Page 1


17 18 21 24 25 26 28

docentenspreekavond Helperbrink oudercommissie Zuidlaren, MR open dag Rummerikhof oudercommissie HJZ ouderavond APllls mentorspreekavond HJZ open dag APllis/ HJZ

I 4 14 16

ouderavond klas 1 en 2 APllls open dag Helperbrink en Zuidlaren oudercommissie Bovenbouw en APllis mentorspreekavond A4/A5/A6/h4/h5

2

mentorspreekavond Apllis

Zomervakantie Herfstvakantie Kerstvakantie VOOljaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie

18 juli t/m 2 september 2005 22 t/m 30 oktober 2005 24 december 2005 t/m 8 januari 2006 17 t/m 26 februari 2006 15 april t/m 17 april 2006 29 april t/m 7 mei 2006 25 mei t/m 26 mei 2006 5 juni 2006 15 juli t/m 3 september 2006

Wist U dat....

Redactie:

Ank Adriaansz, Truus Bakker, Gerrit Douma,

Josja Postma, Peter Tolsma en Martin Zoetman

Fotografie omslag:

Ellen Lammers

Eind- en tekstredactie:

Josja Postma en Peter Tolsma

I

Vormgeving:

WOOR~EELD teclame

2

I

communicatie

- op verschillende locaties leenfietsen beschikbaar zijn?

- een grote groep leerlingen en docenten naar Eurodisney

(Parijs) is geweest in de kerstvakantie? En dat dit een

jaarlijkse traditie is?

- verschillende leerlingen en docenten druk aan het repe­

teren zijn om in mei een grootse voorstelling te geven,

genaamd: Musical Highlights?

- op 23 december 2005 alle havo-4, atheneum-4 en athe­

neum-5 leerlingen meegedaan hebben aan een sponsorloop

ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds.

- een Italiaanse talenassistent Italiaanse les geeft aan

zowel leerlingen als docenten op de locatie Westerse Drift?

- enkele leerlingen op het Zernike College Russische les

krijgen van docent Jan Vos (zie het interview met hem

elders in het blad)?

- het succesvolle "Vraag het de leerling" weer is gestart?

In samenwerking met Dirk Dijkstra gaat een groep van 6

leerlingen onder leiding van Janneke Fokkema, ook dit jaar

de school doorlichten. Via een digitale enquête wordt de

mening van alle leerlingen van het Zernike College gepeild

over iedere locatie. Ook liggen een studiedag in Utrecht en

een bezoek aan een school in Oslo in de planning.


De lotgevallen van een brugklasleerling op

de Rummerinkhof

Zemike Zaken wilde van de brugklasleerlingen wel eens weten hoe zij de eerste maanden op hun nieuwe school ervaren hebben. Op de Rummerinkhof waren we in gesprek met Lotte en Esther, 2 meiden uit klas Rl C, een vwo/havo-klas.

Wat hadden jullie van de nieuwe school verwacht? Esther en Lotte in koor: heel veel drukte, veel lawaai en veel huiswerk, maar dat valt eigenlijk allemaal best wel mee. Esther: we had­ den een heel leuke groep 8, waarvan ik dacht: nou, dat komt nooit meer, maar IC is toch een heel gezellige klas. Lotte: alleen de jongens en de meisjes blijven wel vaak gescheiden, ook bijvoorbeeld op klassenavonden. Esther: waar ik wel tegenop zag, was de reactie van de derde-klassers, bang dat ze dingen als "brugpiepers" en zo zouden roepen. Nou, vult Lotte aan, je moet gewoon niet verlegen doen en als je eens wordt geduwd dan duw je gewoon terug. Bovendien zagen we meteen veel oude bekenden van de basisschool en de sportver­ eniging, dan voel je je snel thuis. Dat valt dus reuze mee. Zijn er dan helemaal geen nadelen? Beiden: Jawel, de vraagstelling bij proefwerken is wennen, heel anders dan op de basisschool. En zware rugzakken hè, op maandag soms wel negen kilo!

En de cijfers?

Esther: Ik had alleen maar onvoldoendes en zesjes

velwacht, maar het gaat eigenlijk allemaal heel

goed, wat trouwens ook van Lotte gezegd kan wor­

den.

En wat zijn nu voordelen van zo 'n middelbare schoof? Lotte: stel dat je niet kunt opschieten met je leerkracht in groep 8, dan zit je er moOi een Jaar aan vast. Als je dat hier overkomt verheug i3!.l!!!!!aje je gewoon vast op de leuke leraar of het leuke vak dat het volgende uur komt. Jullie hebben dus geen spijt vanje keus? Beiden: Helemaal niet! We hebben een mooi lesrooster, we hoeven maar I x per 2 weken tot 16.05 naar school. Onze mentoren zijn wel aardig; vooral in het begin is het handig dat er mensen zijn die je allerlei regel­ dingen kunt vragen, of waar je mee kunt praten. Wat willen jullie verder nog kwijt, dames? De Rummerinkhof is een rookvrije school, prima! Ook een goede actie zijn de broodjes gezond, alleen moet je er snel bij zijn, want ze zijn zo op. KOltom: we vinden het een "Heel gezellige school!" Fijn om te horen meiden. Bedankt en veel succes verder. En nu naar de fotograaf! Nu meteen??? Hi hi, mogen we nog even???? En weg zijn ze, op naar de spiegels in het toilet.

3


Afscheid van Neliemarien de Goede, teamleider

Na een carrière van ruim 31 jaar, heeft Neliemarien afscheid genomen van het onderwijs. Het spreekt voor zich dat iemand met zoveel ervaring heel wat veranderingen heeft mee­ gemaakt. Ze is in 1974 begonnen in Groningen aan de Algemene Nijver­ heidsschool voor Meisjes als lerares Nederlands en maatschappijleer. De jaren erna ontstond bij de toenmalige minister van onderwijs het idee van de Middenschool (een school waarbij alle leerlingen op hetzelfde niveau instromen zodat iedereen gelijke kan­ sen had) en dat sprak haar erg aan. Toen de gelegenheid zich voordeed om mee te denken over de ontwikke­ ling, greep ze deze met beide han­

den aan en werd "taakurendocent Middenschool",

terwijl ze nog werkzaam was op de Lancée-mavo.

In 1979 kreeg ze een fulltime baan op de Leon van

Gelderschool.

Op de vraag wat haar zo aantrok aan de Midden­

school, antwoordde ze dat ze heel erg gemotiveerd

is voor "kansenbiedend" ondelwijs.

In 1998 kwam het Zernike College in beeld waar

4

een vacature teamleider vrijkwam. In het begin was het wel even wennen, want de school had een heel andere cultuur dan zij gewend was. Wat is er volgens Neliemarien ver­ anderd in het ondelwijs? "Er is niet veel veranderd. De leerlingen zijn hetzelfde gebleven. In het onderwijs is er altijd een golfbeweging en de nieuwe ideeën krijgen dan weer een andere naam." Het werken met kinderen heeft haar altijd aangetrokken: een geslaagde les, als het leuk was met de leerlin­ gen, als ze leerlingen in moeilijkhe­ den kon helpen, dan was ze in haar element. Minder te spreken is ze over het conservatisme in het onderwijs. Wat haar betreft mag er meer flexibiliteit komen, zowel in denken als in doen. "Wat ik ga doen als ik straks niet meer naar school hoef? Grappig, dat wordt mij steeds gevraagd. Nu, ik ga eerst uitslapen en me oriënteren over wat ik verder wil doen. Ik heb een brede belangstelling, maar geen uitgesproken hobby's. Graag wil ik alle collega's veel succes en veel werkplezier wensen!"


Harm Jan ZondagJunior College:

dé school voor thuiswerkvrij onderwijs

Thuiswerkvrij onderwijs is geschikt voor alle leerlingen. De vraag is vaak: hoe pas je dat huis­ werk dan in de lessen in? Kan dat wel? Wat voor niveaus zijn er? Hoe zit het met de zorg? Kortom een aantal vragen waar dit artikel kort op in gaat. We hebben klas 1, 2, 3 atheneum en havo en klas 1, 2, (onderbouw) van het vmbo-tVkb/bb. In Gro­ ningen en omstreken is dit de enige school met thuiswerkvrij onderwijs. Dit onderwijs betekent dat leerlingen zich met de juiste didactische benadering in een goed pedagogisch klimaat ontwikkelen tot zelfstandige kinderen die de stap naar de boven­ bouw probleemloos kunnen maken. Wat bedoelen we hiermee: leren \eren en werken op je eigen niveau zijn belangrijke vOOlwaarden voor een leerling om zich met succes te ontwikkelen. Hoe passen we het huiswerk dan in de lessen? De lessen duren 60 minuten. ]n de lessen is er veel afwisseling en tijd voor individuele begeleiding. Voor de atheneum / havo afdeling is het huiswerkarm. De leer­ ling krijgt korte instructie in de les en daarnaast is er veel tijd over voor samen werken en leren. Veel begeleiding vindt er dan plaats in de resterende tijd. Er zijn keuze-uren waarin de leer­ lingen worden uitgedaagd voor extra verdieping of ondersteuning in een vak. Voor het vmbo is er

na 15 jaren ervaring een actieve didactiek ontstaan binnen de 60 minuten durende lessen. Deze ontstaat op vier of vijf verschillende manieren binnen één les. Iedereen krijgt wat hij / zij nodig heeft. En in de tweede klas wordt al aandacht besteed aan de keuzes die voor klas 3 vmbo (bovenbouw) moeten worden gemaakt. Als voorbereiding krijgen de leerlingen ook praktijklessen aan de vervolgschool. Een deel van de lessen bestaat ook uit het aanleren van de studievaardigheden van het betreffende vak. Dit is een onderdeel van zorg op maat. Bovendien krijgt de leerling ook remedial teaching in de les van de docent. In sommige gevallen heeft een leerling extra aandacht nodig, bijvoorbeeld een training sociale vaar­ digheden (SOVA). Andere leerlingen maken gebruik van de dyslexieregeling (een pas), waarmee ze recht hebben op extra tijd voor een toets en een beoordeling die bij hen past. Alle zorg wordt geleverd via een zorgteam, waarin onder meer aanwezig zijn een zorg­ coördinator, een leerlingbege­ leider, een ambulant begelei­ der en een orthopedagoog, ze hebben wekelijks een overleg. We zijn geen zorgschool die elke leerling aan het handje houdt, maar we helpen de leerlingen op de rails te zetten zodat ze zelfstandig kunnen worden! En dat alles vindt voornamelijk op school plaats!

5


Loopse mannen

De kerstvakantie. Een tsunamie aan jaaroverzich­ ten, de verpLichte kerstvisite naar schoonmoeder en hoera, goede muziek. De radio wint het iedere dag met overmacht van de tv., heerLijke muziek. Echter, aLs de nummer 1 van de top 2000 is geweest, dan komen de autochtonen bij ons in het dorp Los, want dan start nameLijk de nieuw­ jaarsloop. Nee, geen kilometers rennen of joggen, maar ondanks dat voor veLen een uitputtingssLag, een ware survivaL voor de echte deeLnemers. "" Voor de aLLoch­ tonen (want de niet-au­ t?chtonen \, ZlJn toch de aLLoch­ ' tonen?) 1 \\ \ ' sneL even \--_--.. een korte uitLeg van deze tra­ ditie. GeheeL in overeen-

kLeiner en de verhaLen omgekeerd evenredig groter worden. Om een uur over zes 's middags zit ondergetekende bij Jan en Siny, Lekker spekdikken te eten, dat geeft in ieder gevaL weer een stevige bodem en dan weer verder, tot 's avonds Laat dan weL diep in de nacht aan toe. Het moge duideLijk zijn dat voor veLen de tweede dag van het jaar direct 'the baddest hairday' van \ 2006 / is; voor menigeen / { voLgt op de nieuw­ jaarsloop \ dan de buik_\ Loop. Tja, een rare traditie dat nieuwjaars­ '\ .. . -­ Lopen, niet . gezond, /' veeL kop­ . pijn na . ~ afloop 1['- en toch, voor veLen een pracht­

stemming met andere samenLe­ vmgsvormen bLeven op 1 januari de vrouwen thuis en Liepen de mannen de bekende deuren bij Langs om de aan­ wezigen een geLukkig nieuwjaar te wensen. BLeef het daarbij, dan was het geheeL niet zo zwaar geweest, maar bij eLk huis 'moet' minstens één (Licht) aLcohoLische consumptie genuttigd worden. ALdus gaan de TynaarLose 'Johnny WaL­ kers' van deur tot deur, waarbij tegenwoordig de vrouwen trouwens ook meeLopen. Na een korte nachtrust gaat het overdag op 1 januari vroLijk verder, waarbij de ogen steeds

dag, Een dag verge­ ;) Lijkbaar met de Zuid Laar­ dermarkt, de Corsonacht of voor de Annena­ ren de sport- en (over)speLweek. VeeL sociaLe contacten worden op zo'n feestdag weer aange­ haaLd en hoeweL het regeLmatig voor­ komt dat men het op het Laatst (LetterLijk) niet meer duideLijk ziet, is dit heeL wat persoonLijker dan een SMS-je sturen op 1 januari met een mededeLing van 'ik meeL je nog weL een keer. Kerstvakantie, de accu bijLaden, dag schoon moe­ der en op 1 januari er voL tegenaan. Maar eerst de top 2000, heerLijk. Dire Straits en U2; The waLk of Life en New Year's Day.

\~.,

6

i

-*

J/ 11:I \

l *'

~ r


·Technasium op de Rummerinkhof

door: Garit Reijnders. docent Engels Op de locatie Rummerinkhof is de werkgroep Techna­ sium-basisvorming hard aan het werk om vanaf vol­ gend schooljaar (2005-2006) onze nieuwe leerlingen een oriëntatie op het Technasium te kunnen bieden. Maar wat is het Technasium? Waar moet je als potentiële havo- of vwo leerling die houdt van knutselen, techniek en onderzoeken naar toe als je in groep 8 voor de keuze staat? Je zult niet kiezen voor een 'doe' opleiding als het vmbo; je kunt immers meer. Dus je gaat naar een school voor havo/vwo en je doet vervolgens een hele tijd niets met je aanleg en interesse. Dat is jammer. Het Technasium wil je dan toch iets bieden. Op Techna­ sium-scholen komt een nieuw vak op het rooster dat 'onderzoeken en ontwerpen' heet, maar inmiddels '0 & 0' wordt genoemd. Dat vak staat, als je eenmaal voor het Technasium gekozen hebt, voor twee dagde­

len (van drie lesuren per stuk) op je rooster. Je werkt

telkens gedurende zo'n zeven weken aan de opdracht

die je aan het begin van de periode krijgt. Je krijgt

vier opdrachten per schooljaar. Elke opdracht wordt

afgesloten met een presentatie. Je werkt in een groep.

Aan de bovengenoemde opdrachten worden eisen

gesteld:

- ze moeten direct gerelateerd zijn aan een beroep

- ze moeten 'levensecht' zijn. Dat houdt in dat de

projectopdracht gaat over een concreet probleem waar

een bedrijf, gemeente of andere instelling een oplos­

sing voor vraagt.

Een paar voorbeelden van opdrachten I :

- ontwerp een dagrugzak,

- stel een milieueffectrapportage op,

- doe mee aan een architectuurwedstrijd.

Het is vernieuwend onderwijs dat eisen stelt aan de didactiek en de begeleiding. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat naast het product (het resultaat van de uitgevoerde opdracht) ook het proces (Hoe ben je in je groep aan het werk? Hoe los je problemen op?) beoordeeld wordt. Leerlingen zijn in groepen aan het werk. Ze worden daarbij begeleid door een aantal docenten. Ze werken in meerdere ruimtes die daarvoor speciaal geoutilleerd zullen moeten worden. Het Technasium vraagt dus ook om inves­ teringen. Het Zernike College heeft er voor gekozen het Technasium op de Ju­ nior locatie Rummerink­ hof en in de bovenbouw ~~~. havo en vwo (Westerse Drift) aan te bieden. Zoals in het begin van dit verhaal al vermeld, is de werk­ groep druk doende met het vormge­ ven van het Technasium in de onderbouw. In het eerste leerjaar gaat het daarbij om een oriëntatie op dat Technasium. De werkgroep wil dat de leerlingen kennis maken met het Technasium, zodat ze bewust kunnen kiezen voor een dergelijke invulling en werkwijze in het tweede en derde jaar. Alle leerlingen in de eerste klassen op havo/vwo niveau doen mee. Voor leerlingen die overwegen later te kiezen voor een 'natuur-profiel' (natuur en techniek / natuur en gezondheid) is een keuze voor het Technasium in het tweede jaar aan te raden. De werkgroep Technasium-basisvorming bestaat uit Egbert Takens, Diana van Gerven, Fred Nor­ den, Jaap Dijkstra, Gerrit Reijnders en Tim Loos (projectleider Zernike Technasium)

I Voor Illeer info over het TechnasÎwn (voorbeelden van opdrachten hijvoorbeeld): www.technasÎnlll.nl

7


Leerlingen aan het woord!

Mijn naam is Celina Engelbertink en ik ben 14 jaar oud. Ik zit in klas 3 havo/atheneum regulier van het Montessori Junior College. Wij zijn de laatste reguliere derde klas op deze locatie. Toch hebben we veel hetzelf­ de als de montessori stroom. Met de toetsweken doen wij bijvoorbeeld mee met het montessori, maar ook met de vele keuzeuren in de week. Vorig jaar deden wij nog niet mee met het mon­ tessori en toen waren de keuzelessen wel wat anders dan dit jaar. Dit jaar hebben we er veel meer en je mag elk keuzeuur kiezen naar welk vak je toe wilt om bijvoorbeeld je huiswerk af te maken of om te leren voor proef­ werken. Ik vind dit een leuke schooL omdat ik met de meeste docenten wel goed kan opschieten en het meestal wel gezellig is. Ook omdat ik me hier wel veilig voel op schooL omdat hier niet veel pesterijen zijn. De pauzes vind ik ook altijd erg gezellig. Meestal loop ik met een paar vriendinnen richting de bakker of de Albert Heijn. Ik vond het leuk om dit stukje te schrijven en ik hoop dat ik u een beetje heb kunnen laten weten wat ik van deze school vind. Ik ben Sarah Schuurmans en ik ben der­ tien jaar. Ik zit in H, dat is een vmbo­ basisberoep en kaderberoepsopleiding. Ik ben met mijn beste vriendin (Car­ lijn) naar deze klas gegaan. Het was wel even wennen aan zoveel huiswerk en ik vind het ook nog moeilijk om het goede lokaal te vinden. Nu gaat het iets beter. Nederlands en Biologie zijn mijn leukste vakken. Het is een mooi oud gebouwen de sfeer is gezel­ lig. De leraren en leraressen geven leuke opdrachten.

Ik ben Bart Schoon en zit in klas la van het Montessori. Ik ben hier net nieuw op school en woon in Den Horn. Dus moet ik elke dag 15 km fietsen om op school te ko­ men en dat is best wel lang maar niet erg. Want ik vind het hier erg leuk op school, vooral techniek en gymnas­ tiek! Ik heb een leuke en gezellige klas. 8

Ik ben Alexander Vrijling en zit in klas MB. Het Zernike College op de Helper­ brink heeft mij ook de eerste drie jaar onderwezen. Dit jaar is voor het eerst dat atheneum-4 op de Helperbrink zit. Ik moest wel even aan het idee wennen. Maar een groot voordeel is dat ik nu niet zover hoef te fietsen. En ik hoorde dat het druk was op de bovenbouwloca­ tie Westerse Drift en dat is hier op mijn 'eigen' locatie minder. Tevens waren alle nieuwe mensen die ik heb leren kennen ook erg belangrijk voor mij. Al met al kan ik zeggen dat het een geslaagde beslissing is geweest om atheneum-4 op de Helperbrink te houden. Hallo, ik ben Claudia Staal. Ik zit in klas lb op de Harm Jan Zondag­ school. We zitten met 16 kinderen in de klas. We hebben een hele leuke en gezel­ lige klas. Mijn leukste vak is gymnas­ tiek, dat krijgen we van meneer Dassen. We hebben zeven leerkrachten en drie pauzes. In onze grote kantine staat een aardige mevrouwen kun je allemaal lek­ kere dingen kopen. Klas la, lb, 2a en 2b hebben eigen lokalen boven in de gang. Dat is allemaalleerwegondersteuning.


Leerlingen aan het woord!

Wat is Atheneumplus? Atheneumplus is atheneum, maar meer, bijvoor­ beeld vakken zoals Wetenschap & Onderzoek, Filosofie en Spaans, waar je heel veel aan hebt. Het is han­ dig als je andere talen leert en met Spaans kun je in een groot deel van de wereld terecht. Bij Wetenschap & Onderzoek doen we veel projecten en proefjes. Ook hebben we filosofie, waar je onder andere debatteert over onderwerpen als euthanasie en hoe mensen vroeger dachten dat de wereld ontstaan was. In de 3 jaar dat ik al Atheneumplus doe, hebben we veel projecten gedaan. We hebben een gebouw ontworpen naar aanleiding van een bezoek aan de Informatiebe­ heergroep, we hebben twee keer (!) een krant gemaakt met de klas en we zijn naar Schiermonnikoog geweest. We gaan nog een dag naar Duitsland en we gaan een survivalweekend hou­ den. En het begon natuurlijk allemaal met het "bruggerkamp" in Winsum. Aan het eind van de derde klas is er ook nog een filosofiecongres, waar allemaal lezingen gehouden worden in een kasteel. Door de projecten leer je goed samenwerken en het is natuur­ lijk ook hartstikke gezellig. Ook heb je langere uren, niet van 50 minuten maar 60 minuten. Zo kun je in de les meer doen en heb je (in principe) dus minder huiswerk. Oftewel: Atheneum­ plus, hartstikke leuk! Isabelle Westra, B3+

Ik ben Melissa Tjabringa, 12 jaar en ik zit op het Zernike College in Zuidlaren. Ik doe havo (klas lC). Aan het begin van het jaar zag ik erg tegen de brug­ klas op. Ik was bang dat je steeds werd gepest door de 2e en 3e klassers. Ook was ik bang om steeds te laat te komen bij de les omdat je het lokaal niet kon vinden. Maar nu ik er een half jaar op zit, valt het best mee. Ik voel me nu al een stuk prettiger dan aan het begin van het jaar. Ook de docenten zijn wel aardig. De school is ook sfeervol ingericht, bijvoorbeeld met kerst en met sinterklaas. Ook is het in de kantine altijd gezellig. Mijn naam is Melanie de Vries, ik ben

Melissa Tjabringa (1C) 13 jaar en ik woon in Assen. Ik zit

sinds september op vmbo creatief

BB (in klas lF). Ik volg dus redelijk

veel creatieve vakken. Op zich heel

erg leuk om te doen, want ik leer

zo bijvoorbeeld koken, techniek en

beeldende vorming, drama en SOVA

(Sociale Vaardigheid). Omdat ik graag

creatief bezig ben vind ik het hier heel

erg gezellig. Ik heb voor deze school

gekozen omdat iedereen elkaar kent

en ook veel samenwerkt. De scholen

in Assen zijn allemaal erg groot met

veel kinderen, leerfabrieken dus, en dat

leek mij helemaal niet leuk. Ik moet

dus wel iedere dag veel reizen om op

Ik ben Hisse Wagt en ik zit nu ongeveer school te komen, maar dat heb ik er

4 maanden in de ict-klas (lA) in Zuid­ graag voor over.

laren. Ik vind het heel erg leuk in deze klas omdat je daar veel met computers Groetjes,

doet. Met cultuur bijvoorbeeld, moesten Melanie de Vries (lF)

we een PowerPoint presentatie maken over een mythologisch dier. Dat was heel erg leuk, vooral omdat we daar nog niks over hadden geleerd, dus moesten we het zelf maar proberen uit te zoe­ ken. Met informatiekunde moesten we ook een diaserie maken en later in het jaar gaan we een eigen site maken. Dat lijkt mij echt leuk! We hebben ook een eigen mailadres gekregen. Met Neder­ lands mogen we alles op de computer doen. Met gym doen wij ook hele leuke dingen zoals: ringen zwaaien, kogelsto­ ten, speerwerpen, baseballen, trampo­ line springen, voetbal etc..... Met teke­ nen gaan we soms ook op de computer om met Paint Shop Pro te werken. Hisse Wagt (lA)

9


Leerlingen aan het woord!

Hallo allemaal, Ik ben Floor de Vos en ik zit in klas lA en ik heb Atheneumiet gekozen. Ik wil graag iets vertellen over deze stroom in Zuidlaren. Van mijn basisschool had ik een vwo-advies, dus ik ben op heel veel scholen gaan kijken. Het Zernike College biedt veel moge足 lijkheden. ICT sprak mij aan omdat je meer dingen met de computer doet. Om toch goed te beslissen voor welke school en stroom ik zou kiezen mocht ik een dagje meelopen. Je zult denken wat is het verschil tussen Atheneum 1ct 10

en gewoon atheneum. Dat zal ik even uit leggen: je hebt Spaans, Frans, Engels, Duits en Ne足 derlands het hele jaar door. Als extra vakken heb je filosofie en cultuur. Ook mag je meer zelfstandig werken. Je hebt een eigen lokaal met 12 com足 puters plus een aantal laptops die je met andere "ICT-ers" moet delen. Je moet wel wat druk aankunnen, want wij werken in een sneller tempo dan de andere klassen. Als je niet zeker weet of je deze stroom wilt volgen, kun je vragen of je een keer een dag mee mag lopen.


VMBO'ers vermaken zich opperbest

op de ~n Schendel-

Het is altijd weer spannend, de grote stap van een on­ derbouwlocatie naar de bovenbouw. Andere docenten, andere manier van lesgeven, veel andere leerlingen en ook het je daadwerkelijk voorbereiden op een ver­ volgopleiding. Voor de vmbo-Ieerlingen is de stap zo mogelijk nog wat groter dan wel spannender, want zij moeten al na jaar twee naar de bovenbouw en kiezen al op jonge leeftijd een beroepsrichting. Ook het feit dat het vmbo nou niet bepaald de publicitaire wind mee heeft (vaak onterecht!), maakt soms de leerlingen wat onzeker over hun toekomst. Vandaar even een paar korte impressies van een aantal leerlingen uit de derde klas vmbo op de van Schendel, een aantal indmkken waamit overigens blijkt dat zij het reuze naar hun zin hebben op deze bovenbouwlocatie. Valerie Siemons is afkomstig van de Helperbrink en zit nu in klas V3Kl. "Ik doe grafisch op KB-niveau. Ik wilde graag iets creatiefs doen en grafisch leek me wel leuk. En dat is het ook, zeker weten. We zitten veel achter de computer en maken allerlei dingen, zoals logo 's, spelletjes en websites. Wat de school betreft was het in het begin even wennen, want ik miste de Helperbrink best wel. Hier is het wat groter allemaal en het is veel meer een modieus gebouw. Ik verlangde wel temg naar mijn oude school, maar nu voel ik me thuis. Heel af en toe ga ik nog even een keer naar de Helperbrink om te kijken hoe het daar is." Wat zeker wennen was voor de vijftienjarige Valerie was het feit dat ze in een klas zit met maar drie meiden. "Klopt, Danjella, Marlien en ik zijn de enige meiden, maar we hebben het heel erg gezellig hoor." Dat deze drie dames hun mannetje staan blijkt overigens ook wel uit het feit dat zij meedoen aan een project van de pro­ vincie Groningen, waarin jongeren een soort adviesor­ gaan vormen inzake het jeugdbeleid. "Wij vormen het

trendteam en laatst hadden we de eerste meeting met ongeveer 30 andere vmbo-scholieren in de provincie. In deze vergadering kun je danje zegje doen, ideeën naar voren brengen en al dat soort dingen." De van de Rummerinkhof afkomstige Jesper Slijkhuis weet nog niet wat hij later wil worden. Dat wil zeggen, hij wil eerst de havo halen, wat ook de reden is waarom hij voor de van Schendeistraat heeft gekozen. De veer­ tienjarige scholier uit Paterswolde zit dan ook op de htl; een stroom binnen de theoretische leerweg waar­ binnen de leerlingen o.a. middels het aanbieden van een extra vak zo goed mogelijk klaargestoomd worden voor de havo. Het feit dat vanuit de van Schendel vier maal zo veel leerlingen naar de havo doorstromen dan op de gemiddel­ de vmbo-school - in Nederland maakt dui­ delijk dat de htl-stroom een goede keuze is geweest. Ook .:-.'.....,....... voor Jesper lijkt

~··.~i·t>"Tr dat zo te zijn, want zijn resul­ taten zijn tot nu toe goed. In tegenstelling tot Valerie was Jesper snel ge­ wend op de Van Schendel. "Ja, ik voelde me hier snel thuis. Ik had op de Rummerinkhof wat rare verhalen gehoord over dit gebouw, maar daar klopt gewoon geen bal van. Echt, ik heb het hier goed, het is hartstikke gezellig en er heerst een leuke sfeer. Zeker ook in onze klas, 38, want wij hebben een heel erg leuke groep. Of de docenten ook anders zijn? Ja, toch wel. Ze zijn aan de ene kant minder streng, je mag hier meer. Maar als je dan ook te ver gaat, dan is het ook goed mis. En daar ben ik wel voor, meer aan jezelf overlaten, niet alles wordt voor je bepaald. Zo leer je het volgens mij beter." Naast de htl-stroom hebben ze op de van SchendeI­ straat ook een mtl-stroom. Ligt bij de htl de kracht in de doorstroom naar/binnen het Zernike College, bij de mtl-stroom komen de voordelen van de samenwerking 1"l'!TrJ!g op /'(I,\!,"1lJ /2

IJ


\'en'olg

\'U/1

paginu 11

met het Noorderpoott College zeer goed tot hun recht. De leerlingen volgen hier op de woensdagmiddag een programma (LOB) waarbij zij echte lessen op de MBO­ locaties van het Noorderpoort volgen. Hierdoor krijgen ze een goed beeld van de vele vervolgopleidingen wat ze weer helpt bij de keuzes die ze moeten maken. Een kijkje in de keuken dus en dat gold haast letterlijk voor Nanka Chereau en Lineke de Vries. Deze twee meiden uit Zuidlaren zitten in klas TUc en kregen maandagavond les op de Middelbare Hotelschool. Want ja, in de horeca werkt men 's avonds. "Ja, leuk man", roept Lineke enthousiast, we leerden er serveren, koken en hoe je met een aantal borden moest lopen enzovoort. Volgende week moeten wij weer, maar dan komen de ouders van onze klas en moeten we voor hen koken en serveren. Best wel spannend, maar nee, zenuwachtig ben ik niet. Of ik later ook in de horeca ga werken? Dat weet ik nog niet hoor, maar ik heb er nu wel een beter beeld van. Ik vond het best wel leuk, misschien later als vakantiewerk?" De overgang was voor Nanka en Lineke sowieso groot, want niet alleen maakten beide meiden de overstap van een onderbouwgebouw naar de bovenbouwlocatie, ook ven'uilden ze een school naast de deur voor een reisafstand van een dikke vijftien kilometer. "En wel op de fiets", maakt Nanka duidelijk. "In het begin viel dit best wel tegen, maar nu niet meer. We fietsen samen met een groot aantal uit Zuidlaren, dat maakt het wel gezellig." Wat de school betreft is het de twee dames erg meegevallen. "Ja, het bevalt goed hier, We hadden gehoord dat hier vaak ruzie was en zo, maar daar heb ik nog niets van gezien. Het is hier juist gezellig, we zitten ook met veel leerlingen uit Zuidlaren in dezelfde klas, dat maakt het ook wat leuker. Verder ben je hier met vooral leeftijdsgenoten, je hebt geen last meer van som­ mige kinderachtige bruggers." "De leraren zijn hier wel wat strengen hoor", vindt Lineke. "Nou ja, ik bedoel dat je hier veel zelfstandiger moet werken en veel eigen verantwoordelijkheid krijgt. Dat lijkt leuk en is het ook, maar als je dan echt de fout in gaat dan zijn ze veel strenger dan in Zuidlaren." Zowel Nanka als Lineke zien de van Schendel als een opstap naar het mbo. "Ik weet nog niet echt wat ik later wil worden, maar daarvoor hebben we dat LOB-pro­ gramma toch? Het is goed dat je al die opleidingen van binnen ziet, hoewel die woensdagmiddagen soms wel lang zijn." Terwijl Lineke denkt dat haar keus gaat in de richting van horeca, handel of administratie, wil Nanka graag iets met dans of muziek doen. "Eerst mbo, daarna kan ik altijd nog het hbo doen als het lukt en ik nog zin heb." En naar hun zin hebben ze het vooralsnog op de Van Schendel. "Ja, zet het er maar in", besluit Lineke. "Het is een goede keus geweest om hier naar toe te gaan. Zeker weten!"

12

Wát doet een orthopedagoog en wat betekent het zorgcentrum voor leerlingen? Mijn naam is Janna Lont en ik ben sinds september 2005 werkzaam op het Zernike College als ortho­ pedagoog. Op alle juniorlocaties (Groningen, Ha­ ren en Zuidlaren) werk ik één dag in de week. Een orthopedagoog komt eigenlijk pas in beeld als er zich problemen voordoen met een leerling. Sommige problemen kunnen opgelost worden samen met de mentor, andere problemen vragen om meer specifieke kennis. Een leerling kan in dat geval door de mentor aangemeld worden bij het zorgcentrum. Binnen het zorgcentrum zijn verschillende mensen werkzaam: orthopedagogen, remedial teachers en iemand die gespecialiseerd is in gedrag. Het zorgcen­ trum richt zich zowel op problemen op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied. Als orthopedagoog houd ik mij voornamelijk bezig met de sociaal-emotionele kant. Met verschillende

leerlingen heb ik gesprekken over bijvoorbeeld faalangst of asseltiviteit. Een aantal gesprekken kan deze leerlingen helpen inzicht te verkrijgen in de problematiek en anders te leren handelen in bepaalde situaties. Ook geef ik sociale vaardigheidstraining. Dit gebeUIt in een groep, omdat leerlingen op deze manier samen vaardigheden kunnen oefenen. Mijn collega richt zich hoofdzakelijk op de problemen die zich voordoen op leergebied, hij doet bijvoorbeeld onderzoek of er sprake is van dyslexie, maar helpt ook leerlingen met moeilijkheden op sociaal-emoti­ oneel gebied. Ook is hij gespecialiseerd in rouwver­ werking. Remedial teachers begeleiden leerlingen bij begrijpend lezen of geven ondersteuning bij wiskun­ de. Ook op deze manier proberen we de leerlingen een stukje verder te helpen in het leerproces. KOItom , als zoracentrum proberen we onze leerlin­ b gen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden waar­ door zij zich optimaal kunnen ontwikkelen!


W?rena Brufatto, uitwisselingsstudente uit Italië

Verena Brufattois nog maar net 16 jaar oud, maar woont al vier maanden bij een gastgezi.n in Tynaar­ 10. Een groot verschil met haar eigen stad Belluno in Italië, dat ongeveer twee uren rijden vanaf Venetië . ligt. Tynaarlo is een klein dorpje waar volgens Verena niet zoveel te doen is in tegenstelling tot Belluno. Dat is een stad met vele voorzieningen zoals bioscopen, zwembaden, winkels, enzovoort. Nederland was niet Verena's eerste keuze toen ze zich inschreef bij AFS (een vrijwilligersorganisatie die internationaal opereert), want ze had ook graag naar Frankrijk of Duitsland gewi ld. Ze kende Nederland helemaal niet, alleen van verhalen van een Italiaanse vriendin die ook naar Nederland was geweest. Verena had nog nooit Neder­ lands gehoord en kende alleen het beroemde Amsterdam. Toen ze in Neder­ land aankwam, moest ze wel even wennen aan de taal. Het klonk zo vreemd, met die g-klank. Heel moeilijk om uit

te spreken, maar het klonk wel heel grappig. De Nederlanders zijn op het eerste gezicht koel, heel anders dan de Italianen, volgens Verena, maar ze voelt zich inmiddels thuis. Verena woont op een typisch Nederlandse boerderij met vele koeien en andere dieren. Hier heeft ze een vader, moeder, en twee broers, zoals ze het zelf zegt. Ze heeft het heel erg naar haar zin bij deze familie. Verena is na vier maanden al helemaal ingeburgerd; ze gaat op de fiets naar school (twaalf kilometer waar ze ongeveer 40 minuten over doet), spreekt al een beetje Nederlands (alleen het verschil tussen 'de' en 'het' geeft nog wat problemen) en heeft een paar vrienden gemaakt op het Zernike College ('ik ga graag naar school'). In haar vrije tijd studeert ze veel. Ze moet bijvoorbeeld studeren voor de Italiaanse examens in september, zodat ze weer terug mag komen op haar Italiaanse school. Ook heeft ze huiswerk op het Zernike Col­ lege. Daarnaast leest ze graag en heeft ze de Engelse Harry Potter ontdekt. Ook spreekt ze graag af met haar Nederlandse vrienden van school. Met Kerst kon Verena niet naar huis, want in de reglementen van AFS staat dat ze het hele schooljaar in het gastland moet blijven. In het begin belde ze eens per week met haar moeder, maar dat is nu al veel minder. Verena heeft helemaal geen last van heimwee en is al plannen aan het maken om haar universitaire studie ook gedeeltelijk in het buitenland te volgen.

Bezoek Ronaid Gi/Jhart aan h~t Zernike College dool' SimOl1e Toehosc/z, docellle ,Veder/amis

Op maandag 7 november heeft de succesvolle schrij­ ver Ronald Giphart onze school bezocht. Hij deed dit in het kader van een lessen­ serie over zijn roman Phileine zegt sorry in havo-4 en atheneum-4. Als voorbereiding hadden alle klassen Phileine zegt sorry gelezen, een suc­ cesvolle en verfilmde roman van Giphart. Ook hebben we de film gezien en ons verdiept in de vergelijking tussen boek en film. In de middag heeft Giphart een lezing gehouden over zijn werk en met de leerlingen van gedachten gewisseld over literatuur en de verfil­ mingen van zijn boeken. Seks was een belangrijk onderwerp van gesprek, dit tot groot genoegen van

een groot deel van de zaal, maar tot ergernis van een ander deel van het publiek. Ook heeft Giphart geprobeerd een bood­ schap over te brengen aan de leerlingen, namelijk: Ga alsjeblieft lezen, probeer een eigen smaak te ontwikkelen op het gebied van literatuur en laat je niet aanpraten wat je mooi moet vinden. De opkomst was erg groot en leerlingen konden vragen stellen en zelfs hun boe­ ken door hem laten signeren. Het verslag van deze middag konden de leerlingen gebruiken voor hun literatuurdossier. Wij kijken als sectie Nederlands tevreden terug op deze middag en willen de komende jaren vaker schrij­ vers op school uitnodigen. 13


De kleding van...

Jaap Bakkelo, vestigingsdirecteur Helperbrink

TOm Ramerman, klas M3L, Helperbrink

1 Wat komt er het eerst in je op als ik zeg: Kledingstuk: associatie Kapsel: redelijk gedekt Lievelingswinkel: Setpoint Lievelingskleur: blauw

1 Wat komt er het eerst in je op als ik zeg: Kledingstuk: broek Lievelingskleur: zwart Kapsel: lang Lievelingswinkel: London, Mc Fiber

2 Is er naar jouw mening een verband tussen beroep en kleding? Ja, kleding is voor mij associatie. Verschijning is belangrijk. Ik denk bij elke lezing/optreden wat is de gewenste doelgroep en ik pas mijn kleding aan. Gemak van de kleding is belangrijk.

2 Vind jij kleding belangrijk? Ja, daar druk je jezelf mee uit, je eigen stijl 3 Hoe zou jij je stijl willen omschrijven?

Beetje alternatief. Ik draag graag kledi ng die bij mij n

muziekstijl passen. Ik houd van metal en hardrock. En mijn

broeken moeten een maatje groter zijn. Dan hangen ze iets.

3 Ben je modebewust?

Ja, ik volg trends in de winkel. En

van persoonlijkheden op de televisie. Ik draag veel colberts. Nooit truien, polo's of T-shirts. 4 Bewaar je veel kleren? Ja, te veel te lang. 5 Hoe zou je je kledingstijl omschrij足 ven? Losjes. Er is bij mij niet direct asso足

ciatie van persoonlijkheid en kleding

te ontdekken.

Dit vermijd ik zoveel mogelijk.

6 Wie heeft de meeste invloed op je

kledingkeuze ?

Ik koop altijd alleen mijn kleding,

dus ik zelf. Een keer per maand koop

ik overhemden en colberts.

7 Heb je wel eens kledingadvies gehad?

Jawel. Tegenwoordig draag ik wel eens een spij足

kerbroek op school. En mijn collega' s zeggen dan:

"Waarom draag je dat niet vaker?"

Ik draag nooit meer een stropdas. Dat wordt snel

geassocieerd met conservatief.

4 Koop je zelf je kleding?

Meestal met vrienden. Ik heb kleedgeld, 55 euro per

maand. Ik koop daar alles van: broeken en jassen. Soms

als mijn moeder vindt dat ik weer wat nieuws moet

kopen, dan staat ze erop dat ik met haar een jas koop.

5 Vind je dat vervelend?

Nee, want bij ons thuis is het zo: je moet niets dragen als

je het zelf niet leuk vindt.

8 Wat vind je van de kleding van Tom?

Tom bekent kleur, letterlijk en figuurlijk. Leuk voor 6 Vind je het belangrijk dat docenten er goed bijlopen? En de medeleerling om dat te zien.

waarom? Zijn stijl past echt bij hem.

Nee, daar let ik niet zo op. 9 Krijg je wel eens reacties van leerlingen op je kleding? Nee, nooit. Ik denk dat dat met mijn functie te maken heeft. 14

7 Wat vind je van de kleding van meneer Bakkelo? Heel netjes, soms te netjes. Hij heeft altijd een pak aan. Soms aparte kleuren, rode en groene colberts, beetje vreemd.


Wie is Jan Vós?

Is vijf jaar werkzaam op het Zernike College. Hij is de vliegende keep van het Zernike College; is er een tijdelijke vacature dan springt hij in het ontsta­ ne gat. Hij geeft maatschappijleer, aardrijkskunde, filosofie, geschiedenis, Russisch en Italiaans. Een echte allrounder. Jan komt uit een echt volksmilieu, groeide op tus­ sen de arbeiders. Hij heeft ontzettend veel baantjes gehad. Voor hem gold "twaalf ambachten, dertien ongelukken". Een kleine selectie uit zijn loopbaan: fabrieksarbeider, kantoorbediende, bakker en meu­ belverkoper.

bijvakken. Jan is een echte rebel en heeft veel actie gevoerd en heeft zelfs studentenprotesten geleid. Hij kan niet tegen autoritair gedoe. Jan wilde als vrije geest wel naar het buitenland om daar een tijdje te wonen. Hij heeft diverse verzoeken ingediend om naar Kenia, Su­ riname of Italië te emigreren, maar deze zijn allemaal afgewezen bij de ambassades. Jan zelf denkt dat hij een dossier heeft bij de geheime dienst en dat die hier de hand in hebben gehad. In 1984 was Jan klaar met studeren. Hij wilde wel verder studeren, maar zijn studiebeurs stopte. Hij kon voor het Artics Centrum gaan werken als onderzoeker Jan had twee belangrijke doelen. Hij wilde prof­ in opleiding. Hij moest dan de Groenlandse taal gaan voetballer worden en studeren. Het eerste is niet bestuderen. Dit leek hem echter niks. gelukt, al werd r-.!"'-------------"'-­ Jan had of­ hij nog wel ficieel een een keer getest werkloze bij de, toen periode waar­ nog betaald bij hij werkte voetbal spe­ als reisleider in Rusland, lende, club: als tolk en hij Be Quick. Hij deed vertaal­ werd niet goed werk. In de genoeg ge­ avonduren vonden. Deze gaf hij lessen jongensdroom Russisch aan ging niet in volwassenen. vervulling. Hij doet dit Zijn tweede al dertig jaar doel, ooit nog lang bij hem eens stude­ thuis. ren is wel in Jan had ook vervulling een tijdje een gegaan, al winstgevende was dat niet onderneming. gemakkelijk. Hij ging met handelsdelegaties naar Rusland, waarbij Jan werkte in die dagen 48 uur, vijf en een halve hij als tolk fungeerde voor Nederlandse zakenlui. dag in een week, in de avond deed hij ook nog Uiteindelijk werd dit werk overgenomen door goed­ kopere tolken van Russische makelij. een avondstudie. Dit ging met vallen en opstaan. Hoe is Jan uiteindelijk op het Zernike College terecht Jan deed een paar maanden zijn best en stopte dan gekomen? Hij kon zich via de sociale dienst laten weer voor een tijdje. Maar hij zette door en haalde omscholen tot sociaal wetenschapper, zodat hij maat­ uiteindelijk de universiteit op 28-jarige leeftijd. schappijleer kon gaan geven op middelbare scholen. Nu de vraag "Wat ga ik studeren?" Hij wilde iets Hij is nu vijfjaar werkzaam op het Zernike College. aparts gaan doen. Het werd Slavische taal- en let­ Hij is tevens tolk bij de rechtbank, waarbij hij tolkt terkunde. In de tijd van de Koude Oorlog had Jan voor verdachten met een Slavische achtergrond. sympathieën voor het linkse ideaal. Hij wilde graag Jan wil altijd zijn vrijheid behouden en zal ook het communistische experiment in Rusland mee­ nooit een valtijd vaste baan ambiëren. Ook in de maken door Slavische talen te gaan studeren. heeft dit zijn weerslag. Na een aantal vrou­ liefde Jan heeft zo lang mogelijk genoten van bet stude­ wen, heeft Jan nu al 18 jaar een vrouw waarmee hij ren. Maar liefst twaalf jaar heeft hij het volgehou­ is gaan latten. Dè ideale situatie voor hem. den. Zijn hoofdvak was Russisch en hij had talloze

15


2006-1008 -2- Zernike Zaken  

Schoolblad voor ouders

2006-1008 -2- Zernike Zaken  

Schoolblad voor ouders

Advertisement