Page 1

Prifysgol Bangor

CYRSIAU CYMRAEG

Bangor University

POB LEFEL - AR DRAWS GOGLEDD CYMRU O FIS MEDI

2014

ELSH W COURSES ALL LEVELS - ACROSS NORTH WALES FROM SEPTEMBER

www.bangor.ac.uk/cio

2014


Cyrsiau i Ddysgwyr 2014-15

Your guide to courses 2014-15

Croeso’n ôl! Mae’r llyfryn hwn yn dangos lle mae cyrsiau pellach, cyrsiau uwch, cyrsiau meistroli a chyrsiau cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr rhugl eleni. Cofiwch hefyd am yr ysgolion undydd, Calan, Pasg a Haf - cyfle ardderchog i ymarfer ac i gyfarfod dysgwyr eraill.

Over the last 40 years the Welsh for Adults team at Bangor University has developed an exciting and effective programme for adult learners of Welsh. Tens of thousands of students have benefited from the combining of carefully graded courses, highly experienced and committed tutors and first class back-up services. If you are a beginner, this guide will show you where to start and what to expect in terms of progression. It will also show where courses have been planned for 2014-15 and when they are due to start. Registration is easy. You can register on-line, by e-mail, by phone, or by sending in the form on the inside back cover of this booklet. There is no need to enclose any money as fees will be collected during the first session after you’ve had a taste of the course methods and content. Why wait any longer?

Join a Welsh course this year!

Mae rhaglen Prifysgol Cymru yn rhan o Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru. Sefydlwyd y Ganolfan yn 2006 i gydlynu a datblygu darpariaeth gynhwysfawr o gyrsiau a chefnogaeth i ddysgwyr y Gymraeg ar bob lefel ledled Gogledd Cymru ac fe ddyfarnwyd bod darpariaeth y Ganolfan yn Rhagorol mewn arolwg gan Estyn yn 2011.

The Bangor University programme is part of the North Wales Welsh for Adults Centre. The Centre was established in 2006 to coordinate and develop comprehensive provision and support for Welsh learners on all levels throughout North Wales and the Centre’s provision was judged to be Excellent when inspected by Estyn in 2011.

2

O Gam i Gam

From Step to Step

4-5

Map lleoliadau

Location map

6

Cyngor

Guidance

7

Wlpan

Intensive Beginners’ Courses

8 - 10

Canol-Wlpan

Mid Wlpan

11 - 14

Pellach

Intermediate

15 - 18

Uwch Higher 19 - 20 Meistroli Advanced 21 - 22 Tiwtorial “Lefel A”

“A Level” Tutorial

21

Cyrsiau i Ddysgwyr Rhugl

Courses for Fluent Learners

24 - 27

Nodiadau

Notes

28-29

Ysgolion Undydd a Haf

One-Day and Summer Schools

30

Ffurflen Gofrestru

Registration Form

31

Trefnyddion Lleol

Local Organisers

Bangor / Ynys Môn - Anglesey

SHARON ROBERTS 01248 382128 ems607@bangor.ac.uk

Caernarfon / Llŷn / Porthmadog

BETHAN GLYN 01248 388083 b.l.glyn@bangor.ac.uk

Sir Conwy-County of Conwy / Y Rhyl

JANET CHARLTON 01690 710187 j.charlton@bangor.ac.uk

Siroedd Dinbych a Fflint Denbighshire and Flintshire

EIRIAN CONLON 01352 756080 e.conlon@bangor.ac.uk

Wrecsam / Llangollen

PAM EVANS-HUGHES 01978 345247 p.evans-hughes@bangor.ac.uk

Cyrsiau Post/Cyrsiau i Ddysgwyr Rhugl NIA LLWYD Correspondence Courses/ 01248 382909 n.llwyd@bangor.ac.uk Courses for Fluent Learners Cyrsiau efo meithrinfa Courses with crèche

STEL FARRAR 0779 5311410 s.farrar@bangor.ac.uk

Cydlynydd - Co-ordinator

ELWYN HUGHES 01248 382259 e.hughes@bangor.ac.uk

3


O GAM I GAM

FROM STEP TO STEP

Cwrs Wlpan LEFEL MYNEDIAD

Cwrs Wlpan ENTRY LEVEL

Cwrs i ddechreuwyr pur sy’n cyfarfod ddwy waith yr wythnos, neu am un sesiwn hir (3 awr neu fwy) bob wythnos, er mwyn sicrhau digon o fomentwm yn y dysgu ar y cychwyn. Mae’r pwyslais i gyd ar ddysgu siarad. Mae’n bosib cymryd arholiad Defnyddio’r Gymraeg Mynediad yn ystod y cwrs yma.

A course for complete beginners meeting twice a week, or for one long session (three hours or more) per week, so as to build up good learning momentum in the initial stages. All the emphasis will be on conversational Welsh. It is possible to take the Use of Welsh Entry examination during this course.

Superwlpan LEFEL MYNEDIAD A SYLFAEN

Superwlpan ENTRY AND FOUNDATION LEVEL

Cwrs Wlpan cyflym iawn, pum diwrnod yr wythnos am ddeg wythnos. Mi fyddwch chi wedi cwblhau lefel Sylfaen erbyn y Nadolig. Trwy fynd ymlaen wedyn i’r Superpellach, mi fedrwch chi gyrraedd safon TGAU mewn llai na blwyddyn.

A very intensive Wlpan course, five days a week for ten weeks. You will have completed the Foundation Level by Christmas. By then going on to the Superpellach, you can get to GCSE standard in less than a year.

Cwrs Canol-Wlpan LEFEL SYLFAEN

Cwrs Canol-Wlpan FOUNDATION LEVEL

Dan ni’n cynnig nifer o gyrsiau i bobl sy ddim yn ddechreuwyr pur ond sy ddim yn barod eto i symud ymlaen i’r Cwrs Pellach. Mae’n bosib cymryd arholiad Defnyddio’r Gymraeg Sylfaen ar ôl gorffen y cwrs yma.

We offer a number of Mid-Wlpan courses for learners who are not absolute beginners but are not yet ready to move on to Cwrs Pellach. It is possible to take the Use of Welsh Foundation examination after finishing this course.

Cwrs Pellach LEFEL CANOLRADD

Cwrs Pellach INTERMEDIATE LEVEL

Cwrs dilyn i bobl sy wedi gwneud Cwrs Wlpan ac sy’n medru sgwrsio ar lefel syml yn Gymraeg. Pwrpas y cwrs ydy ymarfer siarad cymaint ag sy’n bosib, ond gan ddechrau gwneud tipyn o waith gwrando, darllen ac ysgrifennu hefyd. Mae’n bosib cymryd arholiad Defnyddio’r Gymraeg Canolradd (fel TGAU) ar ôl gorffen y cwrs yma.

Cwrs Uwch LEFEL UWCH 1 Dilyniant i’r Cwrs Pellach er mwyn datblygu’r sgiliau sgwrsio’n arbennig, ond hefyd i helpu’r dysgwyr i ddeall rhaglenni radio a phapurau newydd Cymraeg.

Cwrs Meistroli LEFEL UWCH 2 Ein cwrs ucha un, i alluogi’r dysgwyr i sgwrsio’n rhugl, i wrando a darllen yn weddol ddidrafferth ac ysgrifennu’n ddigonol. Mae’n bosib cymryd arholiad Defnyddio’r Gymraeg Uwch (ar safon Lefel-A) ar ddiwedd y cwrs yma.

Superuwch / Supermeistroli LEFEL UWCH 1 & 2 Cwrs Uwch dwys iawn, tri diwrnod llawn yr wythnos, ym Mangor. Y bwriad ydy gorffen y cwrs Uwch erbyn y Nadolig a symud ymlaen i’r Cwrs Meistroli ym mis Ionawr.

Cyrsiau i Ddysgwyr Rhugl LEFEL HYFEDREDD Cyrsiau amrywiol sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr ymestyn eu sgiliau sgwrsio a thrafod ar y lefel ucha a dysgu am feysydd newydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r cyrsiau hyn yn addas i Gymry Cymraeg hefyd.

Ysgolion Undydd / Calan / Pasg / Haf Cyrsiau arbennig, lle mae dosbarthiadau ar bob safon yn dod ynghyd fel bod pawb yn cael cyfle i adolygu ac ymarfer. Mae’r rhaglen ddysgu gyfan, o Wlpan (dechreuwyr pur) hyd at Meistroli (siaradwyr rhugl) yn cymryd rhyw bum neu chwe blynedd fel arfer. Mae croeso i rai sy’n gwybod tipyn o Gymraeg yn barod ymuno â chyrsiau ar y lefel briodol. 4

A follow-up course for learners who have followed an Wlpan course and are able to hold a basic conversation in Welsh. The main aim of the course is to get as much speaking practice as possible, but a little listening, reading and writing work is also introduced. It is possible to take an Use of Welsh Intermediate examination (equivalent to GCSE) after finishing this course.

Cwrs Uwch ADVANCED 1 LEVEL A follow-up to Pellach concentrating once more on developing conversational skills but also building up the learners’ comprehension of Welsh radio programmes and newspapers.

Cwrs Meistroli ADVANCED 2 LEVEL Our highest-level course, enabling learners to converse fluently, to understand radio programmes and newspaper articles with little difficulty and to write competently. It is possible to take the Advanced Use of Welsh examination (equivalent to A-level) at the end of this course.

Superuwch / Supermeistroli ADVANCED 1 & 2 LEVEL A very intensive Cwrs Uwch, on three full days per week at Bangor. The aim is to complete Cwrs Uwch by Christmas and then move on to Cwrs Meistroli in January.

Courses for Fluent Learners PROFICIENCY LEVEL Various courses that give learners a chance to expand their conversational and discussion skills to the highest level and learn about new topics through the medium of Welsh. These courses are suitable for native Welsh speakers as well.

One-Day / New Year / Easter / Summer Schools A variety of courses where learners at all stages come together for additional practice and revision. The complete learning programme, from Wlpan (complete beginners) to Meistroli (fluent speakers) normally takes about five or six years. Those with prior knowledge of Welsh are welcome to join courses at whichever level is appropriate. 5


Amlwch Bae Cemaes

GALWCH I MEWN AM GYNGOR – DROP-IN FOR GUIDANCE Llanbedrgoch Brynteg Bodedern Llangefni Y Fali/ Valley Llanfairpwll Aberffraw

Caernarfon

Nefyn

Pwllheli Botwnnog

Moelfre Benllech

Llandudno Llandrillo yn Rhos/ Gallt Melyd Rhos on Sea Y Rhyl Meliden Treffynnon/ Bae Colwyn Conwy Biwmares Holywell Cyffordd Abergele Llandudno Lloc Y Fflint Betws yn Rhos Abergwyngregyn Bangor Eglwysbach Ewlo Saltney Bethesda Yr Wyddgrug/ Dinbych Penarlâg/ Mold Llanrwst Hawarden Llanrug / Bwcle Gwernymynydd Llanberis Betws-y-Coed Buckley Rhuthun Dolwyddelan Llanfair DC Talysarn Yr Hôb/ Hope Gresford Gwersyllt Llandegla Wrecsam Minera Beddgelert Rhosllannerchrugog Cricieth

Llangollen Porthmadog

BAE COLWYN Colwyn Bay

Llyfrgell, LL29 7DH, Dydd Sadwrn 13 Medi Library, LL29 7DH, Saturday 13 September 10.00 - 12.00

BANGOR

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT Dydd Mawrth 9 Medi Welsh for Adults Centre, Dean Street , LL57 1UT Tuesday 9 September

12.00 – 2.00/ 5.00 – 6.00

LLANGEFNI

Llyfrgell, LL77 7RT, Dydd Iau 28 Awst Library, LL77 7RT, Thursday 28 August

11.00 - 12.00

PORTHMADOG

Y Ganolfan, LL49 9LU, Dydd Gwener 5 Medi Y Ganolfan, LL49 9LU, Friday 5 September

10.30 - 12.00

RHUTHUN Ruthin

Llyfrgell, LL15 1DS, Dydd Sadwrn 13 Medi Library, LL15 1DS, Saturday 13 September

11.00 – 12.00

YR WYDDGRUG Mold

Llyfrgell, CH7 1AP, Dydd Sadwrn 13 Medi Library, CH7 1AP, Saturday 13 September

1.30 - 2.30

WRECSAM Wrexham

Y Ffowndri, 15 Yorke St, LL13 8LW, Dydd Sadwrn 6 Medi The Foundry, 15 Yorke St, LL13 8LW, Saturday 6 September 2.30 - 4.00

Glyn Ceiriog

Llanbedrog

Cyngor

Guidance

Os dach chi eisiau cyngor wrth ddewis pa gwrs i’w ddilyn neu fwy o wybodaeth, cysylltwch efo’ch trefnydd lleol (mae’r rhifau ffôn ar dudalen 3) neu dewch i un o’r sesiynau ar ddechrau Medi am sgwrs anffurfiol:

If you would like guidance regarding the most appropriate course for you to attend, contact your local organiser (telephone numbers are on page 3) or come to one of our sessions in early September for an informal chat:

CYRSIAU PENWYTHNOS I ADOLYGU – WEEKEND REVISION COURSES CONWY

Dydd Sadwrn, 6 Medi  Saturday, 6 September

a / and

Dydd Sul, 7 Medi Sunday, 7 September

Manylion/Details: 01690 710187 neu 01248 382752 j.charlton@bangor.ac.uk

GWERSYLLT (Wrecsam)

6

9.30 - 4.00

9.30 - 1.00

Dydd Sadwrn, 30 Awst  Saturday, 30 August

9.30 - 4.00

a / and

Dydd Sul, 31 Awst  Sunday, 31 August

Manylion/Details: 01978 345247 neu 01248 382752 p.evans-hughes@bangor.ac.uk

9.30 - 1.00

7


WLPAN Lefel Mynediad ENTRY LEVEL

WLPAN Lefel Mynediad ENTRY LEVEL

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Dechrau Start

WM01

ABERFFRAW (17 weeks)

Monday 9.15 - 12.45

Village Hall LL63 5EZ

22 September 1. £78 (Monday) 2. £50

WM02

BAE CEMAES Cemaes Bay (16 weeks)

Thursday 6.00 - 9.00 pm

Village Hall LL67 0HL

2 October (Thursday)

WG03

BANGOR SUPERWLPAN (11 weeks)

Mon, Tue, Wed & Welsh for Adults Centre, Dean St. Thu 9.30-2.30 LL57 1UT & Fri 10.00 - 1.00

29 September 1. £205 (Monday) 2. £112*

BANGOR (16 weeks)

Monday & Wednesday 12.30 - 2.00 pm

Welsh for Adults Centre, Dean St. LL57 1UT

29 September 1. £68 2. £44 (Monday)

BANGOR + crèche (16 weeks)

Monday & Thursday 12.30 - 2.15 pm

Penrallt Chapel, Holyhead Road, LL57 2EU

25 September 1. £74 2. £48 (Thursday)

WG06

BANGOR (16 weeks)

Monday & Thursday 7.00 - 9.00 pm

Welsh for Adults Centre, Dean St. LL57 1UT

29 September 1. £78 2. £50 (Monday)

WM07

BRYNTEG nr Benllech (16 weeks)

Tuesday & Thursday 7.00 - 9.00 pm

Village Hall LL78 8JN

25 September 1. £78 (Thursday) 2. £50

WG08

CAERNARFON (16 weeks)

Wednesday 9.30 - 2.30

Insitute Building, Pavilion Hill, LL55 1AS

1 October (Wednesday)

1. £82 2. £52

WG20

WC09

CONWY (17 weeks)

Thursday 6.00 - 9.00 pm

Ysgol Porth y Felin LL32 8FZ

25 September 1. £70 (Thursday) 2. £46

WF21

WG10

CRICIETH (17 weeks)

Tuesday 9.15 - 1.00

Marine Hotel LL52 0EA

23 September 1. £82 (Tuesday) 2. £52

WC11

Tuesday CYFFORDD 9.15 - 12.45 LLANDUDNO Llandudno Junction (16 weeks)

Leisure Centre LL31 9XY

30 September 1. £74 (Tuesday) 2. £48

WD12

DINBYCH Denbigh (17 weeks)

Monday 6.00 - 9.00 pm

Library, Hall Square, 22 September 1. £70 LL16 3NU (Monday) 2. £46

WC13

DOLWYDDELAN (17 weeks)

Tuesday 9.30 - 1.00

Community Pavilion 23 September 1. £78 LL25 0SZ (Tuesday) 2. £50

WF14

Y FFLINT (16 weeks)

Monday 9.30 - 1.00

Library, Church Street, CH6 5AP

29 September 1. £74 (Monday) 2. £48

WD15

GALLT MELYD Meliden (17 weeks)

Wednesday 6.00 - 9.00 pm

Community Centre, LL19 8LA

24 September 1. £70 (Wednesday) 2. £46

WG04

WG05

* Help with course fees available in certain circumstances – please contact us for details 8

Ffi Fee

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Dechrau Start

WM16

LLANBEDRGOCH nr. Benllech (16 weeks)

Monday & Thursday 9.30 - 12.00

Community Centre LL76 8SX

29 September 1. £92 2. £56 (Monday)

1. £68 2. £44

Ffi Fee

HAWARDEN see Penarlâg LLANDUDNOJUNCTION see Cyffordd Llandudno WD17

LLANGOLLEN (17 weeks)

Wednesday 6.00 - 9.00 pm

Council Chamber, Parade Street, LL20 8SW

24 September 1. £70 (Wednesday) 2. £46

WG18

LLANRUG + crèche (12 weeks)

Tuesday & Thursday 9.15 - 11.00 am

Institute, Station Road, LL55 4BW

4 November (Tuesday)

Thursday 12.00 - 3.00 pm

Ty’n y Capel Inn, Church Road, LL11 3DA

18 September 1. £74 (Thursday) 2. £48

NEFYN (16 weeks)

Friday 9.15 - 1.00

Drws Agored, Stryd y Plas, LL53 6HP

3 October (Friday)

PENARLÂG Hawarden (17 weeks)

Tuesday 9.30 - 1.00

St Deiniol Library, CH5 3DF

23 September 1. £78 (Tuesday) 2. £50

1. £60 2. £40

MELIDEN see Gallt Melyd WW19

MINERA (18 weeks) MOLD see Yr Wyddgrug

1. £78 2. £50

1. Llawn / Full 2. Di-gyflog / Unwaged

1. Llawn / Full 2. Di-gyflog / Unwaged 9


WLPAN Lefel Mynediad ENTRY LEVEL

CANOL-WLPAN Lefel Sylfaen FOUNDATION LEVEL Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Uned Dechrau Unit Start

Ffi Fee

CM01 M

AMLWCH

Iau 6.00 - 9.00 pm

Hyfforddiant Parys Training, Llwyn Onn, LL68 9BQ

17

18.09.14

1. £56 2. £28

CM02 S

BAE CEMAES

Mercher 9.30 - 2.30

Neuadd y Pentre / Village Hall LL67 0HL

34

17.09.14

1. £70 2. £35

CM03 M

BAE CEMAES

Iau 9.15 - 12.45

Neuadd y Pentre / Village Hall LL67 0HL

7

25.09.14

1. £60 2. £30

1. £74 2. £48

CC04 M

BAE COLWYN

Mercher 9.30-1.00

Library, Woodlands Road 12 West, LL29 7DH

17.09.14

1. £64 2. £32

Monday 9.30 - 1.00

Saith Seren, Chester 22 September 1. £78 Road, LL13 8BG (Monday) 2. £50

CG05 S

BANGOR

Llun a Iau 7.00 - 9.00 pm

35

15.09.14

1. £68 2. £34

WRECSAM (17 weeks)

Tuesday 6.00 - 9.00 pm

Belmont Hotel, Belmont Road, LL13 7PW

23 September 1. £70 (Tuesday) 2. £46

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon / Dean St. LL57 1UT

BANGOR

Parkfields Centre, Park Avenue, CH7 1RY

23 September 1. £78 (Tuesday) 2. £50

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon / Dean St. LL57 1UT

15.09.14

Tuesday & Thursday 1.00 - 2.45 pm

Llun a Iau 7.00 - 9.00 pm

24

YR WYDDGRUG Mold + crèche (17 weeks)

CG06 M

1. £68 2. £34

BANGOR

Thursday 9.30 - 12.30

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

2 October (Thursday)

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon / Dean St. LL57 1UT

15.09.14

YR WYDDGRUG Mold (16 weeks)

Llun a Iau 7.00 - 9.00 pm

11

WF29

CG07 M

1. £68 2. £34

WF30

YR WYDDGRUG Mold (17 weeks)

Thursday 6.00 - 9.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

25 September 1. £70 (Thursday) 2. £46

CG08 M

BANGOR

Mawrth a Iau 12.30 - 2.00 pm

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon / Dean St. LL57 1UT

20

16.09.14

1. £56 2. £28

CG09 M

BANGOR

Gwener 10.00 - 2.30

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon / Dean St. LL57 1UT

8

19.09.14

1. £68 2. £34

CG10 M

BANGOR + crèche

Mawrth a Mercher Capel Berea, 12.30 - 2.15 pm Ffordd Penrhos LL57 2NH

25

16.09.14

1. £64 2. £32

CM11 M

BENLLECH

Iau 9.15 - 12.45

Neuadd y Cyn-Filwyr/ Ex-Servicemen’s Hall, LL74 8SN

24

18.09.14

1. £64 2. £32

CC12 M

BETWS-YCOED

Llun 9.30 - 1.00

Gwesty Waterloo LL24 0AR

12

15.09.14

1. £64 2. £32

CC13 S

BETWS-YCOED

Mercher 6.00 - 9.00 pm

Gwesty’r Waterloo LL24 0AR

25

17.09.14

1. £56 2. £28

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Dechrau Start

WG22

PORTHMADOG (17 weeks)

Thursday 6.00 - 9.00 pm

Ysgol Eifionydd, LL49 9HS

25 September 1. £70 (Thursday) 2. £46

WW23

RHOSLLANNERCHRUGOG (18 weeks)

Thursday 9.30 - 1.00

Stiwt Theatre, Broad Street, LL14 1RB

18 September 1. £82 (Thursday) 2. £52

WD24

RHUTHUN Ruthin (17 weeks)

Monday 9.30 - 1.00

Llanfwrog Community Centre, Mwrog St, LL15 1LE

22 September 1. £78 (Monday) 2. £50

WD25

Y RHYL (16 weeks)

Wednesday 9.30 - 1.00

Library, Church Street, LL18 3AA

1 October (Wednesday)

WW26

WRECSAM (17 weeks)

WW27

WF28

Ffi Fee

1. £74 2. £48

1. Llawn / Full 2. Di-gyflog / Unwaged

Wlpan course fees include the course book and a listening comprehension CD

All Wlpan courses will last throughout the year (until June 2015), although you will be paying only for the first semester (until February) initially. The fee for the second half of the year will depend on the format and length of the follow-up course.

Wlpan revision and practice CDs are also available: these will cost an additional £16 if you wish to buy them. The audio material can also be downloaded as MP3 files for £12.

You are requested to enrol beforehand by phone/email /on-line or by returning the attached form, as places are allocated on a first-come first-served basis. However, you are welcome to attend the first class without obligation to continue with the course: payment of fees will not be arranged until the end of that class, so that you can have a taste of the course structure and teaching methods before making any financial commitment. Learning materials will also be distributed at the first class.

More Wlpan courses will be on offer from January 2015 Please contact the local tutor-organiser (see page 3) if you would like us to arrange a course in your area.

10

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged 11


CANOL-WLPAN Lefel Sylfaen FOUNDATION LEVEL

CANOL-WLPAN Lefel Sylfaen FOUNDATION LEVEL

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Uned Dechrau Unit Start

Ffi Fee

Côd Code

Lleoliad Location

CC14 M

BETWS-YNRHOS

Mawrth 9.15 - 1.15

Pafiliwn Chwaraeon / Sports Pavilion LL22 8AP

11

16.09.14

1. £68 2. £34

CG31 M

CM15 M

BIWMARES

Iau 9.00 - 12.30

Canolfan Iorwerth 18 Rowlands, Steeple Lane, LL58 8AE

18.09.14

1. £64 2. £32

CF16 M

BWCLE

Llun 9.30-12.45

Canolfan Westwood CH7 2JT

12

15.09.14

1. £64 2. £32

CG17 M

CAERNARFON Llun 9.30 - 2.30

Yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, LL55 1AS

20

15.09.14

1. £70 2. £35

CG18 M

CAERNARFON Llun a Iau 7.00 - 9.00 pm

Galeri LL55 1SQ

17

15.09.14

1. £68 2. £34

CC19 M

CONWY

Mawrth 6.00 - 9.00 pm

Ysgol Porth y Felin LL32 8FZ

15

16.09.14

1. £56 2. £28

CC20 S

CONWY

Iau 6.00 - 9.00 pm

Ysgol Porth y Felin LL32 8FZ

25

18.09.14

1. £56 2. £28

CG21 M

CRICIETH

Mawrth 6.00 - 9.00 pm

Gwesty Marine LL52 0EA

14

16.09.14

1. £56 2. £28

CG22 S

CRICIETH

Iau 9.30 - 1.00

Gwesty’r Marine LL52 0EA

28

18.09.14

1. £64 2. £32

CD23 M

DINBYCH

Mawrth 9.30 - 1.00

Llyfrgell / Library LL16 3NU

13

16.09.14

CC24 M

EGLWYSBACH Iau 6.00 - 9.00 pm

Ysgol Gynradd / Primary School LL28 5UD

18

CM25 M

Y FALI Valley

Mawrth 6.00 - 9.00 pm

Ysgol Gymuned / Community School, LL65 3EU

CM26 S

Y FALI Valley

Mercher 9.00 - 12.00

CW27 M

Canolfan Centre

Uned Dechrau Unit Start

Ffi Fee

LLANBEDROG Iau 9.15 - 12.45

Plas Glyn y Weddw, LL53 7TT

6

18.09.14

1. £64 2. £32

CG32 S

LLANBERIS

Mawrth 6.30 - 9.30 pm

Pete’s Eats, Stryd Fawr, LL55 4EU

36

16.09.14

1. £56 2. £28

CC33 S

LLANDRILLO YN RHOS

Mercher 9.30 - 12.30

United Reform Church, Colwyn Avenue, LL28 4RA

35

17.09.14

1. £56 2. £28

CD34 S

LLANFAIR D.C. Mercher 9.15 - 1.00

Tŷ’r Festri / Vestry House, LL15 2RU

30

17.09.14

1. £68 2. £34

CM35 S

LLANFAIRPWLL + crèche

Llun a Mercher 9.15 - 11.00 am

Festri Rhos y Gad, Ffordd Penmynydd, LL61 5JB

35

15.09.14

1. £64 2. £32

CM36 M

LLANGEFNI

Llun a Mercher 10.00 - 12.00

Canolfan Busnes, Parc Bryn Cefni Industrial Park, LL77 7XA

16

15.09.14

1. £68 2. £34

CD37 M

LLANGOLLEN Mawrth 1.00 - 4.30 pm

Siambr y Cyngor / 21 Council Chamber, Parade Street, LL20 8PW

16.09.14

1. £64 2. £32

1. £64 2. £32

CD38 M

LLANGOLLEN Iau 6.00 - 9.00 pm

Siambr y Cyngor / Council Chamber, Parade St, LL20 8PW

16

18.09.14

1. £56 2. £28

18.09.14

1. £56 2. £28

CG39 M

LLANRUG + crèche

Mawrth & Iau 9.15 - 11.00 am

Yr Institiwt, Ffordd yr Orsaf / Station Road, LL55 4BW

20

16.09.14

1. £64 2. £32

12

16.09.14

1. £56 2. £28

CC40 S

LLANRWST

Mercher 6.00 - 9.00 pm

Bys a Bawd, 32 Stryd Dinbych, LL26 0LL

17.09.14

1. £56 2. £28

17.09.14

1. £56 2. £28

PORTHMADOG Gwener 9.15 - 1.00

Y Ganolfan, LL49 9LU

19.09.14

30

CG41 M

17

Ysgol Gymuned / Community School, LL65 3EU

1. £68 2. £34

CD42 M

RHUTHUN

Llun 9.30 - 1.00

15.09.14

1. £64 2. £32

GLYN CEIRIOG Iau 11.15 - 2.45

Neuadd Goffa / Memorial Hall LL20 7HE

12

Canolfan Naylor14 Leyland, Stryd y Ffynnon, LL15 1AF

CD43 M

RHUTHUN

Llun 6.00 - 9.00 pm

15.09.14

1. £56 2. £28

CW28 M

GLYN CEIRIOG Llun 7.00 - 10.00 pm

Neuadd Goffa / Memorial Hall LL20 7HE

21

Canolfan Naylor13 Leyland, Stryd y Ffynnon, LL15 1AF

CD44 S

RHUTHUN

Iau 6.00 - 9.00 pm

18.09.14

1. £56 2. £28

CW29 S

GRESFFORDD Iau 12.30 - 3.00 pm

Neuadd y Methodistiaid, 26 Ffordd Caer, LL12 8PA

18.09.14

1. £50 2. £25

Canolfan Naylor28 Leyland, Stryd y Ffynnon, LL15 1AF

Neuadd yr Eglwys / Church Hall LL12 9PH

15.09.14

1. £64 2. £32

Gwener 9.30 - 1.00

Neuadd Oddfellows Hall, 13 CH4 8SG

19.09.14

YR HÔB Hope

CF45 M

SALTNEY

CF30 S

1. £64 2. £32

Llun 9.30 - 1.00

12

28

18.09.14

15.09.14

1. £56 2. £28 1. £56 2. £28

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged

Diwrnod ac amser Day & time

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged 13


CANOL-WLPAN Lefel Sylfaen FOUNDATION LEVEL Côd Code

Lleoliad Location

CF46 S

Diwrnod ac amser Day & time

PELLACH Lefel Canolradd INTERMEDIATE LEVEL

Canolfan Centre

Uned Dechrau Unit Start

Ffi Fee

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Dechrau Start

Ffi Fee

TREFFYNNON Mawrth Holywell 9.30 - 1.00

Llyfrgell/Library, Ffordd y Gogledd, CH8 7TQ

24

16.09.14

1. £64 2. £32

PM01

ABERFFRAW

Mercher 9.30-12.30

Neuadd y Pentref LL63 7EZ

17.09.14

1. £76 2. £48

CW47 M

WRECSAM

Llun 6.00 - 9.00 pm

Y Ffowndri, 15 Yorke Street, LL13 8LW

14

15.09.14

1. £56 2. £28

PG02

BANGOR

Llun a Mercher 8.15 - 9.45 am

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

15.09.14

1. £76 2. £48

CW48 S

WRECSAM

Mercher 6.00 - 9.00 pm

Y Ffowndri, 15 Yorke Street, LL13 8LW

27

17.09.14

1. £56 2. £28

PG03

BANGOR

Llun a Mercher 12.30 - 2.00 pm

15.09.14

1. £76 2. £48

CW49 S

WRECSAM

Iau 6.00 - 9.00 pm

Y Ffowndri, 15 Yorke Street, LL13 8LW

30

18.09.14

1. £56 2. £28

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

PG04

WRECSAM

Iau 6.00 - 9.00 pm

Gwesty’r Belmont / Belmont Hotel, LL13 7PW

4

18.09.14

1. £56 2. £28

Mawrth a Mercher 12.30 - 2.15 pm

Capel Berea, Ffordd Penrhos, LL57 2NH

16.09.14

CW50 M

BANGOR + crèche

1. £84 2. £52

PG05

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

12

15.09.14

1. £56 2. £28

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

1. £172 2. £96*

YR WYDDGRUG Llun Mold 6.00 - 9.00 pm

3 diwrnod yr wythnos 9.30 - 2.30

Ionawr 2015

CF51 M

BANGOR Superpellach (tan 6/15)

PC06

BETWS-Y-COED

YR WYDDGRUG Llun Mold 6.30 - 8.30 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

38

15.09.14

1. £44 2. £22

Mawrth 6.00 - 9.00 pm

Gwesty Glan Aber LL24 0AB

16.09.14

CF52 S

1. £76 2. £48

CF53 S

YR WYDDGRUG Mercher Mold 6.00 - 9.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

28

17.09.14

1. £56 2. £28

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged

M = Lefel Mynediad 2 S = Lefel Sylfaen ar y Fframwaith Cenedlaethol

M = Entry Level 2 S = Foundation Level on the National Framework

Mae Lefel Sylfaen yn dechrau tua Uned 24 o’r Cwrs WLPAN, felly mi fydd rhai o’r Cyrsiau Canol-WLPAN yn cwblhau Lefel Mynediad yn ystod y rhan gyntaf y flwyddyn cyn symud ymlaen i lefel Sylfaen.

Foundation Level starts at approximately Unit 24 of the WLPAN course, so some of the Mid-WLPAN courses will complete Entry Level (M) during the first part of the year before moving on to Foundation Level (S).

Mae colofn Uned yn dangos yn fras ar ba uned yn llyfr Cwrs Wlpan y Gogledd bydd y cyrsiau yma’n dechrau.

The Unit column indicates roughly on which unit in the Cwrs Wlpan y Gogledd coursebook these groups will start.

Mae’r ffioedd a nodir am y semester cyntaf yn unig, tan fis Chwefror 2015 (18 wythnos).

The fees noted are for the first semester only, until February 2015 (18 weeks).

Dydy ffïoedd y Cyrsiau Canol-Wlpan ddim yn cynnwys defnyddiau’r cwrs. Mi fydd gwerslyfrau a chrynoddisgiau ar gael i’w prynu gan y tiwtor os byddwch chi eu hangen nhw.

Mid-Wlpan course fees do not include course materials. Your tutor will have coursebooks and CDs available for purchase if you require them.

(Gwerslyfr + CD Gwrando a Deall: £20.00; CDau Adolygu: £16.00). Mae’n bosib lawrlwytho’r deunydd sain fel ffeiliau MP3 hefyd am £12.

(Coursebook + Listening Comprehension CD: £20.00; Revision CDs: £16.00). The audio material can also be downloaded as MP3 files for £12.

Mi fydd y cyrsiau Canol-WLPAN yn symud ymlaen i’r CWRS PELLACH ar ôl cwblhau’r Cwrs WLPAN (44 uned).

The Mid-WLPAN classes will move on to CWRS PELLACH after completing the WLPAN Course (44 units). 14

15


PELLACH Lefel Canolradd INTERMEDIATE LEVEL Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Dechrau Start

Ffi Fee

PG07

CRICIETH

Mercher 9.15 - 12.45

Gwesty’r Marine LL52 0EA

17.09.14

1. £84 2. £52

PC08

DOLWYDDELAN

Iau 9.30 - 12.30

Pafiliwn Cymunedol, LL25 0SZ

18.09.14

1. £76 2. £48

PF09

Y FFLINT

Gwener 9.30 - 1.00

Llyfrgell / Library, Stryd yr Eglwys, CH6 5AP

19.09.14

1. £84 2. £52

PW10

GRESFFORDD

Mawrth 9.30 - 12.30

Neuadd y Methodistiaid, Ffordd Caer, LL12 8PA

16.09.14

1. £76 2. £48

PG11

LLANRUG + crèche

Mawrth a Iau 9.15 - 11.00 am

Capel y Rhos, Ffordd yr Orsaf, LL55 4AY

16.09.14

1. £84 2. £52

PG12

PORTHMADOG

Llun a Mercher 7.00 - 9.00 pm

Ysgol Eifionydd, LL49 9HS

15.09.14

1. £88 2. £54

PW13

WRECSAM

Llun 6.00 - 9.00 pm

Gwesty’r Belmont, 15.09.14 Ffordd Belmont, LL13 7PW

1. £76 2. £48

PF14

YR WYDDGRUG Mold + crèche

Mawrth a Iau 1.00 – 2.45 pm

Canolfan Parkfields, Park Avenue, CH7 1RY

16.09.14

1. £84 2. £52

PF15

YR WYDDGRUG Mold

Mawrth 7.00 - 9.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

16.09.14

1. £64 2. £42

PP16

CWRS PELLACH TRWY’R POST

Unrhyw bryd Anytime

1. £120 2. £60

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged

PELLACH PARHAD LEFEL CANOLRADD INTERMEDIATE LEVEL CONTINUATION

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Canolfan Day & time Centre

Uned Dechrau Unit Start

Ffi Fee

PG17

BANGOR

Llun a Mercher Canolfan Cymraeg i 14 12.30 - 2.00 Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

15.09.14

1. £56 2. £28

PG18

BANGOR

Mawrth a Gwener 8.15 - 9.45 am

Canolfan Cymraeg i 11 Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

16.09.14

1. £56 2. £28

PG19

BANGOR

Gwener 10.00 - 2.30

Canolfan Cymraeg i 12 Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

19.09.14

1. £68 2. £34

PG20

BEDDGELERT

Mawrth a Iau 11.00 - 1.00

Gwesty’r Saracen’s Head, LL55 4UY

4

16.09.14

1. £68 2. £34

* Cymorth efo’r ffi ar gael mewn rhai achosion – cysylltwch efo ni am fanylion

* Help with course fees available in certain circumstances – please contact us for details

Lefel Canolradd ar y Fframwaith Cenedlaethol

Intermediate Level on the National Framework

Mae’r ffioedd a nodir am y semester cyntaf yn unig, tan fis Chwefror 2015 (18 wythnos)

The fees noted are for the first semester only, until February 2015 (18 weeks).

PM21

BENLLECH

Llun a Iau 7.00 - 9.00 pm

Ysgol Goronwy Owen, LL74 8SG

13

15.09.14

1. £68 2. £34

Mae ffïoedd y Cwrs Pellach yn cynnwys pris y gwerslyfr a CD y tasgau gwrando.

Cwrs Pellach fees include the cost of coursebook and CD with listening tasks.

PG22

CAERNARFON

Iau 9.30 - 2.30

Yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, LL55 1AT

12

18.09.14

1. £70 2. £35

Cofiwch bydd rhai o’r cyrsiau Canol-Wlpan yn symud ymlaen i’r Cwrs Pellach yn ystod y flwyddyn hefyd.

Some of the Canol-Wlpan courses will also move on to Cwrs Pellach during the year.

16

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged

17


PELLACH PARHAD LEFEL CANOLRADD INTERMEDIATE LEVEL CONTINUATION

UWCH Lefel Uwch 1 ADVANCED 1 LEVEL Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Canolfan Day & time Centre

Dechrau Start

Ffi Fee

UC01

BAE COLWYN

Llun 9.30 - 2.30

Llyfrgell, Woodlands Road West, LL29 7DH

15.09.14

1. £90 2. £55

UG02

BANGOR Superuwch (tan 12/14)

Llun, Mawrth a Mercher 9.30 - 2.30

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

15.09.14

1. £145 2. £82*

UG03

BANGOR

Mawrth 6.30 - 9.00 pm

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

16.09.14

1. £70 2. £45

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Canolfan Day & time Centre

Uned Dechrau Unit Start

Ffi Fee

PF23

GWERNYMYNYDD

Gwener 9.30 - 1.00

Canolfan Gymunedol, CH7 5ND

6

19.09.14

1. £64 2. £32

PD24

LLANDEGLA

Iau 7.00 - 9.00 pm

Neuadd Goffa LL11 3AW

6

18.09.14

1. £44 2. £22

PC25

LLANDUDNO

Llun 1.00 - 4.30

Pwll Nofio LL30 1YR

13

15.09.14

1. £64 2. £32

PC26

LLANDUDNO

Llun 6.00 - 9.00 pm

Ysgol John Bright LL30 1LF

5

15.09.14

1. £56 2. £28

UG04

BETHESDA

Llun a Gwener 9.30 - 11.30 am

Cefnfaes LL57 3AB

15.09.14

1. £88 2. £54

PC27

LLANDUDNO

Mawrth 1.00 - 4.30 pm

Pwll Nofio LL30 1YR

7

16.09.14

1. £64 2. £32

UM05

BIWMARES

Mercher 9.15 - 12.45

Canolfan Iorwerth Rowlands, 24.09.14 LL58 8AE

1. £80 2. £50

PD28

LLANFAIR D.C.

Mawrth 9.30 - 12.30

Tŷ’r Festri LL15 2RU

6

16.09.14

1. £56 2. £28

UF06

EWLO

Iau 9.30 - 12.30

Neuadd Eglwys yr Ysbryd Glân, CH5 3BF

18.09.14

1. £76 2. £48

PM29

LLANFAIRPWLL Llun a Mercher Ysgol Gynradd, + crèche 9.15 - 11.00 am LL61 5TX

14

15.09.14

1. £64 2. £32

UW07

GWERSYLLT

Mercher 6.00 - 9.00 pm

Canolfan Adnoddau, 2nd Avenue, LL11 4ED

17.09.14

1. £76 2. £48

PM30

LLANGEFNI

Canolfan Busnes, Mawrth a Iau 9.30 - 11.30 am Parc Bryn Cefni, LL77 7XA

5

16.09.14

1. £68 2. £34

UG08

LLANBEDROG

Mercher 9.30 - 12.30

Plas Glyn y Weddw, LL53 7TT

17.09.14

1. £76 2. £48

PC31

LLANRWST

Iau 7.00 - 9.00 pm

Bys a Bawd, Stryd Dinbych, LL26 0LL

10

18.09.14

1. £44 2. £22

UM09

LLANGEFNI

Mawrth 6.00 - 9.00 pm

Canolfan Hamdden Plas Arthur, LL77 7QX

23.09.14

1. £72 2. £46

PF32

LLOC

Iau 7.00 - 9.00 pm

Capel Sion, Ffordd Trelawnyd, CH8 8RG

6

18.09.14

1. £44 2. £22

UG10

LLANRUG + crèche

Mawrth a Iau 9.15 - 11.00 am

Yr Institiwt, Ffordd yr Orsaf, LL55 4BW

16.09.14

1. £84 2. £52

PF33

PENARLÂG Hawarden

Iau 9.30 - 12.45

Llyfrgell Deiniol Sant, CH5 3DF

13

18.09.14

1. £60 2. £30

UM11

MOELFRE

Llun a Iau 1.30 - 3.15 pm

Ysgol Gynradd, LL72 8HA

15.09.14

1. £84 2. £52

PW34

WRECSAM

Llun 9.30 - 12.30

Gwesty’r Belmont, LL13 7PW

5

15.09.14

1. £56 2. £28

UG12

PORTHMADOG

Mercher 7.00 - 9.00 pm

Ysgol Eifionydd, LL49 9HS

17.09.14

1. £64 2. £42

PF35

YR WYDDGRUG Llun 7.00 - 9.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

15

15.09.14

1. £44 2. £22

UW13

WRECSAM

Iau 9.30 - 1.00

Gwesty’r Belmont, LL13 7PW

25.09.14

1. £80 2. £50

PF36

YR WYDDGRUG Mawrth 9.30 - 1.00

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

16

16.09.14

1. £64 2. £32

UF14

YR WYDDGRUG Llun 9.45 - 1.00

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

15.09.14

1. £80 2. £50

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged The Unit column indicates roughly on which unit in the Cwrs Pellach coursebook these groups will start. The fees noted are for the first semester only, until February 2015 (18 weeks). Pellach Continuation course fees do not include course materials. Your tutor will have coursebooks and CDs available for purchase if you require them for £20. Pellach Parhad classes will move on to CWRS UWCH after completing the Pellach course (20 units).

Mae colofn Uned yn dangos yn fras ar ba uned yn llyfr y Cwrs Pellach bydd y cyrsiau yma’n dechrau. Mae’r ffioedd a nodir am y semester cyntaf yn unig, tan fis Chwefror 2015 (18 wythnos) Dydy ffïoedd y Cyrsiau Pellach Parhad ddim yn cynnwys defnyddiau’r cwrs. Mi fydd gwerslyfrau a cryno-ddisgau ar gael i’w prynu gan y tiwtor os bydd angen am £20 Mi fydd y cyrsiau Pellach Parhad yn symud ymlaen i’r CWRS UWCH ar ôl cwblhau’r Cwrs Pellach (20 uned). 18

* Cymorth efo’r ffi ar gael mewn rhaid achosion – cysylltwch efo ni am fanylion * Help with course fees available in certain circumstances – please contact us for details Lefel Uwch 1 ar y Fframwaith Cenedlaethol D.S. Mae ffioedd y Cwrs Uwch yn cynnwys pris y gwerslyfr a’r CD. Mae’r ffioedd a nodir am y semester cyntaf yn unig, tan fis Chwefror 2015 (18 wythnos) Cofiwch bydd rhai o’r cyrsiau Pellach Parhad yn symud ymlaen i’r Cwrs Uwch yn ystod y flwyddyn hefyd. 19


UWCH PARHAD Lefel Uwch 1 ADVANCED 1 LEVEL Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Uned Dechrau Unit Start

Ffi Fee

Côd Code

UM15 BAE CEMAES

Llun a Iau 9.30 - 12.00

Neuadd y Pentre LL67 0HL

14

18.09.14 (Iau)

1. £76 2. £38

MM01 ABERFFRAW

UC16 BAE COLWYN

Mercher 9.30 - 12.00

Neuadd y Dref, 4 Ffordd Rhiw, LL29 7TE

17.09.14

1. £50 2. £25

MG02

UG17 BANGOR

13 Mercher a Gwener Cymraeg i Oedolion, 8.15 - 9.45 am Stryd y Deon, LL57 1UT

17.09.14

1. £56 2. £28

UG18 BANGOR

Mercher 9.15 - 2.30

Cymraeg i Oedolion, 15 Stryd y Deon, LL57 1UT

17.09.14

1. £72 2. £36

UM19 BODEDERN

Llun 7.00 - 9.00 pm

Neuadd Goffa, Tyn Ffordd, LL65 3TZ

15

15.09.14

1. £44 2. £22

UD20 DINBYCH

Mawrth 1.30 - 4.00 pm

Canolfan Iaith Clwyd, LL16 3LG

11

16.09.14

1. £50 2. £25

UG21 LLANBERIS

Llun 7.00 - 9.00 pm

Llyfrgell, Ffordd Capel 10 Coch, LL55 4SH

15.09.14

1. £44 2. £22

UC22 LLANDUDNO

Llun 7.00 - 9.00 pm

Pwll Nofio LL30 1YR

16

15.09.14

1. £44 2. £22

MF07

YR WYDDGRUG

UC23 LLANDUDNO

Mawrth a Iau 7.00 - 9.00 pm

Ysgol John Bright LL30 1LF

8

16.09.14

1. £68 2. £34

MP08

UM24 LLANFAIRPWLL Mercher + crèche tan 9.15 - 11.45 am 11.00

Festri Rhos y Gad, LL61 5JB

15

17.09.14

1. £50 2. £25

CWRS MEISTROLI TRWY’R POST

UG25 PORTHMADOG

Llun 7.00 - 9.00 pm

Ysgol Eifionydd LL49 9HS

15

UG26 PWLLHELI

Mercher 4.45 - 6.45 pm

UD27 Y RHYL

Côd Code

Lleoliad Location

MEISTROLI Lefel Hyfedredd 1 PROFICIENCY LEVEL 1

15.09.14

1. £44 2. £22

Coleg Meirion-Dwyfor, 9 LL53 5EB

24.09.14

1. £42 2. £21

Iau 9.30 - 2.30

Llyfrgell, Stryd yr Eglwys, LL18 3AA

15

18.09.14

1. £70 2. £35

UW28 WRECSAM

Mercher 6.30 - 9.00 pm

Y Ffowndri, Yorke St, LL13 8LW

7

17.09.14

1. £50 2. £25

UW29 WRECSAM

Iau 6.30 - 9.00 pm

Saith Seren, 10 Ffordd Caer, LL13 8BG

18.09.14

1. £50 2. £25

UF30 YR WYDDGRUG Llun 9.30 -1.00

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

8

15.09.14

1. £64 2. £32

UF31 YR WYDDGRUG Mawrth 7.00 - 9.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

7

16.09.14

UF32 YR WYDDGRUG Gwener 9.30 - 1.00

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

3

19.09.14

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Dechrau Start

Ffi Fee

Mawrth 9.00 - 12.00

Neuadd y Pentref LL63 7EZ

16.09.14

1. £76 2. £48

ABERGWYNGREGYN Mawrth 9.15 - 2.15

Yr Hen Felin LL33 0LP

16.09.14

1. £90 2. £55

MG03

BANGOR + crèche

Llun a Iau 12.30 - 2.15 pm

Capel Penrallt, Ffordd Caergybi, LL57 2EU

15.09.14

1. £84 2. £52

MG04

BANGOR

Mawrth 6.30 - 9.00 pm

Canolfan Cymraeg i 16.09.14 Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

1. £70 2. £45

MG05

BANGOR Supermeistroli (tan 6/15)

Llun, Mawrth a Mercher 9.30 - 2.30

Cymraeg i Oedolion, 12.01.15 Stryd y Deon, LL57 1UT

1. £184 2. £100*

Llun a Iau 1.00 - 3.00 pm

Canolfan Busnes, Parc Bryn Cefni, LL77 7XA

15.09.14

1. £88 2. £54

Mawrth 7.00 - 9.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

16.09.14

1. £64 2. £42

Unrhyw bryd

1. £120 2. £60

MM06 LLANGEFNI

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged * Cymorth efo’r ffi ar gael mewn rhai achosion – cysylltwch efo ni am fanylion D.S. Mae ffioedd y Cwrs Meistroli yn cynnwys pris y gwerslyfr a’r CD Mae’r ffioedd a nodir am y semester cyntaf yn unig, tan fis Chwefror 2015 (18 wythnos) Cofiwch bydd rhai o’r cyrsiau Uwch Parhad yn symud ymlaen i’r Cwrs Meistroli yn ystod y flwyddyn hefyd.

TIWTORIAL “LEFEL-A” Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Day & time

Canolfan Centre

Dechrau Start

MG29

1. £44 2. £22

BANGOR Ail ddydd Llun pob mis

Llun 2.00 - 4.00

Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

10 Tachwedd

MM30

1. £64 2. £32

LLANFAIRPWLL Nos Iau gynta pob mis

Iau 7.00 - 9.00 pm

Ysgoldy Ebeneser, Lôn Foelgraig, LL61 5RJ

6 Tachwedd

MF31

YR WYDDGRUG Ail nos Iau pob mis

Iau 7.00 - 9.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA

13 Tachwedd

Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged D. S. Dydy ffïoedd y Cyrsiau Uwch Parhad ddim yn cynnwys defnyddiau’r cwrs. Mi fydd gwerslyfrau a CDau ar gael i’w prynu gan y tiwtor os bydd angen am £20. Mae’r ffioedd a nodir am y semester cyntaf yn unig, tan fis Chwefror 2015 (18 wythnos) Mae colofn Uned yn dangos yn fras (broadly) ar ba uned yn y Cwrs Uwch bydd y cyrsiau yma’n dechrau. 20

Lleoliad Location

Mi fydd hi’n bosib paratoi ar gyfer arholiad Defnyddio’r Gymraeg Uwch (Lefel A) yn y dosbarthiadau Meistroli, ond os byddwch chi eisiau gwybod mwy am gynnwys yr arholiad, paratoi gwaith ffolio ac ymarfer ar gyfer y papurau arholiad, mae Cwrs Tiwtorial ar gael fydd yn cyfarfod unwaith y mis o fis Tachwedd ymlaen. Mi fydd pob un o’r cyrsiau hyn am ddim. 21


MEISTROLI PARHAD LEFEL Hyfedredd 1 PROFICIENCY LEVEL 1 Côd Code

Lleoliad Location

MC09 ABERGELE MG10 ABERGWYNGREGYN MG11 BANGOR MG12 BANGOR MG13 BANGOR MC14 BAE COLWYN MG15 CRICIETH MD16 DINBYCH MC17 LLANDUDNO MG18 PORTHMADOG MG19 PWLLHELI MD20 RHUTHUN MD21 RHUTHUN MD22 Y RHYL MG23 TALYSARN MF24 TREFFYNNON MF25 YR WYDDGRUG MF26 YR WYDDGRUG MF27 YR WYDDGRUG MF28 YR WYDDGRUG + crèche

Diwrnod ac amser Canolfan Day & time Centre Mawrth 7.00 - 9.00 pm Mercher 9.30 - 12.30 Llun a Mercher 8.15 - 9.45 am Llun 7.00 - 9.00 pm Iau 9.15 - 1.00 Gwener 9.30 - 1.30 Llun a Mercher 1.00 - 3.00 Mercher 9.30 - 12.30 Mercher a Gwener 9.30 - 12.00 Iau 9.30 - 12.30 Iau 1.00 - 3.00 pm Llun 7.00 - 9.00 pm Gwener 9.30 - 12.30 Mawrth 9.30 - 12.30 Iau 9.30 - 12.00 Mercher 12.45 - 3.00 pm Llun 7.00 - 9.00 pm Mawrth 9.15 - 3.00 Mercher 9.15 - 12.00 Iau 1.00 - 2.45 pm

Uned Dechrau Unit Start

Coleg Cymunedol, LL22 7HT Yr Hen Felin LL33 0LP Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT Llyfrgell, Woodlands Road West, LL29 7DH Gwesty’r Marine LL52 0EA Canolfan Iaith Clwyd, LL16 3LG Pwll Nofio, LL30 1YR CIL De Gwynedd, Parc Busnes, LL49 9GB Y Bwtri, Y Maes, LL53 5HD Ysgol Brynhyfryd LL15 1EG Capel Pendre, Stryd y Ffynnon, LL15 1AH Llyfrgell, Stryd yr Eglwys, LL18 3AA Canolfan Gymunedol LL54 6HL Neuadd Eglwys San Pedr, CH8 7TS Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA Tŷ Pendre, Pwll Glas, CH7 1RA Canolfan Parkfields, Park Avenue, CH7 1RY

13

Ffi Fee

1. £44 2. £22 6 17.09.14 1. £56 2. £28 10 22.09.14 1. £52 2. £26 10 15.09.14 1. £44 2. £22 12 18.09.14 1. £68 2. £34 5 19.09.14 1. £68 2. £34 10 15.09.14 1. £68 2. £34 3 17.09.14 1. £56 2. £28 13 17.09.14 1. £80 2. £40 8 18.09.14 1. £56 2. £28 7 18.09.14 1. £44 2. £22 7 15.09.14 1. £44 2. £22 12 19.09.14 1. £56 2. £28 13 16.09.14 1. £56 2. £28 15 18.09.14 1. £50 2. £25 5 17.09.14 1. £48 2. £24 12 15.09.14 1. £44 2. £22 17 16.09.14 1. £76 2. £38 15 17.09.14 1. £54 2. £27 5 18.09.14 1. £40 2. £20 Ffi tan 2/15 1. Llawn / Full Fee until 2/15 2. Di-gyflog / Unwaged

tilt

16.09.14

Hyfforddiant ieithoedd a chyfieithu Training in languages & translation

Hyfforddiant ieithoedd a chyfieithu

Training in Languages and Translation

Mae project TILT yn rhan o’r rhaglen The TILT project is part of the Work Dysgu yn y Gweithle, a ariennir gan Based Learning programme, funded Gronfa Gymdeithasol Ewrop, drwy by the European Social Fund, through Lywodraeth Cymru. Mae hyfforddiant the Welsh Government. Accredited achrededig yn cael ei ddysgu ynHyfforddiant training is delivered through ieithoedd a chyfieithu ardaloedd Cydgyfeiriant Cymru (Sir Convergence areas of Wales Training the in languages & translation Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd ac (Anglesey, Conwy, Denbighshire Ynys Môn yng Ngogledd Cymru). Os and Gwynedd in North Wales). If ydych yn gwmni yn y sector preifat you are a private or third sector neu drydydd yn yr ardaloedd hyn, yna company based in these areas, then mae’r hyfforddiant o dan y rhaglen the training provided by TILT is fully wedi ei ariannu’n llawn drosoch. funded.

tilt

Fel rhan o raglen TILT, gallwn gynnig: - Hyfforddiant yn y Gymraeg ar lefelau cyflwyniadol, canolradd ac uwch. - Cyrsiau wedi’u teilwra at anghenion busnesau bach a chanolig Cymru.

As part of the the TILT programme, we can offer: - Welsh language training at introductory, intermediate and advanced levels. - Courses tailor-made for the needs of small and medium size businesses.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â: For more details, contact: Eryl Jones 01248 382752 eryl.jones@bangor.ac.uk

D.S. Dydy ffïoedd y Cyrsiau Meistroli Parhad ddim yn cynnwys defnyddiau’r cwrs. Mi fydd gwerslyfrau a CDau ar gael i’w prynu gan y tiwtor os bydd angen am £20. Mae’r ffioedd a nodir am y semester cyntaf yn unig, tan fis Chwefror 2015 (18 wythnos) Mae colofn Uned yn dangos yn fras (broadly) ar ba uned yn y Cwrs Meistroli bydd y cyrsiau yma’n dechrau 22

23


CYRSIAU I DDYSGWYR RHUGL (A SIARADWYR CYMRAEG) SGWRS A STORI / CYLCH SGWRSIO / CYLCH DARLLEN Mae’r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i ddysgwyr sy wedi gwneud y Cwrs Meistroli ymarfer ac ymestyn eu sgiliau iaith ymhellach. Mae’r cwrs hefyd yn addas ar gyfer rhai sy’n siarad Cymraeg fel mamiaith ond sy ddim yn teimlo’n hyderus yn defnyddio’r iaith ym mhob sefyllfa. Mae cwrs Sgwrs a Stori yn cynnwys llawer o ymarfer siarad, tipyn o ddarllen, gwrando a gloywi gramadeg, ac ychydig o ysgrifennu. Bydd siaradwyr gwadd yn ymweld â’r dosbarth o dro i dro hefyd. Yn y Cylch Darllen, byddwch chi’n darllen a thrafod llyfrau amrywiol: cyfle i ymestyn eich iaith ac i fagu hyder wrth ddarllen a siarad Cymraeg, ac i fwynhau storïau da ar yr un pryd.

GLOYWI IAITH

CYRSIAU CYFRWNG CYMRAEG

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar ramadeg yr iaith a dod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio gwahanol gyweiriau’r iaith, yn enwedig Cymraeg ffurfiol.

Un o’r ffyrdd gorau i ddysgwyr symud ymlaen efo’r iaith ydy trwy ddysgu pwnc arall trwy gyfrwng y Gymraeg, e.e. ARCHAEOLEG GOGLEDD CYMRU 3 Darlithydd: Rhys Mwyn

CYMRU A’R TUDURIAID Darlithydd: Bob Morris

Cyfres o ddarlithoedd yn edrych ar ddarganfyddiadau diweddar yn y maes archaeoleg yng Ngogledd Cymru. Cyfle hefyd i drafod arwyddocâd y darganfyddiadau yma ac i ddysgu mwy am y tirlun archaeolegol a hanesyddol.

Yn y cwrs hwn, byddwn yn edrych ar themâu allweddol y cyfnod: brenhiniaeth a rhyfel, crefydd, patrwm cymdeithas, gwaith a hamdden, diwylliant a choelion, ac wrth gwrs yn olrhain hanes Harri Tudur ei hun.

CIPOLWG AR LENYDDIAETH CYMRU Darlithydd: Aled Lewis Evans

CYMRU A’R RHYFEL BYD CYNTAF Darlithydd: Bob Morris

Cyfle i astudio, mwynhau ac ymateb i ddarnau amrywiol o lenyddiaeth o gyfnodau gwahanol, ac efallai rhoi cynnig ar ysgrifennu rhywbeth eich hun.

CYFFRO CELF Darlithydd: Brenda Jones

Cyfle i drafod pob math o agweddau ar ddarluniau: elfennau celf, hanes, artistiaid Cymraeg a Chymreig a’r cysylltiad rhwng delweddau a geiriau.

A hithau’n gan mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Mawr, byddwn yn edrych ar yr effaith a gafodd y rhyfel ar bobl a bywyd Cymru ac ar ddylanwad pellgyrhaeddol y rhyfel ar economi, gwleidyddiaeth, trefn gymdeithasol a diwylliant y wlad.

Y BYD BYW Darlithydd: Elen Huws

Byddwn yn ymdrin ag agweddau amrywiol ar gyfoeth byd natur Cymru a thu hwnt: mynydddir uchel, twyni tywod, mawnogydd, ogofâu, ynysoedd, ac ati; cynefinoedd arbennig a rhywogaethau diddorol; chwedloniaeth a bywyd Cymru mewn oesoedd a fu.

Geirfa darlithydd - lecturer delwedd - image diwydiant - industry diwylliant - culture elfen - element gloywi - to polish gwleidyddiaeth - politics hyderus - confident llenyddiaeth - literature mawnog - peat bog oesoedd canol - middle ages rhoi cynnig ar - to have a go rhywogaeth - species siaradwr gwadd - guest speaker twyni tywod - sand-dunes ymdrin â - to deal with ymestyn - to extend

agweddau - aspects allweddol - key amgylchedd - environment amrywiol - varied arwyddocâd - significance brenhiniaeth - monarchy celf - art coelion - beliefs crefydd - religion cyflwyniad - introduction cyfnod - period cyfoeth - wealth cyfrwng - medium cymdeithasol - social cynefin - habitat cyweiriau - registers chwedloniaeth - mythology darganfyddiad - discovery 24

25


DYSGWYR RHUGL Lefel Hyfedredd 2 PROFICIENCY LEVEL 2

DYSGWYR RHUGL Lefel Hyfedredd 2 PROFICIENCY LEVEL 2

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Canolfan Day & time Centre

Dechrau Start

Ffi Fee

Côd Code

Lleoliad Location

Diwrnod ac amser Canolfan Day & time Centre

SC01

BAE COLWYN Sgwrs a Stori

Mawrth 9.30 - 12.00

Neuadd y Dref, Ffordd Rhiw, LL29 7TE

30.09.14 (16 cyfarfod)

1. £70 2. £35

SF16

YR WYDDGRUG Cylch Darllen

Llun 7.00 - 9.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, 29.09.14 CH7 1RA (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

BANGOR Y Byd Byw

SF17

SG02

Mawrth 10.00 - 12.00

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

30.09.14 (10 cyfarfod)

1. £40 2. £20

YR WYDDGRUG Sgwrs a Stori

Mawrth 10.00 - 12.00

Tŷ Pendre, Pwll Glas, 30.09.14 CH7 1RA (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

SF18

Mawrth 10.00 - 12.30

Tŷ Pendre, Pwll Glas, 30.09.14 CH7 1RA (10 cyfarfod)

1. £50 2. £25

SG03

BANGOR Gwella Gramadeg

Mawrth 12.45 - 2.15

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

30.09.14 (10 cyfarfod)

1. £30 2. £15

YR WYDDGRUG Gwerthfawrogi Llenyddiaeth

SF19

YR WYDDGRUG Gloywi Iaith

Mawrth 1.00 - 3.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, 30.09.14 CH7 1RA (10 cyfarfod)

1. £40 2. £20

SF20

SG04

BANGOR Gloywi Iaith

Mawrth 6.30 - 8.00 pm

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, LL57 1UT

30.09.14 (10 cyfarfod)

1. £30 2. £15

YR WYDDGRUG Archaeoleg Gogledd-Ddwyrain Cymru 2

Mercher 1.00 - 3.00 pm

Tŷ Pendre, Pwll Glas, 01.10.14 CH7 1RA (10 cyfarfod)

1. £40 2. £20

SG05

BOTWNNOG Sgwrs a Stori

Gwener 10.00 - 12.00

Congl Meinciau LL53 8RA

03.10.14 (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

SC06

CONWY Cylch Darllen

Llun 7.00 - 9.00 pm

Ysgol Porth y Felin LL32 8FZ

29.09.14 (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

SG07

CRICIETH Gwener Archaeoleg Gogledd 10.00 - 12.00 Cymru 3

Gwesty’r Marine LL52 0EA

03.10.14 (10 cyfarfod)

1. £40 2. £20

SC08

CYFFORDD Llun 10.00 - 12.00 LLANDUDNO Cymru a’r Tuduriaid

Canolfan Hamdden LL31 9XY

29.09.14 (10 cyfarfod)

1. £40 2. £20

SD09

DINBYCH Sgwrs a Stori

Mercher 7.00 - 9.00 pm

Canolfan Iaith Clwyd, 01.10.14 LL16 3LG (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

SM10 LLANFAIRPWLL Cymru a’r Rhyfel Mawr

Mercher 10.00 - 12.00

Ysgoldy Ebeneser, Lôn Foelgraig LL61 5RJ

01.10.14 (10 cyfarfod)

1. £40 2. £20

SM11 LLANGEFNI Cyffro Celf

Mercher 11.00 - 1.00

Oriel Môn LL77 7TQ

01.10.14 (10 cyfarfod)

1. £40 2. £20

Iau 9.30 - 11.30 am

Welfare House LL20 8RA

02.10.14 (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

Y Ganolfan LL49 9LU

29.09.14 (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

SD12

LLANGOLLEN Sgwrs a Stori

SG13

PORTHMADOG Llun Gloywi Iaith / Cylch 10.00 - 12.00 Darllen

Ffi Fee

1. Llawn / Full / 2. Di-gyflog / Unwaged

SW14 WRECSAM Sgwrs a Stori

Mercher 7.00 - 9.00 pm

Saith Seren, Ffordd Caer, LL13 8BG

01.10.14 (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

SW15 WRECSAM Sgwrs a Stori

Iau 1.00 - 3.00 pm

Saith Seren, Ffordd Caer, LL13 8BG

02.10.14 (16 cyfarfod)

1. £56 2. £28

1. Llawn / Full / 2. Di-gyflog / Unwaged 26

Dechrau Start

27


NODIADAU - NOTES FFÏOEDD

FEES

ASESU

ASSESSMENT

1. Mae’r ffïoedd a nodir am hanner cyntaf y flwyddyn yn unig (o Fedi tan Chwefror). Mi fydd y cyrsiau’n parhau drwodd i dymor yr haf ac mi fyddwn ni’n casglu’r ffïoedd ar gyfer ail hanner y flwyddyn ym mis Chwefror. 2. Mae’n arbed llawer o waith gweinyddol os bydd ffïoedd yn cael eu talu’n llawn ar ddechrau’r cwrs, ond mae’n bosib trefnu i dalu mewn rhandaliadau mewn achosion arbennig 3. Mae’r gostyngiad “Di-gyflog” ar gael i unrhywun sy ddim yn gyflogedig neu sy’n derbyn budd-dâl fel cymorth incwm, budd-dâl anabledd, ac ati. 4.Cronfa Ddysgu Cymraeg i Oedolion Os ydy eich incwm cartref yn llai na £25,000, mae’n bosib byddwch chi’n medru cael cymorth efo costau sy’n gysylltiedig â’r cwrs, e.e. deunyddiau, gofal plant, teithio, ac ati. Bydd ffurflenni cais ar gael yn y dosbarthiadau. Hefyd mae cymorth arbennig ar gael efo ffïoedd y cyrsiau dwys iawn (Superwlpan, Superpellach, ac ati) mewn rhai achosion. Cysylltwch efo’r swyddfa ym Mangor am fanylion.

1. The fees quoted are for the first half of the year only (from September to February). Courses will continue through to the summer term and fees will be collected in February for the second half of the year. 2. It saves us a lot of administrative work if fees are paid in full at the start of the course, but payment in instalments can be arranged in special circumstances. 3. The reduced “Unwaged” rate is available to those who are not in paid employment or who are receiving benefits such as income support, disability benefit, etc. 4. Welsh for Adults Learning Fund If your household income is less than £25,000, you could be entitled to support with courserelated costs, e.g. materials, childcare, travelling, etc. Application forms will be available in the classes. There is some funding also available for those attending the very intensive courses (Superwlpan, Superpellach, etc) in certain cases. Please contact the Bangor office for details.

Mae’r tiwtoriaid yn asesu eu myfyrwyr yn barhaus ac yn monitro eu cynnydd er mwyn penderfynu faint o waith i’w wneud ar unrhyw bwynt a phryd i symud ymlaen at y cam nesa. Ar y cyrsiau Wlpan a Phellach, mae gynnon ni gynllun i chi asesu eich cynnydd eich hunan hefyd, ac mi fedrwch chi ennill credydau Agored Cymru trwy gymryd rhan yn y cynllun hwnnw. Mi fydd hi’n bosib i chi sefyll arholiadau allanol, os byddwch chi isio. Arholiadau Defnyddio’r Gymraeg Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru ydyn nhw, a dyma lle mae’r gwahanol lefelau’n ffitio i mewn i raglen y cyrsiau:

Tutors continuously assess their students and track their progress in order to determine how much work to do on any particular point and when to move on to the next step. On the Wlpan and Pellach courses, we also have a scheme where you can assess your own progress, and you can gain Agored Cymru credits by taking part in this scheme. You will be able to take external examinations, if you so wish. These are the Welsh Joint Education Committee’s Use of Welsh examinations, and this is where they fit into our programme of courses:

Mynediad: Hanner cynta’r Wlpan

Entry: First half of Wlpan

Sylfaen: Diwedd yr Wlpan / Dechrau Pellach

Foundation: End of Wlpan / Early Pellach

Canolradd: Diwedd Pellach / Dechrau Uwch (ar yr un safon â TGAU)

Intermediate: End of Pellach / Early Uwch (equivalent to GCSE)

Uwch: Diwedd Meistroli (ar yr un safon â Lefel-A)

Higher: End of Meistroli (equivalent to A-level)

Does dim rhaid i chi sefyll arholiad o gwbl, ond mi fyddan nhw ar gael i chi os byddwch chi isio nod penodol i weithio tuag ato.

There is no obligation at all on you to take an examination, but they are available to you if you wish to have a specific target to aim for.

MYNEDIAD

ACCESS

Hyd y medrwn ni, dan ni ddim ond yn defnyddio canolfannau lle nad oes anawsterau mynediad. Eto i gyd, does dim cyfleusterau priodol bob amser ar gael mewn rhai ardaloedd. Os ydy grisiau ac ati’n achosi problemau i chi, wnewch chi gysylltu â’r Tiwtor-Drefnydd lleol ymlaen llaw i gael cyngor ynglŷn â’r canolfannau mwya addas ar eich cyfer chi.

As far as we can, we only use centres where there are no access difficulties. However, in some areas appropriate facilities are not always available. If stairs etc. cause you problems, please contact your local area Tutor-Organiser in advance for advice as to which centres are best suited to your needs.

DYDDIADAU’R TYMHORAU / TERM DATES Gwyliau Hanner Tymor

27/10/14 – 31/10/14

Half-term holiday

Diwedd Tymor yr Hydref

19/12/14

End of Autumn Term

Dechrau Tymor y Gwanwyn

12/1/15

Start of Spring Term

Gwyliau Hanner Tymor

16/2/15 – 20/2/15

Half-term holiday

Diwedd Tymor y Gwanwyn

27/3/15

End of Spring Term

Dechrau Tymor yr Haf

13/4/15

Start of Summer Term

Gwyliau Hanner Tymor

25/5/15 – 29/5/15

Half-term holiday

28

29


CYRSIAU ARBENNIG

Ffurflen Gofrestru Cyrsiau Cymraeg i Oedolion Registration Form Welsh for Adults Courses

YSGOLION UNDYDD - ONE-DAY SCHOOLS Cyfle arbennig i chi ymarfer a chyfarfod â dysgwyr eraill. Manylion gan eich tiwtor neu’ch trefnydd lleol. A great opportunity to practise and meet other learners. Details from your tutor or from your local organiser. BANGOR 15 TACHWEDD / NOVEMBER 2014 LLANELWY / ST ASAPH 22 TACHWEDD / NOVEMBER 2014 PWLLHELI 31 IONAWR / JANUARY 2015 CONWY 7 CHWEFROR / FEBRUARY 2015 WRECSAM CHWEFROR / FEBRUARY 2015 LLANGEFNI MAWRTH / MARCH 2015

D.S. Mae hi hefyd yn bosib cofrestru ar-lein trwy fynd i www.bangor.ac.uk/cio a dilyn dolen “Chwilio am gwrs”. Mae croeso i gofrestru trwy e-bost neu dros y ffôn hefyd: mae’r manylion cyswllt isod. N.B. You can also register on-line by going to www.bangor.ac.uk/cio and following the “Course Finder” link. You are also welcome to register by e-mail or over the phone: the contact details are below. Côd y Cwrs Course Code Lleoliad y Cwrs Location of Course Enw Name (Mr/Ms)

YSGOL GALAN - NEW YEAR SCHOOL Cwrs adolygu 3 diwrnod i roi cychwyn da i’r flwyddyn. A 3 day refresher course to kick start the new year. BANGOR 6 - 8 Ionawr / January 2015 YR WYDDGRUG / MOLD 6 - 8 Ionawr / January 2015

Cyfeiriad Address

Cyfeiriad E-bost E-mail Address

YSGOL BASG – EASTER SCHOOL Cwrs adolygu ac ymarfer 3 diwrnod ar ddechrau gwyliau’r Pasg. A 3 day revision and practice course at the start of the Easter holidays. CONWY

2014 -2015

30 Mawrth – 1 Ebrill 2015 / 30 March – 1 April 2015

YSGOLION HAF - SUMMER SCHOOLS Cyfle ardderchog i roi hwb ymlaen i’ch Cymraeg trwy astudio’n ddwys ar ysgol haf. Cychwyn da i chi hefyd os ydych chi’n ddechreuwr rhonc. An excellent opportunity to give your Welsh a boost with some intensive study on a summer school. A good head start too for complete beginners. BANGOR

Dechreuwyr rhonc Complete beginners Pob lefel arall All other levels

PWLLHELI

Pob lefel (gan gynnwys dechreuwyr rhonc) 6 - 10 Gorffennaf 2015 All levels (including complete beginners) 6 - 10 July 2015

YR WYDDGRUG / MOLD

Pob lefel (gan gynnwys dechreuwyr rhonc) 6 - 10 Gorffennaf 2015 All levels (including complete beginners) 6 - 10 July 2015

15 Mehefin - 3 Gorffennaf 2015 15 June - 3 July 2015 22 Mehefin - 3 Gorffennaf 2015 22 June - 3 July 2015

Rhif ffôn Tel No. Os dach chi am fynd ar gwrs efo crèche ac isio dwad â phlant yno, wnewch chi nodi enw(au) ac oed y plant. If you are coming on a course with a crèche and wish to bring children there, will you note the name(s) and age(s) of the children.

Os nad ydach chi’n siŵr pa gwrs i’w wneud cysylltwch â’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. If you’re not sure which course to follow contact the Welsh for Adults Centre.

01248 382752 / e.hughes@bangor.ac.uk Wnewch chi gofrestru ar gyfer y dosbarth o’ch dewis mor fuan â sy’n bosib, os gwelwch chi’n dda? Will you please register for the course of your choice as soon as possible? Peidiwch ag anfon pres efo’r ffurflen, os gwelwch yn dda. Mi fyddwn ni’n trefnu i’r ffïoedd gael eu casglu ar ddechrau’r cwrs. Please do not send any money with your form. We will arrange collection of fees at the start of the course. Lle wnaethoch chi weld y rhaglen yma? Where did you see this programme?

Manylion / Details: 01248 382752 30

31


32

Elwyn Hughes Cyrsiau Cymraeg Prifysgol Bangor BANGOR Gwynedd LL57 1UT

Welsh Courses September 2014/ Rhaglen Cyrsiau Cymraeg Medi 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you