Page 1

ระเบียบการจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตบอล โรงเรียนกีฬาแห่ งประเทศไทย ***************************** โดยที่เป็ นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริ หารกีฬาโรงเรี ยนกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ ง ประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศไทย อาศัยอำานาจตามความในหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่ง ธรรมนูญ สถาบันการพลศึกษา คณะกรรมการอำานวยการ จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศไทย คณะกรรมการอำานวยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬา จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้ ข้ อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่ า “ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศไทย” ข้ อ ๒ บรรดาระเบียบที่ขดั หรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ ใช้ ระเบียบนีแ้ ทน ข้ อ ๓ ระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน ๓.๑ ให้ใช้ธรรมนูญสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรื อฟี ฟ่ า ( FIFA ) ประกอบกับ กฏการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศเทศไทย ที่กาำ หนดใช้ในปั จจุบนั ข้ อ ๔ ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ๔.๑ ทีมชาย รุ่ นอายุ ๑๔ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๔.๒ ทีมหญิง รุ่ นอายุ ๑๔ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ข้ อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ๕.๑ ให้เป็ นนักเรี ยนที่กาำ ลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนกีฬานั้น โดยเป็ นไปตาม หมวด.. และ หมวด.. แห่ งข้อบังคับคณะกรรมการกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยน กีฬา ๕.๒ เป็ นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมฟุตบอลแห่ งประเทศไทยกำาหนด ข้ อ ๖ จำานวนผู้เข้าแข่งขัน ๖.๑ ให้แต่ละโรงเรี ยนกีฬาส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้โรงเรี ยนละ ๑ ทีม ในแต่ละรุ่ นอายุทีมชาย และหญิง โดยประกอบด้วยนักกีฬาจำานวนไม่เกิน ๒๕ คน


๖.๒ กรณีนกั กีฬาในทีมมีคุณสมบัติตามหมวดที่ ๕ แห่ งธรรมนูญสถาบันการพลศึกษา ว่า ด้วยการแข่งขันกีฬากีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ให้แต่ละโรงเรี ยนกีฬาส่ งนักกีฬาเข้า แข่งขันได้ โดยมีจาำ นวนนักกีฬาชายไม่เกิน ๒๕ คน และหญิงไม่เกิน ๒๕ คน -๒ข้ อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน ๗.๑ แข่งขันแบบ ดังนี้ ๗.๑.๑ รอบแรก ให้แข่งขันแบบพบกันหมดโดยแบ่งเป็ นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน ๔ ทีม ๗.๑.๒ ตั้งแต่รอบที่สองจนถึงรอบชิงชนะเลิศให้ใช้การแข่งขันแบบแพ้คดั ออก ๗.๒ การคิดคะแนนให้คิดคะแนนดังต่อไปนี้ ๗.๒.๑ ทีมชนะในรอบแบ่งกลุ่มในแต่ละเกม ได้ ๓ คะแนน ๗.๒.๒ ทีมเสมอในรอบแบ่งกลุ่มในแต่ละเกม ได้ ๑ คะแนน ๗.๒.๓ ทีมแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มในแต่ละเกม ไม่ได้คะแนน ๗.๓ ทีมที่มีคะแนนเป็ นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละกลุ่มจึงจะได้สิทธิ์ เข้าสู่รอบที่ ๒ ต่อไปหาก มีผลคะแนนที่เสมอกันในรอบแบ่งกลุ่มให้พิจารณาผลการแพ้ชนะตามกฏ( Head To Head )ของการแข่งขันที่ ผ่านมาโดยที่ทีมชนะจะได้สิทธิ์ผา่ นเข้าไปเล่นในรอบที่ ๒ ต่อไป แต่ถา้ หากผลเสมอกันทั้ง ๓ ทีมให้ทาำ การ จับฉลากเข้ารอบที่ ๒ ต่อไป ส่วนในการแข่งขันตั้งแต่รอบที่ ๒ เป็ นต้นไป หากยังเสมอกันให้ตดั สิ นผลแพ้ ชนะโดยการเตะจุดโทษทีมละ ๕ คนหากยังเสมอให้ดาำ เนินการต่อทีมละหนึ่งคนจนกว่าจะมีผลแพ้ชนะ ยกเว้นในรอบชิงชนะเลิศหากยังเสมอกันในเวลาแข่งขันปกติให้ต่อเวลาพิเศษอีกครึ่ ง ๑๐ นาที หากยังไม่ได้ ผลแพ้ชนะให้ตดั สิ นผลแพ้ชนะโดยการเตะจุดโทษทีมละ ๕ คนหากยังเสมอให้ดาำ เนินการต่อทีมละหนึ่งคนจน กว่าจะมีผลแพ้ชนะ ๗.๔ เวลาในการแข่งขัน ๗.๔.๑ รุน่ อายุ ๑๔ ปี ให้ทาำ การแข่งขันครึ่งละ ๓๕ นาทีและพักครึ่ง ๑๕ นาที ๗.๔.๒ รุน่ อายุ ๑๖ ปี ให้ทาำ การแข่งขันครึ่งละ ๔๐ นาทีและพักครึ่ง ๑๕ นาที ๗.๔.๓ รุน่ อายุ ๑๘ ปี ให้ทาำ การแข่งขันครึ่งละ ๔๕ นาทีและพักครึ่ง ๑๕ นาที ข้ อ ๘ กำาหนดการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูก้ าำ หนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจ เปลี่ยนแปลงได้ถา้ มีเหตุจาำ เป็ นโดยแต่ละทีมที่แข่งขันจะต้องได้พกั ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ ชัว่ โมงต่อเกม ข้ อ ๙ ชุ ดแข่งขันและอุปกรณ์ การแข่งขัน ๙.๑ ชุดแข่งขันให้ผเู้ ข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกาย (เสื้ อ กางเกง ถุงเท้า) เหมือนกันทั้งทีม โดยเป็ นชุดกีฬาที่สุภาพ และต้องไม่ขดั ต่อระเบียบหรื อกติกาของสมาคมฟุตบอลแห่ งประเทศไทย


๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ผูด้ าำ เนินการจัดการแข่งขันเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมและได้การรับรองจาก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรื อฟี ฟ่ า ( FIFA )

-๓ข้ อ ๑๐ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน ๑๐.๑ ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันต้องยอมรับคำาตัดสิ น และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผูต้ ดั สิ นและเจ้าหน้าที่ซ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่ งครัด ๑๐.๒ ให้นกั กีฬาทุกประเภทเข้าแข่งขันตามลำาดับ กลุ่ม เวลา ตามที่คณะกรรมการจัดการ แข่งขันกำาหนด โดยให้รายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่ มการแข่งขันของตนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ นาที และรายงานตัวต่อกรรมการตัดสิ นก่อนเวลาเริ่ มการแข่งขัน ของตนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ นาที ๑๐.๓ .ให้ผเู้ ข้าแข่งขันส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขประจำาตัวนักกีฬาที่จะลงแข่งขันจริ งและทั้งที่ เป็ นตัวสำารองต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากผูเ้ ข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบตั ิตามให้ถือว่าไม่ผิดระเบียบการ แข่งขันให้ปรับผลการแข่งขันเป็ นแพ้ ห้ามส่งรายชื่อนักกีฬาที่ถูกห้ามลงแข่งขันทั้งที่เป็ นผูเ้ ล่นจริ งและตัว สำารองหากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจพบให้ปรับผลการแข่งขันเป็ นแพ้ ๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันผูเ้ ข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด ๑๐.๕ ผูเ้ ข้าแข่งขันประเภทใดหรื อทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาำ หนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร หรื อไม่ลงทำาการแข่งขันตามคำาสัง่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อคำาสัง่ กรรมการผู ้ ตัดสิ นให้ปรับเป็ นแพ้ ในกรณีดงั กล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการบริ หาร พิจารณา โทษ ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬา แห่ งประเทศไทย ๑๐.๖ การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นให้สามารถเปลี่ยนได้ ๓ คนต่อการแข่งขันหนึ่งเกมโดยรวมผู้ รักษาประตู ๑๐.๗ การห้ามนักกีฬาลงสนามแข่งขันมีดงั นี้ - กรณีที่ ๑ นักกีฬาที่ถูกลงโทษโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ งประเทศไทย จาก สำานักการกีฬาและนันทนาการ หรื อหน่วยงานทางการกีฬาทุกหน่วยงาน - กรณีที่ ๒ นักกีฬาที่ได้รับการคาดโทษ ( ใบเหลือง ) จำานวน ๒ ครั้งให้หยุดพัก การแข่งขัน ๑ เกมในเกมถัดไปทันที - กรณีที่ ๓ นักกีฬาที่ถูกให้ออกจากการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน ( ใบแดง ) ให้หยุดพักการแข่งขัน ๑ เกมในเกมถัดไปทันที - กรณีที่ ๔ หากนักกีฬาที่ถูกให้ออกมีการแสดงกริ ยาที่ไม่เหมาะสมไม่ยอมรับคำา


ตัดสิ นเมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้หา้ มแข่งทั้งรายการทันทีหากมีทีมใดไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎดังกล่าวให้ปรับผลเป็ นแพ้และในปี ถัดไปห้ามส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน ข้ อ ๑๑ กรรมการตัดสินและเจ้ าหน้ าที่ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ ฝ่ ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศไทย -๔ข้ อ ๑๒ การประท้ วง ให้เป็ นไปตามหมวดที่ ๘ การประท้วง แห่ งธรรมนูญสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการ แข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่งปะเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ชี้ขาด

ข้ อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่ วกับการใช้ ระเบียบนี้ ให้ คณะกรรมการจัดการแข่ งขันเป็ นผู้วนิ ิจฉัย

ข้ อ ๑๔ ให้ ประธานคณะกรรมการอำานวยการจัดการแข่ งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ งประเทศไทย รักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี้

word  

namfon saiwaew

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you