Page 1

JAAR VERSLAG 2017

Campus Stad

PVT De Passer

Campus Melveren


2


Inhoud Zorgen voor PVT anno 2017 Bewoners Familie Medewerkers Kwaliteitsvolle zorg met een warme touch Enkele cijfers

5 6 6 9 10 13 16

3


4


Zorgen voor ... Zoals voorgaande jaren blijven we in PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) trouw aan de visie opgesteld door al onze medewerkers. Kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners, familie en/ of belangrijke naasten en medewerkers is de meest belangrijke opdracht voor het PVT-beleidsteam in samenspraak met directie. Planetree deed haar intrede. En wij laten dit de kapstok zijn om te komen tot nog meer warme en mensgerichte zorg die we in PVT al heel erg belangrijk vonden.

zijn weggewerkt. Alle goede zorgen van iedereen voor iedereen leiden tot alles waar ons PVT voor staat en voor zal blijven gaan. Dit alles leidt tot een oprechte dank je wel aan al diegenen die dit mee helpen waarmaken! Lieve Snellinx zorgmanager PVT De Passer

Onze medewerkers zijn het goud dat ons PVT doet glitteren. Ieder glittertje is van gigantisch belang om ervoor te zorgen dat bewoners en hun families tevreden zijn, dat collega’s zich goed voelen in hun job en elke dag met veel goesting naar het werk komen. Gemotiveerde medewerkers zijn uiterst belangrijk gezien de uitdagingen die ook op ons afkomen. Verhogen van deskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de motivatie van medewerkers. Iedere afdeling heeft hier een forse investering in gedaan, elk met haar eigen accentje. Afdelingsoverstijgend is er hard gewerkt om een aantal beleidsthema’s uit te werken zoals het omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen, suïcidepreventie, omgaan met alcohol- en middelenmisbruik en vroegtijdige zorgplanning. Dit alles binnen het kader van een woonomgeving, toch net een tikje anders dan in het ziekenhuis. Dagelijkse zorg voor bewoners, vorming, training en opleiding, beleidsmatig meedenken over beleidsthema’s. Het is wel duidelijk dat er heel wat gevraagd wordt van onze medewerkers. Dankzij de ondersteuning van vrijwilligers in de zorg en van de ondersteunende diensten van Asster kunnen de PVT-medewerkers hun veelzijdige opdracht waarmaken. Bewoners en familie lijken de vruchten te plukken van al dit harde werk. Bewoners scoren een hoge tevredenheid op de Vlaamse Patiënten Peiling. Familie geeft vaak ook mondeling en/of schriftelijk aan heel tevreden te zijn over de zorg die hun naaste en zijzelf mogen ervaren. Tevens heeft de audit in een laatste schrijven aangegeven dat alle tekortkomingen in het inspectierapport van 2016

5


PVT De Passer anno 2017 Bewoners

6


Activiteiten Er wordt zowel voor groepen als voor individuen een activiteitenaanbod uitgewerkt, per afdeling, maar ook afdelingsoverschrijdend. Hoe dit aanbod vorm krijgt, wordt mede bepaald door de bewoners. Tijdens bewonersraden wordt gepeild naar hobby’s, ideeën, mogelijke activiteiten en uitstappen. Per afdeling en doelgroep wordt ‘op maat’ gewerkt waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de leefwereld van de bewoners. Het hoeft hierbij niet te gaan over groots opgezette activiteiten. Kleinere projecten, in huis, kunnen door veel van onze bewoners ook als heel aangenaam ervaren worden. ‘Samen lezen’ is een voorbeeld hiervan. Er wordt in kleine groep samen gelezen onder begeleiding van een medewerker van Vorming Plus. Nadien worden ervaringen uitgewisseld. Bewoners en medewerkers zijn hier erg enthousiast over!

Carnaval tijdens het praatcafé

Met De Luwte 3 naar de markt in Tienen

Bloemschikken op De Luwte 2

Met De Luwte 1 naar Deerlijk

7


Spiritualiteit Vanuit het pastoraal team proberen we de bewoners te ondersteunen in hun spirituele beleving en levensvragen. Dit gebeurt zowel individueel als in groep. Verschillende bewoners hebben op geregelde tijdstippen een gesprek met de pastor. Afhankelijk van de doelgroep komt de pastor ook op een vast moment van de week langs om bewoners te spreken en te beluisteren.

gegeven aan het stemmig inkleden van de ruimte, zodat de familie en de bewoners zich echt warm onthaald voelen en troost tastbaar is ... Enkele keren per jaar wordt er op één afdeling ook gezongen, onder begeleiding van iemand van het pastoraal team. Hierbij gaat het niet zozeer om het juist zingen, wel om de verbondenheid die het zingen brengt. Bewoners geven aan dat ze hier erg naar uitkijken en veel deugd aan beleven.

Op twee van de drie afdelingen is er ook een maandelijks spiritmomentje, waar de bewoners op vrij initiatief aan kunnen deelnemen. Het is een interactief én rustgevend moment, aansluitend bij de tijd van het jaar en bij de leefwereld van de bewoners. Elke eerste zondag van de maand is er in de kapel een eucharistieviering, waar de bewoners indien gewenst aan kunnen deelnemen. Daarnaast waren er in 2017 ook bijzondere vieringen tijdens de ‘liturgische sterke tijden’ (Aswoensdag, Goede week, Pasen, Allerheiligen, Kerstmis). De bewoners van De Passer worden ook actief betrokken in de bredere initiatieven van het pastoraal team: gedichtendag, zuidactiedag, dag van de spirituele zorg … Héél bijzonder mogen we bewoners nabij zijn in hun beslissingen en wensen rond hun levenseinde. Voor het overlijden proberen we in nauw overleg met de begeleiding op de afdeling een zo goed mogelijke nabijheid en ondersteuning te bieden. Na het overlijden nemen we op een waardige manier afscheid, volgens de wensen van de bewoner en/of de familie. Soms gebeurde dit met een uitvaart in onze kapel, andere keren was er een herdenkingsmoment op de afdeling, waarin ook de familie van de bewoner betrokken was. In 2017 is het pastoraal team nauw betrokken geweest bij het vormgeven van de visie en het beleid rond vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorgen. Dit proces is zeker nog niet afgerond en zal in 2018 verder vorm krijgen. In het kader van Allerheiligen en Allerzielen was er op 27 oktober 2017 een herdenkingsmoment waar we de overleden bewoners van de voorbije twee jaren herdachten. Familie, bewoners en begeleiding waren hierop uitgenodigd en ook talrijk aanwezig. Deze herdenking wordt georganiseerd in nauwe samenwerking tussen de afdelingen, de medewerkers van de sociale dienst en het pastoraal team. Ook wordt er door de activiteitenbegeleiders veel aandacht 8

Naar de basiliek in Scherpenheuvel


Betrekken van familie en belangrijke naasten Familie en belangrijke naasten zijn altijd welkom! Bewoners kijken uit naar momenten waarop ze bezoek krijgen op de afdeling of naar momenten waarop ze samen naar de stad gaan, iets gaan eten, iets gaan drinken. Familie wordt ook uitgenodigd tijdens familiegesprekken. Wanneer een bewoner start op PVT wordt familie al snel uitgenodigd voor een babbel en wordt er samen gekeken naar wat de beste zorg kan zijn, rekening houdend met het perspectief van zowel bewoner, familie als medewerker. Twee keer per jaar worden activiteiten georganiseerd waarop alle familieleden worden uitgenodigd. In 2017 werd in dit kader een winterbarbecue en een ijsfestijn op poten gezet met een talrijke familieopkomst als gevolg. Vanuit iedere afdeling neemt een afgevaardigde van de familie van de bewoners deel aan het Lokaal Advies ComitĂŠ. Dit comitĂŠ denkt mee na en geeft tips en suggesties om de zorg nog meer aan te passen aan onze bewoners.

9


Medewerkers

Deskundigheid Ook in 2017 werd er op diverse manieren ingezet op deskundigheidsbevordering. Op iedere afdeling en in elke leefgroep vonden er intervisies plaats. De frequentie op De Luwte 2 werd, op vraag van de medewerkers, in 2017 opgedreven naar 2 keer per week. Het doel van deze intervisie is te reflecteren over eigen handelen in omgang met bewoners en dit te evalueren. Op De Luwte 1 werden er communicatietrainingen voorzien op 24 maart en 2 mei om het onderlinge samenwerken te bevorderen. Tijdens coachinggesprekken met de medewerkers van De Luwte 2 kwam de nood aan vorming op maat, vooral omtrent pathologieën en interventies, naar boven. Om hieraan tegemoet te komen werden tijdens de 10

dienstvergaderingen vormingsmomenten voorzien. In 2017 behandelden we zo de thema’s ‘feedback’, ‘borderline’ en ‘stemmingsstoornissen’. Binnen de cluster organiseerden we op 11 mei een moment van permanente vorming, om aan de hand van casuïstiek het aspect ‘psychosociale rehabilitatie’ binnen onze visie te concretiseren. Binnen de organisatie werden er naar goede gewoonte opleidingen brandveiligheid, agressie en CPR aangeboden. Daarnaast zette Asster ook de traditie van de seminariecyclus verder. Het globale thema was ‘Het zorgnetwerk en zorgfuncties ontrafeld: interactieve praktijkreeks voor basismedewerkers in de zorg’ en betrof concreet onderstaande thema-avonden: 16/03/2017


Werken in een GGZ-netwerk: wie, wat, hoe en … waarom?” 8/04/2017 Hello? Is it me you’re looking for? Gerichte communicatie en expertisedeling met de eerstelijn in het kader van vroegdetectie en indicatiestelling 16/05/2017 Mobiliteitsvraagstukken ... ook in de GGZ? 21/09/17 Huisje, tuintje, werkje, uitdagingen voor herstel- en rehabilitatiegericht werken 17/10/2017 Hard labeur? Intensief werken in de GGZ 16/11/2017 Een eigen huis, een plek onder de zon? We deden ook beroep op de deskundigheid van externen, om ons in bepaalde thema’s en processen te begeleiden en te verrijken. Pallion (Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe) werd gecontacteerd en stond ons bij in het levenseindeproces van een palliatieve bewoner. Een preventiewerker van CAD (Centra voor Alcohol- en andere Drugsproblemen) ging met een interne werkgroep verder op weg naar een helder en gedragen middelenbeleid in het PVT. In dit kader werd er op 10 oktober een vorming ‘motiverend werken’ voorzien voor alle PVT-medewerkers. De leergierigheid en bereidheid tot bijscholing van de medewerkers van het PVT resulteerde in 932 uren vorming, training en opleiding.

De Luwte 1 ‘mijn werkbalans’ De tweejaarlijkse gesprekken werden gevoerd aan de hand van ‘mijn werkbalans’. Dit is een frisse tool die ontwikkeld werd door Annick Jehaes en Karen Van den Broeck, beiden ervaren loopbaancoaches en medewerkers van het loopbaancentrum Human Results. Aan de hand van een spelbord en kaarten krijgen medewerkers de kans om stelling in te nemen rond een aantal thema’s. De methodiek is een handige manier om gedachten te ordenen en zicht te krijgen op wat je energie geeft in je werk, waar je tegenaan loopt en welke mogelijke stappen je

kan zetten om knelpunten om te buigen naar iets positiefs. Medewerkers ervaren dit als een frisse tool die hen inzicht geeft in alle elementen die belangrijk zijn om tot een goede samenwerking te komen. Zicht krijgen op en inzicht krijgen in … Voor de verdere persoonlijke ontwikkeling en opvolging van groeikansen en afspraken geeft het ons een ideale basis om tijdens volgende gesprekken op verder te bouwen. Medewerkers van De Luwte 1 hebben deze werkvorm als erg waardevol en positief ervaren.

Traject De Luwte 2 2017 stond voor De Luwte 2 onder andere in het teken van een extern begeleidingstraject. We deden hiervoor beroep op twee externe coaches om dit traject te begeleiden. De samenwerking met hen was een bewuste keuze om de objectiviteit te waarborgen. De leden van het kernteam brachten de noden en mogelijkheden van de afdeling in kaart en samen met Lieven Vanlangenaeker, stafmedewerker kwaliteit binnen het OPZC Rekem, en Alex Fransen, adviseur organisatieontwikkeling en HRM bij het Wit-Gele Kruis Limburg, werd een plan van aanpak opgemaakt waar een individueel traject per medewerker en een groepstraject parallel zouden lopen. Er werd gezocht naar een manier om de visie van de afdeling terug meer onder de aandacht te brengen en de afdelingsdoelstellingen weer helder te krijgen. Een vormingsnamiddag geleid door een externe coach was voor het team het startschot van een uitdagend en boeiend 11


jaar. Verschillende facetten van de zorg werden belicht. Het werd duidelijk dat het bereiken van de doelstellingen een goed evenwicht vraagt tussen een goede kwaliteit van zorg, een goede teamwerking, een performante invulling van de werktijd en beschikbaarheid van middelen. De individuele ontwikkeling van elke medewerker werd op afdelingsniveau door een psychologe en het afdelingshoofd opgevolgd. Deze gesprekken gaven een concretisering van de verwachtingen van de kwaliteit van zorg die er op onze afdeling geboden diende te worden. Een tweede vormingsnamiddag werd benut om samen met het team de gezamenlijke waarden om te zetten in concrete doelen. Het eindresultaat is een charter dat door alle medewerkers ondertekend werd en dat centraal terug te vinden is in het teamlokaal.

Teambuilding De Luwte 3 Artikel Passer Post van Anne-Sophie Weckx In het voorjaar hebben we in het kader van kwaliteit van zorg een teambuilding per leefgroep gedaan. Elk team heeft op verplaatsing verschillende groepsactiviteiten gedaan. Deze activiteiten bestonden uit in groep nadenken en probleemoplossend denken. Dit impliceerde dat ze naar elkaar moesten luisteren en met elkaar rekening houden. Daarnaast hadden ze voordien feedback over elkaar moeten geven op papier. Aan de hand van samenvattingen van deze feedback werden sterke punten en werkpunten benoemd. De teams hebben dit als zeer waardevol beschouwd.

Personeelsfeest WE-ZE-HET ‘HET’ stond dit jaar helemaal in het teken van glitter, glamour, gala ‘JIJ BENT GOUD WAARD’ was de boodschap van ‘ZE’ aan alle medewerkers van het PVT. Het doel was de medewerkers te bedanken voor hun blijvende inzet voor de bewoners en voor de toffe samenwerking. Iedere medewerker werd apart betrokken bij de voorbereidende activiteiten. Het resultaat van de maandenlange voorbereiding en de zeer geslaagde editie was een nog groter gevoel van verbondenheid.

12


Kwaliteitsvolle zorg … met een warme touch!

Beleidsthema’s Vrijheidsbeperkende maatregelen Binnen de wooncontext van een PVT is het niet evident om vrijheidsbeperkende maatregelen ter bespreking te stellen, laat staan om ze toe te passen .. Het is dan ook van cruciaal belang dat er preventief gewerkt wordt om het overgaan tot vrijheidsbeperkende maatregelen tot een strikt uitzonderlijk iets te herleiden. Hiervoor hebben we visie en beleid uitgewerkt waarmee de teams aan de slag kunnen.

Suïcidepreventie In het kader van suïcidepreventie werd de bestaande visietekst van het psychiatrisch ziekenhuis aangepast naar de noden en wensen van het psychiatrisch verzorgingstehuis. Het PVT is een specifieke woonvorm waardoor een nuancering zich opdringt. Een PVT-bewoner ervaart veelal een chronische

problematiek. Het verhogen van levenskwaliteit is een voorname doelstelling in het PVT, dit in dialoog met de bewoner. Het biedt de mogelijkheid een gesprek aan te gaan over mogelijkheden en beperkingen, het exploreren van opportuniteiten, het bespreken van levensdoelen. Uiteraard vergt een situatie van suïcidaliteit voortdurende evaluatie en overleg. Dit interdisciplinair overleg waarborgt de best mogelijke zorg, in afweging tussen de wettelijke verplichting suïcide te voorkomen en toch maximale beslissingsbevoegdheid en autonomie bij de bewoner te laten. Een risicotaxatie, interdisciplinair overleg en, indien nodig, verwijzing naar een acute behandelafdeling zijn methodieken en interventies die ons helpen onze bewoners zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daartoe werd er een workflow uitgewerkt.

Middelen Er werd gestreefd naar het tot stand komen van een duidelijk middelenbeleid. Daartoe werd een interne werkgroep van medewerkers begeleid door een

13


14

preventiewerker van het CAD. Wat een eenvoudige klus leek, bleek dit niet te zijn. De nodige hindernissen werden genomen, de problematiek werd uitvoerig in kaart gebracht en verbonden aan mogelijke interventies. Het al dan niet ontzeggen van (genots)middelen werd gerelateerd aan ‘kwaliteit van leven’ en werd zo het zoeken naar een onbestaand evenwicht bij een kwetsbare populatie. Met nog een laatste hand te leggen aan de definitieve beleidstekst komen we zo tot een gedragen, duidelijke visie, die het huidige handelen ondersteunt.

Bewonersdossier

Vroegtijdige zorgplanning

Vlaamse Patiënten Peiling

Vroegtijdige zorgplanning is al langer een thema binnen PVT. Reeds in 2010 was er een studienamiddag waar Manu Keirse kwam spreken over ‘het levenseinde teruggeven aan de mensen’. In 2011 kwam Ulrike Pypops als juriste het juridisch kader van vroegtijdige zorgplanning toelichten. Hier en daar werden er al initiatieven op de afdeling genomen om samen met bewoners en/of familie het gesprek rond vroegtijdige zorgplanning aan te gaan. Het voorbije jaar werd de nood aangevoeld om dit op een meer systematische manier aan te pakken. Bovendien werden enkele PVT-afdelingen het voorbije jaar geconfronteerd met de palliatieve begeleiding van terminaal zieke bewoners. Dit deed de vraag naar een duidelijke visie en beleid nog luider klinken. Vandaar dat er met een werkgroepje gewerkt werd aan de uitwerking van een visie, beleidsteksten en een zorgpad om de vroegtijdige zorgplanning en de palliatieve begeleiding duidelijker vorm te geven. Voor de uitwerking van het zorgpad konden we ons o.a. laten inspireren door laatstejaars verpleegkundestudenten die hierover hun bachelorproef maakten, in samenspraak met één van onze PVT-afdelingen. De begeleidingscommissie ethiek van de Broeders van Liefde publiceerde in februari 2017 een ethisch advies rond vroegtijdige zorgplanning in de geestelijke gezondheidszorg dat zeker ook ons denken over visie en beleid binnen PVT mee gestuurd heeft. In 2017 werd al een serieuze basis gelegd, maar dit zal in de komende jaren nog meer vorm moeten krijgen via vorming en opleiding en de verdere uitrol van het beleid hieromtrent.

Dit is een meting die georganiseerd wordt in het kader van het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²). VIP² heeft als doelstelling om relevante, betekenisvolle en valide kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidssector. Eén van deze indicatoren is de Vlaamse Patiënten Peiling. In 2016 scoorde PVT De Passer hier heel goed op. De resultaten van 2017 liggen in dezelfde lijn dan die van 2016. Onze bewoners geven PVT De Passer een gemiddelde score van maar liefst 8.1 (op een totaal van 10), in 2016 was dit 8.8). Alle psychiatrische verzorgingstehuizen die aan de bevraging hebben deelgenomen hebben hiervoor een gemiddelde score van 7.8 (vorig jaar 7.6). Daarnaast wordt PVT De Passer door 59% van de bevraagde bewoners aanbevolen aan vrienden en familie. Voor andere psychiatrische verzorgingstehuizen is het gemiddelde daar 68%. Dit jaar hebben 33 bewoners de peiling ingevuld terwijl het er vorig jaar 21 waren. We gaan voor de toekomst ook proberen de vragenlijst wat meer specifiek te maken voor onze bewoners zodat het invullen van de vragen toch wat makkelijker kan verlopen voor hen. De resultaten van de peiling worden gepubliceerd op de VIP² website.

Om al deze zorgtaken zorgvuldig te registeren werd in 2016 het bewonersdossier van PVT helemaal gereviseerd. Toen ging De Luwte 1 er als piloot mee van start. In 2017 volgden De Luwte 2 en De Luwte 3. Vier keer per jaar wordt er een PVT-clusteroverleg gepland in aanwezigheid van alle afdelingsreferenten, de administratoren en het beleidsteam. Er wordt dan kort op de bal gespeeld om in te spelen op eventuele nieuwe noden of om problemen te remediëren.

Planetree is … samen nieuwe kansen creëren Het Planetree-gedachtengoed sluit heel goed aan bij de visie op zorg die gehanteerd wordt binnen PVT De Passer. We ‘doen al veel Planetree’, maar hier en daar, waar nodig en gewenst, proberen we andere manieren te zoeken om de zorg nog meer mensgericht te maken en dit zowel voor bewoners en hun context, als voor medewerkers


werkzaam in PVT, als voor alle anderen die instaan voor de zorgondersteuning. In PVT wordt momenteel hetzelfde traject gevolgd als in het ziekenhuis. Meer uitgebreide info hierover op pagina 14 van het jaarverslag van psychiatrisch ziekenhuis Asster. Extra te vermelden is dat Ann Jacobs vanuit PVT deel uitmaakt van ‘Team Planetree’ en dat ook Karen Vandebroek, die heel nauw met ons samenwerkt, deze groep versterkt. Daarnaast zijn er ook een aantal PVT-medewerkers Planetree-trainer geworden. Zij besmetten met plezier alle Asster-medewerkers met de Planetree-visie. De trainers die in PVT werkzaam zijn, zijn Greet Benaets, Lizzie Radar, Ann Jacobs, Klaartje Lodts en Lieve Snellinx.

Test bruikbaarheid interRAI In 2017 werd er door het onderzoeksinstituut Lucas, verbonden aan de KULeuven, op vraag van het kabinet van minister Vandeurzen, onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het inschalingsinstrument BelRAI binnen verschillende voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. De BelRAI is de Vlaamse vertaling van de interRAI, een inschalingsinstrument dat de zorgnoden van patiënten/bewoners op een objectieve manier in kaart zou moeten kunnen brengen. Aan PVT De Passer werd gevraagd deel uit te maken van

de onderzoeksgroep. In april was er een internationaal seminarie met deskundigen van over de hele wereld die hun ervaringen met de interRAI, kwamen delen. Later die maand volgde er een opleidingsdag opdat er vlot met de afname kon begonnen worden. Iedere deelnemende voorziening werd gevraagd een 5-tal afnames te realiseren binnen de 2 maanden en de ervaringen te bundelen en terug te koppelen in de focusgroep van september. Deze bevindingen werden gebundeld in een verslag naar de minister en mogelijks worden ze gebruikt ter verfijning van het instrument. De voornaamste eerste en gedeelde indrukken met de andere leden van de onderzoeksgroep betroffen vooral de lijvigheid van het instrument (tijdsintensief bij afname, arbeidsintensief bij voorbereiding en verwerking). Het ontbreken van verdieping van diverse essentiële levensdomeinen en de beperkte tijdspanne die wordt geobserveerd en bevraagd, maakt het een momentopname die vragen oproept bij de relevantie en betrouwbaarheid.

15


Enkele cijfergegevens

Opname en ontslag

10 8

2014

6

2015 2016 2017

4

m na advie ar lan hu s gd is uri ge op na As me ste r

tea en teg

ing be niet ken ver d wij zin gV AP H

ste mm

en be

on e

ro

ver led

PV T an

de re

be w

wij ver

ver

wij

zin gW ZC

0

zin gB e Wo schu ne t zel n/. fst .. an dig wo n Re en/ lin g

2

Bovenstaande grafiek en diagram geeft weer dat er heel wat bewoners overleden zijn in 2017. Daarnaast zijn er een aantal bewoners verwezen naar woon-en zorgcentra. Bij hen trad de lichamelijke zorglast naar de voorgrond. Twee mensen zijn terug een eigen woonst gaan zoeken en voor twee anderen ging de psychiatrische zorg in die mate primeren zodat een verwijzing naar het ziekenhuis voor langdurige behandeling noodzakelijk was.

16


Opnames In 2017 werden 14 opnames gerealiseerd.

15 12 9 6 3 0

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

verwijzing WZC

4

2

2012

tegen teamadvies naar huis andere PVT

2

bewoner overleden 1 7

langdurige opname Asster bestemming niet bekend verwijzing Beschut Wonen/ Reling mobiel B team verwijzing VAPH

17


identiteit

Wij willen een kwalitatief hoogstaand, efficiënt ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis zijn om psychiatrische patiënten en bewoners in het psychiatrisch verzorgingstehuis te behandelen en te begeleiden naar een betere geestelijke gezondheid en hen zo bij te staan in hun streven naar een waardig, betekenisvol leven dat voldoening geeft. Wij willen gedurfd creatief en vernieuwend te werk gaan met respect voor patiënt en medewerker in een warme, betrokken sfeer, in open dialoog met de patiënt en zijn omgeving, met andere hulpverleners en de maatschappij in zijn geheel. Wij willen dit doen met passie en professionalisme, bereid tot pionierschap. Samenwerking, schoonheid en spiritualiteit geven hierbij een kwalitatieve meerwaarde.

Algemeen correspondentieadres: Psychiatrisch Ziekenhuis Asster | Halmaalweg 2 | 3800 Sint-Truiden Psychiatrisch Ziekenhuis Asster

Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Passer

vzw Asster

Campus Stad

Campus Melveren

Halmaalweg 2

Maatschappelijke zetel

Halmaalweg 2

Melveren-Centrum 111

3800 Sint-Truiden

Melveren-Centrum 111

3800 Sint-Truiden

3800 Sint-Truiden

T 011 78 80 11

3800 Sint-Truiden

T 011 78 80 11

T 011 78 80 11

F 011 78 80 19

info@asster.be

F 011 78 80 19

F 011 78 80 18

erk. nr. 720 991 10

erk. nr. 725 024 51

KBO: 0410.220.918

www.asster.be V.U. Asster vzw © Asster vzw. Alle rechten voorbehouden.

Profile for Asster SintTruiden

PVT jaarverslag 2017  

digitale versie van het jaarverslag Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Passer

PVT jaarverslag 2017  

digitale versie van het jaarverslag Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Passer

Advertisement