Page 1

Mehefin June 2013 Defnyddiwch eich Cymraeg! Use your Welsh!

Newyddlen i Ddysgwyr Learners Newsletter Be sy’ ’mlaen … What’s on …

0


Newyddion …

Dosbarth Brenda Jones (tiwtor) yn ymweld â Neuadd Prichard-Jones, Niwbwrch

Yn ddiweddar aeth grŵp dysgwyr Bangor (tua ugain) i Neuadd Prichard-Jones yn Niwbwrch, Sir Fôn. Mi gaethon ni sgwrs yng Nghymraeg am Syr John Prichard-Jones ac wedyn taith o gwmpas y Neuadd. Dyn lleol, tlawd oedd Syr John. Ar ôl iddo fo weithio mewn siopa yn yr ardal, mi wnaeth o symud i Loegr. Yn Llundain, mi gaeth o swydd fel prynwr yn siop adrannol Dickens and Jones yn Regent Street. Cyn iddo fo ymddeol (retire), roedd o’n bartner cyfoethog yn y cwmni. Ond, doedd o ddim wedi anghofio ei wreiddiau (origins). Yn 1905 mi wnaeth o adeiladu’r Neuadd (yn cynnwys llyfrgell di dâl) a chwe bwythyn i bobl leol. Mae’n amlwg bod y Neuadd yn dal yn galon y gymuned, mae ’na gofeb addas iddo fo a’i weledigaeth (vision). Diolch i Gerry Sanger am y darn

Diolch i’r trefnwyr am fore diddorol ac addysgol (educational).

IAITH AR DAITH WELSH ON TOUR Fel rhan o’r Iaith ar Daith cynhaliwyd sgwrs a thaith i Farndon ar ôl y sesiwn siarad arferol sy ar fore Sadwrn yng Nghanolfan Garddio Bellis, Holt. Aeth wyth ohonon ni i Farndon efo Mark Leah, (archeolegydd (archaeologist) dysgwr ac i glywed mwy am hanes y Rhufeiniaid pan oeddynt yn byw yn Farndon. Daeth Mark â chrochenwaith Rhufeinig i’w harddangos hefyd; ond dyna oedd y tro cyntaf i mi gael gafael ynddynt! Mae Mark yn bwriadu gwneud taith arall yn ystod yr haf eleni. Croeso i bawb!

Taith Rufeinig 04.05.13

Tae Kwondo Cymraeg 07.05.13 Er mwyn ymarfer 'Gorchmynion' (commands) yn y dosbarth, penderfynais ddefnyddio sgiliau un o'm myfyrwyr, David Baker, mewn sesiwn Tae Kwondo. Ar ôl cyflwyno llawer o symudiadau i’r grŵp yn defnyddio gorchmynion yn Gymraeg - gwnaeth David, (sy'n cynnig dosbarthiadau Tae Kwondo yn ardal Wrecsam) arddangosiad ar ben ei hun i orffen. Mwynhaodd pawb y profiad, ond roedd rhai, gan gynnwys fi wedi blino erbyn diwedd y sesiwn! Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn dysgu'r sgil ac isio ymuno â dosbarth yn ardal Wrecsam yna cysylltwch â 'Matrix Tae Kwondo' www.matrix-taekwondo.co.uk Ro Ralphes

Rhannwch eich lluniau a’ch hanes efo ni learncymraeg@bangor.ac.uk  01248 383 928

1


Jean Taylor

Grace Greenow

Olaia Zarketa

Phillip Moore

Nia Parry (Cariad @ iaith a Hwb) oedd cyflwynydd y noson. Cyflwynwyd gwobrau i ddysgwyr ar lefelau Mynediad, Sylfaen a Chanolradd. Dewiswyd un enillydd pellach o bob lefel ar draws yr holl golegau. Cafwyd dwy wobr yng nghystadleuaeth ‘Dosbarth y flwyddyn’ ac roedd cyfle i’r dysgwyr ddiolch i’w tiwtoriaid am eu Pauline Homer gwaith caled trwy gydol y flwyddyn drwy enwebu tiwtor o bob coleg ar gyfer teitl ‘Tiwtor y flwyddyn’. Darparwyd adloniant gan Lowri Mair Jones, un o diwtoriaid Coleg Menai a rhoddwyd y cyfle i bawb weld gweithiau buddugol y dysgwyr o Eisteddfod y Dysgwyr. Yn ogystal â chlywed am lwyddiant y dysgwyr yn eu harholiadau. Fel rhan o gystadleuaeth dosbarth y flwyddyn cafwyd blas difyr iawn o ‘noson oscars’ dosbarth Mynediad 1 Pwllheli.

Shelley Giddings

Christina Kotkowicz

Dyma lun o 'Bethan Muir' Mae Bethan yn aelod mewn dosbarth uwch yng Nghanolfan Iaith Clwyd yn Ninbych.

Yvonne McGrath

Bu'n dathlu ei phen-blwydd yn 99 oed yn ddiweddar a bu dathliad yn

Y tiwtoriaid

y dosbarth. Mae Bethan yn parhau i yrru ei hun i'r dosbarth ac mae hi'n cymryd diddordeb mawr mewn rasio ceffylau.

Yn y llun gwelir Huw Garmon, seren y ffilm Hedd Wyn, efo Pauline Owen (tiwtor), Bronwen Wright (Meistroli parhad yr Wyddgrug), a Ken Johnson (Meistroli Parhad y Fflint) fynychodd y noson ddiddorol yma.

Dyma Robat Gruffydd efo Ken Johnson ac Ed Reid o ddosbarth Meistroli parhad y Fflint a`u tiwtor Nesta Ellis. Dyma Angharad Tomos efo Kate Morrow (tiwtor), Cynthia Fenton (dosbarth llenyddiaeth Yr Wyddgrug) a Budge English (Meistroli Parhad Yr Wyddgrug).

Enillwyr y Cwis – (wele isod yn y llun) Teri, Chris, Bryn, Val a Nigel Mi gawson ni noson ardderchog yn nhafarn y Dderwen 22/05/13. Cwis Tegeingl ac C3 – efo rowndiau gwahanol a 2 gêm "Cyfri Lawr". Criw hwyliog iawn! Diolch i John Les a`r teulu am y croeso, y wobr, ac am gael benthyg y geiriadur! Val o Babell (dosbarth Uwch parhad Treffynnon) oedd y person lwcus enillodd botel o win gorau`r Dderwen! Roedd y cwis yn rhan o fis Iaith ar Daith Siroedd Fflint a Wrecsam.

Taith ‘VIP’ i ddysgwyr o gwmpas maes yr Eisteddfod Genedlaethol Cynllun sy’n cyflwyno’r Brifwyl mewn ffordd wahanol i ddysgwyr Cael eich tywys gan fentor am 2 awr i weld gwahanol agweddau o’r Eisteddfod na fyddech chi’n eu gweld fel arfer megis gweithgareddau cefn y llwyfan, ystafell y Wasg, ystafell cyngor yr Eisteddfod ac o bosib cwrdd yr 2 Archdderwydd!! Os oes diddordeb gyda chi cysylltwch â Catrin Evans, Swyddog y Dysgwyr ar  0845 4090 300  catrin@eisteddfod.org.uk


Digwyddiadau What’s on

GWYNEDD

Be? / What?

Lle?/ Where?

Pryd? / When?

Cymraeg i’r teulu Welsh for the family Trip i bawb Trip for all

Gelli Gyffwrdd, Felinheli, Greenwood Forest Park, Felinheli Cyswllt Contact: Billie Owens n.owens@fc.harlech.ac.uk Cyfarfod ym maes parcio meeting at SAIN car park yn Llandwrog LL54 5TG Cyswllt Contact: June Parry neu Helen Roberts ar  01758 701 385  hroberts@gllm.ac.uk cyn before 04/06/2013 Bws yn cychwyn o Bus starting from Llangefni Cyswllt Contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk ychydig o lefydd ar ôl a few places left

08/06/13 dydd Sadwrn Saturday Amser i’w gadarnhau Time TBC 11/06/13 dydd Mawrth Tuesday 10.00am

Cyfarfod maes parcio gorsaf y trên bach Meeting the car park by the train station Cyswllt Contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk

23/06/13 dydd Sul Sunday 1.30pm

DYSGWYR COLEG MEIRION-DWYFOR Ymweliad â A visit to Stiwdio Cwmni SAIN Addas ar gyfer dysgwyr lefel Sylfaen a Chanolradd. Suitable for Foundation and Intermediate level Trip i Llyfrgell Genedlaethol Trip to the National Library Aberystwyth a chinio and lunch. Taith dywys guided tour o gwmpas y Llyfrgell (yn Gymraeg) around the library (In Welsh) hefyd ymweld â’r dre also visiting the town centre £10.00 am y bws bus Cyfres Mynd am dro bach Waunfawr Bontnewydd Short Walk and Talk series Tua apx 1 - 1½ awr hour Paned ar y diwedd Cuppa at the end Noson Gwis Quiz Night Ysgol Haf Bangor Summer School. Bwyd ar gael o Food available from 6.15pm ymlaen onwards. Croeso i bawb All welcome Prynhawn Sgwrsio Ysgol Haf Bangor Bangor Summer School afternoon chat Croeso i bawb All welcome DYSGWYR COLEG MEIRION-DWYFOR Ymweliad â Chanolfan Iaith Nant Gwtheyrn. Cyfle i ddysgu am hanes y Nant a chael cinio yn Caffi Meinir An opportunity to learn about the Nant and have lunch in Caffi Meinir. £4.00 a phris cinio plus cost of lunch.

Tŷ Golchi ar y ffordd allan o Fangor ger on the way out of Bangor by Y Felinheli Cyswllt Contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk

15/06/13 dydd Sadwrn Saturday 9.00am - 4.30pm

25/06/13 nos Fawrth Tuesday night 7.00pm 27/06/13 pnawn Iau Thursday afternoon 4.00pm

Cyfarfod yn y maes parcio uwchben y Nant Meeting in the car park above the Nant Enwau i Names to Helen Roberts  01758 701 385  hroberts@gllm.ac.uk erbyn by 24/06/13

28/06/13 dydd Gwener Friday 10.30am

Lle? / Where? The Railway, Llangefni Cyswllt Contact: Non  01248 725 731  iaith@mentermon.com

Pryd? / When? 12/06/13 Mercher Wednesday 8.00pm

Clwb Pêl-droed Llangefni Football Club Cyswllt Contact: Non  01248 725 731  iaith@mentermon.com

13/06/13 Iau Thursday 8.00pm

Tafarn y Rhos Pub Rhostrehwfa Cyswllt Contact: Non  01248 725 731  iaith@mentermon.com

14/06/13 nos Wener Friday 8.00pm

YNYS MÔN / ANGLESEY Be? / What? Gŵyl Cefni Festival Cwis Quiz yn y Railway – nos Fercher Tocyn Tickets: £3.00 ar werth sold at Neuadd y Dre Town Hall, Tafarn y Rhos, Cwpwrdd Cornel a’r Clwb Pêl-droed Football Club Gŵyl Cefni Festival - Dwi methu stopio siarad am bêl-droed Can’t stop talking about football (drama) Tocyn Tickets: £3.00 ar werth sold at Neuadd y Dre Town Hall, Tafarn y Rhos, Cwpwrdd Cornel a’r Clwb Pêl-droed Football Club Gŵyl Cefni Festival 12-15/06/13 Gig Wil Tân Tocyn Tickets: £6.00 ar werth sold at Neuadd y Dre Town Hall, Tafarn y Rhos, Cwpwrdd Cornel a’r Clwb Pêl-droed Football Club

3


YNYS MÔN / ANGLESEY Be? / What? Gŵyl Cefni Festival 12-15/06/13 Hwyl i’r Plant Fun for Kids – Stori efo Selog, Sali Mali a Peppa Pinc … with popular TV characters Gŵyl Cefni Festival - Vintage Magpie, Dafydd Iwan, Bryn Fôn, Y Moniars. Dewch a chadair! Music Entertainment. Bring a chair! Gŵyl Cefni Festival - Adloniant Nos Evening entertainment Beth Frazer a The Howling Black Mynediad AM DDIM Admission FREE

Lle? / Where? Llyfrgell Llangefni Library Cyswllt Contact: Non 01248 725 731  iaith@mentermon.com Maes Parcio’r Bull Car Park, Llangefni Cyswllt Contact: Non 01248 725 731  iaith@mentermon.com Tafarn y Bull Pub Llangefni Cyswllt Contact: Non 01248 725 731  iaith@mentermon.com

Pryd? / When? 15/06/13 pnawn Sadwrn Saturday afternoon 12.30pm 15/06/13 pnawn Sadwrn Saturday afternoon 2.00 - 6.00pm 15/06/13 Nos Sadwrn Saturday night 6.00pm ymlaen onwards

Lle? / Where? Superbowl, Llandudno Cyswllt Contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk Mân cychwyn i’w gadarnhau Starting point to be confirmed Cyswllt Contact: Ceri Menter Iaith Conwy  01492 642 357  ceri@miconwy.org 

Pryd? / When? 19/06/13 nos Fercher Wednesday 7.45pm 29/06/13 dydd Sadwrn Saturday 10.00am

CONWY Be? / What? Bowlio 10 pin bowling £4.00 am 2 gêm for two game. Rhaid bwcio lle erbyn you must book your place by 04/06/13 Teithiau Cerdded Codi’r Crwst Heritage Walks Cerdded mynydd â bryn efo Mountain and hill walking with Bedwyr ap Gwyn

SIR DDINBYCH / DENBIGHSHIRE Be? / What? Noson Gymdeithasol Clwb Cymraeg Y Rhyl Social Evening for Rhyl Welsh learners

Tê prynhawn Afternoon tea Yng nghwmni with Susannah Gee & Mrs Alethia Eliza Pierce. Pawb i wisgo Everyone to wear Vintage Noson Blasu Gwin a Siocled Wine Tasting with Chocolate Evening gyda with Marcus Robinson a and Siop Siocled Dinbych Tocyn Ticket £12.00 Stomp Farddol Poetry Slam Croeso cynnes i ddysgwyr Tocyn £5.00

Lle? / Where? Tafarn Ffordd Derwen Pub, Y Rhyl Cyswllt Contact: Llinos Jones  01492 546 666 est 545  jones10l@gllm.ac.uk Festri Capel Mawr Chapel (Vestry) Dinbych Denbigh Cyswllt Contact: Nerys Ann  01745 814 950 Tafarn Y Guildhall Pub Cyswllt Contact:

Pryd? / When? 07/06/13 nos Wener Friday 7.00pm

Gerallt ar on  01745 812822  gerallt@menterdinbych.org

09/06/13 dydd Iau Thursday 2.30 - 4.00pm 20/06/13 nos Iau Thursday night 7.00pm

Felin Brwcws Brookhouse Mill, Dinbych Cyswllt Glain Roberts  01745 812822 neu glain@menterdinbych.org

21/06/13 nos Wener Friday 7.00pm

Lle? / Where? Canolfan Gymunedol Bistre, Bwcle Bistre Community Centre Cyswllt Contact: Bethan Menter Iaith Fflint  07811 293 884  rhian@menteriaithsiryfflint.org Llyfrgell y Fflint Library Cyswllt Contact: Menter Iaith Fflint  01352 744 040  elan@menteriaithsiryfflint.org Llyfrgell Cei Conna Connah’s Quay Library Cyswllt Contact: Menter Iaith Fflint  01352 744 040  elan@menteriaithsiryfflint.org Pwll Cei Conna Connah’s Quay Pool Cyswllt Contact: Menter Iaith Fflint  01352 744 040  elan@menteriaithsiryfflint.org

Pryd? / When? Yn dechrau starting 03/06/13 am 6 wythnos weeks dydd Llun Monday 1.00 - 2.00pm 06/06/13 dydd Iau Thursday 10.30 - 11.30am 13/06/13 dydd Iau Thursday 10.30-11.30am

SIR Y FFLINT / FLINTSHIRE Be? / What? Tylino Babi Baby Massage

Ail gydied yn y Gymraeg Get in touch with your Welsh – gweithgareddau i blant cyn oed ysgol A series of activities for pre-school children! Ail gydied yn y Gymraeg Get in touch with your Welsh – gweithgareddau i blant cyn oed ysgol A series of activities for pre-school children! Ail gydied yn y Gymraeg Get in touch with your Welsh – gweithgareddau i blant cyn oed ysgol A series of activities for pre-school children!

20/06/13 dydd Iau Thursday 10.30 - 11.30am

4


SIR Y FFLINT / FLINTSHIRE Be? / What? Ail gydied yn y Gymraeg Get in touch with your Welsh – gweithgareddau i blant cyn oed ysgol A series of activities for pre-school children!

Lle?/ Where? Clwb Corws Shotton Corus Social Club Cyswllt Contact: Menter Iaith Maelor  01352 744 040  elan@menteriaithsiryfflint.org Coleg Llaneurgain Northop College Cyswllt Contact: Liz Williams  01244 831531 est ext 4188  williael@deeside.ac.uk

Pryd? / When? 27/06/13 dydd Iau Thursday 10.30 - 11.30am

Llyfrgell y Rhos Library Cyswllt Contact: Menter Iaith Maelor  01978 363 791  sioned@menteriaithmaelor.org

03/06/2013-08/07/2013 dydd Llun Monday 10.30-11.30am

Be? / What? Mam a’i phram cadw’n heini gyda’r pram Keep fit with your pram!

Lle?/ Where? Dyfroedd Alun Waters Cyswllt Contact: Menter Iaith Maelor  01978 363 791  sioned@menteriaithmaelor.org

Helfa Drysor Treasure Hunt

Tafarn Y Saith Seren Pub Wrecsam Cyswllt Contact: Siôn Aled, Clwb DAW (Dysgwyr Ardal Wrecsam),  07901 653501 geirda@yahoo.co.uk

Pryd? / When? 05/06/2013-26/06/2013 bob dydd Mercher every Wednesday 10.30-11.30am 21/06/13 nos Wener Friday night 7.00pm

BBQ a Hwyl a Sbri fun evening tocyn ymlaen llaw ticket purchased before the event £5.00 gan eich tiwtor from your tutor AM DDIM i bawb sy’n mynychu’r ysgol haf FREE to all that attends the summer school Ail gydied yn y Gymraeg Get in touch with your Welsh – gweithgareddau i blant cyn oed ysgol A series of activities for pre-school children!

04/07/13 nos Iau Thursday night 5.30pm ymlaen onwards

WRECSAM

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat GWYNEDD Be? / What? Sgwrs a Pheint Pint & Chat Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Lle? / Where? Tafarn Half Way Pub, Talsarn, Gwynedd Capel y Ffynnon Chapel, Bangor Map o’r lleoliad Map of the location: www.capelyffynnon.org Palas Print, Caernarfon Cyswllt Contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk Caffi Big Rock Café, Porthmadog Caffi Fitzpatrick Café, Bethesda  01248 388 248

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Y Felin Sgwrsio, Y Felinheli  01248 388 248

Peint a Sgwrs Pint & Chat

Tafarn Douglas Arms Bethesda  01248 388 248

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Canolfan CIP 8. Ffordd Caerdydd, Pwllheli  01248 388 248 Caffi Crochan Blasus Melting Pot Café Penygroes Cyswllt Contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk

Pryd? / When? bob nos Fercher every Wednesday night 7.00 - 8.30pm dydd Sadwrn olaf o bob mis last Saturday of every month 11.00am - 12.00pm il Yr 2 ddydd Gwener o bob mis nd 2 Friday of every month 9.45am bob dydd Sadwrn every Saturday 10.30am - 12.30pm af dydd Sadwrn 1 o bob mis st 1 Saturday of every month 11.00am - 12.00pm bob dydd Sadwrn every Saturday 11.00am - 12.30pm bob dydd Gwener every Friday 11.00-12.30pm 8.00 - 9.00pm ydd 3 dydd Llun o bob mis rd 3 Monday of every month 10.30am - 12.30pm bob dydd Sadwrn every Saturday il Yr 2 ddydd Gwener o bob mis nd 2 Friday of every month 9.45am

5


YNYS MÔN / ANGLESEY Be? / What? Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Pryd? / When? 04/06/13 Dydd Mawrth Tuesday 1.00 - 2.00pm il Yr 2 ddydd Iau o bob mis nd 2 Thursday of every month 10.00 - 11.00am

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Lle? / Where? Siop yr Efail, Llanddaniel Cyswllt Contact Mared Lewis  01248 422 133 Becws Y Castell Castle Bakery, Porthaethwy Menai Bridge Cyswllt Contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk Capel Carmel, Moelfre Cyswllt Contact Coleg Menai  01407 765 755  iona.evans@gllm.ac.uk Neuadd Llanddona Village Hall  01248 725 731

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Gwesty Dinorben Hotel, Amlwch  01407 830 358

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

*Newydd* Oriel Ynys Môn, Llangefni Cyswllt Contact: Bethan Glyn  01248 388 083  emse02@bangor.ac.uk Gwesty Breeze Hill Hotel, Benllech  01248 388 248

2 a 4 dydd Llun o bob mis nd th 2 & 4 Monday of every month 10.00am ydd 3 dydd Llun o bob mis rd 3 Monday of every month 10.30 - 11.30am

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Jumping Jacks, Caergybi Holyhead  01248 725 731

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Canolfan Ucheldre Centre, Caergybi Holyhead  01407 763 361

Cornel Gymraeg Welsh Corner Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Canolfan Heneiddio'n Dda Neuadd Goffa Amlwch Memorial Hall,  01407 831 862

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

dydd Llun olaf o bob mis last Monday of every month 1.00- 2.00pm bore Llun Monday morning 10.15 - 11.15am il

ydd

af

il

1 ac 2 ddydd Mercher o bob st nd mis 1 and 2 Wednesday of every month 10.30am il

Yr 2 ddydd Mercher o bob mis nd 2 Wednesday of every month 4.00-5.00pm ydd 4 dydd Mercher o bob mis th 4 Wednesday of every month 10.30am bob dydd Iau every Thursday 12.30 - 1.30pm

CONWY Be? / What?

Lle? / Where?

Pryd? / When?

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Llyfrgell Abergele Library

08/06/13 dydd Sadwrn Saturday 10.00am

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

15/06/13 dydd Sadwrn Saturday 10.00am

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Clwb Golff Llandrillo yn Rhos Rhos on Sea Golf Club  01248 383 928 Siop Lyfrau Lewis Bookshop, 21 Madock St. Llandudno  01492 877 700 Gwesty Gladstone Hotel (rhwng between Dwygyfylchi & Penmaenmawr)  01248 383 928 Tafarn Llew Coch Red Lion Pub, Llansannan  01248 383 928

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Caffi Canolfan Arddio Talgoed Nursey (Café) Glan Conwy  01248 383 928

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

'Caffi Cwt' The Beach Hut Café  01248 383 928

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

bob bore Gwener every Friday morning 10.30am af Sadwrn 1 o bob mis st 1 Saturday of every month 10.00am - 12.00pm af ydd Sadwrn 1 a’r 3 o bob mis st rd 1 and 3 Saturday of every month 10.00am ydd 3 dydd Sadwrn o bob mis rd 3 Saturday of every month 10.00am il 2 ddydd Sadwrn o bob mis nd 2 Saturday of every month 10.00-11.30am

6


CONWY Be? / What?

Lle? / Where?

Pryd? / When?

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Y Tanerdy The Tannery, Llanrwst  01248 383 928

10.00 - 12.00pm Sadwrn olaf o bob mis last Saturday of every month

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat Yn cael ei gynnal gan held by Grŵp Llandrillo Menai & Popeth Cymraeg

Caffi Siop BHS Café Llandudno  01248 383 928

10.00 - 12.00pm bob bore Iau every Thursday morning

SIR DDINBYCH / DENBIGHSHIRE Be? / What?

Lle? / Where?

Pryd? / When?

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat

Festri Capel Mawr Chapel Vestry Cyswllt Contact: Nerys Ann  01745 814 950 Canolfan Fowlio Bowling Centre, Prestatyn

dydd Sadwrn olaf o bob mis last Saturday of every month 10.00 - 11.00am

Lle? / Where? Bar Coffi Coffee Bar at Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug Mold

Pryd? / When? bob bore Mercher every Wednesday morning 10.00am - 12.00pm

Wetherspoons Treffynnon (The Market Cross) Holywell Cyswllt Contact: Gwen Smith  0771 4115 915

dydd Mawrth 1 a 3 o bob st mis and then 1 Tuesday rd and 3 of every month 10.00am - 12.00pm

Bore Coffi Cymraeg Welsh Coffee Morning: Ymarfer sgwrsio, paned a lot o hwyl Chat, cuppa and lot of fun. I ddilyn to follow Clwb Arlunio a Chrefft Arts and Craft Club

12.00 - 2.00pm bob dydd Mercher every Wednesday 2.00 - 4.00pm

SIR Y FFLINT / FLINTSHIRE Be? / What? Paned a Sgwrs – Lefel Canol-Wlpan, Pellach Sylfaen a Chanolradd Cuppa & Chat - Foundation, Intermediate and Advanced level efo with Ann Phillips a Pauline Owen Sesiwn Siarad Chatting Session

af

ydd

WRECSAM Be? /What? Sesiwn Sgwrsio Chatting session Ro Ralphes  07973 381 223

Lle? / Where? Gwesty Ramada Hotel Wrecsam

Paned a Sgwrs Cuppa & Chat yn ystod gwyliau’r colegau during the College holidays Alison White  07883 424 327 Sesiwn Sgwrsio Chatting Session efo with Judith Bartley  07939 521 019 Sesiwn Sgwrsio Chatting Session Lowri Roberts  07814 033 759

Tafarn Plas Coch Pub, Wrecsam

Siop Cwlwm Shop, Marchnad Croesoswallt Oswestry Market

Pryd? / When? ydd 3 dydd Sul o bob mis rd 3 Sunday of every month 10.30am bob nos Fercher every Wednesday night 7.15pm nos Lun Monday night 7.15pm bob dydd Gwener every Friday 10.00am - 1.00pm

Sesiwn Sgwrsio Chatting Session with Mari Wasiuk  07504 377 320  maristan@btinternet.com Sesiwn Sgwrsio Chatting Session Ro Ralphes  07973 381 223

Tafarn Y Llew Aur Golden Lion Pub, Coedpoeth

bob dydd Llun every Monday 8.00 - 9.00pm

Caffi Canolfan Arddio Bellis Bellis Gardening Centre Cafe, Holt

Sadwrn 1 o bob mis st 1 Saturday of every month 10.30am

Sesiwn Sgwrsio Chatting session Bob Edwards  01978 263 459

Caffi Byw'n Iach, Coleg Iâl, Wrecsam Healthy Living Cafe, Yale College

bob dydd Iau every Thursday 12.00 - 1.00pm

Grŵp Darllen Reading Group Aled Lewis Evans  01978 354 164

Llyfrgell Wrecsam Library

Holwch am wybodaeth ask for details

Tafarn Y Saith Seren Pub, Wrecsam

af

7

LearnCymraeg: Newyddlen i Ddysgwyr Mehefin 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you