨΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 84 ..........................................210-9703578

ΞΗΡΟΥ Ε. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 41 ......................................... 210-9960302

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 62 ............................... 2114056752 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΜΩΥΣΗΣ

ÊÔÇÍÉÁÔÑÏÉ

ÉÁÔÑÉÊÁ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÁ ÁÅÑÉÁ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 23 ......................................... 210-9706439

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ

ÁÊÏÕÓÔÉÊÁ ÂÁÑÇÊÏÚÁÓ

ΠΛ.ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΜΠ.ΚΑΝΑΡΙΑ ......................................... 210-9769088

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ ÈÙÑÁÊÏÓ

ØÕ×ÏËÏÃÏÉ

ÉÁÔÑÉÊÁ ÅÉÄÇ ÊËÉÍÉÊÅÓ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 15 ......................................... 210-9948100

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 91 ......................................... 210-9933670

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ .................................. 210-6867172

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 117 ......................................... 210-9940244

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 26 ......................................... 210-9968965

ΜΑΛΛΙΟΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΓΚΙΝΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 505 ......................................... 210-9941243

ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 29 ......................................... 210-9932295

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 60 ......................................... 210-9933088

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 66 ......................................... 210-9934943

ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 43 ......................................... 210-9735140

ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ Π. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1-3 ......................................... 210-9913620

ÉÁÔÑÉÊÁ ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÁ ÊÅÍÔÑÁ CARDIO CHECK - ΡΟΥΒΑ ΓΡΥΛΛΗ ΟΛΓΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 46 ......................................... 210-9912610

LIFE CHECK ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 13-15 ........................................ 210- 9941126

MICRO MEDICA ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 68 ......................................... 210-9738950

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 578 ......................................... 210-9937770

ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 34 ......................................... 210-9921166

ΣΒΗΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΕ

ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11 ......................................... 210-9964359

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8-10 ......................................... 210-9927108


ÌÁËËÉÏÓ É. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÈÙÑÁÊÏÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ ÈÙÑÁÊÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ «ÕÃÅÉÁ» Ä.È.Ê.Á ÑÏÌÐÏÔÉÊÇ ÈÙÑÁÊÏÓÊÏÐÉÊÇ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ

Éáôñåßï: Åñõèñïý Óôáõñïý 4 êáé Êçöéóßáò, Ìáñïýóé 151 23, Áèçíá 4ïò ´Ïñïöïò, Ãñáöåßï 26 Ôçë: 210 6867172, 210 6867000, Êéí: 6972023777, Fax: 210 6867172 E-mail: djmallios71@gmail.com


www.optikakatsavos.gr

ÕÃÅÉÁ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Παναγιώτης Κατσαβός Οπτικός Πτυχιούχος ΤΕΙ

Μαρίνου Αντύπα 70 - Ηλιούπολη (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)

Τ. 210 996 72 64

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΑΤΣΩΝΗ ΕΦΗ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΡΚΑΛΑ ΗΛ.

ΣOΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 & ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ ......................................... 210-9933229

ΠΛ. ΚΑΝΑΡΙΑ 2 ......................................... 210-9719493

ΜAP. ΑΝΤΥΠΑ 51 ......................................... 210-9711089

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡ0 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ

ΚΟΥΚΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 39 ......................................... 210-9750007

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 45 ......................................... 210-9714208

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 7 ......................................... 210-9732568

ΑΝΥΦΑΝΤΗ 69 ......................................... 210-9924980

ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ......................................... 210-9954123

ÏÄÏÍÔÏÔÅ×ÍÉÔÅÓ DENTAL PROSTHETICS - ΒΥΤΙΑΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΡΟΥ 8 ΠΛ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ......................................... 210-9961592

ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗ 24Α ......................................... 210-9932692

ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9 ......................................... 210-9952966

56

ΟΠΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΔΡΑΣ 1Α ......................................... 210-9967276

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 10 ......................................... 210-9766318

ΜΠΙΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 137 & ΚΑΝΑΡΗ ......................................... 210-9950923

ΟΠΤΙΚΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145 ......................................... 210-9955876

ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ......................................... 210-9966902

ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ......................................... 210-9935698

ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΙΓΕΝΗ 2 ......................................... 210-9755636

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 55 ......................................... 210-9709460

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÁ & ÁÍÁÐÇÑÉÊÁ ÅÉÄÇ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 32 ......................................... 210-9941008

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 64 ..........................................210-9751290

SCAN IDEAL- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Ε.

ÏÐÔÉÊÁ

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 20 ......................................... 210-9761297

OPTIC - ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 87 ......................................... 210-9707712

OPTIC SHOP ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 42 ......................................... 210-9918722

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

OPTOPOLIS

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 52 ......................................... 210-9732677

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36 ......................................... 210-9914146

ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 65Β ......................................... 210-9940365

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 ......................................... 210-9913115

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΩ

ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΓΙΟΥΛΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ......................................... 210-9941187

ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 70 ................................. 210-9967264

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 73 ......................................... 210-9912458

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΓΚΙΚΑΣ Α. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11-13 ......................................... 210-9738580

ΒΟΡΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 17, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9733755

ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΒΑΣ. Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 3 ......................................... 210-9955307

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΜΑΓΓΟΥ Δ. ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 33, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9706938

ΓΚΟΝΤΖΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1 ......................................... 210-9768271

ΔΕΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΤΖΙΑ 20 ......................................... 210-9921221

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΡΑ 14 ......................................... 210-9717050

ΚΑΤΩΓΑΣ Γ.ΚΛΗΜΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 10 ......................................... 210-9921344

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡ. ΣΤΑΜ. ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23 & ΑΘΗΝΩΝ ......................................... 210-9912662

ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 23 & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 43 ......................................... 210-9935386

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 58 ......................................... 210-9952916

ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡ.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23 ......................................... 210-9705215

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9730470

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΦΦΑ- ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 40 ......................................... 210-9930972

ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 19 ......................................... 210-9932556

ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 39, Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ......................................... 210-9932501

ΔΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 11 ......................................... 210-9959178

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡ. ΗΡΩΩΝ 78 ......................................... 210-9952356

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 42 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ......................................... 210-9707586

ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 64 ......................................... 210-9926518

ΚΑΛΑΜΒΡΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΠΑΓΟΥ 13 ......................................... 210-9769123

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 91 ......................................... 210-9940412

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 41 ......................................... 210-9918820

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 10 & ΚΥΠΡΟΥ ......................................... 210-9768804

ΑΝΝΥ ΣΠΑΝΟΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. & ΣΙΑ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 109 ......................................... 210-9944535

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 ......................................... 210-9963681

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 .............................. 210-9963681 ΤΗΛ./FAX: 2109923560

φαρμακείο

ΚΑΡΤΣΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔP. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 24 ......................................... 210-9704444

ΜΑΖΕΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 119 ......................................... 210-9940692

ΜΑΛΑΚΑΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 69, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ......................................... 210-9755627

ΜΑΝΑΦΑ ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10 ......................................... 210-9968077

ΜΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 37 ......................................... 210-9768234

ΜΑΝΙΩΤΗΣ Χ. - ΜΑΝΙΩΤΗ Α. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 407 ......................................... 210-9704837

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 52 ......................................... 210-9952072

ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ......................................... 210-9940785

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 70 ......................................... 210-9933697

ΜΟΣΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 71 ......................................... 210-9922052

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΛΣΗ ΦΑΣΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΚΑΝΑΡΗ 24Α ......................................... 210-9914182

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 53 ......................................... 210-9703555

ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡ.

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 23 ......................................... 210-9701857

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 41 ......................................... 210-9969722

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 25 ......................................... 210-9919666

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 57 ......................................... 210-9941262

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ - ΒΡΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΛ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2 ......................................... 210-9966528

ΠΥΡΡΩΝΟΣ 51, Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ......................................... 210-9932546


ôï Ì Ý ë ë ï í å ß í áé å ä þ .

ÅÊÈÅÓÉÁÊÇ - ÅÊÄÏÔÉÊÇ - ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ

Äéåèíåßò äñáóôçñéüôçôåò

ÅëëçíéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

Ç Â& ðïëõåèíéêÞ åêèåóéáêÞ ìå 2 åêèÝóåéò ôñïößìùí, ðïôþí êáé ðñïúüíôùí óïýðåñ ìÜñêåô ãåíéêüôåñá

Ï ìåãáëýôåñïò Åëëçíéêüò üìéëïò åéäéêïý åðé÷åéñçìáôéêïý ôýðïõ

TRIIRIS TRIIRIS GREEKTASTEFORUMLONDON

GREEK TASTE LONDON

GREEK K&C CYPRIOT PRODUCTS

GREEKTASTEFORUMNEWYORK

Ìå ôñßá ðáíåëëáäéêÜ ðåñéïäéêÜ, ìå ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áãïñÜò & ôï åôÞóéï SUPER MARKET FORUM

Super

MARKET FOR UM FO RU

GREEK TASTE NEW YORK

GREEK KC CYPRIOT PRODUCTS

F DW

FoodrinkWorld

Ìå ôñåéò êïñõöáßïõò åðáããåëìáôéêïýò ôïðéêïýò ïäçãïýò

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών Ìå ôï êïñõöáßï åëëçíéêü ðáãêüóìéï ðåñéïäéêü TRIIRIS ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí Åëëçíéêùí åîáãùãþí êáé ìå óõììåôï÷Þ óôéò ìåãáëýôåñåò äéåèíåßò åêèÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ôñïößìùí êáé ðïôþí (ANUGA, SIAL, GULFOOD, FANCY FOOD SUMMER, PLMA).

..

Ìå äýï çëåêôñïíéêïýò ïäçãïýò • ilioupolinet.gr • ekallithea.gr

Åßíáé ç íÝá åðï÷Þ ðïõ ïëüêëçñïò ï êüóìïò áëëÜæåé ôá÷ýôáôá, åßíáé ç íÝá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ áëëÜæåé êáèçìåñéíá óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, åßíáé ç åðï÷Þ ôùí åéäéêþí åêèÝóåùí êáé åêäüóåùí ãéÜ ôïõò äõíáìéêüôåñïõò êëÜäïõò ôçò ðáñáãùãÞò, äéáêßíçóçò, åìðïñßáò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí ðïõ äåí ìðïñåß íá ìáò áöÞóåé áäéÜöïñïõò Þ Ýóôù óõìâéâáóìÝíïõò, åßíáé ç åðï÷Þ ðïõ åìåßò êéíïýìáóôå ãñÞãïñá ü÷é ãéá íá åßìáóôå ìÝóá óôá ãåãïíüôá, áëëÜ ãéÜ íá ôá ðñïêáèïñßóïõìå.

• Êéíçèåßôå ìáæß ìáò, åêèÝóôå ôá ðñïúüíôá óáò, äéáöçìéóôåßôå óùóôÜ êáé ïéêïíïìéêÜ êáé ðåñÜóôå ãñÞãïñá ìðñïóôÜ • â&â • ô. (+30) 210 88 38 817, (+30) 210 88 14 731 • www.bbe.gr, b_b@otenet.gr, info@bbe.gr


Επαγγελματικός Οδηγός Ηλιούπολης (Χειμώνας 2018)  

Μεγάλος επαγγελματικός οδηγός για την αγορά της Ηλιούπολης.

Επαγγελματικός Οδηγός Ηλιούπολης (Χειμώνας 2018)  

Μεγάλος επαγγελματικός οδηγός για την αγορά της Ηλιούπολης.

Advertisement