__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2019

JAARVERSLAG


Voorwoord

2

Ann Wynant Bestuurder-directeur AZ Jan Palfijn Gent


Terugblikken op een geslaagd jaar De voorbereiding op de kwaliteitsaudit NIAZ in december liep

Eind januari ontvingen we het schitterende nieuws dat ons

als rode draad doorheen 2019 in AZ Jan Palfijn Gent. NIAZ,

ziekenhuis een score van 97% haalde op alle gouden NIAZ-

kort voor Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg,

normen en we dus het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel voor de

ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop.

komende 4 jaar aan onze gevel mogen bevestigen. Een mooie

Het NIAZ-kwaliteitslabel garandeert patiënten, bezoekers

bekroning voor het harde werk.

en doorverwijzers dat het ziekenhuis een veilige en goed georganiseerde zorginstelling is.

3 Een internationale accreditering is uiteraard geen doel op zich, maar het heeft onze organisatie meer dan ooit in

Binnen een tijdsframe van 2 jaar bereidde ons ziekenhuis

beweging gezet naar een continu streven naar optimalisatie

de internationale accreditering voor. Er werd een stevig

en kwaliteitsverbetering. De Raad van Bestuur en de

kwaliteitskader uitgewerkt waarbij in alle geledingen van

directie is dan ook bijzonder trots op deze en vele andere

de organisatie een hoge standaard voor patiëntveilige en

verwezenlijkingen van onze medewerkers en artsen. Samen

kwaliteitsvolle zorg werd geïmplementeerd, getoetst en

zijn we tot uitzonderlijke prestaties in staat.

gecontroleerd via interne audits en quickscans. Tal van verbeterprocessen werden opgestart, specifieke vormingen en

In dit jaarverslag brengen we u graag enkele hoogtepunten

opleidingen werden geïntensifieerd en op elke afdeling werd

van 2019 onder de aandacht.

een kwaliteitsbord geïnstalleerd met aandachtspunten per dienst. In de week van 2 december werd ons ziekenhuis tijdens

Met hartelijke groeten

de NIAZ-audit getoetst op meer dan 2800 strenge normen. Ann Wynant Bestuurder-directeur


Hoogtepunten

4

Investering in gloednieuwe chirurgische robot p. 14-15 Nieuwe SPECT-CT scanner p. 18-19

Revolutionaire Coronatest zorgt voor opmerkelijke verhoging slaagkans ivf p. 16

Maart

Juni

Juli


Kwaliteitsaudit NIAZ p. 24-25

5

Nieuw sportcentrum

p. 20

Ziekenhuisnetwerk Gent officieel van start p. 32-33

September

November

December


Kerncijfers

82% vrouwen

GEMIDDELDE LEEFTIJD

41,5 jaar

6

153 artsen

887

studenten

57

vrijwilligers

1283

personeelsleden

15

verschillende nationaliteiten

17%

25%

legt (een deel van) zijn/haar woon-werktraject af met het openbaar vervoer

legt (een deel van) zijn/haar woon-werktraject af met de fiets

18% mannen


Betaalde FTE* in 2019 Procesoptimalisatie en datamanagement 17,51 FTE

Beleids- en beleidsondersteunende diensten Financieel-administratieve diensten

HR

13,27 FTE

Medisch korps

(artsen in opleiding) 3,44 FTE

33,24 FTE

Zorg- en zorgondersteunende diensten

49,13 FTE

TOTAAL

53,04 FTE

895,88 FTE

Paramedische diensten en patiĂŤntenbegeleiding

7

100,14 FTE

429,25 FTE

133,86 FTE

Zorgclusters

Facilitaire diensten 876

2017

*FTE: Full Time Equivalent

888

2018

AANTAL FTE

896

2019


Aantal erkende bedden per afdeling

GERIATRIE

HEELKUNDE

INTERNE GENEESKUNDE

KRAAMAFDELING

PAAZ

SP CARDIOPULMONAIR

SP NEUROLOGIE

SP PSYCHOGERIATRIE

KINDERAFDELING

INTENSIEVE ZORGEN

DAGVERPLEGING PSYCHIATRIE

PALLIATIEVE ZORGEN

8

TOTAAL

525 erkende bedden


Nieuwe artsen in 2019

Dr. Debels Heidi

Dr. Reynvoet Emmelie

Dr. Devuyst Lien

plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

abdominale heelkunde, colorectale en robotchirurgie

neus-, keel- en oorziekten

Dr. Wylleman Robbert

Dr. Alderweireldt Ann-Sophie

anatomo-pathologie

kinderziekten en neonatologie

9


Zorgcijfers Spoed Opnames

14 704

15 190

15 931

Consultaties 5 982

156 052

10

2017

144 939

6 158

2018

5313

2019

2017

VERZORGING + OPGENOMEN

2018

VERZORGING + NAAR HUIS

TOTAAL

156 052

134 129

consultaties

Dagziekenhuis Opnames

12 635

2017

2018

13 912

14 654

2019

2017

2019

2018

2019


TOTAAL

14 335 opnames

TOTAAL

Revalidatiediensten

Acute diensten Opnames

Verpleegdagen 75 366

Opnames

Verpleegdagen

105 845

PAAZ

verpleegdagen

Rechtstreekse opnames

78 898 69 662

12 925

13 457

27 431

27 441

27 016 465 410

786 698

2017

2018

544

13 005

2019

2017

2018

2019

2017

690

2018

Bevallingen

1184

2017

2019

2018

2019

2017

2018

IVF cycli

1 104

1211 1175

2019

1116

1125

inseminaties

met donorsperma

567

1093

met partnersperma

537

1 282 2017

2018

2019

2017

2018

2019

Terugbetaald door mutualiteit

eicelpuncties

701

terugplaatsingen ingevroren embryo’s

11


01

Klinische activiteit op een stevig fundament Inspelen op maatschappelijke zorgbehoeften door een volledig basis-specialistisch zorgaanbod te realiseren en door de uitbouw van topreferente expertisecentra op supra-regionaal niveau.

13


Realisaties

Investering in gloednieuwe chirurgische robot 14 Eind maart installeerde het AZ Jan Palfijn Gent de nieuwe Da Vinci model X, een gloednieuwe chirurgische robot. Bij de dienst Urologie wordt al meer dan 11 jaar gebruik gemaakt van robotchirurgie, het AZ Jan Palfijn Gent was hierin ook een absolute voorloper. In de urologie zijn er vrij veel ingrepen waarbij de operatierobot gebruikt wordt: in de eerste plaats bij oncologische ingrepen zoals radicale prostatectomie (= wegnemen van de prostaat), lymfeklieruitruiming

in het kleine bekken of retroperitoneaal, (partiĂŤle) nefrectomie (= verwijdering van de nier) voor tumoren, cystectomie (= blaasverwijdering). Daarnaast ook voor niet-oncologische urologische ingrepen zoals Millin-prostatectomie voor grote prostaatadenomen (= groeien van de prostaat), colpopromontoriopexie (= behandeling van blaasverzakkingen), operaties aan nierbekken en ureters (= urineleiders) (o.a. nierenbekkenplastie(k) bij junctiestenose) en benigne aandoeningen van de nieren.


15


Revolutionaire Coronatest zorgt voor opmerkelijke verhoging slaagkans ivf Het AZ Jan Palfijn Gent paste vóór de zomer al de gloednieuwe Coronatest bij ivf toe bij enkele tientallen patiënten. Met de test verdubbelt de kans op een zwangerschap. De eerste zwangerschappen na zo’n Coronatest waren eind juni al een feit. AZ Jan Palfijn Gent is, naast UZ Brussel, het enige ziekenhuis in Vlaanderen dat zo’n test kan aanbieden in haar ivf-centrum. Fertiliteitsexperten dr. Decleer en prof. dr. Osmanagaoglu bieden de test standaard aan en dienden ook al een aanvraag voor terugbetaling door de sociale zekerheid in.

16


17

Rapid Recovery Fragility Fracture programma voor het eerst in AZ Jan Palfijn Gent Het AZ Jan Palfijn Gent startte met een uniek programma waarbij de zorg voor oudere patiënten met een heupfractuur multidisciplinair en gestructureerd wordt aangepakt. Het Rapid Recovery™ Fragility Fracture programma zorgt ervoor dat deze patiënten een optimale en veilige zorg krijgen waardoor de kwalitatieve levensverwachting toeneemt, er minder complicaties zijn na de operatie en ze minder lang in het ziekenhuis moeten verblijven. Het AZ Jan Palfijn Gent is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat het Rapid Recovery™ Fragility Fracture programma heeft lopen.


18


19

Nieuwe SPECT/CT-scanner Tijdens de zomer werd een nieuwe SPECT/CT-camera geïnstalleerd op de dienst Isotopen in AZ Jan Palfijn. De oude gamma-camera Philips Axis werd vervangen door een SPECT/CT-scanner van het type GE NM/CT 870 DR. Samen met de bestaande SPECT/CT-scanner Philips Brightview XCT beschikt ons ziekenhuis zo over 2 SPECT/CT-scanners die complementair zijn in hun gebruik zodat een breed scala van toepassingen

kan gebeuren. De nieuwe scanner heeft een hogere beeldkwaliteit bij SPECT-opnames dan de vorige camera. Dit komt de detectie van kleine letsels ten goede. De duur van de beeldopnames is korter, wat het patiëntcomfort verhoogt. Bovendien gaat het om een hybride model, dat in één toestel zowel een gammacamera (SPECTopnames en planaire scintigrafieën) als een diagnostische CT-scan bevat.


20

Nieuw Sportcentrum Op 1 september startte ons ziekenhuis met een gloednieuw Sportcentrum. Het Sportcentrum is uniek in zijn soort omdat het hoogkwalitatieve sportgeoriĂŤnteerde zorg aanbiedt op maat van de sporter met tariefzekerheid. Het sportcentrum biedt preventieve sportmedische onderzoeken, sportmedische keuringen, verschillende inspanningstesten en diagnostiek/ onderzoek en behandeling van sportblessures en begeleiding naar sporthervatting na blessures.


21

TACTIC-Project Beweging op maat bij kankerbehandeling AZ Jan Palfijn Gent ontving samen met de Universiteit Gent, AZ Sint-Lucas en AZ Oudenaarde financiering van de Stichting tegen kanker om een project rond lichaamsbeweging tijdens en na een kankerbehandeling te ontwikkelen. Het lijkt contradictorisch – mensen met de diagnose kanker laten sporten– maar fysieke activiteit heeft wel degelijk een positief effect op de levenskwaliteit van kankerpatiënten en kan er zelfs voor zorgen dat sommige bijwerkingen minder voorkomen of minder ernstig zijn. Het TACTIC-project dat de deelnemende ziekenhuizen indienden moet alle kankerpatiënten sensibiliseren en motiveren om meer te bewegen tijdens en na de behandeling via beweegvoorschriften op maat van elke patiënt.


02

De veiligste en beste zorg voor onze patiĂŤnten Een referentie zijn als kwaliteitsbewust en patiĂŤntveilig ziekenhuis.

23


Onze internationale accreditering is het resultaat van twee jaar voorbereiding waarbij een stevig kwaliteitskader werd uitgewerkt in alle geledingen

24

van de organisatie waarbij een hoge standaard

voor patiëntveilige en kwaliteitsvolle zorg werd

geïmplementeerd. Een accreditatie is voor ons geen doel op zich of een eindpunt, maar vormt wel een

leidraad en anker om te blijven inzetten op veilige en kwaliteitsvolle zorg en continue verbetering. Dr. Bruno Heyndrickx, hoofdarts


25

Internationaal kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum

AZ Jan Palfijn mag het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel van 2020 tot en met 2024 aan de gevel bevestigen. Ons ziekenhuis behaalde een uitmuntende score van 97% op alle gouden NIAZ-normen.


03

Financieel gezond Een cultuur creĂŤren waarin elke medewerker en arts permanent een rol opnemen in het uitbouwen van een gezonde financieel-economische structuur.

27


28

Artsenkrant, 26 april 2019

“Preventieve aanpak bij geldproblemen�


Forfaitaire facturatie Sinds 1 januari 2019, is de forfaitaire facturatie van honoraria van gestandaardiseerde zorg van toepassing. Dat betekent dat eenzelfde ingreep in alle ziekenhuizen in BelgiĂŤ, aan eenzelfde honorarium gefactureerd wordt. De invoering van de zogenaamde laagvariabele zorg viel samen met de implementatie van een nieuw tarificatie-facturatiepakket. Dat was een grootschalig project dat leidde tot een nauwkeurigere en volledigere aanrekening van verblijven en prestaties. Dankzij dat project werd de inbreng van prestaties volledig gedigitaliseerd. Het verfijnen van de opvolging van budgetten en het verhogen van de betrokkenheid van de diverse diensten in dat proces is een permanent aandachtspunt. In het kader van de opvolging van de begroting, werden de budgethouders nauwer betrokken bij de toetsing van de begroting ervan aan de reĂŤle kosten.

29


04

Samen met anderen Zorgnetwerken uitbouwen, waarin ons ziekenhuis een volwaardige positie inneemt en waarbij onze sterkten ten volle tot uiting komen.

31


32

Met de steun van alle stakeholders ben ik ervan overtuigd dat we in Gent en Oudenaarde over een paar jaar een van de sterkste zorgnetwerken in ons land zullen hebben. Daniël Termont, voorzitter ZNG


Vanuit Ziekenhuisnetwerk Gent participeert AZ Jan Palfijn in de eerste lijn zorgraad Gent Centrum en werken we actief mee aan de realisatie van geïntegreerde zorg tussen eerste en tweede lijn. Ann Wynant, bestuurder-directeur AZ Jan Palfijn Gent

Ziekenhuisnetwerk Gent officieel van start

Het UZ Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Oudenaarde en AZ Jan Palfijn Gent dienden in oktober een vernieuwde officiële erkenningsaanvraag in voor de vorming van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk Gent. De Vlaamse Overheid keurde het nieuwe Ziekenhuisnetwerk Gent (kortweg ZNG) in 2020 definitief goed. De vier ziekenhuizen stemmen hun medisch aanbod onderling op elkaar af, verwijzen patiënten door naar specialistische diensten en creëren schaalvoordeel bij ondersteunende dienstverlening. Finaal ontvangt de patiënt de best mogelijke zorg dicht bij huis.

33


CHARTER VAN HET BELGISCHE TRANS*/INTER* PSYCHO-MEDISCH-SOCIAAL NETWERK

34

Deontologie en engagement van de instellingen en partners in het Netwerk: ` Vriendelijk onthaal als algemene regel ` Onthaal aan de receptie en in de wachtzaal ` Geen psychiatrisering noch pathologisering van de transidentiteit of van het intersekse karakter ` Kwaliteitszorg Daarnaast zal iedere professional die zich inzet voor het Netwerk aangepaste vorming krijgen, specifiek gericht op het onthaal van transgender en intersekse personen en medische vorming (hormonale therapieĂŤn, chirurgische ingrepen) volgens specialisatie en functie van de updates. Gedaan op maandag 13 mei 2019 te Gent

AZ Jan Palfijn Gent Mevr. Ann Wynant, bestuurder-directeur

Genres Pluriel ASBL


AZ Jan Palfijn Gent ondertekent als eerste Vlaamse ziekenhuis het transgender- en interseksecharter Op maandag 13 mei ondertekenden we als eerste Vlaamse ziekenhuis het charter van het Belgische Trans*/Inter* psycho-medisch-sociaal Netwerk. Dat netwerk werd opgericht door Genres Pluriels in functie van transgender en intersekse personen in BelgiĂŤ. Terwijl een transgender persoon een genderidentiteit heeft die niet overeenkomt met zijn of haar biologische geslacht, zijn intersekse personen mensen die geboren zijn met geslachtskenmerken (zoals chromosomen, geslachtsorganen of zelfs hormonale structuur) die niet volledig overeenkomen met de mannelijke of vrouwelijke categorieĂŤn, of tegelijkertijd behoren tot beide. Het netwerk verwijst transgender en intersekse personen enkel door naar zorgverleners die opgeleid zijn om op een respectvolle en niet-pathologiserende manier met hen om te gaan.

35


05

Onze medewerkers en artsen mee aan het roer Inzetten van competente en geĂŤngageerde medewerkers en artsen, die onze waarden dagelijks uitdragen en uiting geven aan excellente en patiĂŤntgerichte zorg.

37


Competenties versterken Inzetten op versterken van competenties via opleiding, ondersteuning en intervisie Leiderschapstraject voor leidinggevenden Coaching en wandelcoaching

38

Doorgedreven trainingen in functie van kwaliteit en het behalen van de NIAZ-accreditatie Specifieke vormingen per dienst en afdeling In-house skillslab voor interne vormingen E-learnings ...

Referentiebewijs inclusieve onderneming


Pensioenfeestjes

Personeelsacties die motiverend en verbindend werken

39

Het sportcomité presenteert

T BREI E H

Z

QUI

N

Attentie voor Dag van de Medewerker

VAN

V2

N PA L F I J

.0

N

Onthaaltraject nieuwe medewerkers

JA

december 2019 Quiz “Wie wordt donderdag het brein19van Jan Palfijn?” 18u30

Restaurant AZ Jan Palfijn

Schrijf je in met een ploegje van maximaal 6 collega’s of artsen.


Jobevents

Teamtrainingen

Jobtaste

40

Nieuwjaarsfeest

StudentencafĂŠs

Week van het welzijn: expo, workshops, infosessies, enz. rond alle aspecten van mentaal en fysiek welzijn


Week van de mobiliteit: gratis fietsonderhoud

Sport op het werk (pilates, yoga, tafeltennis, ...)

41 Onze vrijwilligers in de bloemetjes met een vrijwilligersfeest en attentie tijdens Dag van de Vrijwilliger en Week van de Vrijwilliger

... en zoveel meer!


06

Een sterk imago waar we trots op zijn Grotere visibiliteit en erkenning bewerkstelligen.

43


Palfijn Nieuws

44

Medisch magazine voor huisartsen Focus op de medische speerpunten van AZ Jan Palfijn Gent, boeiende cases van arts-specialisten en het opleidings- en symposiumaanbod.

Per kwartaal verspreid naar meer dan 3 000 huisartsen


Symposia

45

Belgisch Psycho-Medisch-Sociaal Trans- en Inter-netwerk

Hereditair angio-oedeem

maandag 13 mei 2019

donderdag 16 mei 2019

Nieuw sportcentrum AZ Jan Palfijn Gent

Rapid Recovery Fragility Fracture (RRFF)

donderdag 5 september 2019

zaterdag 21 september 2019

Medische beeldvorming en isotopen

Innovatie en robotica in de orthopedie

zaterdag 5 oktober 2019

donderdag 7 november 2019


Campagnes en evenementen Dag van de Zorg 17 maart 2019 Tijdens de Dag van de Zorg ontdekten talloze bezoekers ons ziekenhuis. Dankzij de inzet van heel wat medewerkers werd het een boeiende en prachtige dag die in het teken stond van “het breinâ€?. Verwonderde blikken in onze hoogtechnologische Medische Beeldvorming, aandachtige luisteraars bij de lezingen en veel lachende gezichten bij de interactieve info- en doestanden. Aan de jobstand konden geĂŻnteresseerden al meteen een eerste verkennend sollicitatiegesprek voeren en de kleinste bezoekertjes genoten van grime, ballonnen en animatie.

46

Levensloop 27 & 28 april 2019 De medewerkers van AZ Jan Palfijn liepen of wandelden onafgebroken gedurende 24 uur tijdens Levensloop 2019. Aan onze stand kon je terecht voor pannenkoeken en warme dranken. De opbrengst ging volledig naar kankeronderzoek.


Obesity Awareness Campaign mei 2019 Obesitas of overgewicht is een groeiend probleem in onze maatschappij. 20% van de bevolking heeft een BMI boven de 30. 550 000 Belgen zijn zelfs morbide obees of hebben een ernstig overgewicht met een BMI hoger of gelijk aan 40. In mei 2019 zette het Centrum Gewichtszorg zich actief in om iedereen bewust te maken van de gevaren van overgewicht. De sensibiliseringscampagne werd afgesloten met een infodag waarbij de verschillende risico’s in kaart werden gebracht door arts-specialisten en de aanpak van het Centrum Gewichtszorg werd voorgesteld. Het Centrum Gewichtszorg van AZ Jan Palfijn Gent, onder leiding van dr. Van Vlodrop (op de foto rechts), staat met haar multidisciplinaire aanpak en ondersteuning kwalitatief aan de top in België. Persoonlijke begeleiding is immers essentieel voor langetermijnresultaten.

47

Griepvaccinatiecampagne

74%

vaccinatiegraad

Dankzij een doorgedreven sensibiliseringscampagne werd de griepvaccinatiecampagne in ons ziekenhuis in 2019 afgesloten met een couverture van 74%. Dat is opnieuw beter dan 2018. Op die manier beschermen zorgverstrekkers niet enkel zichzelf en hun huisgenoten, maar vooral ook onze patiënten. Zo ontstaat ook groepsimmuniteit. Het griepvirus is immers dodelijk. Elk jaar sterven in België 1.000 mensen aan de griep. Dankzij de ruime sensibilisering en het gratis aanbieden van het vaccin laten elk jaar steeds meer personeelsleden en artsen zich vaccineren.


Lezingen en infodagen

Infoavonden borstkanker diabetes materniteit en zwangerschap obesitas

48

valpreventie

Infoavond Bricker Stoma

Gewichtszorg bij kinderen (picknick)


Wereldlichtjesdag

49

Vormingstrajecten geriatrie drugs tijdens zwangerschap

Dag Tegen Kanker


Lezing HPV en baarmoederhalskanker

Functionele binding Cremec ...

Dag van de Stem

50


Is er een dokter in de zaal? Philippe Geubels strijkt neer in AZ Jan Palfijn Gent In augustus 2019 vonden in ons ziekenhuis verschillende opnames plaats voor de tweede serie van het komisch medisch TV-programma Is er een dokter in de zaal? met stand-up comedian Philippe Geubels. Voor het programma onderging Geubels, geheel vrijwillig uiteraard, een zestal tests. Dr. Ben Corteville, cardioloog, dr. Marleen Smet, endocrinoloog, dr. Annelies Van Erck, sportarts, dr. Steven Sas, gastro-enteroloog en dr. Julie Catteeuw, pneumoloog, begeleidden de testen en voorzagen de komiek van medisch advies. Het resultaat was te zien op tv-zender EĂŠn in maart en april 2020.

51


In de pers Zorg & Techniek, april-mei-juni 2019

“Ik wil graag meer visibiliteit voor onze technische dienst”

52

Nieuwsblad, 8 juni 2019

“Laat je hart gratis screenen”


De Morgen, 11 juni 2019

“Als elke hap een topprestatie is.” Gewichtszorg bij kinderen.

Nieuwsblad, 6 september 2019

“Opnieuw beginnen met sporten? Ga eerst eens langs bij de dokter”

De Standaard, 6 september 2019

“Sporten? Ga eerst langs bij dokter”

53


Sociale media

54

2 761 volgers

4 475

334 volgers

volgers

NIEUW! Sinds 6 december 2019 zijn we ook te vinden op Instagram! @janpalfijngent


Facebook fb.com/janpalfijngent

DECEMBER

2 761

126 berichten IN 2019

JANUARI

2 003

VAN 2 003 NAAR

2volgers 761

55

HOOGSTE BEREIK OP 26 DECEMBER

26 902 mensen bereikt


AZ Jan Palfijn Gent • Jaarverslag 2019 Verantwoordelijke uitgever: dhr. Rudy Coddens, voorzitter Redactie, concept en opmaak: dienst Communicatie, AZ Jan Palfijn Gent Fotomateriaal: AZ Jan Palfijn Gent, Beeldcollectief, Rawpixel

Watersportlaan 5 - 9000 Gent T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42 info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

Profile for AZ Jan Palfijn Gent

AZ Jan Palfijn Gent: Jaarverslag 2019  

AZ Jan Palfijn Gent: Jaarverslag 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded