Page 1

Dyddiadur Wythnos Groeso 2011


Rhestr Wirio 1 A ydych wedi gwneud cais ar gyfer llety Prifysgol arlein?

5 A ydych wedi darllen y dudalen ar ‘Drefn Cofrestru’ yn y llyfryn hwn?

www.bangor.ac.uk/llety

2 A ydych wedi llenwi, torri i ffwrdd a dychwelyd ‘Ffurflen A – Adnabyddiaeth Myfyriwr’ar dudalen 27? ONI WNEWCH HYNNY ALLECH WYNEBU OEDI WRTH GOFRESTRU a chyda defnyddio cyfleusterau Llyfrgell a Chyfrifiaduro.

3 Ffotograffau Yn ogystal â llenwi a dychwelyd Ffurflen A – Adnabyddiaeth Myfyriwr, cyn Cofrestru, fel y nodwyd uchod, dylech hefyd ddod â nifer o ffotograffau maint pasbort gyda chi ym Medi. Efallai y bydd rhai Ysgolion academaidd hefyd yn gofyn am un ar gyfer eu cofnodion. Mae’n syniad da dod â nifer o luniau wrth gefn gyda chi rhag ofn.

4 A ydych wedi darllen y daflen amgaeedig ‘Cyngor Ariannol’?

6 A ydych wedi llenwi’r ‘Holiadur Iechyd Myfyrwyr’ a’r ‘Ffurflen Gofrestru Gwasanaethau Meddygon

Teulu’ (os yw’n briodol) a’u dychwelyd i’r feddygfa yn yr Amlen Stampiedig a ddarparwyd?

7 Ydych chi wedi darllen y wybodaeth ‘Talu Ffioedd’ yn adran ‘Trefn Gofrestru’ y llyfryn hwn a gwneud trefniadau ar sail hynny ar gyfer talu eich ffioedd dysgu a’ch ffioedd neuadd? Pwysig: Dim ond ar gyfer myfyrwyr y bydd eu ffioedd dysgu’n cael eu talu’n gyfan gwbl neu’n rhannol trwy grantiau neu gynlluniau benthyca ffioedd Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) - dewch â’ch dogfennau SLC yn cadarnhau eich trefniadau cymorth ariannol ar gyfer ffioedd dysgu gyda chi i’r Sesiwn Gofrestru. Mae’n bosib y bydd eu hangen. Fel rheol dim ond pan fydd eich amgylchiadau wedi newid yn ddiweddar y mae angen hyn.

Mae hon yn rhoi rhagor o gyngor ar Fenthyciadau Myfyrwyr, Bancio ac ystyriaethau ariannol eraill ar gyfer myfyrwyr newydd.

• Os paratowch ar gyfer cofrestru cyn cyrraedd gellwch sicrhau y bydd y broses yn haws ei dilyn ac yn gyflymach. • Bydd staff y Gofrestrfa Academaidd ar gael i’ch helpu lle bo angen. • Os ydych yn ansicr ynglyˆn ag unrhyw beth cofiwch ofyn. • Edrychwn ymlaen at eich gweld ym Mangor!


Cynnwys Croeso – Cyflwyniad gan yr Is-Ganghellor

2

Beth sy’n digwydd yn ystod yr Wythnos Groeso?

2

Manylion cyrraedd i’r rhai hynny sy’n byw mewn llety prifysgol

6

Manylion cyrraedd i’r rheiny sy’n byw yn y sector preifat neu’n byw yn lleol

7

Arweinwyr Cyfoed

8

Cefnogaeth a lles myfyrwyr

9

Gwybodaeth am ofal iechyd

11

Gweithgareddau Wythnos Groeso

12

Eich cyfarfod cyntaf gyda’ch Ysgol academaidd

15

Dyddiadau’r semestrau

16

Eich Ysgol academaidd

16

Dewis modiwlau

17

Trefn cofrestru

19

Ar ôl yr Wythnos Groeso

23

Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref

25

Ffurflen Adnabyddiaeth Myfyriwr (A)

27

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol (B)

29

Mapiau o’r campws

31

Ewch i wefan yr Wythnos Groeso i gael manylion llawn am weithgareddau eich Ysgol academaidd drwy gydol yr wythnos:

www.bangor.ac.uk/wythnosgroeso Hefyd yn y pecyn croesawu hwn ceir: • Llyfryn a Ffurflenni Gofal Iechyd Myfyrwyr • Llyfryn Cyngor Ariannol • Llyfryn Modiwlau Cymraeg a Dwyieithog Blwyddyn Gyntaf 1


BETH SY’N DIGWYDD Y Cyflwyniad gan yr Is-Ganghellor Annwyl Fyfyriwr, Llongyfarchiadau mawr ar gael eich derbyn ym Mhrifysgol Bangor. Rydach chi ar fin ymuno â chymuned academaidd fywiog a chyfeillgar, ac rwy’n siw ˆr y gwnewch chi fanteisio i’r eithaf ar y myrdd o gyfleoedd fydd yma ar eich cyfer yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol hon. Mae’r llyfryn hwn yn amlinellu peth gwybodaeth bwysig ar eich cyfer, gan gynnwys y gweithdrefnau y bydd angen eu dilyn er mwyn cofrestru fel myfyriwr. Wedi ichi gyrraedd ym Mangor ar Ddydd Sadwrn, 17 Medi neu Ddydd Sul, 18 Medi bydd ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi’u trefnu ar eich cyfer fel rhan o’r ‘Wythnos Groeso’. Rwy’n siw ˆr y cewch chi flas ar y cyflwyniad hwn i fywyd y Brifysgol. Mwynhewch eich cyfnod ym Mangor ac fe hoffwn i ddymuno pob llwyddiant i chi wrth astudio yma. Yr eiddoch yn gywir, Yr Athro John G. Hughes Is-Ganghellor

2

Mae’r Wythnos Groeso yn rhan o’ch bywyd newydd fel myfyriwr ym Mangor, ac mae’n gyflwyniad i fywyd prifysgol. Mae’n gyfle delfrydol i wneud ffrindiau newydd a chyfarfod â staff academaidd yn ogystal â bod yn gyfle i ddewis eich modiwlau, dod o hyd i’ch ffordd o amgylch y campws, ac ymgartrefu cyn i chi ddechrau’ch astudiaethau. Y cam cyntaf, wrth gwrs, yw cyrraedd Bangor – ac fe gewch hyd i’r wybodaeth angenrheidiol am hyn ar dudalennau 6-7. Mae’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr o’r flwyddyn gyntaf yn dewis byw mewn llety prifysgol, ac mae gwybodaeth am symud i mewn i’ch neuadd breswyl yn yr isadran Cyrraedd a Lletyau ar dudalennau 6-7. O’r funud y bydd myfyrwyr newydd yn cyrraedd Bangor ar ddechrau’r Wythnos Groeso, mae yna lu o weithgareddau wedi eu trefnu ar eich rhan – yn amrywio o weithgareddau yn eich Ysgolion academaidd i ddigwyddiadau a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr. Cewch gofrestru fel myfyriwr ac mi ddewch yn aelod o Undeb y Myfyrwyr yn awtomatig. Cewch gyfle i ymuno â gwahanol glybiau a chymdeithasau yn ogystal â chyfarfod â’ch darlithwyr.


YN YSTOD YR WYTHNOS? Mae Arweinwyr Cyfoed yn ganolog i lawer o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ystod yr Wythnos Groeso. Myfyrwyr o’r ail a’r drydedd flwyddyn yw’r rhain sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig, a byddant wrth law i’ch helpu i ymgartrefu pan ddewch i Fangor i ddechrau, ac yn rhoi cyngor a chefnogaeth i chi drwy gydol eich ychydig wythnosau cyntaf. Mae’n hawdd eu gweld yn ystod yr Wythnos Groeso, gan eu bod i gyd yn gwisgo crysau-T Arweinwyr Cyfoed. Gweler tudalen 8 am ragor ar y system Arweinwyr Cyfoed. Os ydych chi’n byw mewn neuadd, yna mi ddewch ar draws Arweinwyr Cyfoed wrth i chi gyrraedd, gan eu bod nhw fel rheol o gwmpas i helpu myfyrwyr symud i mewn, a byddant yn eich annog i gymryd rhan yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir yn ystod y penwythnos cyntaf. Fodd bynnag, mae’r profiad Wythnos Groeso ‘swyddogol’ yn dechrau ddydd Llun, pan fydd yr holl fyfyrwyr newydd yn dod i’r cyfarfodydd croesawu a gynhelir yn Neuadd Prichard Jones (Neuadd PJ) ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ar Ffordd y Coleg. Edrychwch ar y rhaglen o weithgareddau canolog ar dudalen 12 i weld pryd disgwylir i fyfyrwyr o’ch Ysgolion academaidd chi fod yno.

Mae llawer o Ysgolion academaidd yn trefnu eu cyfarfodydd cychwynnol gyda myfyrwyr newydd y flwyddyn gyntaf ddydd Llun hefyd – edrychwch ar y rhaglen berthnasol ar dudalen 15. Bydd arnoch angen edrych ar wefan yr Wythnos Groeso i gael manylion llawn y gweithgareddau a drefnir gan eich Ysgol academaidd. Dim ond y cyfarfodydd cychwynnol yw’r cyfarfodydd a restrir ar dudalen 15. Bydd arnoch angen edrych ar wefan www.bangor.ac.uk/wythnosgroeso i gael rhaglen lawn y gweithgareddau a drefnir gan eich Ysgol academaidd. Os ydych chi’n fyfyriwr Cyd-Anrhydedd, ceisiwch fynd i sesiynau cynefino’r ddwy adran, os gellwch chi. Neu, os nad yw hyn yn bosibl, ewch i’r un mae eich tiwtor yn perthyn iddi. Mae Undeb y Myfyrwyr (UM) hefyd yn rhan allweddol o’r Wythnos Groeso, gyda llu o weithgareddau’n cael eu cynnal o’r penwythnos cyntaf un ymlaen, i gyd gyda’r bwriad o’ch helpu chi i ymgynefino a gwneud ffrindiau. Cynhwysir manylion am y gweithgareddau a drefnir gan UM ar dudalen 12-14 ac yn Llawlyfr Undeb y Myfyrwyr (sydd naill ai wedi’i anfon atoch gyda’r pecyn hwn, neu sydd ar gael o dderbynfa Undeb y Myfyrwyr). Yn ystod y d ydd mae Undeb y Myfyrwyr yn siop un stop am wybodaeth eang ynghylch y gwasanaethau cefnogi a’r adloniant 3


sydd ar gael i fyfyrwyr. Bob nos bydd Undeb y Myfyrwyr yn trefnu gwahanol ddigwyddiadau Wythnos Groeso a nosweithiau allan yn ei leoliad newydd. Caiff Serendipedd, Ffair Undeb y Myfyrwyr, ei chynnal ar ddydd Mercher a dydd Iau yng Nghanolfan Chwaraeon Maes Glas – gweler tudalen 12-14 am yr amseroedd. Hwn yw digwyddiad mwyaf poblogaidd yr wythnos ac fe fydd yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan ym mhopeth o gymdeithasau a thimau chwaraeon i brosiectau gwirfoddoli. Fe gewch ddigonedd o drugareddau am ddim a gwybodaeth am wahanol agweddau o fywyd prifysgol fel bancio, yswiriant a gwasanaethau myfyrwyr. Am fwy o wybodaeth am Undeb y Myfyrwyr a’i weithgareddau ewch at: www.myfyrwyrbangor.com Gweithgareddau pwysig eraill i chi yn ystod yr Wythnos Groeso yw dewis eich modiwlau (gweler tudalennau 17-18) a’r broses gofrestru (gweler tudalennau 19-22). Gwnewch yn siw ˆr eich bod yn darllen yr adrannau hyn fel eich bod yn gwybod yr hyn i’w ddisgwyl a beth sydd arnoch angen ei wneud, yn arbennig o ran cofrestru, a gynhelir ar ddydd Mercher neu ddydd Iau (yn dibynnu ar eich Coleg) yn Neuadd Prichard Jones (Neuadd PJ) ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg (gweler tudalennau 19-22). 4

Mae’r llyfryn hwn yn nodi rhai o brif elfennau’r Wythnos Groeso – fel symud i mewn i’ch llety, y broses gofrestru, a gwneud y gorau o’r gweithgareddau academaidd a chymdeithasol a drefnir ar gyfer myfyrwyr newydd. Mae hefyd yn eich cyfeirio at bwyntiau cyswllt am gymorth a chefnogaeth, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i chi y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol, o bosibl, ar ôl yr Wythnos Groeso, pan fyddwch wedi dechrau ar eich astudiaethau ac eisiau gwybod mwy am weithgareddau eraill a’r gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael. Fodd bynnag, a fyddech cystal â gwneud yn siw ˆr eich bod yn edrych ar y wefan am y wybodaeth ddiweddaraf am yr Wythnos Groeso ar dudalennau: www.bangor.ac.uk/wythnosgroeso Mae yna ychydig o ffurflenni i chi eu llenwi a’u dychwelyd gynted ag sy’n bosibl – gwnewch yn siw ˆr eich bod yn defnyddio’r rhestr wirio ar du mewn y clawr i wneud yn siw ˆr eich bod wedi darllen, llenwi a dychwelyd y ffurflenni.


PROFIADAU’R WYTHNOS GROESO “Ers dod yma i Fangor rwyf wedi mwynhau pob eiliad o fyw yn neuadd Gymraeg John Morris Jones gan ei fod yn lle hawdd i neud ffrindiau ac oherwydd ei gymuned glos. Rwyf wedi gwneud cymaint o ffrindiau newydd ac wedi cael cymaint o hwyl gyda’r holl weithgareddau sy’n cael eu trefnu.” SIÔN MORGAN o’r Bontnewydd ger Caernarfon, sy’n astudio Hanes Modern a Chyfoes

“Y peth gorau am astudio yma yw’r ffaith fod pawb yn mynd allan o’u ffordd i wneud i chi deimlo’n gartrefol, ac fod yna bethau’n mynd ymlaen yma trwy’r amser efo’r cwrs ac yn gymdeithasol. Does na ddim eiliad diflas yma ac mae’r amser yn mynd yn gyflym iawn.” NICOLA JAYNE OWEN, o Ynys Môn, sy’n astudio Ffrangeg, Almaeneg ac Eidaleg “Mae’r undeb yn trefnu wythnos lawn o weithgareddau a digwyddiadau yn ystod yr wythnos groeso ac hefyd yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn. Clwb Cymru yw’r prif atyniad bob yn ail wythnos ar nos Iau.” NIA ELAIN JONES, o Lanuwchllyn ger y Bala, sy’n astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y cyd â Chymdeithaseg 5


MANYLION CYRRAEDD I’R RHAI SY’N BYW MEWN LLETY PRIFYSGOL

Bydd myfyrwyr sydd wedi cael lle mewn neuadd breswyl y Brifysgol yn derbyn Cytundeb Preswylio yn yr wythnosau cyn dechrau’r Wythnos Groeso ynghyd â chyfarwyddiadau erbyn pan fyddant yn cyrraedd y neuadd. Byddwch yn dod i Fangor naill ai dydd Sadwrn, 17 Medi, NEU ddydd Sul, 18 Medi, a phennir y diwrnod i chi oherwydd bydd gwahanol neuaddau yn agor ar wahanol ddiwrnodau. Ni fydd yn bosibl i chi ddewis y diwrnod y byddwch yn cyrraedd. Mae’n bwysig eich bod yn cyrraedd ar y diwrnod cywir, gan na fydd eich neuadd ar agor cyn y diwrnod a nodir ar eich Cytundeb Preswylio. Ewch i wefan yr Wythnos Groeso www.bangor.ac.uk/ wythnosgroeso a chliciwch ar eich neuadd breswyl chi am ragor o wybodaeth am gyrraedd. Dylech edrych ar wefan

6

yr Wythnos Groeso a gwefan Undeb y Myfyrwyr hefyd am gyngor ar ymgartrefu mewn neuaddau a gwneud y gorau o’r Wythnos Groeso. Os ydych chi’n cyrraedd â char, dilynwch y cyfarwyddiadau ynghylch ffyrdd i Fangor a pharcio. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan yr Wythnos Groeso am gyfarwyddiadau i’ch Neuadd chi. Mae’n hanfodol eich bod yn cyrraedd ar y diwrnod a nodir, a dilyn y ffordd a rhoddir i’ch neuadd. Mae’r heddlu wedi cytuno ar y ffyrdd i leihau tagfeydd traffig. Os ydych chi’n cyrraedd â thrên, bydd bws mini Undeb y Myfyrwyr ar gael i fynd â chi’n syth i’ch Neuadd.


MANYLION CYRRAEDD I’R RHEINY SY’N BYW YN Y SECTOR PREIFAT NEU’N BYW YN LLEOL Mae disgwyl i’r holl fyfyrwyr newydd gyrraedd Bangor ar gyfer dechrau’r Wythnos Groeso. Os dewiswch fyw yn y sector preifat, neu eich bod yn lleol i Fangor ac yn teithio bob dydd, mae arnoch angen edrych ar raglen ganolog gweithgareddau’r Wythnos Groeso (gweler tudalen 12) i benderfynu mewn beth yr ydych am gymryd rhan dros y penwythnos cyntaf. Dylai myfyrwyr o ogledd Cymru sy’n bwriadu teithio i’r Brifysgol bob diwrnod hefyd ystyried dod i’r rhaglen gynefino cyn-fynediad, ddydd Mawrth 13 Medi (gweler tudalen 25). Bydd arnoch angen cyrraedd Bangor mewn pryd ar gyfer dechrau’r profiad Wythnos Groeso ‘swyddogol’, ddydd Llun, 19 Medi, pan fydd yr holl fyfyrwyr newydd yn dod i’r cyfarfodydd Croesawu yn Neuadd Prichard Jones (Neuadd PJ) ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ar Ffordd y Coleg. Edrychwch ar y rhaglen o weithgareddau canolog ar dudalen 12 i weld pryd disgwylir i fyfyrwyr o’ch Ysgol academaidd chi fod yno. Mae llawer o Ysgolion academaidd yn trefnu eu cyfarfodydd cychwynnol gyda myfyrwyr newydd y flwyddyn gyntaf ddydd Llun hefyd – edrychwch ar y rhaglen berthnasol ar dudalen 15. Bydd arnoch angen edrych ar wefan yr Wythnos Groeso www.bangor.ac.uk/wythnosgroeso i gael manylion llawn y gweithgareddau a drefnir gan eich Ysgol academaidd.

Gweithgareddau’r penwythnos cyrraedd Edrychwch ar y rhaglen ganolog o weithgareddau’r Wythnos Groeso (gweler tudalen 12) i weld y math o weithgareddau a gynhelir dros y penwythnos gyntaf – ac edrychwch hefyd ar Lawlyfr Undeb y Myfyrwyr am fanylion y gweithgareddau a’r adloniant a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr ddydd Sadwrn a dydd Sul.

GWEITHGAREDDAU GWEDDILL YR WYTHNOS

• Edrychwch ar y rhaglen gweithgareddau canolog ar dudalen 12 am fanylion am weithgareddau fel y sesiwn Groesawu i fyfyrwyr gan eich Ysgol academaidd, y Ffair Modiwlau dydd Mawrth, Cofrestru dydd Mercher a dydd Iau, a’r sesiynau gwybodaeth a drefnir gan Wasanaethau Myfyrwyr. • Edrychwch ar yr amserlen ar dudalen 15 am fanylion am eich cyfarfod cyntaf gyda’ch Ysgolion academaidd. Bydd arnoch angen edrych ar wefan yr Wythnos Groeso (www.bangor.ac.uk/wythnosgroeso) i weld rhaglen lawn y gweithgareddau a drefnir gan eich Ysgol academaidd. • Edrychwch ar Lawlyfr Undeb y Myfyrwyr am fanylion y gweithgareddau a’r adloniant a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr drwy gydol yr Wythnos Groeso. 7


ARWEINWYR CYFOED WRTH LAW I HELPU! Pwy yw’r Arweinwyr Cyfoed? Arweinwyr Cyfoed yw myfyrwyr presennol sydd wedi gwirfoddoli ac wedi eu hyfforddi i helpu myfyrwyr newydd ymgartrefu i fywyd prifysgol. Gallent eich helpu i ateb cwestiynau sydd gennych o bosibl am fywyd prifysgol, fel lle mae’r darlithfeydd, pa siopau sydd ar agor yn hwyr, i le ellwch chi fynd i nofio, a’ch cynghori ar yr hyn i’w wneud ac i le i fynd i wneud ffrindiau newydd. Maent yn barod i’ch helpu i ymgartrefu – am gyhyd ag y teimlwch yr hoffech ychydig o gymorth. Byddant yn gwrando ar eich cwestiynau ac yn helpu lle gallan nhw. Os na allan nhw helpu, oherwydd eu hyfforddiant, byddant yn adnabod rhywun sy’n gallu eich helpu ac yn eich cyfeirio chi ymlaen.

Arweinwyr Cyfoed ac Ysgolion Academaidd Mae’r Arweinwyr Cyfoed yn gweithio trwy eu Hysgol academaidd – efallai y byddwch yn eu cofio o Ddiwrnod Agored y Brifysgol. Yr Ysgol academaidd sy’n penderfynu beth yn union mae’r Arweinwyr Cyfoed yn ei wneud a sut mae hynny’n cael ei drefnu. Efallai bydd gennych chi Arweinydd Cyfoed penodol a fydd yn cadw llygad cyfeillgar arnoch, neu efallai byddwch chi’n cyfarfod â llawer o Arweinwyr Cyfoed sy’n gweithio’n fwy cyffredinol mewn digwyddiadau. Fodd bynnag, byddwch yn eu cyfarfod ryw adeg yn ystod yr Wythnos Groeso ac yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau iddynt.

8

Yn ystod yr Wythnos Groeso, mae’n debyg y byddwch chi’n gweld llawer o Arweinwyr Cyfoed. Byddant yn arwain teithiau o amgylch y Brifysgol a’r dref, yn helpu gyda chofrestru a dewis modiwlau, ac yn eich helpu i gyrraedd pob man. Mae hynny heb gyfri’r digwyddiadau cymdeithasol!

Sut fyddai’n cyfarfod fy Arweinydd Cyfoed? Mewn rhai Ysgolion academaidd, bydd Arweinwyr Cyfoed yn cysylltu â chi i’ch cyfeiriad gartref cyn i chi gyrraedd, tra bydd eraill yn trefnu cyfarfod yn yr Ysgol academaidd. Ond os ydych chi’n symud i mewn i Neuadd Breswyl byddwch yn gweld llawer o’r Arweinwyr Cyfoed yn eu crysau-T llachar o gwmpas yn chwilio amdanoch i egluro’r trefniadau i gyd i chi. Yn ystod dydd Sadwrn a dydd Sul y penwythnos cyrraedd, bydd pencadlys Arweinwyr Cyfoed ar agor 10.00am – 5.00pm (edrychwch am yr arwyddion). Os nad ydych wedi cyfarfod Arweinydd Cyfoed ac yn awyddus i gael gwybodaeth, dylech chi allu cael help yno.

Ddim eisiau Arweinydd Cyfoed? Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn teimlo bod Arweinwyr Cyfoed wedi bod o gymorth mawr. Ond os ydych chi wir yn teimlo nad ydych chi eisiau un, rhowch wybod i ni. Cysylltwch â’r Cyd-drefnydd Arweinwyr Cyfoed, cyn gynted ag sy’n bosibl: Cyd-drefnydd Arweinwyr Cyfoed, Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr, Prifysgol Bangor, 2il Lawr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DG neu ebostio: peerguiding@bangor.ac.uk


CEFNOGAETH A LLES MYFYRWYR Gwasanaethau a Chyngor i Fyfyrwyr Os oes arnoch angen cymorth neu gyngor yn ystod yr Wythnos Groeso neu drwy weddill y flwyddyn academaidd, bydd staff yng Ngwasanaethau Myfyrwyr ac yng Nghanolfan Cynghori a Chynrychioli Undeb y Myfyrwyr yn gallu darpau cyngor proffesiynol, diduedd a chyfrinachol fel a ganlyn: • Gwasanaethau Myfyrwyr (Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg): am ymholiadau lles cyffredinol, ac ymholiadau penodol ar faterion arian, cwnsela, iechyd myfyrwyr, materion anabledd, llety, gyrfaoedd a gwaith cyflogedig rhan-amser, materion myfyrwyr rhyngwladol, a gwybodaeth am dîm Caplaniaeth y Brifysgol. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gwasanaethau Myfyrwyr: www.bangor.ac.uk/studentservices/index.php.cy? • Canolfan Gynghori Undeb y Myfyrwyr (Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Bryn Haul): am gyngor cyffredinol ar faterion yn cynnwys: llety a thai, cyllid a budd-daliadau, materion iechyd a gwasanaethau lleol, diogelwch personol, materion personol a theuluol a chymorth a chynrychiolaeth academaidd.

• Is Lywydd Addysg a Lles Undeb y Myfyrwyr: un o 6 swyddog sabathol etholedig sy’n cynrychioli’r holl gorff myfyrwyr ar amrywiaeth eang o faterion lles i’r Brifysgol, o fewn y gymuned leol ac yn genedlaethol drwy’r DU. Am fwy o wybodaeth am holl wasanaethau Undeb y Myfyrwyr ewch i’r wefan: www.myfyrwyrbangor.com/advicecentre

Ymholiadau am lety Os ydych chi’n byw mewn neuadd y Brifysgol, gall y Swyddfa Neuaddau, wedi’i lleoli ar Safle Ffriddoedd, eich helpu gyda’r holl ymholiadau’n ymwneud â neuaddau. Gellwch fynd draw i’r swyddfa, ffonio’r Swyddfa Neuaddau ar 01248 382667 neu ebostio: neuaddau@bangor.ac.uk

9


Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyn i chi gyrraedd, cysylltwch â ni ar y rhifau canlynol: • Canolfan Gynghori Undeb y Myfyrwyr

01248 388015

• Gwasanaethau Myfyrwyr (ymholiadau cyffredinol)

01248 382024

• Cyngor Ariannol

01248 383637

• Gwasanaeth Anabledd

01248 382032

• Swyddfa Tai Myfyrwyr

01248 382034 / 382032

• Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

01248 382071

• Myfyrwyr Rhyngwladol

01248 388430

• Swyddfa Neuaddau

01248 382667

Os ydych chi’n chwilio am lety yn y sector preifat, cysylltwch â’r Swyddfa Tai Myfyrwyr yng Ngwasanaethau Myfyrwyr ar 01248 382032/382034 neu ebostiwch taimyfyrwyr@bangor.ac.uk. Bydd diwrnodau chwilio am dyˆ yn cael eu cynnal i fyfyrwyr sy’n chwilio am dyˆ yn y sector preifat yn ystod y penwythnos cyrraedd, ddydd Sadwrn, 17 Medi a dydd Sul, 18 Medi (gweler tudalen 12).

Cefnogaeth Lles mewn Neuaddau Preswyl Mae gan y Brifysgol system cefnogaeth lles Uwch Wardeiniaid ac Wardeiniaid yn y neuaddau preswyl. Gall myfyrwyr ofyn am gyngor a chefnogaeth gan Dîm y Wardeiniaid, a gallent gysylltu â’r Uwch Warden ar Ddyletswydd neu’r Warden drwy’r Swyddfa Neuaddau yn ystod oriau’r swyddfa: 9.00am – 4.00pm, Llun – Gwener. Y tu allan i oriau’r swyddfa, dylai myfyrwyr gysylltu â Phorthorion y Brifysgol ar 01248 382795 neu estyniad 2795.

Llinell Nos - y rhif pwysicaf oll ar gefn eich cerdyn myfyriwr Gwasanaeth gwrando, cynnig cefnogaeth emosiynol a gywbodaeth gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr ydi’r Llinell Nos. Mae’r gwasanaeth yn ei le ers 1974 ac wedi esblygu’n gynyddol ers hynny, wrth inni ddatblygu ein rôl hanfodol fel yr unig wasanaeth gwrando a chynnig cefnogaeth y tu hwnt i oriau wedi’i anelu’n benodol ar gyfer myfyrwyr. Gellid cael hyd i’n rhif ffôn ar gefn eich cerdyn ID Myfyriwr - felly mae’r rhif wastad yna ar eich cyfer yn yr un modd ag yr ydan ni wastad yma ar eich cyfer chi. Mae’r llinell ar agor pob nos yn ystod y tymor o 8.00pm tan 8.00am gan gynnig llais myfyriwr cyfeillgar i siarad ag o neu hi, neu rannu gwybodaeth am bob math o bethau’n ymwneud â’r Brifysgol, y dref neu fywyd myfyriwr yn gyffredinol. Mae pob un o’n gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi’n drylwyr ac yn sicrhau pob galwr y cawn nhw wasanaeth gwybodaeth a gwrando anymgynghorol di-ragfarn a di-enw, fydd yn hollol gyfrinachol. Er mwyn dod i wybod mwy am y gwasanaeth, gan gynnwys sut i fod yn rhan ohono, mae modd: • E-bostio: nightline@undeb.bangor.ac.uk • Mynd at: www.bangorstudents.com/nightline • Gweplyfr: Bangor University Nightline neu Dafydd Nightline • Dewch draw i weld y stondin yn Ffair Undeb y Myfyrwyr Serendipedd (gweler tudalen 13-14 am fanylion) 10

• Neu rhowch alwad i ni gan ddefnyddio’r rhif ar gefn eich cerdyn myfyriwr! Mae’n hawdd iawn, felly cofiwch ffonio ar unrhyw adeg.

Eich Tiwtor Personol Fel myfyriwr isradd newydd, bydd aelod staff academaidd yn cael ei bennu’n diwtor i chi. Bydd eich tiwtor yn aelod o’r staff academaidd yn yr Ysgol yr ydych yn astudio ynddi (neu un o’r Ysgolion yn achos myfyrwyr Cyd-Anrhydedd). Fel rheol, eich tiwtor yw eich pwynt cyswllt cyntaf, a disgwylir i chi weld eich Tiwtor o leiaf dair gwaith y flwyddyn i drafod lles a materion academaidd yn ymwneud â’ch cynnydd. Po fwyaf y byddwch yn cadw mewn cysylltiad â’ch tiwtor, po fwyaf y byddant yn gallu’ch cynghori a’ch cynorthwyo. Os cewch unrhyw drafferth o ran y dewis o Diwtor a roddwyd i chi, mae pob croeso i chi gysylltu â’r Uwch Diwtor yn eich Ysgol, Ysgrifennydd/Gweinyddwr yr Ysgol neu Wasanaethau Myfyrwyr. Cewch ragor o wybodaeth am y System Tiwtor Personol yn Llawlyfr Myfyrwyr 2011/2012 (gwelwch isod).

Cefnogaeth â Sgiliau Astudio Edrychwch ar dudalen 23 am wybodaeth am y gefnogaeth Sgiliau Astudio sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys Gwasanaeth Cynghori galw heibio am gymorth gyda chymryd nodiadau, cynllunio ac ysgrifennu traethodau, cyflwyniadau llafar a pharatoi ar gyfer arholiadau; Gwasanaeth Cynghori galw heibio sy’n cynnig help gyda Mathemateg, Ystadegau a Rhifedd, a sesiynau Sgiliau Astudio TG i roi’r sgiliau TG hanfodol i chi ar gyfer eich gwaith yn y Brifysgol.

Mwy o Wybodaeth Byddwch yn derbyn rhagor o wybodaeth am yr holl Wasanaethau Cefnogaeth a Lles sydd ar gael yn y Brifysgol ac yn lleol, am Reoliadau’r Brifysgol, eich Hawliau a Chanllawiau, am reolau Iechyd a Diogelwch ac ati yn Llawlyfr Myfyrwyr 2011/2012 a fydd yn cael ei ebostio atoch. Eich cyfrifoldeb chi yw darllen y dyddiadaur yma’n ofalus a chymryd sylw o’i gynnwys.


GWYBODAETH Health care information AM OFAL IECHYD Gwasanaethau Iechyd Myfyrwyr Edrychwch ar y wybodaeth sy’n cael ei chynnwys â’r pecyn hwn am y gwasanaeth Iechyd Myfyrwyr a roddir gan Feddygfa Bodnant, neu ewch i www.bodnant.surgery.co.uk. Bydd arnoch angen llenwi a dychwelyd yr Holiadur Iechyd Myfyrwyr a’r ffurflen cofrestru â meddyg teulu (os yw’n briodol) i Feddygfa Bodnant.

A ydych yn cymryd meddyginiaeth ar bersgripsiwn? Os oes rhaid i chi gymryd meddyginiaeth yn rheolaidd a roddir i chi ar bersgripsiwn gan eich meddyg, dylech ddod ag o leiaf gwerth mis o gyflenwad ohono gyda chi i’r Brifysgol. Mae mis fel rheol yn ddigon o rybudd i fferyllfeydd lleol archebu meddyginiaeth nad ydynt yn ei gadw mewn stoc yn arferol.

Cyngor Brechu Llid yr Ymennydd Meningococaidd: Brechiad Llid yr Ymennydd Yn unol â chyngor a roddwyd yn y gorffennol, dylai pob myfyriwr y flwyddyn gyntaf fod wedi’i frechu rhag clefyd meningococaidd, cyn dod i’r Brifysgol. Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol neu’n fyfyriwr cyfnewid newydd, a heb

gael eich brechu rhag y Clefyd Meningococaidd Grw ˆp C, cewch gyfle i dderbyn y brechiad yng Ngwasanaeth Iechyd y Brifysgol, sydd wedi’i leoli ym Meddygfa Bodnant ym Mangor Uchaf. Gwnewch apwyntiad i weld nyrs y practis. Gall myfyrwyr ‘cartref’ sydd heb dderbyn y brechiad eto fynd i’r feddygfa hefyd. Salwch feirol yw clwy’r pennau (mumps), sy’n lledaenu’n hawdd iawn, ac yn achosi chwarennau chwyddedig poenus, cur pen, a gwres, sy’n para wythnos neu fwy. Dylai myfyrwyr y flwyddyn gyntaf wirio eu statws brechiad MMR cyn iddynt gychwyn blwyddyn academaidd 201112. Gwneir hyn fel rheol drwy eich meddygfa gartref (gofynnwch am gael siarad â nyrs y practis). Os nad ydych wedi cwblhau dau ddos o frechiad yn cynnwys clwy’r pennau, dylech ofyn am ddos nawr gan eich practis gartref. Os nad yw MMR ar gael gan eich practis gartref, yna gofynnwch am MMR pan fyddwch yn cofrestru gyda’r feddygfa yn fuan ar ôl cyrraedd.

11


GWEITHGAREDDAU WYTHNOS GRO Dydd Sadwrn, 17 Medi – Dydd Sul, 25 Medi

Amser

Gweithgaredd

Lleoliad

Dydd Sadwrn, 17 Medi Trwy gydol y dydd

Mae rhai neuaddau preswyl yn agor ar gyfer y myfyrwyr newydd sy’n cyrraedd – edrychwch ar eich Cytundeb Preswylio a deunydd darllen ychwanegol y neuaddau am y diwrnod y bydd eich neuadd benodol yn agor

Trwy gydol y dydd

Arweinwyr Cyfoed yn croesawu myfyrwyr newydd

10.00 am – 5.00pm

Bysiau mini Undeb y Myfyrwyr yng Ngorsaf Drenau Bangor

11.00am – 4.00pm

Diwrnod Chwilio am Lety yn y Swyddfa Tai Myfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

7.00pm

Cyfarfod eich Wardeiniaid a Chymdogion, danteithion am ddim

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

Dydd Sul, 18 Medi Trwy gydol y dydd

Mae gweddill y neuaddau preswyl yn agor ar gyfer y myfyrwyr newydd sy’n cyrraedd – edrychwch ar eich Cytundeb Preswylio a deunydd darllen ychwanegol y neuaddau am y diwrnod y bydd eich neuadd benodol yn agor

10.00am - 5.00pm

Bysiau mini Undeb y Myfyrwyr yng Ngorsaf Drenau Bangor

11.00am - 4.00pm

Diwrnod Chwilio am Lety yn y Swyddfa Tai Myfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

5.00pm

Cyfarfod eich Wardeiniaid a Chymdogion a BBQ am ddim

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

Cyfarfod yn yr Ysgolion academaidd drwy gydol dydd

Edrychwch yn nyddiadur eich Ysgol am fanylion yr holl weithgareddau drwy gydol yr wythnos

Fel yr hysbysebwyd yn nyddiadur eich Ysgol academaidd

8.00am

Brecwast Croeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol - manylion am beth i’w ddisgwyl yn ystod yr Wythnos Groeso

Ystafell Fwyta, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

9.30am

Croeso Ffurfiol: Ysgolion yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth; Gwyddorau Biolegol; Gwyddorau Eigion; Cemeg; Peirianneg Electronig; Cyfrifiadureg; Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau

10.00am – 4.00pm

Ystafell Groeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol, ar agor yn ddyddiol

Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

10.30am

Croeso Ffurfiol: Ysgolion Busnes; Seicoleg; Addysg (& Dysgu Gydol Oes)

Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau

10.30am – 11.30am

Cyflwyniad i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a gweithgareddau trwy’r Gymraeg i’r Ysgolion canlynol: Yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth; Gwyddorau Biolegol; Gwyddorau Eigion; Cemeg; Peirianneg Electronig; Cyfrifiadureg; Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer; Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau; Saesneg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; Y Gyfaith; Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg; Ieithoedd Modern; Cerddoriaeth; Gwyddorau Cymdeithas; Cymraeg.

Neuadd Powis, Prif Adeilad y Celfyddydau

11.30am

Croeso Ffurfiol: Ysgolion Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau; Saesneg; Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; Cymraeg; Ieithoedd Modern; Cerddoriaeth; Gwyddorau Cymdeithas; Y Gyfraith.

Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau

11.30am – 12.30pm

Cyflwyniad i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a gweithgareddau trwy’r Gymraeg i’r Ysgolion canlynol: Ysgol Busnes Bangor; Seicoleg; Addysg; Dysgu Gydol Oes.

Neuadd Powis, Prif Adeilad y Celfyddydau

3.30pm – 5.00pm

Sesiwn wybodaeth i Fyfyrwyr Rhyngwladol newydd (nad ydynt o’r Gymuned Ewropeaidd). Arweinir gan Bennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr Rhyngwladol

Darlithfa 2, Prif Adeilad y Celfyddydau

Dydd Llun, 19 Medi

12


OESO Amser

Gweithgaredd

5.30pm – 6.30pm

Digwyddiad cymdeithasol cyfrwng Cymraeg ar gyfer staff a myfyrwyr

Neuadd Powis, Prif Adeilad y Celfyddydau

8.00pm

Noson y Cwis Mawr

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

Gyda’r nos

Digwyddiadau Cymdeithasol Ysgolion ac Undeb y Myfyrwyr

Fel yr hysbysebwyd

Lleoliad

Dydd Mawrth, 20 Medi Trwy gydol y dydd

Cyfarfodydd a gweithgareddau Ysgolion, edrychwch yn eich dyddiadur Ysgol academaidd

Fel yr hysbysebwyd yn nyddiadur eich Ysgol academaidd

9.30am – 10.30am

Sesiwn Sgiliau Cymraeg

Cysylltwch â’ch Coleg am fwy o wybodaeth

10.00am – 4.00pm

Ystafell groeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol, ar agor yn ddyddiol

Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

12.30pm – 4.30pm

Ffair Modiwlau i: Goleg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau a’r Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithasol a’r Gyfraith

Neuadd Powis Prif Adeilad y Celfyddydau

5.00pm - 6.00pm

Myfyrwyr Hyˆn: Croeso a Sesiwn Wybodaeth

Gwasanaethau Myfyrwyr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

8.00pm

Noson Meic Agored

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

Gyda’r nos

Digwyddiadau Cymdeithasol yr Ysgolion academaidd ac Undeb y Myfyrwyr

Fel yr hysbysebwyd

Dydd Mercher, 21 Medi

Trwy gydol y dydd

Cofrestru Gweinyddol i holl fyfyrwyr israddedig newydd y Coleg Gwyddorau Naturiol, Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad.

Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau

Cofrestru â’r Heddlu i Fyfyrwyr Rhyngwladol sydd angen cofrestru Trwy gydol y dydd

Cyfarfodydd a gweithgareddau Ysgolion, edrychwch yn eich dyddiadur Ysgol academaidd

Fel yr hysbysebwyd yn nyddiadur eich Ysgol academaidd

9.30am – 10.30am

Sesiwn Sgiliau Cymraeg

Cysylltwch â’ch Coleg am fwy o wybodaeth

10.00am – 4.00pm

Ystafell Groeso Myfyrwyr Rhyngwladol, ar agor yn ddyddiol

Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

11.00am – 3.00pm

Serendipedd: Ffair Undeb y Myfyrwyr

Canolfan Chwaraeon Maes Glas, Safle Ffriddoedd

1.00pm

Taith gerdded o amgylch Bangor i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Cyfarfod tu allan i fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau

2.00pm – 3.00pm a 3.00pm – 4.00pm

Cyflwyniad i’r adnoddau TG i fyfyrwyr newydd Dewch i wybod am y cyfleusterau TG y bydd arnoch eu hangen ar gyfer eich cwrs: • Blackboard – amgylchedd dysgu Prifysgol Bangor • Rhaglenni sydd ar gael i’ch helpu i astudio • Ebost a Rhyngrwyd o fewn Prifysgol Bangor

Ystafell 013 Adeilad Deiniol, Ffordd Deiniol

7.30pm-9.30pm

Côr y Gymdeithas Gerdd – sesiwn ‘rhowch gynnig arni’ a Pharti Caws a Gwin am ddim

Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau

8.00pm

Llenwch Eich Bol - cerddoriaeth a bwyd

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

Gyda’r nos

Digwyddiadau Cymdeithasol yr Ysgolion ac Undeb y Myfyrwyr

Fel yr hysbysebwyd

13


WYTHNOS GROESO

Dydd Sadwrn, 17 Medi – Dydd Sul, 25 Medi Amser

Gweithgaredd

Lleoliad

Dydd Iau, 22 Medi

Drwy gydol y dydd

Cofrestru Gweinyddol i holl fyfyrwyr israddedig newydd yng Ngholeg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau, y Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith Cofrestru â’r Heddlu i Fyfyrwyr Rhyngwladol sydd angen cofrestru

Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau

10.00am – 4.00pm

Ystafell Groeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol, ar agor yn ddyddiol

Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

11.00am – 3.00pm

Serendipedd: Ffair Undeb y Myfyrwyr

Canolfan Chwaraeon Maes Glas, Safle Ffriddoedd

12.00pm

Taith bws o Fangor a’r ardal i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Cyfarfod tu allan i fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau

3.00pm – 4.00pm

Cyflwyniad i’r adnoddau TG i fyfyrywr newydd Dewch i wybod am y cyfleusterau TG y bydd arnoch eu hangen ar gyfer eich cwrs: • Blackboard – amgylchedd dysgu Prifysgol Bangor • Rhaglenni sydd ar gael i’ch helpu i astudio • E-bost a Rhyngrwyd o fewn Prifysgol Bangor

Ystafell 013, Adeilad Deiniol, Ffordd Deiniol

7.30pm – 9.30pm

Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol – ymarfer agored, ar y cyd â Cherddorfa’r Gymdeithas Cerdd, croeso i bawb

Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau

8.00pm

Clwb Uno, gwisgwch eich dillad gorau!

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

Gyda’r nos

Digwyddiadau Cymdeithasol yr Ysgolion ac Undeb y Myfyrwyr

Fel yr hysbysebwyd

Dydd Gwener, 23 Medi Trwy gydol y dydd

Cyfarfodydd a gweithgareddau Ysgolion academaidd: edrychwch yn nyddiadur eich Ysgol academaidd

Fel yr hysbysebwyd yn nyddiadur eich Ysgol academaidd

10.00am – 4.00pm

Ystafell Groeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol, ar agor yn ddyddiol

Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

10.00am – 11.00am a 2.00pm – 3.00pm

Cyflwyniad Y Jobzone: Dod o hyd i waith rhan-amser

Darlithfa 3, Prif Adeilad y Celfyddydau

11.30am – 1.30pm

Sesiwn wybodaeth i Fyfyrwyr Rhyngwladol (materion cefnogaeth a chyffredinol)

Darlithfa 2, Prif Adeilad y Celfyddydau

8.00pm

Coctêls a chanapês

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

Gyda’r nos

Digwyddiadau Cymdeithasol yr Ysgolion ac Undeb y Myfyrwyr

Fel yr hysbysebwyd

Dydd Sadwrn, 24 Medi Trwy gydol y dydd

Diwrnod Chwaraeon!

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

11.00am

Parti Croeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg

Noson o ffilmiau cawslyd gyda chw ˆn poeth a phopcorn

Bar Uno, Safle Ffriddoedd

Dydd Sul, 25 Medi 8.00pm

14


EICH CYFARFOD CYNTAF GYDA’CH YSGOL ACADEMAIDD Isod, cewch fanylion pryd y dylech fynd i’ch cyfarfod cyntaf â’r Ysgol academaidd y byddwch yn astudio ynddi. Os nad yw eich Ysgol wedi’i chynnwys ar y rhestr isod, byddwch yn derbyn gwybodaeth yn uniongyrchol ganddynt maes o law, neu edrychwch ar wefan yr Wythnos Groeso yn www.bangor.ac.uk/wythnosgroeso. Ysgol

Dyddiad ac Amser

Lleoliad

Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

Dydd Llun, Medi 19, 9.00am

Neuadd John Phillips, Ffordd y Coleg

Saesneg

Dydd Llun, Medi 19, 9.30am

Darlithfa 3, Prif Adeilad y Celfyddydau

Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg

Dydd Llun, Medi 19, 9.00am – 10.30am

Prif Ddarlithfa, Prif Adeilad y Celfyddydau

Ysgol Busnes Bangor

Dydd Llun, Medi 19, 12.30pm

Y Ganolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg

Y Gyfraith

Dydd Llun, Medi 19, 2.00pm

Darlithfa 4, Prif Adeilad y Celfyddydau

Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Dydd Llun, Medi 19, 9.30am

Darlithfa 2, Prif Adeilad y Celfyddydau

Ieithoedd Modern

Dydd Llun, Medi 19, 2.00pm

Darlithfa 5, Prif Adeilad y Celfyddydau

Cerdd

Dydd Llun, Medi 19, 2.00pm

Neuadd Cerdd

Gwyddorau Cymdeithas

Dydd Llun, Medi 19, 12.30pm ymlaen. Cinio bwffe a sesiwn gynefino gan yr Ysgol i ddilyn

Hen Goleg, Ffordd y Coleg

Cymraeg

Dydd Llun, Medi 19, 10.00am

Ystafell Seminar Cymraeg, Prif Adeilad y Celfyddydau

Yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Dydd Llun, Medi 19, 12.00 amser cinio

Cyntedd, Adeilad Thoday, Ffordd Deiniol

Gwyddorau Biolegol

Dydd Llun, Medi 19, 10.30am (Siaradwyr di-Gymraeg) Dydd Llun, Medi 19, 11.30am (Siaradwyr Cymraeg)

Adeilad Brambell, Ffordd Deiniol

Cemeg

Dydd Llun, Medi 19, 11.45am

Darlithfa Orton, Tw ˆr Cemeg, Ffordd Deiniol

Peirianneg Electronig

Dydd Llun, Medi 19, 12.00 amser cinio

Ystafell Gyffredin Myfyrwyr, Ysgol Peirianneg Electronig, Stryd y Deon

Cyfrifiadureg

Dydd Llun, Medi 19, 12.00 amser cinio

Ystafell Gyffredin Myfyrwyr, Ysgol Cyfrifiadureg, Stryd y Deon

Gwyddorau Eigion

Dydd Llun, Medi 19, 10.30am (Bydd bws yn mynd o Brif Adeilad y Celfyddydau ar ôl y Croeso Ffurfiol)

Adeilad Craig Mair, Ysgol Gwyddorau Eigion, Porthaethwy

Seicoleg

Dydd Llun, Medi 19, 12.30pm

Adeilad Wheldon

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Dydd Llun, Medi 19, 12.00pm - 2.00pm

Prif Neuadd, Adeilad George, Safle’r Nomal

Addysg

Dydd Llun, Medi 19, 1.45pm

Adeilad Nantlle, Safle’r Normal

15


DYDDIADAU’R SEMESTRAU Mae pob myfyriwr yn cofrestru ddwywaith y flwyddyn: ym Medi ac yn Ionawr.

Yr wythnos groeso yn dechrau: 19 Medi 2011 Cofrestru: 21 & 22 Medi 2011

Semester 1 yn dechrau: 26 Medi 2011 Gwyliau: 19 Rhagfyr 2011 – 9 Ionawr 2012 Dychwelyd: 9 Ionawr 2012

Pan fo sieciau grant myfyrwyr wedi’u derbyn, cânt eu dosbarthu yn ystod y ‘Cofrestru’.

Asesu/arholiadau: 9 Ionawr 2012 – 20 Ionawr

Dysgir mewn dau floc neu ‘semester’ 12 wythnos.

Semester 2 yn dechrau: 23 Ionawr 2012

Gellir asesu neu arholi modiwlau ar ddiwedd bob semester.

23 Ionawr 2012 – 27 Ionawr 2012

2012

Cofrestru i holl israddedigion llawn-amser: Gwyliau: 26 Mawrth 2012 - 16 Ebrill 2012 Semester 2 yn parhau: 16 Ebrill 2012 Asesu/arholiadau: 7 Mai 2012 – 1 Mehefin 2012 Diwedd y sesiwn: 1 Mehefin 2012

EICH YSGOL ACADEMAIDD Fe’ch cofrestrir ar gyfer cwrs gradd mewn Ysgol academaidd (neu efallai ddwy os yw’n radd Gyd-anrhydedd), er y gellwch wneud modiwlau neu gyrsiau mewn mwy nag un Ysgol academaidd. Mae Ysgolion academaidd y Brifysgol wedi eu cynnwys mewn 5 Coleg fel a ganlyn:

Coleg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau:

Coleg y Gwyddorau Naturiol:

• Ysgol Addysg (& Dysgu Gydol Oes)

• Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

• Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

• Ysgol Gwyddorau Biolegol

• Ysgol Cerddoriaeth

• Ysgol Gwyddorau Eigion

• Ysgol Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol • Ysgol y Gymraeg

Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad:

• Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg

• Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

• Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

• Ysgol Gwyddorau Meddygol

• Ysgol Ieithoedd Modern

• Ysgol Seicoleg

• Ysgol y Saesneg

• Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith:

Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol:

• Ysgol Busnes Bangor

• Ysgol Peirianneg Electronig

• Ysgol y Gyfraith

• Ysgol Cyfrifiadureg

• Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

16

• Ysgol Cemeg


DEWIS MODIWLAU 1 Dewis o fewn eich rhaglen astudio Diben yr adran hon yw egluro sut rydych yn mynd ati i ddewis elfennau o’ch astudiaethau blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol. Er eich bod eisoes wedi cael eich derbyn ar raglen astudio, mae fframwaith llawer o raglenni yn rhoi cyfle ichi ddewis modiwlau oddi allan i’ch prif faes astudiaeth. Nodir i ba raddau y mae hynny’n bosibl o fewn eich rhaglen yn y Llawlyfr Ysgol y byddwch yn ei gael yn ystod yr Wythnos Groeso. Rydym yn gweithredu cynllun astudio modiwlaidd ym Mangor sy’n golygu bod pob rhaglen yn cynnwys ‘blociau dysgu’ a elwir yn fodiwlau. Caiff ein holl fodiwlau raddfa gredyd (fel rheol mewn lluosrifau o 10) sy’n dangos faint yw gwerth modiwl os caiff ei gwblhau’n llwyddiannus. Bydd eich Tiwtor Personol neu gynghorwr arall o fewn eich Ysgol yn gallu helpu i ddewis modiwlau ar gyfer Cofrestru yn ystod yr Wythnos Groeso. Mae rhaglenni tair blynedd i israddedigion yn cynnwys modiwlau sy’n cyfateb i 120 credyd ar gyfer pob blwyddyn astudio lawn-amser. Os oes gennych unrhyw ymholiadau bydd digon o bobl ar gael i’ch cynghori a’ch arwain – felly peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau.

2 Cofrestru ar gyfer y nifer cywir o fodiwlau Os ydych yn fyfyriwr llawn-amser bydd rhaid i chi gofrestru ar gyfer modiwlau sy’n cyfateb i 120 credyd yn ystod blwyddyn academaidd 2011/2012. Credir bod y flwyddyn lawn-amser 120 credyd yn gyfwerth â 1200 awr o amser dysgu – h.y. 30 wythnos o astudio llawn-amser dros y ddau semester gyda chyfanswm o 40 o oriau dysgu bob wythnos. Rydych yn cael eich cynghori i gymryd 60 credyd ym mhob semester, fel bod eich gwaith wedi ei ddosbarthu’n wastad drwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, efallai y bydd gennych reswm da dros ddewis gwneud mwy o fodiwlau mewn un semester na’r llall. Ond nid yw ein rheolau’n caniatáu i chi astudio modiwlau sy’n werth mwy na 70 credyd neu lai na 50 credyd yn y naill neu’r llall o’r semestrau, gan y byddai hynny’n arwain at flwyddyn academaidd anghytbwys iawn o ran eich baich gwaith ac yn ei gwneud yn anodd i chi gwblhau gofynion y rhaglen. Gall eich Tiwtor Personol eich helpu i ddewis modiwlau ar gyfer eich blwyddyn gyntaf yn ystod yr Wythnos Groeso. Darperir llawlyfr yn amlinellu’r rhaglen astudio ac yn rhoi manylion am y modiwlau a gynigir gan yr Ysgol. Er y bydd llawer o fodiwlau yn rhai gorfodol o fewn eich rhaglen efallai y bydd hefyd: • Restr o fodiwlau opsiynol y gellwch ddewis rhai ohonynt; • Fodiwlau dewisol

17


DEWIS MODIWLAU 3 Dewis modiwlau y tu allan i’ch prif Ysgol Mae’n bwysig i chi ystyried cymryd modiwlau y tu allan i’ch prif faes pwnc a all fod yn ddefnyddiol i chi yn eich gyrfa yn y dyfodol. Efallai yr hoffech fanteisio ar y cyfle i ddysgu iaith newydd, megis Ffrangeg neu Sbaeneg neu un o’r Ieithoedd Modern eraill sydd ar gael, neu wella eich sgiliau Technoleg Gwybodaeth. Gyda chymaint o fodiwlau ar gael, gall meddwl am ddewis fod yn brofiad digon brawychus, a dyna pam mae eich Tiwtor a sesiynau cynghori Ysgol yn bwysig iawn. Er mwyn eich cynorthwyo i ddewis modiwlau y tu allan i’ch prif Ysgol rydym yn cynhyrchu Blwyddlyfr fydd yn cynnwys gwybodaeth am yr holl fodiwlau lefel 1 a fydd ar gael ym mlwyddyn academaidd 2011/12. Gellir cael hyd i’r wybodaeth ar y we yn www.bangor.ac.uk/blwyddlyfrarlein Mae nifer o fodiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynhelir Ffair Modiwlau gydag Ysgolion o Goleg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau a’r Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a Chyfraith yn Neuadd Powis ar ddydd Mawrth 20 Medi, am 12.30pm – 4.30pm. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd modiwlau o Ysgolion sydd wedi’u lleoli yn y Colegau eraill, dylech wirio gyda’ch Ysgol ‘gartref’ ynglyˆn â dewisiadau a threfniadau penodol. Os ydych yn teimlo eich bod wedi dewis modiwlau anghywir yn yr Wythnos Groeso, peidiwch â meddwl fod hynny’n ddiwedd y byd! Gellwch wneud newidiadau hyd at bythefnos ar ôl dechrau semester 1. Dylech wneud hynny mewn ymgynghoriad â’ch Ysgol er mwyn sicrhau y dilynir y drefn gywir ac y ceir y caniatâd angenrheidiol ar gyfer y newid. Mae’n wirioneddol bwysig sicrhau bod cofnod y Brifysgol o’r rhaglen yr ydych wedi cofrestru ar ei chyfer yn gywir a bod y modiwlau’n cydymffurfio â gofynion eich rhaglen.

4 Pwyntiau pellach i’w hystyried Wrth ystyried modiwlau ‘dewis rhydd’, bydd angen i chi gymryd i ystyriaeth unrhyw wybodaeth gefndir sydd ei hangen ar gyfer astudio’r modiwl. Ceir y wybodaeth hon yn y Blwyddlyfr a nodwyd uchod. Y ‘cyfyngiad’ arall ar eich dewis wrth gwrs yw’r amserlen ddysgu, a dylech sicrhau nad yw’r modiwlau y dymunwch eu hastudio yn gwrthdaro â’i gilydd, gan ei bod yn bwysig i chi fynd i’ch darlithoedd, seminarau a dosbarthiadau tiwtorial. Hefyd mae cyfyngiad ar nifer y myfyrwyr a all wneud rhai modiwlau, ac felly mae’n bosibl na fydd modd i chi gael eich dewisiadau cyntaf i gyd. Mae’r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth am fodiwlau yn gywir pan mae’n mynd i’r wasg. Fodd bynnag, mae hawl gennym i newid y ddarpariaeth i’r hyn a gyhoeddwyd yn y Prospectws, y Blwyddlyfr a gwybodaeth gan Ysgolion. Y cyngor gorau y gellir ei roi yw i chi ofyn digon o gwestiynau os ydych yn ansicr ynglyˆn ag unrhyw beth – cofiwch bob amser ein bod yma i’ch helpu tra byddwch yn y Brifysgol. 18


TREFN COFRESTRU 1 Dyddiad Cofrestru

3 Amseroedd Cofrestru

Rhaid i’r holl fyfyrwyr israddedig newydd gofrestru’n ffurfiol gyda Cofrestrfa Academaidd y Brifysgol ar unai: Dydd Mercher, 21 Medi 2011, neu Ddydd Iau, 22 Medi 2011.

Rhaid i fyfyrwyr gofrestru yn y drefn a nodir, ac yn ystod yr amseroedd isod oni bai y gwnaed trefniadau ymlaen llaw â’r Gwasanaethau Anabledd. Mae’r broses gofrestru’n golygu ychydig o lenwi ffurflenni, ciwio, yn ogystal â mynd i fyny ac i lawr grisiau. Os gall hyn fod yn broblem ichi cysylltwch â’r Gwasanaeth Anabledd, ffôn: 01248 382032, ebost: gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk, gan roi cymaint o rybudd â phosibl.

Fel rheol bydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru bapur ar ddechrau eich cwrs ac ar ôl hynny, o bryd i’w gilydd (e.e. ar ddechrau pob sesiwn academaidd a semester 2) bydd gofyn i chi gadarnhau eich presenoldeb ar-lein. Bydd y diwrnod a’r amser ar gyfer cofrestru yn dibynnu ar yr Ysgol academaidd sy’n cynnal eich cwrs. Gwelwch isod am fanylion. Dydd Mercher, 21 Medi, myfyrwyr: Coleg Gwyddorau Naturiol • Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth • Ysgol Gwyddorau Biolegol • Ysgol Gwyddorau Eigion Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol • Ysgol Cemeg • Ysgol Peirianneg Electronig • Ysgol Cyfrifiadureg Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad • Ysgol Seicoleg • Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Dydd Iau, 22 Medi, myfyrwyr: Coleg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau • Ysgol Addysg (a Dysgu Gydol Oes) • Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau • Ysgol Cerddoriaeth • Ysgol y Gymraeg • Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg • Ysgol Ieithoedd Modern • Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg • Ysgol Saesneg Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith • Ysgol Busnes Bangor • Ysgol y Gyfraith • Ysgol Gwyddorau Cymdiethas Cynhelir y cofrestru, oni nodir yn wahanol, yn Neuadd Prichard Jones (PJ) ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau (rhif 51 ar y map ar dudalen 33). Efallai y bydd trefniadau cofrestru gwahanol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a’r rhai sy’n astudio cyrsiau sydd wedi’u rhyddfreinio mewn colegau partner. Os felly, ceir mwy o wybodaeth oddi wrth drefnydd y cwrs.

2 Cofrestru gyda’r Heddlu i fyfyrwyr rhyngwladol Mae gofyn i rai myfyrwyr rhyngwladol gofrestru gyda’r heddlu ar ôl cyrraedd ym Mangor. Bydd eich teitheb myfyriwr yn dangos os oes angen i chi wneud hyn. Mae cofrestru gyda’r heddlu yn rhan o’r drefn cofrestru sy’n cael ei esbonio isod.

Llythyren gyntaf cyfenw

Amser Cofrestru

A – C:

9.15am – 10.15am

D – G: H – K: Ar Gau:

10.15am – 11.15am 11.15am – 12.15pm 12.15pm – 1.00pm 1.00pm – 2.00pm

L – O: P – S: T – Z:

2.00pm – 3.00pm 3.00pm – 4.30pm

Os na chofrestrir ar amser bydd oedi gyda thalu’r benthyciad gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

4 Y Drefn Rhaid i’r HOLL FYFYRWYR, yn gyntaf oll, gasglu eu ffurflenni cofrestru o ddesg gyflwyno ym Mhrif Ddarlithfa’r Celfyddydau neu o’r Ddesg Gymorth Anabledd yn y Dderbynfa. Gofalwch eich bod yn llenwi’r ffurflen yn gywir, ac yn llawn ac yn ddarllenadwy. Bydd staff ar gael i ateb unrhyw ymholiadau a fo gennych. Yna bydd myfyrwyr yn mynd ymlaen i Neuadd Prichard Jones lle cadarnheir y trefniadau ar gyfer cyflwyno taliadau hyfforddi a taliadau Neuadd Preswyl. Bydd desg gymorth yn y Neuadd i’ch helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych. Dylai myfyrwyr sy’n cael cymorth i dalu eu ffioedd dysgu o grantiau neu gynlluniau benthyca ffioedd Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) ddod â’u dogfennau SLC gyda nhw yn cadarnhau’r trefniadau cymorth ar gyfer ffioedd dysgu i’r Sesiwn Gofrestru. Rhaid i’r rhai sydd wedi dewis peidio â thalu taliadau hyfforddi naill ai drwy ddebyd uniongyrchol, neu drwy awdurdod cerdyn credyd rheolaidd, dalu’n llawn ar ddiwrnod Cofrestru a disgwylir iddynt fod â digon o arian i gyflwyno’r tâl angenrheidiol (e.e. cardiau credyd/debyd, sieciau neu arian parod). Myfyrwyr newydd o’r Undeb Ewropeaidd (ddim o’r DU): Mae ffurflenni cais ar gael o wefan y DfES: www.direct.gov. uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/ StudentFinance/StudentFromOtherEUCountries/DG_10035219. Mae’n rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen, a’r dystiolaeth sydd ei angen, i’r DfES yn ddi-oed neu gallech golli eich hawl i gael help gyda’ch taliadau hyfforddi. Gwnewch hyn yn awr – peidiwch â disgwyl nes byddwch yn cyrraedd Bangor ym Medi. 19


TREFN COFRESTRU Mae croeso ichi holi unrhyw aelodau staff neu fyfyrwyrgynorthwywyr sydd ar ddyletswydd os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau. Cyn mynd o’r ystafell Gofrestru, mae’n rhaid i fyfyrwyr roi eu ‘Ffurflen Gofrestru’ wedi ei lenwi i’r aelod penodedig o staff y Gofrestrfa Academaidd, ond rhoddir llungopi iddynt i’w gadw. Dylid cadw hwn fel tystiolaeth eich bod wedi cofrestru. Pwysig: Yn ystod yr Wythnos Groeso, byddwch yn derbyn ebost yn dweud sut i weld yr Arweinlyfr i Fyfyrwyr 2011/2012 arlein. Yn ogystal â gwybodaeth defnyddiol arall, mae’r llyfryn yn rhoi gwybodaeth bwysig ynglyˆn â ‘Rheolau a Rheoliadau’ y Brifysgol. Gofalwch eich bod wedi derbyn copi a darllen yr wybodaeth hon cyn cofrestru gan y bydd gofyn ichi lofnodi’r ffurflen gofrestru i gadarnhau hynny.

5 Myfyrwyr sy’n derbyn cefnogaeth gynnal gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Bydd taliadau Benthyciadau Cynnal Myfyrwyr yn cael eu gwneud trwy drosglwyddiad electronig uniongyrchol trwy gyfrwng System Clirio Awtomataidd y Bancwyr (BACS) i’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu dim ond ar ôl ichi gofrestru’n ffurfiol. Sylwer bod hyn yn berthnasol dim ond os ydych chi wedi gwneud cais ac yn gymwys i dderbyn cymorth myfyrwyr. Os newidiwch eich cwrs gradd bydd yn rhaid i chi roi gwybod yn syth i’ch Awdurdod Dyfarnu, fel na fydd unrhyw oedi gyda’r taliad gan yr SLC. Yng Nghymru Cyllid Myfyrwyr Cymru yw’r Awdurdod Dyfarnu ac yn Lloegr Student Finance England (SFE) yw’r Awdurdod Dyfarnu. Os ydych yn dod o’r Alban, y Student Awards Agency for Scotland (SAAS) yw’r awdurdod dyfarnu a’ch Education and Library Board (ELB) os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon. Pwysig: Mae’n rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn y Brifysgol cyn y gall y Brifysgol hysbysu’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr i wneud taliad i chi.

6 Swm Ffioedd Dysgu Bydd Ffioedd Dysgu yn £3,375 i israddedigion ‘cartref’ ar gyfer y flwyddyn academaidd 2011/12. Gellir gohirio’r ffi hon tan ar ôl ichi gwblhau’ch astudiaethau os ydych chi’n gymwys am fenthyciad ffioedd dysgu. Rydych yn gyfrifol am sicrhau eich bod yn ymwybodol o’ch ymrwymiadau ariannol a’ch bod wedi gwneud y trefniadau angenrheidiol i dalu cyn cofrestru.

7 Talu Ffioedd Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor bydd gennych gyfrif yn eich enw yn ein system cofnodion myfyrwyr. Bydd unrhyw ffioedd hyfforddi neu lety yn cael eu codi i’r cyfrif hwn a bydd unrhyw daliadau a wnewch yn cael eu credydu i’ch cyfrif.

Myfyrwyr Rhyngwladol (y tu allan i’r UE) Holl ffioedd dysgu i’w talu’n llawn wrth gofrestru neu cyn hynny. Gellir talu ffioedd llety’n llawn hefyd (gweler www.bangor.ac.uk/international/future/payment) neu mewn rhandaliadau, naill ai drwy ddefnyddio cerdyn credyd cyson (gweler https://epay.bangor.ac.uk) neu ddebyd uniongyrchol (gweler ffurflen B yn y pecyn hwn). System Dalu i Fyfyrwyr Rhyngwladol Fel myfyriwr rhyngwladol a dderbyniwyd gan Brifysgol Bangor, mae talu ffioedd yn rhwydd iawn. Mae’r International Student Payment System (ISPS) yn cael ei defnyddio ym Mangor i hwyluso i fyfyrwyr rhyngwladol dalu gwahanol daliadau, yn cynnwys blaendaliadau, ffioedd dysgu, ffioedd cyrsiau iaith Saesneg a ffioedd llety. Gellir gwneud taliadau drwy eich banc lleol gan ddefnyddio arian lleol. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y gwefannau isod i gwblhau eich ceisiadau talu. Ar gyfer ffioedd dysgu a blaendaliadau: https://bangor.studentfees.com Ar gyfer llety: https://bangoraccommodation.studentfees.com Gellir cael gwybodaeth bellach yn: www.bangor.ac.uk/international/future/payment

Myfyrwyr Cartref/UE yn unig Mae holl ffioedd dysgu a ffioedd llety’n daladwy’n llawn pan fyddwch yn cofrestru, oni bai eich bod wedi cymryd benthyciad ar gyfer ffioedd neu eich bod yn dewis talu eich ffioedd trwy gynllun rhandaliadau sy’n berthnasol i’ch statws fel myfyriwr. Taliadau lwmp swm Os yw’n well gennych dalu eich ffioedd dysgu a llety mewn un lwmp swm, gellwch wneud hynny wrth gofrestru. Gellwch dalu mewn arian parod, cerdyn credyd/debyd neu siec/drafft o Fanc Clirio yn y DU ac yn daladwy i Prifysgol Bangor. Os nad yw siec neu ddrafft bancwyr o Fanc Clirio yn y DU gall hyn achosi oedi sylweddol iawn cyn y gall y Brifysgol

20


gadarnhau derbyn tâl neu brosesu unrhyw ad-daliadau a all fod yn ddyledus yn ddiweddarach. Bydd myfyrwyr yn dal yn atebol am dalu hyd nes gall y Brifysgol gadarnhau derbyn tâl ac ni all gadarnhau hynny nes derbynnir arian ‘wedi eu clirio’ i gyfrif banc y Brifysgol. Cynlluniau talu i israddedigion Bwriad y cynlluniau talu a gynigir yw lledaenu costau’n wastad drwy gydol y flwyddyn. Os bydd newidiadau i’ch cyfrif yn ystod y flwyddyn, yna bydd unrhyw gynnydd neu ostyngiad yn y swm/symiau yn cael eu lledaenu’n wastad dros y rhandaliadau sydd ar ôl. (1) Talu trwy Awdurdod Cyson Cerdyn Credyd/Debyd Hwn yw’r opsiwn dewisol i dalu eich ffioedd mewn rhandaliadau. I ddefnyddio’r dull hwn mae’n rhaid i chi lenwi’r cyfarwyddiadau ar y wefan https://epay.bangor.ac.uk Oni bai y gofynnwch am hysbysiad ar bapur gan y Swyddfa Gyllid, o leiaf 10 diwrnod cyn dyddiad pob taliad anfonir hysbysiad electronig i’ch cyfeiriad ebost Prifysgol yn eich cyfeirio at wefan ddiogel lle gellwch weld manylion eich cyfrif a gwybodaeth am y dyddiad a’r swm a gymerir trwy gerdyn credyd/debyd ar gyfer y rhandaliad hwnnw. Os yw rhywun arall yn talu ffioedd ar eich rhan, byddwch yn dal i dderbyn hysbysiad electronig am y rhandaliadau oherwydd mai eich cyfrif chi ydyw. O leiaf 10 diwrnod cyn dyddiad y taliad bydd y sawl sy’n talu’r ffioedd ar eich rhan hefyd yn derbyn llythyr yn rhoi gwybod iddynt am y dyddiad a’r swm a gymerir trwy gerdyn credyd/debyd. (2) Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol Mae hefyd yn bosib trefnu rhandaliadau trwy Ddebyd Uniongyrchol ac mae’n rhaid llenwi’r Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol (ffurflen B) a’i dychwelyd i’r Swyddfa Gyllid. (Os ydych yn dal wrthi’n sefydlu eich Cyfrif Banc Myfyriwr, gellwch anfon y Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol atom o fewn 14 diwrnod o’r dyddiad cofrestru.) Oni bai y gofynnwch am hysbysiad ar bapur gan y Swyddfa Gyllid, o leiaf 10 diwrnod cyn dyddiad pob taliad anfonir hysbysiad electronig i’ch cyfeiriad ebost Prifysgol yn eich cyfeirio at wefan ddiogel lle gellwch weld manylion eich cyfrif a gwybodaeth am y dyddiad a’r swm a gymerir trwy Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer y rhandaliad hwnnw. Os yw rhywun arall yn talu ffioedd ar eich rhan, mae’n rhaid iddynt hwy lenwi a llofnodi’r Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol. Byddwch yn dal i dderbyn hysbysiad electronig am y rhandaliadau oherwydd mai eich cyfrif chi ydyw. O leiaf 10 diwrnod cyn dyddiad y taliad bydd y sawl sy’n llenwi’r Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol hefyd yn derbyn llythyr yn rhoi gwybod iddynt am y dyddiad a’r swm a gymerir trwy Ddebyd Uniongyrchol. Dim ond un

Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol a ganiateir ar gyfer pob cyfrif ac mae’r dull cyfrifo rhandaliadau’n parhau’r un fath. Dyddiadau taliadau Debyd Uniongyrchol am sesiwn 2011-12:

20.10.2011

Casglu 1/3 o’r gweddill ar y cyfrif

12.01.2012

Casglu 1/2 o’r gweddill sy’n ddyledus ar y cyfrif

19.04.2012

Casglu’r gweddill sy’n ddyledus ar y cyfrif

Caledi Ariannol Sylwer y gall methu â thalu eich ffioedd arwain at derfynu eich cofrestriad. Dylech gysylltu â’r Swyddfa Gyllid cyn gynted â phosibl os ydych yn rhagweld unrhyw drafferth i dalu eich ffioedd. Bydd y Brifysgol yn codi tâl cosb o £30.00 am bob taliad hwyr. Fodd bynnag, rydym yn awyddus iawn i sicrhau na fyddwch yn cael costau o’r fath ac i’ch helpu mae gan y Brifysgol Gynghorwyr Ariannol arbenigol yng Ngwasanaethau Myfyrwyr (01248 383637). Am wybodaeth bellach dewch i’r Swyddfa Gyllid rhwng 10.00am a 4.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Gellwch ffonio naill ai 01248 383801 neu 01248 382049 rhwng 9.00am a 5.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener, anfon ebost at feepayment@bangor.ac.uk neu ymweld â gwefan y Swyddfa Gyllid www.bangor.ac.uk/finance

8 Bwrsariaethau Nod cynllun Bwrsariaethau Bangor fydd rhoi cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sy’n dod o deuluoedd incwm isel. Mae hyn yn golygu y gallech dderbyn hyd at £500 y flwyddyn mewn cymorth ariannol ychwanegol gan y Brifysgol. Mae Bwrsariaethau Bangor ar gael ar ben unrhyw grantiau neu fenthyciadau cynhaliaeth a gyllidir gan y wladwriaeth, yn ogystal ag unrhyw fwrsariaethau eraill a gellwch fod yn gymwys i’w hennill gan y Brifysgol. Mae’r bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr o bob rhan o Brydain, ac nid oes angen eu talu’n ôl. Sylwch, ni fydd myfyrwyr sy’n derbyn taliadau bwrsariaeth arall (e.e. GIG, Cyngor Gofal Iechyd a Chymdeithasol) yn gymwys am gynllun Bwrsariaeth Bangor. Bydd eich cymhwyster i gael Bwrsariaeth Bangor yn cael ei asesu fel rhan o’r prawf modd statudol a wneir gan eich Awdurdod Addysg Lleol neu Student Finance England, pan fyddwch yn llenwi’r ffurflen Cais am Gyllid Myfyrwyr i wneud cais am grant cynhaliaeth, ayyb. Mae bwrsariaethau eraill ar gyfer mynediad 2011 yn cynnwys Bwrsariaethau i’r rhai hynny sy’n mynd i’r Brifysgol o ofal; a bwrsariaethau astudiaethau cyfrwng 21


TREFN COFRESTRU Cymraeg i’r rhai hynny sy’n dewis astudio’u cwrs i gyd, neu ran ohono, drwy gyfrwng y Gymraeg.

9 Tystysgrifau Presenoldeb Rhaid gwneud pob cais am Dystysgrif Presenoldeb arlein. Ceir gwybodaeth bellach am hyn pan byddwch yn cofrestru.

10 Pwysig Ni chaiff myfyrwyr fynediad i Brif Ddarlithfa’r Celfyddydau heb reswm dilys oni bai am yr amserau a nodir ym mharagraff 3, tudalen 19. Os na fydd myfyrwyr yn cofrestru ar y dyddiad priodol, byddant yn agored i dalu dirwy am gofrestru’n hwyr. Codir y dirwyon hyn hefyd pan na fydd myfyriwr yn ymateb o fewn cyfnod penodol i unrhyw gais ddilynol gan y Gofrestrfa Academaidd i gadarnhau presenoldeb parhaus ar gwrs. Hyd at 1 wythnos

£15

1 – 2 wythnos

£20

2 – 3 wythnos

£25

3 – 4 wythnos

£30

11 Cofrestrfa Academaidd – Cysylltu Mae’r Gofrestrfa Academaidd wedi ymrwymo i leihau’r baich gweinyddol ar fyfyrwyr cymaint ag sy’n ymarferol, gan roi mwy o amser felly i chi ganolbwyntio ar eich astudiaethau. Gyda hyn mewn cof, bydd gwasanaethau arlein, ebost a gwybodaeth ar y we’n cael eu defnyddio mor eang ag sy’n bosibl. Ar gyfer eich gwasanaethau arlein, ewch i BangorPortal https://bangorportal.banor.ac.uk/cp/ home/displaylogin Caiff pob gohebiaeth bwysig ei hanfon i’ch cyfrif ebost gyda’r Brifysgol yn y lle cyntaf, a dylid gwirio’r cyfrif hwn yn rheolaidd. Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn ceisio cyfyngu’r ohebiaeth i’r hyn sydd ei angen ar gyfer gweinyddu’ch astudiaethau’n unig. Cewch eich cynghori’n gryf i ddefnyddio’ch cyfrif ebost gyda’r Brifysgol fel eich prif gyfrif ebost. Fodd bynnag, os oes arnoch angen cadw mwy nag un cyfrif ebost am resymau eraill (e.e. rhesymau gwaith proffesiynol i fyfyrwyr rhan-amser), yna rhaid i chi naill ai wirio’ch cyfrif gyda’r Brifysgol yn rheolaidd, neu drefnu i holl ebyst y Brifysgol gael eu hanfon ymlaen fel sy’n briodol. Pan fyddwch yn anfon ebost ymlaen, sicrhewch fod y cyfrif newydd yn derbyn ebost y Brifysgol. Ni ellir defnyddio’r ffaith i chi fethu â darllen ebyst y Brifysgol fel rheswm dros beidio â chydymffurfio â rheoliadau a dulliau gweithredu’r Brifysgol. Os na allwn gysylltu â chi drwy ebost, yna byddwn yn dilyn ein strategaeth gyfathrebu fel a ganlyn: • Ffonio’ch ffôn symudol neu’ch cartref; • Ysgrifennu i gyfeiriad eich cartref parhaol; • Gofyn i’ch Ysgol academaidd gysylltu â chi; • Ysgrifennu i’r cyfeiriad diwethaf a gofnodwyd ar eich cyfer yn ystod y tymor. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’ch manylion cyswllt diweddaraf arlein.

12 Trwyddedau Parcio i Fyfyrwyr Bydd unrhyw un sy’n dymuno parcio ym meysydd parcio’r Brifysgol yn gorfod cael trwydded bacio. Mae myfyrwyr cofrestredig sydd naill ai’n byw mewn neuadd y Brifysgol, neu’n byw y tu allan i ffiniau Dinas Bangor, yn gymwys i wneud cais am y trwyddedau parcio yma. Fodd bynnag, nid yw’r drwydded yn gwarantu y bydd lle parcio ar gael i ddeiliad y drwydded. Dim ond nifer cyfyngedig sydd ar gael, a gellwch wneud cais am drwydded parcio i fyfyrwyr yn y Swyddfa Ystadau a Chyfleusterau yn Adeilad Ffriddoedd ar Heol Victoria. Ceir manylion pellach, yn cynnwys y rheoliadau parcio yn www.bangor.ac.uk/eo/VehicleParking

22


AR ÔL YR WYTHNOS GROESO Gwybodaeth a gewch yn ddefnyddiol, o bosibl, yn ystod yr ychydig wythnosau neu fisoedd cyntaf ym Mangor

Cefnogaeth Sgiliau Astudio: Mae help wrth law! Gwasanaeth Cynghori Galw Heibio: Sgiliau Astudio Help gyda cymryd nodiadau, cynllunio ac ysgrifennu traethodau, cyflwyniadau llafar a pharatoi ar gyfer arholiadau yn ystod y ddau semester. Bob dydd Llun, 4.00pm – 6.00pm a dydd Mercher, 1.00pm – 4.00pm ym Mhrif Lyfrgell y Dyniaethau, Ffordd y Coleg a phob dydd Iau 10.00am – 12.00pm yn Llyfrgell Safle’r Normal. Nid oes angen apwyntiad, dim ond galw i mewn am sgwrs gydag un o’n tiwtoriaid profiadol. Gwasanaeth Cynghori Galw Heibio: Mathemateg/Ystadegau Help gyda Mathemateg, Ystadegau a Rhifedd. Bob dydd Mercher a dydd Iau yn ystod y ddau semester am 10.30am - 1.30pm yn Adeilad Deiniol, Ffordd Deiniol, Bangor a Dydd Iau 2.00pm - 4.00pm yn Llyfrgell Safle’r Normal. Nid oes angen apwyntiad, dim ond galw i mewn am sgwrs gydag un o’n tiwtoriaid profiadol. Mae’r sesiynau hyn yn rhan o’r Rhaglen Sgiliau Astudio yn yr Adran Dysgu Gydol Oes. Am ragor o fanylion ewch i’r wefan, www.bangor.ac.uk/ll, ffoniwch ar 01248 382708 , neu ebostiwch ll@bangor.ac.uk

Ehangu Gorwelion Mae’r Ysgol Ieithoedd Modern a’r Ysgol Addysg & Dysgu Gydol Oes yn cyflwyno ‘Dysgu iaith, drysau agored’, detholiad o gyrsiau iaith 11 wythnos i ddechreuwyr a chanolradd i’ch helpu i wneud y gorau o’ch rhagolygon gyrfa, amser rhydd neu chwilfrydedd! Gellir cymryd y modiwlau hyn fel rhan o’ch rhaglen radd. Gyda sgiliau iaith newydd gellwch wella eich siawns o gael gwaith, gwella eich sgiliau cyfathrebu ac ehangu eich gorwelion.

Cyrsiau Cymraeg Mae Canolfan Bedwyr yn darparu nifer o gyrsiau gloywi i’ch helpu i ddod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig. Rydym yn cynnig: Sgiliau Defnyddio’r Gymraeg CCB1001 / CCB1201 Modiwl i fyfyrwyr sy’n dilyn eu cyrsiau drwy’r Gymraeg ond heb fod yn dilyn modiwlau’r Adran Gymraeg. Gellwch chi wneud y modiwl hwn yn semester 1 neu semester 2 yn y flwyddyn gyntaf, yr ail neu’r drydedd. Codau’r modiwl yn mlwyddyn 2 yw CCB2001/2201 ac yn mlwyddyn 3 CCB3001/3201. Oriau cyswllt

2 awr yr wythnos

Pontio

Credydau

10

Bydd Canolfan Celfyddydau Perfformio ac Arloesi Pontio yn agor ym Mangor yn 2013. Mae’r gwaith adeiladu yn Ffordd Deiniol wedi hen gychwyn, a phan fydd y drysau’n agor, bydd Pontio yn cynnig lleoliad newydd a chyffrous yn y ddinas: yn lle delfrydol i fynd iddo, i gwrdd â ffrindiau ac i ymlacio.

Asesu

100% gwaith cwrs

Unwaith y bydd wedi agor, byddwch yn elwa ar leoedd dysgu newydd Pontio, a’r cyfan ohonynt wedi eu dodrefnu â’r dechnoleg ryngweithiol ddiweddaraf a byddwch yn gallu mwynhau cyfleusterau adloniant anhygoel, gyda theatr 900 sedd, lle sinema newydd sbon a sgriniau awyr agored. Yn gartref i Undeb y Myfyrwyr, bydd Pontio yn ganolbwynt i fywyd y campws, gan ddarparu swyddi newydd a chyfleoedd i wirfoddoli - i’ch helpu chi i ennill arian a phrofiad gwaith gwerthfawr. Tan hynny, byddwn yn cynnal rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau i’ch difyrru, yn cynnwys cerddoriaeth, drama a dawns o bedwar ban byd, yn ogystal â rhaglen o ffilmiau at ddant pawb. Am fwy o wybodaeth: ewch i www.pontio.co.uk neu ebostiwch info@pontio.co.uk. Rydym hefyd ar Facebook, neu gellwch ein dilyn ar Twitter.

Defnyddio’r Gymraeg i Bwrpasu Pynciol CCB2202/3202 Modiwl i fyfyrwyr sy’n dilyn eu cyrsiau drwy’r Saesneg ond sy’n awyddus i drafod eu pynciau’n hyderus drwy’r Gymraeg. Gellwch chi wneud y modiwl hwn yn semester 2 yn yr ail neu’r drydedd flwyddyn. Oriau cyswllt

2 awr yr wythnos

Credydau

10

Asesu

60% gwaith cwrs / 40% cyflwyniad llafar

23


AR ÔL YR WYTHNOS GROESO Gwybodaeth a gewch yn ddefnyddiol, o bosibl, yn ystod yr ychydig wythnosau neu fisoedd cyntaf ym Mangor

Ymdrin â’ch Pwnc Drwy’r Gymraeg ZXC-4202 Modiwl ar gyfer graddedigion sydd eisoes yn medru trin a thrafod eu maes academaidd yn Saesneg at safon uchel ond sydd am ddatblygu eu gallu i drin a thrafod eu pwnc drwy’r Gymraeg. Gellwch wneud y modiwl hwn yn semester 2. Oriau cyswllt

2 awr yr wythnos

Credydau

10

Asesu

60% gwaith cwrs / 40% cyflwyniad llafar

Cofiwch mae Bwrsariaeth Cyfrwng Cymraeg o £250 (40 credyd neu fwy) neu £500 (120 credyd h.y. cwrs llawn) ar gael i’r rhai ohonoch sy’n gwneud rhan o’ch cwrs / cwrs cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg. Am ragor o fanylion ynglyˆn â’r cyrsiau uchod, neu i gofrestru cysylltwch ag Eleri Hughes ar 01248 383247 neu drwy ebost: eleri.hughes@bangor.ac.uk Mae’r Adran Dysgu Gydol Oes yn cynnig: Cymraeg Canolradd YHC-1393 Mae’r modiwlau yma i fyfyrwyr sy’n gwybod tipyn bach o Gymraeg ond sydd eisiau gwella eu sgiliau siarad ac ysgrifennu.

Oriau cyswllt

Dros 2 semester 2 awr yr wythnos – Iau, 10.00am 12.00pm

Credydau

20

Asesu

50% gwaith llafar / 50% gwaith cwrs ac arholiad

Lleoliad

Adran Dysgu Gydol Oes, Ffordd y Deon

Mae hefyd yn bosib cofrestru ar gyfer cwrs Canolradd 10 credyd yn semester 1, côd YHC-1893 Am fanylion pellach am y cyrsiau neu i gofrestru, cysylltwch efo Nia Llwyd ar 01248 382909 neu ebostiwch n.llwyd@bangor.ac.uk

24

CORAU, CERDDORFEYDD A CHYNGHERDDAU Corws y Brifysgol Prif gôr SATB y Brifysgol. Ni chynhelir clyweliadau. Cynhelir ymarferion bob nos Fercher am 7.30pm yn Neuadd Prichard Jones, gan ddechrau yn yr Wythnos Groeso.

Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol Yr aelodau yw myfyrwyr a staff o bob rhan o’r Brifysgol. Dewch draw i’r ymarfer agored ar nos Iau yr Wythnos Groeso (7.30pm, Neuadd Prichard Jones), pan bennir amseroedd clyweliadau ar gyfer y dydd Sadwrn canlynol.

Côr Siambr y Brifysgol Côr bychan arbenigol sy’n perfformio cerddoriaeth, llawer ohoni o fath a capella, o’r Oesoedd Canol i’r unfed ganrif ar hugain. Cynhelir clyweliadau ddydd Gwener yr Wythnos Groeso. Cewch ffurflenni cais o’r Ysgol Cerddoriaeth neu o’r ddesg Gerddoriaeth yn y Ffair Fodiwlau. Am fwy o wybodaeth am y gweithgareddau uchod, ewch i www.bangor.ac.uk/cerddoriaeth a chlicio ar ‘Corau a Cherddorfeydd’, neu cysylltwch â Dr Chris Collins yn yr Ysgol Cerddoriaeth: cc.collins@bangor.ac.uk

Cymdeithas Gerdd Prifysgol Bangor Mae’r Gymdeithas Gerdd yn cynnal Côr a Cherddorfa y gall unrhyw un ymuno â hwy – nid oes clyweliadau. Mae’r Gymdeithas hefyd yn cynnal cyfres o ddatganiadau anffurfiol lle gall aelodau berfformio fel unawdwyr neu mewn ensembles bychan os dymunant. Ewch i www.bumusoc.co.uk neu ddod i’n stondin yn Serendipedd am fwy o fanylion.

Cyfres Gyngherddau’r Brifysgol Mae hon yn gyfres fywiog o dros ugain o gynherddau o gerddoriaeth siambr, lleisiol, gwerin, offerynnol, cerddorfaol ac electroacwstig, gyda pherfformwyr yn cynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Pedwarawd Llinynnol Allegri, Huw Warren ac Ensemble Cymru. Mae tocynnau tymor blynyddol ar gael i fyfyrwyr am £27.50! Am fwy o wybodaeth, ewch i www.bangor.ac.uk/concerts, cymerwch daflen o ddesg y dderbynfa yn y Prif Adeilad, neu cysylltwch â swyddfa’r Gyfres Gyngherddau ar cyngherddau@bangor.ac.uk


RHAGLEN RHAG-FYNEDIAD AR GYFER MYFYRWYR SY’N BYW GARTREF

Ydych chi’n fyfyriwr o ogledd Cymru a fydd yn byw gartref yn ystod eich astudiaethau ac yn teithio i’r Brifysgol bob diwrnod? Hoffech chi ddod draw i raglen fer o sesiynau cynefino wedi eu llunio’n benodol ar eich cyfer chi, sy’n bwriadu eich cyflwyno i’r Brifysgol, ein gwasanaethau a’n cyfleusterau? Mae’r rhaglen rhag-fynediad cyn yr Wythnos Groeso, ac eleni, caiff ei chynnal ddydd Mawrth, 13 Medi. Mae’r rhaglen wedi’i llunio o amrywiaeth o sesiynau, sy’n cynnwys, er enghraifft: croeso cyffredinol a chyflwyniad i fywyd y Brifysgol; cyllid myfyrwyr; teithiau o amgylch y Brifysgol; cyngor gan fyfyrwyr presennol.

Darperir lluniaeth a chinio am ddim. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i’r rhaglen, a fyddech cystal â llenwi’r bonyn ateb isod, a’i anfon at: Y Gweinyddwr, Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr Cyntaf, Prifysgol Bangor, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DG, neu ffoniwch: 01248 382024, neu ebostiwch gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk. Dylech anfon atebion erbyn dydd Llun, 5 Medi. Byddwn yn anfon manylion llawn am y rhaglen ar gyfer cofrestru wedi hynny.

Mae gennyf ddiddordeb mewn dod i’r rhanglen rhag-fynediad myfyrwyr di-breswyl Enw: Ysgol academaidd / Cwrs: Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost:

Oes gennych chi anghenion penodol e.e. dietegol/mynediad/iaith arwyddion/fformat gwahanol i brint? Os oes, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda i roi gwybod i ni beth yw eich gofynion.

Dychwelwch i: Y Gweinyddwr, Gwasanaethau Myfyrwyr, Prifysgol Bangor, Llawr Cyntaf, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DG 25


r gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr ynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer n rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad artref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref yfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw r gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr ynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer n rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad artref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref yfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw r gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr ynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer n rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad artref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref yfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw r gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr ynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer n rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref yfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw r gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr ynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer n rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad artref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref yfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw r gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr ynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer n rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen rhag-fynediad 26 artref Rhaglen rhag-fynediad ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref Rhaglen


A

FFURFLEN ADNABYDDIAETH MYFYRIWR Defnyddiwch y ffurflen hon os nad ydych am gyflwyno’r lluniau arlein.

Clipiwch Ffoto YMA

I gael cyngor ar gyflwyno lluniau digidol gweler www.bangor.ac.uk/digitalphoto/index.php.cy?

Rhaid llenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd yn ddi-oed i’r cyfeiriad isod.

Ysgrifennwch eich enw a’ch rhif adnabod prifysgol ar ei gefn.

Gall methu â gwneud hynny arwain at oedi yn ystod Cofrestru. Enw(au) cyntaf:

Cyfenw:

Enw cyntaf arferol: Rhif Adnabod Myfyriwr:

(defnyddir hwn ar eich cerdyn adnabod)

5

(Fel y nodwyd yn y llythyr amgaeëdig)

0

0

Os na wyddoch hwn, nodwch eich rhif UCAS neu eich rhif Mynediad:

Cwrs y derbyniwyd chwi ar ei gyfer:

Clipiwch (peidiwch â styffylu) ffotograff maint PASBORT ar y ffurflen hon ac ysgrifennwch eich enw a’ch rhif adnabod prifysgol ar ei gefn. Rhaid i’r llun gydymffurfio’n llawn â safonau ffotograff pasbort neu caiff ei wrthod. Defnyddir hyn i greu eich cerdyn adnabod prifysgol, a fydd yn rhoi mynediad i chi at gyfleusterau’r Brifysgol (d.s. bydd ôl-raddedigion rhan-amser yn derbyn eu cardiau mynediad myfyrwyr a gwybodaeth am fynediad at TG drwy’r post ar ôl derbyn eu Ffurflen Gofrestru wedi’i llenwi).

Dychwelwch os gwelwch yn dda i’r: Prif Gynorthwywr Llyfrgell, Ffurflen ‘A’, Llyfrgell Adeilad Deiniol, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor, Gwynedd LL57 2UX 27


h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen th Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen th Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen th Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth en A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen th Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth en A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen eth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen Adnabyddiaeth en A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen th Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen th Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth n A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen 28 h Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth Myfyriwr Ffurlfen A Adnabyddiaeth


B

TALU DRWY DDEBYD UNIONGYRCHOL Cyfarwyddyd i’ch Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu dalu Debydau Uniongyrchol Llenwch y cyfan o saith adran y ffurflen hon yn glir a dychwelwch y ffurflen i’r cyfeiriad ar y gwaelod: 1 Enw a Chyfeiriad Post Llawn cangen eich Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu

DEBYD Uniongyrchol

Rhif Adnabod y Cychwynnwr

940562

3 Rhif Adnabyddiaeth Cangen (o gornel dde uchaf eich siec)

At: Y Rheolwr Cyfeiriad

4 Rhif Cyfrif Banc neu Gymdeithas Adeiladu

5 Rhif Cyfeirnod (Rhif Adnabod Myfyriwr Bangor)

2 Enw a Chyfeiriad Llawn Deiliad/Deiliaid y Cyfrif

6 AR GYFER Y SWYDDFA PRIFYSGOL BANGOR YN UNIG Nid yw hwn yn rhan o’r cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Enw(au) Deiliad/Deiliaid y Cyfrif: Enw Llawn y Myfyriwr

Cyfeiriad Deiliad/Deiliaid y Cyfrif:

7 Cyfarwyddyd i’ch Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu Talwch Ddebydau Uniongyrchol i Brifysgol Bangor o’r cyfrif a nodir ar y cyfarwyddyd hwn yn amodol ar yr amddiffyniadau a sicrheir gan y Gwarantiad y Debyd Uniongyrchol. Deallaf y gall y cyfarwyddyd hwn aros gyda Phrifysgol Bangor ac, os felly, trosglwyddir y manylion yn electronig i’m Banc/Cymdeithas Adeiladu.

Llofnod(ion) deiliad/deiliaid y cyfrif

Pwysig: Hysbyswch ni am unrhyw newid Cyfeiriad.

Dyddiad

Ni chaiff Banciau na Chymdeithasau Adeiladu dderbyn Cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol o rai mathau o gyfrif

Anfonwch y ffurflen hon at: Y Swyddfa Gyllid, Prifysgol Bangor, Cae Derwen, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DG

Dylai’r sawl sy’n talu dynnu’r gwarantiad hwn i ffwrdd a’i gadw

Y Gwarantiad y Debyd Uniongyrchol

DEBYD • Cynigir y Gwarantiad hwn gan bob Banc a Chymdeithas Adeiladu sy’n rhan o’r Cynllun Debyd Uniongyrchol. Uniongyrchol Mae eich Banc a’ch Cymdeithas Adeiladu chi eich hun yn monitro a gwarchod effeithlonrwydd a diogelwch y cynllun. • Os yw’r swm sydd i’w dalu neu dyddiadau’r talu yn newid bydd Prifysgol Bangor yn rhoi gwybod ichwi 10 niwrnod gwaith cyn debydau eich cyfrif neu fel y cytunwyd fel arall. • Os gwneir camgymeriad gan Prifysgol Bangor neu eich Banc neu eich Cymdeithas Adeiladu gwarentir ichi ad-daliad llawn ar unwaith gan eich cangen o’r swm a dalwyd. • Gellwch ddiddymu Debyd Uniongyrchol unrhyw bryd trwy ysgrifennu at eich Banc neu eich Cymdeithas Adeiladu. Anfonwch gopi o’ch llythyr atom ni hefyd os gwelwch yn dda. 29


Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd yrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy niongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu byd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B ebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen lu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd yrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy niongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu byd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B ebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen lu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd yrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy niongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu byd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B ebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen lu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd yrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy niongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu byd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B ebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen lu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd yrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy niongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu byd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B ebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen lu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd yrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy niongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B Talu 30 byd Uniongyrchol Ffurflen B Talu drwy Ddebyd Uniongyrchol Ffurflen B


Mapiau’r Campws Mae’r mapiau isod a’r prif fap a’r allwedd ar dudalennau 32-33 yn dangos adeiladau y byddwch angen eu lleoli yn ystod yr Wythnos Groeso a thu hwnt. Mae’r rhain yn cynnwys adeiladau academaidd, adrannau gwasanaeth a gweinyddol, llyfrgelloedd, cyfleusterau arlwyo a chymdeithasol, neuaddau preswyl a gwasanaethau a chyfleusterau eraill.

Mae adeiladau 1-16 yn cael eu dangos ar fap Safle’r Normal ar y dde isod. Mae adeiladau A a B (Ysgol Gwyddorau Eigion) yn cael eu dangos ar fap Porthaethwy ar y chwith isod. Mae pob lleoliad arall yn cael eu dangos ar y prif fap ar dudalen 32-33.

Parcio Prifysgol (Tocyn mynediad yn angenrheidiol) Parcio Cyhoeddus

Map Porthaethwy FFORDD

Map SAfle’r Normal

Biwmares

Y COLEG

S D ACE YP

Gwesty’r Victoria

PORTHAETHWY YC

AP

EL

F

O

N

RY D

A

A5

ST

M E N A I

YD TR

Caergybi

Pont y Borth 31


COLEGAU AC YSGOLION ACADEMAIDD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Ysgol Cerddoriaeth Ysgol Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol Ysgol y Gymraeg Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg Ysgol Ieithoedd Modern Ysgol Saesneg

51 63 51, 65 51 51 51 51 51 51

Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes: Ysgol Addysg Dysgu Gydol Oes

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 6, 12, 73

Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith (Canolfan Weinyddol)

56

Canolfan Rheolaeth Ysgol Busnes Bangor 59, 60, 61, 62, 64 Ysgol Busnes Bangor 55, 59 Ysgol Gwyddorau Cymdeithas 54, 59 Ysgol y Gyfraith 57, 58 Coleg Gwyddorau Naturiol Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Ysgol Gwyddorau Biolegol Ysgol Gwyddorau Eigion

39, 46 38, 39, 42 A, B

Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer 1, 5 Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd 37 Ysgol Gwyddorau Meddygol 50 Ysgol Seicoleg 44, 49, 50, 68, 73 Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol Ysgol Cemeg Ysgol Cyfrifiadureg Ysgol Peirianneg Electronig

40 74 74

ADRANNAU GWASANAETH A GWEINYDDOL Canolfan Dyslecsia Miles 69 Cofrestrfa Academaidd (Derbyniadau, Cofnodion Myfyrwyr ac Amserlennu) 51 ELCOS 70 Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 70 Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch 52 Gwasanaethau Myfyrwyr 70 Gwasanaethau Llyfrgell 11, 37, 47, 51, 65 Gwasanaethau TG 47 Swyddfa’r Cofrestrydd 51 Swyddfa Gyllid 67 Swyddfa’r Is-Ganghellor 51 Undeb y Myfyrwyr 43, 79 Ystadau a Chyfleusterau 33 LLYFRGELLOEDD Gwasanaeth Archifdy Llyfrgell Cerddoriaeth Llyfrgell Deiniol Llyfrgell Fron Heulog Llyfrgell Safle’r Normal Llyfrgell Wolfson Prif Lyfrgell

32

51 65 47 37 11 A 51

NEUADDAU PRESWYL Ffordd y Coleg Neuadd Garth Safle Ffriddoedd Adda Alaw Braint (Llawr isaf – Siop) Cefn-y-Coed Crafnant Elidir Enlli Ffraw Glaslyn Gwynant Idwal (Llawr isaf – Swyddfa Neuaddau, Swyddfa Cynadleddau ac Arlwyo) Llanddwyn Neuadd Reichel

72

34 22 32 24 29 19 20 28 27 36 35 31 17


Mae adeiladau 1-16 yn cael eu dangos ar fap Safle’r Normal ac mae adeiladau A a B (yr Ysgol Gwyddorau Eigion) yn cael eu dangos ar fap Porthaethwy – y ddau ar y dudalen flaenorol. Mae pob lleoliad arall yn cael eu dangos ar y prif fap ar y chwith.

Prif Dderbynfa’r Brifysgol

Parcio Prifysgol (Tocyn mynediad yn angenrheidiol)

Parcio Cyhoeddus

CYFLEUSTERAU CYMDEITHASOL AC ARLWYO Neuaddau John Morris-Jones: Bryn Dinas Tegfan Peris Y Borth Y Glyder / Porthdy Diogelwch Safle’r Normal Neuadd Arfon Neuadd Seiriol Safle’r Santes Fair Bryn Eithin

25 26 21 23 30

3 2

75

Bar/Clwb Bar Uno Caffi Glas Caffi Teras Pod Coffi Caffi Teras Lolfa’r Ganolfan Rheolaeth Y Bistro

43 33 39 51 51 60 4

GWASANAETHAU A CHYFLEUSTERAU ERAILL Maes Glas (Canolfan Chwaraeon) Neuadd John Phillips Neuadd Powis Neuadd Prichard-Jones Y Gaplaniaeth Anglicanaidd Y Gaplaniaeth Gatholig

Mae’r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod yr holl wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir adeg ei argraffu (Gorffennaf 2011).

18 63 51 51 77 78

33


Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG Ff么n: 01248 351 151 (Prif switsfwrdd) www.bangor.ac.uk/wythnosgroeso

Bangor University Welcome Week Diary 2011 - Welsh  

Bangor University Welcome Week Diary 2011 - Welsh