__MAIN_TEXT__

Page 1

London 01 March 2013


02

weª‡Ub msev`

B÷ jÛb gmwR‡`i D‡`¨v‡M i‡qj jÛb nvmcvZv‡ji ÷vd‡`i dyWc¨vK weZib

London 22 Jan 2021

evsjv msjvc ‡W¯‹t B÷ jÛb gmwR‡`i D‡`¨v‡M i‡qj jÛb nvmcvZv‡ji d«›UjvBb ÷vd‡`i g‡a¨ c«vq ‡`o kZvwaK Mig dyWc¨vK weZib Kiv n‡q‡Q | MZ 15 Rvbyqvwi ïµevi `ycy‡i nvmcvZvj fe‡bi m¤§y‡L KZ©… c‡¶i nv‡Z Lvevi Zy‡jb ‡`b gmwR‡`i ‡¯^”Qv‡mweiv | Gmgq Dcw¯’Z wQ‡jb B÷ jÛb gmwR‡`i Gw·wKDwUf wW‡i±i ‡`jIqvi Lvb, wmwbqi dvÛ‡iBwRs Awdmvi ZR¤§yj Avjx, B‡f›U g¨v‡bRvi Avãyj Lv‡qi I Kg©KZ©v Avãyj nvwKg| i‡qj jÛb nvmcvZv‡ji c¶ ‡_‡K Lvev‡ii c¨v‡KU¸‡jv M«nY K‡ib GbGBPGm Gi Wv³vi wµ÷‡di K¨v‡bwW| wZwb gmwR` KZ©…c‡¶i c«wZ K…ZÁZv c«Kvk K‡ib| dyWc¨vK weZiYKv‡j B÷ jÛb gmwR‡`i WvB‡i±i ‡`jIqvi Lvb wgwWqv‡K e‡jb, MZ ivgvØvb gv‡mI B÷ jÛb gmwR‡`i c¶ ‡_‡K c«wZ ïµevi BdZvi weZib Kiv n‡q‡Q | Avm‡Q igvØv‡bI

i‡qj jÛb nvmcvZv‡ji d«›U jvBb IqvK©vi‡`i gv‡S BdZvi weZib Kiv n‡e | wZwb Av‡iv e‡jb, GbGBPGm Gi d«›U jvBb IqvK©viiv ‡ivMx‡`i ‡mev K‡i

my¯’¨ K‡i Zyj‡Z w`bivZ cwik«g Ki‡Qb| Avi B÷ jÛb gmwR` mvgvb¨ mn‡hvwMZv K‡i Zv‡`i c«wZ K…ZÁZv I mngwg©Zv c«Kvk Ki‡Q| D‡j­L¨, i‡qj jÛb nvmcvZvj

n‡”Q hy³iv‡R¨i Ab¨Zg e… nr nvmcvZvj¸‡jvi GKwU| eZ©gv‡b nvRv‡iv K‡ivbv ‡ivMx wPwKrmv wb‡”Qb GB nvmcvZvj ‡_‡K| nvmcvZv‡ji Ri“ix

wefv‡Mi mvg‡b memgqB mvwimvwi A¨v¤^y‡jÝ ‡`Lv hvq| hv‡`i AwaKvskB K‡ivbv ‡ivMx wb‡q Av‡m|

‡¯ú‡b k«wg‡Ki UvKv AvZ¥mv‡Zi Awf‡hv‡M evsjv‡`kx ‡M«dZvi

evsjv msjvc ‡W¯‹t ‡¯ú‡bi cvjgv ‡` gvBqiKv kn‡i 44 eQi eqmx wjUb Avwidy¾vgvb fyBqv bv‡g GK evsjv‡`wk‡K ‡M«dZvi K‡i‡Q ‡¯ú‡bi cywjk

‡¯ú‡bi RvZxq ‰`wbK DjwZgv Iiv (Ultima Hora)Gi 16/01/2021 Zvs Gi cwÎKvi gva¨‡g Rvbv hvq, c«v_wgK Z`‡š— c«gvY cvIqv ‡M‡Q A‰ea k«wgK‡`i ‰ea K‡i ‡`Iqvi c«‡jvfb w`‡q webv cvwik«wg‡K ‡jvKRb‡K Kv‡R ‡i‡L gvbwlK wbh©vZb Ki‡Zb| A‰ea emevmKvix‡`i Amnvq‡Z¡i my‡hvM wb‡q Kv‡R ‡i‡L N›Uv 1BD‡iv n‡Z 2 BD‡iv wn‡m‡e ‡eZb w`‡Zb ,A‡bK Rb‡K Kv‡Ri ‡eZb cwi‡kva Ki‡Zb bv |mywbw`©ó Awf‡hv‡Mi wfwˇZ `xN© Z`š— ‡k‡l 15B Rvbyqvix Zv‡K ‡M«dZvi Kiv nq| G‡Z gvBqiKv‡Z

emevmiZ,GgbwK ‡¯ú‡b emevmKvix evsjv‡`kx KwgDwbwU gvivZ¥K B‡gR msK‡U co‡Q |‡LvuR wb‡q Rvbv hvq wjUb eûw`b ‡_‡K A‰ea e¨vemv mn ‡¯úb miKvi‡K Ki dvuwK w`‡q Avm‡Qb| Av‡iv Rvbv hvq ‡h wjUb GKRb gvbe c«vPviKvix| evsjv‡`k ‡_‡K wewfbœ ‡`k Nywi‡q A‰ea fv‡e ‡¯ú‡b ‡jvK wb‡q Avm‡Zb| Zv‡`i KvQ ‡_‡K ‡gvUv A‡¼i UvKv ‰ea Kivi K_v e‡j wb‡Zb Ges UvKv AvZ¥mvZ Ki‡Zb| Rvbv ‡M‡Q, XvKv ‡KivbxM‡Äi evwm›`v wjUb Avwidy¾vgvb fyBqv wcZv g…Z gby ‡g¤^vi `xN©w`b a‡i ‡¯ú‡b gvby‡li m‡½ c«ZviYv K‡i Avm‡Qb| gvBqiKv‡Z emevmiZ evsjv‡`kxiv wjU‡bi Ggb Kg©Kv‡Û Pig A¯^w¯—‡Z Av‡Qb|


03

weÁvcb

London 22 Jan 2021


m¤úv`Kxq/Dcm¤úv`Kxq

London 22 Jan 2021

K‡ivbvq my¯’ nIqvi 140 w`‡bi g‡a¨ 8 R‡b 1 Rb gviv hv‡”Qb e…‡U‡bi ‡j÷vi BDwbfvwm©wUi GK M‡elYvq fqven Z_¨ ‡`qv n‡q‡Q| ejv n‡q‡Q, ‡hme gvbyl ‡mLv‡b K‡ivbvq Avµvš— n‡”Qb, my¯’ n‡q evmvq hv‡”Qb- Zv‡`i c«wZ AvU R‡bi g‡a¨ GKRb gviv hv‡”Qb 140 w`‡bi g‡a¨| nvmcvZv‡j fwZ© Kiv ‡ivMxiv evmvq ‡divi ci Zv‡`i g‡a¨ wZb fv‡Mi GK fvM‡K Avevi K‡qK mßv‡ni g‡a¨ nvmcvZv‡j fwZ© Kiv‡bv n‡”Q| G‡Z Av‡iv ejv n‡q‡Q, K‡ivbv fvBiv‡m Avµvš—‡`i g‡a¨ `xN©‡gqv`x Av‡iv mgm¨v ‡`Lv w`‡Z cv‡i| Zv ‡_‡K eû gvbyl nv‡Ui« bvbv RwUjZvmn AviI A‡bK RwUjZvq fyM‡Z cv‡ib| G Lei w`‡q‡Q AbjvBb ‡WBwj ‡gBj| wi‡cv‡U© ejv n‡q‡Q, nvmcvZvj ‡_‡K my¯’ n‡q ‡hme K‡ivbv ‡ivMx evmvq wd‡i ‡M‡Qb Zv‡`i g‡a¨ GK fv‡MiI ‡ewk ‡ivMx‡K 5 gv‡mi g‡a¨ Avevi nvmcvZv‡j fwZ© Ki‡Z n‡q‡Q| K‡ivbv fvBivm m¤úwK©Z RwUjZvi Rb¨ Zv‡`i g‡a¨ c«wZ AvU R‡bi GKRb gviv hv‡”Qb| ‡j÷vi BDwbfvwm©wU Ges Awdm di b¨vkbvj ÷¨vwUmwUKm (IGbGm) M‡elYv K‡i‡Q 47,780 Rb ‡ivMxi Ici| c«_g `dvq K‡ivbv fvBivm msµg‡Yi ci Zv‡`i‡K nvmcvZvj ‡_‡K ‡Q‡o ‡`qv n‡qwQj| Gi g‡a¨ kZKiv c«vq 29.4 fvM‡K Avevi 140 w`‡bi g‡a¨ nvmcvZv‡j fwZ© Kiv‡bv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ kZKiv 12.3 fvM ‡ivMx gviv wM‡q‡Qb| `xN©‡gqv‡` K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y ïay ‡h nv‡Ui« mgm¨v ‡`Lv w`‡”Q Ggb bv| GKB m‡½ Wvqv‡ewUm, RwUj wjfvi msµvš— Ges wKWwbi mgm¨v ‡`Lv ‡`q| ‡j÷vi BDwbfvwm©wUi Wvqv‡ewUm Ges f¨vmKyjvi ‡gwWwmb welqK c«‡dmi Kg‡jk Lywš— GB M‡elYviK‡gi« ‡jLK| wZwb e…‡U‡bi ‡UwjM«vd‡K e‡j‡Qb, K‡ivbvq Avµvš— nIqvi ci nvmcvZvj ‡_‡K gyw³ cvIqv ‡ivMx‡`i Ici GUvB me‡P‡q eo M‡elYv| wZwb e‡j‡Qb, nvmcvZvj ‡_‡K ‡hme ‡ivMx QvocÎ wb‡q evmvq hv‡”Qb, Zv‡`i g‡a¨ ‡`Lv w`‡”Q `xN©‡gqv`x ¶wZKi c«fve| Zviv Avevi nvmcvZv‡j wd‡i Avm‡Qb| Zv‡`i wfZi A‡b‡K gviv hv‡”Qb| Avgiv ‡`L‡Z ‡c‡qwQ, nvmcvZvj ‡_‡K QvocÎ ‡bqv ‡ivMx‡`i g‡a¨ kZKiv c«vq 30 fvM Avevi nvmcvZv‡j fwZ© n‡”Qb| Ggb gvby‡li msL¨v wecyj| Ab¨w`‡K Av‡iK Z‡_¨ ejv n‡q‡Q, e…‡U‡bi ¯^v¯’¨ welqK (GbGBPGm) KZ©…c‡¶i Z_¨ Abyhvqx, Bswjk GbGBPGm nvmcvZvj¸‡jv‡Z c«wZ 6 R‡bi g‡a¨ GKRb ‡ivMx nvmcvZv‡j wM‡qwQ‡jb fvBivm Avµvš— bv n‡qB| wKš‘ ‡m‡Þ¤^i ‡_‡K ZvivI Avµvš— n‡”Qb| ‡iveevi e…‡U‡b K‡ivbv fvBiv‡m Kgc‡¶ 671 Rb gvbyl gviv ‡M‡Qb| Avµvš— n‡q‡Qb bZyb K‡i 38,598 Rb| GbGBPG‡mi Bsj¨v‡Ûi c«avb wbe©vnx Kg©KZ©v m¨vi wmgb w÷‡fÝ e‡j‡Qb, c«wZ 30 ‡m‡K‡Û K‡ivbv fvBiv‡m Avµvš— GKRb K‡i ‡ivMx fwZ© n‡”Qb nvmcvZv‡j| Ab¨w`‡K mywc«g ‡Kv‡Ui« mv‡eK wePviK jW© mv¤úkb cvK¯’wji K¨vÝv‡i Avµvš— ‡W‡evivn ‡Rgm‡K wb‡q ‡Uwjwfk‡b gš—e¨ K‡i Zxe« mgv‡jvPbvi gy‡L i‡q‡Qb| wZwb e‡j‡Qb, Ab¨ gvby‡li Zyjbvq ‡W‡evivi Rxeb Kg g~j¨evb| e…‡U‡b K‡ivbv cwiw¯’wZ fqven| G Ae¯’vq c«‡dmi Lywš— e‡j‡Qb, K‡ivbv bq, Ab¨ ‡ivM wb‡q nvmcvZv‡j wdi‡Qb ‡ivMxiv| wZwb e‡jb, Avgiv wbwðZ bB ‡h, ‡eUv ‡mj ev ‡eUv ‡Kvl‡K K‡ivbv fvBivm aŸsm K‡i ‡`qvi Rb¨ GgbUv n‡”Q wKbv| Bbmywjb ‰Zwi K‡i GB ‡eUv ‡mj| GB ‡mj‡K aŸsm K‡i ‡`qvi d‡j GKRb gvbyl UvBc-1 Wvqv‡ewU‡m Avµvš— nb| G ‡_‡K Av‡¯— Av‡¯— Wvqv‡ewUm UvBc-2‡Z Avµvš— nIqvi SyuwK _v‡K| d‡j Avgiv Wvqv‡ewU‡mi bZyb Gme we¯§qKi ‰ewkó¨ ‡`L‡Z cvw”Q| Zvi g‡Z, miKvi GLb K‡ivbv fvBiv‡m g…‡Zi ‡h msL¨v ‡`Lv‡”Q, hw` `xN©‡gqv‡` Ab¨ mgm¨vq Avµvš—iv nvmcvZv‡j ‡h‡Zb, Zvn‡j GB msL¨v A‡bK ‡ewk ‡`Lv ‡h‡Zv| Gi Av‡M wW‡m¤^‡i IGbGm wnmve K‡i ‡`‡L‡Q ‡h, K‡ivbv Avµvš— c«wZ 10 R‡bi g‡a¨ GKR‡bi ‡`‡n `xN©‡gqvw` j¶Y ‡`Lv hvq wZbgvm ch©š— ev ZviI ‡ewk |

GKw`b `ycy‡i nhiZ myjvBgvb (Av.) Zvi kvnx `iev‡i e‡m Av‡Qb| Ggb mgq GK ‡jvK nš—`š— n‡q ‡mLv‡b Qy‡U Gj| ‡jvKwU Avj­vni bex‡K ‡`‡LB nvDgvD K‡i Kvu`‡Z jvMj| nhiZ myjvBgvb Zvi GiKg Ae¯’v ‡`‡L LvwbKUv AevK n‡q ‡M‡jb| wZwb wR‡Ám Ki‡jb, ÒKx n‡q‡Q ‡Zvgiv? Ggb KiQ ‡Kb? Kx PvI Zywg?Ó ‡jvKwU eû K‡ó wb‡R‡K mvg‡b wb‡q ejj: Ò‡n Avj­vni bex! ‡n gnvb ev`kvn!! Avgv‡K AvRivB‡ji nvZ ‡_‡K evuPvb| Avwg AvR AvRivBj‡K ‡`‡LwQ| Avgvi w`‡K fxlY ‡µv‡ai m‡½ ZvwK‡q wQj| Avgv‡K fq ‡`wL‡q cvk ‡K‡U P‡j ‡Mj| Avgvi fq n‡”Q AvRivBj Avevi wd‡i

myjvBgv‡bi MvwjPvq ewm‡q K‡qK gyn~‡Z©B ebev`vo, gi“ mvnviv, b`b`x I mvMi-`wiqv cvi n‡q wn›`y¯— v‡bi GK kn‡i ‡cŠu‡Q w`j| ‡mw`b cvi nj| c‡ii w`b nhiZ myjvBgvb Zvi `iev‡i e‡m Av‡Qb| Ggb mgq nhiZ AvRivBj (Av.) ‡mLv‡b Dcw¯’Z n‡jb| Zv‡K ‡`‡LB myjvBgvb bex wR‡Ám Ki‡jb, Ò‡n AvRivBj! MZKvj GK ‡jvK fxZ Ae¯’vq Avgvi `iev‡i G‡mwQj Ges ‡Zvgvi wei“‡× bvwjk K‡i‡Q| ‡m e‡j‡Q, Zywg bvwK Zvi w`‡K gvivZ¥K ‡µv‡ai `…wó‡Z ZvwK‡qwQj! ‡jvKwU Avgvi Kv‡Q Aby‡iva Rvbvj Avwg ‡hb evZvm‡K wb‡`©k ‡`b hv‡Z Zv‡K IB gyn~‡Z©B GB kni ‡_‡K wn›`y¯—v‡b ‡cŠu‡Q ‡`q| Avwg Zv‡K

London 22 Jan 2021

‡_‡K cvjv‡bv m¤¢e bq| Zvi ‡mB gyn~‡Z© Aek¨B wn›`y¯—v‡b _vKv `iKvi wQj| wKš‘ evqy Qvov Zv‡K ‡mB gyn~‡Z© ‡mLv‡b wb‡q hvIqv m¤¢e wQj bv| ‡m wb‡RB wbR B”Qvq Avgvi Kv‡Q Qy‡U Gj Ges wb‡Ri gy‡LB KvKywZ-wgbwZ K‡i wbwðZ cwiYwZi w`‡K Qy‡U ‡Mj| GB n‡”Q Avgv‡`i `ywbqvi ¶Y¯’vqx RxeY| A_Q GB ¶y`« RxeY‡K wb‡q KZB bv An¼vi Avgv‡`i| Avj­ vn iveŸyj Avjvgx‡bi cvVv‡bv A`… k¨ GK kÎy AvR ‡Pv‡L AvO&¸j w`‡q ‡`wL‡q w`‡”Q K‡Zv Zy”Q Avgiv| Avgv‡`i GB kw³, mgq A_ev mf¨Zvi eovB Gi mewKQyB Vyb‡Kv c«gvwYZ| Avwg ‡h ‡`‡k _vwK Zviv wb‡R‡`i wek¦ mf¨Zvi ‡gvoj wnmv‡e

‡i Zv‡`i cwiYwZ wK n‡e, hviv KLbI ‡Kvb K_v eyS‡Z ‡Póv K‡i bvÓ| (m~iv Avb wbmv: 78) mvgvwRK ‡hvMv‡hvM gva¨‡gi UvBgjvBb¸‡jv ‡K KLbI g‡b n‡”Q g…Z¨yi ‡¯‹vi KvW© Avi KLbI g‡b n‡”Q weivb f~wg| GB g…Z¨yi wgwQ‡ji ‡kl ‡Kv_vq Zv GKgvÎ Avj­ vn iveŸyj AvjvgxbB fv‡jv Rv‡bb| Avgv‡`i kw³gËv, weË ‰efe I mf¨Zvi GB wg_¨v An¼vi ev eovB mewKQyB B‡Zvg‡a¨ Vyb‡Kv c«gvwYZ n‡q‡Q| G‡Ki ci GK cwiwPZ ‡jvKRb P‡j hv‡”Qb| hw`I g…Z¨y ev ‡ivMvµvš—‡`i Le‡ii nZvkv c«Pvi K‡i Av‡iv ‡ewk AvZ¼M«¯’ KvD‡K Ki‡Z PvB bv| eis gvbwmK kw³ I Avj­vni Dci ZvIqv°yj e…w×i Rb¨

g…Z¨y AeavwiZt K‡ivbv bq fq Kiæb m«óv‡K ‡mvqv‡jnxb Kwig ‡PŠayix Avme Ges Avgvi Rvb KeR K‡i ‡b‡e|Ó nhiZ myjvBgvb bex ‡jvKwU‡K Afq w`‡q ej‡jb, ÒG‡Z f‡qi Kx Av‡Q! AvRivBj n‡”Qb Avj­vni gnvb ‡d‡ikZv| wZwb ‡Kej Avj­ vni ûKy‡gB Rvb KeR K‡ib| Avwg ‡Zv c«vq c«wZw`bB AvRivBj‡K ‡`wL wKš‘ KB Avwg ‡Zv fq cvB bv| hvB‡nvK, GLb e‡jv, ‡Zvgvi Rb¨ Avwg Kx Ki‡Z cvwi, ZywgBev Kx PvI?Ó ‡jvKwU ejj: ÒAvcwb fq bv ‡c‡j Kx n‡e, Avwg AvRivBj‡K fxlY WivB| wKš‘ AvR Zvi ivM ‡`‡L AviI fq Ki‡Q| Zvi KvQ ‡_‡K Avwg evuP‡Z PvB| ‡jv‡Kiv e‡j _v‡K evqy myjvqgvb bexi ûKyg cvjb K‡i| GLb Avcwb evqy‡K ûKyg Ki“b Avgv‡K G ‡`k ‡_‡K `~‡i wb‡q hvK| gvbyl GK_vI e‡j _v‡K ‡h, myjvBgvb ev`kvn gvby‡li PvIqvcvIqv c~iY K‡i _v‡Kb| GLb Avgvi `vwe nj- evZvm‡K G¶ywY ûKyg w`b Avgv‡K wn›`y¯—vb bvgK ‡`‡k wb‡q hvK| Avwg PvB AvRivBj ‡h‡nZy G‡`‡k Avgvi wVKvbv ‡R‡b ‡M‡Q ‡m‡nZy G‡`‡k Avi _vKe bv| Avcwb `qv K‡i Avgv‡K wn›`y¯—v‡b cvVv‡bvi e¨e¯’v Ki“b|Ó nhiZ myjvBgvb (Av.) ‡ePvivi KvKywZ-wgbwZ I KvbœvKvwU ‡`‡L ej‡jb, Ò‡ek fv‡jv K_v| Rxebgi‡Yi fvi Avgvi nv‡Z ‡bB| Z‡e evqy Avgvi K_v ï‡b _v‡K| hvI ‡Zvgvi `vwe Avwg c~iY Kie| G¶ywY evqy‡K ejwQ ‡Zvgv‡K wn›`y¯—v‡b wb‡q hvK|Ó ûKyg ‡c‡q evZvm ‡jvKwU‡K nhiZ

nZvk Ki‡Z PvBwb| evZvm‡K Zvi B‡”Qg‡Zv wn›`y¯—v‡b ‡cŠu‡Q w`‡Z ûKyg Kijvg| GLb ‡m nqZ wn›`y¯— v‡bB Av‡Q| wKš‘ Avwg Lye Zv¾e n‡qwQ ‡h, Avj­vni GZ eo GKRb ‡d‡ikZv n‡q Zywg ‡Kb Zv‡K fq ‡`Lv‡j| ‡ePviv ‡Zvgvi f‡qB AvR Nievwo I ‡`kQvov nj|Ó nhiZ myjvBgv‡bi K_v ï‡b AvRivBj (Av.) ej‡jb, ÒAvwg Avj­vni ûKyg cvjb I Zvi Av‡`k gvbv Qvov Avi wKQyB Kwi bv| IB ‡jvKwUi c«wZ Avwg ivM K‡i wKsev ‡µv‡ai `…wó‡Z ‡gv‡UB ZvKvBwb| ‡m wVKB e‡j‡Q, Avwg Zv‡K MZKvj GB evqZyj gyKvÏvm kn‡i ‡`‡LwQ| Zvi c«wZ Avwg ‡h `…wó‡Z ZvwK‡q wQjvg Zv Avm‡j we¯§‡qi `…wó wQj| KviY Avj­ vni wb‡`©k wQj MZKvjB ‡hb wn›`y¯—v‡b Zvi Rvb KeR Kwi| ZvB Zv‡K Zvi g… Z¨yi gvÎ K‡qK gyn~Z© Av‡M evqZyj gyKvÏv‡m ‡`‡L fxlY Avðh© n‡q hvB ‡h, Kx K‡i ‡m GLb GB GjvKvq ‡Nviv‡div Ki‡Q! Zv‡K ‡`‡L Avwg g‡b g‡b fvejvg, Zvi hw` kZ kZ cvLvI MRvq Zvn‡jI ‡m AvQ‡ii Av‡M wn›`y¯—vb ‡cŠuQy‡Z cvi‡e bv| hvB‡nvK, ‡h‡nZy ZL‡bv Zvi gi‡Yi mgq Dcw¯’Z nqwb ‡m‡nZy Lye Avðh© n‡qB Zvi w`‡K ZvwK‡q wQjvg Ges cvk ‡K‡U wn›`y¯—v‡b P‡j ‡MwQ| wKš‘ mgqg‡Zv wn›`y¯—v‡b ‡cŠu‡QB ‡`wL ‡mLv‡b wba©vwiZ ¯’v‡b nvwRi! Gici Avi ‡`wi bv K‡i Zvi Rvb KeR K‡i ‡bB|Ó me ï‡b nhiZ myjvBgvb (Av.) ej‡jb, GK`g wVK K_v| me wKQy ‡_‡K cvjv‡bv m¤¢e wKš‘ g…Z¨yi nvZ

`vex K‡i| A_Q AvR ch©š— K‡ivbv fvBiv‡m GB wbwaivg m`©viiv ‡Kgb bv¯—vbvey` n‡q‡Qb Zvi cwimsL¨vb wK Rv‡bb| GLb ch©š— ‡KvwfW-19 fvBiv‡m Zv‡`i Avµv‡š—i msL¨v wZb wgwjqb Qvwo‡q‡Q Ges g…‡Zi msL¨v c«vq wZb A¼ QyuB QyuB| wØZxq wek¦hy‡×i ci GB bxj i³avix AwfRvZ RvZx G‡Zv µvBwm‡m ‡Kv‡bvw`b c‡o wb| ‡h National Health Service (NHS) wb‡q Zviv A‡bK Me© Ki‡Zv Zv eZ©gvb cwiw¯’wZ ‡gvKvwejv Ki‡Z wngwkg Lv‡”Q| nvmcvZvj¸‡jv‡Z wZj ai‡bi RvqMv ‡bB| G¤^y‡jÝ mgqg‡Zv i“Mx‡`i Kv‡Q ‡cŠQ‡Z cvi‡Q bv| A‡bK GjvKvq nvmcvZv‡j ‡e‡Wi Afv‡e wPwKrmv Pj‡Q G¤^y‡j‡ÝB| Kei¯’v¸‡jv‡Z g… Z¨yi wgwQj| GKB cwiev‡ii fvB‡qi ci fvB, gv-‡g‡q, evev-‡Q‡j A_ev ¯^vgx-¯¿x AeyS mš—vb‡`i ‡i‡L g… Z¨y eiY Ki‡Qb| ‡hLv‡b Ke‡i ïqv‡bvi ci Avgv‡`i GKv nIqvi K_v ‡mLv‡b K‡ivbv Avµvš— GKRb e¨w³ g…Z¨yi c~‡e©B GKv n‡q hv‡”Q| cwievi cwiRb, AvZ¥xq ¯^Rb Kv‡Q ‡Nl‡Z cvi‡Q bv| Gi‡P‡q `ytLRbK Avi wK n‡Z cv‡i Avgv‡`i Rxe‡Y|

KvR KivB AvR ‡ekx c«‡qvRb| GKgvÎ Zvui ‡iRvew›` I ‰bKU¨B Avgv‡`i GB gnvwec` ‡_‡K D×vi Ki‡Z cvi‡e|

Avj­vn iveŸyj Avjvgxb KyiAvb cv‡K Gikv` K‡ib Ò‡Zvgiv ‡hLv‡bB _ vK bv ‡Kb; g…Z¨y wKš‘ ‡Zvgv‡`i‡K cvKovI Ki‡eB| hw` ‡Zvgiv my`…p `~‡Mi« ‡fZ‡iI Ae¯’vb Ki, ZeyI| e¯—yZt Zv‡`i ‡Kvb Kj¨vY mvwaZ n‡j Zviv e‡j ‡h, GUv mvwaZ n‡q‡Q Avj­vni c¶ ‡_‡K| Avi hw` Zv‡`i ‡Kvb AKj¨vY nq, Z‡e e‡j, GUv n‡q‡Q ‡Zvgvi c¶ ‡_‡K, e‡j `vI, GmeB Avj­vni c¶ ‡_‡K| c¶vš—

evsjv D”PviY: Avj­vû¤§v Bwbœ AvÕh়yRyweKv wgbvj evivQ, Iqvj Rybyb Iqvj Ryhvg, Iqv mvwq¨Bj AvmK¡vg| evsjv A_©: ‡n Avj­vn, Avwg ‡Zvgvi wbKU aej, Kyô Ges Db¥v`bv mn me ai‡bi KwVb `~iv‡ivM¨ e¨vwa ‡_‡K cvbvn PvB|

Avj­ vn cv‡Ki Dci ZvIqv°y‡ji cvkvcvwk GB gnvgvix ‡_‡K evuPvi Rb¨ mKj ai‡Yi c«¯—ywZI _ vK‡Z n‡e| ¯^v¯’¨wewa I miKv‡ii MvBWjvBb ‡g‡b Pj‡Z n‡e| Avj­ vni Dci ZvIqv°yj ‡Kgb n‡e G e¨vcv‡i ivmyj mvt Gi K‡qKwU my›`i nvw`‡mi g‡a¨ GKwU Avcbv‡`i Rb¨ Zy‡j aiwQ| GKevi GK ‡e`yBb nhi‡Zi `iev‡i Avm‡jb| nhiZ Zv‡K wRÁvmv Ki‡jb ‡Zvgvi evnb DU ‡Kv_vq ‡i‡LQ? ‡e`yBb mvnvwe ej‡jb, Bqv ivmyjvj­vn! gmwR‡`i evB‡i ‡Lvjv Ae¯’vq ‡i‡LwQ| Avwg Avj­ vni Dci ZvIqv°yj K‡iwQ| Avj­vnB ‡`L‡eb Avgvi DU| nhiZ (mv.) ZLb ej‡jb, Av‡M ‡Zvgvi D‡Ui cv evua, Zvici ZvIqv°yj Ki| GKgvÎ ‡mB ivRvwaivRB cv‡ib cyiv `ywbqv‡K GB gnvgvix ‡_‡K D×vi Ki‡Z| ZvB Kvqg‡bvev‡K¨ Avmyb Zvi Kv‡QB ewj –

(‡jLKt ‡mvqv‡jnxb Kwig ‡PŠayix)


05

weÁvcb

London 22 Jan 2021


06

bvgv‡Ri mgqm~Px

London 22 Jan 2021


07

weª‡Ub msev`

IqvwksU‡b U«v¤ú hy‡Mi Aemvb

London 22 Jan 2021

evsjv msjvc ‡W¯‹t U«v¤ú hy‡Mi Aemvb nh‡়‡Q Ih়vwksU‡b| wKQy¶Y Av‡M Ih়vwksUb ‡_‡K wZwb ‡d¬vwiWvi c‡_ hvÎv ïi“ K‡i‡Qb| ‡mLv‡b gvi-G-jv‡MvÕ‡Z Ae¯’vb Ki‡eb we`vh়x ‡c«wm‡W›U Wbvì U«v¤ú | Avi Gi ga¨ w`h‡় hy³iv‡ó« mgvß n‡Z hv‡”Q RgvU evuav GK Ae¯’vh়| G mgh‡় Ih়vwksU‡bi evB‡i K¨v‡giv¸‡jv ‡hb wQj ¶ywaZ| mZ¨ wQj Afy³| AÜKvigh় GKwU mgh়‡K AwZµg K‡i Ih়vwksU‡b Avi wKQy¶‡Yi g‡a¨ Pvjy n‡Z P‡j‡Q bZyb GK Aa¨vh়| ‡m Aa¨vh‡়i ïi“ n‡e ¯’vbxh় mgh় `ycyi ev‡ivUvh়| G mgh় 46Zg ‡c«wm‡W›U wn‡m‡e kc_ ‡b‡eb ‡W‡gv‡µU ‡Rv evB‡Wb| nh়‡Zv ‡mB kc_ Abyôvb mn¨ Ki‡Z cvi‡Zb bv we`vh়x ‡c«wm‡W›U U«v¤ú | ‡mB Ae¯’v ‡_‡K gy³ n‡Z wZwb Kh‡়K NÈv Av‡MB Ih়vwksUb ‡QW‡়‡Qb| ‡hLv‡b ‡K‡U‡Q Zvi PviwU eQi, Zv‡`i `vc‡U Mv‡Qi cvZv _vK‡Zv bxie, ‡mLvbKvi cwi‡ek Gw`b Zvi Kv‡Q A‡Pbv| Pviw`‡K mvgwiK Dcw¯’wZ|

b¨vkbvj MvWi«v wN‡i ‡i‡L‡Q Ih়vwksUb wWwm| wewfbœ ch‡়‡›U Aei“× K‡i ‡`h়v nh‡়‡Q iv¯— vNvU| cy‡iv jKWvDb| G gv‡mi ïi“i w`‡K msNwUZ `v½vi g‡Zv

NUbv ‡hb Avi NU‡Z bv cv‡i, ‡m Rb¨ MW‡় ‡Zvjv nh‡়‡Q wbivcËv eyn¨| wmGbGb gš—e¨ K‡i‡QK‡ivbvfvBivm gnvgvwi‡Z hy³iv‡ó« Kgc‡¶ 4 jvL gvwK©wb gviv ‡M‡Q

‡M‡Qb| wKš‘ ‡mB fh়venZv‡K Le© K‡i, AeÁv K‡i‡Qb U«v¤ú| ZvB wmGbGb-Gi fvlvh় wZwb Gme gvwK©wbi g…Z‡`n ‡i‡L ‡M‡jb Ih়vwksU‡b | Zvi we‡ivaxiv

ej‡Qb, bZyb GK hy‡Mi m~Pbv n‡Z P‡j‡Q| Pvi eQi ‡h Aei“× Ae¯’vi g‡a¨ ga¨ w`h‡়, Am‡Z¨i ga¨ w`‡q hvw”Qj hy³ivó«- Zvi Aemvb nh‡়‡Q|

me‡_‡K Kg Rbwc«q dv÷© ‡jwW ‡gjvwbqv U«v¤ú

evsjv msjvc ‡W¯‹t BwZnv‡mi me‡_‡K Kg Rbwc«q dv÷© ‡jwW wn‡m‡e ‡nvqvBU nvDR Qvo‡jb

‡gjvwbqv U«v¤c| dv÷© ‡jwWiv ‡h‡nZy wbe©vwPZ nb bv ‡m‡nZy Zv‡`i wb‡q weZK© Kg _v‡K| Z‡e Gi

e¨wZµg N‡U‡Q ‡gjvwbqv U«v‡¤úi ‡¶‡Î| dv÷© ‡jwW c¨vU wb·‡bi mgqKvj ‡_‡K GB Rwic cwiPvjbv

K‡i Avm‡Q wmGbGb| Gig‡a¨ GLb ch©š— me‡_‡K Kg Rbwc«q wn‡m‡e ‡fvU ‡c‡q‡Qb ‡gjvwbqv U«v¤ú|

wmGbGb Rvwb‡q‡Q, Gi Av‡M dv÷© ‡jwW‡`i '‡df¨v‡iej' ‡iwUs‡qi Mo wQj 71%| Aciw`‡K 'Avb‡dfv‡iej' ‡iwUs‡qi Mo wQj 21%| ‡mLv‡b ‡gjvwbqv U«v‡¤úi ‡df¨v‡iej ‡iwUs n‡”Q gvÎ 42% Ges Avb‡dfv‡iej ‡iwUs n‡”Q 47%| Gi Av‡M me‡_‡K ‡ewk Avb‡dfv‡iej ‡fvU ‡c‡qwQ‡jb wnjvwi wK¬bUb| wZwb 39% Avb‡dfv‡iej ‡fvU ‡c‡jI Zvi ‡dfv‡iej ‡fvU wQj 52%| wmGbG‡bi c«wZ‡e`‡b ejv n‡q‡Q, MZ 4 eQi ‡gjvwbqv U«v¤ú‡K dv÷© ‡jwW myjf AvPiY Ki‡Z ‡`Lv hvqwb| wZwb Lye ‡ewk c«Kv‡k¨ Av‡mbwb| wZwb GKvwaK evi weZwK©Z n‡qwQ‡jb| mvgvwRK ‡hvMv‡hvM gva¨‡g Zv wb‡q Av‡jvPbvI n‡q‡Q c«Pyi| ZvQvov, Wbvì U«v‡¤úi g‡Zv wZwbI hy³iv‡ó«i HwZn¨ bó K‡i‡Qb e‡j Awf‡hvM i‡q‡Q| ciewZ© ‡c«wm‡W›U ‡Rv evB‡W‡bi cwievi‡K ‡nvqvBU nvD‡R ¯^vMZg bv Rvbv‡bv wb‡q mgv‡jvPbv Pjgvb i‡q‡Q|


weĂ vcb

08

London 22 Jan 2021

Mahbub & Co is pleased to announce that for the convenience of parking, ease of access and to improve customer service, we relocated our office to a larger ground floor premises.

Dedicated Professional Team for all your Accounting needs. Mahbub & Co Accountants

388-390 Romford Road, Forest Gate, London E7 8BS. Phone: 020 7790 8706 Fax: 020 7791 0648 Mobile: 07956919063, 07944621399 Website: www.mahbubandco.com Email: info@mahbubandco.com

We Speak

=English =Bengali =Sylheti =Hindi =Urdu

& =Bulgarian


09

weª‡Ub msev`

London 22 Jan 2021

mvgbvmvgwb K_v ej‡jI Kvwki g‡Zv K‡ivbv Qovq: M‡elYv evsjv msjvc ‡W¯‹t Kvwki g‡ZvB mvgbvmvgwb K_v ejvi mg‡qI mgvbfv‡e K‡ivfvBivm Qov‡Z cv‡i| bZyb GK M‡elYvq GB Z_¨ Rvbv‡bv n‡q‡Q| G‡Z ejv n‡q‡Q, Avµvš— e¨w³i ‡_‡K K‡ivbv GKvwaK Dcv‡q Qov‡Z cv‡i| W«c‡jU Qov‡Z cv‡i wbtk¦vm, K_v ejv Ges Kvwki gva¨‡g| bZyb GB M‡elYvi wfwˇZ mswk­óiv ej‡Qb, K‡ivbv ‡K‡bv Ave× ¯’v‡b ‡ewk msµwgZ nq bZyb M‡elYvq Zvi e¨vL¨v cvIqv hvq| AvK…wZ‡Z eo W«c‡jU¸‡jv mvaviYZ Lye ‡ewk `~i ‡h‡Z cv‡i bv| Z‡e ‡QvU W«c‡jU hv G‡ivmj bv‡g cwiwPZ Zv A‡bK `~i D‡o ‡h‡Z cv‡i| GwUB K‡ivbvfvBivm‡K A‡bK `~‡i wb‡q ‡h‡Z m¶g| M‡elKiv GLb ej‡Qb, gvÎ K‡qK ‡m‡K‡Ûi g‡a¨B Gi gva¨‡g W«c‡jU¸‡jv `yB wgUv‡ii ‡ewk Qwo‡q co‡Z cv‡i| ZvB G ‡_‡K evuP‡Z gv¯‹ ci‡Z n‡e Ges mvgvwRK `~iZ¡ ‡g‡b Pj‡Z n‡e| GQvov, Ave× i“‡gi Rvbvjv Ly‡j ivL‡Z n‡e hv‡Z W«c‡jU¸‡jv D‡o evB‡i P‡j ‡h‡Z cv‡i|

M‡elKiv K_v ejv I Kvwki gva¨‡g Qwo‡q civ W«c‡j‡Ui cwigvY wn‡me K‡ib| G‡Z ‡`Lv hvq Dfq c×wZ‡ZB GKRb my¯’ gvbyl‡K

Avµvš— Kivi g‡Zv fvBivm Qovq| ZvB `yB wgUvi `~‡i _vK‡jI gv¯‹ Qvov ‡h ‡KD K‡ivbv Avµvš— n‡Z cv‡ib| M‡elKiv e‡jb,

Ave× ¯’v‡b ev ‡hLv‡b evZvm c«evn ‡bB ‡mLv‡b Avµvš— e¨w³i K_v ‡_‡KB my¯’ gvbyl K‡ivbv Avµvš— n‡Z cv‡ib|

bZyb ivR‰bwZK `j MVb Ki‡eb U«v¤ú! evsjv msjvc ‡W¯‹t bZyb ivR‰bwZK `j MV‡bi cwiKíbv Ki‡Qb hy³iv‡ó«i we`vqx ‡c«wm‡W›U Wbvì U«v¤ú| IB `‡ji bvg n‡Z cv‡i 'c¨vwU«qU cvwU©'| RvZxi D‡Ï‡k¨ ‡`qv we`vqx fvl‡Y wZwb e‡jb, Avgv‡`i ‡h Av‡›`vjb Pj‡Q ‡mwU n‡”Q gvÎ ïi“| Iqvj w÷«U Rvb©v‡ji eivZ w`‡q ‡WBwj ‡gBj Rvwb‡q‡Q, GiBg‡a¨ we`vqx ‡c«wm‡W›U `j MV‡bi wel‡q Zvi wg·`i m‡½ Av‡jvPbv K‡i‡Qb| MZ g½jevi U«v¤ú A½xKvi K‡i e‡jb, ivR‰bwZK A½b ‡_‡K wZwb ‡Kv‡bvfv‡eB nvwi‡q hv‡eb bv| ‡h Av‡›`vjb Pvjy n‡q‡Q Zv ‡Kej gvÎ ïi“| Z‡e U«v‡¤úi Ggb wm×v‡š— mvwe©Kfv‡e ¶wZM«¯’ n‡Z cv‡i wicvewjKvb `j| `‡ji GKvsk U«v‡¤úi wew”Qbœ G‡RÛvq mg_©b w`‡q ‡M‡Qb Avevi Av‡iK Ask Zvi K‡Ævi Ae¯’vb AcQ›` K‡ib| U«v¤ú bZyb `j MVb Ki‡j Zv wicvewjKvb‡`i g‡a¨ wefw³ m…wó Ki‡e Ggb Avk¼vI i‡q‡Q| wm‡bU ‡g‡RvwiwU wjWvi wgP g¨vKK‡bj g½jevi e‡jb, K¨vwcUj wn‡j `yB mßvn Av‡M ‡h nvgjv n‡q‡Q Zv‡Z

Drmvn w`‡q‡Qb U«v¤ú| Zv‡`i‡K D‡ËwRZ K‡i‡Qb ‡c«wm‡W›U Ges c«fvekvjx e¨w³iv| U«v¤ú ‡nvqvBU nvDR Qvovi ci wgP g¨vKK‡bjB n‡”Qb wicvewjKvb `‡ji ‡Rô¨ ‡bZv| wbD BqK© UvBgm Rvwb‡q‡Q,

g¨vKK‡bj wek¦vm K‡ib U«v¤ú hv K‡i‡Qb Zv‡Z Zv‡K BgwcP Kiv c«‡qvRb| hw`I wZwb wbwðZ bb wZwb wm‡bU U«vqv‡j U«v¤ú‡K Awfhy³ Ki‡eb wKbv| wKš‘ wZwb KL‡bv U«v‡¤úi m‡½ K_v ej‡Z Pvbbv e‡j

¯úó Rvwb‡q w`‡q‡Qb| A‡bK wicvewjKvb ‡bZviv GLb U«v¤ú‡K `ª“Z fy‡j ‡h‡Z PvB‡Qb| Z‡e MZ wbe©vP‡b ‡hB 7 ‡KvwU 40 jvL gvbyl Wbvì U«v¤ú‡K ‡fvU

w`‡qwQj `‡j Zvi c«fve ci‡eB| welqwU‡Z Bw½Z w`‡q U«v¤ú g½jevi e‡jb, wgwjqb wgwjqb ‡`k‡c«wgKiv wg‡j Avgiv hy³iv‡ó«i BwZnv‡mi me‡_‡K eo ivR‰bwZK Av‡›`vjb M‡o Zy‡jwQ|


10

weª‡Ub msev`

London 22 Jan 2021

evB‡W‡bi m‡½ m¤úK© Nwbô Ki‡Z Pvb Rbmb evsjv msjvc ‡W¯‹t hy³iv‡ó« bZyb ‡c«wm‡W›U wn‡m‡e kc_ ‡bqvi ci ‡Rv evB‡W‡bi m‡½ Nwbôfv‡e KvR Ki‡Z AvM«n c«Kvk K‡i‡Qb e…wUk c«avbgš¿x ewim Rbmb| ‡Rv evB‡W‡bi m‡½ Zvi m¤úK© wb‡q bvbv iKg Z_¨ wgwWqvq| evZ©v ms¯’v iqUvm©‡K D×…Z K‡i G Lei w`‡q‡Q AbjvBb gvjq ‡gBj| G‡Z ejv nq, ‡Rv evB‡W‡bi m‡½ ‡Kv‡bvw`bB mv¶vZ nqwb ewim Rbm‡bi| we`vqx ‡c«wm‡W›U Wbvì U«v¤ú GKevi Rbmb‡K AvL¨vwqZ K‡iwQ‡jb Ôe…‡U‡bi U«v¤úÕ wn‡m‡e| G ‡_‡K ¯úó U«v‡¤úi m‡½ KZUv Nwbô m¤úK© wQj Rbm‡bi| wKš‘ GLb ivR‰bwZK fvl¨Kviiv ej‡Qb, hy³iv‡ó«i bZyb c«kvm‡bi m‡½ we‡kl m¤úK© M‡o Zyj‡Z n‡j, ‡mB m¤úK©‡K DbœZ Ki‡Z n‡j, A‡bK ‡ewk KvR Ki‡Z n‡e Rbmb‡K|

m¤¢eZ Zvi ‡c«w¶‡Z g½jevi Rbmb GKwU wee…wZ w`‡q‡Qb| G‡Z wZwb e‡j‡Qb, hy³iv‡ó«i 46Zg ‡c«wm‡W›U wn‡m‡e HwZnvwmK hvÎv ïi“‡Z ‡Rv evB‡Wb‡K Dò Awfb›`b RvbvB| bZyb c«kvm‡bi m‡½ Nwbôfv‡e KvR Ki‡Z PvB| Avgiv K‡ivbv‡K civwRZ Ki‡Z PvB| gnvgvwi‡K wcQ‡b ‡d‡j M‡o Zyj‡Z PvB DbœZ fwel¨Z| K‡ivbv gnvgvwii wei“‡× jovB, wekRy‡o Rjevqy cwieZ©b, c«wZi¶v, wbivcËv, MYZ‡š¿i c‡¶ Ae¯’vb Avgv‡`i Awfbœ j¶¨| Gme AR©b Ki‡Z Avgv‡`i‡K K‡Vvi KvR Ki‡Z n‡e| Rbmb Avkv K‡ib G eQi wR-7 ‰eV‡K ‡hvM w`‡Z evB‡Wb e…‡Ub mdi Ki‡eb| G Qvov Rjevqy cwieZ©b welqK RvwZms‡Ni wmIwc26 mvwg‡U ‡hvM ‡`‡eb|

Ae‡k‡l c«Kv‡k¨ R¨vK gv

evsjv msjvc ‡W¯‹t Ae‡k‡l Avjxevev I Gi A½ c«wZôvb A¨v›U Mªy‡ci c«wZôvZv R¨vK gvÕi ‡`Lv cvIqv ‡M‡Q| miKvwi bxwZi Kov mgv‡jvPbvi ci Zvi ‡Kv¤úvwbi wei“‡× e¨vcK `gbcxob ïi“ K‡i Pxb| G Ae¯’vq A‡±vei ‡_‡K Zv‡K Rbmg‡¶ ‡`Lv hvqwb| G mgq wewfbœ wgwWqvq ÔR¨vK gvÕ wb‡LvuR e‡j Lei c«KvwkZ nq| Z‡e eyaevi wZwb i“ivj wUPvi Bwbwk‡qwUf-Gi evrmwiK m‡¤§‡j‡b GKwU wfwWI evZ©v cvVvb| LeiwU c«_g c«Kvk K‡i miKvi wbqwš¿Z GKwU Le‡ii mvBU ‡RwRqvs AbjvB‡bi wZqvbgy wbDR| c‡i R¨vK gv dvD‡Ûkb Ges Avjxevev MªycI LeiwU wbwðZ K‡i| R¨vK gv dvD‡Ûkb Av‡qvwRZ R¨vK gv i“ivj wUPvi Bwbwk‡qwU‡fi c¶ ‡_‡K

‡miv wk¶K‡`i R¨vK gv i“ivj wUPvi cyi®‹vi w`‡Z c«wZeQi R¨vK gv mkix‡i Dcw¯’Z _vK‡Zb| G eQi gnvgvwii R‡b¨ AbjvB‡b GB Av‡qvRb K‡i‡Qb e‡j Rvbvb wZwb| 50 ‡m‡K‡Ûi GB wfwWI‡Z gnvgvwi ‡kl n‡j wZwb Gme wk¶K‡K wb‡q Px‡bi mvbqv kn‡i Nyi‡Z hv‡eb e‡j K_v ‡`b | wZqvbgy wbDR R¨vK gvÕi Ae¯’vb Rvbvqwb| Z‡e Zvi wfwWI c«Kvk A‡b‡Ki `ywðš—v Kwg‡q‡Q| Avjxevev Avi A¨v›U Mªy‡ci wei“‡× m¤cÖwZ Pxb GKvwaK Z`š— K‡i‡Q| GQvovI Avw_©K c«hyw³ msµvš— wbqgbxwZ K‡VviZi K‡i‡Q| e¨vcviwU‡K A‡b‡K R¨vK gv-mn c«hyw³Lv‡Z Ab¨ D‡`¨v³v‡`i c«fve ‡e‡o hvIqvi kvw¯— wn‡m‡e ‡`L‡Qb|


weª‡Ub msev`

11

London 22 Jan 2021

U«v‡¤úi ‡kl mg‡q w÷f e¨vbbmn 73 Rb ‡c‡jb ¶gv evsjv msjvc ‡W¯‹t ‡c«wm‡WwÝi ‡kl K‡qK N›Uvq mv‡eK Dc‡`óv w÷f e¨vbbmn 73 Rb‡K ¶gv K‡i w`‡q‡Qb Wbvì U«v¤ú| Gi g‡a¨ w÷f e¨vbb c«ZviYvi Awf‡hv‡Mi gy‡LvgywL wQ‡jb| AvR hy³iv‡ó«i ¯’vbxq mgq `ycyi 12Uvq (evsjv‡`k mgq ivZ 11) kc_ ‡bqvi K_v i‡q‡Q bZyb ‡c«wm‡W›U ‡Rv evB‡W‡bi| mvsweavwbK wbqg Abyhvqx, ‡mB mgq ch©š— hy³iv‡ó«i ‰ea ‡c«wm‡W›U U«v¤ú| me wnmve Ki‡j GLb ‡c«wm‡W›U U«v‡¤úi nv‡Z mgq gvÎ K‡qK N›Uv| g½jevi wZwb 73 Rb‡K ¶gv ev `vqgyw³ w`‡jI AvR mKv‡j Nyg ‡_‡K D‡V Av‡iv wKQy gvbyl‡K `vqgyw³ ‡`qvi cwiKíbv Ki‡Qb| g½jevi wb‡R ev cwiev‡ii ‡Kv‡bv m`m¨‡K `vqgyw³i g‡a¨ iv‡Lbwb| G Lei w`‡q‡Q AbjvBb wewewm| g½jevi U«v¤ú hv‡`i ¶gv K‡i w`‡q‡Qb Zv‡`i GKwU ZvwjKv c«Kvk K‡i‡Q ‡nvqvBU nvDR| Zvi g‡a¨ w÷f e¨vbb U«v‡¤úi 2016 mv‡ji ‡c«wm‡W›U wbe©vP‡bi ¸i“Z¡c~Y© ‡KŠkjx Ges Dc‡`óv wQ‡jb| hy³ivó«-‡gw·‡Kv mxgv‡š— ‡`qvj wbg©v‡Yi Znwej msM«n‡K ‡K›`« K‡i RvwjqvwZi Awf‡hv‡M MZ eQi AvM‡÷ Zvi wei“‡× Awf‡hvM MVb Kiv nq| c«wmwKDUiiv e‡j‡Qb, w÷f e¨vbb Ges Ab¨ wZbRb wg‡j

msM«nxZ Znwe‡ji nvRvi nvRvi Wjvi mwi‡q wb‡q‡Qb| ÔDB weì `¨ IqvjÕ kxl©K Zv‡`i Znwej msM«n msµvš— c«PviYvq msM…nxZ n‡qwQj 2 ‡KvwU 50 jvL Wjvi| Awf‡hvM Av‡Q, GB A_© ‡_‡K Kgc‡¶ 10 jvL Wjvi wb‡q‡Qb w÷f e¨vbb| G A‡_i« ‡ewki fvMB wZwb e¨w³MZLv‡Z LiP K‡i‡Qb|

wKš‘ ‡nvqvBU nvDR Zvi wee…wZ‡Z e‡j‡Q, i¶Ykxj Av‡›`vjb Ges ivR‰bwZK Aš—`©…wó m¤úbœ GKRb ¸i“Z¡c~Y© ‡bZv| G Qvov hviv ¶gv ‡c‡q‡Qb Zvi g‡a¨ i‡q‡Qb W‡q‡b KvU©vi| wZwb wjj I‡q‡b bv‡g cwiwPZ| MZ eQi Zvi wei“‡× A¯¿ welqK ‡dWv‡ij PvR© MVb Kiv nq| Zv‡K ¶gv K‡i

‡`qv n‡q‡Q| U«v‡¤úi m‡½ wZwb wb‡Ri GKwU Qwe ‡cv÷ K‡i‡Qb| gy³ ‡c‡q‡Qb ‡Kv`vK e­ vK| Zvi Avmj bvg wej ‡K Kvwc«| Zvi wei“‡× Av‡Mœqv‡¯¿i Awf‡hvM MVb Kiv n‡qwQj| Zvi wZb eQi 10 gv‡mi mvRv wkw_j Kiv n‡q‡Q| Zvi ÔRbwn‰Zlx Kv‡RiÕ c«ksmv K‡i wee…wZ w`‡q‡Q ‡nvqvBU nvDR|

¶gv ‡c‡q‡Qb Lvwg wKjc¨vwU«K| `ye©…Ë Pµ M‡o ‡Zvjv, Nyl M«nY I Pvu`vevwRi Awf‡hv‡M 2013 mv‡j Zv‡K 28 eQ‡ii ‡Rj ‡`qv n‡qwQj| Awf‡hvM Kiv nq, wZwb 2002 mvj ‡_‡K 2008 mvj ch©š— ‡WU«‡q‡Ui ‡gqvi _vKvi mgq IBme `yb©xwZ K‡ib| Zvi kvw¯—I jNy Kiv n‡q‡Q|

wbqwgZ evsjv msjvc co–b, KwgDwbwUi mv‡_ _vKzb


12

weÁvcb

London 22 Jan 2021


13

weª‡Ub msev`

London 22 Jan 2021

K¨vwcUj wn‡j e¨_©,Z‡e 1898 mv‡ji ‡k¦Zv½ Af¨yÌvb wQj mdj

evsjv msjvc ‡W¯‹t 1898 mv‡j ivR¨ wbe©vP‡bi ci hy³iv‡ó«i b_© K¨v‡ivwjbvi ZrKvjxb me‡P‡q mgy× kni DBjwgsU‡b nvgjv Pvjvq ‡k¦Zv½ AvwacZ¨ev`xiv| ‡mw`b Zviv K…òv½‡`i nZ¨v K‡i, Zv‡`i gvwjKvbvaxb e¨emv c«wZôvb aŸsm K‡i ‡`q| ïay Zv-B bq, GKwU wbe©vwPZ ¯’vbxq miKvi‡K ¶gZv ‡_‡K ‡Rvic~e©K mwi‡q ‡`q Zviv| BwZnvmwe`iv G NUbv‡K hy³iv‡ó«i BwZnv‡m GKgvÎ Af¨yÌvb wn‡m‡e eY©bv K‡i‡Qb| Af¨yÌv‡bi ‡bZviv nvgjvi w`bB ‡Rvic~e©Kfv‡e ¶gZv M«nY K‡ib| ivR¨wUi K…òv½ evwm›`v‡`i ‡fvU ‡`Iqvmn Ab¨ bvMwiK AwaKvi wbwl× K‡i AvBb c«Yqb K‡ib| Avi G mewKQyi Rb¨ `vqgyw³I ‡c‡q hvb Zviv| G gv‡mi ïi“i w`‡K gvwK©b K¨vwcU‡j ‡c«wm‡W›U Wbvì U«v‡¤úi mg_©K‡`i nvgjvi ci DBjwgsU‡b nvgjvi NUbvwU Av‡jvPbvq D‡V G‡m‡Q| MZ wbe©vP‡b ‡W‡gv‡µU c«v_©x ‡Rv evB‡W‡bi Rq P~ovš— nIqv ‡VKv‡Z U«v‡¤úi AvnŸv‡b mvov w`‡q K¨vwcU‡j nvgjv Pvjvq Zvi mg_©Kiv| 1865 mv‡j DËivÂjxq BDwbqwb÷ I `w¶YvÂjxq Kb‡dWv‡iwm ivR¨¸‡jvi gv‡S msMwVZ gvwK©b M…nhy× ‡kl nIqvi ci bZyb ‡`‡k `vmc«_v wbwl× K‡i HK¨e× gvwK©b miKvi| IqvwksU‡bi AvBbc«‡YZviv `vm‡`i ¯^vaxbZv I bvMwiK AwaKvi w`‡q ‡ek K‡qKwU AvBb cvm K‡ib| AvBb¸‡jv c«Yq‡b ‡gvZv‡qb K‡ib ‡mbvevwnbx| wKš‘ A‡bK `w¶Yx Gme AvB‡bi we‡ivax wQ‡jb| cieZ©x K‡qK `kK a‡i K…òv½‡`i mgv‡R Aš—f©y³ Kivi eû c`‡¶‡ci wei“‡× ‡Póv Pvwj‡q hvq Zviv| DBjwgsUb ZrKvjxb mg‡q ‡ek eo I mg…× GKwU e›`i wQj| ‡mLv‡b ga¨weË I mdj K…òv½‡`i c«fve evowQj| Z‡e ZvivI wbqwgZ nv‡iB bvbv Kyms¯‹vi I ‰elg¨Zvi wkKvi n‡Zb| A‡bK e¨vsK K…òv½‡`i FY w`‡Z PvB‡Zv bv ev w`‡jI Pov my` Pvwc‡q w`‡Zv| wKš‘ M…nhy‡×i 30 eQ‡ii g‡a¨ mv‡eK Kb‡dWv‡iU ivR¨¸‡jvq ax‡i ax‡i e¨emv, evwo M‡o ZyjwQ‡jb K…òv½iv| Gi g‡a¨ b_© K¨v‡ivjvBbvi DBjwgsUb wQj Ab¨Zg| c«PwjZ Av‡Q, cy‡iv ‡`‡ki g‡a¨ GKgvÎ ‡mLv‡bB K…òv½ gvwjKvbvaxb GKwU cwÎKv- DBjwgsUb ‡WBwj ‡iKW©- Pvjy wQj| B‡qj BDwbfvwm©wUi BwZnvm welqK

Aa¨vcK ‡M­Ûv wMj‡gvi e‡jb, Avwd«Kvb Av‡gwiKvbiv e¨vcK mdj n‡q DVwQ‡jb| Zviv wek¦we`¨vj‡q hvw”Qj, Zv‡`i ¯^v¶iZvi nvi evowQj, Zv‡`i m¤úwËi cwigvY evowQj| K¨v‡ivjvBbvq Zv‡`i mdjZv ‡Kej mvgvwRKfv‡e bq, ivRbxwZKfv‡eI evo‡Z _v‡K| 1890 Gi `k‡K K… òv½ I ‡k¦Zv½‡`i g‡a¨ ivR‰bwZK ‡RvU ‰Zwi nq| G ‡RvU ÔwdDkwb÷Õ wn‡m‡e cwiwPZ wQj| ‡RvUwU Avwd«Kvb Av‡gwiKvb‡`i Rb¨ webvg~‡j¨ wk¶v, FYgyw³ I mgAwaKvi wb‡q KvR Ki‡Zv| 1896 mv‡j Zvi iv‡R¨i c«‡Z¨K miKvwi Kvh©vj‡q Rqx nq, Mfb©‡ii Kvh©vjqmn| 1898 mv‡j wdDkwb÷ ivRbxwZwe`iv DBjwgsUb kn‡ii ¯’vbxq miKvi wbe©vP‡b Rqx nq| G R‡qi ciB ‡k¦Zv½ AvwacZ¨ev`x‡`i KvQ ‡_‡K Zxe« we‡ivwaZvi gy‡LvgywL nq Zviv| Zv‡`i we‡ivax‡`i g‡a¨ wQj ‡W‡gv‡µU cvwU©I| eZ©gv‡bi Zyjbvq ZrKvjxb mg‡q ‡W‡gv‡µU I wicvewjKvb cvwUi« Ae¯’vb wQj A‡bKUvB wfbœ| Ave«vnvg wjsKb ‡bZ…Z¡vaxb wicvewjKvb cvwU© ZLb M… nhy‡×i ci K…òv½‡`i wb‡q KvR Ki‡Z B”QyK wQj| Ab¨w`‡K ‡W‡gv‡µU cvwU© wQj G cwieZ©‡bi we‡ivax| `jwU c«Kv‡k¨ eY©ev`x c…_KxKiY I ivR¨ wfwˇZ AwaKvi ‡Rviv‡jv Kivi `vwe Rvwb‡qwQj| b_© K¨v‡ivwjbvi AvK©vBwf÷ I DBjwgsUb we‡`«vn wb‡q ‡jLv eB‡qi ÔG ‡W Ae e­WÕ-Gi ‡jLK wj‡i Avgwd¬U e‡jb, 1898 mv‡ji ‡W‡gv‡µU cvwU©‡K ‡k¦Zv½ AvwacZ¨ev`x‡`i `j wn‡m‡e fveyb| GB ‡k¦Zv½ AvwacZ¨ev`x ‡W‡gv‡µUiv AvM ‡_‡KB Avk¼v K‡iwQj, wdDkwb÷iv 1898 mv‡ji wbe©vP‡b Rqx n‡e| Zviv ‡k¦Zv½ Avwac‡Z¨i aviYv‡K wfwË K‡i Db¥y³fv‡e c«PviYv Pvjv‡bv ïi“ K‡i| wdDkwb÷‡`i civwRZ Ki‡Z wb‡R‡`i me©kw³ c«‡qvM K‡i| Avgwd¬‡Ui g‡Z, Zviv 1989 Gi b‡f¤^‡ii wbe©vP‡b ‡k¦Zv½ AvwacZ¨ev`x‡`i Rq wbwðZ Ki‡Z mgwš^Zfv‡e cwÎKv, e³…Zv`vb I fqfxwZ c«`k©‡bi bvbv ‡KŠkjmn mewKQyB e¨envi K‡iwQj| Ô‡iW kvU©Õ bv‡g cwiwPZ ‡k¦Zv½ wgwjwkqviv ‡Nvovq P‡o K…òv½ ‡fvUvi‡`i Dci nvgjv Pvwj‡qwQj| GKch©v‡q wb‡R‡`i i¶v Ki‡Z DBjwgsU‡bi RbMY A¯¿ ‡Kbvi ‡Póv

Ki‡jv| wKš‘ ‡k¦Zv½ we‡µZviv Zv‡`i Kv‡Q A¯¿ wewµ Ki‡Z A¯^xK…wZ Rvbvq| D‡ëv hviv A¯¿ wKb‡Z ‡P‡qwQj Zv‡`i bvg wj‡L iv‡L| Gw`‡K, cwÎKvq ¸Re Qwo‡q ‡`qv nq ‡h, ‡k¦Zv½ bvix‡`i kh¨vm½x Ki‡Z wbe©vP‡b Rqx n‡Z Pvq K…òv½iv| Zv‡`i wei“‡× Ôal©Y gnvgvixÕi fyqv c«PviYv Pvjv‡bv nq| Gme fyqv Lei‡K c«kœwe× K‡i GKw`b m¤úv`Kxq wj‡Lb DBjwgsUb ‡WBwj ‡iK‡Wi« gvwjK I

m¤úv`K Av‡j·vÛvi g¨vbwj| Zvi G m¤úv`Kxq ‡W‡gv‡µU‡`i Av‡iv ‡¶wc‡q ‡Zv‡j| g¨vbwj‡K Uv‡M©U K‡i ïi“ nq c«PviYv| wbe©vP‡bi wVK Av‡Mi w`b ‡W‡gv‡µU ‡bZv Avj‡d«W gyi Iqv‡Wj `‡ji Kg©x‡`i K…òv½ ‡fvUvi‡`i ‡fvU ‡`qv ‡_‡K weiZ ivL‡Z wb‡`©k ‡`b| e‡jb, ÔAvcbviv Avcbv‡`i `vwqZ¡ cvjb Ki“b| Zv‡`i ‡K›`« ‡_‡K m‡i ‡h‡Z ejyb| bv ‡h‡Z PvB‡j Lyb Ki“Y,

¸wj Ki“b| e›`yK e¨envi K‡i n‡jI AvMvgxKvj Avgv‡`i wRZ‡Z n‡e|Õ ivR¨ wbe©vP‡b e¨vcK ‡fv‡U Rqx nq ‡W‡gv‡µUiv| wKš‘ DBjwgsU‡b ¶gZv a‡i iv‡L wdDkwb÷iv| wbe©vP‡bi `yÕw`b ci Iqv‡Wj I kZ kZ ‡k¦Zv½ AvwacZ¨ev`x e›`yK wb‡q kniwU‡Z hvq| DBjwgsUb ‡WBwj ‡iK‡Wi« fe‡b Av¸b R¡vwj‡q ‡`q| Gici cy‡iv kniRy‡o K…òv½‡`i Lyu‡R Lyu‡R nZ¨v K‡i, Zv‡`i e¨emv aŸsm K‡i ‡`q| ‡ejv evo‡Z _vK‡j nvgjvq ‡hvM ‡`q Av‡iv ‡k¦Zv½ev`xiv| evo‡Z _v‡K b… ksmZv| Iqv‡Wj I Zvi ‡mbviv wmwU n‡j Xy‡K A¯¿ ‡VwK‡q wdDkwb÷ miKvi‡K c`Z¨vM Ki‡Z eva¨ K‡i| ‡mw`b we‡K‡jB Iqv‡Wj‡K kniwUi ‡gqi ‡NvlYv Kiv nq| `yB eQ‡ii g‡a¨ b_© K¨v‡ivwjbvi ‡k¦Zv½ AvwacZ¨ev`x eY©ev`x c…_KxKiY welqK AvBb cvm K‡i| ¯^v¶iZvi cix¶v I ‡fvU‡K‡›`« c«‡e‡ki Ici ïé Pvwc‡q K…òv½‡`i ‡fvU`v‡bi AwaKvi Kvh©Kifv‡e wQwb‡q ‡bIqv nq| 1896 mv‡j ‡hLv‡b K…òv½ ‡fvUvi‡`i msL¨v wQj 1 jvL 25 nvRvi, ‡mLv‡b 1902 mv‡j Zv `vuovq 6 nvRv‡i| GLv‡bB Aek¨ ‡k¦Zv½ev`x‡`i ‡Póv ‡_‡g hvqwb| nvgjvi NUbvwU BwZnvm ‡_‡KB gy‡Q ‡djvi ‡Póv Kiv n‡qwQj|

wbqwgZ evsjv msjvc co–b,KwgDwbwUi mv‡_ _vKzb


weª‡Ub msev`

14

London 22 Jan 2021

Px‡bi DBNy‡i gymwjg MYnZ¨v n‡”Q -c‡¤úI evsjv msjvc ‡W¯‹t U«v¤ú c«kvm‡bi we`vqx ciivó«gš¿x gvBK c‡¤úI Zvi ‡kl Kg©w`e‡m Px‡bi DBNy‡i MYnZ¨v Kiv n‡q‡Q e‡j gš—e¨ K‡i‡Qb| c‡¤úI e‡jb, Avgvi aviYv Pxb DBNy‡i cwiKwíZ MYnZ¨v Pvjv‡”Q| ‡c«wm‡W›U wbe©vwPZ ‡Rv evB‡Wb c«kvm‡bi m¤¢ve¨ ciivó«gš¿x A¨vš’wb we­‡¼b‡K g½jevi G wel‡q wR‡Ám Kiv n‡j wZwbI wØgZ c«Kvk K‡ibwb| evB‡W‡bi wbe©vPbx wUg MZ AvM‡÷ GgbB wee…wZ w`‡qwQj| ‡c«wm‡W›U cvëv‡jI Pxb-hy³ivó« m¤ú‡Ki« ‡Kv‡bv cwieZ©‡bi ‡Kv‡bv j¶Y GLbI ch©š— ‡`Lv hv‡”Q bv| G Lei w`‡q‡Q AbjvBb wewewm| Pxb Bm¨y‡Z U«v¤ú c«kvm‡bi bxwZi m‡½ evB‡Wb c«kvm‡bi mvq ‡`qvq Px‡bi Dci wKQyUv Pvc c‡o‡Q| U«v¤ú c«kvmb MZ mßv‡n Pxb ‡_‡K Zyjv Ges U‡g‡UvRvZ cY¨ Avg`vwb eÜ K‡i ‡`q| Gme cY¨ Px‡bi wmbwRqvs c«‡`k ‡_‡K ‡h‡Zv hy³iv‡ó«| IB c«‡`‡ki ‡ewkifvMB DBNyi gymwj‡gi emevm| Gme gymwj‡gi wei“‡×

Px‡bi `gbcxob wb‡q wek¦ m¤cÖ`vq A‡bKw`b a‡i ‡mv”Pvi| Awf‡hvM Kiv nq, KÆicwš’ ev mš¿vmx Kg©Kv‡Ê Rwo‡q covi ARynvZ Zy‡j DBNyi gymwjg‡`i ‡M«ßvi K‡i Pxb| Gici Zv‡`i‡K AvU‡K iv‡L| Ggb Awf‡hvM

A¨vg‡bw÷ B›Uvib¨vkbvj, wnDg¨vb ivBUm IqvPmn wewfbœ gvbevwaKvi welqK msMV‡bi| cvkvcvwk hy³ivó«, e…‡Ubmn cwðgv ‡`k¸‡jvI Awf‡hvM K‡i‡Q, DBNyi‡`i Ici wbh©vZb Ki‡Q Pxb| wKš‘ Px‡bi ivó«xq

wgwWqv hy³iv‡ó«i gš—‡e¨i wecix‡Z K‡ivbvfvBivm gnvgvwi wbqš¿‡Y U«v¤ú c«kvm‡bi e¨_©Zv‡K MYnZ¨v e‡j AvL¨vwqZ K‡i‡Q| Px‡bi `vwe, DBNyi GjvKvq Zviv wew”QbœZvev`x, mš¿vmev`x Avi DM«cwš’‡`i wei“‡× e¨e¯’v

wb‡”Q| Z‡e wewewmi wi‡cvU© ej‡Q, ‡mLv‡b gymwjg m¤cÖ`vq‡K Uv‡M©U Kiv n‡”Q| Zv‡`i‡Z wW‡Ubkb K¨v‡¤ú AvU‡K ivLv n‡”Q| evB‡Wb c«kvmb DBNy‡i MYnZ¨vi K_v ej‡jI Zv‡`i wmbwRqvs‡qi e¨vcv‡i bxwZgvjv wba©viY Ki‡Z n‡e| Px‡bi mv‡_ Zv‡`i A_©‰bwZK m¤úK© eRvq ‡i‡L Kxfv‡e Pxb‡K gvbevwaKvi j•N‡bi Rb¨ mZK© Kiv hvq ‡mUv evB‡Wb c«kvm‡bi Rb¨ weivU P¨v‡jÄ n‡q `vuov‡Z cv‡i|Kwjb cvI‡qj e‡jb, Gi wb›`v Kiv c«‡qvRb wQj wicvewjKvb‡`i| IBme gvbyl‡K Avgv‡`i c«‡qvRb, whwb mZ¨ K_v e‡jb| Avgv‡`i ¯§iY ivL‡Z n‡e, Zviv G `vwq‡Z¡ G‡m‡Qb Avgv‡`i ‡d‡jv bvMwiK‡`i Rb¨| Zviv G `vwq‡Z¡ G‡m‡Qb Avgv‡`i ‡`‡ki Rb¨| Zviv ‡c«wm‡W›U c‡` Av‡mb ïay cybtwbe©vwPZ nIqvi Rb¨ bq| wZwb ‡c«wm‡W›U U«v¤ú‡K c` ‡_‡K mwi‡q ‡`qvi c‡¶I| e‡j‡Qb, Awfksmb c«¯—ve G‡j wZwb Gi c‡¶ ‡fvU ‡`‡eb|

e…wUk c«avbgš¿xi mgv‡jvPbv Ki‡jb ‡Z‡imv ‡g evsjv msjvc ‡W¯‹t c«vqB e…wUk c«avbgš¿x ewim Rbm‡bi mgv‡jvPbv K‡ib mv‡eK c«avbgš¿x ‡Z‡imv ‡g| wKš‘ ‡WBwj ‡gB‡j c«KvwkZ ‡Z‡imv ‡gÕi mv¤cÖwZK GK AvwU©‡Kj‡K me‡P‡q Kov mgv‡jvPbv g‡b Ki‡Qb A‡b‡K| MZ ‡`o eQ‡i nvDR Ae Kg‡Ý ‡e«w·U Bm¨y‡Z DËi Avqvij¨vÛ, ¸W d«vB‡W Pyw³ wb‡q GKvwaK evi G‡K A‡b¨i Ae¯’v‡bi mgv‡jvPbv K‡i‡Qb Zviv `yÕRb| Z‡e Gevi ‡Z‡imv ‡g `vwe K‡i‡Qb Rbmb e…‡U‡bi ‰ewk¦K ‡bZ…‡Z¡i ‰bwZKZv nvwi‡q‡Qb| G Lei w`‡q‡Q AbjvBb ‡WBwj ‡gBj| ‡e«w·U Pyw³i mg‡q Avš—R©vwZK AvBb fv½vi ûgwK w`‡q Rbmb c…w_ exi Ab¨vb¨ iv‡ó«i Kv‡Q e…‡U‡bi M«nY‡hvM¨Zv Kwg‡q ‡d‡j‡Qb e‡j `vwe K‡ib ‡Z‡imv ‡g| mv¤cÖwZK c«wZi¶v ev‡R‡U kZKiv 2 fv‡Mi ‡ewk LiP Kiv, Ges Avš—R©vwZK mnvqZv Pyw³g‡Zv kZKiv 0.7 fvM Aby`vb bv ‡`qvq e…‡U‡bi M«nY‡hvM¨Zv K‡g‡Q e‡j g‡b K‡ib mv‡eK GB e…wUk c«avbgš¿x| e…wUk g~j¨‡ev‡ai Av‡jv‡K Rbmb ‡hb e…‡Ub‡K Ô‡M­vevj e…‡UbÕ evbv‡bvi j‡¶¨ KvR K‡ib- GB AvnŸvb Rvbvb ‡Z‡imv ‡g| wZwb e‡jb, Rbmb K~UbxwZ‡Z Pigcš’v Aej¤^b Ki‡Qb| GQvov Rbm‡bi kvm‡b mg‡SvZv‡K

`ye©jZv fvev nq e‡j g‡b K‡ib wZwb| IqvwksU‡b 6B Rvbyqvwii nvgjvi mgv‡jvPbv K‡i Gi R‡b¨ U«v¤ú‡K `vqx K‡ib ‡Z‡imv ‡g| wZwb GB nvgjv‡K I‡q÷wgb÷v‡i 2017

mv‡j nIqv nvgjvi m‡½ Zyjbv K‡ib| I‡q÷wgb÷v‡ii IB nvgjvq wK_ cvjgvi bv‡gi GKRb gviv hvb| ‡Z‡imv ‡g Zvi IB AvwU©‡K‡j hy³iv‡ó«i ‡c«wm‡W›U Wbvì

U«v‡¤úi mgv‡jvPbv K‡ib| bgbxq evB‡W‡bi R‡q ¯^w¯— c«Kvk K‡ib| ‡Z‡imv ‡g g‡b K‡ib, evB‡W‡bi m‡½ mn‡hvwMZvi gva¨‡g c…w_exi g½‡ji Rb¨ KvR Kivi GKUv my‡hvM G‡m‡Q e…‡U‡bi

nv‡Z| ‡Kv‡bv ‡bZvi c‡¶ A‡b¨i m‡½ bv j‡o, mevB ‡hb gvby‡li g½‡ji R‡b¨ KvR K‡i, ‡Z‡imv ‡g GB g~j¨‡ev‡ai c‡¶ mevB‡K KvR Kivi AvnŸvb Rvwb‡q‡Qb|


15

weÁvcb

London 22 Jan 2021


16

weª‡Ub msev`

London 22 Jan 2021

ÔwbDwK¬qvi dyUejÕm‡½ wb‡q hv‡eb U«v¤ú

evsjv msjvc ‡W¯‹t evsjv‡`k mgq AvR mܨv 7Uvq ‡nvqvBU nvDR Qvo‡Z cv‡ib ‡c«wm‡W›U Wbvì U«v¤ú| ‡nvqvBU nvDR ‡Q‡o wZwb DV‡eb ‡d¬vwiWvi gvi-G-jv‡MvÕ‡Z| mvaviYZ, bZyb ‡c«wm‡W›U kc_ ‡bqvi ci m`¨we`vqx ‡c«wm‡W›U we`vq wb‡q _v‡Kb| evsjv‡`‡ki ¯’vbxq mgq AvR ivZ 11Uvi w`‡K bZyb ‡c«wm‡W›U wbe©vwPZ ‡Rv evB‡W‡bi kc_ ‡bqvi K_ v| wKš‘ Zvi c«vq 4 N›Uv Av‡M U«v‡¤úi ‡nvqvBU nvDR ‡Q‡o hvIqv wb‡q D‡ØM ‡`Lv w`‡q‡Q| KviY, wZwb m‡½ wb‡q hv‡”Qb cvigvYweK ‡KvW| Gi bvg ‡`qv n‡q‡Q ÔwbDwK¬qvi dyUejÕ| wZwb GB dyUej m‡½ wb‡q hv‡”Qb ‡d¬vwiWvq| mvaviYZ GB dyUejwU we`vqx ‡c«wm‡W›U bZyb ‡c«wm‡W‡›Ui Kv‡Q `ycy‡i n¯—vš—i K‡ib| G mg‡q m`¨we`vqx ‡c«wm‡W‡›Ui wbDwK¬qvi ‡KvW wbwl&µq K‡i ‡`qv nq| bZyb ‡c«wm‡W‡›Ui nv‡Z ‡h wbDwK¬qvi dyUej ‡`qv nq, Zvi ‡KvW mwµq K‡i ‡`qv nq| GwU we‡kl GKwU dyUej| Gi g‡a¨ ‡c«wm‡W›U ‡hme wb‡`©k e¨envi K‡i _v‡Kb Zvi miÄvg Ges ‡Kv_vI cvigvYweK nvgjv Pvjv‡bvi miÄvg msiw¶Z _v‡K| d‡j hZ¶Y GB wbDwK¬qvi dyUe‡ji ‡KvW wbwl&µq Kiv bv n‡”Q, Zv wb‡q U«v¤ú ‡nvqvBU nvDR ‡_‡K ‡ewi‡q ‡M‡j wK NU‡Z cv‡i Zv wb‡q mskq c«Kvk K‡i‡Qb A‡b‡K| G Qvov wZwb bZyb wbe©vwPZ ‡c«wm‡W›U ‡Rv evB‡W‡bi D‡Ï‡k ‡Kv‡bv wPwV ‡i‡L hv‡eb wKbv ‡nvqvBU nvD‡R, ZvI ¯úó bq| 1869 mv‡ji ci wZwbB n‡eb bZyb ‡c«wm‡W‡›Ui kc_ Abyôv‡b Abycw¯’Z m`¨we`vqx ‡c«wm‡W›U| wmGbG‡bi m‡½ G wb‡q K_v e‡j‡Qb ey‡jwUb Ae `¨ GUwgK mv‡qw›U‡÷i AbvevwmK wmwbqi ‡d‡jv w÷‡db kIqvU©R| wZwb e‡j‡Qb, cvigvYweK dyUej Bm¨y‡Z Av‡iv ‡ewk KvR Kiv DwPZ wQj Gi m‡½ mswk­ó ‡bZvKg©x‡`i| wZwb

Av‡iv e‡j‡Qb, GKB iKg Kgc‡¶ wZb ‡_‡K PviwU dyUej Av‡Q| Gi GKwU _v‡K ‡c«wm‡W‡›Ui Kv‡Q| GKwU _v‡K fvBm ‡c«wm‡W‡›Ui Kv‡Q| kc_ Abyôv‡b Ges ‡÷U Ae `¨ BDwbqb fvl‡Yi m‡½ mswk­ó‡`i Kv‡Q| 20 ‡k Rvbyqvwi GKwU dyUej P‡j hv‡e kn‡ii evB‡i| Gi d‡j fvBm ‡c«wm‡W›U gvBK ‡c‡Ýi we«wd‡K‡m ïay GKwU dyUej _ vK‡e| d‡j evB‡W‡bi Rb¨ Ab¨ GKwU e¨vKAvc ivL‡Z n‡e| G Qvov ‡c«wm‡W›U U«v¤ú me mgq enb

K‡ib GKwU c­vw÷K KvW©| GwU we¯‹yU e‡j cwiwPZ| G‡Z Ggbme ‡KvW Av‡Q, Zv w`‡q ‡c«wm‡W›U‡K kbv³ Kiv hvq Ges ‡c«wm‡W›UB cvigvYweK A¯¿ mwµq Kivi GKgvÎ Aby‡gvw`Z e¨w³| ‡Rv evB‡Wb kc_ bv ‡bqv ch©š— cvigvYweK nvgjvi KZ©…Z¡ hy³iv‡ó«i msweavb U«v¤ú‡K w`‡q‡Q| Gw`b ¯’vbxq mgq `ycyi 12Uvq (evsjv‡`k mgq ivZ 11Uv) wWGKwU‡f‡UW ev wbwl&µq K‡i ‡djvi K_v| m‡½ m‡½ evB‡W‡bi we¯‹yU mwµq n‡q hv‡e| U«v‡¤úi wbDwK¬qvi

dyUejmn Zvi we«d‡K‡mi IRb n‡e 45 cvDÛ| GwU enb Ki‡eb Zvi GK mn‡hvMx| `ycy‡i hLb IB wbDwK¬qvi dyUej wbwl&µq n‡q hv‡e ZLb wZwb mn‡hvMxi gva¨‡g ‡d¬vwiWv ‡_‡K GwU cvwV‡q ‡`‡eb IqvwksUb wWwmÕ‡Z| Av‡MB ejv n‡q‡Q, 1869 mv‡ji ci c«_g ‡c«wm‡W›U wn‡m‡e bZyb ‡c«wm‡W‡›Ui kc_ Abyôv‡b _vK‡eb bv U«v¤ú| GB Abyôv‡b we`vqx ‡c«wm‡W‡›Ui Dcw¯’Z _vKv gvwK©b msweavb Abyhvqx eva¨Zvg~jK bq| Gi Av‡M kc_

Abyôvb eR©b K‡i‡Qb mv‡eK I wØZxq ‡c«wm‡W›U Rb GWvgm, lô ‡c«wm‡W›U Rb KyBbwm GWvgm Ges 17Zg ‡c«wm‡W›U A¨vbW«y Rbmb| Gi ci U«v¤ú ‡hvM w`‡”Qb Zv‡`i `‡j| wZwb n‡eb Ggb PZy_© ‡c«wm‡W›U| GLv‡b D‡j­ L¨, GB Pvi ‡c«wm‡W›UB GK ‡gqv‡`i ¶gZvq wQ‡jb| bZyb ‡c«wm‡W‡›Ui kc_ Abyôv‡b we`vqx ‡c«wm‡W‡›Ui Dcw¯’wZ‡K ‡`Lv nq hy³iv‡ó«i MYZ‡š¿i w¯’wZkxjZv wn‡m‡e|

K¨vwj‡dvwb©qv‡Z gWvb©vi wUKvq Ôcvk¦©c«wZwµqvÕ

Z`š— Ki‡Q| evZ©v ms¯’v iqUvm© G Lei w`‡q‡Q| G‡Z Av‡iv ejv n‡q‡Q, jU b¤^i 41Gj20G ‡_‡K ‡ivMx‡`i wUKv ‡`qvi ci IB wUKvqb ¯’wMZ K‡i‡Q K¨vwj‡dvwb©qvi GK kxl© gnvgvwi we‡klÁ| Gi KviY, GjvwR©| Gi Rev‡e K¨vwj‡dvwb©qvi IB kxl© gnvgvwi wekvi` e‡j‡Qb, GKwU KwgDwbwU wUKv`vb wK¬wb‡K gWvb©vi IB e¨v‡Pi wUKv c«‡qvM Kiv n‡qwQj ‡ek wKQy gvby‡li Ici| wKš‘ Gi g‡a¨ 24 N›Uvi g‡a¨ 10 R‡bi g‡Zv e¨w³i GjvwR© c«wZwµqv ‡`Lv wM‡q‡Q| d‡j IB j‡Ui ‡gvU 3 jvL 7 nvRvi 300 ‡WvR GLb wngvMv‡i msiw¶Z Av‡Q| GB e¨v‡P ‡gvU Drcv`b Kiv n‡q‡Q 12 jvL 72 nvRvi 200 ‡WvR| gWvb©v e‡j‡Q, Gi ga¨ ‡_‡K c«vq 10 jvL ‡WvR weZiY Kiv n‡q‡Q 37wU iv‡R¨i c«vq 1700 wUKv`vb ‡K‡›`«|

evsjv msjvc ‡W¯‹t K‡ivbvi wUKvq m¤¢ve¨ GjvwR©K cvk¦©c«wZwµqvi Awf‡hvM Z`š— Ki‡Q

hy³iv‡ó«i gWvb©v BbKi‡cv‡ikb| g½jevi Zviv e‡j‡Q, K¨vwj‡dvwb©qvi ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq ‡_‡K Zviv G wel‡q

GKwU wi‡cvU© ‡c‡q‡Q| Zv‡Z ejv n‡q‡Q, mvb wW‡q‡Mv‡Z GKwU ‡m›Uv‡i Zv‡`i Drcvw`Z wUKvi GKwU e¨vP

‡_‡K wUKv ‡`qv n‡q‡Q| wKš‘ Gici Zv‡`i g‡a¨ cvk¦©c«wZwµqv wn‡m‡e GjvwR© ‡`Lv w`‡q‡Q| d‡j welqwU Zviv


17

weÁvcb

London 22 Jan 2021

Muhammad Mahbubur Rahman

Barrister (NP) of Lincoln’s Inn Solicitor of Senior Courts of England and Wales Fellow of CILEx Commissioner for Oaths LPC(PGD), LLM(AML), LLB(Honrs) BSS(Honrs) & MSS (Dhaka University)

With more than 10 years’ experience serving clients with honesty, integrity and excellence, and providing them with the best outcomes. We are dedicated to listen to you, help you & maintain confidentiality. We speak English, Bengali, Hindi and Arabic.

Avcwb wK AvBbx mgm¨vq fzM‡Qb? Zvn‡j Avi wPšÍv bq! †h †Kvb ai‡bi AvBwb civg‡k©i R‡b¨ AvRB †hvMv‡hvM Kiæb| 102-105 Whitechapel High St. 3rd Floor, London E1 7RA

PRACTICE AREAS

ABOUT

Integrity | Experience | Excellence Honour

Immigration, Asylum & Nationality Criminal Deportation Divorce, Children & Property Division Personal Injury Medical Negligence Landlord and Tenant Housing and Welfare Benefits Residential & Commercial Property Business & Partnership Disputes Civil and Employment Litigation Wills and Probate Road Traffic Offences

Please Contact:

07960 826 580

020 8077 2443 020 8077 3907

m.rahman@lexwinsolicitors.com

www.lexwinsolicitors.com


weª‡Ub msev`

18

London 22 Jan 2021

‡nvqvBU nvDm ‡_‡K we`v‡qi ci Kx Ki‡eb U«v¤ú? evsjv msjvc ‡W¯‹t ‡ewkifvM m`¨ mv‡eK ‡c«wm‡W›U Zv‡`i Aemi Rxeb KvUvb Mjd ‡L‡j, e¨w³MZ jvB‡e«wi‡Z, ‡gvUv A‡¼i m¤§vwb‡Z e³…Zv w`‡q wKsev AvZ¥Rxebx wj‡L| Z‡e Mjd ‡Ljv e¨ZxZ evwK welq¸‡jv m¤¢eZ Wbvì U«v‡¤úi Rb¨ c«‡hvR¨ bq| eyaevi ‡kl n‡”Q Zvi ‡gqv`| 1869 mv‡j ‡c«wm‡W›U A¨vÛi“ Rbm‡bi ci GeviB c«_g ‡Kv‡bv gvwK©b ‡c«wm‡W›U Zvi DËim~wii Abyôv‡b _vK‡eb bv| U«v¤ú Gici Kx Ki‡eb Zv wb‡q ‡mvRvmvÞv ‡Kv‡bv DËi ‡bB| wZwb ‡nvqvBU nvDm Qvovi ci Kx Ki‡eb, Zv-I ¯úó bq| U«v¤ú ej‡Qb, wZwb Zvi e¨w³MZ K¬ve gvi-G-jv‡Mv‡Z _vK‡eb| Z‡e ‡d¬vwiWvi cvg we‡P Aew¯’Z K¬vewUi c«wZ‡ekx A‡b‡KiB AvcwË Av‡Q Zvi ‡mLv‡b _vKv wb‡q| 6B Rvbyqvwi GK e³…Zvi gva¨‡g mg_©K‡`i D¯‹vwb ‡`b wZwb| ZviB d‡j Zvi mg_©Kiv gvwK©b AvBbmfv Ks‡M«m feb ev K¨vwcUj wn‡j AvµgY Pvjvq| Avi IB NUbvq Zv‡K wØZxqev‡ii g‡Zv Awfksmb K‡i‡Q Ks‡M«‡mi wbgœK¶| Ks‡M«‡mi D”PK¶ ev wm‡bU hw` GB Awfksmb envj iv‡L, Zvn‡j wZwb fwel¨‡Z ‡Kv‡bv miKvwi c‡` c«vw_©Zv ev wb‡qvMc«vß n‡Z cvi‡eb bv| K‡c©v‡iU Av‡gwiKvi A‡bK eo eo ‡Kv¤úvwb U«v¤ú‡K Gwo‡q Pj‡Q| mvgvwRK ‡hvMv‡hvM gva¨g ‡_‡K Zv‡K AcmviY Kiv n‡”Q| ‡`‡ki ‡KvwU ‡KvwU gvbyl Zv‡K N…Yv K‡i|

Avevi ‡`‡ki ‡KvwU ‡KvwU gvby‡li Kv‡Q wZwb wc«qcvÎ| d‡j U«v¤ú Avev‡iv ‡c«wm‡W›U c‡` `vuovb Avi bv `vuovb, Zvi ivR‰bwZK cyuwR _ vK‡QB| Z‡e UyBUvi ‡c«vdvBj bv _ vKvq bZyb Abymvix LyuR‡Z Zvi KóB n‡e| GQvov g~javivi MYgva¨‡gI nq‡Zv Zv‡K AZUv RvqMv ‡`qv n‡e bv| ZvB ¸Äb DV‡Q, i¶Ykxj‡`i wc«q P¨v‡bj d· wbDR‡K ‡U°v w`‡Z wZwb wb‡RB Lyj‡Z cv‡ib GKwU wUwf P¨v‡bj| Avevi UyBUvi‡K ‡U°v w`‡Z bZyb mvgvwRK ‡hvMv‡hvM gva¨gI Lyj‡Z cv‡ib wZwb| Z‡e AemiKvjxb mg‡q gvgjvi ci

gvgjvq RR©wiZ _vK‡eb wZwb| K¨vwcUj wnj nvgjvi AvM ‡_‡KB Zvi wei“‡× K‡qKwU gvgjv Pjgvb wQj| wQj ‡dŠR`vwi Z`š—I| d‡j GgbUvI m¤¢e U«v¤ú ‡R‡jI ‡h‡Z cv‡ib! wKš‘ U«v¤ú‡K wnmv‡ei evB‡i ivLv DwPZ n‡e bv| beŸB‡qi `k‡K AvUjvw›UK wmwU K¨vwm‡bv ‡`Iwjqv nIqvi ci Zv‡K wnmv‡ei LvZvq iv‡Lwb ‡KD| wKš‘ GK `kK ci Ô`¨ A¨v‡c«w›UmÕ ‡kvi Dc¯’vcK wn‡m‡e ‡di wZwb Av‡jvPbvq wd‡ib| Avevi Zvi ‡Uwjwfkb ‡iwUs hLb cowZi

w`‡K wQj, ZLb wZwb ‡c«wm‡W›U evivK Ievgvi Rb¥¯’vb wb‡q weZK© m…wó K‡ib| Ôev_©viÕ lohš¿ c«Pv‡ii gva¨‡g wZwb bZyb GKwU Wvbcwš’ Abymvix‡Mvôx ‰Zwi K‡ib, hviv Zv‡K ‡kl ch©š— ‡c«wm‡W›UI evbvq| me©‡kl wbe©vP‡b wZwb ‡Rv evB‡W‡bi Kv‡Q nvi‡jI Zvi ‡fv‡Ui e¨eavb c«Z¨vkvi ‡P‡qI Kg wQj| ivRbxwZ K¨vwcUj wnj `v½vi AvM ch©š— mevB a‡i wb‡qwQ‡jb ‡h U«v¤úB n‡eb wicvewjKvb cvwUi« aviKevnK| 2024 mv‡j nq‡Zv ‡di ‡c«wm‡W›U

wbe©vP‡b jo‡eb| wKsev cvwU©‡Z wKs‡gKvi n‡eb| GQvovI ‡hme wicvewjKvb Zvi wei“‡× ‡M‡Qb, ‡hgb, RwR©qvi Mfbi« e«vqvb ‡K¤ú, Zv‡`i wei“‡× c«wZ‡kvaI wb‡Z cv‡ib| wKš‘ me `…k¨cU cvj‡U hvq 6B Rvbyqvwii ci| Rvbyqvwii 15 Zvwi‡L wcD wimv‡Pi« GKwU Rwi‡c ‡`Lv hvq, gvÎ 29 kZvsk RbMY g‡b K‡ib U«v¤ú Zvi Kv‡R mdj| 68 kZvsk gvbyl e‡j‡Qb, Zviv Pvb bv U«v¤ú gvwK©b ivRbxwZ‡Z eo ‡L‡jvqvo n‡q _vKyK|

K‡ivbv Avµv‡šÍi ms¯ú‡k© Avmvi ci AvB‡mv‡jk‡b ¯^v¯’¨gš¿x

evsjv msjvc ‡W¯‹t K‡ivbvfvBivm Avµvš— e¨w³i ms¯ú‡k© Avmvi

ci AvB‡mvjk‡b P‡j ‡M‡Qb e…wUk ¯^v¯’¨gš¿x g¨vU n¨vbKK| ‡mvgevi

we‡K‡j GbGBPG‡mi A¨v‡ci gva¨‡g Zv‡K mZK© Kiv nq| WvDwbs

w÷«‡U GK msev` m‡¤§j‡bi ci Zvi Kv‡Q GB mZK© evZ©v cvVv‡bv nq|

n¨vsKK wb‡RB Zvi AvB‡mv‡jk‡b hvIqvi K_v wbwðZ K‡i‡Qb| e…wUk MYgva¨g `¨ MvwW©qvb Rvwb‡q‡Q, G wb‡q GKwU wfwWI evZ©v c«Kvk K‡i‡Qb n¨vsKK| UyBUv‡i c«KvwkZ IB wfwWI‡Z wZwb e‡jb, MZ iv‡Z Avgv‡K GbGBPGm K‡ivbvfvBivm A¨vc ‡_‡K mZK© evZ©v cvVv‡bv n‡q‡Q| ZvB Avwg wb‡Ri evwo‡ZB AvB‡mv‡jk‡b _ vKe| AvMvgx ‡iveev‡ii Av‡M Avwg evB‡i ‡ei nw”Q bv| AvB‡mv‡jk‡b _vKv mvgvwRK `~iZ¡ i¶v Kivi me‡_‡K ¸i“Z¡c~b© Ask| A¨v‡ci gva¨‡g Avwg Rvb‡Z ‡c‡iwQ ‡h, Avwg ‡Kv‡bv GKRb K‡ivbvfvBiv‡m Avµvš— e¨w³i KvQvKvwQ P‡j wM‡qwQjvg| Gfv‡e AvB‡mv‡jk‡b ‡_‡KB Avgiv msµg‡Yi ‡PBb fv½‡Z cvi‡ev| wZwb Av‡iv e‡jb, GB mgq Avcbv‡K Aek¨B wbqg gvb‡Z n‡e| ZvB Avwg AvMvgx 6 w`b evwo‡Z e‡mB me KvR Ki‡ev|


1g cvZvi ci

19

wbqš¿‡b ‡bB g…Z¨y evsjv msjvc wi‡cvU©t we«‡U‡bi ‡KvwfW g…Z¨y wbqš¿‡b ‡bB| ‡e‡oB Pj‡Q g…Z¨y| miKvwi wn‡m‡e e…n¯úwZevi ch©š— gviv ‡M‡Qb 94,580 Rb, nvmcvZv‡j ‡iwRóviK…Z g… Z¨yi ‡iK‡W© G msL¨v GLb 100,000 Qvwo‡q | c«avbgš¿x ewim Rbmb Bw½Z w`‡q‡Qb mvg‡b AviI Lvivc mgq evwK i‡q‡Q| wZwb AviI ‡ewk c«vYnvwbi Avk¼vq mvgv‡ii Av‡M wewa wb‡la wkw_j Ki‡Z A¯^xKvi K‡i‡Qb| Gw`‡K eb¨vi AvNv‡Z wech© ‡`‡ki wbgœvÂj | `gKjKg©xiv b_© I‡qj‡m A·‡dvW© ‡KvwfW f¨vKwmb DZ&cv`bKvix GKwU KviLvbv‡K So wµ‡÷v‡di Kvi‡Y eb¨vi nvZ ‡_‡K evuPv‡Z jovB Ki‡Q| RewU i¶v Ki‡Z MZKvj iv‡Z ‡i·nvg BÛvw÷«qvj G‡÷‡U Riæwi cwi‡lev¸wj Qy‡U G‡mwQj - ivZvivwZ gyljav‡i e…wói Kvi‡Y Bsj¨vÛ Ry‡o 2 nvRvi evwoi evwm›`v‡K mwi‡q ‡bIqv n‡q‡Q| So wµ‡÷vd Bsj¨vÛ Ges I‡qjm Ry‡o e¨vcK eb¨v wb‡q Av‡m | g¨vb‡P÷vi, iæw_b Ges e¨v½vi-Ab-wW, b_© I‡qjm Ges g¨vMwmj, ‡g‡m©BmvB‡Wi wWWmevwi Ges b_©‡nb‡Wb A‡ji c«vq 2 nvRvi NievwoI ivZvivwZ eb¨vi cvwb‡Z c«fvweZ n‡qwQj| c«avbgš¿x AvMvgx mßv‡n AviI fvix e…wócvZ mn "AviI eb¨vi" ûuwkqvwi D”PviY K‡i‡Qb| ‡jvK‡`i ejv n‡q‡Q ‡KvwfW wewa m‡Z¡I Riæix cwiw¯’wZ‡Z Zv‡`i evwo ‡Q‡o P‡j Avm‡Z cvi‡e| cwðg M­¨vgvM©v‡bi ‡b‡_i wbKUeZ©x ‡¯‹‡q‡b eb¨vi Kvi‡Y c«Pyi msL¨K m¤úwË mwi‡q ‡bIqv n‡q‡Q e‡j Rvbv ‡M‡Q| Riæwi cwi‡lev¸wj NUbv¯’‡j i‡q‡Q Ges ‡b_ e›`i Zvj‡evU KvDwÝj Rbmvavi‡Yi m`m¨‡`i GB AÂjwU Gov‡Z Aby‡iva Ki‡Q| e…n¯úwZevi mKv‡j ewim Rbmb ‡mLv‡b eb¨vi c«wZwµqv ‡`L‡Z wWWmevwi‡Z wM‡qwQ‡jb, KviY Zxe« eb¨vi mZK©ZvwU `vuwo‡q wQj Ges Av‡M mwi‡q ‡bIqv ‡jvK‡`i wd‡i ‡h‡Z ‡`Iqv n‡qwQj| c«avbgš¿x e…nËi g¨vb‡P÷v‡ii wWWmevwi‡Z evwo ‡_‡K ‡ewi‡q Avmv evwm›`v‡`i mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb, So wµ‡÷vd ‡`kRy‡o c«evwnZ nIqvi c‡i eo eb¨vi g‡a¨ nvRvi nvRvi gvbyl‡K mwihq ‡bIqv n‡q‡Q| wgt Rbmb, whwb AvR mZK© K‡iwQ‡jb ‡h 'AviI wKQy Avm‡e', S‡qi gvivZ¥K m¼‡Ui gvÎ K‡qK N›Uv c‡i wWWmevwi‡Z `ªyZ W¨vk K‡iwQ‡jb| 2020 mv‡ji gvP© gv‡m wgWj¨vÛ‡mi eb¨vKewjZ kni¸wj‡Z cwi`k©b Ki‡Z wZb mßvn mgq ‡bIqvi Rb¨ mgv‡jvwPZ nIqvi c‡i GwU Av‡m, b‡f¤^‡i 2019 mv‡j DËiv‡ji nZvkv¸wj cwi`k©b Kivi c‡i K‡qK gvm a‡i Zv‡K n¨vK Kiv n‡qwQj| Gw`‡K A·‡dv‡Wi« f¨vKwmb KviLvbvq c«wZeQi f¨vKwm‡bi 300 wgwjqb ‡WvR ‰Zwi Kivi `vwqZ¡ ‡`Iqv n‡q‡Q Z‡e GwU wW b`xi Kv‡QB i‡q‡Q hv MZiv‡Z GwU eb¨vi m‡e©v”P ¯Í‡i ‡iKW© Kiv n‡qwQj| G‡÷‡Ui j¨ve‡iUwiR Ges KviLvbv¸wj cwiPvjbv K‡i Ggb dvg©vwmDwUK¨vj dvg© IqvKvinvW© BD‡K e‡j‡Q ‡h "nvjKv eb¨vi AwfÁZv n‡q‡Q hvi dj¯^iƒc mvBUwUi Av‡kcv‡ki evwoi ‡ewkifvM As‡ki R‡ji cwigvY ‡e‡o‡Q"| GKRb gyLcvÎ ‡hvM K‡i‡Qb: "mg¯— c«h‡qvRbxq mZK©Zv Aej¤^b Kiv n‡qwQj, hvi A_© wewìs¸wj‡Z DZ&cv`b ev R‡ji c«‡e‡k ‡KvbI evav ‡bB| "mvBUwU GLb myiw¶Z Ges AviI eb¨vi ¶q¶wZ ‡_‡K gy³ Ges ¯^vfvweK wnmv‡e KvR Ki‡Q" | ‡i·nvg KvDw݇ji ‡bZv gvK© wc«PvW© wewewm ‡iwWI I‡qjm‡K e‡j‡Qb: "Avgv‡`i ‡iKkvg BÛvw÷«qvj G‡÷‡U GKwU NUbv N‡UwQj, ‡mLv‡b

A·‡dv‡Wi« wUKv ‰Zwi nq Ges ‡h ¸`vgwU GwU msi¶Y Kiv nq| "¯úóZB Avwg Avcbv‡K ej‡Z cviwQ bv GwU ‡Kv_vq, Z‡e eb¨vq f¨vKwmb¸wj nviv‡Z nqwb Zv wbwðZ Kivi Rb¨ Avgv‡`i Askx`vi n‡q KvR Ki‡Z n‡qwQj| "Avwg mviv ivZ ‡R‡M wQjvg ... GUv Avgv‡`i Rb¨ Lye KwVb mgq|" wgt wc«PvW© ¯‹vB wbDR‡K e‡jwQ‡jb ‡h Dw™¢`wU‡Z fqven eb¨vi c«fve ‡KejgvÎ I‡qjKvg, I‡qj‡m bq, ‡MvUv ‡`k Ry‡o f¨vKwmb mieiv‡ni d‡jB co‡Z cv‡i "| MZKvj iv‡Z `w¶Y g¨vb‡P÷v‡i `gKj evwnbx Ges cywjk c«vq 2,000 evwoNi Ges e¨emv c«wZôvb mwi‡q ‡bIqvi c‡i GgbwU N‡UwQj hw`I eb¨vi c«wZi¶v kZvwaK m¤úwË ïwK‡q ‡i‡LwQj| wmwU KvDwÝj Rvwb‡q‡Q, ‡M«Uvi g¨vb‡P÷v‡ii B÷ wWWmevwi, I‡q÷ wWWmevwi Ges b_©‡nb‡Wb A‡ji evwm›`v‡`i R‡ji ¯—i evovi Kvi‡Y Zv‡`i evwoNi ‡Q‡o P‡j ‡h‡Z ejv n‡qwQj, wmwU KvDwÝj Rvwb‡q‡Q| ea©gvb eb¨vi Kvi‡Y gv‡m©BmvBW Ges i“w_b, b_© I‡qj‡mi gv¸‡ji cwievi¸wjI Zv‡`i Ni ‡_‡K ‡ewi‡q ‡h‡Z eva¨ n‡qwQj| cwi‡ek ms¯’vi wj ivwjbmb e‡jwQ‡jb ‡h, wWWmevwii wgimx b`xi Dc‡i ¯’vcb Kiv eb¨vi AeevwnKv¸wj GB A‡j m¤úw˸wj ivZvivwZ ïwK‡q ‡i‡LwQj| wZwb wewewm‡K e‡j‡Qb: " b`xi Zx‡ii ‡mw›UwgUv‡ii g‡a¨ G‡mwQj Z‡e ‡mLv‡b Avgv‡`i c«wZi¶v e¨e¯’v Zv‡`i D‡Ïk¨ mvab K‡i‡Q Ges ‡mB m¤úw˸wj ïwK‡q ‡i‡L‡Q|

Bsj¨v‡Û jKWvDb m‡Z¡I ‡KvwfW ‡Km n«vm cv‡”Qbv,g…Z¨yi NUbv ‡iKW© Qvwo‡q jKWvDb _vKv m‡Ë¡I Bsj¨v‡Û K‡ivbvfvBivm ‡Km n«vm cv‡”Q bv, jÛ‡bi GK kxl© we‡klÁ mZK© K‡i‡Qb, GKwU bZyb M‡elYvq "msµg‡Yi mv¤cÖwZKZg DÏxcbv m¤úwK©Z D‡ØMRbK civgk©" cvIqv ‡M‡Q| B‡¤úwiqvj K‡jR jÛ‡bi Gwc‡WwgIjwRi ‡Pqvi c«‡dmi cj GwjqU e…n¯úwZevi mKv‡j wewewm ‡iwWI 4 Gi ‡c«vM«vg‡K e‡jwQ‡jb ‡h ‡Km¸wj "mgZjKiY, GgbwK mvgvb¨ e…w×" ‡`Lv hv‡”Q| wZwb e‡jwQ‡jb ‡h c«wZwµqv mgx¶vq c«vq 145,000 ‡jv‡Ki ¯^ve cix¶v Kiv n‡qwQj ‡KvwfW -19 DcmM©¸wj ‡`Lvq bv Ggb¸wj mn - c«KvwkZ n‡q‡Q ‡h "GbGBPG‡mi Dci Pvc Ges Avgv‡`i D”P ¯—‡ii Pv‡ci Kvi‡Y Avgv‡`i ‡h mZ¨ ‡`Lv `iKvi Zv Avgiv ‡`L‡Z cvw”Q bv| eyaevi 1,820 Rb g…Z¨yi welqwU wbwðZ K‡i hy³ivR¨ GLb ch©š— gnvgvixi me‡P‡q gvivZ¥K w`bwU ‡iKW© K‡i‡Q| ewim Rbmb GB cwimsL¨vb¸wj‡K "nZvnZ" wnmv‡e eY©bv K‡iwQ‡jb KviY wZwb mZK© K‡iwQ‡jb ‡h AviI "KwVb mßvn" Avm‡Z cv‡i|

jÛ‡b ‡Kvwf‡Wi NUbv 22wU e‡iv‡Z K‡g‡Q Z‡e msµgY GLbI 'AZ¨šÍÍ D”PZi',me‡P‡q gvivZ¥K wnU AÂj B÷ AÂj evsjv msjvc wi‡cvU©t ‡KvwfW -19 ‡Km jÛ‡bi 22 wU e‡iv‡Z Kg‡Z ïi“ n‡q‡Q , me©‡kl mvßvwnK cwimsL¨vb Abymv‡i jÛ‡b wØZxq Zi½ Rvbyqvixi c«_g w`‡K kx‡l© ‡cŠu‡Q‡Q e‡j ‡`Lv ‡M‡Q| mßv‡n n¨vfvwis-G me©wbgœ S‡i c‡owQj Rvbyqvixi 9 Zvwi‡L 25.4 kZvs‡k, Zvi c‡i e«g‡j 25 kZvsk, wKs÷b 21.8 kZvsk, wiPgÛ 21.6 kZvsk, mvUb 21.5 kZvsk Ges ‡gU©b 18.2 kZvsk|

B÷ jÛb, kniwUi me‡P‡q gvivZ¥K wnU AÂj, ‡iWwe«‡Ri 15.9 kZvsk, UvIqvi n¨vg‡jU‡m 11.5 kZvsk, evwK©s Ges `v‡Mbn¨v‡g 7.6 kZvsk Ges ‡e·‡j‡Z 7.5 kZvsk n«vm ‡c‡q‡Q| Ab¨vb¨ ‡¶Î¸wj n'j Gbwdì, ev‡b©U, n¨vgviw¯§_ Ges dyjn¨vg, K¨vg‡Wb, Iqvj_vg d‡i÷, IqvÛmIqv_©, wM«wbP, nvwiwÄ, n¨vKwb Ges jÛb kni, I‡q÷wgb÷vi, nDb‡¯­v Ges jyBkvg | Z‡e, `kwU ev‡iv GLbI e…w× cv‡”Q, me‡P‡q eo Bwjs‡qi g‡a¨ 12.9 kZvsk, Zvic‡i j¨vg‡e_ 12.2 kZvsk Ges mvD_IqvK© 9.2 kZvsk| wØZxq Zi½wU 4B Rvbyqvix Avm‡Z ‡`Lv ‡M‡Q, ivRavbx‡Z mvZ w`‡bi nv‡ii mv‡_ 100,000 jÛbevmxi c«wZ 1,117.1 bZyb gvgjv n‡q‡Q Ges ‡mB mßv‡n 100,112 ‡Km wQj, 9 Rvbyqvixi 999.4 Gi nv‡ii Zyjbvq ‡mB mßv‡ni 89,026 ‡Km i‡q‡Q|

London0122March Jan 2021 London 2013

evwo‡q P‡j‡Q| Òdj¯^iƒc, Avgv‡`i AviI ‡ewk mßvn Av‡M i‡q‡Q| GB AviI msµvgK iƒcwUi A_© Avgiv c«_g Zi‡½ ‡hgb n‡qwQj ‡Zgb Zxe« n«v‡mi m¤¢vebv ‡bB, Ges hZ ‡ewk _vK‡e, ZZ ‡ewk g… Z¨y Avgiv ‡`L‡Z cve| " Rb¯^v¯’¨ Bsj¨v‡Ûi jÛb AvÂwjK cwiPvjK ‡hvM K‡i‡Qb: ÒGRb¨B msµgY Kgv‡Z Ges msµgY Kgv‡Z Avgv‡`i wظY K‡Vvi cwik«g Ki‡Z n‡e| evwo‡Z _vKv Ges Avgv‡`i ‡hvMv‡hvM¸wj ‡K‡U ‡djv fvBivmRwbZ Qwo‡q cov eÜ Ki‡e, ‡Km¸wj AviI `ªyZ n«vm Ki‡e Ges ‡kl ch©š— Rxeb evuPv‡e| ‡Kvwf‡Wi ‡ivMx‡`i msL¨v evovi c‡i bMixi nvmcvZvj¸wj e¨vcK Pv‡ci g‡a¨ i‡q‡Q, Rvbyqvix 14 ch©šÍ 7,840 Rb‡K wPwKZ&mv Kiv n‡q‡Q, hvi g‡a¨ ‡fw›U‡jU‡i i‡q‡Q Ggb 1,163 Rb|

Z‡e gvgjvi cwimsL¨vb¸wj wµmgvm Ges bee‡li« mgqKv‡j we‡klfv‡e Aw¯’i n‡q D‡V‡Q Ges GLbI ZvovZvwo Kgvi j¶Y ‡`Lv hv‡”Q bv Ges GLbI IVv-bvgv n‡Z cv‡i|

Rvbyqvix 12 G ivRavbxi nvmcvZvj¸wj‡Z 875 K‡ivbv fvBivm ‡ivMx fwZ© n‡qwQj Ges GB Zvwi‡Li mßv‡n 5,846 Rb wQj|

m‡Z‡ivwU e‡iv‡ZI GKw`‡b GK nvRv‡iiI ‡ewk bZyb gvgjvi mvZ w`‡bi msµgY nvi i‡q‡Q Ges MZKvj AviI 9,804 msµgY ‡NvwlZ n‡qwQj|

e…n¯úwZevi c«KvwkZ GKwU c…_K c«wZ‡e`‡b ‡`Lv ‡M‡Q ‡h ivRavbx‡Z ‡Kqvi ‡nvg¸wj‡Z ‡Kvwf‡Wi NUbvi msL¨v GK mßv‡n ‡e‡o `vuwo‡q‡Q 147|

jÛ‡bi Rb¯^v‡¯’¨i c«avb Aa¨vcK ‡Kwfb ‡d›Ub `¨ ÷¨vÛvW©‡K e‡j‡Qb: ÒjÛ‡b gvgjvi nvi AZ¨š— ‡ewk Ges GB mßv‡n c«wZw`b 10,000 jÛbevmx ‡Kvwf‡W aiv c‡owQ‡jb|

60 eQi ev Zvi ‡ewk eq‡mi jÛbevmx‡`i Rb¨ mvZ w`‡bi msµg‡Yi nvi, hviv K‡ivbfvBivm ‡_‡K ‡ewk SyuwKi wkKvi nb, ZvivI mßv‡n 8 B Rvbyqvix ch©š— 878.9 bZyb ‡¶‡Î 100,000 c«wZ Ges GB eq‡mi bx‡Pi ‡jvK‡`i Rb¨ 1015.9 G D‡ØMRbKfv‡e D”P i‡q‡Q|

msµg‡Yi GB ¯—iwU ¸iæZi, Ges AviI jÛbevmx AvBwmBD‡Z fwZ© n‡q‡Qb Ges ‡kl ch©šÍ GB ‡ivM ‡_‡K gviv hv‡”Q ev `xN©‡gqv`x RwUjZv i‡q‡Q e‡j GbGBPG‡mi Dci Pvc

e…n¯úwZevi hy³iv‡R¨i AviI 1,248 Rb c«vYnvwbi NUbv ‡NvlYv Kiv n‡qwQj hviv 28

w`‡bi g‡a¨ ‡Kvwf‡Wi c‡¶ BwZevPK cix¶v K‡iwQ‡jb, gnvgvixwU AvNvZ nvbvi ci ‡_‡K 197 mv‡j jÛ‡b GB kniwUi ‡gvU msL¨v 10,550 ‡Z ‡b‡g‡Q|

nvDm cvwU© Ki‡j 800 cvDÛ Rwigvbv ¯^ivó« mwPe c«xwZ c¨v‡Uj ‡NvlYv K‡i‡Qb , jKWvDb PjvKvjxb N‡ii cvwU©‡Z aiv cov ‡h ‡KvbI ‡KvwfW wbqg-f½Kvix‡`i 800 cvDÛ Rwigvbv Kiv n‡e| ¯^ivó«mwPe AvR GK msev` m‡¤§j‡b e‡j‡Qb, ‡h ‡KvbI cybive…wË Aciv‡a Rb¨ Rwigvbv wظY n‡e| GKwU evwo‡Z GKmv‡_ GK d¬¨v‡U 15 ev AviI ‡ewk ‡jvK wgwjZ n‡j Zv‡`i‡K Rwigvbv ¸Y‡Z n‡e| c¨v‡Uj e‡jb GB ai‡bi `vwqZ¡Ávbnxb AvPiY Rb¯^v‡¯’¨i Rb¨ D‡j­L‡hvM¨ ûgwK n‡q `vuwo‡q‡Q| ‡Kej Dcw¯’Z e¨w³‡`i Rb¨B bq, Avgv‡`i we¯§qKi cywjk Awdmvi‡`iI hviv GB B‡f›U¸wj‡Z eÜ K‡i ‡`q , Ôïiæ ‡_‡KB Avgiv GB fvBiv‡mi we¯Ívi ‡VKv‡Z ‡h wbqg Kvh©Ki i‡q‡Q Zvi c«‡qv‡Mi Rb¨ cywjk‡K c«‡qvRbxq ¶gZv w`‡qwQ| Ges me©‡kl c`‡¶c¸wj ‡hfv‡e c«`k©b Ki‡e, Avgiv Aí msL¨K e¨w³ Ab¨‡`i SyuwKi g‡a¨ `vuov‡Z cvie bv| Õ RvZxq cywjk c«avb‡`i ÔKvDw݇ji (Gbwcwm) mfvcwZ gvwU©b wnDU e‡j‡Qb, wZwb GB bZyb Rwigvbv‡K ¯^vMZ Rvwb‡q‡Qb Ges wewfbœ Awdmvi‡K gnvgvix PjvKvjxb ‡Kvqv‡i›UvBb Ki‡Z eva¨ Kiv n‡q‡Q e‡j eY©bv K‡i‡Qb| c¨v‡Uj me©‡klZg g…Z¨yi cwimsL¨vb D‡j­L K‡i e‡jb, "c«wZwU g…Z¨y G‡KKwU Uª¨v‡RWx", Z‡e gvbyl ‡h Z¨vM¯^xKvi K‡i Zv gnvgvixi Dci c«fve ‡dj‡Q| Z‡e wZwb e‡jwQ‡jb ‡h "GKwU ‡QvU msL¨vjNy hviv mwVK KvR Ki‡Z A¯^xKvi K‡i‡Qb"| "Zv‡`i Rb¨ Avgvi evZ©v ¯úó - Avcwb hw` GB wewa¸wj AbymiY bv K‡ib Z‡e cywjk Zv‡`i c«‡qvM Ki‡e|"


20

weÁvcb

London 22 Jan 2021


we‡bv`b

21

bvbv iƒ‡c ‡gvbvwjmv

evsjv msjvc ‡W¯‹t evOvwj `k©K Zv‡K `ycyi VvKyi‡cvi Sygv ‡eŠw` wn‡m‡eB ‡P‡b| nBPB-Gi wnU I‡qe wmwiR `ycyi Ô`ycyi VvKyi‡cvÕ-i wØZxq wmR‡b ‡fvRcyix Awf‡bÎx ‡gvbvwjmv‡K ‡`Lv wM‡qwQj| evsjvi cvkvcvwk wnw›`, ‡Zjy¸, IWw়qv Qwe‡ZI wZwb gyL ‡`wL‡q‡Qb| wKš‘ Zv‡K me‡P‡q ‡ewk L¨vwZ w`‡q‡Q ‡fvRcywi Qwe| ‡gvbvwjmvi Avmj bvg Aš—iv wek¦vm| ‡mvk¨vj wgwWqvI wewfbœ Qwe I wfwWI ‡cv÷ K‡i c«vqB cvi` PW়vb ‡gvbvwjmv| wKš‘ GLb K‡ivbvi ‡gvKvwejvi Rb¨

eÜ mg¯— wKQyB| Niew›` n‡q‡Qb c«‡Z¨‡KB|GB mg‡q evOvwji Sygv ‡eŠw`i w`b Kx fv‡e KvU‡Q ‡`‡L ‡bIqv hvK|bevWw়‡Z ¯^vgx weµvš— wms ivRcy‡Zi m‡½B w`b KvUv‡”Qb ‡gvbvwjmv| Bb÷vM«v‡g wewfbœ wUKUK wfwWI ‡cv÷ Ki‡Qb weµv‡š—i m‡½| Zvi m‡½ wb‡RiI bvbv ‡gRv‡Ri Qwe wZwb Zy‡j ai‡Qb ‡mvk¨vj wgwWqvq| KLbI wb‡Ri evWw়i Rvbvjvi cv‡k| KLbI W«Bs i“‡gi bvbv Qwe ‡cv÷ Ki‡Qb wZwb| Ajm w`b hvcb ‡_‡K wbqwgZ kixi PP©v, ‡mB Qwe¸wjI

w`‡”Qb ‡gvbvwjmv| KLbI Zv‡K kvWw়‡Z ‡`Lv hv‡”Q| KLbI Avevi Zv‡K ‡`Lv wM‡q‡Q cwðgx ‡cvkv‡K| Aš—iv Ii‡d ‡gvbvwjmvi Rb¥ GK evOvwj cwiev‡i| ‡ek wKQy wnw›` Qwe‡ZI Awfbq K‡i‡Qb wZwb| GQvW়v ‡Zjy¸, KvbœvW়, IWw়qv, evsjv, Zvwgj QweZ Awfbq K‡i‡Qb ‡gvbvwjmv| wnw›` Qwei g‡a¨ D‡j­ L¨ nj evw›U Ai evewj I e­¨vK‡gj| GB `ywU Qwe‡ZB AvB‡Ug b¤^‡i ‡`Lv wM‡q‡Q ‡gvbvwjmv‡K|bymivZ dvwiqvi K¨vwiqvi ïi“ nq ‡iwWI RwK I Dc¯’vcK wn‡m‡e|

‡di cwci we‡qi ¸Äb

evsjv msjvc ‡W¯‹t ‡c«g wKsev we‡q wb‡q ZviKv‡`i ¸Ä‡bi ‡kl ‡bB| c«vqkB AbjvBb wKsev AdjvB‡b Zv‡`i wb‡q gyL‡ivPK Av‡jvPbv ‡kvbv hv‡”Q| Gevi Pjw”P‡Îi Rbwc«q bvwqKv mvw`Kv cvifxb cwc‡K wb‡q ‡ek PP©v n‡”Q ‡kvweR cvovq| bZyb K‡i Avevi Zv‡K wb‡q we‡qi ¸Äb D‡V‡Q| MZ eQi Ôfv‡jvevmvi c«RvcwZÕ bv‡gi GKwU wm‡bgvq Awfbq K‡iwQ‡jb cwc| Zvici A‡bK w`b Avov‡j GB Awf‡bÎx| mvgvwRK ‡hvMv‡hvMgva¨‡gI wZwb Abycw¯’Z| Zv ‡_‡KB XvwjDW

BÛvw÷«i A‡b‡K aviYv Ki‡Qb, ‡Mvc‡b we‡qi wcuwo‡Z e‡m‡Qb wPÎbvwqKv cwc| Rvbv ‡M‡Q, ivRavbxi B¯‹vU‡bi evmv ‡Q‡o w`‡q‡Qb cwc| _vK‡Qb AwfRvZ GKwU GjKvq| bvg c«Kvk bv Kivi k‡Z© ‡kvwe‡Ri GKRb Rvbvb, we‡q n‡q‡Q wK-bv Rvwb bv| Z‡e cwc Zvi c«evmx e¨emvqx ‡c«wg‡Ki ‡`qv d¬¨v‡U _vK‡Qb| ¸Äb c«m‡½ Rvb‡Z cwci e¨w³MZ bv¤^v‡i ‡hvMv‡hvM K‡i cvIqv hvqwb Zv‡K| wbqwgZ b¤^iwU eÜ cvIqv hv‡”Q| wPÎbvwqKv cwc we‡qi ¸Ä‡b GKvwaKevi Le‡ii

wk‡ivbvg n‡q‡Qb| K¨vwiqv‡ii ïi“i w`‡K bvqK kvwKj Lv‡bi m‡½ we‡qi ¸Äb PvDi n‡qwQj G bvwqKvi| MZ eQ‡ii gvSvgvwS‡Z bvqK Rv‡q` Lv‡bi m‡½ ‡c«g Ges we‡qi ¸Äb ‡kvbv wM‡qwQj cwci|Lye wkMwMiB cwiPvjK kKyb e¨vÎvi cieZ©x Qwe‡Z GKm‡½ Awfbq Ki‡eb `xwcKv Avi Abb¨v| GQvovI üwZK ‡ivk‡bi wecix‡Z ÔdvBUviÕ, Avi kvni“‡Li m‡½ ÔcvVvbÕ Qwe‡Z Awfbq Ki‡Z ‡`Lv hv‡e `xwcKv‡K|

London 22 Jan 2021

Av¸b aiv‡jb R¨vKywjb

evsjv msjvc ‡W¯‹t gv‡S g‡a¨B AbyivMx‡`i PgK w`‡Z Bb÷vM«v‡g wewfbœ ai‡bi PUK`vi Qwe ‡cv÷ Ki‡Z ‡`Lv hvq Awf‡bÎx R¨vKwjb dvb©v‡›`R‡K| Z‡e Gevi wZwb ‡ek wKQyUv Avjv`v| Bb÷vM«v‡g e¨v‡jwibv WvÝ ÷vB‡j ‡ekwKQy Qwe ‡cv÷ K‡i‡Qb 'k«xj¼vb my›`ix'‡K| hv ixZwg‡Zv Av¸b awi‡q‡Q, AbyivMxiv GKc«Kvi Awff~Z| Lye kxN«B 'wm i·

jvBd' wk‡ivbv‡gi GKwU Abyôv‡b ‡`Lv hv‡e R¨vKywjb‡K| ZviB wURvi wnmv‡e g½jevi GB Qwe¸wj Bb÷vM«v‡g ‡cv÷ K‡i‡Qb Awf‡bÎx| ïay AbyivMxivB bq, wkív ‡kwV ‡_‡K Bqvwg ‡MŠZg mn A‡bK ZviKvI R¨vKywj‡bi GB ‡cv‡÷ K‡g›U K‡i‡Qb| e¨v‡jwibv WvÝ ÷vB‡j R¨vKwjb dvb©v‡›`R-Gi GB Qwe¸wj ‡`Lv ci AbyivMx Zv‡K bZyb f~wgKvq ‡`Lv Rb¨ w`b ¸b‡Qb|

Awf‡bÎx ‡`ejxbv‡K Lyb I MYal©‡Yi ûgwK

evsjv msjvc ‡W¯‹t mvqbx ‡Nv‡li ci Gevi ‡`ejxbv `Ë| Mi“i gvsm LvIqv wb‡q gš—e¨ Kivi ‡R‡i KÆicš’x‡`i Akvjxb gš—‡e¨i wkKvi n‡Z nj Awf‡bÎx| ‡mvk¨vj wgwWqvq cv‡”Qb Lyb I MYal©‡Yi ûgwK| ‡dmey‡K w¯ŒbkU ‡kqvi K‡i Rvbv‡jb Awf‡bÎxi ¯^vgx Z_v UwjcvW়vi ZviKv Z_vMZ gy‡Lvcva¨vq| hv`ecyi _vbvq `v‡qi Kiv nj GdAvBAvi| NUbvi m~ÎcvZ nq, GKwU ‡Uwjwfkb P¨v‡b‡ji P¨vU ‡kv‡q| we‡Rwc ‡bZv w`jxc ‡Nvl‡K c«kœ Kivi mgq cwiPvjK Awb›`¨ P‡Ævcva¨v‡qi

K_vi m~Î a‡i ‡`ejxbv Rvbvb, wZwb wb‡R wbivwgl‡fvRx n‡jI c«‡qvR‡b cy‡Rvi mgq KviI evWw় wM‡q Mi“i gvsm ch©š— ivbœv K‡i w`‡Z cv‡ib| GB gš—‡e¨i ci ‡_‡KB ‡mvk¨vj wgwWqvq Akvjxb gš—e¨ Kiv nq Awf‡bÎx‡K| AK_¨ fvlvq MvwjMvjvR Kiv nq| Awf‡bÎxi gv‡K D‡j­L K‡iI Kygš—e¨ Kiv nq| ‡`ejxbv‡K Lyb I MYal©‡Yi ûgwK ‡`Iqv nq| ‡mB mg¯— w¯ŒbkU ‡kqvi K‡ib Z_vMZ| GK msev`gva¨g‡K G wel‡q Rvbv‡Z wM‡q ‡`ejxbv Rvbvb, GUvB ‡iIqvR|


London 22 Jan 2021

'Too early' to judge if lockdown will end in spring - PM Bangla sanglap desk: It is "too early" to say whether England's Covid restrictions will be able to end in the spring, Prime Minister Boris Johnson has said. Once the four priority groups have been vaccinated, by midFebruary, "we'll look then at how we're doing", he said. Nearly two million people in the UK have had their first dose of vaccine the past week, government figures show. Labour leader Sir Keir Starmer said it was an "impossible question" to say how long the lockdown would need to last. He said the coronavirus vaccines were "really good news" but "should not mask the fact that we have still got a very serious problem". Speaking during a visit to Didsbury in Manchester, Mr Johnson said it was "absolutely crucial" that people observed the lockdown restrictions. Referring to figures from an Imperial College London survey, he said they showed the new variant of the virus was "not more deadly but it is much more contagious and the numbers are very great". The government is aiming to offer a vaccine to all over 70s, the extremely clinical vulnerable and health and care workers by mid-February. By the end of Tuesday 4.61

million people had received their initial jab, up from 2.64 million the week before, with people being vaccinated at a rate of 200 a minute, according to Health Secretary Matt Hancock. Sixty-five new vaccination centres are opening in England, including a mosque in Birmingham and a cinema in Aylesbury.

It comes after scientists warned of "immense pressure" on the NHS after a study showed infections in the community increased at the start of the latest lockdown in England. And one in 10 major hospital trusts had no spare adult critical care beds last week, NHS England figures show. The UK recorded another alltime high of daily coronavirus

deaths on Wednesday, with 1,820 people reported to have died within 28 days of a positive Covid test. Giving a statement in the Commons, Mr Hancock said the country had an "immense infrastructure in place that, day by day, is protecting the vulnerable and giving hope to us all". Describing this as a "huge feat", he said the government

was making "good progress" towards its vaccination target. He said: "This virus is a lethal threat to us all and as we respond through this huge endeavour let's all take comfort in the fact we're giving 200 vaccinations every minute, but in the meantime everyone, everyone must follow the rules to protect the NHS and save lives."

Covid: How a ÂŁ20 gadget could save lives Bangla sanglap desk: One of the mysteries of Covid-19 is why oxygen levels in the blood can drop to dangerously low levels without the patient noticing. It is known as "silent hypoxia". As a result, patients have been arriving in hospital in far worse health than they realised and, in some cases, too late to treat effectively. But a potentially life-saving solution, in the form of a pulse oximeter, allows patients to monitor their oxygen levels at home, and costs about ÂŁ20. They are being rolled out for high-risk Covid patients in the UK, and the doctor leading the scheme thinks everyone should consider buying one.

Oxygen levels A normal oxygen level in the blood is between 95% and 100%. "With Covid, we were admitting patients with oxygen levels in the 70s or low-or-middle 80s," said Dr Matt Inada-Kim, a consultant in acute medicine at Hampshire Hospitals. He told BBC Radio 4's Inside Health: "It was a really curious and scary presentation and really made us rethink what we were doing." Dr Inada-Kim became the national clinical lead of the Covid Oximetry@home project. A pulse oximeter slips over your middle finger and shines a light into the body. It measures how much of the light is absorbed in order to calculate oxygen levels in the blood.


23

News

London 22 Jan 2021

Medics and Police appeal to the public to Stay At Home Bangla sanglap desk: With Covid-19 now spreading 50%-70% faster than at its peak, workers on the frontline are pleading with the public to act like they have the virus and stay at home, except for absolutely essential activities • In joint effort, Doctors and the Police are encouraging people not to bend the rules to help stop the spread of Covid-19 and reduce the pressure on the NHS • Around a third of people with Covid-19 have no symptoms, and more than 1 in 30 people are infected with the virus in certain parts of the country, so bending the rules could be fatal • A new NHS infographic has been released featuring Dr Ranj Singh explaining the infection rate of the new Covid-19 variant and emphasising why we all need to stay home The new, highly contagious Covid-19 variant is spreading fast – 50% to 70% faster than the variant in 2020 – leading to increased pressure on a strained NHS and more deaths. The R-number has risen to 1.3 in many parts of the country, compared to 0.9 at last year’s peak, placing the country into a health emergency. Medics and the Police are calling on the public to not be complacent this weekend and to stop the spread by sticking to the rules which are ‘crucial’ if the country is to successfully ease pressure on the NHS and minimise the number of Covid-19 deaths. Any deviation of the rules could be fatal to others. With a third of people having no symptoms when carrying the virus, the message is clear from the frontline workers – we all must act like we have the virus and understand that bending the rules leads to the virus spreading, which

puts a huge amount of pressure on an already stretched NHS. A new short infographic film has been developed with NERVTAG data and released today to demonstrate how quickly the new Covid-19 variant spreads. The film demonstrates how in some parts of the country 1 in 30 people are infected with the virus, so bending the rules could be fatal, for example: o In a street with just a couple of hundred people living on it, at least 6 people could have Covid-19 o On the average person’s social media account, 11 of their followers could have the virus o At a full Wembley Stadium, that would be equivalent to 3,000 fans The film is narrated by TV and NHS medic Dr Ranj Singh and will run across PR and social media in England from this weekend. As a plea to the nation, Dr Ranj said: “Please don’t risk contracting or passing on the virus and stay home as much as possible. I know it

is tough and we are bored with the guidelines, but on behalf of my colleagues in the NHS, please stay at home. I can see it in my hospital, staff are struggling to cope with the amount of care needed to be given to more and more patients suffering from this terribly debilitating virus. “If you are going out to exercise, please do so as locally as possible, never exercise with more than one person from another household and always keep 2 metres distance. If you have to go to the shops, go alone, wear a face mask when indoors and washing your hands before and afterwards. We all need to be vigilant – meeting someone in your supermarket who’s pushed the same trolley or held the same basket could well have coronavirus.” The message is clear: stay at home. However, if you do have to go outside you must: o keep two metres away from everyone o wear a face mask covering the nose and

mouth when indoors o keep washing your hands If you have to go to the shops, go alone and limit the trips, someone in your supermarket who has pushed the same trolley or held the same basket is likely to have Covid-19. If you have to exercise outdoors, exercise locally and never exercise with more than one person from another household and always keep some distance. Whilst the vast majority of the public have supported this huge national effort and followed the rules, the actions of a few people who are ignoring or bending the rules is putting everyone at risk and placing further pressure on doctors, nurses and NHS staff across the country. Chair of the National Police Chiefs’ Council, Martin Hewitt, said: “We are at the most dangerous stage of this pandemic and each of us has a personal responsibility to do everything we can to stop

the spread of Coronavirus. “The easiest way to keep our family and friends safe is to stay at home. If you have to go out ask yourself if your journey is essential, and if it is, then think about the safest possible way to do that to minimise contact with others. “Whilst the vast majority of us follow the rules and stay at home police officers will be visible in communities tackling those who are not playing their part. We will not hesitate to issue fines to those deliberately breaching the regulations with no regard for the safety of others.” The vaccine gives us hope for the future but rising infection rates and deaths requires all of our action now. The situation is serious for everyone. We all need to play our part so Stay Home > Protect the NHS > Save Lives. Visit gov.uk/coronavirus for more information.


24

Advert

London 22 Jan 2021


News

25

London 22 Jan 2021

Biden inauguration: Step forward after bumpy period - Boris Johnson Bangla sanglap desk: The inauguration of President Joe Biden is a "step forward" for the United States, which has "been through a bumpy period", Boris Johnson has said. Congratulating Mr Biden and Vice-President Kamala Harris, the UK PM said it was a "big moment" for the UK and the US and their "joint common agenda". Mr Johnson said he looked forward to working with the US on tackling climate change and the coronavirus pandemic. Making his inaugural address, Mr Biden said "democracy has prevailed". He promised to be a president "for all Americans" and said his "whole soul is in putting America back together again". Outgoing President Donald Trump, who has not formally conceded to Mr Biden, did not attend the ceremony. Earlier this week the former head of the civil service Lord Sedwill suggested Mr Johnson would be glad Mr Trump had not been reelected for a second term as US president.

Writing in the Daily Mail, Lord Sedwill said those who believed Boris Johnson would have preferred Mr Trump to win again were "mistaken". The former cabinet secretary - who stepped down in September - said a second term for Mr Trump "would not

have been to the benefit of British or European security, to transatlantic trade, let alone the environmental agenda to which the prime minister is so committed". Mr Johnson's public stance toward the former president has varied over the years. In 2015, when he was

Mayor of London, Mr Johnson accused Mr Trump of "stupefying ignorance" over his comments about violence in the city. But as foreign secretary, following Mr Trump's election as president, he said there was a "lot to be positive about", and in 2019, praised

his "many good qualities". For his part, Mr Trump has appeared largely supportive of Mr Johnson, backing his flagship Brexit policy and at one point saying of the British PM: "They call him Britain Trump."

Trump leaves White House vowing 'we will be back'

Bangla sanglap desk: Donald Trump has vowed he will be "back in some form" after departing the White House for the final time as president.

He told supporters as he prepared to fly to Florida that it had been "a great honour to be your president". He is the first president to snub his successor's

inauguration since 1869 but did say: "I wish the new administration great luck and great success." Joe Biden will take the oath Joe Biden will take

the oath of office by noon (17:00 GMT) in Washington amid heavy security. Some 25,000 troops will guard the inauguration ceremony following a deadly riot by

pro-Trump supporters at the Capitol earlier this month. What did Trump say? Mr Trump delivered his final speech as president at Joint Base Andrews in Maryland, after flying there from the White House with First Lady Melania Trump. In a typically unscripted speech, he highlighted his "amazing" achievements, citing job creation, the establishment of a "Space Force", policies for veterans and on taxation, as well as the speedy development of Covid vaccines. He urged people to be "very, very careful" about the "horrible" pandemic and paid respects to those who had suffered. He added: "It's been a great honour and privilege to be your president... I will always fight for you. I will be watching. I will be listening. "I wish the new administration great luck and great success. I think they will have great success. They have the foundation to do something really spectacular."


26

Advert

London 22 Jan 2021


News

27

London 22 Jan 2021

Covid: UK reports 1,820 deaths as Johnson warns tough weeks to come

Bangla sanglap desk: Prime Minister Boris Johnson has warned there will be "tough weeks to come" as the UK reported another all-time high of daily coronavirus deaths.

while a further quarter took place on Monday or Sunday with the remainder last week or even earlier. The previous highest number of daily deaths was the 1,610 reported on Tuesday.

A further 1,820 people have died within 28 days of a positive Covid test, according to government figures.

Some 4,609,740 people have now received the first dose of a vaccine - a rise of 343,163 from yesterday.

It means the total number of deaths by that measure is now 93,290. Mr Johnson said there was now a "race against time" to vaccinate the vulnerable but he hoped there would be a "real difference" by spring.

There were also a further 38,905 cases, with 3,887 more patients admitted into hospital. In an interview with broadcasters, he said the high number of deaths was "appalling"

and a reflection of the peak infection rates seen a couple of weeks ago. He said: "I must warn

people there will be tough weeks to come, but as the vaccine goes in and that programme accelerates, there

will be, I think, a real difference by spring."uk Just under half of the newly reported deaths occurred on Tuesday,

Atotal of 3,505,754 have now tested positive for coronavirus in the UK..

Coronavirus: Priti Patel says UK should have closed borders in March 2020

Bangla sanglap desk: Priti Patel says the UK should have closed its borders in March 2020 in light of the coronavirus pandemic. In a video call obtained by Guido Fawkes, the home secretary told Tory supporters she was an "advocate" of closing the borders 10 months ago. Between mid March and June, the UK did not impose a ban or quarantine restrictions on international travellers arriving in the UK. A Home Office spokesman said there were now "strong measures" at the border. Labour leader Sir Keir Starmer asked Boris Johnson during Prime Minister's Questions why he "overruled the home secretary" on closing the borders last year. Mr Johnson responded that the UK had now "instituted one of the toughest border regimes in the world", accusing Sir Keir of

with the Home Affairs Committee of MPs publishing a report in August, saying a lack of measures earlier in the pandemic was a "serious mistake" and the change in rules in March was "inexplicable". A Home Office spokeswoman responded to the criticism at the time saying all government decisions had been "been guided by the science, with appropriate measures introduced at the right time to keep us all safe".

"looking backwards, playing politics and sniping from the sidelines" amidst the pandemic. Asked for a further response, a No 10 spokesman said they would not "get into the detail of private conversations", and that the PM had full confidence in his home Throughout February 2020 and into March,

the government had guidance in place international travellers from the Hubei province in China, parts of South Korea, Iran and Italy to self-isolate for 14 days after arriving in the UK. But on 13 March 2020, this rule was removed and replaced with guidance advising all people in the UK, including arrivals, to

self-isolate if they developed symptoms. It was not until June that quarantine rules were introduced for all arrivals in the UK including British citizens - and by July, so-called "travel corridors" were introduced, removing the need to self-isolate when coming to the UK from certain countries.

Transport Secretary Grant Shapps made weekly announcements on which countries were included on the list - but on Monday, the government closed all travel corridors to "protect against the risk of as yet unidentified new strains" of coronavirus. The government was criticised for acting too late over border policy,

Now the home secretary has been recorded telling a Zoom call with the Conservative Friends of India group on Tuesday night: "On 'should we have closed our borders earlier', the answer is yes, I was an advocate of closing them last March."


London, Friday 22 27 JAN 2021 Year: 11, Issue03 : 11/10, Page:28

Profile for md ali

Bangla sanglap ( Issue 11/10)  

Bangla sanglap ( Issue 11/10)  

Advertisement