Guia Fiscal de Banc Sabadell

Page 1

Guia de productes amb avantatges fiscals Fiscalitat dels productes financers del grup Banc Sabadell Guia fiscal 2015


Introducció Aquesta guia fiscal té com a objectiu analitzar detalladament la fiscalitat dels diferents productes financers en general i, en particular, dels que componen l’oferta del grup Banc Sabadell, ja que és molt important conèixer el marc fiscal per poder prendre les decisions financeres adequades que optimitzin al màxim els avantatges fiscals. Novetats per al període impositiu 2015: — L a Llei 26/2014, de 28 de novembre, per la qual es modifica la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, preveu el següent: redueix els tipus impositius i tipus de retenció durant els anys 2015 i 2016; suprimeix l’exempció de 1.500 euros per dividends; limita l’aplicació del règim transitori dels coeficients d’abatiment quan el valor de transmissió dels elements patrimonials que es transmeten no arribi a 400.000 euros; es tornen a integrar en la base imposable de l’estalvi tots els guanys i les pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d’elements patrimonials amb independència de la seva antiguitat; elimina el règim de compensacions fiscals per a rendiments del capital mobiliari derivats d’un contracte d’assegurança de vida o invalidesa generador de rendiments del capital mobiliari contractat amb anterioritat al 20 de gener de 2006; redueix el límit d’aportacions a siste-

mes de previsió social que minoren la base imposable, i limita el nombre d’exercicis en què es podrà aplicar la reducció a les prestacions derivades de sistemes de previsió social percebudes en forma de capital. A més a més, es crea un nou instrument d’estalvi a llarg termini (PELT) pel qual s’estableix una exempció per als rendiments positius generats per assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través dels quals s’instrumentin els PELT, sempre que no s’efectuïn disposicions del capital resultant abans de finalitzar el termini de cinc anys des de la seva obertura. — E n l’àmbit de l’impost sobre la renda de no residents, es redueixen els tipus impositius. — E s prorroga la tributació de l’impost sobre el patrimoni, sense perjudici de les competències legislatives que pot exercir cada comunitat autònoma.

Novetats a partir del 12 de juliol de 2015, amb efecte l’1 de gener de 2015: — E l Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic, redueix, amb efecte l’1 de gener de 2015, els tipus impositius i de retenció per a l’exercici 2015.

Així doncs, durant l’exercici 2015 hauran conviscut diferents tarifes de l’impost. Les retencions que hagin estat ingressades en concepte d’ingrés a compte de l’impost fins a l’11 de juliol de 2015 es regularitzaran en el moment de fer la declaració de la renda de l’exercici 2015 amb el tipus que resulti d’aplicar les noves tarifes.

2


Què conté aquesta guia? Aquesta guia presenta els productes del grup Banc Sabadell i les seves implicacions fiscals per a les persones físiques residents, i analitza l’impacte del producte en cada un dels impostos que l’afecten: — I mpost sobre la Renda de les Persones Físiques. — Impost sobre la Renda de No Residents. — Impost sobre Successions. — Impost sobre el Patrimoni

Hem classificat els productes en funció de l’objectiu de l’estalvi o inversió: — Realitzar un estalvi periòdic. — Obtenir rendes d’un estalvi consolidat. — A cumular un capital (en aquest cas, classificant la nostra oferta en funció de les preferències pel que fa a la variació que estem disposats a assumir en el capital i en el rendiment esperat). — F er un estalvi finalista o un complement per a quan arribi la jubilació.

3


Cal buscar solucions personalitzades No hi ha una norma fixa d’actuació ni una inversió òptima per a tothom; cal tenir en compte moltes variables. Per aquest motiu, cal un assessorament personalitzat i adaptat a cada cas, i aquesta guia constitueix un primer pas en aquesta direcció.

4


Guia fiscal 2015

5


Índex 1

Estalvi periòdic

a. Comptes d’estalvi b. Pla Estalvi c. Estalvi Futur d. Compte Estalvi 5, CIELT

2

Obtenció de rendes

a. Dipòsits b. Renda Vitalícia c. Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, PIES

Inversió

a. Capital i rendiment assegurat I. Dipòsits II. Fons d’inversió

3

b. Capital assegurat i rendiment referenciat I. Dipòsits II. Fons d’inversió III. Unit Linked IV. Borsa i mercats V. Altres actius financers c. Rendiment en funció d’actius invertits I. Fons d’inversió II. BS Fons Gran Selecció

4 5

Estalvi finalista

Finançament

a. Jubilació I. Plans de pensions i entitats de previsió social voluntària II. Plans de previsió assegurats III. Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, PIES

a. Adquisició d’habitatge I. Hipoteques

6


Comptes d’estalvi Banc Sabadell li ofereix les millors solucions perquè les seves gestions bancàries siguin còmodes i ràpides, amb una àmplia oferta de comptes que s’adapten a totes les seves necessitats i dels quals podem destacar com a característiques: la seva TOTAL FLEXIBILITAT i la seva TOTAL DISPONIBILITAT a través d’efectiu o qualsevol altra ordre de càrrec en compte.

Un compte per a cada necessitat: Compte Expansió: el compte nòmina sense comissions Amb el Compte Expansió gaudirà d’un compte nòmina sense comissions ni despeses. Podrà gestionar els seus diners amb exigència i eficàcia sense que li costi res. Només ha de domiciliar la nòmina, la pensió o els ingressos periòdics per començar a gaudir dels avantatges d’aquest compte nòmina: sense comissions, amb targeta de crèdit i dèbit gratis, i molt més. Més informació. Compte Experiència Un compte exclusiu per a pensionistes, sense despeses ni comissions, que, a més de tractar els seus diners amb rigor i serietat, ofereix múltiples avantatges només per domiciliar la seva pensió. Més informació.

Key Account Per a estrangers residents o no residents, amb l’objectiu de facilitar-los la seva vida aquí amb productes i serveis adaptats per satisfer les seves necessitats. Més informació. Claus Disponibilitat Els comptes d’estalvi tenen total disponibilitat. Vostè pot disposar dels seus fons en efectiu, mitjançant reintegraments o amb qualsevol altra ordre de càrrec en compte. Aportacions Total flexibilitat en les aportacions.

Compte Projecció Comptes sense comissions per a joves entre 13 i 25 anys, perquè puguin gestionar els seus diners i les seves necessitats financeres del dia a dia en les millors condicions. Més informació. Compte Primer El compte d’estalvi per a menors de 13 anys, que els permet rendibilitzar els seus primers estalvis, sense costos ni comissions d’administració ni manteniment, i amb l’oportunitat de participar en promocions i aconseguir regals especials durant tot l’any. Més informació.

7


Fiscalitat Impost sobre la renda de les persones físiques — Els interessos dels comptes d’estalvi s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons l’escala següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— En el moment que s’abonen, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 19,50%. País Basc — Els interessos dels comptes d’estalvi s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent: Part de base liquidable de l’estalvi (euros) Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

Tipus aplicable 20% 21% 22% 23% 25%

Navarra — Els interessos dels comptes d’estalvi s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent: Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En el moment que s’abonen, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 20%.

Impost sobre la renda de No Residents — Els rendiments derivats de comptes obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan exempts de tributació i de retenció, encara que s’obtinguin a través de paradisos fiscals, sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya

de la mort en l’impost sobre successions i donacions, que s’ha de liquidar en el termini de sis mesos a comptar des del dia de defunció.

Impost sobre el Patrimoni — Els titulars del compte tributaran pel saldo existent el 31 de desembre, llevat que el saldo mitjà de l’últim trimestre sigui superior.

Impost sobre Successions — En cas de mort del titular, els hereus han de declarar el saldo del compte existent el dia 8


Pla Estalvi Pla Estalvi és una assegurança de vida-estalvi adequada per als qui vulguin estalviar amb una rendibilitat garantida coneguda per endavant i amb total flexibilitat.

FLEXIBILITAT: Estalviï més fàcilment

LIQUIDITAT: Disponibilitat total

Pla Estalvi li permet fer aportacions mensuals a partir de tan sols 50 euros, i acumular així un capital amb més facilitat. A més a més, podrà fer aportacions extraordinàries quan vulgui.

Podrà disposar del saldo acumulat en el seu pla, totalment o en part, en qualsevol moment i sense cap penalització ni comissió.

RENDIBILITAT: 100% garantida

Com que es tracta d’una assegurança, inclou prestacions addicionals en cas de mort de l’assegurat.

La rendibilitat és creixent en funció del saldo acumulat, garantida per trimestres o semestres naturals i coneguda per endavant.

A més a més

Claus Assegurat

Rescat/Disponibilitat

Persona física major d’edat que s’adhereix al producte i sobre la qual s’estableix l’assegurança

Equival a disposar de la provisió matemàtica. Pot ser un rescat total, que significa la cancel·lació del contracte, o un rescat parcial, quan només es disposa d’una part de la provisió matemàtica.

Primes Són les aportacions o ingressos i gaudeixen de total flexibilitat, ja que es pot fer una única aportació, aportacions extraordinàries, aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals), constants o revalorables.

Provisió matemàtica És el saldo o capital acumulat en una data determinada.

Rendibilitat Creix en funció dels saldos acumulats des del primer euro i s’incorpora al capital aportat. Es comunicarà trimestralment o semestralment i per endavant segons que la contractació sigui amb revisió trimestral o semestral.

Beneficiari Cadascuna de les persones que han de rebre la prestació. En cas de supervivència, el beneficiari és el mateix assegurat; en cas de mort, el beneficiari o beneficiaris són els designats per l’assegurat.

Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques — Els rendiments s’acumulen al capital sense que s’hi apliqui cap retenció, i només estan subjectes a tributació quan es produeix un rescat. — En el moment que es produeix un rescat, s’aplica una retenció a compte de l’impost del 19,50%. — En cas de rescat, els rendiments tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari i s’integren en la base imposable de l’estalvi. El rendiment obtingut és el resultat de calcular la diferència entre el valor rescatat i el valor de les primes aportades minorades pel cost de les cobertures de risc. — En fer un rescat parcial es considera que la quantitat recuperada correspon a les primes satisfetes en primer lloc (sistema FIFO), per tant, les que tenen més antiguitat acumulada. 9


— El tipus impositiu aplicable sobre la base imposable de l’estalvi és el resultat d’aplicar la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— A partir de l’1 de gener de 2015, s’elimina el règim de compensacions fiscals per a rendiments del capital mobiliari derivats d’un contracte d’assegurança de vida o invalidesa generador de rendiments del capital mobiliari contractat amb anterioritat al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 per al País Basc i Navarra). — Així mateix, el 2015 es modifica el règim transitori dels contractes d’assegurança de vida generadors d’increments o disminucions de patrimoni amb anterioritat a l’1 de gener de 1999, prenent com a base el qual, quan es percebi un capital diferit, a la part del rendiment net total corresponent a les primes satisfetes amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, que s’hagi generat fins al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 per al País Basc i Navarra), es podrà reduir en un 14,28% per cada any, arrodonit per excés, que hi hagi entre l’abonament de la prima i el 31 de desembre de 1994. A partir de l’1 de gener de 2015, a aquest règim s’aplica un nou límit quantitatiu màxim de 400.000 euros.

País Basc — Els rendiments percebuts d’un pla d’estalvi s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— En el moment que es produeix un rescat, s’aplica una retenció a compte de l’impost del 19,50%. Navarra — Els rendiments percebuts d’un pla d’estalvi s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent: Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En el moment que es produeix un rescat, s’aplica una retenció a compte de l’impost del 20%. 10


Impost sobre la renda de No Residents

Impost sobre Successions

— Els rendiments derivats de la percepció d’un capital diferit derivat d’un contracte d’assegurança de vida o invalidesa obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan subjectes a retenció a compte del 24% (o el 19,50% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2015, o el 19% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2016), tret que puguin estar exempts de tributació i de retenció si així ho preveu un conveni de doble imposició signat entre Espanya i el país de residència del perceptor, sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya.

— En cas de mort del titular, els seus beneficiaris han de tributar per l’impost sobre successions i donacions per l’import rebut, amb la particularitat que, en tractar-se d’una assegurança de vida, si el parentiu del beneficiari amb el titular mort és el de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat, s’aplicarà una reducció del 100% sobre aquest import, amb un límit de 9.195,49 euros*. * Import variable en funció de la comunitat autònoma.

Impost sobre el Patrimoni — Es tributa pel valor de rescat el 31 de desembre.

11


Estalvi Futur Estalvi Futur li permet començar a estalviar per al futur dels seus fills i dels que més estima. Combina la rendibilitat d’un pla d’estalvi amb la tranquil·litat d’una assegurança de vida.

Acumuli, a poc a poc, un capital per protegir el seu futur Pot estalviar a partir d’una aportació fixa cada mes, amb una rendibilitat garantida fins al venciment per a cada aportació. Amb la possibilitat de fer aportacions extraordinàries quan vulgui o de rescatar els diners a valor de mercat en qualsevol moment si vol.

Passi el que passi, podran seguir endavant amb els seus somnis

vostè falta, els seus fills podran tirar endavant els seus somnis, perquè ens farem càrrec de les aportacions pendents fins al venciment de l’assegurança.

Producte solidari Perquè un 0,7% dels beneficis d’Estalvi Futur es donarà a Mans Unides. Una petita contribució perquè altres nens del món també puguin gaudir d’un futur millor.

Gaudeixi de la tranquil·litat que li ofereix una assegurança de vida amb la possibilitat que, si

Claus Assegurat

Beneficiari

Persona física major d’edat que s’adhereix al producte i sobre la qual s’estableix l’assegurança.

Persona designada que ha de rebre la prestació. No hi ha límit mínim ni màxim d’edat.

Primes

Rescat/Disponibilitat

Són les aportacions o ingressos i poden ser periòdiques, extraordinàries i també úniques. El pagament és totalment flexible; l’assegurat en pot variar la quantia i periodicitat, com també suspendre-les temporalment o reprendre-les quan li convingui.

En qualsevol moment durant la vigència del contracte el prenedor podrà efectuar un rescat total, però no serà possible el rescat parcial.

Provisió matemàtica

Es garanteix una rendibilitat fins al venciment del contracte per cada aportació que es faci.

És el saldo o capital acumulat en una data determinada.

Rendibilitat

Prestacions addicionals. Estalvi Futur ofereix dues possibilitats de garanties addicionals segons el que decideixi: Exoneració de primes

Capital addicional

En cas de defunció del prenedor, l’asseguradora aportarà les primes periòdiques que faltin fins al venciment del contracte.

En cas de mort de l’assegurat, el beneficiari rebrà el saldo acumulat incrementat en un percentatge.

Fiscalitat El pagament de la prestació en cas de supervivència del prenedor/assegurat durant la vigència de l’assegurança està subjecte a: — Impost sobre la renda de les persones físiques quan el prenedor exerceixi el seu dret de rescat.

— I mpost sobre donacions quan el beneficiari rebi el capital acumulat al venciment del contracte. — El pagament de la prestació en cas de mort del prenedor/assegurat està subjecte a impost sobre successions.

12


Impost sobre la Renda de les Persones Físiques — Els rendiments s’acumulen al capital sense que s’hi apliqui cap retenció, i només estan subjectes a tributació quan es produeix una disposició. — En cas de rescat total, els rendiments tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari i s’integren en la base imposable de l’estalvi. El rendiment obtingut és el resultat de calcular la diferència entre el valor rescatat i el valor de les primes aportades minorades pel cost de les cobertures de risc. — El tipus impositiu aplicable sobre la base imposable de l’estalvi és el resultat d’aplicar l’escala següent:

Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

— S’aplicarà una retenció a compte del 19,50% (19% el 2016) quan es produeixi el rescat. — En fer un rescat parcial es considera que la quantitat recuperada correspon a les primes satisfetes en primer lloc (sistema FIFO), per tant, les que tenen més antiguitat acumulada. •A partir de l’1 de gener de 2015, s’elimina el règim de compensacions fiscals per a rendiments del capital mobiliari derivats d’un contracte d’assegurança de vida o invalidesa generador de rendiments del capital mobiliari contractat amb anterioritat al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 per al País Basc i Navarra).

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

•A ixí mateix, el 2015 es modifica el règim transitori dels contractes d’assegurança de vida generadors d’increments o disminucions de patrimoni amb anterioritat a l’1 de gener de 1999, prenent com a base el qual, quan es percebi un capital diferit, a la part del rendiment net total corresponent a les primes satisfetes amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, que s’hagi generat fins al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 per al País Basc i Navarra), es podrà reduir en un 14,28% per cada any, arrodonit per excés, que hi hagi entre l’abonament de la prima i el 31 de desembre de 1994. A partir de l’1 de gener de 2015, a aquest règim s’aplica un nou límit quantitatiu màxim de 400.000 euros.

País Basc — Els rendiments percebuts s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— En el moment que es produeix el rescat i s’abonen els rendiments, s’aplica una retenció a compte de l’impost del 19,50%. 13


Navarra — Els rendiments percebuts s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En el moment que es produeix el rescat i s’abonen els rendiments, s’aplica una retenció a compte de l’impost del 20%.

Impost sobre la Renda de No Residents — Els rendiments derivats de la percepció d’un capital diferit derivat d’un contracte d’assegurança de vida o invalidesa obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan subjectes a retenció a compte del 24% (o el 19,50% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2015, o el 19% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2016), tret que puguin estar exempts de tributació i de retenció si així ho preveu un conveni de doble imposició signat entre Espanya i el país de residència del perceptor, sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya.

ciari, estarà subjecte a l’impost sobre donacions en les condicions que determinin les normes relatives a aquest impost en cada moment.

Impost sobre Successions — En cas de mort del prenedor, el beneficiari ha de tributar per l’impost sobre successions i donacions per l’import rebut, amb la particularitat que, en tractar-se d’una assegurança de vida, si el parentiu del beneficiari amb el titular mort és el de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat, s’aplicarà una reducció del 100% sobre aquest import, amb un límit de 9.195,49 euros*. (*) Import variable en funció de la comunitat autònoma.

Impost sobre el Patrimoni — Es tributa pel valor de rescat el 31 de desembre.

Impost sobre Donacions — El pagament del capital assegurat a partir de la data de venciment, que cobrarà el benefi-

14


Compte Estalvi 5, CIELT El Compte Estalvi 5 és un producte d’estalvi a llarg termini que, més enllà d’oferir exempcions fiscals, permet estalviar per fer realitat tots aquells projectes que es tenen al cap i anar creixent a poc a poc.

Seguretat i rendibilitat 100% del capital garantit i amb una rendibilitat coneguda per endavant. El tipus d’interès es garanteix per trimestres naturals.

Flexibilitat i total disponibilitat Les aportacions són flexibles, amb un màxim de 5.000 euros anuals; es poden establir de manera periòdica o fer-se de manera puntual, i,

en cas de necessitar el capital aportat, es pot cancel·lar totalment el pla i retirar els diners en qualsevol moment i sense cap tipus de penalització. En cas de cancel·lació total sense haver transcorregut els cinc anys des de la primera aportació, els avantatges fiscals desapareixen, i els interessos generats es passen a integrar en la base imposable de l’estalvi.

Claus Aportacions

Sense comissions

Periòdiques o extraordinàries.

Lliure de comissions, sense comissió d’administració ni de manteniment.

Disponibilitat En cas de cancel·lació total sense haver transcorregut els cinc anys des de la primera aportació, els avantatges fiscals desapareixen, i els interessos generats es passen a integrar en la base imposable de l’estalvi.

Titularitat Només es pot ser titular d’un pla d’estalvi a llarg termini.

Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques — Queden exempts de gravamen els rendiments de capital mobiliari que es generin, sempre que l’import del capital i la rendibilitat acumulada es percebin en forma de capital i el contribuent no faci cap disposició de la seva inversió, totalment o parcialment, abans de finalitzar el termini de cinc anys des de la data de contractació (excepte disposició anticipada, total o parcial). — En cas de rescat, els rendiments tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari i s’integren en la base imposable de l’estalvi. — El tipus impositiu aplicable sobre la base imposable de l’estalvi és el resultat d’aplicar l’escala següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

S’aplicarà una retenció a compte del 19,50% (19% el 2016) quan es produeixi el rescat. 15


País Basc — Els interessos dels comptes d’estalvi s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— S’aplicarà una retenció a compte del 19,50% (19% el 2016) quan es produeixi el rescat. Navarra — Queden exempts de gravamen els rendiments de capital mobiliari que es generin, sempre que l’import del capital i la rendibilitat acumulada es percebin en forma de capital i el contribuent no faci cap disposició de la seva inversió, totalment o parcialment, abans de finalitzar el termini de cinc anys des de la data de contractació (excepte disposició anticipada, total o parcial). En cas de rescat, els rendiments tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En el moment que s’abonen, aquests rendiments estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 20%.

Impost sobre la renda de No Residents

Impost sobre el Patrimoni

— Únicament poden ser titulars del Compte Estalvi 5 les persones físiques residents fiscalment a Espanya.

— Els titulars del compte tributaran pel saldo existent el 31 de desembre, llevat que el saldo mitjà de l’últim trimestre sigui superior.

Impost sobre Successions — En cas de mort del titular, els hereus han de declarar el saldo del compte existent el dia de la mort en l’impost sobre successions i donacions, que s’ha de liquidar en el termini de sis mesos a comptar des del dia de la defunció.

16


Dipòsits Banc Sabadell posa a la seva disposició una àmplia i variada oferta de dipòsits perquè triï el que s’adapta millor a les seves necessitats.

Dipòsits a tipus fix

Dipòsits referenciats

Una excel·lent alternativa d’inversió

Seguretat i rendibilitat

Dipòsits a curt, mitjà i llarg termini que li proporcionen la tranquil·litat de saber que, al venciment, recuperarà la totalitat del capital invertit i, a més a més, obtindrà uns rendiments fixos coneguts per endavant.

Dipòsits per a inversors que volen obtenir més rendibilitat, aprofitant l’evolució dels mercats financers i assegurant-se que recuperaran el 100% del capital invertit.

Amb rendibilitat, flexibilitat i total disponibilitat Vostè recuperarà el 100% de la seva inversió inicial, i n’obtindrà una rendibilitat. A més a més, podrà triar com vol cobrar els interessos: de manera mensual, trimestral, semestral o al venciment. I, si necessita els seus diners, en podrà disposar en qualsevol moment.

La rendibilitat és variable, definida per l’evolució del mercat. Aquests dipòsits sempre estan vinculats a l’evolució d’una acció borsària, un índex (per exemple, l’IBEX 35, l’EUROSTOXX, etc.), un tipus d’interès (per exemple, EURIBOR, LIBOR, etc.) o un tipus de canvi (com l’euro-dòlar).

Claus Aportacions

Disponibilitat

Cada imposició és independent de la resta, amb diferents condicions de termini i tipus d’interès fix o garantia de rendibilitat segons el dipòsit contractat.

En principi, la disponibilitat es produeix al venciment. Tanmateix, en la majoria dels dipòsits de la nostra oferta se’n pot disposar de manera anticipada, tot i que en aquest cas la rendibilitat obtinguda serà inferior a la contractada. En el cas de dipòsits referenciats dependrà en cada cas de les condicions de l’emissió.

Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ­— Els rendiments generats s’integren en la base de l’estalvi en concepte de rendiments de capital mobiliari, i tributen segons la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— En el moment que s’abonen, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 19,50% (19% el 2016). 17


País Basc — Els interessos dels dipòsits s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— En el moment que s’abonen, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 19,50%.. Navarra — Els interessos dels dipòsits s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En el moment que s’abonen, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 20%.

Impost sobre la Renda de No Residents

Impost sobre el Patrimoni

Els rendiments derivats de dipòsits obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan exempts de tributació i de retenció, sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya.

Es tributa pel saldo el 31 de desembre, llevat que el saldo mitjà de l’últim trimestre de l’any sigui superior.

Impost sobre Successions En cas de mort del titular, els hereus han de declarar el saldo del dipòsit en l’impost sobre successions i donacions, que s’ha de liquidar en el termini de sis mesos des de la data de la defunció.

18


Renda Vitalícia Renda Vitalícia és el producte per complementar els seus ingressos mensuals, amb què es garanteix el pagament d’una renda mensual durant tota la vida, i pot escollir entre la modalitat que manté el 100% del capital per als seus hereus i la modalitat amb cessió parcial de capital, que assegura el 70%, 80% o 90% del capital per als seus hereus.

Conservi el capital per als seus hereus

A més a més, tranquil·litat

Pot constituir una renda vitalícia i decidir si deixa als seus hereus el 100% del capital o una part (70%, 80% o 90%), i obtenir així unes rendes més altes cada mes.

Se li garanteixen uns ingressos mensuals, sense patir les oscil·lacions dels mercats.

Capital per defunció En cas de defunció del titular, si ha triat la modalitat del 100%, els beneficiaris rebran la prima única; si s’ha contractat amb cessió parcial del capital, els beneficiaris rebran l’equivalent al percentatge de capital assegurat de la prima única en el moment de la contractació (70%, 80% o 90%).

Amb disponibilitat en cas de necessitat En cas d’un imprevist o de necessitat tindrà la possibilitat de disposar totalment del seu capital. Tanmateix, entre altres coses, es perdrien els avantatges fiscals i podria comportar una pèrdua respecte a la inversió inicial, ja que el rescat de l’actiu vinculat a la inversió es faria a valor de mercat en aquell moment.

Claus Assegurat

Beneficiari

Persona física major d’edat que s’adhereix al producte i sobre la qual s’estableix l’assegurança.

Persona designada per l’assegurat que ha de rebre la prestació en cas de defunció de l’assegurat.

Primes És l’import que aporta l’assegurat. El pagament s’efectua d’una sola vegada en el moment de formalitzar l’assegurança.

Rendibilitat L’import de la renda mensual garantida es determina per a un període d’anys i, un cop transcorreguts, es torna a pactar un nou període de renda garantida.

Rescat/Disponibilitat El rescat total és possible en qualsevol moment, encara que no és recomanable, ja que implica perdre els avantatges fiscals del producte i pagar en el moment del rescat per la part de les rendes percebudes que fins aleshores han estat exemptes de tributació.

Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Rendes — Les rendes percebudes de rendes vitalícies reben el tractament fiscal de rendiment de capital mobiliari específic per a les rendes vitalícies; s’integren en la base imposable de l’estalvi, i tributen segons la tarifa següent: 19


Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

— Aquest tractament específic de les rendes vitalícies estableix un percentatge de reducció sobre l’import percebut a integrar en la base imposable de l’estalvi. En aquest cas, el percentatge de renda que es considera rendiment de capital mobiliari subjecte a tributació a l’IRPF es determina en funció de l’edat que té l’assegurat quan contracta la pòlissa, i es manté constant en el temps:

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant Edat de l’assegurat en contractar l’assegurança

% de renda subjecta a tributació

< 40 anys

40% de la renda

40 – 49

35% de la renda

50 – 59

28% de la renda

60 – 65

24% de la renda

66 – 69

20% de la renda

>70

8% de la renda

— Les rendes percebudes de rendes vitalícies estan subjectes a retenció a compte del 19,50% (19% el 2016). Aquesta retenció s’aplica sobre la part de la renda subjecta a tributació (calculada en funció de l’edat de l’assegurat en el moment de contractar el producte). Rescat — En cas de rescat, també tributa en concepte de rendiment del capital mobiliari (RCM). El tipus impositiu que cal aplicar sobre la base imposable de l’estalvi és el resultat d’aplicar l’escala anterior, que oscil·la entre el 19,50% per als primers 6.000 euros de base fins al 23,50% a partir de 50.000 euros de base. S’aplicarà una retenció a compte del 19,50% quan es produeixi el rescat. L’import subjecte a tributació ve donat per: RCM =

Import del rescat

+

Rendes – percebudes

Prima aportada

– Import subjecte a tributació

Per exemple, Una persona de 50 anys resident a Espanya contracta una renda vitalícia amb una prima de 60.000 euros. Al cap de tres anys, decideix rescatar l’assegurança. El valor de rescat és de 59.000 euros, i durant aquests tres anys ha percebut en total 6.000 euros de rendes: RCM

= 59.000 + 6.000 – 60.000 – 1.680* = 3.320 euros

* Dels 6.000 euros que ha percebut durant els tres anys ha tributat només pel 28%, ja que va contractar el producte als 50 anys.

— A partir de l’1 de gener de 2015, s’introdueix un nou supòsit d’exempció aplicable a contribuents de més de 65 anys per als guanys patrimonials, derivats de la transmissió d’elements patrimonials, sempre que l’import obtingut en la transmissió es destini, durant els sis mesos següents, a la constitució d’una renda vitalícia assegurada al seu favor. La quantitat màxima total que es pot destinar a constituir rendes vitalícies és de 240.000 euros. 20


País Basc — Els interessos de les rendes vitalícies s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— S’aplicarà una retenció a compte del 19,50% quan es produeixi el rescat. Navarra — Els interessos de les rendes vitalícies s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— S’aplicarà una retenció a compte del 20% quan es produeixi un rescat.

Impost sobre la Renda de No Residents Els rendiments derivats de la percepció de rendes vitalícies obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya es determinen en funció del percentatge de renda subjecte a tributació segons l’edat de l’assegurat en el moment de la constitució de la renda, igual que en el cas dels residents. Sobre l’import subjecte a tributació s’aplica una retenció a compte del 24% (o el 19,50% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2015, o el 19% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2016), tret que puguin estar exempts de tributació i de retenció si així ho preveu un conveni de doble imposició signat entre Espanya i el país de residència del perceptor, sempre que aquest compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació

legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya.

Impost sobre Successions En cas de mort del titular, els seus beneficiaris han de tributar per l’impost sobre successions i donacions per l’import rebut, amb la particularitat que, en tractar-se d’una assegurança de vida, si el parentiu del beneficiari amb el titular mort és el de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat, s’aplicarà una reducció del 100% sobre aquest import, amb un límit de 9.195,49 euros*. (*) Import variable en funció de la comunitat autònoma.

Impost sobre el Patrimoni Es tributa pel valor de rescat el 31 de desembre.

21


Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, PIES El Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, PIES, és una assegurança de vida-estalvi adequada per als qui vulguin percebre en el futur unes rendes periòdiques com a complement als seus ingressos mensuals. També és un producte adequat per als qui vulguin estalviar amb una rendibilitat garantida coneguda per endavant i amb total flexibilitat.

Estalviï més fàcilment

Disponibilitat total

Li permet fer aportacions, periòdiques o extraordinàries, i acumular així un capital amb més facilitat, estalviant al seu ritme, d’una manera senzilla i còmoda per tal de, un cop arribat el venciment, percebre’l en forma de rendes mensuals.

Podrà disposar del saldo acumulat en el seu pla, totalment o parcialment, en qualsevol moment i sense cap penalització ni comissió.

Rendibilitat garantida

A més a més Ofereix prestacions addicionals per als beneficiaris en cas de defunció del titular.

Amb un interès garantit per semestres naturals i conegut per endavant.

Claus Assegurat Persona física major d’edat que s’adhereix individualment a la pòlissa col·lectiva i sobre la qual s’estableix l’assegurança. No hi ha límit màxim d’edat per contractar-la.

Primes Es denominen primes i gaudeixen de total flexibilitat, ja que pot fer una única aportació, aportacions extraordinàries i aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals), constants o revalorables. Tanmateix, legalment s’estableix que les aportacions anuals màximes no poden superar els 8.000 euros; aquest límit és independent dels límits d’aportacions a sistemes de previsió social. Així mateix, s’estableix que l’import total de les

primes acumulades en un o diversos PIES no pot superar la quantia total de 240.000 euros.

Rendibilitat Es comunica de manera anticipada i es garanteix per semestres naturals. La rendibilitat creix en funció dels saldos acumulats, sempre des del primer euro, i s’incorpora al capital acumulat.

Beneficiari Persona designada en el certificat de l’assegurança.

Rescat/Disponibilitat El rescat total o parcial es pot efectuar en qualsevol moment, i pot haver-hi penalitzacions.

Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques — El principal avantatge fiscal dels PIES és l’exempció de tributació durant la fase d’acumulació, és a dir, des de la constitució del PIES fins a la constitució de la renda vitalícia derivada del rescat de les primes aportades al PIES. 22


— L’aplicació d’aquest avantatge fiscal queda condicionada al compliment dels requisits següents: • Aportacions màximes anuals de 8.000 euros. • Saldo total acumulat d’aportacions de 240.000 euros. • Durada mínima del contracte de cinc anys fins al moment del cobrament. • Cobrament de la prestació en forma de renda vitalícia — Durant la fase d’acumulació dels rendiments s’acumulen al capital sense que s’hi apliqui cap retenció, i només estan subjectes a tributació quan es produeix una disposició. — Si el rescat es produeix en forma de renda vitalícia, i s’han complert les condicions anteriors, els rendiments generats fins llavors queden exempts de tributació. Només s’ha de tributar per les rendes percebudes amb el tractament específic de les rendes explicat en el producte de Renda Vitalícia. — Els rendiments de les assegurances de vida-estalvi que es perceben en forma de capital tributen com a rendiment del capital mobiliari, s’integren en la base imposable de l’estalvi, i tributen segons la tarifa següent Exercici 2015

Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

• En cas d’incomplir els requisits esmentats anteriorment i fer un rescat amb anterioritat al termini de cinc anys des de la constitució del PIES, el rendiment generat tributarà com a rendiment del capital mobiliari, s’integrarà en la base imposable de l’estalvi, i tributarà segons la tarifa anterior.

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

• S’aplicarà una retenció a compte del 19,50% (19% el 2016) quan es produeixi un rescat. • En cas de rescat parcial es considera que la quantitat recuperada correspon a les primes satisfetes en primer lloc (sistema FIFO), per tant, les que tenen més antiguitat acumulada.

País Basc — Els rendiments derivats dels PIES s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— En el moment que es produeix un rescat, s’aplica una retenció a compte de l’impost del 19,50%. 23


Navarra — Els rendiments derivats dels PIES s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent: Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En el moment que es produeix un rescat, s’aplica una retenció a compte de l’impost del 20%.

Impost sobre la Renda de No Residents

Impost sobre Successions

Els rendiments derivats de la percepció d’un capital diferit o de rendes vitalícies obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan subjectes a una retenció a compte del 24% (o el 19,50% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2015, o el 19% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2016), tret que puguin estar exempts de tributació i de retenció si així ho preveu un conveni de doble imposició signat entre Espanya i el país de residència del perceptor, sempre que aquest compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya.

En cas de mort del titular, els seus beneficiaris han de tributar per l’impost sobre successions i donacions per l’import rebut, amb la particularitat que, en tractar-se d’una assegurança de vida, si el parentiu del beneficiari amb el titular mort és el de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat, s’aplicarà una reducció del 100% sobre aquest import, amb un límit de 9.195,49 euros*. * Import variable en funció de la comunitat autònoma.

Impost sobre el Patrimoni Es tributa pel valor de rescat el 31 de desembre.

24


Fons d’inversió Posem a la seva disposició una àmplia i variada oferta de fons d’inversió perquè triï el fons o combinació de fons que s’adapti millor al seu perfil i necessitats.

Fons d’inversió Sabadell Inversió presenta una oferta de fons molt extensa i variada que permet fer una gestió dinàmica de les seves inversions per adequar-la en cada moment a les condicions del mercat o a les circumstàncies personals. Si és una persona física resident, podrà canviar de fons les vegades que vulgui a través dels traspassos entre fons d’inversió, sense haver de tributar. Més informació.

Fons d’inversió perfilats Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són fons de fons que es gestionen activament amb l’objectiu de maximitzar la rendibilitat, mantenint constant el perfil de risc de cadascun d’aquests. Persegueixen accedir, de manera diversificada, a les millors oportunitats d’inversió en els mercats financers internacionals a través de la presa de posicions en fons de les especialitats amb millors perspectives. Aquests fons tenen un ampli marge per adaptar la seva selecció d’actius a les pers-

pectives dels mercats i per realitzar una important diversificació geogràfica i sectorial, de manera que s’ampliïn les possibilitats de maximitzar la rendibilitat i reduir riscos.

BS Fons Gran Selecció BS Fons Gran Selecció és un servei de gestió centralitzada de carteres d’institucions d’inversió col·lectiva amb el qual es pot beneficiar de la nostra selecció dels fons més interessants de cada especialitat en funció del nivell de risc que vulgui assumir. Els nostres experts professionals dirigeixen la gestió activa de la seva cartera d’inversió en una àmplia i interessant selecció de fons, amb els quals accedirà a les millors oportunitats d’inversió del mercat. En funció del risc que decideixi assumir, pot triar entre diferents estratègies d’inversió. Cadascuna es gestiona de manera activa i estratègica, en funció de les perspectives dels mercats, amb l’objectiu de maximitzar la rendibilitat.

Claus Partícip

Entitat comercialitzadora

Titular de les participacions d’un fons que aporta els seus diners al patrimoni comú del fons d’inversió.

És l’entitat que porta a terme la tasca d’intermediació financera entre el fons i els inversors.

Entitat dipositària

Societat anònima que té com a objecte social l’administració, representació, gestió de les inversions i subscripcions i reemborsaments del fons.

És l’encarregada de la custòdia dels valors i l’efectiu del fons, i de fer el seguiment de les operacions dutes a terme per la societat gestora.

Subscripció de participacions És la manera d’invertir en un fons.

Reemborsament de participacions És l’operació mitjançant la qual l’inversor pot retirar els diners invertits en el fons. Pot ser total o parcial. En determinats fons pot haver-hi una comissió per reemborsament.

Societat gestora

Valor liquidatiu És el preu de cadascuna de les participacions en una data determinada, i és el resultat de dividir el valor total del patrimoni del fons entre el nombre de participacions emeses.

Traspàs de fons És l’operació per la qual l’inversor pot traslladar l’import invertit en un fons a un altre diferent, de la mateixa gestora o d’una altra diferent. 25


Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques REEMBORSAMENTS — Els rendiments s’acumulen sense cap disminució, ja que no es tributa fins que es produeix un reemborsament de participacions. — El reemborsament de participacions en un fons d’inversió pot generar un guany o una pèrdua patrimonial en l’IRPF, calculada per la diferència entre el valor de reemborsament i el valor de subscripció. — Els guanys o pèrdues patrimonials obtinguts per la transmissió s’integren en la base imposable de l’estalvi (amb independència de l’antiguitat), i tributen, si escau, segons la tarifa següent Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— L es minusvàlues generades en la transmissió es compensen entre si sense límit dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi. L’excés no compensat es pot compensar amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de renda de la base imposable de l’estalvi obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 10% el 2015 (el 15% el 2016, el 20% el 2017 i el 25% el 2018). Si encara resulta un saldo negatiu pendent de compensar, aquest es pot compensar en els quatre exercicis següents de manera obligatòria i en la quantia màxima que li permeti el saldo positiu de cada any. A partir de l’1 de gener de 2015, es limita el règim transitori dels coeficients d’abatiment per al guany patrimonial derivat de la transmissió onerosa o gratuïta d’un element no destinat a l’activitat econòmica adquirit pel contribuent amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, que serà aplicable únicament fins que el valor de transmissió arribi als 400.000 euros. El règim transitori aplicable a les participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994 consisteix a aplicar un coeficient reductor (14,28%) que augmenta amb l’antiguitat de les participacions:

Data d’adquisició 30/12/1988 i anteriors

Coeficient reductor

Percentatge de guany subjecte a tributació

100 %

0 %

Del 31/12/1988 al 30/12/1989

85,72 %

14,28 %

Del 31/12/1989 al 30/12/1990

71,44 %

28,56 %

Del 31/12/1990 al 30/12/1991

57,16 %

42,88 %

Del 31/12/1991 al 30/12/1992

42,88 %

57,16 %

Del 31/12/1992 al 30/12/1993

28,56 %

71,44 %

Del 31/12/1993 al 30/12/1994

14,28 %

85,72 %

0 %

100 %

Del 31/12/1994 en endavant

26


—S i el valor de transmissió és igual o superior al valor liquidatiu de la participació el 31/12/2005

(31/12/2006 al País Basc i Navarra), la part del guany que es considera generada fins al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 per al País Basc i Navarra) es calcularà prenent com a valor de transmissió el que correspongui a l’efecte de l’IP de 2005 (IP de 2006 per al País Basc i Navarra) (valor liquidatiu el 31/12/2005), i s’aplicaran a aquesta els coeficients de reducció que siguin aplicables. La resta del guany tributarà d’acord amb la tarifa de la base de l’estalvi:

Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

—S i el valor de transmissió és inferior al valor liquidatiu de la participació el 31/12/2005 (31/12/2006

al País Basc i Navarra), el total del guany patrimonial obtingut es reduirà per aplicació dels coeficients reductors, de manera que s’entendrà que tot el guany s’ha generat amb anterioritat al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 per al País Basc i Navarra).

Per calcular el guany o la pèrdua patrimonial es considera que les participacions venudes són les primeres comprades (mètode FIFO). — En realitzar un reemborsament de participacions en fons d’inversió, es practica una retenció a compte del 19,50% (19% el 2016). TRASPASSOS — El traspàs entre fons consisteix en el trasllat de la inversió en un fons a un altre diferent. S’articula mitjançant la subscripció d’un fons després del reemborsament total o parcial de les participacions d’un altre, sense que en cap moment l’import derivat del reemborsament quedi a disposició de l’inversor. Aquests traspassos gaudeixen d’un avantatge fiscal que consisteix en el fet que la tributació de les plusvàlues obtingudes pel partícip queda diferida fins al moment de la desinversió o el reemborsament definitiu. — Les noves participacions subscrites conserven el valor i la data d’adquisició de les participacions transmeses pel que fa al càlcul del futur guany o pèrdua patrimonial que es generi en el moment del reemborsament. — En cas de traspassos parcials s’aplica el mètode FIFO, i s’entén que són objecte de traspàs les participacions més antigues.

País Basc TRACTAMENT FISCAL — Guanys o pèrdues patrimonials derivats de transmissions d’elements patrimonials del patrimoni del contribuent. Tributen en la base imposable de l’estalvi, i són aplicables els tipus següents: Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

27


— Règim opcional de tributació per al càlcul dels guanys patrimonials: El contribuent pot escollir entre aplicar el règim general de càlcul dels guanys patrimonials derivats de la transmissió de valors cotitzats o aplicar un gravamen especial del 3% sobre el valor de transmissió, sempre que aquest valor sigui inferior a 10.000 euros en cada exercici per al conjunt de valors transmesos. RENDA TRIBUTABLE — Valor de transmissió – Valor d’adquisició – despeses d’adquisició i transmissió. — Respecte del valor d’adquisició (i les seves despeses associades), s’aplicaran els coeficients de correcció monetària. En realitzar un reemborsament de participacions en fons d’inversió, es practica una retenció a compte del 19,50%. Navarra TRACTAMENT FISCAL — Els guanys o pèrdues patrimonials obtinguts per la transmissió s’integren en la base imposable de l’estalvi (amb independència de l’antiguitat), i tributen, si escau, segons la tarifa següent:

Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En realitzar un reemborsament de participacions en fons d’inversió, es practica una retenció a compte del 20%.

Impost sobre la Renda de No Residents El guany patrimonial derivat de la transmissió de fons d’inversió obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya està exempt de tributació i de retenció quan el transmissor sigui resident en un estat membre de la Unió Europea o fora de la Unió Europea si l’Estat espanyol ha subscrit amb aquest estat un conveni per evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació i sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya. En cas contrari, quan el perceptor no dugui a terme correctament l’obligació de subministrament d’informació, els rendiments estaran subjectes a retenció al tipus actual del 19,50% (o del tipus del 19% el 2016).

D’altra banda, quan el perceptor sigui un resident en un país que no sigui de la Unió Europea o en un paradís fiscal, els rendiments estaran subjectes a una retenció al tipus del 19,50% (o del 19% el 2016).

Impost sobre Successions En cas de mort del titular, l’hereu ha de declarar el valor liquidatiu de les participacions en la data de la defunció del partícip en la liquidació de l’impost sobre successions i donacions.

Impost sobre el Patrimoni Es tributarà pel valor liquidatiu el 31 de desembre.

28


Oferta de fons d’inversió del grup Banc Sabadell Vocació inversora

Diversificació europea

Global

Diversificació internacional SABADELL PRUDENTE, FI SABADELL EQUILIBRADO, FI SABADELL DINÁMICO, FI

Actius monetaris

SABADELL RENDIMIENTO, FI

Curt termini (< 2 anys)

SABADELL RENDIMIENTO, FI SABADELL FONDTESORO L.P., FI

Llarg termini (> 2 anys)

SABADELL RENDIMIENTO, FI SABADELL FONDTESORO L.P., FI

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI SABADELL DÓLAR FIJO, FI SABADELL BONOS EMERGENTES, FI

RENDA FIXA MIXTA

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

INVERSABADELL 50, FI INVERSABADELL 70, FI SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

RENDA VARIABLE

SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI SABADELL ESPAÑA DIVIDIENDO, FI SABADELL EUROACCIÓN, FI SABADELL EUROPA BOLSA, FI SABADELL EUROPA VALOR, FI

SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI SABADELL JAPÓN BOLSA, FI SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI

Renda fixa

29


Unit Linked És una assegurança de vida-estalvi mixta que permet anar renovant opcions d’inversió sense haver de tributar per les plusvàlues obtingudes i acumular avantatges fiscals.

Amb garantia de capital i rendibilitat assegurada

que estigui disposat a assumir, buscant sempre la millor oportunitat d’inversió.

Cada opció d’inversió establirà la rendibilitat i el subjacent al qual estarà referenciada.

La rendibilitat no es coneix per endavant i està determinada per les rendibilitats de les opcions d’inversió en què s’hagi invertit. Els rendiments s’acumulen i es reinverteixen cada dia. L’avantatge principal està en la possibilitat d’adaptar periòdicament la distribució de l’estalvi acumulat en funció de les preferències i l’entorn econòmic.

Encara que l’estructura estableix el seu venciment, la durada del contracte és indefinida. Així, un cop transcorregut el període de garantia, no hi ha l’obligació de cancel·lar el contracte, i d’aquesta manera es pot continuar gaudint d’una rendibilitat referenciada per un nou període sense impacte fiscal. Per a cada opció d’inversió s’indica quan està permès el rescat. En tot cas, en el moment de venciment de cada opció d’inversió no s’aplicarà cap tipus de despeses o comissions i podrà reinvertir en una nova opció d’inversió, esperar a la comercialització d’una alternativa que s’ajusti a les seves preferències o rescatar.

Hi ha total flexibilitat per establir la periodicitat en les aportacions, que pot ser mensual, trimestral, semestral, anual o extraordinària. La disponibilitat és total en qualsevol moment. També es poden fer rescats parcials, i en cap cas s’apliquen penalitzacions ni despeses.

A més a més Ofereix prestacions addicionals per als beneficiaris en cas de defunció del titular.

Sense garantia de capital Li permet distribuir els seus diners entre diferents opcions d’inversió/cistells, d’acord amb els seus objectius de rendibilitat i el nivell de risc

Claus Assegurat

Rescat/Disponibilitat

Persona física major de 18 anys sobre la qual s’estableix l’assegurança.

En el certificat individual s’indicarà per a cada opció d’inversió quan es permet el dret de rescat i en quines condicions, així com les penalitzacions que s’aplicarien en cas de rescat.

Primes És l’import que aporta l’assegurat. En funció de si l’emissió està oberta o tancada s’hi podran fer noves aportacions

Beneficiari Persona designada en el contracte de l’assegurança per percebre les prestacions assegurades. En cas de supervivència de l’assegurat el beneficiari serà ell mateix; en cas de defunció, serà el o els designats per l’assegurat. 30


Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques — Els rendiments s’acumulen al capital sense que s’hi apliqui cap retenció, i només estan subjectes a tributació quan es produeix un rescat. — En cas de rescat, els rendiments tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari i s’integren en la base imposable de l’estalvi. El rendiment obtingut és el resultat de calcular la diferència entre el valor rescatat i el valor de les primes aportades. — El tipus impositiu aplicable sobre la base imposable de l’estalvi és el següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— S’aplicarà una retenció a compte del 19,50% (19% el 2016) quan es produeixi el rescat. — En fer un rescat parcial es considera que la quantitat recuperada correspon a les primes satisfetes en primer lloc (sistema FIFO), per tant, les que tenen més antiguitat acumulada. — A partir de l’1 de gener de 2015, s’elimina el règim de compensacions fiscals per a rendiments del capital mobiliari derivats d’un contracte d’assegurança de vida o invalidesa generador de rendiments del capital mobiliari contractat amb anterioritat al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 per al País Basc i Navarra). — Així mateix, el 2015 es modifica el règim transitori dels contractes d’assegurança de vida generadors d’increments o disminucions de patrimoni amb anterioritat a l’1 de gener de 1999, prenent com a base el qual, quan es percebi un capital diferit, a la part del rendiment net total corresponent a les primes satisfetes amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, que s’hagi generat fins al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 per al País Basc i Navarra), es podrà reduir en un 14,28% per cada any, arrodonit per excés, que hi hagi entre l’abonament de la prima i el 31 de desembre de 1994. A partir de l’1 de gener de 2015, a aquest règim s’aplica un nou límit quantitatiu màxim de 400.000 euros. País Basc — Els rendiments derivats d’aquesta assegurança de vida s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— En el moment que s’abonen, aquests rendiments estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 19,50%. 31


Navarra — Els rendiments derivats d’aquesta assegurança s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En el moment que s’abonen, aquests rendiments estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 20%.

Impost sobre la Renda de No Residents

Impost sobre Successions

Els rendiments derivats de la percepció d’un capital diferit derivat d’un contracte d’assegurança de vida o invalidesa obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan subjectes a retenció a compte del 24% (o el 19,50% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2015, o el 19% quan es tracti de residents en un altre estat membre de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària durant l’exercici 2016), tret que puguin estar exempts de tributació i de retenció si així ho preveu un conveni de doble imposició signat entre Espanya i el país de residència del perceptor, sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no residència fiscal a Espanya.

En cas de mort del titular, els seus beneficiaris han de tributar per l’impost sobre successions i donacions per l’import rebut, amb la particularitat que, en tractar-se d’una assegurança de vida, si el parentiu del beneficiari amb el titular mort és el de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat, s’aplicarà una reducció del 100% sobre aquest import, amb un límit de 9.195,49 euros*. * Import variable en funció de la comunitat autònoma.

Impost sobre el Patrimoni Es tributa pel valor de rescat el 31 de desembre.

32


Borsa i mercats Gràcies a Banc Sabadell podrà invertir i operar en valors amb els màxims avantatges, perquè posem a la seva disposició dos tipus de compte de valors perquè pugui escollir el que s’adapti millor al seu perfil i a les seves necessitats com a inversor. Inverteixi en borsa d’una manera àgil i còmoda a través de la seva entitat financera de confiança.

BS Borsa

Compte Accionista BS

Compte de valors que li permet operar en mercats de valors nacionals i en les principals borses internacionals, tant a través de banca a distància com en les nostres oficines. Més informació.

Amb Compte Accionista BS pot treure tot el partit a la seva inversió i incrementar la seva cartera d’accions BS d’una manera fàcil i còmoda.

Sabadell eBorsa Servei en línia per a la gestió directa de la seva cartera de valors amb excel·lents tarifes tant en operativa nacional com internacional. Més informació.

Es tracta d’un compte exclusiu per a accionistes, sense despeses, amb el qual pot reinvertir els dividends percebuts en accions del mateix banc. A mesura que la seva inversió li proporciona beneficis, el seu compte reinverteix els dividends, de manera que, sempre que vostè vulgui i cada vegada que percebi els dividends de les seves accions de Banc Sabadell, Compte Accionista BS s’encarregarà de reinvertir-los de manera automàtica en la compra de noves accions, sense cap despesa ni comissió.

Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Accions espanyoles: dividends — Els dividends reben el tractament de rendiments del capital mobiliari que s’integren en la base imposable de l’estalvi, i tributen segons la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— Les rendes percebudes estan subjectes a una retenció del 19,50%.

33


Accions espanyoles: venda d’accions — La venda d’accions pot generar un guany o una pèrdua patrimonial en l’IRPF, i aquesta determinació s’obté de la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició, que no està subjecta a retenció. — Els guanys o pèrdues patrimonials obtinguts per la transmissió s’integren en la base imposable de l’estalvi (amb independència de l’antiguitat), i tributen, si escau, segons la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— Les minusvàlues generades en la transmissió es compensen entre si sense límit dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi. L’excés no compensat es pot compensar amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de renda de la base imposable de l’estalvi obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 10% el 2015 (el 15% el 2016, el 20% el 2017 i el 25% el 2018). Si encara resulta un saldo negatiu pendent de compensar, aquest es pot compensar en els quatre exercicis següents de manera obligatòria i en la quantia màxima que li permeti el saldo positiu de cada any. A partir de l’1 de gener de 2015, es limita el règim transitori dels coeficients d’abatiment per al guany patrimonial derivat de la transmissió onerosa o gratuïta d’un element no destinat a l’activitat econòmica adquirit pel contribuent amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, que serà aplicable únicament fins que el valor de transmissió arribi als 400.000 euros. — El Règim Transitori aplicable a les accions adquirides abans del 31 de desembre de 1994 consisteix a aplicar un coeficient reductor (25%) que augmenta amb l’antiguitat dels títols:

Data de compra

Coeficient reductor

Percentatge de guany subjecte a tributació

30.12.1991 o anterior

100%

0%

Del 31.12.1991 al 30.12.1992

75%

25%

Del 31.12.1992 al 30.12.1993

50%

50%

Del 31.12.1993 al 30.12.1994

25%

75%

31.12.1994 o posterior

0%

100%

— Si el valor de transmissió és igual o superior al valor de negociació mitjà del quart trimestre de 2005 (quart trimestre de 2006 al País Basc i Navarra), la part del guany que es considera generada fins al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 al País Basc i Navarra) es calcularà prenent com a valor de transmissió el que correspongui a l’efecte de l’IP de 2005 (IP de 2006 per al País Basc i Navarra), valor de negociació mitjà del quart trimestre de 2005, i s’aplicaran a aquesta els coeficients de reducció que siguin aplicables. La resta del guany tributarà segons la tarifa aplicable a la base imposable de l’estalvi. 34


— Si el valor de transmissió és inferior al valor de negociació mitjà del quart trimestre de 2005 (quart trimestre de 2006 al País Basc i Navarra), el total del guany patrimonial obtingut es reduirà per aplicació dels coeficients reductors, de manera que s’entendrà que tot el guany s’ha generat amb anterioritat al 20 de gener de 2006 (1 de gener de 2007 al País Basc i Navarra).

Per calcular el guany o la pèrdua patrimonial es considera que les accions venudes són les primeres comprades (mètode FIFO). País Basc TRACTAMENT FISCAL — Els guanys o pèrdues patrimonials derivats de transmissions d’elements patrimonials del patrimoni del contribuent tributen en la base imposable de l’estalvi, i s’hi apliquen els tipus següents: Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— Règim opcional de tributació per al càlcul dels guanys patrimonials: El contribuent pot escollir entre aplicar el règim general de càlcul dels guanys patrimonials derivats de la transmissió de valors cotitzats o aplicar un gravamen especial del 3% sobre el valor de transmissió, sempre que aquest valor sigui inferior a 10.000 euros en cada exercici per al conjunt de valors transmesos. RENDA TRIBUTABLE — Valor de transmissió – Valor d’adquisició – despeses d’adquisició i transmissió. — Respecte del valor d’adquisició (i les seves despeses associades), s’aplicaran els coeficients de correcció monetària. Navarra TRACTAMENT FISCAL — Els guanys o pèrdues patrimonials obtinguts per la transmissió s’integren en la base imposable de l’estalvi (amb independència de l’antiguitat), i tributen, si escau, segons la tarifa següent:

Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

35


Impost sobre la Renda de No Residents ACCIONS ESPANYOLES Dividends Els dividends percebuts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan subjectes a una retenció del 19,50% (o del 19% el 2016) o un tipus inferior si així ho preveu el conveni per evitar la doble imposició que hagin signat l’Estat espanyol i l’estat de residència del perceptor, sempre que aquest compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya. Venda d’accions Quan el titular de les accions és un no resident sense establiment permanent a Espanya, el guany patrimonial generat per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició d’aquestes està exempt de tributació a Espanya i de retenció, en la mesura en què l’obtinguin residents en un altre estat membre de la Unió Europea o fora de la Unió Europea si l’Estat espanyol ha subscrit amb aquest estat un conveni per evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació i sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya. En cas contrari, quan el perceptor no dugui a terme correctament l’obligació de subministrament d’informació, els rendiments estaran subjectes a retenció al tipus actual del 19,50% (o del tipus del 19% el 2016).

D’altra banda, quan el perceptor sigui un resident en un país que no sigui de la Unió Europea o en un paradís fiscal, els rendiments estaran subjectes a una retenció al tipus del 19,50% (o del 19% el 2016).

Impost sobre Successions En cas de mort del titular, els hereus han de declarar el valor de cotització de les accions en la data de la defunció per a l’impost sobre successions i donacions, que s’ha de liquidar en el termini de sis mesos des de la data de la mort.

Impost sobre el Patrimoni Es computa pel valor de negociació mitjà del quart trimestre de l’exercici.

36


Altres actius financers Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques RENDA FIXA PÚBLICA Lletres del Tresor — Els rendiments obtinguts per l’inversor (persona física) derivats de lletres del Tresor de les quals sigui titular no estan subjectes a retenció. — El rendiment es genera en el moment de la transmissió o el reemborsament de títols de renda fixa dels quals sigui titular l’inversor (persona física). El rendiment és el resultat de la diferència entre el valor de transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió i el seu valor de subscripció. S’integra totalment en la base imposable de l’estalvi com a rendiment del capital mobiliari, i tributa segons la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

BONS I OBLIGACIONS DE L’ESTAT — Els cupons percebuts s’integren sempre en la base imposable de l’estalvi en concepte de rendiments del capital mobiliari, subjectes a retenció al tipus del 19,50% (o del 19% el 2016). — El rendiment es genera en el moment de la transmissió o el reemborsament de títols de renda fixa dels quals sigui titular l’inversor (persona física). El rendiment és el resultat de la diferència entre el valor de transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió i el seu valor de subscripció. S’integra totalment en la base imposable de l’estalvi com a rendiment del capital mobiliari, i tributa segons la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— No s’aplica retenció sobre els rendiments derivats de la transmissió o el reemborsament quan aquests actius financers compleixin els requisits següents: • Que estiguin representats mitjançant anotacions en compte. • Que es negociïn en un mercat secundari oficial de valors espanyol. 37


RENDA FIXA PRIVADA ESPANYOLA Amb rendiment explícit (per exemple, bons i obligacions) — Els cupons percebuts s’integren sempre en la base imposable de l’estalvi com a rendiments del capital mobiliari, subjectes a retenció al tipus del 19,50% (19% el 2016), i tributen segons la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— El rendiment es genera en el moment de la transmissió o el reemborsament de títols de renda fixa dels quals sigui titular l’inversor (persona física). El rendiment és el resultat de la diferència entre el valor de transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió i el seu valor de subscripció. S’integra totalment en la base imposable de l’estalvi com a rendiment del capital mobiliari, i tributa segons la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

— No s’aplica retenció sobre els rendiments derivats de la transmissió o el reemborsament quan aquests actius financers compleixin els requisits següents: • Que estiguin representats mitjançant anotacions en compte. • Que es negociïn en un mercat secundari oficial de valors espanyol. Amb rendiment implícit (pagarés i bons de cupó zero) — El rendiment es genera en el moment de la transmissió o el reemborsament de títols de renda fixa dels quals sigui titular l’inversor (persona física). El rendiment és el resultat de la diferència entre el valor de transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió i el seu valor de subscripció. S’integra totalment en la base imposable de l’estalvi com a rendiment del capital mobiliari, i tributa segons la tarifa següent: Exercici 2015 Base liquidable 0,00 6.000,00 50.000,00

Quota íntegra 0 1.170,00 10.603,00

Resta 6.000,00 44.000,00 en endavant

Tipus aplicable 19,50 21,50 23,50

En aquests casos s’aplica una retenció a compte de l’impost del 19,50% (19% el 2016). 38


País Basc — Els rendiments derivats dels actius financers de renda fixa s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent: Part de base liquidable de l’estalvi (euros)

Tipus aplicable

Fins a 2.500,00 Des de 2.500,01 fins a 10.000,00 Des de 10.000,01 fins a 15.000,00 Des de 15.000,01 fins a 30.000,00 Des de 30.000,01 en endavant

20% 21% 22% 23% 25%

— En el moment que s’abonen els cupons derivats dels bons/obligacions es practica una retenció a compte de l’impost del 19,50%. Navarra — Els rendiments derivats dels actius financers de renda fixa s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, i tributen segons la tarifa següent:

Base liquidable 0,00 6.000,01 18.000,01

Quota íntegra 0 1.080 3.720

Resta 6.000 12.000 Resta

Tipus aplicable 19,00 21,00 23,00

— En el moment que s’abonen els cupons derivats dels bons/obligacions es practica una retenció a compte de l’impost del 20%.

Impost sobre la Renda de No Residents RENDA FIXA PÚBLICA Lletres del Tresor / Bons i obligacions de l’Estat Els rendiments derivats de deute públic obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan exempts de tributació i de retenció, encara que s’obtinguin a través de paradisos fiscals, sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya. RENDA FIXA PRIVADA ESPANYOLA Amb rendiment explícit (per exemple, bons i obligacions) Els rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis obtinguts per no residents sense

establiment permanent a Espanya estan exempts de tributació i de retenció en la mesura que siguin obtinguts per residents en un altre estat membre de la Unió Europea o per establiments permanents d’aquests residents situats en un altre estat membre de la Unió Europea, sempre que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya. Amb rendiment implícit (pagarés i bons de cupó zero) Els rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis obtinguts per no residents sense establiment permanent a Espanya estan exempts de tributació i de retenció en la mesura que siguin obtinguts per residents en un altre estat membre de la Unió Europea o per establiments permanents d’aquests residents situats en un altre estat membre de la Unió Europea, sempre

39


que el perceptor compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya.

Impost sobre el Patrimoni Es tributa pel valor de negociació mitjà del quart trimestre de l’any, o pel seu valor nominal si no estan admesos a negociació en mercats oficials.

Impost sobre Successions En cas de mort del titular, els hereus han de declarar el valor en la data de la defunció en l’impost sobre successions i donacions, que s’ha de liquidar en el termini de sis mesos des de la data de la mort.

40


Plans de pensions i entitats de previsió social voluntària Banc Sabadell li ofereix una àmplia oferta de plans de pensions i plans de previsió social individual (per a persones residents al País Basc), que s’adapten a les necessitats concretes de cada persona. Amb aquests podrà assegurar el seu futur i així mantenir el seu nivell de vida quan arribi el moment de la jubilació.

Planifiqui els seus estalvis per a la jubilació Estalviï més fàcilment Les aportacions poden ser periòdiques o extraordinàries, i en qualsevol moment poden ser ampliades, reduïdes i fins i tot interrompudes. Tanmateix, hi ha un límit anual màxim, establert per llei que consisteix en la menor de 8.000 euros o 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques individualment en l’exercici.

Flexibilitat Vostè pot modificar en qualsevol moment el pla o els plans de pensions que hagi triat inicialment, és a dir, pot redistribuir el seu saldo entre la nostra oferta i ajustar així l’estalvi destinat a la jubilació segons les seves preferències i la situació de mercat del moment.

Informació Disposarà d’informació actualitzada i puntual a través de la seva oficina, de la informació que trimestralment rebrà en el seu domicili i dels nostres canals de banca a distància.

Disponibilitat Només es poden percebre prestacions derivades d’un pla de pensions en cas que s’esdevingui alguna de les contingències següents:

1) Jubilació Amb caràcter general, es té la consideració de jubilat quan es passa a ser beneficiari de la pensió per jubilació del sistema públic de la Seguretat Social, o sistema anàleg. En els casos en què no sigui possible l’accés d’un partícip a la jubilació, la contingència s’entendrà produïda quan aquest compleixi els 65 anys.

En cas que una persona es trobi en situació legal d’atur com a conseqüència d’un expedient de regulació d’ocupació, el pla de pensions preveurà el pagament com a prestació de jubilació en els casos següents que determinin la situació legal de desocupació del partícip: a. Mort, jubilació o incapacitat de l’empresari, així com extinció de la personalitat jurídica del contractant. b. Acomiadament col·lectiu. c. Extinció del treball per causes objectives. d. Procediment concursal. 2) Invalidesa laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol feina, i la gran invalidesa. 3) Defunció del partícip Pot generar prestacions de viduïtat, orfandat o a favor d’altres hereus o persones designades. 4) Defunció del beneficiari. Quan el beneficiari sigui una persona diferent del partícip, únicament pot generar prestacions de viduïtat i orfandat si prèviament ha mort el beneficiari del pla de pensions. 41


5) Dependència. 6) Antiguitat (exclusivament per als plans de previsió social individual). Són rescatables a partir dels deu anys d’antiguitat des de la primera aportació.

Supòsits de liquiditat excepcional: 1. Malaltia greu. 2. Atur. 3. Procediment d’execució de l’habitatge habitual (supòsit excepcional amb límit temporal de dos anys, fins al 15/05/2017). 4. Per aportacions que tinguin una antiguitat superior a deu anys (nou supòsit amb efecte a partir de l’1 de gener de 2015).

La prestació es pot rebre de diferents maneres: — Capital únic (un únic cobrament del total acumulat). — Renda temporal o vitalícia. — Prestació mixta (una part en forma de capital únic i la resta en forma de renda temporal o vitalícia).

Oferta plans de pensions / plans de previsió social individual Per gaudir de la millor jubilació posem a la seva disposició una àmplia gamma de productes que li permetran assegurar la seva jubilació estalviant impostos ara. Entre aquesta àmplia oferta podem destacar:

Categoria

A qui va adreçat?

Com inverteix?

Garantits per Banc Sabadell

Per a persones molt conservadores que no tinguin previst cobrar el seu pla abans del venciment de la garantia.

Majoritàriament en bons espanyols amb dates de venciment similars a la data de garantia.

Renda fixa a curt termini

Per a persones molt conservadores que tinguin la data de jubilació a prop.

Actius de renda fixa amb un venciment inferior a 24 mesos.

Renda fixa a llarg termini

Per a persones que no tinguin una edat pròxima a la jubilació i vulguin més rendibilitat que la de la renda fixa a curt termini.

Renda fixa a llarg termini.

Renda fixa mixta

Per a persones que no vulguin assumir un risc excessiu amb el seu pla de pensions i vulguin participar de les revaloracions de les borses a mitjà i llarg termini.

En funció del pla, entre el 10% i el 30% d’inversió en actius de renda variable.

42


Renda variable mixta

Per a persones que encara estiguin lluny de la jubilació i vulguin participar en gran mesura de l’expectativa de rendibilitat dels mercats de renda variable a mitjà i llarg termini.

En funció del pla, entre el 30% i el 60% d’inversió en actius de renda variable.

Renda variable

Per a persones que estiguin molt lluny de la jubilació i estiguin disposades a assumir més risc a curt termini produït per les oscil·lacions dels mercats borsaris davant d’una bona perspectiva de rendibilitat a llarg termini.

Renda variable en qualsevol mercat mundial.

Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques — La fiscalitat dels plans de pensions es basa en l’ajornament de la càrrega fiscal, corresponent als imports estalviats, fins al moment en què tingui lloc la contingència i se’n disposi.

Aportacions

— Hi ha un límit únic anual sobre el conjunt d’aportacions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de gran dependència).

— Les aportacions realitzades al pla de pensions es redueixen directament de la base imposable, i la quantitat anual màxima deduïble és la menor de:

— Aquesta reducció s’aplica sobre la base imposable general, sense que en cap cas pugui sortir un resultat negatiu per l’aplicació d’aquesta reducció.

• 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques individualment en l’exercici.

— Així mateix, si encara queda romanent, els partícips poden sol·licitar que les quantitats aportades que no hagin pogut ser objecte de reducció de la base imposable d’aquest exercici, es redueixin en els cinc exercicis següents.

• 8.000 euros. — En les declaracions conjuntes, aquests límits màxims s’apliquen individualment per a cada un dels cònjuges. — També es poden fer aportacions a favor del cònjuge, sempre que aquest no obtingui rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques superiors a 8.000 euros. En aquest cas, es poden reduir de la base imposable amb un límit màxim de 2.500 euros anuals*.

— Quan concorrin excessos de l’exercici present amb excessos d’exercicis anteriors, s’entendran reduïts, en primer lloc, els excessos corresponents a anys anteriors.

* Aquest límit és conjunt per als diferents sistemes de previsió social: plans de pensions, plans de previsió assegurats i mutualitats de previsió social.

43


Prestacions — Les prestacions dels plans de pensions s’integren com a rendiment del treball en l’IRPF, tant si la percepció d’aquestes prestacions és per jubilació, invalidesa, dependència o mort (en aquest últim cas, la prestació serà percebuda pels beneficiaris designats pel partícip), com si es reben, en la seva totalitat o en part, els drets consolidats per malaltia greu, atur o procediment executiu sobre l’habitatge habitual. — Es distingeixen dos tipus de prestacions: •E n forma de renda: l’import total de les prestacions rebudes en forma de renda s’integrarà cada any en concepte de rendiments del treball. • En forma de capital: l’import total de la prestació s’integrarà en l’any que es percebi com a rendiment del treball.

Hi ha un règim transitori aplicable al capital percebut amb relació a les aportacions realitzades fins al 31/12/2006: la part de la prestació que correspongui a les aportacions efectuades amb anterioritat a 01/01/2007 tindrà dret a una reducció del 40%, i el 60% restant de la prestació s’integrarà en la base imposable, només si la prestació en forma de capital es percep en el mateix exercici en què esdevingui la contingència (contingències esdevingudes des de 01/01/2015) o en els dos exercicis següents. La resta de prestació corresponent a les aportacions posteriors a 31/12/2006 tributarà íntegrament sense dret a reducció. Les prestacions, tant en forma de renda com en forma de capital, estan subjectes a retenció a compte en el moment de percebre-les. El percentatge de retenció aplicable en cada cas es determinarà en funció de l’import subjecte a tributació i de la situació personal del perceptor.

País Basc TRACTAMENT FISCAL — Rendiment del treball integrable en la base imposable general i gravat a un tipus que pot oscil·lar entre el 23% i el 49%. RENDA TRIBUTABLE — Import total de la prestació percebuda. — Les prestacions que es percebin en forma de capital, pel primer rescat de cada contingència, podran gaudir d’una reducció del 40%, sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació. REDUCCIÓ

Biscaia

Àlaba

Guipúscoa

1. Aportacions

5.000 euros

5.000 euros

5.000 euros

2. Contribucions

8.000 euros

8.000 euros

8.000 euros

3. Límit conjunt

12.000 euros

12.000 euros

12.000 euros

— Si concorren aportacions i contribucions empresarials, operant el límit conjunt, es computen en primer lloc les contribucions empresarials. També es poden fer aportacions a favor del cònjuge o parella de fet, sempre que aquest no obtingui rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques superiors a 8.000 euros. En aquest cas, es poden reduir de la base imposable amb un límit màxim de 2.400 euros anuals. 44


Navarra TRACTAMENT FISCAL — Rendiment del treball integrable en la base imposable general i gravat a un tipus que pot oscil·lar entre el 3% i el 48%. RENDA TRIBUTABLE — Import total de la prestació percebuda. — Les prestacions que es percebin en forma de capital, sempre que hagin transcorregut dos anys des de la primera aportació, tindran una reducció del 40%. — Les prestacions que es percebin en forma de capital, derivades de prestacions per incapacitat permanent, parcial, total i absoluta, així com gran invalidesa, tindran una reducció del 50%. REDUCCIÓ — Les aportacions realitzades als plans atorguen dret a la reducció de la base imposable amb un límit màxim de 6.000 euros anuals o 8.000 euros anuals per a majors de 50 anys. — Aquesta reducció no pot suposar més del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques individualment en l’exercici. Aquest límit s’amplia al 50% per a persones majors de 50 anys. RETENCIÓ A COMPTE — Sí. Fins al 48% en funció de les quantitats percebudes.

Impost sobre la Renda de No Residents — Els rendiments derivats de la prestació d’un pla de pensions per no residents sense establiment permanent a Espanya estan subjectes a una retenció a compte segons l’escala següent, tret que puguin estar exempts de tributació i de retenció si així ho preveu un conveni

de doble imposició signat entre Espanya i el país de residència del perceptor, sempre que aquest compleixi amb les obligacions de subministrament d’informació legalment establertes a l’efecte d’acreditar la no-residència fiscal a Espanya:

Import anual de la pensió fins a

Quota íntegra

Resta de la pensió fins

Tipus aplicable

0,00 12.000,00 18.700,00

0,00 960,00 2.970,00

12.000,00 6.700,00 En endavant

8,00% 30,00% 40,00%

Impost sobre Successions — En cas de defunció del titular, els seus beneficiaris han de tributar en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en concepte de rendiments a retenció, tal com

hem indicat anteriorment en l’apartat de prestacions. No han de tributar per l’impost sobre successions i donacions.

45


Pla de Previsió Assegurat, PPA Pla de Previsió Assegurat, PPA, és una assegurança de vida-estalvi que permet acumular un capital amb la finalitat de complementar la prestació de la Seguretat Social en el moment de la jubilació.

Capital 100% garantit

Avantatges dels plans de pensions

— Li garanteix el 100% del seu capital, amb independència de les fluctuacions del mercat.

— Gaudeix dels mateixos avantatges fiscals dels plans de pensions.

Rendibilitat 100% garantida

Traspassi sense cost el seu pla de pensions o pla de previsió assegurat

— Li ofereix una rendibilitat garantida neta de despeses en funció del saldo acumulat, amb revisió trimestral, sense període de permanència i que coneixerà per endavant.

— En qualsevol moment es poden fer traspassos entre plans de pensions i plans de previsió assegurats sense cap cost.

Estalviï més fàcilment

A més a més

— Li permet fer aportacions mensuals, i a més pot fer aportacions extraordinàries en qualsevol moment.

Com que es tracta d’una assegurança de vida, inclou prestacions addicionals en cas de mort del titular.

46


Hipoteques Finalitat Finançar l’adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació de l’habitatge, mitjançant un préstec amb garantia hipotecària.

Característiques Disposem d’una àmplia oferta que s’adapta a totes les seves necessitats. Des d’hipoteques a tipus variable, amb les quals podrà adaptar cada any el seu tipus d’interès als de mercat, fins a hipoteques a tipus fix, en què tindrà la seguretat de pagar sempre el mateix. Adaptant-nos fins i tot a l’evolució dels seus ingressos amb una hipoteca amb la qual pagarà una quota més baixa a l’inici i que només creixerà en el percentatge fixat per vostè, independentment del que passi amb els tipus d’interès.

Tipus d’interès Tenint en compte el tipus d’interès del préstec podem classificar les hipoteques de la manera següent: — A tipus variable: El tipus d’interès és fix per al primer any, i a partir de llavors es revisa un cop l’any perquè s’adapti en tot moment a l’evolu-

ció dels tipus de mercat. L’interès per a la resta d’anys es pacta com el resultat de sumar a un índex de referència un diferencial. — A tipus fix: s’aplica el tipus vigent en el moment de la concessió, que serà constant durant tota la vida de la hipoteca. — Mixta: el tipus és fix per als primers tres anys. A partir de llavors, es revisa un cop l’any com les hipoteques a tipus variable. — Hipoteca Diferent: El tipus d’interès és fix amb quota creixent, i es paga menys durant els primers anys.

Termini El termini màxim per a qualsevol tipus d’hipoteca és de trenta anys.

Fiscalitat Impost sobre la Renda de les Persones Físiques — A partir de l’1 de gener de 2013, desapareix la deducció per habitatge habitual. Tanmateix, es va introduir un règim transitori que manté aquesta deducció per a les quantitats destinades a l’adquisició, construcció o rehabilitació de l’habitatge habitual, sempre que l’adquisició d’aquest s’hagi produït abans de l’1 de gener de 2013 o s’hagin satisfet quantitats amb anterioritat a l’1 de gener de 2013 per a construcció o rehabilitació de l’habitatge. S’exigeix que s’hagi aplicat la deducció per aquest habitatge en l’exercici 2012 o en anys anteriors, llevat que encara no s’hagi pogut aplicar perquè l’im-

port invertit en aquest no hagi superat l’import exempt per reinversió o les bases efectives de deducció d’habitatges anteriors. — Per als que es puguin beneficiar del règim transitori, la base de deducció està constituïda tant per les quantitats satisfetes per a l’adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació de l’habitatge habitual, incloent-hi les despeses en què ha incorregut l’adquirent, com també per l’amortització, els interessos i el cost dels instruments de cobertura del risc del tipus d’interès variable del préstec hipotecari. 47


— El percentatge de deducció és del 15%, i la base màxima de deducció sobre la qual es pot aplicar el percentatge de deducció és de 9.040 euros anuals. En declaracions conjuntes, el límit màxim és de 9.040 euros, és a dir, aquest límit màxim no s’aplica individualment per a cada un dels cònjuges. — La Llei de l’IRPF entén per habitatge habitual aquell en què el contribuent resideixi durant un termini continuat de tres anys, excepte en cas de defunció, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primera feina o de feina més

avantatjosa o altres circumstàncies anàlogues. Així mateix, l’Administració considera que un mateix contribuent no pot tenir simultàniament més d’un habitatge habitual. — En cas que s’adquireixi un habitatge habitual havent gaudit anteriorment de deduccions per adquisició d’un altre habitatge habitual, s’exclouen de la base de deducció les quantitats invertides en el nou mentre no superin les invertides en l’anterior, en la mesura que hagin estat objecte de deducció.

País Basc — Al País Basc es manté la deducció per adquisició d’habitatge habitual. — El percentatge de deducció es fixa en: Biscaia i Àlaba: • Regla general: El 18% de les quantitats invertides en l’adquisició d’habitatge amb el límit de 1.530 euros anuals de deducció. • Regla especial per a contribuents amb edat inferior a 30 anys o titulars de família nombrosa: El 23% de les quantitats invertides en l’adquisició d’habitatge amb el límit de 1.955 euros anuals de deducció. Guipúscoa: • Regla general: El 18% de les quantitats invertides en l’adquisició d’habitatge amb el límit de 1.530 euros anuals de deducció. • Regla especial per a contribuents amb edat inferior a 30 anys o titulars de família nombrosa: El 23% de les quantitats invertides en l’adquisició d’habitatge amb el límit de 1.955 euros anuals de deducció. Crèdit habitatge: sense perjudici del límit de deducció anual, la suma dels imports deduïts per cada contribuent en concepte de deducció per adquisició d’habitatge habitual, al llarg dels successius períodes impositius, no pot superar la xifra de: • Biscaia i Àlaba: 36.000 euros minorada, si escau, al resultat d’aplicar el 18% a l’import del guany patrimonial exempt per reinversió d’habitatge habitual. • Guipúscoa: 36.000 euros minorada, si escau, al resultat d’aplicar el 18% a l’import del guany patrimonial exempt per reinversió d’habitatge habitual. Navarra — A Navarra es manté la deducció per adquisició d’habitatge habitual. — Base màxima: 7.000 euros anuals. — Percentatge de la deducció: amb caràcter general, 15%.

Impost sobre Successions

Impost sobre el Patrimoni

En cas de defunció del titular, el capital pendent d’amortitzar minorarà l’import a declarar per l’impost sobre successions.

L’import del crèdit o préstec serà deduïble en la part proporcional que superi la quantia considerada exempta de l’habitatge habitual (300.000 euros).

48Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.