Page 1

memòria 2012 15 anys de compromís social i ambiental


© Memòria 2012 Associació Hàbitats Av. Mistral, 36 – Esc. Esq. – Pral. 2a 08015 Barcelona · Tel. 934213216 info@associaciohabitats.cat www.associaciohabitats.cat Textos Associació Hàbitats Fotografies Associació Hàbitats i voluntariat del Projecte Rius realitzades durant l’any 2012


índex Associació Hàbitats ....................................................................................................... 4

Estructura i organització.................................................................................. 6

Objectius ....................................................................................................... 8

Projectes 2012 ............................................................................................... 8

Reptes 2012................................................................................................... 10

El voluntariat en família .................................................................................. 11

15 anys del Projecte Rius................................................................................................ 12

Acte inaugural de la celebració: “Catalunya, terra de rius i boscos”................... 14 15 anys d’Associació Hàbitats i Associació Mediambiental la Sínia .................... 16 Jornades de Custòdia Fluvial i Participació social: “Economia verda, empreses compromeses amb el territori” ......................................................... 18

Jornada de neteja del bosc de ribera: Fem Dissabte! ....................................... 20

Xerrada “Rius d’astronomia” ........................................................................... 21

Sortida naturalista: “Anem a conèixer el riu Siurana!” ....................................... 22

El patrimoni industrial i natural dels Aiguamolls de l’Empordà........................... 24

Itinerari històric i fluvial al Baix Ebre................................................................. 26

El patrimoni ornitològic de la Noguera Ribagorçana i el Segre.......................... 30

Passat i present del riu Ter ............................................................................... 32

Jornada de voluntariat forestal Boscos 94 ........................................................ 33

Els valors socials i ambientals de la Tordera ..................................................... 34

Els aprofitaments de l’aigua a l’antiga vila d’Horta .......................................... 35

Cloenda del 15è aniversari del Projecte Rius .................................................... 36

Transparència ............................................................................................................... 38 Comunicació ................................................................................................. 40

Difusió del 15è aniversari................................................................................ 41

Rendició de comptes ...................................................................................... 42

Reptes 2013 .................................................................................................. 44

Agraïments ................................................................................................................... 45


Associació Hàbitats és una entitat sense afany de lucre creada l’any 1997 amb l’objectiu de fomentar l’apropament de les persones a l’entorn natural, emprant eines com l’educació, el voluntariat i la participació. Totes les iniciatives impulsades per l’entitat incorporen aquests valors i es tradueixen en la premissa: conèixer, conservar i compartir.

CONÈIXER

CONSERVAR

COMPARTIR

L’entitat aposta per donar a conèixer les característiques i funcionament dels ecosistemes, transmetent la importància de la biodiversitat i el seu equilibri. Per aquest motiu, s’empra l’educació com a conjunt d’estratègies i eines que permeten analitzar el medi natural des d’una perspectiva holística, posant èmfasi en la reflexió sobre la relació entre éssers humans i natura.

Les iniciatives que desenvolupa l’entitat tenen un impacte directe en la millora sobre el territori. Per garantir l’èxit dels projectes es compta amb la col·laboració del voluntariat, que pot participar de manera esporàdica o bé engegant projectes de custòdia del territori que refermen el compromís amb el medi i posen en valor el patrimoni sociocultural associat.

Associació Hàbitats té per objectiu sensibilitzar i mobilitzar el conjunt de la població sobre la importància del medi natural i el seu inherent patrimoni cultural, així com fomentar actituds cíviques i responsables vers el medi. Les iniciatives de l’entitat fomenten la participació social del màxim d’agents possibles, aglutinant així diferents col·lectius com la comunitat educativa, els ajuntaments i altres organismes públics, les empreses, les famílies i, en definitiva, totes les persones.

associació p.4


hĂ bitats p.5


Estructura i organització SOCIS I SÒCIES

El principal espai decisori de l’entitat és l’Assemblea General de Socis i Sòcies. Es reuneix com a mínim un cop l’any i els integrants revisen i orienten la gestió de l’entitat, col·laboren en establir les línies de treball, així com poden presentar candidatura als càrrecs de la Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan de govern que s’encarrega de gestionar, dinamitzar i representar a l’entitat, així com de garantir que totes les actuacions es desenvolupin de manera coherent amb la missió i valors amb els que es va constituir l’entitat.

Assemblea General de l’any 2012, realitzada el 28 de gener a l’Hotel Molí de la Torre a Bigues i Riells

p.6

Membres de la Junta l’any 2012: David Tapias Baqué, president Olga Alcaide Ardenaz, secretària Sílvia Gili Olmeda, tresorera Alfred Bellès Mitjans, vocal Carles Crespo Mera, vocal Pol Guardis Bedmar, vocal Núria Morral Nadal, vocal Eulàlia Serrano Alcaraz, vocal


EQUIP TÈCNIC

Per tal d’executar les decisions preses, implementar projectes i dinamitzar l’entitat existeix l’equip tècnic que s’estructura en quatre àrees de treball: Àrea de coordinació: té la missió d’orientar les actuacions de l’entitat, dissenyar les línies estratègiques que permetin assolir els objectius establerts i interlocutar amb les institucions públiques i privades.

VOLUNTARIAT

Associació Hàbitats és membre de les següents xarxes:

Els voluntaris i voluntàries, conjuntament amb els socis i sòcies, són l’ànima d’Associació Hàbitats. Gràcies a la seva tasca l’entitat desenvolupa els seus principals projectes. Periòdicament s’organitzen trobades que serveixen per intercanviar experiències, aportar idees i albirar nous horitzons, alhora que es referma el marcat caràcter social i participatiu de l’entitat.

Àrea de voluntariat i educació ambiental: fa referència a l’acompanyament i formació dels voluntaris i voluntàries, així com al disseny dels materials i continguts didàctics, el desenvolupament de les activitats de sensibilització i dels projectes de l’entitat. Àrea d’economia: engloba les tasques d’administració, la confecció de pressupostos, la captació de fons i la gestió de subvencions, així com l’atenció a socis i sòcies. Àrea de comunicació: comprèn el disseny de la imatge gràfica i corporativa de l’entitat, l’execució d’estratègies de difusió i el manteniment de les eines comunicatives.

147 socis i sòcies 8 membres a la Junta Directiva 4 professionals a l’equip tècnic més de 1000 voluntaris actius

p.7


Objectius Treballar per la protecció i millora de la qualitat de l’entorn natural i cultural a través de projectes demostratius implicant les organitzacions vinculades a la conservació del patrimoni natural i cultural, a les institucions públiques i privades, als voluntaris i a la societat en general. Conscienciar la societat a través de l’educació ambiental de la importància d’adoptar actituds encaminades a millorar la qualitat dels hàbitats, fomentant la participació ciutadana. Apropar la ciutadania a través de l’educació ambiental a l’entorn natural, desenvolupant actuacions i projectes participatius per a la conservació d’espais d’interès natural i cultural, així com de la fauna i flora. Estimular i potenciar el voluntariat ambiental en les tasques de conservació i protecció de l’entorn natural i cultural. Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació, protecció i millora de l’entorn natural potenciant el treball en xarxa.

Projectes 2012 15è aniversari d’Associació Hàbitats i el Projecte Rius: l’any 2012 Associació Hàbitats celebra el 15è aniversari del Projecte Rius i de l’entitat a Catalunya sota el títol “Catalunya, terra de rius”, per explorar els aspectes culturals i socials dels ecosistemes fluvials, així com reconèixer la tasca de totes les persones i entitats que han impulsat i impulsen el projecte. El desenvolupament de la celebració es planteja de forma paral·lela a la resta de projectes de l’entitat. Projecte Rius: iniciativa pionera a nivell internacional que té com a objectiu estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels ecosistemes fluvials. Està integrat per 3 línies de treball: la inspecció de rius, la adopció de rius (projectes de custòdia fluvial) i el desenvolupament d’activitats de voluntariat als ecosistemes fluvials. L’Informe RiusCat 2012 recull l’anàlisi ambiental, social i econòmic de l’àrea d’inspecció, un document de referència dins del tercer sector de Catalunya.

L’Associació de Veïns Les Arenes analitzant un tram del riu Ripoll a les Arenes del Vallès

p.8


Hàbitats Educació: línia que estableix l’estratègia educativa de l’entitat. L’experiència i la reflexió pedagògica d’Associació Hàbitats es recull en un Projecte Educatiu propi que orienta totes les acciones educatives. Aquest projecte dóna com a resultat una oferta educativa adaptada a adults, joves i infants, que permet que al llarg de l’any Associació Hàbitats.

Taller de descoberta del riu Ter a Salt amb l’IES Vallbera

Hàbitats Empreses: conjunt d’estratègies i activitats que fomenten la Responsabilitat Social de les Empreses amb la conservació del medi i el foment del voluntariat. El treball conjunt amb les empreses està guiat pel Codi Ètic propi i s’ha d’integrar en els objectius de l’entitat, permenten que les empreses participin en el projectes d’Associació Hàbitats. L’any 2012 els treballadors de diverses empreses van participar com a voluntaris del Projecte Rius i es van obtenir patrocinis i donacians pel Projecte Rius, la revista Espiadimonis i l’acte de cloenda del 15è aniversari.

Treballadors i treballadores de Gates P.T. Spain, voluntàries del Projecte Rius

Comunicació ambiental: àrea de treball que complementa i reforça el conjunt d’iniciatives de l’entitat per tal d’estendre els valors de responsabilitat i protecció del medi que impulsen la seva tasca. L’entitat participa de forma periòdica en conferències i congresos, publicacions externes i programes de difusió ambiental, així com també compta amb canals i materials propis.

p.9


Reptes 2012 El 2012 va ser un any especial donat que se celebrava els 15 anys de trajectòria de l’entitat i del Projecte Rius. Per aquest motiu, es plantejàven un sèrie de reptes per encarar l’any: Posar de relleu la riquesa hidrogràfica de Catalunya i el llegat cultural vinculat als rius, donant a conèixer els trets característics de cada territori, la cultura popular, les tradicions i els costums al voltant dels rius. Impulsar la conservació del territori afavorint el sorgiment de noves sinergies amb entitats i institucions i donant suport a iniciatives locals de revalorització dels espais fluvials. Reconèixer la tasca de voluntaris, entitats i administracions en la conservació del patrimoni natural i cultural associat als rius. Afavorir la vinculació de nous agents socials en la conservació del medi, molt especialment les empreses. Integrar nous col·lectius socials en el voluntariat ambiental, molt especialment les famílies. Els reptes del 2012 complementen altres reptes inherents a la missió de l’entitat i als objectius del Projecte Rius, como ara: Fomentar la descoberta i el coneixement dels ecosistemes fluvials de Catalunya mitjançant metodologies que permetin la participació de totes les persones i col·lectius. Desenvolupar el voluntariat ambiental en accions de millora directa i gestió als espais fluvials. Revaloritzar les funcions ecològiques dels sistemes forestals i, molt especialments, dels boscos de ribera. Vehicular estratègies de custòdia del territori vinculades a la millora de l’estat ecològic dels rius i rieres de Catalunya.

p.10


El voluntariat en família Un dels reptes destacats del 2012 ha significat l’inici d’una estratègia de desenvolupament del voluntariat familiar en els espais fluvials. Atendre al perfils familiars permet treballar la sensibilització i el respecte vers el medi des de les edats més primerenques i des de l’àmbit afectiu més proper, és a dir, la llar i l’escola. D’aquesta manera s’adquireixen hàbits de responsabilitat i compormís amb l’entorn d’una manera natural, quotidiana i transversal. El voluntariat constitueix una experiència educativa que fomenta el creixement personal, la reflexió i l’esperit crític. Aquesta experiència genera noves dinàmiques en l’esfera familiar i en les relacions interpersonals. El voluntariat en família afavoreix la cooperació entre els membres del grup, tot conduint-los a la interiorització d’actituds i valors de respecte i de compromís vers l’entorn que posaran en pràctica al llarg de les seves vides. A més, en tractar-se d’una acció conjunta, enforteix els llaços generacionals. El voluntariat en família constitueix un col·lectiu nombrós dins el conjunt de grups de voluntaris del Projecte Rius. Hi ha diversos aspectes claus que determinen aquest èxit: Conciliació: les tasques dels voluntaris i voluntàries dins el projecte estan pensades per ser realitzades de manera autònoma. El propi grup escull l’espai on dur a terme la seva tasca i compta amb un període de temps prou ampli per realitzar-la, evitant així desplaçaments i horaris massa rígids. Cooperació i integració: les activitats del voluntariat tenen en compte les capacitats de tots els participants. La metodologia del Projecte Rius inclou aspectes molt variats, de tal manera que totes les persones poden realitzar alguna o totes les parts, sense que cap d’elles sigui menystinguda pel fet de correspondre als infants, als més grans o a les persones amb menys mobilitat o autonomia. La tasca de tots és igualment valuosa i l’activitat la realitza la família o el grup de forma conjunta, aprenents els uns amb els altres. Perspectiva intergeneracional: aquest aspecte, afavorit per l’anterior, suposa un valor afegit a l’activitat, ja que podem vincular els coneixements empírics del present amb l’experiència del passat del membres adults i més grans. El projecte aposta per recuperar costums i tradicions que configuren la cultura popular al voltant del rius. D’aquesta manera, podrem avaluar l’espai fluvial des d’un punt de vista holístic i amb l’abast cronològic dels anys. Motivació i educació: el projecte permet conèixer tot d’aspectes sobre els rius i rieres aplicant una metodologia participativa, pràctica, significativa i col·laborativa. Compartir el temps de lleure: la situació socioeconòmica actual està causant la pèrdua de la capacitat adquisitiva de moltes famílies que els obliga sovint a renunciar a àmbits relacionats amb la cultura i el lleure. Projecte Rius ofereix opcions de lleure gratuït a les famílies, on poder compartir els temps d’esbarjo i a la vegada es garanteixi l’accés al medi natural. Formar part d’un medi no degradat és, a més, un dels factors que contribueixen al benestar de la societat i a la seva cohesió.

p.11


Al 2012 Associació Hàbitats ha celebrat els seus 15 anys de trajectòria. Són 15 anys conservant l’entorn natural, però sobretot, sensibilitzant, educant, fomentant la reflexió i l’esperit crític davant el medi que ens envolta. Durant aquest temps s’ha apostat per posar en valor el territori, conèixer i reconèixer el seu patrimoni natural i cultural, així com cohesionar el teixit associatiu d’aquelles entitats locals, ajuntaments, escoles i persones que volen aprendre i treballar de manera activa i creativa pel seu territori. Així, 2012 ha estat un any d’homenatge a totes les persones i entitats que han participat i s’han implicat en la protecció del medi. S’han fet gran varietat d’activitats de reconeixement i posada en valor del patrimoni cultural i popular associats al medi natural, mostrant així el compromís vers el territori. La celebració ha agraït als voluntaris i voluntàries, a els entitats locals, a les administracions, a les escoles, a les empreses i a les famílies la feina ben feta a l’hora de conservar el patrimoni natural i cultural dels ecosistemes fluvials més propers. Aquests col·lectius han tingut un paper imprescindible en la realització del projecte, donat que han acompanyat l’entitat i han donat suport a les activitats de l’aniversari, posant de manifest la importància del treball en aliances per assolir fites comunes. A la vegada, s’ha fet visible la riquesa hidrogràfica de Catalunya i el seu llegat cultural, és a dir, la manera com els rius contribueixen a configurar les identitats de cada territori, tot impulsant la difusió de la cultura popular, les tradicions i els costums al voltant dels rius. Associació Hàbitats ha estat present arreu del territori a través de la celebració de quinze actes i ha aconseguit crear noves sinergies amb entitats locals i institucions. S’ha fet èmfasi en les especificitats de cada territori i de cada riu ressaltant-ne el llegat històric, els costums i les tradicions arrelades a cada espai. Així, s’ha refermat els sentiment de pertinença de les persones als seus territoris transmetent la importància de conservar-los. Amb tot, milers de persones s’han apropat als espais naturals, promovent una societat més cohesionada i participativa en la conservació dels medi.

15 anys del p.12


Projecte Rius p.13


acte inaugural

Catalunya terra de rius i boscos Bigues i Riells (riu Tenes, conca del Besòs) 28 de gener de 2012

acte inaugural

Catalunya terra de rius i boscos Frederic Garrido

Dissabte, 28 de gener Hotel Molí de la Torre Camí de la Torre s/n, Bigues i Riells

PROGRAMA DE LA JORNADA 9.30h Rebuda 10.00h “Projecte Rius.15 anys de compromís amb la conservació de l'entorn natural”. Benvinguda i taula rodona 10.45h “Els arbres mediterranis, cultura viva i llegat espiritual del nostre territori”. Conferència a càrrec de Josep Gordi 11.45h Descans-esmorzar 12.15h “Els arbres monumentals i la mitologia a Riells del Fai. El plàtan de la font de La Pineda i les dones d'aigua del gorg de les Donzelles” Visita dinamitzada

El 28 de gener de 2012, a l’Hotel Molí de la Torre de la localitat de Bigues i Riells, s’inaugurà el 15è aniversari d’Associació Hàbitats i del Projecte Rius amb la companyia dels voluntaris i voluntàries i de les administracions que des de fa anys col·laboren amb l’entitat.

A mig matí, va tenir lloc la ponència de Josep Gordi titulada “Els arbres mediterranis, cultura viva i llegat espiritual del nostre territori”, en la que es viatjà des d’orient fins occident repassant la simbologia dels arbres més carismàtics de les antigues civilitzacions i religions.

El President d’Associació Hàbitats, David Tapias, encetà la jornada agraint la participació dels milers de voluntaris i voluntàries que han fet crèixer el Projecte Rius durant aquests anys. Seguidament, prengué la paraula Joan Vila, alcalde de Bigues i Riells, ajuntament que des de l’any 2008 col·labora activament en el desenvolupament i la gestió de diversos projectes de custòdia dins de l’àmbit municipal. De la mateixa manera, Sergi Mingote, president del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, posà de manifest la tasca de recuperació dels espais fluvials gràcies a la tasca del voluntariat. En nom de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Antoni Munné recordà la importància de desenvolupar una metodologia d’inspecció rigorosa i el treball conjunt entre l’ACA i Associació Hàbitats des dels inicis del Projecte Rius. Finalment, Salvador Grau, representant de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va destacar la necessitat de seguir treballant des de l’àmbit local, és a dir, des de l’entorn més proper.

La conferència es va complementar amb una visita a l’espai natural de la font de la Pineda, de destacat valor ecològic i on voluntaris i voluntàries del Projecte Rius hi duen a terme tasques de condicionament i millora de manera periòdica. En aquest indret es va tenir l’oportunitat de visitar un plàtan monumental, catalogat per la seva antiguitat.

14.15h Cloenda 14.30h Dinar (opcional)

Jornada gratuïta. Cal inscripció prèvia T. 93 421 32 16 / info@associaciohabitats.cat Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Ajuntament de Bigues i Riells

p.14

De la mà d’Abel Camp, les persones assistents van conèixer les llegendes de les dones d’aigua a la Bauma Rosa. La població de Riells del Fai, compta amb un ric conjunt de llegendes i contes locals, degut a l’entorn natural dels cingles de Bertí i als gorgs formats pel riu Tenes i els seus afluents. Les dones d’aigua són ésser mitològics, nimfes d’aigua dolça molt lliurades a l’etnografia de pobles de Catalunya que reben aigua d’estanys, torrents, salts d’aigua, gorgs i fonts de bosc.


Presentació de la jornada a l’Hotel Molí de la Torre

Abel Camp narra els mites de les dones d’aigua a la Bauma Rosa.

Aspectes destacats Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions Custòdia del territori a espais fluvials Visió holística del medi fluvial, com a espai social i natural Revalorització i millora d’ecosistemes forestals p.15


celebració

15 anys d’Ass. Hàbitats i Ass. Mediambiental la Sínia al riu Gaià Altafulla (conca del Gaià) 11 de febrer de 2012

15 anys d’Ass. Hàbitats i Ass. Mediambiental la Sínia al riu Gaià Joan Carles Blanch

Dissabte, 11 de febrer 11:00h, Hort de la Sínia Tamarit, Baix Gaià

Jornada gratuïta. Cal inscripció prèvia T. 93 421 32 16 / info@associaciohabitats.cat M. 629 68 44 69 / aigua@riugaia.cat amb el suport:

Dreta: plantació d’arbres autòctons a la desembocadura del riu Gaià Pàgina següent: lliurament de records, família participant i actuació de l’Escola de Grallers d’Altafulla

p.16

El 11 de febrer de 2012 Associació Hàbitats i Associació Mediambiental la Sínia van commemorar el 15è aniversari d’ambdues entitats a la conca del Gaià amb una acte d’homenatge i celebració amb les entitats i les persones que han participat en els projectes i en la vida de les entitats. La col·laboració entre les dues entitats neix des dels seus inicis ja que comparteixen els valors de respecte i conservació del medi fluvial, atribuint un paper fonamental a la ciutadania. El volun-tariat és doncs la peça clau per la recuperació, protecció i millora dels rius. La jornada s’inicià a l’Hort de la Sínia amb un parlament de benvinguda de Joan Vives, president de l’Associació Mediambiental La Sínia, i de Carles Crespo, membre de la junta directiva d’Associació Hàbitats. Seguidament els assistents es van desplaçar fins una zona on l’Associació Mediambiental La Sínia està impulsant un projecte de custòdia fluvial del curs baix del riu Gaià. En aquest paratge es procedí a plantar 15 arbres autòctons commemoratius de la celebració i de les relacions establertes entre les diferents administracions, entitats conservacionistes i la població local per treballar conjuntament en la defensa i protecció del baix Gaià.

Un cop de tornada a l’Hort de la Sínia es lliurà un record de la celebració a les entitats participants i s’oferí un esmorzar amenitzat per l’Escola de Grallers d’Altafulla, posant en valor els costums populars de les comarques tarragonines. Fruit d’aquesta celebració, s’han creat noves sinergies entre les dues entitats que han fet que hores d’ara s’estigui plantejant realitzar un projecte de voluntariat ambiental en família a diferents punts de les conques del riu Gaià i del riu Besòs.


Aspectes destacats Voluntariat en família Reconèixer la tasca del voluntariat i organitzacions Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions Revalorització i millora d’ecosistemes forestals p.17


III Jornades de Custòdia Fluvial i Participació Social

Economia verda, empreses compromes amb el territori Santa Margarida i els Monjos (conca del Foix) 24 de febrer de 2012

III Jornades de Custòdia Fluvial i Participació Social

Economia verda, empreses compromeses amb el territori Divendres, 24 de febrer Molí del Foix, c/ Farigola 2-8. 08730 Santa Margarida i els Monjos PROGRAMA DE LA JORNADA 10.00h: Benvinguda i presentació 10.30h: Tendències actuals en l'àmbit de l'emprenedoria verda. Conferència a càrrec de Mireia Cañellas (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya). Presentació a càrrec dels Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 11.30h: Descans – pausa cafè 12.00h: De l'explotació convencional a l'explotació verda. Dificultats, beneficis i valor afegit. Espai tertúlia amb Pere Garet, l’Hotel Molí de la Torre i Albet i Noya 13.00h: Espai d'intercanvi i treball en xarxa 13.30h: Descans-dinar 15.00h: Del voluntariat empresarial al voluntariat personal. Compromís, corresponsabilitat i servei social. Taula rodona amb Gates, Bon Preu, Unilever i Som Energia 16.00h: Conclusions. Valors i serveis socioambientals actuals i potencials 17.30h Cloenda de la jornada i agraïments

Inscripcions fins al 23 de febrer T. 93 421 32 16 / info@associaciohabitats.cat amb el suport:

Parc del Foix

Xarxa de Parcs Naturals

El 24 de febrer es van celebrar les III Jornades de Custòdia Fluvial i Participació Social amb el títol “Economia Verda, empreses compromeses amb el territori”al Centre d’Interpretació Històric Natural Molí del Foix a Santa Margarida i els Monjos. Les jornades van posar de manifest les creixents oportunitats que les bones pràctiques de responsabilitat ecològica i social posen a l’abast de la societat en l’entorn de crisi i reconversió empresarial en què es troba immersa Catalunya. Pol Guardis, membre de la Junta Directiva d’Associació Hàbitats, va encetar les jornades donant la benvinguda a tots els assistents, participants i entitats col·laboradores. Seguidament, Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Pau Mundó, director del Parc del Foix, van prendre la paraula per destacar els esforços que ambdós organismes realitzen en la protecció i difusió dels valors naturals i socials de la conca del Foix, així com l’interès de la iniciativa que congregava als assistents i participants. La jornada va continuar amb la conferència “Tendències actuals en l’àmbit de l’Economia Verda i l’emprenedoria verda” a càrrec de Mireia Cañellas del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la que va repassar els principals riscos i oportunitats que ofereixen els diferents àmbits de l’Economia Verda.

p.18

Després de la pausa amb degustació de productes d’origen ecològic i de comerç just, Pere Garet i Josep Maria Albet i Noya van explicar en una espai tertúlia els inicis, les motivacions i les dificultats que han viscut en les seves explotacions ecològiques, però refermant en tot moment l’aposta per models productius innovadors i amb criteris socials i ambientals. Al migdia els assistents van tenir l’oportunitat de conèixer els treballs de rehabilitació de l’espai que acollia les Jornades, el Molí del Foix, un edifici de gran valor històric lligat a l’explotació dels recursos hídrics del municipi. A la tarda es van reprendre les jornades amb una taula rodona on diferents iniciatives empresarials, Gates, Bon Preu, Unilever i Som Energia, van presentar exemples de responsabilitat social a partir de la dinamització dels propis treballadors i membres, que afavoreixen tant el bon clima intern, com l’impacte positiu de l’empresa en el territori i la societat. La sessió va finalitzar amb un debat obert on es va conversar a partir de les diferents visions i plantejaments presentats al llarg de la jornada.


Espai tertúlia amb Pere Garet, Josep Maria Albet i Roger Gili

Pausa amb degustació de productes d’origen ecològic i de comerç just

Aspectes destacats Custòdia del territori a espais fluvials Sinèrgies amb el sector empresarial Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions p.19


jornada de voluntariat

Fem dissabte 2012! Conques del Fluvià, Ter, Tordera, Besòs, Llobretat, Gaià, Francolí i Ebre 24 de març de 2012 El dissabte 24 de març un miler de voluntaris i voluntàries de 23 municipis de Catalunya van protagonitzar una jornada de neteja de espais fluvials, el Fem Dissabte!, organitzada per Associació Hàbitats. Aquesta iniciativa sorgeix l’any 2007 i, gracies a l’impacte participatiu i mediàtic, és ja una fita anual en el calendari de l’entitat. Es tracta d’una activitat de conscienciació sobre l’estat de conservació del rius i boscos de ribera del nostre país. Té com a objectius donar a conèixer la situació en que es troben aquests ecosistemes, fomentar la reflexió i proposar accions de millora. Fem Dissabte! es realitza de manera simultània i coordinada a diferents municipis, rius i rieres de Catalunya. Consisteix en retirar les deixalles i residus que s’acumulen a les zones fluvials. Així, la jornada té un marcat caràcter educatiu i participatiu, però també lúdic, i és oberta a la participació de persones de totes les edats.

Pàgina següent: fotografies d’alguns del municipis participants al Fem Dissabte! 2012

p.20

L’any 2012 van participar en l’activitat els municipis següents: Abrera, Aiguafreda, Altafulla, Barberà del Vallès, Centelles, Cornellà de Llobregat, Igualada, L’Ametlla del Vallès, Manresa, Martorell, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Navàs, Olot, Pinell del Brai, Sabadell, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Joan Despí, Santa Margarida i Els Monjos, Santa Perpètua de la Mogoda, Tarragona, Torelló,

Vic i Vilafranca del Penedès. En tots aquests pobles i ciutats va ser imprescindible la col·laboració dels ajuntament i de les entitats locals que contribueixen a crear un teixit associatiu i ciutadà implicat en la conservació del medi ambient. L’esforç de totes les persones participants es va traduir en la retirada de diverses tones de deixalles recollides als diferents rius i rieres. Les deixalles més habituals corresponen a materials d’ús domèstic, com plàstics, llaunes, paper, vidre o roba. Malgrat això, a molts municipis també es van trobar deixalles no domèstiques, com restes d’obres i runes, o de gran dimensions, com peces de cotxes, ferralla, electrodomèstics, etc. A tall d’exemple a Montcada i Reixac es van portar 670 kg d’andròmines a la deixalleria municipal. El nombre de participants de la sisena edició del Fem Dissabte és mostra del compromís de la societat en la conservació dels espais fluvials. La presència de deixalles és un dels impactes més habituals als rius i rieres de Catalunya. Els grups de voluntaris del Projecte Rius, que realitzen dues inspeccions a l’any per determinar l’estat de salut de diversos rius i rieres, troben deixalles al voltant del 75% dels trams analitzats. Aquest fet posa de relleu la necessitat de seguir treballant en la sensibilització pel que fa a la generació, abocament i tractament de les deixalles.


Aiguafreda

Altafulla

Barberà del Vallès

Manresa

Olot

Pinell de Brai

Sabadell

Vic

Vilafranca

Aspectes destacats Voluntariat en família Accions de millora dels espais fluvials amb voluntariat Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions p.21


xerrada

Rius d’astronomia Rius d’Astronomia Dissabte, 25 de febrer Observatori de Pujalt Carretera de l'Astor, s/n, Pujalt PROGRAMA DE LA JORNADA 17.00h: Xerrada amb el títol: “Participació social per a la conservació dels espais fluvials” 18.30h: Pica – pica. 19.00h: Petita introducció a l'observació astronòmica amb la realització d'un parell d'experiments. 19.30h: Observació astronòmica a càrrec d'Astroanoia i d'Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona. Cost de l'observació amb la petita introducció astronòmica 4€ per persona. Gratuït per als socis i sòcies d’Associació Hàbitats, d'Aster i d'AstroAnoia. 24:00h: Finalització de l'observació astronòmica.

Cal inscripció prèvia T. 93 421 32 16 / info@associaciohabitats.cat T. 93 869 80 22 / info@observatoridepujalt.cat amb el suport:

Pujalt (conca del Segre) 25 de febrer de 2012 El 25 de febrer es va realitzar una xerrada amb el títol “Participació social per a la conservació dels espais fluvials” a l’Observatori de Pujalt, a càrrec de Roger Gili, director d’Associació Hàbitats. La xerrada va permetre conèixer les diferents línies d’actuació del Projecte Rius, especialment la inspecció i adopció de rius per part de voluntaris i voluntàries a tot Catalunya. En acabar la presentació es va obrir el torn de preguntes que es va allargar fins ben entrat el vespre. Amb les preguntes finals es va posar sobre la taula el tema dels transvasaments i la seva viabilitat ambiental, l’ús de l’aigua i la viabilitat d’iniciatives ciutadanes i de voluntariat en el context de crisis actual.

una observació del cel. Tanmateix, els núvols van tapar el cel i va impedir l’observació, tal i com estava prevista, a la vintena de socis i sòcies de les agrupacions astronò-miques de Barcelona i de l’Anoia que s’havien desplaçat fins a Pujalt per assistir a la jornada. No obstant, la valoració global de la jornada és positiva perquè es van relacionar temàtiques tan diferents com l’astronomia i els ecosistemes fluvials. El participants van respondre molt favorablement a aquest encaix i s’estudia realitzar noves edicions d’aquest tipus d’activitats amb la col·laboració dels parcs naturals catalans.

Després d’un berenar va començar la segona part de la jornada, amb una introducció a l’astronomia i

Roger Gili durant la xerrada al laboratori de l’Observatori de Pujalt i espai exterior on es va dur a terme la observació del cel

Aspectes destacats Descoberta dels ecositemes fluvials de Catalunya Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions

p.22


sortida naturalista i d’inspecció de rius

Anem a conèixer el riu Siurana Cornudella de Montsant (conca de l’Ebre) 14 d’abril de 2012

Anem a conèixer el riu Siurana!

sortida naturalista i d’inspecció de rius

El 14 d’abril se celebrà una jornada de descoberta del riu Siurana en l’àmbit del Parc Natural de la serra Montsant. Els participants es van endinsar en aquest paratge per tal d’observar i analitzar diferents indicadors sobre l’estat ecològic del riu Siurana i la seva biodiversitat. L’objectiu de la jornada va ser descobrir els diferents aspectes que configuren un ecosistema fluvial aplicant la metodologia d’inspecció del Projecte Rius. Aquesta metodologia analitza diversos aspectes que permeten determinar la qualitat del tram de riu escollit pel que fa a l’estructura hidromorfològica (bosc de ribera, hàbitats, usos del sol, impactes detectats...), a les característiques fisicoquímiques (propietats organolèptiques, temperatura de l’aigua, pH i saturació d’òxigen), i la presència d’indicadors biològics (macroinvertebrats, presència de

flora i fauna i determinació de les espècies exòtiques invasores). Aquest estudi va permetre a petits i grans participar en l’ànalisi del riu. L’activitat va afavorir la reflexió sobre les problemàtiques a les quals s’enfronten les espècies autòctones dels espais fluvials. Espècies autòctones com ara la tortuga de rierol o el cranc de riu ibèric es veuen sovint amenaçades per alguns homòlegs invasors com per exemple la tortuga de Florida, el cranc americà i el cranc senyal, per citar-ne els casos més significatius. L’arribada d’aquests nous habitants significa la destrucció dels hàbitats de les espècies autòctones i posen en perill els seus cicles reproductius i biòtics.

Dissabte, 14 d’abril 10:00 - 13:00, Punt d’Informació Turística c/ Comte de Rius s/n · Cornudella de Montsant

Núria Morral Nadal

Jornada gratuïta. Cal inscripció prèvia T. 93 421 32 16 / info@associaciohabitats.cat Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Tram del riu Siurana on es va desenvolupar l’activitat i conjunt de bètids, exemple de macroinvertebrat utilitzat per determinar la qualitat biològica del tram.

Aspectes destacats Descoberta dels ecositemes fluvials de Catalunya Voluntariat en família

p.23


jornada familiar

El patrimoni industrial i natural dels Aiguamolls de l’Empordà Castelló d’Empúries (conca de la Muga i el Fluvià) 16 de juny de 2012 El dissabte 16 de juny Projecte Rius va celebrar el 15è aniversari de la iniciativa a les conques de la Muga i el Fluvià amb un jornada de descoberta del patrimoni industrial i natural dels Aiguamolls de l’Empordà. La descoberta del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà començà al punt d’informació del Cortalet, de la mà Josep Espigule, director d’aquesta zona humida protegida, qui ens va explicar els orígens, valors i algunes de les dificultats que van haver d’afrontar els impulsors i fundadors del parc natural durant les dècades dels 70 i 80 del segle XX. A continuació, els assistents van fer un recorregut a peu per tal de conèixer de primera mà la flora i fauna que habita els aiguamolls. Al llarg de d’itinerari del Mas del Matà, van poder observar les colònies de cigonyes i des de l’interior dels aguaits, altres aus característiques d’aquesta zones humides declarada

Vista dels aiguamolls de l’Empordà des de l’observatori Senillosa

p.24

ZEPA (zona d’especial de protecció per a les aus) i també van descobrir rastres de la fauna nocturna, com ara la fagina. Des del mirador de l’observatori Senillosa, antiga sitja arrossera, van gaudir i copsar l’elevat valor paisatgístic dels aiguamolls, amb les platges de la costa brava i les desembocadures del Fluvià i Muga a una banda, i la plana agrícola i el castell de Torroella de Montgrí a l’altra. Per acabar el matí, l’Ecomuseu de la Farinera de Castelló d’Empúries va convidar als participants a conèixer com es produïa la farina a les fàbriques empordaneses de finals del s. XIX, així com també els projectes de desenvolupament econòmics i turístics de la comarca, a través de la recuperació de varietats de blat tradicionals i l’elaboració i distribució del Pa de la Tramuntana.


Les famílies participants van poder realitzar nombroses observacions ornitològiques

Visita a l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries

Aspectes destacats Voluntariat en família Visió holística del medi fluvial, com a espai social i natural Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions p.25


celebració europea

Big Jump a la conca del Llobregat Martorell (conca del Llobregat) 8 de juliol de 2012 El 8 de juliol Projecte Rius celebrà l’European Big Jump a la conca del Llobregat conjuntament amb l’associació Martorell Viu. L’acte es va desenvolupar a l’emblemàtic pont del Diable amb l’objectiu de reivindicar el bon estat ecològic del rius, així com el reconeixement social dels ecosistemes fluvials. L’European Big Jump es realitza des de l’any 2005 i és una iniciativa de l’European Rivers Network (ERN). L’activitat inclou un bany als rius, tot i que en alguns llocs, els rius no compleixen amb les característiques sanitàries recomanables pel bany, així que s’organitzen d’altres activitats lúdiques i reivindicatives, com en el cas del riu Llobregat al pas per Martorell. En aquest casos la celebració pren un marcat caràcter reivindicatiu sobre el dret a gaudir d’uns espais

El pont del Diable de Martorell va ser testimoni de la celebració del Big Jump

p.26

fluvials no degradats, però també posa de relleu el deure que tenim totes els persones de conservar-los. Durant la celebració de Martorell, els assistents van tenir l’oportunitat de conèixer els orígens del pont del Diable i dels usos o tradicions del tram del riu Llobregat que passa per Martorell. Un dels voluntaris del Projecte Rius va narrar la llegenda associada al pont i també es van observar les alteracions urbanístiques properes a aquesta zona. Seguidament, es realitzà una petita passejada guiada per tal d’observar el patrimoni de flora i fauna de la zona, destacant el seguiment que Martorell Viu fa des de 2008 de les tortugues autòctones i exòtiques en el marc d’un projecte d’adopció del Projecte Rius. Per últim es va realitzar un mosaic amb unes argiles naturals i es va oferir un petit refrigeri.


Realització de diversos murals amb argiles naturals

Refrigeri al final de l’activitat per a tots els participants

Aspectes destacats Visió holística del medi fluvial, com a espai sociocultural Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions Reconèixer la tasca del voluntariat ambiental p.27


itinerari històric i fluvial

Natura i cultural tradicional al Baix Ebre Benifallet i Xerta (conca de l’Ebre) 14 de juliol de 2012 El 14 de juliol, la celebració del 15è aniversari del Projecte rius es traslladà a les terres de l’Ebre. El punt de trobada escollit va ser l’embarcador de Benifallet, on esperava una petita embarcació tradicional per començar el recorregut per l’Ebre, anomenta llagut lo Sirgador. El llagut és una antiga embarcació típica del curs mitjà i baix de l’Ebre, usada habitualment fins a mitjans dels anys cinquanta del segle XX per al transport de mercaderies entre les diferents localitats de la zona. En aquest sentit, el llagut recupera i homenatja la navegació pel riu Ebre, posant en valor la vida de milers de persones dedicades al transport pel riu. Amb el llagut es varen recorre 10km riu amunt, fins arribar Miravet. Al llarg del recorregut s’observaren camps de conreu de cereals i oliveres, parant especial atenció a l’observació i interpretació de les aus, peixos i vegetació pròpies del bosc de ribera. Es posà de manifest la cultura popular de la zona,

navegant amb l’embarcació típica dels segles passats i, rememorant l’anecdotari de la batalla de l’Ebre durant la Guerra Civil. Un cop de tornada a Benifallet, es va partir a la localitat veïna de Xerta, que es troba, 12km riu avall del municipi de Benifallet. A Xerta es visità el Centre d’Interpretació de Xerta, situat en una antiga estació de ferrocarril i que ara és una fita en l’anomenada Via Verda del Baix Ebre. El centre recull l’important patrimoni cultural d’aquesta població lligat al riu Ebre. D’entre el patrimoni més significatiu lligat a Xerta i a l’Ebre destaca un monument d’enginyeria hidràulica declarat bé cultural d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya en la categoria de monument històric. Es tracta d’una presa construïda en diagonal de banda a banda del riu Ebre al llarg d’uns 375 metres. La seva principal funció és elevar una part de l’aigua del riu per desviar cap als canals de regadiu de la dreta i esquerra de l’Ebre que neixen en els dos extrems de l’assut.

Aspectes destacats Voluntariat en família Visió holística del medi fluvial, com a espai social i cultural

p.28


També destaca l’antic molí fariner situat damunt de la presa, d’estil renaixentista de l’any 1575. L’edifici representa una de les escasses construccions industrials renaixentistes conservades a Catalunya. A inicis del segle XX es va instal·lar una central elèctrica al molí, subministrant electricitat per al propi municipi. Recentment han sorgit moviments populars per salvaguardar aquest monument històric. En l’actualitat s’ha instal·lat una nova central hidroelèctrica que ha provocat un gran impacte visual en l’entorn de l’assut.

la casa i la capella del bisbe Sentís. La burgesia industrial del poble també va deixar uns edificis dignes d’admirar, amb elements típics de l’època de la seva construcció. Els més ben conservats són la casa Ravanals, la casa Ceremines, la casa Navarro i la casa Pau, datades dels segles XVIII-XIX d’estil modernistacolonial. Finalment, els més atrevits van fer un bany al canal de Xerta, que compta amb espais condicionats per a aquest ús.

La jornada va finalitzar amb una passejada pel carrer major de Xerta on es conserven les portalades de

Els participants van gaudir d’una passejada a bord del llagut lo Sirgador

Observacions durant l’itinerari fluvial i passejada per la localitat de Xerta

p.29


sortida naturalista i cultural

El patrimoni ornitològic de la Noguera Ribagorçana i el Segre Corbins (conca del riu Segre i Noguera Ribagorçana) 15 de setembre de 2012

sortida naturalista i cultural

El patrimoni ornitològic de la Noguera Ribagorçana i el Segre Grup d’anellament PARUS

Dissabte, 15 de setembre Parc del Riu, Corbins

PROGRAMA DE LA JORNADA 10.00h Rebuda 10.15h Presentació de l’entorn natural de l’aiguabarreig de la Noguera Ribagorçana amb el Segre, a càrrec de l’Associació Mediambiental els Dos Rius 10.45h Itinerari ornitològic i anellament d’espècies, a càrrec de Jordi Rodríguez de PARUS. Coneixerem els cants i aprendrem les tècniques d’estudi de les poblacions d’ocells. Descobrirem les particularitats dels noms que els ocells reben en llengua catalana 14.00h Cloenda

Jornada gratuïta. Cal inscripció prèvia T. 93 421 32 16 / info@associaciohabitats.cat Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Dreta: estudi del plomatge d’una de les espècies capturades

p.30

El 15 de setembre a la localitat de Corbins es va celebrar una jornada ornitològica. El Parc del Riu, àrea natural on conflueixen els rius Segre i Noguera Ribagorçana, constitueix un espai singular que ofereix un notable contrast paisatgístic per les planes agrícoles i per la frondosa vegetació del bosc de ribera. En primer lloc, es va realitzar un passeig per descobrir l’entorn de la mà dels voluntaris i voluntàries de l’Associació els Dos Rius. Durant l’itinerari es van visitar espais de gran bellesa i valor ecològic. Seguidament es va iniciar el taller ornitològic guiat i dirigit per un ornitòleg expert, combinant la vessant lúdica amb la formativa. Es va començar amb una introducció a la ornitologia, el coneixement i estudi de les aus, per despertar la sensibilitat i la curiositat dels assistents. Es va sondejar als assistents per conèixer el seu bagatge, qüestió important per establir el to de l’activitat, sobretot en tracta-se d’un públic familiar. Per familiaritzar-se amb les diferents espècies es van usar fitxes descriptives amb la fotografia de cada au i les seves característiques. També es va comptar amb figures a mida real de les principals aus, per conèixer el seu aspecte i facilitar la posterior identificació.

Seguidament, es procedí a la part pràctica de la jornada. Mitjançant la col·locació de xarxes científiques es van aconseguir capturar diversos individus de les espècies rossinyol bord, pit-roig comú i papamosques blanquet. Els ornitòlegs distingiren entre els individus autòctons i alguns exemplars de pit-roigs en migració. Amb molt de compte els participants van poder acariciar alguns exemplars i, seguidament, els ornitòlegs van procedir a l’anellament. L’anellament consisteix en la inserció d’un petit anell numerat en una de les potes o ales de l’au. Gràcies a aquest mecanisme es facilita el retrobament dels individus, cosa que ofereix informació sobre migració, longevitat, mortalitat, població, comportament, alimentació i altres diversos. Com es pot apreciar, aquesta eina és molt important per a l’estudi ornitològic i s’usa des de 1909. Finalment, les aus van ser posades en llibertat.


Comprovació de les xarxes japoneses de captura d’ocells

Jordi Rodirguez estudiant una de les espècies capturades

Aspectes destacats Voluntariat en família Accions de millora dels espais fluvials amb voluntariat Descoberta dels ecosistemes fluvials de Catalunya p.31


itinerari cultural i nautral

Passat i present del riu Ter a Salt Salt (conca del Ter) 30 de setembre de 2012 El 30 de setembre de 2012 es va celebrar un itinerari cultural i natural sobre el riu Ter a Salt. El punt de partida del recorregut pel barri vell de Salt va ser l’església parroquial de Sant Cugat. Molt a prop de l’església es troba la plaça de les Llúdrigues que, com el seu nom indica, presenta 3 estàtues de l’animal que s’ha convertit en el símbol de l’estreta relació del poble de Salt amb el riu Ter. Antigament la llúdriga era caçada pels veïns de Salt i de les rodalies, quan aquest mamífer fluvial era considerat una “mala bèstia”. La llúdriga va ser tan intensament perseguida que va arribar a ser exterminada del Ter. Actualment es tracta d’una espècie protegida, que ha tornat a colonitzar l’espai fluvial de Salt i altres poblacions de la conca.

i el safareig ara restaurats i integrats el parc de la devesa, permet imaginar com era la vila fa 50 anys i interpretar l’evolució del riu passant per la revolució industrial i la posterior degradació dels espais fluvials, fins a la recuperació de l’esplai fluvial actual. L’ultima part de la sortida va estar dedicada a la descoberta de la biodiversitat aquàtica del riu. Amb ajuda dels estris i materials d’inspecció de rius del Projecte Rius, els participants van realitzar un petit taller pràctic per conèixer els principals arbres i arbustos de les riberes del Ter i identificar diversos invertebrats indicadors de la bona salut de les seves aigües.

Des de la plaça de les Llúdrigues, els participants es van dirigir cap a l’antiga zona d’horts, seguint l’antiga carretera de Girona a Manresa, que és la via natural de connexió entre els pobles de la conca del Ter. Ivan Bustamante, tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Salt, va explicar com se aprofitaven antigament els materials que aportava el riu com a materials de construcció de les cases i la distribució dels horts i canals de reg. La sèquia

Aspectes destacats Superior: Ivan Bustamente durant l’itinerari cultural Dreta: voluntaris cercant macroinvertebrats al Ter

p.32

Descoberta dels ecosistemes fluvials de Catalunya Visió holística del medi fluvial, com a espai social i cultural


formació forestal

Jornada de voluntariat Boscos 94 Bigues i Riells (conca del Besòs) 6 d’octubre de 2012 El dia 6 d’octubre va tenir lloc una jornada formativa i de treball amb voluntariat als boscos de Riells del Fai, anomenada “Boscos 94”, organitzada per Associació Hàbitats i impulsada pel voluntariat local del Projecte Rius al municipi. La jornada va començar amb les recomanacions tècniques i de seguretat necessàries per a una bona intervenció al bosc. A continuació, els participants es varen distribuir en equips de treball i els caps de grup van repartir i supervisar els material i les eines. A cada equip li va ser assignat un petit sector boscós de la finca, on la densitat de pi blanc en creixement era molt elevada. Al llarg de la jornada, els participants varen realitzar tasques manuals de poda i aclarida selectiva de cadascun dels sectors acordats per

formació forestal

Jornada de voluntariat Boscos 94 tal de rebaixar la densitat de peus joves de pi blanc, tot tenint molta cura de mantenir una cobertura que assegurés la protecció del sòl. També es van recuperar algunes de les feixes de pedra seca de la finca, que havien quedat amagades pel sotabosc. Els murs de pedra seca són part del ric patrimoni de molts dels antics masos de Riells del Fai i testimonis de l’activitat agrícola tradicional de la vall del Tenes.

Dissabte, 6 d’octubre Parada d’autobús del Sagalés Av. de Sant Vicens, Riells del Fai

PROGRAMA DE LA JORNADA 8.00h

Rebuda

8.30h

Presentació de la joranda Boscos 94 i de la finca de Can Berga. Demostració i posada en pràctica de treballs forestals

11.00h Descans i refrigeri 12:00h Continuació de les tasques forestals 14:30h Tornada a Riells del Fai i valoració de la jornada 15:00h Dinar al Centre Cívic Municipal de Riells del Fai

Jornada gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades T. 93 421 32 16 / info@associaciohabitats.cat Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Ajuntament de Bigues i Riells

La jornada es va cloure amb un dinar al centre cívic de Riells del Fai, gràcies a la col·laboració de la finca i de l’Ajuntament de Bigues i Riells. Cal destacar l’èxit de participació de la jornada, on la meitat dels participants han estat veïns del municipi.

Voluntaris i voluntàries rebaixant la densitat de peus joves de pi blanc

Aspectes destacats Accions de millora dels espais fluvials amb voluntariat Revalorització i millora d’ecosistemes forestals p.33


sortida naturalista

Els valors socials i ambientals de la Tordera Sant Celoni (conca de la Tordera) 10 de novembre de 2012 El passat 10 de novembre Associació Hàbitats celebrava un altre acte commemoratiu del 15è aniversari amb una passejada vora La Tordera al pas per La Batllòria. Al llarg del recorregut es va exposar la riquesa històrica i patrimonial de la zona, on hi destaca de l’emblemàtic edifici de l’antic casal dels Gualba, senyors del Montnegre (segles XV-XVI), ara acuradament restaurat i utilitzat com a punt d’informació i seu de l’Observatori de La Tordera.

en les seves inspeccions: identificació de macroinvertebrats, mesura de paràmetres químics, índex de qualitat de la vegetació de ribera. Amb tot es van donar a conèixer els valors socials i ambientals de La Tordera, destacant com les poblacions s’han anat desenvolupant el voltant dels rius per a abastir-se de l’aigua aigua, donant lloc a elements patrimonials que configuren la identitat d’un poble.

A continuació els participants es van acostar a la riba del riu caminant pel Camí Ral, passant pel pont de l’Àngel sobre la riera del Sot Gran, el molí, l’Hostal i la Ferreria, descobrint el patrimoni sociocultural de l’entorn. La passejada també va permetre conèixer els paisatges de ribera que configuren l’entorn fluvial on, a més, es feren mostrejos per valorar l’estat de salut i la qualitat de l’ecosistema fluvial a través dels protocols que utilitza el Projecte Rius Els assistents van gaudir d’una caminada al costat de la Tordera

Aspectes destacats Voluntariat en família Descoberta dels ecosistemes fluvials de Catalunya Visió holística del medi fluvial, com a espai social i cultural p.34


sortida naturalista

Els aprofitaments de l’aigua a l’antiga vila d’Horta Barcelona (conca de les rieres del Pla de Barcelona) 12 de novembre de 2012 El 12 de novembre Associació Hàbitat va estrenar una nova ruta al districte d’Horta-Ginardó de la ciutat de Barcelona. L’itinerari permet descobrir mines i pous encara actius, així com alguns dels usos històric de l’aigua al barri, com l’aprofitament agrícola d’importants masies o el desenvolupament de petites industries, les bugaderies. La ruta forma part d’un projecte anomenat “Itineraris de cultura i natura a la ciutat de Barcelona”, que té com a objectius posar de relleu el patrimoni natural i cultural de la ciutat de Barcelona vinculat a la gestió de l’aigua i a la biodiversitat que aquesta incorpora.

Aquest itinerari se suma a l’oferta de rutes naturalistes que conformen l’oferta educativa d’Hàbitats Educació, la qual cosa permetrà les persones i grups interessat en realitzarla, estar acompanyats d’una guia experta. Aquest ha estat el cas de la presentació de la ruta, que permetia inscriure’s mitjançant els canals de comunicació d’Associació Hàbitats, o mitjançant el programa “Quedem” d’Omnium Cultural. Aquesta ruta ha posat de manifest la importància de la conca de les rieres del pla de Barcelona que, tot i gairebé invisible als ciutadans en el dia a dia, han configurat la ciutat actual.

Torre d’aigua de la mina de Can Travi al carrer Cartellà amb Pitàgoras i biblioteca de Can Mariner

Aspectes destacats Visió holística del medi fluvial, com a espai social i cultural Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions p.35


acte de cloenda

15è aniversari del Projecte Rius Sabadell (conca del Besòs) 15 de novembre de 2012 El 15 de novembre de 2012 Associació Hàbitats va celebrar l’acte de cloenda del 15è aniversari del Projecte Rius i de l’entitat a l’Espai Cultura Unnim a Sabadell. L’acte va comptar amb la presència de nombrosos socis i grups de voluntaris de tot Catalunya, així com amb representats d’administracions públiques i entitats privades que han donat suport al projecte al llarg de la seva trajectòria. La celebració es va iniciar amb la benvinguda als assistents per part del Sr. Carles Crespo, membre de la Junta Directiva d’Associació Hàbitats. Seguidament el Sr. Ricard Estrada, regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes de l’Ajuntament de Sabadell, va destacar el conveni de col·laboració entre el municipi i l’entitat, així com la millora del riu Ripoll al pas per Sabadell els últims anys gràcies a nombroses iniciatives de voluntariat social i ambiental. Per últim, l’Hble. Sr. Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va tancar la benvinguda fent un repàs de l’important corrent ambiental i social que fa ja algunes dècades es va engegar a Catalunya i que ha estat clau per la conservació del territori. També va felicitar al Projecte Rius per la seva trajectòria i l’important feina de mobilització del voluntariat que realitza.

Dreta: el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, durant la seva intervenció

p.36

Seguidament es va celebrar una espai tertúlia amb el títol “Com ens relacionem amb el medi en la nostra vida quotidiana”. Personalitats de

diversos àmbits van reflexionar al voltant del medi i la seva importància en les nostres relacions personals i professionals. L’espai va estar moderat per Pere Renom i hi van participar Aniol Esteban, Montserrat Folch i Miquel Suñer. El colofó a la celebració va ser l’estrena del audiovisual “Catalunya, terra de rius”, on es destaquen els valors i les dinàmiques engegades pel Projecte Rius, així com el treball específic que es realitza amb alguns sector socials, com la comunitat educativa i les empreses. Un brindis amb tots els participants i assistents va posar el punt final a un conjunt d’actes i activitats que durant el 2012 han permès celebrar el 15è aniversari del Projecte Rius a les principals conques hidrogràfiques de Catalunya.


Superior: Carlos Crespo, membre de la junta directiva d’Associació Hàbitats, presentant l’acte. Inferior: convidats de la cloenda durant les presentacions

Superior: espai tertúlia “Com ens relacionem amb el medi en la nostra vida quotidiana”. Inferior: brindis finals amb el conjunt de convidats

Aspectes destacats Reconèixer la tasca del voluntariat i organitzacions Treball en xarxa amb diversitat d’entitats i institucions Visió holística del medi fluvial, com a espai social i cultural p.37


transparència p.38


p.39


Estratègia comunicativa Comunicar i difondre les iniciatives engegades és fonamental per donar a conèixer l’entitat i la tasca que realitza, així com per enfortir les relacions amb totes aquelles persones que ja col·laboren amb Associació Hàbitats. D’altre banda, la comunicació ambiental representa un àrea de treball molt important en la conservació del medi en un entorn cada cop més saturat d’informacions de tota mena. A més, els diferents elements que formen part de l’estratègia comunicativa de l’entitat són clau en el desenvolupament de la transparència i la qualitat. Alguns dels canals i materials emprats són els següents: Revista Espiadimonis: Associació Hàbitats edita una revista de caire divulgatiu que tracta diferents temes relacionats amb el coneixement i protecció del medi. L’edició en paper es distribueix nominativament al socis i sòcies i està a lliure disposició a diferents punts de difusió. L’edició digital és de lliure accés per a qualsevol persona. Butlletí digital: recull de notícies destacades de l’entitat i el projectes que s’envia a més de 3.000 adreces electròniques de forma periòdica. Espai web d’Associació Hàbitats: el web de l’associació compta amb més de 40.000 visites anuals i es fa ressò de la filosofia, projectes i activitats de l’entitat. Xarxes socials: l’entitat empra eines comunicatives 2.0, és a dir, xarxes socials d’Internet, que permeten la interacció amb les persones vinculades a l’entitat. Actualment, es compta amb perfil propi a Facebook, Twitter, Issuu, Youtube, Picassa, Pintterest i sindicació de continguts RSS. Notes de premsa: es compta amb una estratègia de difusió de notes de premsa al mitjans de comunicació locals i generals, que es tradueix en aparicions a ràdio, televisió i publicacions en paper i digitals. Conferències i assistència a congressos: es tracta tant d’una activitat com d’una estratègia de difusió dels projectes, tot donant-los a conèixer i garantint la presència de l’entitat en els espais de debat públic. Atenció al públic: Associació Hàbitats és a disposició de totes les persones oferint atenció presencial i telefònica per tal d’informar, assessorar i donar a conèixer tots els recursos existents.

p.40


Difusió del 15è aniversari La celebració del 15è aniversari del Projecte Rius ha comptat amb una campanya creativa que ha incorporat una sèrie de materials gràfics i digitals específics. A continuació es detallen les accions més destacades. Imatge gràfica especial amb motiu de l’aniverari, inclosa a tots els materials de difusió relacionats amb la celebració. Espai web específic (http://projecterius.org/15anys/) de l’aniversari on es presenta la celebració, l’entitat i el Projecte Rius, els patrocinadors i el conjunt d’activitats realizades. Material gràfic de cada fase i activitat destacada del projecte, com per exemple notícia, cartell, programa, recull fotogràfic o crònica. Vela commemorativa. Audiovisual commemoratiu del 15è aniversari del Projecte Rius i Associació Hàbitats. L’estrena va tenir lloc el 15 de novembre de 2012 a l’acte de cloenda del projecte. Edició especial de la revista Espiadimonis, número 24. Recull l’experiència de nombrosos grups i persones voluntàries que, de forma cronòlogica, repassen les principals fites del Projecte Rius. La publicació mostra la diversitat de grups participants i les diferents formes de vinculació amb el territori que el projecte ha propiciat.

Diferents materials gràfics editats amb motiu de la celebració

p.41


Rendició de comptes Davant la difícil situació que pateixen les entitats socials a Catalunya, Associació Hàbitats ha vist reduït el seu pressupost progressivament durant els últims 5 anys. L’any 2012 l’entitat ha gestionat un pressupost de 117.628,59 euros. A tall d’exemple, aquesta xifra representa gairebé una tercera part del pressupost de l’entitat l’any 2008, és a dir, just a l’inici de la crisi socioeconòmica (figura 3). Les despeses sumen 109.461,66 euros i engloben diverses partides: recursos humans, estructura, materials i comunicació (figura 1). Els recursos humans engloben les despeses de personal, és a dir, l’equip tècnic d’Associació Hàbitats, encarregat de desenvolupar els projectes de l’entitat. El concepte d’estructura inclou el lloguer de la seu social, alhora espai de treball de l’equip tècnic i espai d’emmagatzematge, i els serveis i materials fungibles, com ara els subministraments, materials d’oficina i altres despeses de gestió. El concepte de materials fa referència a totes els serveis i materials vinculades de forma exclusiva a algun dels projectes. Per últim, l’apartat de comunicació inclou tots els elements de l’àrea de comunicació que permeten la difusió de l’entitat i de la resta de projectes.

Recursos humans

Despeses 2012

Estructura

3%

Recursos humans

66.095,54

Estructura

24.253,70

Materials

15.606,93

Comunicació 3.505,49

Materials

14%

Comunicació

22%

61%

Figura 1. Distribució de les despeses per partides l’any 2012

TOTAL 109.461,66

Ingressos privats

Ingressos 2012 Ingressos privats

76.650,23

Ingressos públics

23.397,98

Ingressos propis

17.580,38

TOTAL 117.628,59

Resultat de l’exercici Ingressos

117.628,59

- Despeses

109.461,66

TOTAL 8.166,93 p.42

Ingressos públics

15%

Ingressos propis 20%

65%

Figura 2. Distribució de les fonts de finançament per origen l’any 2012


Els ingressos es poden classificar en tres categories. Els ingressos privats es corresponen a les subvencions atorgades per organismes privats i donacions particulars o d’empreses. Els ingressos públics estan formats per subvencions públiques i convenis amb ajuntaments i altres organismes públics. Els ingressos propis provenen de les aportacions dels socis i sòcies de l’entitat i de la prestació de serveis. La progressiva retallada en recursos públics, així com la manca d’inversió del sector privat i les dificultats per accedir-hi (figura 4), han obligat a l’entitat a reduir totes les seves partides de despesa durant els últims anys per tal d’ajustar-se als ingressos obtinguts. Fruit dels esforços de contenció de les despeses i de l’obertura d’un Expedient de Regulació de l’Ocupació que ha afectat el conjunt de l’equip tècnic, l’any 2012 s’ha produït un romanent de 8.166,93 euros, que es destinarà a reserves per tal de fer front a possibles contingències, donada la incertesa econòmica i les dificultats per establir un pressupost per l’any vinent. Els horitzons per als propers anys no auguren una recuperació de la situació econòmica, cosa que posa en perill la supervivència de moltes entitats dels tercer sector i, en conseqüència, la desarticulació del teixit associatiu i de la tasca filantròpica de les entitats.

350.000

Ingressos Despeses

300.000 250.000 200.000

Despeses

150.000

Ingressos

100.000 50.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Figura 3. Evolució dels ingressos i les despeses de 2008 a 2012

Ingressos privats

200.000

Ingressos públics Ingressos propis

150.000 Fons propis

100.000

Fons públics Fons privats

50.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Figura 4. Evolució dels ingressos de 2008 a 2012 segons l’origen

p.43


Reptes 2013 Associació Hàbitats segueix treballant amb la voluntat d’incorporar el major nombre de persones i col·lectius en la conservació del medi i, especialment, dels espais fluvials per tal de construir una societat més compromesa i cohesionada. Per fer-ho, entitat es fixa el reptes següents: L’estratègia fonamental per als propers anys és el desenvolupament del voluntariat en família, oferint activitats, materials, procediments i eines cada cop més adaptades a les necessitats de les famílies. L’entitat compta amb diverses fonts de finançament per implementar aquest projecte durant els propers anys. Associació Hàbitats està treballant per adaptar la metodologia i activitats del Projecte Rius a persones amb mobilitat reduïda o amb algun grau de discapacitat, ja sigui física, psíquica o sensorial, centrant-nos especialment en els joves de l’àmbit d’educació especial. Aquest, però, és un projecte que requereix suport econòmic i tècnic específic i en el moment de redacció d’aquesta memòria, no ha reunit el finançament necessari. Paral·lelament al voluntariat en família, l’entitat aposta per consolidar l’àrea de les adopcions d’espais fluvials a través de projectes de custòdia del territori i altres eines que permetin gestionar de forma més efectiva i regulada la col·laboració dels diferents agents que intervenen en aquests processos. Associació Hàbitats és una entitat pionera a Catalunya en l’aplicació de la custòdia del territori i en la signatura d’acords jurídicament registrats. No obstant, un dels elements claus per seguir avançant és l’elaboració dels plans de gestió per cadascun dels espais en adopció. Els plans de gestió marcaran l’agenda dels propers anys, establint les actuacions i estratègies idònies en cada espai. L’entitat ha sol·licitat diverses ajudes per tal de reforçar aquesta àrea i dur a terme les accions previstes. Cada cop és més necessari cercar sinergies amb altres entitats i treballar en aliances per tal de maximitzar els recursos i l’impacte de les actuacions i assolir reptes comuns. Aquest és un procés lent i complex, basat en la confiança i el coneixement mutu. Per aquest motiu, Associació Hàbitats explora diverses vies d’actuació per dur a terme iniciatives conjuntes amb altres entitats que permetin avançar en els projectes plantejats i albirar noves iniciatives. Amb tot, Associació Hàbitats es posiciona com una entitat social que a través de l’educació i la participació vetlla per la conservació del medi. En aquest sentit, se seguirà difonent el Projecte Educatiu i el catàleg d’activitats associades per tal d’arribar al màxim de col·lectius. Alhora, l’entitat continuarà realitzat esforços per tal de afavorir el treball conjunt amb el sector empresarial, possibilitant la participació de les empreses al projectes de l’entitat, ja sigui aportant voluntariat, o mitjançant patrocinis i donacions.

p.44


Agraïments El treball d’Associació Hàbitats no seria possible sense el suport dels socis i sòcies, els voluntaris i voluntàries que integren l’entitat. El seu compromís amb el medi és l’energia que mou l’entitat, les idees, les iniciatives i les accions. De la mateixa manera, Associació Hàbitats agraeix encaridament la tasca d’organitzacions públiques i privades que han col·laborat amb l’entitat al llarg de 2012 i que no defalleixen en el seu propòsit de construir una societat més cohesionada i compromesa amb el medi, amb el territori i amb les persones. A totes tots i totes: moltes gràcies.

p.45


memòria 2012 15 anys de compromís social i ambiental

Profile for Associació Hàbitats

Memòria anual d'Associació Hàbitats 2012  

Mèmoria anual d'Associació Hàbitats de l'any 2012. Inclou informació sobre l'organització i els òrgans de govern, els principals projectes,...

Memòria anual d'Associació Hàbitats 2012  

Mèmoria anual d'Associació Hàbitats de l'any 2012. Inclou informació sobre l'organització i els òrgans de govern, els principals projectes,...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded