__MAIN_TEXT__

Page 1

TASCA FINAL Grup/ grups d'alumnat implicats: Tots els grups d’alumnes de 4t d’ESO Vermell: Interdisciplinarietat Verd: AMI Blau: RECURSOS 1. Àrees

2. Nom del Projecte

3. Docents implicats

4. Pregunta Inicial (punts de partida)

● ● ● ●

Àrees lingüístiques: Català i llengües clàssiques Tecnologia Ciències Socials Col·laboració puntual dels departaments de Visual i Plàstica i el departament de Música

ARTISTES

1. Coordinació de les diferents àrees: una reunió setmanal. 2. Programació: a. Inici: a partir d’un qüestionari inicial b. Durant: a partir de la carpeta d’aprenentatge 3. Rol del professorat: acompanyament i guia per superar dificultats 4. Organització: eines de google (drive, classroom...) i moodle institut. 5. Valoració: un cop acabat el projecte s’utilitzaran les eines per a l’avaluació formativa(rúbriques, Qüestionaris,....) 6. Canvis en l’organització escolar: flexibilització horària i d’espais. 1. La pregunta guia seria: “ Com pot parlar una obra d’art de l’època en que va ser feta i de l’artista que la va fer?” 2. Interessos de l’alumnat: a partir de la visualització d’una sèrie de propostes, fent feina en grup elegiran la proposta que els sembli més interessant. 3. Sessió inicial: compartir el que farem a partir d’idees prèvies (qüestionaris, pel·lícules,....) 4. Utilització de recursos actuals: fonts audiovisuals


5. Producte final i la seva comunicació

- Producte tecnològic multimèdia (filmació /vídeo). Serà una realització creativa on els alumnes mostraran allò que han investigat i après. - És un únic model col·lectiu però la temàtica a treballar pot ser diversa. - Els alumnes poden triar entre diverses possibilitats, segons els seus interessos/habilitats - Els productes que fan els alumnes, de manera individual o per grups, seran per compartir amb els altres. - El nostre producte respectarà diferents estratègies d'aprenentatge: ● veure/mirar/imaginar ● fotografies ● Exposicions grups col·laboratius - Aquest producte final serà compartit per alumnes, professors i famílies a través de les xarxes.

6. Gestió d'aula i Metodologia

- Grups reduïts d'alumnes. - Composició heterogènia en rendiment, capacitat, gènere, ètnia, motivació,etc. - Activitats que assegurin una participació equitativa. - Potenciar el treball en equip. - Potenciar la autonomia dels alumnes. - Cooperar tots junts (educadors, alumnes i familiars) - Grups de 4 alumnes màxim 5. Aquests grups quant a capacitat (rendiment, autonomia, interès i motivació) estaran integrats per un membre amb un nivell alt, dos amb un nivell mitjà i un component amb un nivell inferior) - Abans de començar es prepararan els grups en l'aprenentatge cooperatiu.

7. Implementació 1. Treballar en grups aquells temes, idees, continguts que, per un motiu o un altre interessin als alumnes. La finalitat és consensuar entre tots aquelles coses que es volen treballar i identificar les idees que més interessen als alumnes. 2. Les respostes a la pregunta inicial poden ser múltiples. 3. 4. Les fonts d’informació seran riques i variades i s’obtindran: 5. Internet (Webs de consulta per: context històric, biografies, imatges de les obres i tècniques artístiques utilitzades) Web Gallery of Art: https://www.wga.hu/ Web Museum: https://www.ibiblio.org/wm/


Edu365.cat: http://www.edu365.cat/eso/ artcyclopedia: http://www.artcyclopedia.com/

llibres (consulta d’enciclopèdies del fons bibliogràfic de la biblioteca) audiovisuals ( Summa Pictorica cd’s) Música (a partir de youtube) 6. S’ha de tenir un guió o pla de treball, cada grup va treballant un aspecte, però el resultat es posa en comú per tal que tot el grup participi del procés proposant canvis, idees, mancances, etc. 7. Els alumnes en tot moment seran conscients del caràcter interdisciplinar del projecte. 8. S’intentarà que les activitats tenguin un recorregut lògic. 8. Avaluació

1. L’avaluació de la realització del projecte (procés) i final es durà a terme a partir dels següents instruments: qüestionaris, carpeta d’aprenentatge. Aquests instruments ens ajudaran a valorar si l’aprenentatge és significatiu. 2. A cada sessió s’informarà a l’alumnat a quin punt es troba del seu procés d’aprenentatge. 3. Els alumnes comparteixen amb el professor l’elaboració dels objectius i dels criteris d’avaluació. 4. L’avaluació del treball en equip es farà a través de rúbriques específiques amb indicadors de la feina tant del grup com de la feina individual. 5. Es plantejaran activitats conclusives. 6. Es farà una graella amb uns indicadors negociats amb l’alumnat amb una qualificació que després es tindrà en compte a cada una de les matèries participants al projecte.

9. Eines TIC

S’utilitzarà el suport informàtic i mitjans audiovisuals.


Profile for antonia pol torres

PDI IES LLUCMAJOR- ARTISTES  

PDI IES LLUCMAJOR- ARTISTES  

Profile for badies
Advertisement