Page 1

JAAR VERSLAG 2015

PVT De Passer


Inhoud De visie verfijnd

4

Familie als zorgpartner

4

Zinvolle tijdsbesteding

6

Comfort 11

2

Toenemende deskundigheid

12

Na PVT

15

Enkele cijfers

16

3


bekommernis heeft, om samen stil te kunnen staan bij het verblijf van de bewoner en het verdere verloop ervan, … We proberen ook goede zorg voor de bewoner en zijn familie te bieden door de familie te betrekken, uit te nodigen op sleutelmomenten in het leven van de bewoner (bv verjaardag), door families te stimuleren op bezoek te komen, door deze bezoeken gezellig te laten verlopen (koffie, koekje, …), door op een spontane manier als begeleiding aanwezig te zijn. We proberen bewoners en families samen te brengen in halfjaarlijkse grote familie-activiteiten rond bepaalde thema’s zoals de Halloweenavond, een ijsjesnamiddag, ...

4

De visie verfijnd

Familie als zorgpartner

In het PVT De Passer investeren we in vernieuwing en verfijning. In dat kader hebben we de laatste jaren de visie onder de loep genomen en op de afdeling en de leefgroep verfijnd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de bewoners. Doordat we ook de begeleiding in dit proces betrokken hebben, staan zij achter deze visie en maken we die samen waar.

Niet alle familiegeschiedenissen kenden een vlot verloop. Waar nodig en waar mogelijk proberen we de contacten tussen familie en bewoner te herstellen. We doen dit niet overhaast, nemen de tijd die nodig is. We respecteren ook de grenzen die de bewoner en de familie hierin aangeven. De buddy vertegenwoordigt de bewoner hierin en ondersteunt hem en de familie in dit proces.

We laten ons inspireren door het herstelgericht denken en de psychosociale rehabilitatie. Door een goede samenwerking tussen collega’s van verschillende diensten over de afdelingen, clusters en ziekenhuismuren heen, willen we het beste uit de bewoners naar boven laten komen, ongeacht hun beperkingen. We streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven voor ieder van hen. Dit vertaalt zich op veel vlakken. De aandachtspunten worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan.

Het betrekken van de familie als partner in de zorg van de bewoner doen we op verschillende manieren. Familie kan aanwezig zijn op een kennismaking met het PVT. Tijdens het verblijf plannen we familiegesprekken waarbij we het verloop bespreken en verder plannen. Als bewoner en familie dit willen kunnen ze ook betrokken zijn bij de levenseindevragen van de bewoner. We houden familiegesprekken om samen goede zorg voor de bewoner te kunnen blijven bieden. Familiegesprekken kunnen om verschillende redenen gepland worden: omdat de familie met vragen zit, omdat ze een

Om families en andere betrokkenen te informeren over het reilen en zeilen binnen het PVT wordt de vernieuwde nieuwsbrief, de Passer Post, 2 keer per jaar verstuurd. De nieuwsbrief wordt samengesteld door bewoners en medewerkers en vertelt over het dagelijkse leven op de afdelingen. Naast het Lokaal Advies Comité, een afvaardiging van de families die de bewoners vertegenwoordigen, is het vooral hetgeen we van families en bewoners in dagdagelijkse contacten horen, wat we ter harte nemen in onze verdere ontwikkeling en groei. Daarnaast is het ook de erkenning die we met het ontvangen van de titel van 1ste laureaat van de G3-prijs krijgen, die ons sterkt in onze intentie op de ingeslagen weg verder te gaan.

5


Zinvolle tijdsbesteding Bewoners wonen in het PVT. Ze brengen er hun dagen en nachten door. Zoals voor elk van ons is het ook voor hen aangenaam een goed gevulde dag te hebben, zich nuttig te voelen, voldoening te halen uit wat ze doen, erkenning te krijgen voor de inspanningen die ze leveren, afleiding te vinden in een hobby of bezigheid. De verdere uitbouw van het activiteitenbeleid neemt een zo belangrijke plaats in in de dagdagelijkse werking van het PVT dat het als thema werd gebruikt voor het eindwerk van ĂŠĂŠn van de afdelingshoofden. We lichten graag enkele krijtlijnen van het activiteitenbeleid toe.

6

7


Het organiseren van activiteiten is een kerntaak voor elk personeelslid. Activiteiten aanbieden is niet uitsluitend een taak van de activiteitenbegeleider. Elk personeelslid heeft zijn inbreng in het creëren van een huiselijk milieu en probeert bewoners te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten. Zij denken mee na over de mogelijkheden van de bewoner. Vooral de buddy als deskundige en vertegenwoordiger van zijn bewoner vervult daarin op individueel vlak een expliciete rol. Iedere medewerker wordt uitgedaagd eigen mogelijkheden en talenten te benutten.

“De wensen en behoeften van bewoners staan centraal”. We vragen naar huidige en vroegere hobby ’s en interesses, rekening houdend met de mogelijkheden en kwaliteiten van de bewoner. We bevragen de bewoners met behulp van de PAL (Plezierige ActiviteitenLijst). We doen een aanbod van activiteiten voor elke bewoner van het PVT. We zijn hierin vindingrijk en creatief. We nodigen bewoners uit om deel te nemen aan bewonersvergaderingen, zodat zij een plaats hebben om hun wensen, behoeften en eventuele bemerkingen te vertellen. Bewoners worden uitgenodigd en gemotiveerd om deel te nemen aan activiteiten. We proberen om zoveel mogelijk verschillende activiteiten aan bod te laten komen, waardoor elke bewoner zich wel aangesproken kan voelen. Ook dit jaar werden er heel wat memorabele uitstapjes gepland en georganiseerd: een dagje Herkenrode, Blankenberge of Gaiapark, een midweek Nerum, enkele dagen Delft, mee-swingen op het Schlagerfestival,… 8

“We doen een veelzijdig aanbod, voor elk wat wils” Activiteiten hoeven niet alleen ontspannend te zijn. Doordat iedereen instaat voor activiteiten met bewoners kunnen activiteiten ook sportief, cultureel, spiritueel, … zijn. We hebben tal van seizoensgebonden – of thema-activiteiten. Denk aan de Allerheiligenviering, toneelvoorstellingen, het praatcafé, … Daarnaast hebben we voor de bewoners met een mentale beperking een snoezelruimte waar we dagelijks gebruik van maken. Als ze kunnen nemen bewoners deel aan activiteiten van het algemeen dagelijks leven. Zij helpen bij de afwas, het afruimen en dekken van tafels, het netjes houden van de leefgroep of het terras,… Dit geeft hen voldoening en vooral betekenis.

9


foto : Joka vrijwilligers

foto : snoezelgang

“Vrijwilligers en familie zijn, als partners in de zorg ook onmisbare partners in het vormgeven van zinvolle dagbesteding van de bewoners”

10

Twee keer per jaar voorzien we als cluster een gezamenlijke activiteit, als ontmoeting tussen bewoners, familieleden, begeleiding en vrijwilligers. Opbrengsten van deze activiteiten dienen voor uitbreiding van het activiteitenaanbod. Daarnaast proberen we families en vrijwilligers op een actieve manier te betrekken bij de daginvulling van hun bewoner, door het stimuleren van bezoekjes en eventueel uitstapjes. In de zomer mochten we bovendien genieten van de aanwezigheid van 5 heel erg geëngageerde jonge vrijwilligers. Gedurende een week kwamen ze de afdelingen van het PVT van leuke, spannende en ontspannende activiteiten voorzien. Het festival met optredens van tal van bewoners en medewerkers was een knallende afsluiter van dit kamp.

Comfort

Prikkelarme ruimtes Met het installeren van prikkelarme ruimtes op 2 van de afdelingen proberen we tegemoet te komen aan de principes van goede zorg. Bewoners op de eigen afdeling een mogelijkheid bieden tot rust te komen, wordt door begeleiding en bewoners als een meerwaarde ervaren.

Daarnaast zijn we blij op te merken dat steeds meer bewoners en begeleiding de weg vinden naar de snoezelruimte. Het inrichten van een snoezelgang draagt daaraan bij. Het bezoeken van diverse andere PVT’s (PVT Ter Bosch, PVT Schorshaeghen, PVT De Landhuizen), beurzen (60+beurs), bedrijven (Spronken orthopedie, Active Cues) heeft onze kijk op de mogelijkheden in comfortzorg en het op een veilige manier activeren van bewoners verruimd.

11


Nieuwe projecten zorgondersteunende diensten

Toenemende deskundigheid ‘Groeien’ door overleg Om te kunnen groeien heb je mekaar nodig. Ieders mening en kijk is waardevol en kan bijdragen tot goede zorg. Om te kunnen blijven groeien in eigen deskundigheid en in goede zorg wordt er gewerkt aan en gestreefd naar een goede overlegcultuur. Waar mogelijk en wenselijk betrekken we ook bewoners en hun familieleden. Een andere belangrijke evolutie is de verdere uitbouw van de bewonersvergaderingen. Bewoners worden hierbij de mogelijkheid gegeven inspraak te hebben in het dagdagelijkse leven in de leefgroep, suggesties te doen, klachten te brengen. Iedere afdeling heeft zijn bewonersvergaderingen; Informatie en communicatie bewoners bepalen zelf mee hoe vaak er wordt samengezeten en waarover er gesproken wordt. 12

Er werden werkbezoeken gebracht aan andere PVT’s in Vlaanderen. Een blik ‘over het muurtje heen’ was inspirerend en zet aan tot verfijning van een aantal aspecten van de zorg. Op welke manier benutten we ook voor de PVT bewoner de tendens tot vermaatschappelijking van zorg? Hebben bewoners baat bij lotgenotencontact en hoe organiseren we dat? Hoe de vakantiemogelijkheden van bewoners uitbreiden? Meer activiteiten op maat aanbieden, hoe doen we dat? Wat met de personeelsomkadering en –inzet? … Het zijn maar enkele vragen waarmee we terugkeerden.

‘Deskundiger worden’ door vorming: De afgelopen jaren tekent er zich een tendens af van toenemende interesse in nieuwe toepassingsdomeinen voor het PVT. Het resulteert in een stijgend aantal gevolgde vormingen. Het Vormings, trainings en opleidings-beleidsplan omvat een grote verscheidenheid aan thema’s. Onze intentie vernieuwend te willen zijn wordt hierin weerspiegeld.

‘Sterker zijn’ door samenwerken:

VTO(u)

2013

2014

2015

De Luwte 1

194.00

297.00

746.00

Door de complexe problematieken waarmee onze bewoners te kampen hebben en een veelheid aan factoren die het hen moeilijk kunnen maken stabiel te blijven, dringt er zich al eens een (her)opname in een behandelafdeling van het Psychiatrisch Ziekenhuis op. Dankzij een goed samenwerking met veel wederzijds overleg en het uitwisselen van deskundigheid omtrent de bewoner en zijn problematiek, slagen we er samen in om dit verblijf meestal van korte duur te laten zijn.

De Luwte 2

94.00

104.00

287.00

De Luwte 3

118.00

217.00

561.00

10.00

54.00

626.00

1648.00

Om specifiek aan de zorgnoden van bewoners met middelengebruik (alcohol, drugs, medicatie) tegemoet te kunnen komen zijn er verschillende specifieke samenwerkingsverbanden ontstaan. Er vindt overleg plaats tussen de clusters Libra (afhankelijkheid) en De Passer, om tot een optimalisering van de benadering van deze bewoners te komen. Ook hier staat de uitwisseling van kennis en kunde centraal. Daarnaast is er een tijdelijke werkgroep opgericht, die onder deskundige begeleiding van de preventiedienst van de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen werkt aan een beleid op maat van het PVT. Het vinden van de balans tussen een gezond leefpatroon, ook in omgaan met middelen, enerzijds en het bieden van kwaliteit van leven staat daarin centraal. Bewoners verblijven doorgaans jaren in het PVT. Wanneer er zich een verwijzing naar een andere dienst opdringt, omwille van een minder stabiele psychische toestand of een algehele fysieke achteruitgang waardoor de lichamelijke zorg de overhand haalt, doen we dit met de grootst mogelijke zorg. De verhuis naar bv een RVT wordt goed voorbereid met bewoner en zijn familie. De mensen die de zorg overnemen worden deskundig gebrieft. De weken na een verhuis wordt er geregeld contact opgenomen om het nodige advies en bijstand te kunnen geven en de overgang van en voor de bewoner zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ook in eigen huis wordt er de nodige aandacht besteed aan collegiaal samen-werken. Om dit te bevorderen wordt er blijvend geïnvesteerd in communicatietrainingen per leefgroep, onder verschillende vormen om ook hier een aanbod op maat te kunnen doen. Ook wekelijkse intervisies helpen om met mekaar op eenzelfde lijn te komen en mekaar te versterken.

Zorgmanager Totaal

406.00

Evolutie uren VTO 2013-2015 In 2015 gingen we in het PVT met een initiatief ‘permanente vorming’ van start. Medewerkers gaven de nood aan systematische bijscholing aan, vooral omtrent psychiatrische ziektebeelden. Van elke afdelingen bereiden 2 medewerkers samen een casus voor. Door dit over de afdelingen heen, in het cluster, aan mekaar voor te stellen en met mekaar te bespreken proberen we tot een verbreding van de eigen kijk en een uitwisseling van verschillende benaderingen te komen. Een eerste bijeenkomst werd druk bijgewoond en als positief ervaren. Het thema Borderlinepersoonlijkheidsstoornis werd al besproken, psychose en middelengebruik staan op de planning voor 2016 . Op centraal niveau werden oa volgende seminaries georganiseerd: • 22 januari: Dhr Delespaul: Innovaties in de GGZ • 21 april: mevr. Serneels: Van loslaten naar verbinden. • 4 juni: Mevr Daeseleire: Stress en burn-out • 17 september: Prof Dr Lafosse: Van hersenen naar gedrag en andersom: een procesbenadering • 15 oktober: Dr Hebbrecht: Empathie! Het geheime wapen van psychiater en psychotherapeut. • 19 november: Dhr Meganck: Het patiëntenperspectief op ervaren psychiatrische en psychotherapeutische zorg. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in diverse vormingen zoals psychosociale rehabilitatie, mentorschap, …. Het is onze ambitie deze opleidingen in huis te halen en zo meer medewerkers te kunnen onderdompelen in deze materie.

13


Na PVT‌ Optimale zorg bieden we ook, hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, door gepast door te verwijzen. Zoals eerder al aangehaald gebeurt een verwijzing niet zo maar. Een verwijzing komt er enkel wanneer de bewoner gebaat is bij een meer specifieke zorg dan we binnen het PVT kunnen bieden. Het betreft vooral verwijzingen van bewoners met een toenemende lichamelijke zorglast, onder voorwaarde van een stabiel psychisch toestandsbeeld. De verwijzingen die we realiseren naar woonzorgcentra worden met de grootst mogelijke zorg gerealiseerd, in nauw overleg met de bewoner en betrokken familie. Hieraan gaat een lange voorbereiding vooraf. Ook na de verhuis proberen we bij te dragen aan zo goed mogelijke zorg door, indien gewenst, een adviserende rol op te nemen. De praktijk leert ons dat dit initiatief sterk geapprecieerd wordt door alle betrokkenen.

14

15


Enkele cijfers De complexiteit van zorg en grote bevlogenheid en deskundigheid die van medewerkers wordt gevraagd wordt geĂŻllustreerd in onderstaande grafieken. Gezien de leeftijdsverschillen is het niet evident tegemoet te komen aan begeleidingsnoden van bewoners uit verschillende generaties.

Hoofddiagnoses Bewoners met schizofrenie en psychotische stoornissen vormen de hoofdmoot van onze populatie. Op de Luwte 1 en 2 vormen zij het overwicht. De Luwte 3 heeft nog 2 uitdovende leefgroepen met mensen met een verstandelijke beperking.

Hoofddiagnoses De Luwte 1

Hoofddiagnoses De Luwte 2

Onderstaande tabel illustreert het toenemend aantal bewegingen. In 2015 werden er 40 ontslagen opgetekend; verwijzingen naar andere diensten maar ook de tijdelijke opnames in het algemeen of het psychiatrisch ziekenhuis vallen hier onder.

Aantal ontslagen in PVT per jaartal Hoofddiagnoses De Luwte 3

16

17


identiteit

Wij willen een kwalitatief hoogstaand, efficiënt ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis zijn om psychiatrische patiënten en bewoners in het psychiatrisch verzorgingstehuis te behandelen en te begeleiden naar een betere geestelijke gezondheid en hen zo bij te staan in hun streven naar een waardig, betekenisvol leven dat voldoening geeft. Wij willen gedurfd creatief en vernieuwend te werk gaan met respect voor patiënt en medewerker in een warme, betrokken sfeer, in open dialoog met de patiënt en zijn omgeving, met andere hulpverleners en de maatschappij in zijn geheel. Wij willen dit doen met passie en professionalisme, bereid tot pionierschap. Samenwerking, schoonheid en spiritualiteit geven hierbij een kwalitatieve meerwaarde.

Algemeen correspondentieadres: Psychiatrisch Ziekenhuis Asster | Halmaalweg 2 | 3800 Sint-Truiden Psychiatrisch Ziekenhuis Asster erk. nr. 720 991 10

Campus Stad Halmaalweg 2 3800 Sint-Truiden T 011 78 80 11 F 011 78 80 19

Campus Melveren Melveren-Centrum 111 3800 Sint-Truiden T 011 78 80 11 F 011 78 80 18

Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Passer

vzw Asster

erk. nr. 725 024 51

KBO: 0410.220.918

Halmaalweg 2 3800 Sint-Truiden T 011 78 80 11 F 011 78 80 19

Maatschappelijke zetel Melveren-Centrum 111 3800 Sint-Truiden info@asster.be www.asster.be

V.U. Asster vzw © Asster vzw. Alle rechten voorbehouden.

Asster PVT jaarverslag 2015  

Inhoud: De visie verfijnd Familie als zorgpartner Zinvolle tijdsbesteding Comfort Toenemende deskundigheid Na PVT Enkele cijfers