Page 1

MAGAZIN ATLANTIC GRUPE Broj 33, Godina XIII, Zagreb, februar 2018., Izlazi kvartalno

Број 33, Година XIII, Загреб, февруари 2018., Излегува квартално

N O V O S T I В Е С Т И / 3 8 -3 9

Novi vizualni identitet jača prepoznatljivost kompanije

Новиот визуелен идентитет ја зацврстува препознатливоста на компанијата

DNE V NIK ДНЕВНИК / 4-5

ISTRAŽILI SMO CENTRALNU LABORATORIJU ЈА ИСТРАЖУВАВМЕ ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЈА N OVO S T I ВЕСТИ / 33

POKRENUTA PROIZVODNJA ARGETE U SAD-U ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ARGETA ВО САД Z A JEDNIC A ЗАЕ ДНИЦ А / 50

SPEKTAKL ZA PAMĆENJE – YAMMATOVO 3 FUELED BY COCKTA СПЕКТАКЛ ЗА ПАМЕТЕЊЕ – YAMMATOVO 3 FUELED BY COCKTA


Magazin Atlantic Grupe — Broj 33, Godina XIII, Zagreb, februar 2018., Izlazi kvartalno Број 33,

Година XIII, Загреб, февруари 2018., Излегува квартално


33 Trinaestu godinu zajedno!

Тринаесет години заедно!

Ušli smo u 13. godinu izlaženja našeg Atlantic Newsa, a 33. put vam na jednom mestu donosimo pregled naših kompanijskih dešavanja u proteklom kvartalu.

Влеговме во 13-тата година од излегувањето на нашиот Atlantic News, a 33. пат на едно место ви даваме преглед на нашите компаниски случувања во изминатиов квартал.

Napravili smo korak dalje i opet pokušali da vam donesemo priče naših i vaših kolega pa smo ovaj put posetili kolege iz Centralne laboratorije koji su nas sproveli kroz svoju svakodnevnicu i pokazali na čemu sve rade. Proverili smo koliko su kreativne kolege iz marketinga i prodaje i kako mogu na nove načine da dopru do potrošača. Predstavili smo vam novi alat Ljudskih resursa uz čiju pomoć možete lako da preporučite svoje poznanike na otvorena radna mesta u kompaniji, ali da ne bi sve bilo tako ozbiljno – bili smo na rođendanskoj proslavi Grand kafe i Najlepših želja! Sigurno nije bilo dosadno u proteklom kvartalu, to mogu potvrditi i novi Ambasadori vrednosti koji će ga sigurno

Отидовме чекор подалеку и повторно се обидовме да ви ги раскажеме приказните за нашите и вашите колеги, па така, овој пат ги посетивме колегите од Централната лабораторија кои не спроведоа низ нивното секојдневие и ни покажаа што сè прават. Проверивме колку се креативни колегите од маркетингот и продажбата и како можат да придонесат за потрошувачите на нови начини. Ви ја претставивме новата алатка на Човечки ресурси со чија помош можете лесно да ги препорачате своите познаници на отворените работни места во компанијата, нои за да не биде сè толку сериозно – бевме на роденденската забава на Grand kafe и Najlepših želja!

pamtiti po tako vrednom priznanju svojih kolega. Ako želite da i vas posetimo ili samo želite da se pohvalite svojim uspesima, ekipa Atlantic Newsa je spremna – čekamo vas! A dotad, pročitajte šta smo vam spremili ovaj put!

Сигурно е дека во последниов квартал не беше здодевно, тоа може да го потврдат и од новите Амбасадори на вредности кои сигурно ќе го паметат по вредното признание од своите колеги. Aко сакате и вас да ве посетиме, или ако сакате само да се пофалите со своите успеси, екипата на Atlantic News е подготвена – ве чекаме! A во меѓувреме, прочитајте што ви подготвивме овој пат!

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

КОРПОРАТИВНИ КОМУНИК АЦИИ

SVE VAŠE SUGESTIJE SU DOBRODOŠLE – PIŠITE NAM NA ATLANTIC.NEWS@ATLANTICGRUPA.COM SA PREDLOZIMA TEMA O KOJIMA BI RADO DA SAZNATE VIŠE. СИТЕ ВАШИ СУГЕСТИИ СЕ ДОБРЕДОЈДЕНИ – ПИШУВАЈТЕ НИ НА ATLANTIC.NEWS@ATLANTICGRUPA.COM СО ПРЕДЛОЗИ НА ТЕМИ ЗА КОИ БИ САКАЛЕ ДА ДОЗНАЕМЕ ПОВЕЌЕ.

1


Sportski vikend iznedrio odlične takmičarske rezultate Спортскиот

викенд изнедри oдлични натпреварувачки резултати p6

Praznična okupljanja Празнични собирања p10 Visok nivo upravljanja kvalitetom

Високо ниво на управување со квалитетот p14 Atlantic Grupa u Makedoniji proslavila jubilej Atlantic Grupa во

Македонија прослави јубилеј p14

Lada Tedeski Fjorio inspirisala na Inspire Me konferenciji Лада

Тедески Фјорио инспирираше на Inspire Me конференцијата

p15 Austrijski studenti u poseti Atlanticu Aвстриски студенти во посета на Atlantic p15 Emil Tedeski: „U Atlantic Grupi vam neće biti dosadno” Eмил Teдески: „Во Atlantic Grupa нема да ви биде досадно” p16 Nova StartA za prodaju i farmaceute Нова StartA зa

продажба и за фармацевтите

p17

2

N

В

Е

O V С OS Т И TI

IK

К

N

И

V

Н

E

В

N

Е

D

Н

Д

Istražili smo Centralnu laboratoriju

Ја истражувавме Централната лабораторија p4

Emocijama do potrošača Со

емоции до потрошувачите p18 Argeta nagradila kreativan pristup radu na terenu Argeta го награди

креативниот пристап на работата на терен p19 Questions & Answers p20 Book Club p24

Nagradna igra Наградна игра p26

Sa Institutom Ruđer Bošković u inovacije Со институтот Руѓер Бошковиќ во иновации p28 HR među najboljima u ovom delu sveta HR помеѓу најдобрите во овој дел на светот p31 Pokrenuta proizvodnja Argete u SAD-u Започна производство на Argeta во САД p33 Ko su ovogodišnji Ambasadori vrednosti? Кои се

овогодинешните Aмбасадори на вредности? p34 Godišnja konferencija o potrošačkom iskustvu

Годишна конференција за потрошувачкото искуство p36 Novi vizualni identitet jača prepoznatljivost kompanije

Новиот визуелен идентитет ја зацврстува препознатливоста на компанијата p38

Fast Forward ide prema cilju Fast Forward оди кон целта p40 „A šta je sa mojim kandidatom?” „A што е со мојот кандидат?” p44 Moje Sabbatical iskustvo Moето Sabbatical искуствo p46 IT tim sa vrednim projektima u 2017. IT тимот со вредни проекти во 2017. p48


33 impressum I

И

D

Д

O

О

V

В

IZ

З

O

И

R

О

+385 1 2413 971

Р

P

Feđa Hudina - fedja.hudina@atlanticgrupa.com

П

A R Р IJ И E Е RE Р И

K

А

К

A Z

З

А

Е

J E Д DN Н И ICA Ц А

glavni urednik ГЛАВЕН УРЕДНИК

urednici rubrika УРЕДНИЦИ НА РУБРИКИТЕ

Maja Šiprak - maja.siprak@atlanticgrupa.com Ana Crnjac - ana.crnjac@atlanticgrupa.com Feđa Hudina

Spektakl za pamćenje – Yammatovo 3 fueled by Cockta Спектакл за паметење – Yammatovo 3 fueled by Cockta p50

p56

p65

redakcija РЕДАКЦИЈА Iva Lemut - iva.lemut@atlanticgrupa.com Tina Miličić - tina.milicic@atlanticgrupa.com

Atlantic Grupa podržala osvajanje himalajskog vrha Atlantic Grupa

Suzana Bagari - suzana.bagari@atlanticgrupa.com Tea Trifunović

го поддржа освојувањето на хималајскиот врв p51

Obeležili smo 20 godina Grand kafe... Oдбележавме 20 години Grand kafe... p52 Najlepše želje proslavile 95. rođendan Najlepše želje го прославија 95. роденден p54

- fedja.hudina@atlanticgrupa.com

- tea.trifunovic@atlanticgrupa.com Marina Savić - marina.savic@atlanticgrupa.com redakcijski savet

SPORTSKI VIKEND IZNEDRIO ODLIČNE TAKMIČARSKE REZULTATE

СПОРТСКИОТ ВИКЕНД ИЗНЕДРИ OДЛИЧНИ НАТПРЕВАРУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ p6

РЕДАКЦИСКИ СОВЕТ

Gabrijela Kasapović Neven Vranković Emil Tedeschi oblikovanje i prelom ОБЛИКУВАЊЕ И ДИЗАЈН

Laboratorium 360 office@lab360.hr +385 1 800 9352 fotografije ФОТОГРАФИИ Dario Njavro Marin Sušić Arhiv Atlantic Grupe prevod ПРЕВОД MVG broj БРОЈ 33

Godina / Година XIII, Zagreb, februar / февруари 2018.

Izlazi kvartalno / Излегува квартално tiraž TИРАЖ 2100 štampa ПЕЧАТЕЊЕ Printera suradnici СОРАБОТНИЦИ Anela Mujezinović Aleksandra Kregar Brus Vesna Potelj Lucija Gluščević Maja Lisjak Besedić Mario Tubić Josip Zekić Helga Klasnić

NOVI VIZUALNI IDENTITET JAČA

MELEM ZA TUŠIRANJE MELEM ЗА ТУШИРАЊЕ p66

PREPOZNATLJIVOST KOMPANIJE НОВИОТ ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ ЈА ЗАЦВРСТУВА ПРЕПОЗНАТЛИВОСТА НА КОМПАНИЈАТА p38

3


dnevnik /

дневник

Istražili smo Centralnu laboratoriju

Ја истражувавме Централната лабораторија Zaposleni Atlantic Grupe su imali priliku da posete Centralnu laboratoriju u Planinskoj i da iz prve ruke otkriju kako naše laboratorije dokazuju kvalitet i zdravstvenu ispravnost naših proizvo-

Вработените во Atlantic Grupa имаа можност да ја посетат Централната лабораторија во Планинска и од прва рака да откријат како нашите лаборатории ги докажуваат квалитетот и здравствената безбедност на нашите производи! da!

S

impatični tim Centralne laboratorije Hrvatska je otvorio vrata i proveo zaposlene kroz dve

ključne laboratorije: Mikrobiološku laboratoriju i Hemijsku, instrumentalnu i senzorsku laboratoriju. Posetiocu su tako mogli da istražuju kako se proveravaju sirovine, kako se procenjuje ispravnost sastojaka i ambalaže, kao i kako se obezbedjuje kvalitet svih procesa proizvodnje. Imali su priliku da prolaze kroz prostorije pune modernih instrumenata, da određuju količinu vitamina C u Cedeviti, da zavire u zavidnu kolekciju bakterija, kao i da se okušaju u senzorskom istraživanju upotrebom sopstvenih čula.

4

Симпатичниот тим на Централната лабораторија во Хрватска ја отвори вратата и на вработените им ги претстави двете клучни лаборатории: Микробиолошката лабораторија и Хемиската, инструментална и сензорска лабораторија. На тој начин посетителите можеа да истражуваат како се проверуваат суровините, како се проценува исправноста на состојките и амбалажата, како и како се обезбедува квалитетот на сите процеси на производство. Имаа можност да поминат низ просториите исполнети со модерни инструменти, да одредуваат количество на витамин Ц во Cedevita, да ѕирнат во извонредната колекција на бактерии, како и да се обидат во сензорното истражување со употреба на сопствените сетила.


Posebno me je radovalo da vidim na koji način funkcioniše Centralna laboratorija i koliko truda i rada stoji iza jednog analitičkog izveštaja. — ANITA REBERNJAK

А Н И ТА Р Е Б Е Р Њ А К

Особено ми беше драго што можев да видам на кој начин функционира Централната лабораторија и колкав труд и работа стојат зад еден аналитички извештај.

Mogućnost učešća u analizi je izazvala uzbuđenje. Osećala sam se kao prava naučnica, što me je vratilo u vreme srednje škole i ogleda iz hemije. — SLAVICA CRNARIĆ

СЛАВИЦА ЦРНАРИЌ

Moжноста за учество во анализата предизвика возбудување. Се чувствував како вистински научник, се вратив во времето кога одев во средно училиште на вежбите по хемија.

Poseta Centralnoj laboratorij je bila zabavna, ali i edukativna. Koleginice su se potrudile da na jednostavan način objasne važnost procesa kontrole i analize. — INES STARJAČKI

И Н Е С СТА Р Ј АЧ К И

Посетата на Централната лабораторија беше забавна, но и едукативна. Колешките се потрудија на едноставен начин да ја објаснат важноста на процесите за контрола и анализа.


dnevnik /

дневник

–SPORTSKI VIKEND СПОРТСКИ ВИКЕНД–

Sportski vikend iznedrio odlične takmičarske rezultate

Спортскиот викенд изнедри oдлични натпреварувачки резултати Košarka, odbojka, fudbal, badminton, trčanje, stoni tenis, nordijsko hodanje, pikado i šah su bili sportovi u kojima su se 4. novembra 2017. takmičile kolege iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, Makedonije, Austrije i Nemačke. Кошарка, одбојка, фудбал, бадминтон, трчање, пинг-понг, нордиско одење, пикадо и шах беа спортовите на кои натпреварувачите од Хрватска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Австрија и Германија се натпреваруваа на 4. ноември 2017 година.

A

tlantikovci su demonstrirali svoje korporativne vrednosti na sportskom terenu i poka-

zali kako gaje visok nivo zajedništva i timskog rada. Neumorno su pružali podršku navijanjem za svoje favorite među 100 sportskih timova, 131 pojedinačnog trkača i 133 hodača. I ove godine je organizacioni tim Sportskog vikenda proširio broj sportova i pružio priliku zaposlenima da pokažu svoje intelektualne i taktičke veštine u novom strateškom sportu – šahu. Uz odličnu atmosferu na sportskom takmičenju, nezaboravan provod je usledio i u večernjem programu. Najbolji sportisti su osvojili medalje i pehare, a najveće korporativno sportsko druženje je okončano velikim iznenađenjem – koncertom Crvene Jabuke i plesnom proslavom odličnih sportskih rezultata.

6

Aтлантиковците ги демонстрираа своите корпоративни вредности на спортскиот терен и го покажаа своето високо ниво на заедништво и на тимска работа. Неуморно даваа поддршка со навивање за своите фаворити помеѓу 100 спортски тимови, 131 поединечен тркач и 133 натпреварувачи за брзо одење. И оваа година, организацискиот тим на Спортскиот викенд го прошири бројот на спортови и им овозможи на вработените да ги покажат своите интелектуални и тактички вештини во новиот стратешки спорт – шах. Покрај одличната атмосфера на спортскиот натпревар, во вечерните часови следеше незаборавна забава. Најдобрите спортисти освоија медали и пехари, а најголемото корпоративно спортско другарување заврши со големото изненадување – концерт на Црвена Јабука и прекрасната прослава на одличните спортски резултати со танци.


–SPORTSKI VIKEND СПОРТСКИ ВИКЕНД–

d nev nik /

дневник

100 sportskih timova

131

спортски тимови

trkač тркач

133 hodača

натпреварувачи за брзо одење

7


dnevnik /

дневник

POBEDNICI ПОБЕДНИЦИ

STONI TENIS – POJEDINAČNO ПИНГ ПОНГ – ПОЕДИНЕЧНО

M ESTO

I M E I PRE Z I M E

Z EML JA

1

Dean Lukić

CRO

2

Alen Deželić

CRO

3

Jovica Radojković

SER

STONI TENIS – PAROVI ПИНГ ПОНГ – ПАРОВИ

TRČANJE 5 KM – ŽENE TРЧАЊЕ 5 KM – ЖЕНИ

ME STO

I M E I P R E ZI M E

ZE M L JA

V REM E

1

Silvia Šimunović

CRO

0:20:04

2

Jana Selič

SLO

0:20:23

3

Lada Tedeschi Fiorio

CRO

0:20:47

M ESTO

EKI PA

I M E I PRE Z I M E

Z EML JA

1

CEDEVITA

Luko Ledinić

CRO

Dejan Berić

CRO

2

POBEDNICI

Saša Bugarin

SER

Goran Blagojević

SER

3

TACA

Slavica Matić

SER

Tanja Novković

SER

TRČANJE 5 KM – MUŠKI TРЧАЊЕ 5 KM – MАЖИ ODBOJKA OДБОЈКA

ME STO

I M E I P R E ZI M E

ZE M L JA

V REM E

1

Alexander Blank

GER

0:18:32

2

Siniša Resanović

CRO

0:18:45

M ESTO

EKI PA

I M E I PRE Z I M E

Z EML JA

3

Ivan Cvetković

SER

0:19:08

1

BARGETA

Aleris Kobal

SLO

Dejan Kastelic

SLO

Dunja Štambergar

SLO

Iris Hrovatin

SLO

Marko Mahne

SLO

Monika Petrović

SLO

Nadica Tomić

SLO

Rado Velkavrh

SLO

Elena Caneva

MAC

BADMINTON PAROVI – ŽENE БАДМИНТОН ПАРОВИ – ЖЕНИ

ME STO

E K I PA

1

ARGETA TEAM

2

PLAY AND SMILE

IME I PREZIME

Ana Jamnik

SLO

Majda Taslidža

SLO

Dragana Novaković-Igov

SER

Vlatka Dimić

SER

Ivan Tomić

SER

SER

Ljubica Nikolić

SER

SLO

Nenad Kostić

SER

SLO

Nikola Brkljač

SER

Saša Oparnica

SER

Snežana Knežević

SER

Vesna Dimitrijević

SER

Žaklina Urošević

SER

Mojca Domiter

CRO CRO

Marina Raković 3

LJ GOR

Z EM L JA

Anja Kerin Tatjana Ravnihar

2

BAKINA TAJNA

BADMINTON PAROVI – MUŠKI БАДМИНТОН ПАРОВИ – MАЖИ

ME STO

1

LEON & MIRO

2

CEDEVITA

3

8

E K I PA

DONAT

IME I PREZIME

Z EM L JA

3

MACRO

Leon Domanjko

SLO

Darjan Kos

Miro Brglez

SLO

Davor Paleka

CRO

Mario Rožmarić

CRO

Darko Raf

CRO

Marko Zavrtnik

CRO

Ivana Novković

CRO

Aleš Križman

SLO

Ana Marija Palić

CRO

Matjaž Dosedla

SLO

Sanja Tabak

CRO


d nev nik /

дневник

KOŠARKA (3 NA 3) КОШАРКA 3 НA 3

ME STO

E K I PA

IME I PREZIME

ZE M L JA

1

BAD BOYS

Mario Turalija

CRO

Ivan Dobričić

CRO

Tomislav Biondić

CRO

Danko Cvenić

CRO

Bruno Petrović

CRO

Vladimir Turanjanin

SER

Aleksandar Turanjanin

SER

Nikola Džanić

SER

Miodrag Jevtić

SER

Dejan Stamatović

SER

M ESTO

I M E I PRE Z I M E

Z EM L JA

Filippos Nanopoulos

SER

1

Nenad Stojković

SER

Milenko Golubović

SER

2

Svetozar Živanić

SER

Miloš Odalović

SER

3

Tomica Radošević

CRO

Marko Tmušić

SER

2

3

SKROZ ČOKOLADNI

BAKINA TAJNA

ŠAH ШАХ

FUDBAL ФУДБАЛ

M ESTO

EKI PA

I M E I PRE Z I M E

Z EM L JA

1

SAD ILI NIKAD

Jasmin Egredžija

CRO

Krunoslav Turski

CRO

Krunoslav Dobravac

CRO

Antonio Flanjak

CRO

Ivan Posavčević

CRO

Milan Rajaković

CRO

Dražen Blažević

CRO

NIkola Sabljak

CRO

Ivan Androlić

CRO

Krešimir Hernaut

CRO

Daniel Premužak

CRO

Petar Ninić

CRO

Luka Strišković

CRO

Zvonimir Stopić

CRO

Alan Dolović

CRO

Miki Omaljev

CRO

Matko Jovanović

CRO

Karlo Gregurić

CRO

Marijo Pejaković

CRO

Žarko Popović

CRO

2

PIKADO – PAROVI ПИКАДО – ПАРОВИ

3

CRVENI AS

CS JANKOMIR

ME STO

E K I PA

IME I PREZIME

Z E M L JA

Darko Mance

CRO

1

EVIL TWINS

Dean Kovačević

CRO

Marko Starčević

CRO

Nikola Botica

CRO

Nikica Belas

CRO

Krešo Pintek

CRO

Mihael Stipković

CRO

Sanja Đapo

CRO

Damir Dujmović

CRO

Tomislav Šver

CRO

Mladen Luški

CRO

Ivica Šantić

CRO

Amir Veljačić

CRO

2

3

URMOVCI

UVIJEK ČETVRTI

9


Praznična okupljanja

Празнични собирања U Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Austriji, Nemačkoj i Bosni i Hercegovini su tokom decembra održane praznične žurke, gde smo zajednički proslavili kraj još jedne uspešne godine. Praznična druženja Atlantic Grupe su idealna mjesta na kojima kolege uz pesmu i smeh slave završetak stare i početak nove poslovne godine i nazdravljaju novim izazovima i uspesima koji ih očekuju.

Во Хрватска, Србија, Словенија, Македонија, Австрија, Германија, Босна и Херцеговина во текот на декември се одржаа празнични забави, на кои што заеднички го прославивме крајот на уште една успешна година. Празничните дружења во Atlantic Grupa се идеални места на кои колегите со песни и насмевки го слават завршувањето на старата и почетокот на новата деловна година и им наздравуваат на новите предизвици и успеси кои ги очекуваат.


15.1re2b . Zag

Загреб

08.1a2na. Ljublj

нa Љубља


. 22.1r2 ad Beog

д Белгра

. 22.1je2 vo Sara

o Сараев


23.1pje2. Sko

Скопје

2. 07.1 burg Ham

г Хамбур


dnevnik /

дневник

–JUBILEJ ЈУБИЛЕЈ–

Visok nivo upravljanja kvalitetom

Високо ниво на управување со квалитетот Direktorka korporativnog upravljanja kvalitetom, Nataša Gladovič, je predstavila petogodišnje rezultate efikasnog upravljanja kvalitetom na konferenciji Evropske organizacije za kvalitet. Koleginica je naglasila važnost sistema održivosti za Atlantic Grupu, objašnjavajući kako on predstavlja jedan od temelja korporativne društvene odgovornosti. Takođe smo na Kongresu o bezbednosti i kvalitetu hrane održanom u Opatiji upoznali učesnike sa sistemom efikasnog upravljanja bezbednošću proizvoda u Atlantic Grupi, prikazujući važnost kontrole prehrambenih lanaca sa ciljem zdravog i zadovoljnog potrošača

POGLEDAJ! ПОГЛЕДНЕТЕ!

Директорката на корпоративното управување со квалитетот, Наташа Гладович, ги претстави петгодишните резултати од ефикасното управување со квалитетот на конференцијата на Европската организација за квалитет. Колешката ја нагласи важноста на системот за одржливост зa Atlantic Grupa, oбјаснувајќи дека тој е еден од темелите на корпоративната општествена одговорност. Исто така, на Конгресот за безбедност и квалитет на храната кој се одржа во Опатија ги запознавме учесниците со системот на ефикасното управување со безбедноста на производите во Atlantic Grupa, прикажувајќи ја важноста на контролата на прехранбените синџири со цел здрав и задоволен потрошувач.

Skeniraj QR kod svojim smartphoneom. Скенирај го QR

кодот со својот смертфон.

14

Atlantic Grupa u Makedoniji proslavila jubilej

Atlantic Grupa во Македонија прослави јубилеј

A

tlantic Grupa je proslavila

Biti deo ovakvog skladnog

deset godina postojanja na

društva je velika nagrada. Ono nas

makedonskom tržištu. Za tu

nadahnjuje da zajedno rastemo i

priliku je organizovano posebno dru-

razvijamo se. Zaista verujem da

ženje u Skoplju na kojem su zaposleni

ćemo i u budućnosti biti uspešniji

mogli da se prisete svih lepih trenu-

u postizanju vrhunskih rezultata.

taka, da rekapituliraju poslovne naglaske iz proteklih godina i da u slavljeničkom tonu obeleže 10. rođendan.

прослави десет години постоење на македонскиот пазар. За таа прилика беше организирано посебно дружење во Скопје на кое вработените можеа да се присетат на убавите моменти, да ги рекапитулираат деловните акценти од изминатите години и во празничен тон да го одбележат 10. роденден. Atlantic Grupa

— SVETLANA STANKOVA, RUKOVODITELJKA PROIZVODNJE SPP KAFA СВЕТЛАНА

СТА Н КО В А , РА КО В ОД И Т Е Л К А Н А ПРОИЗВОДСТВО СДП КАФЕ

Да се биде дел од ова хармонично друштво е голема награда. Тоа не инспирира заедно да растеме и да се развиваме. Навистина верувам дека и во иднина ќе бидеме уште поуспешни во постигнувањето на врвните резултати.


d nev nik /

Lada Tedeski Fjorio inspirisala na Inspire Me konferenciji

Austrijski studenti u poseti Atlanticu

Лада Тедески Фјорио инспирираше на Inspire Me конференцијата Lada Tedeski Fjorio je u novembru održala predavanje na Inspire Me konferenciji u Zagrebu. U inspirativnoj atmosferi je provela studente neutabanom stazom na kojoj se na različite načine prepliću sličnosti između poslovne trke i sportskog polumaratona. Publika je sa velikom pažnjom pratila Ladine poslovne i sportske priče kojima je istakla sve poruke i pouke koje bi joj i samoj bile korisne da ih je čula dok je bila studentkinja. Mnogi studenti su, slušajući uspešnu poslovnu ženu i vrsnu trkačicu, sa smeškom na licu shvatili kako se i u poslovnom svetu svaki dan uči, kako je normalno da se pogreši, kao i kako poslovna trka, kao i ona polumaratonska, ima svoje uspone i padove. Da je svaki izazov prilika, a svaka greška šansa za učenje i sticanje dodatnog iskustva, Lada je odlično objasnila pomoću situacija iz prakse, a kao ogledni brend je poslužila naša Cedevita.

дневник

Aвстриски студенти во посета на Atlantic

Лада Тедески Фјорио во ноември Studenti MBA studija sa austrijskog Caодржа предавање на Inspire Me кон- rinthia University of Applied Sciences, ференцијата во Загреб. Во инспи- Fachhochschule Kaernten (Univerzitet ративната атмосфера ги поведе primenjenih nauka Koruška) su poseстудентите по неоткриените пате- tili Atlantic Grupu krajem novembra ки на кои на различен начин се ис- u sklopu svog studijskog putovanja u преплетуваат сличностите помеѓу okviru kolegijuma CEE/SEE Business деловните трки и спортскиот по- Environment. Njih 25, sa područjima лумаратон. Публиката со огромно interesa i studija finansija, marketinga, внимание ги следеше деловните menadžmenta i HR-a, ugostio je Geи спортските приказни на Лада со neralni sekretar Ivan Mišetić, koji im кои ги истакна сите пораки и поуки je predstavio kompaniju, njen razvoj кои би и биле корисни додека била tokom godina, delovanje u FMCG, ali студент. Студентите, слушајќи ја i SEE geografskom okruženju, kao i успешната деловна жена и одли- poslovanje kompanije od ulaska u EU, чен тркач, со насмевка на лицата što ih je posebno zanimalo. сфатија дека и во деловниот свет секој ден се учи, дека е нормално и Студентите на MBA студиите од да се згреши, како и дека деловна- австрискиот Carinthia University та трка, како и онаа полумаратон- of Applied Sciences, Fachhochschule ската, имаат свои подеми и падови. Kaernten (Универзитет за примеДека секој предизвик е шанса, а нета наука Корушка) ја посетија секоја грешка е шанса за учење и Atlantic Grupa кон крајот на ноември стекнување на дополнително ис- во склоп на своето студиско потукуство, Лада одлично објасни со вање во рамките на колегиумот помош на ситуациите од праксата, CEE/SEE Business Environment. Дваа како бренд за демонстрација и есет и петте студенти, со области послужи нашата Cedevita. на интерес и студии за финансии, маркетинг, менаџмент и ХР, ги прими Генералниот секретар Иван Мишетиќ, кој ја претстави компанијата, нејзиниот развој во текот на годините, делување во FMCG, но и SEE географска средина, како Predavanje je proglašeno и работењето на компанијата од jednim od najinspirativnijih влезот во ЕУ, што посебно ги инi najuticajnijih među тересираше. studentskom populacijom.

Предавањето е прогласено за едно од најинспиративните и највлијателните помеѓу студентската популација.

15


Emil Tedeski: „U Atlantic Grupi vam neće biti dosadno”

Eмил Teдески: „Во Atlantic Grupа нема да ви биде досадно”

E

kipa iz Fast Forward tima „Di-

Eкипата од Fast Forward тимот

gital Technologies to Enhance

„Digital Technologies to Enhance Market

Market Innovation”, popular-

no zvana Digital Ninja, je okupila

celu Marketing community na Kick off konferenciji u zagrebačkoj Laubi. Konferencija je organizovana u okviru Marketing akademije, u cilju „resetovanja” postojećeg digitalnog marketinga i najave novog digitalnog ekosistema pod nazivom Digital Ninja. Devet neverovatnih govornika je podarilo konferenciji inspirativan ton. Svaki govornik je preneo posebne poruke publici, a najvažniju je preneo predsednik Uprave, Emil Tedeski: „Mogu da vam obećam: u Atlantic Grupi neće da bude dosadno!”. Teme su bile razne, od razbijanja mitova o levom i desnom mozgu, praktičnih slučajeva sa tržišta, kratkog prikaza svih Fast Forward projekata, do renoviranja analiza internog tržišta. U sklopu F2 projekta, Digital Ninja će da sprovodi digitalne kampanje za naše brendove, omogućavajući individualizaciju i personalizaciju potrošača. Tim već sada pruža sasvim novi pristup razvoju inovativnih rešenja koje u fokus stavljaju potrošača, a mi se radujemo svim njihovim budućim digitalnim poduhvatima!

16

Innovation”,

популарно наречена ја собра целата Маркетинг заедница нa Kick off конференцијата во загрепската Лауба. Конференцијата беше организирана во рамките на Маркетинг академијата, со цел „ресетирање” на постоечкиот дигитален маркетинг и најавите за новиот дигитален екосистем под името Digital Ninja. Деветмината неверојатни говорници на конференцијата и подарија инспиративен тон. Секој говорник и пренесе посебни пораки на публиката, а најважната ја пренесе претседателот на Управата, Емил Тедески: „Можам да ви ветам: во Atlantic Grupa нема да биде досадно!”. Teмите беа различни, од кршењето на митовите за левата и десната хемисфера на мозокот, практичните случаи од пазарот, краткиот приказ на сите Fast Forward проекти, до реновирањето на анализите на интерниот пазар. Во состав на F2 проектот, Digital Ninja ќе ги спроведува дигиталните кампањи за нашие брендови, ќе овозможува индивидуализација и персонализација на потрошувачиDigital Ninja,

те. Тимот, веќе сега овозможува сосема нов пристап кон развојот на иновативните решенија кои во фокус ги ставаат потрошувачите, а ние се радуваме на сите нивни идни дигитални потфати!

Govornici na konferenciji su bili Emil Tedeski, Edi Frej, Nikolaos Dimitriadis, Monika Šulce, Mladen Pejković , Aleksandra Kregar Brus, Miroslav Petrić, Nikola Vrdoljak i Simona Koren.

Говорници на конференцијата беа Емил Тедески, Еди Фреј, Николаос Димитриадис, Моника Шулце, Младен Пејковиќ, Александра Крегар Брус, Мирослав Петриќ, Никола Врдољак и Симона Корен.


d nev nik /

дневник

Nova StartA za prodaju i farmaceute

Нова StartA зa продажба и за фармацевтите

U

z već ranije najavljenu StartA-u International, koja putem video konferencijskog sistema

okuplja nove kolege na svim tržištima kako bi se upoznali sa organizacijom,

StartA je bogatija za dva nova programa. StartA Sales je prilagođena prezentaciji Distributivnih područja od strane naših starijih menadžera s naglaskom na sve Korporativne programe u koje zaposleni mogu da se uključe kako bi iz prve ruke čuli iskustva svojih starijih kolega. Za naše nove kolege u Farmacia apotekarskim lancima i specijalizovanim prodavnicama u Farmacia edukativnom centru se održava StartA Pharma trening koji obuhvata prezentaciju kompanije, Strateškog poslovnog područja Zdravlje i njega, apotekarskog lanca Farmacia, kao i proizvoda u sklopu SPP-a. Kolege imaju priliku da dobiju dodatne informacije o karijernim pričama, dostupnim korporativnim inicijativama, a od naših stručnjaka za zaštitu na radu mogu da nauče kako da se ponašaju u kriznim situacijama.

Со веќе најавена т а Star t A International , која преку видео конференциски систем ги собира новите колеги на сите пазари за да се запознаат со организацијата, StartA e побогата за две нови програми. StartA Sales е прилагодена за презентација на Дистрибутивните подрачја од страна на нашите постари менаџери со акцент на сите Корпоративни програми во кои може да се вклучат вработените за да ги слушнат од прва рака искуствата од своите постари колеги. За нашите нови колеги во Farmacia аптекарскиот синџир и специјализираните продавници во Farmacia eдукативниот центар се одржува StartA Pharma тренинг кој опфаќа презентација на компанијата, на Стратешкото деловно подрачје Здравје и нега, аптекарскиот синџир Farmacia, како и производите во состав на СДП. Колегите имаат можност да добијат дополнителни информации за кариерите, достапните корпоративни иницијативи, а од нашите експерти за заштита на работата можат да научат како да се однесуваат во кризните ситуации.

Šta je StartA?

Што e StartA? StartA je obavezna obuka za nove zaposlene u kojoj dobijaju praktične smernice za život u našoj kompaniji kroz dijalog sa starijim kolegama, a uključuje kratku prezentaciju o Atlantic Grupi, vodič kroz informacioni sistem za ljudske resurse i postupke bezbednosti na radu. StartA e задолжителна обука за новите вработени во која добиваат практични упатства за животот во нашата компанија преку дијалог со постарите колеги, а вклучува кратка презентација за Atlantic Grupa, водич низ информативниот систем за човечки ресурси и процедурите за безбедност на работата.

17


dnevnik /

дневник

Emocijama do potrošača

Со емоции до потрошувачите

46.883

POSETILACA SE REGISTROVALO NA ARGETA WEB STRANICU ПОСЕТИТЕЛИ СЕ РЕГИСТРИРАА НА ARGETA ВЕБ СТРАНИЦАТА

U

savremenim uslovima poslova-

vodećim hrvatskim stend ap klubom

nja potrošač je svrstan u sre-

Studio Smeha, Plidenta je organizova-

dište svih poslovnih aktivnosti.

la jedinstveno takmičenje – izbor za

Dostupnost informacija, nove tehno-

najboljeg novog hrvatskog stend ap

logije i povećana mogućnost izbora,

komičara #pokažimozube 2017/18. Ta-

samo su neki od faktora koji su za-

kmičenje se održalo u deset hrvatskih

služni za promene potrošačkih navika.

gradova, a cela serija nastupa je oduše-

Iako su potrebe kupaca sve zahtevnije,

vila potrošače, koji su imali mogućnost

brendovi Atlantic Grupe konstantnim

da prate svoje favorite preko Plidenti-

zanimljivim aktivnostima uspešno

nog YouTube kanala. Svaki potrošač želi

grade pozitivne dugoročne odnose sa

da se oseća jedinstvenim i posebnim.

potrošačima širom regiona. Argeta je

Stoga je Cedevita stvaranje pozitivnog

pokazala kako poznavanje potrošača

potrošačkog iskustva podigla na novi,

ne leži samo u poznavanju njegovih

personalizovani nivo. U saradnji sa ča-

navika, već i njegovih osećanja. Novim

sopisom Lider i njihovim specijalnim

specijalnim pakovanjem je predstavlje-

izdanjem Agencijsko Bilo, Cedevita je

no devet bosanskohercegovačkih gra-

napravila u print oglašavanju nešto

dova sa pitanjem: „Kako se tebi sviđaju

što još niko drugi nije. Svaki primerak

gradovi?”. Svim potrošačima koji gaje

Agencijskog Bila je bio personalizovan.

posebne emocije prema određenim

Čitalac je bio iznenađen, ne samo svo-

mestima je pružena prilika da pošalju

jim imenom na naslovnoj strani, već i

svoje fotografije omiljenih destinacija

u Cedevitinom oglasu unutar časopisa.

i tako postanu aktivni učesnici u krei-

Cedevita je otišla korak dalje, pa su

ranju nove ambalaže delikatesnog na-

oglasi bili drugačiji za različite polove,

maza. Plidenta je takođe pokazala kako

a zaposleni Atlantic Grupe su dobili ča-

poznaje emocije svojih potrošača koje

sopis sa oglasom kreiranim posebno za

je, uz kreativno izlaženje izvan okvira,

njih. Ovo je pohvalan način približava-

uspela dobro da nasmeje i da im pruži

nja potrošačima kojim je Cedevita još

priliku da pokažu zube i sami se oku-

jednom dokazala da je, kao pravi lider,

šaju u stend ap nastupu. U saradnji sa

zaista pokretač trendova na tržištu.

18

Во модерните услови на работење, потрошувачот е во центарот на сите деловни активности. Достапноста на информации, новите технологии и зголемената можност за избор, се само некои од факторите кои се заслужни за промените на потрошувачките навики. Иако потребите на купувачите се многу посложени, брендовите на Atlantic Grupa со константни интересни активности успешно градат позитивни долгорочни односи со потрошувачите во регионот. Argeta покажа дека познавањето на потрошувачите не лежи само во познавањето


се обидат во стенд ап настап. Во соработка со водечкиот хрватски стенд ап клуб Studio Smeha (Студио на Насмевки), Plidenta организираше единствен натпревар – избор за најдобар хрватски стенд ап комичар #pokažimozube 2017/18. Натпреварот се одржа во десет хрватски градови, а целата серија настапи ги воодушеви потрошувачите, кои имаа можност да ги следат своите фаворити преку YouTube каналот на Plidenta. Секој потрошувач сака да се чувствува единствено и посебно. Затоа, Cedevita создавањето на позитивно потрошувачко искуство го подигна на ново, персонализирано ниво. Во соработка со магазинот Lider и со нивното специјално из-

дание Agencijsko Bilo, Cedevita во принт маркетингот направи нешто што никој друг не го направил. Секој примерок на Agencijsko Bilo беше персонализиран. Читателот беше изненаден, не само со своето име на насловната страна, туку и со огласот на Cedevita во внатрешноста на магазинот. Cedevita отиде чекор понатаму, па така, огласите беа различни за различните полови, а вработените во Atlantic Grupa добија магазин со оглас креиран специјално за нив. Ова е пофален начин за приближување кон потрошувачите со кој Cedevita уште еднаш докажа, дека како вистински лидер, навистина е двигател на трендовите на пазарот.

Argeta nagradila kreativan pristup radu na terenu

Brojne priče Atlantikovaca, koji su se istakli svojim zalaganjem, koristeći

Бројните приказни на Атлантиковците, кои се истакнаа со својата посветеност, користејќи ја секоја можност да ја унапредат својата работа, докажуваат дека Atlantic Grupa нуди бескраен океан на можности за раст и развој. Колегата Марко Ружиќ на тимот Atlantic Brends во Србија му се придружи кон крајот на 2016. година, на позицијата Унапредувач на продажбата. Teренот кој го доби во надлежност и тогаш беше на високо ниво на среденост, па на прв поглед се чинеше дека нема премногу простор за напредок. Марко во многу краток рок го совлада продажниот асортиман и набрзо ја согледа можноста за напредување надвор од редовните промотивни активности. Колегата самоиницијативно направи креативно помалку поинакво излагање на Argeta, кое беше пропратено со одлични реакции на купувачите во продавниците, а тоа резултираше со зголемена продажба.

Argeta го награди креативниот пристап на работата на терен

svaku priliku da unaprede svoj posao, dokazuju da Atlantic Grupa nudi beskrajan okean prilika za rast i razvoj. Kolega Marko Ružić se timu Atlantic Brendsa u Srbiji pridružio krajem 2016. godine, na poziciji Unapređivača prodaje. Teren koji je dobio u nadležnost je bio već tada na visokom nivou sređenosti, pa se na prvi pogled činilo da nema mnogo prostora za napredak. Marko je u vrlo kratkom roku ovladao svojim prodajnim asortimanom i ubrzo video priliku za unapređenje van redovnih promotivnih aktivnosti. Kolega je samoinicijativno složio kreativno, pomalo drugačije, izlaganje Argete, koje je bilo propraćeno odličnim reakcijama kupaca u prodavnici i povećanjem prodaje.

PREKO ПРЕКУ

на нивните навики, туку и во познавањето на нивните чувства. Со новото специјално пакување беа претставени девет градови од Босна и Херцеговина со прашањето: „Како ти се допаѓаат градовите?”. На сите потрошувачи кои имаат посебни емоции кон одредени места им беше дадена можност да ги испратат своите фотографии од омилените дестинации и на тој начин да станат активни учесници во креирањето на новата амбалажа за деликатесниот намаз. Plidenta исто така, покажа дека ги познава емоциите на своите потрошувачи, кои, со креативното излегување надвор од рамките, успеа добро да ги насмее и да им овозможи да ги покажат забите и самите да

FOTOGRAFIJA SU PODELILI POTROŠAČI ФОТОГРАФИИ ПОТРОШУВАЧИТЕ ПОДЕЛИЈА

дневник

3000

d nev nik /

19


dnevnik /

дневник

QUESTIONS & ANSWERS Reši kviz i pokaži koliko dobro poznaješ Atlantic Grupu! Većina Atlantikovaca bi rekla da odlično poznaje kompaniju u kojoj radi. U nastavku donosimo zanimljiv kviz koji će otkriti koliko zaista znate o Atlantic Grupi, našim brendovima, ali i nekim drugim zanimljivostima. Nema varanja ;)

Sedamdesetih godina prošlog veka istraživačko odeljenje tadašnjeg Haleka, a danas Multipowera, je za mešanje proteinskog napitka koristio:

Седумдесетите години на минатиот век истражувачкото одделение на тогашниот Halek, a денес Multipower, за мешање на протеинскиот напиток користел:

A. mešalicu za beton C. kuhinjski mikser

A. мешалка за бетон B. машина за перење алишта C. миксер за во кујна

Jedna šoljica espresa Grand kafe bez šećera sadrži koliko kalorija?

Колку калории содржи еден филџан еспресо Grand kafe без шеќер?

A. dve C. sedam

A. двe B. пет C. седум

Beograd je svoju prvu kafanu dobio pre Beča, Pariza i ostalih evropskih metropola, pa ne čudi što su stanovnici Srbije poznate kafopije, a Grand kafa jedan od najpopularnijih napitaka u zemlji. Koje godine je otvorena prva „kafana” u Beogradu?

Белград својата прва кафеана ја доби пред Виена, Париз и останатите метрополи, па и не нè чуди што жителите на Србија се познати по пиењето на кафе, a Grand kafa е еден од најпопуларните напитоци во земјата. Која година е отворена првата „кафеана” во Белград?

1. B. mašinu za pranje veša

2. B. pet

3.

A. 1521. B. 1541. C. 1581.

4.

20

Реши го квизот и покажи колку добро ја познаваш Atlantic Grupa! Повеќето Атлантиковци би рекле дека одлично ја познаваат компанијата во која работат. Во продолжението ви го претставуваме интересниот квиз преку кој ќе откриете колку навистина ги познавате Atlantic Grupa, нашите брендови, но и некои други интересни работи. Без мамење ;)

A. 1521. B. 1541. C. 1581.

U Minhenu vesela gomila Nemaca i njihovih gostiju za tri dana popije 1,1 milion litara piva. Da umesto piva piju proteinske napitke, popili bi koliko engleski sportisti godišnje popiju Multipowerovog Ready to Drink proteinskog napitka, što preneto u broj ispijenih flašica iznosi:

Во Минхен, веселата група Германци и нивните гости, за три дена испиле 1,1 милион литри пиво. Кога наместо пиво би пиеле протеински напитоци, би испиле колку што пијат годишно англиските спортисти Ready to Drink проитеински напиток на Multipower, што пренесено во број на испиени шишиња изнесува:

A. 1,1 milion flašica B. 2,3 miliona flašica C. 3,2 miliona flašica

A. 1,1 милион шишиња B. 2,3 милиони шишиња C. 3,2 милиони шишиња


d nev nik /

Dijetfarm je jedan od vodećih proizvođača prirodnih lekova i dodataka ishrani u regionu. Ako bi sudili po najprodavanijem Dijetfarmovom proizvodu u regionu – Makulinu, stanovnici Balkana i okoline su najviše zabrinuti za koji svoj organ?

Dijetfarm е еден од водечките производители на природни лекови и додатоци на исхраната во регионот. Ако се суди според најпродаваниот производ на Dijetfarm во регионот – Makulin, жителите на Балканот и регионотза кој орган се најмногу загрижени?

A. srce B. mozak C. oči

A. срце B. мозок C. oчи

Poznata kafa Barcaffè se na policama od ostalog asortimana izdvaja po jedinstvenoj roze (magenta) boji. Manje je poznato da je takvu boju dobila zbog štamparske greške. Njena prava boja je trebala da bude:

Познатото кафе Barcaffè на полиците од останатиот асортиман се издвојува и по единствената розева (магента) боја. Помалку е познато дека таа боја ја добило поради печатарска грешка. Неговата вистинска боја требала да биде:

A. ljubičasta

A. виолетова B. сина C. црвена

B. plava C. crvena

Te godine su SAD formirale poznatu agenciju FBI, Austrougarska je izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine, a Pariz se još uvek dičio najvišom građevinom na svetu – Ajfelovom kulom. Iste godine je u Ljubljani osnovana Kolinska. O kojoj je godini reč? A. 1898. B. 1901. C. 1908.

Droga Kolinska je nastala spajanjem dveju kompanija: Droge Portorož, koja je deo imena dobila prema istoimenom primorskom mestu (Portorožu) i Kolinske, koja je ime dobila po mestu Kolinu iz koje države? A. Hrvatske

5.

6.

Tаа година САД ја формирале познатата агенција ФБИ, Австроунгарија извршила анексија на Босна и Херцеговина, а Париз сè уште се гордеел со највисоката градба на светот – Ајфеловата кула. Истата година во Љубљана е основана Kolinska. За која година се работи?

7.

A. 1898. B. 1901. C. 1908.

Дрога Колинска создадена е со спојување на две компании: Дрога Порторож, која името го добила по истоименото приморско место (Порторож) и Колинска, која името го добила по местото Колин од која држава?

C. Češke

A. Хрватска B. Германија C. Чешка

Da komarci peru zube, Plidenta bi značajno povećala svoje promete i utvrdila vodeću poziciju na tržištu zubnih pasti, jer prosečan komarac ima više zuba od prosečnog čovjeka koji ih ima 32. Koliko komarac ima zuba?

Кога комарците би си ги миеле забите, Plidenta значително би го зголемила својот промет и би ја потврдила лидерската позиција на пазарот за пасти за заби, затоа што просечниот комарец има повеќе заби од просечниот човек кој има 32 заба. Колку заби има комарецот?

A. 34 B. 40 C. 47

A. 34 B. 40 C. 47

Da bi nastala voda jedinstvena kao mineralna voda Donat Mg potrebno je mnogo godina. Proces nastajanja Donata i njegove mineralizacije započeo je 3500 godina pre završetka Keopsove ili Velike piramide u Gizi. Koliko je star Donat?

За да се создаде вода единствена како минералната вода Donat Mg потребни се многу години. Процесот на создавање на Donat и неговата минерализација започнал 3500 години пред завршувањето на Кеопсовата или Големата пирамида на Гиза. Колку е стар Donat?

A. 6000 godina B. 7000 godina C. 8000 godina

A. 6000 години B. 7000 години C. 8000 години

B. Nemačke

дневник

8.

9.

10.

21


dnevnik /

11.

дневник

Kada bi se količina popijene Cedevite Fresh pretočila u rezervoare najvećeg evropskog akvarijuma u Đenovi, a u njega stavile slamčice, Cedevitini fanovi bi morali da posrču koliko đenovljanskih akvarijuma?

Кога количеството на испиена Cedevitа Fresh би се преточило во резервоарите на најголемиот европски аквариум во Џенова, и во него би се ставиле цевчиња, колку аквариуми би морале да испијат љубителите на Cedevitа?

A. dva C. pet

A. два B. три C. пет

U jednoj godini se proizvede 12 miliona dozica Argeta paštete. Kada bi se poslagale jedna na drugu, njihova visina bi iznosila 12 hiljada Ajfelovih kula. Kada bismo, pak, počeli da ih slažemo jednu pored druge iz Dubrovnika, završili bismo u kojoj državi?

Во една година произведени се 12 милиони дози Argeta паштети. Кога би се наредиле една на друга нивната висина би изнесувала 12 илјади Ајфелови кули. А кога би ги наредиле една крај друга почнувајќи од Дубровник, во која држава би завршиле?

A. Maroku B. Brazilu C. Kubi

A. Maроко B. Бразил C. Куба

B. tri

12.

Verujemo da ste se odlično zabavili rešavajući ovaj Atlantic kviz! A sad proverite da li je vreme da se prijavite na neki drugi kviz ili bi trebalo još malo da istražujete. Tačne odgovore pronađite na poslednjoj

Веруваме дека одлично се забавувавте решавајќи го овој Atlantic квиз! А сега проверете дали е вистинското време да се пријавите на некој друг квиз или можеби би требало уште малку да истражувате.

stranici Newsa. I? Kako ste prošli?

Точните одговори ќе ги најдете на последната страница на News. И? Како поминавте?

22


T V/WE B /O O H/PRINT kampanja u Sl oveniji, Hrvats ko j i Srbiji

TВ/WEB/OOH и печатена кампања во Словенија, Хрватска и во Србија


dnevnik /

дневник

BOOK CLUB

Jedni vole knjige jer ih čitanje opušta, drugi jer vole da nauče nešto novo. Čitanjem knjiga obogaćujemo vokabular, razvijamo kreativnost i inspirišemo se na nove stvari. Knjige su i zabavne, jer imamo mogućnost uživljavanja u doživljaje glavnih junaka i proživljavanja njihovih avantura u svojoj mašti. Atlanticov Book Club, kao i dobra knjiga, podstiče na sklapanje prijateljstava i na deljenje iskustava i mišljenja o pročitanim delima. To što trenutno u rukama držite korporativne novine i čitate ovaj tekst, pokazatelj je da i sami volite da čitate i nadgrađujete svoja znanja. Zastanite pored naše police i odaberite novo štivo koje će

atlanticnews@atlanticgrupa.com

vas nadahnuti.

LET'S DISCOVER NEW HORIZONS TOGETHER

Едни книгите ги сакаат затоа што читањето ги опушта, другите пак книгите ги сакаат затоа што сакаат да научат нешто ново. Со читањето на книгите го збогатуваме вокабуларот, ја развиваме креативноста и се инспирираме за нови работи. Книгите се и забавни, затоа што имаме можност да уживаме во доживувањата на главните јунаци и во повторното оживување на нивните авантури во нашата фантазија. Атлантиковиот Book Club, како и добрата книга, поттикнува на склучување на пријателства и на делење на искуства и мислења за прочитаните дела. Тоа што во моментов го држите во рака корпоративниот весник и го читате овој текст е показател дека и самите сакате да читате и да ги надоградувате своите знаења. Застанете покрај нашата полица и изберете ја новата книга што ќе ве инспирира.

PREPORUKE SA NAŠIH POLICA ПРЕПОРАКИ ОД НАШИТЕ ПОЛИЦИ 1. Igor Mandić

Игор Maндиќ Hitna služba

Итна служба 2. Paulo Koeljo

Паулo Коељo Hodočašće

Аџилак 3. Aleksej Tolstoj

Aлексej Toлстoj Zlatni ključić

Златен клуч 4. Santa Montefjore

Сантa Moнтефјоре The Affair

Афера 5. Žorš Simenon

Жорж Сименон Voz

Воз

Pošaljite nam svoju recenziju i preporuku knjige koju biste savetovali kolegama da čitaju na atlanticnews@atlanticgrupa.com. Zauzvrat ćemo vas nagraditi knjigom po našem izboru, a najzanimljiviji kritički osvrt će da bude objavljen u sledećem broju.

Пратете ни ја својата рецензија и препорака за книгата која би им ја препорачале на колегите да ја прочитаат нa atlanticnews@ atlanticgrupa. com. За возврат ќе ве наградиме со книга по наш избор, а најинтересниот критички осврт ќе биде објавен во следниот број.

NAGRADA НАГРАДA

24


J.P. DELANEY Ј.П.ДИЛЕЈНИ

ONA PRE MENE ТАА ПРЕД МЕНЕ Osvojen kao nagrada na jednom od takmičenja ovaj psihološki triler Džej Pi Dilejnija se pokazao kao uzbudljiva priča puna zapleta i sa odličnim krajem. Džej Pi Dilejni nas uvodi u život dve protagonistkinje koje spletom okolnosti, jedna pre druge, proživljavaju niz sličnih događaja koje čitamo u jednom dahu. Emu, onu pre Džejn, upoznajemo zajedno, poglavlja se odvijaju paralelno i prate iste susrete protagonistkinja sa znamenitom kućom u ulici Folgejt i njenim arhitektom Edvardom Monkfordom. Dinamična radnja, cela lepeza psiholoških i karakternih razlika likova, će vas prikovati uz knjigu do samog kraja. Preporuka je da ne počnete da čitate kasno, jer biste mogli da probdite noć.

Oсвоен како награда на едно натпреварување овој психолошки трилер на Џеј Пи Дилејни се покажа како возбудлива приказна исполнета со заплети и со одличен крај. Џеј Пи Дилејни не воведува во животот на две протагонистки кои, во низа околности, една пред друга , проживуваат низа слични настани кои ги читаме во еден здив. Eма, таа пред Џејн, ги запознаваме заедно, поглавјата се одвиваат паралелно и ги следат истите средби на протагонистките со познатата куќа на улица Фолгејт и нејзиниот архитект Едвард Монкфорд. Динамичната акција, цела лепеза на психолошки и карактерни разлики на ликовите, ќе ве приковаат за книгата до самиот крај. Се препорачува да не почнете да ја читате доцна, бидејќи можете да останете будни цела ноќ.

JOСИП ЗЕКИЌ

RECENZIJA KNJIGE SA NAŠIH POLICA РЕЦЕНЗИЈА НА КНИГИ ОД НАШИТЕ ПОЛИЦИ

Josip Zekić

25


dnevnik /

дневник

NAGRADNA IGRA НАГРАДНА ИГРА Atlantic Grupa je spoj preko pet hiljada

Moje Value Day iskustvo

Mario Tubić MAРИО ТУБИЌ

Moето Value Day искуствo

pojedinaca koji svojim istrajnim radom i zajedništvom čine razliku u

Za mene je porodica meritum

životu kompanije i zajednice u kojoj

društva. Porodica me je naučila

deluje. Kolege mogu svojom strašću

da ako imaš nešto vredno davanja, daj.

da ulepšaju vašu poslovnu rutinu i

Value Day 2015. je pokrenuta, hvale

inspirišu vas za profesionalni i lični

vredna inicijativa kompanije da Domu

razvoj. Mogu da vam pomognu da,

za nezbrinutu decu u Nazorovoj po-

bez obzira na izazove, ne izgubite

klonimo i sastavimo IKEA nameštaj.

entuzijazam i da vas podsete da

U trenutku slaganja šarenih i veselih

uživate u trenutku, voleći ono što

ormana, prišla nam je teta iz Doma i

radite. Sigurni smo da ste brojne stvari

rekla da, ukoliko želimo, možemo da

naučili od svojih kolega, a ovo je prilika

posetimo dečicu. I tada se dogodila lju-

da nam ih ispričate kroz kratki tekst

bav na prvi pogled… Dete je plakalo.

na temu: „Tri stvari koje sam naučio/

Malo, crno, zdepasto, plavooko, pre-

la od svojih kolega”.

krasne kovrdžave kose. Teta je pokušala da ga umiri, ali se on nije dao – vi-

е спој на преку пет илјади поединци кои со својата истрајна работа и заедништвото ја прават разликата во животот на компанијата и заедницата во која работи. Колегите со својата страст можат да ја разубават вашата работна рутина и да ве инспирираат за професионалниот личниот развој. Можат да ви помогнат, без оглед на предизвиците, да не го изгубите ентузијазмот и да ве потсетат да уживате во моментот сакајќи го тоа што го работите. Сигурни сме дека од колегите сте научиле многу работи, а ова е можност да ни кажете нешто за тоа преку краткиот текст на тема: „Три работи кои што ги научив од своите колеги”.

atlanticnews@atlanticgrupa.com

Atlantic Grupa

kao je snažno i bacao hranu koju mu je stavljala u ruke. U trenutku mog ulaska u sobu, mališa se okrenuo prema meni i nespretno dopuzao do mojih nogu. ''Hej, malac!'', seo sam na pod. Dečak se nasmešio. ''A što tako vičeš? Moraš da jedeš! Ako ne jedeš, nikad frajera od tebe!'' Opet se nasmejao i stavio kruh u usta. Teta je gledala u neverici. Proveli smo to poslepodne zajedno. Teta je cvrkutala od sreće: ''Potpuno drugačiji je s vama! Borna vas je zavoleo!'' Moja ljubav prema Borni je rasla narednih meseci. Nažalost, rasla je i moja briga. Primetio sam kod Borne neobične znakove ponašanja, a na kraju su mi iz Doma javili da Borna ima autizam. Decu sa posebnim potrebama dodeljuju školovanim volonterima i ja sam, u jednom pozivu, izgubio Bornu. Za Value Day 2015. sam naučio kako pružiti bezuslovnu ljubav.

NAGRADA НАГРАДA Svoje članke nam šaljite na adresu atlanticnews@atlanticgrupa.com sa naznakom „Nagradna igra”. Своите статии испратете ни ги на следнава

адреса atlanticnews@atlanticgrupa.com со назнака „Наградна игра”.

26

За мене, семејството е основа на општеството. Семејството ме научи дека ако имаш нешто вредно за давање, треба да го дадеш. Value Day 2015. ја покрена иницијативата за пофалба на компанијата, на Домот за незгрижени деца во Назорова да им подариме и да им составиме IKEA мебел. Во моментот на местењето на шарените и весели ормани, ни пријде тетката од Домот и ни кажа дека доколку сакаме можеме да ги посетиме дечињата. И тогаш ми се случи љубав на прв поглед... Детето плачеше. Мало, црно, дебелко, со плави очиња и со прекрасни локни. Тетката се обидуваше да го смири, но тој не се предаваше – викаше на цел глас и ја фрлаше храната што му ја ставаше во рацете. Во моментот кога влегов во собата, момченцето се сврте кон мене и несигурно доползи до моите нозе. Еј, малечко!'', седнав на подот. Момчето се насмеа. „A зошто викаш? Moраш да јадеш! Ако не јадеш, нема да пораснеш!” Повторно се насмеа и го стави лебот во уста. Тетката не гледаше зачудена. Тоа попладне го поминавме заедно. Тетката беше пресреќна: ''Сосема е поинаков со Вас! Борна Ве засака!'' Mojaта љубов кон Борна растеше идните месеци. За жал растеше и мојата загриженост. Кај Борна приметив необични знаци на однесување, а на крајот од Домот ми јавија дека Борна има аутизам. Децата со посебни потреби им ги доделуваат на образованите волонтери и јас, со еден повик, го изгубив Борна. За Value Day 2015. научив како да дадам безусловна љубов.


NOVOSTI / ВЕСТИ S A IN S T I T U T O M R U Đ E R B O Š KO V I Ć U IN O VA C I JE С О И Н С Т И Т У Т О Т Р У Ѓ Е Р Б О Ш К О В И Ќ В О ИНОВ А ЦИИ — BELGIJSKI AMINOL ABS U BLECKEDEU I NOVOJ GR ADIŠKI БЕ ЛГ ИСК ИОТ A MINOL A BS ВО Б ЛЕК Е ДЕ И НОВА Г РА ДИШК А — HR MEĐU NAJBOLJIMA U OVOM D E LU S V E TA H R П О М Е Ѓ У Н А Ј Д О Б Р И Т Е В О О В О Ј Д Е Л Н А С В Е Т О Т — P O K R E NU TA PROIZVODNJA ARGETE U SAD-U ЗА ПОЧН А ПРОИЗВОДСТВО Н А A RGE TA ВО СА Д — KO SU OVOGODIŠNJI AMBASADORI VREDNOSTI? КОИ СЕ ОВОГОДИНЕШНИ Т Е A МБ АСА ДОРИ Н А ВРЕ Д НОСТ И? — GODIŠNJA KONFERENCIJA O POTROŠAČKOM ISKUSTVU ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПОТРОШ УВАЧКОТО ИСК УСТВО — NOVI V IZ UA L NI IDE N T I T E T JAČ A P R E P OZN AT L JI VO S T KO MPA NIJE Н О В И О Т В И З У Е Л Е Н И Д Е Н Т И Т Е Т Ј А З А Ц В Р С Т У В А П Р Е П О З Н АТЛ И В О С ТА Н А К О М П А Н И Ј АТА — FA S T FORWA R D IDE PR EM A CIL JU F A S T F O R W A R D О Д И К О Н Ц Е Л ТА — I T T IM S A V R EDNIM P R O J E K T I M A U 2 0 1 7. I T Т И М О Т С О В Р Е Д Н И П Р О Е К Т И В О 2 0 1 7.


novosti /

вести

U potrazi za inovacijama

Во потрага за иновации Atlantic Grupa je prihvatila inovativni pristup poslovanju budućnosti dajući priliku zajednici u kojoj posluje da pomogne u rešavanju stvarnih poslovnih slučajeva izgradnjom najsavremenijih inovativnih aplikacija kroz SAP Cloud

–FINANSIJE ФИНАНСИИ–

Sa Institutom Ruđer Bošković u inovacije

Со институтот Руѓер Бошковиќ во иновации

platformu. InnovMatch je projekat koji

Atlantic Grupi i Institutu Ruđer Bošković odobrena su bespovratna sredstva

za cilj ima da inovativnim tvrtkama,

iz fondova Evropske Unije u iznosu od 10 miliona kuna.

startupima, programerima, preduzetnicima i studentima iz cele Srednje i

На Атлантик Група и Институтот Руѓер Бошковиќ им се одобредни неповратни средства од фондовите на Европската унија во износ од 10 милиони куни.

Istočne Evrope omogući rešavanje određenih poslovnih izazova. Izazov koji je postavila Atlantic Grupa usmeren je ka digitalnoj transformaciji procesa isporuke robe našim kupcima sa ciljem diferencijacije usluge korisnici-

O

stvarena sredstva doprineće realizovanju projekta Cedevita Functional unutar kojega se

istražuje i razvija novi niskokalorični

ma kroz dodanu vrednost koja će da

vitaminski napitak, unapređena ver-

im omogući efikasnije upravljanje re-

zija Cedevite u „on-the-go” segmentu

sursima.

koja će na tržištu da bude dostupna 2018. godine. Ovo je prvi projekt

Атлантик Група го прифати иновативниот пристап кон работењето на иднината и и даде можност на заедницата во која делува да помогне во решавањето на вистинските бизнис случаи со креирање на најсовремена иновативна апликација преку SAP Cloud платформата. InnovMatch е проект кој има за цел на сите иновативни компании, стартапи, програмери, претприемачи и студенти од цела Европа да им овозможи решавање на одредени бизнис проблеми. Предизвикот кој го постави Атлантик Група е насочен кој дигитална трансформација на процесите за испорака на роба до нашите купувачи со цел диференцијација на услугите кон корисниците преку додадена вредност кој ќе овозможи поефикасно управување со ресурсите.

28

Atlantic Grupe koji je delimično financiran iz EU fondova. Prijavom na konkurs Ministarstva gospodarstva, preduzetništva i obrta napravljena je detaljna evaluacija projekata nakon čega su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 10 miliona kuna sa svrhom podsticanja zahtevnih istraživačko – razvojnih aktivnosti.

Остварените средства ќе допринесат за реализација на проектот Cedevita Functional во кој се истражува и развива нов нискокалоричен витамински напиток, подобрена верзија на Cedevita во „on-the-go” сегментот која на пазарот ќе биде достапна во 2018. година. Ова е прв проект на Атлантик Група кој делумно е финансиран од фондовите на ЕУ. Со пријавување на конкурсот на Министерството за економија, претприемништво и занаетчиство направена е детална евалуација на проектот по што се одобрени неповратни средства во износ од 10 милиони куни со цел поттикнунвање на сложени истражувачко-развојни активности.


Print , T V i d igital na kampanja na trž ištu Hrvats ke

Печатена, TВ и дигитална кампања во Хрватска


novosti /

вести

–RESTRUKTURISANJE РЕ СТ Р У К Т У И РАЊ Е–

ATLANTIC MULTIPOWER POSTAJE TRIPOINT

ATLANTIC MULTIPOWER СТАНУВА TRIPOINT

Sa početkom novembra dosadašnji Atlantic Multipower postaje Tripoint GmbH i sva dokumentacija se odsada vodi pod novim imenom.

На почетокот на ноември досегашниот Atlantic Multipower станува Tripoint GmbH и целата документација од сега ќе се води под новото име.

Belgijski Aminolabs u Bleckedeu i Novoj Gradiški

Белгискиот Aminolabs во Блекеде и Нова Градишка

30

U

svrhu daljeg restrukturisanja i pojednostavljivanja poslovanja segmenta sportske i aktiv-

ne prehrane, kao i fokusa na sopstvene brendove, Atlantic Grupa je u julu 2017. odlučila da proda fabrike u Nemačkoj (Bleckede) i Hrvatskoj (Nova Gradiška) i sa njima povezanu uslužnu proizvodnju za treće strane (private label) belgijskoj kompaniji Aminolabs Group. Vrednost transakcije iznosi do 200 miliona kuna od čega isplata 150 miliona kuna sledi po potpisivanju ugovora, dok će ostatak biti isplaćen kroz naredne dve godine. Atlantic Grupa u pogonu u Novoj Gradiški ostaje manjinski partner, a strateški brandovi Multipower, Champ i Multaben izdvojeni su u zasebnu poslovnu jedinicu i ostaju u 100 postotnom vlasništvu Atlantic Grupe.

Со цел понатамошно реструктурирање и поедноставување на работењето во сегментот на спортска и активна исхрана, но и фокус на сопствените брендови, Атлантик Група во јули 2017, одлучи да ги продаде фабриките во Германија (Блекеде) и Хрватска (Нова Градишка) како и поврзаното производство за трети лица (private label) на белгиската компанија Аминолабс Груп. Вредноста на трансакцијата изнесува 27 милиони евра од кои исплатата на 20.3 милиони евра следува по потпишувањето на договорот, додека остатокот ќе биде исплатен во наредните две години. Атлантик Група во погонот во Нова Градишка останува малцински партнер, а стратешките брендови Multipower, Champ и Multaben се издвоени во посебна бизнис единица и остануваат во стопроцентна сопственост на Атлантик Група.


–LJUDSKI RESURSI ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ–

HR među najboljima u ovom delu sveta HR помеѓу

најдобрите во овој дел на светот

N

a svečanoj dodeli priznanja organizacije HRO Today održanoj u Dablinu u sklopu foru-

ma „HRO Europe, Middle East and Asia 2017”, Mojca Domiter, izvršna direktorka Ljudskih resursa Atlantic Grupe primila je nagradu CHRO of the Year, za životno delo. Priznanje dodeljuje krovna svetska organizacija koja okuplja stručnjake upravljanja ljudskim resursima, HRO Today. Ova globalna organizacija, poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država, izdaje globalni HR magazin, organizuje certifikovanje HR stručnjaka i promoviše dobre prakse u upravljanju ljudskih resursima kroz dodelu nagrada za najbolje svetske HR lidere. Mojca Domiter primila je u ime celog tima Ljudskih resursa Atlantic Grupe nagradu „CHRO of the Year for Lifetime Achievment”, osvojenu među konkurencijom svetskih lidera poput Amazona, CISCO-a i Automobila Rimac. Nagrada se dodeljuje za trajni i značajan doprinos HR-a poslovanju kompanije i poslovnoj strategiji i kao takva predstavlja priznanje trudu celog tima kolega iz Ljudskih resursa unapređenju praksi upravljanja ljudskim potencijalom u Atlantic Grupi.

novosti /

На свеченото доделување на признанијата од страна на организацијата HRO Today одржано во Даблин на почетокот на оваа недела, во рамките на форумот HRO Europe, Middle East and Asia 2017, Мојца Домитер, извршната директорка на Човечки ресурси во Атлантик Група ја доби наградата CHRO of the Year, за животно дело. Признанието го доделува врвната светска организација која ги собира стручњаците за управување со човечки ресурси, HRO Today. Оваа глобална организација, со потекло од Соединетите Американски Држави, го издава глобалниот HR магазин, организира сертификација на HR стручњаците и промовира добри пракси во управување со човечки ресурси преку доделување на награди за најдобрите светски HR лидери. Мојца Домитер ја прими наградата во име на целиот тим за Човечки ресурси CHRO of the Year for Lifetime Achievment, освоена помеѓу конкуренција на светски лидери како Amazon, CISCO и Rimac Автомобили. Наградата се доделува за траен и значаен придонес на HR во работењето на компанијата и бизнис стратегијата и како таква претставува признание за трудот на целиот тим на колеги од човечки ресурси за унапредување на праксата за управување со човечкиот потенцијал во Атлантик Група.

31

вести


P r i n t o gla s za trži šte Hr va tske

Печатен оглас за пазарот на Хрватска


–INTERNACIONALIZACIJA ИНТЕРНАЦИОНА ЛИЗАЦИЈА–

novosti /

Pokrenuta proizvodnja Argete u SAD-u

Започна производство на Argeta во САД Nakon Izole i Hadžića, američki Harrisburg novi je dom pogona za proizvodnju

По Изола и Хаџиќи, американскиот град Харисбург во сојузната држава Пенсилванија е новиот дом на погонот за производство на Аргета. Во првата година се очекува приход од продажба од три милиони долари. Argete. U prvoj godini očekuje se prihod od prodaje od tri miliona dolara.

A

rgeta će se proizvoditi ekskluzivno za severnoameričko tržište u saradnji sa američkom

kompanijom Brother&Sister u Harrisburgu. Tokom novembra i decembra 2017. u saradnji sa lokalnim distributivnim partnerima kreće intenzivna distribucija Argete na gotovo dve hiljade prodajnih mesta u SAD-u i Kanadi, praćena ubrzo snažnom promotivnom kampanjom, najprije na prodajnim mestima i u digitalnim medijima. Glavni direktor Strateškog poslovnog područja Delikatesni namazi Atlantic Grupe, Enzo Smrekar, objasnio je kako je reč o značajnom iskoraku brenda koji je jedan od najpotentnijih ambasadora Atlanticove strategije internacionalizacije, ne samo u Evropi nego i u prekomorskim zemljama.

Аргета ќе се произведува ексклузивно за северноамериканскиот пазар во соработка со американската компанија Brother&Sister во Харисбург. Во текот на ноември и декември 2017, во соработка со локалните дистрибутивни партнери, траеше интензивна дистрибуција на Аргета на речиси две илјади продажни места во САД и Канада, проследена со силна промотивна кампања, пред се на продажните места и во дигиталните медиуми. Генералниот директор на Стратешката бизнис област Деликатесни намази во Атлантик Група, Ензо Смрекар, изјави дека станува збор за важен чекор на брендот кој е еден од најпотентните амбасадори на Атлантиковата стратегија за интернационализација, не само во Европа туку и во прекуокеанските земји.

Kao jedan od nosioca procesa internacionalizacije u celoj Atlantic Grupi, odlučili smo se za hrabru i ambicioznu, ali dobro planiranu i realnu strategiju širenja i izvan Evrope, gde smo se već uspešno etablirali. U Austriji, naime, Argeta već ima više od 37 odsto tržišta, u Švajcarskoj gotovo 30 odsto, dok u Nemačkoj i Švedskoj napredujemo od stabilnih deset odsto tržišta. Sada otvaramo vrata američkog tržišta, s velikim potencijalom koji ćemo znati da iskoristimo. — ENZO SMREKAR, GLAVNI DIREKTOR ZA SPP DELIKATESNI N A M A Z I E Н З О С М Р Е К А Р, Г Л А В Е Н

Д И Р Е К ТО Р Н А СД П Д Е Л И К АТ Е С Н И НАМАЗИ

Како еден од носителите на процесот на интернационализација во целата Атлантик Група, се одлучивме за храбра и амбициозна, но добро планирана и реална стратегија за ширење и надвор од Европа, каде веќе сме успешно етаблирани. Во Австрија, Аргета веќе има 37 отсто од пазарот, во Швајцарија речиси 30 отсто, додека во Германија и Шведска напредуваме од стабилните 10 отсто од пазарот. Сега ја отвараме вратата кон американскиот пазар, со голем потенцијал кој знаеме како да го искористиме.

33

вести


Ko su ovogodišnji Ambasadori vrednosti?

Кои се овогодинешните Aмбасадори на вредности? Već šestu godinu zaredom biramo Ambasadore vrednosti, one koju najbolje oslikavaju Atlanticove vrednosti – strast, kreativnost i rast.

SURFUJ NA TALASU

СУРФАЈ НА БРАН

Веќе шеста година по ред ги бираме Амбасадорите на вредности, оние кои најдобро ги отсликуваат Атлантиковите вредности – страст, креативност и раст.

OMERKA ŽIVKOVIĆ MILOŠEVIĆ RUKOVODILAC LINIJE, SPP SLATKO I SLANO, SRBIJA

РАКОВОДИТЕЛ НА ЛИНИЈА, СБО СЛАТКО И СОЛЕНО, СРБИЈА

Ovogodišnji pobednik kategorije Surfuj je zaposleni sa najuspešnijim Innowave predlogom. Prepoznata inovacija koleginice Omerke Živković

ОМЕРКА ЖИВКОВИЌ МИЛОШЕВИЌ

Milošević pod nazivom „Prepravka novog turbo ekstrudera” nagrađena je u Innowave programu i uz uspešnu implementaciju ostvaruje zavidne rezultate. Nakon ulaska u top tri inovacije na godišnjem nivou, Omerka je postala finalista u kategoriji Surfuj na talasu. Za Omerkinu pobedu zaslužan je evaluacijski odbor (Mladen Veber, Mladen Pejković i Mojca Domiter) koji je jednoglasno odlučio kako je ova ko-

POGLEDAJ! ПОГЛЕДНЕТЕ!

leginica, zahvaljujući svojoj radoznalosti, kreativnosti i zaraznom entuziŠto kolege misle o Omerki, pogledajte ovde:

Што мислат колегите за Омерка, погледнете тука:

34

jazmu, istinska pobednica kategorije Surfuj na talasu.

Овогодинешниот победник во категоријата Сурфај е вработениот со најуспешен Innowave предлог. Препознатата иновација на колешката Омерка Живковиќ Милошевиќ под називот „Преправка на новиот турбо екструдер” е наградена во Innowave програмата и преку успешна имплементација остварува одлични резултати. По влезот во топ три иновации на годишно ниво, Омерка стана финалист во категоријата Сурфај на бран. За победата на Омерка е заслужен одборот за евалуација (Младен Вебер, Младен Пејковиќ и Мојца Домитер) кој едногласно одлучи како оваа колешка, благодарение на својата љубопитност, креативност и заразен ентузијазам, е вистинскиот победник во категоријата Сурфај на бран.

NA SLICI SLEVA: EMIL TEDESCHI, DAMIR NIKOČEVIĆ, NATAŠA GAON GRUJIĆ, OMERKA ŽIVKOVIĆ MILOŠEVIĆ, MOJCA DOMITER НА СЛИКАТА, ОД ЛЕВО: EМИЛ ТЕДЕШИ, ДАМИР НИКОЧЕВИЌ,

НАТАША ГАОН ГРУЈИЌ, ОМЕРКА ЖИВКОВИЌ МИЛОШЕВИЌ, МОЈЦА ДОМИТЕР


–AMBASADORI VREDNOSTI AMБАСА ДОРИ НА ВРЕДНОСТИ–

OSVOJI PLANINU

ОСВОЈ ЈА ПЛАНИНАТА

novosti /

вести

NATAŠA GAON GRUJIĆ RUKOVODILAC PRODAJE, SPP DELIKATESNI NAMAZI, BIH

РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОДАЖБА, СБО ДЕЛИКАТЕСНИ НАМАЗИ, БИХ

Pobednica kategorije Osvoji planinu je koleginica koja je ocenjena kao izuzetna u U3 procesu i podržana od strane člana Strateškog poslovnog veća (SPV).

НАТАША ГАОН ГРУЈИЌ

Nataša Gaon Grujić sa maksimalnom posvećenošću, energijom i strašću inspiriše sve Atlantikovce koji su je imali prilike da je sretnu. Nataša se sa ocenom 5,2 ukupnog godišnjeg učinka kvalifikovana za ulazak u prvi krug izbora za kategoriju Osvoji planinu. Za njen prolazak u drugi krug zaslužna je nominacija kolege Enze Smrekara koji je iscrpno naveo sve njene najveće prednosti i kvalitete. Između 10 finalista, Evaluacijski odbor (Lada

POGLEDAJ! ПОГЛЕДНЕТЕ!

Tedeschi Fiorio, Ivan Mišetić i Nataša Bazjak Cristini) izabrao je Natašu zbog Što kolege misle o Nataši, pogledajte ovde:

Што мислат колегите за Наташа, погледнете тука:

ZRAKA SUNCA СОНЧЕВ ЗРАК

njenog profesionalnog pristupa aktivnostima brenda koji svakodnevno uzdiže na novu nivo, ali i prepoznatljivog entuzijazma i optimizma.

Победничката во категоријата Освој ја планината е колешката која е оценета како извонредна во U3 процесот и е поддржана од членовите на СДС. Наташа Гаон Грујиќ со максимална посветеност, енергија и страст ги инспирира сите Атлантиковци кои имале прилика да ја запознаат. Наташа со оценка 5,2 од вкупниот годишен учинок се квалифицираше за влез во првиот круг на избор за категоријата Освој ја планината. За нејзиниот влез во вториот круг заслужна е номинацијата од колегата Ензо Смрекар кој исцрпно ги наведе сите нејзини најголеми предности и квалитети. Помеѓу 10. финалисти, одборот за евалуација (Лада Тедески Фиорио, Иван Мишетиќ и Наташа Базјак Кристини) ја избра Наташа поради нејзиниот професионален пристап кон активностите на брендот кои секојдневно ги подигнува на ново ниво, но и поради препознатливиот ентузијазам и оптимизам.

DAMIR NIKOČEVIĆ KOORDINATOR VOZNOG PARKA I TEHNIČKIH SREDSTAVA ZA SRBIJU I MAKEDONIJU

КООРДИНАТОР НА ВОЗНИОТ ПАРК И ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ЗА СРБИЈА И МАКЕДОНИЈА

Od ove godine svaki zaposleni može preko HRnet-a jednim klikom da nominuje kolegu koji mu je ulepšao dan. Da je Atlantic Grupa jedinstven spoj

ДАМИР НИКОЧЕВИЌ

zaposlenih koji međusobno motivišu jedni druge i gaje timski odnos, dokazuje i činjenica da je primljeno ukupno 867 nominacija. Nominovano je 366 zaposlenih, a broj ukupnih nominato-

POGLEDAJ! ПОГЛЕДНЕТЕ!

ra je 341. Damir Nikočević osvojio je najviše glasova i pobedio sa ukupno Što o Damiru kaže njegov kolega, pogledajte ovde:

Што велат колегите за Дамир, погледнете тука:

43 nominacije od kolega širom regiona koje je inspirisao svojim pozitivnim stavom prema izazovima i uvek nasmešenim licem.

Од оваа година секој вработен може преку HRnet со еден клик да номинира колега кој му го разубавел денот. Дека Атлантник Група единственa комбинација на вработени кои меѓусебно се мотивираат едни со други и негуваат тимски однос, докажува и фактот дека се примени вкупно 867 номинации. Номинирани се 366 вработени, а вкупниот број на номинатори е 341. Дамир Никочевиќ освои највеќе гласови и победи со вкупнно 43 номинации од колегите од регионот кои ги инспирираше со својот позитивен став кон предизвиците и секогаш насмеаното лице.

35


novosti /

вести

–LJUDSKI RESURSI ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ–

Godišnja konferencija o potrošačkom iskustvu

Годишна конференција за потрошувачкото искуство Centralno godišnje korporativno događanje na Brijunima je krajem septembra

Централниот годишен корпоративен настан на Бриони кон крајот на октомври го собра менаџментот на Атлантик Група на едно место. okupilo menadžment Atlantic Grupe.

O

vogodišnja konferencija prošla je u kreativnom ugođaju sa temom putovanja kroz koz-

mos potrošačevog iskustva. Glavni govornici bili su stariji potpredsednik za Operativno poslovanje Mladen Veber, rekapitulišući poslovne naglaske iz protekle godine i postignuća Atlanticovih brendova, Susann Rüdiger, direktorka za Marketing i inovacije o najboljim praksama Multipowera, Mojca Pesendorfer, marketing menadžerica u Argeti, Maja Knežević regionalna rukovoditeljka CIM tima, o važnosti istraživanja potrošačkih navika, Aleksandra Kregar Brus, direktorka Korporativne strategije, o uspešno realizovanim Fast Forward projektima te Mojca Domiter, izvršna direktorka Korporativnih ljudskih resursa, o karijernom procesu u kompaniji. U inspirativnoj atmosferi pozornicu je zatvorio predsednik Uprave Emil Tedeschi, prikazavši na jedinstven način kako Atlantic Grupa tokom 26 godina postojanja kontinuirano napreduje u svakom segmentu. Lajtmotiv radnog dela svakako je bila efektivna prezentacija novog logotipa koja je iznenadila učesnike.

36

Овогодинешната конференција помина во креативна атмосфера со темата патувања низ космосот низ искуствата на потрошувачите. Главни говорници беа Постариот потпретседател за оперативно работење Младен Вебер, кој ги рекапитулираше деловните фокуси од минатата година и достигнувањата на Атлантиковите брендови, Сузан Ридигер (Директорката на маркетинг и иновации) за најдобрата пракса во Multipower, Мојца Пезендорфер (маркетинг менаџер на Argeta), Маја Кнежевиќ (регионален раководител на ЦМИ тимот) за важноста на истражувањето на потрошувачките навики, Александра Крегар Брус (директорка за корпоративна стратегија) за успешно остварените Fast Forward проекти и Мојца Домитер (извршна директорка за Корпоративни човечки ресурси) за кариерниот процес во компанијата. Во инспиративната атмосфера сцената ја затвори извршниот директор Емил Тедески, на оригинален начин покажувајќи дека Атлантик Група постепено напредува во секој сегмент веќе 26 години. Лајтмотив на работниот дел секако беше ефективната презентација на новиот логотип која ги изненади учесниците.

POGLEDAJ! ПОГЛЕДНЕТЕ!

Skeniraj QR kod svojim smartphoneom. Скенирај го QR

кодот со својот смертфон.


–VIZUALNI IDENTITET В И ЗУ Е Л Е Н И Д Е Н Т И Т Е Т–

Novi vizualni identitet jača prepoznatljivost kompanije

Новиот визуелен идентитет ја зацврстува препознатливоста на компанијата

Na ovogodišnjem Atlantic Management Meetingu je predstavljena moderniza-

На овогодинешниот Atlantic Management Meeting беше претставена модернизацијата на визуелниот идентитет кој што веќе пушти корени во компанијата. cija vizuelnog identiteta koji je već pustio korene u kompaniji.

V

ođeni jasnom estetikom i idejom osnaživanja brenda Atlantic Grupe kao entiteta,

novi logo je pojednostavljen, sa većim i uočljivijim nazivom kompanije, bez dodatnih simbola. Ovakav upečatljiviji vizual omogućava bolju istaknutost u društvu sa drugim logotipovima, primenjiv je na svim površinama i čitljiv i u malim formatima.

38

Водени со јасната естетика и идеја за зацврстување на брендот на Atlantic Grupa како ентитет, новото лого е поедноставено, со поголемо и полесно воочливо име на компанијата, без дополнителни симболи. Овој впечатлив изглед овозможува подобра истакнатост во друштво со останатите логоа, применлив е на сите површини и читлив е во мали формати.


novosti /

– V I Z U A L N I I D E N T I T E T V I U Z A L N I I D E N T I T E T–

Vetar kreativnosti menja simbole vrednosti

Ветерот на креативноста ги менува симболите на вредностите Novi korporativni simbol – stilizovano veliko slovo A sa talasom u podlozi je podstakao vizuelnu promenu simbola vrednosti koji su takođe dobili element talasa u svom novom ruhu. Dok sunce simbolizuje strast, a simbol planine predstavlja rast, kreativnost, kao snažna sila koja donosi nove ideje i briše stare ustaljene navike, je preuzela novi identitet i od sada ćemo je prepoznati u simbolu vetra. Vetar predstavlja otvorenost prema novim idejama, različitim stavovima i kolegama, koja nam je važna, jer omogućava sveže perspektive, poboljšane poslovne procese i neočekivana rešenja.

Новиот корпоративен симбол – стилизираната голема буква А со бран во долниот дел ја поттикна визуелната промена на симболот на вредностите кои исто така го добија елементот на бран во својата нова облека. Додека сонцето ја симболизира страста, а симболот на планината претставува пораст, креативност, како и моќна сила која носи нови идеи и ги брише старите востановени навики, го презема новиот идентитет и од сега ќе ја препознаваме во симболот на ветерот. Ветерот претставува отвореност кон новите идеи, различни ставови и колеги, која ни е важна, затоа што овозможува свежи перспективи, подобрени деловни процеси и неочекувани решенија.

SUNCE СОНЦЕ

PLANINA ПЛАНИНА

VETAR

ВЕТЕР

39

вести


novosti /

вести

–POGLED U BUDUĆNOST ПОГЛЕД ВО ИДНИНА–

Fast Forward ide prema cilju

Fast Forward оди кон целта Fast Forward projekat ušao je u svoju drugu fazu, odabrano je deset projekata za izvedbu. Fast Forward проектот влезе

во својата втора фаза, избрани се десет проекти за имплементација.

POTROŠAČ ПОТРОШУВАЧ

UNDERSTANDING CONSUMER NEEDS AND PROFITABILITY Miroslav Petrić Ekipa je osnovala komunikacijsko oruđe, mrežu Creator, svojevrsni Atlanticov Facebook, gde zaposleni otvoreno raspravljaju o tome MIROSLAV PETRIĆ

МИРОСЛАВ ПЕТРИЌ

kako se bolje može upoznati potrošača i kako mu dati ono što zapravo želi. Takve otvorene debate biće osnova za projektne radionice i stručno razmišljanje, kao i definisanje novih ciljeva i nagrađivanja menadžmenta.

Тимот ја основа комуникациската алатка, мрежата Creator, своевиден Атлантиков Facebook, каде вработените отворено разговараат за тоа како подобро можат да се запознаат потрошувачите и како да им се даде токму она што го сакаат. Таквите отворени дебати ќе бидат основа за проектни работилници и стручно размислување, како и дефинирање на нови цели и наградувања на менаџментот.

MARKETING CAPABILITY REVIEW Aleksandra Kregar Brus Ova je ekipa zajedno sa svetski priznatim stručnjacima došla do seta marketinških znanja koja treba da imaju svi koji su u kompaniji zaposleni na području marketinga kao i način ALEKSANDRA KREGAR BRUS

АЛЕКСАНДРА КРЕГАР БРУС

njihovog identifikovanja. Na temelju rezultata merenja kompetencija, organiziraće se edukacije na internoj marketinškoj akademiji jer će samo dobro naoružani znanjem moći držati korak sa najnovijim trendovima u marketingu i odgovoriti na nove uvide o potrošačima.

40

Овој тим заедно со светски признатите експерти дојде до сет на маркетиншки знаења кои би требало да ги поседуваат сите кои во компанијата се вработени во областа на маркетингот како и начин за нивна идентификација. Врз основа на резултатите од мерењето на компетенциите, ќе се организираат едукации на интерната маркетинг академија бидејќи само наоружани со добро знаење можеме да држиме чекор со најновите трендови во маркетингот и да одговориме на новите увиди на потрошувачите.


–POGLED U BUDUĆNOST ПОГЛЕД ВО ИДНИНА–

novosti /

DIGITALIZACIJA ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

MANAGEMENT INFORMATION IMPROVEMENT Jacqueline Ivezić Ova se ekipa prihvatila poslovnih izvešća, odredili su koje podatke moraju sadržavati izvješća i u kojim formama moraju da budu JACQUELINE IVEZIĆ

ЖАКЛИН ИВЕЗИЌ

kako bi bili dostupni i razumljivi menadžerima na brz, unifikovan i jednostavan način. Projektom automatizacije izvešćivanja očekuje se značajna ušteda vremena u pripremi izvešća, povećavajući brzinu pripreme i dostupnosti izvešća i više vremena za donošenje boljih poslovnih odluka.

Овој тим работеше на деловните извештаи, одредија кои податоци мора да се содржат во извештаите и во кои форми мора да бидат за да бидат достапни и разбирливи за менаџерите на брз, униформиран и едноставен начин. Со овој проект се автоматизира известувањето и се очекува значителна заштеда на време во подготовката на извештаите, зголемување на брзината на подготовка и достапност на известување и повеќе време за донесување на подобри деловни одлуки.

REAL TIME ANALYTICS Maja Vekić Vedrina Ovaj tim se bavi obradom veće količine podataka iz jednog izvora, čime se pruža bolji uvid u poslovanje i donošenje boljih poslovnih odluka. Istodobno razvija pojedina pod-područja MAJA VEKIĆ VEDRINA

МАЈА ВЕКИЌ ВЕДРИНА

automatizacije obrade podataka, kao što je definicija profitabilnosti proizvoda i upravljanje marketingom i prodajom sa modernim alatima za modeliranje.

Овој тим се занимаваше со обработка на поголеми количини на податоци од еден извор, со што се дава подобар увид во работењето и донесување на подобри деловни одлуки. Истовремено се развиваат и поединечни подобласти за автоматизација на обработката на податоци, како што е дефиниција на профитабилноста на производот и управување со маркетинг и продажба со модерни алатки за моделирање.

DIGITAL TECHNOLOGIES TO ENHANCE MARKET INNOVATION Simona Koren Tim se bavi inovativnim digitalnim kampanjama naših robnih marki. To su one kampanje koje pronalaze i utiču na svakog potrošača SIMONA KOREN

СИМОНА КОРЕН

individualno i personalizovano, na njegovom računaru, pametnom telefonu, tabletu. Takođe su uključeni u mrežu interne marketinške zajednice, a svi se raduju novim digitalnim pothvatima.

Тимот се занимава со иновативни дигитални кампањи на нашите брендови. Тоа се оние кампањи кои ги наоѓаат и влијаат на секој потрошувач индивидуално и персонализирано, на неговиот компјутер, паметен телефон, таблет. Исто така, вклучени се во мрежата на интерната маркетинг заедница, а сите се радуваат на новите дигитални потфати.

41

вести


novosti /

вести

–POGLED U BUDUĆNOST ПОГЛЕД ВО ИДНИНА–

PROIZVODNJA ПРОИЗВОДСТВО

IT TO ENABLE KPI TRACKING Aleš Vesel Tim radi na korišćenju IT alata u proizvodnji. Na proizvodne linije će se instalirati senzori i pratiti performanse i kvalitet procesa. Korektivnim merama će se pokušati ostvariti uštede. ALEŠ VESEL

АЛЕШ ВЕСЕЛ

Тимот работи на користење на ИТ алатки во производство. На производните линии ќе се инсталираат сензори и ќе се следат перформансите и квалитетот на процесите. Преку корективни мерки ќе се проба да се направат заштеди.

OPERATIONAL STRATEGY ALLIGNMENT AND KPI'S Nenad Banjac Tim je objavio novi priručnik ključnih pokazatelja uspešnosti u celom vrednosnom sistemu kompanije. Na svim lokacijama prikupljaju se NENAD BANJAC

НЕНАД БАЊАЦ

podaci o postizanju tih pokazatelja kako bi se identifikovali nedostaci i predložile mere za njihovo eliminisanje.

Тимот го објави новиот прирачник за клучни показатели на успех во целосниот вредносен систем на компанијата. На сите локации се собираат податоци за постигнувањето на тие показатели за да се идентификуваат недостатоците и да се предложат мерки за нивна елиминација.

FORECASTING QUALITY IMPROVEMENT Zoran Cvetić Tim je identifikovao novi postupak za proces planiranja prodaje i naručivanja gotovih proizvoda dodelom odgovornosti među svim učesnicima u novom procesu. Proces je u martu i ZORAN CVETIĆ

ЗОРАН ЦВЕТИЌ

aprilu predstavljen svim zaposlenima koji su uključeni i imaju odgovornost u novom procesu koji je službeno na snazi od 20. aprila 2017. godine. Ciljevi projekta su precizniji proces planiranja i smanjenje zaliha i otpisa.

42

Тимот идентификуваше нова постапка за процесот на планирање на продажбата и нарачување на готови производи преку доделување на одговорности помеѓу сите учесници во новиот процес. Во март и април овој процес им беше претставен на сите вработетни кои се вклучени и имаат одговорност во новиот процес кој службено стапува на сила од 20. април 2017 година. Целите на проектот се попрецизен процес на планирање и намалување на залихите и отписот.


–POGLED U BUDUĆNOST ПОГЛЕД ВО ИДНИНА–

novosti /

LJUDI ЛУЃЕ

RETENTION PROGRAM AND COMPENSATION SCHEME REVIEW Nataša Bazjak Cristini Tim je osnovao program Care koji omogućuje zaposlenima na svim našim tržištima učestvovanje u inicijativama za postizanje balansa tela NATAŠA BAZJAK CRISTINI

НАТАША БАЗЈАК РИСТИНИ

i uma, a time i postizanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Između ostalog, tu su ponude za sistematske preglede, sportske aktivnosti, politika solidarnosti, podrška umetničkom izražavanju zaposlenih, proširenje programa Dana vrednosti volonterskim radom itd. Istodobno je razvijen i program vernosti rukovodećeg kadra.

Тимот ја основаше програмата Care кој им овозможува на вработените на сите наши пазари да учестваат во иницијативите за постигнување на рамнотежа помеѓу телото и умот, а со тоа постигнување и на рамнотежа помеѓу приватниот и работниот живот. Меѓу другото во програмата се вклучени понуди за систематски прегледи, спортски активности, политика за солидарност, поддршка за уметничко изразување на вработените, надополнување на Денот на вредности со волонтерска работа итн. Истовремено е развиена и програма за лојалност на раководниот кадар.

TALENT AND SUCESSION PLANNING FOR CRITICAL POSSITIONS Ivana Đorđević Zadatak ovog tima je smanjiti troškove zapošljavanja, povećati stabilnost i organizacionu fleksibilnost, dobiti više zaposlenih i razviti IVANA ĐORĐEVIĆ

ИВАНА ЃОРЃЕВИЌ

brend najjačeg poslodavca na tržištu. To uključuje projekt široke definicije korporativnih talenata i saradnju sa njima, kao i Atlantic Tag, program preporuka koji podstiče zaposlene da predlože buduće saradnike, za što postoji i definisani sistem nagrađivanja.

Задачата на овој тим е да се намалат трошоците за вработување, да се зголеми стабилноста и организациската флексибилност, да се добијат повеќе вработени и да се развие бренд на најсилен работодавач на пазарот. Ова вклучува во проектот широка дефиниција на корпоративни таленти и соработка со нив, Atlantic Tag, програмата која ги поттикнува вработените да предложат идни соработници. Исто така се наградуваат и добрите предлози.

Poje dini delovi programa Fas t

inovacijama, digitalnim tehnologijama

Forward su u drugom stupnju svog

i integrisanim operacijama, u konačni-

razvoja. Sa nekima se već svakodnev-

ci će da bude isti horizont na koji ćemo

no živi, drugi se tek počinju upotre-

svi gledati.

bljavati, dok su neki u fazi testiranja u praksi, ali svima je zajedničko da žure prema zadanom cilju. Jedna korporativna kultura, značaj na međunarodnoj sceni, visoka razina fokusa na potrošače i kupce podržana marketingom i

Поединечни делови на програмата Fast Forward се во втор степен од својот развој. Со некои веќе секојдневно живееме, други тек почнуваат да се употребуваат, додека некои

се во фаза на тестирање во пракса, но сите брзаат кон зададената цел. Една корпоративна култура, значење на меѓународната сцена, високо ниво на фокусираност на потрошувачите и купувачите, поддржана од маркетинг и иновации, дигитални технологии и интерни операции, на крај ќе биде истиот хоризонт на кои сите ќе гледаме.

43

вести


novosti /

вести

–LJUDSKI RESURSI ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ–

„A šta je sa mojim kandidatom?”

„A што е со мојот кандидат?” Prilika da obezbedite dobro društvo

Можност да си обезбедите добро друштво RECRUITMENT PORTAL Atlanticov Recruitment tim ukupno godišnje pročita preko 90.000 biografija i zaposli preko 700 novih kolega. Obzirom na ovu dinamičnu statistiku od 2 nova zaposlena dnevno, uvek je bilo izazovno obezbediti povratnu informaciju o procesu zapošljavanja za svakog pojedinačnog kandidata kog ste možda nekad i sami motivisali da nam se prijavi ili za njega dali posebnu pohvalu ili preporuku. Ako ste prosledili odličnu biografiju u Ljudske resurse, ali nikada niste dobili povratnu informaciju ili vam je neprijatno da stalno zapitkujete kada će vaš kandidat da bude pozvan na testiranje – HR projekat „Prilika da obezbedite dobro društvo” je dobio novu ekstenziju na intranetu – RECRUITMENT PORTAL.

Aтлантиковиот Recruitment тим годишно чита преку 90.000 биографии и вработува преку 700 нови колеги. Имајќи ја предвид оваа динамична статистика од 2 нови вработени дневно, отсекогаш ни беше предизвик да обезбедиме повратна информација за процесот на вработување за секој поединечен кандидат кој можеби и самите сте го мотивирале да се пријави или за него сте дале посебна пофалба или препорака. Ако сте проследиле одлична биографија во Човечките ресурси, но никогаш не сте добиле повратна информација или ако ви е непријатно постојано да се распрашувате кога ќе биде повикан, Вашиот кандидат, на тестирање – ХР проектот „можност да обезбедите добро друштво” доби нова екстензија на интернет – RECRUITMENT PORTAL.

na INTRANETU – novo mesto za SVE vezano za zapošljavanje u Atlantic Grupi koje nudi real time tracking status svakog kandidata kog regrutujete ili preporučite!

RECRUITMENT PORTAL нa ИНТРАНЕТ – ново место за СЀ во врска со вработувањето во Atlantic Grupa кое му нуди real time tracking статус на секој кандидат кој го регрутирате или препорачувате!

Kako regrutujem, a kako dajem preporuku?

Како регрутирам, a како давам препорака?

...that I DON'T KNOW personally

But I would like to help her/him to get a chance to meet with HR

I HAVE A CANDIDATE...

If only I could get them interested

...that I KNOW and who would be a fantastic fit for Atlantic My candidate already applied for work and I would like to give their application an extra boost

44


–LJUDSKI RESURSI ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ–

A mogu li da dobijem i nagradu?

A дали можам да добијам и награда?

• REGRUTOVANJE NOVIH KANDIDATA Kada regrutujete novu osobu za AG talent pool ili neku trenutno otvorenu poziciju, vi zapravo postajete ekstenzija HR tima i ulazite u ATLANTIC TAG program nagrađivanja. Obzirom da kandidat bez vašeg angažovanja ne bi odlučio da se prijavi, ostvarujete pravo na novčanu nagradu svaki put kad referišete osobu koju na kraju proce-

„Kritična pozicija” – deficitarno

sa selekcije odlučimo da zaposlimo na

radno mesto na tržištu rada,

neku od tzv. kritičnih pozicija i koji će

gde kroz regrutovanje standar-

kasnije ostati zaposlena u kompaniji

dnim kanalima ne uspevamo da

u minimalnom trajanju od 6 meseci.

ATLANTIC TAG Reward Eligible

• РЕГРУТИРАЊЕ НА НОВИ КАНДИДАТИ Кога регрутирате ново лице за AG talent pool или за некоја моментално отворена позиција, вие всушност станувате екстензија на ХР тимот и влегувате во ATLANTIC TAG програмата за наградување. Со оглед на тоа дека кандидатот без Вашето ангажирање не би одлучил да се пријави, остварувате право на парична награда секој пат кога ќе реферирате лице кое на крајот на процесот на селекција одлучуваме да го вработиме во некоја од тнр. критични позиции и кое подоцна ќе остане вработено во компанијата најмалку 6 месеци.

prikupimo dovoljno kvalifikoKANDIDATA Kada dajete preporuku za osobu koja se već prijavila na konkre-

„Критична позиција” – дефицитарно работно место на пазарот на трудот, каде преку регрутирање преку стандардните канали не успеваме да собереме доволно квалификувани кандидати за квалитетен избор на најдобрите.

tan konkurs ili u našu bazu talenata, vi zapravo pomažete HR-u da izabere one najbolje. Vaše mišljenje predstavlja vredan izvor informacija za HR, kao i za menadžera koji zapošljava, i uzima se u obzir kao dodatak standardnim alatima koji se primenjuju u evaluaciji i selekciji najboljih.

The applicant already applied for an open vacancy

RECOMMEND

The applicant already applied for our candidate database

RECOMMEND

The candidate didn't apply for anything but would like me to send hers/his CV to HR

REFER

She/he didn't apply for anything but I am hoping to get her/him interested

REFER

I saw the perfect fit job posting on our career site and would love she/he applies for it

REFER

She/he applied for an active job posting

RECOMMEND

She/he applied to our candidate database

RECOMMEND

• ПРЕПОРАКИ ЗА ВЕЌЕ ПРИЈАВЕНИТЕ КАНДИДАТИ Кога давате препорака за лице кое веќе се пријавило на конкретен конкурс или во нашата база со таленти, Вие всушност му помагате на ХР да ги избере најдобрите. Вашето мислење претставува вреден извор на информации за ХР, како и за менаџерот кој вработува, и се зема предвид како додаток на стандардните алати кои се применуваат во евалуација и селекција на најдобрите.

ATLANTIC TAG Reward Eligible

REFER

• PREPORUKE VEĆ PRIJAVLJENIH

izbor najboljih

RECOMMEND

vanih kandidata za kvalitetan

45


novosti /

вести

Moje Sabbatical iskustvo

Moето Sabbatical искуствo U 2017. je implementiran poseban program za zadržavanje ključnih ljudi u kompaniji. Između ostalog, program nudi i mogućnost da se na određeni pe-

–LJUDSKI RESURSI ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ–

ANA MARUŠIĆ AНA MAРУШИЌ Ideja o sabatikalu se dogodila sponta-

sam posebno uživala je vreme provedeno

no, od starta kristalno jasna da je to

sa sinom; konačno sam se i ja pojavila u ško-

ono što mi je potrebno. Najsnažniji impuls

li, svaki dan smo zajedno ručali i normalno

koji mi je govorio da je u redu to što želim

ušli u ostatak dana i večeri. Tako obično, a

je bio onaj koji se odnosi na vreme koje

tako neprocenjivo. Potvrdila sam da dani

nisam provela sa detetom i porodicom i

traju dugo, a da godina proleti. Svakome

da želim na ovaj način deo toga da nado-

od nas su različite stvari važne i vredne i

knadim. Takođe, bilo mi je jasno da sam

sigurno posle ovakvog iskustva nećemo da

prvi put posle dugo godina ušla u svoje-

postanemo neki drugi ljudi nego što jesmo.

vrsnu zonu komfora, da mi je potrebna

No, duboko verujem da svaki pomak donosi

neka promenu, ali ne i promena kompanije.

novi, drugačiji pogled na život i da samo

Tek naknadno, pošto smo sve dogovorili,

pozitivno može da utiče na svakog od nas, u

setila sam se da proguglujem o ovoj temi

svakom aspektu. Često su me pitali „I, kako

i bilo mi je drago da vidim da ljudi širom

je na tom sabatikalu?” Rekla bih da je jedan

sveta imaju slične potrebe i razloge zašto

moj slučajan odgovor na to pitanje postao

se odlučuju na sabatikal. Sjajna je stvar što

i jedini pravi odgovor: „Treba da probaš!”. I

smo među retkim kompanijama na ovim

da, planiram još jednom u životu da uradim

prostorima koja zaposlenima to nudi, a

nešto slično, kraće, ali intenzivno, kao što

riod udaljite od posla i da to vreme po-

benefit je obostran. Velika privilegija.

je put oko sveta. Kažu da je to najkraći put

svetite sebi. Zašto je to dobro, šta sve

Razmišljala sam o mnogim stvarima koje

da upoznaš samog sebe :).

Sabbatical može da doprinese i kako su ga konkretno iskoristile dve koleginice, možete da vidite kroz njihov

Во 2017. имплементиравме посебна програма за задржување на клучните луѓе во компанијата. Помеѓу другото, програмата нуди можност на одреден временски период да се оддалечите од работата и да се посветите на себе си. Зошто е тоа добро, што сè може да придонесе Sabbatical и како конкретно го искористија двете колешки, можете да видите преку нивното Sabbatical искуство. Sabbatical experience.

želim da uradim, a iz ko zna kojih sve razloga nisam, ili nisam u meri u kojoj sam to želela. Napravila sam svoj mali veliki plan, ne opterećujući se rezultatima; ovo nije takmičenje sa sobom i/ili drugima, ovo je samo jedna prekrasna životna prilika i etapa. „Uzmi najbolje od najboljeg”, savet je kog bih se često setila. Svaki dan je bio poseban i, gledajući iz ove perspektive, ništa ne bih promenila. U moju svakodnevicu je ušla zdravija ishrana, vratila sam se sportovima koji su me uvek jako radovali. Usudila sam se da sviram omiljeni instrument i shvatila da nisam tako loša kao što sam godinama unazad bila uverena. Približila sam se struci koju jako volim i skoro svake nedelje sam bila na nekoj edukaciji, volontirala i učila od prijatelja i kolega, a posebno mi je drago što sam otkrila neke potpuno nove, zanimljive pristupe i sjajne ljude. Fasciniralo me je koliko izvrsnih, ne skupih, a često i besplatnih mogućnosti ima. Priznajem, prošla sam i radionicu kreativnog pisanja i posećivala časove o književnosti. Pročitala sam puno, nadoknadila propušteno. A priznajem i da sam se vrlo intenzivno pripremala za doktorske studije psihologije, nadobudno dogurala do naučnih implikacija, a onda se suočila sa prijemnim ispitom i činjenicom da se svet prakse i teorije toliko razlikuju. Ipak, nisam odustala, sada iz prve ruke znam šta je bitno. Vreme koje se otvorilo je značajno uticalo na našu porodičnu dinamiku. Puno smo putovali i duže boravili na starim i novim mestima, a ono u čemu

46

Идејата за sabbatical ми дојде спонтано, од самиот старт беше кристално јасна и знаев дека тоа е тоа што ми е потребно. Најсилниот импулс кој ми говореше дека е во ред тоа што го сакам беше оној кој се однесува на времето кое не го поминав со детето и со семејството и дека сакам на овој начин дел од тоа да надоместам. Исто така, јасно ми беше дека прв пат после толку години влегов во своевидна зона на удобност, дека ми е потребна некоја промена, но не и промена на компанијата. По некое време, откако се договоривме за сè, се сетив да прогуглам за оваа тема и драго ми беше кога видов дека луѓето од целиот свет имаат слични потреби и причини поради кои се одлучиле на sabbatical. Мислам дека е одлично тоа што сме меѓу ретките компании на овие простори која на вработените тоа им го нуди, а задоволството е взаемно. Голема привилегија. Размислував за многуте работи кои сакав да ги направам, а поради некои свои причини не сум ги направила, или не сум ги направила во мерката во која сам сакала. Го направив својот мал голем план, и не се оптоварував со резултатите; ова не е натпреварување со самиот себе и/или со другите, ова е само една прекрасна животна можност и етапа. „Земи го најдоброто од најдоброто”, е советот на кој често се потсетувам. Секој ден беше посебен, и гледајќи од оваа перспекти-


novosti /

–LJUDSKI RESURSI ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ–

SANDRA FERENČAK САНДРА ФЕРЕНЧАК ва, ништо не би променила. Во моето секојдневие влезе здравата храна, им се вратив на спортовите кои секогаш ме правеа радосна. Се осмелив да го свирам омилениот инструмент и сфатив дека не сум толку лоша колку што бев убедена со години наназад. Се приближив кон струката што ја сакам и речиси секоја недела бев на некоја едукација, волонтирав и учев од пријателите и колегите, а посебно ми е драго што открив некои сосема нови, интересни пристапи и прекрасни луѓе. Бев фасцинирана колку прекрасни, а не многу скапи, а често и бесплатни можности има. Признавам, поминав низ работилницата за креативно пишување и посетував часови за книжевност. Многу читав, и се трудев да го надоместам пропуштеното. А признавам и дека интензивно се подготвував за докторските студии по психологија, дојдов до некои научни импликации, а потоа се соочив со приемниот испит и со фактот дека светот на праксата и теоријата премногу се разликува. Сепак, не се откажав, сега од прва рака знам што е важно. Времето кое ми се отвори, значително влијаеше на нашата семејна динамика. Многу патувавме и подолго престојувавме на старите и на некои нови места, а тоа во што посебно уживав е времето поминато со синот; конечно и јас се појавив во училиште, секој ден заедно ручавме и нормално уживавме во остатокот од денот и вечерта. Толку обично, а толку непроценливо. Потврдив дека деновите траат долго, а годината прелетува. На секој од нас различни работи му се важни и вредни и сигурно после ваквото искуство нема да станеме некои други луѓе од оние што сме. Но, длабоко верувам дека секоја промена носи нов, поинаков поглед на живото и дека само позитивното може да влијае на секој од нас, во секој аспект. Често ме прашуваа „И, како е на тој sabbatical?” Би рекла дека еден мој случаен одговор на тоа прашање стана и единствениот вистински одговор: „Треба да пробаш!”. И да, планирам уште еднаш во животот да направам нешто слично, пократко, но интензивно, како што е пат околу светот. Велат дека е тоа најкраткиот пат да се запознаеш самиот себе си :).

Na sabatikal sam se odlučila pošto sam osetila dugoročan i intenzivan pritisak posla, a on mi je pružio upravo ono što mi je trebalo – odmor i preporod, punjenje baterija i fokus na ono što mi je važno. Tako da mogu reći da mi je sabatikal značajno poboljšao život u tom trenutku, te bih ga stoga svakako preporučila svakome kome treba obnova i rebalans u bilo kom delu života, emocionalnom, intelektualnom ili duhovnom. Takav pomak može da vam dâ drugu perspektivu i da vam jasnije otvori pogled na budućnost. Tokom sabatikala sam uspela da pročitam knjige koje sam dugo planirala, provodila sam više vremena sa porodicom i prijateljima, putovala i trenirala za svoje drugo Ironman takmičenje. Kad bih opet mogla da idem na sabatikal, oberučke bih prihvatila, jer je svakako benefit, ali nije zaposleni taj koji u ovome dobija najviše, nego kompanija dobija nazad orne i napunjene zaposlene. Na posao sam se vratila obnovljena, puna energije i spremna za nove poslovne izazove. Osmeh mi je sada iskreniji i odraz je mog unutrašnjeg stanja, a u planu mi je da ga zadržim što je duže moguće, bez obzira na moguće stranputice. Šta sam naučila na sabatikalu? Nikad nemojte da kompromitujete svoje vrednosti i ono što jeste, kao i da ono što je drugima bitno, ne mora da bude i vama. Budite svoji. Onima koji tek planiraju na sabatikal preporučujem da se okruže pozitivnim ljudima punim života, učite, premošćujte svoje strahove, pomerajte svoje granice. I najvažnije, provodite vreme sa svojim bližnjima, nađite svoj unutrašnji mir i usredsredite se na ono što je samo vama važno. I da, trčite više :)!

Нa sabbatical се одлучив откако почувствував долгорочен и интензивен притисок од работата, а тој ми го овозможи токму тоа што ми беше потребно – одмор и препород, полнење на батериите и фокус на тоа што ми е навистина важно. Така да можам да кажам дека sabbatical значително ми го подобри животот во тој момент, и затоа им го препорачувам на сите на кои имаат потреба од обновување и ребаланс во било кој дел од животот, емоционалниот, интелектуалниот или духовниот. Таквата промена може да ви даде поинаква перспектива и појасно да ви го отвори погледот кон иднината. За време на sabbatical успеав да ги прочитам сите книги кои ги планирав, поминував повеќе време со семејството и пријателите, патував и тренирав за својот втор Ironman натпревар. Кога повторно би можела да одам на sabbatical, тоа би го прифатила без размислување, затоа што секако е бенефит, но вработениот не е тој што добива најмногу, туку компанијата која добива назад вработени кои се со наполнети батерии, подготвени за работа. Не само што се вратив целосно обновена на работа, туку и полна со енергија и подготвена за нови деловни предизвици. Насмевката сега ми е искрен одраз на мојата внатрешна состојба, а планирам да ја задржам колку што можам подолго, без оглед на возможните пречки. Што научив на sabbatical? Никогаш не компромитирајте ги своите вредности и тоа што сте, и знајте дека тоа што им е важно на другите, не мора да ви биде важно и вам. Бидете свои. На оние кои допрва планираат да земат sabbatical им препорачувам да се опкружат со позитивни луѓе полни со живот, да учат, да ги премостат своите стравови, да ги поместат своите граници. И најважното, поминувајте го времето со своите најблиски, најдете го својот внатрешен мир и фокусирајте се само на тоа што ви е важно. И да, трчајте повеќе:)!

47

вести


novosti /

вести

IT tim sa vrednim projektima u 2017. IT тимот

со вредни проекти во 2017.

–IT NOVOSTI IT НОВОСТИ–

P

ortal funkcioniše na način da korisnik otvara zahtev za intervenciju, tehničke konsultacije ili

neki drugi IT problem sa kojim se susreo. Svaki otvoreni zahtev je praćen jedinstvenim kodom koji korisnik automatski prima na mail adresu, te pomoću njega u svakom trenutku može da prati stanje zahteva, statistiku svih zahteva, vreme realizovanja i sve dodatne informacije o svakom svom zahtevu. Otvaranjem zahteva novi sistem prosleđuje informaciju našim IT sistem administratorima koji kreću sa procedurom rešavanja problema. Portal takođe omogućuje kolegama u IT-u da funkcionišu kao jedan virtuelni

Kako bi nam na kvalitetan i savremen

tim, tako da se nemojte iznenaditi ako

način još više olakšali svakodnevno

vam se preko portala javi kolega iz Be-

tehničko funkcionisanje, Atlanticova

ograda ili Ljubljane i reši problem koji

IT ekipa predstavlja novu WEB ticke-

imate u Hamburgu, Izoli ili Sarajevu.

ting aplikaciju, službenog naziva Ser-

Uz to, u Hamburgu implementiran pro-

За на квалитетен и модерен начин да ни го олеснат секојдневното техничко функционирање, Атлантиковиот ИТ тим ја претстави новата WEB ticketing апликација, со официјален назив Service Desk Portal.

fesionalan video-konferencijski sistem

vice Desk Portal.

omogućuje održavanje sastanka „uživo” bez obzira na lokaciju učesnika. U avgustu je komunikacija bila moguća između triju lokacija u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, a sada se razgovoru mogu priključiti i zaposleni iz konferencijske sobe u Hamburgu.

ICT TIM ICT TИM

Порталот функционира на начин што корисникот отвора барање за интервенција, техничка консултација или некој друг ИТ проблем со кој се сретнал. Со секое отворено барање следува уникатен код кој корисникот автоматски ќе го добие на својата email адреса, и со негова помош во секој момент може да ја следи состојбата на барањето, статистиката на сите барања, времето за реализација, и сите дополнителни информации за секое свое барање. Со креирање на барањето, новиот систем им ја проследува информацијата на нашите ИТ систем администратори кои започнуваат со процедурата за решавање на проблемот. Порталот исто така им овозможува на колегите во ИТ да функционираат како еден виртуелен тим, така што немојте да се изненадите доколку преку порталот ви одговори колега од Белград или Љубљана и да го реши проблемот кој го имате во Хамбург, Изола или Сараево. Покрај ова, во Хамбург е имплементиран професионален видео конференциски систем кој овозможува одржување на состанови „во живо” без оглед на локацијата на учесниците. Во август комуникацијата беше возможна помеѓу три локации во Загреб, Љубљана и Белград, а сега кон овие разговори можат да им се придружат и вработените од конференциската сала во Хамбург.


ZAJEDNICA / ЗАЕДНИЦA S P E K TA K L Z A PA M Ć E N J E – YA M M AT O V O 3 F U E L E D B Y C O C K TA С П Е К Т А К Л З А П А М Е Т Е Њ Е – YA M M AT O V O 3 F U E L E D B Y C O C K TA — AT L A N T IC GRUPA P O DR Ž A L A O S VA JA N JE HIM A L A J S KO G V R H A AT L A N T I C G R U P A Г О П О Д Д Р Ж А О С В О Ј У В А Њ Е Т О Н А Х ИМ А Л А ЈСК ИОТ ВРВ — POTPISANA POVEL JA O R AZNOLIKOSTI ПОТ ПИШ А Н А ПОВЕ ЛБА ЗА РАЗНОВИДНОСТ — OBELEŽILI SMO 20 GODINA GR AND KAFE UZ P OZO R IŠ N U P R E D S TAV U I D R U Ž E N JE S A N O V IN A R IM A O Д Б Е Л Е Ж А В М Е 2 0 Г О Д И Н И GR AND K AFE СО ТЕ АТАРСК А ПРЕ ТСТАВА И ДРУ Ж ЕЊЕ СО НОВИНАРИТЕ — N A JL E P Š E Ž E L JE P R O S L AV IL E 95. R O Đ E NDA N N A J L E P Š E Ž E L J E Г О П Р О С Л А В И Ј А 9 5 . Р О Д Е Н Д Е Н — R O Đ E ND A N S KO S P O N ZO R S T V O P R V O G B EO G R A D S KO G F E S T I VA L A ČOKOL ADE Р ОД ЕН Д ЕНСКО СПОНЗОР СТ ВО Н А ПР ВИОТ БЕ ЛГ РА ДСК И ФЕСТ ИВ А Л

НА ЧОКОЛА ДОТО


za je dnica /

заедница

–MUZIČKA PUSTOLOVINA М УЗ И Ч К А А ВАН Т У РА–

Spektakl za pamćenje – Yammatovo 3 fueled by Cockta

Спектакл за паметење – Yammatovo 3 fueled by Cockta

T

reću godinu zaredom je Cockta u saradnji sa Yammat FM-om organizovala muzičko-druš-

tveni događaj sezone. Prvi put u Hrvatskoj, oduševljena publika je imala priliku da uživa u skandinavskim pop-melodijama grupe The Cardigans, ubedljivo jedne od najznačajnijih pop grupa u poslednjih 25 godina. Treće izdanje Yammatova su pozdravile i pohvalile brojne poznate ličnosti kulturne, društvene, muzičke i političke scene koji su se opustili uz dobre ritmove i osvežavajuću Cocktu. Pred nastup super atraktivnih Šveđana, publiku je u prepunoj zagrebačkoj Laubi svojom muzičkom selekcijom zagrevao Dino Milić, a do ranih jutarnjih sati razigravao SMS Deutsch. Posle nezaboravnog prvog Yammatova sa Markom Almondom, prošlogodišnjeg izvrsnog Yammatova 2 sa grupom ABC i oskarovkom En Dadli, kao i The Cardigansa, teško je ne zapitati se – što to sprema Yammatovo 4?

Tрета година по ред Cockta во соработка со Yammat FM организираше музичко-социјалниот настан на сезоната. Прв пат во Хрватска, одушевената публика имаше можност да ужива во скандинавските поп-мелодии на групата The Cardigans , убедливо една од најважните поп групи во последниве 25 години. Третото издание на Yammatovо го поздравија и пофалија бројните познати личности од културната, општествената, музичката и политичката сцена кои се опуштија со добриот ритам и со освежителната Cocktа. Пред настапот на супер атрактивните Швеѓани, публиката во преполнетата загрепска Лауба со својата музичка селекција ја загреа Дино Милиќ, а до раните утрински часови ги забавуваше SMS Deutsch. По незаборавниот прв Yammatovo со Марко Алмондо, минатогодишниот одличен Yammatovo 2 со групата ABC и со оскаровката Ен Дадли, како и The Cardigans, тешко е да не се запрашаме – што подготвува Yammatovo 4?

FUN FACT Rekordan je broj vernih slušalaca događanje pratio putem lajv strima na stranici yammatovo. com – prema statistici sa livestream.com, Yammatovo 3 fueled by Cockta je bio jedan od najgledanijih događaja na svetu tog dana.

Рекорден број на верни слушатели настаните ги следеа преку lajv strim на страницата yammatovo. com – според статистиката на livestream.com, Yammatovo 3 fueled by Cockta

беше еден од најгледаните настани на светот тој ден.

Nadali se jesmo, ali ovakav spektakl nismo mogli ni da zamislimo. — ORGANIZACIONI TIM COCKTE

О Р ГА Н И З А Ц И С К И Т И М Н А C O C K T А

Се надевавме, но овој спектакл не можевме ни да го замислиме.

50


zajed nica /

–ŽIVOTNA PUSTOLOVINA Ж И ВОТ Н А А ВАН Т У РА–

заедница

Potpisana povelja o raznolikosti

Потпишана повелба за разновидност U skladu sa Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, Atlantic Grupa se potpisom Povelje zalaže za zaštitu od diskriminacije i razvoj raznolikosti i jednakih mogućnosti, kako u svojoj organizaciji, tako i kod partnera i akcionara. Potpisivanjem Povelje, Atlantic Grupa se tako priključila evropskoj zajednici koja okuplja više od 7100 potpisnika iz 18 zemalja, a otvorila je i nove kanale i potencijal za svoju organizaciju, zaposlene i zajednicu u širem smislu. Raznolikost je jedna od temeljnih vrednosti modernog društva. Zaposleni Atlantic Grupe, u svojoj raznolikosti, sa svojim veštinama, kreativnošću i inovativnošću predstavlja-

Atlantic Grupa podržala osvajanje himalajskog vrha

Atlantic Grupa го поддржа освојувањето на хималајскиот врв

Č

lanovi ekspedicije Vlaji na Himalaji, predvođeni Stipom Božićem i Vedranom Mlikotom,

ostvarili su avanturu života i osvojili vrh Mera Peak koji je visok 6.476 metara. Za svoju životnu pustolovinu, koja je trajala skoro 20 dana, članovi ekspedicije 'Vlaji na Himalaji' su se pripremali godinu i po dana planinareći po Biokovu i Alpima. Pošto je dvanaest vlaških jurišnika prevalilo dug i težak put, izvestili su javnost kako je osvajanje Himalaja nezaboravan doživljaj i san svakog planinara.

Членовите на експедицијата Влаји на Хималаите, предводени од Стипе Божиќ и Ведрана Мликотом, ја остварија авантурата на животот и го освоија врвот Мера Пик кој е висок 6.476 метри. За својата животна авантура, која траеше речиси 20 дена, членовите на експедицијата „Влаји на Хималаите” се подготвуваа година дена планинарејќи по Биоково и Алпите. Дванаесетмината алпинисти поминаа долг и тежок пат, и ја известија јавноста дека освојувањето на Хималаите е незаборавно доживување и сон на секој планинар.

ju ključ većeg uspeha kompanije. Jednaku povelju potpisala je i kompanija u Sloveniji.

Во согласност со Уставот и законите на Република Хрватска, Atlantic Grupa со потписот на Повелбата се заложува за заштита од дискриминација и развој на разновидноста и на еднаквите можности, како во својата организација, така и кај партнерите и акционерите. Со на Повелбата, Atlantic Grupa и се приклучи на европската заедница која има повеќе од 7100 потписници од 18 земји, а отвори и нови канали и потенцијал за својата организација во поширок контекст. Разновидноста е една од основните вредности на модерното општество. Вработените во Atlantic Grupa, во својата разновидност, со своите вештини, креативноста и иновативноста претставуваат клуч за поголемиот успех на компанијата. Истата повелба ја потпиша и компанијата во Словенија.

51


–JUBILEJ JУБИЛEJ–

Obeležili smo 20 godina Grand kafe... Oдбележавме 20 години

Grand kafe... ...uz pozorišnu predstavu i druženje sa novinarima

...со театарска претстава и дружење со новинарите Godinu jubileja Grand kafa je posvetila društveno odgovornim aktivnostima i potrošačima. Tako je početkom godine održana promocija monografije Draganu Nikoliću, Gospodin mangup, kao zahvalnost velikom umetniku za njegovo prijateljstvo. Iz te uspešne saradnje se rodila ideja da ove godine predstavnicima medija i poslovnim partnerima zahvalimo na uspešnoj saradnji na malo drugačiji i kreativniji način. Na druženju su zvanice uživale uz postpremijerno izvođenje hit pozorišne predstave Urnebesna komedija Dušana Kovačevića u beogradskom pozorištu Atelje 212. Koliko je popularna nekadašnja kultna predstava, pokazuje podatak da su karte za sva izvođenja rasprodate do kraja godine. Posle predstave, u opuštenoj atmosferi pozorišne galerije, uz prigodan koktel specijalno pripremljen za tu priliku, prisutni gosti su uživali u prijatnom druženju i razgovoru.

Јубилејната година Grand kafa им ја посвети на општествено одговорните активности и на потрошувачите. Па така, на почетокот на годината се одржа промоција на монографијата на Драган Николиќ, Господин мангуп, како благодарност на големиот уметник за неговото пријателство. Од таа успешна соработка се роди идејата оваа година на претставниците на медиумите и на деловните партнери да им се заблагодариме за успешната соработка на малку поинаков и креативен начин. На средбата гостите уживаа во пост-премиерното изведување на хит театарската претстава Урнебесна комедија на Душан Ковачевиќ во белградскиот театар Атеље 212. Колку е популарна некогашната култна претстава, покажува податокот дека картите за сите изведувања се распродадени до крајот на годината. По завршувањето на претставата во опуштената атмосфера на театарската галерија, со коктелот специјално подготвен за таа пригода, присутните гости уживаа во пријатното дружење и во разговорот.


zajed nica /

–JUBILEJ JУБИЛEJ–

заедница

...uz nagrađivanje vernih potrošača

...со наградување на верните потрошувачи Punih 20 godina je Grand kafa bila deo svih životnih priča svojih potrošača. Stoga je za svoj jubilej osmislila poseban program vernosti i poklonila Dormeo proizvod svojim ljubiteljima kafe, kao zahvalnicu za dugogodišnje prijateljstvo. Sve što je potrošači trebalo da urade je da skupe poene sa dna jubilarnog pakovanja Grand kafe Gold i da preuzmu poklon u najbližoj Dormeo prodavnici.

Полни 20 години Grand kafa беше дел од сите животни приказни на своите потрошувачи. Затоа, за својот јубилеј осмисли посебна програма за верност и на своите љубители на кафе им подари Dormeo производ, како благодарност за долгогодишното пријателство. Сè што требаше да направат потрошувачите е да ги соберат бодовите од дното на јубилејното пакување на Grand kafe Gold и да го преземат подарокот во најблиската Dormeo продавница. ...uz društveno odgovornu aktivaciju

...со општествено одговорно активирање Društveno odgovornom akcijom pod nazivom „Podrška za poverenje”, Grand kafa je obeležila jubilarnih 20 godina rada tako što je poslužila i donirala kafu dežurnim ustanovama u gradovima širom Srbije. Timovi Grand kafe su posetili, tokom 20 sati između 23. i 24. Oktobra, bolnice, hitnu pomoć i gradsku čistoću u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Subotici i uručili kafu onima koji brinu o nama.

Со општествено одговорната акција под името „Поддршка за доверба”, Grand kafa ги одбележа јубилејните 20 години работа така што ги послужи и донираше кафе во дежурните установи во градовите ширум Србија. Тимовите на Grand kafa ги посетија во текот на 20 часа помеѓу 23. и 24. октомври, болниците, итната помош и градската чистота во Белград, Ниш, Крагујевац, Нови Сад и Суботица и им врачија кафе на оние кои се грижат за нас.

53


za je dnica /

заедница

–JUBILEJ JУБИЛEJ–

Rođendansko sponzorstvo prvog beogradskog festivala čokolade

Najlepše želje proslavile 95. rođendan

Роденденско спонзорство на првиот белградски фестивал на чоколадото

Najlepše želje

Čekanje na ulaz u beogradsku Dorćol

го прославија 95. роденден

P

Plazu nije teško palo ljubiteljima čokolade i čokoladnih poslastica. Imali su priliku da degustiraju i kupe preko 150 čokoladnih proizvode i da učestvuju u raznim edukativnim i zabavnim programima. Najlepše želje, kao naslovni

ovodom svog 95. rođendana

sponzor festivala, su priredile posetioci-

Najlepše želje su otvorile vra-

ma veliki broj slatkih iznenađenja. Mlađi

ta svoje fabrike i tako ugostile

su, tako, mogli da se poigraju maskotom

predstavnike medija koji su posetili

Najlepših željica, dok su stariji uživali u

savremeno postrojenje za proizvodnju čokolade. Svi gosti su imali priliku da istraže zašto se za Najlepše želje kaže da je prava čokolada. Saznali su kako se ova čokolada od drugih proizvoda na tržištu razlikuje po tome što se u

Ove godine sa ponosom obeležavamo veliki jubilej – 95 godina od nastanka prve Štarkove čokolade. Iako deluje kako je prošlo mnogo godina,

gledanju pravih kaligrafa na delu, koji su veštom rukom upisivali najlepše želje u čokoladu. Oni raspoloženi za sofisticiran spoj ukusa, mogli su da probaju Najlepše želje u kombinaciji sa Kurvoazije konja-

mi se osećamo kao da smo tek

kom iz asortimana našeg principala Bim

nju uopšte ne dodaju biljne masnoće,

počeli. Naše Najlepše želje sa

Santorija i Barcaffè kafom kroz mala

već se pravi isključivo od čistog, viso-

svojom dugom tradicijom i

umetnička dela Barcaffè barista u šo-

ko kvalitetnog kakao putera.

širokim asortimanom održavaju

ljici espresa.

По повод својот 95 . роденден, Najlepše želje ја отворија вратата на својата фабрика и ги пречекаа претставниците на медиумите кои ја посетија современата постројка за производство на чоколадо. Сите гости имаа можност да истражат зошто се вели за Najlepše želje дека е вистинско чоколадо. Дознаа дека ова чоколадо се разликува од останатите производи на пазарот по тоа што во него воопшто не се додаваат растителни масти, туку се прави исклучиво од чист, високо квалитетен какао путер.

54

poziciju prvoplasiranog domaćeg

Чекањето на влезот во белградската Дорќолска Плаза не им падна тешко imaju kontinuiran trend rasta. на љубителите на чоколадото и на — SNEŽANA TEODOROVIĆ, чоколадните деликатеси. Najlepše DIREKTORKA MARKETINGA želje , како насловен спонзор на SPP-A SLATKO I SLANO СНЕЖАНА ТЕОДОРОВИЌ, фестивалот, на посетителите им ДИРЕКТОРКА НА МАРКЕТИНГ приреди голем број на слатки изН А СД П СЛ АТ КО И С О Л Е Н О ненадувања. Младите пак можеа да си играат со маскотата на Najlepše Oваа година со гордост го одбележуваме големиот јубилеј željice, додека постарите уживаа во – 95 години од создавањето на гледањето на виситнските калиграфи на дело, кои со вештата рака првото чоколадо на Štark. Иако делува како да поминале многу ги запишуваа најубавите желби во чоколадото. Оние расположените години, ние се чувствуваме за пософистицираниот спој на вкукако штотуку да започнавме. Нашите Najlepše želje со својата сови, можеа да ги пробаат Najlepše долга традиција и со широкиот želje во комбинација со Курвоазије коњакот од асортиманот на нашиот асортиман ја одржуваат позицијата на првопласираниот принципал Bim Santori и Barcaffè кадомашен производ на српскиот фето преку малите уметнички дела на Barcaffè баристите во филџаните пазар и имаат континуиран тренд на пораст. со еспресо. proizvoda na srpskom tržištu i


D igital na Faceb o o k kampanja u region u

Дигитална Facebook кампања во регионот


ka rijere /

кариери

Osnažena organizacija za novo doba Atlantic Grupe

Зајакната организација за новата ера на Atlantic Grupa

P

ošto je F2 projekt postavio temelje za novi strateški iskorak, Atlantic Grupa je nastavila sa razvojnom ambicijom kroz osnaživanje dvaju područja važnih za budući održivi rast – poslovnog razvoja i strategije sa jedne strane i tran-

Бидејќи F2 проектот постави темели за новиот стратешки исчекор, Atlantic Grupa продолжи со развојната амбиција преку зајакнување на двете подрачја важни за идниот одржлив пораст – деловниот развој и стратегиите од едната страна и трансформациите и информатичката технологија од друга страна. sformacije i informacione tehnologije sa druge.

Poslovni razvoj i strategija

Деловен развој и стратегии

P

oslovni razvoj i strategija, kao zasebno područje, će da definišu budući smer razvoja kompanije, prepoznajući prilike i podstičući rast kroz stratešku analizu postojećeg poslovanja i kroz razvoj različitih strateških modela, uključujući

akvizicije, poslovna partnerstva i kapitalna ulaganja. Za ovo područje će biti zadužena lada tedeski fiorio na poziciji potpredsednice za poslovni razvoj i strategiju,

na kojoj će odgovarati Predsedniku Uprave Atlantic Grupe. Деловниот развој и стра-

LADA TEDESCHI FIORIO ЛАДА ТЕДЕСКИ ФИОРИО

тегиите, како посебно подрачје, ќе го дефинираат новиот правец на развој на компанијата, препознавајќи ги можностите и поттикнувајќи го порастот преку стратешката анализа на постоечкото работење и преку развој на различните стратешки модели, вклучувајќи аквизиции, посебни партнерства и капитални вложувања. За ова подрачје ќе биде задолжена лaда тедески фиорио на позицијата потпретседателка за деловен развој и стратегија , која за својата работа ќе му одговара на Претседателот на Управата на Atlantic Grupa.

56


kar ijere /

кариери

Transformacija i informaciona tehnologija

Трансформации и информатички технологии

MLADEN PEJKOVIĆ МЛАДЕН ПЕЈКОВИЌ

P

od uticajem digitalnih trendova koji transformišu metodologiju rada, organizaciona celina za Transformaciju i informacione tehnologije dobija širi značaj i snažniji fokus. Timu se pridružuje simona koren, koja će biti odgovorna za razvoj

digitalnog odnosa sa našim potrošačima. Kako bi se obezbedila maksimalna efikasnost transformacionih procesa i koordinacija čitavog sistema, formiraće se Veće za digitalnu agendu, sa članovima iz svih područja kompanije. Ova organizaciona celina će da bude u nadležnosti mladena pejkovića, na poziciji Starijeg izvršnog direktora Transformacije i informacione tehnologije, koji u svem radu odgovara Predsedniku Uprave kompanije.

Под влијание на дигиталните трендови кои ја трансформираат методологијата на работата, организационата целина за Трансформации и информатички технологии добива пошироко значење и поцврста фокусираност. На тимот му се придружува симона корен, која ќе биде одговорна за развојот на дигиталниот однос со нашите потрошувачи. За да се обезбеди максимална ефикасност процесите на трансформација и координација на целиот систем, ќе се формира Совет за дигитална агенда, со членови од сите подрачја на компанијата. Оваа организациона целина ќе биде под надлежност на младен пејковиќ , на позицијата Постар извршен директор на Трансформации и информатички технологии, кој за својата работа ќе му одговара на Претседателот на Управата на компанијата.

kada ВЛАДИМИР ЧУПИЌ

odakle

Vladimir Čupić Generalni sekretar i direktor predstavništva za Srbiju

Генерален секретар и директор на претставништвото зa Србија

кога

од каде šta

што

avgust 2017. август 2017. Izvršni finansijski direktor, Victoria Group

Извршен финансиски директор, Victoria Group Nastavlja da radi na prepoznatljivosti Atlantic Grupe kao ekonomskog subjekta uz proaktivno učestvovanje u širokom spektru ekonomskih i društveno-političkih organizacija i događaja. U svom radu neposredno odgovara Ivanu Mišetiću, Generalnom sekretaru Atlantic Grupe. Продолжува да работи на препознатливост на Atlantic Grupa како економски субјект со проактивно учество во широкиот спектар на економски и социјално-политички организации и настани. Во својата работа директно му одговара на Иван Мишетиќ, Генерален секретар на Atlantic Grupa.

57


ka rijere /

кариери

MИЛИВОЈ ЛИБРЕЊАК

kada odakle

кога

од каде šta

што

Direktor, Fun and Fit Company

Директор, Fun and Fit Comapny Zadužen je za postizanje prodajnih i finansijskih ciljeva od strane distributera u DP-u Zajednica nezavisnih država, Upravljanja mrežom distributera (UMD) Nemačka, Švajcarska & Beneluks, UMD Evropa i prekomorske zemlje, kao i

Milivoj Librenjak

UMD Istočna Evropa. Odgovoran je za kvalitet odnosa sa

Direktor, Globalno upravljanje

strateškim klijentima i upravljanje odnosima sa kupcima

mrežom distributera

na predviđenim tržištima. U svom radu odgovara pot-

Директор на Глобалното управување со мрежата на дистрибутери

predsedniku za distribuciju, Srećku Nakiću. Задолжен е за постигнување на продажни и финансиски цели од страна на дистрибутерите во ДП Заедницата на независни држави, Управување со мрежата на дистрибутери (УМД) Германија, Швајцарија и Бенелукс, УМД Европа и прекуокеанските земји и УМД Источна Европа. Oдговорен е за квалитетот на односите со стратешките клиенти и за управувањето со односите со купувачите на предвидените пазари. Во својата работа му одговара на потпретседателот за дистрибуција, Среќко Накиќ.

РОЛАНД МОТЧИУНИГ

kada

Roland Motschiunig Generalni direktor, DP Austrija

Генерален директор, ДП Австрија

58

novembar 2017. ноември 2017.

odakle

кога

од каде šta

што

novembar 2017. ноември 2017. Direktor prodaje, KELLY GmbH

Директор на продажба, KELLY GmbH Zadužen je za efikasnu organizaciju Atlantic Trade Austrija. Preuzeo je odgovornost za razvoj poslovanja u Austriji i sprovođenje dogovorenih strateških planova u cilju povećanja profitabilnosti, ekspanzije portfelja i obezbeđenja snažne i stabilne prodaje na tržištu. U svom radu odgovara potpredsedniku za distribuciju, Srećku Nakiću. Задолжен е за ефикасна организација на Atlantic Trade Австрија. Ја презема одговорноста за развој на работењето во Австрија и спроведувањето на договорените стратешки планови со цел зголемување на профитабилноста, експанзија на портфолија и осигурување на цврста и стабилна продажба на пазарот. Во својата работа му одговара на потпретседателот за дистрибуција, Среќко Накиќ.


kar ijere /

САНДРА ФЕРЕНЧАК

kada odakle

кога

од каде šta

што

nom direktoru Poslovnog razvoja, strategije i informacione

Oдговорна е за управување со проектите на ниво на Групата. Обемот на работа вклучува управување со проекти низ сите фази, создавање на сет алатки и управување со проектниот тим. Сандра во својата работа му одговара на Младен Пејковиќ, Постар извршен директор на деловниот развој, стратегии и информатичка технологија. tehnologije.

i upravljanje projektima

Директорка на Уредот за управување со проекти, Уред за трансформација и управување со проекти

kada

MAJA КОВАЧ

odakle

lekova, SPP Zdravlje i njega

Odgovorna je za upravljanje projektima na nivou Grupe.

u svom radu odgovara Mladenu Pejkoviću, starijem izvrš-

projektima, Ured za transformaciju

Директорка на Програмата за диететика и лекови, СДП Здравје и нега

Direktorka Finansija Zone Zapad, Atlantic Grupa

Директорка на Финансии Зона Запад, Atlantic Grupa

Obim posla uključuje vođenje projekata kroz sve faze, krei-

Sandra Ferenčak

Direktorka Programa dijetetike i

septembar 2017. септември 2017.

ranje seta alata, kao i upravljanje projektnim timom. Sandra

Direktorka Ureda za upravljanje

Maja Kovač

кариери

кога

од каде šta

што

septembar 2017. септември 2017. Atlantic Grupa, regionalna upravnica Farmacia Atlantic Grupa, регионален директор на Farmacia Zadužena je za ukupno poslovanje, razvoj i uspostavu svih potrebnih procesa rada u okviru Fidifarma, kao i za upravljanje Multivita brendom. Neposredno odgovara Sanji Šagud, glavnoj direktorki Strateškog poslovnog područja

Задолжена е за вкупното работење, развој и воспоставување на сите потребни процеси на работа во рамките на Fidifarm како и управување со Multivita брендот. Директно и одговара на Сања Шагуд, главна директорка на Стратешкото деловно подрачје Здравје и нега. Zdravlje i nega.

59


ka rijere /

кариери

kada odakle

кога

од каде

decembar 2017. декември 2017. Samostalni poslovni savetnik za marketing i strateško upravljanje robnim markama

ПЕТРА ЧАДЕЖ

Независен бизнис советник за маркетинг и стратешкo управување со трговски марки šta

што

ljanje marketinških poslova u okviru celokupnog strateš-

Petra Čadež

kog poslovnog područja. Koleginica upravlja marketinškim

Direktorka marketinga,

aktivnostima i brine o efikasnoj pripremi i sprovođenju

SPP Delikatesni namazi

strategije. U svom radu odgovara glavnom direktoru SPP-a

Директорка за маркетинг, СДП Деликатесни намази

Delikatesni namazi, Enzu Smrekaru. Oдговорна е за правилно, професионално и квалитетно извршување на маркетинг работите во рамките на целото стратешко деловно подрачје. Колешката управува со маркетинг активностите и се грижи за ефективната подготовка и за спроведување на стратегиите. Во својата работа му одговара на главниот директор на СДП Деликатесни намази, Eнцо Смрекар.

НАТАШA ЧЕШНОВАР ГРЕГОРЦ

kada

Nataša Češnovar Gregorc Direktorka Istraživanja i razvoja, SPP Delikatesni namazi

Директорка за Истражување и развој, СДП Деликатесни намази

60

Odgovorna je za pravilno, profesionalno i kvalitetno obav-

odakle

кога

од каде

oktobar 2017. октомври 2017. Regionalna rukovoditeljka marketinga za Argetu, Atlantic Grupa

Регионален маркетинг менаџер за Argeta, Atlantic Grupa šta

што

Izrađuje strategiju razvoja proizvoda strateškog poslovnog područja Delikatesni namazi. Koleginica je odgovorna za efikasno sprovođenje godišnjeg plana u skladu sa poslovnim ciljevima. Zadužena je za praćenje svih razvojnih aktivnosti i aktivno učestvuje u procesu strateškog planiranja sa ciljem uspešnog postizanja dugoročnih ciljeva. U svom radu odgovara neposredno glavnom direktoru

Изработува стратегија за развој на производите на стратешкото деловно подрачје Деликатесни намази. Колешката е одговорна за ефикасното спроведување на годишниот план во согласност со деловните цели. Задолжена е за следење на сите развојни активности и активно учествува во процесот на стратешко планирање со цел успешно постигнување на долгорочни цели. Во својата работа му одговара директно на главниот директор на СДП Деликатесни намази, Eнцо Смрекар. SPP-a Delikatesni namazi, Enzu Smrekaru.


kar ijere /

АНА ЛАУРА РЕДНАК

kada odakle

кога

од каде šta

што

кариери

novembar 2017. ноември 2017. Izvršna direktorka, Plastika Skaza

Извршна директорка, Plastika Skaza Zadužena je za razvoj novih tržišta i prodajnih kanala u okviru SPP-a Delikatesni namazi. Preuzela je odgovornost za celokupni proces prodaje, od analize tržišta, strategije razvijanja prodajnih aktivnosti po pojedinačnim kanalima,

Ana Laura Rednak

nadgledanja realizacije, marketinških aktivnosti, kao i iz-

Direktorka prodaje za međunarodna

gradnje odnosa sa distributerima. U svom radu odgovara

tržišta, SPP Delikatesni namazi

glavnom direktoru SPP-a Delikatesni namazi, Enzu Smrekaru.

Директорка за продажба на меѓународните пазари, СДП Деликатесни намази

Задолжена е за развој на новите пазари и продажни канали во рамките на СДП Деликатесни намази. Ја презема одговорноста за целокупниот процес на продажба, од анализа на пазарот, стратегиите, развивањето на продажните активности по поединечни канали, надгледување на реализацијата, маркетинг активности и градење на односи со дистрибутерите. Во својата работа му одговара на главниот директор на СДП Деликатесни намази, Eнцо Смрекар.

kada

СНЕЖАНА ЛАУШ

odakle

Snežana Lauš Direktorka Operativnog upravljanja robnim markama, SDP Srbija

Директорка на Oперативно управување со трговски марки, СДП Србија

кога

од каде šta

што

oktobar 2017. октомври 2017. Generalna direktorka Mg Mivela, Agrokor

Генерална директорка на Mg Mivela, Agrokor Zadužena je za definisanje poslovnog plana i strateški usmereno operativno upravljanje vezom između principala i prodaje, kao i za kreiranje preduslova za iskorišćavanje punog potencijala zastupanih brendova na srpskom tržištu. U svom radu odgovara neposredno glavnom direk-

Задолжена е за дефинирање на деловниот план и за стратешки насоченото оперативно управување со врската помеѓу принципалите и продажбата, како и за креирање на предуслови за искористување на целосниот потенцијал на застапените брендови на српскиот пазар. Во својата работа му одговара директно на главниот директор на СДП Србија, Драгомир Костиќ. toru SDP-a Srbija, Dragomiru Kostiću.

61


кариери

ka rijere /

EЛЕНA СТОИЧКОВA

kada odakle

кога

од каде

oktobar 2017. октомври 2017. Šefovica operativnog upravljanja kategorijom robne marke, Atlantic Grupa

Раководител на оперативното управување со категорија трговска марка, Atlantic Grupa šta

што

Fokusira se na strateško usmeravanje i definisanje planova OURM-a, a pored ostalog radi i na kreiranju taktike

Elena Stoičkova

nastupa na tržištu u skladu sa strategijom principala. Za-

Direktorka Operativnog upravljanja

dužena je za kontrolu ispunjenja svih definiranih ciljeva i

robnim markama, DP Makedonija

pravilnog provođenja strategije. U svom radu odgovara

Директорка на Oперативно управување со трговски марки, ДП Maкедонија

Perici Vičiškom, izvršnom direktoru za DP Makedonija. Се фокусира на стратешкото насочување и дефинирање на плановите на OURM, a покрај другото работи и на креирање на тактиката за настап на пазарот во согласност со стратегиите на принципалот. Задолжена е за контрола на исполнувањето на сите дефинирани цели и за правилното спроведување на стратегиите. Во својата работа му одговара на Перица Вичишки, извршен директор за ДП Македонија.

kada ЗРИНКА БЕШЕНИЌ

odakle

Zrinka Bešenić Direktorka HoReCa Hrvatska

Директорка на HoReCa Хрватскa

62

кога

од каде šta

што

novembar 2017. ноември 2017. Rukovoditeljka ključnih kupaca, Atlantic Grupa

Раководител на клучните купувачи, Atlantic Grupa Rukovodi timom regionalnih rukovodilaca prodaje, rukovodilaca prodaje espreso kafe, rukovodilaca hotelskog poslovanja, KAM i BOM. Takođe, odgovorna je za što efikasniju pokrivenost celokupnog tržišta Hrvatske, kao i izvrsnost na samom prodajnom mestu. U svom radu odgovara Dariju Šaliću, glavnom direktoru SDR HoReCa. Раководи со тимот на регионални раководители на продажба, раководители на продажба на еспресо кафе, раководители на хотелското работење, KAM и BOM. Исто така, одговорна е за ефикасната покриеност на целокупниот пазар на Хрватска и за совршеноста на самото продажно место. Во својата работа му одговара на Дарио Шалиќ, главен директор на СДР HoReCa.


kar ijere /

BOJAN BRAJKOVIĆ

БОЈАН БРАЈКОВИЌ

Bojan Brajković i Igor Babić na novim položajima

Бојан Брајковиќ и Игор Бабиќ на нови позиции

P

očetkom 2018. godine je došlo do određenih karijernih promena u timovima SPP-a Sportska i aktivna ishrana i PP-a Gourmet. Kolega bojan brajković, koji je dosad bio na položaju direktora Prodaje SPP-a Sportska i aktivna ishrana je preuzeo Prodaju PP-a Gourmet

na mestu direktora. Na tom položaju će dati dodatan impuls prodajnoj strategiji ovog područja i brinuti o realizaciji prodajnih mogućnosti, u cilju dodatnog širenja brenda Bakina Tajna na tržišta izvan regiona. Kolega igor babić, koji je dosad bio Country Manager Nemačke u okviru Distributiv-

IGOR BABIĆ

ИГОР БАБИЌ

nog poslovanja, je preuzeo položaj direktora Prodaje za SPP SAP, u okviru koje će, uz upravljanje prodajom sportskog kanala, brinuti i o prodaji na međunarodnim tržištima, odnosu sa distributerom za mas market na ključnom tržištu Nemačke, kao i procesu planiranja i logističke podrške.

На почетокот на 2018. година дојде до одредени кариерни промени во тимовите СДП Спортска и активна исхрана и ДП Gourmet. Колегата бојан брајковиќ , кој до сега беше на позицијата Директор на продажба на СДП Спортска и активна исхрана ја презема Продажбата на ДП Gourmet на местото директор. На таа позиција ќе и даде дополнителен импулс на продажната стратегија на ова подрачје и ќе се грижи за реализацијата на продажните можности, со цел дополнително ширење на брендот Bakina Tajna на пазарите надвор од регионот. Колегата игор бабиќ , кој до сега беше Country manager на Германија во рамките на Дистрибуциското работење, ја презема позицијата директор на Продажба за СДП САП во рамките на кое покрај управувањето со продажбата на спортскиот канал ќе се грижи и за продажбата на меѓународните канали, oдносот со дистрибутерот за mass маркет за клучниот пазар Германија, за процесот на планирање и логистичка поддршка.

Promene u logistici SDP-a Hrvatska

DARIJA PIZENT

ДАРИЈА ПИЗЕНТ

Промени во Логистиката на СДП Хрватска

U

cilju jasnijeg fokusa na procese nabavke u sistemu logistike u Hrvatskoj, dolazi do promene u organizaciji SDP-a Hrvatska koje se odnose na osnivanje nove organizacione jedinice – Upravljanje lancem snabdevanja. Tako odeljenje Logistike, koje je dosad obuhvatalo skladišne

operacije, transport i operativnu podršku izvoznog poslovanja dobijanjem ove organizacione jedinice

MIROSLAV GABRIĆ

МИРОСЛАВ ГАБРИЌ

menja naziv u Upravljanje lancem snabdevanja, a na njegovom čelu, kao direktorka Upravljanja lancem snabdevanja, je koleginica darija pizent, dosadašnja direktorka Logistike u SDP Hrvatska. U okviru odeljenja su kolege organizovane po segmentima upravljanja skladišnim poslovanjem, transportom, nabavkom i zalihama, kao i podrške izvoznog poslovanja. U sklopu nove organizacije kolega miroslav gabrić preuzima položaj Šefa poslovnog razvoja lanca snabdevanja u okviru odeljenja Distributivnog poslovnog razvoja, a na kojoj će da bude zadužen za sinergije, razvoj lanca snabde-

vanja i nove projekte u okviru Atlantic Grupe. Со цел да се има појасен фокус на процесите за набавки во системот за логистика во Хрватска, се прават промени во организацијата на СДП Хрватска кои се однесуваат на основање на нова организациска единица – Управување со синџирот на снабдување. Исто така, одделението за Логистика, кое до сега опфаќаше складирани информации, транспорт и оперативна поддршка на извозното работење со добивањето на оваа организациона единица го менува името во Управување со ланецот за снабдување, а на негово чело како директорка на Управување со ланецот за снабдување е колешката дарија пизент, досегашна директорка на Логистика во СДП Хрватска. Во рамките на одделението колегите се организирани по сегменти за управување со просторот за складирање, транспортот, набавката и залихите, како и поддршката на извозното работење. Како дел од новата организација колегата мирослав габриќ ја презема позицијата Раководител на деловниот развој на синџирот за снабдување во рамките на одделението за Дистрибутивен деловен развој, a на која ќе биде задолжен за синергија, развој на синџирот за снабдување и за новите проекти во рамките на Atlantic Grupa.

63

кариери


ka rijere /

кариери

DARKO MILANKOVIĆ

ДАРКО МИЛАНКОВИЌ

Promene u korporativnom kontrolingu

Промени во корпоративната контрола

O

deljenje korporativnog kontrolinga je doživelo određene karijerne promene, u cilju daljeg uspešnog odgovaranja na potrebe rastućeg distributivnog poslovanja. Uspostavljena je nova funkcija Direktora finansija za celokupnu distributivnu

zonu, a preuzeće je darko milanković, uz njegovu već postojeću funkciju direktora finansija SDP Hrvatska. Darko je odgovoran za koordinaciju nezavisnih finansijskih

NATAŠA KLJAIĆ

НАТАША КЉАИЌ

timova SDP Hrvatska, SDP Srbija, DP Slovenija, DP Makedonija, DP Austrija, SDP ZND i SDR HoReCa. Dalje, nataša kljaić je postala direktorka za finansije DP Austria, Upravljanja mrežom distributera (UMD) Nemačka i Švajcarska, UMD Evropa i prekomorske zemlje, kao i UMD Istočna Evropa. S obzirom na to da je PP Dečja hrana odgovorno novoj organizaciji pod SPP Zdravlje i njega, direktorka finansija SPP-a Zdravlje i nega, Marija Kovač Brodar, je dobila finansijsku podršku u ovom poslovnom segmentu od direktorke finansija DP-a ZND Asje Semočkine. Oдделението за корпоративна контрола дожи-

веа одредени кариерни промени со цел понатамошно успешно одговарање на потребите на растечките дистрибутивни работења. Воспоставена е нова функција Директор на финансии за целокупната дистрибутивна зона, a ќе ја преземе дарко миланковиќ , со неговата веќе постоечка функција Директор на финансии на СДП Хрватска. Дарко е одговорен за координација на независните финансиски тимови на СДП Хрватска, СДП Србија, ДП Словенија, ДП Македонија, ДП Австрија, СДП ЗНД и СДР HoReCa. Понатаму, наташа кљаиќ стана Директорка за финансии на ДП Австрија, Управување со мрежата дистрибутери (УМД) на Германија и Швајцарија, УМД на Европа и на прекуокеанските земји, УМД на Источна Европа. Со оглед на тоа дека ДП Детска храна е одговорно за новата организација во рамките на СДП Здравје и нега, Директорката за финансии на СДП Здравје и нега, Maрија Ковач Бродар добива финансиска поддршка во овој деловен сегмент од Директорката за финансии на ДП ЗНД Аси Семочкинеа.

Distributivni poslovni razvoj

BOJAN KLARIĆ

БОЈАН КЛАРИЌ

Дистрибутивен деловен развој

S

obzirom na reorganizaciju Distribucije, bojan klarić će da preuzme mesto starijeg izvršnog direktora Distributivnog poslovnog razvoja od 1. maja 2018., posle kratkog šabatskog odsustva. U međuvremenu, u njegovoj odsutnosti, tamara

bakarić pruža podršku u vođenju glavnih projekata u području razvoja distributivnog poslovanja. Sa svojim širokim iskustvom i vrednim poznavanjem tržišta Zone Istok,

TAMARA BAKARIĆ

64

ТАМАРА БАКРИЌ

Tamara daje i značajan doprinos timu Razvoja distributivnog poslovanja u nastoja-

nju da se postigne željeni zamah u planiranom međunarodnom širenju. Со оглед на реорганизацијата на Дистрибуцијата, бојан клариќ ќе го преземе местото на постар извршен директор на Дистрибутивниот деловен развој од 1. мај 2018. по краткото отсуство. Во меѓувреме, во неговото отсуство, ТАМАРА БАКРИЌ дава поддршка во водењето на главните проекти во подрачјето на развој на дистрибутивното работење. Со своето широко искуство и со вредното познавање на пазарот на Зона Исток, Тамара му дава и значителен придонес на тимот за Развој на дистрибутивното работење со желба да се постигне посакуваниот интензитет во планираното меѓународно проширување.


PROIZVODI / ПРОИЗВОДИ SBU COFFEE

SBU PHARMA AND PERSONAL CARE

SBU BEVERAGES

SBU SAVOURY SPREADS

SBU SNACKS

SBU SPORTS AND FUNCTIONAL FOOD

BU GOURMET

BU BABY FOOD


p ro izvod i /

производи

1.

2.

3.

4.

5.

1 . D O N AT M g U N O V O M K R A L J E V S K O M R U H U D O N AT M g В О Н О В О К РА Л С К О Р У В О 2 . M E L E M Z A T U Š I R A N J E M E L E M З А Т У Ш И РА Њ Е 3 . B A R C A F F È D . O .T. − N O VA D I M E N Z I J A U K U S A B A R C A F F È D. O.T. − Н О В А ДИМЕНЗИЈА НА ВКУС 4. LIZZY C E N T R AV I T B O M B O N E − V I TAM I N I I M I N E R A L I Z A D E C U LIZZY C E N T R AV I T Б О Н Б О Н И − В И ТА М И Н И И М И Н Е РА Л И З А Д Е Ц А 5 . C O C K TA B L A C K T O N I K COCKTA BLACK TO Н И К

66


proizvod i /

Donat Mg

da – Melem za tuširanje sa dragocenim prirodnim

priliku ima novo kraljevsko ruho koje krasi zelena

uljima i Meleme za tuširanje sa dragocenim esen-

staklena bočica od 0,2l. Donat Mg повеќе од еден

cijalnim uljima lavande, ruzmarina i žalfije. Melem

век ги слуша своите задоволни и лојални потрошувачи кои од сега можат да уживаат во функционалната минерална вода во подобрите ресторани, хотели и велнес центри. Donat Mg за оваа пригода има ново кралско руво кое го краси зеленото шише од 0,2l.

лансираше четири беспрекорни производи за туширање со најдоброто од Melem и со најдоброто од Медитеранот. Новата линија се состои од четири производи – Melem за туширање со скапоцени природни масла и Melem за туширање со скапоцени еденцијални масла од лаванда, рузмарин и жалфија.

barcaffè

Dietpharm za decu u obliku ukusnih medvedića sa ukusom jagode. Bombone sadrže kombinaciju vitamina i minerala od kojih vitamini A i C doprinose normalnoj funkciji imunološkog sistema, dok je vitamin D potreban za normalan rast i razvoj dečjih kostiju. Lizzy Centravit бонбоните се витамини и минерали за децата во форма на вкусни мечиња со вкус на јагода. Бонбоните содржат комбинација од витамини и минерали oд кои витамините А и Ц придонесуваат за нормалната функција на имунолошкиот систем, додека витаминот Д е потребен за нормален раст и развој на детските коски.

cockta

Barcaffè D.O.T. (D.O.T. upućuje na Dimension of Tawww.dietpharm.hr

Lizzy Centravit bombone su vitamini i minerali

www.melem.com

ma, hotelima i velnes centrima. Donat Mg za ovu

Mediterana. Nova linija se sastoji od četiri proizvo-

ste, odnosno novu dimenziju ukusa) su kapsule koje sadrže visokokvalitetne vrste kafe, omogućujući svojim potrošačima uživanje u vrhunskom espresu iz udobnosti sopstvenog doma. Osim espresa,

www.barcaffe.com

funkcionalnoj mineralnoj vodi u boljim restorani-

Melem je lansirao četiri besprekorna proizvoda za tuširanje sa najboljim iz Melema i najboljim od

možete da probate kapućino ili kafu s mlekom. Time se zaokružuje naš koncept „Home of coffee”, koji potrošača uvodi u novu dimenziju uživanja u vrhunskim aromama kafe Barcaffè. Barcaffè D.O.T. (D.O.T.

упатува на Dimension of Taste, односно нова димензија на вкусот) се капсули кои содржат високо квалитетни видови на кафе кои им овозможуваат на потрошувачите уживање во врвното еспресо од удобноста во сопствениот дом. Покрај еспресо, можете да пробате и капучино или кафе со млеко. Со тоа се заокружува нашиот концепт „Home of coffee”, кој потрошувачот го воведува во нова димензија на уживање во врвните ароми на кафето Barcaffè.

Jedinstvena kombinacija Cockte i tonika predstavlja potpuno novi tržišni segment crnog gorkog tonika. Njegov premijum sadržaj je savršeno dopunjen ekskluzivnom i elegantnom crnom staklenom bocom, koja može 100% da se reciklira. Единствената комбинација од Cockta и тоник претставува сосема нов пазарен сегмент на

црн горчлив тоник. Неговата премиум содржина совршено е надополнета со ексклузивното и елегантно стаклено шише, кое може 100% да се рециклира.

www.cockta.eu

lojalne potrošače koji od sada mogu da uživaju u

melem www.donatmg.eu

Donat Mg više od veka sluša svoje zadovoljne i

производи

67


производи

Kako bi ovi dragoceni minuti ostali u što lepšem sećanju, najprodavanija marka kafe u Sloveniji je na hrvatskim i slovenskim po-

www.barcaffe.com

Praznici su pravo vreme za topla druženja sa nama najdražim osobama uz šoljicu kafe.

Ekskluzivna receptura Argete Exclusive a la restoran JB na prvi pogled ujedinjuje neočekivano i stvara pravu poslasticu za prefinjena nepca. Njen jedinstveni ukus je rezultat brižljivo odabrane kombinacije sastojaka, u središtu kojih se ističu kandirana pomorandža i konjak. Eксклузивната

www.argeta.com

argeta

barcaffè

рецептура на Argeta Exclusive a la restoran JB на прв поглед го обединува неочекуваното и создава вистински деликатес за софистицираните непца. Нејзиниот единствен вкус е резултат од внимателно избраните комбинации од состојките, во чиј центар се истакнуваат кандираниот портокал и коњак.

licama zablistala uz novogodišnje motive. Ove zime ambalažu Barcaffè Classic kafe krase Deda Mraz, Sneško Belić i irvas Rudolf, simpatično ulepšavajući potrošačima najdraže porodične trenutke. Празниците се вистинско време за топли дружења со нашите најмили со шолја кафе. Со цел овие скапоцени минути да ни останат во колку што е можно подобро сеќавање, најпродаваната марка на кафе во Словенија, на хрватските и на словенечките полици блесна со новогодишните мотиви. Оваа зима амбалажата на Barcaffè Classic кафе ја красат Дедо Мраз, Снешко Белчо и ирвасот Рудолф, симпатично разубавувајќи им ги на потрошувачите омилените семејни моменти.

Dietpharm Digestin Enzimi su dodatak ishrani za normalnu funkciju probavnih Enzima u obliku tableta za žvakanje. Preporučljivo je uzeti jednu tabletu na početku obroka, kako bi se obezbedila najveća efikasnost Enzima pri varenju hrane. Digestin eнзимите се додаток на исхраната за нормална функција на дигестивните ензими во форма на таблети за џвакање. Се препорачува да се земе една таблета на почетокот на оброкот за да се обезбеди најголема ефективност на ензимите при варењето на храната.

www.dietpharm.hr

p ro izvod i /

ne iz organizma. Koristi se za detoksikaciju probavnog trakta i pomoć jetri kod vezivanja teških metala, ostatka lekova i kontaminanata, kao što su toksini i alkohol. Alcovit® Med е

медицински производ со вкус на лимета кој успешно ги отстранува токсините од организмот. Се користи за детоксикација на дигестивниот тракт и да му помогне на црниот дроб во сврзување на тешки метали, остатоци од лекови и загадувачи како токсини и алкохоли.

68

Slatki i aromatični Rosal Lip Balm Macaronsi za meke, sjajne i glatke usne su od sada bogatiji za dve nove arome stvorene za praznično vreme: čokolada sa lešnicima i zimski punč. Rosal Lip Balm Macaronsi nemaju paraben, a sadrže prirodne voskove i ulja za izuzetnu negu usa-

Слатките и ароматични за меки, сјајни и мазни усни од сега побогати се за две нови ароми создадени за празниците: чоколадо со лешници и зимски пунч. Rosal Lip Balm Macaronsi немаат парабен, а содржат природни восоци и масла за исклучителна нега на усните и за прекрасен сјај. na i prekrasan sjaj.

Rosal Lip Balm Macaronsi

www.rosal.hr

ukusom limete koji uspešno uklanja toksi-

Rosal

Alcovit® Med je medicinski proizvod sa

www.farmacia.hr

farmacia


proizvod i /

производи

6. 7.

8.

9.

10.

6. BARC AFFÈ U PRAZNIČNOM IZD A N J U BA RC A F F È В О П РА З Н И Ч Н О И ЗД АН И Е 7 . A R G E TA E X C L U S I V E À L A R E S T O R A N J B A R G E TA E XC L U S I V E À L A R E S TO R A N J B 8 . D I G E S T I N ® E N Z I M I – D O D ATA K I S H R A N I D I G E ST I N® E Н З И М И – Д ОД АТ О К В О И С Х РА Н АТА 9 . A L C O V I T ® M E D – UKLANJA TOKSINE IZ ORGANIZMA A L C OV I T ® M E D – Г И О Т С Т РА Н У В А Т О К С И Н И Т Е ОД О Р ГА Н И З М О Т 1 0 . ROSAL LIP BALM MACARONS – B O G AT I J I Z A D V E N O V E A R O M E ROSAL LIP BALM MACARONS

– П О Б О ГАТ З А Д В Е Н О В И А Р О М И

69


Argetinoj porodici raznovrsnih ukusa složenih od najkvalitetnijih sastojaka se pridružuje nova kategorija povrtnih namaza. Povrtni namaz Humus Natur, klasičan humus namaz idealan za

www.argeta.com

производи

argeta

p ro izvod i /

sve vrste hleba, povrtni namaz sa dodatkom crnih maslina, koji se savršeno slaže uz sušene paradajze, sir i grisine, dok će domaćinski šmek svakom obroku dati povrtni namaz sa crvenom paprikom. Oni skloniji egzotičnijim kombinacijama ukusa će uživati u povrtnom namazu od tikve i đumbira, kao i povrtnom

11.

namazu od cvekle i rena. На семејството на

Argeta со различни вкусови составени од

Rosal Perfect You linija za usne, lice, telo, ruke i nokte u jednom potezu pruža dubinsku negu, efikasnu zaštitu i brzu primenu, uz očaravajuće arome. Svi proizvodi sadrže vrhunske sastojke i pakovani su u praktičnu i privlačnu ambalažu. Rosal Perfect You линија за усни, лице, тело,

раце и нокти во еден потег овозможува длабочинска нега, ефикасна заштита и брза примена, со волшебни ароми. Сите производи содржат врвни состојки и спакувани се во практична и привлечна амбалажа.

www.rosal.hr

Rosal

најквалитетни состојки, им се придружува нова категорија на зеленчукови намази. Зеленчуковиот намаз Humus Natur, е класичен хумус намаз идеален за сите видови на леб, зеленчуковиот намаз со додаток од црни маслинки, совршено се надополнува со сушени домати, сирење и грисини, додека домашен шмек на секое јадење ќе му даде зеленчуковиот намаз со црвена пиперка. Оние кои сакаат егзотични комбинации на вкусови ќе уживаат во зеленчуковиот намаз од тиква и ѓумбир, како и во зеленчуковиот намаз од цвекло и рен. 12.

1 1 . A R G E TA P O V R T N I N A M A Z I ARGETA З Е Л Е Н Ч У КО В И Н А М А З И 1 2 . R O S A L P E R F E C T Y O U ROSAL PERFECT YOU

70


proizvod i /

BAKINA TAJNA Bakina Tajna nastavlja da uspešno promoviše kulturu konzumiranja ajvara. Za što uspešnije ostvarenje svojih ciljeva su stvorili jedinstvenu platformu Ajvar.com koja okuplja prave ljubitelje ajvara, angažujući ih da kroz zanimljiv razgovor upoznaju sve tajne pravog ukusa tradicionalne kuhinje. Da je Bakina Tajna uspešna u osvajanju nova tržišta i nepca gurmana dokazuju i brojne nagrade. Tako je ove godine s proizvodima ljuti ajvar i sok od paradajza sa celerom ponovo osvojila prestižna svetska priznanja, ovog puta od strane britanskog udruženja Great Taste Award.

A J VA R J E P O N O V O U M O D I !

А ЈВАРОТ Е ПОВТОРНО ВО МОД А!

производи

ARGETA продолжува успешно да ја промовира културата за конзумирање на ајварот. За поуспешно остварување на своите цели создадоа единствена платформа Ajvar.com на која се собираат љубителите на ајварот, ангажирајќи ги преку интересен разговор да ги запознаат сите тајни на вистинскиот вкус на традиционалната кујна. За успешноста на Bakina Tajna во освојувањето на новите пазари и непца на гурманите говорат и бројните награди. Оваа година со производите лут ајварот и сок од домати со целер повторно ги освои престижните светски признанија, овој пат од страна на британското здружение Great Taste Award. Bakina Tajna

Kroz decenije negovanja kvaliteta i stalnih inovacija asortimana, Argeta je širom Evrope postala sinonim za najbolju paštetu. U Austriji, Argeta već ima više od 37% tržišnog udela, u Švajcarskoj je vodeća robna marka među paštetama sa skoro 30% udela, dok u Nemačkoj i Švedskoj napreduje od stabilnih 10% udela. U Sloveniji je Argeta pozicionirana kao najsnažniji brend delikatesnih namaza, što dokazuje činjenica da je Argeta zaštitila svoju narandžastu boju u kategoriji pašteta i namaza na slovenačkom području.

Низ децениите негување на квалитетот и постојаните иновации на асортиманот, Argeta ширум Европа стана синоним за најдобра паштета. Во Австрија, Argeta веќе има повеќе од 37% пазарен удел, во Швајцарија е водечка трговска марка меѓу паштети со речиси 30% удел, додека во Германија и Шведска напредува од стабилните 10% удел. Во Словенија, Argeta е позиционирана како најсилен бренд на деликатесни намази што го докажува фактот дека Argeta ја заштитила својата портокалова боја во категоријата паштети и намази на словенечкото подрачје.

A R G E TA O S T VA R U J E S N A Ž A N N A P R E D A K I Z VA N E V R O P E A R G E TA О С Т В А Р У В А С И Л Е Н

НАПРЕ ДОК НА ДВОР ОД ЕВРОПА

71


p ro izvod i /

производи

–MOVEMBER–

Grand Aroma i Cedevita podržali globalnu kampanju Movember

Grand Aroma и Cedevita ја поддржаа глобалната кампања Movember

C

edevita od limuna je ponosno

Herceg i Sementa Rajhard, koji su se sa

pustila svoje brkove upozora-

Cedevitim brkovima našli na naslov-

vajući na važnost borbe protiv

noj strani časopisa Story. Cedevita je

raka prostate i testisa, kao i dušev-

na Story Festu donacijom od 20.000

nih bolesti muškaraca, dok je Grand

kuna podržala KBC Zagreb, Centar za

Aroma organizovala javno brijanje u

prostatu koji pacijentima omogućava

beogradskoj berbernici „The Barbers”,

moderan pristup lečenju uz dodatna

koja je za tu priliku otvorila vrata i

dijagnostička ispitivanja i operativne

nežnijem polu. Povodom slavljenja

zahvate. Iako ženski brend, i Grand

zdravlja muškaraca je održan Story

Aroma je pokazala kako brine o muš-

fest, susret rezervisan za sve brkonje

karcima, okupivši sve žene koje su

koje učestvuju u pokretu, ali i za ra-

imale želju da pruže podršku svojim

zne organizacije koje brinu o zdravlju

muževima, braći, očevima ili prijatelji-

muškaraca. Na Cvetnom trgu u Za-

ma. Uz kreativnu aktivaciju u berber-

grebu su brojna poznata lica uz Ce-

nici, Grand Aroma se tokom novembra

devitine slamke sa brkovima pružile

mogla pohvaliti novim ruhom sa po-

podršku globalnom podizanju svesti

znatim simbolom akcije Movember i

o muškom zdravlju, a među njima je

porukom „Stand by your man”.

i poznati hrvatski glumački duet Ivan

72


proizvod i /

–MOVEMBER–

Cedevita од лимон гордо ги пушти своите мустаќи предупредувајќи на важноста на борбата против рак на простата и тестиси, како и од душевните болести на мажите, додека Grand Aroma oрганизираше јавно бричење во белградската берберница, „The Barbers” која за таа прилика ја отвори вратата и за понежниот пол. По повод славањето на здравјето на мажите одржан е Story фест, средба резервирана за сите мустаклии кои учествуваат во движењето, но и за разни организации кои се грижат за здравјето на мажите. На Цветниот плоштад во Загреб бројни познати лично-

сти со цевчињата на Cedevita со мустаќи го поддржаа глобалното подигање на свеста за машкото здравје, а меѓу нив е и познатиот хрватско актерско дуо Иван Херцег и Семента Рајхард кои со мустаќите на Cedevita се најдоа на насловната страница на часописот Story. Cedevita нa Story Фестот со донација од 20.000 куни ги поддржа КБГ Загреб, Центарот за простата кои на пациентите им овозможува модерен пристап за лекување со дополнителни дијагностички испитувања и оперативни зафати. Иако е женски бренд, и Grand Aroma покажа како се грижи за мажите, собирајќи ги сите

производи

жени кои имаа желба да им дадат поддршка на своите мажи, браќа, татковци или пријатели. Со креативната активација во берберницата, Grand Aroma во ноември можеше да се пофали со новото руво со познатиот симбол на акцијата Movember и со пораката „Stand by your man”.

POGLEDAJ! ПОГЛЕДНЕТЕ!

Skeniraj QR kod svojim smartphoneom. Скенирај го QR

кодот со својот смертфон.

73


p ro izvod i /

производи

MELEM & ROSAL Melem i Rosal su ponovno prepoznati kao najbolji bjuti proizvodi na hrvatskom tržištu koji su oduševili Cosmo čitateljke. Već 5. godinu za redom, kvalitet Atlanticovih brendova pobeđuje u bjuti segmentu. U glamuroznoj atmosferi restorana Dubravkin put je održana sedma zaredom dodela nagrada za najbolje bjuti poslastice na hrvatskom kozmetičkom tržištu. Duže od 3 meseca testiranja i više od 64-oro nominovanih bjuti poslastica, najprestižnija hrvatska bjuti nagrada 'Cosmopolitan Beauty Awards 2017' je proglasila Melem sa esencijalnim uljem lavande najboljim proizvodom u kategoriji prirodne kozmetike, dok je Rosal Lip Balm Macarons odneo titulu u kategoriji „Ljubav na prvi pogled”. Melem и Rosal повторно се признаваат како најдобри производи за убавина на хрватскиот пазар кои ги воодушевија читателките на Cosmo. Веќе 5 години по ред, квалитетот на брендовите на Atlantic победува во сегментот за убавина. Во гламурозната атмосфера на ресторанот Дубравкин пут се одржа седмото по ред доделување на награди за најдобри деликатеси за убавина на хрватскиот козметички пазар. Повеќе од 3 месеци тестирање и повеќе од 64 номинирани beauty-деликатеси, најпрестижна хрватска beauty-награда 'Cosmopolitan Beauty Awards 2017' ја прогласи Melem со есенцијално масло од лаванда за најдобар производ во категоријата природна козметика, додека Rosal Lip Balm Macarons ја понесе титулата во категоријата „Љубов на прв поглед”.

MELEM I ROSAL SU I OVE GODINE O S V O J I L I C O S M O B E A U T Y AWA R D MELEM И ROSAL И О В А А ГОД ИН А O С В О И Ј А C O S M O B E A U T Y AWA R D

74


proizvod i /

производи

KALA

CEDEVITA

DONAT Mg

Lideri, svaki na svojem terenu, KHL

Cedevita je od samog svog početka, kao

Što uraditi kada iz strogo čuvane gale-

Medveščak i Kala, odlučili su da ud-

inovativan proizvod, kreirala trendove.

rije nestane dijamant? U novoj kampa-

vostruče snage i da započnu novu za-

Stvarajući novo inovativno pakovanje,

nji za prirodnu mineralnu vodu Donat

jedničku saradnju. Kala je prepoznala

udružene su snage sa timom Pimp my

Mg korisnici su se na internetu pretvo-

potencijal i pozitivnu priču do koje

Pump koji je stekao simpatije umetnič-

rili u detektive i pomogli u otkrivanju

Medveščak već godinama drži kao

kim oživljavanjem javnih pumpi, jednih

krađe ukradenog dijamanta. Posetioci

jedan od najboljih sportskih klubova

od najstarijih zaštitih znakova Zagreba.

stranice https://ukraden-briljant.com/

u Hrvatskoj, te se u nju partnerski uk-

Pimp my pump su samo za Cedevitu

su pomoću snimka bezbednosnih ka-

ljučuje kao podrška novim uspesima

kreirali mala unikatna umetnička dela

mera imali priliku da pomno prouče

zagrebačkih Medveda. Prirodna izvor-

za ukuse Pomorandža, Limun, Limeta,

šta se dogodilo neposredno pre kra-

ska voda će da osveži hokejaše, omo-

Zova & Limun, kao i Nana & Limun, a

đe i svakim danom otkriti novi trag

gućujući njima i njihovim navijačima

svojim maštovitim strit artom su pružili

o tajanstvenim akterima. Završni vi-

potrebnu hidrataciju u dinamičnim i

novi šaroliki identitet On the go pako-

deo je doneo rasplet situacije, otkrivši

napetim minutima na ledu.

vanju.

pravog provalnika, a glavnu ulogu u

Лидери, секој на својот терен, КХЛ Медвешчак и Kala одлучија да си ги зголемат силите и да започнат нова заедничка соработка. Kala ги препозна потенцијалот и позитивната приказна која Медвешчак со години наназад ја застапува како еден од најдобрите спортски клубови во Хрватска и во него партнерски се вклучува како поддршка на новите успеси на загрепските Мечки. Природната изворска вода ќе ги освежи хокеарите, и ќе им ја овозможи и ним и на нивните навивачи потребната хидратација во динамичните и напнатите минути на мразот.

од самиот почеток, како иновативен производ, креираше трендови. Создавајќи го новото иновативно пакување, ги здружи силите со тимот Pimp my Pump кој се здоби со симпатии со уметничкото оживување на јавните пумпи, едно од најстарите заштитни знаци на Загреб. Pimp my pump само за Cedevita креираа мали уникатни уметнички дела за вкусовите Портокал, Лимон, Лимета, Бозел & Лимон, како и Нане & Лимон и со својата фантастична улична уметност обезбедија нов шарен идентитет на On the go пакувањето.

pobrinuo za rešenje tajne briljantne

hvatanju je odigrao i Donat Mg koji se Cedevita

probave.

Што се прави кога од строго чуваната галерија исчезнува дијамант? Во новата кампања за природна минерална вода Donat Mg, корисниците на интернет се претворија во детективи и помогнаа во откривањето на кражбата на украдениот дијамант. Посетителот на страницата https:// ukraden-briljant.com/ со помош на снимките од безбедносните камери имаа можност внимателно да проучат што се случило непосредно пред кражбата и секој ден да откриваат нов траг за таинствените актери. Завршното видео го носи расплетот на ситуацијата, откривајќи го вистинскиот крадец, а главната улога во фаќањето ја одигра и Donat Mg кој се погрижи за решавање на тајната на брилијантното варење.

POGLEDAJ! ПОГЛЕДНЕТЕ!

K AL A JE OVE GODINE SLUŽBENO PIĆE OS VE ŽENJA U KHL MEDVEŠČ AKU! KALA ОВА А ГОДИНА Е ОФИЦИЈА ЛЕН

ПИЈА ЛАК ЗА ОСВЕ Ж УВАЊЕ ВО К Х Л МЕ ДВЕШЧАК

C E D E V I TA L A N S I R A L A L I M I T I R A N O I Z D A N J E „ O N T H E G O ” PA K I R A N J A C E D E V I TA Л А Н С И Р А Ш Е

ЛИМИ Т ИРА НИ ИЗД А НИЕ Н А „O N T HE G O” П А К У В А Њ Е

Skeniraj QR kod svojim smartphoneom. Скенирај го QR

кодот со својот смертфон.

75


ANSWERS A. mešalicu za beton мешалка за бетон Kasnih sedamdesetih rukovodilac istraživačkog sektora Haleka g. Voormann u kući vlasnika i osnivača dr. Branda miksao je proteinski napitak u mešalici za beton, precizno dozirajući sve sastojke nakon čega se prah pakovao u limenke koje su se potom ručno zatvarale čekićem.

1.

Во доцните седумдесетти години, раководителот на Одделот за истражување на Halek, г-дин Ворман, во куќата на сопственикот и основачот д-р Бранд, го мешал протеинскиот напиток во мешалка за бетон, со прецизно дозирање на сите состојки, по што правот го пакувал во лименки, кои потоа рачно ги затворале со чекан.

A. dve двe Jedan espresso sadrži svega dve kalorije, a svaka dodata kašičica šećera ima još po dvadeset kalorija.

2.

3.

4.

Multipower Sportsfood во Велика Британија годишно продава околу 2,3 милиони шишиња Ready to Drink протеински шејк на Multipower или 1,1 милион литри, што е еквивалент на количество на испиено пиво во текот на три дена на Октоберфест.

C. oči oчи Makula (žuta pega) je malo, ograničeno područje u središtu retine, smešteno iza sočiva, koje može biti oštećeno zbog velike izloženosti svetlu i UV zračenju, a ubrzanoj degeneraciji makule doprinose još i pušenje, prekomerno uzimanje alkohola, povišen krvni pritisak, povišen nivo holesterola u krvi itd. U zaštiti makule pomaže lutein jedan od karotenoida, i vrlo snažnih prirodnih antioksidansa koji možemo nadomestiti uzimanjem Makulina.

5.

C. crvena црвенa

6.

Истата година кога е создадена Kolinska, роден е творецот на агентот 007 Јан Флеминг, Бугарија се отцепила од турските власти, направен е популарниот Ford T модел на автомобил и роден е познатиот диригент Херберт фон Карајан.

7.

U Ljubljani je 1908. godine osnovana Kolinska, kao ogranak češke fabrike za proizvodnju surogata kafe iz mesta Kolin.

Во Љубљана 1908. година основана е Kolinska, како филијала на Чешката компанија за производство на сурогати за кафе од местото Колин.

8.

C. 47 Србите под турското влијание многу рано се запознале со културата на кафето. Веќе 1521. година, Tурците во една зграда на Дорќол отвориле еден вид на угостителски објект – „кафеана” во која се служело кафе. Од тогаш, кафето се служело во караван сараи, анови и меани. Угостителските објекти во Белград го добиле денешното име кафеана дури по 1738., кога Турците повторно го окупирале Белград, а по австриската власти.

B. 2,3 miliona flašica 2,3 милиони шишиња Multipower Sportsfood u Velikoj Britaniji godišnje proda oko 2,3 miliona flašica Multipower-ovog Ready to Drink proteinskog šejka ili 1,1 milion litara, što je ekvivalent količini piva ispijenog u tri dana Oktoberfesta.

Iste godine kad je nastala Kolinska rođen je tvorac agenta 007 Ian Fleming, Bugarska se odcijepila od Turske vlasti, napravljen je popularni Ford T model automobila i rođen je poznati dirigent Herbert von Karajan.

C. Češke Чешка Едно еспресо содржи само две калории, а секое лажиче со шеќер има уште по дваесет калории.

A. 1521. Srbi su pod uticajem Turaka bili upoznati sa kulturom kafe vrlo rano. Već 1521. godine Turci su u jednoj zgradi na Dorćolu otvorili svojevrsnu varijantu ugostiteljskog objekta – „kafanu” u kojoj su posluživali kafu. Kafa se od tada posluživala u karavan sarajima, hanovima i mehanama. Ugostiteljski objekti u Beogradu dobili su današnji naziv kafana posle 1738., kada su Turci ponovo zauzeli Beograd, a nakon austrijskih vlasti.

C. 1908.

Prosečni komarac ima 47 zuba. To je ipak za 5 manje od čoveka koji ukupno ima 52, ako se doda 32 stalna i 20 mlečnih.

Просечниот комарец има 47 заби. Сепак, тоа е за еден помалку од човекот кој има вкупно 52, ако се соберат 32 постојани и 20 млечни.

9.

C. 8000 godina 8000 години Donat Mg je najbogatija mineralna voda s magnezijumom na svetu, prema prvim pisanim dokumentima prvi put se pojavila pre hiljadu godina, a proces njenog nastajanja počeo je 6000 hiljada godina pre naše ere.

Donat Mg е најбогатата минерална вода со магнезиум на светот, според првите пишани документи, прв пат се појавила пред илјадници години, а процесот на нејзиното создавање започнал 6000 години пред нашата ера.

10.

B. tri три Maкулa (жолта дамка) е мало, ограничено подрачје во центарот на мрежницата, сместено зад леќата, кое може да се оштети поради големата изложеност на светлина и на УВ зрачење, a кон забрзаната макуларна дегенерација придонесуваат и пушењето, прекумерното користење на алкохол, зголемениот крвен притисок, зголеменото ниво на холестерол во крвта итн. Во заштитата на макулата помага лутеинот, еден од каротеноидите, и многу моќните природни антиоксиданти кои можеме да ги надоместиме со земање на Makulin.

Najveći akvarijum u Evropi nalazi se u Đenovi, a izgrađen je za potrebe izložbe EXPO92 i sadrži preko 70 tankova i dom je za preko 6.000 životinjskih vrsta među kojima se nalaze kitovi, delfini, morski psi i foke. Ljubitelji CedeviteGO! su sa popijenih 10 miliona litara popili 3 takva mega akvarijuma, a kako je krenulo ubrzano približavaju se četvrtom.

Најголемиот аквариум во Европа се наоѓа во Џенова, а изграден е за потребите на изложбата EXPO92 содржи преку 70 тенкови и е дом на повеќе од 6.000 животински видови меѓу кои китови, делфини, ајкули и фоки. Љубителите на CedevitаGO! Со испиените 10 милиони литри испиле 3 такви мега аквариуми, а како што почнало, забрзано се приближуваат кон четвртиот.

11.

C. Kubi Kуба

12.

76


POTRAŽITE NAS ONLINE ПОБАРАЈТЕ НЕ И ONLINE

ATLANTIC NEWS (SRB-MAK)  
ATLANTIC NEWS (SRB-MAK)  
Advertisement