Page 1

แผนปฏิบัติงานประจ้าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒ พ.ค.๕๕ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หมูบ่ ้าน/บุคคล ตามโครงการฟื้นฟูและ อนุรักษ์แม่น้าเจ้า พระยาและป่าสัก ประจ้าปี ๒๕๕๔ และ มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ในวันประชุมก้านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ๘ พ.ค ๕๕ ปะชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี วันที่ ๑๐,๑๑ พ.ค ๕๕ สาธิตอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ม. ๔ ต.บางระก้า และ ม.๗ ต.บ่อโพง วันที่ ๑๔-๑๖ พ.ค.๕๕ ด้าเนินงานโครงการส่งเสริมการ รวมกลุ่มเกษตรกร ด้าเนินชีวิตตาม ภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชน ชาวไทย วันที่ ๑๖,๑๗ พ.ค.๕๕ สาธิตอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.๓ ต.สามไถ วันที่ ๑-๓๑ พ.ค. สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการ กข.คจ. วันที่ ๑-๓๑พ.ค.. สนับสนุนการด้าเนินงานข้อมูล จปฐ. วันที่ ๑-๓๑ พ.ค. สนับสนุนการด้าเนินงาน OTOP วันที่ ๑-๓๑ พ.ค. สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการฟาร์ม ตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ หนองงูเห่า ต.บางระก้า

สารป่าสัก

วันฉัตรมงคล ความสาคัญ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการ ครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็น พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระ บรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท มหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 แล้วเสด็จพระ ราชดาเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่ง ทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จักพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลราลึก

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๕

คาคมวันนี้ ใชช้ วี ต ิ อยูก ่ บ ั ความจริง ยอมรับสงิ่ ทีเ่ ป็ น มองเห็นข ้อดีคนอืน ่ หยัดยืนด ้วยขาตัวเอง

คำขวัญอำเภอนครหลวง มีดอรัญญิกลือนำม สง่ำงำมปรำสำทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสำหกรรม เลิศลำภูมิปัญญำไทย

๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

จัดทาโดย สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0-3536-0014


ผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนเมษำยน ๒๕๕๕ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ นายสิริทัศน์ ตระกูลชูวงษ์ พัฒนาการอาเภอนครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ณ หอประชุม อาเภอนครหลวง ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๕๐ คน

นายสิริทัศน์ ตระกูลชูวงษ์ พัฒนาการอาเภอนครหลวง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ นครหลวง ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี ณ วัดเรือแข่ง ต.บางระกา อาเภอนครหลวง เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ สานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอนครหลวง โดย นายสิริทัศน์ ตระกูลชู วงษ์ พัฒนาการอาเภอ นครหลวง บรรยายให้ ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม ประชุม โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน แผนชุมชน จานวน ๓๐ คน เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอาเภอนครหลวง

นายสิริทัศน์ ตระกูล ชูวงษ์ พัฒนาการ อาเภอนครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนอาเภอ นครหลวง ประชุม การประเมินความสุข มวลรวม ม.๓ ต.สามไถ อ.นครหลวง ณ ที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน ม. ๓ ต.สามไถ เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

นายสิริทัศน์ ตระกูลชูวงษ์ พัฒนาการอาเภอนครหลวง พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอนครหลวง นาครัวเรือน เป้าหมายศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท้ายวัด ม.๓ ต.สามไถ .อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ณ สวนลุงไสว จ.นครนายก เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

นายสิริทัศน์ ตระกูลชูวงษ์ พัฒนาการอาเภอนครหลวง พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอนครหลวง ประชุมการประเมิน ความสุขมวลรวม ม.๗ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง ณ อาคารศูนย์ เรียนรู้หมู่ที่ ๗ ต.บ่อโพง เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

นายสิริทัศน์ ตระกูลชูวงษ์ พัฒนาการอาเภอนครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชนอาเภอนครหลวง นา ครัวเรือนเป้าหมายศึกษาดู งานหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงบ้านท้ายวัด ม.๓ ต.สามไถ .อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ณ บ้านคลองวัว หมู่ที่ ๕ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

แผ่นพับประชาสัมพันธ์