Page 1

KOEPEL / BELEID

JAARVERSLAG 2015


3

INHOUD KOEP EL / BEL EID

INHOUD

KOEP EL / BEL EID

1.

VOORWOORD VOORZITTER

P.4

2.

INLEIDING

P.5

3.

2015 – 2025: ZORGSTRATEGIE

P.6

4.

2015 – 2020: BELEIDSPLAN EN ACTIEPUNTEN VERPLEEGAFDELINGEN

P.9

5.

2015: JAN PALFIJN, OPEN VOOR PUBLIEK

P.12

Avond voor de huisartsen Dag van de zorg Open bedrijvendag Van kop tot teen, een blik op onze alomvattende medische expertise Jan Palfijn feest Kinderdagverblijf Kobe en Nanou, eerste stap naar zorgboulevard op site Trendy koffiebar en winkelruimte, een rustpunt om te genieten

6.

BESTUURSORGANEN

ZOR G T R A JEC T VA N DE PAT IEN T 7.

WELKOM

8.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

9.

KWALITEIT & VEILIGHEID

10.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

ZOR G T R A JEC T MEDE W ERK ER - A R T S 11.

WELKOM

12.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

13.

KWALITEIT & VEILIGHEID

14.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

P.17


4

1. V O OR W O ORD V O OR Z I T T ER - KOEP EL / BEL EID

VOORWOORD A Z JAN PALFIJN JA ARVERSL AG 2015

De afgelopen jaren heeft het AZ Jan Palfijn Gent volop geïnvesteerd in de volledige reconversie van het ziekenhuis. In 2015 was het dan ook hoog tijd om, na de bakstenen, de zorgstrategie aan te passen aan de nieuwe omgeving. Het ziekenhuis wil een doorstart realiseren naar een inhoudelijke optimalisatie, rekening houdend met de uitdagingen van deze tijd en het nieuw samenwerkingsmodel voor ziekenhuizen waar de Vlaamse en federale overheden op aandringen. We willen verder bouwen aan de toekomst van het AZ Jan Palfijn Gent. De kleinschaligheid van het ziekenhuis willen we ten volle uitspelen als een troef, waarbij we het ziekenhuis profileren als een instelling op mensenmaat. Daarnaast is het zaak om zo snel mogelijk de vruchten te plukken van de nieuwe infrastructuur en moderne medische

Het ziekenhuis zal ook meer samenwerken met andere

uitrusting. Inzetten op de toekomst, is voor het AZ Jan Palfijn

ziekenhuizen en zorginstellingen zodat er win-win-relaties

Gent inzetten op kwaliteit in al zijn aspecten én een passende,

ontstaan die de patiënten én de instellingen ten goede komen.

positieve kwaliteitsperceptie realiseren bij patiënten en bij

Jan Palfijn Gent bestendigt ook de topexpertise binnen

de huisartsen als doorverwijzers.

bepaalde disciplines zoals IVF, het foniatrisch centrum, moeder- en kindzorg, etc. Waar aangewezen kan deze

Om de gepaste antwoorden te vinden op deze uitdagingen,

topreferente zorg verder worden uitgebouwd via samen-

werden door het directieteam, de bestuurder-directeur en

werkingen zoals bij het zorgprogramma oncologie.

het bestuur, in nauw overleg met de artsen en de medische raad, enkele toekomstprojecten voor AZ Jan Palfijn Gent

Afgelopen jaar was dus het jaar van de herbronning van

uitgetekend.

de zorgstrategie van het AZ Jan Palfijn Gent. De komende periode zal dan ook belangrijk zijn om deze zorgstrategie

Zo zal de basiszorg met, onder meer, de reeds sterk ont-

samen om te zetten naar de praktijk, en de vruchten te

wikkelde Geriatrische zorg en revalidatie verder geoptima-

plukken van de vele investeringen die gebeurden in het

liseerd worden. Gezien de evolutie in de medische zorg zal

ziekenhuis. Ik kijk er alvast naar uit om deze uitdagingen aan

daghospitalisatie steeds belangrijker worden. Daarom wordt

te gaan en het AZ Jan Palfijn Gent verder uit te bouwen tot

ook gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het chirurgisch

een modern ziekenhuis, niet alleen in stenen, maar ook op

en niet-chirurgisch dagziekenhuis. Er is ook blijvende aan-

vlak van zorg. Samen met alle medewerkers en betrokkenen

dacht voor alle acute disciplines waarin een goed werkende

van ons ziekenhuis maken we er een plek van waar iedereen

spoeddienst en MUG essentieel zijn.

kan genieten van persoonlijke, kwaliteitsvolle zorg. Rudy Coddens Voorzitter


5

2. INL EIDING - KOEP EL / BEL EID

INLEIDING

Met veel trots presenteren wij ons jaarverslag; drie delen

De vele inspanningen die worden geleverd om de kwaliteit van

die samen één verhaal vertellen: het beleid, de patiënt en de

de zorg te garanderen, werden ook opgemerkt door de Zorg­

medewerker/arts. De drie pijlers waar we ook de komende

inspectie en bleken uit de mooie resultaten die het zieken-

jaren continu op verder bouwen.

huis kon voorleggen bij het Vlaams indicatorenproject inzake borstkanker en bij de studie over heupprothesen.

Het bestuur en de directie onderschreven een beleidstekst getiteld ‘Zorgstrategie 2015-2025’ die een antwoord biedt op

Nieuwe technologie en het uitbouwen van specialisaties trek-

de huidige en toekomstige zorgbehoefte in de regio en werd

ken ook nieuwe artsen en medewerkers aan. Het ziekenhuis

uitgewerkt met oog voor zowel de marktbehoefte als de rol die

zet daarbij extra in op een onthaaltraject op maat en gepaste

het ziekenhuis kan spelen om in de zorgbehoefte te voorzien.

loopbaanbegeleiding zodat ieders talenten ondersteund en

Binnen het departement Zorg worden, met de focus op 2020,

ontwikkeld worden. De efficiënte infrastructuur en aangename

verpleegkundige beleidsplannen uitgewerkt waarbij zorg op

werkomgeving zorgen voor een frisse wind en positieve uit-

maat van de patiënt centraal staat. In deze plannen wordt

straling die merkbaar is in alle aspecten van het ziekenhuis .

het werken met indicatoren, controlesystemen en verbeter‑ trajecten ingebed. Een noodzakelijke voorwaarde om de zorg-

Het AZ Jan Palfijn Gent wil niet alleen een open huis zijn,

strategie waar te maken, is het creëren van een omgeving

maar ook een warme omgeving voor alle patiënten, mede-

waarin de zorg door middel van samenwerking en netwerking

werkers en artsen. Een plek waar kwaliteitsvolle zorg wordt

verder kan wordt ontplooid.

geboden in overleg met de patiënten. Een modern ziekenhuis dat actief samenwerkt met andere zorginstellingen, huis­

We gaan daarbij de permanente uitdaging aan om, bij het aan-

artsen en dienstverleners.

bieden van kwalitatieve en toegankelijke zorg, het evenwicht te vinden tussen warme zorg en state-of-the-art-technologie.

Namens het directiecomité danken wij alle medewerkers,

Daarbij investeert het ziekenhuis ook in medewerkers, artsen

vrijwilligers, artsen en de bestuurders voor de inzet en de

en nieuwe technieken om excellente zorg te kunnen bieden

steun om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en

aan alle patiënten.

blijvend de plannen waar te maken.

De patiënten genieten ook van een betere omkadering door de vernieuwde werking van onder meer de dienst Patiënten­

Veel leesplezier

administratie en de Sociaal Administratieve Cel, door de optimalisatie van de werking van de Sociale Dienst en de

Marleen Porto-Carrero

verruiming van het Preoperatief Consult.

Bestuurder-directeur


6

3. 2015 – 2025: ZOR G S T R AT EGIE - KOEP EL / BEL EID

OPEN, TOEGANKELIJK & K WALITEIT S VOL NE T WERK ZIEKENHUIS: JAN PALFIJN GENT GEEF T EEN ANT WOORD OP DE VER ANDERENDE ZORGBEHOEF TE ZORGSTRATEGIE 2025: De visietekst met als titel “zorgstrategie 2025” bouwt verder op het zorg­strategisch

BASISSPECIALISTISCH ZIEKENHUIS MET LOKALE REKRUTERING

plan en zet de krijtlijnen uit voor de toekomst. Bij de uitwerking werd zowel rekening gehouden met de

De grote meerderheid van de patiënten, zo’n 64%,

marktbehoeften als met de rol die het ziekenhuis kan

is afkomstig uit Gent en zijn fusiegemeenten. Een kleine

spelen om hieraan tegemoet te komen. Het AZ Jan

5% is afkomstig uit West-Vlaanderen. De andere provincies

Palfijn Gent profileert zich daarbij als een algemeen

vertegenwoordigen een kleine 3% voor verblijvende

ziekenhuis en tweedelijnsvoorziening in zijn invloeds-

patiënten en patiënten voor een dagopname, en 4,5% voor

gebied. Het ziekenhuis zal bij de verdere ontwikkeling

de ambulante raadplegingen.

van zijn activiteiten focussen op groei vanuit de eigen sterktes en het opzetten van doelgerichte samenwerkingen.

Herkomst patiënten afkomstig uit Groot-Gent (data 2014)

6%

3% 1%1% 62% Gent 8%

6%

Ledeberg & Gentbrugge

7% Sint-Amandsberg 6% Wondelgem

6%

6% Mariakerke 6% Drongen

7% 62% 8%

3% Oostakker 1%

Sint-Denijs-Western & Afsnee

1% Zwijnaarde 0%

Desteldonk, Mendonk, Terdonk & St.Kruis Winkel


7

Op basis van het aantal bedden, artsen en opnames, vormt het AZ Jan Palfijn Gent het kleinste ziekenhuis binnen Gent.

VERDERE ONTWIKKELING BASISZORG: BESTAANDE DIENSTEN CONSOLIDEREN

Deze kleinschaligheid maakt het mogelijk een open en persoonlijke zorgverlening aan te bieden. Het ziekenhuis

Het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het

kan zich profileren als instelling met een menselijke schaal.

zieken足huis is doorgroeien vanuit de eigen sterktes. Samen

Naast de lokale rekrutering is ook het profiel van een

met de ontwikkeling van transmurale samenwerkings足

basisspecialistisch ziekenhuis typerend voor het AZ Jan

verbanden, moet de verdere ontplooiing van basiszorg,

Palfijn Gent. Dit wordt weerspiegeld in een evenwichtige

met doorgedreven expertise binnen welbepaalde domeinen,

verdeling aan opnames inwendige Geneeskunde en opnames

leiden tot een performant netwerkziekenhuis.

Heelkunde, een licht overwicht voor Heelkunde in het

Dit engagement werd reeds aangegaan door de goedkeuring

daghospitaal en een groot overwicht voor Inwendige

van het zorgstrategisch plan. Het AZ Jan Palfijn Gent bouwt

Geneeskunde wat betreft het aantal verpleegdagen.

hierop verder door strategische doelstellingen uit te werken tot concrete operationele doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn (1) de versterking van het medisch korps binnen een aantal disciplines en het verder uitbouwen van de inter足 disciplinaire samenwerking en subspecialisatie, (2) door足 gedreven samenwerkingen, bijvoorbeeld voor radiotherapie, in combinatie met toenemende activiteit en expertise rond oncologische zorg binnen het ziekenhuis en (3) blijvende progressie in de topexpertise op het vlak van onder andere IVF.

2014

primaire opnames klassiek

opnames dag

verpleegdagen

inwendige

33,3%

31,9% 53,3%

heelkunde

34,2%

43,7% 16,3%

gynaecologie/verloskunde 16,4%

15,4%

7,4%

pediatrie

10,4%

0,2% 2,9%

fysiotherapie

0,1%

6,6% 3,5%

psychiatrie

3,6%

0,1% 14,0%

restgroep

0,4%

2,0% 0,2%

intensieve zorgen

2,4%


8

DOELGERICHT SAMENWERKEN De samenwerking tussen ziekenhuizen onderling of tus-

3. Topreferente zorg wordt gerealiseerd door de uit-

sen het ziekenhuis en andere zorgverstrekkers binnen een

bouw van Gentse samenwerkingsverbanden zoals zorg­

bepaalde regio, zal in de toekomst gerealiseerd worden via

programma’s oncologie en cardiologie. Tertiaire pathologie

zogenaamde regionale ziekenhuisnetwerken.

wordt doorverwezen naar het UZ Gent.

Op basis van afstand kan het AZ Jan Palfijn Gent met een groot aantal ziekenhuizen binnen Oost- en West-Vlaanderen samenwerken. Bij de keuze om al dan niet samen te werken,

BESLUIT

hanteert het ziekenhuis drie belangrijke basisprincipes die binnen elke samenwerking moeten worden gegarandeerd:

Het AZ Jan Palfijn Gent evolueert mee in een veranderende

1. Basisspecialistische zorg wordt door elk ziekenhuis

omgeving. Rekening houdend met de financiële realiteit

aangeboden. Hierin groeit het AZ Jan Palfijn Gent vanuit

worden duidelijke keuzes gemaakt voor kwaliteit en in het

de eigen sterktes, wordt de kleinschaligheid als een troef

belang van de patiënt. Het ziekenhuis zal de eigen sterktes

gezien en wordt er gefocust op de zorgbehoeften van de

verder ontwikkelen en samenwerken met andere instellingen

Gentse bevolking.

en zorgverstrekkers waar nodig. Op die manier krijgen meer

2. Geriatrie en revalidatie zijn speerpunten voor het

mensen toegang tot de beste zorg.

AZ Jan Palfijn Gent. Het is de ambitie van het ziekenhuis om uit te groeien tot een referentiecentrum binnen de Gentse regio.


9

4. BEL EID S P L A N V ERP L EEG A F DEL INGEN - KOEP EL / BEL EID

SAMEN OP WEG NA AR EEN PROFESSIONEEL VERPLEEGKUNDIG BELEID

Het nieuwe verpleegkundig beleidsplan legt de kracht-

Het plan impliceert een continu proces waarbij evaluaties

lijnen van de werking vast voor de komende vijf jaar.

en verbeteringen worden nagestreefd en waarin de patiënt

Deze krachtlijnen bepalen hoe het verpleegkundig

centraal staat.

departement verder zal groeien en evolueren binnen

Dit plan bestaat uit drie pijlers:

een ruimere ziekenhuiscontext. Het biedt de verpleeg­

De implementatie van een managementmodel

afdelingen een kapstok voor hun afdelingsbeleids-

voor excellente zorg.

plannen en dient als toetssteen om jaarlijkse evaluatie

De integrerende verpleegkunde als leidraad.

en bijsturingen mogelijk te maken.

Lean manufacturing en lean leadership.

PIJLER 1: EEN MANAGEMENTMODEL VOOR EXCELLENTE ZORG Het kwadrantmodel waarop het beleidsplan is gebaseerd, vertrekt vanuit vijf managementgebieden en vier resultaatsgebieden. Deze negen gebieden brengen de verpleegkundige organisatie van het AZ Jan Palfijn Gent in kaart. Op basis van een SWOT-analyse werd de opdracht voor de verpleegafdeling als volgt bepaald: Het realiseren van kwalitatieve, veilige patiëntenzorg met oog voor de patiënt, voor patiëntenrechten en ethiek. Het beheer en de coördinatie van de zorgactiviteiten, rekening houdend met de strategische visie en financiële context, en in nauwe samenwerking met alle actoren. Het opnemen van ziekenhuisbrede projecten, gekaderd in het zorgdepartement.


10

Het AZ Jan Palfijn Gent wil daarbij…

worden daarbij zo veel mogelijk geëlimineerd. Value wordt in

streven naar continue verbetering,

deze filosofie gedefinieerd vanuit het standpunt van de klant

kwaliteit bieden, dit is de sleutel voor

als datgene waarvoor hij bereid is te betalen.

patiëntentevredenheid, respectvol en loyaal zijn,

De “value stream” bestaat in het ziekenhuis uit de acties en

medewerkers bewustmaken van hun aandeel

handelingen die worden uitgevoerd om tot een betere zorg-

in een positief imago van het ziekenhuis,

verlening te komen, en zo waarde creëren. Lean Leadership

openheid en transparantie nastreven.

binnen het Zorgdepartement moet de hoofdverpleegkundige extra kracht geven om een duidelijk beeld te vormen van de

Het AZ Jan Palfijn Gent kiest in dit kwaliteitsverhaal voluit voor

toekomst en zijn of haar mensen actief te laten deelnemen

de NIAZ-accreditatie. Deze accreditatie vormt de hoeksteen

aan de ontwikkeling en realisatie van het afdelingsbeleidsplan.

in het streven naar kwaliteit, correctheid en eenduidigheid, zowel binnen het verpleegkundig departement als op de andere diensten. Het behalen van deze accreditatie is dan ook een prioriteit voor de verpleegafdelingen. Het is een uit­

NEGEN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN, RICHTBAKENS VOOR HET BELEID

dagende opdracht die de inzet vraagt van veel medewerkers uit verschillende afdelingen. De komende jaren is het dan ook

Het ziekenhuis definieerde negen strategische doelstellin-

een hoofddoel om de afdelingen maximaal te ondersteunen

gen voor 2020 die de organisatie op het goede spoor moeten

bij de realisatie van hun jaaractieplannen, zodat samen de

zetten om de primaire doelstelling te behalen. Zowel op vlak

accreditatie voor het ziekenhuis kan worden behaald.

van leiderschap, strategie en beleid, medewerkers, middelen en processen wordt actie ondernomen om tegen 2020 een sterk kader neer te zetten.

PIJLER 2 : INTEGRERENDE VERPLEEGKUNDE ALS LEIDRAAD

De strategische doelstellingen: 1. Een sterke verpleegkundige organisatie met

Het ziekenhuis volgt de visie van de integrerende verpleeg-

een duidelijk beleid. (leiderschap)

kunde. Hierin staat de patiënt centraal en is hij naast zorgont-

2. Initiatieven uitbouwen om de besluitvaardigheid

vanger ook zelf een belangrijke partner in zijn herstelproces.

van de medewerkers in het Zorgdepartement te

De verpleegkundige neemt als expert de coördinatie van de

ondersteunen. (leiderschap)

totaalzorg voor de hem toegewezen patiënten op zich. Op die

3. Een performant leiderschap realiseren op alle niveaus

manier vormt hij of zij een belangrijke schakel in het zorgproces

van de verpleegkundige organisatie. (leiderschap)

en fungeert hij als aanspreekpunt voor andere actoren die

4. De verpleegkundige visie die leidt tot een

betrokken zijn in de zorg voor deze patiënten.

kwaliteitsvolle patiëntenzorg overal implementeren.

Dit systeem vereist een sterke ondersteuning en coaching

(strategie en beleid)

van de verpleegkundigen door de hoofdverpleegkundige om

5. Het verpleegkundig beleid en de strategie afstemmen

zich professioneel verder te ontwikkelen. De hoofdverpleeg­

op de doelstellingen van de organisatie en deze concreet

kundige moet de afdeling dan ook als een manager aansturen

en meetbaar maken. (medewerkers)

om het beste uit zijn verpleegkundigen te halen. Deze werk-

6. Een performant personeelsbeleid realiseren,

wijze moet bijdragen aan het doel om een betere, gestructu-

rekening houdend met competenties en

reerde en uitgebouwde zorg voor de patiënt te creëren.

loopbaanplanning van medewerkers. (medewerkers) 7. Het medewerkersmanagement aangrijpen als bouwsteen voor een lerende organisatie. (medewerkers)

PIJLER 3 : LEAN MANUFACTERING EN LEAN LEADERSHIP

8. De beleidsdoelstellingen, -keuzen en –prioriteiten vertalen in een beleid van materiële middelen. (middelen) 9. Een efficiënte en effectieve aanpak van de zorgvraag

Lean Manufacturing is een managementfilosofie binnen het

van de patiënt en diens familie vanuit een kwaliteitsvol

operations management die erop gericht is om maximale

perspectief. (processen)

waarde (value) te realiseren met zo weinig mogelijk verspilling. Overbelasting en activiteiten die geen “value” genereren


11

32 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN: CONCRETE EN MEETBARE MIJLPALEN Om het beleidsplan hanteerbaar te maken, werden de strategische doelstellingen uitgesplitst in 32 verschillende operationele doelstellingen die in de volgende vier jaar moeten worden behaald. Deze doelstellingen bieden de afdelingen concrete werkpunten en een kapstok om de eigen beleidsplannen verder te ontwikkelen. De komende jaren zullen deze operatio­ nele doelstellingen dienen als toetssteen voor evaluaties en bijsturingen. De uitdaging voor 2020 ligt immers vooral in het ontwikkelen van goede indicatoren en een dashboard voor de opvolging en bijsturing van de activiteiten. De hoofdverpleegkundigen krijgen een aantal tools en handvatten aangereikt om hun afdelingsplan vorm te geven.


12

5. OP EN HUIS - KOEP EL / BEL EID

JAN PALFIJN, OPEN VOOR PUBLIEK

Met zekere trots, opende het ziekenhuis letterlijk en figuurlijk de deuren voor het grote publiek. Deelname

DAG VAN DE ZORG: KWALITEITSVOLLE ZORG, ELKE DAG OPNIEUW

aan de nationale campagnes van Dag van de Zorg en Open Bedrijvendag en meer gerichte rondleidingen

In maart stelde het ziekenhuis dankzij de steun van meer

voor huisartsen en woon-zorgcentra maakten deel uit

dan honderd vrijwilligers de deuren open voor de Dag van

van een bewuste strategie om dit verfrissend staaltje

de Zorg, een vrij recent initiatief waarbij zorginstellingen in

architectuur langs de Gentse Watersportbaan aan

Vlaanderen hun werking kunnen openstellen voor buiten-

de buitenwereld te tonen. Omwonenden, huisartsen,

staanders. En mét succes, want 1.500 kijklustigen vonden de

Gentenaars

geïnteresseerden

weg naar het ziekenhuis. De dag werd op gang getrapt met

konden kennismaken met het nieuwe Jan Palfijn Gent,

een officiële opening in aanwezigheid van Jo Vandeurzen,

niet enkel met de infrastructuur maar ook met de

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

toekomstvisie.

en

alle

mogelijke

tekenden

Het verdere programma was interactief opgevat waardoor

dan ook present om een kijkje te nemen achter de

bezoekers konden kennismaken met het brede spectrum

schermen van dit moderne en performant uitgeruste

van specialisaties die het Gentse Jan Palfijnziekenhuis in

ziekenhuis, klaar voor de 21ste eeuw.

huis heeft.

Duizenden

bezoekers

Twee routes langs de verschillende diensten van het zieken-

AVOND VAN DE HUISARTS

huis betrokken volwassenen én kinderen op een interactieve manier bij het zorgaanbod, onderzoeken en tests. Gedurende

Startschot voor een jaar vol netwerking was de Avond van

de volledige dag vonden op het terrein rampenoefeningen

de Huisarts waarbij het Bestuur en de Medische Raad de

plaats waarbij bezoekers de nauwe samenwerking konden

huisartsen uit Gent en omstreken uitnodigden voor een

ervaren tussen de Spoedafdeling, de MUG en de Gentse

persoonlijk bezoek aan het ziekenhuis. Het doel was om

Brandweer. Mensen die de zorg een warm hart toedragen,

bekende en minder bekende doorverwijzers als eerste het

konden ook een zorgwens op een papieren hart noteren en

vernieuwde ziekenhuis te leren kennen. Interne specialisten

ophangen in een symbolisch zorgbos voor de hoofdingang.

gaven op verschillende afdelingen en hoogtechnologische diensten als de Medische Beeldvorming, de Spoedafdeling en het Operatiekwartier uitleg bij de vernieuwde werking en mogelijkheden. De boodschap voor externe zorgverleners was duidelijk: het AZ Jan Palfijn Gent is een betrouwbare partner in de zorg voor uw patiënt waarbij doorverwijzers kunnen rekenen op een ruim zorgaanbod binnen een moderne setting.


13

OPEN BEDRIJVENDAG: ZORG EN TECHNOLOGIE, HAND IN HAND Voor de tweede grootschalige opendeurdag van het jaar, in het kader van de Open Bedrijvendag, werd het ziekenhuis voorgesteld als een hoogtechnologisch bedrijf waar zorg en technologie hand in hand gaan. Aangezien de totale herinrichting aangestuurd werd vanuit een innoverende visie op zorglogistiek, is het resultaat een ziekenhuis met een logische opbouw, doordachte circulatiestromen, modern comfort, aangename werkplekken en een levendig kleuren­pallet. De uitdaging blijft om een brug te slaan tussen patiëntgerichte

zorg

en

state-of-the-art

technologie,

waarbij de innovatie niet enkel de medisch specialistische zorg ondersteunt, maar ook de laagdrempeligheid en kwaliteitsvolle zorg op maat van elke patiënt waarborgt. Dat is immers waar AZ Jan Palfijn Gent om bekend staat. Voor Open Bedrijvendag werd één route uitgewerkt langsheen afdelingen waar technologie onlosmakelijk verbonden is met zorg, zoals de Medische Beeldvorming, het Operatie­ kwartier, de Centrale Sterilisatie, het Labo en de Spoed­ garage omgebouwd tot crisisopvang. Smaakmaker voor deze opendeurdag waren de geleide bezoeken met de architecten op het dak waar alle technieken konden bezichtigd worden: de krachtige noodgeneratoren, koelmachines, imposante stoomketels

en

een

milieuvriendelijke

warmtekracht­

koppeling. Het prachtig uitzicht op Gent kregen de bezoekers er gratis bij. Aangezien oktober traditioneel gezien ook de start van het griepseizoen betekent, werd tijdens deze Open Bedrijvendag op een ludieke wijze de kick-off gegeven van de griep­ vaccinatiecampagne binnen het ziekenhuis. De stoere bikers van club Westpoort 66 Chapter lieten zich als eersten vaccineren en maakten een opgemerkte passage op het terrein. Met meer dan 2.000 bezoekers werd de Open Bedrijvendag een succesverhaal waar meer dan 120 vrij­ willige artsen en medewerkers aan meeschreven.


14


15

VAN KOP TOT TEEN, EEN BLIK OP ONZE ALOMVATTENDE MEDISCHE EXPERTISE

jaren onderdak te bieden aan kindjes uit De Bron, Gents

Om kwalitatieve zorg te verlenen, is een samenwerking

dagverblijf bleek een extra troef gezien de nood aan extra

met huisartsen en andere ziekenhuizen van levensbelang.

opvangplaatsen voor baby’s en peuters in de stad Gent en in

Om deze transmurale contacten te stimuleren en te onder­

het bijzonder in de buurt van de Brugse Poort. Op die manier

houden, heeft het ziekenhuis een jarenlange traditie van

kwam een partnerschap tot stand en werd de oprichting van

symposia waarbij de thematiek steeds gekozen wordt in

Kobe & Nanou een feit.

oudste kinderdagverblijf, dat tijdelijk de deuren moet sluiten voor renovatiewerken. Ook de locatie van het nieuwe kinder-

functie van de doelgroep, namelijk reeds bestaande of, mogelijk nieuwe, doorverwijzers. Met de vernieuwbouw en

… én van de Jan Palfijn artsen en medewerkers

de vele nieuwe gezichten bij de interne specialisten werd in

Kobe & Nanou biedt plaats aan vier verticale leefgroepen van

2015 geopteerd voor een concept ‘Van Kop tot Teen1, 2 en 3’

in totaal 56 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Met dit kinderdag-

waarbij jonge nieuwe artsen een forum kregen om huis­

verblijf creëert het ziekenhuis ook een extra dienstverlening

artsen aan te spreken over hun specialisatie. Daarnaast

voor artsen en personeelsleden dankzij een tiental gereser-

werden nog twee klassieke symposia georganiseerd met

veerde plaatsen. Ziekenhuispersoneel en –artsen kunnen,

betrekking tot valincidenten bij ouderen en de Gentse dag

dicht bij hun werkplek, beroep doen op opvang voor hun

van de Stem. In totaal werden meer dan 250 huisartsen

kinderen. Een bewuste keuze om als werkgever een betere

bereikt met de verschillende initiatieven.

werk-privébalans te creëren voor medewerkers en artsen.

JAN PALFIJN FEEST

TRENDY KOFFIEBAR EN WINKELRUIMTE, EEN RUSTPUNT OM VAN TE GENIETEN

Het mag duidelijk zijn dat in dit drukke jaar meer dan eens beroep werd gedaan op artsen en medewerkers om de visie

Een gloednieuwe koffiebar en winkelruimte, centraal in de

en de ziel van het ziekenhuis uit te dragen naar de buiten­

inkomhal, passen als ontmoetingsplekken volledig in de filo-

wereld. Maar het ziekenhuis staat zeker ook stil bij de inter-

sofie van het vernieuwde ziekenhuis en bieden zowel patiën­

menselijke contacten die de basis vormen voor het hechte

ten, bezoekers als personeel een meerwaarde tijdens hun

sociaal weefsel waar het AZ Jan Palfijn Gent garant voor

verblijf. Er werd gekozen voor kwaliteit maar ook het sociaal

staat. Een gezellige en smakelijke nieuwjaarsreceptie in de

aspect werd niet uit het oog verloren: zo werkt de winkel

Gentse Opera en een personeelsdag in Bellewaerde, met

samen met het zorgproject De Kromme Boom uit Oostakker.

meer dan 1.250 medewerkers en artsen present, zorgen ervoor dat collega’s elkaar ook eens treffen buiten de

Vreugde delen, troost zoeken of een verwenmoment:

ziekenhuismuren. Niet te onderschatten voor de team­

we maken ruimte voor mensen

building in de letterlijke zin van het woord. In een ziekenhuis komen heel veel emoties samen: vreugde of verdriet, tegenslag of opluchting. Op zo’n momenten is een

KINDERDAGVERBLIJF KOBE & NANOU, EEN EERSTE STAP NAAR ZORGBOULEVARD OP SITE

aangename ontmoetingsplek een belangrijke meerwaarde. Patiënten kunnen in de koffiebar alleen of samen met familie en vrienden even tot rust komen, maar ook medewerkers en artsen kunnen genieten van quality-time tijdens de wel­

Partner van de Stad Gent… De oprichting van een eigen kinderdagverblijf stond reeds lang op de agenda en werd dan ook gekoppeld aan de laatste fase van het ingrijpende renovatieproject van het ziekenhuis. Een technisch en administratief gebouw werd volledig gestript en heringericht in functie van de noden en wensen voor een veilig en gezellig kinderdagverblijf. Bonus in dit verhaal is dat het AZ Jan Palfijn Gent hiermee tegemoet kon komen aan de vraag van de Stad Gent om gedurende twee

verdiende pauzes.


16


17

6. BE S T UUR S OR G A NEN - KOEP EL / BEL EID

BES T UURSORGANEN

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR

MANAGEMENTCOMITÉ

Stemgerechtigde leden

Stemgerechtigde leden

Stemgerechtigde leden

Rudy CODDENS - Voorzitter

Rudy CODDENS - Voorzitter

Marleen PORTO-CARRERO -

Liefwin WAIGNEIN - 1 ondervoorzitter

Liefwin WAIGNEIN - 1 ondervoorzitter

Voorzitter

Liliane DE COCK - 2de ondervoorzitter

Liliane DE COCK - 2de ondervoorzitter

Jurgen BOCKSTAELE

Jurgen BOCKSTAELE

Dr. Nick BAELDE

Rudy CODDENS

Cengiz CETINKAYA

Jurgen BOCKSTAELE

Liliane DE COCK

Carl DE DECKER

Cengiz CETINKAYA

Carl DE DECKER

Annick MICHEM

Carl DE DECKER

Dirk HOLEMANS

Yoeri NOTE

Dirk HOLEMANS

Piet LAMPAERT

Emilie PEETERS

Piet LAMPAERT

Dr. Sven PICAVET

Dr. Jean PROOT

Annick MICHEM

Geert VERSNICK

Dr. Bernard RAPPE

Yoeri NOTE

Liefwin WAIGNEIN

Els ROEGIERS

Emilie PEETERS

Ronny RYSERMANS

Dr. Sven PICAVET

Niet-stemgerechtigde leden

Dr. Guido SIEBEN

Marleen PORTO-CARRERO

Ellen DE RUWE

Yeliz GUNER

Ronny RYSERMANS

Luc DEVRIENDT

Chantal SYSMANS

Dr. Guido SIEBEN

Dr. Bruno HEYNDRICKX

Ingrid VANDAELE

Geert VERSNICK

Rachel LAMOCK

ste

ste

Pascal VERBEKE

Walter SIAU

Eric WAUTERS

Niet-stemgerechtigde leden

Evita WILLAERT / Steven ROMMEL

Ellen DE RUWE

Niet-stemgerechtigde leden

Luc DEVRIENDT

Dr. Nick BAELDE

Dr. Bruno HEYNDRICKX

Ellen DE RUWE

Luc KUPERS

Luc DEVRIENDT

Rachel LAMOCK

Marleen PORTO-CARRERO -

Dr. Bruno HEYNDRICKX

Walter SIAU

Bestuurder-directeur

Dirk HOLEMANS

Resul TAPMAZ

Ellen DE RUWE

Luc KUPERS

Dr. Stefan VAN GARSSE

Luc DEVRIENDT

Dr. Stefan VAN GARSSE

DIRECTIECOMITÉ

Rachel LAMOCK

Dr. Bruno HEYNDRICKX

Piet LAMPAERT

Rachel LAMOCK

Dr. Sven PICAVET

Walter SIAU

Marleen PORTO-CARRERO

Dr. Stefan VAN GARSSE

Walter SIAU Resul TAPMAZ Dr. Stefan VAN GARSSE Geert VERSNICK


18

COLOF ON

AZ JAN PALFIJN GENT AV JAARVERSLAG 2015 Redactie Communicatiedienst Layout MODULO communication agency Verantwoordelijke uitgever AZ JAN PALFIJN Dhr. Rudy Coddens Watersportlaan 5 - 9000 Gent Foto’s © Beeldcollectief © AZ Jan Palfijn Gent AV

Watersportlaan 5 - 9000 Gent T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42 info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be


ZORGTRAJECT PATIENT

JAARVERSLAG 2015


3

INHOUD PAT IEN T

INHOUD

KOEP EL / BEL EID 1.

VOORWOORD VOORZITTER

2.

INLEIDING

3.

2015 – 2025: ZORGSTRATEGIE

4.

2015 – 2020: BELEIDSPLAN EN ACTIEPUNTEN VERPLEEGAFDELINGEN

5.

2015: JAN PALFIJN, OPEN VOOR PUBLIEK

6.

BESTUURSORGANEN

PATIENT

7.

WELKOM BETROKKEN, ONDERSTEUNEND EN OPLOSSINGSGERICHT.

8.

DE PATIENTENADMINISTRATIE HELPT IEDEREEN OP GOEDE WEG

P.4

SOCIALE DIENST: OPEN (ZIEKEN)HUIS IN DE PRAKTIJK

P.7

PERSOONLIJKE BEGELEIDING SCHAKEL IN DE ZORG VOOR DE GERIATRISCHE PATIENT

P.11

ACTIVITEITEN KINESITHERAPIE EN ERGOTHERAPIE: ONTWIKKELING VAN MULTIDISCIPLINAIRE REVALIDATIEPROGRAMMA’S OP MAAT VAN DE ZORGVRAGER

9.

P.14

KWALITEIT & VEILIGHEID HET PREOPERATIEF CONSULT SCOORT MET GEDREVENHEID, KWALITEIT EN PATIENTTEVREDENHEID

P.16

HEMOVIGILANTIE, EEN BLOEDSERIEUZE MISSIE

P.18

ZIEKENHUISHYGIENE: EEN SMETTELOOS TRAJECT DOORHEEN ALLE ZIEKENHUISACTIVITEITEN

10.

P.20

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING IT ONTWIKKELINGEN, EEN UPDATE ÉN UPGRADE

P.22

INNOVATIE EN PERSOONLIJKE AANPAK VAN KEUKEN TOT PATIENT P.24

ZOR G T R A JEC T MEDE W ERK ER - A R T S 11.

WELKOM

12.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

13.

KWALITEIT & VEILIGHEID

14.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING


4

7. W EL KOM - PAT IEN T

BE TROKKEN, ONDERS TEUNEND EN OPLOSSINGSGERICHT. DE PATIENTENADMINIS TR ATIE HELP T IEDEREEN OP GOEDE WEG. Kom je als patiënt naar het ziekenhuis voor een raad-

Tot slot zette de dienst Inschrijvingen extra in op het door­

pleging of een opname, dan zullen het Onthaal en de

verwijzen van patiënten met problemen inzake verzeker­

dienst Inschrijvingen in de centrale inkomhal het eerste

baarheid en betaalbaarheid. Dit mondde uit in een nauwe

aanspreekpunt zijn. Verschillende optimalisaties binnen

samenwerking met de Sociaal Administratieve Cel.

de dienst Patiëntenadministratie stelden de toegankelijkheid voor de patiënten bovenaan het prioriteitenlijstje: hoe kunnen we de wachttijden beperken? Hoe ondersteunen we kwetsbare patiënten om het recht

DE SOCIAAL ADMINISTRATIEVE CEL HELPT ‘DE MENS’ ACHTER HET PATIENTENDOSSIER

op gezondheidszorg te vrijwaren? Welke procedures kunnen de administratie vereenvoudigen? Om een

2.496 aanvragen voor tussenkomst van een tolk

warm en vlekkeloos onthaal te garanderen zetten de

4 4% meer aanmeldingen in het loket van

diensten Inschrijvingen, Sociaal Administratieve Cel en

de Sociaal Administratieve Cel

Facturatie hoog in op communicatie, netwerking en doorverwijzing.

Opvallende cijfers die aantonen dat het ziekenhuis gecon­ fronteerd wordt met een groeiende behoefte aan onder­ steuning van kwetsbare patiënten. Elke dag opnieuw leveren

DE DIENST INSCHRIJVINGEN VERHOOGT HET PATIENTENCOMFORT

medewerkers inspanningen om het recht op gezondheids­ zorg voor elke patiënt, dus ook voor kwetsbare groepen, te vrijwaren. Om dit streven te ondersteunen werd de

De dienst Inschrijvingen registreerde 12.683 opnames en

Sociaal Administratieve Cel opgericht, de cijfers bewijzen

128.780 ambulante consultaties.

de noodzaak hiervan.

Een aandachtspunt voor de Inschrijvingen is bij alle zieken­

De Sociaal Administratieve Cel heeft als doel om de ver­

huizen de inperking van de wachttijden. Na interne evaluatie

zekerbaarheid van zoveel mogelijk patiënten in orde te

van de piekmomenten en de drukste consultatiedagen,

brengen. In 2015 werd in 60% van de opgestarte dossiers een

werd beslist om de capaciteit te verhogen. Vanaf 6.30 uur

oplossing gevonden. Deze patiënten konden zich dankzij de

staan drie baliemedewerkers klaar om patiënten in te schrijven

intensieve begeleiding inschrijven in de gemeente, zich aan­

en door te verwijzen. Hierdoor verloopt de doorstroom naar

sluiten bij de mutualiteit of een medische kaart verkrijgen.

de Verpleegafdelingen en het Operatiekwartier ook vlotter.

Eens de verzekerbaarheid in orde is, wordt de factuur her­

Een doordachte ingreep die een meerwaarde creëert voor

bekeken, vaak met een daling van de prijs tot gevolg.

zowel de patiënt als het ziekenhuis. Om te anticiperen op eventuele administratieve of finan­ Door de opstart van CoZo kan de patiënt, via de Inschrij­

ciële problemen op de dag van opname, werkte de Sociaal

vingen of arts, ook zelf bepalen welke informatie over de

Administratieve Cel in nauw overleg met het Preopera­

verleende zorg wel of niet doorgegeven wordt aan andere

tief Consult een screeningsprocedure uit voor alle geplan­

zorginstellingen.

de opnames. Centraal staat oplossingsgericht handelen:


5

probleemdossiers worden vóór de dag van opname opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt contact opgenomen met de specialist. Dit kan leiden tot een uitstel van de ingreep in het belang van de patiënt. Uiteraard wordt het principe van dringende medische hulp hierbij altijd gerespecteerd en wordt de inschatting van de arts gevolgd.

2.496 aanvragen voor tussenkomst van een tolk

Naast de verzekerbaarheid wil het ziekenhuis ook een partner zijn voor patiënten die het financieel moeilijk hebben. Samen met de dienst Boekhouding wordt voor deze mensen een afbetalingsplan uitgewerkt, meer dan de helft daarvan werd dankzij een doorgedreven begeleiding en opvolging positief afgesloten. Maar ook preventie is belangrijk: een goed geïnformeerde

44%

patiënt kan bewuste keuzes maken. Er wordt duidelijke

meer aanmeldingen in het loket

informatie over de kostprijs, voorschotten en kostenramingen

van de Sociaal Administratieve Cel

ter beschikking gesteld, zodat de patiënt niet voor verrassingen komt te staan bij de eindfactuur. Een betrokken houding en ondersteuning zijn sleutel­ begrippen voor de kwetsbare patiënt: dankzij deze inspan­ ningen wordt niet enkel het gezinshoofd, maar het hele gezin, uit een kritieke situatie geholpen. Het ziekenhuis maakt zich dan ook sterk dat deze omkadering niet enkel een service is maar een attitude die aansluit bij de waarden van het ziekenhuis.

12.683 geregistreerde opnames

DE DIENST FACTURATIE ZET DE PUNTJES OP DE i Dankzij verbeterde procedures om administratieve com­ plicaties op te lossen, werden positieve resultaten geboekt. Dit resulteerde in een extra facturatie van 6,29%, 33% minder door de Facturatiedienst geblokkeerde dossiers en een snellere inning van openstaande facturen aan verzekeringsinstellingen.

128.780 ambulante consultaties

33% minder door de Facturatiedienst geblokkeerde dossiers


6


7

7. W EL KOM - PAT IEN T

SOCIALE DIENS T: OPEN (ZIEKEN)HUIS IN DE PR AK TIJK

Het ziekenhuis evolueert mee met de patiënten en de

GOUDEN VRIJWILLIGE HANDEN

maatschappij en creëert ruimte om pilootprojecten op te starten en te evalueren. Zo kijkt de Sociale Dienst

De vrijwilligerswerking van het ziekenhuis kon terugblikken

binnen en buiten de eigen werking naar zinvolle

op 35 jaar trouwe dienst, een ideaal moment om even stil

samenwerkingen en tracht ze antwoorden te formuleren

te staan en de werking een nieuw elan te geven met oog

op maatschappelijk relevante vragen. Kunnen we als

op de toekomst. Naast de helpende handen bij de dienst

zorginstelling oudere patiënten beter voorbereiden op

Inschrijvingen, de maaltijdbedeling en de activiteiten op de

een opname, nog voor ze het ziekenhuis betreden? Hoe

geriatrische en revalidatieafdelingen, de voorleesmomenten

zetten we de vele vrijwillige handen in? Een meerwaarde

en speltherapie op de Kinderafdeling en de aanwezigheid op

creëren voor de mens en de patiënt, is hier steeds de

de Palliatieve Eenheid, de Pastorale Dienst en de Levens­

drijfveer voor veranderingen en aanpassingen.

beschouwelijke Dienst, is er nu ook ondersteuning op de PAAZ-afdeling.

INFORMEREN BUITEN DE MUREN WERKT DREMPELVERLAGEND

Een informatiecampagne via de website maakte de vrijwilli­ gerswerking toegankelijker wat resulteerde in een merkbare verschuiving in het profiel van de vrijwilligers. Waar de groep

In het kader van de intensieve samenwerking tussen het

in het verleden voornamelijk bestond uit gepensioneerden

ziekenhuis en het departement Ouderenzorg van het OCMW

die tijd reserveerden voor een aantal vrijwillige taken,

Gent trad de Sociale Dienst letterlijk buiten de ziekenhuis­

is er nu een instroom van jongere mensen die zich engageren

muren om mensen in de lokale dienstencentra te informeren

tijdens hun studie of aan het begin van hun loopbaan.

over een ziekenhuisopname. Anderzijds mag het ziekenhuis

Boven­dien werd ook een actieve samenwerking uitgebouwd

maandelijks de lokale dienstencentra verwelkomen om het

met trajectbegeleiders van het OCMW Gent die mensen

aanbod toe te lichten. Met deze wisselwerking beoogt de

doorsturen voor vrijwilligerswerk in kader van arbeidszorg.

Sociale Dienst een goede voorbereiding op een opname voor

Vrijwilligerswerk biedt deze mensen meer structuur in hun

mensen die nog thuis zijn. Doordat mensen de kans krijgen

leven, leert hen het werkveld opnieuw kennen en op termijn

om al hun vragen te stellen aan een expert, krijgen ze een

kunnen ze gericht en op basis van eigen ervaring een keuze

realistisch beeld van een ziekenhuisopname en worden

maken voor de zorgsector.

mogelijke drempels of angsten weggenomen. Van hun kant bieden de lokale dienstencentra patiënten een interessant en warm aanbod voor na hun ontslag uit het ziekenhuis. Zo wordt zorg transmuraal ingevuld ten voordele van de patiënt.


8


9


10

SOCIALE GIDSEN OP DE ZIEKENHUISVLOER Sociale gidsen worden vanuit het OCMW aangestuurd om, vanuit hun eigen ervaring en kennis, andere mensen te ondersteunen. De gidsen zijn zelf geen hulpverleners, maar helpen op vraag van maatschappelijk assistenten de patiënten bij bepaalde opdrachten zoals het regelen van administratieve zaken, het eerste contact leggen met de afdeling of telefonische afspraken maken. Dit pilootproject heeft als doel om de inzetbaarheid van Sociale gidsen open te trekken van OCMW cliënten naar alle patiënten die nood hebben aan dergelijke begeleiding. Een ondersteuning die meer dan welkom blijkt.


11

8. P ER S O ONL I JK E BEGEL EIDING - PAT IEN T

SCHAKEL IN DE ZORG VOOR DE GERIATRISCHE PATIENT

Het AZ Jan Palfijn Gent beschikt over een groot aantal

niveau werd gekeken hoe deze totaalzorg kan uitgroeien tot

geriatrische bedden. Dit betekent een uitdaging om op

een gezamenlijk project van eerste-, tweede- en derdelijns­

continue wijze werk te maken van een kwalitatieve en

zorg, waarin de zorgbehoefte van de zorgvrager centraal

doelgerichte omkadering van de geriatrische patiënt.

blijft staan. Op deze manier kan het ziekenhuis actief

Rekening houdend met de maatschappelijke evolutie

participeren in de ambitie van Gent als leeftijds- en dementie­

van vergrijzing binnen onze samenleving, moet de

vriendelijke stad.

ambitie verder reiken dan enkel tegemoet te komen aan de vraag naar opvangcapaciteit. Ook de invulling van de totaalzorg moet uitgetekend worden. Centraal in de visie van het AZ Jan Palfijn Gent staat een patiënt­ gerichte aanpak op maat, waardoor oudere

AANSPREEKPUNT VOOR TOPREFERENTE GERIATRISCHE ZORG BINNEN DE GENTSE REGIO

personen in staat blijven om hun leven in te richten zoals zij dit wensen. Deze visie vereist eveneens een

Het ziekenhuis beschikt over een volledig heringericht geria­

transmurale en multidisciplinaire aanpak waarbij

trisch platform waarbij de verschillende verpleegafdelingen,

communicatie met verschillende zorgpartners voor-­

de therapeutische dagzalen en de revalidatieruimtes zich op

op staat.

één niveau bevinden. Deze ingreep garandeert een maximale toegankelijkheid voor de – vaak minder mobiele – patiënten. Naast de vier geriatrische afdelingen zijn er

DE ZORGBEHOEFTE VAN DE GERIATRISCHE ZORGVRAGER STAAT CENTRAAL

nog het Geriatrisch dagziekenhuis en de, voor Gent unieke, revalidatieafdeling Psychogeriatrie. Alle aspecten van het geriatrisch zorgaanbod zijn volledig geïntegreerd binnen

De term ‘geriatrische patiënt’ verwijst naar oudere personen

de werking van het ziekenhuis, waarbij specialisten van

die een medische, sociale of psychologische zorgvraag heb­

verschillende disciplines op hoog niveau samenwerken voor

ben die niet beantwoord kan worden door één zorgverlener

de diagnostiek en de behandeling van de patiënt

maar een multidisciplinaire aanpak vergt. Samenwerking en

(zie Zorgprogramma Geriatrie).

kennisdeling tussen diensten intern, maar eveneens met externe zorgpartners zoals de woon- en zorgcentra en de

In de toekomst zal de jarenlange samenwerking met het

lokale initiatieven, resulteren in zorg op maat van de patiënt.

Universitair Ziekenhuis Gent verder uitgediept worden en zullen andere transmurale samenwerkingsverbanden bij­

Het ziekenhuis volgt reeds geruime tijd deze multidisciplinaire

dragen tot expertise- en kennisoverdracht ten voordele

visie op ouderenbeleid en werkte in dit kader verschillende

van de geriatrische patiënt.

initiatieven uit. Via infomomenten met verantwoordelijken voor ouderenbeleid binnen het OCMW Gent en rusthuizen die een functionele binding hebben met het ziekenhuis, werd de organisatie van het Zorgprogramma Geriatrie binnen het AZ Jan Palfijn Gent in kaart gebracht. Op een onderliggend


12

WARM EN ACTIVEREND OUDERENBELEID

Medisch-specialistische zorg: zorgtrajecten en co-management modellen

Binnen het AZ Jan Palfijn Gent wordt de geriatrische zorg

De medisch-specialistische zorg focust op specifieke zorg­

georganiseerd op basis van drie pijlers, met name de

trajecten zoals het chirurgisch-geriatrisch zorgmodel.

geriatrische basiszorg, de medisch-specialistische zorg en

Door de opening van een hospitalisatieafdeling chirurgische

de geriatrische revalidatie.

geriatrie worden patiënten zowel door de chirurg als de geriater van bij het begin van de opname opgevolgd, zonder

Geriatrische basiszorg

dat de patiënt zich hiervoor dient te verplaatsen. Initiatieven

Het Zorgprogramma Geriatrie, de basiszorg voor de geria­

zoals het Preoperatief Consult zorgen ervoor dat patiënten

trische patiënt, heeft zorgcontinuïteit als doel, in nauwe

maximaal voorbereid zijn op de opname in het ziekenhuis.

samenwerking met de patiënt en diens directe omgeving en de betrokken zorgverstrekkers. Zowel op vlak van therapie

Geriatrische revalidatie

als revalidatie is het team gericht op de zelfredzaamheid van

Het AZ Jan Palfijn Gent heeft een grote capaciteit aan

de patiënt, met continue aandacht voor individuele wensen.

revalidatiebedden. De samenwerking tussen geriaters,

Het vroegtijdig identificeren van patiënten met een geria­

revalidatieartsen en therapeuten zorgt ervoor dat de

trisch profiel behoort tot de kerndoelstellingen van het Zorg­

patiënten die na een ingreep of behandeling in het zieken­

programma Geriatrie waardoor de zorgverleners kunnen aan­

huis moeten revalideren, kunnen rekenen op een gespeciali­

sturen op een aangepast opname- en ontslagbeleid op maat

seerd multidisciplinair team. Indien de patiënt thuis of in

van de patiënt. De vijf pijlers van het zorgprogramma zijn:

een thuisvervangend milieu kan verblijven, maar intensieve

1. de geriatrische afdelingen (G-dienst) waar patiënten

revalidatie nodig heeft, kan dit gebeuren in samenwerking

met een acute pathologie en een geriatrisch profiel

met het Geriatrisch dagziekenhuis.

multidisciplinair worden behandeld 2. het geriatrisch consult dat tot doel heeft advies te verlenen aan patiënt en huisarts indien zich een complex

SAMEN NAAR GEÏNTEGREERDE ZORG

probleem stelt bij een geriatrische zorgvrager. 3. het Geriatrisch Dagziekenhuis (G-DZH) richt zich op

Samen met al haar interne en externe zorgpartners, en in

programma’s voor diagnose, therapie en revalidatie van

het bijzonder met het OCMW Gent, zal het ziekenhuis in de

geriatrische problemen die een multidisciplinaire aanpak

toekomst haar rol als belangrijke speler voor de zorg voor

nodig hebben zonder dat hospitalisatie noodzakelijk is.

ouderen binnen de Gentse regio verder opnemen en opti­

4. de Interne Liaison Geriatrie streeft er naar om binnen

maliseren. Door een proactieve uitwisseling van informatie

de 48 uur na opname, alle 75-plussers te detecteren

wordt transmurale doorverwijzing omgezet in een echte

die binnen het ziekenhuis op een niet-geriatrische

samenwerking en geïntegreerde zorg, die de patiënt alleen

afdeling zijn opgenomen. Indien er een geriatrisch

maar ten goede kan komen.

risicoprofiel aanwezig is, wordt gespecialiseerd advies gegeven aan het behandelend team van de afdeling waar de patiënt verblijft. 5. de Externe Liaison Geriatrie moet zorgen voor een naadloze overgang tussen het ontslag uit het ziekenhuis en de terugkeer naar de thuis(vervangende) situatie. Deze pijlers staan garant voor een performant zorgaanbod voor de oudere patiënt en zorgen ervoor dat geriatrische expertise kan overgedragen worden aan andere zorg­ verleners, patiënten en hun omgeving.


13


14

8. P ER S O ONL I JK E BEGEL EIDING - PAT IEN T

ACTIVITEITEN KINESITHERAPIE EN ERGOTHERAPIE:

ONT WIKKELING VAN MULTIDISCIPLINAIRE RE VALIDATIEPROGR AMMA’S OP MA AT VAN DE ZORGVR AGER

De diensten Kinesitherapie en Ergotherapie zijn al

gezien door één van de artsen Fysische geneeskunde en

langer sterk uitgebouwde paramedische diensten

door de kinesitherapeut. De arts kijkt daarbij naar contra-in­

binnen het ziekenhuis. Toch werd hier nog intensief

dicaties en andere aandachtspunten voor het opbouwen van

én succesvol aan gesleuteld. Een team van deskundige

een bewegingsprogramma en verschaft een voorschrift.

artsen en therapeuten zet zich dagelijks in om de

De kinesitherapeut meet op zijn beurt de fitheid van de

patiënten, zowel jong als oud, te helpen revalideren en

patiënt aan de hand van een testprotocol. Zowel de kinesi­

re-integreren. Het spreekt voor zich dat dit maatwerk

therapeut als de arts geven informatie rond bewegen aan

is, aangepast aan de noden en de mogelijkheden van

het kind en de ouders. Er worden reeds plannen gemaakt

elke individuele patiënt.

om het aanbod verder uit te breiden naar een soortgelijk oefenprogramma voor adolescenten.

UITBREIDING INSPANNINGSTHERAPIE GEWICHTSZORG

ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

Met het oog op gewichtszorg begeleidt de dienst Fysische

Het oncologische revalidatieprogramma kende een herop­

revalidatie tal van patiënten bij hun start met beweging

start na de verbouwingen. Hoewel dit programma open staat

als belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Deze

voor alle patiënten die voor een carcinoom behandeld werden

dienst helpt obese patiënten om in groep hun basisconditie

namen in eerste instantie enkel vrouwen die gediagnosti­

op te bouwen en biedt de nodige educatie rond gezond

ceerd en behandeld werden voor borstkanker deel aan het

bewegen. Het doel is een gewichtsafname op korte en een

programma. De verwerking van de diagnose en de ondergane

gewichtscontrole op lange termijn. De dienst leverde 2.866

therapieën (ingreep, chemotherapie, radiotherapie of hor­

prestaties kinesitherapie in het kader van deze inspannings­

moontherapie) hebben namelijk een niet te onderschatten

therapie, een sterke stijging van 21% ten opzichte van 2014.

impact, zowel op psychisch als fysiek vlak. Het twaalf weken durende revalidatieprogramma reikt allerhande tools aan om daar iets aan te doen. In een aantal lezingen gaan experten

(BE)WEEGPRET PAKT OVERGEWICHT BIJ KINDEREN AAN

in op de theoretische aspecten van de ziekte en de therapie. Tweemaal per week wordt fysieke progressieve training gegeven, rekening houdend met de mogelijkheden van de

Een andere ontwikkeling in het kader van gewichtszorg

patiënt en onder deskundige begeleiding van een ervaren

kwam tot stand tussen de dienst Fysische geneeskunde en

kinesitherapeut. Er is eveneens aandacht voor emotionele

de Kinderafdeling. Kinderen met overgewicht worden na

ondersteuning door de psycholoog en relaxatietherapeut.

evaluatie op de dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie

Na het volgen van het intensieve programma wordt aan deze

aangespoord een bewegingsprogramma te starten bij de

patiënten de kans geboden om wekelijks een opvolgsessie bij

kinesitherapeut in de buurt. Het doel is om de fysieke fitheid

te wonen om de verworven fysieke vooruitgang te behouden.

te verhogen en het gewicht te controleren en reduceren op

De progressie van deze patiënten wordt bevestigd door de

een blessurevrije en verantwoorde manier. Elke patiënt wordt

mooie testresultaten bij het afsluiten van het programma.


15


16

9. K WA L I T EI T & V EIL IGHEID - PAT IEN T

HE T PREOPER ATIEF CONSULT SCOORT ME T GEDRE VENHEID, K WALITEIT EN PATIENTENTE VREDENHEID

Het Preoperatief Consult begeleidt patiënten in de voorbereiding op een operatie vanaf de consultatie bij

… EN DE PATIENT BEVESTIGT DIT OOK IN DE CIJFERS

de behandelende chirurg tot op de dag van opname. Dit traject heeft niet enkel oog voor de essentiële

Jaarlijks participeert het ziekenhuis in de Vlaamse Patiënten

medische aspecten maar zorgt ook voor een medische,

Peiling, een onderzoek op Vlaams niveau dat de tevredenheid

sociale en administratieve screening. Deze proactie-

van de patiënt over verschillende thema’s in kaart brengt.

ve benadering komt niet enkel de patiënt en de arts

De bevraging werd afgelopen jaar uitgebreid waardoor

ten goede, maar verhoogt ook de efficiëntie van de

patiënten konden aanduiden of ze binnen een preo‑

verschillende betrokken diensten.

peratief traject werden opgevolgd. Uit de antwoorden blijkt een significante stijging in tevredenheid over de verkregen informatie, van 50% naar 85%, bij de patiënten die via het

HET PREOPERATIEF CONSULT MAAKT VERWACHTINGEN WAAR…

preoperatief traject werden begeleid. Maar ook de algemene tevredenheid nam aanzienlijk toe. Vermits de patiënt binnen dit traject altijd centraal heeft gestaan, zijn deze be­vindingen

Na een succesvolle start met een beperkt aantal diensten

een stimulans om deze dienstverlening in de toekomst nog

zoals Orthopedie, Urologie en Neurochirurgie werden alle

verder op punt te zetten.

disciplines binnen het ziekenhuis in het traject opgenomen. In 2015 werden driemaal zoveel patiënten integraal voor­ bereid op een ingreep als in 2014. Het Preoperatief Consult werkt ook nauw samen met andere diensten zoals de Sociaal Administratieve Cel en de Sociale Dienst om een gezamenlijke aanpak uit te werken voor de patiënt. Duikt er tijdens het consult toch een probleem met betrekking tot de verzekeringsstatus op, dan wordt contact opgenomen met de Sociaal Administratieve Cel die, samen met de patiënt, dieper ingaat op administratieve of financiële vragen. Brengt het consult extra zorgbehoeftes in kaart, of blijkt dat iemand alleenstaand is zonder mantelzorger, dan wordt de Sociale Dienst ingeschakeld om sociale onder­ steuning te zoeken zodat de patiënt niet langer dan medisch noodzakelijk is in het ziekenhuis moet blijven. Voor veel patiënten stopt de zorg immers niet bij het verlaten van het ziekenhuis. Dit netwerk van diensten creëert een totaalzorg voor de patiënt waardoor deze met een gerust gevoel het volledige preoperatieve traject kan doorlopen.


17

DE HUISARTS ALS BELANGRIJKE SCHAKEL IN HET ZORGTRAJECT VAN DE PATIENT Binnen het zorgtraject van de patiënt blijft de huisarts een

Het ziekenhuis blijft investeren in het Preoperatief Consult.

prominente plaats innemen omwille van de expertise over de

Persoonlijke gesprekken met huisartsen en hun koepel­

voorgeschiedenis van de patiënt en de lange vertrouwens­

organisaties staan op de planning om een doorgedreven

relatie die helpt om diens persoonlijke situatie beter te

communicatie tot stand te brengen waardoor de kwaliteit

kaderen. Voor de goede werking van het Preoperatief

van de dienstverlening voor de patiënt nog verder kan

Consult is het dan ook essentieel om een goed contact met de

geoptimaliseerd worden.

huisarts uit te bouwen en te onderhouden. Om de resultaten van preoperatieve onderzoeken bij de huisarts tijdig terug te krijgen – de patiënt kan namelijk zelf kiezen om de onder­ zoeken in het ziekenhuis of via de huisarts te laten verlopen

IN 2015 WERDEN DRIEMAAL

– of om bijvoorbeeld een dieper inzicht te krijgen in het

ZOVEEL PATIENTEN INTEGRAAL

medicatiegebruik van de patiënt, worden verschillende

VOORBEREID OP EEN INGREEP

e-health platformen gebruikt. Zo is een transparante,

ALS IN 2014.

veilige en gebruiksvriendelijke communicatie met de huis­ artsen mogelijk.


18

9. K WA L I T EI T & V EIL IGHEID - PAT IEN T

HEMOVIGIL ANTIE, EEN BLOEDSERIEUZE MISSIE

Hemovigilantie heeft als doel een correcte behan-

Hemovigilantie, een zaak voor iedereen

deling van het bloed, vanaf afname bij de donor tot

Het hemovigilantieproject heeft volgende taken om de

toediening aan de patiënt, te verzekeren om zo de

kwaliteit en veiligheid te garanderen:

veiligheid en kwaliteit voor de patiënten te kunnen

zorgen voor een optimale communicatie tussen het

waarborgen. Strikte procedures en richtlijnen moeten

comité en de betrokkenen op de werkvloer

incidenten in de transfusieketen uitsluiten. Het zieken­

het bewaken van de correcte toepassing van

huis stelde een centraal aanspreekpunt aan voor alle

maatregelen en procedures

vragen betreffende transfusies en voor de melding

vorming en sensibilisering van de ziekenhuis­

van incidenten onder de vlag “missen is menselijk”.

medewerkers met betrekking tot het transfusiegebeuren meldingen en analyses van de ernstige voorvallen via interne procedures opvolgen

REFERENTIEVERPLEEGKUNDIGE ALS BRUG IN HET HEMOVIGILANTIETRAJECT

de rapportering aan de cel Hemovigilantie van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)

Het ziekenhuis onderschrijft deze doelstellingen van het

het uitvoeren van interne audits om de kwaliteit

federaal hemovigilantiebeleid en sprong in 2011 reeds mee

van het transfusiebeleid en de veiligheid van de

op de kar door, op advies van de voorzitter van het trans­

transfusies te blijven verbeteren

fusiecomité, een hemovigilantie referentieverpleegkundige

verbeteringsacties opzetten en opvolgen

aan te stellen die zich exclusief kan focussen op bloedtrans­ fusies, gekoppeld aan de doelstelling om een beter gebruik

Met deze duidelijke omkadering voor veilige bloed­ trans­

van bloedcomponenten te realiseren. Deze referentie­

fusies, wil het ziekenhuis de kwaliteit van de zorg, naast zo­

verpleegkundige vormt de belangrijke brug tussen het trans­

vele andere projecten die onder deze koepel vallen, verder

fusiecomité en de verpleegkundigen op de werkvloer.

uitbouwen en op punt stellen en houden.

REFERENTIEVERPLEEGKUNDIGE VORMT DE BELANGRIJKE BRUG TUSSEN HET TRANSFUSIECOMITÉ EN DE VERPLEEGKUNDIGEN OP DE WERKVLOER


19


20

9. K WA L I T EI T & V EIL IGHEID - PAT IEN T

ZIEKENHUISHYGIENE:

EEN SME T TELOOS TR A JEC T DOORHEEN ALLE ZIEKENHUISAC TIVITEITEN

Een ziekenhuis is, per definitie, een omgeving waar veel zieken en dus potentieel ook veel ziektekiemen

HANDHYGIENEBELEID, HET ZIEKENHUIS STEEKT DE HANDEN UIT DE MOUWEN

aanwezig zijn. Daarom is er op de werkvloer voortdurend een team voor infectiecontrole actief. De

Na de verbouwingswerken werden alle afdelingen, patiën­

belangrijkste opdracht van dit team bestaat erin om

tenkamers, dienstruimtes, afdelingskeukens en publieke

de infectiepreventie en de infectiebeheersing in het

toiletten voorzien van de nodige middelen om handhygiëne

ziekenhuis procesmatig en doordacht aan te pakken.

correct uit te voeren. In 2015 werden 1.141 observaties voor

De combinatie van duidelijke richtlijnen, interne

de basisvereisten van handhygiëne uitgevoerd. 92,6% van

controles en krachtige sensibiliseringscampagnes

de geobserveerde werknemers van het AZ Jan Palfijn Gent

naar medewerkers, patiënten en bezoekers, is een

hebben met glans de test doorstaan. Bij interne en externe

succesformule waardoor het team voor infectiecon-

controles in het kader van VIP² (Vlaams Indicatorenproject

trole de ziekenhuishygiëne steeds onder de aandacht

voor Patiënten en Professionals) scoorde het ziekenhuis 92%.

houdt van alle betrokken partijen.

Het gemiddelde in de Vlaamse ziekenhuizen bedroeg 84%.

INFECTIECONTROLE ALS DAGELIJKS AANDACHTSPUNT

SENSIBILISEREN EN INFORMEREN GAAN HAND IN HAND

De zorginspectie nam infectiecontrole op in haar controle

Op de publieksevenementen zoals Dag van de zorg, Open

van het internistisch traject en het AZ Jan Palfijn Gent

Bedrijvendag en Dag van de Handhygiëne informeerde het

scoorde uitstekend op alle parameters. Bovendien werd aan

team voor infectiecontrole bezoekers, patiënten en mede­

alle normen voldaan voor de accreditatie ‘infectiepreventie

werkers over de correcte techniek voor handhygiëne.

en -bestrijding’.

Het ziekenhuis zorgde voor een aantrekkelijke stand waar deze methode kon worden geoefend met de mogelijkheid

Een nauwe samenwerking tussen de overheid en de dienst

om het resultaat te controleren door middel van een licht­

infectiecontrole, biedt elke burger nu ook inzage in de

bak. Kinderen konden het bacterie- en virusspel spelen en

manier waarop met infectiecontrole wordt omgegaan

er werd informatie gegeven over de infectiecontrole in

binnen elk ziekenhuis. Deze transparante manier van meten

het ziekenhuis en de werking van het Labo bacteriologie.

en communiceren, zet het ziekenhuis er toe aan om in

Deze bewustmakingscampagnes maakten zowel bezoekers,

de toekomst alle aspecten nog verder te optimaliseren.

patiënten als personeelsleden blijvend attent op het belang

En dat komt de patiënten enkel ten goede.

van een goede handhygiëne binnen een ziekenhuis­context maar ook daarbuiten.


21

GESLAAGDE GRIEPVACCINATIECAMPAGNE ALS WIN-WIN Naast bovenstaande prioriteiten van het infectiecontrole­ team, werd er opnieuw ingezet op het belang van griep­ vaccinatie voor medewerkers en artsen intern. Dankzij de griepprik bescherm je niet enkel jezelf en je huisgenoten, maar ook de patiënten die vaak te kampen hebben met een zwakke gezondheid. De intensieve griepvaccinatiecampagne werd op Open Bedrijvendag afgetrapt door vijftig HarleyDavidson-bikers, en resulteerde in de vaccinatie van 63,4% van de ziekenhuismedewerkers.


22

10. T EC HNOLO GIS C HE ON T W IK K EL ING - PAT IEN T

IT ONT WIKKELINGEN, EEN UPDATE ÉN UPGR ADE

Het AZ Jan Palfijn Gent ging van start met een aantal vooruitstrevende projecten die de werking van de zorg

ZIEKENHUISBREDE SPRAAKHERKENNING EN DIGITAAL DICTEREN

voor de patiënt vereenvoudigen en uniformiseren. ‘Cassette’ doet terugdenken aan lang vervlogen tijden maar in de ziekenhuiswereld wordt dit medium tot op vandaag

DIGITALISEREN VAN DE PAPIEREN MEDISCHE DOSSIERS

nog vaak gebruikt bij het dicteren van protocollen of brieven. De cassettes moeten vervolgens door een medewerker van het medisch secretariaat worden beluisterd en uitgetypt in

Er werd een testopstelling uitgewerkt voor het inscannen en

het dossier van de patiënt.

digitaliseren van de papieren medische dossiers. De dossiers worden centraal bewaard en kunnen door de behandelende

De introductie van digitaal dicteren met spraakherkenning

arts vanop elk werkstation in het ziekenhuis digitaal be­

vereenvoudigt dit aanzienlijk en zorgde voor een snellere

vraagd worden. Ook bij spoedopnames kan men zeer snel

verslaggeving. Een arts die voor spraakherkenning kiest,

de antecedenten raadplegen en heeft de behandelende

kan zijn verslaggeving voor het medisch dossier van de

geneesheer zicht op de volledige historiek van de patiënt.

patiënt nu volledig autonoom afwerken. In 2016 zal het volledige ziekenhuis overschakelen op deze technologie.

De aangroei van papieren dossiers binnen het ziekenhuis wordt hierdoor volledig aan banden gelegd. Deze digita­ lisering biedt de patiënt ook de garantie dat zijn of haar dossier door elke behandelende arts in AZ Jan Palfijn Gent

ONLINE BOEKEN VAN AFSPRAKEN DOOR HUISARTS EN PATIENT

geraadpleegd kan worden wat resulteert in de beste zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften en rekening houdend

Online boeken is in deze digitale wereld niet meer weg te

met de medische voorgeschiedenis.

denken, in toerisme en horeca is het inmiddels eerder regel dan uitzondering. Het ziekenhuis stapt mee in dit

Ook voor de arts in kwestie betekent het digitaal beschikbaar

verhaal en biedt hiermee zowel de huisartsen en externe

stellen van de dossiers een vereenvoudiging van de werking.

zorgverstrekkers, als de patiënten de mogelijkheid om online

Het dossier hoeft niet telkens dagen op voorhand te worden

een afspraak te maken bij een behandelende arts naar

opgevraagd bij de dienst medisch archief die vroeger op zijn

keuze. Het online boeken zorgt er voor dat de patiënt

beurt in de archieven van het ziekenhuis de correcte dossiers

gemakkelijk en snel de beschikbare consultatie­momenten

moest opzoeken.

van de arts kan aftoetsen aan de eigen agenda.

De testopstelling werd unaniem positief onthaald, het pro­ ject zal dan ook een doorstart kennen en in heel het zieken­ huis geïmplementeerd worden.


23

CENTRALE MONITORING OP RECOVERY

FOETALE BEWAKING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Op de Recovery werd de centrale monitoring van vitale functies van patiënten volledig geïnstalleerd. Deze laat toe

Doorheen het volledige zwangerschapstraject kan de foetale

om patiënten die net een chirurgische ingreep ondergingen,

bewaking bij zwangere vrouwen gemonitord worden. Deze

voortdurend op te volgen, waarbij een verpleegkundige

data en de historiek zijn op elke werkpost in het ziekenhuis

direct gealarmeerd wordt als er een afwijking optreedt.

beschikbaar voor de gynaecologen maar kunnen ook vanaf

Alle posities in de Recovery en de kinderboxen zijn uitgerust

een smartphone of van thuis uit geconsulteerd worden. Een

met deze nieuwe monitors die centraal worden uitgelezen.

optimale zorgverlening, zowel voor moeder als ongeboren baby, kan op die manier gegarandeerd worden.


24

10. T EC HNOLO GIS C HE ON T W IK K EL ING - PAT IEN T

INNOVATIE EN PERSOONLIJKE A ANPAK VAN KEUKEN TOT PATIENT De voorbije jaren werd niet alleen geïnvesteerd in de vernieuwing van de ziekenhuisinfrastructuur, ook de hotelfunctie van het ziekenhuis werd naar een hoger niveau getild.

GOEDE ZORGEN, OOK OP HET BORD Patiënten verlangen niet alleen de beste medische zorgen, maar stellen ook steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de catering. Lekkere en aangepaste catering past ook in de doelstelling van het ziekenhuis om patiënten zich thuis te laten voelen en hen een persoonlijke zorg te bieden.

DE KOUDE LIJN HERUITGEVONDEN De patiëntencatering werd volledig vernieuwd met een innovatieve aanpak van de koude lijn. In dit systeem worden maaltijden vooraf bereid en snel gekoeld om ze later opnieuw op de gewenste temperatuur te brengen en op te dienen. Daarvoor werd geïnvesteerd in gecompartimenteerde regeneratiekarren die de gerechten niet opwarmen met hete lucht, wat ze zou uitdrogen, maar met zogenaamde thermo­ contacten. Bij de bereiding en distributie van maaltijden in koude lijn, is het behoud van smaak een uitdaging. Met gebruik van nieuwe technieken kon dit worden opgelost en ligt de focus op het aanbieden van een zo ruim mogelijke maaltijdkeuze, gepersonaliseerd en smaakvol. Het optimaal bedienen van honderden patiënten tegelijker­ tijd, vergt een complexe logistieke operatie. Door de stroom­ lijning van deze taken wordt niet enkel gewerkt aan kwaliteit maar worden ook middelen bespaard die het ziekenhuis kan investeren in zijn kerntaak: medische zorg.


25


26


27


28


29


ZORGTRAJECT MEDEWERKER / ARTS

JAARVERSLAG 2015


3

INHOUD MEDEWERKER / ARTS

INHOUD

KOEP EL / BEL EID 1.

VOORWOORD VOORZITTER

2.

INLEIDING

3.

2015 – 2025: ZORGSTRATEGIE

4.

2015 – 2020: BELEIDSPLAN EN ACTIEPUNTEN VERPLEEGAFDELINGEN

5.

2015: JAN PALFIJN, OPEN VOOR PUBLIEK

6.

BESTUURSORGANEN

ZOR G T R A JEC T VA N DE PAT IEN T 7.

WELKOM

8.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

9.

KWALITEIT & VEILIGHEID

10.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

MEDEWERKER / ARTS

11.

12.

13.

WELKOM Thuiskomen op het werk dankzij het project WELKOM

P.4

Welkom aan de nieuwe artsen

P.8

PERSOONLIJKE BEGELEIDING Jan Palfijn ontwikkelt m/v mét talent

P.12

Personeel in cijfers

P.18

KWALITEIT & VEILIGHEID Zorginspectie

P.20

Zorg gemeten en gewogen

P.23

Borstkanker Heupprothese 14.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING Medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde

P.24

Gastro-enterologie

P.26


4

11. W EL KOM - MEDE W ERK ER / A R T S

THUISKOMEN OP HE T WERK DANK ZIJ HE T PROJEC T WELKOM

Het AZ Jan Palfijn Gent zet in op de patiënt, zijn traject, zijn behandeling en zijn omgeving, en dit elke dag van

NIEUWE MEDEWERKERS ZICH THUIS LATEN VOELEN

het jaar, de klok rond. Deze patiëntgerichte aanpak is enkel mogelijk dankzij gedreven artsen en medewerkers

De nieuwe medewerker kan op een volledig herzien onthaal-

die deze visie onderschrijven en dagelijks bereid zijn

traject rekenen waarbij interactiviteit centraal staat. Want…

om net dat tikkeltje meer in hun zorg voor de patiënt

de eerste indruk telt! Na de introductie door de dienst

te leggen. Het ziekenhuis is een organisatie waar nabij­

Werving en Selectie en de contractondertekening start

heid, betrokkenheid, warme zorg en profes­sionalisme

de persoonlijke begeleiding: geen standaardpakket met

niet aanvoelen als een opdracht, maar deel uitmaken

informatiebundel en plannetje maar een individuele aanpak.

van de bedrijfscultuur. De relatie met alle zorg­partners

Het is de wens van de organisatie om enerzijds nieuwe mede­

binnen het ziekenhuis werd afgelopen jaar nog verder

werkers snel zelfstandig te laten werken maar anderzijds ook

aangescherpt via het project WELKOM. Zo kan

om tevreden medewerkers in huis te hebben en te houden.

iedereen die in contact komt met het ziekenhuis een

De tijdsinvestering in deze nieuwe collega’s is dus cruciaal om

oprecht ‘welkom’ gevoel ervaren, gedreven mede­

hen zich direct ‘thuis’ te laten voelen binnen de organisatie.

werkers zorgen immers voor tevreden patiënten. Reeds vóór de start neemt het Begeleidings- en Studenten Supportteam contact op om het verloop van de eerste werk-

JE KRIJGT NOOIT EEN TWEEDE KANS VOOR EEN EERSTE INDRUK

dag te bespreken. De persoonlijke begeleiding start met een welkomstkoffie en wat praktische uitleg gevolgd door een rondleiding langs een aantal essentiële diensten waarmee

Deze woorden indachtig ging een gloednieuw ‘Begeleidings-

de medewerker in de toekomst regelmatig (on)rechtstreeks

en Studenten Supportteam’ van start. Het onthaal, de in­

in contact kan komen. Deze rondleiding biedt als meer­

tegratie en de begeleiding van nieuwe medewerkers, artsen

waarde dat nieuwe medewerkers via een blik achter de

en studenten is een essentiële opdracht voor elke zorgza-

schermen een ruimere kijk krijgen op de werking van het

me werkgever. Het team stelt zich tot doel om de opvang te

ziekenhuis. Op die manier wordt onderlijnd dat elke schakel

harmoniseren en professionaliseren om zo het ‘welkom’

in de ketting zijn functie en belang heeft, en dat elke collega,

gevoel te bestendigen. Daartoe werd het traject dat nieuwe

met zijn eigen expertise en inzet, onmisbaar is binnen het

medewerkers, artsen, studenten en andere partners door­

geheel. Na de rondleiding is er ruim de tijd voorzien om in

lopen tijdens hun eerste contacten met het ziekenhuis,

te gaan op vragen, waarna de medewerker uiteindelijk per-

onder de loep genomen. Tijdens brainstormsessies met

soonlijk naar de afdeling wordt begeleid, waar zijn of haar

een representatieve vertegenwoordiging van het werkveld,

carrière officieel van start gaat. Medewerkers uit het Zorg-

werden een aantal pijnpunten aangehaald en mogelijke

departement worden na twee weken opnieuw gecontacteerd

verbeteracties in kaart gebracht. In een werkgroep werden

om te peilen naar het algemeen welbevinden. Dit laat toe om

deze ideeën verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

tijdig te kunnen anticiperen bij problemen en om samen met de bevoegde verantwoordelijke bij te sturen. Deze feedback maakt deel uit van het totale integratieproces van de nieuwe


5

medewerker en is een werkinstrument om de tevredenheid onder starters te monitoren en om indien nodig snel te

MET STUDENTEN HEBBEN WE POTENTIEEL GOUD (VOOR DE TOEKOMST) IN HANDEN

kunnen ingrijpen en aanpassingen door te voeren. Op jaarbasis mag het ziekenhuis een duizendtal studenten verwelkomen en opleiden in heel diverse disciplines:

NIEUWE ARTSEN VORMEN MEE HET UITHANGBORD VAN HET ZIEKENHUIS

verpleegkunde, zorgkunde, diëtiek, logistiek, etc. Een samenwerking die een ware verrijking betekent, zowel voor de studenten als voor het ziekenhuis!

Een arts is, letterlijk en figuurlijk, van vitaal belang voor een ziekenhuis. Het spreekt dan ook voor zich dat ook

Het belang om studenten goed te verwelkomen, mag niet

het onthaaltraject voor artsen verder werd uitgewerkt en

onderschat worden: elke student is namelijk een potentiële,

geoptimaliseerd tot een helder proces vanaf de eerste

toekomstige medewerker. Bij de opstart van de dienst

kennismaking, over de contractondertekening tot de

Begeleiding & Student Support werd dan ook sterk

informatieoverdracht door de hoofdgeneesheer. De nieuwe

ingezet op de samenwerking met vijftien Gentse scholen die

arts ontvangt op basis van een beperkt aantal contacten

studenten voor stage doorverwijzen naar het ziekenhuis.

alle noodzakelijke informatie om daadwerkelijk aan de slag

In het voorjaar worden alle stageplaatsen voor het nieuwe

te gaan binnen het ziekenhuis. Ruim vóór de start worden

academiejaar toegekend. Dankzij een grote flexibiliteit langs

de betrokken diensten geïnformeerd zodat de inhoudelijke

beide kanten, slaagt het team er telkens in om een boeiende

en administratieve opstart van de nieuwe arts vlekkeloos

werkplek voor de student te zoeken en vast te leggen. Ook de

verloopt. Ook de nodige informatiekanalen worden aan-

open geest en inzet van alle hoofdverpleegkundigen van de

gesproken om interne en externe zorgpartners op de hoogte

verschillende afdelingen zorgen ervoor dat studenten steeds

stellen van de uitbreiding van het team en, eventueel,

met open armen ontvangen worden.

van nieuwe specialisaties, behandelingen of expertise. Opnieuw zorgt een individuele rondleiding voor een vlotte start

binnen

het

ziekenhuis

en

zorgt

het

team

Begeleiding & Studenten Support onmiddellijk voor een verschil

DE RELATIE MET ALLE ZORGPARTNERS

een

BINNEN HET ZIEKENHUIS WERD

maken en mee het gevoel van een

AFGELOPEN JAAR NOG VERDER

eerste aanspreekpunt. groot

Kleine

inspanningen

die

persoonlijke en overzichtelijke organisatie ondersteunen.

AANGESCHERPT VIA HET PROJECT WELKOM. ZO KAN IEDEREEN DIE IN CONTACT KOMT MET HET ZIEKENHUIS EEN OPRECHT ‘WELKOM’ GEVOEL ERVAREN.


6

Bij aanvang van de stage wordt een onthaaldag voorzien. Ook deze bestaat uit een rondleiding en nuttige informatie

BLIK ACHTER DE SCHERMEN TIJDENS RONDLEIDINGEN OP MAAT

over de regels rond ziekenhuishygiëne, de visie van het ziekenhuis en een aantal praktische afspraken. Tijdens de

Maandelijks zijn er talrijke aanvragen van scholen, verenig­

stage blijft het team Begeleiding en Student Support

ingen of bedrijven om eens een kijkje te mogen nemen

een belangrijk aanspreekpunt voor alle studenten. Soms

achter de schermen van de gloednieuwe afdelingen binnen

fungeren deze begeleiders als een opvangnet wanneer de

het ziekenhuis. Als onderdeel van een transparante werking

eerste stappen op de werkvloer de verwachtingen niet in-

en een warm ziekenhuis met open deuren werd deze op-

vullen of wanneer de confrontatie op afdelingen zoals de

dracht aangenomen en ondersteund vanuit het Begelei-

PAAZ of de Palliatieve Eenheid heel hard aankomt. Persoon-

dings- en Studenten Supportteam. De rondleidingen zijn

lijke begeleiding en coaching kan op dergelijke momenten

kosteloos, worden grondig voorbereid en ingekleurd vol-

voor de student het verschil maken tussen opgeven of de

gens de wensen en interesses van de aanvrager. Dankzij de

moed samenrapen en een doorstart maken. Dit is een taak

positieve feedback, neemt het aantal aanvragen gestaag toe

waar het team bijgestaan wordt door de talloze mentoren op

waardoor het ziekenhuis op een jaarlijks bezoekersaantal

de afdelingen zelf. Mentoren zijn van onschatbare waarde:

van een 500-tal personen kan rekenen, letterlijk van jong

vaak hebben ze zelf een bijkomende opleiding gevolgd en

tot oud, van 4 tot 99 jaar.

zijn ze dagelijks gepassioneerd bezig met het opleiden van studenten op de werkplek, met het doorgeven van expertise,

Deze tijdsinvestering past perfect binnen de visie van het

vakkennis en sociale vaardigheden nodig voor een persoon-

project WELKOM: mensen het ziekenhuis laten beleven.

lijke benadering van de patiënten. Deze mentoren worden

Er mag ook niet voorbijgegaan worden aan de preventieve

via extra opleidingsmomenten ondersteund in hun taken.

en educatieve meerwaarde van dergelijke bezoeken: nu zijn

Mentorennamiddagen brengen deze medewerkers van de

kinderen vaak erg bang voor hun eerste ziekenhuisbezoek,

diverse afdelingen samen om hun ervaringen uit te wisselen

grotendeels uit onwetendheid of omwille van de context

maar ook om geïnformeerd te blijven, bijvoorbeeld over de

waarbij ze ziek of gewond naar een ziekenhuis worden

veranderingen binnen de opleiding Verpleegkunde die ook

gebracht. Een aangenaam en gekaderd bezoek aan de

voor het werkveld en de studentenbegeleiding een enorme

Spoed­afdeling en de Kinderafdeling, en contacten met pro-

uitdaging betekenen.

fessionals kunnen drempelverlagend werken. Bij verenigingen is de insteek hoofdzakelijk de vernieuwde werking, behandelingen, informatisering tot zelfs de architectuur en de technische installaties. Welke reden dan ook, aankloppen bij het ziekenhuis voor een rondleiding op maat is binnen deze doorgedreven WELKOM-visie steeds mogelijk!


7


8

11. W EL KOM - MEDE W ERK ER / A R T S

WELKOM A AN DE NIEUWE ART SEN

DR. JACKY BOTTERMAN Oncologie Dr. Jacky Botterman kreeg zijn opleiding aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Zijn vakgebied omvat de radiotherapie-oncologie. Patiënten komen, na doorverwijzing van andere artsen, op raadpleging bij Dr. Botterman indien er sprake is van het opstarten van een radiotherapeutische behandeling. Tijdens de consultatie wordt de patiënt uitvoerig ingelicht omtrent de behandeling die zal doorgaan in het AZ Sint-Lucas Gent, waarmee een nauw samenwerkingsverband werd gesloten. Na het beëindigen van de radiotherapeutische behandeling zal de patiënt verder opgevolgd worden door de behandelend arts binnen het AZ Jan Palfijn Gent.

DR. INGRID BRUGGEMAN Gastro-enterologie Dr. Ingrid Bruggeman studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en promoveerde in 2015 als gastro-enteroloog. Ze genoot haar opleiding in het Universitair Ziekenhuis Gent en het OLV Aalst. Dr. Bruggeman bekwaamde zich, naast de algemene gastro-enterologie, eveneens in hepatologie en digestieve oncologie.

DR. BEN CORTEVILLE Cardiologie Dr. Ben Corteville studeerde aan de Universiteit Gent en promoveerde in 2015 als cardioloog. Hij resideerde tijdens zijn opleiding in het Universitair Ziekenhuis Gent, AZ Sint-Jan Brugge, AZ Groeninge Kortrijk en ASZ Roeselare. Dr. Corteville behaalde een bijkomende accreditering via de European Heart Rhythm Society (EHRA) voor implanteerbare cardiale elektronische devices (pacemaker, implanteerbare cardioverter defibrillator en cardiale resynchronisatietherapie). Hij genoot een bijkomende opleiding aan de St. George University in Londen over sportcardiologie en heeft een bijzondere interesse voor hartritmestoornissen, hartfalen en jonge sporters.


9

DR. THOMAS DE BO Orthopedie Dr. Thomas De Bo studeerde in 2008 af aan de Universiteit Gent als arts. Hij promoveerde als specialist in de orthopedische chirurgie in 2014. Tijdens zijn assistentschap resideerde hij in het Sint-Andriesziekenhuis Tielt, in het SintAugustinusziekenhuis Wilrijk en in het Universitair Ziekenhuis Gent. Nadien volgde hij een fellowship in het AZ Monica Deurne. Dr. De Bo bekwaamde zich daarnaast in de sportgeneeskunde en toont een bijzondere interesse in heup-, enkel- en voetpathologie en sportletsels.

LTH. CHARLOTTE LINT Tandheelkunde Tandarts Charlotte Lint studeerde in 2011 af als algemeen tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2014 behaalde ze vervolgens haar diploma als specialiste in de Kindertandheelkunde aan de Universiteit Gent. Tijdens deze driejarige opleiding werd ze getraind in alle aspecten die de Kindertandheelkunde met zich meebrengt: de psychologie van het kind, cariologie, tandtraumatologie, ontwikkelingsstoornissen en het behandelen van kinderen onder narcose. Voor deze laatste liep ze drie jaar stage op het Operatiekwartier van het Universitair Ziekenhuis Gent. Tandarts Charlotte Lint houdt geen consultaties. Ze is actief in het Operatiekwartier van het ziekenhuis.

DR. STIJN TIBERGHIEN Rookstopbegeleiding Dr. Stijn Tiberghien studeerde in 2007 af aan de Universiteit Gent als huisarts. Door een extra opleiding aan de VRGT in Brussel is dr. Tiberghien sinds 2013 erkend als tabakoloog. In het AZ Jan Palfijn Gent kunnen patiĂŤnten, die wensen te stoppen met roken, bij hem terecht om in samenspraak met de behandelend arts te bekijken welke aanpak hierbij meest effectief is.

DR. SOPHIE VANSPEYBROECK Kinderziekten, Neonatologie Dr. Sophie Vanspeybroeck volgde haar opleiding tot arts en kinderarts aan de Universiteit Gent. Tijdens de opleiding pediatrie kwam dr. Vanspeybroeck in aan­ raking met alle pediatrische subdisciplines en werkte ze eveneens 9 maanden op de NICU en 6 maanden op de PICU van het Universitair Ziekenhuis Gent. Dr. Vanspeybroeck werkte tijdens haar assistentschap ook in het AZ Maria Middelares te Gent en in het Henri Serruys Ziekenhuis te Oostende.


10

DR. SEVERINE VAN HULLE Kinderziekten, Neonatologie Dr. Severine Van Hulle volgde haar opleiding tot arts en kinderarts aan de Universiteit Gent. Haar opleiding pediatrie volgde ze voornamelijk in het Universitair Ziekenhuis Gent, waarvan bijna een jaar op de NICU en een half jaar op de PICU van het UZ Gent. Dr. Van Hulle werkte tijdens haar assistentschap pediatrie ook in het AZ Maria Middelares te Gent en het Henri Serruys Ziekenhuis te Oostende.

DR. HANS VERDOODT Anesthesie, Pijnkliniek Dr. Hans Verdoodt beëindigde zijn studies geneeskunde met succes aan de Vrije Universiteit Brussel. Hierna begon hij de opleiding anesthesie aan de Université Libre de Bruxelles, waar hij een speciale interesse ontwikkelde voor de pijnkliniek. Deze uitte zich in een bijkomende opleiding aan de pijnkliniek van het CHU Brugmann. Vandaag concentreert hij zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met een acute en chronische pijnproblematiek. Met evenveel inzet, werkt hij ook als anesthesist in het Operatiekwartier.

UITBOUW DIENS T NUCLE AIRE GENEESKUNDE In het kader van de samenwerking met AZ Maria Middelares werd een uit­ voeringsprotocol getekend voor de uitbouw van de dienst Nucleaire Geneeskunde. De volgende artsen maken deel uit van dit team:

PROF. DR. BIEKE LAMBERT Isotopen Prof. dr. Bieke Lambert studeerde af als arts aan de Universiteit Gent in 2001. In het kader van een onderzoeksbeurs naar nieuwe nucleaire behandeltechnieken behaalde ze in 2005 een doctoraatsproefschrift over de intra-arteriële behandeling van levertumoren met radionucliden. Prof. dr. Lambert genoot haar opleiding Nucleaire Geneeskunde in Groningen en Gent. In het Universitair Ziekenhuis Gent hielp prof. dr. Lambert mee in de uitbouw van de zorg rond schildklierkanker, neuroblastoma, neuro-endocriene pathologie, levertumoren en prostaatkanker. Ze is in het UZ Gent ook docent en werkt er één dag in de week in het PET-centrum. Prof. dr. Lambert is bovendien lid van de dienst Nucleaire Geneeskunde in het AZ Maria Middelares Gent.


11

DR. JEROEN MERTENS Isotopen Dr. Jeroen Mertens studeerde in 2007 af als arts aan de Universiteit Gent, waarna hij zich verder specialiseerde in de nucleaire geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis Gent. Tijdens deze opleiding verrichtte hij onderzoek naar de kwanti­ ficatie van tumorale therapierespons door middel van PET-CT beeldvorming. Na het behalen van zijn erkenning was Dr. Mertens actief in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem, waar hij de drijvende kracht was achter de opstart en uitbouw van een nieuw SPECT-CT centrum. Hiertoe bekwaamde hij zich verder in de skeletale toepassingen van SPECT-CT beeldvorming. In het kader van het nucleair geneeskundig samenwerkingsverband tussen het AZ Jan Palfijn Gent en AZ Maria Middelares Gent zal Dr. Mertens deze expertise op beide sites verder uitbouwen. Tevens zal hij met de bestaande equipe de nieuwste diagnostische en therapeutische methodes in de nucleaire geneeskunde aanwenden. Daarnaast blijft hij één dag per week werkzaam als PET-CT consulent in het UZ Gent.

DR. FRANK TEMMERMAN Isotopen Dr. Frank Temmerman studeerde in 1978 af als arts aan de Universiteit Gent. In 1984 verkreeg hij de erkenning Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde. Hij was gedurende een jaar werkzaam als nuclearist in het Elisabethziekenhuis in Turnhout en vanaf 1986 als radiotherapeut, oncoloog en nuclearist in de toenmalige SintJozefkliniek te Gentbrugge. Ook na de fusie met het AZ Maria Middelares Gent bleef hij werkzaam als nuclearist hoofdzakelijk op de campus Sint-Jozef en deeltijds op de campus Maria Middelares Gent. Na de recente sluiting van de dienst Nucleaire Geneeskunde op campus Sint-Jozef, blijft hij nog steeds werkzaam in het AZ Maria Middelares Gent.

DR. BIEKE VAN DEN BOSSCHE Isotopen Dr. Bieke Van Den Bossche studeerde in 2001 af als arts aan de Universiteit Gent. In de vier volgende jaren legde ze zich toe op wetenschappelijk werk rond moleculaire beeldvorming voor therapiepredictie bij borstkankerpatiënten en was ze een jaar werkzaam aan de universiteit La Sapienza in Rome. In september 2005 behaalde dr. Van Den Bossche haar doctoraat. Haar klinische opleiding omvatte een jaar interne geneeskunde op de diensten Reumatologie en Medische oncologie aan het Universitair Ziekenhuis Gent en twee jaar nucleaire geneeskunde aan het AZ St.-Lucas Gent en het UZ Gent. Sinds mei 2009 is dr. Van Den Bossche ook actief op de dienst Nucleaire Geneeskunde van het AZ Maria Middelares Gent.


12

12. P ER S O ONL I JK E BEGEL EIDING - MEDE W ERK ER / A R T S

JAN PALFIJN ONT WIKKELT M/V MÉ T TALENT

Mensen moeten steeds langer werken, een volwaardige

DE EIGEN LOOPBAAN ACTIEF BEHEREN

loopbaan duurt 40 jaar of langer, dus is het belangrijk om medewerkers perspectieven te bieden binnen deze

Loopbaanbegeleiding is een ruim begrip, het omvat alle

loopbaan. Sommige medewerkers zijn toe aan een

vormen van begeleiding, hulpmiddelen en instrumenten die

nieuwe stap binnen hun loopbaan of kunnen fysiek

kunnen helpen bij loopbaanvragen of twijfels over de profes-

niet alle taken meer waarmaken. Voor deze doelgroep

sionele toekomst. In 2012 ging het ziekenhuis net als andere

werd de Interne Loopbaanbegeleiding ontwikkeld:

partners binnen het loopbaanplatform van de Gentse Zorg-

op maat, in huis en met kennis van de zorgsector en

sector het engagement aan om een interne loopbaan­

alle kansen en uitdagingen hiervan. De uitwerking

begeleiding uit te werken op maat van de organisatie en van

van deze dienst toont de wil van het ziekenhuis om

de medewerker.

de vinger aan de pols te houden bij de medewerkers, de ambitie om te zorgen voor de zorgverleners.

Er kwam een intern aanspreekpunt waar medewerkers terecht kunnen voor loopbaanvragen en waar een profession­ele gesprekspartner:

Medewerkers van het zorgdepartement die de ambitie

inzicht geeft in wat de medewerker belangrijk

hebben om zich te specialiseren, meer verantwoordelijkheid

vindt in zijn/haar job, talenten en dromen;

op te nemen, beleidsondersteunend werk te doen of een

inzicht geeft in eigen kunnen en willen met

leidinggevende functie op te nemen, worden bovendien

betrekking tot de toekomst van iemands werk;

extra ondersteund via het project ‘Talentontwikkeling’.

begeleiding biedt om deze wensen te realiseren,

Onder het motto ‘Gedreven mensen kansen geven’ helpt

op de (interne) arbeidsmarkt of via een opleidingstraject.

het ziekenhuis hen bij het ontplooien van hun competenties door hen in een lerende omgeving een realistisch beeld te

In een reeks gesprekken, gecombineerd met het gebruik

geven van de jobinhoud.

van reflectieopdrachten of tests, worden medewerkers gestimuleerd om competenties, die nodig zijn om hun eigen loopbaan actief te beheren, te ontdekken, versterken en ontwikkelen. Zelfsturing en zelfredzaamheid staan hierbij voorop.


13

DISCRETE BEGELEIDING MET INDIVIDUEEL EINDRESULTAAT De loopbaanbegeleiding kan tijdens de werkuren gevolgd worden met medeweten van de leidinggevende maar dit kan ook buiten de diensturen plaatsvinden met de vrije keuze voor de medewerker om zijn diensthoofd hierover in te lichten. Het eindresultaat van zo’n traject is voor elke medewerker anders: sommige medewerkers beslissen om hun huidige functie te blijven uitoefenen na aanpassingen in hun persoonlijke leven of in de manier van denken, anderen kiezen een nieuw professioneel pad. De Loopbaanbegeleiding is zeker geen traject waardoor medewerkers automatisch aanspraak kunnen maken op een andere job binnen het ziekenhuis. Door medewerkers te helpen bij carrièrekeuzes wil het ziekenhuis voorkomen dat ze vastlopen in hun job en zorgen dat ze zich kunnen (blijven) vereenzelvigen met hun functie en zich gelukkig en gemotiveerd voelen. Een keuze in ieders belang want werkvreugde of demotivatie stralen af op iedereen in de omgeving.


14


15

DE JUISTE MEDEWERKER OP DE JUISTE PLAATS

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN LEIDERSCHAPSSTIJL

De aanleiding voor het project Talentontwikkeling was twee-

Tijdens individuele sessies gaat het team Loopbaan­

ledig: enerzijds merkte de dienst Werving en Selectie dat bij

begeleiding verder in op persoonlijke ontwikkelingspunten.

selectieprocedures voor staf- en leidinggevende functies in

Tijdens een eerste sessie legt iedereen een persoonlijkheids-

het zorgdepartement, vaak niet de mensen met de juiste

test af waaruit naar boven komt welke persoonlijke werkstijl

competenties deelnamen. Anderzijds bleek bij de opvolging

iemand hanteert, wat daarvan de sterke punten zijn en wat

van startende kaderleden dat ze dergelijke functies vooraf

de valkuilen zijn. Aansluitend wordt samen bekeken welke

niet altijd even correct hadden ingeschat.

ondersteuning en aangepaste vormingen of stages het team Loopbaanbegeleiding kan voorzien om tot een leiderschaps-

Het ziekenhuis wil de juiste mensen naar de juiste functies

stijl te komen die dicht bij de betrokken medewerker ligt.

leiden. Een gevarieerde groep van medewerkers die met een kaderopleiding bezig zijn, of deze succesvol voltooiden,

Daarnaast biedt het ziekenhuis leertrajecten op de werk-

stapten in een jaartraject met individuele sessies en thema-

vloer aan, zodat medewerkers de functie van hoofdverpleeg­

dagen. Voorbereiding op selectieproeven en geïnformeerde

kundige kunnen waarnemen binnen een lerende omgeving.

keuzes maken, stonden voorop.

Hierdoor wordt een concreet inzicht verworven in de functie, waardoor medewerkers een betere inschatting kunnen

Het informatieve luik focust hoofdzakelijk op:

maken of hun ambitie strookt met de realiteit.

kennismaking met het eisenkader, de accreditatie en indicatoren; het functieprofiel van hoofdverpleegkundige en zorgmanager; het opstellen van een beleidsplan met de

HET ULTIEME DOEL VAN DEZE

verschillende actoren, mogelijke valkuilen en

EXTRA OMKADERING IS OM

meerwaarde voor de werking;

MEDEWERKERS OP EEN

kennismaking met de dienst Kwaliteit door gedurende

PROFESSIONELE WIJZE KLAAR

een halve dag een thema mee op te volgen, bijvoorbeeld patiëntenidentificatie, het missen-is-

TE STOMEN VOOR EEN

menselijk systeem, de patiëntveiligheidskaart, etc.;

LEIDINGGEVENDE FUNCTIE

sollicitatietraining.

OF STAFFUNCTIE BINNEN HET ZORGDEPARTEMENT EN OM TALENT IN HUIS TE HOUDEN.


16


17


18

12. P ER S O ONL I JK E BEGEL EIDING - MEDE W ERK ER / A R T S

PERSONEEL IN CIJFERS

Na de voltooiing van het grootschalige infrastructuurproject volgde de activiteit op de afdelingen een stijgende trend. Dit weerspiegelt zich in de cijfers van de personeelsbezetting waar een duidelijke inhaalbeweging merkbaar is om opnieuw het niveau te bereiken van voor de verbouwingsperiode.

Zowel binnen het vak- en dienstpersoneel, de administratieve medewerkers als het verzorgend en paramedisch personeel is een opwaartse trend merkbaar ten opzichte van 2014. Op die manier komt het ziekenhuis tegemoet aan de toegenomen activiteit en staan de afdelingen garant voor een kwalitatieve omkadering van de patiĂŤnt door voldoende

2012:

2013:

2014:

2015:

840,80

859,60

820,88

831,27

Vak- en dienstpersoneel

Paramedisch personeel

Administratief personeel

Overig personeel

Verzorgend personeel

9,67

105,12

496,43

104,62

115,43

13,51

101,22

493,75

102,83

109,57

12,77

104,83

517,98

107,57

116,45

14,83

91,92

506,51

107,56

119,98

en gemotiveerd personeel.


19


20

13. K WA L I T EI T & V EIL IGHEID - MEDE W ERK ER / A R T S

ZORGINSPEC TIE GEEF T POSITIE VE E VALUATIE

Een onverwachts bezoek van de Zorginspectie resul­ teerde in een zeer positieve evaluatie van de Spoed­

WERKING SPOEDAFDELING DRAAGT BIJ TOT UITSTEKENDE RESULTATEN ZORGINSPECTIE

afdeling, afdeling Intensieve Zorgen, tal van inter­ nistische afdelingen en de ziekenhuisapotheek.

De Spoedafdeling vormt letterlijk en figuurlijk de toegangspoort tot het ziekenhuis. De locatie werd dan ook heel bewust ingepland en uitgewerkt tijdens de verbouwingswerken:

De zorginspectie richt zich voor ziekenhuizen die in een

snel en eenvoudig bereikbaar voor ziekenwagens en patiën-

accreditatietraject zijn gestapt, op specifieke zorgtrajecten.

ten die spoedeisende hulp nodig hebben, met de Medische

De Vlaamse overheid gaat tijdens een inspectiebezoek van

Beeldvorming en het Operatiekwartier in de onmiddellijke

dergelijk traject bij de betrokken diensten na of de verleende

nabijheid. Bij de inrichting werd veel aandacht besteed aan de

zorg aan de vooropgestelde eisen voldoet.

opvang van patiënten en hun familie en ook op het vlak van technologie maakte de afdeling een grote stap voorwaarts.

In dit kader werd het traject van de internistische patiënt doorgelicht. Voor het ziekenhuis betekent dit heel concreet de interne diensten Neurologie, Cardiologie, Pneumologie en het Internistisch Dagziekenhuis. Daarnaast werd een

KWALITEIT EN KWANTITEIT GAAN OP SPOEDAFDELING HAND IN HAND

bezoek gebracht aan de Spoedafdeling, Intensieve Zorgen en de Apotheek.

De positieve evaluatie van de zorginspectie bevestigt de keuze om in te zetten op de capaciteit en werking van de

Tijdens de inspectie werden vijf thema’s uitgebreid be­

Spoedafdeling. De afdeling kan dubbel zoveel patiënten

oordeeld, met name de inzet van het personeel, de veilige

opvangen als vroeger. De boxen zijn groter en schuifdeuren

zorg, de gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie.

verhogen de privacy voor de patiënt en het werkcomfort

Specifiek voor de Spoedafdeling en de dienst Intensieve

voor het personeel. Kinderen en jongeren kunnen rekenen

Zorgen voerde de inspectie daarnaast ook nog een screening

op een kindvriendelijke benadering in een pediatrische box.

uit op het triagesysteem, de aanwezigheid van een inscholingsplan, de medische en verpleegkundige permanen-

Niet alleen qua infrastructuur maar ook qua werking trok de

tie voor de Spoedafdeling en MUG, het materiaal van de

Spoedafdeling de kaart van vernieuwing. Een nieuwe setting

reanimatie­kar voor de interne MUG, het materiaal specifiek

stimuleerde een uitgekiende nieuwe werking: de eerste vast-

voor kinderen, etc.

stellingen kunnen op een snelle manier in een afzonderlijke triagebox plaatsvinden en patiënten met levensbedreigende

De beoordeling was zeer positief, de geformuleerde aan-

of instabiele vitale functies krijgen onmiddellijk de nodige

dachtspunten worden door het beleid ter harte genomen

zorgen in twee daartoe uitgeruste reanimatiezalen. Bedside

en de nodige aanpassingen hiervoor werden reeds door­

werken en centrale monitoring zijn twee andere facetten die

gevoerd.

meeschrijven aan het positieve verhaal van modernisering en patiëntgericht werken op de Spoedafdeling.


21

Spoedopnames 2013 - 18.383 Na verzorging opgenomen 5.606 Na verzorging naar huis

12.777

2013

Spoedopnames 2014 - 18.486 Na verzorging opgenomen 5.400 Na verzorging naar huis

13.086

2014

Spoedopnames 2015 - 19.119 Na verzorging opgenomen 5.564 Na verzorging naar huis

13.555

2015

De stijgende trend in de activiteitencijfers van de Spoed­ afdeling bevestigen de positie van de afdeling als ‘figuurlijke’ toegangspoort tot het ziekenhuis. Meer dan een kwart van de patiënten stroomt namelijk door naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis voor verdere verzorging. De meerderheid van de patiënten kan het ziekenhuis meteen verlaten na onderzoek en verzorging op de Spoedafdeling.


22


23

13. K WA L I T EI T & V EIL IGHEID - MEDE W ERK ER / A R T S

ZORG GEME TEN EN GE WOGEN

INDICATOR BORSTKANKER

INDICATOR HEUPPROTHESE

Net als vele andere ziekenhuizen werkt het AZ Jan Palfijn

Midden december 2015 publiceerden de Christelijke Mutua-

Gent mee aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²), een

liteiten cijfers over heupprotheses bij de aangesloten leden

samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, ICURO,

waaruit bleek dat België heel goed scoort ten opzichte van

Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse vereniging van hoofd-

internationale gemiddelden. Toch blijft er een grote variatie

artsen.

tussen de verschillende ziekenhuizen onderling. Uit de studie blijkt dat het AZ Jan Palfijn Gent een heel mooi

Het AZ Jan Palfijn Gent kreeg de resultaten van de meting

resultaat neerzet:

inzake borstkankerindicatoren voor de periode 2009-2010-

de noodzaak tot een nieuwe operatie of

2011. Tijdens deze periode bedroeg de vastgelegde relatieve

revisie ligt 56% lager dan het gemiddelde

overleving voor patiënten met een invasieve borstkanker,

de gemiddelde verblijfsduur bedraagt 5 dagen,

gemeten drie jaar na behandeling, gemiddeld 87,3%. Dit

het nationaal gemiddelde is 8 dagen

betekent dat bijna 9 op de 10 van onze patiënten, drie jaar

bij 5% van de patiënten is er nood aan een

na een behandeling in het kader van borstkanker, nog in

bloedtransfusie, het Belgisch gemiddelde is 17%

leven zijn. Een duidelijk positieve score.

slechts 1% moet na de operatie worden opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen,

Naar de toekomst toe neemt het ziekenhuis verder initiatief

het gemiddelde hiervoor bedraagt 8%.

om dit cijfer nog te verbeteren. Uiteraard gaat het hier om een complexe ingreep waarbij verschillende factoren een rol spelen, zoals de toestand van de patiënt, de gebruikte prothese of het optreden van eventuele complicaties. Het ziekenhuis streeft dan ook continu naar optimalisatie van de zorgprocessen zodat de patiënt steeds op een kwaliteitsvolle zorg kan rekenen.


24

14. T EC HNOLO GIS C HE ON T W IK K EL ING - MEDE W ERK ER / A R T S

MEDISCHE BEELDVORMING EN NUCLE AIRE GENEESKUNDE

De dienst Medische Beeldvorming werd één van de opval-

Reeds vele jaren is de dienst Medische Beeldvorming van

lendste verwezenlijkingen van de gerenoveerde ziekenhuis-

het AZ Jan Palfijn Gent een erkend centrum voor scree-

site. De dienst werd volledig ontworpen volgens de nieuwste

ningsmammografieën. Bij de renovatie werd dan ook ruime

normen en noden van de 21ste eeuw. Technologie, patiënt-

aandacht besteed aan borstdiagnostiek. De dienst beschikt

vriendelijkheid en toegankelijkheid staan er centraal.

nu over een full field digitaal mammografietoestel, uit­ gerust met een nieuwe detector en ‘low dose’ röntgenbuis. De patiënt geniet van een hoger comfort dankzij een kortere

TOEGANKELIJKHEID EN PRIVACY

borstcompressie en een halvering van de stralingsdosis. Ook hier werd de beeldkwaliteit verbeterd dankzij een

De nieuwe Medische Beeldvorming kreeg een plek op het

beter penetratievermogen doorheen de borstklier en een

gelijkvloers, tussen de Spoed en de inkomhal. Ambulante

verhoogd contrast. Letsels kunnen zo in een vroeger stadium

patiënten melden zich vanuit de inkomhal onmiddellijk aan

ontdekt worden.

op de dienst zelf. Patiënten vanuit de Spoed of uit de verpleegafdelingen komen binnen langs een andere ingang, wat het gevoel van privacy verhoogt. De nieuwe locatie

SNELLE UITWISSELING BEELDEN

maakt de samenwerking met de Spoed sneller en efficiënter dan voorheen.

Radiologische beelden en verslagen worden snel ter beschikking gesteld aan huisartsen. Het ziekenhuis doet hiervoor beroep op een beveiligd onlineplatform waarop huisartsen

TECHNOLOGIE De dienst beschikt over drie ruime zalen voor conventionele radiologie, een CT-scan en drie echografieruimten. De conventionele röntgenzalen zijn volledig digitaal waarbij één zaal werd uitgebreid met een volledige digitale 3D-op­ hanging en muraal statief. De MRI-afdeling is een volledig aparte unit met aparte wachtruimte binnen de dienst. De afdeling is uitgerust met toestellen van de nieuwste generatie. Het hoogst mogelijke aantal kanalen en de laatste generatie antennes, bieden de radiologen een bijzonder goede beeldkwaliteit. Op zeer flexibele wijze kunnen multipele coils gelijktijdig en automatisch worden gebruikt.

het materiaal eenvoudig en kosteloos kunnen consulteren.


25


26

14. T EC HNOLO GIS C HE ON T W IK K EL ING - MEDE W ERK ER / A R T S

NIEUWE DIENS T GA S TRO-ENTEROLOGIE

EFFICIENTIE VOOROP Dankzij een inrichting op maat van de patiënt, kwalitatief hoogstaande medische infrastructuur en een breed arsenaal aan onderzoeksmogelijkheden, biedt de dienst Gastro-enterologie een efficiënte zorgverlening. Snellere onderzoeksresultaten en diagnosestelling bevorderen de informatiedoorstroom naar de huisarts. Zowel de consultatieruimtes, het volledig uitgeruste internistisch dagziekenhuis als de endoscopische onderzoeksruimten bevinden zich nu vlak naast elkaar, op de derde verdieping. Voor verpleegkundigen en artsen betekent dit alvast efficiënter werken, voor de patiënt tijdswinst en een betere zorg. De inplanting van het internistisch dagziekenhuis en een eigen afdeling voor volautomatische desinfectie van endoscopen vlak naast de onderzoeksruimtes, maakt de cyclus ‘raadpleging-onderzoek-daghospitalisatie’ compleet. De patiënt moet op geen enkel ogenblik de dienst verlaten en wordt gedurende de hele dag door dezelfde zorgverleners bijgestaan. Alle onderzoekstechnieken die noodzakelijk zijn voor een goede diagnose, zijn hier ter beschikking van zorgverlener en patiënt, ongeacht of de onderzoeken ambulant of tijdens een dagopname plaatsvinden. Ook diverse paramedici zoals onco-verpleegkundigen, onco-diëtisten en psychologen staan hier ter beschikking van de patiënt.


27


28


29


30

COLOF ON

AZ JAN PALFIJN GENT AV JAARVERSLAG 2015 Redactie Communicatiedienst Layout MODULO communication agency Verantwoordelijke uitgever AZ JAN PALFIJN Dhr. Rudy Coddens Watersportlaan 5 - 9000 Gent Foto’s © Beeldcollectief © AZ Jan Palfijn Gent AV

Watersportlaan 5 - 9000 Gent T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42 info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be


32

AZ JAN PALFIJN GENT W W W.JANPALFIJN.BE

AZ Jan Palfijn Gent jaarverslag 2015 online deel i, ii en iii  

Jaarverslag 2015 van AZ Jan Palfijn Gent.

Advertisement