Page 1

‫ددۆﺳ‪‬ﯽ ﭘﺎﮐﺘﺎوی‬ ‫ڕڕهﮔﻪزی ل‪١٢-١١-١٠-٩‬‬

‫ﻟﻪ ﺑﻪرازﯾﻞ‬ ‫وﻧﺒﻮوه ل‪١٩‬‬

‫ﺗـﺎ زﯾـﺎﺗـﺮ ﺑـﺰاﻧـﯿـﺖ‬

‫‪www.asiacell.com‬‬

‫ﺳﺎ‪‬ﯽ ﺷﻪﺷﻪم ژﻣﺎره )‪ (٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪ ٢٠٠٩/٤/٨‬ﻧﺮﺧﯽ )‪ (٥٠٠‬دﯾﻨﺎر‬

‫‪6th Year Number: 947 Wed. 8 / 4 / 2009‬‬

‫‪Dengubas.net‬‬

‫)‪ (٣٦٣٣٠٧‬ﻋﻪرهب ھ‪‬ﻨﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‪ (٨٠) ،‬ھﻪزار ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﻛﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﻋﻪرهب‪ (١٢٠٣١٦٤) ،‬دۆﻧﻢ زهوی داﮔﯿﺮﻛﺮاوه‬

‫ﺋﻪﻣ‪‬ۆ دادﮔﺎﯾﯿﻜﺮدﻧﯽ )ﭘﺎﻛﺘﺎوی ڕهﮔﻪزی( دهﺳﺘﭙ‪‬ﺪهﻛﺎت و )‪ (٩‬ﺗﯚﻣﻪﺗﺒﺎر دهﺑﺮ‪‬ﻨﻪ دادﮔﺎ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ﺗﺎﯾﺒﻪت‬

‫ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪﻛﯽ ﻧﺰﯾﻚ ﻟﻪ دادﮔــﺎی ﺑﺎ‪‬ی‬ ‫ﺗﺎواﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﻪ ﺋﺎﺳﯚی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ؛‬ ‫»ﺋﻪﻣ‪‬ۆ دادﮔﺎﻛﻪ ﺑﻪﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯽ دادوهر‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺑﻪﺳﺮه‪ ،‬دهﺳﺘﺪهﻛﺎت ﺑﻪ ﭘﺮۆﺳﻪی‬ ‫دادﮔﺎﯾﯿﻜﺮدﻧﯽ ﺗﯚﻣﻪﺗﺒﺎراﻧﯽ ﻛﻪﯾﺴﯽ ﭘﺎﻛﺘﺎوی‬ ‫ڕهﮔﻪزی ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا«‪ .‬ﺋﺎﺷﻜﺮاﺷﯿﻜﺮد ﻛﻪ‬ ‫ﺗﯚﻣﻪﺗﺒﺎرهﻛﺎن )‪ (٩‬ﻛﻪﺳﻦ و ﭼﻮارﯾﺎن‬ ‫ﻟﻪﻛﺎﺗﯽ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎدا ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ﺑــﻮون‪) :‬ھﺎﺷﻢ ﺣﻪﺳﻪن ﻣﻪﺟﯿﺪی ﺑﺮای‬ ‫ﻋﻪﻟﯽ ﻛﯿﻤﯿﺎوی ﻛﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٩١‬ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻮوه‪ ،‬ﻣﻪﺣﻤﻮد ﻓﯿﺰی ھﺰاع ‪-١٩٩٥‬‬ ‫‪ ١٩٩٦‬و ﺋﻪﯾﺎد ﻓﺘﻪﯾﺢ ﺧﻪﻟﯿﻔﻪ ﺋﻪﻟﺮاوی‬ ‫‪ ١٩٩٨ -١٩٩٦‬و ﻗﻪﯾﺲ ﻋﻪﺑﺪوﻟ‪‬هزاق‬ ‫‪ ٢٠٠٢ -٢٠٠١‬ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻮون(‪.‬‬ ‫ڕووﻧﯿﺸﯿﻜﺮدهوه ﻛﻪ ﺗﯚﻣﻪﺗﺒﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﻪ )ﻣﺤﻪﻣﻪد زﻣﺎم ﻋﻪﺑﺪوﻟ‪‬هزاق‬ ‫ﻛﻪ وهزﯾﺮی ﻧﺎوﺧﯚ ﺑﻮوه‪ ،‬ﻟﻪﮔﻪڵ ھﻪرﯾﻪك‬ ‫ﻟﻪ ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺣﺴــــــــ‪‬ﻦ ﺧﺰهﯾﺮ و ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﺢ ﻣﻮﺗ‪‬ـــــــــــﻪگ و ﺳﻪﻋﺪون ﺷﺎﻛﺮ و‬ ‫ﻣﺰﺑﺎن ﺧﺰر ﻣﻪﺟﯿﺪ(‪.‬‬ ‫ﺳــﻪرﭼــﺎوهﻛــﻪ ﺋــﻪوهﺷــﯽ ﺑــﯚ ﺋﺎﺳﯚ‬ ‫ﺋــﺎﺷــﻜــﺮاﻛــﺮد ﻛــﻪ )‪ (٧٠‬ﻛـــﻪس وهﻛــﻮ‬ ‫ﺳﻜﺎ‪‬ﻛﺎر ﻟﻪم ﻛﻪﯾﺴﻪدا ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮاون و‬ ‫ﺋﻪﻣ‪‬ۆش )‪ (١٦‬ﻛﻪﺳﯿﺎن دهﭼﻨﻪ دادﮔﺎ‬ ‫و »دواﺗﺮﯾﺶ دادﮔــﺎ ﺧﯚی ﺑ‪‬ﯾﺎر دهدات‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺳﻜــﺎ‪‬ﻛﺎرهﻛﺎن ﺑﯚ‬ ‫داﻧﯿﺸﺘﻨﻪﻛﺎﻧﯽ دادﮔﺎﯾﯿﻜﺮدن«‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی ﺋﻪو ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﺎﻧﻪی ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫ﻛﻪ دهﺳﺖ ﺋﺎﺳﯚ ﻛﻪوﺗﻮون‪ ،‬ﻟﻪﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی‬

‫ﭘﺎﻛﺘﺎوی ڕهﮔﻪزﯾﺪا ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك‪ (٣٦٣٣٠٧) ،‬ﻋﻪرهب ﻟﻪ ﻧﺎوهڕاﺳﺖ‬ ‫و ﺑﺎﺷﻮورهوه ھ‪‬ﻨﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫)ﻋﻪرهﺑﯽ ھﺎورده( ﻧﺎﺳﺮاون‪(٤٢٣٨٦) ،‬‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺗﻮرﻛﻤﺎن و )‪ (٣٨١٤٧‬ﻛﻮردﯾﺶ‬ ‫ﻟﻪژ‪‬ﺮ ﻧﺎوی )ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﻮﻣﯿﻪ(دا ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﻪی‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﺎن ﻛﺮاوهﺗﻪ ﻋــﻪرهب‪ ،‬ھﻪروهھﺎ‬ ‫)‪ (١٢٠٣١٦٤‬دۆﻧﻢ زهوﯾﯽ ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯿﯽ ﺋﻪو‬ ‫دوو ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪﯾﻪش داﮔﯿﺮﻛﺮاوه‪) .‬ﺑ‪‬واﻧﻪ‬ ‫وﺗﺎر‪‬ﻜﯽ ﻋﺎرف ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﻟﻪ ﻻﭘﻪڕه ‪٣‬دا(‪.‬‬ ‫ھﻪﻣﺎن ﺳﻪرﭼﺎوه ﺋﻪوهی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺋﻪم ﻛﻪﯾﺴﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ژﻣﺎرهﯾﻪك ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮﻛﯿﯿﻪﻛﺎن ﺑﻪڕ‪‬ﻨﻤﺎﯾﯽ و ھﺎوﻛﺎرﯾﯽ‬ ‫د‪.‬ﺑﻪرھﻪم ﺳﺎ‪‬ﺢ ﻛﺎری ﻟﻪﺳﻪر ﻛﺮاوه و‬ ‫ﺋﻪرﻛﯽ ﻣﺎﻧﻪوه و ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﺷﺎھﯿﺪ‬ ‫و ﺳﻜﺎ‪‬ﻛﺎرهﻛﺎﻧﯿﺶ ﻟــﻪﻻﯾــﻪن ﺋــﻪوهوه‬ ‫ﮔﯿﺮاوهﺗﻪ ﺋﻪﺳﺘﯚ‪.‬‬ ‫ھـــﻪر ﺑــﻪﭘــ‪‬ــﯽ ﺑــﻪ‪‬ــﮕــﻪﻧــﺎﻣــﻪﻛــﺎن‪،‬‬ ‫ﺳﻪرﻛﯚﻣﺎری ﭘ‪‬ﺸﻮوﺗﺮی ﻋﯿﺮاق )ﺋﻪﺣﻤﻪد‬ ‫ﺣــﻪﺳــﻪن ﺑــﻪﻛــﺮ( ﻟــﻪﺳــﺎ‪‬ــﯽ ‪١٩٦٩‬وه‬ ‫ھــﻪﻧــﮕــﺎوهﻛــﺎﻧــﯽ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﭘــﺎﻛــﺘــﺎوی‬ ‫ڕهﮔﻪزﯾﯽ دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮدووه و ﻟﻪﺳﻪردهﻣﯽ‬ ‫ﺳﻪدام ﺣﺴ‪‬ﻨﯿﺸﺪا ھﻪ‪‬ﻤﻪﺗﻪﻛﻪ ﭼ‪‬ﺗﺮ و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﻚ ﻛﺮاوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﻛﺎن ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪوهش دهﻛﻪن‬ ‫ﻛﻪ ھﺎو‪‬ﺗﯿﯿﻪ ﻣﯿﺴﺮﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ داﻧﯿﺸﺘﻮوی‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﺑﻪﺷﺪاری ﭘﺮۆﺳﻪی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺎن ﻛــﺮدووه ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫ﻟﻪﻛﺎﺗﯽ ﺷﻪڕی ﻋﯿﺮاق ‪ -‬ﺋ‪‬ﺮاﻧﺪا‪) .‬ﺑ‪‬واﻧﻪ‬ ‫ﻻﭘﻪڕهﻛﺎﻧﯽ ‪٩‬و ‪١٠‬و ‪١١‬و ‪ ،١٢‬دۆﺳﯿﻪی‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺋﺎﺳﯚ ﻟﻪو ﺑﺎرهﯾﻪوه(‪.‬‬

‫ﻟﻪدﯾﺪاری ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎر و ﺳﻪرۆﻛﯽ ھﻪر‪‬ﻤﺪا‬

‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎی ﺑﯚ ﭼﺎرهﺳﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪ و ﻧﺎﻛﯚﻛﯿﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﯿﺮاق دهرﺑ‪‬ی‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ﺗﺎﯾﺒﻪت‬

‫ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﻪی ﺳﻪرداﻧﻪﻛﻪﯾﺪا ﺑﯚ ﻋﯿﺮاق‪،‬‬ ‫دو‪‬ﻨ‪ ‬ﺑﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ﺑﻪﺟﯿﺎ ﻟﻪﮔﻪڵ ھﻪرﯾﻪك ﻟﻪ ﻣﺎم ﺟﻪﻻل‬

‫ڕﯾﮑﻼم‬

‫ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎری ﻋﯿﺮاق و ﻣﻪﺳﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻛﯚﺑﯚوه‪.‬‬ ‫دﻛﺘﯚر ﺑﻪرھﻪم ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺳﺎ‪‬ﺢ ﺟ‪‬ﮕﺮی‬ ‫ﺳﻪرۆك وهزﯾﺮاﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﻛﻪ ﺋﺎﻣﺎدهی دﯾﺪارهﻛﺎن‬ ‫ﺑﻮو‪ ،‬ﺑﻪ ﺋﺎﺳﯚی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‪» :‬ﻟﻪ دﯾﺪارهﻛﺎﻧﺪا‬

‫ﺳﻪرۆك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﯚ ﭘﺮۆﺳﻪی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﯿﺮاق و ھ‪‬ﺰه ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ و‪‬ت‬ ‫و ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﭼﺎرهﺳﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺎون‬ ‫دهرﺑ‪‬ی و ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺘﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎی ﻟﻪوﺑﺎرهﯾﻪوه‬ ‫ﺗﻪﺋﻜﯿﺪ ﻛﺮدهوه‪ ،‬دﻛﺘﯚر ﺑﻪرھﻪم ﻟﻪ در‪‬ﮋهی‬

‫ﺳـﺎﻣـﺎﻧــﻪ ﺳـﺮوﺷـﺘـﯿـﯿــﻪﻛـــﺎن‪،‬‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ﻛﯚدهﻛﺎﺗﻪوه‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺑﻪ ھﺎوﻛﺎرﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻛﯚﻧﻔﺮاﺳ‪ ‬ﻓﯿﺪرا‪‬ﯽ‬ ‫و ﺳــﺎﻣــﺎﻧــﻪ ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋــﯿــﺮاق ﻟﻪ‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ دهﺳﺘﯿﭙ‪‬ﻜﺮد و ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫و ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪ ﻛﯚﻧﻔﺮاﻧﺴ‪‬ﻜﯽ ﮔﺮﻧﮓ و‬ ‫ﭘ‪‬ﺑﺎﯾﻪﺧﯽ دهزاﻧﻦ‪.‬‬ ‫ﻋﻪدﻧﺎن ﻣﻮﻓﺘﯽ‪ ،‬ﺳﻪرۆﻛﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﯚ ﺋﺎﺳﯚ وﺗــﯽ‪» :‬ھﻪﻣﻮو ﺋﻪو‬

‫ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾﺎﻧﻪی دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻨﻪﻣﺎﯾﻪﻛﯽ‬ ‫دهﺳــﺘــﻮوری دهﺑــ‪‬ــﺖ و ﺋــﻪﮔــﻪر ھــﻪر ﻟ‪‬ﻚ‬ ‫ﻧﻪﮔﻪﯾﺸـــــﺘﻨ‪‬ﻜﯿﺶ ھـــــــــــﻪﺑ‪ ‬ﺑـــــــــﯚ‬ ‫دهﺳﺘﻮور دهﮔﻪڕ‪‬ﯿﻨﻪوه«‪.‬‬ ‫دﯾﻨﺪار ز‪‬ﺒﺎری‪ ،‬ڕ‪‬ﻜﺨﻪری ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻢ ﻟﻪ )‪ (UN‬ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪوهﻛﺮد »ﺋﻪو‬ ‫ڕاﺳﭙﺎرداﻧﻪی ﻟﻪو ﻛﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﻪ دهردهﭼ‪‬ﺖ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪ ڕاﺳﭙﺎردهﻛﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎﻣﯽ و ﻻﯾﻪﻧﻪ‬ ‫‪ ...‬ل‪٥‬‬ ‫ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎن«‬

‫ﻋـﻪﻻوی‪ :‬ﺑـﺎوهڕی ﺑـﺎﯾـﺪن‬ ‫ﺑـﯚ داﺑـﻪﺷـﻜـﺮدﻧـﯽ ﻋـﯿـﺮاق ﮔـــﯚڕاوه‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺋﻪﯾﺎد ﻋﻪﻻوی ﺳﻪرۆك وهزﯾﺮاﻧﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮوﺗﺮی‬ ‫ﻋﯿﺮاق ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺟﯚزﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪﻧﯽ ﺟ‪‬ﮕﺮی‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﯿﺮوڕای ﻟﻪﺳﻪر داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﮔــﯚڕاوه و ﻣﻦ ﻟــﻪڕووی ﻣﻪﺑﺪهﺋﻪوه‬ ‫ﺑﻪﺗﻪواوی دژی ﺑﯿﺮۆﻛﻪی داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﻪﻟ‪‬ﺪواﻧ‪‬ﻜﺪا ﺑﯚ ڕۆژﻧــﺎﻣــﻪی »اﻟﺒﯿﻨﻪ‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪه«‪ ،‬ﻋﻪﻻوی داﻧﯽ ﺑﻪوهﺷﺪا ﻧﺎ ﻛﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﯽ‪١٩٦٩‬هوهﺋﺎڕاﺳﺘﻪﯾﻪﻛﯽﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯿﯿﺎن‬

‫ھﻪﺑﻮوه و ﻟﻪو ﻛﺎﺗﻪﺷﻪوه »ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوﯾﻨﻪﺗﻪ‬ ‫ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﯿﻪی ﻛﻪ ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮرد ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮازی‬ ‫ﺳﻪرﺑﺎزی ﭼﺎرهﺳﻪر ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ﺳــــﻪﺑــــﺎرهت ﺑـــﻪ ڕ‪‬ــﻜــﻜــﻪوﺗــﻨــﯽ‬ ‫ﺟﻪزاﺋﯿﺮﯾﺶ‪ ،‬ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛ »ﺋﻪو ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻨﻪ‬ ‫زﯾﺎﻧﯽ زۆری ﺑﻪ ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺎﻧﯽ زۆرﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی‬ ‫ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﻋﻪرهﺑﯽ ﮔﻪﯾﺎﻧﺪوهو ﺗﻪﻋﺒﯿﺮی‬ ‫ﻟﻪ ﺑ‪‬وا و ﻗﻪﻧﺎﻋﻪﺗﯽ ﺷﻪﻗﺎﻣﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ و‬ ‫‪...‬ل‪٤‬‬ ‫ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﺶ ﻧﻪﻛﺮدووه«‪.‬‬

‫ﻟــ‪‬ــﺪواﻧــﻪﻛــﻪﯾــﺪا ﺑــﯚ ﺋــﺎﺳــﯚ‪ ،‬وﺗﯿﺸﯽ‪:‬‬ ‫»دﯾﺪاری ﺳﻪرۆك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻢ ﭘﻪﯾﺎﻣ‪‬ﻜﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﻪﺧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن و‬ ‫ﺳﻪﻧﮕﯽ ﻛﻮرد ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا«‪.‬‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮﯾﺶ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻪ‬ ‫ﻛﯚﻧﮕﺮهﯾﻪﻛﯽ ڕۆژﻧﺎﻣﻪواﻧﯽ ھﺎوﺑﻪﺷﺪا‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﻧﻮری ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ‪ ،‬ﺟﻪﺧﺘﯽ ﻛﺮدهوه‬ ‫ﻟﻪﺳـــﻪر ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺑــﻪﺷــﺪارﯾــﻜــﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺟﻪم ﻋﯿـــــــــــــﺮاﻗﯿـــــــــــﯿﻪﻛﺎن‬ ‫ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪت و ھ‪‬ﺰه ﺋﻪﻣﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﺪا‪.‬‬ ‫ھﻪروهھﺎ ﭘﺎﺑﻪﻧﺪﺑﻮوﻧﯽ و‪‬ﺗﻪﻛﻪﺷﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺸﺘﻪی دﯾــﺎرﯾــﻜــﺮاوی ھ‪‬ﺰهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاق دووﭘــﺎﺗــﻜــﺮدهوه و‬ ‫ﺑﻪوھﯚﯾﻪﺷﻪوه ﺑــﺎوهری ﺧﯚی ﻧﯿﺸﺎﻧﺪا‬ ‫ﻛــــــــــــﻪ ‪ ١٨‬ﻣﺎﻧﮕﯽ داھﺎﺗﻮو ﺑﯚ ﻋﯿﺮاق‬ ‫دژوار دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮﯾﺶ ﻟﻪ ﺑﻨﻜﻪی ﺳﻪرﺑﺎزی‬ ‫ﭬﯿﻜﺘﯚری ﻟﻪﮔﻪڵ ﺳﻪرﺑﺎزاﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎدا‬ ‫ﻛﯚﺑﯚوه و ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ‪» :‬ﻛﺎﺗﯽ ﺋﻪوه ھﺎﺗﻮوه‬ ‫ﺳﻪروهری ﺑﯚ ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪﻛﺎن ﺑﮕ‪‬ﯾﻨﻪوه‪،‬‬ ‫ﺋﻪوان ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑﻪوهﯾﻪ ﻛﺎروﺑﺎری و‪‬ت‬ ‫ﺑﮕﺮﻧﻪ دهﺳﺖ«‪.‬‬

‫ﺑﺎرهﮔﺎی‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ و‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن داﮔﯿﺮﻛﺮا‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‬

‫دوای ﺋــﻪوهی ﻟﻪ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ھﻪﻓﺘﻪی‬ ‫ڕاﺑﺮدوودا ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‪‬ﺗـــﯽ ﻣــﯚ‪‬ــﺪاﻓــﯿــﺎ ﺋــﻪﻧــﺠــﺎﻣــﺪرا و‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﻮوه ﻣﺎﯾﻪی ﻧﺎڕهزاﯾﯽ‬ ‫زۆری ﻻی ﺑﻪرھﻪ‪‬ﺴﺘﻜﺎرهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﯿﻮﻋﯿﻪت دروﺳــﺘــﻜــﺮد‪ ،‬دو‪‬ــﻨــ‪‬‬ ‫ﺑﻪرھﻪ‪‬ﺴﺘﻜﺎرهﻛﺎن ﭼﻮوﻧﻪﻧﺎو ﺑﺎرهﮔﺎی‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ و ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪو‬ ‫و‪‬ﺗﻪوه ﻟﻪ ﺷﯿﺴﯿﻨﺎو‪.‬‬ ‫ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺳﻪرﭼﺎوهﻛﺎﻧﯽ ھﻪواڵ‬ ‫ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪهران ڕهﺧﻨﻪی زۆرﯾﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪﻛﺎﻧﯽ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎن ھﻪﺑﻮوه‬ ‫ھﻪرﭼﻪﻧﺪه ﭘﯚﻟﯿﺲ ھﻪو‪‬ﯿﺪا ﻟﻪ ڕ‪‬ﮕﻪی‬ ‫ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑﯚﻣﺒﯽ ﻓﺮﻣ‪‬ﺴﻚ ڕ‪‬ﮋ‬ ‫و ﺋــﺎوهوه ﺑــ‪‬وه ﺑﻪﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪهران‬ ‫ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪهران ﺑﺎرهﮔﺎی‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯿﺎن داﮔﯿﺮﻛﺮد و‬ ‫ﺑﺎرهﮔﺎﻛﻪﯾﺎن ﺑﻪﺗﻪواوهﺗﯽ ﺳﻮوﺗﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ھــﻪ‪‬ــﺒــﮋاردﻧــﻪﻛــﺎﻧــﯽ ﺋــﻪم‬ ‫دواﯾﯿﻪدا ﺣﺰﺑﯽ ﺷﯿﻮﻋﯽ ﻣﻮ‪‬ﺪاﭬﯽ‬ ‫ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻨ‪‬ﻜﯽ ﮔﻪورهی ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎ‬ ‫و زۆرﯾﻨﻪی ﻛﻮرﺳﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺴﯚﮔﻪر ﻛﺮد‪.‬‬

‫* "ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﮔﯚرﺑﺎﭼﯚڤ و‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎش ﺑﻪدهردی ﺳﯚﭬﯿﻪت دهﺑﺎت"‬ ‫‪www.asiacell.com‬‬

‫دۆﺳ‪‬‬

‫‪١٢ - ٩‬‬

‫ﺋﺎﺳﯚی ﺑﺎزاڕ‬

‫‪١٦ - ١٣‬‬

‫وهرزش‬

‫‪...‬ل‪٦‬‬ ‫‪١٩ - ١٨‬‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫دهرﭼﻮواﻧﯽ ﭘﻪروهرده و ﭘﻪروهردهی ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ دادهﻣﻪزر‪‬ﻨﺪر‪‬ﻦ‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ – ﺑﯚﺗﺎن ﺷ‪‬ﺮواﻧﯽ‬

‫وهزارهﺗﯽ ﭘﻪروهردهی ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪر‪‬ﻤﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑ‪‬ﯾﺎری داﻣﻪزراﻧﯽ دهرﭼﻮواﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺟﻪم ﺑﻪﺷﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻟ‪‬ﮋی ﭘﻪروهرده و‬ ‫ﭘــﻪروهردهی ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ دهدات و داواﯾﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﺪهﻛﺎت ﺳــﻪرداﻧــﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﭘﻪروهردهﻛﺎن و ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﭘﻪروهرده‬ ‫ﮔﺸﺘﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ﺑﻜﻪن‬ ‫ﺑﻪﻣﻪﺑﻪﺳﺘـــــــــﯽ داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯿــــــــــﺎن‬ ‫ﺑﻪﭘﯿﺸﻪی ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺎزم ﻛﯚﯾﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫وهزارهﺗــــﯽ ﭘــــﻪروهرده ﻟــﻪ ﻟ‪‬ﺪواﻧ‪‬ﻜﺪا‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛ »وهزارهﺗــﯽ ﭘــﻪروهرده داوا‬ ‫ﻟﻪﺳﻪرﺟﻪم دهرﭼــﻮواﻧــﯽ ﻛﯚﻟ‪‬ﮋهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘـــﻪروهرده و ﭘـــﻪروهردهی ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ و‬ ‫ﺑﻪﺷﻪﻛﺎﻧﯽ )ﺑــﯿــﺮﻛــﺎری( و)ﻓــﯿــﺰﯾــﺎ( و‬ ‫)ﻛﯿﻤﯿﺎ(و )زﯾﻨﺪهوهرزاﻧﯽ( و )زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی(‪ ،‬ﻟﻪھﻪردوو ﻛﯚﻟﯿﮋی زاﻧﺴﺖ‬ ‫و زﻣــﺎن ﺳــﻪر ﺑﻪ زاﻧﻜﯚﻛﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻤﯽ‬ ‫ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن دهﻛــــﺎت ﺑــﻪﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺘــﯽ‬ ‫داﻣﻪزراﻧﺪن ﺳﻪرداﻧﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯿﯿﻪك‬ ‫اﻧﯽ ﭘﻪروهرده و ﭘﻪروهرده ﮔﺸﺘﯿﯿﻪﻛﺎن‬ ‫ﺑﻜﻪن ﻟﻪﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا‪.‬‬

‫ﺧﺆﭘﺘﺸﺎﻧﺪاﻧ‪‬ﮑﯽ دهرﭼﻮاﻧﯽ ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎی ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎن ﺑﻪﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯿﺎن‬

‫ﻛﺎرهﺑﺎ دهﻛﺮ‪‬ﺘـﻪ )‪ (١٤‬ﺳﻪﻋﺎت‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ – ﺑﯚﺗﺎن ﺷ‪‬ﺮواﻧﯽ‬

‫ﭘ‪‬ﺸﺒﯿﻨﯽ دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﺳ‪ ‬ﻣﺎﻧﮕﯽ داھﺎﺗﻮودا‬ ‫ﻛﺎرهﺑﺎی زﯾﺎﺗﺮ ﺑﺪر‪‬ﺘﻪ ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎن‪ ،‬ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪك‬ ‫ﻟﻪ وهزارهﺗﯽ ﻛﺎرهﺑﺎ ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾﺪهﻛﺎت ﺑ‪‬ی ﺋﻪو‬ ‫زﯾﺎدﻛﺮدﻧﻪ دهﮔﺎﺗﻪ ﻧﺰﯾﻜﻪی )‪ (١٤‬ﺳﻪﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪك ﻟﻪ وهزارهﺗـــﯽ ﻛﺎرهﺑﺎی‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ﺑــﻪ ﺋــﺎﺳــﯚی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺒﯿﻨﯽ دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﺳ‪ ‬ﻣﺎﻧﮕﯽ داھﺎﺗﻮودا‬ ‫ﻛﺎرهﺑﺎ زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻪ ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎن ﺑﺪر‪‬ﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﺎﺗﻪ‬ ‫ﻧﺰﯾﻜﯽ )‪ (١٤‬ﺳﻪﻋﺎت ﮔﻪر ﯾﻪﻛﻪی ﯾﻪﻛﻪﻣﯽ‬ ‫و‪‬ﺴﺘﮕﻪی ﭼﻪﻣﭽﻪﻣﺎڵ ﺑﻜﻪو‪‬ﺘﻪﻛﺎر‪.‬‬ ‫ھﻪروهھﺎ ﻟﻪ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ وهزارهﺗــﯽ‬ ‫ﻛــﺎرهﺑــﺎدا ھــﺎﺗــﻮوه‪ :‬ﻟــﻪ ﻣـــﺎوهی ﻣﺎﻧﮕﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫)‪ ١‬و ‪٢‬و ‪( ٣‬ی ﺋﻪﻣﺴﺎ‪‬ﺪا ﺗ‪‬ﻜ‪‬ای ﻛﺎرهﺑﺎی‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﮫﺎﺗﻮو ﻟــﻪ ﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻜﺪا ﻟــﻪ و‪‬ﺴﺘﮕﻪی‬ ‫ﻛﺎرهﺑﺎی ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮوه ﻟــﻪ)‪(٤١٩,٤٧‬‬ ‫ﻣ‪‬ﮕﺎوات ﻛﺎرهﺑﺎ ﺑﻮوه‪ ،‬ﻟﻪ ﻛﺎﺗ‪‬ﻜﺪا ﻛﺎرهﺑﺎی‬ ‫ھــﻪردوو و‪‬ﺴﺘﮕﻪی دوﻛــﺎن و دهرﺑﻪﻧﺪﯾﺨﺎن‬

‫ﻓﯚﺗﯚ؛ ﻣﺤﻪﻣﻪد ﺣﯿﮑﻤﻪت‬

‫ھﺎوﻛﺎری وهزارهﺗﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ‪ ‬دهﻛﺮ‪‬ﺖ‬

‫ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮوه ﻟﻪ )‪ (٢١,٣٢‬ﻣ‪‬ﮕﺎوات و ھﺎﺗﻮوی‬ ‫ﻋﯿﺮاق )‪ (١١٩,٦٦‬ﻣ‪‬ﮕﺎوات و ھﺎﺗﻮوی ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫)‪ (١٤٠,٦٧‬ﻣ‪‬ﮕﺎوات و ھﺎﺗﻮوی ﺋــ‪‬ﺮاﻧﯿﺶ‬ ‫)‪ (٩,٢٦‬ﻣ‪‬ﮕﺎوات ﻛﺎرهﺑﺎ ﺑﻮوه‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﻛﻪدا ﺋﺎﻣﺎژه ﺑــﻪوهﻛــﺮاوه‬ ‫ﺗ‪‬ﻜ‪‬ای ﺳﻪﻋﺎﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﺎرهﺑﺎ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻜﺪا ﻟﻪ‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ )‪ ،(٩,٥٠‬ﻟﻪ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ )‪ (٩,١٩‬و ﻟﻪ‬ ‫دھﯚك )‪ (٦,٥١‬ﺳﻪﻋﺎت ﻛﺎرهﺑﺎ ﺑﻮوه‪.‬‬ ‫وا ﭼﺎوهروان دهﻛﺮێ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﮕﻪﻛﺎﻧﯽ) ‪٥ ، ٤‬‬ ‫‪ (٦ ،‬ی ﺋﻪﻣﺴﺎ‪‬ﺪا ژﻣﺎرهی ﻛﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮهﻛﺎﻧﯽ ﻛﺎرهﺑﺎ‬ ‫ﻟﻪ ھﻪردوو ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ھﻪوﻟ‪‬ﺮ و ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ڕوو‬ ‫ﻟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﻟﻪﺑﻪرﻛﻪﻣﺒﻮوﻧﻪوهی داﺧﻮازی‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎن ﺑﯚ ﻛﺎرهﺑﺎ ﺑﻪ ھﯚی ﻛﻪم ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺮه ﻛﺎرهﺑﺎﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ وهك ھﯿﺘﻪرو ﺳﭙﻠﯿﺖ‬ ‫و ﺑﯚﯾﻠﻪری ﺋﺎو ﮔﻪرﻣﻜﺮدن‪ ،‬ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮهوه‬ ‫ﯾﻪﻛﻪﻛﺎﻧﯽ ﯾﻪﻛﻪم و دووهﻣﯽ و‪‬ﺴﺘﮕﻪی )‪(٧٥٠‬‬ ‫ﻣ‪‬ﮕﺎواﺗﯽ ﻛﺎرهﺑﺎی ﭼﻪﻣﭽﻪﻣﺎڵ ﺗﻪواو دهﺑ‪‬ﺖ و‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘﻪ ھﯚی زﯾﺎدﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻛﺎرهﺑﺎ‬ ‫ﻟﻪ ﻧﺎوﺧﯚی ھﻪر‪‬ﻤﺪا‪.‬‬

‫ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ھﯚ‪‬ﻪﻧﺪا )‪ (٢٥‬زهﻣﺎﻟﻪی ڕاھ‪‬ﻨﺎﻧﯿﺎن ﺑﯚ‬ ‫ھﻪ‪‬ﮕﺮاﻧﯽ ﺑ‪‬واﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎﺳﺘﻪر و دﮐﺘﯚرای‬ ‫زاﻧﻜﯚﻛﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن داﺑﯿﻦ‬ ‫دهﻛﺎت و ڕ‪‬ﻜﺨﺮاو‪‬ﻜﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯿﺶ ﺳﻪد‬ ‫ﺗــﯚن ﻛﺘ‪‬ﺐ دﯾـــﺎری دهداﺗـــﻪ وهزارهﺗـــﯽ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﯽ ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوهﯾﺪا ﻟﻪﮔﻪڵ دﮐﺘﯚر‬ ‫ﺋﯿﺪرﯾﺲ ھﺎدی ﺳﺎ‪‬ﺢ‪ ،‬وهزﯾﺮی ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ‬ ‫ﺑــﺎ‪‬و ﺗﻮ‪‬ﮋﯾﻨﻪوی زاﻧﺴﺘﯽ‪ ،‬د‪ .‬ﺳﻪ‪‬ح‬ ‫ﺧﯚﺷﻨﺎو ﮐﻮﻧﺴﻮ‪‬ﯽ ﻓﻪﺧﺮی ھﯚ‪‬ﻪﻧﺪی‬ ‫ﻟﻪ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕووﻧﯿﮑﺮدهوه ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾﺎﻧﻪ )‪ (٢٥‬زهﻣﺎ‪‬ﻪی ﺧﻮﻟﯽ ڕاھ‪‬ﻨﺎن‬ ‫ﻟﻪ زاﻧﮑﯚی )ﻟﯿﺪن(ی ھﯚ‪‬ﻪﻧﺪی ﻟﻪﺑﻮارهﮐﺎﻧﯽ‬ ‫)ﮐﺸﺘﻮﮐﺎڵ و‪ ،‬ﺳﻪرﭼﺎوهﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎو‪ ،‬ﮐﺎرﮔ‪‬ﺮی‬ ‫و‪ ،‬ﺳﻮدوهرﮔﺮﺗﻦ ﻟﻪ ﺋﺎوی ﺑﻪﮐﺎرھ‪‬ﻨﺮاو‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﮔ‪‬ﺮی ﺳﻪرﮐﺮدهﯾﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ‪،‬‬ ‫ﺟﯿﯚﻟﯚﺟﯿﺎو)‪ ،(GIS‬ﺑﯚ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﯽ‬

‫زاﻧﮑﯚو ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪدهﺳﺖ‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨﻦ ﮐﻪ ھﻪ‪‬ﮕﺮی ﺑ‪‬واﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎﺳﺘﻪر‬ ‫و دﮐﺘﯚران و ﻣﺎوهی ﺧﻮﻟﻪﮐﻪش )‪ (٢‬ﺗﺎ‬ ‫)‪ (١٢‬ھﻪﻓﺘﻪ دهﺧﺎﯾﻪﻧ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪﻻﯾــﻪﻛــﯽ ﺗـــﺮهوه وﺷــﯿــﺎر ﺑﻪﺷﯿﺮ‬ ‫ﺑــﻪڕ‪‬ــﻮهﺑــﻪری ﻛﺘ‪‬ﺒﺨﺎﻧﻪ و زاﻧــﯿــﺎری ﻟﻪ‬ ‫وهزارهﺗﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ‪ ‬ﺑﻪﺋﺎﺳﯚی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‬ ‫ڕ‪‬ﻜﺨﺮاوی ﺳﻪﺑﺮی ﻓﺎوﻧﺪهﯾﺸﻨﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ‬ ‫ﺳﻪد ﺗﯚن ﻛﺘ‪‬ﺐ دﯾﺎری دهداﺗﻪ وهزارهﺗﯽ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﯿﺸﯽ‪» :‬ﺳــﻪرﺟــﻪم ﺋــﻪو ﻛﺘ‪‬ﺒﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪر زاﻧﻜﯚ و ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎﻛﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻤﺪا‬ ‫داﺑﻪش دهﻛﺮ‪‬ﻦ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﻗﻪﺑﺎرهی ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻛﺎران‬ ‫ﻟﻪﻧﺎو زاﻧﻜﯚ و ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎﻛﺎﻧﺪا«‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﯚ ﺋﻪوهﺷﻜﺮد وهزارهﺗﻪﻛﻪﯾﺎن‬ ‫ﺑ‪‬ی ﯾﻪك ﻣﻠﯿﯚن و ‪ ٥‬ﺳﻪد ھــﻪزاردۆﻻری‬ ‫ﺗﻪرﺧﺎن ﻛــﺮدووه ﺑﯚ ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ ﻛﺘ‪‬ﺐ ﻟﻪو‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺎﻧﮕﺎی ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻛﻪ ﭼﻪﻧﺪ ڕۆژ‪‬ﻜﻪ‬ ‫ﻟﻪ ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ﻛﺮاوهﺗﻪوه«‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﺳ‪ ‬ﻣﺎﻧﮕﺪا )‪ (٥٤٣‬ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ڕووﯾﺎﻧﺪاوه‬

‫ﺗـــﻮﻧــــﺪوﺗــﯿـــﮋی ﻟـــــــﻪ ﻛــــﻪرﻛــﻮك زﯾـــــﺎدﯾـــﻜــــــﺮدووه‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك – ﺧﻪﯾﺎم ﻛﺎوه‪ ،‬ﺳﻪﻋﺪ ﻣﻪﻻ ﻋﻪﻟﯽ‬

‫ﻟﻪ ﺳﻪرهﺗﺎی ﺋﻪﻣﺴﺎ‪‬ﻪوه ﺗﺎ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎزار‪،‬‬ ‫)‪ (٥٤٣‬ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﯚراوﺟﯚر ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ڕووﯾﺎﻧﺪاوه و ﺑﻪراورد ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﺳﺎ‪‬ﯽ ڕاﺑﺮدوودا‬ ‫ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﯿﻪﻛﺎن زﯾﺎدی ﻛﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺋﺎﻣﺎر‪‬ﻜﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﭘﯚﻟﯿﺴﯽ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك و‪‬ﻨﻪﯾﻪﻛﯽ دهﺳــﺖ ﺋﺎﺳﯚ ﻛﻪوﺗﻮوه‪،‬‬

‫دهرﻛــﻪوﺗــﻮوه ﻛﻪ ﻟﻪ ھﻪرﺳ‪ ‬ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻛﺎﻧﻮوﻧﯽ‬ ‫دووهم و ﺷﻮﺑﺎت و ﺋــﺎزاری ﺋﻪﻣﺴﺎ‪‬ﺪا‪(٩١) ،‬‬ ‫ﻛﻪس ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ﻛﻮژراون و ﺑﺮﯾﻨﺪار ﺑﻮون‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺋــﺎﻣــﺎرهﻛــﻪدا ھــﺎﺗــﻮوه ﺑــﻪھــﯚی ﺋﻪو‬ ‫ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﺎﻧﻪی ﻟﻪ ﺳﻪرهﺗﺎی ﺋﻪﻣﺴﺎ‪‬ﺪا زﯾﺎدﯾﺎن‬ ‫ﻛــﺮدووه »)‪ (٣٤‬ﻛﻪس ﻛــﻮژراوه و )‪(٥٧‬ﯾﺶ‬ ‫ﺑﺮﯾﻨﺪارﺑﻮون ﻛﻪ زۆرﺑﻪﯾﺎن ھﺎو‪‬ﺗﯿﻦ‪ ،‬ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ‬ ‫ﻛﻮژراوهﻛﺎﻧﯿﺸﺪا )‪(٢٧‬ی ﻣﻪدهﻧﯿﯿﻪ و ﺣﻪوﺗﻪﻛﻪی‬

‫ﭘﺮۆژهی ھﯿﻮا ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻪﻧﺪه‬ ‫ﭘﺮۆژهی ھﯿﻮا ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ‪ ٣‬ﮐﺎرﻣﻪﻧﺪ ھﻪﯾﻪ ﺑﯚ دهواﻣﯽ ڕۆژ‬ ‫)‪ ٩,٠٠‬ﺗﺎ ‪(١٧,٠٠‬‬ ‫ﻟﻪم ﺑﻮاراﻧﻪدا‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﮐﺎرﮔ‪‬ی و ژﻣ‪‬ﺮﯾﺎری ‪Admin & Finance‬‬ ‫‪ .٢‬ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﻪﮐﺎن ‪Public Relations‬‬ ‫‪ .٣‬ھــﻪوا‪‬ــﺴــﺎز و ﺋــﻪﭘــﻠــﯚدهر & ‪News Editor‬‬ ‫‪Uploader‬‬ ‫)‪ (CV‬ﺧﯚت ﺑﻨ‪‬ﺮه ﺑﯚ‪ :‬دهزﮔــﺎی ﺧﻪﻧﺪان ‪ :‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺷﻪﻗﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻢ ‪ ،٢‬ﻧﺰﯾﮏ ﭘﺮدی ﺧﻪﺳﺮهو ﺧﺎڵ‬ ‫ﯾﺎن ﺑﯚ ﺋﯿﻤﻪﯾﻠﯽ‪info@hiwakurd.org :‬‬ ‫دوا ڕۆژی وهرﮔﺮﺗﻨﻪوهی )‪ (CV‬ڕۆژی ‪٢٠٠٩/٤/١١‬‬

‫ﺗﺮﯾﺶ ﺳﻮﭘﺎ و ﭘﯚﻟﯿﺲ و ﺳﻪﺣﻮهن«‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎرهﻛﻪ ﺋﻪوهﺷﯽ ﺋﺎﺷﻜﺮا ﻛﺮدووه »ﻟﻪو ﺳ‪‬‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﻪدا )‪ (٤٦‬ﺑﯚﻣﺒﯽ ﺗﻪوﻗﯿﺘﻜﺮاو ﺗﻪﻗﯿﻮهﺗﻪوه و‬ ‫)‪ (١٠‬ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ڕﻓﺎﻧﺪن ﺋﻪﻧﺠﺎم دراوه و )‪(٣٩‬‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﺗﻪﻗﻪﻛﺮدﻧﯽ ﺑﯚ ﺳﻪر ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎن ﻛﺮاوه‬ ‫و )‪ (١٢‬ﻣﻮوﺷﻪك ﻛﻪوﺗﻮوهﺗﻪ ﺧﻮارهوه‪ ،‬ﺗﻪﻧﮫﺎ‬ ‫ﺋﯚﺗﯚﻣﺒ‪‬ﻠ‪‬ﻜﯿﺶ ﺗﻪﻗﯿﻮهﺗﻪوه«‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﺋــﺎﻣــﺎرهﻛــﻪ »)‪ (٥٣‬ڕووداوی‬

‫ھﺎﺗﻮوﭼﯚ و )‪ (٢٠‬ڕوداوی ﺋﺎﮔﺮﻛﻪوﺗﻨﻪوه و )‪(٣‬‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﺧﻨﻜﺎن ﻟﻪ ﺋﺎودا ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮاوه و )‪(٢٩‬‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ دزﯾـــــــﻨﯽ ﺟﯚراوﺟﯚر ﻛﺮاوه و )‪(٥‬‬ ‫ﺧﯚﭘ‪‬ﺸﺎﻧﺪان ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪروه«‪.‬‬ ‫ھﻪر ﻟﻪ ﺋﺎﻣﺎرهﻛﻪدا ھﺎﺗﻮوه »ﻟﻪﻣﺎوهی ﺋﻪم‬ ‫ﺳ‪ ‬ﻣﺎﻧﮕﻪدا )‪ (٥٤٣‬ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﯚراوﺟﯚر‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ڕووﯾﺎﻧﺪاوه ﻛﻪ ﺑﻪراورد ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﺳﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ڕاﺑﺮدوودا ﺑﻪ ڕ‪‬ﮋهﯾﻪﻛﯽ زۆر زﯾﺎدی ﻛﺮدووه«‪.‬‬

‫ﺋـﯿـﻤـﺰا ﻛـﯚﻛـﺮدﻧـﻪوه ﺑﯚ ﺟـ‪‬ـﺒـﻪﺟـ‪‬ـﻜـﺮدﻧـﯽ‬ ‫ﺳـﺰای ﺗـﺎواﻧـﺒـﺎراﻧــﯽ ﺋـﻪﻧـﻔــﺎل ﮐــﯚدهﮐــﺮ‪‬ــﺘـــﻪوه‬ ‫ﮔﻪرﻣﯿﺎن‪ -‬ﺳﯚران ﻛﻪرﯾﻢ‬

‫ﻧﺎوهﻧﺪی ﭼﺎك و ﻟﯿﮋﻧﻪی داﻛﯚﻛﯿﻜﺮدن ﻟﻪ ﻛﻪﺳﻮﻛﺎری‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﻔﺎل ھﻪ‪‬ﻤﻪﺗ‪‬ﻜﯽ ﺋﯿﻤﺰا ﻛﯚﻛﺮدﻧﻪوهﯾﺎن‬ ‫ﻟــﻪﺳــﻪرﺟــﻪم ﺷــﺎر و ﺷﺎرۆﭼﻜﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮدووه‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺖ ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ‬ ‫ھﻪ‪‬ﻤﻪﺗﻪﻛﻪ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﻜﺮدﻧﻪ ﻟﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎری دادﮔﺎی ﺑﺎ‪‬ی‬ ‫ﺗﺎواﻧﻪﻛﺎن ﺑﯚ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﺳﺰای ﻟﻪﺳ‪‬ﺪارهدان‬ ‫ﺑﻪﺳﻪر ﺗﺎواﻧﺒﺎراﻧﯽ ﺋﻪﻧﻔﺎل و دادﮔﺎﯾﯿﻜﺮدﻧﯽ ﺳﻪرﺟﻪم‬ ‫ﺋــــــــــــــــــﻪو ﻣﻮﺳﺘﻪﺷﺎراﻧﻪی ﻛﻪ دهﺳﺘﯿﺎن ھﻪﺑﻮو‬ ‫ﻟﻪ ﺷﺎ‪‬وی ﺋﻪﻧﻔﺎﻟﺪا‪.‬‬ ‫ھﺎوڕێ ﭘ‪‬ﺸ‪‬هو ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی داﻛﯚﻛﯿﻜﺮدن‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻪﺳﻮﻛﺎری ﺋﻪﻧﻔﺎﻟﻜﺮاوهﻛﺎن ﻟﻪﻟ‪‬ﺪواﻧ‪‬ﻜﺪا ﺑﯚ ﺋﺎﺳﯚ‬ ‫وﺗﯽ‪» :‬ﻣﻪﺑﻪﺳﺖ ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ھﻪ‪‬ﻤﻪﺗﯽ ﺋﯿﻤﺰا‬ ‫ﻛﯚﻛﺮدﻧﻪوهﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﻟﯿﮋﻧﻪی داﻛﯚﻛﯿﻜﺮدن و ﻧﺎوهﻧﺪی‬ ‫ﭼﺎﻛﻪوه‪ ،‬ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﺳﺰای ﻟﻪﺳ‪‬ﺪارهداﻧﻪ ﺑﻪﺳﻪر‬ ‫ﺗﺎواﻧﺒﺎراﻧﯽ ﺋﻪﻧﻔﺎﻟﺪا«‪.‬‬ ‫وﺗﯿﺸﯽ‪» :‬ﺟﮕﻪ ﻟــﻪوهش داوای ﺑﻪ دادﮔﺎﯾﯽ‬ ‫ﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﻪواوی ﺋﻪو ﻣﻮﺳﺘﻪﺷﺎراﻧﻪش دهﻛﻪﯾﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﯚﻣﻪﺗﺒﺎرن ﻟﻪ ﺷﺎ‪‬وی ﺋﻪﻧﻔﺎل«‪.‬‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی داﻛﯚﻛﯿﻜﺮدن ﻟﻪ ﻛﻪﺳﻮﻛﺎری‬

‫ﺋﻪﻧﻔﺎﻟﻜﺮاوهﻛﺎن ﺋــﺎﻣــﺎژهی ﺑــﻪوهﺷــﺪا ﻛﻪ ھﻪ‪‬ﻤﻪﺗﯽ‬ ‫ﺋﯿﻤﺰا ﻛﯚﻛﺮدﻧﻪوهﻛﻪ ﺳﻪرﺟﻪم ﺷﺎر و ﺷﺎرۆﭼﻜﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن دهﮔﺮ‪‬ﺘﻪوه و وﺗﯽ‪» :‬ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻨﻪﻛﺮدﻧﯽ ﺳﺰای‬ ‫ﻟﻪﺳ‪‬ﺪارهداﻧﻪﻛﻪ ﺑﻪﺳﻪر ﺗﺎواﻧﺒﺎراﻧﯽ ﺋﻪﻧﻔﺎﻟﺪا ﻟﻪﻛﺎﺗ‪‬ﻜﺪا‬ ‫ﻛﻪ دادﮔــﺎ ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪﺳ‪‬ﺪارهداﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﯚ دهرﻛــﺮدووه‬ ‫ﺑﻪﻣﺎﻧﺎی ﭘ‪‬ﺸ‪‬ﻠﻜﺮدن و ڕ‪‬ﺰﻧﻪﮔﺮﺗﻨﯽ ﯾﺎﺳﺎ د‪‬ﺖ«‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﭘﺎﻛﺘﺎوی ڕهﮔﻪزﯾﺪا‬ ‫ﺋﺎﻣﺎرهﻛﺎن ﭼﯿﻤﺎن ﭘ‪ ‬ده‪‬ﻦ‬ ‫ﭘﺮۆﺳﻪی ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‪ ،‬ھﻪر ﻟﻪو ﻛﺎﺗﻪوه دهﺳﺖ‬ ‫ﭘ‪‬ﺪهﻛﺎت ﻛﻪ ﺋﻪم ﺑﻪﺷﻪی ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪﺑ‪ ‬ﺧﻮاﺳﺘﯽ داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﻪﻛﻪی‬ ‫ﺑﻪﺳﺘﺮاﯾﻪوه ﺑﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻋﻪرهﺑﯿﯿﻪوه‪ .‬ﻋﻪﻗ‪‬ﯿﻪﺗﯽ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ‬ ‫ﻟﻪ ھﻪﻧﺎوی ﯾﻪﻛﻪم دهﺳﭙ‪‬ﻜﯽ ﺣﻮﻛﻤﺪاری ﺋﻪم و‪‬ﺗﻪوه ﭼﻪﻛﻪرهی‬ ‫ﻛﺮد و ﺗﺎ ﮔﻪﯾﺸﺘﻪ ﺋﻪو ڕادهﯾــﻪی ھﻪﻣﻮو ﺗﻮاﻧﺎ ﺋﯿﺪاری و داراﯾﯽ‬ ‫و ﺳﻪرﺑﺎزی و ﻟﯚﺟﺴﺘﯽ و ﺳﻪرﺟﻪم داﻣﻮدهزﮔﺎ دهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎن‬ ‫ﺧﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﺳﻪرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺋﻪم ﭘﺮۆﺳﻪﯾﻪوه‪ .‬ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ ﻟﻪم ﻛﺎره‬ ‫ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧﻪ و وهﺣﺸﯿﮕﻪراﻧﻪﯾﻪش‪ ،‬ﺗﻮاﻧﻪوهی ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﺑﻮوه‬ ‫ﻟﻪ ﺑﯚﺗﻪی ﻧﻪﺗﻪوهی ﻋﻪرهﺑﺪا و ﻛﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮوه ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ‪.‬‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﻪوهﯾﻪﻛﯽ وردی ﺋﻪو ﺑﻪ‪‬ﮕﻪ و دﯾﻜﯚﻣ‪‬ﻨﺘﺎﻧﻪی ﻟﻪ‬ ‫ﺋﻪرﯾﺸﻔﻪﻛﺎﻧﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ ﯾﻪك ﻟﻪدوای ﯾﻪﻛﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ﺑﻪﺟ‪‬‬ ‫ﻣﺎون‪ ،‬ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﯿﻪﻣﺎن ﺑﯚ دهﺳﻪﻟﻤ‪‬ﻨ‪ ‬ﻛﻪ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدن‬ ‫وهك ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋ‪‬ﻚ ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﻗﯚﻧﺎﻏﻪﻛﺎﻧﯽ ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯿﻜﺮدﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﺪا‬ ‫ﻛﺎری ﻟﻪﺳﻪر ﻛﺮاوه‪.‬‬ ‫ﻟﻪﺑﻪرﻧﻪﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوهﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﺋﻪﻛﺎدﯾﻤﯽ ﺑﯚ ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوه و ﺑﻪ‬ ‫ﺋﻪرﺷﯿﻔﻜﺮدﻧﯽ ﻛﯚی ھﻪﻧﮕﺎوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﭘﺮۆﺳﻪﯾﻪ‪ ،‬ڕهﻧﮕﻪ ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا‬ ‫ﺋﺎﻣﺎر‪‬ﻜﯽ دروﺳﺖ ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺖ ﻧﻪﺑ‪ ‬ﻛﻪ ﻟﻪ ﺗﻪواوی ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا و ﺋﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪی ﻛﻪﺗﻮوﻧﻪﺗﻪ ﻧﺎو ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﭘﺮۆﺳﻪی‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﻪوه ژﻣــﺎرهی ڕاﮔــﻮ‪‬ــﺰراوان و ﻋﻪرهﺑﻪ ھﺎوردهﻛﺎن‬ ‫ﭼﻪﻧﺪه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪﮔﻪر ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻛﻪرﻛﻮك وهك ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪك وهرﮔﺮﯾﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﭼﻪﻗﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻪ دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮاوی ﻛﻪرﻛﻮك دهﮔﺮ‪‬ﺘﻪوه‪،‬‬ ‫ﺋﻪوه ﺋﻪو ﺋﺎﻣﺎراﻧﻪی ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺘﺪا ﺋﺎﻣﺎژهی ﺗﺮﺳﻨﺎﻛﻦ ﺑﯚ ﻣ‪‬ﮋووی‬ ‫ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‪ .‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ‪ :‬ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪو ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﺎﻧﻪی ﻛﻪ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺘﺪاﯾﻪ و ﺗﻪﺋﻜﯿﺪ ﻟﻪو ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪ دهﻛﺎﺗﻪوه‪ ،‬ﺳﺎ‪‬ﯽ‬ ‫‪ ١٩٢٩‬ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهی ﻓﯿﺮﻗﻪی ﻛﻪرﻛﻮك ﻛﻪ ﻋﻪرهﺑ‪‬ﻜﯽ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯽ ﺑﻮوه‬ ‫ﻛﺎﺗ‪ ‬ﻧ‪‬ﺮدراوهﺗﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و ﭘﯚﺳﺘﯽ ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﻓﺮﻗﻪی ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ‬ ‫ﺳﻮﭘﺎی ﻋﯿﺮاﻗﯽ دراوهﺗ‪ .‬ﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهی ھﻪﯾﺌﻪی‬ ‫ﺋﻪرﻛﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎی ﻋﯿﺮاق ﻛﺮدووه و ﺗﯿﺎﯾﺪا ﻧﻮوﺳﯿﻮ‪‬ﺘﯽ ژﻣﺎرهی ﺋﻪو‬ ‫ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪی ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪن‪ ،‬زۆر ﻛﻪﻣﻪ و ﺑﻪﺷﯽ ﺋﻪوهﻧﯿﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﭘ‪‬‬ ‫ﺑﺒﻪﺳﺘﺮ‪‬ﺖ ﺑﯚ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ‪ ،‬ﻟﻪو‪‬ﺪا ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎز دهﻛﺎت ﻋﻪرهﺑﯽ ﺗﺮ ﺑﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ﻨﻪ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪی دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪ ﻟﻪ ﺳﻪرهﺗﺎی‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاﻗﻪوه و ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﯿﻪش دهﺳﻪﻟﻤ‪‬ﻨ‪‬‬ ‫ﻛﻪ ﻋﻪرهب ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪدا ﻧﻪﺑﻮون و ﺑﻪدوای ﺋﻪوهدا دوای ﺳ‪‬‬ ‫ﺳﺎڵ ﻟ‪‬ﺸﺎوی ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻋﻪﺷﯿﺮهﺗﻪ ﻛﯚﭼﻪرهﻛﺎﻧﯽ ﻋﻪرهب ﺑﯚ ﻧﺎوﭼﻪی‬ ‫ﺣﻪوﯾﺠﻪ دهﺳﺖ ﭘ‪‬ﺪهﻛﺎت‪ .‬زۆرﺗﺮﯾﻦ زهوﯾﻮزاری ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك دهﺳﺘﯽ ﺑﻪﺳﻪردا ﮔﯿﺮاوه‪ ،‬ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺋﻪم ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪ‬ ‫ﻛﻪ ھﻪﻣﻮوﯾﺎن ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻣﻪﺟﻠﺲ ﻗﯿﺎده ﺳﻪورهن ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻟﻪﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎ‪‬ﺪا‬ ‫ﻟﻪﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٧٥‬ﺗﺎ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٩٥‬ڕووﺑﻪری ‪ ١٢٠٣١٦٤‬ﯾﻪك ﻣﻠﯿﯚن‬ ‫و دووﺳﻪد و ﺳ‪ ‬ھﻪزار و ﺳﻪد و ﺷﻪﺳﺖ و ﭼﻮار دۆﻧﻢ زهوی‬ ‫ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯽ ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن دهﺳﺘﯽ ﺑﻪﺳﻪردا ﮔﯿﺮاوه و ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﭘﺮۆﺳﻪی ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪدا ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮاوه و دراون ﺑﻪﻋﻪرهﺑﯽ‬ ‫ھﺎورده‪ ،‬ﺑﻪم ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺑﻪﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره )‪ (٣٦٩‬ﻟﻪ ‪ ١٩٧٥/٣/٣١‬ڕووﺑﻪری‬ ‫‪ ١٣١٥٥٥‬دۆﻧﻢ زهوی دهﺳﺘﯿﺒﻪﺳﻪردا ﮔﯿﺮاوه‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺑﻪﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره )‪ (٨٢٤‬ﻟﻪ ‪ ١٩٧٦/٧/٢٨‬ڕووﺑﻪری‬ ‫‪ ٣٨٢١٨‬دۆﻧﻢ زهوی دهﺳﺘﯿﺒﻪﺳﻪردا ﮔﯿﺮاوه‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺑﻪﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره )‪ (٩٤٩‬ﻟﻪ ‪ ١٩٧٧/٨/٢٣‬ڕووﺑﻪری‬ ‫‪ ١٢٣٣٩١‬دۆﻧﻢ زهوی دهﺳﺘﯽ ﺑﻪﺳﻪرداﮔﯿﺮاوه‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺑﻪﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره )‪ (٩٣١‬ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٩٥‬ڕووﺑﻪری‬ ‫‪ ٩٠٠٠٠٠‬دۆﻧﻢ زهوی دهﺳﺘﯽ ﺑﻪﺳﻪردا ﮔﯿﺮاوه‪.‬‬ ‫ژﻣﺎرهﯾﻪك ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺗﺮ دهرﻛﺮاون وهك ﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره )‪(٩٠٠‬‬ ‫ﻟﻪ ‪ ١٩٧٧/٨/١٠‬و ﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣــﺎره )‪ (٧٣٠‬ﻟﻪ ‪ ١٩٨٤/٦/٢٤‬و‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره )‪ (٤٧٢‬ﻟﻪ ‪ ١٩٨٥/٤/٢٣‬و ﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره )‪(٩٧٣‬‬ ‫ﻟﻪ ‪ ١٩٨٥/٨/١٨‬ﻛﻪ دهﯾﺎن ھﻪزار دۆﻧﻢ زهوی ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯽ دهﺳﺘﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪﺳﻪردا ﮔﯿﺮاوه ﻛﻪ ھﻪﻣﻮوﯾﺎن ﻣﻮ‪‬ﻜﯽ ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﻦ و ھﻪﻣﻮوﯾﺎن‬ ‫ﺧﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪوه‪.‬‬ ‫ﺋﯿﺘﺮ ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻋﻪرهب ﺳﻪرهﺗﺎ ﻣﻪڕدار و ﻋﻪﺷﯿﺮهﺗﻪ ﻛﯚﭼﻪرهﻛﺎن‬ ‫و داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯿﺎن ﻟﻪ داﻣﻮدهزﮔﺎ ﺋﯿﺪارﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮك و دواﺗﺮ‬ ‫ﮔﻪﯾﺸﺘﯚﺗﻪ ﭘﺮۆﺳﻪی ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ ﻛﻮرد و ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﻋﻪرب‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﻣﺎڵ و ﺣﺎ‪‬ﯿﺎن و دواﺟﺎر ﻟﻪﺳﻪردهﻣﯽ ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯽ ﺑﻪﻋﺴﺪا‬ ‫ﮔﻪﯾﺸﺘﯚﺗﻪ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺳ‪‬ﯾﻨﻪوه و ﺑﻪزۆر ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﻧﻪﺗﻪوه ﻟﻪ ﻛﻮرد و‬ ‫ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﻪوه ﺑﯚ ﻋﻪرهب‪ ،‬ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﻜﯽ ﺋﻪﻣﻨﯽ ڕژ‪‬ﻤﯽ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫ﻛﻪ ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﻣﻪﺟﻠﺲ ﻗﯿﺎده ﺳﻪوره ﻛﺮاوه ﺗﺎ ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮی ﺳﺎ‪‬ﯽ‬ ‫‪ ١٩٩٧‬ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ‪ ٤٢٣٨٦‬ﺗﻮرﻛﻤﺎن و ‪ ٣٨١٤٧‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﻛﻮرد )ﺗﻪﺳﺤــــــــــــــﯿﺢ ﻗﻪوﻣﯿﻪ( ﺑﯚ ﻛﺮاوه و ﺑﻪ زۆر ﻧﻪﺗﻪوهﯾﺎن‬ ‫ﭘ‪ ‬ﻛﺮاوهﺗﻪ ﻋﻪرهب‪.‬‬ ‫ھﻪر ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﺲ ژﻣﺎرهی ﻋﻪرهﺑﯽ ھﺎورده‬ ‫ﺑﯚ ﻧﺎو ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻪ )‪ (٣٦٣٣٠٧‬ﻛﻪس ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮاوه و زۆرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺋﯿﻤﺘﯿﺎز و دهﺳﻪ‪‬ﺗﯿﺎن دراوهﺗ‪ ‬ﻛﻪ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﻛﺎن ﺗﻪﻧﮫﺎ‬ ‫ﻟﻪﺳﺎ‪‬ﯽ ‪١٩٨١‬ﺗﺎوهﻛﻮ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ (٢٠٨٧٥٠) ،٢٠٠٢‬دوو ﺳﻪد و‬ ‫ھﻪﺷﺖ ھﻪزار و ﺣﻪوت ﺳﻪد و ﭘﻪﻧﺠﺎ ﻋﻪرهب ھ‪‬ﻨﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫و ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒﻪردا زۆرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ‪‬ﯽ ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن و ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﻛﻮرد‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﻛﺎر ﻻﺑﺮاوه و ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك دوورﺧﺮاوﻧﻪﺗﻪوه و ﻟﻪ ﺑﻪراﻧﺒﻪردا‬ ‫ﺑﻪ ﻟ‪‬ﺸﺎو ﻋﻪرهب ﻟﻪ داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎﻧﺪا داﻣﻪزراون‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﺋﺎﻣﺎرهی ﻟ‪‬ﺮهدا دهﯾﺨﻪﯾﻨﻪڕوو ﻛﻪ ﺋﺎﻣﺎر‪‬ﻜﯽ ڕهﺳﻤﯽ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﻛﻮﻛﻪ‪ ،‬ﻛﯚی ژﻣﺎرهی ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪران و ﻧﺎوی ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪﻛﺎن‬ ‫و ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ﺗﯿﺎﯾﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ ﺑﺎری‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهی ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪران‪ ،‬ﺑﻪﻣﻪدا ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﯿﻪ دهردهﻛﻪو‪‬ﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك ھ‪‬ﺸﺘﺎ ﻧﻤﻮوﻧﻪی ﻧﺎ دادﭘﻪروهرﯾﯿﻪ ﻟﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدﻧﯽ ﺷﺎرهﻛﻪ‬ ‫و ﺑﻪﺷﯽ ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪﻛﻪی ﻟﻪ داﻣﻮدهزﮔﺎ ﺋﯿﺪارﯾﯿﻪﻛﺎﻧﺪا‪ .‬ﻛﻪ ﻟﻪ ﻛﯚی‬ ‫‪ ٤٨٨٦٧‬ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪر ﺗﻪﻧﮫﺎ ‪ ٩٠٨٥‬ﻛﻪﺳﯿﺎن ﻛﻮردن ﻛﻪ دهﻛﺎﺗﻪ ‪٪١٨‬ی‬ ‫ڕ‪‬ﮋهی ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪران و ﻋﻪرهب ﺳ‪ ‬ﺟﺎر ﺑﻪراﻧﺒﻪر ﻛﻮرد ﺑﻪﺷﯽ ﭘ‪‬ﺒ‪‬اوه‬ ‫ﻛﻪ ‪ ٢٧٨٢٦‬ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﻋﻪرهﺑﻪ واﺗﺎ ‪٪٥٦‬ی ڕ‪‬ﮋهی ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪراﻧﯽ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك و ﺗﻮرﻛﻤﺎن ‪ ١١١٥٢‬ﻛﻪ ‪ ٪٢٢‬ڕ‪‬ﮋهﻛﻪ دهﻛﺎت‪ .‬ﻟﻪ ﻛﺎﺗ‪‬ﻜﺪا‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ﻧﺰﯾﻜﻪی ‪ ١٥٦٠٠٠‬ﺗﻮرﻛﻤﺎن و ‪ ٤٥٠٠٠٠‬ﻋﻪرهب و‬ ‫‪ ٧٠٠٠‬ﻣﻪﺳﯿﺤﯽ و ﻧﺰﯾﻜﻪی ‪ ٧٥٠٠٠٠‬ﻛﻮرد ﻟﻪ ﺷﺎرهﻛﻪدا ﺋﻪژﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﭼﻪﻧﺪ ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪ ﻣﺸﺘ‪‬ﻜﻦ ﻟﻪ ﺧﻪروار‪‬ﻚ ﻟﻪو زو‪‬ﻢ و‬ ‫زۆراﻧﻪی ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ﺋﻪﻧﺠﺎم دراون و ﻛﯚی ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯿﺘﺮﯾﺶ ﻛﻪ ﺑﻪر‬ ‫ﭘﺎﻛﺘﺎوی ڕهﮔﻪزی ﻛﻪوﺗﻮون ﺋﻪﮔﻪر ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك زﯾﺎﺗﺮﯾﺎن ﺑﻪراﻧﺒﻪر‬ ‫ﻧﻪﻛﺮاﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﻪ د‪‬ﻨﯿﺎﯾﯿﻪوه ﻛﻪﻣﺘﺮ ﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﺎرف ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﺑﻪﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯽ د‪.‬ﺑﻪرھﻪم ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻛﺎروﺑﺎری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوه‬

‫ﺷﻪﺑﻪﻧﮕﯽ ڕووداو‬

‫دادﮔﺎ‪ ،‬ﭘﻪﯾﻜﻪری ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ دهڕووﺧ‪‬ﻨ‪‬ﺖ؟‬ ‫ﻟﻪ )‪(٩‬ی ﻧﯿﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪٢٠٠٣‬دا ﭘﻪﯾﻜﻪری ﺳــﻪددام ﺑﻪ ﺟﻠﯽ ﺳﻪرﺑﺎزی و‬ ‫دﯾﻜﺘﺎﺗﯚرﯾﯿﻪوه‪ ،‬ﻟﻪ ﻧﺎوﺟﻪرﮔﻪی ﺑﻪﻏﺪا ڕووﺧﺎ ﺑﻪﻏﺪاﯾﯿﻪﻛﺎن ﻛﻪوﺗﻨﻪ ﮔﯿﺎﻧﯽ ﭘﻪﯾﻜﻪر‬ ‫و ﭘ‪‬ﯿﺎن ﻧﻪﻛﺮا‪ .‬ﺑﯚ ﺋﻪﻣﻪش ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﯿﺎن ﺑﻪ ھﺎوﻛﺎری ﻣﺎر‪‬ﻨﺰهﻛﺎن ھﻪﺑﻮو‪.‬‬ ‫ڕۆژی )‪(١٠‬ی ﻧﯿﺴﺎن‪ ،‬ڕ‪‬ﻚ ڕۆژێ دوای ﻛﻪوﺗﻨﯽ ﺑﻪﻏﺪاﻛﻪی ﺳﻪددام‪،‬‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮﻛﯿﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ﭘﻪﯾﻜﻪری ﺳﻪدداﻣﯿﺎن ﺗ‪‬ﻜﺸﻜﺎﻧﺪ‪ .‬ﺳﻪددام‪ ،‬ﻛﻪ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻛﻮرد و ﻋﻪرهب و ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﻪوه ﺧﺴﺘﺒﻮوه ﻧﺎو ﮔ‪‬ﮋاوی ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ‬ ‫دﯾﻜﺘﺎﺗﯚرﯾﯿﻪوه‪ ،‬ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ﺧﯚی ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪوه ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮدﺑﻮو‪،‬‬ ‫ﻋﻪﮔﺎل و ﭼﻪﻓﺘﻪی ﺳﻪددام ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ڕهﻣﺰی ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻮو ﻧﻪك ﻋﻪرهﺑﺎﯾﻪﺗﯽ‪،‬‬ ‫ﺟﻠﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ ﺳﻪددام ڕهﻣﺰی ﭘﺎﻛﺘﺎوی ڕهﮔﻪزی و ڕاﮔﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻮو ﻧﻪ ڕهﻣﺰی‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﻮوری ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﻣﯿﻠﻠﻪﺗﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ دراوﺳ‪) ‬ﺑ‪‬واﻧﻪ و‪‬ﻨﻪی ﻻﭘﻪڕه ﻧﯚ‪،‬‬ ‫دۆﺳ‪‬ﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪ ژﻣﺎرهی ﺋﻪﻣ‪‬ۆی ﺋﺎﺳﯚدا(‪.‬‬ ‫ﺋﻪو ﭘﻪﯾﻜﻪره ڕووﺧﺎ و وا ﺷﻪش ﺳﺎڵ دوای ڕووﺧﺎﻧﯽ ﺗﻪواوی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﺲ‪ ،‬ﺋﻪﻣ‪‬ۆ دادﮔﺎی ﺑﺎ‪‬ی ﺗﺎواﻧﻪﻛﺎن ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ دادﮔﺎﯾﯽ دهﻛﺎت‪ .‬ﺑﻪو ﻣﺎﻧﺎﯾﻪی‬ ‫ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺗﺎواﻧﻪ و ﺋﻪوهی ﻛﺮدووﯾﻪﺗﯽ دهﺑ‪ ‬ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﺗﺎزهدا ﺳﺰا ﺑﺨﻮات‬ ‫و ﺋﻪوهی ﺣﻪزی ﻟﻪ در‪‬ﮋهﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﯚڕم و ﺷ‪‬ﻮازی ﺟﯿﺎ‪ ،‬ھﻪر‬ ‫ﺳﻪرهﻧﺠﺎم ﺗﻮوﺷﯽ ﻗﻪﻓﻪﺳﯽ دادﮔﺎی ﻋﯿﺮاﻗﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮات و ﻓﯿﺪراڵ دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎﯾﯿﻜﺮدﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺷﺘ‪‬ﻜﯽ ھﺎوﺷﺎﻧﯽ ھﻪﻣﻮو دادﮔﺎﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی‬ ‫ﺑﻪﻋﺴﻪ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪم دادﮔﺎﯾﯿﻪ ﺑﯚ ڕووداو‪‬ﻜﯽ زﯾﻨﺪووه ﻛﻪ ھ‪‬ﺸﺘﺎ ﺧﻮ‪‬ﻨﯽ ﻟ‪‬‬ ‫دهﭼﯚڕێ‪ ،‬ھ‪‬ﺸﺘﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻛﻪ ڕاﮔﻮ‪‬ﺰراو و ﻟﻪ ﻣﺎڵ دهرﻛﺮاوهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردن وهك ﺗﺎواﻧﻜﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ زﯾﻨﺪوون و ﻣﺎون‪ .‬ﺷﺎﯾﻪدن ﺑﻪﺳﻪر ﺋﻪوهی‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻮرد و ﻛﻪرﻛﻮك و ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ﺟ‪‬ﯽ ﻧﺎﻛﯚﻛﯽ ﻗﻪوﻣﺎوه‪ .‬دادﮔﺎی ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ‬ ‫زو‪‬ﻤﻠ‪‬ﻜﺮاو و زا‪‬ﻢ ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒﻪر ﯾﻪك ڕادهﮔﺮێ و ﺧﯚﺷﯽ ﺣﻪﻛﻪﻣﯽ ﻧ‪‬ﻮاﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ دادﮔﺎﯾﯽ دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪» ،‬ﺳﻪددام« ﻟﻪ ﺑﺎری ﺳﻮﻣﺒﻠﯿﯿﻪوه و‬ ‫ھﺎوﻛﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪ ﺑﺎری واﻗﯿﻌﯿﯿﻪوه ﻟﻪ ﺑﻪردهم دادﮔﺎدان و ﺳﺰا دهدر‪‬ﻦ‪ ،‬ﺋﻪم دادﮔﺎﯾﯿﻪ‬ ‫ﻟﻪ ھﻪﻟﻮﻣﻪرﺟ‪‬ﻜﺪاﯾﻪ ﻛﻪ ھﻪن ﺣﻪز ﺑﻪ ﻓﯚڕﻣﺎﺗﻜﺮدﻧﻪوهی ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ دهﻛﻪن‪.‬‬ ‫ﺋﻪم دادﮔﺎﯾﻪ ﻣﻪﻏﺰای زۆره‪» :‬ﺳــﻪددام« ﻟﻪ ﺳ‪‬ﺪاره درا و ﻋﻪﻟﯽ‬ ‫ﻛﯿﻤﯿﺎوی و ھﺎوﻛﺎرهﻛﺎﻧﯿﺸﯽ ﺳﻪد ﺟﺎری ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳ‪‬ﺪاره ﺣﻜﻮم دهدر‪‬ﻦ‪ .‬ﻟ‪‬‬ ‫ھﻪﻗﻪ ﺋﻪﻣﻪ دهرﺳ‪‬ﻚ ﺑ‪‬ﺖ ﺑﯚ ﺋﻪواﻧﻪی ﺣﻪزﯾﺎن ﻟﻪ ﺳــﻪددام ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﻛﻪﯾﻔﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪﻛﺎﻧﯽ د‪‬ﺖ‪ ،‬ڕاﺳﺘ‪‬ﻜﻪی دادﮔﺎﯾﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻮژاﻧﺪﻧﻪوهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﻛﻪرﻛﻮﻛﻪ ﻟﻪ زهﻣﻪﻧ‪‬ﻜﺪا ھﻪن وا دهزاﻧﻦ ﺋﯿﺘﺮ ﻛﻪرﻛﻮك ﻗﻮوﺗﺪرا و‬ ‫ﻛﻮرد ﺑ‪ ‬ﺋﻮﻣ‪‬ﺪ ﺑﻮو ﻟ‪‬ﯽ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎﯾﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻣﻪﺳﺠﻪ ﺑﯚ ﺋﻪواﻧﻪی ﻣﯚﺑﺎﯾﻠﯽ وﯾﮋداﻧﯿﺎن ﺑﻪﻛﺎره‬ ‫و ﻣﻪﺳﺞ وهردهﮔﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﯾﻜﻪری ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ دهڕووﺧ‪‬ﺖ و ﺋﻪوی دهﺧﻮازێ ﭼﻪﻛﻮﺷﻜﺎری و‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﺪاھ‪‬ﻨﺎﻧﻪوهی ﺗ‪‬ﺪا ﺑﻜﺎﺗﻪوه زوو‪ ،‬ﯾﺎن درهﻧﮓ‪ ،‬ﻗﻪﻓﻪﺳﯽ دادﮔﺎ‪،‬‬ ‫ﭼﯽ ھﯽ ﻣ‪‬ﮋوو ﺑ‪‬ﺖ ﯾﺎن ھﯽ دادﮔﺎی ﺑﺎ‪‬ی ﺗﺎواﻧﻪﻛﺎن‪ ،‬ﻟﻪﺳﻪر ﻛﻮرﺳﯽ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎه و ﺗﺎوان داﯾﺪهﻧﯿﺸ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺘﺮان ﻋﻪﺑﺪو‪‬‬

‫وهزارهﺗﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ‬ ‫ﻣﺎدهﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﻪﺧﯚراﻛﯽ ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧﯽ ﻟ‪‬ﺴﻪﻧﺪراﯾﻪوه‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ھﻪﺳﺘﯿﺎر ﻏﻪﻣﮕﯿﻦ‬

‫ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻛﺎروﺑﺎری ﺋﺎﺑﻮوری ﻋﯿﺮاق ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺪا‬ ‫ﺑﻪﯾﻪﻛﺠﺎری دهﺳــﻪ‪‬ﺗــﯽ ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ ﻣــﺎده‬ ‫ﺧﯚراﻛﯿﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ وهزارهﺗـــﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺴ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺘﻪوه و ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻜﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻧﻪزاھﻪی‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯿﺶ ڕاﯾﺪهﮔﻪﯾﻪﻧ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ھﻪﻓﺘﻪی داھﺎﺗﻮودا وهزﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوه و‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮕﮫ‪‬ﺸﺘﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن دهﻛﻪﯾﻦ ﺑﯚ‬ ‫ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﯿﻨﻪوه ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﯿﺎﻧﺪا‪ .‬دو‪‬ﻨ‪ ‬د‪.‬ﺑﻪرھﻪم‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﺢ ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳﻪرۆك وهزﯾﺮاﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺳــﻪرۆﻛــﺎﯾــﻪﺗــﯽ ﺣﻪوﺗﻪﻣﯿﻦ داﻧﯿﺸﺘﻨﯽ‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻛﺎروﺑﺎری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻛﺮد‬ ‫و ﻟﻪو داﻧﯿﺸﺘﻨﻪﺷﺪا ﺑــ‪‬ﯾــﺎردرا ﻟﻪﻣﻪوﻻ‬ ‫وهزارهﺗــﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯚی ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ ﻣﺎده‬

‫ﺧﯚراﻛﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﺑﻪﺷﻪﺧﯚراﻛﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺎﻧﻪی ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎن ﺑﻜ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕﻪی‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳــﻪرۆك وهزﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﻛﻪ و‪‬ﻨﻪﯾﻪﻛﯽ ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ ،‬دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚی ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ‬ ‫ﺷﻤﻪك و ﻣﺎدهی ﺧﯚراﻛﯽ ﻟﻪ وهزارهﺗﯽ‬ ‫ﺑــﺎزرﮔــﺎﻧــﯽ ﻋــﯿــﺮاق ﺳــﻪﻧــﺮاوهﺗــﻪوه و‬ ‫وهزارهﺗـــﻪﻛـــﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑــﯚی ھﻪﯾﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﺪا ﺷﻤﻪﻛﯽ ﺧﯚراﻛﯽ‬ ‫ﺑﻜ‪‬ﺖ و ﺑﯚ ﺋﻪوهش دهﺑ‪‬ﺖ ڕهزاﻣﻪﻧﺪی‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ وهزﯾﺮاﻧﯽ ﻋﯿﺮاق وهرﺑﮕﺮ‪‬ﺖ‬ ‫و ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ ﺑﯚ ھــﻪر ﺣﺎ‪‬ﻪﺗ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﯾﺒﻪت دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪوردی‬ ‫ﻻﯾﻪﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ڕووﻧﺒﻜﺎﺗﻪوه و ﭘ‪‬ﺸﻜﻪش‬

‫ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ وهزﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻜﺎت‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ڕاﺑــﺮدوودا ﺑﻪھﯚی‬ ‫ﺧــﺮاﭘــﯽ ﺑــﻪﺷــﻪﺧــﯚراﻛــﯽ ﻣــﺎﻧــﮕــﺎﻧــﻪی‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧﻪوه‪ ،‬ڕهﺧﻨﻪی زۆر ﺋﺎڕاﺳﺘﻪی‬ ‫وهزارهﺗــﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﺧﻮدی‬ ‫وهزﯾﺮی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﺶ ﻛﺮاوه و ﺑﻪ ﺗ‪‬ﻮهﮔﻼن‬ ‫ﻟﻪ ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ ﺗﯚﻣﻪﺗﺒﺎرﻛﺮاوه‪ .‬ﺋــﺎزاد‬ ‫ﭼــﺎﻻك ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻧــﻪزاھــﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﻪ ﺋﺎﺳﯚی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ دوای ﺋﻪو ھﻪﻣﻮو ﮔﻠﻪﯾﯽ و ڕهﺧﻨﺎﻧﻪی‬ ‫ﻟــﻪﻻﯾــﻪن ﭘــﻪرﻟــﻪﻣــﺎﻧــﺘــﺎران و ﻟﯿﮋﻧﻪی‬ ‫ﻧﻪزاھﻪوه ﺋﺎڕاﺳﺘﻪی وهزﯾﺮی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﺮا و ﺑﺎﻧﮕﮫ‪‬ﺸﺘﻜﺮا ﺑﯚ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن ﺑﯚ‬ ‫ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﯿﻨﻪوه ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﯿﺪا‪ ،‬ﺟﮕﻪ ﻟﻪﻣﺎﻧﻪش‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن زۆر ڕاﺷﻜﺎواﻧﻪ ﺑﺎﺳﯿﺎن‬

‫ﻟﻪوه دهﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻪﻣﻮﻛﻮرﺗﯿﯿﻪﻛﯽ زۆر ﻟﻪ‬ ‫وهزارهﺗﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ھﻪﯾﻪ و ﺋﯿﺸﻮﻛﺎرهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎڕوات ﺑﻪڕ‪‬ﻮه و ﺋﻪو ﺧﯚراﻛﻪش‬ ‫ﺑﯚ ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ دهﻛ‪‬ﺖ زۆر ﻛﻪﻣﻪ‬ ‫ﻛﻮاﻟ‪‬ﺘﯿﯿﻪﻛﻪﺷﯽ ﺧــﺮاﭘــﻪ و ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪرﭼﻮوه‪ .‬وﺗﯿﺸﯽ‪» :‬ﻟﻪ ھﻪﻓﺘﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎﯾﻨﺪهدا ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﺑﺎﻧﮕﻜﺮدﻧﯽ وهزﯾــﺮی‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوه و ھﻪﻧﺪ‪‬ﻚ ﻟﻪ وهزﯾﺮهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾﺶ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﺎﻧﮕﮫ‪‬ﺸﺖ‬ ‫دهﻛﺮ‪‬ﻦ ﺑﯚ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺑﯚ ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﯿﻨﻪوه ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﯿﺎﻧﺪا و ﻛﻪ ﺋﻪوه‬ ‫ھﻪﻧﮕﺎو‪‬ﻜﯽ ﺑﺎش دهﺑ‪‬ﺖ ﺋﻪﮔﻪر ﺣﻜﻮﻣﻪت‬ ‫ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯿﺎن ﻟ‪‬ﻨﻪﻛﺎت و ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮓ ﻧﻪﺧﺎﺗﻪ‬ ‫ﺑــﻪردهم ﺑﺎﻧﮕﻜﺮدﻧﯿﺎن‪ ،‬ﺷﺘ‪‬ﻜـــﯽ ﺑﺎش‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﯚ ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﯿﻨﻪوهﯾﺎن«‪.‬‬

‫ﺑﯚ دﯾﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ وادهی ھﻪ‪‬ﺒﮋاردن‪ ،‬وهﻓﺪی ﻛﯚﻣﺴﯿﯚن د‪‬ﺘﻪ ھﻪوﻟ‪‬ﺮ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ھﻪﺳﺘﯿﺎر ﻏﻪﻣﮕﯿﻦ‪ ،‬ﻟﻮﻗﻤﺎن ﺷ‪‬ﺮواﻧﯽ‬

‫ﺑﻪﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ وادهی‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن وا ﺑ‪‬ﯾﺎره ﺗﺎ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ‬ ‫ﺋﻪم ھﻪﻓﺘﻪﯾﻪ وهﻓﺪ‪‬ﻜﯽ ﻛﯚﻣﺴﯿﯚﻧﯽ ﺑﺎ‪‬ی‬ ‫ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚی ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﺳﻪرداﻧﯽ‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ﺑﻜﻪن و ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ڕۆژﻧﺎﻣﻪواﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ھﻪر‪‬ﻤﯿﺶ ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪوهدهﻛﺎت‪،‬‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ﭼﺎوهڕ‪‬ﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻛﯚﻣﺴﯿﯚن‬ ‫دهﻛﺎت‪ ،‬ﺑﻪوﺗﻪی ﺑﺮﯾﻜﺎری وهزارهﺗﯽ داراﯾﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﺶ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺧﯚی ﺑﻪرﭘﺮﺳﯿﺎره ﻟﻪ‬ ‫داﺑﯿﻨﻜﺮدﻧﯽ ﺑﻮدﺟﻪی ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﺋـــﻪﮔـــﻪرﭼـــﯽ ﺗــﺎﺋــ‪‬ــﺴــﺘــﺎ وادهی‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎن ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ڕهﺳﻤﯽ دﯾﺎری‬

‫ﻧﻪﻛﺮاوه‪ ،‬ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهی ﻧﺎڕهﺳﻤﯽ ﺑﺎﺳﯽ‬ ‫ﺋﻪوهدهﻛﺮ‪‬ﺖﻛﻪھﻪ‪‬ﺒﮋاردندهﻛﻪو‪‬ﺘﻪﻛﯚﺗﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﻮزهﯾﺮاﻧﻪوه‪ ،‬ھﻪرﭼﻪﻧﺪه ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﯾﺎﺳﺎی‬ ‫ھﻪﻣﻮارﻛﺮاوی دووهﻣﯽ ﯾﺎﺳﺎی ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره )‪(١‬‬ ‫ﻟﻪ )‪(٢٠٠٩/١/٢١‬دا ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری دهرﻛﺮدﻧﯿﯿﺪا‪ ،‬ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺑ‪‬ﮔﻪی دووهﻣﯽ‬ ‫ﻣــﺎدهی ﯾﻪﻛﻪم‪ ،‬ﻟﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪاﯾﻪ ﻛﻪ ﻟﻪ ﻣــﺎوهی‬ ‫)‪ (٦٠-١٥‬ڕۆژ ﭘ‪‬ﺶ ھﻪ‪‬ﻮهﺷﺎﻧﺪﻧﻪوهی‬ ‫ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﺧﻮﻟﯽ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ھﻪروهك‬ ‫ﻋﻪﺑﺪوﻟ‪‬هﺣﻤﺎن ﺧﻪﻟﯿﻔﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪ ﺟﻪﻣﺎوهرﯾﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ ﻛﯚﻣﺴﯿﯚﻧﯽ‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﯚ ﺋﺎﺳﯚ وﺗﯽ‪:‬‬

‫»ﺑﻪﻣﻨﺰﯾﻜﺎﻧﻪ وهﻓﺪ‪‬ﻜﯽ ﻛﯚﻣﺴﯿﯚﻧﯽ ﺑﺎ‪‬ی‬ ‫ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚی ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽﻋﯿﺮاقﺳﻪرداﻧﯽ‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ دهﻛﻪن و ھﻪﻧﺪ‪‬ﻚ ﭘﺮﺳﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫ﺑﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎن ﯾﻪﻛﻼﯾﯽ دهﻛﻪﻧﻪوه«‪.‬‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ وادهی‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺳﻪرۆﻛﯽ ھﻪر‪‬ﻤﻪوه‪،‬‬ ‫ﻓﻪﯾﺴﻪڵ دهﺑــﺎغ ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ڕۆژﻧﺎﻣﻪواﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ﻟﻪ ﻟ‪‬ﺪواﻧ‪‬ﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﺪا‬ ‫ﺑﻪﺋﺎﺳﯚی ڕاﮔــﻪﯾــﺎﻧــﺪ ﺳــﻪرۆﻛــﯽ ھﻪر‪‬ﻢ‬ ‫ﭼــﺎوهڕ‪‬ــﯽ ﺑــ‪‬ﯾــﺎری ﻛﯚﻣﺴﯿﯚن دهﻛــﺎت‪،‬‬ ‫وﺗﯿﺸﯽ‪» :‬ﻛﯚﻣﺴﯿﯚن ھــﻪر ﻛﺎﺗ‪‬ﻜﯿﺎن‬ ‫داﻧﺎ ﺳﻪرۆﻛﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ڕهزاﻣﻪﻧﺪی ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫دهردهﺑ‪‬ﺖ«‪ .‬ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ داﺑﯿﻨﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯚ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﻪ‪ ،‬ﻓــﺎزل ﻧﻪﺑﯽ‬

‫ﺑﺮﯾﻜﺎری وهزارهﺗﯽ داراﯾﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﻪﺋﺎﺳﯚی‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﻣﯿﺰاﻧﯿﻪی ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻢ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪرﺋﻪوه ﻟﻪ ﺑﻪﻏﺪا ﻧﻪدرا‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﭘﺎرهی‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﻟﻪ ﻋﯿﺮاق ﻧﻪ ﻟﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪی ﺣﺎﻛﯿﻤﻪ و ﻧﻪ ﻟﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﯿﺎدﯾﯿﻪ‪» ،‬ﻛﻪواﺗﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﻧﺎﺗﻮاﻧ‪ ‬ھﻪﻣﻮوی ﻟﻪ ﺋﻪﺳﺘﯚی ﺧﯚی‬ ‫ﺑﮕﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ھﻪر ﺣﻜﻮﻣﻪﺗ‪ ‬ھﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﺗﯿﺎﯾﺪاﻛﺮا‪،‬‬ ‫ﺧﯚی ﺑﻮدﺟﻪﻛﻪی ﻟﻪ ﺋﻪﺳﺘﯚ دهﮔﺮ‪‬ﺖ و ﻛﻪواﺗﻪ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺧﯚی ﺑﻪرﭘﺮﺳﯿﺎره ﻟﻪ داﺑﯿﻨﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺑــﻮدﺟــﻪی ھــﻪ‪‬ــﺒــﮋاردﻧــﻪﻛــﺎن«‪ .‬وﺗﯿﺸﯽ‪:‬‬ ‫»ﻛﯚﻣﺴﯿﯚﻧﯽ ﺑﺎ‪ ‬داوای ﺋﯿﺴﺘﺴﻨﺎی ﻛﺮدووه‬ ‫ﺑﯚ ھﺎوﻛﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻣﺴﯿﯚن ﻟﻪ داﺑﯿﻨﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪی ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن«‪.‬‬

‫"ﭘــ‪‬ــﭽــﻪواﻧـــﻪی ﯾـــﺎﺳــــﺎﯾــــﻪ"‬

‫ﺗـﻮرﻛـﻤـﺎن ﺋـﯿـﻠـﯽ‪ :‬ﺑــﺎ ﺳـﻪرژﻣـ‪‬ـﺮی ﻛــﻪرﻛــﻮك دواﺑـﺨــﺮ‪‬ــﺖ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ھﻪﺳﺘﯿﺎر ﻏﻪﻣﮕﯿﻦ‬

‫ﺣــﺰﺑــﯽ ﺗــﻮرﻛــﻤــﺎن ﺋﯿﻠﯽ داوا دهﻛــﺎت‬ ‫ﺋــﻪﻧــﺠــﺎﻣــﺪاﻧــﯽ ﭘــﺮۆﺳــﻪی ﺳــﻪرژﻣــ‪‬ــﺮی‬ ‫داﻧــﯿــﺸــﺘــﻮان و ﭼـــﺎرهﺳـــﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪی‬ ‫ڕاﮔﻮ‪‬ﺰراوان ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك و ﻧﺎوﭼﻪ ﻧﺎﻛﯚﻛﯽ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪرهﻛﺎن دواﺑﺨﺮ‪‬ﺖ و ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻜﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ‬ ‫ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﻋﯿﺮاق داواﻛــﻪ ﺑﻪﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪی‬ ‫ﯾﺎﺳﺎ ﻟ‪‬ﻜﺪهداﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﻛﻪی ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﺋﯿﻠﯽ‬

‫ﻟﻪﺳﻪر زاری ڕﯾﺎز ﺳﺎری ﻛﻪھﯿﯿﻪ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﺋﯿﻠﯿﻪوه ﺑ‪‬وﻛﺮاوهﺗﻪوه‬ ‫و ده‪‬ــ‪‬ــﺖ‪» :‬ﺑــﻪوﭘــﻪڕی ﭘ‪‬ﺪاﮔﺮﯾﯿﻪوه‬ ‫داوا دهﻛــﻪﯾــﻦ ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮی داﻧﯿﺸﺘﻮان‬ ‫و ﭼــﺎرهﺳــﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪی ڕاﮔــﻮ‪‬ــﺰراوان‬ ‫دواﺑﺨﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﻟﻪ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻗﻮرﺳﯽ و ﮔﺮاﻧﯽ‬ ‫دواﺧﺴﺘﻨﯽ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮﯾﺸﺪا داوا‬ ‫دهﻛﻪﯾﻦ ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮﯾﯿﻪﻛﻪ ڕ‪‬ﻜﺒﺨﺮ‪‬ﺘﻪوه و ﺑ‪‬ﮔﻪی‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﻧﻪﺗﻪوه ﺋﯿﺘﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗ‪‬ﺪا‬ ‫ﻻﺑﺪر‪‬ﺖ ﺑﻪو ﺟﯚرهی ﺑ‪‬ﮔﻪی ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ‬

‫ﺋﯿﻨﺘﯿﻤﺎ ﺗﺎﺋﯿﻔﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗ‪‬ﺪا ﻻدراوه«‪.‬‬ ‫ﻟﻪو ﺑﺎرهﯾﻪوه ﺧﺎﻟﯿﺪ ﺷﻮاﻧﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺋﺎﺳﯚی‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ داواﻛﺎرﯾﯿﻪﻛﻪی ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﺋﯿﻠﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪی ﯾﺎﺳﺎﯾﻪ و ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ ﻣﺎﻣﻪ‪‬ﻪی‬ ‫ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﺪا ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﻛﻪ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪران ﺑﻪ زۆرﯾــﻨــﻪی دهﻧــﮓ ﯾﺎﺳﺎی‬ ‫ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮﯾﻜﺮدﻧﯽ دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاق ﭘﻪﺳﻪﻧﺪ‬ ‫ﻛﺮدووه و ھﻪﻣﻮو ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎن دهﮔﺮ‪‬ﺘﻪوه‬ ‫ﺑﻪ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺸﻪوه‪.‬‬

‫ﺷﻮاﻧﯽ ﺋﻪوهی وهﺑﯿﺮھ‪‬ﻨﺎﯾﻪوه ﻛﻪ‬ ‫ڕهﻧﮕﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﺋﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺎن‬ ‫ﻟﻪوهﺑ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﺋﻪوان وهك ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺳﻪرهﻛﯽ ﺷﺎری ﻛﻪرﻛﻮك ژﻣﺎرهﯾﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﺷﺎرهﻛﻪ ﻛﻪﻣﺘﺮ ﺑ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮی ﺑﯚ زۆر‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ ﮔﺮﻧﮓ ﺳﻮودی دهﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ‬ ‫ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻧﻮ‪‬ﯽ ﻋﯿﺮاق ﺋﺎﻣﺎر‪‬ﻜﯽ‬ ‫ڕهﺳﻤﯽ ﻟﻪﺳﻪر داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ و‪‬ﺗﻪﻛﻪی‬ ‫ﺧــﯚی ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺘﺪا ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ ﺗﺎ ﭘﻼﻧﯽ‬ ‫ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﯚی داﺑﻨ‪‬ﺖ ﻟﻪﺳﻪری‪.‬‬

‫ﻋـﯿـﺮاق ﺑـﻪ دوو ﺳـﺎڵ )‪ (٥٠‬ﻓـ‪‬ۆﻛـﻪی ﺳـﻪرﺑـﺎزی دهﻛـ‪‬ـﺖ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‬

‫ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪﻛﯽ ﺑﺎ‪‬ی ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾﻜﺮد ﻛﻪ ﻋﯿﺮاق ﭼﻪﻧﺪ ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن و و‪‬ﺗﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪوروﭘﺎدا ﺋﯿﻤﺰا ﻛﺮدووه ﺑﯚ ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ ﭘﻪﻧﺠﺎ‬ ‫ھﻪﻟﯽ ﻛﯚﭘﺘﻪر ﻛﻪ ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯿﺎن ﺟﻪﻧﮕﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎره ﻟﻪﻣﺎوهی دوو ﺳﺎ‪‬ﺪا وهرﯾﺒﮕﺮ‪‬ﺖ ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻟﻪ دژی ﺗﯿﺮۆرﯾﺴﺘﻪﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﺋﻪو ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪ وﺗﯿﺸﯽ ﻛﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬

‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ ﺳﯽ ھﻪﻟﯽ ﻛﯚﭘﺘﻪر ﺳﻮﭘﺎی‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﭘ‪‬ﭼﻪك دهﻛــﺎت ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯿﺎن ﻟﻪ دژی ﺗﯿﺮۆرﯾﺴﺘﺎن‪.‬‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮﯾﺶ ﻟــﻪ ﻣــﺎﻧــﮕــﯽ ﺋــــﺎزاری‬ ‫ڕاﺑﺮدوودا ﺋﯿﺮﻓﯿﻪ ﻣﻮراﻧﯽ وهزﯾﺮی ﺑﻪرﮔﺮی‬ ‫ﻓﻪڕهﻧﺴﺎ و ﻋﻪﺑﺪوﻟﻘﺎدر ﻋﻮﺑﻪﯾﺪی وهزﯾﺮی‬ ‫ﺑﻪرﮔﺮی ﻋﯿﺮاق ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾﺎﻧﻜﺮد ﻛﻪ ﻓﻪڕهﻧﺴﺎ‬ ‫‪ ٢٤‬ھﻪﻟﯿﻜﯚﭘﺘﻪری ﺟــﯚری )ﺋــﺎی ﺳﯽ‬ ‫‪ (٦٣٥‬ﻛﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ھ‪‬ﺰی‬ ‫ﺳﻪرﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﯿﺮاق دهﻓﺮۆﺷ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن‬

‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﯾﻮرو ﻛﯚﭘﺘﻪرهوه دروﺳﺘﻜﺮاوه‬ ‫ﺋﻪم ﻓ‪‬ۆﻛﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻦ ﺑﻪ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوه و‬ ‫ﺑﻪﭼﻪﻛﯽ ﺳﻮك ﭘ‪‬ﭼﻪﻛﻜﺮاون ﺑﻪ ﺑﻪراورد‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪو ﻛﯚﭘﺘﻪراﻧﻪی ﻛﻪ ﺑﯚ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ‬ ‫ﺟﻪﻧﮓ ﺑﻪﻛﺎرد‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﻻﯾﺨﯚﺷﯿﻪوه ﻟﯿﻮا ﻣﺤﻪﻣﻪد ﻋﻪﺳﻜﻪری‬ ‫وﺗﻪﺑ‪‬ﮋی وهزارهﺗﯽ ﺑﻪرﮔﺮی ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﭘ‪‬ﭼﻪﻛﻜﺮدﻧﯽ ﺧ‪‬ﺮا دهﺑﻪﺳﺘﻦ‬ ‫ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ھ‪‬ﺰی ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﻟﻪﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﻪﯾﻠﻮﻟﯿﺸﺪا ڕۆژﻧﺎﻣﻪی وۆل‬

‫ﺳﺘﺮﯾﺖ ﺟﻮرﻧﺎڵ ﻟﻪ زاری ﻟ‪‬ﭙﺮاﺳﺮاواﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎوه ﺑ‪‬وﯾﻜﺮدﺑﯚوه ﻛﻪ ﻋﯿﺮاق داوای‬ ‫ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ ‪ ٣٦‬ﻛﯚﭘﺘﻪری ﺟﻪﻧﮕﯽ ﻟﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ﻛــﺮدووه‪ .‬ڕاﭘﯚرﺗﻪ ڕۆژﻧﺎﻣﻪواﻧﯿﻪﻛﺎﻧﯿﺶ‬ ‫ﺋﻪوهﯾﺎن ﺋﺎﺷﻜﺮا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻪرﯾﻖ ﺋﻪﻧﻮهر‬ ‫ﺣﻪﻣﻪﺋﻪﻣﯿﻦ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهی ھ‪‬ﺰی ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯽ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪووه ﻛﻪ ﻋﯿﺮاق ھﻪوڵ‬ ‫دهدات ﺗﺎﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ (٩٦) ٢٠٢٠‬ﻛﯚﭘﺘﻪری‬ ‫ﺟﻪﻧﮕﯽ ﻟﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻜ‪‬ﺖ دوای ﺋﻪوهی‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن ڕهزاﻣﻪﻧﺪی ﻟﻪﺳﻪر دهردهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫"ﺋــﻪوروﭘــﺎ‪ ،‬ﺧــﯚی ﺑــ‪‬ﯾــﺎر ﻟــﻪﺑــﺎرهی ﺗــﻮرﻛــﯿــﺎوه دهدات"‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‬

‫ﻣﯿﻜﺎﯾﻞ ﺷﺒﯿﻨﺪﻟﻐﺮ وهزﯾــﺮی دهرهوهی‬ ‫ﻧﻪﻣﺴﺎ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ و‪‬ﺗﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ‬ ‫ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ ﺑﻪﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﯚﯾﺎن ھﻪﯾﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎر ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺒﻮوﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻟﻪ‬ ‫ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ ﺑﺪهن‪ ،‬ﺋﻪم ﻟ‪‬ﺪواﻧﺎﻧﻪی‬ ‫ﺷﺒﯿﻨﺪﻟﻐﺮ دوای ﺋــﻪوه ھﺎت ﻛﻪ ﺑﺎراك‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎی ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی‬ ‫ﺧــﯚی ﺑــﯚ ﺑــﻪﺋــﻪﻧــﺪاﻣــﺒــﻮوﻧــﯽ ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ‬

‫ﺋﻪوروﭘﺎ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﺑﻮو‪ .‬وهزﯾﺮی دهرهوهی‬ ‫ﻧﻪﻣﺴﺎ ﻟﻪ ﻟ‪‬ﺪواﻧ‪‬ﻜﯿﺪا ﺑﯚ ڕادﯾﯚی ﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ﻧﻪﻣﺴﺎ وﺗــﯽ‪» :‬ﺋــﻪو ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﻜﺮدﻧﻪی‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﺎزه ﻧﯿﯿﻪ و ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ ﺋﯿﺪارهﻛﻪی‬ ‫ﺟـــﯚرج ﺑــﻮﺷــﯿــﺶ ﺋـــﻪو ھــﻪو‪‬ــﻪﯾــﺪا ﺑﯚ‬ ‫ڕازﯾﻜﺮدﻧﯽ ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪوه‬ ‫ﺷﺘ‪‬ﻜﯽ ڕووﻧــﻪ ﻛﻪ ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ و‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎر ﻟﻪو ﺑﺎرهﯾﻪوه دهدهن‬ ‫ﻧﻪك ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ«‪ .‬ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮهوه و ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪردهم ﻛﻨ‪‬ﺴﺘﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﺪا ﺟﻠﻌﺎد ﺋﺎردان‬

‫وهزﯾــﺮی ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ژﯾﻨﮕﻪی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻪرﻣﺎن ﻟﻪ ﺑﺎراك‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎی ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎوه وهرﻧﺎﮔﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑــﻪم دواﯾــﯿــﻪ دووﺑـــﺎره ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی‬ ‫ﺧﯚی ﺑﯚ داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ دهو‪‬ـــــﻪﺗ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻓﻪﻟﻪﺳﺘﯿﻨﯽ دووﭘﺎﺗﻜﺮدۆﺗﻪوه‪ .‬ﺋﻪوهﺷﯽ‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﺮد ﻛﻪ ﻟﻪﻛﺎﺗﯽ دهﻧﮕﺪاﻧﯿﺎﻧﺪا ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﺎھﯚ ﮔﻪﻟﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﻟﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮕﻪی دهﻧﮕﺪاﻧﻪوه ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺋﻪوهﯾﺎﻧﺪاوه‬ ‫ﻛﻪ ﻧﻪﺑﻨﻪ )‪(٥١‬ھﻪﻣﯿﻦ وﯾﻼﯾﻪﺗﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‪،‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯿﺶ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك‬ ‫ھﻪ‪‬ﺴﻮﻛﻪوت دهﻛــﺎت ﻛﻪ ﺑﻪﺗﻪواوی ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪرژهوهﻧﺪی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﺪا ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﻟ‪‬ﺪواﻧﺎﻧﻪی وهزﯾﺮی ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ‬ ‫ژﯾﻨﮕﻪی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ دوای ﺋﻪوهھﺎت ﻛﻪ ﺑﺎراك‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪﺑﻮو‬ ‫ﻛﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪھ‪‬ﺰ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ دوو دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚی‬ ‫ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﻓﻪﻟﻪﺳﺘﯿﻨﯽ دهﻛــﺎت ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﯿﺎﻧﻪ ﺑﮋﯾﻦ‪.‬‬

‫  ‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫ ‪%&$' ()*+,-./*0 12‬‬ ‫‪3456 

 7 *89,)* 2‬‬ ‫‪456 

:5;-9 <=3>,>)* 2‬‬ ‫)‪?@-‬‬ ‫< ‪* 3AB 4 - 0 9?4**CD21B 9‬‬ ‫‪CD21B 6*,8‬‬ ‫‪)

.E ()*9F.9<-‬‬ ‫)‪ *59,632 )/)G 1D2/‬‬ ‫‪H,>*I<

.B E9 -)J‬‬ ‫‪? 5>9*-30K/)4D/1LE) LMG-‬‬ ‫‪3/36*30K/)4D/1LEMG-/30*6N32-‬‬ ‫)‪? * O89632 )?4*/ 3 69 </‬‬ ‫< ‪632 ) K=?4*66)59/5P<9‬‬ ‫‪) 1Q6* O89‬‬ ‫) ‪4/ 31 3AB )59 1Q6>)632‬‬ ‫‪)4 ,62 ?,* O89R5> 2 6‬‬ ‫ ‪56 /*3E‬‬ ‫ ‪*E6D2*3E‬‬ ‫ ‪,G5SG T5><9 < 4,5.> *9../B‬‬ ‫

‪)4 56‬‬ ‫)‪49- 2U </‬‬ ‫ *‪3)>)632 )66)599 </)*30 ,‬‬ ‫‪* >,‬‬ ‫!!‪) 1Q6* <V9LN 6*30K‬‬ ‫‪) 3

<WX><*3E=Y.2*.) .Z2./30-‬‬ ‫ !!*)('&‪ "#$%‬‬ ‫‪+$# ,#-. /‬‬ ‫‪# $ $‬‬ ‫‪9 <%86=H

-0K‬‬ ‫‪[ 3F-G

5D2*30 ,‬‬ ‫‪*30 ,9 <\86‬‬ ‫)‪[ 3F ,6E,2,<,)V3‬‬ ‫‪4:-]B 33G /‬‬‫)‪9 <^86_F‬‬ ‫‪LI6-"#!*30 ,‬‬ ‫‪*30 ,9 <^&&&86‬‬ ‫<‪ `)39<-4,6E,2,‬‬ ‫ ‪66*.8,-6‬‬ ‫‪, 66N ) 6‬‬‫ ‪/8‬‬ ‫)_‪ T45‬‬ ‫<‪,6‬‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫"ھﻪﻧﺪ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﺎن ﮔﺮێ ﻛﻮ‪‬ﺮهن و ﻟﻪم ﺧﻮﻟﻪی ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﺪا ﭼﺎره ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﻦ"‬

‫ڕهواﻧﺪزی‪ :‬ﭼﺎوهڕوان دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻦ ﺑﻪدهﺳﺘﺒﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ ‪ -‬ھﻪ‪‬ﯚ ﺋﻪﺑﻮﺑﻪﻛﺮ‬

‫واﺑ‪‬ﯾﺎره ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﻛﯚﺑﺒ‪‬ﺘﻪوه ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ ﺗﺎووﺗﻮ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری دادﮔــﺎی ﺑــﺎ‪‬ی ﻓﯿﺪرا‪‬ﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﯾﻪﻛﻼﯾﯽ ﻛﺮدﻧﻪوهی دۆﺳ‪‬ﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‪.‬‬ ‫ﻓﺮﯾﺎد ڕهواﻧــﺪزی وﺗﻪﺑ‪‬ﮋی ﻟﯿﺴﺘﯽ‬ ‫ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﻪ ﺋﺎﺳﯚی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎره ﺋﻪﻣ‪‬ۆ دادﮔﺎی ﺑﺎ‪‬ی ﻓﯿﺪرا‪‬ﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ وهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﭘﯚﺳﺘﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺧﯚی‬ ‫ﺑﺪاتو ﺑﯚ ﺋﻪو ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﻪش ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﻛﯚدهﺑ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ڕهواﻧـــﺪزی ﺑــ‪‬واﺷــﯽ واﺑــﻮو ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫وه‪‬ﻣــﯽ دادﮔــﺎی ﺑــﺎ‪‬ی ﻓﯿﺪرا‪‬ﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻪرێ ﺑ‪‬ﺖ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ وهرﮔﺮﺗﻨﯽ‬ ‫ﭘﯚﺳﺘﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن ﻟﻪﻻﯾﻪن د‪.‬‬ ‫ﺋﻪﯾﺎد ﺳﺎﻣﻪڕاﺋﯿﻪوه ﭘ‪‬ﺪهﭼ‪‬ﺖ ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﺑﻜﺮ‪‬ﺘﻪوه و ﺑﻪرهی ﺗﻪواﻓﻮق‬ ‫ﺳﺎﻣﻪڕاﺋﯽ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻜﺎﺗﻪوه‪.‬‬ ‫وﺗــﻪﺑــ‪‬ــﮋی ﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﯽ واﺑﻮو ﺋﻪﮔﻪر ھﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﺑﻜﺮ‪‬ﺘﻪوه‬ ‫ﺳﺎﻣﻪڕاﺋﯽ ﻣﺘﻤﺎﻧﻪی وهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﭘﯚﺳﺘﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن ﺑﻪدهﺳﺘﺪهھ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﻪﺑﺎرهی ﻛﺎﻧﺪﯾﺪﻛﺮدﻧﯽ ﻛﻪﺳ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ‬ ‫ﻟﻪ ﺟ‪‬ﮕﻪی ﺳﺎﻣﻪڕاﺋﯽ ڕهواﻧــﺪزی وﺗﯽ‪:‬‬ ‫»ھﻪر ﻛﻪﺳ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ دهﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﭘﺮس ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﭼﺎوﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨ‪‬ﻜﯽ ڕۆژﻧــﺎﻣــﻪی‬ ‫ﺋــﺎﺳــﯚدا ﻛــﻪ ﻟــﻪ ژﻣــﺎرهﻛــﺎﻧــﯽ داھــﺎﺗــﻮدا‬ ‫ﺑــ‪‬ودهﻛــﺮ‪‬ــﺘــﻪوه‪ ،‬ﻓــﺮﯾــﺎد ڕهواﻧـــــﺪزی‬ ‫وﺗﻪﺑ‪‬ﮋی ﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﻟــﻪ ﭘــﻪرﻟــﻪﻣــﺎﻧــﯽ ﻋــﯿــﺮاق ھﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﻪ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر زۆر‪‬ــﻚ ﻟﻪ ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎی‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق و ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺋﻪﻣﻨﯽ‬ ‫و ﻧﺎوﺧﯚی و ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق و دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻨﻨﺎﻣﻪ و‬ ‫ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯿﻪﺗﻪ ﻧﻮ‪‬ﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن‬

‫ﺋﺎﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﮑﯽ دهﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺳﻪرﮐﻪوﺗﻦ ﺑﻪدهﺳﺖ ﺑﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺖ؟‬

‫دهﻛﺎت‪ ،‬ھﻪروهك ﻟﻪﺳﻪر ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ھﻪر‪‬ﻢ و ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻧﺎوهﻧﺪﯾﺶ دهدو‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﯾﺎد ڕهواﻧــﺪزی ﻟﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻜﯽ ﭼﺎو‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨﻪﻛﻪﯾﺪا ﺋــﺎﻣــﺎژه ﺑــﻪوهدهﻛــﺎت‬ ‫ﻛﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﻟﻪﻛﺎﺗﯽ‬

‫ﺧﯚﯾﺪا دهﻛﺮ‪‬ﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك‬ ‫دوا ﻧﺎﻛﻪو‪‬ﺖ‪ ،‬ﭘ‪‬ﺸﻮاﯾﻪ ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻨﯽ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﺪا ﺷﺘ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﭼﺎوهڕواﻧﻜﺮاوه ﺑﻪ ﻣﻪرﺟ‪‬ﻚ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﺳﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮ ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‪‬ﺲ ‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ و ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯿﺶ ڕهواﻧﺪزی‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژه ﺑــﻪوهدهﻛــﺎت ﻛﻪ زۆر ﻻﯾــﻪن ﻟﻪ‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق وهﻛﻮ ﺋﯚﭘﯚزﺳﯿﯚن دژی‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ ﺋﯿﺶ دهﻛﻪن و ھﻪروهك ﻟﯿﺴﺘﯽ‬

‫ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﯚﯾﺪا ﭼــﯚﺗــﻪوه ﻟﻪ‬ ‫ھﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﯽ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﻧﻮری ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ‪.‬‬ ‫وﺗﻪﺑ‪‬ﮋیﻟﯿﺴﺘﯽھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯽﭘ‪‬ﺸﯿﻮاﯾﻪ‬ ‫زۆر ﻛ‪‬ﺸﻪ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان ھﻪر‪‬ﻢ و ﻧﺎوهﻧﺪ ھﻪن‬ ‫ﮔﺮ‪‬ﻜﻮ‪‬ﺮهن و ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯿﺎن ﺋﺎﺳﺎن‬

‫ﻧﯿﯿﻪ و ﭼــﺎوهڕوان ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪم ﺧﻮﻟﻪی‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﺪا ﭼﺎرهﺳﻪر ﺑﻜﺮ‪‬ﻦ‪ ،‬ڕهواﻧﺪزی‬ ‫ﯾﺎﺳﺎی ﻧﻪوت و ﻏﺎز و ﺑﻮدﺟﻪی ﭘ‪‬ﺸﻤﻪرﮔﻪ‬ ‫و ھﻪﻣﻮارﻛﺮدﻧﯽ دهﺳﺘﻮوری وهك ﻧﻤﻮوﻧﻪ‬ ‫ھ‪‬ﻨﺎﯾﻪوه‪ ،‬ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪوهﺷﺪا ﻛﻪ ھﻪﻧﺪ‪‬ﻚ‬ ‫ﻛ‪‬ﺸﻪ ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯿﺎن ﺋﺎﺳﺎﻧﻪ‪ ،‬وهﻛﻮ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪی ھﻪر‪‬ﻢ ﻟﻪ داھﺎﺗﯽ ﻋﯿﺮاق ﻛﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ‬ ‫‪٪١٧‬ﯾﻪ ﭘ‪‬ﯿﻮاﯾﻪ ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮی‬ ‫ﺋﻪو ﻛ‪‬ﺸﻪﯾﻪ ﭼﺎرهﺳﻪر دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪو ﻟ‪‬ﺪواﻧﺎﻧﻪش ﻛﻪ‬ ‫ڕهﺣــﯿــﻢ ﻋﮕ‪‬ﻠﯽ ﺳــﻪرۆﻛــﯽ دهﺳــﺘــﻪی‬ ‫ﻧــﻪزاھــﻪی ﻋــﯿــﺮاق ڕاﯾــﮕــﻪﯾــﺎﻧــﺪﺑــﻮو ﻛﻪ‬ ‫دهﺳﺘﻪی ﻧﻪزاھﻪ دهﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه‬ ‫ﻟﻪ ﺳـــﻪروهت و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻢ ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﻓﺮﯾﺎد ڕهواﻧـــﺪزی وﺗﯽ‪:‬‬ ‫»ﺑﻪھﯿﭻ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك دهﺳﺘﻪی ﻧﻪزاھﻪی‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﻣﺎﻓﯽ ﺋﻪوهی ﻧﯿﯿﻪ ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺎڵ و داراﯾﯽ ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ﺑﻜﺎت‪،‬‬ ‫ﺋﻪوه ﺋﯿﺸﯽ دهﺳﺘﻪی ﻧﻪزاھﻪی ھﻪر‪‬ﻤﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻛﻪ دهﺳﺘﻪی ﻧﻪزاھﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن داﻧﻪﻣﻪزراوه ﺋﻪوا ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن دوا دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ ﻛﻪ دهﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ‬ ‫ﺋﻪو ﻛﺎره ﺑﮕﺮ‪‬ﺘﻪ ﺋﻪﺳﺘﯚ‪.‬‬ ‫ﺋﻪوهﺷﯽ ڕوﻧﻜﺮدهوه ﻛﻪ دهﺳﺘﻪی‬ ‫ﻧــﻪزاھــﻪی ﻋــﯿــﺮاق ﺗﻪﻧﯿﺎ دهﺗــﻮاﻧــ‪‬ــﺖ‬ ‫ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوه ﻟﻪو ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﺎﻧﻪ ﺑﻜﺎت ﻛﻪ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪی ھﺎوﺑﻪﺷﻦ و ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪوهی‬ ‫ﻟﻪ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻦ ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚ ﺳﻪر‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯿﺸﻦ‪.‬‬ ‫ڕه واﻧـــﺪزی ﺋﻪوﺷﯽ ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﺮد‬ ‫ﻛﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ٢٠٠٩‬ﺑﯚ ﻋﯿﺮاق ﺳﺎ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻗــــﻮرس و ﮔـــﺮاﻧـــﻪ و زۆر ﻛــ‪‬ــﺸــﻪ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪردهم ﻋﯿﺮاﻗﺪان ﻛﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدن ھﻪﯾﻪ‪ ،‬ﭘ‪‬ﺸﯿﻮاﺑﻮو‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‬ ‫ﻟـــﻪ م ﺳــﺎ‪‬ــﻪ دا دهﺑــ‪‬ــﺖ ھــﻪو‪‬ــﺒــﺪات‬ ‫ﭘــﻪ ﯾــﻮه ﻧــﺪﯾــﯿــﻪ ﻛــﺎﻧــﯽ ﻟــﻪ ﮔــﻪڵ ﺑــﻪﻏــﺪا‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻜﺎﺗﻪوه و زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﯚگ ﺑﯚ‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‬ ‫و ﭘﻪﯾﻮه ﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯿﺸﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ و‪‬ﺗﺎﻧﯽ‬ ‫دراوﺳ‪ ‬ﺑﻪھ‪‬ﺰ ﺑﻜﺎت‪.‬‬

‫ﻛﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻓﯿﺪرا‪‬ﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻪﻛﺎن‪ ،‬ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ﻛﯚ دهﻛﺎﺗﻪوه‬

‫"ﺋﻪو ڕاﺳﭙﺎرداﻧﻪی دهردهﭼﻦ‪ ،‬ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯿﻦ و دهﺑﻨﻪ ﺑﻨﻪﻣﺎ ﺑﯚ ﭘ‪‬ﺪاﭼﻮوﻧﻪوهی دهﺳﺘﻮور"‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ‪ -‬ﻋﻪﻟﯽ ﺳﺪﯾﻖ‬

‫ﺑﻪھﺎوﻛﺎری ﯾﻮﻧﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻛﯚﻧﻔﺮاﺳﯽ ﻓﯿﺪرا‪‬ﯽ‬ ‫و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﻟﻪ‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ دهﺳﺘﯿﭙ‪‬ﻜﺮد و ژﻣﺎرهﯾﻪﻛﯽ زۆر ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣﯽ و ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق و ھﻪر‪‬ﻢ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺑﻪﺷﺪارن‪.‬‬ ‫ﻋﻪدﻧﺎن ﻣﻮﻓﺘﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛـــﻮردﺳـــﺘـــﺎن ﺑــﻪﺋــﺎﺳــﯚی ڕاﮔــﻪﯾــﺎﻧــﺪ؛‬ ‫»ﻛﯚﻧﻔﺮاﺳﻪﻛﻪ ﻛﺎر‪‬ﻜﯽ زۆر ﺑﺎﺷﻪ ﺑﯚ ﺋﻪوهی‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻻﯾﻪك ﺑﮕﻪﻧﻪ ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻦ و ﻟﻪﯾﻪك‬ ‫ﻧﺰﯾﻜﺒﻮوﻧﻪوه ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪت ﻟﻪﺑﺎرهی ﻓﯿﺪرا‪‬ﯿﻪت‬ ‫ﻟﻪﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ‪ ،‬ﻛــﻪ ﺳﯿﺴﺘﻪﻣ‪‬ﻜﯽ ﻧﻮ‪‬ﯿﻪ‬ ‫ﺑﯚ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و ھ‪‬ﺸﺘﺎ وردهﻛﺎرﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﺗﻪواوهﺗﯽ ﻧﻪﮔﻪﯾﺸﺘﯚﺗﻪ ﺋ‪‬ﻤﻪ‪ ،‬ﯾﻮﻧﺎﻣﯽ‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ دهﺗﻮاﻧ‪ ‬ﺋﻪو ﻟ‪‬ﻜﮕﻪﯾﺸﺘﻨﻪ ﻧﺰﯾﻚ‬ ‫ﺑﻜﺎﺗﻪوه و ﺋﻪو ﻧﯿﺰاﻣﻪش ﻟﻪ ﺑﻪرژهوهﻧﺪی‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻻﯾﻪﻧﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪﻛﺎﻧﻪ«‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻓﺘﯽ ﺋﻪوهﺷﯽ وت‪» :‬ھﻪﻣﻮو ﺋﻪو‬ ‫ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾﺎﻧﻪی دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻨﻪﻣﺎﯾﻪﻛﯽ‬ ‫دهﺳــﺘــﻮوری دهﺑ‪‬ﺖ و ﺋﻪﮔﻪر ھﻪر ﻟ‪‬ﻚ‬ ‫ﻧﻪﮔﻪﯾﺸﺘﻨ‪‬ﻜﯿﺶ ھﻪﺑ‪ ‬ﺑــﯚ دهﺳــﺘــﻮور‬ ‫دهﮔﻪڕ‪‬ﯿﻨﻪوه‪ ،‬ﻛﻪ دهﺳﺘﻮور ھﻪﻗﯽ داوهﺗﻪ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﻪﻛﺎن ﺑﯚ ﻛﺎرﭘ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﻧﻪوت و ﻏﺎز‬ ‫و ﺋﻪوهش ﺑﻪﻣﺎﻓﯽ ﺧﯚﻣﺎن دهزاﻧﯿﻦ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﺑﻨﻪﻣﺎﯾﻪﻛﯽ دهﺳﺘﻮوری«‬ ‫دﯾﻨﺪار ز‪‬ﺒﺎری ڕ‪‬ﻜﺨﻪری ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ھــﻪر‪‬ــﻢ ﻟــﻪ ﯾﻮﻧﺎﻣﯽ ﺋــﺎﻣــﺎژهی ﺑــﻪوهﻛــﺮد‬ ‫»ﺋــﻪم ﻛﯚﻧﻔﺮاﺳﻪ ﺑﺎﯾﻪﺧ‪‬ﻜﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری و ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ ھﻪﯾﻪ و ﻧﻪﺗﻪوه‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی ﻟﻪوه دهﻛﺎت ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﻓﯿﺪرا‪‬ﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻛﺎن دهﺑ‪‬‬ ‫ﻟﻪﻧ‪‬ﻮ ﻻﯾﻪﻧﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪﻛﺎن ﺋﺎ‪‬ﻮﮔﯚر ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ز‪‬ﺒﺎری ﺑﯚ ﺋﺎﺳﯚ ﺗﻪﺋﻜﯿﺪی ﻟﻪوهﻛﺮدهوه »ﺋﻪو‬ ‫ڕاﺳﭙﺎرداﻧﻪی ﻟﻪو ﻛﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﻪ دهردهﭼ‪‬ﺖ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪ ڕاﺳﭙﺎردهﻛﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎﻣﯽ و ﻻﯾﻪﻧﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎن‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ھﺎﺗﻮو ڕاﭘﺮﺳﯽ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر دهﺳﺘﻮور ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪﺳﺎ‪‬ﯽ ‪٢٠١٠‬‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪ دهﺑﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﻪﻣﺎﯾﻪﻛﯽ ﺳﻪرهﻛﯽ ﺑﯚ‬ ‫ﭘ‪‬ﺪاﭼﻮوﻧﻪوهی دهﺳﺘﻮور«‪.‬‬ ‫دﻛﺘﯚر ﻓﺎزل ﻧﻪﺑﯽ ﺑﺮﯾﻜﺎری وهزارهﺗﯽ‬ ‫داراﯾﯽ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﺑﯚ ﺋﺎﺳﯚ وﺗﯽ‪:‬‬

‫»ﺋﻪو ﻛﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﻪ ھﻪﻧﮕﺎو‪‬ﻜﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﻻﯾﻪﻧﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪﻛﺎن ﺑﯚ ﺷﯿﻜﺮدﻧﻪوهی‬ ‫زﯾﺎﺗﺮی ﺑﺎﺑﻪﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮان ﻧﺎوهﻧﺪ و ھﻪر‪‬ﻢ‪ ،‬ﺋــﻪو ﻟﻪﺑﺎرهی‬ ‫داھﺎﺗﯽ ﻧﻪوت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻛﺎن ﺑﯚ وهزارهﺗﯽ‬ ‫داراﯾﯽ ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪوهﻛﺮد‪ ،‬ﺋﻪو ڕاﭘﯚرﺗﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﻪ ﺋﻪوان ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوه ﺷﻪﻓﺎﻓﯿﻪﺗﯽ ﺗﯿﺎﯾﻪ و‬

‫ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘﻪ ﻧﻪوﺗﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ دهﺳﺘﻮور‬ ‫ﯾﻪﻛﻼﯾﯽ ﻛﺮاوﻧﻪﺗﻪوه‪ ،‬ﺋﻪو ﻛ‪‬ﺸﺎﻧﻪی ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاق و ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ھﻪﯾﻪ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﻧﻪوت ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﺑﻪ داھﺎﺗﻪﻛﺎﻧﻪوه‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ ﻛﻪ ﭘﺎرهی ﻧﻪوت ﭼﯚن ﮔﻪڕاوهﺗﻪوه‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ﮔﻪڕاﻧﻪوهی ﭘﺎرهﻛﺎن ﻛﻪﻣﻮﻛﻮری‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺗﻪﻧﯿﺎ ﺋﻪوه ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی‬

‫ﺑﻪﭼﯚﻧﯿﻪﺗﯽ دهرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻧﻪوﺗﻪوه ھﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫د‪.‬ﺑــﺎﯾــﻪزﯾــﺪی ﺣــﻪﺳــﻪن ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻧﻪوت و ﻏﺎز ﻟﻪﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺑﯚ ﺋﺎﺳﯚ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﺋﻪو ﻛ‪‬ﺸﺎﻧﻪی ﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ و ھﻪر‪‬ﻢ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﭼﺎرهﺳﻪری ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻪﯾﻪ و ﻟﻪﺑﺎرهی‬ ‫ﻧﺎﺷﻪﻓﺎف ﺑﻮوﻧﯽ وهزارهﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧﻪوﺗﯿﺶ‬

‫ﮐﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻪﮐﺎن‪ ،‬دهﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ ﮐ‪‬ﺸﻪﮐﺎن ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان ھﻪر‪‬ﻢ و ﻧﺎوهﻧﺪدا ﯾﻪﮐﻼﯾﯽ ﺑﮑﺎﺗﻪوه؟‬

‫ﺑﻪﺟﯚر‪‬ﻚ ﺑ‪ ‬دهﺳــﻪ‪‬ﺗــﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﺑﻪوهی ڕ‪‬ﮕﺮی ﻟﻪﺧﻮدی ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن‬ ‫ھﻪﯾﻪ و ھﺎﻧﺪهره ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ وهزارهﺗﯽ ﻧﻪوت ﻧﻪﻛﺮ‪‬ﺖ‪ .‬وﺗﯿﺸﯽ‪:‬‬ ‫»ﺋﻪﮔﻪر ﻛﻮﺗﻠﻪﯾﻪك داوای وهزﯾﺮ‪‬ﻚ ﺑﻜﺎت‬ ‫ﻟﻪ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﺑﯚ ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه‬ ‫ﻛﻮﺗﻠﻪﯾﻪﻛﯽ دﯾﻜﻪ دهﻧﮓ ﻧــﺎدات ﺑﯚ ﺋﻪو‬

‫داواﯾﻪ و ﺑﺎﻧﮕ‪‬ﺸﺘﻪﻛﻪی ڕهﻓﺰ دهﺑ‪‬ﺘﻪوه‪،‬‬ ‫ﻟﻪﻛﺎﺗ‪‬ﻜﺪا ھﯿﭻ ﻛﻮﺗﻠﻪﯾﻪﻛﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯿﺶ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﯾﯽ ﺋﻪوهی ﻧﯿﯿﻪ وهزﯾﺮهﻛﻪی ﺑ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن و ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوهی ﻟﻪﮔﻪڵ ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺋﻪو ﺑ‪ ‬ﺋﺎﮔﺎﯾﯽ ﺧﯚﺷﯽ ﻟﻪ ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘﻪ‬ ‫ﻧﻪوﺗﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ﻧﯿﺸﺎﻧﺪا‬ ‫»ﺋﻪوه ﻛﺎری ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ«‪.‬‬

‫ﻓﯚﺗﯚ‪ :‬ﺋﺎﺳﯚ‬


‫‬

‫)‪ (١٢‬ﺑﺎﻧﺪی ﻟﻪوﺟﯚره ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪاﯾﻪ‬

‫ﺑﻪ‪‬ﻨﯽ ﺑﺮﯾﻨﺪار‬

‫ﺳﺎ‪‬ﻧﻪ )‪ (١٥٠‬ﻣﻨﺪا‪‬ﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ دهﻓﺮۆﺷﺮ‪‬ﻦ‬

‫)‪(٥٧‬‬ ‫ﻋﻪﺑﺪو‪‬‬ ‫ﺑﺪو‪‬‬ ‫و‪‬‬ ‫ﻋﻪﺑﺪو‪‬‬ ‫ﻪردار ﺑ‬ ‫ﺳﻪردار‬ ‫ﺳﺳﻪرد‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‬

‫‪١٤٨٣‬‬ ‫وهك وﺗﻤﺎن ﺷﻪڕی ﮔﻪوره و ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان ﺑﻪرهی ﺑﻮش و ﺑﻪرهی ﺑﻦ ﻻدن‬ ‫ﺑﻮو ﺑﻪ ﻋﯿﺮاق‪ ،‬ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﻪوه ﺑﻪرهی ﺑﻮش ﺑﻪ ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪ ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﻪﯾﻪوه‬ ‫ھﻪو‪‬ﯽ ﭼﻪﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ دهدا و ﻟﻪو ﺑﻪرﯾﺸﻪوه ﺑﻪرهی ﺑﻦ ﻻدن‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺗ‪‬ﻜﺸﻜﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﻪم ﭘﺮۆژه و ﺧﻪوﻧﻪی ﺑﻮﺷﯿﺎن ﻛﺮده ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن‪ .‬ھﻪرﺑﯚﯾﻪ ﻛﺎرهﻛﻪ ﺑﻪوهوه ﻧﻪوهﺳﺘﺎ ﻛﻪ ﺑﻜﻪوﻧﻪ ھﺎوﻛﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫و ﻟﯚﺟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻜﻪوﻧﻪ ﺗ‪‬ﻜﺪاﻧﯽ دۆﺧﯽ ﺋﻪﻣﻨﯽ ﻋﯿﺮاق‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﺋﻪﻣﻪ ھﻪر ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﺑﻮو ﻟﻪ ﺋﺎﻟﯿﻪﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﺎرﻛﺮدﻧﯿﺎن‪ ،‬ھﻪرﺑﯚﯾﻪ ھﻪر ﻻﯾﻪن و‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗ‪‬ﻜﯽ ﻧﺎو ﺑﻪرهﻛﻪی ﺑﻦ ﻻدن ﺑﻪو ﺟﯚره ﺑﻪﺷﺪاری ﻟﻪ ھ‪‬ﻨﺎﻧﻪدی ﺋﻪو‬ ‫ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋهدا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ دۆﺧﯽ ﺧﯚی و ﺑﻮارهﻛﻪی ﺑﻪردهﻣﯿﺪا ﺑﮕﻮﻧﺠ‪.‬‬ ‫ھﻪر ﻟﻪ ﺳﻪرهﺗﺎوه وﺗﯿﺎن ﺟﻪﻧﮕﯽ ڕزﮔﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﻧﺎڕهواﯾﻪ و‬ ‫ﺷﻪرﻋﯿﻪﺗﯽ ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ و ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﻛﻪ ﻧﻪﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ ڕ‪‬ﮕﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪرﭘﺎﻛﺮدﻧﯽ ﺷﻪڕ و ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻨﯽ ﺑﻪرهی ﺑﻮش ﺑﮕﺮن ﻛﻪوﺗﻨﻪ دژاﯾﻪﺗﯿﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫وهدﯾﮫﺎﺗﻨﯽ ﺧﻪون و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪرﭘﺎﻛﺮدﻧﯽ ﺟﻪﻧﮕﯽ ڕزﮔﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‪.‬‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﻪوه ﻛﻪوﺗﻨﻪ ﻣﻮﻗﺎﺗﻪﻋﻪﻛﺮدﻧﯽ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا‪ ،‬ھﻪر ﻟﻪ‬ ‫ﺳﻪرهﺗﺎوه دژی ھﻪﻣﻮو ھﻪو‪‬ﻜﯽ ﭘ‪‬ﺸﻜﻪوﺗﻨﯽ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا‬ ‫وهﺳﺘﺎﻧﻪوه ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﺋﻪﮔﻪر زۆر ﺑﭽﻮوك و ﺳﻪرهﺗﺎﯾﯿﺶ ﺑﻮاﯾﻪ‪ .‬دواﺗﺮ ﻟﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮕﻪی ﻧ‪‬ﺮدراوی ﻧﻪﺗﻪوه ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﻪوه ھﻪو‪‬ﯿﺎﻧﺪا ﺋﻪم ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪ ﺑﭙ‪‬ﻜﻦ‪،‬‬ ‫واﺗﺎ ڕاﺳﺘﻪ ﻧﻪﺗﻪوه ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن ھﺎﺗﻨﻪ ﻋﯿﺮاق‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ھﺎﺗﻨﻪﻛﻪﯾﻪﯾﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺟﯚر‪‬ﻚ ﺑﻮو ڕ‪‬ﻚ ﺧﺰﻣﻪت ﺑﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪرهﻛﻪی ﺑﻦ ﻻدن و دهو‪‬ﻪﺗﻪ‬ ‫ﻋﻪرهﺑﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و ڕژ‪‬ﻤﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﻜﺎت‪ .‬ﭘ‪‬ﺸﺘﺮﯾﺶ ﺑﺎﺳﯽ ھﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﮕﻪﺗﯿﭭﯽ ﮔﺮوﭘﻪ ﻧﺰﯾﻜﻪﻛﻪی دهوروﺑﻪری ﺑﻮﺷﻤﺎن ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﻧﻪﺗﻪوه‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن ﻛﺮد‪ .‬دواﺗﺮ ﻟﻪﮔﻪڵ ﯾﻪﻛﻪم ھﻪ‪‬ﻪی ﺑﻮش ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﻛﻪ‬ ‫دهرﻛﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎری ژﻣﺎره ‪١٤٨٣‬ی ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮو‪ ،‬ﺋﯿﺪی ﺑﯿﺎﻧﻮوی‬ ‫ﺗﻪواو ﻛﻪوﺗﻪ دهﺳﺖ ﺑﻪرهﻛﻪی ﺑﻦ ﻻدن و ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ ﻧﻮوﺳﻪر و ﻛﻪﻧﺎ‪‬ﻪ‬ ‫ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﺑﻪرهﯾﻪوه ﺑﯚ ﺋﻪوهی ڕهواﯾﻪﺗﯽ ﺟﻪﻧﮕﯽ ﺑﻮش ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا‬ ‫ﺑﺨﻪﻧﻪ ژ‪‬ﺮ ﭘﺮﺳﯿﺎرهوه‪ ،‬ﻟﻪو ﻛﺎﺗﻪ ﺑﻪدواوه ﺋﯿﺪی ﺋﻪوان ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑﻪوه‬ ‫ﻧﻪﻣﺎ ﺗﻪﻧﺰﯾﺮ و ﺷﯿﻜﺎری ﺑﻜﻪن ﺑﯚ ﺳﻪﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﻪوهی ﮔﻮاﯾﻪ ﺋﻪم ﺟﻪﻧﮕﻪ‬ ‫ﺟﻪﻧﮕ‪‬ﻜﯽ ﻧﺎڕهوای داﮔﯿﺮﻛﺮدﻧﻪ و ﻟﻪوهش زﯾﺎﺗﺮ وﺗﯿﺎن ﺋﻪﻣﻪ ﺟﻪﻧﮕﯽ ﻧﻪوت‬ ‫و ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪدا‪ .‬ھﻪ‪‬ﻪی دووهﻣﯽ‬ ‫ﺑﻮش ﻛﻪ ﭘ‪‬ﺸﺘﺮﯾﺶ ﺑﻪ دهﺳﺘﯽ ﮔﺮوﭘﻪ ﻋﻪرهﺑﭽﯿﯿﻪﻛﻪی وهزارهﺗﯽ دهرهوه‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪرا‪ ،‬ﺋﻪوه ﺑﻮو ﻛﻪ ﻟ‪‬ﻨﻪﮔﻪڕا ﺣﻜﻮﻣﻪﺗ‪‬ﻜﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ داﺑﻤﻪزرێ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ‬ ‫ڕ‪‬ﻚ ﺋﻪﺟ‪‬ﻨﺪای ﻛﺎری ﻋﻪرهﺑﭽﯿﯿﻪﻛﺎن ﺳﻪری ﮔﺮت و ﺟﻪی ﮔﺎرﻧﻪر وهﻛﻮ‬ ‫ﯾﻪﻛﻪم ﺣﺎﻛﻤﯽ ﺳﻪرﺑﺎزی ھﺎﺗﻪ ﻋﯿﺮاق‪.‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪی ﮔﺎردﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯽ ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺑــ‪‬وﻛــﺮدووهﺗــﻪوه ﻟﻪﺳﻪر ﭼﺎﻻﻛﺒﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﻧﺪهﻛﺎﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﻜﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﺪاڵ ﻟﻪ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﺪا و ﺑﺎس ﻟﻪوه دهﻛﺎت ﻛﻪ ﺳﺎ‪‬ﻧﻪ ﻻﻧﯽ‬ ‫ﻛﻪم ‪ ١٥٠‬ﻣﻨﺪاڵ ﻟﻪو و‪‬ﺗﻪ دهﻓﺮۆﺷﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ڕاﭘﯚرﺗﻪﻛﻪدا ھﺎﺗﻮوه‪» :‬ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﺳــﻪرﻗــﺎ‪‬ــﺒــﻮوﻧــﯽ و‪‬ﺗــﺎﻧــﯽ ﺟﯿﮫﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺋﺎھﻪﻧﮕﮕ‪‬ان ﺑﻪﺑﯚﻧﻪی ڕۆژی ھﻪﺗﯿﻮ ﻟﻪ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا‪ ،‬ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺳﺎ‪‬ﻧﻪ ‪ ١٥٠‬ﻣﻨﺪاڵ‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﻛﺎﻧﯿﺎﻧﻪوه دهﻓﺮۆﺷﺮ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪﭼﻪﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﻜﺮدن‪ ،‬ﻛﻪ‬ ‫ﺋﯿﺴﺘﻐﻼﻟﯽ ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪ ﻛﻪﻣﺪهراﻣﻪﺗﻪﻛﺎن‬ ‫دهﻛـــﻪن‪ ،‬ﺳــﻮودﯾــﺶ ﻟﻪ ﺑــ‪‬وﺑــﻮوﻧــﻪوهی‬ ‫ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ ﻧ‪‬ﻮ ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪﻛﺎﻧﯽ دهو‪‬ــﻪت‬

‫دهﺑﯿﻨﻦ ﺑﯚ ﺋﺎﺳﺎﻧﻜﺎرﯾﯽ ﺋﯿﺸﻪﻛﺎﻧﯿﺎن«‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی ڕۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺪهﻛﺎن ‪٢٠٠‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ ٤٠٠٠‬ﺟﻮﻧﻪﯾﮫﯽ ﺋﯿﺴﺘﻪرﻟﯿﻨﯽ ﻛﻪ دهﻛﺎﺗﻪ‬ ‫ﻧﺰﯾﻜﻪی )‪ ٥٧٢٠-٢٨٦‬دۆﻻری ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ( ﺑﯚ‬ ‫ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ ھﻪر ﻣﻨﺪا‪‬ﻚ دهدهن‪.‬‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﯽ )ﯾــﻮ ﭘﯽ ﺋــﺎی( ده‪‬ﺖ‪:‬‬ ‫»ﺑﺎﻧﺪه ﺗﺎواﻧﻜﺎرﯾﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﯿﺮاق ﻗﺎزاﻧﺠﯽ‬ ‫زۆر ﮔﻪوره دهﻛﻪن ﺑﻪھﯚی ﻛ‪‬ﯾﻦ و ﻓﺮۆﺷﺘﻨﯽ‬ ‫ﻣﻨﺪا‪‬ن ﻛﻪ ﺑﻪﻧﺮﺧ‪‬ﻜﯽ زۆر ﻛﻪم دهﯾﺎﻧﻜ‪‬ن«‪.‬‬ ‫ھﻪروهھﺎ‪» :‬ﺋﻪو ﺑﺎﻧﺪاﻧﻪ ﺳﻮود‪‬ﻜﯽ زۆرﯾﺎن‬ ‫ﻟﻪو ﻓــﻪوزا ﺑﯿﺮۆﻛﺮاﺗﯿﯿﻪ وهرﮔــﺮﺗــﻮوه ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪﻗﺎﭼﺎﺧﺒﺮدﻧﯽ ﺋﻪو ﻣﻨﺪا‪‬ﻧﻪ ﺑﯚ دهرهوهی‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﺋﺎﺳﺎن دهﻛﺎت«‪.‬‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎﻛﻪوﺗﻦ ﻻی ﺧﯚﯾﺎﻧﻪوه‬ ‫ﻟــﻪو ﺑــ‪‬واﯾــﻪدان ژﻣــﺎرهی ﺋــﻪو ﻣﻨﺪا‪‬ﻧﻪی‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﺪهﻛﺮ‪‬ﻦ ﺑﯚ ﻓﺮۆﺷﺘﻦ ﺑﻪڕ‪‬ﮋهی ﺳ‪‬‬ ‫ﻟــﻪﺳــﻪر ﯾــﻪك زﯾـــﺎدی ﻛﺮدﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪﺳﺎ‪‬ﯽ‬

‫)‪ (١٣‬ھﻪزار ﺑﻪﻧﺪﻛﺮاو ﻟﻪ زﯾﻨﺪاﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎدا ﻣﺎون‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهی ھ‪‬ﺰی ﮔﺮﺗﻮوﺧﺎﻧﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاق ژهﻧـــﺮاڵ )دﯾﭭﯿﺪ‬ ‫ﻛــﻮاﻧــﺘــﺎك( ڕاﯾــﮕــﻪﯾــﺎﻧــﺪ ﻛــﻪ ژﻣـــﺎرهی‬ ‫ﺑـــﻪﻧـــﺪﻛـــﺮاوه ﻋــﯿــﺮاﻗــﯿــﯿــﻪﻛــﺎن ﻟــﻪ‬ ‫ﮔﺮﺗﻮوﺧﺎﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎدا داﺑﻪزﯾﻮه‬ ‫ﺑﯚ ﺗﻪﻧﮫﺎ )‪ (١٢٧٩٤‬ﺑﻪﻧﺪﻛﺮاو »ﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪو ژﻣﺎرهﯾﻪش ﻟﻪ ﺳــــــﺎ‪‬ﯽ ‪٢٠٠٦‬وه‬ ‫ﻛﻪﻣﺘﺮﯾﻦ ڕ‪‬ﮋهﯾﻪ«‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﯾﻪﻛﺪا ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن‬ ‫ھــ‪‬ــﺰی ﺋــﻪرﻛــﯽ ﯾــﻪﻛــﻪی )‪(١٣٤‬ی‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻪوه ﻟﻪ ﻋﯿﺮاق دهرﭼـــﻮوه‪،‬‬ ‫ﻛﻮاﻧﺘﺎك ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪوهﻛﺮدووه‪» :‬ﺋﻪم‬ ‫داﺑــﻪزﯾــﻨــﻪ ﻟــﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ڕ‪‬ﻜﻪوﺗﻦ و‬

‫ﺷﻪراﻛﻪﺗﯽ ﻧ‪‬ﻮان ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاق و‬ ‫ھ‪‬ﺰه ﻓﺮه ڕهﮔﻪزهﻛﺎﻧﻪوه ﺑﻪدﯾﮫﺎﺗﻮوه‬

‫ڕوﺑﻪﯾﻌﯽ‪ :‬ﺳﻪﺣﻮه ﻟﻪ ﻗﺎﻋﯿﺪه و ﺑﻪﻋﺴﯿﯿﻪﻛﺎن ﭘﺎك دهﻛﻪﯾﻨﻪوه‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ڕاو‪‬ﮋﻛﺎری ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫)ﻣﻮهﻓﻪق ڕوﺑﻪﯾﻌﯽ( ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛ »ﺣﻜﻮﻣﻪت‬ ‫واز ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪﺣﻮه ﻧﺎھ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‬ ‫و ﺑﻪردهوام دهﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﻜﺮدﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬م ﺋــﻪوه ﻗﺒﻮڵ ﻧﺎﻛﺎت ﭼﻪﻛﻪﻛﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﺋﺎڕاﺳﺘﻪی دهو‪‬ــﻪت ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ«‪ .‬ڕوﺑﻪﯾﻌﯽ‬ ‫ﻟــﻪ وﺗﻪﯾﻪﻛﯿﺪا ﻟــﻪ ﻛﯚﻧﮕﺮهی ﺳــﻪرۆك‬ ‫ﻋﻪﺷﯿﺮهﺗﻪﻛﺎﻧﺪا ﻛﻪ ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی زﯾﻘﺎر‬ ‫ﺑﻪﺳﺘﺮا‪ ،‬وﺗﯽ‪» :‬ﻋﯿﺮاق واز ﻟﻪ ڕۆ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪﺣﻮه ﻧﺎھ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯽ ھ‪‬ﺰه‬ ‫ﭼﻪﻛﺪارهﻛﺎﻧﯿﺎن داوه ﻟﻪ دژی ﺗﯿﺮۆر‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ڕ‪‬ﮕﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻛﻪﺳ‪‬ﻚ ﻧﺎدهﯾﻦ ﭼﻪك ﺑﻪڕووی‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﺪا ﺑﻪرزﺑﻜﺎﺗﻪوه«‪ .‬ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮهوه‬ ‫ڕوﺑﻪﯾﻌﯽ ﺑﻪ‪‬ﻨﯿﺪا ھﻪﻣﻮو ﺳﻪﺣﻮهﻛﺎن‬ ‫ﻟﻪ ھﻪو‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ﻜﺎﻧﺪن ﭘﺎﻛﺒﻜﺮ‪‬ﻨﻪوه‬ ‫ﺋﯿﺘﺮ ﻟﻪﻻﯾﻪن ڕ‪‬ﻜﺨﺮاوی ﻗﺎﻋﯿﺪهوه ﯾﺎن‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪن ﭘﺎﺷﻤﺎوهﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﺴﻪوه ﺑ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺟﮕﻪ ﻟﻪ ﭼﻪﻛﯽ دهو‪‬ــﻪت ھﯿﭻ‬ ‫ﭼﻪﻛ‪‬ﻜﯽ دﯾﻜﻪ ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ھﯿﭻ دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧ‪‬هواش ﺟﮕﻪ ﻟﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ دهو‪‬ﻪت‬ ‫و ﯾﺎﺳﺎ ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ڕوﺑﻪﯾﻌﯽ ﺋــﻪوهﺷــﯽ وت‪» :‬ﺋ‪‬ﻤﻪ‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﻪﻛﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺑﻪ ڕۆ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪﺣﻮه‬ ‫دهدهﯾﻦ و ﺑﻪردهوام دهﺑﯿﻦ ﻟﻪﺳﻪر ﻟﻜﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫زۆرﺑﻪﯾﺎن ﻟﻪﻧﺎو ھ‪‬ﺰه ﭼﻪﻛﺪارهﻛﺎﻧﻤﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﻟﻪدوای وردﺑﯿﻨﯿﻜﺮدن ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﻨﯿﯿﺎن‪ ،‬ھــﻪروهھــﺎ زۆرﺑــﻪﺷــﯿــﺎن ﻟﻪ‬ ‫داﻣﻮدهزﮔﺎ ﻣﻪدهﻧﯿﯿﻪﻛﺎن دادهﻣﻪزر‪‬ﻨﯿﻦ‬

‫و ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ڕ‪‬ﻜﻮﭘ‪‬ﻚ ﻣﻮﭼﻪﻛﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﺪهدر‪‬ﺖ دوای ﺋــﻪوهی ﻛﻪ ﺳﻪرﺟﻪم‬ ‫ھ‪‬ﺰهﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪﺣـــــــﻮه ﺧــﺮاﻧــﻪ ژ‪‬ﺮ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﻪوه«‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻜﯽ ﺗــﺮی ﻗﺴﻪﻛﺎﻧﯿﺪا‪،‬‬ ‫ڕوﺑﻪﯾﻌﯽ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ زۆرﺑﻪی ﺋﻪواﻧﻪی‬ ‫ﺑﺎﻧﮕﻪﺷﻪ ﺑﯚ ﻧﻪھ‪‬ﺸﺘﻨﯽ ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ دهﻛﻪن‬

‫ﺧــﯚﯾــﺎن ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯽ دهدهن‪ ،‬وﺗﯿﺸﯽ‪:‬‬ ‫»ھــﻪﻣــﻮوان داوای ﺑــﻪﮔــﮋداﭼــﻮوﻧــﻪوهی‬ ‫ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ داراﯾﯽ و ﺋﯿﺪاری دهﻛﻪن‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫زۆرﯾﻨﻪی ﺋﻪواﻧﻪی ﺑﺎﻧﮕﻪﺷﻪ ﺑﯚ ﻧﻪھ‪‬ﺸﺘﻨﯽ‬ ‫ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ دهﻛـــﻪن ﺑــﻪداﺧــﻪوه ﺧﯚﯾﺎن‬ ‫دهﯾﻜﻪن‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ داراﯾﯽ و ﺋﯿﺪاری‬ ‫ﭘﻪﺗﺎی دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ و ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪ‬

‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ ﺗﯿﺮۆر و ﺗﺎﯾﻪﻓﻪﮔﻪری ﮔﻪورهﺗﺮه‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ دزﯾﻨﯽ ﭘﺎرووهﻧﺎﻧﯽ ﮔﻪﻟﻪ«‪.‬‬ ‫ڕوﺑﻪﯾﻌﯽ ﻟﻪ در‪‬ﮋهی ﻗﺴﻪﻛﺎﻧﯿﺪا ﺑﻪ‪‬ﻨﯿﺪا‬ ‫ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه ﻟﻪﮔﻪڵ ھﻪﻣﻮو دزهﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎوهوه‬ ‫و دهرهوهی ﻋﯿﺮاق ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋﻪواﻧﻪی ﻛﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺳﻪردهﻣﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮوی ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا ﭘﺎرووهﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﻜﯿﺎن دزﯾﻮه‪.‬‬

‫ﺑﻪﻏﺪا‪ ٢٠٠٩/٣/٣٠ -‬دهﺳﺘﮕﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪﺣﻮه ﻟﻪﻻﯾﻪن ھ‪‬ﺰهﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﯿﺮاﻗﻪوه‬

‫ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‪‬ﺲ ‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓ‪‬ﻜﯽ ﻧﻮێ دژی "ﺗﻪواﻓﻮق" ﭘ‪‬ﻜﺪهھ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﺳﻪﻻﺣﻪدﯾﻦ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوهی‬ ‫ﻛﻮﺗﻠﻪ ﺑﺮاوهﻛﺎﻧﯽ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﺳﻪﻻﺣﻪدﯾﻦ دواﺧﺮا ﻟﻪﺳﻪر داوای‬ ‫ﻛﻮﺗﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﺣﻪﻣﻪد ﺣﻤﻮد ﻗﻪﯾﺴﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری‬ ‫ﺳﻪﻻﺣﻪدﯾﻦ ﻟﻪﻟ‪‬ﺪواﻧ‪‬ﻜﯿﺪا ﺑﯚ ﺳﻪواﺗﻮﻟﻌﯿﺮاق‬

‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛ ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوهی ﻛﻮﺗﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪﻛﺎن‬ ‫ﺑﯚ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﻧﻮ‪‬ﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی‬ ‫ﺳﻪﻻﺣﻪدﯾﻨﻤﺎن دواﺧﺴﺖ ﺑﯚ وادهﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر داوای ﻛﻮﺗﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪﻛﺎن ﺑﯚ ﺋﻪوهی‬ ‫ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧ‪‬ﺘﯿﺎن ﯾﻪﻛﻼﺑﻜﻪﻧﻪوه‪.‬‬ ‫ﻗﻪﯾﺴﯽ ڕاﺷﯿﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﯽ ڕﻛﺎﺑﻪری ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓﯽ ﺑﻪرهی ﺗﻪواﻓﻮق‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺮاوه و ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻜﯽ ﻗﺎﺋﯿﻤﻪی‬

‫‪٢٠٠٥‬هوه‪ ،‬ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻻﻧﯿﻜﻪم ‪١٥٠‬‬ ‫ﻣﻨﺪاڵ ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﻜﺪا دهﻓﺮۆﺷﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ڕۆژﻧــﺎﻣــﻪﻛــﻪ دووﭘــﺎﺗــﯿــﻜــﺮدووهﺗــﻪوه‬ ‫ﺋــﻪﻓــﺴــﻪر‪‬ــﻜــﯽ ﭘــﻠــﻪ ﺑـــــﻪرزی ﻋــﯿــﺮاق‬ ‫ﺟﻪﺧﺘﯿﻜﺮدووهﺗﻪوه ﻟﻪﺳﻪر ﺋــﻪوهی ﻻﻧﯽ‬ ‫ﻛﻪم ‪ ١٥‬ﻣﻨﺪاڵ ﻟﻪﻣﺎﻧﮕ‪‬ﻜﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﺪهﻛﺮ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﯚ ﻓﺮۆﺷﺘﻦ‪ ،‬ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯿﺎن ﺑﯚ ﻧﺎوﺧﯚی ﻋﯿﺮاق‬ ‫و ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮﯾﺎن ﺑﯚ دهرهوهی ﻋﯿﺮاق و‬ ‫ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯿﺸﯿﺎن ﺑﯚ ﺗﻪﺑﻪﻧﺎﻛﺮدن و ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾﺸـــــــــــــﯿﺎن ﺑﯚ ﺋﯿﺴﺘﻐﻼﻟﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺳ‪‬ﻜﺴﯽ دهﻛ‪‬در‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪‬ﻜﯿﺶ ﺋﺎﻣﺎژهﯾﺎن ﺑﻪوه‬ ‫ﻛﺮد ﻻﻧﯽ ﻛﻪم ‪ ١٢‬ﺑﺎﻧﺪی ﻟﻪو ﺟﯚره ﻟﻪ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﺪا ھﻪن و ﺑ‪‬ی ‪ ٤٠٠-٢٠٠‬ﺟﻮﻧﻪﯾﮫﯽ‬ ‫ﺋﯿﺴﺘﻪرﻟﯿﻨﯽ دهدهن ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ ھﻪر‬ ‫ﻣﻨﺪا‪‬ﻚ و ﻧﺮﺧﻪﻛﻪ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ و‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهی ﻣﻨﺪا‪‬ﻪﻛﻪ دﯾﺎری دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﻧــﺎوی ﺋــﻪو و‪‬ﺗﺎﻧﻪﺷﯽ‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺮا ﻛﺮدووه ﻛﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﺧﺎﻛﻪﻛﻪﯾﺎﻧﺪا‬ ‫ﻛﺎری ﻓﺮۆﺷﯽ ﻣﻨﺪا‪‬ﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗ‪‬ﺪا‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهدهﭼ‪‬ﺖ‪ :‬ﺋﻮردن و ﺗﻮرﻛﯿﺎ و ﺳﻮرﯾﺎ‬ ‫و ﭼﻪﻧﺪ و‪‬ﺗ‪‬ﻜﯽ ﺋﻪوروﭘﯽ وهﻛﻮ ﺳﻮﯾﺴﺮا‬ ‫و ﺋ‪‬ﺮﻟﻪﻧﺪا و ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺳﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻪﻗﯿﺪ ﻓﯿﺮاس ﻋﻪﺑﺪو‪ ‬ﻟﻪ ﺑﻪﺷﯽ‬ ‫ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوهی ﭘﯚﻟﯿﺴﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﺑﻪ‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ؛ ﺋﻪو ﺑﺎﻧﺪاﻧﻪ ﻟﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮕﻪی ﭼﻪﻧﺪ ﻛﻪﺳ‪‬ﻜﻪوه ﺋﻪو ﻛﺎری ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ‬ ‫ﻣﻨﺪا‪‬ﻧﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎم دهدهن‪ ،‬ﻛﻪ ﺧﯚﯾﺎن وهﻛﻮ‬ ‫ﻛﺎرﻣﻪﻧﺪی ڕ‪‬ﻜﺨﺮاوهﻛﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎﻛﻪوﺗﻨﯽ‬ ‫ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﻧﺪهدهن و ﻟﻪ ڕ‪‬ﮕﻪی‬ ‫ﮔﻔﺘﻮﮔﯚ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺧ‪‬ﺰاﻧﯽ ﺋﻪو ﻣﻨﺪا‪‬ﻧﻪدا‬ ‫ڕ‪‬ﻜﺪهﻛﻪون و دۆﻛﯿﯚﻣ‪‬ﻨﺘﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ‬ ‫ﺑﯚ ﻣﻨﺪا‪‬ﻪﻛﺎن دروﺳــﺖ دهﻛﺮ‪‬ﺖ وهﻛﻮ‬ ‫ﺷﻪھﺎدهی ﻟﻪ داﯾﻜﺒﻮون‪.‬‬

‫ﻋﯿﺮاﻗﯽ و ﻛﻮﺗﻠﻪی ﺟﻪﺑﮫﻪی ﻣﻪﺷﺮوﻋﯽ‬ ‫وهﺗﻪﻧﯽ )ﺟﻤﻮع( و ﺟﻪﺑﮫﻪی ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﯽ‬ ‫و ﺟﻪﺑﮫﻪی ﺗﻪﺣﺮﯾﺮ و ﺑﯿﻨﺎ و ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓﯽ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن و ھﻪﻧﺪێ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﻛﻮﺗﻠﻪﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮ‪ .‬ﻗﻪﯾﺴﯽ دووﭘﺎﺗﯿﺸﻜﺮدهوه‬ ‫ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ داوای ڕهﺳﻤﯿﻤﺎن ﭘ‪‬ﮕﻪﯾﺸﺖ‬ ‫ﻟــﻪﻻﯾــﻪن ﻛﻮﺗﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪ ﺑــﺮاوهﻛــﺎن ﺑﯚ‬ ‫ﺋﻪوهی ﯾﻪﻛﻪم ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوهی ﻛﻮﺗﻠﻪ ﺑﺮاوهﻛﺎن‬

‫ﺑﯚ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﻧﻮ‪‬ﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪ‬ ‫دواﺑﺨﻪﯾﻦ ﺑﻪﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ ﺑﻮاردان ﺑﻪو ﻛﻮﺗﻼﻧﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓ‪‬ﻜﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮێ‪.‬‬ ‫دهرﺑﺎرهی ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓﻪ ﻧﻮ‪‬ﯿﻪﻛﻪ ﻗﻪﯾﺴﯽ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﻪر ﺑﻪﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯿﻪﯾﻪ ﻛﻪ ﺑﻮوه ﺑﻪدوو‬ ‫ﺑﻪﺷﻪوه وﺗﯽ‪» :‬ﺋ‪‬ﻤﻪ وهﻛﻮ ﺑﻪﺷ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ‬ ‫وهﺗﻪﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ ﭼﻪﻧﺪ ﻟﯿﺴﺘ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮدا‬ ‫ڕ‪‬ﻜﻪوﺗﯿﻦ ﺑﯚ ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪرهﯾﻪﻛﯽ ﻧﻮێ«‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯽ دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮدن ﺑﻪ ﭘﺮۆﺳﻪی‬ ‫ﺋﺎزادﻛﺮدﻧﯽ ﺑﻪﻧﺪﻛﺮاوهﻛﺎن«‪ .‬وﺗﯿﺸﯽ‪:‬‬

‫»ﺋ‪‬ﻤﻪ ھﻪﻣﻮو ﮔﺮﻧﮕﯿﺪان و ﺗﻮاﻧﺎﻛﺎﻧﻤﺎن‬ ‫ﺧﺴﺘﻮوهﺗﻪﮔﻪڕ ﺑﯚ ﭘﯚﻟ‪‬ﻨﻜﺮدﻧﯽ دۆﺳ‪‬ﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺟﻪم ﺑﻪﻧﺪﻛﺮاوهﻛﺎن ﻛﻪ ﻛﻪﻣﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﯿﻪ ﺑﯚ ﺋﻪواﻧﻪی ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﺪارﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ھﻪڕهﺷﻪﯾﺎن دروﺳﺘﻜﺮدووه‪ .‬ﺋﻪواﻧﻪی‬ ‫ﺗﺎوهﻛﻮ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻟﻪﻣﺴﺎ‪‬ﺪا ﺋــﺎزادﻛــﺮاون‬ ‫ژﻣﺎرهﯾﺎن )‪ (٢٤٦٠‬ﺑﻪﻧﺪﻛﺮاوه‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ھــﻪڕهﺷــﻪﯾــﻪﻛــﯽ زۆر ﻛﻪﻣﯿﺎن‬ ‫دروﺳــﺘــﻜــﺮدووه«‪ .‬ھــﻪروهھــﺎ ﻛﻮاﻧﺘﺎك‬ ‫ﺋﻪوهﺷﯽ ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﺮد ﻛﻪ ﺋﻪو ﺑﻪﻧﺪﻛﺮاوه‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﺎﻧﻪ ﻟﻪﻣﺎوهی زﯾﻨﺪاﻧﯿﻜﺮدﻧﯿﺎﻧﺪا‬ ‫ﺧﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﭘﺮۆﮔﺮاﻣ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻓ‪‬ﺮﻛﺎری و ھﯚﺷﯿﺎرﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪﯾﯿﻪوه »ﺑﯚﯾﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻤﺎﻧﻮاﯾﻪ ﺋﻪوان ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮاون ﺑﯚ ﺋﻪوهی‬ ‫دووﺑــﺎره وهﻛــﻮ ﺧﻪ‪‬ﻜﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺪۆﺳﺖ‬ ‫ﺑﮕﻪڕ‪‬ﻨﻪوه ﺑﯚ ﻧ‪‬ﻮ ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﻪ«‪.‬‬

‫"ﻟﻪﮔﻪڵ ﻣﺎﻓﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردم"‬

‫ﺋﻪﯾﺎد ﻋﻪﻻوی‪ :‬ﺟﯚز‪‬ﻒ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﯿﺮوڕای‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﮔﯚڕاوه‬ ‫ﺳــﻪرۆك وهزﯾــﺮاﻧــﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮوﺗﺮی ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺗﻪﺋﻜﯿـــــــــﺪی ﻟـــﻪوهﻛـــﺮدهوه ﻛﻪ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳــــــــــــــــــﻪرۆﻛﯽ و‪‬ﺗﻪ‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﯿﺮوڕای ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﮔﯚڕاوه‪.‬‬ ‫ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺎوﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨ‪‬ﻜﯿﺪا ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ڕۆژﻧــﺎﻣــﻪی »اﻟﺒﯿﻨﻪ اﻟﺠﺪﯾﺪه«‪ ،‬ﺋﻪﯾﺎد‬ ‫ﻋــﻪﻻوی ﺳــﻪرۆك وهزﯾﺮاﻧﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮوﺗﺮی‬ ‫ﻋﯿﺮاق وﺗﯽ‪» :‬دهﻣﻪو‪‬ﺖ ﺟﻪﺧﺖ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﺋــﻪوه ﺑــﻜــﻪﻣــﻪوه ﻛــﻪ ﺟــﯚز‪‬ــﻒ ﺑﺎﯾﺪﻧﯽ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ڕاوﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪ داﺑــﻪﺷــﻜــﺮدﻧــﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﮔﯚڕاوه‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﻪڕووی ﻣﻪﺑﺪهﺋﻪوه ﺑﻪﺗﻪواوی‬ ‫دژی ﺑﯿﺮۆﻛﻪی داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﻢ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ ﻟﻪﺳﺎ‪‬ﯽ ‪١٩٦٩‬هوه ﺋﺎراﺳﺘﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯿﻤﺎن ھـــﻪﺑـــﻮوه‪ ،‬ﻟــﻪو‬ ‫ﻛﺎﺗﻪﺷﻪوه ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوﯾﻨﻪﺗﻪ ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﯿﻪی‬ ‫ﻛﻪ ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮرد ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮازی ﺳﻪرﺑﺎزی‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪر ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ و ھﻪر ﺋ‪‬ﻤﻪش ﺧﯚﻣﺎن‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٧٠‬ڕازﯾﺒﻮوﯾﻦ ﻟﻪﺳﻪر ﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻣﺎﻓ‪‬ﻚ ﺑﻪ ﺑﺮا ﻛﻮردهﻛﺎﻧﻤﺎن و ﺋﻪو‬ ‫ﻛﺎﺗﻪش ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎﻧﯽ دھﯚك و ﺳﻪ‪‬ﺣﻪدﯾﻦ‬ ‫و ﻣﻮﺳﻪﻧﻨﺎ و ﻧﻪﺟﻪف ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺮان ﺗﺎ‬ ‫ھﺎوﺳﻪﻧﮕﯿﯿﻪك ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺑ‪‬ﺘﻪ ﻛﺎﯾﻪ و‬

‫ھﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﯽ ﻋﻪرهﺑﻪ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﻪﻛﺎن‬ ‫ﺑــﻪراﻣــﺒــﻪر ﺑــﻪ ﻛـــﻮردهﻛـــﺎن ﮔـــﯚڕا ﺑﯚ‬ ‫ھﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘ‪‬ﻜﯽ دﯾﺎﻟﯚﮔﯽ ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش دهﺑ‪‬ﺖ ﺋــﻪوه ﺳﻪرﺑﻜﻪو‪‬ﺖ و‬ ‫ﺑﺎ‪‬دهﺳﺖ ﺑ‪‬ﺖ ﭘﺎش ﺋﻪوهی ﻋﯿﺮاق ﻟﻪ‬ ‫ﺣﻮﻛﻤﯽ دﯾﻜﺘﺎﺗﯚرﯾﯿﻪوه وهرﭼﻪرﺧﺎ ﺑﯚ‬ ‫ﭘﺮۆژهﯾﻪﻛﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ‪ ،‬ﺋ‪‬ﻤﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻮﮔﯚ ﺑﻜﻪﯾﻦ و ﺋﻪوهی ھﻪ‪‬ﻪ ﺑﻜﺎت ﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ده‪‬ﯿﻦ ھﻪ‪‬ﻪت ﻛﺮدووه و ﺋﻪوهﺷﯽ ڕاﺳﺖ‬ ‫ﺑﻜﺎت ﭘ‪‬ﯿﺪه‪‬ﯿﻦ ڕاﺳﺘﻪ«‪ .‬ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﯚ‬ ‫ﺋﻪوهﺷﻜﺮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﻮرد‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ دهﺳﺘﻮر و ﻟﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی‬ ‫ﭘــﺮۆﺳــﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﺎوﺳﻪﻧﮕﯿﯿﻪ‬ ‫دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯿﯿﻪﻛﻪدا ﺑ‪‬ﺖ و وﺗﯽ‪» :‬ﺋﻪوهش‬ ‫ﺗﺎﻛﻪ ڕ‪‬ﮕﻪﯾﻪ‪ ،‬ﻧﻪك ﮔﺮﺗﻨﻪﺑﻪری ڕ‪‬ﮕﻪی‬ ‫ﻣﻮزاﯾﻪده‪ ،‬ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ ﻣﻪﺳﻌﻮد‬ ‫ﺑﺎرزاﻧﯿﺶ ده‪‬ﻢ ﻟﻪ ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻨﻨﺎﻣﻪی‬ ‫ﺟﻪزاﺋﯿﺮی ڕهﺷــﻪوه ﻟﻪ ‪ ١٩٧٥‬ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﺋ‪‬ﺮان‪ ،‬ﺋﻪو ﻟﻪزۆر ڕاﺳﺘﯽ ﺗ‪‬ﺪهﮔﺎت‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧــﯚم دژی ﺋــﻪو ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻨﻪم‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ‬ ‫زﯾــﺎﻧــﯽ زۆری ﺑــﻪ ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﺟﺎ ﻟﻪ ﺷﻪﺗﻮﻟﻌﻪرهب ﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﯾﺎن ﻟﻪ ﻋﻪرهﺑﺴﺘﺎن‪ ،‬زﯾﺎﻧﯽ زۆرﯾﺸﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﻋﻪرهﺑﯽ ﮔﻪﯾﺎﻧﺪ‬ ‫و ﺑﻪﺑ‪‬وای ﻣﻦ ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻨﻨﺎﻣﻪی ‪١٩٧٥‬ی‬ ‫ﺟﻪزاﺋﯿﺮ ﺗﻪﻋﺒﯿﺮی ﻟﻪ ﺑ‪‬وا و ﻗﻪﻧﺎﻋﻪﺗﯽ‬ ‫ﺷﻪﻗﺎﻣﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯽ و ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﺶ ﻧﻪﻛﺮدووه«‪.‬‬

‫ﻗــﻪﯾــﺴــﯽ ﺋـــﺎﻣـــﺎژهی ﺑــــﻪوهش ﻛــﺮد‬ ‫ﺋــﻪو ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓﻪی ﺣﺰﺑﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ دهﻛﺎت ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی وهﻛﻮ‬ ‫ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﻪﻛﺎن و ﺷﯿﻌﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘﻪراو‪‬ﺰﻛﺮدووه‪.‬‬ ‫ﻻی ﺧــﯚﯾــﻪوه ﻋﻪﻣﺎر ﯾﻮﺳﻒ ﺣﻤﻮد‬ ‫وﺗﻪﺑ‪‬ﮋی ڕهﺳﻤﯽ ﺑﻪﻧﺎوی ﺟﻪﺑﮫﻪی ﺗﻪواﻓﻮق‬ ‫دهرﺑﺎرهی ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓﻪ ﻧﻮ‪‬ﯿﻪﻛﻪ وﺗﯽ‪:‬‬ ‫»ﺑﻪدووری دهزاﻧﻢ ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓﻪ ﻧﻮ‪‬ﯿﻪﻛﻪ ھﯿﭻ‬ ‫ﻛﺎرﯾﮕﻪری ھﻪﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪو ﺗﻪﺷﻜﯿﻠﻪﯾﻪی‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ ڕاﻣــــــــــــــــﺎﻧﮕﻪﯾﺎﻧﺪووه و ‪١٦‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺪام ﻟﻪﺧﯚ دهﮔﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﻮد ڕووﻧﯿﺸﻜﺮدهوه ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﭘﯚﺳﺘﻪ‬

‫ﺳﻪرهﻛﯿﯿﻪﻛﺎن ﯾﻪﻛﻼﺑﻮوﻧﻪﺗﻪوه و ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻦ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوهی ﺋﻪﺣﻤﻪد ﻋﻪﺑﺪو‪ ‬ﭘﯚﺳﺘﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪ وهرﺑﮕﺮ‪‬ﺖ‬ ‫و ﻣﻮﺗﻪﺷﻪر ﺣﺴ‪‬ﻦ ﻋﻠ‪‬ﻮی ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺑﻪرهی‬ ‫ﺗﻪواﻓﻮﻗﯿﺶ ﭘﯚﺳﺘﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر وهرﺑﮕﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﻮد دووﭘﺎﺗﯿﺸﻜﺮدهوه‪ :‬ﺟ‪‬ﮕﺮی‬ ‫ﯾﻪﻛﻪﻣﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر ﻟﻪ ﭘﺸﻜﯽ ﺗﻪﺟﻪﻣﻮﻋﯽ‬ ‫ﭘــﺮۆژهی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ )ﺳﺎ‪‬ﺢ ﻣﻮﺗ‪‬ﻪگ(هو‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺮی دووهﻣﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎرﯾﺶ ﭘﺸﻜﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ‬ ‫ﺑﺮاﯾﻪﺗﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﺎش دهدر‪‬ــﺘــﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻮﻟﻪﻣﺎ و‬ ‫ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮاﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‪.‬‬

‫ﺋﺎ ﺳﯚ‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﭼﺎرهﺳﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ‬

‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺗﻪﺋﻜﯿﺪ ﻟﻪﺳﻪر ﻣﺎﻓﯽ ﻛﻮردی ھﻪﻣﻮو ﭘﺎرﭼﻪﻛﺎن دهﻛﺎﺗﻪوه‬

‫ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‪‬ﺲ ‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ‪ :‬ﮐﻮردهﮐﺎن وهک ﮐﻪﻣﺎﯾﻪﺗﯽ ﻟﻪو و‪‬ﺗﺎﻧﻪدا ﮐﻪ ﺗﯿﺎﯾﺪان ﻣﺎﻓﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪدهﺳﺖ دهھ‪‬ﻨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮدﻧﯽ‪ :‬ﭘ‪‬ﺸﻪوا ﻋﻪﺑﺪوﻟﺨﺎﻟﻖ‬

‫ﺳﻪرۆﻛﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ﺗﻪﺋﻜﯿﺪی ﻟــﻪوه ﻛـــﺮدهوه ﻛﻪ ﺳﻮورﺑﻮون‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎرﺗﯽ‬ ‫ﻛﺮ‪‬ﻜﺎراﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ”ﭘﻪﻛﻪﻛﻪ“ ﻣﺎﻧﺎی‬ ‫دهﺳﺘﺒﻪردارﺑﻮون ﻟﻪ ﭼﻪﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﺎﻓﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﻪﻟﯽ ﻛﻮرد ﻧﯿﯿﻪ و وﺗﯽ‪» :‬ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺗﯿﺮۆری‬ ‫ﭘﺎرﺗﯽ ﻛﺮ‪‬ﻜﺎراﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ڕاﺑﮕﯿﺮ‪‬ﺖ و‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪش ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻧﻮ‪‬ﯽ ﭘﺎﻛﻜﺮاوه ﻟﻪ ﺗﯿﺮۆر‬ ‫ﺳﻮورﯾﻦ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪﻣﻪ ﻣﺎﻧﺎی‬ ‫ﺋﻪوه ﻧﯿﯿﻪ ﻛﻪ ﺋﯿﺘﺮ ﻛﻮرد وهك ﻛﻪﻣﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﻟﻪو و‪‬ﺗﺎﻧﻪدا ﻛـــــــــــﻪ ﺗﯿﺎﯾﺪان ﻣﺎﻓﻪﻛﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺖ ﻧﻪھ‪‬ﻨﻦ«‬ ‫ﺑـــﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺳــﻪرۆﻛــﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ڕۆژی ﯾﻪك ﺷﻪﻣﻤﻪ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪرداﻧ‪‬ﻚ ﮔﻪﯾﺸﺘﻪ ﺋﻪﻧﻜﻪرهی ﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺘﯽ‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ و ﻟﻪﻻﯾﻪن ﭼﺎود‪‬ﺮاﻧﻪوه ﺋﻪم ﺳﻪرداﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪﭘﺘﻪوﻛﺮدﻧﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﻧ‪‬ﻮان ﺧﯚرﺋﺎوا‬ ‫و ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ وهﺳﻔﻜﺮا ھﺎوﻛﺎت‬ ‫ﭼــﺎوهڕواﻧــﯽ ﭘ‪‬ﺸﮫﺎﺗﯽ ﻧــﻮێ دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮرددا ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪت ﻛﻪ‬ ‫ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﯽ دﯾﺪاری ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺗﻮرﻛﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﭘﺎرﺗﯽ ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎی دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎدا‬ ‫ﺟﻪﺧﺖ ﻟﻪﺳﻪر ﮔﺮﺗﻨﻪﺑﻪری دﯾﺎﻟﯚگ ﻛﺮاﯾﻪوه‬ ‫ﺑﯚ ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯽ ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﻪ و ﺋﯚﺑﺎﻣﺎش‬ ‫ھﺎوﺳﯚزی ﺧﯚی ﺑﯚ ﮔﻪﻟﯽ ﻛﻮرد دهرﺑ‪‬ی‪.‬‬ ‫ﻟــﻪﺳــﻪرهﺗــﺎی ﮔﻪﺷﺘﻪﻛﻪﯾﺪا ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ‬ ‫ﺳﻪرداﻧﯽ ﮔﯚڕی ﻣﺴﺘﻪﻓﺎ ﻛﻪﻣﺎل ﺋﻪﺗﺎﺗﻮرﻛﯽ‬ ‫ﻛــﺮد و ﻟﻪدهﻓﺘﻪری ﯾﺎدﮔﺎرﯾﯿﻪﻛﺎﻧﺪا ﺋﻪم‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ د‪‬ــ‪‬هی ﻧﻮوﺳﯽ »ﻣﺎﯾﻪی ﺷﺎﻧﺎزﯾﯿﻪ‬ ‫ﺑﯚ ﻣﻦ ﻛﻪ ڕ‪‬ﺰی ﺧﯚم ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺷﯽ ﻣﺴﺘﻪﻓﺎ‬ ‫ﻛﻪﻣﺎل ﺋﻪﺗﺎﺗﻮرك ﺑﻜﻪم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮون‬ ‫و ﺳﻮورﺑﻮوﻧﻪﻛﺎﻧﯽ و ﺋﺎزاﯾﻪﺗﯿﯿﻪوه ﻛﯚﻣﺎری‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎی ﺑﻪرهو دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺑﺮدووه و وهﻛﻮ‬ ‫‪٤٤‬هﻣﯿﻦ ﺳﻪرۆﻛﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋــﻪﻣــﺮﯾــﻜــﺎ ﭼــــﺎوهڕواﻧــــﯽ ﺑــﻪھــ‪‬ــﺰﻛــﺮدﻧــﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮان ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ و ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫دهﻛــﻪم ﻟﻪﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﺗﺎﺗﻮرك ﻛﻪ ﺋﻮﻣ‪‬ﺪی دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻣﯚد‪‬ﺮن‬ ‫و ڕهﻓﺎھﯿﯿﻪﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻪﻟﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑﻪﺧﺸﯽ‬ ‫ﺋﻪوﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﻪﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ »ﺋﺎﺷﺘﯽ‬ ‫ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ‪ ،‬ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﻪ«‪.‬‬ ‫ﭘــﺎﺷــﺎن ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺳــﻪرداﻧــﯽ ﻛﯚﺷﻜﯽ‬ ‫ﻛﯚﻣﺎری ﺗﻮرﻛﯿﺎ »ﭼﻪﻧﺎﻛﺎﯾﺎ«ی ﻛــﺮد و‬ ‫ﭼﺎوی ﺑﻪﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎری ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪ ﻛﻪوت‬ ‫و ﭘﺎش ﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮهڕۆ ﺑﻪھﺎوﺑﻪﺷﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﻋﻪﺑﺪو‪ ‬ﮔﯿﻮﻟﯽ ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎر ﻛﯚﻧﮕﺮهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪواﻧﯽ ﺳﺎزﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻛﯚﻧﮕﺮهﻛﻪدا ﺑــﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ وﺗﯽ‪:‬‬ ‫»ﺑﻪرهوﭘ‪‬ﺸﭽﻮوﻧ‪‬ﻜﯽ ﺟ‪‬ﮕﯿﺮﻣﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮان ھﻪردووﻻدا ﺑﻪدﯾﻜﺮد‪،‬‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻤﻮاﻧﯿﯿﻪ ﺋﻪو ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﺎﻧﻪﻣﺎن ڕوﺑﻪڕووی‬ ‫ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮوﺑـــــــــــــــــ‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬ﺋ‪‬ﻤﻪ‬ ‫ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎن و ھﺎوڕ‪‬ﯿﻦ«‪.‬‬ ‫ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪ ﺑــﯚوﭼــﻮوﻧــﯽ ﺧﯚﺷﯽ‬

‫دهرﺑــــﺎرهی ﺟﯿﻨﯚﺳﺎﯾﺪی ﺋﻪرﻣﻪﻧﻪﻛﺎن‬ ‫ﻟﻪﺳﻪردهﻣﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯿﺪا ﻟﻪﻻﯾﻪن‬ ‫ﺗﻮرﻛﻪﻛﺎﻧﻪوه‪ ،‬ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ وﺗﯽ‪» :‬ڕاوﺑﯚﭼﻮوﻧﻢ‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﺣﻪﻗﯿﻘﻪﺗﯽ ﺋﻪو ﺟﯿﻨﯚﺳﺎﯾﺪه‬ ‫ﻧــﻪﮔــﯚڕاوه‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺑﻪﺑﺎﺷﻢ زاﻧــﯿــﻮه ھﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪرهوﭘ‪‬ﺸﺒﺮدﻧﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚی ﻧ‪‬ﻮان ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫و ﺋﻪرﻣﯿﻨﯿﺎ ﺑﺪهم ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﻟﻪﯾﻪﻛﻨﺰﯾﻜﺘﺮ‬ ‫ﺑﺒﻨﻪوه و ﺋﻪوهش ﺑﻪرھﻪﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ دهﺑ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪو‪‬ﺖ ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ﺑﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺷﻪﺧﺴﯽ ﺧــﯚم ﺑﻜﻪم‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ دهﻣﻪو‪‬ﺖ‬ ‫ﺗﻪرﻛﯿﺰ ﺑﺨﻪﻣﻪ ﺳﻪر ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ھﻪردوو ﮔﻪﻟﯽ‬ ‫ﺋﻪرﻣﻪن و ﺗﻮرﻛﯿﺎ«‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺷﺎن ﺑﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻟﻪر‪‬ﻮﺷﻮ‪‬ﻨ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﻨﯽ ﺗﻮﻧﺪا ﺑــﻪرهو ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫ڕۆﯾﺸﺖ وﺗﻪﯾﻪﻛﯽ ﻟﻪﺑﻪردهم ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﺘﺎراﻧﺪا‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺷﻜﺮد و ھﻪروهك ﭼﺎوی ﺑﻪﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﭘﺎرﺗﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯿﺶ ﻛﻪوت‪.‬‬ ‫ﺋــﻪﺣــﻤــﻪد ﺗـــﻮرك ﺳــﻪرۆﻛــﯽ ﭘﺎرﺗﯽ‬ ‫ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎی دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ )دهﺗﻪﭘﻪ( ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﺎوﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨ‪‬ﻜﯽ ﻛــﻮرﺗــﺪا ﻟﻪﮔﻪڵ ﺑــﺎراك‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎی ﺳﻪرۆﻛﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎدا ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪوهدا ﻛﻪ ﭼﺎرهﺳﻪری‬ ‫ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮرد ﺑﻪ ڕ‪‬ﮕﺎی دﯾﺎﻟﯚگ دهﺑ‪‬ﺖ و‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎش ﺟﻪﺧﺘﯽ ﻟﻪوهﻛﺮدهوه ﻛﻪ ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﭼﺎرهﺳﻪر‬ ‫ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟــﻪﺑــﻪراﻣــﺒــﻪردا ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺗــﻮرك‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎن ﯾﻪﻛﻼﯾﻪﻧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ و ‪ ١٧‬ھﻪزار دۆﺳﯿﻪی ﺗﺎوان ھﻪﯾﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻜﻪرهﻛﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎدﯾﺎرن و ﺋﻪواﻧﻪﺷﯽ ﻛﻮژراون‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑ‪‬ﺘﺎواﻧﯽ ﻛﻮردن‪.‬‬ ‫ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺎوﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨ‪‬ﻜﯽ ﻛﻮرﺗﯽ ﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺗــﻮرك و ﺑــﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎدا ﻛﻪ ‪٨‬‬ ‫ﺧﻮﻟﻪﻛﯽ ﺧﺎﯾﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪوهدا‬ ‫ﻛﻪ ﯾﻪﻛﻪﻣﺠﺎره ﻟﻪﮔﻪڵ ﺳﻪرﻛﺮدهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﻛــﻮرددا ڕووﺑــﻪڕوو دادهﻧﯿﺸ‪‬ﺖ و ﺋﺎﻣﺎژهی‬ ‫ﺑﻪوهدا ﭼﺎرهﺳــــــــــﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮرد ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺋﻪﻣﻪﺷﺪا ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺗﻮرك‬ ‫وﺗﯽ‪» :‬ﺋ‪‬ﻤﻪش دژی ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﻟﻪﻧﺎوﭼﻪﻛﻪدا ‪ ١٧‬ھﻪزار دۆﺳﯿﻪی ﺷﺎرهواﻧﯽ‬ ‫ﺗﺎوان ھﻪﯾﻪ و ﺋﻪواﻧﻪﺷﯽ ﻛــﻮژراون ﻛﻪﺳﯽ‬ ‫ﻣﻪدهﻧﯿﻦ و ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﻪ ﯾﻪك ﻻﯾﻪﻧﺎﻧﻪ ﻧﯿﯿﻪ«‪.‬‬

‫ﺗـــﻮرك ﺋــﺎﻣــﺎژهی ﺑــﻪوهﺷــﺪا ﻛــﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﭼــﺎرهﺳــﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛـــﻮرد ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻻﯾﻪﻧﻪﻛﺎن ﺑﻪﯾﻪﻛﻪوه داﺑﻨﯿﺸﻦ و‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯽ ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮردﯾﺶ ﻣﻪرﺟﻪ‬ ‫ﺑﯚ دهﺳــــــــــــﺘﻪﺑﻪرﻛﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻟﻪ‬ ‫ﺧﯚرھﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧﺎوهڕاﺳﺘﺪا«‪.‬‬ ‫ﻻی ﺧﯚﺷﯿﻪوه ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ھﺎوﺳﯚزی ﺑﯚ‬ ‫ﮔﻪﻟﯽ ﻛــﻮرد دهرﺑــ‪‬ی و ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی وﺗﻪی‬ ‫»ﺳﻪﺑﺎﺣﻪت ﺗﻮﻧﺠ‪‬ﻞ«ی ﺋﻪﻧﺪام ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎی ﺳﻪر ﺑﻪ«دهﺗﻪﭘﻪ« ﺋﻪو دﯾﺪاره‬ ‫ﻛﻮرﺗﻪ ﺑﯚ ﯾﻪﻛﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻦ ﺑﻮوه و ﺳﻪﺑﺎرهت‬ ‫ﺑﻪ دۆﺳﯿﯿﻪﻛﻪی ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮردﯾﺶ‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ دۆﺳﯿﯿﻪﻛﻪﯾﺎن ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺷﯽ‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻛﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺠ‪‬ﻞ وﺗﯿﺸﯽ‪» :‬ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪﮔﺮﻧﮕﯿﯿﻪوه‬ ‫ﮔــﻮ‪‬ــﯽ ﺑــﯚ ﺋــﻪﺣــﻤــﻪد ﺗـــﻮرك ﮔــﺮﺗــﻮوه و‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪووه ﭼﺎرهﺳﻪری ﻛ‪‬ﺸﻪی ﻛﻮرد‬ ‫ﺑﻪدﯾﺎﻟﯚگ و ﭼﺎرهﺳﻪری ﻣﺎﻣﻨﺎوهﻧﺪی دهﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ھﺎوﻛﺎت ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ھﺎوﺳﯚزی ﺧﯚﺷﯽ ﺑﯚ ﮔﻪﻟﯽ‬ ‫ﻛﻮرد دهرﺑ‪‬ﯾﻮه«‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎش ﻛﯚﻛﺴﺎل‬ ‫ﺗﯚﭘﺘﺎﻧﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن ﭘ‪‬ﺸﻮازی‬ ‫ﻟــﻪ ﺑـــﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎی ﺳــﻪرۆﻛــﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﺮد و ﺑﯚ ﻣﺎوهی‬ ‫‪ ١٥‬ﺧﻮﻟﻪك ﭼﺎوی ﺑﻪﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻛﻪوت و ﻟﻪدوای‬ ‫ﺋﻪوهش ﭼﺎوی ﺑﻪ ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺗﻮرﻛﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﭘﺎرﺗﯽ ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎی دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ )دهﺗﻪﭘﻪ( و‬ ‫دهﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﻜﺎ‪‬ﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﭘﺎرﺗﯽ ﮔﻪﻟﯽ ﻛﯚﻣﺎری‬ ‫)ﺟﻪھﻪﭘﻪ( و دهو‪‬ﻪت ﺑﺎﺧﭽﻪﻟﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﺑﺰاوﺗﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﭘﻪرﺳﺘﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻛﻪوت‪.‬‬ ‫ﺳﻪرﻛﺮدهﻛﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎی ﺗﻮرﻛﯿﺎ ‪٢١‬‬ ‫ﻣﺎﻧﮓ ﺑﻮو ﻟﻪﻛﺎﺗﯽ ﺑﯚﻧﻪﻛﺎﻧﺪا ﻧﻪﭼﻮوﺑﻮوﻧﻪ‬ ‫ﻧﺎو ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎوه‪ ،‬ﺋﻪوﯾﺶ وهك‬ ‫ﻧﺎڕهزاﯾﯿﻪك دژی ھﺎﺗﻨﻪ ﻧــﺎوهوهی دهﺗﻪﭘﻪ‬ ‫ﺑﯚ ﻧﺎو ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ و ﻟﻪو ﻧ‪‬ﻮهﻧﺪهﺷﺪا‬ ‫ﯾﺎﺷﺎر ﺑﯿﻮك ﺋﺎﻧﺖ و ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪرهﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪ‬ ‫‪٢٣‬ی ﻧﯿﺴﺎﻧﯽ ‪٢٠٠٧‬هوه ﻧﻪھﺎﺗﺒﻮوﻧﻪ ﻧﺎو‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺑﯚ ﺑﯿﺴﺘﻨﯽ وﺗﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن‪ ،‬ﺳﻪرﻛﺮدهﻛﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎش‬ ‫ھﺎﺗﻨﻪوه ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن و ﺋﺎﻣﺎدهﺑﻮون‪.‬‬ ‫ﻟﻪﺳﻪرهﺗﺎی ﻗﺴﻪﻛﺎﻧﯿﺪا ﻟﻪ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ‪ ،‬ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑــﻪوهدا ﻣﺎﯾﻪی‬ ‫ﺷﺎﻧﺎزﯾﯿﻪ ﺑﯚ ﺋﻪو ﻛﻪ ﻟﻪ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎدا‬ ‫ﻗﺴﻪ دهﻛﺎت و ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛ »ﺑﯚ ﭘﻪرهﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ‬ ‫دۆﺳﺘﺎﯾﻪﺗﯽ و ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮان ھﻪردوو‬ ‫و‪‬ت ﻣﻦ ھﺎﺗﻮوﻣﻪﺗﻪ ﺋ‪‬ﺮه و وهﻛﻮ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﯾﻪﻛﻪم‬

‫ﺳﻪرداﻧﻤﻪ ﺑﯚ ﺋﻪم و‪‬ﺗﻪ و ﭘ‪‬ﺶ ﺋﻪوهی ﺑ‪‬ﻢ‬ ‫ﻟ‪‬ﯿﺎن دهﭘﺮﺳﯿﻢ ﺋﺎﯾﺎ ﺗﯚ ﺑﻪﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ ﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﺎﻣ‪‬ﻚ ﺋﻪم ﺳﻪرداﻧﻪ دهﻛﻪﯾﺖ ﻣﻨﯿﺶ‬ ‫وﺗﻢ ﺑﻪ‪ ،‬ﺗﻮرﻛﯿﺎ ھﺎوﭘﻪﯾﻤﺎﻧ‪‬ﻜﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪﯾﻪ و ﺑﻪﺷ‪‬ﻜﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺋﻪوروﭘﺎﺷﻪ و‬ ‫ﺑﻪ ھﺎوﻛﺎرﯾﻜﺮدﻧﻤﺎن ﺑﻪﯾﻪﻛﻪوه ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮕﻪﻛﺎن‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪر دهﻛﻪﯾﻦ«‪.‬‬ ‫وﺗـــﯿـــﺸـــﯽ‪» :‬ﺳـــــﻪرداﻧـــــﯽ ﮔـــﯚڕی‬ ‫ﺋﻪﺗﺎﺗﻮرﻛﻢ ﻛﺮد و زۆر ﻛﺎرﯾﮕﻪری ﺗ‪‬ﻜﺮدم‬ ‫و ﺋﻪو ﺳﻪرﻛﺮدهﯾﻪﻛﻪ ﮔﯚڕاﻧ‪‬ﻜﯽ ﻟﻪﻣ‪‬ﮋوودا‬ ‫ﻛﺮدووه و ﺋﻪو ھﯿﭻ ﻛﺎر‪‬ﻜﯽ ﻧﻪﻛﺮدووه ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗﯽ ﻟﻪﺧﯚی ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﺗﻪﻧﯿﺎ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ دهﻛــﺎت و ﺋﻪوهﺷﯽ‬ ‫ﺑﻪﺟ‪‬ﯿﮫ‪‬ﺸﺘﻮوه ﻛﻪﻟﺘﻮور‪‬ﻜﯽ زﯾﻨﺪوو‬ ‫و دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻋﻪﻟﻤﺎﻧﯿﯿﻪﺗﻪ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟــﻪﺑــﻮون ﺑﻪﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫دهﻛﺎت ﻟﻪﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎدا‪ ،‬ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ‬ ‫ﺋــﻪو ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯿﯿﻪ ﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ھــﻪم دۆﺳﺘﯽ‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ و ھﻪم دۆﺳﺘﯽ ﻧﺰﯾﻜﯽ ﺋﻪوروﭘﺎﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻟﻪ ڕ‪‬ﮕﺎی ﭘﺮدهﻛﺎﻧﯽ ﺑﯚوازﭼﯿﯿﻪوه‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪوروﭘﺎدا‬ ‫ﺗﻮﻧﺪوﺗﯚ‪‬ﺘﺮ دهﻛــﺎت‪ ،‬ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﭼﺎﻛﺴﺎزی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﺎ‪‬ﯚزی ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاوه ﺋﻪﻣﻪش ﺑﯚ‬ ‫ﺑــﻪرژهوهﻧــﺪی ﺋﻪوروﭘﺎ ﻧﻪﺑﻮوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪرژهوهﻧﺪی ﺧﯚﯾﺒﻮوه‪ ،‬ﻟﻪم ﺳﺎ‪‬ﻧﻪی دواﯾﺪا‬ ‫ﭼﺎﻛﺴﺎزﯾﺘﺎن ﻟﻪ ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ ﺳﺰاداﻧﺪا ﻛﺮد‬ ‫و ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪﺳــــــــﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ‬ ‫ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن و ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوهﻛﺎن ﺑﻪھ‪‬ﺰﻛﺮد«‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪ ﻻﺑﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎری‬ ‫ﻗﻪدهﻏﻪﻛﺮدﻧﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی‬ ‫ﻛﺮد و وﺗﯽ‪» :‬ﻗﻪدهﻏﻪﻛﺮدﻧﯽ ﭘﻪﺧﺸﻜﺮدن‬ ‫و ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪﻛﻮردی ﻻﺑﺮد و ﺑﻪﻛﺮدﻧﻪوهی‬ ‫ﻛﻪﻧﺎ‪‬ﻜﯽ ﻛــﻮردی ھ‪‬ﻤﺎﯾﻪﻛﺘﺎن ﺑﻪھﻪﻣﻮو‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا‪ ،‬ﺋــﻪم ﯾــﺎﺳــﺎ ﻧﻮ‪‬ﯿﺎﻧﻪ دهﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﺒﻜﺮ‪‬ﻦ و ﺋﻪو ھﻪ‪‬ﭙﻪﯾﻪی ﺑﻪھﯚی‬ ‫ﺋﻪم ﯾﺎﺳﺎﯾﺎﻧﻪوه ھﺎﺗﻮوﻧﻪﺗﻪ ﻛﺎﯾﻪوه ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﭙﺎر‪‬ﺰر‪‬ﻦ و دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺷﺘ‪‬ﻜﯽ وهﺳﺘﺎو و‬ ‫ﻧﻪﮔﯚڕ ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪرهو ﭘ‪‬ﺸﺒﭽ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺋﺎزادی ڕادهرﺑ‪‬ﯾﻦ و ﺋﺎزادی ﺋﺎﯾﯿﻨﻪﻛﺎن دهﺑ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ھﯚی داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎی ﻣﻪدهﻧﯽ و ﻟﻪم‬ ‫ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهﯾﻪﺷﺪا ﻛﺮدﻧﻪوهی ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪی‬ ‫ڕوﺣــﺒــﺎن ﻟــﻪ ﺣﻪﯾﺒﻪﻟﻪدهﯾﯿﻪ ﭘﻪﯾﺎﻣ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺑﻪھﻪﻣﻮو ﺟﯿﮫﺎن ﺑﻪﺧﺸﯽ«‪.‬‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﭘﻪﻛﻪﻛﻪش‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛ »ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﯿﺎراﻧﻪ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻪﻛﻪﻛﻪ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬

‫ﻟﻪﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎﺑﯽ داھــﺎﺗــﻮوهوه ھ‪‬ﺰهﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﭘﺎﺷﻪﻛﻪﺷﻪ ﭘ‪‬ﺪهﻛﺎت‪ ،‬ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺑﻪﯾﻪﻛﻪوه‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﻛﺎردهﻛﻪﯾﻦ دژی ﺗﯿﺮۆر‪ ،‬ﻟﻪو‬ ‫ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهﯾﻪﺷﺪا ﻗﺎﻋﯿﺪه و ﭘﻪﻛﻪﻛﻪ ھﻪﯾﻪ‪،‬‬ ‫وهﻛﻮ ﺳﻪرۆﻛﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎش ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺘﯽ ﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﻪﻛﻪﻛﻪ و ﻧﻪ‬ ‫ﻟﻪھﯿﭻ ڕ‪‬ﻜﺨﺮاو‪‬ﻜﯽ ﺗﯿﺮۆرﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﻛﻪم«‪.‬‬ ‫ﺗﻪﺋﻜﯿﺪی ﻟﻪ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﮔﻪﺷﻪﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻪ‬ ‫ﻛﻮردﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻛــﺮدهوه و وﺗﯿﺸﯽ‪:‬‬ ‫»ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺗــﯿــﺮۆری ﭘﺎرﺗﯽ ﻛﺮ‪‬ﻜﺎراﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ڕاﺑﮕﯿﺮ‪‬ﺖ و ﺋ‪‬ﻤﻪش ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯽ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﯽ ﭘﺎﻛﻜﺮاوه ﻟﻪ ﺗﯿﺮۆر ﺳﻮورﯾﻦ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﺋــﻪوه‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺋﻪﻣﻪ ﻣﺎﻧﺎی ﺋــﻪوه ﻧﯿﯿﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺋﯿﺘﺮ ﻛﻮرد وهك ﻛﻪﻣﺎﯾﻪﺗﯽ ﻟﻪو و‪‬ﺗﺎﻧﻪدا ﻛﻪ‬ ‫ﺗﯿﺎﯾﺪان ﻣﺎﻓﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪدهﺳﺖ ﻧﻪھ‪‬ﻨﻦ«‪.‬‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺟﻪﺧﺘﯽ ﻟﻪوه ﻛﺮدهوه‬ ‫ﻛﻪ »ﺗﻮرﻛﯿﺎ دوای ﺟﻪﻧﮕﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﯾﻪﻛﻪم‬ ‫دهﯾﺘﻮاﻧﯽ ڕ‪‬ﮕﺎﯾﻪﻛﯽ ﺟﯿﺎواز ﺑﮕﺮ‪‬ﺘﻪﺑﻪر‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ و‪‬ﺗ‪‬ﻜﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ داﻣﻪزراﻧﺪ و‬ ‫ﺋﻪﻣﻪش ﺑﻮوه ھﯚی ﺋﻪوهی ڕ‪‬ﺰی ھﻪﻣﻮو ﺟﯿﮫﺎن‬ ‫ﺑﺒﺎﺗﻪوه‪ ،‬ﻟﻪﻛﺎﺗﯽ ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚی‬ ‫ﺧﯚﻣﺎﻧﺪا ژﻣﺎرهﯾﻪﻛﯽ زۆر ﻟﻪ دۆﺳﺘﻪﻛﺎﻧﻤﺎن‬ ‫ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺘﻤﺎن ﺑــﻮون و ﯾﻪﻛ‪‬ﻜﯿﻜﯿﺶ ﻟﻪو‬ ‫دۆﺳﺘﺎﻧﻪﻣﺎن ﻟﻪ ﺋﯿﺴﺘﺎﻧﺒﻮ‪‬ﻪوه ﺑﻮو‪ ،‬ﺳﻮ‪‬ﺘﺎن‬ ‫ﻋﻪﺑﺪوﻟﻤﻪﺟﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﯚﯾﻪﻛﯽ ﻣﻪڕﻣﻪڕی ﺑﯚ ﺋ‪‬ﻤﻪ‬ ‫ﻧﺎرد و ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوهش ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﯿﻌﺮ‪‬ﻜﯽ ﺑﯚ‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﺒﻮوﯾﻦ«‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻟــﻪ در‪‬ـــﮋهی ﻟ‪‬ﺪواﻧﻪﻛﻪﯾﺪا‬ ‫ﻟــﻪ ﭘــﻪرﻟــﻪﻣــﺎن وﺗــﯽ‪» :‬ﺑــﯚ ﺑﻪھ‪‬ﺰﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫دۆﺳﺘﺎﯾﻪﺗﯽ و ھﺎوڕ‪‬ﯿﻪﺗﯿﻤﺎن ھﻪو‪‬ﺪراوه و‬ ‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯿﺶ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوه ھﻪﺑﻮوه و ‪١٥٠‬ﺳﺎ‪‬ﯿﺶ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪر ﺋﻪوهدا ﺗ‪‬ﭙﻪڕﯾﻮه و ھﺎوڕ‪‬ﯿﻪﺗﯿﻤﺎن‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻪھ‪‬ﺰﺑﻮوه‪ ،‬واﺷﻨﺘﯚن دژی ﺋﯿﺴﻼم‬ ‫ﻧﻪﺟﻪﻧﮕﺎوه و ھﻪرﮔﯿﺰﯾﺶ دژی ﻧﺎﺟﻪﻧﮕ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﻟﻪم ﻧ‪‬ﻮهﻧﺪهﺷﺪا ﺳــﻪرۆك ھــﺎری ﺗﺮوﻣﺎن‬ ‫)ﺳﯿﻮﺳ‪‬ﮫﻪﻣﯿﻦ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ( ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚی ﺗﻮرﻛﯿﺎی ﻛﺮدووه‬ ‫و ھﻪردوو و‪‬ت ﺑﻪﯾﻪﻛﻪوه ﻟﻪ ﻛﯚرﯾﺎ و ﻛﯚﺳﯚﭬﯚ‬ ‫و ﺋﻪﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪﯾﻪﻛﻪوه ﻛﺎرﯾﯿﺎﻧﻜﺮدووه«‪.‬‬ ‫ﺳــﻪرۆﻛــﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن‬ ‫ﺋــﺎﻣــﺎژهی ﺑــﻪوهدا ﻛﻪ »ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﻣﺮۆڤ‬ ‫ﺳﺮوﺷﺘ‪‬ﻜﯽ ﺗــﻪواو و ﺑ‪‬ﻜﻪﻣﻮڕی ﻧﯿﯿﻪ و‬ ‫ﺋﻪو ﺷﺘﺎﻧﻪی ﻟﻪﻣ‪‬ﮋوودا ﭼﺎرهﺳﻪر ﻧﻪﻛﺮاون‬ ‫ﭘ‪‬ﺪهﭼ‪‬ﺖ ﺧﻪوﺷ‪‬ﻜﯽ ﮔﻪورهﺑﻦ و ھﻪﻣﻮو‬ ‫و‪‬ﺗــﺎن ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﻛــﺎر ﻟﻪﺳﻪر ڕاﺑـــﺮدووی‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻜﻪن و ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻣ‪‬ﮋوودا‬ ‫داھﺎﺗﻮوﯾﻪﻛﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﯚ ﺋ‪‬ﻤﻪ دهﺳﺘﻪﺑﻪر‬

‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرﮐﻪﮐﺎﻧﯽ وت‪" :‬ﻗﻪدهﻏﻪﻛﺮدﻧﯽ ﭘﻪﺧﺸﻜﺮدن و ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪﻛﻮردی ﻻﺑﺮد و ﺑﻪﻛﺮدﻧﻪوهی ﻛﻪﻧﺎ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻛﻮردی ھ‪‬ﻤﺎﯾﻪﻛﺘﺎن ﺑﻪھﻪﻣﻮو ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا‪ ،‬ﺋﻪم ﯾﺎﺳﺎ ﻧﻮ‪‬ﯿﺎﻧﻪ دهﺑ‪‬ﺖ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﺒﻜﺮ‪‬ﻦ و ﺋﻪو ھﻪ‪‬ﭙﻪﯾﻪی ﺑﻪھﯚی ﺋﻪم‬ ‫ﯾﺎﺳﺎﯾﺎﻧﻪوه ھﺎﺗﻮوﻧﻪﺗﻪ ﻛﺎﯾﻪوه ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺑﭙﺎر‪‬ﺰر‪‬ﻦ"‬

‫دهﻛﺎت‪ ،‬وﺗﯿﺸﯽ ﻣﻦ دهزاﻧﻢ ﻟﻪم ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﻪدا‬ ‫ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺑﻪھ‪‬ﺰ ھﻪﯾﻪ ﺳــﻪﺑــﺎرهت‬ ‫ﺑــﻪڕووداوه ﺗﺮﺳﻨﺎﻛﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩١٥‬و‬ ‫دهﺷﺰاﻧﻢ ﻟ‪‬ﺪواﻧﯽ زۆرﯾﺶ ھﻪﯾﻪ ﺳﻪﺑﺎرهت‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﻣﻨﯿﺶ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ھﻪﻧﮕﺎو‬ ‫ﺑﯚ ﺑﻪرهوﭘ‪‬ﺸﭽﻮﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮاﻧﯽ ﺗﻮرك و ﺋﻪرﻣﻪن‬ ‫ﻛﺎرﻛﺮدﻧﻪ ﺑﻪﯾﻪﻛﻪوه ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ڕوون و‬ ‫ڕ‪‬ﻜﺨﺮاوه‪ ،‬ھﻪﻧﮕﺎوی ﻣ‪‬ﮋووﯾﯽ و ﺋﺎزاﯾﺎﻧﻪﻣﺎن‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻮه ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺳــﻪرﻛــﺮده ﺗــﻮرك و‬ ‫ﺋﻪرﻣﻪﻧﻪﻛﺎﻧﻪوه ﻧﺮاون‪ ،‬ﺋﻪم ﭼﺎوﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨﺎﻧﻪش‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪھﺎﺗﻨﻪ ﻛﺎﯾﻪی ڕۆژ‪‬ﻜﯽ ﻧﻮێ دهدهن‪.‬‬ ‫ﺳﻨﻮور‪‬ﻜﯽ ﻛﺮاوه ڕ‪‬ﮕﻪﺧﯚﺷﻜﻪره ﺑﯚ ژﯾﺎﻧ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﻪوهﯾﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﯿﺎﻧﻪ و ڕهﻓﺎھﯿﯿﺎﻧﻪی ﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﺗﻮرك و ﺋﻪرﻣﻪن و ھﻪروهك ﻟﻪ ﺑﻪرژهوهﻧﺪی‬ ‫ھﻪردووﻻﺷﺪاﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪھﯚی ﺋﻪﻣﻪﺷﻪوه ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫دهﯾﻪو‪‬ﺖ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮان ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫و ﺋﻪرﻣﻪﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﯾﻪﻛﺠﺎری‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑــﺒــﻨــﻪوه‪ .‬ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺗﺎﻛﻪ و‪‬ﺗــﯽ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪﯾﻪ ﻛﻪﺧﺎوهﻧﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫و ﺋﺎﺷﺘﯿﯿﺎﻧﻪﯾﻪ و ﺋﻪم ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﺎﻧﻪش ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻮوری ﻗﻪوﻗﺎز در‪‬ﮋهی ھﻪﯾﻪ‪ ،‬ﺳﻪﺑﺎرهت‬ ‫ﺑﻪو ڕووﺑﻪڕووﺑﻮوﻧﻪواﻧﻪی ﻟﻪ »ﻛﻪرهداﻏﯿﺶ«‬ ‫ڕوودهن ﺷﺘﯽ زۆر ھﻪﯾﻪ ﻛﻪ دهﺗﻮاﻧﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺳﻪرﻛﺮدهﻛﺎﻧﯽ ﻗﻮﺑﺮس ھﻪو‪‬ﯽ‬ ‫زۆرﯾﺎﻧﺪاوه ﺑﯚ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ وﺗﻮو‪‬ﮋ و ﻧﻪﺗﻪوه‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن و ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎش ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺘﯽ‬ ‫ﻟﻪﻛﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻓﯿﺪراﺳﯿﯚﻧﻪ دوو ﻗﯚ‪‬ﯿﯿﻪﻛﻪ‬ ‫دهﻛــﻪن‪ ،‬ﺋﻪو ﺋﺎ‪‬ﯚزﯾﯿﺎﻧﻪی ﻟﻪﺑﻪردهﻣﺎﻧﺪان‬ ‫وهﻛــﻮ ﺋﺎﻣــــــﺎﻧﺠﯽ ھﺎوﺑﻪﺷﯽ ھــﻪردووﻻ‬ ‫ﻛﺎرﻣﺎن ﻟﻪﺳﻪرﻛﺮدووه«‪.‬‬ ‫ﺋــﯚﺑــﺎﻣــﺎ ﺋـــﻪوهی ڕووﻧـــﻜـــﺮدهوه ﻛﻪ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯿﺎن ﺑﻪدﯾﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﯿﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺧﯚرھﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧﺎوهڕاﺳﺘﺪا و ﺋﻪوهی ﺧﺴﺘﻪڕوو‬ ‫ﻛﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ھﻪردوو ﻻﯾﻪﻧﯽ ﻓﻪ‪‬ﻪﺳﺘﯿﻨﯽ و‬ ‫ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﭘﺎﺑﻪﻧﺪﺑﻦ ﺑﻪ ﺑﻪ‪‬ﻨﻪﻛﺎﻧﯿﺎﻧﻪوه و‬ ‫ھﻪردووﻻش ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﺎن ﭼﺎرهﺳﻪر‬ ‫ﺑﻜﻪن‪ ،‬ﺋﺎﺷﻜﺮاﺷﯿﻜﺮد ﻛﻪ ﺗﻮرﻛﯿﺎ و ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫دهﺗﻮاﻧـــــــــــــــﻦ ﺑﺒﻨﻪ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯿﺪهری‬ ‫ﺋﺴﯿﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﻓﻪ‪‬ﻪﺳﺘﯿﻨﯿﻪﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﻟــﻪﻣــﺒــﺎرهﯾــﻪﺷــﻪوه وﺗـــﯽ‪» :‬ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫ﻧﺎوﺑﮋﯾﻮاﻧﯽ ﻛﺮدووه ﻟﻪ وﺗﻮو‪‬ﮋهﻛﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﺳﻮرﯾﺎ و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﺪا و دهﺑ‪‬ﺖ ﺋﻪم دهﺳﺘﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﻓﻪ‪‬ﻪﺳﺘﯿﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯿﺶ در‪‬ﮋ ﺑﻜﻪﯾﻦ‪ ،‬ﭘﺮۆﺳﻪی‬ ‫ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪش ﭘ‪‬ﺪهﭼﯿﺖ ﺑﻪدهﺳﺘﺒﻪردار‬ ‫ﺑﻮوﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﻟﻪﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ ﺋﻪﺗﯚﻣﯿﯿﻪﻛﻪی ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ و ﻛﻪﺳﯿﺶ ﺳﻮود ﻟﻪ ﺑ‪‬وﺑﻮوﻧﻪوهی‬ ‫ﭼﻪﻛﯽ ﺋﻪﺗﯚﻣﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨ‪‬ﺖ و ﭼﻪﻛﯽ ﺋﻪﺗﯚﻣﯽ‬ ‫ھﻪڕهﺷﻪﯾﻪ ﺑﯚ ﺳــﻪر ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ و ﺋﺎﺷﺘﯽ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ‪ ،‬وﺗﯿﺸﯽ ﺑﻪڕووﻧﯽ ﺑﻪﺳﻪرﻛﺮدهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ﺮاﻧﻢ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪووه ﻛﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ڕۆ‪‬ﻜﯽ ﺧﯚی‬ ‫ھﻪﯾﻪ و دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﯿﺒﯿﻨ‪‬ﺖ و ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﺶ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﯿﺎر‪‬ﺘﯿﻪﻛﯽ ھﻪﯾﻪ دهﺑ‪‬ﺖ ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ ﭘ‪‬ﻮهی و ﺋ‪‬ﻤﻪ دهﻣﺎﻧﻪو‪‬ﺖ ﺋﻪوان ﺑ‪‬ﻨﻪ‬ ‫ﭘﺮۆﺳﻪی ھﺎوﺑﻪﺷﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪوه‪،‬‬ ‫دﯾﺎره ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ﺋ‪‬ﺮان ﺧﯚی ﺑ‪‬ﯾﺎردهدات‪ ،‬ﺋﺎﯾﺎ‬ ‫دهﯾﺎﻧﻪو‪‬ﺖ داھﺎﺗﻮوﯾﻪﻛﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪن‬ ‫ﯾﺎﺧﻮد دهﯾﺎﻧﻪو‪‬ﺖ ﭼﻪﻛﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﺸﺎرﻧﻪوه‪.‬‬


‫‬

‫"ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﮔﯚرﺑﺎﭼﯚڤ و ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎش‬ ‫ﺑﻪ دهردی ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺳﯚﭬﯿﻪت دهﺑﺎت"‬

‫ﺣﺰﺑﯽ دهﻋﻮه و ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎن‬ ‫ﺋﯿﺪرﯾﺲ ﺟﻪﺑﺎر‬

‫و‪‬ای ﺋﻪوهی ﻟﯿﺴﺘﻪﻛﻪی ﺣﺰﺑﯽ دهﻋﻮهی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻛﻪ ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق و ﻟﻪ زۆرﺑﻪی ﺷﺎرهﻛﺎن زۆرﯾﻨﻪی دهﻧﮕﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎ و ﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯚﺳﺘﻪ ﮔﺮﻧﮕﻪﻛﺎن ﺑﯚﺧﯚی دهﺳﺘﻪﺑﻪر ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﺣﺰﺑﯽ دهﻋﻮه ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﻧﻮری ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ ﺳﻪرۆك وهزﯾﺮاﻧﻪوه ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﺗﺎ ﺋﺎﺳﺘ‪‬ﻜﯽ زۆر ﻧﻪﯾﺘﻮاﻧﯽ ﺋﻪو دروﺷﻢ و ﺑﻪ‪‬ﻨﺎﻧﻪی ﺧﯚی ﺑﺒﺎﺗﻪﺳﻪر‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪرزی ﻛﺮدۆﺗﻪوه و ﺑﻪڕاﺳﺖ و ﺑﻪﭼﻪپ ﻻﻓﻮﮔﻪزاﻓﯽ ﭘ‪‬ﻮه ﻟ‪‬ﺪهدات‪.‬‬ ‫ﻟﻪﺷﺎری ﻛﻪرﺑﻪﻻ ﻛﻪ ﺑﻪﺟ‪‬ﻤﯚ‪‬ﮕﻪی ﺋﻪو ﺣﺰﺑﻪ ﺋﻪژﻣﺎردهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫‪ ١٧٩‬ﻛﺎﻧﺪﯾﺪﻛﺮاو ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻪﺟﯿﺪ ھــﺎدی ﺋﻪﻟﺤﻪﺑﻮﺑﯽ ﻛﻪ ﻛﻪﺳﺎﯾﻪﺗﯿﻪﻛﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﻪ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﯽ زۆرﯾﻨﻪی دهﻧﮕﻪﻛﺎن ﺑﻪدهﺳﺘﺒﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻪﺑﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎو‪‬ﻜﯽ دهﺳﺖ ﭘﺎك و ﭘﺴﭙﯚڕ‪‬ﻜﯽ ﺋﯿﺪاری و ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫و ﻛﻪﺳ‪‬ﻜﯽ ﻟ‪‬ﻮهﺷﺎوه ﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ دهرﻛﺮدووه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻟﻪﺑﻪر ﺋﻪوهی ﻟﯿﺴﺘﯽ‬ ‫»ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓﯽ دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎ« ﻛﻪ ﻟﯿﺴﺘﻪﻛﻪی ﺣﺰﺑﯽ دهﻋﻮهﯾﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻟﯿﺴﺘﯽ‬ ‫»اﻣﻞ اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ« ﺳﻪرو ‪ ٩‬ﻛﻮرﺳﯿﯿﺎن ﻟﻪو ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎ‪ ،‬ﭘﯚﺳﺘﻪ‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﻪﻛﺎن ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان ھﻪردوو ﻟﯿﺴﺘﻪﻛﻪ داﺑﻪﺷﻜﺮا و دﻛﺘﯚر ﺋﻪﻣﺎﻧﻪدﯾﻦ ﺋﻪﻟﮫﺮ ﻟﻪ‬ ‫ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺋﯿﺌﺘﯿﻼﻓﯽ دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎ ﺑﯚ ﭘﯚﺳﺘﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮا و ﻣﺤﻪﻣﻪد‬ ‫ﻣﻮﺳﻪوی ﻟﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ »اﻣﻞ اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ« ﻛﺮاﯾﻪ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ و‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﺋﻪﻟﺤﻪﺑﻮﺑﯿﺶ وهك ﺟ‪‬ﮕﺮی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﺑﻪﻻ دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮا‪.‬‬ ‫ڕاﺳﺘﻪ ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎن ھﻪردوو ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮاوه ﺳﻪرﭘﺸﻚ دهﻛﻪن‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﺑﻪوﺷ‪‬ﻮهﯾﻪ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان ﺧﯚﯾﺎن ﭘﯚﺳﺘﻪ ﺳﯿﺎدﯾﯿﻪﻛﺎن داﺑﻪش ﺑﻜﻪن‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﮔﻪر ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ ﻟﯿﺴﺘﻪﻛﻪی دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎ وهك ﺧﯚی ﺑﺎﻧﮕﻪﺷﻪی‬ ‫ﺑﯚ دهﻛﺎت‪ ،‬ﻟﻪﮔﻪڵ ھﻪﻣﻮو ﺧﺎوهن ﻛﺎراﻣﻪ و ﻛﻪﺳﺎﯾﻪﺗﯿﯿﻪ ﻧﻪزﯾﮫﻪﻛﺎﻧﺪاﯾﻪ و‬ ‫ھﻪوڵ دهدات ﻛﻪﺳﯽ ﺷﯿﺎو ﻟﻪﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﺷﯿﺎو داﺑﻨ‪‬ﺖ‪ ،‬دهﺑﻮو ﻟﻪﺑﻪر ﺑﻪرژهوهﻧﺪی‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﺑﻪﻻ و ﺧﻪ‪‬ﻜﻪﻛﻪی‪ ،‬ﺣﻪﺑﻮﺑﯽ ﻟﻪ ﭘﯚﺳﺘﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر داﺑﻨﺮاﺑﺎ‬ ‫و زﯾﺎﺗﺮ ھﺎﻧﺒﺪراﯾﻪ ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﻛﻪﺳﺎﯾﻪﺗﯿﯿﻪﻛﯽ وا ﻛﻪ ﺧﺎوهن ﭘ‪‬ﮕﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺟﻪﻣﺎوهری ﺑﻪرﻓﺮاواﻧﻪ ﻟﻪ ﺷﺎرهﻛﻪﯾﺪا و ﺑﯚ ﺋﻪوهی زﯾﺎﺗﺮ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﺑﻪو ﺷﺎره‬ ‫ﺑﻜﺮداﯾﻪ و در‪‬ﮋهی ﺑﻪو ﻛﺎرواﻧﻪ ﺑﺪاﯾﻪ ﻛﻪ ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ وهك ﻗﺎﯾﻤﻘﺎﻣﯽ ﻗﻪزای‬ ‫ﻧﺎوهﻧﺪی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﺑﻪﻻ و ﺟ‪‬ﮕﺮی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر و دواﺗﺮ وهك ﭘﺴﭙﯚڕ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺋﯿﺪاری و ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﺑﻪﻻ دهﺳﺘﯿﭙ‪‬ﻜﺮدﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ و ﺣﺰﺑﯽ دهﻋﻮه زۆر ﭘ‪ ‬ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوه دادهﮔﺮن ﻛﻪ ﺋﺎﯾﻨﺪهی‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﺎن ﻻ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﻪ و ھﻪر ﻛﻪس ﺑﯚ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ و‪‬ت ﺑ‪‬ﺘﻪ ﭘ‪‬ﺸﻪوه ﻻی‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪوه دهﺳﺘﮕﺮۆﯾﯽ دهﻛﺮ‪‬ﺖ و ھﺎوﻛﺎری ﭘ‪‬ﺸﻜﻪش دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻟﻪ‬ ‫ﺑﯚﻧﻪﯾﻪﻛﯽ وهك ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎن و ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪت ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی‬ ‫ﻛﻪرﺑﻪﻻ‪ ،‬ڕووی ڕاﺳﺘﯽ ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ و ﺣﺰﺑﻪﻛﻪی وهدهرﻛﻪوت ﺋﻪو دهﻣﺎﻣﻜﻪﯾﺎن‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﺧﯚﯾﺎن ﻻﺑﺮد ﻛﻪ ھﻪوڵ ﺑﯚﭼﯽ دهدهن و ﭼﯿﯿﺎن دهو‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺋﻪوان ﻟﻪم ﻗﯚﻧﺎﻏﻪ ھﻪﺳﺘﯿﺎرهی ﻛﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﭘ‪‬ﺪا ﺗ‪‬ﺪهﭘﻪڕ‪‬ﺖ دهﯾﺎﻧﻪو‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﻪرﭼﻨﻪﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﭘ‪ ‬ﺑﻜﻪن و ﺑﻪھﻪرﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك ﺑ‪‬ﺖ ڕﻛ‪‬ﻒ و دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻪرﻓﺮاوان ﺑﻜﻪن و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﺒﻪﻧﻪ ﺳﻪر‪ ،‬دهﻧﺎ ﺧﯚ دهﻛﺮا‬ ‫ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﺑﻪﻻدا ﻟ‪‬ﺒﻮردهﯾﯿﺎن ﺑﻨﻮاﻧﺪاﯾﻪ و‬ ‫د‪‬ﺴﯚزی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﯚ و‪‬ت و ﺋﻪو ﺷﺎره ﭘﯿﺮۆزه ﭘﯿﺸﺎﻧﺒﺪاﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪edresj@yahoo.com‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺋﯿﮕﯚر ﺑﺎﻧﺎرﯾﻦ ڕاﮔﺮی ﻛﯚﻟ‪‬ﮋی ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪ‬ ‫ﻧــ‪‬ــﻮدهو‪‬ــﻪﺗــﯿــﯿــﻪﻛــﺎن ﻟــﻪ ﺋــﻪﻛــﺎدﯾــﻤــﯿــﺎی‬ ‫دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ﺳﻪر ﺑﻪ وهزارهﺗــﯽ دهرهوهی‬ ‫ڕوﺳﯿﺎ ﺋﻪوهی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ وای دهﺑﯿﻨ‪‬ﺖ‬ ‫وﻻﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻪﺑﻪرﯾﻪك‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﻮوهﺷ‪‬ﺘﻪوه و وهك ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺳﯚﭬﯿﻪت‬ ‫ڕووهو داڕووﺧﺎن ﺑ‪‬وات‪.‬‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﯽ دهﻧﮕﻮﺑﺎﺳﯽ ڕوﺳﯿﺎ ﻟﻪزاری‬ ‫ﺑﺎﻧﺎرﯾﻨﻪوه وﺗﯽ‪» :‬دهﺳﺘﻪواژهﻛﺎن ڕووهو‬ ‫ﺋﻪو ﺋﺎراﺳﺘﻪﯾﻪ دهﭼﻦ ﻛﻪ ﭘ‪‬ﺸﺒﯿﻨﯽ دهﻛﻪم و‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪش ﺋﻪوهﯾﻪ ﻛﻪ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن‬ ‫ڕووﺑﻪڕووی ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ ﺋﺎﻛﺎری و داراﯾﯽ ﺗﻪﻧﮕﮋهی‬ ‫ﻧ‪‬ﻮان ﮔﺮوﭘﻪ ﺋﻪﺗﻨﯿﯿﻪﻛﺎن ﺑﯚﺗﻪوه‪ ،‬ﺋﻪوه‬ ‫ﻟﻪﻛﺎﺗ‪‬ﻜﺪاﯾﻪ ﻛﻪ ھﻪﺷﺖ وﯾﻼﯾﻪﺗﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ﻟــﻪم ﻣــﺎوهﯾــﻪی دواﯾــﯿــﺪا ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﯚﯾﺎن‬ ‫ﻟﻪوه دهرﺑ‪‬ﯾﻮه ﺑﺒﻨﻪ دهو‪‬ﻪت و ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﯾﺎﺳﺎداﻧﺎﻧﯿﺶ ﻟﻪ ‪ ١٢‬وﯾﻼﯾﻪﺗﯽ دﯾﻜﻪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ ﺗﺎوﺗﻮێ دهﻛﻪن و ﻟﻪ‬ ‫‪٩‬ی ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎزاری ڕاﺑﻮردووش ﺟﺎك ﻧﻮرﯾﺲ‬

‫ﮔﯚرﺑﺎﭼﯚڤ‬

‫ﻛﻪ ﺋﻪﻛﺘﻪر‪‬ﻜﯽ ﺑﻪﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎﯾﻪ ﺋﻪوهی‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﯚی ﺑﯚ ﭘﯚﺳﺘﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗ‪‬ﻜﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪ دهﻛﺎت ﻛﻪ ﻧﺎوی‬ ‫ﺗﻜﺴﺎﺳﻪ‪ .‬ﻟﻪ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﻪﯾﻠﻮﻟﯽ ‪ ٢٠٠٨‬ﺑﯚرﺳﻪی‬ ‫ووڵ ﺳﺘﺮﯾﺖ ﺗﻪﺋﻜﯿﺪی ﻟﻪﺳﻪر داڕﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚی ﻛــﺮدهوه و ﺋــﻪوهش وهك ﺧﺎ‪‬ﻜﯽ‬ ‫وهرﭼﻪرﺧﺎﻧﯽ ﭘﺮاﻛﺘﻜﯿﯿﻪ ﺑﻪ ﺋﺎراﺳﺘﻪی‬ ‫داڕووﺧﺎﻧﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ‬ ‫داڕﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﺳﯿﺴﺘﻤﻪی ﻛﻪ ﺑﻨﻪﻣﺎﺑﻮو ﺑﯚ‬ ‫ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯿﻪﻛﺎن و ھﻪﻟﯽ ﺋــﻪوهی‬ ‫ﻟﻪﺑﻪردهﻣﯿﺎﻧﺪا دهڕهﺧﺴﺎن ﺗﺎ ﺧﻪوﻧﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪڕ‪‬ﯽ دهﺳﺘﺨﺴﺘﻨﯽ ﻗﻪرزهﻛﺎﻧﻪوه دهھ‪‬ﻨﺎﯾﻪ‬ ‫دی ﺑﯚ ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ ﺟ‪‬ﻨﯿﺸﺘﻪﺟ‪ ‬و ﺋﻪو ﺷﺘﺎﻧﻪی‬ ‫دﯾﻜﻪ ﻛﻪ ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧﯽ ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺎن ﻟﻪ‬ ‫دهﺳﺘﻪﺑﻪرﻛﺮدﻧﯿﺪا ھﻪﺑﻮو‪.‬‬ ‫ھﻪروهھﺎ ﺑﺎﻧﺎرﯾﻦ ده‪‬ﺖ‪» :‬ﭘﺮۆﺳﻪی‬ ‫ڕووﺧﺎﻧﯽ ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺳﯚﭬﯿﻪت ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن‬ ‫ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮔﯚرﺑﺎﭼﯚﭬﻪوه ﺑﻪڕ‪‬ﻮه دهﺑﺮا‪ ،‬ﭘ‪‬ﻨﺞ‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﯽ ﺧﺎﯾﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ﺋﻪوا ﺑﻪ ﺗﻪواوهﺗﯽ ﻟﻪ ڕۆﺧﯽ ﻧﻪھﺎﻣﻪﺗﯽ ﻧﺰﯾﻚ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺘﻪوه و ڕووﺧﺎﻧﻪﻛﻪی ﻣﺎوهﯾﻪﻛﯽ ﻛﻪﻣﺘﺮی‬

‫ﭘ‪‬ﺪهﭼ‪‬ﺖ«‪ .‬ﺑﺎﻧﺎرﯾﻦ‪ ،‬ﺑــﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎی‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎی ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎی ﺑﻪ ﮔﯚرﺑﺎﭼﯚﭬﯽ‬ ‫ﻧــﻮێ وهﺳﻔﻜﺮد و ﺋــﺎﻣــﺎژهی ﺑـــﻪوهدا ﻛﻪ‬ ‫ﮔــﯚرﺑــﺎﭼــﯚڤ ﻛــﻪ ﻟــﻪم ﻣــﺎوهﯾــﻪی دواﯾــﯿــﺪا‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻮازی ﻟﻪ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻛﺮد‪ ،‬دوای ﻛﺮد ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪو ﺷ‪‬ﻮازهی ﻛﻪ ﺋﻪو ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯿﺪا‬ ‫و ﺑﻪ »ﺑﯿﺮﯾﺴﺘﺮوﯾﻜﺎ« ﺑﻪﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﻪ و ﻟﻪ‬ ‫ﻛﯚﺗﺎﯾﯿﺪا ﺑﻮوه ﻣﺎﯾﻪی داڕﻣﺎﻧﯽ و‪‬ﺗﻪﻛﻪی‪،‬‬ ‫ﻣﺎ‪‬ﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ڕ‪‬ﻜﺒﺨﺎﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪی واﺷﻨﺘﯚن ﭘﯚﺳﺘﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ھ‪‬ﺮﺷ‪‬ﻜﯽ ﺗﻮﻧﺪی دژ ﺑﻪو وﺗﺎره ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪا‬ ‫ﻛﻪ ﻟﻪ ‪ ٢٥‬ﻣﺎﻧﮕﯽ ڕاﺑﻮردوو ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺷﯽ ﻛﺮد‬ ‫و ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺟﻪﺧﺘﯽ ﻟﻪ دﯾﺪی ﺧﯚی ﻛﺮدهوه ﺑﯚ‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯽ ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ داراﯾﯽ‪ ،‬واﺷﻨﺘﯚن‬ ‫ﭘﯚﺳﺖ ﺑﺎﺳﯽ ﻟﻪوهﻛﺮد ﻛﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻪ دهرهوه‬ ‫دوو ﺟﻪﻧﮓ ﺑﻪڕ‪‬ﻮه دهﺑــﺎت‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ‬ ‫ﻟﻪ وﺗﺎرهﻛﻪﯾﺪا ﺑﻪھﯿﭻ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك ﺋﺎﻣﺎژهی‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﻪﻛﺮد و ﻟﻪو ڕووهوه وﺗﯽ‪» :‬ﺗ‪‬ﮕﻪﯾﺸﺘﻨﻤﺎن‬ ‫ﺑﯚ ﻛ‪‬ﺸﻪ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ و‪‬ت ھﻪﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﺟﯿﮫﺎن ﻟــﻪوه ﺗ‪‬ﻨﺎﮔﺎت ﻛﺎروﺑﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺑﯚ‬ ‫ﻣﺎوهﯾﻪﻛﯽ زۆر ﺑﺎﯾﻪﺧﯽ ﭘ‪‬ﻨﻪدر‪‬ﺖ«‪.‬‬

‫ﻛﻮرﺗﯿﻠﻪ ھﻪواڵ‬ ‫* ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪﻓﺮﯾﻘﺎ‬ ‫و ﻧﻪﺗﻪوه ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن ﺑﯚ ﺋﺎﺷﺘﯽ‬ ‫ﻟــﻪ دارﻓـــﯚر‪ ،‬ﺋــﺎﻣــﺎژهی ﺑـــﻪوهدا ﻛﻪ‬ ‫ﯾﺎداﺷﺘﯽ دهﺳﺘﮕﯿﺮﻛﺮدﻧﯽ ﻋﻮﻣﻪر‬ ‫ﺑﻪﺷﯿﺮی ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺳــﻮدان ﻟﻪﻻﯾﻪن‬ ‫دادﮔــﺎی ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ ﺗﺎواﻧﻪﻛﺎﻧﻪوه‪،‬‬ ‫ﻛﺎرﯾﮕﻪرﯾﯿﻪﻛﯽ ﮔﻪورهی ﻧﻪﺑﻮوه ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺋﻪﻣﻨﯽ دارﻓﯚر‪.‬‬ ‫رۆدۆ‪‬ﻒ ﺋﻪدادا وﺗﯽ‪» :‬ﺳ‪‬ﺒﻪری‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﻪی دادﮔـــﺎی ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ‬ ‫ﺗﺎواﻧﻪﻛﺎن ﻛﻪ ﺑﯚ دهﺳﺘﮕﯿﺮﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺳــﻮدان دهﭼــﻮو‪ ،‬دهﺳﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪر ﮔﯚڕهﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎی‬ ‫ﺳﻮداﻧﺪا ﮔﺮﺗﻮوه«‪.‬‬ ‫* ڕاﭘــﯚرﺗــﻪﻛــﺎن ﺋــﺎﻣــﺎژهﯾــﺎن‬ ‫ﺑﻪوهدا ﻛﻪ ﻣﻪﺣﻤﻮد ﻋﻪﺑﺎﺳﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﻓﻪﻟﻪﺳﺘﯿﻦ ﭘ‪‬ﺶ ﺋﻪوهی ﺳﻪرداﻧﯽ‬ ‫ڕوﺳﯿﺎ ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ ﺋﺎراﺳﺘﻪی‬ ‫ﺳــﻪرﻛــﺮداﯾــﻪﺗــﯽ ڕوﺳــﯿــﺎ ﻛـــﺮدووه‬ ‫و ﺗﯿﺎﯾﺪا داوای ﻟﻪ ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ڕوﺳﯿﺎ ﻛـــﺮدووه ﺑ‪‬ﻜﯽ ﮔــﻪورهی‬ ‫ﭼــﻪك و ﺗــﻪﻗــﻪﻣــﻪﻧــﯽ ﺑﺒﻪﺧﺸﻨﻪ‬ ‫ھ‪‬ﺰهﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ﻓﻪ‪‬ﻪﺳﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫دﯾﻤﺘﺮی ﻣﯿﺪﭬﯿﺪﯾﭭﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ ڕوﺳﯿﺎ‬ ‫ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺎوﭘ‪‬ﻜﻪوﺗﻨﻪﻛﻪی ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﻋﻪﺑﺎس‪ ،‬ﺗﻪﺋﻜﯿﺪی ﻟﻪوهﻛﺮدهوه ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﻓﻪ‪‬ﻪﺳﺘﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪﺋﻪﻧﺠﺎم دهﮔﺎت و و‪‬ای ﺋﻪوهش‬ ‫دوو ﻓــ‪‬ۆﻛــﻪی ھ‪‬ﻠﯿﻜﯚﭘﺘﻪر و‬ ‫ژﻣــﺎرهﯾــﻪك ﺋﯚﺗﯚﻣﺒ‪‬ﻠﯽ ﺳﻪرﺑﺎزی‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪن ڕوﺳﯿﺎوه ﺋﺎﻣﺎده دهﻛﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﺗﻪﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎ‪‬ی ﻓﻪ‪‬ﻪﺳﺘﯿﻦ ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫* ڕهﻣﻪزان ﻗﺎدرۆﻓﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﭼﯿﭽﺎن ﺋﻪو ﺗﯚﻣﻪﺗﺎﻧﻪی ڕهﺗﻜﺮدهوه ﻛﻪ‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪن ﭘﯚﻟﯿﺴﯽ دوﺑﻪﯾﻪوه ﺋﺎراﺳﺘﻪی‬ ‫ﺋﺎدهم دﯾﻠﻤﯿﺨﺎﻧﯚﻓﯽ ڕاو‪‬ﮋﻛﺎری ﻛﺮاﺑﻮو‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرت ﺑﻪ ﺗ‪‬ﻮهﮔﻼﻧﯽ ﻟﻪ ﺗﯿﺮۆرﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪﻟﯿﻢ ﯾﺎﻣﺎداﯾﯿﻔﯽ ﺳﻪرﻛﺮدهی ﺳﻪرﺑﺎزی‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻮوی ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪ و ﻟﻪو ﺑﺎرهﯾﻪوه‬ ‫ﻗﺎدرۆف وﺗﯽ‪» :‬ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪﻛﻪی ﭘﯚﻟﯿﺴﯽ‬ ‫دوﺑﻪی ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺘﻨﯽ ﺳﻪﻟﯿﻢ‬ ‫ﯾﺎﻣﺎداﯾﯿﻒ ﭘﺸﺖ ﺑﻪھﯿﭻ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ڕاﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪ و ﻣﻪوزوﻋﯽ ﻧﺎﺑﻪﺳﺘ‪.«‬‬

‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻪﻛﺎن و ﻛﺎﺳﺘﺮۆ ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوه‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﻟﻪ وﺗﻮو‪‬ﮋ‪‬ﻜﯽ ﺑ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﯿﻨﻪ ﻟﻪو دهﻣﻪی ﻟﻪ‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﯽ ڕاﺑﻮوردوهوه ﭘﯚﺳﺘﯽ ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﻟﻪو و‪‬ﺗﻪ ﮔﺮﺗﯚﺗﻪدهﺳﺖ‪ ،‬ڕاﺋﻮل ﻛﺎﺳﺘﺮۆی‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﻛﻮﺑﺎ ﭼﺎوی ﺑﻪ ﺷﻪش ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ‬ ‫ﻛﯚﻧﮕﺮ‪‬ﺴﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﻪوت‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮهﻧﺪی ﺋﻪوهی ﻛﻪ ﭘ‪‬ﺸﺒﯿﻨﯽ‬ ‫دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﺑﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎی ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ھﻪﻧﺪ‪‬ﻚ ﻟﻪو ﻛﯚﺗﻮﭘ‪‬ﻮهﻧﺪاﻧﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮕﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﯚ ﻣﺎوهی ﭼﺎرهﻛﻪ ﺳﻪدهﯾﻪك دهﭼ‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪر ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪدا ﺳﻪﭘ‪‬ﻨﺮاوه‪ ،‬ﺳﻪرداﻧﯽ‬ ‫وهﻓــﺪهﻛــﻪی ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﯚ دۆزﯾــﻨــﻪوهی‬

‫ڕ‪‬ــ‪‬هوی ﺑﺎﺷﻜﺮدﻧﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮان ﻛﻮﺑﺎ و واﺷﻨﺘﯚﻧﻪ‪.‬‬ ‫ھــﻪروهھــﺎ وهﻓــﺪهﻛــﻪی ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫ﭼﺎوﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺮۆﻧﯚ رۆدرﯾﮕﺰی وهزﯾــﺮی‬ ‫دهرهوهی ﻛﻮﺑﺎ و رﯾﻜﺎردۆ ﺋﺎﻻرﻛﯚﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪ ﻛﻪوت‪.‬‬ ‫ﺑــﺎراﺑــﺎرا ﻟﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ وهﻓﺪهﻛﻪ‬ ‫ﻟــﻪو ﺑــﺎرهﯾــﻪوه وﺗــﯽ‪» :‬ﺋــﻪو ﺳــﻪرداﻧــﻪ‬ ‫ﺑﯚﯾﻪ ﺑﻪﺋﻪﻧﺠﺎم ﮔﻪﯾﺸﺖ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺟﯿﮫﺎن‬ ‫ﭼـــﺎوهڕواﻧـــﯽ ﮔــﯚڕاﻧــﻜــﺎری دهﻛـــﻪن ﻟﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪ دهرهﻛﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﺑﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ«‪ ،‬ﺋﻪوهﺷﯽ‬ ‫ڕهﺗـــﻜـــﺮدهوه وهﻓــﺪهﻛــﻪﯾــﺎن ھﻪ‪‬ﮕﺮی‬

‫ﻧﺎﻣﻪﯾﻪك ﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺳــﻪرۆﻛــﻪوه و‬ ‫ﺋــﺎﻣــﺎژهی ﺑــﻪوهدا ﻛﻪ ﺋــﻪوان ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﯚ‬ ‫ﮔﻮ‪‬ﮕﺮﺗﻦ و ﻗﺴﻪﻛﺮدن ھﺎﺗﻮون‪.‬‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ ﻓﯿﺪل ﻛﺎﺳﺘﺮۆ ﻟﻪ وﺗﺎر‪‬ﻜﯿﺪا‬ ‫ﻟﻪو ڕووهوه ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪوهﻛﺮدﺑﻮو ﻛﻪ‬ ‫ﻛﻮﺑﺎ ﻟﻪ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﻛﺮدن ﻟﻪﮔﻪڵ وﯾﻼﺗﻪ‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎن ﻧﺎﺗﺮﺳ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﺎوی ﺋﺎﻣﺎژهﯾﻪ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﭘﯿﺮاﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻪ ھﻪﻓﺘﻪی ڕاﺑﻮردوو‪،‬‬ ‫ﭘﺮۆژه ﯾﺎﺳﺎﯾﻪﻛﯽ ﺑﯚ ھﻪ‪‬ﮕﺮﺗﻨﯽ ﺋﻪو‬ ‫ﻛﯚﺗﻮﭘ‪‬ﻮهﻧﺪاﻧﻪ ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺷﻜﺮد ﻛﻪ‬ ‫ﺑــﻪﺳــﻪر ﺳﻪﻓﻪرﻛﺮدﻧﯽ ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮﺑﺎدا ﺳﻪﭘ‪‬ﻨﺮاﺑﻮو‪.‬‬

‫ﻧﻪژاد ﭘ‪‬ﺸﻮازی ﻟﻪ "ﻛﺮاﻧﻪوه"ﻛﺎﻧﯽ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ دهﻛﺎت‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﻣﻪﺣﻤﻮد ﺋﻪﺣﻤﻪدی ﻧﻪژاد ﺳﻪرۆﻛﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ﺮان ﭘ‪‬ﺸﻮازی ﻟــﻪو ﻛﺮاﻧﻪواﻧﻪ‬ ‫ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎراك ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ دهﯾﻨﻮ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪوهی ڕووﻧﻜﺮدهوه ﻛﻪ ﺗﺎران‬ ‫ﭼــﺎوهڕواﻧــﯽ ھﻪﻧﮕﺎوی ﭘﺮاﻛﺘﯿﻜﯽ‬ ‫دهﻛﺎت ﻛﻪ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟﻪ ﻗﺴﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻜﺎت‪.‬‬ ‫ﻧﻪژاد ﻟﻪو ﺑﺎرهﯾﻪوه وﺗﯽ‪» :‬ﺋ‪‬ﻤﻪ‬

‫ﭼﺎوهڕواﻧﯽ ﺋﻪو ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﯿﻪ دهﻛﻪﯾﻦ‬ ‫و ﺧﻮازﯾﺎرﯾﻦ ڕاوﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﭘ‪‬ﺪاﮔﺮی ﻟﻪﺳﻪر ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﭼﺎﻛﺴﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻜﺎﺗﻪوه و‬ ‫ﮔــﻪر ﺋــﻪو ﺗــﻮاﻧــﯽ ﺋــﻪو ھــﻪو‪‬ــﻪی‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮدووه ﺑﯿﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪدی‪ ،‬ﺋ‪‬ﻤﻪ‬ ‫دهﺑﻮوژ‪‬ﯿﻨﻪوه«‪.‬‬ ‫ﻟﻪ وهرﭼﻪﺧﺎﻧ‪‬ﻜﯽ دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‪ ،‬ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﻪوهدا‬ ‫ﻛــﻪ ﻣــﻪﺑــﻪﺳــﺘــﯽ ﻟــﻪ ﺑــﺎﺷــﻜــﺮدﻧــﯽ‬

‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﯚﻣﺎری‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋــ‪‬ــﺮان و ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎری‬ ‫ھﻪ‪‬ﺪاﻧﻪوهی ﭘﻪڕهﯾﻪﻛﯽ ﻧﻮ‪‬ﯽ ﻛﺮد‬ ‫ﻟﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮان ھﻪردوو‬ ‫و‪‬ت ﻛﻪ ﺑﯚ دهﯾﺎن ﺳﺎڵ دهﭼ‪‬ﺖ ﺑ‪‬‬ ‫ﻣﺘﻤﺎﻧﻪﯾﯽ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮاﻧﯿﺎﻧﺪاﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﺎوی ﺋﺎﻣﺎژهﯾﻪ ﺋ‪‬ﺮان ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ‬ ‫ﻟــﻪﺑــﻪراﻣــﺒــﻪر ﺋــﻪو ﻛــﺮاﻧــﻪوهﯾــﻪی‬ ‫ﺋــﯚﺑــﺎﻣــﺎ‪ ،‬ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﻣﻮﺗﻪﺣﻪﻓﯿﺰ وه‪‬ﻣﯽ ھﻪﺑﻮوه‪.‬‬

‫ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﺎھﯚ دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﻧﺎﻛﯚﻛﯽ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮ ﭘﺎرﺗﯽ ﻛﺎردا‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﻣﯚﻟﺪاﭬﯿﺎ‪ : ٢٠٠٩/٤/٧ ،‬ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪهران ﻟﻪﻛﺎﺗﯽ ﭘﻪﻻﻣﺎرداﻧﯽ ﺑﺎرهﮔﺎی ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪ‪.‬‬ ‫دوای ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻨﯽ ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﻪﻛﺎن ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﻛﺎﻧﺪا‪ ،‬ﻧﺰﯾﻜﻪی ‪ ٣٠‬ھﻪزار ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪهری ﺑﻪرھﻪ‪‬ﺴﺘﻜﺎر ﭘﻪﻻﻣﺎری‬ ‫ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‪‬ﺲ‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن و ﺑﺎرهﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯿﯿﺎﻧﺪا‪.‬‬

‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺑ‪‬ﯾﺎری ﭼﻮوﻧﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﻪﻛﻪی‬ ‫ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﺎھﯚ‪ ،‬ﻧﺎﻛﯚﻛﯿﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪﻧ‪‬ﻮ‬ ‫ڕﯾــﺰی ﭘﺎرﺗﯽ ﻛــﺎری ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ڕووی‬ ‫ﻟﻪ ﺗﻮﻧﺪﺑﻮون ﻛــﺮد ﻛﻪ ‪ ١٣‬ﺋﻪﻧﺪاﻣﯿﺎن‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻨ‪‬ﺴﺖ ھﻪﯾﻪ و ﻟﻪو ﻧ‪‬ﻮاﻧﻪدا ﭘ‪‬ﻨﺞ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣﯿﺎن دژ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﻦ و ھﻪڕهﺷﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧﻪوه دهﻛﻪن‪.‬‬

‫ﭘ‪‬ﮕﻪی »ﯾﻪدﯾﻌﻮت ﺋﻪﺣﺮهﻧﻮت«‬ ‫ﻟــﻪﺳــﻪر ﺗـــﯚڕی ﺋﯿﻨﺘﻪرﻧ‪‬ﺖ ﻟـــﻪزاری‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎرﺗﯽ ﻛﺎرهوه وﺗﯽ‪» :‬ﻻی‬ ‫ھﻪﻣﻮوان ڕووﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدﻧﯽ ﭘﺎرﺗﻪﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪم ﺑﺎرودۆﺧﻪی ﺋ‪‬ﺴﺘﺎوه ﻗﻮرس ﺑﻮوه‬ ‫و ﺳﻪرﻛﺮدهﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎرﺗﻪﻛﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺮا ﺑﺎس ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧﻪوه‬ ‫دهﻛــﻪن ﺋﺎﻣﺎژه ﺑــﻪوه دهﻛــﻪن ﻛﻪ ﺑﻪو‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪ ھﻪردوو ﻛﻮﺗﻠﻪﻛﻪ دهﺗﻮاﻧﻦ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮ‬

‫ﻛﻨ‪‬ﺴﺖ ﻛﺎر ﺑﻜﻪن«‪.‬‬ ‫ﺋﯿﮫﻮد ﺑــﺎراﻛــﯽ ﺳــﻪرۆﻛــﯽ ﭘﺎرﺗﯽ‬ ‫ﻛــﺎر و وهزﯾـــﺮی ﺑــﻪرﮔــﺮی ﺑــﯚ ڕ‪‬ﮕﺮﺗﻦ‬ ‫ﻟﻪ ﺷﻪرﻣﻪﻧﺪهﺑﻮوﻧﯽ ﭘﺎرﺗﻪﻛﻪی ﻟﻪژ‪‬ﺮ‬ ‫ڕۆﺷﻨﺎﯾﯽ دهﻧﮕﺪاﻧﯽ ﭘ‪‬ﻨﺞ ﺋﻪﻧﺪام دژ ﺑﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣﻪت‪ ،‬ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺪا زﺑﻠﻮن‬ ‫ﺋﯚرﻟﯿﭭﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﻛﻨ‪‬ﺴﺖ ﻟﻪ ﭘﺎرﺗﯽ‬ ‫»ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎ‪‬ﻤﺎﻧﻪ« ﻟﻪﺑﺮی ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﭘﺎرﺗﻪﻛﻪی ﻟﻪ ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻛﻨ‪‬ﺴﺖ داﺑﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬


‫دۆﺳـــ‪‬‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﺟﯚرهﮐﺎﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪ دادﮔﺎ ﺋﯿﺪاﻧﻪ دهﮐﺮ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﻪدام ﺧﯚی ﭼﺎود‪‬ﺮی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﯽ دهﮐﺮد‬

‫ﺋﻪم دۆﺳﯿﯿﻪ ﺑﯚ؟‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻣ‪‬ﮋووﯾﯿﻪﻛﯽ دوورودر‪‬ــﮋی ھﻪﯾﻪ‬ ‫و ھﺎوﺷﺎﻧﯽ ﭘﺮۆﺳﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی وهك ﻛﻮردﻗ‪‬ان و ﺟﯿﻨﯚﺳﺎﯾﺪﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫)ﺋﻪواﻧﯽ ﺗﺮ( ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺑﻪردهواﻣﯽ و در‪‬ﮋهی ھﻪﺑﻮوه‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻪ ڕهﻧﮕﻪ ھﯚﻛﺎرهﻛﻪی ﺋﺎﺷﻜﺮا و ﺗﻪواو ﺳﺎدهﺑ‪‬ﺖ ﺋﻪوﯾﺶ‪:‬‬ ‫ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺰم ﻟﻪ ﺑﺎوﻛﻪ ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻪﻓﻠﻪﻗﻪوه )ھﻪ‪‬ﺒﻪﺗﻪ ﻻی ﺑﻪﻋﺴﯿﯿﻪﻛﺎن(‬ ‫ﻛﺎرهﻛﺘﻪرهﻛﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺋﻪم ﺗ‪‬ﺰهی ﺑﻪڕهﻓﺰﻛﺮدﻧﻪوهی ﺋﻪوﯾﺘﺮ‬ ‫و ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻣﺎف ڕهوا ﺑﯿﻨﯿﻦ ﺑﻪﺧﯚ‪ ،‬ڕاھ‪‬ﻨﺎﺑﻮو‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ﺋﻪم ﺗ‪‬ﺰه ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﻪی ﻋﯿﺮاﻗﯿﺪا‬ ‫ﻛﺎرﯾﮕﻪری ﺧﺮاﭘﯽ ﺑﻪﺟ‪‬ﮫ‪‬ﺸﺘﻮوه و دهرهﻧﺠﺎﻣﻪﻛﺎﻧﯿﺶ ﺋﻪوهﻣﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﺪه‪‬ﻦ ﻟﻪﻣﺎوهی ڕاﺑﺮدوودا ﻛﻪ ﻋﯿﺮاق ﺋﺎراﻣﯽ و ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪﺧﯚوه‬ ‫ﻧﻪﺑﯿﻨﯿﻮوه و ﻛﻪﻣﯿﻨﻪﯾﻪك ﺣﻮﻛﻤﯽ زۆرﯾﻨﻪﯾﻪﻛﯽ ﭼﻪوﺳﺎوهی ﻛﺮدووه‪،‬‬ ‫ھﯚﻛﺎره ﺳﻪرهﻛﯿﻪﻛﻪ ﺋﻪم ﺗ‪‬ﺰه ﺑﻮوه‪ .‬ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ ھﻪرﻧﺎ‬ ‫ﻟﻪدوو ﺋﺎﺳﺘﺪا ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﻪی ﻋﯿﺮاﻗﯽ دووﭼﺎری داڕﻣﺎن و ﻓﻪوزا و ﭘﺸ‪‬ﻮی‬ ‫ﻛﺮد‪:‬‬ ‫ﯾﻪﻛﻪم‪ :‬ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿﺪا‪ ،‬ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎی ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﺗﻮوﺷﯽ‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﺑ‪‬ﺴﻪروﺑﻪرهﯾﯽ ﺑﻮو‪ .‬ﺗﺎﻛﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪم ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪ ﺑﻪوهی دوو‬ ‫ﭼﯿﻦ ﻟﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﺎدا )ﭼﻪوﺳ‪‬ﻨﻪر و ﭼﻪوﺳ‪‬ﻨﺮاو( ﭘﻪﯾﺪا ﺑﻮو‪،‬‬ ‫ﺑﯚﯾﻪ ﺟﯚر‪‬ﻚ ﻟﻪ ﻧﺎﺋﻮﻣ‪‬ﺪی ﻓﻪزای ﻋﯿﺮاﻗﯽ داﭘﯚﺷﯽ ﺑﻮو‪ .‬ﻛﻪواﺗﻪ دۆﺧﯽ‬ ‫ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽ ﺑﻪﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺳﺴﺘﯿﺪا دهڕۆﯾﺸﺖ‪.‬‬ ‫دووهم‪ :‬ﻟﻪﺳﻪر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺰﻣﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ ﻛﺎرهﺳﺎﺗﯽ‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻘﺎﻧﺪ‪ .‬ھﻪرﭼﯽ ﺟﯿﺎوازی ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ھﻪﺑﻮو ﻟﻪﺑﻪرﺋﻪوهی ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯿﻪك‬ ‫ﻧﻪﺑﻮو دﯾﺎﻟﯚﮔﯽ ﺗﯿﺎدا ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ ﺑﻪرهﻧﺠﺎﻣﻪﻛﻪی ﺷﻪڕ و ﻛﻮﺷﺘﻦ و‬ ‫ﻗ‪‬ﻛﺮدﻧﯽ ﺑﻪرھﻪ‪‬ﺴﺘﻜﺎرهﻛﺎن ﺑﻮو ﺋﻪﮔﻪرﭼﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﺣﻪﻗﯿﺶ ﺑﻮون‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ھﺎوﺷﺎﻧﯽ ﭘﺮۆﺳﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی‬ ‫وهك ﻛﻮﺷﺘﻦ و زﯾﻨﺪهﺑﻪﭼﺎ‪‬ﻜﺮدن و ﻟﻪﺳ‪‬ﺪارهدان و ﺋﻪﻧﻔﺎل و ﭼﯽ و‬ ‫ﭼﯽ‪ ،‬در‪‬ﮋهی ھﻪﺑﻮو‪ .‬ﺑﯚ ﺋﻪﻣﻪش ﺟﯚرهھﺎ ﺷ‪‬ﻮه و ﺷ‪‬ﻮاز‪ ،‬ڕ‪‬ﮕﺎ و‬ ‫ﻓ‪ ،‬ﺑﻪﻛﺎردهھ‪‬ﻨﺮان و ﻧﺎوی ﺳﻪﯾﺮ ﺳﻪﯾﺮ و ﺑﯿﺎﻧﻮوی ﻧﺎﻣﺎﻗﻮ‪‬ﯿﺎن ﺑﯚ‬ ‫دهدۆزراﯾﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﺑﻪﺷ‪‬ﻜﯽ ﺧﺎﻛﯽ ﺑــﺎﺷــﻮوری ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻛﻪ‬ ‫ھﺎوﻛﺎت ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﯽ ﺗ‪‬ﺪا دهژﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ ﺑﯚ داڕ‪‬ﮋراوی‬ ‫ﻛﺎرﻟﻪﺳﻪرﻛﺮاو ﻟﻪﺳﻪردهﻣﯽ ﺣﻜﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﺴﯿﻪﻛﺎﻧﻪوه دهﺳﺘﭙ‪‬ﺪهﻛﺎت‬ ‫ﺋﻪﮔــــــــﻪرﭼﯽ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهی ﻛﻪﻣﺘﺮ ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﻧﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮوﺗﺮﯾﺸﻪوه ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ‬ ‫ھﻪر ھﻪﺑﻮوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﻛﺎن )ﻟــﻪم دۆﺳ‪‬ﯿﻪدا دهﺗﻮاﻧﺮ‪‬ﺖ ﺑﺒﯿﻨﺮ‪‬ﺖ( ﺋــﻪوه دهردهﺧــﻪن‬ ‫ﺳﻪردهﻣﯽ ﺣﻮﻛﻤﯽ ﺑﻪﻋﺴﯿﻪﻛﺎن و ﻟﻪ ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺣﻪﺳﻪن ﺑﻪﻛﺮهوه ﺳﻪرهﺗﺎی‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن دهﺳﺘﯿﭙ‪‬ﻜﺮدووه‪ .‬ﺋﻪﻣﻪش ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﻪدهرﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮرد و ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﻋﻪرهب ﻟﻪ ﺷﻮ‪‬ﻨﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﻧﻪﺑﻮوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﺟﯚرهھﺎ‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن ھﻪﺑﻮوه ﻟﻪو‪‬ﻨﻪی ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﻧﺎو‪،‬‬ ‫ﺗﻪﺻﺤﯿﺢ ﻗﻪوﻣﯽ‪ ،‬ﭘﻪروهده و ﻓ‪‬ﺮﻛﺮدن‪ ،‬ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن ﺑﻪزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ و ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﺷﺘﯽ ﺗﺮﯾﺶ‪ .‬ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﺋﻪﻣﺎﻧﻪدا ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﺑﻪرﻛﻪوﺗﻮون و‬ ‫ھﻪردووﻛﯿﺎن ﻣ‪‬ﮋووﯾﻪﻛﯽ ھﺎوﺑﻪﺷﯿﺎن ﻟﻪ ﭼﻪوﺳﺎﻧﺪﻧﻪوه ھﻪﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪھﺎوﺑﻪﺷﯽ ﭼﻪوﺳﺎﻧﺪﻧﻪوهی ﮔﻪﻟﯽ ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺎﯾﻪك زﯾﺎﺗﺮی ھﻪﺑ‪‬ﺖ‪ :‬ﺟﮕﻪﻟﻪوهی ﺋﻪم دوو ﻧﻪﺗﻪوهﯾﻪ ﺑﻪ )ﺋﻪوی‬ ‫ﺗﺮ( ﺣﺴﺎﺑﻦ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﺑﻪرھﻪ‪‬ﺴﺘﯽ زو‪‬ﻤﯿﺎن ﻛﺮدووه و ﺋﻪﻣﻪش وهك‬ ‫دهوﺗﺮ‪‬ﺖ ھ‪‬ﻨﺪهی ﺗﺮ ﻗﻮڕهﻛﻪی ﻟﻪﺳﻪرﯾﺎن ﺧﻪﺳﺖ ﻛﺮدۆﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ورد ﺳﻪرﻧﺠﺪان ﻟﻪو دۆﺧﻪ ﺷﺘﯽ ﻟﻪم ﺟــﯚرهت ﭘﯿﺸﺎﻧﺪهدات‪:‬‬ ‫ﭼﻮون ﮔﻮﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮔﻮﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮاوه‪.‬‬ ‫ﻧﺎوی ﻛﻮردی و ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﯽ ھﻪردوو وهك ﯾﻪك ﻟﻪﺑﻪردهم ھﻪژﻣﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﺪا وهﺳــﺘــﺎن‪ .‬ھﻪﻣﺎن ﺳــﺰاﯾــﺎن وهرﮔــﺮﺗــﻮوه ﻛﺎﺗ‪‬ﻚ‬ ‫ﺑﻪرھﻪ‪‬ﺴﺘﯿﯿﺎن ﻛﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺋﻪوهن ﺗﻪوزﯾﻒ ﺑﻜﺮ‪‬ﻦ ﺑﯚ ﺷﺘﮕﻪﻟﯽ ﺗﺮی وهك‬ ‫ﺋﻪوهی ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ھﻪردووﻻ )ﮔﻪﻟﯽ ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن( ﭘ‪‬ﻜﻪوه ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﻛﻪﯾﺴﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻮوهﺳﺘﻦ‪ .‬ﭘ‪‬ﻜﻪوه ﻛﺎرﺑﻜﻪن ﺑﯚ ﻧﻪھ‪‬ﺸﺘﻨﯽ ﺋﺎﺳﻪواری‬ ‫ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪﺳﻪر ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‪ .‬ھﻪروهك ﭘ‪‬ﻜﻪوه ﻛﺎرﺑﻜﻪن ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪﺋﺎﺳﻮودهﯾﯽ ﮔﻪﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪوهی ﺳﻪروهﺧﺘﯽ ﭼﻪوﺳﺎﻧﺪﻧﻪوهﯾﺎن ﻟﻪﯾﻪك‬ ‫ﺳﻪﻧﮕﻪردا ﺑﻮون‪.‬‬ ‫وهﺳﺘﺎن ﻟﻪﺳﻪر ﻛﻪﯾﺴﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪ دادﮔﺎی ﺑﺎ‪‬ی ﺗﺎواﻧﻪﻛﺎن ﮔﺮﻧﮕﯽ‬ ‫ﺧﯚی ھﻪﯾﻪ ﻟﻪﭘ‪‬ﺶ ھﻪﻣﻮوﯾﺎﻧﻪوه ڕاﺳﺘﻜﺮدﻧﻪوهی ﻣ‪‬ﮋووی ﺷ‪‬ﻮ‪‬ﻨﺮاوی‬ ‫ﮔﻪﻟﯽ ﻛﻮرد و ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻛﻪ ھﺎوﻛﺎت ﺑﺮا ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﻪﻛﺎﻧﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﻟ‪ ‬ژﯾﺎوه و ﺗﺎ‪‬وی ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﺴﯿﺎن ﭼﻪﺷﺘﻮوه‪ .‬ﺑﯚ ﺋﻪﻣﻪ‬ ‫ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﭘ‪‬ﻜﻪوهﯾﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺎدام ﻛﻪﯾﺴﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪ دادﮔﺎﯾﻪ‪،‬‬ ‫دهرﻓﻪﺗﯽ ﺋﻪﻣﻪ ﻟﻪھﻪﻣﻮوﻛﺎت ﮔﻮﻧﺠﺎوﺗﺮه‪.‬‬ ‫دۆﺳ‪‬ﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪ ﺋﺎﺳﯚ ھﺎوﻛﺎﺗﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ دادﮔﺎﯾﯿﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﭘﯿﻼﻧﺪاڕ‪‬ﮋهراﻧﯽ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺋﻪﻣ‪‬ۆ‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﺪهﻛﺎت‪ .‬ھــﻪروهك ھﺎوﻛﺎﺗﯿﺸﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی‬ ‫ﻣﺎدهی ‪٢٣‬ی ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﺮدﻧﯽ ڕاﺳﺘﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮك ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻪﮔﻪﯾﺸﺘﻮوﻧﻪﺗﻪ ھﯿﭻ دهرهﻧﺠﺎﻣ‪‬ﻚ و ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﻋﻪرهب و ﺗﻮرﻛﻤﺎن‬ ‫ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﺘﯽ ﺧﯚﯾﺎن ھﻪ‪‬ﭙﻪﺳﺎردووه‪.‬‬ ‫ڕاﺳﺘﯽ ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻪوهی ﺷﺎر‪‬ﻜﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﯿﻪ و ﻟﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی‬ ‫ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﺎی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪاﯾﻪ و ﺑﻪوهی زاﻧﺮا دهرهﻧﺠﺎﻣﯽ ﻛﺎری ﻟﯿﮋﻧﻪﻛﻪش‬ ‫ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﻪ دهردهﺧـــﺎت‪ ،‬واﯾﻜﺮد ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﻋــﻪرهب و ﺗﻮرﻛﻤﺎن‬ ‫ﻛﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪﻛﻪ ﺑﺎﯾﻜﯚت ﺑﻜﻪن‪.‬‬ ‫دۆﺳ‪‬ﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑــﻪردهواﻣــﯽ ﺋــﻪوه ﮔﺮﻧﮕﯿﭙ‪‬ﺪاﻧﻪی ﺋﺎﺳﯚﯾﻪ‬ ‫ﺑﻪﻣﻪﺳﻪﻟﻪ ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ وهك ﻛﻪرﻛﻮك و ﺋﻪﻧﻔﺎل و‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ و ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺷﺘﯽ ﺗﺮﯾﺶ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪردهوام ﺑﻪھﻪﺳﺘﻜﺮدن ﺑﻪﻟ‪‬ﭙﺮﺳﺮاو‪‬ﺘﯿﻪوه ﻛﺎری ﻟﻪﺳﻪر ﻛﺮدووه‪.‬‬ ‫ﻛﺎرﻛﺮدن ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪم دۆﺳ‪ ‬ﺑﻪردهواﻣﯽ دهﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪﻛﻪ‬ ‫دهرﺧﺴﺘﻨﯽ ڕاﺳﺘﯿﻪﻛﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﻪف ﻏﻪﻓﻮر‬ ‫ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎری دۆﺳ‪‬‬

‫)‪ (٢٠٠٣/٤/١٠‬ڕۆژی ڕزﮔﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻪرﮐﻮک و ڕوﺧﺎﻧﯽ ﭘﻪﯾﮑﻪری ﺳﻪدام ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪوه‬

‫ﺑﻪﺷﺪارﯾﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ ﻣﯿﺴﺮی‬ ‫ﻟﻪ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮﻛﺪا‬ ‫ﺋﻪوهی ﻟﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪدا ﺑﻪرﭼﺎودهﻛﻪو‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﻪﺷﺪارﯾﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﻋــﻪرهﺑــﯽ ﻣﯿﺴﺮﯾﯿﻪ‬ ‫ﻟــﻪو ﭘــﺮۆﺳــﻪ ﺧــﻪﺗــﻪرﻧــﺎﻛــﻪدا‪ ،‬ﻛــﻪ ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ‬ ‫ھﻪﻣﻮوان ﺗ‪‬واﻧﯿﻨﻤﺎن واﺑﻮو ﻋﯿﺮاق ﺟﻪﻧﮕﯽ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋ‪‬ﺮاﻧﺪا و ﺑﻪھﯚی ﺑﻪﺳﻪرﺑﺎزﻛﺮدن‬ ‫و ﺑﻪﻛﻮﺷﺘﺪاﻧﯽ ﻻواﻧــﯽ ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ھ‪‬ﺰی‬ ‫دهﺳﺘﻜﺎرﯾﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ )ﻣﯿﺴﺮی(‬ ‫ھ‪‬ﻨﺎوه ﺗﺎ وهك ھ‪‬ﺰ‪‬ﻜﯽ دهﺳﺘﻜﺎری ھﻪرزان‬ ‫ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا ﺑﻪﻛﺎرﯾﺎن ﺑﻪر‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺋﻪم‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪ ﻛﻪ ﻧﻮوﺳﺮاو‪‬ﻜﯽ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﯽ‬ ‫ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﯿﻪﺗﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻛﺎروﺑﺎری ﺑﺎﻛﻮوره‬ ‫ﻛﻪ )ﺗﻪھﺎ ﯾﺎﺳﯿﻦ ڕهﻣـــﻪزان( ﺋــﻪو ﻛﺎﺗﻪ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳــﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎر ﺑــﻮو ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚ‬ ‫ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﻜﺮدووه‪ ،‬ﺑﻪﻧﻮوﺳﺮاوی ژﻣﺎره‬ ‫)‪ (١٤١٥/٢٠‬ﻟــﻪ)‪ (١٩٩٧/٨/٢٦‬ﺋﺎڕاﺳﺘﻪی‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕﻪی ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ وهزﯾﺮی ﻧﺎوﺧﯚ ﻛﺮاوه‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪڕهزاﻣﻪﻧﺪﯾﯽ و ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺟ‪‬ﮕﺮی‬ ‫ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎر دهﻛﺎت ﺑﻪﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﺗﯚﻣﺎری‬ ‫ﺑﺎری ﻛﻪﺳ‪‬ﺘﯿﯽ )ﻧﻔﻮس(ی ﺋﻪو ﻣﯿﺴﺮﯾﯿﺎﻧﻪی‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪزﻧﺠﯿﺮهی )‪ (١‬ﺑﻪﻧﺎوی )ھﻨﺪاوی اﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﻌﺰاوی( دهﺳﺘﭙ‪‬ﺪهﻛﺎت و ﺑﻪزﻧﺠﯿﺮهی )‪(١٦‬‬ ‫ﺑﻪﻧﺎوی )ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻪﻓﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ(‬ ‫ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ د‪‬ــﺖ‪ ،‬ﻟﻪﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎوهڕاﺳﺖ و‬ ‫ﺧﻮارووی ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﮕﻮازﻧﻪوه‬ ‫ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك ﻛﻪ ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ ﻟﻪو ﺷﺎراﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﻪی‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﺎن ﭘ‪‬ﺪراوه‪ ..‬ﻧﻮوﺳﺮاوهﻛﻪ ﻟﻪ ڕۆژی‬ ‫‪١٦‬ی ﺋﺎﺑﯽ ‪ ١٩٩٧‬ﻟــﻪﻻﯾــﻪن ﻟﯿﻮا )ﺗــﺎرق‬

‫زﯾﺎده ﺻﺎﻟﺢ( ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﻟﯿﮋﻧﻪی ﺑﺎﻛﻮورهوه‬ ‫ﺋﯿﻤﺰاﻛﺮاوه و ھﺎوﭘ‪‬ﭻ ﻧﺎوی )‪ (١٦‬ﻣﯿﺴﺮﯾﯽ ﻟﻪ‬ ‫ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﺮه و ﻣﻮﺳ‪ ‬و ﺑﻪﻏﺪا و دﯾﺎﻟﻪ و‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﺷﻮ‪‬ﻨ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮی ﻧﺎوهڕاﺳﺖ و ﺧﻮارووی‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﺪا دهژﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺋﻪم ﻧﻮوﺳﺮاوه ﺋﻪم‬ ‫ﻣﯿﺴﺮﯾﯿﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﺎن‬ ‫دراوهﺗــ‪ ‬ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﺎﻧﯿﺎن دهﮔﻮازر‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك و ﺋﻪواﻧﯿﺶ دهﺑﻦ ﺑﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻚ ﻟﻪو‬ ‫ﺋﺎﻣﺮازاﻧﻪی ﻛﻪ ﺑﻪﻋﺲ ﺑﻪﻛﺎرﯾﮫ‪‬ﻨﺎون ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮك و ﺑﻮون ﺑﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻚ‬ ‫ﻟﻪو زو‪‬ﻤﻪی ﻟﻪ ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﻛﻪرﻛﻮك ﻛﺮاوه و‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﻛﻪرﻛﻮك و داھﺎﺗﯽ‬ ‫ﻧﻪوﺗﯽ ﻛــﻪرﻛــﻮك‪ ،‬ﺳـــﻪروهت و ﺳﺎﻣﺎن و‬ ‫ﻣﺎ‪‬ﻮﻣﻮ‪‬ﻜﯿﺎن ﭘــ‪‬ــﺪراوه و وهك ﻋﻪرهﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮودﻣﻪﻧﺪ ھﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزاﺗﺎﻧﻪی دراوه‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻪھﻪﻣﺎن ﺷ‪‬ﻮه ﺋﻪواﻧﯿﺸﯽ‬

‫ﮔــﺮﺗــﻮوهﺗــﻪوه‪ ،‬ﺑــﻪو ﭘ‪‬ﯿﻪی ڕهﮔﻪزﻧﺎﻣﻪی‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﺎن دراوهﺗ‪ ‬و ﭼﻮوﻧﻪﺗﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی‬ ‫ﺋﻪو ﺑ‪‬ﯾﺎر و ڕاﺳﭙﺎرداﻧﻪوه ﻛﻪ ﻋﻪرهﺑﯽ ھﺎورده‬ ‫ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی داراﯾﯽ و ﻛﻪﻟﻮﭘﻪﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮوﺑﻪرهی‬ ‫ﺑﯚ داﺑﯿﻨﻜﺮاوه‪..‬‬ ‫ﻟ‪‬ﺮهوه ﻣﺮۆڤ ﺗﻮوﺷﯽ ﺳﻪرﺳﺎﻣﯽ و‬ ‫واﻗﻮڕﻣﺎن دهﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪوهی ﻛﻪ ﺳﻪراﻧﯽ ﺋﻪم‬ ‫ڕژ‪‬ﻤﻪ و ﺑ‪‬ﯾﺎرﺑﻪدهﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﻪدهﺳﺘﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﻟﻪ دڕهﻧﺪه و وهﺣﺸﯽ ﺑﻪوﻻوه ھﯿﭻ ﭘ‪‬ﻨﺎس‬ ‫و ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮ ھﻪ‪‬ﮕﺮن‪ ..‬ﻛﻪ دهﺑﯿﻨﯿﺖ‬ ‫ﻋﻪرهﺑ‪‬ﻜﯽ و‪‬ﺗ‪‬ﻜﯽ ﻣﯿﺴﺮ دهھ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك و ﻣﺎﻓﯽ ھﺎو‪‬ﺗﯿﺒﻮون ﺑﻪزﯾﺎدهوهی‬ ‫دهدر‪‬ﺘ‪ ‬و ﻟﻪﺳﻪر داھﺎﺗﯽ ﻧﻪوﺗﯽ ﺷﺎرهﻛﻪ‬ ‫و ﻟﻪﺳﻪر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻪ‪‬ﻜﻪ ڕهﺳﻪﻧﻪﻛﻪی‬ ‫ﻛــﻪرﻛــﻮك دهﻛﺮ‪‬ﺘﻪ ﺧـــﺎوهن ﻣﺎ‪‬ﻮﻣﻮ‪‬ﻚ‬ ‫و ژﯾــﺎن و ﮔــﻮزهراﻧــﯽ ﺑــﺎش دهﻛــﺮ‪‬ــﺖ و‬

‫‬ ‫   ‬ ‫‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬

‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒﻪردا ھﺎو‪‬ﺗﯿﯿﻪ ڕهﺳﻪن و ﺧﺎوهن‬ ‫ﻣﺎ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ ﺷﺎرهﻛﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﻣﺎ‪‬ﻮﺣﺎ‪‬ﯽ ﺧﯚﯾﺎن‬ ‫دهردهﻛــﺮ‪‬ــﻦ و ﻧــﻪك ﻣﺎﻓﯽ ﻣﻮ‪‬ﻜﻮﻣﺎڵ و‬ ‫ﺧﺎوهﻧﺪار‪‬ﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﻣﺎﻓﯽ ژﯾﺎﻧﯿﺸﯿﺎن‬ ‫ﻟ‪‬ﺪهﺳﻪﻧﺪر‪‬ﺘﻪوه ﻛﻪ ﺧﯚﯾﺎن ﺧﺎوهﻧﯽ ﺧﺎك و‬ ‫ﺷﺎرهﻛﻪن‪ ..‬ﻛﻪﭼﯽ ﺋﻪوه ﺑﻪﺣﻪ‪‬ڵ دهزاﻧﺪر‪‬ﺖ‬ ‫ﻋﻪرهﺑ‪‬ﻜﯽ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯽ ﻟﻪدووری ھﻪزاران ﻣﯿﻠﻪوه‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ و ﻟﻪم ﺷﺎرهدا ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪ ‬ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪..‬‬ ‫ﺋــﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪی ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺘﺪاﯾﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻮوﺳﺮاو‪‬ﻜﯽ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﯽ ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﯿﻪﺗﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی‬ ‫ﺑﺎﻛﻮوری ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪﻋﺴﯽ ﻓﺎﺷﯿﯿﻪ ﻛﻪ ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚ‬ ‫)ﺗﻪھﺎ ﯾﺎﺳﯿﻦ ڕهﻣــﻪزان( ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳﻪرۆك‬ ‫ﻛﯚﻣﺎر ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯽ ﻛــﺮدووه ھﻪﻗﯿﻘﻪﺗﯽ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪاراﻧﯽ ﻋﻪرهب و ﻋﻪﻗ‪‬ﯿﻪﺗﯽ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯽ‬ ‫و ﭘﯿﺎدهﻛﺮدﻧﯽ ﺋﻪو ﻋﻪﻗ‪‬ﯿﻪﺗﻪ ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﻪﯾﺎن ﻟﻪ‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪا دهردهﺧﺎت‪..‬‬

‫ ‬ ‫'"&""!‪ !" ""#"$ %#‬‬ ‫'*))(" &"‬ ‫‪"  %+",-".+#/0‬‬ ‫‪"#1#23‬‬ ‫ ‪#" , 45 04‬‬ ‫""‪ "#"02"6-‬‬ ‫' ‪"#4"37!", 8#16‬‬ ‫' ;=<;‪9:18#())(#‬‬ ‫)?>=)(‪ /6'5‬‬ ‫"‪9#" , 4%2 0 9‬‬

‫ ‪@$A "BCD' 9& "-14E 3‬‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺰﯾﻜﻪی دوو ﻣﻠﯿﯚن ﮔﻪﻧﺠﯽ ﺗ‪‬ﺪاﯾﻪ‬

‫ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ ﻛﻮرد ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﺪا ﮔﺮهو ﻟﻪﺳﻪر ﻻوان دهﻛﺎت‬

‫ﮐ‪ ‬ﮔﺮهوهﮐﻪ دهﺑﺎﺗﻪوه و ھ‪‬ﺰی ﮔﻪﻧﺠﺎن ﺑﻪﮔﻪڕه دهﺧﺎت؟‬ ‫ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪ -‬ﻧﭭﺎر ﺟﻪﺑﺎر‬

‫ﮔﻪﻧﺞ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻧﺮﺧﻪﻛﻪی ﮔﯚڕاﻧﻪ‪ ،‬ﺋﻪو‬ ‫ھ‪‬ﺰهی ﺑﺘﻮاﻧ‪‬ﺖ ﮔﻪﻧﺞ ﺑﺒﺎﺗﻪوه دهﺳﻪ‪‬ت و‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋادن دهﺑﺎﺗﻪوه‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪﻛﻪﯾﺸﯽ‬ ‫ڕاﺳــﺘــﻪ‪ .‬ھــﻪر‪‬ــﻤــﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﻛﻪ‬ ‫ﻣــﺎوهی ‪ ١٨‬ﺳﺎ‪‬ﻪ‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯽ ﻛــﻮردی‬ ‫ﺗ‪‬ﺪادهﻛﺮ‪‬ﺖ و ھﻪﻧﮕﺎوی دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ‬ ‫و ﻓــﺮهﺣــﺰﺑــﯽ ھــﻪ‪‬ــﮕــﺮﺗــﻮوه‪ ،‬ﭘﺎﯾﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺳﻪرهﻛﯿﺸﯽ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪ و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺟﯿﺎوازی ﺗ‪‬ﺪاﻛﺮاوه و ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪﺑﻪردهم ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧ‪‬ﻜﯽ دﯾﻜﻪی‬ ‫ﭼﺎوهڕواﻧﻜﺮاوداﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻛ‪ ‬ھ‪‬ﺰی ﮔﻪﻧﺠﺎن‬ ‫ﺑﻪﮔﻪڕ دهﺧﺎت و ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪﻛﻪ دهﺑﺎﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ھﻪر‪‬ﻤ‪‬ﻜﯽ ﮔﻪﻧﺞ‬

‫ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی ﺋﺎﻣﺎر‪‬ﻜﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎری ھﻪرﺳ‪ ‬ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪی ﻛﻮردﺳﺘﺎن‪،‬‬ ‫ژﻣــﺎرهﯾــﻪﻛــﯽ ﺑــﻪرﭼــﺎوی ﮔﻪﻧﺞ ھﻪﯾﻪ و‬ ‫دهﺗﻮاﻧﺮ‪‬ﺖ ﺑﻪﻛﯚﻣﻪ‪‬ﮕﻪی ﮔﻪﻧﺞ ﻧﺎوﺑﺒﺮ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﺎﻣﺎرهﻛﺎن ده‪‬ﻦ‪١,٧٦٧,١٨٤» :‬‬

‫ﻓﯚﺗﯚ‪ :‬ﺋﯿﺪرﯾﺲ ﺋﻪﺑﻮﺑﻪﮐﺮ‬

‫ﮔﻪﻧﺞ ﻟﻪ ھﻪر‪‬ﻤﺪا ھﻪن ﻛﻪ ﺗﻪﻣﻪﻧﯿﺎن ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫‪ ٣٠-١٥‬ﺳﺎڵ داﯾﻪ«‪ .‬ﺑﯚﯾﻪ ﺋﻪم ژﻣﺎرهﯾﻪ ھ‪‬ﺰ‬ ‫و ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪی ﮔﯚڕاﻧﻪ و دهﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪھﻪﻧﺪ‬ ‫وهرﺑﮕﯿﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﻧﻮ‪‬ﺒﻮوﻧﻪوهی ﺣﺰب و دهو‪‬ﻪت‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﺳﺘﻪ ﺑﻪ ھ‪‬ﻨﺎﻧﻪ ﭘ‪‬ﺸﻪوهی ﮔﻪﻧﺞ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪرﺟﻪم ﻛﺎﯾﻪﻛﺎﻧﺪا‪ ،‬ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪت ﻛﺎﯾﻪی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛﻪ ﺋﺎراﺳﺘﻪﻛﺎری ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﮔﻪﻧﺞ ﺑﻪرهو ﮔﯚڕان‬

‫ﻟﻪ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ﺣﺰﺑ‪‬ﻚ ھﻪﯾﻪ ﻛﻪ‬ ‫دهﯾﻪو‪‬ﺖ ﻣﻮڕاﺟﻪﻋﻪی ﺧﯚی و ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯽ‬ ‫و ﻛﺎﯾﻪﻛﺎن ﺑﻜﺎﺗﻪوه و ﺗ‪‬ﯿﺎﻧﺪا ﭘﺸﻜﯽ‬ ‫ﺷ‪‬ﺮ ﺑﯚ ﮔﻪﻧﺠﺎن دهﺳﺘﻪﺑﻪر ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﺋﻪو‬ ‫ﺣﺰﺑﻪش ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﻛﻪ ‪ ٦-١‬ﺋﻪﻣﺴﺎڵ ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﺋــﻪو ﺣﺰﺑﻪ‬ ‫دهﮔﺎﺗﻪ )‪ (٣٤‬ﺳﺎڵ‪ ،‬ﻛﻪ دهﺳﺘﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﮔﻪﻧﺞ ھﻪ‪‬ﯿﮕﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪھ‪‬ﺰ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻪﻧﺠﻪﻛﻪﯾﻪ ﻛﻪ ﺑﯚ ﮔﯚڕان‬ ‫و ﻧﻮ‪‬ﺒﻮوهﻧﻪوه ﺑﻪﮔﻪڕی ﺑﺨﺎت‪.‬‬

‫ﻧﺎوهﺳﺘ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ دﯾﻜﻪش ﺧﯚی‬ ‫ﮔﻪﻧﺞ ﺑﻜﺎﺗﻪوه و ﺑﯿﺎﻧﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪ ﻛﯚﻣﯿﺘﻪی‬ ‫ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ و ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪﻛﻪی‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ دهﯾــﻪو‪‬ــﺖ ﻟــﻪﻧــﺎو ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪر‪‬ﻤﺪا ﮔﻪﻧﺞ‬ ‫ﺑﻪﺷﯽ ﺑﺎﺷﯽ ھﻪﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ ﻣﺎم ﺟﻪﻻل ﻛﻪ‬ ‫ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯿﻪ و ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش ﺳﻪرۆك‬ ‫ﻛﯚﻣﺎری ﻋﯿﺮاﻗﻪ داوا ﻟﻪﮔﻪﻧﺠﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫دهﻛﺎت »ﺧﯚﯾﺎن ﺳﺎز و ﺋﺎﻣﺎده ﺑﻜﻪن ﺑﯚ‬ ‫دهﺳﺘﯿﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻪﺳﺎﻧﯽ ﻟ‪‬ﻮهﺷﺎوه و‬ ‫د‪‬ﺴﯚز و ﻛﺎراﻣﻪ ﺑﯚ ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ ﺣﺰﺑﯽ و‬ ‫ﻣﯿﺮی و ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن«‪ ،‬ﺋﻪم داواﯾﻪی ﺗﺎ‪‬ﻪﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﮔﻪﻧﺠﺎن ﺑﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪك ﺑﻮو ﻛﻪ ﻟﻪﺑﻪردهم‬ ‫ﻧﺰﯾﻜﻪی )‪ (٤‬ھﻪزار ﮔﻪﻧﺠﯽ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯿﺪا ﻟﻪ‬ ‫ﺗﻪﻻری ھﻮﻧﻪر ﺧﻮ‪‬ﻨﺪراﯾﻪوه‪ ،‬ﻛﻪ ﻛﯚﺳﺮهت‬ ‫ڕهﺳﻮڵ ﻋﻪﻟﯽ ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸﺘﯽ و‬ ‫ژﻣﺎرهﯾﻪك ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﯿﺎن ﻛﯚﺑﺒﻮوﻧﻪوه‪.‬‬

‫ﮔﺮهو ﻟﻪﺳﻪر ﮔﻪﻧﺞ‬

‫ﻧﻮ‪‬ﺒﻮوﻧﻪوه و ﮔﻪﻧﺞ‬

‫ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ﺋﻪو ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪڕ‪‬ﮋﯾﯿﻪی دهﯾﻜﺎت‪ ،‬ﺗﻪﻧﯿﺎ ﺑﻪوهوه‬

‫د‪.‬ﺑـــﻪرھـــﻪم ﺳــﺎ‪‬ــﺢ ﻛــﻪ ﺟ‪‬ﮕﺮی‬ ‫ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸﺘﯽ و ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳــﻪرۆك‬

‫وهزﯾﺮاﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯿﺸﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻛﺎره ھﻪ‪‬ﺴﻮڕاو و‬ ‫ﺑﻪﺗﻮاﻧﺎ و ﮔﻪﻧﺠﻪﻛﻪی ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ و ﺣﻜﻮﻣﻪت‬ ‫ﻧﺎوهزهﻧﺪ دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﯾﻪﻛ‪‬ﻜﻪ ﻟﻪو ﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧﻪی‬ ‫ھﻪﻣﯿﺸﻪ داﻛﯚﻛﯽ ﻟﻪھ‪‬ﻨﺎﻧﻪ ﭘ‪‬ﺸﻪوهی ﮔﻪﻧﺞ‬ ‫ﻟﻪﻛﺎﯾﻪﻛﺎﻧﺪا دهﻛﺎﺗﻪوه‪ ،‬ھﻪﻣﯿﺸﻪ ﺑ‪‬وای‬ ‫ﺑﻪوهھﻪﯾﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺑ‪‬ﺖ ﺋﻪو ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪﯾﻪ ﻧﺎدﯾﺪه‬ ‫ﺑﮕﯿﺮ‪‬ﺖ و ده‪‬ﺖ‪» :‬ﻧﻮ‪‬ﺒﻮوﻧﻪوه ﺑﻪﻧﺪه‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻪﺷﺪاری ﮔﻪﻧﺠﺎن و ﻻوان و ﺑﻪﺗﻮاﻧﺎی‬ ‫ﺗﺎزه و ﮔﻮڕوﺗﯿﻨﯽ ﺗﺎزه«‪ .‬د‪.‬ﺑﻪرھﻪم ﺳﺎ‪‬ﺢ‬ ‫ﺗﻪﺋﻜﯿﺪﯾﻜﺮدهوه ﻛﻪ ﮔﻪﻧﺠﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ﺋﺎزاداﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪﺷﺪاری ﻟﻪ ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﺪا دهﻛﻪن‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ ﺋﻪو‬ ‫ﺑﻪﭘ‪‬ﺪاﮔﺮﯾﯿﻪوه ﻟﻪﺑﻪردهم ژﻣﺎرهﯾﻪﻛﯽ ﺋ‪‬ﺠﮕﺎر‬ ‫زۆری ﮔﻪﻧﺠﺎﻧﯽ ھﻪوﻟ‪‬ﺮ وﺗﯽ‪» :‬ﻧﻮ‪‬ﺒﻮوﻧﻪوه‬ ‫و ﭼﺎﻛﺴﺎزی ﻛﺎر‪‬ﻜﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ و ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ وهك ھﻪﻣﯿﺸﻪ ﻟــﻪ ڕﯾــﺰی‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻪوهی ﺧﻪﺑﺎت و ﺗ‪‬ﻜﯚﺷﺎﻧﺪا ﺑﻮوه و‬ ‫ﻟﻪﻧﻮ‪‬ﻜﺮدﻧﻪوهﺷﺪا ﭘ‪‬ﺸﻪﻧﮓ دهﺑ‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ھﻪروهھﺎ ﻛﯚﺳﺮهت ڕهﺳﻮڵ ﻋﻪﻟﯽ ﻛﻪ ﺟ‪‬ﮕﺮی‬ ‫ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯿﯿﻪ ده‪‬ﺖ‪» :‬ﺑ‪‬ﯾﺎرﻣﺎﻧﺪاوه‬ ‫ﮔﻪﻧﺠﺎن ﺑ‪‬ﻨﻪ ﻧﺎو ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ و ﺣﻜﻮﻣﻪت‬ ‫و ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯿﺸﻪوه و ﺟ‪‬ﮕﺎی ﺑــﺎش و‬

‫ﺷﯿﺎوﯾﺸﯿﺎن ﺑﺪر‪‬ﺘ‪.«‬‬

‫و ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻤﺪا ﺑﻪﮔﻪڕﺑﺨﻪن‪.‬‬

‫ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ و ﮔﻪﻧﺞ‬

‫ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪ ..‬ﺷﺎری ﭘ‪ ‬ﮔﻪﻧﺞ‬

‫ﺋــﻪم ﺑﺎﻧﮕﻪﺷﻪ و ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪڕ‪‬ﮋﯾﯿﻪی‬ ‫ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﻟﻪم ﻛﺎﺗﻪدا‪ ،‬ﺋﻪوهی ﻟ‪‬ﺪهﺧﻮ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺘﻪوه‬ ‫ﻛﻪ دهﯾﻪو‪‬ﺖ ھ‪‬ﺰ و ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪﻛﻪی ﮔﻪﻧﺠﺎن‬ ‫ﺑﻪﮔﻪڕﺑﺨﺎت ﻟﻪ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا‪ ،‬ﻛﻪ‬ ‫دﯾﺴﺎﻧﻪوه ﺋــﻪو ھ‪‬ﺰه ﻛﺎرﯾﮕﻪری ﺑﺎﺷﯽ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯽ ﻛﻪﻣﻮﻛﻮڕﯾﯿﻪﻛﺎن‪،‬‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪك و ﻧﻮ‪‬ﺒﻮوﻧﻪوهش ﺑﻪﻣﺎﻧﺎ ﮔﺸﺘﮕﯿﺮه‬ ‫ﭘﺮاﻛﺘﯿﻜﯿﯿﻪﻛﻪی ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ دﯾﻜﻪوه‪.‬‬

‫ھــﻪروهھــﺎ ﻟﻪ ﺷــﺎری ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯿﺸﺪا‬ ‫)‪ (٨٠٣,٩٦٢‬ﮔــﻪﻧــﺞ ھـــﻪﯾـــﻪ‪ ،‬ﻛــﻪ‬ ‫)‪(٤٠٠,١٣٨‬ﯾـــــﺎن ﻟﻪ ڕهﮔـــﻪزی ﻧ‪‬ﺮن و‬ ‫)‪(٤٠٣,٨٢٤‬ﯾـــــﺎن ڕهﮔـــﻪزی ﻣ‪‬ﻦ‪ ،‬ﺑﻪو‬ ‫ﭘ‪‬ﯿﻪ ژﻣـــﺎرهی ﮔﻪﻧﺠﺎﻧﯽ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻟﻪ‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ و دھﯚﻛﯿﺶ زﯾــﺎﺗــﺮه‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ‬ ‫ژﻣــﺎرهی ﮔﻪﻧﺠﺎﻧﯽ دھــﯚك )‪(٤٠٠,٦٧٠‬‬ ‫ﮔﻪﻧﺞ ھﻪﯾﻪ ﻛﻪ )‪(١٩٩,١٣٣‬ﯾــﺎن ﻧ‪‬ﺮن و‬ ‫)‪(٢٠١,٥٣٨‬ﯾﺸﯿﺎن ﻟﻪ ڕهﮔﻪزی ﻣ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی ﺑﻪراوردﻛﺎر ﺋﻪم ژﻣﺎراﻧﻪ‬ ‫ژﻣﺎرهی ﮔﻪﻧﺠﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ڕهﮔﻪزی‬ ‫ﻧ‪‬ﺮ )‪ (٨٨٥,١٥٤‬ﻛﻪﺳﻪ و ڕهﮔــﻪزی‬ ‫ﻣ‪‬ﯿﻨﻪ دهﮔﺎﺗﻪ )‪ ،(٨٨٢,٠٣٠‬ھﻪروهھﺎ‬ ‫ﺑــﻪﮔــﻮ‪‬ــﺮهی ڕ‪‬ـــﮋهی ﺳــﻪدﯾــﺶ ﺷــﺎری‬ ‫ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ زۆرﺗﺮﯾﻦ ژﻣﺎرهی ﮔﻪﻧﺠﯽ ﺗ‪‬ﺪاﯾﻪ‬ ‫و ﻟﻪ ﭘﻠﻪی ﯾﻪﻛﻪﻣﺪاﯾﻪ ﻛﻪ ڕ‪‬ﮋهی ﮔﻪﻧﺠﺎن‬ ‫دهﮔﺎﺗﻪ )‪ (٪٤٤‬و ھﻪوﻟ‪‬ﺮﯾﺶ دهﮔﺎﺗﻪ‬ ‫)‪ (٪٣١‬ﻟﻪ ڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی دووهم داﯾــﻪ و‬ ‫دھﯚﻛﯿﺶ )‪ (٪٢٥‬ڕ‪‬ﮋهﻛﻪی ﺑﻪرﻛﻪوﺗﻮوه‪.‬‬

‫دوو ﻣﻠﯿﯚن ﮔﻪﻧﺞ‬

‫ھﻪر ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی ﺋﺎﻣﺎرهﻛﺎﻧﯽ ھﻪرﺳ‪‬‬ ‫ﺑــﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﺋﺎﻣﺎری ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ھــﻪر‪‬ــﻤــﯽ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ﻛــﻪ ڕ‪‬ــﻜــﺨــﺮاوی‬ ‫ﺗــﻮاﻧــﺎﺳــﺎزی ﻻواﻧــــﯽ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ﻟــﻪ‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﻜﺪا ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾﻜﺮدووه‪ ،‬ﺗﻪﻧﯿﺎ ﻟﻪ‬ ‫ﺷﺎری ھﻪوﻟ‪‬ﺮ )‪ (٥٦٢,٥٥٢‬ﮔﻪﻧﺞ ھﻪﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﻪ )‪(٢٨٥,٨٨٣‬ﯾﺎن ﻟﻪ ڕهﮔﻪزی ﻧ‪‬ﺮن و‬ ‫)‪(٢٧٦,٦٦٩‬ﯾﺸﯿﺎن ﻟﻪ ڕهﮔﻪزی ﻣ‪‬ﻦ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ‬ ‫ھــﻪردوو ﺟ‪‬ﮕﺮاﻧﯽ ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸﺘﯽ ﻟﻪو‬ ‫ﺷﺎرهوه ﺑﻪ‪‬ﻨﯿﺎﻧﺪا ﮔﻪﻧﺠﺎن ﻟﻪ ﻛﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬

‫ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ﭘﺎ‪‬وﺗﻦ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان ﻛﻪﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪرزﺑﻮوﻧﻪوهی ﻧﺮﺧﺪاﯾﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﮫﺎﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪم دواﯾﯿﻪی ﻛﻪرﺗﯽ ﻧﻪوت‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺋﯚﭘﺸﻦ و ﺋﺎڕاﺳﺘﻪی‬ ‫ﻧﻪﮔﻪﺗﯿﭫ و ﭘﯚزهﺗﯿﭭﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﻛﻪرﺗﯽ ﻧﻪوت‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮد‪ .‬ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﺋﻪﻣﺎﻧﻪﺷﺪا ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی‬ ‫ﭘﺎ‪‬وﺗﻦ ﻟﻪ ﻛﻪﻧﺪاو و ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا ڕووﺑﻪڕووی‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪردهوام دهﺑ‪‬ﺖ‪ .‬وهك ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾﻪ‬ ‫ﺑﻪھﯚی ﺋﻪو دهﺳﻜﻪوﺗﻪ داراﯾﯿﻪ زۆرهی‬ ‫ﻛــﻪ و‪‬ﺗــﺎﻧــﯽ ﻧـــﻪوت ﻟــﻪ ﺳــﺎ‪‬ــﯽ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺘﯿﺎﻧﮫ‪‬ﻨﺎ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺎی وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧﯿﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرﺗﯽ ﻧﻪوت ﺑﻪھ‪‬ﺰ ﺑﻮو‪.‬‬ ‫ھــﻪﻧــﺪێ ﭘــ‪‬ــﻮهری ﺗــ‪‬ــﭽــﻮون وهك‬ ‫ﭘﺮهﻧﺴﯿﭙ‪‬ﻚ دادهﻧــﺮ‪‬ــﺖ ﺑــﯚ دهﺳﭙ‪‬ﻚ‬ ‫و ﺑــــﻪردهوام ﺑــﻮون ﻟــﻪ دروﺳــﺘــﻜــﺮدن و‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺨﺴﺘﻨﯽ ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ﻧـــﻪوت‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫زۆرﺑــــﻪی و‪‬ﺗــــﺎن ھــــﻪروهك دهﺑﯿﻨﯿﻦ‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﺗــﻪﻛــﺮﯾــﺮ( ﻛــﻪ ﺳــﻪر ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﯽ )ﺋﻪﺑﻮزهﺑﯽ(ﯾﻪ ھﻪو‪‬ﺪهدات ﺑﯚ‬ ‫ﻛﻪﻣﻜﺮدﻧﻪوهی ﻛﺮ‪‬ﯽ ﭘﺮۆژهﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎ‪‬وﺗﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﮋهی ‪ ٤٠-٣٠‬ﻟﻪ ﺳﻪدی ﻛﯚﺑﻪﻧﺪی ﻛﺮ‪‬ﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﭽﻮوﻧﯽ ﭘ‪‬ﺸﺒﯿﻨﯽ ﻛﺮاو ﺑﻪھﯚی داﺑﻪزﯾﻨﯽ‬ ‫ﻧﺮﺧﯽ ﺷﻤﻪك و ﻣﺎده ﺳﻪرهﺗﺎﯾﯿﻪﻛﺎن‪ .‬ھﻪر‬ ‫ﻟﻪو ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهﯾﻪدا دهﺑﯿﻨﯿﻦ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی‬ ‫)ﻗــﻪﺗــﻪر ﻟﯿﻠﭙﺘﺮۆل( ﭼــﺎو ﺑــﻪ ﭘـــﺮۆژهی‬ ‫ﭘﺎ‪‬وﮔﻪی )ﺷﺎھﯿﻦ( دادهﺧﺸ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻪش ﻟﻪﺑﻪر داﺑﻪزﯾﻨﯽ ﻛﺮ‪‬ﯽ ﺑﯿﻨﺎﻛﺮدن‪ .‬ﻟﻪ‬ ‫ﻛﺎﺗ‪‬ﻜﺪا ھﻪردوو ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺗﯚﺗﺎڵ و ﺋﺎراﻣﻜﯚ‬ ‫ﺧﻪرﯾﻜﯽ ﻛﻪﻣﻜﺮدﻧﻪوهی ﻛﺮ‪‬ﯽ ﺗ‪‬ﭽﻮوﻧﯽ‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ﭘﺎ‪‬وﮔﻪی )ﺟﺒﯿﻞ(ن‪ ،‬ﻛﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺳﻌﻮدﯾﻪ دروﺳﺖ دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪ ‪ ١٢‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫دۆﻻرهوه ﺑﯚ ‪ ١٠‬ﻣﻠﯿﺎر دۆﻻر‪.‬‬ ‫ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ‬ ‫ژﯾﻨﮕﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ﭘﺎ‪‬وﺗﻦ ﻗﯚرخ دهﻛﺎت و‬ ‫ﺑﻪرهو ﺋﺎڕاﺳﺘﻪی ﭼﺎﻛﻜﺮدﻧﯽ دهرھﺎﺗﻪﻛﺎن و‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﻪﻛﺎن دهﻛﺎت‪ ،‬ﺗﺎﻛﻮ ﺧﻪﺳ‪‬ﻪﺗﯽ ﻧﺎﯾﺎب‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮕﺮن‪ ،‬ﺑﯚﺋﻪوهی ﻣﻪﺗﺮﺳﯽ ﭘﯿﺴﺒﻮوﻧﯽ‬

‫ژﯾﻨﮕﻪ ﻛﻪﻣﺒﻜﻪﻧﻪوه‪ ،‬ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﻟﻪ ھﯚﯾﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوه و داﻣﻪزراوه ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزﯾﯿﻪﻛﺎن‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻪ ﺳﻪرهڕای دهرﻛﺮدﻧﯽ ﺋﻪو ﭘﯿﺴﯿﯿﻪی‬ ‫ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﯽ ﭘﺎ‪‬وﺗﻨﻪوه دروﺳﺖ دهﺑ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﻛﻪ دهﺑ‪‬ﺘﻪھﯚی دوو ﺋﻪوهﻧﺪه ﻛﺮدﻧﯽ ﻛﺮ‪‬ﯽ‬ ‫ﺋﯿﺸﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﭘﺎ‪‬وﮔﻪﻛﺎن و ﻛﺎرﯾﮕﻪرﯾﺸﯽ‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪﺳﻪر ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﺎﻧﯽ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺎوﺧﯚ و ﺑﯿﺎﻧﯽ‪ .‬ﯾﺎﺳﺎ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯿﻪ ﺗﻮﻧﺪهﻛﺎن‬ ‫ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑﻪ دهرﭘــﻪڕﯾــﻨــﯽ زهرهرﻣــﻪﻧــﺪ‬ ‫ﺑﯚ ﺳﻪر ژﯾﻨﮕﻪ و ﺑﻪردهواﻣﺒﻮوﻧﯽ‪ ،‬ﻟﻪﭘ‪‬‬ ‫ﺑﻪرزﺑﻮوﻧﻪوهی ﻛﺮ‪‬ﯽ ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی و ﺑﻪڕ‪‬ﮋهی‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ‪ ٪١٠‬ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﺴﻪﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﯾﻪﻛﻪﻣﯽ‬ ‫ھﻪﻣﻮوﯾﺎن دهﺑــﻦ ﺑﻪ ﻟﻪﻣﭙﻪر ﻟﻪﺑﻪردهم‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ﭘﺎ‪‬وﺗﻦ و ھ‪‬ﺸﺘﻨﻪوهی وهك‬ ‫ﺧﯚی دوور ﻟﻪ ﭘ‪‬ﺸﻜﻪوﺗﻦ و ﻓﺮاواﻧﺒﻮون و‬ ‫دواﺗﺮ ﻛ‪‬ﺸﻤﻪﻛ‪‬ﺸﯽ داﺑﯿﻨﻜﺮدﻧﯽ ﭘ‪‬ﺪاوﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﺳﻮوﺗﻪﻣﻪﻧﯽ و ﺟ‪‬ﮕﯿﺮﻛﺮدﻧﯽ ﻧﺮﺧﯽ ﻟ‪‬ﻮه‬ ‫دروﺳﺖ دهﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﭘ‪‬ﺸﮫﺎﺗﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ھﻪﻓﺘﻪی ڕاﺑﺮدوو )ﻟﻪ ﻛﻪﻧﺪاو(‬

‫ﺋﯿﻤﺎرات‬

‫ﻟﻪ ﻣﻪراﺳﯿﻤ‪‬ﻜﺪا ﺑﻪ ﺋﺎﻣﺎدهﺑﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺋﯿﺪاره و ﺋﯿﺪارهی‬ ‫ﺑﺎ‪‬ی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی داﻧﻪﻏﺎز ﻛﻪ ﯾﻪﻛﻪﻣﯿﻦ و‬ ‫ﮔﻪورهﺗﺮﯾﻦﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎیﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﻏﺎزی ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻪ ﻟﻪ ڕۆژھﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧﺎوهڕاﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺷ‪‬ﺦ ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺑﻦ ﺳﻮ‪‬ﺘﺎن ﺋﻪﻟﻘﺎﺳﻤﯽ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧ‪‬هوای ﺷﺎرﯾﻘﻪ و ﺳﻪرۆﻛﯽ ﻓﻪﺧﺮی‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺋﯿﺪارهی داﻧﻪﻏﺎز – ﺑﻨﻜﻪی‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﯽ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی داﻧﻪﻏﺎز ﻟﻪ‬ ‫ﺷﺎرﯾﻘﻪ داﻧﺎ‪ .‬ﻛﺮدﻧﻪوهی ﺑﻨﻜﻪ ﻧﻮ‪‬ﯿﻪﻛﻪی‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﭘﻼﻧ‪‬ﻜﯽ ﻓﺮاواﻧﻜﺎرﯾﺪاﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ‬ ‫ﻛﺮدﻧﻪوهی ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺋﯚﻓﯿﺴﯽ ﺗﺮ ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻪش وهك ﺟﻪﺧﺘﻜﺮدﻧﻪوهﯾﻪك ﺳﻪﺑﺎرهت‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻧﻪﻛﺮدن ﺑﻪ داھﺎﺗﻮو و ﭘﺎﺑﻪﻧﺪﺑﻮون‬ ‫ﺑــﻪوهی ﻛﻪ ﺑﺒ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﭘ‪‬ﮕﻪ‬ ‫ﺳﻪرهﻛﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﮔﻪﺷﻪﺳﻪﻧﺪن ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪﻻﯾــﻪن ﺧــﯚﯾــﻪوه ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﻧﺎﻓﺘﻮ‬

‫ﻏﺎز(ی ﺋﯚﻛﺮاﻧﯽ ھﻪﺳﺘﺎ ﺑﻪ دهﺳﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻛﺎری ﺑﯿﺮﻟ‪‬ﺪان‪ ،‬ﻟﻪ ﯾﻪﻛﻪم ﺑﯿﺮه ﻧﻪوت ﻟﻪ‬ ‫ﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﯽ )ﻓﺠﯿﺮه( و ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﺑﯿﺮهﻛﻪ‬ ‫دﯾﺎرﯾﻜﺮاوه و ﻧﺎوی ﻟ‪‬ﻨﺮاوه )ﺣﻤﺪ واﺣﺪ(‪.‬‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮ‪‬ﯾﯽ ‪ ٥٥٠٠‬ﻣﻪﺗﺮ دهﻛﯚ‪‬ﺮ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺟ‪‬ﯽ وهﺑﯿﺮھ‪‬ﻨﺎﻧﻪوهﯾﻪ ﻛﻪ ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪٢٠٠٥‬‬ ‫ﻧﺎﻓﺘﻮﻏﺎز ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی ﭘﺸﻜﻨﯿﻨﯽ ﻟﻪ ﻓﺠﯿﺮه‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎ و ﭘ‪‬ﺪهﭼ‪‬ﺖ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎن ﻟﻪو‬ ‫ﭘﺮۆژهﯾﻪ ﺑﮕﺎﺗﻪ ﯾﻪك ﻣﻠﯿﺎر دۆﻻر‪.‬‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﺳﯿﻤﻨﺰ ﻟﯿﻠﺘﺎﻗﻪ(‬ ‫ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘ‪‬ﻜﯽ ﻟﻪ ﺋﻪﺑﻮزهﺑﯽ ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻪش ﺑﯚ ﺑﻮﻧﯿﺎﺗﻨﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ۆژهی )ﺷﻮﯾﮫﺎت(‬ ‫ﺑــﻪ ﺑــﻪھــﺎی ‪ ١,٧‬ﻣﻠﯿﺎر درھــــﻪم‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ و‪‬ﺴﺘﮕﻪی )دووﻻﯾــﻪن( ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ وزهی ﻛﺎرهﺑﺎ و ﯾﻪﻛﻪﯾﻪك‬ ‫ﺑﯚ ﺷﯿﺮﯾﻨﻜﺮدﻧﻪوهی ﺋﺎوی دهرﯾﺎ‪ .‬ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ڕاﺑــﻪرهﻛــﻪ ھﻪ‪‬ﺪهﺳﺘ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﯾﻪﻛﺨﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎن ﻛﻪ ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﻪ )دوﺳﺎن ھ‪‬ﭭﯽ‬ ‫ﺋﯿﻨﺪهﺳﺘﺮﯾﺰ( و )ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺋﯿﻨﺠﯿﻨﯿﺮﯾﻚ‬

‫ﺋﻪﻧﺪ ﻛﯚﻧﺴﺘﺮهﻛﺸﻦ( ﺑﯚ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫و‪‬ﺴﺘﮕﻪﻛﻪ و ﺗﻪﺳﻠﯿﻤﻜﺮدﻧﯽ‪ ،‬ﻛﺎﺗ‪‬ﻚ‬ ‫ﻛﻪ ﺋــﺎﻣــﺎده ﺑ‪‬ﺖ ﺑﯚ ﺋﯿﺸﻜﺮدن‪ .‬دوای‬ ‫دهﺳﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﻟﻪ ﺋﻪﯾﻠﻮﻟﯽ ‪ ٢٠١١‬ﺑ‪‬ﯾﺎره‬ ‫دهﺳﺘﺒﻪﻛﺎرﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬و‪‬ﺴﺘﮕﻪﻛﻪ ﭘﺘﺮ ﻟﻪ ‪١٥٠٠‬‬ ‫ﻣ‪‬ﮕﺎوات ﻛﺎرهﺑﺎ ﺑﻪرھﻪم دهھ‪‬ﻨ‪‬ﺖ ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫‪ ٤٥٥‬ھــﻪزار ﻣﻪﺗﺮ ﺳ‪‬ﺠﺎ ﺋــﺎو ﻟﻪ ﺗــﯚڕی‬ ‫ﻧﺎوﺧﯚی ﺋﺎوی ﺧــﻮاردﻧــﻪوه‪ .‬ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﻪ‬ ‫ھﻪ‪‬ﺪهﺳﺘ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﺳﻪرﭘﺸﻜﻜﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی‬ ‫)ﺟﯽ دی ﺋﯿﻒ ﺳﻮﯾﺰ( ﺑﯚ ﮔﻪﺷﻪﭘ‪‬ﺪاﻧﯽ‬ ‫ﭘﺮۆژهﻛﻪ‪ ،‬ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن دهﺳﺘﻪی ﺋﻪﺑﻮزهﺑﯽ‬ ‫ﺑﯚ ﺋﺎو و ﻛﺎرهﺑﺎوه دهﻛ‪‬در‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﯿﺮاق‬

‫ﻛــﯚﻣــﭙــﺎﻧــﯿــﺎی ﻧــﻪوﺗــﯽ ﺑــﺎﺷــﻮوری‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻛﻪﻣﻜﺮدﻧﻪوهﯾﻪﻛﯽ ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﺮد‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ دوو ﯾﻪﻛﻪی ﺷﯿﻜﺮدﻧﻪوهی‬ ‫ﻧﻪوﺗﯽ ﺧﺎو ﻟﻪ ﻛ‪‬ﮕﻪی ﻧﻪوﺗﯽ )ﻏﺮب‬ ‫ﻗﺮﻧﻪ(‪ .‬دهﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪ ‪٢٣‬ی ﻧﯿﺴﺎن ﭘﺮۆﭘﯚزهڵ‬ ‫ﺑﯚ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ دوو ﯾﻪﻛﻪ ﺑﯚ ﺟﯿﺎﻛﺮدﻧﻪوهی‬

‫ﻏﺎز و ﺋﺎو و ﺧﻮێ ﻟﻪ ﻧــﻪوت ﭘ‪‬ﺸﻜﻪش‬ ‫ﺑﻜﺮ‪‬ﻦ‪ .‬ﺷﺎﯾﻪﻧﯽ ﺑﺎﺳﻪ ﻛ‪‬ﮕﻪی )ﻏﺮب ﻗﺮﻧﻪ(‬ ‫ﻧﺰﯾﻜﻪی )‪ (٩‬ﻣﻠﯿﺎر ﺑﻪرﻣﯿﻞ ﯾﻪدهﮔﯽ ﻧﻪوﺗﯽ‬ ‫ﺧﺎوی ﺗ‪‬ﺪاﯾﻪ و ڕۆژاﻧﻪ ‪ ٣٠٠‬ھﻪزار ﺑﻪرﻣﯿﻞ‬ ‫ﻧﻪوت ﺑﻪرھﻪم دهھ‪‬ﻨ‪‬ﺖ و ﺗﻮاﻧﺎی ﺑﻪرھﻪﻣﯽ‬ ‫ﻛ‪‬ﮕﻪﻛﻪ دهﮔﺎﺗﻪ ‪ ٤٠٠‬ھﻪزار ﺑﻪرﻣﯿﻞ ﻟﻪ‬ ‫ڕۆژ‪‬ﻜﺪا و ﺗﻮاﻧﺎی ﺋﻪﮔﻪری ﻛ‪‬ﮕﻪﻛﻪ دهﮔﺎﺗﻪ‬ ‫‪ ٦٥٠‬ھﻪزار ﺑﻪرﻣﯿﻞ ﻟﻪ ڕۆژ‪‬ﻜﺪا‪.‬‬ ‫ﻗﻪﺗﻪر‬

‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﻗﻪﺗﻪر ﺑﯚ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی‬ ‫ﻏــﺎز – ﺳــﻨــﻮوردار و ﮔﺮوﭘﯽ داﻣــﻦ ﺑﯚ‬ ‫ﺣﻪوزی ﻛﻪﺷﺘﯽ ھﯚ‪‬ﻪﻧﺪی ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻟ‪‬ﻜﺘ‪‬ﮕﻪﯾﺸﺘﻨﯿﺎن ﻣﯚرﻛﺮد‪ ،‬ﺑﯚ ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘــ‪‬ۆژهی ھﺎوﺑﻪش ﺑﯚ ﺋﯿﺪارهی ﺣــﻪوزی‬ ‫ﻧﻮێ‪ ،‬ﻛﻪ ﻟﻪ ﺑﻪﻧﺪهری )رهﺋﺲ ﻟﻔﺎن(دا ﺑﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮهری ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ دروﺳﺖ دهﻛﺮ‪‬ﺖ و ﺑ‪‬ﯾﺎره‬ ‫ﺑﻪﻛﺎرﺑﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ ﺑﯚ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻪﺷﺘﯽ‬ ‫ﻧﺎﯾﺎب و ﮔﺮاﻧﺒﻪھﺎ‪ ،‬ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺸﻪ ﻟﻪ ‪ ٢٠١٠‬دهﺳﺖ‬ ‫ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﺋﯿﺸﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﺋﻪم ﺣﻪوزه‪.‬‬ ‫ﻟــﻪﻻﯾــﻪﻛــﯽ دﯾــﻜــﻪوه ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی‬ ‫ﮔــﻮ‪‬ــﺰهرهوهی )ﻧﺎﻗﻠﻪ( )ﻣﯿﻜﯿﻨﯿﺲ(ی‬ ‫وهرﮔــﺮت ﻛﻪ ﮔﻪورهﺗﺮﯾﻦ ﮔــﻮ‪‬ــﺰهرهوهی‬ ‫ﻏﺎزی ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺷﻠﻪ و ﻟﻪ ھﻪﻣﻮوﺷﯿﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪوﺗﻮوﺗﺮه‪ ،‬ﻛﻪ ﻟﻪ ﺟــﯚری )ﻛﯿﻮ‪-‬‬ ‫ﻣﺎﻛﺴﻪ( ﻛﻪ ﻟﻪ ﺣــﻪوزی دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻛﻪﺷﺘﯽ ﺑﯚ ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ﻗﻮرﺳﯽ ﺳﻨﻮوردار‬ ‫ﻟﻪ دوورﮔﻪی )ﺟﯿﻮﺟﯽ( دروﺳﺘﻜﺮا و ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘ‪‬ﻜﯽ در‪‬ﮋﺧﺎﯾﻪن )ﻣﯿﻜﯿﻨﯿﺲ( ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺮ‪‬ﺪراوه ﺑﻪ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﻗﻪﺗﻪر ﻏﺎز( ﺑﯚ‬ ‫ﺋﯿﺸﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﺳﻨﻮوردار و ﺑﻪﻛﺎردهھ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﯚ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻏﺎزی ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺷﻠﯽ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺮاو ﻟﻪ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﻗﻪﺗﻪر‬ ‫ﻏﺎز(ی ﺳﻨﻮوردار )‪ ،(٣‬ﺑﯚ ﺋﻪو ﺑﺎزاڕاﻧﻪی‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻨﻜﻪی ﺳﻪرهﻛﯿﯿﺎن ﻟﻪ وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎﯾﻪ‪.‬‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٦‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٧‬‬


‫ﺑﭽﻮوﻛﻜﺮدﻧﻪوهی ﻛﻪرﻛﻮك‬

‫ﺋﻪﮔﻪر ڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﻗﯚﻧﺎغ و ﺷ‪‬ﻮازهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻜﻪﯾﻦ ﯾﺎﺧﻮد ﺋﻪوﻟﻪوﯾﻪﺗﺪاﻧﯽ ھﻪﻧﮕﺎو‬ ‫و ﺋﺎﻣﺮازهﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدن دﯾﺎری ﺑﻜﻪﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﻪوه ﺑﻪد‪‬ﻨﯿﺎﯾﯿﻪوه )ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮس(‬ ‫ﻟﻪﭘﻠﻪی ﯾﻪﻛﻪﻣﯽ ھﻪﻧﮕﺎوهﻛﺎﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ‬ ‫د‪‬ﺖ و ﻛﯚ‪‬ﻪﻛﻪﯾﻪی ﺳﻪرهﻛﯽ ھﻪو‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن ﺑﻮوه‪.‬‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ڕژ‪‬ﻤﻪ ﯾﻪك ﻟــﻪدوای ﯾﻪﻛﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﺑﯚ ﺑﻪﺋﻪﻧﺠﺎﻣﮕﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ‬ ‫ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺎﻧﻪﯾﺎن ﻟﻪ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺎﻧﺪا‬ ‫ﺑﻪر ﻟﻪھﻪر ﺷﺘ‪‬ﻚ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑﻪ )ﺧﻪ‪‬ﻚ( ﺑﻮوه‬ ‫ﻛﻪ ﺋﺎﻣﺎدهی ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوه ﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ژﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾﻪوه ﺑﯚ ﻧﺎو ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻮردﺳﺎن‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﺎﻣﺮازی‬ ‫ﺳﻪرهﻛﯽ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﻋﻪرهب ﺑﻮوه ﻟﻪ ﭘﺮۆﺳﻪﻛﻪدا و ﺑﯚ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﯿﺮﻛﺮدﻧﯽ ھﻪر ھﻪﻧﮕﺎو‪‬ﻜﯽ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯿﺶ‬ ‫ﻛﻪ ﻗﯚﻧﺎغ ﺑﻪ ﻗﯚﻧﺎغ ﻋﻪرهﺑﯽ ھ‪‬ﻨﺎوهﺗﻪ ﻧﺎو ﺧﺎﻛﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻪوه‪ .‬ﻧﻔﻮﺳﯽ ﻋﻪرهﺑﻪ ھ‪‬ﻨﺮاوهﻛﺎﻧﯿﺸﯽ‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه‪ ..‬ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ ﻟﻪ ﺷﺎری ﻛﻪرﻛﻮﻛﺪا‬ ‫زۆر ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ )ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮس( داوه‪،‬‬ ‫ﺋﻪم ﭘﻪﯾ‪‬هوﻛﺮدﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪﺷﯽ ﺑﻪدوو دﯾﻮدا‬ ‫ﭘﻪﯾ‪‬هو ﻛــﺮدووه‪ ..‬ﻻﯾﻪﻧ‪‬ﻜﯿﺎن ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی‬

‫ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮس ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك‬

‫ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﺑــ‪‬ﯾــﺎره ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ڕژ‪‬ﻤﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻮوی ﻋﯿﺮاق ﻛﻪ ﺋﻪوﻛﺎت )اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻜﺮ(‬ ‫ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎری ﻋﯿﺮاق ﺑﻮو و ﻟﻪﺳﻪردهﻣﯽ‬ ‫ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯽ ﺋﻪوﯾﺸﺪا دهﯾــﺎن ﺑ‪‬ﯾﺎر و ﯾﺎﺳﺎ‬ ‫دهرﻛﺮاون ﺑﯚ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﺑﯿﺮی ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯽ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫و ﻛـــﺮاون ﺑﻪﭘﺎﯾﻪی ﺳــﻪرهﻛــﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا و ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ ﻟﻪ‬ ‫ﺷﺎری ﻛﻪرﻛﻮﻛﺪا‪.‬‬ ‫ﯾــﻪﻛــ‪‬ــﻚ ﻟـــﻪ ﭘــﯿــﻼﻧــﻪﻛــﺎﻧــﯽ ﺑــﻪﻋــﺲ‬ ‫دهﺳﺘﻜﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ ﯾﻪﻛﻪی ﺋﯿﺪاری )وﺣــﺪه‬ ‫اﻻدارﯾــــﻪ(ی ﻛــﻪرﻛــﻮك و ﺑﭽﻮوﻛﻜﺮدﻧﻪوهی‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪ ﺑﻮوه‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻪش ﭼﻪﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ڕهﮔﻪزﭘﻪرﺳﺘﺎﻧﻪﯾﺎن ھﻪﺑﻮوه و ﻟﻪﺳﻪرووی‬ ‫ھﻪﻣﻮوﯾﺎﻧﻪوه ﺑﯚ ﻛﻪﻣﻜﺮدﻧﻪوهی ژﻣــﺎرهی‬ ‫ﻛﻮرد ﺑﻮوه ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪ و ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ ﻟﻪو‬ ‫ﺳﻪردهﻣﻪدا ﻛﻪ ﺑﻪرهو ﻧﺰﯾﻜﺒﻮوﻧﻪوه ﻟﻪ ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮی‬ ‫‪ ١٩٧٧‬ﭼﻮوه ﺗﺎ ﺋﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪی دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﺮدوون ﺑﯚ ﺟﯿﺎﻛﺮدﻧﻪوهی ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ژﻣﺎرهی‬ ‫داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﻧﻪﺧﺮ‪‬ﺘﻪ ﺳﻪر ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪو ھﯚﯾﻪوه ژﻣــﺎرهی ﻛﻮرد ڕ‪‬ﮋهﻛﻪی ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك ﺑ‪‬ﺘﻪ ﺧﻮارهوه و ﻟﻪﺑﻪراﻧﺒﻪردا ژﻣﺎرهی‬ ‫ﻋــﻪرهب ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪ زﯾﺎدﺑﻜﺎت ﺗﺎ ﺳﯿﻤﺎی‬ ‫ﺷﺎرهﻛﻪ ﺑﮕﯚڕ‪‬ﺖ و ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺑﻪھﯚی ﺋﻪو‬ ‫داﺑ‪‬ان و ﺑﭽﻮوﻛﻜﺮدﻧﻪوهﯾﻪوه ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺒﻮوﻧﯽ‬ ‫ﻛﻪرﻛـــﻮك ﺑﺴ‪‬ﺘﻪوه و ﻛــﻪرﻛــﻮك ﺑﻜﺎت‬ ‫ﺑﻪﺷﺎر‪‬ﻜﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ‪.‬‬ ‫ھﻪر ﺑﯚﯾﻪ دهﺑﯿﻨﯽ ﻟﻪﯾﻪك ڕۆژدا ﺑ‪‬ﯾﺎری‬ ‫ﺋــﻪوه دهدر‪‬ـــﺖ ﻛــﻪ ھــﻪرﯾــﻪك ﻟــﻪ ﻗﻪزاﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻪﻣﭽﻪﻣﺎڵ و ﻛﻪﻻر و ﻛﻔﺮی ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ﺟﯿﺎ‬ ‫ﺑﻜﺮ‪‬ﻨﻪوه و ﺑﺨﺮ‪‬ﻨﻪ ﺳﻪر ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ و‬ ‫دﯾﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻗﻪزای ﻛﻔﺮی و ھﻪرﯾﻪك ﻟﻪ ﻧﺎﺣﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرﻗﻪ‪ ‬و ﺟﻪﺑﺎره و ﻛﻮ‪‬ﻪﺟﯚ و ﻗﻪرهﺗﻪﭘﻪ و‬ ‫دهﯾــﺎن ﮔﻮﻧﺪی ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻮوه و ھﻪﻣﻮوﯾﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك ﺟﯿﺎﻛﺮاﻧﻪوه و ﺧﺮاﻧﻪﺳﻪر )دﯾﺎﻟﻪ(‪.‬‬ ‫ﻗـــﻪزای ﭼﻪﻣﭽﻪﻣﺎ‪‬ﯿﺶ ﻧﺎﺣﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎﻏﺠﻪﻟﻪر و ﺳﻪﻧﮕﺎو و ﺳﻪرﺟﻪم ﮔﻮﻧﺪهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك داﺑ‪‬ﻨﺮاون و ﺧﺮاﻧﻪ ﺳﻪر ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﻗﻪزای ﻛﻪﻻر و ﻧﺎﺣﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﯿﻠﻪﻛﯚ و ﭘ‪‬ﺒﺎز‬ ‫و ھﻪﻣﻮو ﮔﻮﻧﺪهﻛﺎﻧﯽ ﺧﺮاﻧﻪ ﺳﻪر ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪش ﺑﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎری ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚی )اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺑﻜﺮ( ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎری ﻋﯿﺮاق ﺑﻮوه و ﻟﻪ ڕۆژی‬ ‫)‪(١٩٧٥/١١/٦‬دا ﺑﻪﻣﻪرﺳﻮﻣ‪‬ﻜﯽ ﺟﻤﮫﻮری‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﻪی دهرﻛــﺮدووه و ﻟﻪ ژﻣﺎره )‪(٢٥٠٣‬‬ ‫ڕۆژی )‪(١٩٧٥/١٢/١٥‬ی ﺋﻪﻟﻮهﻗﺎﺋﯿﻌﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﺪا دهﻗﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﻪ ﺑ‪‬وﻛﺮاوهﺗﻪوه ﻛﻪ‬ ‫ھﺎوﻛﺎت ﻟﻪﮔﻪڵ ﺑ‪‬ﯾﺎری داﺑ‪‬اﻧﯽ ﺋﻪم ﻗﻪزا و‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﮔﻮﻧﺪاﻧﻪی ﻛﻮرد ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك ژﻣﺎرهی‬ ‫ﺋﻪو ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪی زﯾﺎدﻛﺮدووه ﻛﻪ ھ‪‬ﻨﺎوﻧﯽ ﺑﯚ‬ ‫داﻣﻮدهزﮔﺎ دهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎن و ﺋﻪو ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪی‬ ‫ﺗﺮ ﻛﻪ ھﺎﺗﻮوﻧﻪﺗﻪ ﻛﻪرﻛﻮك و ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮون‬ ‫و ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﯽ ﺑﯚ دهرﻛﺮدوون ﺗﺎ‬ ‫ژﻣﺎرهی ﻋﻪرهب ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪدا زﯾﺎدﺑﻜﺎت و دواﺗﺮ‬ ‫ﻗﻪزای دوزﺧﻮرﻣﺎﺗﻮو و ﻧﺎﺣﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻗﺎدرﻛﻪرهم و‬ ‫ﻧﻪوﺟﻮل و ﺋﺎﻣﺮﻟﯽ و ﺳﻪﻟﻤﺎن ﭘﺎك و ﺳﻪرﺟﻪم‬ ‫ﮔﻮﻧﺪهﻛﺎﻧﯽ دهﺧﺮ‪‬ﺘﻪ ﺳﻪر ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﺗﻜﺮﯾﺖ و‬ ‫ﭘﺎﺷﺎن ﻗﻪزا و ﻧﺎﺣﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺣﻪوﯾﺠﻪ و زاب و‬ ‫ﻋﻪﺑﺎﺳﯿﻪ و ڕهﺷﺎد دهﺧﺮ‪‬ﺘﻪ ﺳﻪر ﻛﻪرﻛﻮك و‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮﯾﺶ دهﺳﺘﻜﺎری )ﯾﻪﻛﻪی(‬ ‫ﺋﯿﺪاری ﻛﻪرﻛﻮك دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ھﻪﻣﻮوی ﻟﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﺎوی ﺳ‪‬ﯾﻨﻪوهی ﺳﯿﻤﺎی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﻪﺗﯽ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك و ﺑ‪‬ﯾﻨﯽ ﻛﺎ‪‬ی ﻋﻪرهﺑﯽ ﺑﻪﺑﻪرﯾﺪا ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻪﻣﻜﺮدﻧﻪوهی ژﻣﺎرهی ﻛﻮرد و زۆرﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ژﻣﺎرهی ﻋﻪرهب ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪدا‪ ،‬ﻛﻮرد ﻟﻪﻧ‪‬ﻮ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهی ﻋﻪرهﺑﺪا ﺑﺘﻮ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه ﻛﻪ ﻟــﻪدوای‬ ‫ﮔﯚڕاﻧﻜﺎری ﻟﻪ ﺳﻨﻮوری ﺋﯿﺪاری ﻛﻪرﻛﻮﻛﺪا‬ ‫زۆر ڕ‪‬ﮕﺎی ﺗــــــﺮی ﮔﺮﺗﻪﺑﻪر ﺑﯚ ﮔﻪﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪو‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﮐﻪرﮐﻮک ﻣ‪‬ﮋووی ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ‬

‫ﻧﻔﻮﺳﯽ ﺋﻪو ﻋﻪرهﺑﻪ ھﺎورداﻧﻪ ﺑﻮوه ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫و ﻻﯾﻪﻧﯽ دووهﻣﯿﺶ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮﺳﯽ‬ ‫ﻛﻮردی ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻮوه ﺑﯚ دهرهوهی ﻛﻪرﻛﻮك‪..‬‬ ‫ﺑﻪم ﺷ‪‬ﻮازه ھﻪو‪‬ﯿﺎن داوه ژﻣــﺎرهی ﻋﻪرهب‬ ‫ﻟﻪﻧﺎوﭼﻪﻛﻪدا زۆرﺑﻜﻪن و ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒﻪردا ژﻣﺎرهی‬ ‫ﻛﻮرد ﺑﻪ ڕ‪‬ﮋهﯾﻪك ﻛﻪﻣﺒﻜﻪﻧﻪوه ﻛﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﺳﯿﻤﺎی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﻪﺗﯽ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ‬ ‫ﺑﮕﯚڕن و ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﯽ ﺑﻜﻪن‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪوان ﻻﯾﺎن‬ ‫ڕوون ﺑﻮو ﻛﻪ ژﻣــﺎرهی ﻋﻪرهﺑﯽ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ژﻣــﺎرهﯾــﻪﻛــﯽ زۆر ﻛــﻪم ﺑــﻮوه‪،‬‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﻜﯽ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهی ﻟﯿﻮای ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ ﺳﻮﭘﺎی‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪١٩٢٩‬دا ﻛﻪ ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﺑﻪﻏﺪای‬ ‫ﻛﺮدووه ﺗﯿﺎﯾﺪا ده‪) ‬ژﻣﺎرهی ﺋﻪو ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪی‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮﻛﺪان ﺑﺎﯾﯽ ﺋﻪوهﻧﯿﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﭘ‪‬‬ ‫ﺑﺒﻪﺳﺘﺮ‪‬ﺖ ﺑﯚ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ( ﻛﻪ ﺋﻪﻣﻪش دوو ﻻﯾﻪﻧﯽ‬ ‫ﮔﺮﻧﮓ ﺋﺎﺷﻜﺮا دهﻛﺎت‪ .‬ﯾﻪﻛﻪﻣﯿﺎن ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫وﺷﻪی )ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ( ﻛﻪ ﺑﯚ ﯾﻪﻛﻪم ﺟﺎره ﻟﻪو‬ ‫ڕاﭘﯚرﺗﻪدا ھﺎﺗﻮوه و دهﻟﯿﻠﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوهی ﻟﻪ‬ ‫ﯾﻪﻛﻪم ڕۆژی دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاﻗﻪوه‬ ‫ڕهﺳﻤﯽ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﻛ‪‬ﺸﺮاوه‪ ،‬دووهم ﺷﺖ ﻟﻪو ڕاﭘﯚرﺗﻪدا ﺋﻪوهﯾﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺎﯾﻪﺗﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪوه دهدات ﻛﻪ ژﻣﺎرهی‬ ‫ﻋﻪرهﺑﯽ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮك زۆر ﻛﻪم ﺑﻮون و‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎز دهﻛﺎت ﻋﻪرهﺑﯽ ﺗﺮ ﺑﮫ‪‬ﻨﻨﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و‬ ‫ﺑﻪدوای ﺋﻪو ڕاﭘﯚرﺗﻪدا ﻟ‪‬ﺸﺎوی ﻧﺎردﻧﯽ ﻋﻪرهب‬ ‫ﺑﯚ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮك دهﺳﺘﯽ ﭘ‪ ‬ﻛﺮدووه و‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﻧﺎردﻧﯽ ھﻪر ﻋﻪﺷﯿﺮهت و ﺑﻨﻪﻣﺎ‪‬ﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﻋﻪرهﺑﺪا ﺑﯚ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮك ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪﺷﯿﺎن‬ ‫ﻧ‪‬ﺮدراوه ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك ﻟﻪﺑﻪرﺋﻪوهی ژﻣــﺎرهی‬ ‫ﻋــﻪرهب ﻟﻪﻧﺎوﭼﻪﻛﻪدا زﯾــﺎد ﺑﻜﻪن‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ‬ ‫ھﻪو‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ داﮔﯿﺮﻛﺎری و ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺳﯿﻤﺎی‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪﻻﯾﻪن ڕژ‪‬ﻤﻪ ﯾﻪك ﻟﻪدوای ﯾﻪﻛﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ﺑﻪردهوام وﯾﺴﺘﻮﯾﺎﻧﻪ ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﻤﻪﺗ‪‬ﻜﯽ‬ ‫داﮔﯿﺮﻛﺎری ﺳﻮﭘﺎﯾﯿﻪوه ﺳﯿﻤﺎﻛﻪی ﺑﮕﯚڕن ﺑﯚ‬ ‫داﮔﯿﺮﻛﺎرﯾﯿﻪﻛﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ زۆرﻛﺮدﻧﯽ ژﻣﺎرهی‬ ‫ﻋﻪرهب و ﺑﻪزۆر ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﻛﻮرد ﺑﯚ‬ ‫ﺳﻪر ﻋــﻪرهب ﺑﺎری دﯾﻤﯚﮔﺮاﻓﯽ ﻛﻪرﻛﻮك ﻟﻪ‬ ‫ﺷﺎر‪‬ﻜﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ زۆرﯾﻨﻪی ﻛﻮردﻧﺸﯿﻨﻪوه‬ ‫ﺑﻜﻪن ﺑﻪﺷﺎر‪‬ﻜﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ‪ ..‬ﺑﯚﯾﻪ دهﺑﯿﻨﯽ ﻟﻪﭘﺎڵ‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﯿﺪان ﺑﻪھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻋــﻪرهب و ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ‬ ‫ﻛﻮردهوه ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺟﯚرا وﺟﯚر ﺑﯚ ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮﺳﯽ‬ ‫ﻋﻪرهب و ﻻﺑﺮدﻧﯽ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﻛﻮردی ﻛﻪرﻛﻮك و‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﺑﯚ ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ دراوه‪..‬‬ ‫ھﻪر ﻋﻪرهﺑ‪‬ﻜﯽ ھ‪‬ﻨﺎوهﺗﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و ھﻪر‬ ‫ﺋﯿﻤﺘﯿﺎز‪‬ﻜﯽ داوهﺗ‪ ‬ﻣﻪرﺟﯽ دهو‪‬ﻪت ﺑﯚ ﺋﻪو‬ ‫ﻋﻪرهﺑﻪ ھﺎوردهﯾﻪ ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺋﻪو ھﻪ‪‬ﺷﺘﻨﯽ‬ ‫ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزاﺗﺎﻧﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ )ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮﺳﯽ‬ ‫ﺑﻮوه ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك( و ﻟﻪدهﯾﺎن ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪدا‬ ‫دهرﻛﻪوﺗﻮوه ﻛﻪ ھﻪر ﻋﻪرهﺑ‪‬ﻚ ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪی‬ ‫ﻧﻪﮔﻮاﺳﺘﺒ‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزهﻛﻪی ﻟ‪‬‬ ‫وهرﮔﯿﺮاوهﺗﻪوه و ﺑﮕﺮه ﺳﺰاش دراوه ﻟﻪﻻﯾﻪن‬ ‫داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ دهو‪‬ﻪﺗﻪوه‪..‬‬ ‫ھﻪر ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪر‪‬ﻜﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ ھ‪‬ﻨﺎوه ﺑﯚ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻪﭘﻪﻟﻪ ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪﺷﯽ ﻧﻪﻗ‪ ‬ﻛﺮدووه‬ ‫ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك و ھﻪر ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪر‪‬ﻜﯽ ﻛــﻮردی‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه ﺑﯚ ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻧــﺎوهڕاﺳــﺖ و‬ ‫ﺧﻮارووی ﻋﯿﺮاق ﺑﻪ ﭘﻪﻟﻪ ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪی ﻧﺎردووه ﺑﯚ‬ ‫ﺋﻪو ﺷﻮ‪‬ﻨﻪی ﻛﻪ وهزﯾﻔﻪﻛﻪی ﺑﯚ ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ھﻪر ﻣﺎ‪‬ﻜﯽ ﻛﻮردی ڕاﮔﻮاﺳﺘﻮوه ﺑﯚ ھﻪر‬ ‫ﺷﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪﺷﯽ ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﺪا ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه‪..‬‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﻟﻪ ﻧﺎوهڕاﺳﺘﯽ ﺣﻪﻓﺘﺎﻛﺎﻧﺪا ﻟﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺎﻧﻪدا ﭼﻮار ﻗﻪزا و ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ و‬ ‫ﺳﻪدان ﮔﻮﻧﺪی ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪﯾﺎﻧﻪوه‬ ‫ﺧﺴﺘﯚﺗﻪ ﺳﻪر ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﻪ و ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺗﻜﺮﯾﺖ‪ ..‬ﺑﻪم دوادواﯾﻪش ﻧﻔﻮﺳﯽ زۆرﺗﺮﯾﻦ ﻛﻮردی‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ ﺑ‪ ‬ﺋﺎﮔﺎداری ﺧﯚﯾﺎن ﮔﻮاﺳﺘﺒﻮوهوه‬ ‫ﺳﻪر ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ھﻪوﻟ‪‬ﺮ و ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻪدان‬ ‫ھﻪزار ﺧ‪‬ﺰاﻧﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ ھ‪‬ﻨﺎﺑﻮوه ﻛﻪرﻛﻮك و‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﯽ ھﻪﻣﻮوﯾﺎﻧﯽ ھ‪‬ﻨﺎوهﺗﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‪ ..‬ھﻪر‬ ‫ﺋﻪﻣﻦ و ﺋﯿﺴﺘﺨﺒﺎرات و ﻛﺎرﻣﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯽ دهزﮔﺎ‬ ‫داﭘ‪‬ﯚﺳ‪‬ﻨﻪرهﻛﺎﻧﯽ ﻛﻪ ھ‪‬ﻨﺎوﯾﻪﺗﯿﯿﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ھﻪر ﺷﺎر‪‬ﻜﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﻮوﺑﻦ ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪﯾﺎن‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه ﻛﻪرﻛﻮك‪ ،‬ﺑﻪم ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪ ﭼﻪﭘﻪڵ‬ ‫و دز‪‬ﻮاﻧﻪ وﯾﺴﺘﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪﻣﻪراﻣﻪ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﺑﮕﻪن‪..‬‬ ‫دهﯾﺎن و ﺑﮕﺮه ﺳﻪدان ﺑﻪ‪‬ﮕﻪ و دﯾﻜﯚﻣ‪‬ﻨﺖ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺘﺪان ﻛﻪ ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪی ﺳﻪرهوه‬ ‫دهﺳﻪﻟﻤ‪‬ﻨﻦ و وهك ﻧﻤﻮوﻧﻪش ﺋﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪی‬ ‫ﻟ‪‬ﺮهدا ﺧﺴﺘﻮوﻣﻪﺗﻪ ﺋﯿﻤﺰای )اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺑﻜﺮ( ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎری ﺋﻪو ﻛﺎﺗﻪی ﻟﻪﺳﻪره و‬ ‫ﯾﻪﻛ‪‬ﻜﻪ ﻟﻪﺳﻪدان ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪی ﺗﺮ ﻛﻪ ﻧﻪﺧﺶ‬ ‫و ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﺑﻪﻋﺲ دهردهﺧﻪن ﻛﻪ ﻟﻪﺳﻪرهﺗﺎی‬ ‫ﮔﺮﺗﻨﻪدهﺳﺘﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪوه ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺗﺮﺳﻨﺎك ﻛﺎری ﺑﯚ ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ﻛــﺮدووه‪ ..‬ﻟﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪدا ﺑﻪدهر ﻟﻪو ﺧﺎ‪‬ﻪی‬ ‫ﻛﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﺑﻪﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮﺳﻪوه ھﻪﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗ‪‬ﻜﯽ ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﺶ دهﺧﺎﺗﻪڕوو ﻛﻪ ژﻣﺎرهﯾﻪك‬ ‫ﭘﺎرﭼﻪ زهوی ﻛﻪ ﻣﻮ‪‬ﻜﯽ ﻛﻮرد ﺑﻮون دهﺳﺘﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪﺳﻪردا ﮔﯿﺮاوه و ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﺋﻪوه دهدات‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺎﺑ‪ ‬ھﯿﭻ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﻪدﻟ‪‬ﻚ ﻣﺎﻣﻪ‪‬ﻪی ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻜﺎت و ﺋﻪوهش ڕوون دهﻛﺎﺗﻪوه ﻧﺎﺑ‪ ‬ﺑﻪھﯿﭻ‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك ﺑﻔﺮۆﺷﺮ‪‬ﺖ ﭘ‪‬ﺶ ﺋﻪوهی ﺧﺎﻧﻮوﯾﺎن‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر دروﺳﺖ ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ و ﺗﺎ ‪ ١٠‬ﺳﺎڵ ﺑﻪﺳﻪرﯾﺎﻧﺪا‬ ‫ﺗ‪‬ﺪهﭘﻪڕ‪‬ﺖ‪ ..‬واﺗﺎ ﺋﻪو ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪی ﻛﻪ زهوﯾﯿﻪ‬ ‫دهﺳﺘﺒﻪﺳﻪرداﮔﯿﺮاوهﻛﻪی ﻛــﻮردی دهدر‪‬ﺘ‪‬‬ ‫ﻧﺎﺑ‪ ‬ﺑﯿﻔﺮۆﺷ‪‬ﺘﻪوه و ھﻪرﻛﺎت ﺧﺎﻧﻮوی ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﻛﺮد و ‪ ١٠‬ﺳﺎڵ ﺑﻪﺳﻪرﯾﺪا ﺗ‪‬ﭙﻪڕی ﺋﻪوﻛﺎت ﻣﺎﻓﯽ‬ ‫ﻓﺮۆﺷﺘﻨﯽ ھﻪﯾﻪ‪ ،‬ﻛﻪ دواﺗﺮ ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪١٩٨٦‬دا‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ ﺷﯚڕش ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺗﺮی دهرﻛــﺮدووه ﻛﻪ ژﻣﺎره )‪(٤٢‬ی دراوهﺗ‪‬‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﻓﺮۆﺷﺘﻦ و ﺑﻪﻛﺮ‪‬ﺪاﻧﯽ ﺋﻪو ﺧﺎﻧﻮواﻧﻪش ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻪرهﺑﻪﻛﺎن دهﺳ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬ﺋﻪوهی ﻛﻪ ﻟﻪ ﺑ‪‬ﮔﻪی‬

‫)د(ی ﺋﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪﺷﺪا ڕوون ﻛﺮاوهﺗﻪوه ﺋﻪوهﯾﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﻮوﺳﺮاوه )ﻣﻪرﺟﻪ ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﺋﯿﺠﺎزهی‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺑﺪر‪‬ﺘ‪ ‬ﺋﻪﺑ‪ ‬ﺧﯚﯾﺎن و ﻣﻨﺎ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪﯾﺎن ﺑﮕﻮازﻧﻪوه ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك( ﻛﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﮔﻪی )ج(دا ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑﯚ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی ﭘﺎره ﻛﺮدووه‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی ﯾﺎﺳﺎ و ﺗﻪﻋﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﻪﺳﺮهف‬ ‫ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﺗﻪﺋﻤﯿﻢ ﭘﺎرهﻛﻪﯾﺎن ﺋﻪدر‪‬ﺘ‪..‬‬ ‫ﺋﻪﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑ‪‬ﯿﻦ ﺋﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪ ﺳ‪ ‬ﻻﯾﻪﻧﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن دهردهﺧﺎت‪.‬‬ ‫ﯾﻪﻛﻪﻣﯿﺎن‪ :‬دهﺳﺘﺒﻪﺳﻪرداﮔﺮﺗﻨﯽ زهوی‬ ‫ﻛﻮرد‪.‬‬ ‫دووهم‪ :‬ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﭘــﺎرهوﭘــﻮل و‬ ‫ﻛﻪرهﺳﺘﻪی ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی‪.‬‬ ‫ﺳ‪‬ﯿﻪم‪ :‬ﺑ‪‬ﯾﺎری ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮﺳﯽ‬ ‫ﻋـــﻪرهب ﺑــﯚ ﻛــﻪرﻛــﻮك‪ ..‬ﻛــﻪ ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ھﻪﻧﮕﺎو‪‬ﻜﯽ ھﻪو‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن و ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﺑ‪‬ﮔﻪ و ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﻜﻦ ﻟﻪﺳﻪدان ﺑ‪‬ﯾﺎر و ﯾﺎﺳﺎی‬ ‫ﺳﻪﯾﺮوﺳﻪﻣﻪره ﻛﻪ ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎوی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﺪا‬ ‫دهرﻛﺮاون و ﻟﻪﻻﯾﻪن داﻣﻮدهزﮔﺎ دهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮاون‪ ،‬ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪی‬ ‫ﺗﺮدا ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪرﭼﺎو دهﻛــﻪون ﻛﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﻛﯚﻣﺎر و ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ ﺷﯚڕش و ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ وهزﯾﺮاﻧﻪوه‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﺑ‪‬ﯾﺎر و ڕاﺳﭙﺎرده دهرﻛﺮاون ﺑﯚ ﺋﻪوهی‬ ‫ﻛﻪ ڕ‪‬ﮕﻪﻧﻪدهن ھﯿﭻ ﻛﻪﺳ‪‬ﻜﯽ ﻏﻪﯾﺮه ﻋﻪرهب‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪی ﺑﮕﻮ‪‬ﺰ‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك‪ .‬ﻟ‪‬ﺮهدا‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮ دهﺧﻪﻣﻪڕوو ﻛﻪ ﻧﻮوﺳﺮاو‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ ﺷﯚڕﺷﻪ ﻛﻪ ﺋﯿﻤﺰای‬ ‫)ﺗﺎرق زﯾﺎده ﺳﺎ‪‬ﺢ( ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮی ﻟﯿﮋﻧﻪی ﺑﺎﻛﻮوری‬ ‫ﻟﻪﺳﻪره ﺑــﻪژﻣــﺎره )‪ (١٩٣/٣٣‬و ﻟﻪ ڕۆژی‬ ‫‪ ١٩٩٨/١/٢٢‬ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﺗﻪﺋﻤﯿﻤﯽ‬ ‫ﻛﺮدووه ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪڕهزاﻣﻪﻧﺪی ﺟ‪‬ﮕﺮی‬ ‫ﺳــﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎر )ﺳﻪرۆﻛﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی ﺑﺎﻛﻮور(‬ ‫دهﻛــﺎت ﻛﻪ ڕ‪‬ﮕﻪﻣﻪدهن ھﯿﭻ ھﺎو‪‬ﺗﯿﯿﻪك‬ ‫ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪﻋﺴﯽ ﻓــﻪرﻣــﺎﻧــ‪‬هوای ﺳﺎ‪‬ﻧﯽ‬ ‫‪ ٦٨‬ﺑﯚ ‪٢٠٠٣‬ی ﻋﯿﺮاق ھﻪﻣﻮو داﻣــﻮدهزﮔــﺎ‬ ‫دهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﺒﻮوه ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﻣﻪھﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﻪوه‪ ..‬ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ‬ ‫ﻟﻪو ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯽ و ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﻛﺎﻧﻪﯾﺎن ﻛﻪ‬ ‫زۆرﺗــﺮﯾــﻦ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺋﯿﻤﻜﺎﻧﯿﺎت و وهﺧﺘﯿﺎن‬ ‫ﺑــﯚ ﺗــﻪرﺧــﺎن ﻛــﺮدﺑــﻮو )ﺑــﻪﻋــﻪرهﺑــﻜــﺮدن(‬ ‫ﺑﻮوه‪ ..‬زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺑ‪‬ﯾﺎر و ڕاﺳﭙﺎرده و ﯾﺎﺳﺎی‬ ‫ﺟﯚراوﺟﯚرﯾﺎن ﺑﯚ دهرﻛﺮدووه و ﺳﻪرﺟﻪم دهزﮔﺎ‬ ‫ﺣﺰﺑﯽ و دهو‪‬ﻪﺗﯿﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﻟﻪو ﭘ‪‬ﻨﺎوهدا ﺑﻪﻛﺎر‬ ‫ﺑﺮدووه‪ ..‬ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪو ڕ‪‬ﮕﺎﯾﺎﻧﻪی ﺑﯚ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻪﻛﺎرﯾﺎن ھ‪‬ﻨﺎوه‪ ،‬داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ ﻛﺮ‪‬ﻜﺎر‬ ‫و ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪر ﺑﻮوه ﻟﻪ داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎﻧﺪا ﻟﻪﻻﯾﻪك‬ ‫ﺑﯚ ﭘ‪‬ﻛﺮدﻧﻪوهی وهزﯾﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻪرهب و ڕ‪‬ﮕﺮﺗﻦ ﻟﻪ‬ ‫داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ ﻏﻪﯾﺮه ﻋﻪرهب‪ ..‬ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮﯾﺸﻪوه‬

‫ﭘﻪروهرده ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﺪا‬

‫ﻟﻪﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﺎﻧﯽ )ﺣﻮﻛﻤﯽ زاﺗﯿﯿﻪوه( ﻧﻔﻮﺳﻪﻛﻪی‬ ‫ﺑﮕﻮاز‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪﺗﺎن ﺑﻪھﯿﭻ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك‬ ‫و ﻧﻪرﻣﯽ ﻧﻪﻧﻮ‪‬ﻨﻦ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ھﯿﭻ داواﻛﺎرﯾﯿﻪﻛﯽ‬ ‫ﻟﻪوﺟﯚره(‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻟﻪدهﯾﺎن ﺑﻪ‪‬ﮕﻪدا ﺋﻪوهﻣﺎن‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎودهﻛﻪو‪‬ﺖ ﻛﻪ داوای ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﯽ ﻋﻪرهب دهﻛﺎت ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك و زۆرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی ﭘﺎره و ﺷﻮﻗﻪی ﺳﻪﻛﻪﻧﯽ و ﻛﻪﻟﻮﭘﻪﻟﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی ﭘ‪‬ﺪاون و ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻣﻪرﺟﯽ دهو‪‬ﻪت ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺋﻪو ﭘ‪‬ﺒﻪﺧﺸﯿﻨﯽ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزاﻧﻪدا ﺗﻪﻧﮫﺎ‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮﺳﯿﺎن ﺑﻮوه ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك و‬ ‫ڕ‪‬ﮕﻪی ﻧﻪداوه ھﯿﭻ ﻛﻪﺳ‪‬ﻜﯽ ﻏﻪﯾﺮه ﻋﻪرهب‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﯽ ﺑﻪر‪‬ﺘﻪ ﻛﻪرﻛﻮك و ﺑﻪردهوام و ڕۆژاﻧﻪ‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﯽ داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﻪﻛﻪی ﺗــﺮی ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه ﺑﯚ ﺷﺎروﺷﺎرۆﭼﻜﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ و‬ ‫ﺳﺠﻠﯽ ﻧﻔﻮﺳﯽ ھــﻪزاران ﺧ‪‬ﺰاﻧﯽ ﻛــﻮردی ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮﻛﻪوه ﺑ‪ ‬ﺋﺎﮔﺎداری ﺧﯚﯾﺎن ﮔﻮ‪‬ﺰاوهﺗﻪوه‬ ‫و ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك دهری ﻛﺮدوون‪.‬‬

‫ﺑﯚ زۆرﻛﺮدﻧﯽ ژﻣﺎرهی ﻋﻪرهب ﻟﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪی ﺑﻪر‬ ‫ﻧﻪﺧﺸﻪی ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدن ﻛﻪوﺗﻮون ﺗﺎ ﺑﻪھﯚی‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ وهزﯾﻔﯿﺎن و ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﻪوه‬ ‫ﻣﺎ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﮕﻮ‪‬ﺰﻧﻪوه ﺑﯚ ﺋﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪی ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪﻻی ﺑﻪﻋﺴﻪوه ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮوه و ﻟﻪ ھﻪﻣﺎﻧﻜﺎﺗﺪا‬ ‫وهك ﺋﺎﻣﺮاز‪‬ﻜﯿﺶ ﺋﻪم ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪره ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدن ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮدووه‪..‬‬ ‫ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪو دهزﮔﺎﯾﺎﻧﻪی زۆر ﺗﻪرﻛﯿﺰی‬ ‫ﺧﺮاوهﺗﻪﺳﻪر و ﺑﻪﮔﺮﻧﮕﯽ ﭘ‪‬ﺪاﻧﻪوه ﻛﺮدووﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺋﺎﻣﺮازی ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدن )ﭘﻪروهرده( ﺑﻮوه‪..‬‬ ‫ﻛﻪ ﺋﻪوﯾﺸﯿﺎن ﺑــﻪدهرﻟــﻪوهی ﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻪﻣﯽ‬ ‫ﭘﻪروهردهدا ﺳﻪرﻟﻪﺑﻪری ﺳﯿﺴﺘﻪﻣﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﺋﺎﺳﺘﻪﻛﺎﻧﺪا ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻧﻪوﺟﻮاﻧﺎﻧﻪوه‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪرزﺗﺮﯾﻦ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻋﻪرهﺑﯽ و ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﯿﻪﺗﯽ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫ﺑﻮوه‪ ..‬ﻟﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪدا ﻛﻪ ھ‪‬ﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪدهوردا‬ ‫ﻛ‪‬ﺸﺮاﺑﻮون ﻧﻪك ھﻪر ﺳﯿﺴﺘﻪﻣﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪن‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﻟﻪ ﭼﺎﯾﭽﯽ و ﻛﺮ‪‬ﻜﺎری ﭘﺎﻛﻜﻪرهوهی‬ ‫ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﮕﻪﯾﻪﻛﻪوه ﺗﺎ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ و ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻛﺎن و ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪر‪‬ﺘﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘﻪروهرده‬ ‫ھﻪﻣﻮوی ﺑﯚ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن‬ ‫ﺗﻪرﺧﺎن ﻛﺮدووه‪ ،‬ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪت ﺋﻪو ﺗﻪرﻛﯿﺰﻛﺮدﻧﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺷﺎری ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻪﭘﻠﻪی ﯾﻪﻛﻪم ﺑﻮوه و زۆرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎر و ڕاﺳــﭙــﺎرده و ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن ﺑﯚ ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻮوه و ﻟﻪﻧ‪‬ﻮ ﺋﻪو‬ ‫دهﯾﺎن ﺗﻪن ﺑﻪ‪‬ﮕﻪ و دﯾﻜﯚﻣ‪‬ﻨﺘﺎﻧﻪی ﻛﻪ دوای‬ ‫ﭘﺮۆﺳﻪی ڕزﮔﺎری ﻋﯿﺮاق ﻛﻪوﺗﯚﺗﻪ ﺑﻪردهﺳﺖ‬ ‫ﺋــﻪو ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪ دهﺳﻪﻟﻤ‪‬ﻨﻦ و زۆر ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺮادهﻛﻪن ﻛﻪ ھﻪﻣﻮوﯾﺎن ﺳﻪﻟﻤ‪‬ﻨﻪری ﺋﻪوهن‬ ‫ﻛﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻪﺧﻪوه ﻟﻪ ھﻪﻣﻮو ﺋﺎﺳﺘﻪﻛﺎﻧﺪا‬ ‫ﻛﺎرﯾﺎن ﺑﯚ ﺑﻪ ﻋﻪرهﺑﻜﺮدن ﻛﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪی ﺑﻪردهﺳﺖ ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺗﺮه ﻟﻪو ھــﻪزاران ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪی ﻛﻪ ﭘﻪﯾﻮهﺳﺘﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪوه و ڕووی دز‪‬ــﻮ و ﻋﻪﻗ‪‬ﯿﻪﺗﯽ‬

‫ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺎﻧﻪی ﺑﻪﻋﺲ زﯾﺎﺗﺮ دهردهﺧـــﻪن ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻮوﺳﺮاو‪‬ﻜﯽ دهﺳﺘﻨﻮوﺳﯽ )ﻋــﺎدل رﺟﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر( ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪ ﻧﮫ‪‬ﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﻛﻮﻛﻪ ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ ﻛﺮدووه و ﻣ‪‬ﮋووی ‪١٩٩٣/١٠/١٠‬ی‬ ‫ﻟﻪﺳﻪره و وهﻛــﻮ ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎز و ﻧﺎڕاﺳﺘﻪوﺧﯚ‬ ‫ﻟﻪﺷ‪‬ﻮهی ﻓﻪرﻣﺎﻧ‪‬ﻜﺪا ﺧﺴﺘﻮوﯾﻪﺗﯿﻪ ﺑﻪردهﺳﺘﯽ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻛﻪرﻛﻮك و داوا ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر دهﻛﺎت‬ ‫ﺋﻪﻣﺮ ﺑﻔﻪرﻣﻮون ﻛﻪ ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪر‪‬ﺘﯽ‬ ‫ﭘﻪروهردهی ﻛﻪرﻛﻮك ﻧﻪﮔﻪڕ‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ وهرﮔﺮﺗﻨﯽ‬ ‫ڕای ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ ﻟﻪ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗ‪‬ﻜﯽ وادا ﻛﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی‬ ‫ﺑﻪ داﻣﻪزراﻧﺪن و ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻛﻪﺳﺎﻧﯽ ﻏﻪﯾﺮه‬ ‫ﻋــﻪرهﺑــﻪوه ھﻪﯾﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان وه‪‬ﻣﻪﻛﺎﻧﺪا‬ ‫ﮔﯿﺮوﮔﺮﻓﺖ ﭘــﻪﯾــﺪاﻧــﻪﺑــ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ‬ ‫ڕاﺳﭙﺎردهﯾﺎن دراوهﺗ‪ ‬ﻟﻪو ﺑﻮارهدا‪..‬‬ ‫ﺋﻪم ﻧــﻮوﺳــﺮاوه ﮔﻪرﭼﯽ )ﻋــﺎدل رﺟﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻔﻐﻮر( ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﺳﺎﻛﺎراﻧﻪ ﻧﻮوﺳﯿﻮ‪‬ﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﺑـــﻪ‪‬م ﻣــﻪﻏــﺰای زۆر ﻗــﻮ‪‬ــﯽ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺎﻧﻪ‬ ‫دهردهﺧـــﺎت‪ ..‬ﻛﻪ ﺋﻪم ﻧــﻮوﺳــﺮاوه ڕووﻧــﻪ ﻟﻪ‬ ‫وه‪‬ﻣﯽ ﻧﻮوﺳﺮاوی ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﭘــﻪروهردهی‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﺎﺗﻪﺣﻪی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻛﺮدووه‬ ‫ﯾﺎن ﺑﯚ داﻣﻪزراﻧﺪن ﯾﺎﺧﻮد ﺑﯚ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪر ﻟﻪ ﭘﻪروهرده و ﻧﻮوﺳﺮاوهﻛﻪ ڕووﻧﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﺑﻪﺧﻪ‪‬ﻜﺎﻧﯽ ﻏﻪﯾﺮه ﻋﻪرهﺑﻪوه‬ ‫ھﻪﯾﻪ و ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪ ﻧﮫ‪‬ﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ ﺑﻪﯾﺎدی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری دهھ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه ﻛﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﻛﺎت ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﭘﻪروهرده ﻟﻪھﻪر‬ ‫ﺣﺎ‪‬ﻪﺗ‪‬ﻜﯽ وادا ﺑﮕﻪڕ‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ ڕای ﺑﻪڕ‪‬ﺰﺗﺎن و‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ ڕاﺳﭙﺎردهی دراوهﺗ‪ ‬ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪواﻧﻪی‬ ‫ﻛﻪ ﻋﻪرهب ﻧﯿﻦ‪ ..‬ﻛﻪ ﺋﻪوهش ڕووﻧﻪ ﺋﻪواﻧﻪی‬ ‫ﻋﻪرهب ﻧﯿﻦ واﺗﺎ ﻛﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﻦ و ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪی ﺗﺮ ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺘﺪان ﺋﻪوه دهردهﺧﻪن‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻪوردی ﻛﺎرﯾﺎن ﻟﻪﺳﻪر ڕﯾﺸﻪﻛ‪‬ﺸﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﻛــﻮرد و ﺗﻮرﻛﻤﺎن ﻛــﺮدووه ﻟﻪ‬

‫ﻣــﻪﺗــﺮﺳــﯿــﺪارﺗــﺮﯾــﻦ ﻗــﯚﻧــﺎﻏــﻪﻛــﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن ﻛﻪ ﮔﻪﯾﺸﺘﻪ دوا ﺗﺮۆﭘﻜﯽ‬ ‫ﺗﺎوان‪ ،‬ﺑﻪزۆر ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﺑﻮو ﻟﻪ ﻛﻮرد‬ ‫و ﺗﻮرﻛﻤﺎﻧﻪوه ﺑﯚ ﻋﻪرهب و ﻧﺎوی ﻟ‪ ‬ﻧﺎﺑﻮو‬ ‫)ڕاﺳﺘﻜﺮدﻧﻪوهی ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ( )ﺗﺼﺤﯿﺢ‬ ‫ﻗﻮﻣﯿﻪ( ﻛﻪ ﺋﻪﻣﻪش وهك ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋ‪‬ﻚ ﻟﻪﯾﻪﻛﻪم‬ ‫ھﻪﻧﮕﺎوی دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪوه ﻛﺎری‬ ‫ﺑﯚ ﻛﺮاوه و ﻗﯚﻧﺎغ ﺑﻪ ﻗﯚﻧﺎغ ﻟﻪ ﺳﻪردهﻣﯽ‬ ‫ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯽ ڕژ‪‬ﻤﻪ ﯾﻪك ﻟﻪ داوای ﯾﻪﻛﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ھ‪‬ﻨﺮاوه ﺗﺎ ڕژ‪‬ﻤﯽ ﺑﻪﻋﺴﯽ ﮔﯚڕﺑﻪﮔﯚڕ‬ ‫ﭘــﻪﯾــ‪‬هوی ﺋــﻪم ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪ ﭼﻪﭘﻪ‪‬ﻪی ﻛﺮد‬ ‫و ﺳــﻪدان ﺧ‪‬ﺰان و ﺑﻨﻪﻣﺎ‪‬ﻪ و ﻋﻪﺷﯿﺮهت‬ ‫ﻧﺎﭼﺎرﻛﺮاﺑﻮون ﻛﻪ ﻓﯚڕﻣﯽ )ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﻮﻣﯿﻪ(‬ ‫ﭘ‪ ‬ﺑﻜﻪﻧﻪوه و ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧــﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن‬ ‫ڕاﺳﺖ ﺑﻜﻪﻧﻪوه‪.‬‬

‫ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﻮﻣﯿﻪ‬

‫ﻛﻪرﻛﻮﻛﺪا‪ ..‬ﺑﻪ دﯾﻮ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮﯾﺸﺪا ﺋﻪو دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ‬ ‫دهردهﺧﺎت ﻛﻪ دراوهﺗﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪر و ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪﻛﺎن ﺑﯚ ﻣﺎﻣﻪ‪‬ﻪﻛﺮدن ﺑﯚ دهرﻛﺮدن و‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻛﺮ‪‬ﻜﺎر و ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﻏﻪﯾﺮه‬ ‫ﻋﻪرهب‪ ..‬ﺋﻪوهﺗﺎﻧ‪ ‬ﺋﻪم ﻧﻮوﺳﺮاوهی )ﻋﺎدل‬ ‫رﺟــﺐ( ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪ ﻧﮫ‪‬ﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﻛﻮك ﺑﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر ده‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ‬ ‫ﺗﻪوﺟﯿﮫﺎﺗﯽ دراوهﺗ‪ ‬و ﺋﻪﻣﺮ ﺑﻔﻪرﻣﻮو ﻛﻪ ﺋﯿﺘﺮ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﻧﻪﻛﺎت ڕای ﺑﻪڕ‪‬ﺰﺗﺎن وهرﺑﮕﺮ‪‬ﺖ‪..‬‬ ‫ﻟﻪم ﻧﻮوﺳﺮاوهدا ﺋﻪوهش دهردهﻛﻪو‪‬ﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺋﻪو ڕژ‪‬ﻤﻪ ﻟﻪﭘ‪‬ﻨﺎوی زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﺪا‬ ‫ﻧﻪﯾﻮوﯾﺴﺘﻮوه دهزﮔﺎﻛﺎن ﺑﯚ ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ )ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ( ﺑﻜﻪن و ﺑﯚﺋﻪوهی‬ ‫ﭘــﺮۆﺳــﻪﻛــﻪ دواﻧــﻪﺧــﺮ‪‬ــﺖ ھــﻪر دهزﮔــﺎﯾــﻪك‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺗﻪواوی دراوهﺗ‪ ‬ﻟﻪ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪرهوه ﺗﺎ دهرﻛﺮدن و ﻧﺎﻧﺒ‪‬ﯾﻦ و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت‬ ‫ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯿﺸﯽ ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‪.‬‬

‫ھﻪر ﺑﻪﺗ‪‬اﻣﺎﻧ‪‬ﻜﯽ ﺧ‪‬ﺮا ﺑﻪﺳﻪر ﻗﯚﻧﺎغ‬ ‫و ﺷ‪‬ﻮازهﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﺪا دهﮔﻪﯾﺘﻪ ﺋﻪو‬ ‫دهرﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪی ﻛﻪ وهك دواﻗﯚﻧﺎغ و دواﺋﺎﻣﺎﻧﺞ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻪوهی ﻛﻮردﺑﻮوه ﻟﻪ ﺑﯚﺗﻪی ﻧﻪﺗﻪوهی‬ ‫ﻋﻪرهﺑﺪا )ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﻮﻣﯿﻪ(ﯾﺎن ﻛﺮدۆﺗﻪ ڕ‪‬ﮕﺎی‬ ‫ﮔﻪﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪو ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﻪرهﺗﺎ ﻟﻪوهوه دهﺳﺘﯿﺎن ﭘ‪ ‬ﻛﺮدووه‬ ‫ﻛﻪ ﻣـــﻪڕداری ﻋــﻪرهب ھــﺎن ﺑــﺪهن ﻛﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﻣﻪڕﻟﻪوهڕاﻧﺪن ﮔﻪرﻣﯿﺎن و ﻛﻮ‪‬ﺴﺘﺎن ﺑﻜﻪن‬ ‫و ﺑ‪‬ﻨﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﯾﻪﻛﻪم‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﯽ ھﻪﻧﮕﺎوهﻛﺎﻧﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪدوای‬ ‫ھ‪‬ﺮﺷﯽ ﺳﻮﭘﺎی ﺋﯿﺴﻼﻣﻪوه ﺑﻪم ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪ‬ ‫دهﺳﺘﯽ ﭘ‪‬ﻜﺮدووه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪﻣﻪ ﻧﻪﺑﯚﺗﻪھﯚی‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﯽ ﺑﻪردهواﻣﯽ ﻋﻪرهب‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ‬ ‫وهك ﻛﯚﭼﻪری ﺑﻪدوای ﻟﻪوهڕﮔﺎدا ﮔﻪڕاون‪.‬‬ ‫دواﺗــﺮ ژﻣــﺎرهﯾــﻪك ﻋﻪﺷﯿﺮهت ھﺎﻧﺪهدر‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﻟﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﭼﯿﺎی ﺣﻪﻣﺮﯾﻦ ﺑ‪‬ﻨﻪ‬ ‫ﺋــﻪﻣــﺪﯾــﻮودا و ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻦ‪ ..‬دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺋﻪو ﻛﺎﺗﻪی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯽ ﻛﻪ )ﻣﺪﺣﻪت ﭘﺎﺷﺎ(‬ ‫ﺣﻮﻛﻤ‪‬اﻧﯽ ﺑﻪﻏﺪا ﺑــﻮوه ھﺎﻧﯽ ﻋﻪرهﺑﻪﻛﺎن‬ ‫دهدات ﺑﯚ ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮون ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﻜﺮدن ﺗﺎ ﺑﻪدﯾﺎر‬ ‫ﺑﻪروﺑﻮوﻣﻪ ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯿﯿﻪﻛﻪﯾﺎﻧﻪوه ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻦ‬ ‫و ﻗﯚﻧﺎغ ﺑﻪ ﻗﯚﻧﺎغ ﺑﻪم ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪ دهﺳﻪ‪‬ت ﻟﻪ‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻋﻪرهب ﺑﻮوه ﺑﯚ ﻧﺎو ﺧﺎﻛﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻛﻪ ﺋﻪم ﺑﻪﺷﻪی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ‬ ‫ﻟﻜ‪‬ﻨﺮا ﺑﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻋﻪرهﺑﯿﯿﻪوه ﻗﯚﻧﺎﻏ‪‬ﻜﯽ ﻧﻮ‪‬ﯽ‬ ‫ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﯽ ھ‪‬ﻨﺎﯾﻪ ﺋﺎراوه‪ ،‬ﻛﻪ ﺋﯿﺘﺮ ﭘﺮۆﺳﻪﻛﻪ‬ ‫ﺳﯿﻤﺎﯾﻪﻛﯽ دهو‪‬ــﻪﺗــﯽ ﺑﻪﺧﯚوه ﺑﯿﻨﯿﻮه و‬ ‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪ ﯾﻪك ﻟــﻪدوای ﯾﻪﻛﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ دهو‪‬ﻪﺗﯿﺎن وهك ﺋﺎﻣﺮاز‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺳــﻪرهﻛــﯽ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن ﺑــﻪﻛــﺎرﺑــﺮدووه‪..‬‬ ‫دهو‪‬ــﻪت ﭘــﺮۆژهی ﺋﺎود‪‬ﺮی دروﺳﺘﻜﺮدووه‬ ‫ﺑﯚ ﺟﻮﺗﯿﺎری ﻋــﻪرهب و زهوﯾــــﻮزاری ﭘ‪‬‬

‫ﻓﯚﺗﯚ‪ :‬ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ ھ‪‬ﻤﻦ‬

‫ﺑﻪﺧﺸﯿﻮن‪ ،‬دهو‪‬ﻪت ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﭘﻪﻟﻜ‪‬ﺶ‬ ‫ﻛﺮدووه و ھ‪‬ﻨﺎوﻧﯽ ﺑﯚ ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑــﻪﺗــﺎﯾــﺒــﻪت ﺑــﯚ ﻛـــﻪرﻛـــﻮك‪ ..‬داﻣــﻮدهزﮔــﺎ‬ ‫ﺳﻪرﺑﺎزﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ھﻪﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﺪا‬ ‫ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮدووه ﺗﺎ ﮔﻪﯾﺸﺘﯚﺗﻪ ﺋﻪو ﻗﯚﻧﺎﻏﻪی‬ ‫ﻛﻪ ﺋﯿﺘﺮ ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻪﻏﺰای ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ڕووی‬ ‫ڕاﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪی دهرﻛﻪوﺗﻮوه و ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﻪھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻪرهﺑﻪوه ڕاﻧﻪوهﺳﺘﺎون‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒﻪردا‬ ‫ﻛﻪوﺗﻮوﻧﻪﺗﻪ ﭘﻪرﺷﻮﺑ‪‬وهﭘ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻮرد و‬ ‫ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯿﺎن ﺑﻪﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﻋﯿﺮاﻗﺪا و‬ ‫ھﻪزاران ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﻛﻮردﯾﺎن ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮﻛﻪوه‬ ‫ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه ﺑﯚ ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻧــﺎوهڕاﺳــﺖ و‬ ‫ﺧــﻮارووی ﻋﯿﺮاق و ﻧﺎﭼﺎرﯾﺎن ﻛــﺮدوون ﻛﻪ‬ ‫دهﺑ‪ ‬ﻣﺎ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯿﺸﯿﺎن ﺑﻪرﻧﻪ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ وهزﯾﻔﯿﺎن‬ ‫و ﺑﻪھﻪﻣﺎن ﺷ‪‬ﻮه ﻋﻪرهﺑﯽ ﻟﻪ ﻧﺎوهڕاﺳﺖ و‬ ‫ﺧﻮارووی ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ھ‪‬ﻨﺎوه و ﭘﺎﺷﺎن ﻛﻪوﺗﻨﻪ‬ ‫ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ ﻛﻮرد ﻟﻪﺳﻪر زهوﯾــﻮزاری ﺧﯚی‬ ‫و ﺑﻪﺧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺎ‪‬ﻮﻣﻮ‪‬ﻜﻪﻛﻪی ﺑﻪ ﻋﻪرهب و‬ ‫ﻟﻪﻧﺎو ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯿﺸﺪا ﮔﻪﯾﺸﺘﻪ ﺋﻪوهی ﻛﻪ ڕۆژاﻧﻪ‬ ‫و ﺑﻪ ﺑــﻪردهواﻣــﯽ دهﯾــﺎن ﺧ‪‬ﺰان ﺑــﻪزۆر ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺎ‪‬ﻪﻛﻪی ﺧﯚی دهرﺑﻜﺮ‪‬ﺖ و ﻟﻪ ﺑﻪراﻣﺒﻪردا‬ ‫دهﯾﺎن ﮔﻪڕهك و ھﻪزاران ﺧﺎﻧﻮوی ﺑﯚ ﻋﻪرهب‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮد و زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎز و ﭘﺎداﺷﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪداﯾﻪ ﺋﻪو ﻋﻪرهﺑﻪی ﻛﻪ ﺑ‪‬ﻨﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‪،‬‬ ‫ﺳﻪرﺑﺎری ﺑﻮوﻧﯽ دهﯾﺎن ڕ‪‬ﻜﺨﺮاوی ﻣﺮۆﭬﺪۆﺳﺖ‬ ‫و ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪ ﺋﺎزادهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا و ﺑ‪ ‬ﺳ‪‬ﻪﻣﯿﻨﻪوه ﻟﻪ‬ ‫دهزﮔﺎ ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎن و ڕ‪‬ﻜﺨﺮاوهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎﻓﯽ ﻣــﺮۆڤ‪ ،‬ڕژ‪‬ــﻢ در‪‬ــﮋهی ﺑﻪﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾﺪا و ﻟﻪ ھﻪﻧﺪێ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﺪا ﺋﺎراﺳﺘﻪی‬ ‫ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﻪﻛﻪی دهﮔﯚڕی ﻟﻪ ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺮی ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﯚ ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎوهڕاﺳﺖ و‬ ‫ﺧﻮارووی ﻋﯿﺮاق ڕاﯾﺪهﮔﻮاﺳﺘﻦ و ﻛﺎﺗ‪‬ﻜﯿﺶ‬ ‫ﻓﺸﺎر‪‬ﻜﯽ زۆری ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ ﺧﺮاﺑﻮوه ﺳﻪری‬

‫ﺑﯚ ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ ﻛﻮرد ﺋﻪﻣﺠﺎره ﻟﻪﻧﺎو‬ ‫ﺷﺎری ﻛﻪرﻛﻮك و ﺷﺎروﺷﺎرۆﭼﻜﻪﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ژ‪‬ﺮ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺑﻪﻋﺴﺪا ﻛﻪوﺗﻪ‬ ‫ﻓﺸﺎرﺧﺴﺘﻨﻪ ﺳﻪر ﺋﻪو ﺑﻪﺷﻪ ﻛﻪﻣﻪ ﻛﻮردهی‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻮوﻧﻪوه ﺗﺎ )ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﮕﯚڕن‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻮردهوه ﺑﯚ ﻋﻪرهب( دهﯾﺎن ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ھﻪن ﻛﻪ ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪ دهﺳﻪﻟﻤ‪‬ﻨﻦ و ﺋﻪم‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﺎﻧﻪی ﻟ‪‬ﺮهدا ﺧﺴﺘﻮوﻣﻪﺗﻪڕوو ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪﻛﻪ‬ ‫ﻟﻪو ھﻪزاران ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪی ﻛﻪ ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺘﺘﺪان‪..‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪی ﯾﻪﻛﻪﻣﯿﺎن ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﻜﯽ )ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎده‬ ‫ﺛﻮره(ﯾﻪو ﺳﻪدام ﺋﯿﻤﺰای ﻟﻪﺳﻪر ﻛﺮدووه ﻟﻪ‬ ‫ڕۆژی ‪ ٢٠٠١/٩/٦‬و ﺑﻪﭘﺸﺘﺒﻪﺳﺘﻦ ﺑﻪﺑ‪‬ﮔﻪی‬ ‫أ ﻟﻪ ﻣﺎدهی ‪٤٢‬ی دهﺳﺘﻮور و ﻟﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﻪدا‬ ‫ڕاﺷﻜﺎواﻧﻪ ﺋﻪوهی ﺧﺴﺘﯚﺗﻪڕوو ﻛﻪ ھﻪﻣﻮو‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﯿﯿﻪك ﻛﻪ ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﻟــﻪﺳــﻪرووی ‪١٨‬‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﯿﯿﻪوهﺑ‪‬ﺖ ﻣﺎﻓﯽ ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﻛﻪی‬ ‫ﺧــﯚی ھﻪﯾﻪ ﺑــﯚ ﻧــﻪﺗــﻪوهی ﻋـــﻪرهب و ﻟﻪ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﺧﺎ‪‬ﻜﺪا وردهﻛﺎرﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﭼﯚﻧ‪‬ﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻛﺮدﻧﻪوهی ﻓﯚڕم و وهزارهﺗــﯽ ﻧﺎوﺧﯚ و‬ ‫دهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ڕهﮔﻪزﻧﺎﻣﻪ و ﺑــﺎری ﻛﻪﺳ‪‬ﺘﯽ‬ ‫ڕاﺳﭙﺎردووه ﻛﻪ ﻛﺎرﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﺋﻪو ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻜﻪن ﻛﻪ دهﺑﻦ ﺑﻪﻋﻪرهب‪ ..‬ﺋﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوهی ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﺷﯚڕش و ﺑﻪ ﺋﯿﻤﺰای ﺳﻪدام دهرﻛــﺮاوه ﺑﯚ‬ ‫ھﻪﺗﺎھﻪﺗﺎﯾﻪ دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﻟﻪﻛﻪی ﺷﻪرﻣﻪزاری ﺑﯚ‬ ‫ﻋــﻪرهب و دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاق ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪت‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری داوه ھﻪﻣﻮو ھﺎو‪‬ﺗﯿﯿﻪﻛﯽ ﻋﯿﺮاق ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﻟﻪﺳﻪرووی ‪ ١٨‬ﺳﺎ‪‬ﯿﯿﻪوهﯾﻪ دهﺗﻮاﻧﻦ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﺎن ﺑﻜﻪن ﺑﻪ ﻋﻪرهب‪ ..‬ﻟﻪ ﭘ‪‬ﺸﻪﻛﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﻪﺷﺪا ﻧﻮوﺳﯿﻮ‪‬ﺘﯽ ﻟﻪﺑﻪرﺋﻪوهی ﻟﻪ‬ ‫ﺳﺠﻼﺗﯽ ﺳﻪردهﻣﯽ ﺣﻮﻛﻤﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯿﯿﻪﻛﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﺪا و ﻟﻪﺑﻪر ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻣﯿﺮاﺗﯽ و ﻟﻪﭘ‪‬ﻨﺎوی‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﺪا ھﻪﻣﻮو ھﺎو‪‬ﺗﯿﯿﻪك ﻣﺎﻓﯽ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﺋﻪدر‪‬ﺘ‪ ‬و ﺑﯚ ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻨﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﭘﺮﻧﺴﯿﭙﻪﻛﺎﻧﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪﻋﺴﯽ ﻋــﻪرهﺑــﯽ‬ ‫ﺋﯿﺸﺘﺮاﻛﯽ و ﭼﯽ و ﭼﯽ ﻛﻪ ڕهﮔﻪزﭘﻪرﺳﺘﯽ‬ ‫و ﻋﻪﻗ‪‬ﯿﯿﻪﺗﯽ ﺋﻪو ڕژ‪‬ﻤﻪ دهﺧﺎﺗﻪڕوو وهك ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻛﻪدا دهردهﻛﻪو‪‬ﺖ‪ ..‬ﺑﻪ‪‬ﮕﻪی دووهﻣﯿﺶ‬ ‫ﺑﻪھﻪﻣﺎن ﺷ‪‬ﻮه ﭘــﻪﯾــﻮهﻧــﺪی ﺑﻪﮔﯚڕﯾﻨﯽ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﻪوه ھﻪﯾﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪی ھﺎو‪‬ﺗﯿﻪﻛﯽ‬ ‫ﻛﻮردی داﻧﯿﺸﺘﻮوی ﮔﻪڕهﻛﯽ ﺋﯿﻤﺎم ﻗﺎﺳﻤﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮوی ژﻣﺎره )‪ (٢٦١/٤‬وهك ﻟﻪﻧﺎﻣﻪی‬ ‫ﭘﺎﻛﺎﻧﻪﻛﻪﯾﺪا دﯾـــﺎره ﻛــﻪ )ﺑ‪‬ﻮهژﻧ‪‬ﻜﯽ(‬ ‫ﻛﻪﻣﺪهراﻣﻪﺗﻪ و ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٩٥‬ﺑ‪‬ﯾﺎری‬ ‫ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ دهرﭼﻮوه دواﺗﺮ ﺑﻪھﯚی ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوه ﻟﻪو ﻛﺎﺗﻪدا دهرﻧﻪﻛﺮاوه‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‪ ..‬ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ )‪ (٢٠٠٠‬ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ دراوه‪ ..‬ﺋﻪم ھﺎو‪‬ﺗﯿﯿﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪﯾﻪك ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﻟﻘﯽ ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ ﺣﺰﺑﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﺲ دهﻛﺎت و ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺋﻪوه دهﺧﺎﺗﻪڕوو ﻛﻪ‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﯽ ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ دراوه و داوا دهﻛﺎت ﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪو ﻓﻪرﻣﺎﻧﻪ ڕاﺑﮕﯿﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﺑﻪرﺋﻪوهی ﺋﻪﺣﺴﺎی‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻧﯽ ﭘﻪﻧﺠﺎﻛﺎﻧﯽ ھﻪﯾﻪ ﻟﻪ ﻛﻪرﻛﻮك و‬ ‫ﻗﻪوﻣﯿﻪی ﺧﯚی ﮔﯚڕﯾﻮه ﺑﯚ ﻋﻪرهب‪.‬‬ ‫دوای ﺋﻪوهی ﻧﻮوﺳﺮاوهﻛﻪی دهﮔﺎﺗﻪ ﻟﻘﯽ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪﻋﺲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮوﺳﺮاوی ژﻣﺎره‬ ‫‪ ٨٠٥٤/١٩‬ﻟﻪ ‪ ٢٦‬ﺋﺎﺑﯽ ‪٢٠٠٠‬دا ﻧﻮوﺳﺮاو‪‬ﻚ ﻟﻪ‬ ‫ﻟﻘﯽ ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ ﺣﺰﺑﻪوه ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك دهﻛﺮ‪‬ﺖ و ﺗﯿﺎﯾﺪا داوا ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻓﻪرﻣﺎﻧﯽ ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ ھﺎو‪‬ﺗﯽ‬ ‫)ﺣــﻼوه ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻓﺘﺎح( ھﻪ‪‬ﺒﻮوهﺷ‪‬ﺘﻪوه‬ ‫و ﻟﻪ )‪ (٨‬ﺧﺎ‪‬ﺪا زاﻧﯿﺎری وردی ﺳﻪﺑﺎرهت‬ ‫ﺑــﻪو ھــﺎو‪‬ﺗــﯿــﻪ ﺑــﯚ ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﺎری ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ڕووﻧﻜﺮدۆﺗﻪوه ﻛﻪ ﻟﻪ ﺧﺎ‪‬ﯽ ھﻪﺷﺘﻪﻣﺪا ده‪‬‬ ‫)ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﺧﯚی ڕاﺳﺘﻜﺮدۆﺗﻪوه ﺑﯚ ﻋﻪرهﺑﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪١٩٩٨‬وه( و ھﻪرﯾﻪك ﻟﻪ ﺧﺎ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾﺶ ﺷﻪرﺣﯽ ھﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﯽ ﺋﻪو ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﯾﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر و ﻟﻪﻻﯾﻪن )ﻋﺘﯿﻪ ﺷﻨﺪاخ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ‬ ‫ﻗﯿﺎده ﻓﺮع ﻛﺮﻛﻮك(هوه ﺋﯿﻤﺰا ﻛﺮاوه و ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ﺋﻪو ھﺎﻣﺸﺎﻧﻪی ﻟﻪﺳﻪر ﻧﻮوﺳﺮاوهﻛﻪﯾﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎری‬ ‫ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﻪﻛﻪ ھﻪ‪‬ﻮهﺷ‪‬ﻨﺮاوهﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯿﯿﻪﻛﯽ ﺷﺎری ﻛﻪرﻛﻮك ﻛﻪ دهﯾﺎن‬ ‫ﺳﺎ‪‬ﻪ ﻟﻪو ﺷﺎره ژﯾﺎوه و ﺑﺎووﺑﺎﭘﯿﺮی ھﻪر ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ڕهﺳﻪﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮك ﺑــﻮون و ﺷﺎرهﻛﻪ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﺧﺎﻛﯽ ﺋﻪو و ﻟﻪﺳﻪر دهﺳﺘﯽ ﺑﺎﭘﯿﺮه ﮔﻪورهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋــﻪو ھﺎو‪‬ﺗﯿﯿﻪ دروﺳــﺘــﻜــﺮاوه‪ ،‬ﺑ‪‬ﻮهژﻧ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻛﻪﻣﺪهراﻣﻪت و وهك ﻟﻪ داواﻛﺎرﯾﯿﻪﻛﻪی ﺧﯚی و‬ ‫ﻟﻪ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯿﻪﻛﻪی )ﻋﺘﯿﻪ ﺷﻨﺪاخ(ﯾﺸﺪا ھﺎﺗﻮوه‬ ‫د‪‬ﺴﯚزی ﻋﯿﺮاق و ڕژ‪‬ﻤﻪﻛﻪﯾﻪﺗﯽ و ﮔﻪرواش‬ ‫ﻧﻪﺑﻮوﺑ‪ ‬ھﯿﭻ دوژﻣﻨﺎﯾﻪﺗﯿﻪﻛﯽ ﺋﻪو ڕژ‪‬ﻤﻪی‬ ‫ﭘ‪ ‬ﻧﻪﻛﺮاوه‪ .‬ھﻪﻣﻮو ﺋﻪواﻧﻪ ﻧﻪﺑﻮوﻧﻪﺗﻪ ﻣﺎﯾﻪی‬ ‫ﺋﻪوهی ﺋﻪو ڕژ‪‬ﻤﻪ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﯿﻪ ﻟ‪‬ﯽ ﺑﮕﻪڕێ و‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﻛﻪﻻوهی ﺧﺎﻧﻮوی ﺑﺎووﺑﺎﭘﯿﺮی ﺧﯚی ﺑﮋی‬ ‫و ﺑ‪‬ﯾﺎری ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ دهدر‪‬ﺖ ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻟﻪﺑﻪرﺋﻪوهی‬ ‫ﻛﻮرده‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻛﺎﺗ‪ ‬ﻧﺎﭼﺎر دهﻛﺮ‪‬ﺖ و ﻓﯚرﻣﯽ‬ ‫)ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﻮﻣﯿﻪ( ﭘ‪‬دهﻛﺎﺗﻪوه و ﺧﯚی دهﻛﺎت‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻪرهب‪ ..‬ﺋﻪوه ﻟﻘﯽ ﻛﻪرﻛﻮﻛﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫ﻟ‪‬ﯽ د‪‬ﺘﻪ وه‪‬م و داوای ھﻪ‪‬ﻮهﺷﺎﻧﻪوهی ﺑ‪‬ﯾﺎری‬ ‫ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﻪﻛﻪی دهﻛﺎت و ﺑ‪‬ﺸﻪرﻣﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ھﻪﺷﺘﻪﻣﺪا ﻧﻮوﺳﯿﻮ‪‬ﺘﯽ ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪١٩٩٨‬وه‬ ‫ﺑﻮوه ﺑﻪ ﻋـــــﻪرهب ﺑﯚﯾﻪ ﻣــــــﺎﻓﯽ ژﯾــﺎﻧﯽ ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك دهدر‪‬ﺘ‪.‬‬

‫ھــﻪﻣــﻮو ﺟــﯚرهﮐــﺎﻧــﯽ ﺗــــــــــــﻪﻋـــــــﺮﯾﺐ ﻟــﻪ دادﮔــﺎ ﺋــﯿــﺪاﻧــﻪ دهﮐــﺮ‪‬ﻦ‬

‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬


‫ﯾﻪک ﻣﺴﻘﺎڵ ﻋﻪﯾﺎری ‪١٢٣,٧٥٠ ١٨‬‬

‫ﺑﺎﯾﻪخ ﺑﻪﺟﻤﻮﺟﯚ‪‬ﯽ ﺋﺎﺑﻮری ﺑﺎزاڕهﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻋﯿﺮاق و دوﻧﯿﺎ دهدات‬

‫ﯾﻪک ﻣﺴﻘﺎڵ ﻋﻪﯾﺎری ‪١٤٤,٠٠٠ ٢١‬‬ ‫ﯾﻪک ﻣﺴﻘﺎڵ ﻋﻪﯾﺎری ‪١٦٥,٠٠٠ ٢٤‬‬ ‫‪$١٠٠‬‬

‫‪١١٧,٥٠٠‬‬

‫‪ ١٠٠‬ﯾﯚرۆ‬

‫‪١٥٧,٠٠٠‬‬

‫‪ ١٢٤‬ﺗﻤﻪن‬

‫‪ ١٥٠‬دﯾﻨﺎر‬

‫‪asoyaburi@yahoo.com‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﮔـﺮوﭘـﯽ )‪ ،(٢٠‬ﻛـﺎرﯾـﮕـﻪری ﻟـﻪﺳـﻪر داراﯾـﯽ ﻋـﯿـﺮاق ھـﻪﯾـﻪ‬

‫ﺑﺎزاڕی ڕۆژ‬

‫ﺑﺎزاڕ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﻤﺎن دهو‪‬ﺖ‬

‫ﺳﻪراﻧﯽ ﮔﺮوﭘﯽ )‪ (٢٠‬ﻟﻪ ﻟﻪﻧﺪهن ﺗﺎووﺗﻮ‪‬ﯽ ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ داراﯾﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮد‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ‪ -‬ﻟﻮﻗﻤﺎن ﺷ‪‬ﺮواﻧﯽ‬

‫ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‪‬ﺲ؛ ﺋﺎﺳﯚ‬

‫دهزاﻧﻦ‪ .‬ﭘﺴﭙﯚڕاﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﺎﻣﺎژه‬ ‫ﺑﻪوه دهﻛــﻪن ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪی ھﻪﻧﮕﺎوی‬ ‫ﺗﺮ ﺑﮕﻪرﻧﺒﻪر ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎو ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدن‬ ‫ﯾﺎن ﻛﻪﻣﻜﺮدﻧـــــــــــﻪوهی ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫داراﯾﯽ ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا‪ .‬دﻛﺘﯚر ﻓﺎزڵ ﻧﻪﺑﯽ‬

‫ﭘﺴﭙﯚڕی داراﯾﯽ و ﺑﺮﯾﻜﺎری وهزﯾﺮی‬ ‫داراﯾﯽ ﻋﯿﺮاق ﻟﻪ ﻟ‪‬ﺪواﻧ‪‬ﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ داراﯾﯽ ﺟﯿﮫﺎن‬ ‫زۆر ﻗﻮ‪‬ﻪ و ﻛﻪس ﭘ‪‬ﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﻪدهﻛﺮد‬ ‫ﺑﻪو ﺋﻪﻧﺪازهﯾﻪ ﻛﺎرﯾﮕﻪری ﻟﻪﺳﻪر داراﯾﯽ‬

‫ﺟﯿﮫﺎن ھﻪﺑ‪‬ﺖ‪ .‬ﺋﻪو وﺗﯽ‪» :‬ھ‪‬ﺸﺘﺎ دﻧﯿﺎ‬ ‫ﻟﻪﺑﻪردهم ﭘﺴﭙﯚڕاﻧﯽ ﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری‬ ‫ڕوون ﻧﻪﺑﯚﺗﻪوه ﺋﺎﯾﺎ ﭼﺎرهﻧﻮوﺳﯽ‬ ‫ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ داراﯾﯽ ﭼﯚن دهﺑ‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ژﻣﺎرهﮐﺎﻧﯽ داھﺎﺗﻮودا ڕاﭘﯚرﺗ‪‬ﮏ دهﺧﻮ‪‬ﻨﯿﺘﻪوه‬

‫ﻟﻪدوا ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوهی ﮔﺮوﭘﯽ و‪‬ﺗﺎﻧﯽ‬ ‫‪ ٢٠‬ﻟﻪﺳﻪر ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺧﺎڵ و ﺑﻪﺧﺸﯿﻨﯽ‬ ‫ﺳــﻪرﻣــﺎﯾــﻪی زۆر ﺑــﻪ ﺳــﻨــﺪوﻗــﯽ‬

‫ﺑﺎﻧﻜﯽ ﻧــ‪‬ــﻮدهو‪‬ــﻪﺗــﯽ و ھــﺎوﻛــﺎری‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻪﻛﺎن ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻦ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ھ‪‬ﺸﺘﺎ‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺳﯚﻛﺎﻧﯽ ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫داراﯾـــﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﻟــﻪ ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﺪا و‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺎرهﺳﺎﺗ‪‬ﻜﯽ ﮔــﻪورهی ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ‬

‫ھﻪزار ﻣﺎﻧﮕﺎ ﻟﻪ ھﻪوﻟ‪‬ﺮ‬ ‫ﺑﻪﺧ‪‬ﻮدهﻛﺮ‪‬ﻦ‬

‫ﻧــﺎردﻧــﯽ ﻧـﻪوﺗـﯽ ﻛـﻪرﻛـﻮك ﺑـﯚ ﺗـﻮرﻛـﯿـﺎ دهﺳـﺘـﯿـﭙـ‪‬ـﻜـﺮدهوه‬

‫ﻧــﺮﺧــﯽ ﻧــﻪوﺗــﯽ ﺧـــﺎو داﺑــﻪزی‬

‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ھ‪‬ﻤﻦ ﻣﺎﻣﻪﻧﺪ‬

‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺑﻪ ﺑ‪‬ی ‪ ٥٢‬ﻣﻠﯿﯚن دۆﻻر ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﻣﯿﺴﺮی ﭘ‪‬ۆژهی ﺑﻪﺧ‪‬ﻮﻛﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎ‬ ‫ﻟﻪ ﺷﺎری ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪ ‬دهﻛﺎت‪.‬‬ ‫ڕهﻣــــﻪزان ﻣﺤﻪﻣﻪد ﺑــﻪڕ‪‬ــﻮهﺑــﻪری‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎژهڵ ﻟﻪ وهزارهﺗﯽ ﻛﺸﺘﻮﻛﺎڵ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ دهﻧﮕﻮﺑﺎس و ڕۆژﻧﺎﻣﻪی‬ ‫ﺋﺎﺳﯚی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ؛ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﻧﻮری‬ ‫ﻣﯿﺴﺮی ﺑﻪھﺎوﻛﺎری ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی زۆزﻛﯽ‬ ‫ﺧﯚﻣﺎ‪‬ﯽ ‪ ٣‬ﭘــ‪‬ۆژهی ﺑﻪﺧ‪‬ﻮﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﺎ و ﭘ‪‬ۆژهﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎﻟﯿﻚ ﻟﻪ ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪ ‬دهﻛﺎت و‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪم ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﻪش ‪ ١١٥٠‬دۆﻧﻢ زهوی‬ ‫ﺗﻪرﺧﺎﻧﻜﺮاوه و ﭘﺮۆژهﻛﻪ ﺑﻪﺧ‪‬ﻮﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫‪ ٤‬ھﻪزار ﻣﺎﻧﮕﺎ ﻟﻪﺧﯚدهﮔﺮ‪‬ﺖ‪ .‬ﻧﺎوﺑﺮاو‬ ‫وﺗﯿﺸﯽ‪» :‬ﻟـــﻪدوای ﺗــﻪواوﺑــﻮوﻧــﯽ‬ ‫ﺋــﻪم ﭘــ‪‬ۆژهﯾــﻪ ﭼﯿﺘﺮ ھـــــﻪر‪‬ﻤﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮهﻣﻪﻧﯽ ﻟــﻪدهرهوه‬ ‫ﻧﺎھ‪‬ﻨ‪‬ﺖ و ﺑﻪرھﻪﻣﯽ ﺷﯿﺮهﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚی داﺑﯿﻦ دهﻛﺎت«‪.‬‬

‫ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪﻛﯽ ﺗﻮرﻛﯽ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻧﺎردﻧﯽ‬ ‫ﻧﻪوت ﺑﯚ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻟﻪ ڕ‪‬ﮕﻪی ھ‪‬ﯽ ﻛﻪرﻛﻮك‪-‬‬ ‫ﺟﯿﮫﺎن دهﺳﺘﯽ ﭘ‪‬ﻜﺮدووهﺗﻪوه‪.‬‬ ‫ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪك ﻟﻪ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺑﻮﺗﺎﺷﯽ‬ ‫ﻧﻪوﺗﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑﻪﺋﺎژاﻧﺴﯽ ھﻪوا‪‬ﯽ ڕۆﯾﺘﻪرزی‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ؛ »ﺷﻪوی دووﺷﻪﻣﻤﻪ ﻟﻪ ڕ‪‬ﮕﻪی‬ ‫ھ‪‬ﯽ ﻛﻪرﻛﻮﻛﻪوه ﻧﺎردﻧﻪ دهرهوهی ﻧﻪوت‬

‫ﺑﯚ ﺑــﻪﻧــﺪهری ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯽ دهﺳﺘﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﺮدهوه«‪ .‬ﺟ‪‬ﯽ ﺋﺎﻣﺎژهﯾﻪ ﻧﺎردﻧﻪ دهرهوهی‬ ‫ﻧﻪوت ﻟﻪو ھ‪‬ﻪوه ﺑﻪھﯚی درزﻛﻪوﺗﻨﻪ ﻧ‪‬ﻮ‬ ‫ھ‪‬ﻪﻛﻪ ﻟﻪدﯾﻮی ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ڕاوهﺳﺘﺎﺑﻮو‪ ..‬ﻣﺎوه‬ ‫ﻣﺎوه ھ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧﻪوت ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺗﯿﺮۆرﯾﺴﺘﺎن‬ ‫و ﭼﻪﻛﺪاراﻧﯽ ﻗﺎﻋﯿﺪهوه دهﻛﺮ‪‬ﺘﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ ﺑﯚ‬ ‫زهرهرﮔﻪﯾﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺋﺎﺑﻮوری ﻋﯿﺮاق‪.‬‬ ‫ھــﺎوﻛــﺎت دواﺑـــــﻪدوای ﺋــﻪو زﻧﺠﯿﺮه‬ ‫ﺑﻪرزﺑﻮوﻧﻪوه ﯾﻪك ﻟﻪ دوای ﯾﻪﻛﺎﻧﻪی ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪ‬

‫ڕۆژی ڕاﺑﺮدوودا ﻧﺮﺧﯽ ﻧﻪوت ﻟﻪ ﺑﺎزاڕهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا ﺗﯚﻣﺎری ﻛﺮد‪ ،‬ﻧﺮﺧﯽ ﯾﻪك ﺑﻪرﻣﯿﻞ‬ ‫ﻧﻪوﺗﯽ ﺧﺎو ﺑﻪ ڕ‪‬ﮋهی ‪ ٪٤‬داﺷﻜﺎ و ﺑﻪ ‪٥١‬‬ ‫دۆﻻر ﻣﺎﻣﻪ‪‬ﻪی ﭘ‪‬ﻮهﻛﺮا‪ .‬ﺑﻪرزﺑﻮوﻧﻪوهی‬ ‫ﺑﻪھﺎی دۆﻻر ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺑﻪ ﯾﯚرۆ و ﯾﻪﻧﯽ ژاﭘﯚﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪﻻﯾﻪك و ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮ ﺑﻪھﯚی ﭘ‪‬ﺪاﭼﻮوﻧﻪوه‬ ‫و ﺧﯚڕ‪‬ﻜﺨﺴﺘﻨﻪوهﻛﺎﻧﯽ وهزارهﺗﯽ ﺑﻪرﮔﺮی‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪی ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺪا و داﺷﻜﺎﻧﯽ ﻧﺮﺧﯽ‬ ‫ﭘﺸﻚ ﻟﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ‪ ،‬ﻧﺮﺧﯽ ﯾﻪك ﺑﻪرﻣﯿﻞ‬

‫ﻧﻪوﺗﯽ ﺧﺎوی ﺳﻮوﻛﯽ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻪ ﺑﯚرﺳﻪی‬ ‫ﻧﯿﻮﯾﯚرك ‪ ٢‬دۆﻻر داﺷﻜﺎ و ﮔﻪﯾﺸﺘﻪ ‪٥١‬‬ ‫دۆﻻر و ‪ ١٢‬ﺳﻪﻧﺖ‪ ،‬ھﺎوﻛﺎت ﺟﯚری ﺑﺮﻧﺘﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮاﻧﻪﯾﯽ ﺋﻪوروﭘﺎش داﺷﻜﺎ و ﺑﻪ ‪ ٥١‬دۆﻻر و‬ ‫‪ ٣٠‬ﺳﻪﻧﺖ ﻓﺮۆﺷﺮا‪ .‬داﺷﻜﺎﻧﯽ ﻧﺮﺧﯽ ﻧﻪوﺗﯽ‬ ‫ﺧﺎو ﻟﻪ ﺑﺎزاڕهﻛﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎن ھﺎوﻛﺎﺗﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﭘﻼﻧ‪‬ﻜﯽ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ژاﭘﯚن ﺑﯚ ﭘﻪﯾ‪‬هوﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﭘﻼﻧ‪‬ﻜﯽ ھﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﻧﻮێ ﺑﻪ ﺑﻪھﺎی‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯿﺎر دۆﻻر‪.‬‬

‫)‪ (١٢‬ﭘـ‪‬ۆژهی ﻛـﺎرهﺑـﺎ ﻟـﻪ ﭼـﻪﻣـﭽـﻪﻣـﺎڵ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟـ‪ ‬دهﻛـﺮ‪‬ـﻦ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺑﻪﺑ‪‬ی ‪ ٩‬ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ‪ ١٢‬ﭘــ‪‬ۆژهی ﻛﺎرهﺑﺎ‬ ‫ﻟﻪ ﺳﻨﻮوری ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻛﺎرهﺑﺎی ﭼﻪﻣﭽﻪﻣﺎڵ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪ ‬دهﻛﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ڕاﮔﻪﯾﻪﻧﺮاو‪‬ﻜﯽ وهزارهﺗـــﯽ‬

‫ﻛﺎرهﺑﺎی ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ﻛﻪ و‪‬ﻨﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﮔﻪﯾﺸﺘﯚﺗﻪ ﺋﺎﺳﯚ ﻟــﻪ ﺑــﻮدﺟــﻪی ﺳﺎ‪‬ﯽ‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬ھﻪر ‪ ١٢‬ﭘﺮۆژهﻛﻪ ﺧﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﺑﻮاری‬ ‫ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﻪوه‪ ،‬ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎش ‪ ٤‬ﻟﻪو ﭘﺮۆژاﻧﻪ‬ ‫‪٪١٠٠‬ی ﻛﺎرهﻛﺎﻧﯿﺎن ﺗــﻪواوﺑــﻮوه‪ .‬ھﻪر ﻟﻪ‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﻪﻧﺮاوهﻛﻪدا ﻟﻪ زاری ﺋﻪرده‪‬ن ﻣﺤﻪﻣﻪد‬

‫ﺳﻪﻋﯿﺪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ ﻛﺎرهﺑﺎی‬ ‫ﭼﻪﻣﭽﻪﻣﺎڵ ﺑــ‪‬وﻛــﺮاوهﺗــﻪوه ‪ ٥‬ﭘــﺮۆژهی‬ ‫دﯾﻜﻪش ﻟﻪ ﺑــﻮاری ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﺪان ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﻪ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﯚ ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪی‬ ‫ﻛــﺎرهﺑــﺎی ﺷــﯚڕش و ﻧــﯚژهﻧــﻜــﺮدرﻧــﻪوهی‬ ‫ﭼــﻪﻧــﺪان ﻓــﯿــﺪهری ﻛـــﺎرهﺑـــﺎ‪ .‬ھــﺎوﻛــﺎت‬

‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪرهﻛﻪی داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ ﻛﺎرهﺑﺎی‬ ‫ﭼﻪﻣﭽﻪﻣﺎڵ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪووه‪ ٣ ،‬ﭘﺮۆژهی دﯾﻜﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺳﻨﻮورهﻛﻪدا ﻟﻪ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺗﻪﻧﺪهرﯾﻨﺪاﯾﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﻟﻪ ﻧﯚژهﻧﻜﺮدﻧﻪوهی ﭼﻪﻧﺪ ﺗﯚڕ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻛﺎرهﺑﺎدا دهﺑﯿﻨﻨﻪوه ﺟﮕﻪ ﻟﻪ داﻧﺎﻧﯽ ﺗﯚڕی‬ ‫ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑﯚ ‪ ٢٤‬ﮔﻮﻧﺪی ﺳﻪﻧﮕﺎو‪.‬‬

‫ﭘــﯚﺳــﺘــﻪ و ﮔـﻪﯾـﺎﻧـﺪﻧـﯽ ﻛـﯚﯾـﻪ )‪ (٢٧٥‬ﻣـﻠـﯿـﯚن دﯾـﻨـﺎر ﻗــﻪرزی ھــﻪﯾــﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ‪ -‬ھﻪ‪‬ﻤﻪت ﺋﻪﺣﻤﻪد‬

‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﭘﯚﺳﺘﻪ و ﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﻛﯚﯾﻪ ﺑــ‪‬ی )‪ (٢٧٥‬ﻣﻠﯿﯚن دﯾﻨﺎر‬ ‫ﻗﻪرزی ﺑﻪﺷﺪارﺑﻮواﻧﯽ ھﻪﯾﻪ و ﺑﻪو‬

‫ھﯚﯾﻪﺷﻪوه ژﻣﺎرهﯾﻪك ھ‪ ‬دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﻪﻣﺒﺎرهﯾﻪوه ﺋﻪﻧﻮهر ﺣﻪﻣﻪ ﺋﻪﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﭘﯚﺳﺘﻪ و ﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻛﯚﯾﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺋﺎﺳﯚی ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪﺷﺪارﺑﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﺗﯿﻪﻛﻪﻣﺎن ﺑ‪‬ی )‪ (٢٧٥‬ﻣﻠﯿﯚن‬

‫دﯾﻨﺎر ﻗـــﻪرزدارن و دوای ﺋــﻪوهی ﻛﻪ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺟﺎر ﺋﺎﮔﺎدارﻣﺎن ﻛﺮدووﻧﻪﺗﻪوه‬ ‫زۆرﯾــــﺎن ﻧــﻪھــﺎﺗــﻮون ﺑــﯚ داﻧــــﻪوهی‬ ‫ﻗﻪرزهﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﯚﯾﻪ ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ )‪(١٥٠٠‬‬ ‫ھ‪‬ﻤﺎن ﺑ‪‬ﯾﻮه ﻛﻪ ژﻣﺎرهﯾﻪك ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪ‬

‫و داﺋﯿﺮهی ﺣﺰﺑﯽ و ﺣﻜﻮﻣﯿﺸﯽ ﺗ‪‬ﺪاﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﭘﯚﺳﺘﻪ و ﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﻛــﯚﯾــﻪ وﺗــﯿــﺸــﯽ‪ :‬ﺑــﯚ ﯾــﻪﻛــﻪم ﺟــﺎر ﻟﻪ‬ ‫ﺳﻨﻮوری ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯿﻤﺎن ﭘﯚﺳﺖ ﺑﯚ‬ ‫ڕهواﻧﻪﻛﺮدﻧﯽ ﻛﺎ‪ ‬و ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬

‫ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎن ﺑﯚ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯿﺎن‬ ‫ﺑــﻪﺷــ‪‬ــﻮهﯾــﻪﻛــﯽ زهﻣـــﺎﻧـــﻪﺗـــﺪار‬ ‫دهﮔﻪﯾﻪﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎرهﻛﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻢ و‬ ‫دهرهوهی ھﻪر‪‬ﻢ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎو‬ ‫و ﻛﻪﻣﺘﺮ ﻟﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﭘﯚﺳﺘﯽ ﺋﻪھﻠﯽ‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪردهوام‬ ‫ﮔﻪﺷﻪﻛﺮدن و ﻓﺮاواﻧﺒﻮوﻧ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺑﺎش و زۆر د‪‬ﺨﯚﺷﻜﻪر ﻟﻪ ﺑﻮاری‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎزاڕهﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫دهﺑﯿﻨﺮ‪‬ﺖ ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ھﻪﻣﻮو‬ ‫ﺋﻪﻣﺎﻧﻪش ﻛــﺎرﯾــﮕــﻪری ﺧﯚﯾﺎن‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪﺳﻪر ھ‪‬ﻨﺎﻧﻪدی ﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫و داواﻛﺎری و ﭘ‪‬ﻛﺮدﻧﻪوهی ﺣﻪزی‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎن ﺑﻪﺗ‪‬ﭽﻮوﻧ‪‬ﻜﯽ ﻛﻪﻣﺘﺮ و‬ ‫دهﺳﺘﻜﻪوﺗﻨﯽ ﺟﯚر‪‬ﻜﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮی‬ ‫ﭘ‪‬ﺪاوﯾﺴﺘﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‪ .‬ﺋﻪوهی ﺗﯿﻨﯽ‬ ‫ﺋﻪو ﮔﻪﺷﻪﮔﺮدﻧﻪی زﯾﺎدﻛﺮدووه‬ ‫ﺑــﺮﯾــﺘــﯿــﯿــﻪ ﻟـــﻪو ﺟــﻤــﻮﺟــﻮڵ و‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﺎﻧﻪی ﻛﻪ ﺑــﻪردهوام‬ ‫و ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﮔــﻪرﻣــﻮﮔــﻮڕ‬ ‫ﻟﻪﺑﻮاری ﺑﺎرزﮔﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی‬ ‫و ﺑﻮارهﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﮔﻪﺷﻪدان ﺑﻪ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری و‪‬ت ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان ھﻪر‪‬ﻢ و‬ ‫و‪‬ﺗﺎن دهﺑﯿﻨﺮ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﺧﯚﯾﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻣﯚرﻛﺮدﻧﯽ ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺖ و ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﯽ ﺟﯚراوﺟﯚر‬ ‫و ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﭘ‪‬ۆژهی ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ‬ ‫و ﻛﺮدﻧﻪوهی ﺑﺎزاڕ و زۆر ﺑﻮاری‬ ‫ﺗــﺮی ﮔﺮﻧﮕﺪا دهﺑﯿﻨﻨﻪوه‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ڕاﺳﺘﯽ ھﻪﻣﻮو ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﺟ‪‬ﮕﻪی‬ ‫د‪‬ﺨﯚﺷﯽ و ﺋــﻮﻣــ‪‬ــﺪن‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م‬ ‫دهﺑ‪‬ﺖ ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﯿﻪ ﺑﺰاﻧﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪﯾﻪك ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ھﻪر ﺑﻪﺗﻪﻧﮫﺎ ھﻪﺑ‪‬ﺖ و ﺷ‪‬ﻮازی‬ ‫ﺑــﻪڕ‪‬ــﻮهﭼــﻮوﻧــﯽ زاﻧــﺴــﺘــﯿــﺎﻧــﻪ‬ ‫ﻧﻪزاﻧﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺋــﻪوا ﺑﻪد‪‬ﻨﯿﺎﯾﯿﻪوه‬ ‫ﺋـــﻪو ﺳــﻪرﻣــﺎﯾــﻪﯾــﻪ ﺳــــﻮودی‬ ‫ﺗــﻪواوی ﻟ‪ ‬وهرﻧﺎﮔﯿﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ‬ ‫ھﺎوﺷﺎﻧﯽ ھﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی‬ ‫و ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘﺎﻧﻪی ﻛﻪ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ھــﻪردووﻻ ﻣﯚردهﻛﺮ‪‬ﻦ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‬ ‫ﻟــﻪﻣــﻪودوا داوا ﻟﻪ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ و‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﺑ‪‬ﻨﻪ‬ ‫ﻛﻮرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر و ﺧﻮﻟﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﯚ دوﻛﺎﻧﺪار و ﺑﺎرزﮔﺎن‬ ‫و دهرﭼﻮاﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺋﻪو ﺑﻮارهی‬ ‫زاﻧﻜﯚ و ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﺎﻛﺎن ﺑﻜﺮ‪‬ﺘﻪوه‬ ‫ﺑﻪوهی ﻛﻪ ﺑﺰاﻧﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪ و‪‬ﺗﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪوﺗﻮووﭘﺸﺘﺒﻪﺧﯚﺑﻪﺳﺘﻮوی‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا ﺑﺎزاڕ ﭼﯚﻧﻪ و ﺷ‪‬ﻮازی‬ ‫ڕ‪‬ﻜﺨﺴﺘﻨﯽ ﻟﻪﺳﻪر چ ﺑﻨﻪﻣﺎﯾﻪﻛﻪ‬ ‫و ﺷ‪‬ﻮه و ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪی ﻛﺎ‪‬ﻛﺎن‬ ‫ﭼﯚﻧﻦ و ﻟﻪ دوﻛﺎﻧﻪﻛﺎﻧﺪا ﭼﯚن‬ ‫دادهﻧﺮ‪‬ﻦ و ﭼﯚﻧﯿﺶ دهﭘﺎر‪‬ﺰر‪‬ﻦ‬ ‫و دهﻓــﺮۆﺷــﺮ‪‬ــﻦ‪ ،‬ﻛﺎﻣﺎﻧﻪن ﺋﻪو‬ ‫ھــﻪﻧــﮕــﺎواﻧــﻪی ﻛــﻪ ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻦ‬ ‫دهدهﻧــﻪ ﺋﻪو ﺑﻮاره و ﺑــﻪردهوام‬ ‫ﻛــ‪‬ﯾــﺎر ﺑـــﻪﻻی ﺧــﯚﯾــﺎﻧــﺪا ﻛ‪‬ﺶ‬ ‫دهﻛﻪن؟ چ ﺷﺘ‪‬ﻜﯽ ﻣﺘﻤﺎﻧﻪﭘ‪‬ﻜﺮاو‬ ‫ﺑﻪچ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪ و ﺑﻪ‪‬ﻨ‪‬ﻜﻪوه د‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﻧﺎو و‪‬ﺗﻪوه‪ ،‬ﻛﺎم ﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ‬ ‫زۆری ﻟﻪﺳﻪره ﺑﯚ ﺋﻪوهی ڕ‪‬ﮋهﻛﻪی‬ ‫ﺑــﺎش و زﯾﺎدﺑﻜﺮ‪‬ﺖ و ﻧﺮﺧﯽ‬ ‫ﺑﭙﺎر‪‬ﺰر‪‬ﺖ؟ ﺋــﻪوهی زﯾﺎﺗﺮﯾﺶ‬ ‫ﺋﻪو وﺗﺎﻧﻪی ﻣﻦ ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺖ دهﻛﻪن‬ ‫ﭘﻪﺳﻪﻧﺪﻛﺮدن و ﻛﺎرﭘ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ھﻪردوو ﭘ‪‬ۆژهﯾﺎﺳﺎﻛﻪی وهزارهﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ھﻪر‪‬ﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ۆژهﯾﺎﺳﺎی ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺑﻪﻛﺎرﺑﻪر‬ ‫و ﻗﯚرﺧﻜﺎر ﺑــﻪوهی ﻛﻪ ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻪت ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺘﯽ ھﺎو‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﺑﻜﺎت ﻟﻪ ڕهﺗﻜﺮدﻧﻪوهی ﺋﻪو‬ ‫ﻛﺎ‪‬ﯾﻪی ﻛﻪ ﻛ‪‬ﯾﻮﯾﻪﺗﯽ و ﺑﺎش‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ ﺑﻮاری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻪوره و‬ ‫ﻓــﺮاوان ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی ﺷﺎرهزاﯾﯽ‬ ‫و ﺑ‪‬وﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﯚ زۆرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻛــﻪﺳــﺎﻧــﯽ ﺑـــﺎزرﮔـــﺎن ﺧــﯚش‬ ‫ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ و ﻣﯚ‪‬ﻪﺗﯿﺎن ﺑﺪر‪‬ﺘ‪‬‬ ‫ﺋــﻪوا ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن دهﮔﻪﯾﻨﻪ ﺋﻪو‬ ‫ﻗﯚﻧﺎﻏﻪی ﻛﻪ ﺋﯿﺪی ﺑﻪرهو ﺑﺎزاڕ‬ ‫و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﯿﻪﻛﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ۆﯾﻦ‬ ‫ﻛــﻪ ﺳــﻪرهﻧــﺠــﺎم ﺑــﻮژاﻧــﻪوهی‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری و داراﯾﯽ ھﺎو‪‬ﺗﯽ و‬ ‫ﻣﯿﻠﻠﻪﺗﯿﺸﯽ ﻟ‪ ‬دهﻛﻪو‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ھﻪ‪‬ﻤﻪت ﺋﻪﺣﻤﻪد‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﺳﻪدام ﺣﺴ‪‬ﻦ ﺧﯚی ﭼﺎود‪‬ﺮی ﭘﺮۆﺳﻪی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﯽ دهﻛﺮد‬ ‫ﺷــﯿــﻜــﺮدﻧــﻪوهی ھــﻪﻧــﮕــﺎوهﻛــﺎﻧــﯽ ﭘــﺮۆﺳــﻪی‬ ‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن‪ ،‬دهھ‪‬ﻨ‪ ‬دهﯾــﺎن ﻛﺘ‪‬ﺐ و‬ ‫ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوهی ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ھﻪر ﻟﻪو ﻋﻪرهﺑﻪی‬ ‫وهﻛــﻮ ﺋﺎﻣﺮازی داﮔﯿﺮﻛﺎری ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮاوه‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻪرﺟﻪم داﻣﻮدهزﮔﺎ ﺣﺰﺑﯽ و دهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎن‪،‬‬ ‫ﺗﺎ دهﮔﺎﺗﻪ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳــﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎر ﺗﯿﺎﯾﺪا‬ ‫ﺑﻪﺷﺪارﺑﻮوﻧﻪ و ھﻪرﯾﻪﻛ‪ ‬ﺑﻪﺟﯚر‪‬ﻚ و‬ ‫ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘ‪‬ﻜﺪا ڕۆ‪‬ﻜﯽ ﭘ‪ ‬ﺳﭙ‪‬ﺮدراوه ﺑﯚ‬ ‫ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدن و ﺧ‪‬ﺮا و ﻛﺎراﻛﺮدﻧﯽ ﭘﺮۆﺳﻪﻛﻪ و‬ ‫ﺗﺎ ﭼﺎود‪‬ﺮﯾﻜﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺷﺎن‬ ‫زاﻣﻨﻜﺮدﻧﯽ ﺋﻪﻣﻨﯿﻪﺗﯽ ژﯾﺎن و ﺑﮋ‪‬ﻮی ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪ‬ ‫ھﺎوردهﻛﺎن‪ ،‬ھﻪﻣﻮو ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻟﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی‬ ‫ﻧﻪﺧﺸﻪﯾﻪﻛﯽ ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺎﻧﻪدا ﭘﻪﯾ‪‬هو ﻛﺮاوه‪،‬‬ ‫ڕهﻧﮕﻪ دهزﮔﺎﯾﻪك ﯾﺎن ﻟﯿﮋﻧﻪﯾﻪك ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻛﺎری‬ ‫دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻪی ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮوﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﯚ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﻪﻛﻪ‪ ..‬ﺧﻪ‪‬ﻜﺎﻧ‪‬ﻚ ﻛﺎرﯾﺎن‬ ‫دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻪﺳﺎﻧﯽ ڕاﮔﻮ‪‬ﺰراو ﺑﻮوه‬ ‫ﺋﻪواﻧﻪی ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮوه دهرﺑﻜﺮ‪‬ﻦ‪ .‬ﺧﻪ‪‬ﻜﺎﻧ‪‬ﻚ‬ ‫ﻛﺎری ﺗﻮ‪‬ﮋﯾﻨﻪوه ﺑﻮوه ﻟﻪﺳﻪرﺋﻪوهی چ ﺟﯚره‬ ‫ﻛﻪﺳ‪‬ﻚ ﺑﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺖ ﺑﯚ ﺋﻪو ﻧﺎوﭼﻪﯾﻪ و دهﯾﺎن و‬ ‫دهﯾﺎن ﻟﯿﮋﻧﻪی ﺗﺮ ھﻪﺑﻮون ﺑﯚ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدن و‬ ‫ﺳﻪرﺧﺴﺘﻨﯽ ﭘﺮۆﺳﻪﻛﻪ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑ‪ ‬ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ و‬ ‫ﻟﻪﺧﯚڕا ﻧﻪﺑﻮوه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﺷﯿﻌﻪﻣﻪزھﻪﺑﯽ‬ ‫ﺗﻮرﻛﻤﺎن ڕاﮔﻮ‪‬ﺰراوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻋﻪرهﺑﯽ ﺳﻮﻧﻨﻪ‬ ‫ﻣﻪزھﻪﺑﯿﺎن ھ‪‬ﻨﺎوهﺗﻪ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ و ھﻪر ﻟﻪ‬ ‫ﺗﻪﻧﯿﺸﺘﯽ ﺋﻪو ﮔﻮﻧﺪهدا ﻛﻪ ﮔﻮﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﻛﻮردی‬ ‫ﺳﻮﻧﻨﻪ ﻣﻪزھﻪﺑﯿﺎن ڕاﮔﻮاﺳﺘﻮوه ﭼﻮون ﻋﻪرهﺑﯽ‬ ‫ﺷﯿﻌﻪﯾﺎن ھ‪‬ﻨﺎوهﺗﻪ ﺟ‪‬ﯽ‪ ..‬ﺋﻪم ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ دراﺳﻪی ورد ﻛﺮاون و ھﻪو‪‬ﯿﺎن داوه‬ ‫زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎ‪‬ﯽ ﻧﺎﻛﯚﻛﯽ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪن ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ﺋﻪم )داﮔﯿﺮﻛﻪر و ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿﻪدا(‪ !.‬ﺋﻪﻣﺎﻧﻪی‬ ‫ﺳﻪرهوه ھﻪﻣﻮوﯾﺎن ﺑﻪدهرﻟﻪوهی ھﻪر ﻣﺮۆﭬ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ درﻛﯽ ﭘ‪‬ﺪهﻛﺎت ﻛﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﺋﻪرزی واﻗﯿﻌﺪا ﺑﻮوﻧﯽ ھﻪﯾﻪ‪ ،‬ﻟﻪﻧ‪‬ﻮ ﺋﻪو ﺑﻪ‪‬ﮕﻪ‬ ‫و دﯾﻜﯚﻣ‪‬ﻨﺘﺎﻧﻪﺷﺪا ﻛﻪ ﻟﻪ داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﺴﺪا ﺑﻪردهﺳﺖ ﻛﻪوﺗﻦ ھﻪﻣﻮوﯾﺎن دهﻟﯿﻠﯽ‬ ‫ﺋﻪو ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪ ﺷﯚﻓ‪‬ﻨﯿﯿﻪ ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﻛﻪن و زۆر‬ ‫ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ و ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﺪار دهردهﺧــﻪن‬ ‫ﻛﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش ﻣــﺮۆڤ ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘﯿﺎﻧﺪا ﺗﻮوﺷﯽ‬ ‫ﺳﻪرﺳﻮڕﻣﺎن دهﺑ‪..‬‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﻜﺮدﻧﯽ ﭘﺮۆﺳﻪی‬ ‫ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑ‪ ‬ھﯿﭻ دوو د‪‬ﯿﻪك دهﺗﻮاﻧﻢ ﺑ‪‬ﻢ ﻟﻪ‬ ‫ﺧﻮدی ﺳﻪدام ﺣﺴ‪‬ﻨﻪوه ﺗﺎ ھﻪﻣﻮو ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ ﺷﯚڕش )ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻗﯿﺎده ﺛــﻮرة( و ﺳﻪراﻧﯽ داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ‬

‫ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن دهرﻛﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑــﻪوهﻧــﺪهوه ﻧــﻪوهﺳــﺘــﺎون ﻛﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺎن داوه ﻛﻮرد ﻟﻪﺳﻪر ﻣﺎ‪‬ﻮﺣﺎ‪‬ﯽ ﺧﯚی‬ ‫و ﻟﻪ ﮔﻮﻧﺪی ﺧــﯚی و ﻟﻪﺳﻪر زهوﯾـــﻮزاری‬ ‫ﺧــﯚی دهرﻛــﺮ‪‬ــﺖ ﺑــ‪‬ﯾــﺎرﯾــﺎن داوه ﻋــﻪرهب‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺘﻪ ﺷﻮ‪‬ﻨﯿﺎن و ﺟﮕﻪ ﻟﻪو ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزاﺗﺎﻧﻪی‬ ‫دهو‪‬ﻪت ﭘ‪‬ﯽ ﺑﻪﺧﺸﯿﻮون ھﻪﻣﻮو ﻣﺎ‪‬ﻮﻣﻮ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺋﻪو ﻛﻮردهﺷﯿﺎن وهك ﺋﯿﻤﺘﯿﺎز ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ‬ ‫ﺑﻪﺧﺸﯿﻮه ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻪ ھﺎوردهﻛﻪ و ﺑﻪدهرﻟﻪوهی‬ ‫ﻛﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎری ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی ﻧﻔﻮس و ﻛﯚﺑﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚراﻛﯽ ﺑﯚ دراوه و وهزﯾﻔﻪی ﮔﻮاﺳﺘﺮاوهﺗﻪوه‬ ‫ﻛــﻪرﻛــﻮك و ﮔــﻪر ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪرﯾﺶ ﻧﻪﺑﻮوﺑﻦ‬ ‫ﺑــﻮاری داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯿﺎن ﺑﯚ ڕهﺧﺴﺎﻧﺪووه و‬ ‫ھﻪﻣﻮو ڕ‪‬ﻮﺷﻮ‪‬ﻦ و ﺋﺎﺳﺎﻧﻜﺎرﯾﯿﻪﻛﯿﺎن ﺑﯚ‬ ‫ﻛـــﺮدووه ﻟﻪﭘ‪‬ﻨﺎوی ﺋــﻪوهی ﻛﻪ ﺑ‪‬ﺖ و ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك و ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ دهوروﺑﻪری ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺟﮕﻪﻟﻪواﻧﻪی ﻧــﺎو ﺷﺎرﯾﺶ ﺋﻪواﻧﻪی‬ ‫)ﻣﻮﺟﻪﻣﻪﻋﺎﺗﯽ ﺳﻪﻛﻪﻧﯽ( ﻟﻪ دهوروﺑـــﻪری‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﻜﺮاون وهك ھﻪر ﻋﻪرهﺑ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺗــﺮی ھـــﺎورده ﺳــﻮودﯾــﺎن ﻟــﻪ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزاﺗﯽ‬ ‫ﻧﯿﺘﺸﻪﺟ‪‬ﺒﻮون وهرﮔﺮﺗﻮوه‪ ،‬ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪوهﺷﺪا‬ ‫ﻛﻪﻟﻮﭘﻪﻟﯽ ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯽ و ﺗﺮاﻛﺘﯚر و دهڕاﺳﻪ و‬ ‫ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﺳﺎ‪‬ﻧﻪ ﮔﻪﻧﻤﯽ ﺗﯚوﻛﺮدن و دهرﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ و ﻛﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﻪرﭼﯽ ﭘ‪‬ﺪاوﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯽ ھﻪﯾﻪ دراوه ﭘ‪‬ﯽ و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت‬ ‫زهوﯾﻮزاری ﻛﻮردﯾﺸﯿﺎن چ ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهی )ﻋﻘﺪی‬ ‫زراﻋﯽ( ﯾﺎﺧﻮد ﺑﻪﺗﺎﭘﯚوه ﻛﺮدووه ﺑﻪﻧﺎوﯾﯿﻪوه‪..‬‬ ‫ﺑﻪم ھﻪﻣﻮو ﺑﻪﺧﺸﺶ و ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزه زۆرهی‬ ‫ﻛﻪ وهك ھﺎﻧﺪان دراوه ﺑﻪو ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫ﺑ‪‬ﻨﻪ ﺋﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪی ﻛﻪ ھ‪‬ﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﯽ ﺑﯚ‬ ‫ﻛ‪‬ﺸﺮاوه‪ ،‬ﻛﻪ ﻟﻪ ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮوی ﺧﯚﯾﺎن‬ ‫ﺧﺎوهﻧﯽ ھﯿﭻ ﻧﻪﺑﻮون ﻧﻪ وهزﯾﻔﻪ و ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮو‬ ‫ﻧﻪ زهوی و ﻧﻪھﯿﭻ ﺷﺘ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ‪ ،‬ﻟﻪﻛﺎﺗ‪‬ﻜﺪا ﺗﻪﻧﮫﺎ‬ ‫ڕازﯾﺒﻮوﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهﯾﺎن ﻟﻪﻧﺎوهڕاﺳﺖ و‬ ‫ﺧﻮارووی ﻋﯿﺮاﻗﻪوه ﺑﯚ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻛﺮدووﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﺧﺎوهﻧﯽ ﺋﻪو ھﻪﻣﻮو ﺳــﻪروهت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻛﻪ ھــﻪزاران ﻋﻪرهﺑﯿﺶ ﺑﯚ ﺧﯚی ﻟﻪ ﺷﺎر و‬ ‫ﮔﻮﻧﺪهﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎوهڕاﺳﺖ و ﺧــﻮارووی ﻋﯿﺮاق‬ ‫داوای ﺋــﻪوهی ﻛــﺮدووه ﺑﮫ‪‬ﻨﺮ‪‬ﺘﻪ ﻛﻪرﻛﻮك‪،‬‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪو ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزاﺗﺎﻧﻪ ﺑﮕﺎت‪ ،‬ﻛﻪ ژﯾﺎﻧﯽ ‪٪١٠٠‬‬ ‫ﮔﯚڕﯾﻮه ﻟﻪﺧﺮاﭘﻪوه ﺑــﻪرهو ﺑﺎﺷﯽ‪ ..‬ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﺋﻪوهﺷﺪا ھ‪‬ﺸﺘﺎ ﺳﻪراﻧﯽ ﺑﻪﻋﺲ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﻪﯾﺎن ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎوه ﺑﯚ ﭼﺎود‪‬ﺮﯾﯿﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻋﻪرهﺑﻪ ھﺎوردهﻛﺎن ﺗﺎ ﺑﺰاﻧﺮ‪‬ﺖ ﭼﻪﻧﺪ ﭘﻪﯾ‪‬هوی‬ ‫ﻣﻪرﺟﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﺲ ﺑﻮون ﻟﻪ ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی‬

‫ﺑﻪﻋﺲ و ﺣﻜﻮﻣﻪت‪ ،‬ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯽ و ﭼﺎود‪‬ﺮی‬ ‫وردی ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﻪﻛﻪﯾﺎن ﻛﺮدووه‪ ..‬دهﯾﺎن‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪ ھﻪن ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﯿﻪ دهردهﺧــﻪن‬ ‫ﻛﻪ ڕۆژاﻧﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﻧﻮوﺳﺮاو و ﻧﻮوﺳﺮاوﻛﺎری‬ ‫ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎن ھﺎﺗﻮﭼﯚی ﭘ‪ ‬ﻛﺮاوه‬

‫ﻛﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺎن ﺑﻪﭘﺮۆﺳﻪی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪوه ھﻪﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﺎ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧﯽ و ﺑﺮوﺳﻜﻪی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ‬ ‫ڕۆژاﻧﻪ ﻛﻪ ھﻪﻣﻮوﯾﺎن ﺑﯚ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدن ﻛﺎرﯾﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﺮاوه ﻛﻪ ﺋﻪﻣﻪ ﺑﻪدهرﻟﻪوهی ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺑ‪‬ﯾﺎر و‬ ‫ڕاﺳﭙﺎرده و ﯾﺎﺳﺎی ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺸﯿﺎن ﺑﯚ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ‬

‫ﻧﻔﻮﺳــــــــــــــــــﯿﺎن ﺑــﯚ ﻛــﻪرﻛــﻮك و‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﯿﺎن ﻟﻪو ﺷﺎرهدا‪..‬‬ ‫ﺋـــﻪوهی ﻟــﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪﺷﺪا ﺑــﻪرﭼــﺎو‬ ‫دهﻛــﻪو‪‬ــﺖ ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪﯾﻪﻛﻪ ﺑﯚ ﺋﻪو‬ ‫ﭼﺎود‪‬ﺮی ﻛﺮدﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﻟﯿﮋﻧﻪﻛﻪ ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘﯽ‬ ‫ﻛﻪﻣﭙﯽ ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮون و ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﻗــﻪزا و‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎدا ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪﺳﻪر ﻧــﻪدراوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﻛﯚﻣﺎر ﺋﻪو‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎره دراوه ﻛﻪ ﻧﻮوﺳﺮاو‪‬ﻜﯽ ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﻛﯚﻣﺎر‪ ..‬ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﺷﯚڕش ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎر )ﺗﻪھﺎ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬ ‫ڕهﻣﻪزان( دهﻗﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﻪی ﺋﯿﻤﺰا ﻛﺮدووه ﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪوﻛﺎت ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻛﺎروﺑﺎری ﺑﺎﻛﻮور‬ ‫ﺑﻮوه‪ ،‬ﻧﻮوﺳﺮاوهﻛﻪ ﻟﻪ ڕۆژی ‪١٩٩٧/٦/٢٩‬‬ ‫ﺑﻪژﻣﺎره )‪ (١٠٤٢/٢٠‬دهرﭼﻮوه و ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚ‬ ‫وهك ﺑ‪‬ﯾﺎر دهرﻛــﺮاوه و ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهی ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ و‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺋﺎڕاﺳﺘﻪ ﻛﺮاوه‪..‬‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﻪﻛﻪش ڕاﺳﺘﻪوﺧﯚ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﻟﯿﮋﻧﻪی‬ ‫ﻛﺎروﺑﺎری ﺑﺎﻛﻮورهوه ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪﺳﻪر دراوه و‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻮوه ﻟﻪ ﻗﺎﯾﻤﻘﺎﻣﯽ ﻣﻪرﻛﻪزی ﻛﻪرﻛﻮك‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﻛــﺮاوهﺗــﻪ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎری ﻟﯿﮋﻧﻪﻛﻪ و‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪری ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﻪﺗﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی ﺑﺎﻛﻮور و‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﻧﺎﺣﯿﻪﻛﺎﻧﯽ )دوﺑــﺰ و ﺋﺎ‪‬ﺘﻮن‬ ‫ﻛﯚﭘﺮی و ﺗﺎزه ﺧﻮرﻣﺎﺗﻮو( ھﻪروهھﺎ ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﺘﯽ‬ ‫ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﺮاوی ﻓﯿﺮﻗﻪ ﺣﺰﺑﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﻧﺎﺣﯿﺎﻧﻪ و‬ ‫ﺋﻪﻓﺴﻪری ﺋﻪﻣﻨﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪﻛﺎن و ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری‬ ‫ﺑــﻪﺷــﯽ زهوﯾـــــﻮزار ﻟــﻪ ﺑــﻪڕ‪‬ــﻮهﺑــﻪراﯾــﻪﺗــﯽ‬ ‫ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯽ ﻛﻪرﻛﻮك و ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﺮاوی ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ﺋــﻪو ﻧﺎﺣﯿﺎﻧﻪ‪ .‬ﻛــﻪ ﺋــﻪرﻛــﯽ ﺳــﻪرهﻛــﯽ ﺋﻪم‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﻪﯾﻪ ﻟﻪدوو ﺧﺎ‪‬ﺪا دﯾﺎرﯾﻜﺮاوه‪ ،‬ﯾﻪﻛﻪﻣﯿﺎن‬ ‫ﭘ‪‬ﺪاﭼﻮوﻧﻪوه ﺑﻪﻧﯿﺘﺸﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﻋﻪﺷﺎﯾﻪره‬ ‫ﻋﻪرهﺑﻪﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ )ﻛﻪرﻛﻮك‪ -‬ﺋﺎ‪‬ﺘﻮن‬ ‫ﻛﯚﭘﺮی‪ ،‬ﺷﻮان( و )ﻛﻪرﻛﻮك و دﺑﺰ ﺑﻪرهو‬ ‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ( و )ﻛــﻪرﻛــﻮك‪ -‬ﻟــﻪﯾــﻼن( ﺑــﻮوه ﺑﯚ‬ ‫زاﻧﯿﻨﯽ ژﻣﺎرهی داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ ھﻪر ﻋﻪﺷﯿﺮهﺗ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﻋﻪرهﺑﯽ ﻛﻪ ھ‪‬ﻨﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و زاﻧﯿﺎری‬ ‫دهرﺑﺎرهی ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﭼﻪﻧﺪ ﻣﻪرﺟﯽ‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﯿﺎن ﭘﻪﯾ‪‬هو ﻛــﺮدووه و ﻧﻔﻮس‬ ‫و ﻛﯚﺑﯚﻧﯽ ﺧﯚراﻛﯿﺎن ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه ﺑﯚ ﺋﻪو‬ ‫ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪ و زاﻧﯿــــــــــــــــﺎری دهرﺑــﺎرهی‬ ‫ﺋﻪوهی ﭼﻪﻧﺪ ﻟﻪو زهوﯾﺎﻧﻪﯾﺎن ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎوه ﻛﻪ‬ ‫ﺑﯚﯾﺎن دﯾﺎرﯾﻜﺮاوه‪.‬‬ ‫ھــﻪروهھــﺎ ﺋﻪرﻛ‪‬ﻜﯽ ﺗــﺮی ﻟﯿﮋﻧﻪﻛﻪ‬ ‫دهرﺑــ‪‬ﯾــﻨــﯽ ڕاوﺳــﻪرﻧــﺠــﯽ ﺧــﯚﯾــﺎن ﺑــﻮوه ﺑﯚ‬ ‫ﺳﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮی ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺰهم ﻛــﺮاون‬

‫ﺑــﻪڕاﭘــﯚرت ﻟﻪو ﺑــﺎرهﯾــﻪوه ﺳﻪرﻧﺠﯽ ﺧﯚﯾﺎن‬ ‫ﺑــﺪهن ﺑﻪ )ﺗﻪھﺎ ﯾﺎﺳﯿﻦ ڕهﻣــﻪزان( ﺋﻪوﯾﺶ‬ ‫ﻟﻪﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﺋﻪو ﻧﻪﺧﺸﻪ و ڕ‪‬ﻨﻤﺎﯾﯿﺎﻧﻪی‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺘﺮ دهرﭼﻮوه ﻟﻪﺑﺎرهی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﻪوه‪..‬‬ ‫ﺋﻪوهی ﻟﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪدا ﺑﻪرﭼﺎو دهﻛﻪو‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺑــﻪدهرﻟــﻪوهی ﻛﻪ داﻧﻨﺎﻧﻪ ﺑــﻪوهی ﻋﻪرهﺑﯽ‬ ‫ھﺎوردهﯾﺎن ھ‪‬ﻨﺎوهﺗﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ دوﺑﺰ و ﭘﺮدێ‬ ‫و ﻟﻪﯾﻼن ﻟﻪ دهوری ﻛﻪرﻛﻮك و زهوﯾــﻮزاری‬ ‫ﻛﻮردﯾﺎن داوهﺗ‪ .‬ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﻪش دهردهﺧﺎت‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﻛﯚﻣﺎر و‬ ‫دهزﮔﺎ ﺑﺎ‪‬ﻛﺎن ﮔﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﻪﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ‬ ‫داوه‪ ،‬ﺋﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪ دهﻟﯿﻠﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪو ﮔﺮﻧﮕﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﺪاﻧﻪ و ﻟﻪھﻪﻣﺎﻧﻜﺎﺗﺪا ﺋــﻪو ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪش‬ ‫دهﺧــﺎﺗــﻪڕوو ﻛﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻪ وردی ﭼﺎود‪‬ﺮی‬ ‫ھﻪﻧﮕﺎوهﻛﺎﻧﯽ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯿﺎن‬ ‫ﻛـــﺮدووه‪ ،‬ﭼﻪﻧﺪ ﻻﯾــﺎن ﻣﻪﺑﻪﺳﺖ ﺑــﻮوه ﻛﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ )ﻧﻔﻮس(هﻛﻪﯾﺎن ﺑﮕﻮ‪‬ﺰﻧﻪوه ﺑﯚ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﻪدر‪‬ﮋاﯾﯽ ﺣﻮﻛﻤﯽ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫ﻧﻪك ھﻪر ﺑﻪﺗﻪﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺋﻪوه ﺑﻮوه‪ ،‬ﻟﻪ‬ ‫ڕۆژﮔــﺎری دهﺳــﻪ‪‬ت و ﺣﻮﻛﻤﯽ ﺧﯚی و ﺑﯚ‬ ‫داھﺎﺗﻮو ڕ‪‬ــﮋهی ﻋــﻪرهب ﻟﻪﻧﺎوﭼﻪﻛﻪدا زﯾﺎد‬ ‫ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ھﻪو‪‬ﯽ داوه ﻣ‪‬ﮋووی ڕاﺑﺮدووی‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪش ﺑﺸ‪‬ﻮ‪‬ﻨﯽ و دهﺳﺘﻜﺎری ﺋﺎﻣﺎر‬ ‫و ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ڕاﺑــﺮدووﺷــﯽ ﻛــﺮدووه‪،‬‬ ‫ﻟﻪﭘ‪‬ﻨﺎوی ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻧــﺎوﭼــﻪﻛــﻪدا‪..‬‬ ‫ﻛﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ ﻟﻪ ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺋــﻪو ﺳــﻪدان ھــﻪزار‬ ‫ﻋــﻪرهﺑــﻪش ﺑﯚ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی‬ ‫ﻧﻔﻮﺳﯿﺎن و ﺑﻪﺧﺸﯿﻨﯽ ﺋﻤﯿﺘﯿﺎزات ﺑﯚﯾﺎن‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫ﺳﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮﺑﻮوﻧﯿﺎن و ﻣﺎﻧﻪوهﯾﺎن ﻟﻪﻧﺎوﭼﻪﻛﻪدا‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﯚ داﮔﯿﺮﻛﺎری ﺑﻮوه و ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﺋﺎﻣﺮازه‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋــﻪو داﮔﯿﺮﻛﺎرﯾﻪش )ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮدووه( ﻛﻪ ﺳﻪدان ھﻪزار ﺧ‪‬ﺰاﻧﯽ ﻋﻪرهب‬ ‫ﺑﻪﺋﺎﮔﺎی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻮوﺑﻦ ﯾﺎن ﻟﻪﺑ‪ ‬ﺋﺎﮔﺎﯾﯿﺪا‬ ‫ﺑ‪‬ﺖ ﻛــﺮاون ﺑﻪﺋﺎﻣﺮازی ﺋﻪو داﮔﯿﺮﻛﺎرﯾﯿﻪ و‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯿﻪﻛﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و داراﯾــﯽ و‬ ‫ﺳﻪرﺑﺎزﯾﺸﯽ ﺑﯚ دهﺳﺘﻪﺑﻪرﻛﺮدوون‪ ..‬ﻟﻪﻛﯚی‬ ‫ﺋﻪو ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺎوهڕۆﻛﻪﻛﺎﻧﯿﺎﻧﺪا ﺋﻪو‬ ‫ﺑ‪‬واﯾﻪت ﻻ دروﺳــﺖ دهﺑ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﻟﻪو ھﻪﻣﻮو‬ ‫ﻗﻪﯾﺮاﻧﻪی ﻋﯿﺮاﻗﺪا دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫زۆرﺗﺮﯾﻦ ﻛﺎت و زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﯚ‬ ‫ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی )ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ( ﺗﻪرﺧﺎﻧﻜﺮدووه و ﺋﻪﻣﻪش‬ ‫ﺋﻪو ڕاﺳﺘﯿﯿﻪ دهردهﺧﺎت ﻛﻪ ﻟﻪ )ﺋﻪوﻟﻪوﯾﻪﺗﯽ(‬ ‫ﻧﻪﺧﺸﻪی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪو ڕژ‪‬ﻤﻪ‬ ‫ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﻪ و دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاﻗﺪا )ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی‬ ‫ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ( ﻛﺮدﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪﭘﻠﻪی ﯾﻪﻛﻪم‬ ‫ھﺎﺗﻮوه و ﻟﻪﺳﻪرووی ھﻪﻣﻮو ﺷﺘ‪‬ﻜﻪوه ﻛﺎر‬ ‫ﺑﯚ ﺋﻪوه ﻛﺮاوه ﻛﻪ زﯾﺎﺗﺮ و زووﺗﺮ ﺋﻪو ﺷﺎر‬ ‫و ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪی دﯾﺎرﯾﻜﺮاون ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻜﺮ‪‬ﻦ و‬ ‫دواﺟــﺎر ﻛﺎر ﮔﻪﯾــــﺸﺘﯚﺗﻪ ﺑــﻪزۆر ﮔﯚڕﯾﻨﯽ‬ ‫ﻧﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺧﻪ‪‬ﻜﻪﻛﻪﺷﯽ‪.‬‬

‫ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺟﻮﺗﯿﺎری ﻋﻪرهب ﻟﻪ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮﻛﺪا‬ ‫ﭘــﺮۆﺳــﻪی ﺗــﻪﻋــﺮﯾــﺐ ﻟــﻪﮔــﻪڵ ﺋـــﻪوهی‬ ‫ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯿﻪﻛﯽ ﻓـــﺮاواﻧـــﯽ ﻧــﺎوﭼــﻪﻛــﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮﺗﺒﻮوهوه و ﻟﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎك و ﺷﺎر و ﺑﻨﻪﻣﺎ‪‬ﻪ و ﻧﻪﺗﻪوهدا ﺷﯚڕی‬ ‫ﻛﺮدﺑﻮوهوه ﺑﯚ ﻧﺎو دهرووﻧﯽ ﺋﯿﻨﺴﺎﻧﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪرﻛﻪوﺗﻮوی ﭘﺮۆﺳﻪی ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﻪﻛﻪ‪..‬‬ ‫ﻟﻪﺑﻪراﻣﺒﻪرﯾﺸﺪا ﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦ ھ‪‬ﺰﯾﺸﯽ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮدووه ﻟﻪم ﻋﻪﻣﻪﻟﯿﻪ ﺧﻪﺗﻪرﻧﺎﻛﻪدا‪.‬‬ ‫ﺗﻪﻧﮫﺎ ﻋﻪﻗ‪ ‬و ﺑﻮدﺟﻪ و دهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﻋﺲ ﺑﻪﺷﺪار ﻧﻪﺑﻮون ﻟﻪم ﭘﺮۆﺳﻪﯾﻪدا‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﺋﻪﻣﺎن ﻛﯚ‪‬ﻪﻛﻪی ﭘﺮۆﺳﻪﻛﻪ ﺑﻮون‬ ‫و ﺑﻪدهورﯾﺸﯿﺪا ﺑﻪرﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﻦ‬ ‫و ﺗﻮ‪‬ﮋ و ھ‪‬ﺰی ﺟــﻪﻣــﺎوهری ﻛــﺮدووه‬ ‫ﺑــﻪﺋــﺎﻣــﺮازی ﺑــﻪﻋــﻪرهﺑــﻜــﺮدن و وهك‬ ‫وهﺳﺎﺋﯿﻠﯽ داﮔﯿﺮﻛﺎری ﺑﻪﻛﺎرﯾﮫ‪‬ﻨﺎون‪،‬‬ ‫ھﻪر ﻟﻪ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﻋﻪرهﺑﻪوه ﺗﺎ ﺳﻪرﺑﺎز‬ ‫و ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ داﻣــﻮدهزﮔــﺎﻛــﺎﻧــﯽ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫و دهزﮔــﺎ ﺋﻪﻣﻨﯿﯿﻪﻛﺎن و ﻋﻪﺷﺎﯾﻪر و‬ ‫ﺟﻮﺗﯿﺎر و ﻛﺮ‪‬ـــــــــــــــــﻜﺎر و ھﻪﻣﻮو‬ ‫ﺷﻪرﯾﺤﻪ ﻛﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗــــــــــــــــــﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷﺪارﻛﺮدووه ﻟﻪ ﭘﺮۆﺳﻪﻛﻪدا‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻗﻪدهر ژﻣﺎرهی ﺋﻪو ﺳﻪرﺑﺎزاﻧﻪی‬ ‫ﺑﯚ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪ ﺑﻪرﻛﻪوﺗﻮوهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎوه زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪو ژﻣﺎرهﯾﻪ‬ ‫ﻋﻪﺷﺎﯾﻪری ﻣﻪڕدار و ﺟﻮﺗﯿﺎری ﻋﻪرهﺑﯽ‬ ‫وهك ﭘﺸﺘ‪‬ﻨﻪی )ﺋﻪﻣﻨﯽ( ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻗﻪدهر ژﻣﺎرهی ﻓﯿﺮﻗﻪ ﺳﻪرﺑﺎزﯾﯿﻪﻛﺎن‬ ‫)ﻣﻮﺟﻪﻣﻪﻋﯽ ﺳﻪﻛﻪﻧﯽ( ﻟﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪ‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮدووه‪ ..‬ﭘﺸﺘﻮ‪‬ﻨﻪﯾﻪﻛﯽ ﻣﺮۆﯾﯽ‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮدووه ﻟﻪ ﺟﻮﺗﯿﺎر و ﻋﻪﺷﺎﯾﻪری‬ ‫ﻋﻪرهب ﺑﻪدهرﻟﻪوهی ﺑﻪﻛﺎری ﺑﺮدوون ﺑﯚ‬ ‫داﮔﯿﺮﻛﺎری زهوﯾــﻮزاری ﺟﻮﺗﯿﺎری ﻛﻮرد‬ ‫و دهرﺑﻪدهرﻛﺮدﻧﯽ ﻛﻮردهﻛﺎن‪ ،‬ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﺋﻪوهی ﺋﻪو زهوی و زارهی ﻛﻮردی ﭘ‪‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺸﯿﻮون ﺗﺎ ﺑﻪدﯾﺎر زهوی و زارهﻛﺎﻧﻪوه‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻦ و داھﺎﺗﯿﺎن دهﺳﺘﻜﻪوێ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻗﻪدهر ﺋــﻪوه زﯾﺎﺗﺮ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫ﻟﻪوهداﺑﻮوه ﻛﻪ وهﺳﺎﺋﯿﻠﯽ داﮔﯿﺮﻛﺎرﯾﻦ‬ ‫و وهك ﭘﺸﺘﻮ‪‬ﻨﻪﯾﻪك ﺑﻪﻛﺎرﯾﺎن ﺑﮫ‪‬ﻨ‪‬‬ ‫و ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﻪﻛﻪﺷﯿﺎن ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ‪‬ﻜﯽ‬ ‫دوورﺗــــﺮ ﺑـــﻮوه ﺑــﯚ ﺷــ‪‬ــﻮاﻧــﺪﻧــﯽ ﺑــﺎری‬ ‫دﯾﻤﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺑﻪواﻗﯿﻌﯽ و ﻣ‪‬ﮋووﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ ﺑﯚ داھﺎﺗﻮوﯾﻪﻛﯽ دوور‪.‬‬

‫ﺑــﻪدهرﻟــﻪوهی ﻛﻪ ﻟﻪ واﻗﯿﻌﺪا ﺋﻪم‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪ ﭘ‪‬ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﯿﻪ ھﻪﺳﺘﯽ ﭘ‪ ‬دهﻛﺮا‬ ‫و ﺑﻪ ﺑﻪرﭼﺎوی دوﻧﯿﺎوه ﺋﻪو ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪی‬ ‫ﭘﻪﯾ‪‬هو دهﻛــﺮد و ﺷــﺎراوه ﻧﻪﺑﻮوه ﻻی‬ ‫ﻛﻪس‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﭘﺎش ڕووﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﺲ و‬ ‫ﻟﻪﺑﻪرﯾﻪك ھﻪ‪‬ﻮهﺷﺎﻧﻪوهی دهو‪‬ﻪﺗﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﺋــﻪو ﺑﻪ‪‬ﮕﻪ و دﯾﻜﯚﻣ‪‬ﻨﺘﺎﻧﻪی‬ ‫ﻛﻪوﺗﻨﻪ ﺑﻪردهﺳﺖ ھﻪزاران ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﯽ ﻟﻪو‬

‫ﺟﯚراﻧﻪﻣﺎن ﻧﯿﺸﺎن ﺋــﻪدات و ﺳﻪﻧﮓ و‬ ‫ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ﺳﻪراﻧﯽ ﺑﻪﻋﺲ ﻟﻪ ﮔﺮﻧﮕﯽ دان‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ دهﺧﺎﺗﻪڕوو‪ ..‬ﻛﻪ ﻟﻪ ﻣﯚ‪‬ﻪﺗﺪان‬ ‫ﺑﻪﻛﺮدﻧﻪوهی دووﻛﺎﻧﯽ ﻓ‪‬ﻧﯽ ﺳﻪﻣﻮﻧ‪‬ﻜﻪوه‬ ‫ﺗﺎ ﺋﺎﺳﺘﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﻛﯚﻣﺎر ﻟ‪‬ﯽ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎدارﻛﺮاوﻧﻪﺗﻪوه و ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﻪوهی ﺋﻪوهی‬ ‫ﺑﯚ ﻛﺮاوه ﭼﻪﻧﺪ ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﭘ‪‬ﺸﺨﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﭘــﺮۆﺳــﻪی ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﺪاﯾﻪ ﺋﻪوﻛﺎت‬

‫ﻣﯚ‪‬ﻪت دراوه‪ ..‬ﺋﻪﻣﻪ ﻟــﻪم ﺋﺎﺳﺘﻪوه‬ ‫ﺗﺎدهﮔﺎﺗﻪ ﺳﻪرﺟﻪم ﻛﺎروﺑﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﻚ‬ ‫و داﻣﻮدهزﮔﺎ دهو‪‬ﻪﺗﯿﯿﻪﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﺋﻪوهی ﻟﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪی ﺑﻪردهﺳﺘﺪا‬ ‫ﺧﺴﺘﻮوﻣﺎﻧﻪﺗﻪڕوو ﺑﻪﭼﻪﻧﺪ دﯾﻮ‪‬ﻜﺪا‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﺋــﻪو ڕاﺳﺘﯿﺎﻧﻪی ﺳــﻪرهوهﻣــﺎن‬ ‫ﺑﯚ دهﺳﻪﻟﻤ‪‬ﻨ‪ ‬ﻟﻪ ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻋــﻪرهب و‬ ‫ﭘ‪‬ﺒﻪﺧﺸﯿﻨﯽ زهوﯾﻮزاری ﺟﻮﺗﯿﺎری ﻛﻮرد‬ ‫و ﻟــﻪﺳــﻪرووی ﺋــﻪوهﺷــﻪوه ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮون و ﭘــﺎره و ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪی‬ ‫ﻛﺎر و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﭘ‪‬ﺸ‪‬ﻠﻜﺮدﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺮی ﺧﯚﺷﯿﺎن ﻟﻪﭘ‪‬ﻨﺎوی ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﺪا‪ .‬ﻛﻪ‬ ‫ﺟﮕﻪﻟﻪوهی زۆرﺗﺮﯾﻦ زهوﯾﻮزاری ﻛﻮردﯾﺎن‬ ‫ﺑﻪﺑ‪ ‬ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺑﻪﺧﺸﯿﻮوهﺗﻪ ﺟﻮﺗﯿﺎره‬ ‫ﻋﻪرهﺑﻪ ھﺎوردهﻛﻪ و ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی ﻛﻪﻟﻮﭘﻪﻟﯽ‬ ‫ﻛﺸﺘﻮﻛﺎ‪‬ﯽ و ﺋﺎﻣ‪‬ﺮ و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﺑﯿﺮی‬ ‫ﺋﯿﺮﺗﯿﻮازﯾﺸﯽ ﺑﯚ ﻛــﺮاوه و ﻟﻪﺳﻪرووی‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﺋﻪﻣــــــﺎﻧﻪﺷﻪوه )ﺑـــﺎﻧﻘﯽ‬ ‫ﻋﻪﻗﺎر(ی دراوهﺗ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﯾــﻪﻛــ‪ ‬ﻟــﻪ ﺧــﺎ‪‬ــﻪﻛــﺎﻧــﯽ ﺋــﻪم‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪدا ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮون ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮوﺑﻪره ﻛﺮاوهﺗﻪ ﻣﻪرج‬ ‫ﺑﯚ ﺗﻪﺋﻤﯿﻨﻜﺮدﻧﯽ ﭘﺎرهی ﻗﻪرزی ﻋﻪﻗﺎری‬ ‫زراﻋــﯽ ﺗﺎ ﺑﻪو ھﯚﯾﻪوه زﯾﺎﺗﺮ ﺟﻮﺗﯿﺎره‬ ‫ﻋﻪرهﺑﻪﻛﻪ ﺟ‪‬ﻨﺸﯿﻦ ﺑﻜﺎت ﺑﻪﺧﺎﻛﻪﻛﻪوه‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﺋﻪﻣﻪ ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﺑﻮوه ﻟﻪو ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﻪدر‪‬ﮋاﯾﯽ ﻣ‪‬ﮋووی ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﻟﻪﺳﻪرهﺗﺎی‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﻪوهﻟﻜﺎﻧﺪﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺮاﻗﯽ‬ ‫ﻋﻪرهﺑﯿﯿﻪوه ﺗﺎ ڕووﺧﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﺎرهﻛﻪی‬ ‫ﻛﺎری ﻟﻪﺳﻪر ﻛﺮاوه و ﺑﻪو ھﯚﯾﻪوه ﺳﻪدان‬ ‫ھــﻪزار ﺧ‪‬ﺰاﻧﯽ ﻋﻪرهﺑﯿﺎن ھ‪‬ﻨﺎوهﺗﻪ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﯿﺎن‬ ‫ﻛﺮدوون‪ .‬ﺋﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪ ﮔﻪرﭼﯽ ژﻣﺎرهی‬ ‫ﺋــﻪو ﺟــﻮﺗــﯿــﺎره ﻋــﻪرهﺑــﺎﻧــﻪی دﯾـــﺎری‬ ‫ﻧﻪﻛﺮدووه ﭼﻪﻧﺪ ﺧ‪‬ﺰاﻧﻦ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪوهی‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﻪ ﻟﻪ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻛﻪدا ﻛﻪ داﻧﯽ ﭘ‪‬ﺪاﻧﺎوه‬ ‫و ﻧﻪﯾﺘﻮاﻧﯿﻮوه ﻟ‪‬ﺮهﺷﺪا ﻧﻜﻮ‪‬ﯽ ﻟ‪ ‬ﺑﻜﺎت‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺒﻮوﻧﯽ ﻛﻪرﻛﻮﻛﻪ ﻛﻪ ﻟﻪم‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪدا ﺑﻪڕووﻧﯽ ﻧﻮوﺳﺮاوه ﺋﻪو ﺷﻮ‪‬ﻨﻪ‬ ‫ﻧﺰﯾﻜﺎﻧﻪی ﻧﺎوﭼﻪی ﺋﯚﺗﯚﻧﯚﻣﯽ ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی‬ ‫ﻛــﻪرﻛــﻮك و ھـــﻪردوو ﻗــﻪزای ﻣﻪﺧﻤﻮر‬ ‫و ﺷ‪‬ﺨﺎن‪ ..‬ﺋﻪﻣﻪ ﺳــﻪرﺑــﺎری ھﻪو‪‬ﯽ‬ ‫داﮔﯿﺮﻛﺎرﯾﺎﻧﻪی ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻋﻪرهب‬

‫ﺑﯚ ﺳ‪‬ﯾﻨﻪوهی ﺳﯿﻤﺎی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﯿﺒﻮوﻧﯽ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ و ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﯽ‪ ،‬ﺋﻪوهﺗﺎﻧ‪ ‬ﻟﻪم‬ ‫ﻧﻮوﺳﺮاوهﺷﺪا ھﻪر ﺑﻪ ﺑﻪﺷ‪‬ﻚ ﻟﻪﻧﺎوﭼﻪی‬ ‫)ﺋﯚﺗﯚﻧﯚﻣﯽ( دادهﻧ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ھﻪر ﻟﻪ ھﻪﻣﺎن ﻧﻮوﺳﺮاودا وﺷﻪی‬ ‫)ﺋﻪو ﺟﻮﺗﯿﺎره ﻋﻪرهﺑﺎﻧﻪی ﻛﻪ ھ‪‬ﻨﺮاون(‬ ‫وﺷــﻪی )ھ‪‬ﻨﺮاو( ﺑﻪﻛﺎرھﺎﺗﻮوه ﻛﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺋﻪرﺷﯿﻔﯽ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﻛﺎﻧﺪا ﮔﺮﻧﮕﻪ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫ﺧــﯚی دان ﺑــــﻪوهدا ﺋﻪﻧ‪‬ﺖ ﻛــﻪ ﺋﻪم‬ ‫ﺟﻮﺗﯿﺎراﻧﻪ ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺋﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪ ﻧﯿﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻪ‪‬ﻜﯽ ﺋﻪو‪‬ﺶ ﻧﻪﺑﻮون ھﯿﭻ ﻣﺎﻓ‪‬ﻜﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪﺳﻪرهوه ﻧﯿﯿﻪ ﺋﻪم داﻧﭙ‪‬ﺪاﻧﺎﻧﻪ دهﻟﯿﻠﯽ‬ ‫داﮔﯿﺮﻛﺎرﯾﻪﻛﻪﯾﻪ ﻛﻪ )ھ‪‬ﻨﺮاون(‪.‬‬ ‫ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﻧﺎوهڕۆﻛﯽ ﺋﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﻜﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮهﺧﺘﯽ )ﺳﻪدام( ھﻪﺑﻮوه ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺎﺑ‪ ‬ﭘﺎره ﺑﻪﻗﻪرز ﺑﺪر‪‬ﺖ ﺑﻪﺟﻮﺗﯿﺎرهﻛﺎن‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻟﻪ ﺑ‪‬ﮔﻪی )‪(١‬ی ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪﻛﻪدا‬ ‫ھﺎﺗﻮوه ﻛﻪ )ﺑــ‪‬ﯾــﺎری ﺳــﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎر‬ ‫ﺑﻪﺳﻪرﯾﺎﻧﺪا ﻣﻪﭼﻪﺳﭙ‪‬ﻨﻦ ﻛــﻪ ده‪‬ــ‪‬‬ ‫ﭘﺎره ﻣــﻪدهن ﺑﻪ ﻗــﻪرز( ﺋــﻪوهی ﻟ‪‬ﺮهدا‬ ‫ﻣﺎﯾﻪی ھﻪ‪‬ﻮهﺳﺘﻪﻛﺮدﻧﻪ و ﻋﻪﻗ‪‬ﯿﻪﺗﯽ‬ ‫ﺷﯚﭬ‪‬ﻨﯿﺎﻧﻪی ﺑــﻪﻋــﺲ دهﺧـــﺎﺗـــﻪڕوو‪،‬‬ ‫ﺟﻮرﺋﻪﺗﻜﺮدﻧﯽ ﺷﻜﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺳﻪرۆك‬ ‫ﻛﯚﻣﺎره ﻛﻪ ﻟﻪ ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﯿﺮاق‬ ‫و ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪﻋﺴﺪا ھﯿﭻ ﻛﻪس ﻣﺎﻓﯽ ﺋﻪوهی‬ ‫ﻧﻪﺑﻮوه ﻧﻪك ﺑﻪ ﺑﻪﺋﺎﮔﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﻟﻪﺑ‪‬‬ ‫ﺋﺎﮔﺎﯾﯿﺸﺪا ﻣﺎﻓﯽ ﺋﻪوهی ﻧﻪﺑﻮوه ﻛﺎر‪‬ﻚ‬ ‫ﺑﻜﺎت ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪی ﺑ‪‬ﯾﺎری )ﺳــﻪرۆك(‬ ‫ﺑﻮوﺑ‪‬ﺖ و ھـــﻪزاران ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﭘ‪‬ﺸ‪‬ﻠﻜﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎره ﺳﻪﯾﺮوﺳﻪﻣﻪرهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫)ﺳﻪدام( ﺋﯿﻌﺪام ﻛﺮاون‪ ..‬چ ﺟﺎی ﺋﻪوهی‬ ‫ﻛﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﻜﯽ ﺳﻪرۆك ھﻪﺑ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﻣﻪﻧﻌﯽ‬ ‫ﺑﻜﺎت ﭘﺎرهی ﻗﻪرز ﺑﻪﺟﻮﺗﯿﺎر ﻧﻪدر‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺟﻮرﺋﻪﺗﯽ ﺋﻪوه ﻛﺮاﺑ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﺋﻪو‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎره ﭘ‪‬ﺸ‪‬ﻞ ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪ ..‬ﺋﻪم ﺣﺎ‪‬ﻪﺗﻪ‬ ‫دهﻟﯿﻠﻪ ﻟﻪﺳﻪرﺋﻪوهی ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﻪﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪوهﻧﺪه ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ‪‬ﻜﯽ ﭘﯿﺮۆزﺑﻮوه ﺑﻪﻻی‬ ‫ﺳﻪراﻧﯽ ﺑﻪﻋﺴﻪوه و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋ‪‬ﻜﯽ ھ‪‬ﺪه‬ ‫ﻣﻮﻗﻪدهس ﺑــﻮوه ﻛﻪ ﺋﻪو دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪی‬ ‫داوهﺗــﻪ ھﻪﻣﻮو داﻣﻮدهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﺲ‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﯾﺎﺳﺎ و ﺑ‪‬ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺸﻜ‪‬ﻨﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﺗﻪﻋﺮﯾﺒﺪا ﻧﯿﯿﻪ ﺋﻪﮔﻪر ﺑ‪‬ﯾﺎری‬ ‫ﺳﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎرﯾﺶ ﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪوهی‬

‫ﮔﺮﻧﮓ ﺑﻮوه ﭘ‪‬ﺸﺨﺴﺘﻨﯽ ﭘﺮۆﺳﻪی ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ‬ ‫ﺑﻮوه ﻧﻪك ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﻪ ﯾﺎﺳﺎ و دهﺳﺘﻮور‬ ‫ھﻪرﭼﻪﻧﺪه زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺑ‪‬ﮔﻪ و ﺑﻪﻧﺪهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫دهﺳﺘﻮور و ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯿﺶ ﺑﻪو‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪ ﺗﻪﻋﺪﯾﻼﺗﯽ ﺗﯿﺎ ﻛــﺮاﺑــﻮو ﻛﻪ‬ ‫ﻟــﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﺑﻪﻋﻪرهﺑﻜﺮدﻧﺪا ﺑ‪‬ﺖ و‬ ‫ﺑﯚ ھﻪر ھﻪﻧﮕﺎو‪‬ﻜﯽ ﭘﺮۆﺳﻪﻛﻪ دهﯾﺎن‬ ‫ﺑﻪﻧﺪ و ﺑ‪‬ﮔﻪی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ دروﺳﺘﻜﺮدووه‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺷﻪرﻋﯿﻪﺗ‪‬ﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﭘﺮۆﺳﻪی ﺗﻪﻋﺮﯾﺐ ﺑﺪات و زۆر ﻛﺎرﯾﺸﯽ‬ ‫ﺑﻪوﺷ‪‬ﻮهﯾﻪ ﻛــﺮدووه ﺗﺎ ﻟﻪ ھﻪر ﺋﺎن و‬ ‫زهﻣﺎﻧ‪‬ﻜﺪا ﺋﻪم ڕهوﺗﯽ ﭘﺮۆﺳﻪﯾﻪش ﭘﻪﻛﯽ‬ ‫ﻛﻪوت ڕﯾﺸﻪﻛ‪‬ﺸﻜﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺳﻪوارهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻗﻮرس ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ‪‬ــﮕــﻪﻧــﺎﻣــﻪﻛــﻪ ﻧــﻮوﺳــﺮاو‪‬ــﻜــﯽ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﻛﯚﻣﺎر ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯽ ﺷﯚڕش‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕﺮی ﺳﻪرۆك‬ ‫ﻛﯚﻣﺎر )ﺗﻪھﺎ ﯾﺎﺳﯿﻦ ڕهﻣﻪزان( ﻟﯿﮋﻧﻪی‬ ‫ﺑﺎﻛﻮور – ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﻪت – ژﻣﺎره ‪٢١٩٨/٤١‬‬ ‫ﻟﻪ ڕۆژی ‪ ١٩٩٧/١٢/٩‬ﺑﻪﻧﮫ‪‬ﻨﯽ و ﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫و ﺧ‪‬ﺮا ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕﻪی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر و ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﻧﻪﯾﻨﻪوا‬ ‫ﻧﻮوﺳﻨﯿﮕﻪی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎر ﻛﺮاوه‪.‬‬ ‫ﺗﯿﺎﯾﺪا ڕهزاﻣﻪﻧﺪی ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻛﺎروﺑﺎری‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﻪ ﻧﻮوﺳﺮاوی ژﻣﺎره ل‪.‬ص‪/‬‬ ‫‪ ٢٩٩٧‬ﻟــﻪ ‪ ٤‬ﻛﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾــﻪﻛــﯽ ‪١٩٩٧‬‬ ‫ﺧﺴﺘﯚﺗﻪڕوو ﻛﻪ ﻟﻪﻣﻪودوا ﻣﻪﺳﺮهﻓﯽ‬ ‫زراﻋﯽ ﺋﻪﺗﻮاﻧ‪ ‬ﭘﺎره ﺑﺪات ﺑﻪو ﺟﻮﺗﯿﺎره‬ ‫ﻋﺎرهﺑﺎﻧﻪی ﻛﻪ ھ‪‬ﻨﺮاون ﺑﯚ ﻧﺎوﭼﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻗــﻪزای ﻣﻪﺧﻤﻮر و ﺷ‪‬ﺨﺎن و ﻧﺎﺣﯿﻪی‬ ‫ﻓــﺎﯾــﺪه‪ ..‬ﻛــﻪ ھــﻪرﯾــﻪك ﻟــﻪو ﻧﺎوﭼﺎﻧﻪ‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﻪﻛﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﺎن ھﻪﺑﻮوه ﺑﻪﻻی‬ ‫ﺑﻪﻋﺴﻪوه ﺗﺎ وهك ﭘﺸﺘﻮ‪‬ﻨﻪی ﺋﻪﻣﻨﯽ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﻜﺎﺗﻪ ﻧﺎوﭼﻪﯾﻪﻛﯽ ﻋﻪرهﺑﻨﺸﯿﻦ‪..‬‬ ‫ﻟﻪدهﯾﺎن ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪی ﺗﺮدا ﺗﻪﺋﻜﯿﺪی‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬ﮔﻪ و ﺑﻪﻧﺪهﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋــﻪم ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪ ﻛــﺮاوهﺗــﻪوه و ڕۆژاﻧــﻪ‬ ‫ﭼﺎود‪‬ﺮی ﺋــﻪوه ﻛــﺮاوه ﭼﻪﻧﺪ ﺟﻮﺗﯿﺎر‬ ‫و ﻋﻪﺷﺎﯾﻪری ﻋــﻪرهب ﻧﯿﺸﺘﺠ‪‬ﺒﻮون‬ ‫و ﻛﯚﺑﻮوﻧﯽ ﺧﯚراﻛﯿﺎن ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه و‬ ‫ﻓﯚڕﻣﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ھ‪‬ﻨﺎوهﺗﻪ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ‪ .‬ﺋﻪﻣﺎﻧﻪ‬ ‫و دهﯾﺎن ﻣﻪرﺟﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﻛﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﺑﻨﺎﻏﻪ‬ ‫و ﻣﻪرﺟﯽ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﻪﻛﻪ‪.‬‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﮔﻪﺷﺖ و ﮔﻮزار‪/‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪن‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪:‬‬

‫‪Kurdistan Regional Government‬‬ ‫‪Council of Ministers‬‬ ‫‪University of Kurdistan-Hawler‬‬

‫‪-١‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﺗﻜﺎﯾﻪ ﻟﻪ ﮔﻪﺷﺖ و ﺳﻪﯾﺮاﻧﻪﻛﺎﻧﺘﺎن ڕهﭼﺎوی ﭘﺎﻛﻮﺧﺎو‪‬ﻦ ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﻧﺎوﭼﻪ ﮔﻪﺷﺘﯿﺎرهﻛﺎن ﺑﻜﻪن‪.‬‬ ‫‪-٢‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﭘﺎﻛﻮﺧﺎو‪‬ﻦ ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﺳﻪﯾﺮاﻧﮕﺎﻛﺎن و ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧﻪوهی ﺧﯚڵ و ﺧﺎﺷﺎك ﺋﻪرﻛﯽ ھﻪﻣﻮوﻣﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪-٣‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﺗﻜﺎﯾﻪ ﺋﺎﮔﺮ ﻟﻪ ژ‪‬ﺮ درهﺧﺘﻪﻛﺎﻧﺪا ﻣﻪﻛﻪﻧﻪوه و ﺋﺎﮔﺮهﻛﺎن ﺑﻜﻮژ‪‬ﻨﻪرهوه ﺋﻪوهی ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﺖ ﭘ‪‬ﯽ ﻧﻪﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪-٤‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﺗﻜﺎﯾﻪ ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪ ﮔﻪﺷﺘﯿﺎرهﻛﺎﻧﺪا ﺋﯚﺗﯚﻣﺒ‪‬ﻠﻪﻛﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮاز‪‬ﻚ ڕاﺑﮕﺮن ﻛﻪ ڕ‪‬ﮕﻪ ﻟﻪ ھﺎوﭼﯚ ﻧﻪﮔﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫‪-٥‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬دهﻧﮕﯽ ﺑ‪‬ﻨﺪﮔﯚی ﺋﺎﻣ‪‬ﺮه ﻣﯚزﯾﻜﯿﻪﻛﺎن ﺋﻪوهﻧﺪه ﺑﻪرزﻣﻪﻛﻪرهوه ﺑ‪‬ﺘﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﻧﺎڕهﺣﻪﺗﯽ دهوروﺑﻪرﺗﺎن‪.‬‬ ‫‪-٦‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﻣﻪﻓﺮهزهﻛﺎﻧﯽ ﭘﯚﻟﯿﺲ و ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﻜﻪرهوه ﻟﻪ ھﻪر دﯾﺎردهﯾﻪﻛﯽ دز‪‬ﻮ و ﮔﻮﻣﺎﻧﻠ‪‬ﻜﺮاو ﻟﻪ ﺳﻪﯾﺮاﻧﮕﺎﻛﺎﻧﺪا‪.‬‬ ‫‪-٧‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻪﺷﻜﺎﻧﺪﻧﯽ ﺷﻮوﺷﻪ و ﺑﻮﺗ‪‬ﯽ ﺑﻪﻛﺎرھﺎﺗﻮو‪ ،‬ﺧﺰﻣﻪت ﺑﻪ ﺧﺎو‪‬ﻦ ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﺳﻪﯾﺮاﻧﮕﺎﻛﺎن و ﮔﻪﺷﺘﯿﺎراﻧﯽ ﺗﺮ دهﻛﻪﯾﺖ‪.‬‬ ‫‪-٨‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﺗﻜﺎﯾﻪ ﻟﻪ ڕ‪‬ﮕﺎی ﮔﻪﺷﺘﻜﺮﻧﺪا ﺧﯚت دوورﺧﻪرهوه ﻟﻪ ﭘ‪‬ﺸﺒ‪‬ﻛ‪ ‬و ﻟ‪‬ﺨﻮڕﯾﻨﯽ ﺧ‪‬ﺮا‪.‬‬ ‫‪-٩‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﻟﻪو ڕووﺑﺎر و ﺷﻮ‪‬ﻨﻪ ﻗﯚ‪‬ﻧﻪدا ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪﻛﻪ ﻛﻪ ﺳﺎ‪‬ﻧﻪ ﻛﺎرهﺳﺎﺗﯽ د‪‬ﺘﻪز‪‬ﻨﯽ ﻟ‪ ‬دهﻛﻪو‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫‪-١٠‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﻟﻪ ﮔﻪﺷﺘﻪﻛﺎﻧﺘﺎﻧﺪا ﻟﻪ ﻗﻪراغ ﺷﻪﻗﺎﻣﻪ ﺳﻪرهﻛﯿﯿﻪﻛﺎن داﻣﻪﻧﯿﺸﻦ‪.‬‬ ‫‪-١١‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﺋﻪو ﺟ‪‬ﮕﻪﯾﻪی ﺋﻪﻣ‪‬ۆ ﺗﯚ ﻟ‪‬ﯽ دادهﻧﯿﺸﯿﺖ ﺳﺒﻪی ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮی ﻟ‪‬ﯿﻪ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ دوای ﺧﯚت ﺑﻪ ﺧﺎو‪‬ﻨﯽ ﺟ‪‬ﯿﯽ ﺑﮫ‪‬ﻪ‪.‬‬ ‫‪-١٢‬ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‪ ،‬ﭘﺎﻛﻮﺧﺎو‪‬ﻦ ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﻧﺎوﭼﻪ ﮔﻪﺷﺘﯿﺎرهﻛﺎن‪ ،‬و‪‬ﺗﻪﻛﻪت ﺑﻪ ﺧﺎو‪‬ﻨﯽ دهھ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬

‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﮔﻪﺷﺖ و ﮔﻮزاری ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬

‫ژﻣﺎره‪٦٩٤/‬‬ ‫ﺑﻪروار‪٢٠٠٩/٢/١٩/‬‬

‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎن‪/‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﻪﻛﺎن‬

‫ﺑ‪‬ﯾﺎری ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ڕ‪‬ﭙ‪‬ﺪراوی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪ ﻛﯚﻧﻮوﺳﯽ ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪوهی دهﺳﺘﻪی ﮔﺸﺘﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﺃﻃﻠﺲ ﺑﯚ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ‪ /‬ﺳﻨﻮردار( ﻟﻪ ‪ ٢٠٠٩/٢/١٥‬ﻛﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺎﻧﺪاوه ﺑﻪ ﺑﻪﺧﺸﯿﻨﯽ )أﻋﻔﺎء(‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ڕ‪‬ﭙ‪‬ﺪراوی ﭘ‪‬ﺸﻮو )ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ( وه داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ )ﺣﺴﻦ رﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ( وهك ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ڕ‪‬ﭙ‪‬ﺪراوی ﺗﺎزهی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدهی )‪،٩٩‬‬ ‫‪ (٢٠٣ ،١٢٢‬ﻟﻪ ﯾﺎﺳﺎی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎن ژﻣﺎره )‪(٢١‬ی ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٩٧‬ھﻪﻣﻮارﻛﺮاو ﺑ‪‬ﯾﺎری ڕهزاﻣﻪﻧﺪﯾﻤﺎﻧﺪا ﺑﻪ ﭘﻪﺳﻪﻧﺪﻛﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻧﻮوﺳﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﺃﻃﻠﺲ ﺑﯚ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ‪ /‬ﺳﻨﻮردار( وه داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ )ﺣﺴﻦ رﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ( وهك ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ڕ‪‬ﭙ‪‬ﺪراو ﻟﻪ ﺑﻪرواری ‪٢٠٠٩/٢/١٥‬‬ ‫ﺋﻪم ﺑ‪‬ﯾﺎره ﻟﻪ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮوﺳﺮا ﻟﻪ ﺑﻪرواری ‪٢٠٠٩/٢/١٩‬‬

‫‪THE NEW UNIVERSITY of KURDISTAN-HAWLER‬‬ ‫‪SENIOR ADMINISTRATION and MANAGEMENT POSTS‬‬ ‫‪The New University of Kurdistan-Hawler seeks senior administrative and‬‬ ‫‪management staff to join the support team for the new Vice- Chancellor‬‬ ‫‪and academic staff and to implement a new constitution to develop and‬‬ ‫‪deliver access and undergraduate programmes of internationally‬‬‫‪recognised quality (delivered in English).‬‬ ‫‪The following key Section Directors will be responsible to the Director of‬‬ ‫‪the Resources Division for managing key areas of the University’s‬‬ ‫‪support infrastructure and with the Director will form a senior‬‬ ‫‪management team advising the Vice-Chancellor Executive Board on‬‬ ‫‪operational matters and strategic development. Section Directors must‬‬ ‫‪be well qualified in their area, with experience of staff supervision and‬‬ ‫‪training at an appropriate level. The posts to be filled are:‬‬ ‫‪Director of Finance‬‬ ‫‪Director of Human Resources‬‬ ‫‪Director of Estates and Facilities Management‬‬ ‫‪Director of Information Systems Services‬‬ ‫‪Director of Media and Public Relations‬‬

‫ﺳﯚران أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‪ ،‬ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎن‪ /‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺃﻃﻠﺲ‬ ‫‪٠٥٣٣٢٨٧٧٣٦‬‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان‪ /‬اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ – ﺷﺎرع ﺷﯿﺨﺎن‬

‫ﺑﯚ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺳﻨﻮردار‬ ‫‪٠٧٧٠١٥٧٠٩٩٣‬‬

‫‪All business operations and teaching in the University are conducted in‬‬ ‫‪English.‬‬

‫ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )‪ (١٤٥٠٠٠٠٠‬ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻼﻳﲔ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ‬

‫ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﮫﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻃﻠﺲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪/‬اﻟﻤﺤﺪودة‬

‫ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻔﻮﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪ ٨٧‬ﻓﻘﺮﺓ ‪ (١‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ٢١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٧‬ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٠٠٩/٢/١٥‬ﺍﳌﺼﺎﺩﻑ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻠﺔ ﺷﻴﺨﺎﻥ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻔﻮﺽ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻭﻳﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﰎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪-١‬ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺪﺓ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﺍﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﶈﺠﻮﺯﺓ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻘﺪﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻮﺩﻉ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻜﺘﺎﺏ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﶈﺠﻮﺯ‪.‬‬ ‫‪-٢‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻔﻮﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺴﺴﺒﺐ ﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮﺭﺍ ﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ )ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮﺩ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ( ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ )ﺣﺴﻦ ﺭﺣﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ( ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻣﻔﻮﺿﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﺍﺗﺐ ﺷﻌﺮﻱ ﻗﺪﺭﻩ )‪ (٥٠٠٠٠٠‬ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪-‬ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﻭﺳﺤﺒﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻭﺿﻢ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻭﺗﻈﻬﻴﺮﻫﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭﺗﻈﻬﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﺘﻤﺸﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﻓﺼﻠﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﻭﺗﺨﻮﻳﺪﻫﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻪ ﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻠﺔ ﺷﻴﺨﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪-٤‬ﺗﻘﺮﺭ ﲡﺪﻳﺪ ﻭﲤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ )ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ( ﻛﻤﺸﺎﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ )ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ( ﻛﻤﺤﺎﺳﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪-٥‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﲔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻭ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪-٦‬ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻀﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻳﺪﺍﻉ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺿﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﳌﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺎﻳﻘﺎﻝ ﺍﻓﻬﻢ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻓﻲ ‪.٢٠٠٩/٢/١٥‬‬

‫‪All Directors are required to be available to take up their duties by‬‬ ‫‪September 1st.‬‬ ‫‪All applicants must complete in full an official application form and‬‬ ‫‪attach to it the required additional documents. Incomplete applications‬‬ ‫‪will not be considered.‬‬ ‫‪Application Forms, Job Descriptions and Person Specifications may be‬‬ ‫‪obtained directly from the UK-H web site:‬‬ ‫‪http://www.ukh.ac/job_vacancies/‬‬

‫اﻟﻤﺴﺎھﻢ‪ ،‬ﺣﺴﻦ رﺣﻴﻢ اﺣﻤﺪ‬

‫‪April 20th‬‬

‫‪Closing Date for Applications:‬‬

‫‪Tavga Safi: t.safi@ukh.ac‬‬ ‫‪Cell: 0750 4235123‬‬ ‫‪April 28th‬‬

‫‪Send applications to:‬‬ ‫‪Interview date:‬‬

‫اﻟﻤﺴﺎھﻢ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض‪ ،‬ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ‬

‫ژﻣﺎره‪/٢٣٨٧ :‬ش‪٢٠٠٨/‬‬ ‫ﺑﻪروار‪٢٠٠٩ /٣ /٢٥ :‬‬

‫دادﮔﺎی ﺑﺎری ﻛﻪﺳﯿﻪﺗﯽ‪٣/‬‬

‫ﭘﺮﺳﻪﻧﺎﻣﻪ‬

‫ﭘﺮﺳﻪﻧﺎﻣﻪ‬

‫ﺑﯚ ﺑﺮای ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‬ ‫ﻛﺎك ﻣﻪﻻ ﺋﺎری ﺟ‪‬ﮕﺮی ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﺮاوی ﻣﻪ‪‬ﺒﻪﻧﺪی ڕ‪‬ﻜﺨﺴﺘﻨﯽ ڕاﭘﻪڕﯾﻦ‬ ‫زۆر ﺑﻪ داﺧﻪوه ھﻪوا‪‬ﯽ ﻛﯚﭼﯽ دواﯾﯽ ﺗ‪‬ﻜﯚﺷﻪری د‪‬ﺮﯾﻦ )ﻣﻪﻻ ﺧﺪری ﺋﻪﺑﻮ‬ ‫ﺑﻪﻛﺮی ﺑﯚ‪‬ﯽ(ﻣﺎن ﭘ‪‬ﮕﻪﯾﺸﺖ‪ ،‬ﺳﻪرهﺧﯚﺷﯽ ﻟﻪ ﺧﯚﺗﺎن و ﺧﺎﻧﻪوادهﻛﻪﺗﺎن‬ ‫دهﻛﻪم‪ ،‬ﺑﻪ داﺧﻪوه ﻧﻪﻣﺘﻮاﻧﯽ ھﺎوﺑﻪﺷﯽ ﭘﺮﺳﻪﻛﻪﺗﺎن ﺑﻢ‪ ،‬ﻟﻪ ﺧﻮای ﮔﻪوره‬ ‫داواﻛﺎرم ﻛﯚﭼﻜﺮدوو ﺑﻪ ﺑﻪھﻪﺷﺘﯽ ﺑﻪرﯾﻦ ﺷﺎد ﺑﻜﺎت و ﺧﻮای ﮔﻪوره ﺳﻪﺑﻮوری‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻻﯾﻪك ﺑﺪات‪ ،‬دوا ﻧﺎﺧﯚﺷﯽ ﺧﺎﻧﻪوادهﻛﻪﺗﺎن ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺎ ﻟﻠﻪ واﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن‬

‫ﺑﯚ ﺑﺮای ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‬ ‫ﻛﺎك ﻋﻪﺑﺪو‪‬‬ ‫زۆر ﺑﻪ داﺧﻪوه ھﻪوا‪‬ﯽ ﻛﯚﭼﯽ دواﯾﯽ ﺗ‪‬ﻜﯚﺷﻪری د‪‬ﺮﯾﻦ )ﻣﻪﻻ ﺧﺪری ﺋﻪﺑﻮ‬ ‫ﺑﻪﻛﺮی ﺑﯚ‪‬ﯽ(ﻣﺎن ﭘ‪‬ﮕﻪﯾﺸﺖ‪ ،‬ﺳﻪرهﺧﯚﺷﯽ ﻟﻪ ﺧﯚﺗﺎن و ﺧﺎﻧﻪوادهﻛﻪﺗﺎن‬ ‫دهﻛﻪم‪ ،‬ﺑﻪ داﺧﻪوه ﻧﻪﻣﺘﻮاﻧﯽ ھﺎوﺑﻪﺷﯽ ﭘﺮﺳﻪﻛﻪﺗﺎن ﺑﻢ‪ ،‬ﻟﻪ ﺧﻮای ﮔﻪوره‬ ‫داواﻛﺎرم ﻛﯚﭼﻜﺮدوو ﺑﻪ ﺑﻪھﻪﺷﺘﯽ ﺑﻪرﯾﻦ ﺷﺎد ﺑﻜﺎت و ﺧﻮای ﮔﻪوره ﺳﻪﺑﻮوری‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻻﯾﻪك ﺑﺪات‪ ،‬دوا ﻧﺎﺧﯚﺷﯽ ﺧﺎﻧﻪوادهﻛﻪﺗﺎن ﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺎ ﻟﻠﻪ واﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن‬

‫ﺑﻪرزان ﺋﻪﺣﻤﻪد ﻛﻮرده‬ ‫ل‪ .‬ﻣﻪ‪‬ﺒﻪﻧﺪی )‪(١‬ی ڕ‪‬ﻜﺨﺴﺘﻨﯽ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬

‫ﺑﻪرزان ﺋﻪﺣﻤﻪد ﻛﻮرده‬

‫داواﻛﺎر‪ :‬ﺷﺎدان أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺑﯚ داواﻟ‪‬ﻜﺮاو‪ /‬ﺷﯿﺮزاد ﻋﺰﯾﺰ أﻣﯿﻦ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎدارت ﺋﻪﻛﻪﯾﻨﻪوه داواﻛﺎر )ﺷﺎدان أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ( داواﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪ ژﻣﺎره )‪/٢٣٨٧‬ش‪(٢٠٠٨/‬‬ ‫ﻟﻪم دادﮔﺎﯾﻪ ﺗﯚﻣﺎر ﻛﺮدووه ﻟﻪ ﺳﻪرت‪ ،‬وهﺋﻪم دادﮔﺎﯾﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺧﯚی دهرﻛﺮد ﻟﻪ ﺑﻪرواری‬ ‫)‪ (٢٠٠٩/٣/١٧‬ﺑﻪ ﺟﯿﺎﺑﻮﻧﻪوهﺗﺎن ﺑﻪھﯚی ﺟ‪‬ﮫ‪‬ﺸﺘﻨﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ دوو ﺳﺎڵ‪ ،‬وهﻟﻪﺑﻪر ﻧﺎدﯾﺎری‬ ‫ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﺖ‪ ،‬دادﮔﺎ ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺪا ﺋﺎﮔﺎدارت ﺑﻜﺎﺗﻪوه ﺑﻪھﯚی دوو ڕۆژﻧﺎﻣﻪی ﻧﺎوﺧﯚی‬ ‫ڕۆژاﻧﻪوه ﺋﻪﮔﻪر ﻟﻪ ﻣﺎوهی ﯾﺎﺳﺎﯾﯿﺪا ھﻪ‪‬ﻨﻪﺳﺘﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻪ ﻟ‪‬ﺪاﻧﯽ ﯾﺎن ﭘﯿﺎﭼﻮوﻧﻪوه )ﺗﻤﯿﺰ(ﯾﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﻪ ﺋﻪوه ﺑ‪‬ﯾﺎرهﻛﻪ ﭘﻠﻪی ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ وهردهﮔﺮ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﺣﻪﻗﺖ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﯾﺎﺳﺎ‪.‬‬ ‫داواﻟ‪‬ﻜﺮاو‪ /‬ﺷﯿﺮزاد ﻋﺰﯾﺰ أﻣﯿﻦ‬

‫ل‪ .‬ﻣﻪ‪‬ﺒﻪﻧﺪی )‪(١‬ی ڕ‪‬ﻜﺨﺴﺘﻨﯽ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬

‫دادوهر‪ ،‬ﺟﺎﺳﻢ ﺟﺰاء ﺟﺎﻓﺮ‬

‫وﻧﺒﻮون‬ ‫* ﻛﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻪوه ﻟﻪ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎوی )ﺋﺎﯾﺪه ھﺎﻧﯽ(‬ ‫وﻧﺒﻮوه‪ ،‬ھﻪر ﻛﻪﺳ‪‬ﻚ دۆزﯾﯿﻪوه ﺑﯿﮕﻪڕ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه ﻛﺘ‪‬ﺒﺨﺎﻧﻪی‬ ‫ڕهﺳﻪن ﻟﻪ دهرﺑﻪﻧﺪﯾﺨﺎن‪.‬‬ ‫* ﺑ‪‬واﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻛﺎر )ﭼﯚﻣﺎن ﻋﻮﺳﻤﺎن ﻋﻠﯽ( ژﻣﺎر )‪(٢٩٥‬‬ ‫ﻟﻪ ﺑـــﻪرواری )‪ (٢٠٠٨/١١/٥‬ﻛﻪ دهرﭼـــﻮوی ﭘﯚﻟﯽ ﻧﯚﯾﻪﻣﯽ‬ ‫ﺑﻨﻪڕهﺗﯿﯿﻪ ﺑﯚ ﺳﺎ‪‬ﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﯽ ‪ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧‬ی ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﮕﺎی‬ ‫)ﺷﻪھﯿﺪ ﻧﻪﺳﺮهدﯾﻦ(ی ﺑﻨﻪڕهﺗﯽ وﻧﺒﻮوه‪ ،‬ھﻪر ﻛﻪﺳ‪‬ﻚ دۆزﯾﯿﻪوه‬ ‫ﺑﯿﮕﻪڕ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه ﻛﺘ‪‬ﺒﺨﺎﻧﻪی ڕهﺳﻪن ﻟﻪ دهرﺑﻪﻧﺪﯾﺨﺎن‪.‬‬ ‫* ﭘ‪‬ﻨﺎﺳ‪‬ﻜﯽ ﻛﻪم ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎوی )ﺳﯚران ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﯿﺪ( وﻧﺒﻮوه‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﻟﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﭼﺎود‪‬ﺮی ﻛﻪم ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎن‪ /‬ھﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪی ﺷﻪھﯿﺪ‬ ‫دهرﭼﻮوه‪ ،‬ھﻪر ﻛﻪﺳ‪‬ﻚ دۆزﯾﯿﻪوه ﺑﯿﮕﻪڕ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ دهرﭼﻮوﻧﯽ‪.‬‬

‫ژﻣﺎره‪١٢٨٠ /‬‬ ‫ڕ‪‬ﻜﻪوت‪٢٠٠٩/٤/٦/‬‬

‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎن‪/‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷﯽ ﺑﻪدواداﭼﻮون‬

‫ﺋﺎﮔﺎدارﯾﻪك ﻟﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪر‪‬ﺘﯽ ﭘــﻪروهردهی ڕاﻧﯿﻪ‪ /‬ﺑﻪﺷﯽ ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزی‪ ،‬ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﻤﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺋﯚﺗﯚﻣﺒ‪‬ﻠ‪‬ﻜﯽ ﭘﯿﻜﺎب دهﺑ‪ ‬ﻗﻪﻣﻪره ھﻪﯾﻪ ﻣﯚد‪‬ﻠﯽ ﻟﻪ )‪ (٢٠٠٣‬ﺑﻪرهو ژوور ﺑ‪‬ﺖ ﺟﯚری ﻧﯿﺴﺎن‬ ‫ﯾﺎن ﺗﯚﯾﯚﺗﺎ ﺑﯚ ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎری ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎر ﺑﯚ ﭘ‪‬ۆژهی )ﻓﺮاواﻧﻜﺮدﻧﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ‪ ٤‬ﭘﯚﻟﯽ‬ ‫ده‪‬ن ﻟﻪ ﺳﻪرﻛﻪﭘﻜﺎن( ﺑﯚ ﻣﺎوهی )‪ (٧٠‬ڕۆژ‪ ،‬ھﻪر ﻛﻪﺳ‪‬ﻚ ﺋﺎرهزووﻣﻪﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﻪرداﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮﺑﻪر‪‬ﺘﯽ ﭘﻪروهردهی راﻧﯿﻪ‪ /‬ﺑﻪﺷﯽ ژﻣ‪‬ﺮﯾﺎری ﺑﻜﺎت ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ وهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺗﻪﻧﺪهر ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺮﺧﻪﻛﻪی )‪ (١٠٠٠٠‬ده ھﻪزار دﯾﻨﺎری ﭼﺎﭘﯽ ﻋﯿﺮاﻗﯿﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻪڕ‪‬ﺘﻪوه ﺑﯚ ﺧﺎوهﻧﻪﻛﻪی‪ ،‬ﻛﺮ‪‬ﯽ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎداری و ﺑ‪‬وﻛﺮدﻧﻪوهی ﺋﻪم ﺑﺎﻧﮕﻪوازه دهﻛﻪو‪‬ﺘﻪ ﺋﻪﺳﺘﯚی ﺋﻪو ﻛﻪﺳﻪی ﺑﯚی دهردهﭼ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ‪ /‬ﻓﺮۆﺷﺘﻨﯽ ﺗﻪﻧﺪهر ﻟﻪ ڕۆژی ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﻤﻪ )‪ (٢٠٠٩/٤/٧‬ﺗﺎ ڕۆژی ﭘ‪‬ﻨﺠﺸﻪﻣﻤﻪ‬ ‫)‪ ( ٢٠٠٩/٤/٩‬ﺑﻪردهوام دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫دوا ﻣﯚ‪‬ﻪت ﺑﯚ ﮔﻪڕاﻧﻪوهی ﺗﻪﻧﺪهرهﻛﺎن ڕۆژی ﺷﻪﻣﻤﻪ )‪ (٢٠٠٩/٤/١١‬ﻛﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮ )‪١٠‬ی ﺳﻪر‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪﯾﺎﻧﯽ(ﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﺮدﻧﻪوهی ﺗﻪﻧﺪهر ھﻪﻣﺎن ڕۆژ ﻛﺎﺗﮋﻣ‪‬ﺮ )‪١٢‬ی ﻧﯿﻮهڕۆ(ﯾﻪ‬

‫ژﻣﺎره‪/٩٠٠ /‬ش‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺑﻪروار‪٢٠٠٩/٤/٧ /‬‬

‫ژﻣﺎره‪/٥٢٦ /‬ش‪٢٠٠٩/‬‬ ‫ﺑﻪروار‪٢٠٠٩/٤/٦ /‬‬

‫ﺋﺎﮔﺎﻧﺎﻣﻪ‬

‫دادﮔﺎی ﺑﺎری ﻛﻪﺳﯿﻪﺗﯽ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪٢/‬‬

‫ﺑﺎﻧﮕﻪواز‬

‫دادﮔﺎی ﺑﺎری ﻛﻪﺳﯿﻪﺗﯽ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬

‫ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻛﻮژاﻧﻪوهی ﻧﺎوی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ‬

‫ﺋﺎﮔﺎداری‬

‫ﺋﺎﮔﺎداری‬

‫دواﺑﻪدوای ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻛﺎرﮔ‪‬ﯾﻤﺎن ژﻣﺎره )‪ (٧٢٦‬ﻟﻪ ‪٢٠٠٩/٢/٢٢‬‬ ‫ﻛﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ھﻪ‪‬ﻮهﺷﺎﻧﺪﻧﻪوهی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﮔﯚﯾﮋه ﺑﯚ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ﺑﻠﯚك‪ /‬ﺳﻨﻮردار( وه ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪ داواﻛﺎری ﭘﺎﻛﺘﺎوﻛﺎری‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﻧﺎوﺑﺮاو ﻛﻪ داواﻛﺎره ﺑﻪ ﻛﻮژاﻧﻪوهی ﻧﺎوی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻟﻪ ‪ ٢٠٠٩/٣/٢٨‬ﻛﻮژاﻧﻪوهی ﻧﺎوی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﮔﯚﯾﮋه‬ ‫ﺑﯚ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ﺑﻠﯚك‪ /‬ﺳﻨﻮردار ﭘﺎ‪‬ﭙﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدهی )‪ (١٧٧‬ﻟﻪ ﯾﺎﺳﺎی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎن ژﻣﺎره )‪ (٢١‬ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪ ١٩٩٧‬زاﯾﻨﯽ‬ ‫ھﻪﻣﻮار ﻛﺮاو ﭘﺎش ھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎﺳﺎﯾﯿﻪﻛﺎن ﺑ‪‬ﯾﺎری ڕهزاﻣﻪﻧﺪﯾﻤﺎﻧﺪا ﺑﻪ ﻛﻮژاﻧﻪوهی ﻧﺎوی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی )ﮔﯚﯾﮋه‬ ‫ﺑﯚ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﯽ ﺑﻠﯚك‪ /‬ﺳﻨﻮردار( ﺗﺎ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﻣﺎدهی )‪ (٢٠٦‬ﻟﻪ ھﻪﻣﺎن ﯾﺎﺳﺎی ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﯚﻛﺮاوی ﺳﻪرهوه ﺑ‪‬وﺑﻜﺮ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ﺋﻪم ﺑ‪‬ﯾﺎره ﻟﻪ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺳﺮا ﻟﻪ ﺑﻪرواری ‪٢٠٠٩/٤/٦‬‬

‫داوا ﻟﻪﺳﻪرﻛﺮاو‪ :‬ﺳﺮور ﺭﺿﺎ ﺣﺴﻦ‬ ‫داواﻛﺎر‪ /‬ﺗﺮﯾﻔﻪ ﻓﺮﯾﺪون رؤوف‬ ‫داواﻛﺎر )ﺗﺮﯾﻔﻪ ﻓﺮﯾﺪون رؤوف( داواﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪ ژﻣﺎره )‪/٩٠٠‬ش‪ (٢٠٠٩/‬ﻟﻪم داﮔﺎﯾﻪ ﺗﯚﻣﺎر ﻛﺮدووه ﻟﻪ‬ ‫ﺳﻪرت‪ ،‬وه ﻟﻪم داواﯾﻪدا ھﺎﺗﻮوه ﻛﻪ داوای ﭘﻪﺳﻪﻧﺪﻛﺮدﻧﯽ ﺗﻪ‪‬ﻗﯽ دهرهﻛﯽ ﻧ‪‬ﻮاﻧﺘﺎن( ﻟﻪ ﺑﻪرواری‬ ‫‪ ٢٠٠٦/١٠/١٩‬وه ﻟﻪﺑﻪر ﻧﺎدﯾﺎری ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﺖ‪ ،‬دادﮔﺎ ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺪا ﺋﺎﮔﺎدارﺗﺎن ﺑﻜﺎﺗﻪوه‬ ‫ﺑﻪھﯚی دوو ڕۆژﻧﺎﻣﻪی ﻧﺎوﺧﯚی ڕۆژاﻧﻪوه ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺎده ﺑﻮوﻧﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﻪردهم ﺋﻪم دادﮔﺎﯾﻪ ﻟﻪ ڕۆژی‬ ‫دادﺑﯿﻨﯽ ﻛﻪ دهﻛﻪو‪‬ﺘﻪ ﺑﻪرواری )‪ (٢٠٠٩/٥/١٣‬ﺳﻪﻋﺎت )‪ (٩:٣٠‬ی ﺳﻪرﻟﻪﺑﻪﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪوه‬ ‫ﺋﺎﻣﺎده ﻧﻪﺑﻦ ﺧﯚﺗﺎن ﯾﺎن ﺑﺮﯾﻜﺎرێ ﻧﻪﻧ‪‬ﺮن ﺋﻪوا دادﮔﺎ داواﻛﻪ ﺋﻪﺑﯿﻨ‪ ‬ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﯾﺎﺳﺎ‪.‬‬ ‫داوا ﻟﻪﺳﻪرﻛﺮاو‪ :‬ﺳﺮور ﺭﺿﺎ ﺣﺴﻦ‬

‫داواﻛﺎر‪ /‬ﺑﻪﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎدر ﻓﺮج‬ ‫داوا ﻟﻪﺳﻪرﻛﺮاو‪ :‬ﺳﺎرا ﺳﻪرﻛﻪوت رﺷﯿﺪ‬ ‫داواﻛﺎر )ﺑﻪﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎدر ﻓﺮج( داواﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪ ژﻣﺎره )‪/٥٢٦‬ش‪ (٢٠٠٩/‬ﻟﻪم داﮔﺎﯾﻪ ﺗﯚﻣﺎر ﻛﺮدووه‬ ‫ﻟﻪ ﺳﻪرت‪ ،‬وه ﻟﻪم داواﯾﻪدا ھﺎﺗﻮوه ﻛﻪ داوای )ﻣﻄﺎﻭﻋﻪ( دهﻛﺎت ﺑﻪھﯚی ﮔﻮێ ڕاﯾﻪ‪‬ﯽ ﻧﻪﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫وه ﻟﻪﺑﻪر ﻧﺎدﯾﺎری ﺷﻮ‪‬ﻨﯽ ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮوﻧﺖ‪ ،‬دادﮔﺎ ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺪا ﺋﺎﮔﺎدارﺗﺎن ﺑﻜﺎﺗﻪوه ﺑﻪھﯚی دوو‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﻪی ﻧﺎوﺧﯚی ڕۆژاﻧﻪوه ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺎده ﺑﻮوﻧﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﻪردهم ﺋﻪم دادﮔﺎﯾﻪ ﻟﻪ ڕۆژی دادﺑﯿﻨﯽ ﻛﻪ‬ ‫دهﻛﻪو‪‬ﺘﻪ ﺑﻪرواری )‪ (٢٠٠٩/٥/١٨‬ﺳﻪﻋﺎت )‪ (٩:٣٠‬ی ﺳﻪرﻟﻪﺑﻪﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪوه ﺋﺎﻣﺎده‬ ‫ﻧﻪﺑﻦ ﺧﯚﺗﺎن ﯾﺎن ﺑﺮﯾﻜﺎرێ ﻧﻪﻧ‪‬ﺮن ﺋﻪوا دادﮔﺎ داواﻛﻪ ﺋﻪﺑﯿﻨ‪ ‬ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﯾﺎﺳﺎ‪.‬‬

‫دادوهر‪ ،‬ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫دادوهر‪ ،‬ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺳﯚران أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎن‪/‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﻛﺎرﯾﮕﻪری ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻪرھﻪﻣﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ دهﺑ‪‬ﺖ‬

‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ و ﻋﯿﺮاق‪ ،‬ﺋﺎو ﺑﻪراﻣﺒﻪر زﯾﺎدﻛﺮدﻧﯽ ھﻪﻧﺎردهی ﺗﻮرﻛﯽ و ﻛﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﺑﯚ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎن‬ ‫ﺋﺎﺳﯚ ‪ -‬ﺷﯿﻨﻮار‪ ،‬ژ‪‬ﮕﺮ‬

‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻛﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﯾﻪﻛﻪﻣﯿﻦ و‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪ ﺋﻪژﻣﺎر دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻛﻪ زۆرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﺘﻮﻣﻪك ھــﻪﻧــﺎردهی ﻋﯿﺮاق دهﻛــﺎت و‬ ‫ﭘﻼﻧﯿﺸﯽ ھﻪﯾﻪ ﻗﻪﺑﺎرهی ھﻪﻧﺎرده ﺑﯚ ﺳ‪‬‬ ‫ھ‪‬ﻨﺪی ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﺑﯚ ﻋﯿﺮاق زﯾﺎد ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا ﺑﭽﻮﻛﯽ دهروازهی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺧﻪﻟﯿﻞ ڕ‪‬ﮕﺮه‪ ،‬ھــﻪردووﻻش‬ ‫ﻛــﺎر ﺑــﯚ ﺑــﻪھــ‪‬ــﺰﻛــﺮدﻧــﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪ‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯿﺎن دهﻛﻪن‪ ،‬ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑﻪ‪‬ﻨﯽ‬ ‫زﯾﺎدﻛﺮدﻧﯽ ﭘﺸﻜﯽ ﺋﺎو ﺑﯚ ﻋﯿﺮاق دهدات‬ ‫و ﻋﯿﺮاﻗﯿﺶ ﭘ‪‬ﺸﻮازی زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ﺑﻪرھﻪﻣﻪ‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﯿﻪﻛﺎن دهﻛﺎت‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺳــﻪرداﻧــﯽ ﺳـــﻪرۆك ﻛﯚﻣﺎری‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑﯚ ﻋﯿﺮاق‪ ،‬ھﺎوﺗﺎ ﻟﻪﮔﻪڵ ھﻪردوو‬ ‫ﭘﺮﺳﯽ ﭘﻪﻛﻪﻛﻪ و ﺋﺎو‪ ،‬ﭘﺮﺳﯽ ﺋﺎ‪‬ﻮﮔﯚڕی‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮان ھــﻪردوو و‪‬ت ﺑﺎﺳﯽ‬ ‫ﻟ‪‬ﻮهﻛﺮا و ﻟﻪم ڕووهوه وهزارهﺗﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﻟﻪ ﺑﻪﯾﺎﻧ‪‬ﻜﯿﺪا ﻛﻪ و‪‬ﻨﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫دهﺳــﺖ ﺋﺎﺳﯚ ﻛــﻪوﺗــﻮوه ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛‬ ‫»ﺷــﺎﻧــﺪی ﺑــﺎزرﮔــﺎﻧــﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫وهزﯾﺮی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻮون‬ ‫ﻟﻪﺳﻪر زﯾﺎدﻛﺮدﻧﯽ ھﻪﻧﺎردهی ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑﯚ‬ ‫ﻋﯿﺮاق ﻛﻪ ﺋﺎﺳﺘﻪﻛﻪی ﺑﮕﺎﺗﻪ )‪ (٢٠‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫دۆﻻر ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﻜﺪا‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪش ﻧﺰﯾﻜﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﻧﯿﻮهی ﺑﻮدﺟﻪی ﮔﺸﺘﯽ ﻋﯿﺮاق«‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا ﺑﻪ دوور ﻟﻪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﻪﻣﻨﯿﯿﻪﻛﺎن‪ ،‬ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻣﻪراﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻪورهی ﻟﻪم ﻧﺎوﭼﻪﯾﻪدا ھﻪﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﻟــﻪم ڕووهﺷـــﻪوه ﺧــﺎوهﻧــﯽ ﮔﻪورهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫دهروازهی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﯿﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻋﯿﺮاق و‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا‪ ،‬ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻟﻪ ڕ‪‬ﮕﻪی‬ ‫ﻧﻪوﺗﯽ ﻛﻪرﻛﻮك و ﻣﻮﺳ‪‬ﻪوه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﯚری‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻛﻪﻛﻪﯾﺪا ﺗ‪‬ﭙﻪڕ دهﺑ‪‬ﺖ زۆرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮودی دهﺳﺘﺪهﻛﻪو‪‬ﺖ‪ ،‬ھﻪروهھﺎ ﺑﻪھﯚی‬ ‫ﻻوازی ﻋﯿﺮاق ﻟﻪ ﺑﻪرھﻪﻣﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿﺪا‪،‬‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ داھﺎﺗﯽ ﺳﺎ‪‬ﻧﻪی ھﻪﻧﺎردهﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺷﺘﻮﻣﻪك ﺑﯚ ﻋﯿﺮاق دهﮔﺎﺗﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ‬ ‫)‪ (٨‬ﻣﻠﯿﺎر دۆﻻر‪ ،‬ﺋﻪﻣﻪ ﺳﻪرهڕای ﺋﻪوهی‬ ‫ﭘﺘﺮ ﻟﻪ )‪ (٣٠٠‬ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮرﻛﯽ ﻟﻪ ﻋﯿﺮاق‬ ‫و ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ﻛــﺎردهﻛــﻪن و‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﻜﯽ زۆر ﻟﻪ ﭘ‪‬ۆژه ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪوان دهﺳﭙ‪‬ﺮدر‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻪﺟﯿﺪ ﺋﺎﺑﻮورﯾﻨﺎس‬ ‫ڕاﯾﺪهﮔﻪﯾﻪﻧ‪‬ﺖ؛ »زﯾﺎدﻛﺮدﻧﯽ ھﻪﻧﺎردهی‬

‫ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺧﻪﻟﯿﻞ‪ ،‬دهروازهی ھﺎوﺑﻪﺷﯽ ﻧ‪‬ﻮان ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺗﻮرﮐﯿﺎ‬

‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑﯚ ﻋﯿﺮاق ﻛﻪ ﻛﻮاﻟﯿﺘﯿﺎن زۆر‬ ‫ﺑﺎش ﻧﯿﯿﻪ‪ ،‬ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﯽ زۆری ﺑﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی زﯾﺎدﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎوی دﯾﺠﻠﻪ و ﻓﻮراﺗﻪوه ھﻪﯾﻪ«‪ ،‬ﺋﻪو‬ ‫ﺋﺎﺑﻮورﯾﻨﺎﺳﻪ وﺗﯿﺸﯽ‪» :‬ﻋﯿﺮاق دهﺑ‪‬‬ ‫ﻛﺎر ﺑﯚ ﺑﻪرزﻛﺮدﻧﻪوهی ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪرھﻪﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎوﺧﯚی ﺑﻜﺎت ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﻟﻪﺳﻪر ﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ﺧﯚی ڕاﺑﻮهﺳﺘ‪‬ﺖ‪ ،‬ڕ‪‬ﻜﻜﻪوﺗﻦ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫زﯾــﺎدﻛــﺮدﻧــﯽ ھـــﻪﻧـــﺎردهی ﺗــﻮرﻛــﯿــﺎ ﺑﯚ‬

‫ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‪‬ﺲ؛ ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﻋﯿﺮاق زﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻮوژاﻧﺪﻧﻪوهی ﻛﻪرﺗﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی و ﻛﺸﺘﻮﻛﺎڵ و ﻛﻪرﺗﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﻟﻪ ﻋﯿﺮاﻗﺪا دهﮔﻪﯾﻪﻧ‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ژﻣــﺎرهﯾــﻪﻛــﯽ زۆر‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺗﻮرﻛﯽ ﻟﻪ ﺑﻮاری ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺎﻧﻪوهی‬ ‫ژ‪‬ﺮﺧﺎﻧﯽ و‪‬ﺗﺪا ﻛﺎر دهﻛﻪن‪ ،‬ژﻣﺎرهﯾﻪك‬ ‫ﭘ‪‬ۆژهی ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺶ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﺪهﻛﻪن و‬ ‫ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎﺷﺪا ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻛﺎر ﺑﯚ ﻓﺮاواﻧﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﮕﻪی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚی دهﻛﺎت ﻟﻪ‬

‫ھﻪر‪‬ﻢ‪ .‬ﻟﻪﻣﺎوهی ڕاﺑﺮدووﺷﺪا ژﻣﺎرهﯾﻪك‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺗﻮرﻛﯽ داواﯾﺎن ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ‬ ‫و‪‬ﺗﻪﻛﻪﯾﺎن ﻛﺮد ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕﻪﯾﻪﻛﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟــﻪ ھــﻪوﻟــ‪‬ــﺮ ﺑــﻜــﺎﺗــﻪوه ﺑــﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ‬ ‫ﻛــﺎرﺋــﺎﺳــﺎﻧــﯿــﻜــﺮدﻧــﯽ زﯾــﺎﺗــﺮ ﺑــﯚ ﻛــﺎری‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬ﺳﻪرهڕای ﺋﻪوهی ﻟ‪‬ﺮهو‬ ‫ﻟﻪوێ ﮔﻠﻪﯾﯽ ﻟﻪ ھﻪﻧﺪ‪‬ﻚ ﻟﻪو ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻧﻪ‬ ‫دهﮔﯿﺮ‪‬ﺖ ﺑﻪوهی ھﻪﻧﺪێ ﻟﻪ ﭘ‪‬ۆژهﻛﺎﻧﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻪواو ﻧﻪﻛﺮاوی ﺟ‪‬ﺪهھ‪‬ﻦ‪.‬‬

‫ﺣــﺴــ‪‬ــﻦ ﺳــﻪﻋــﯿــﺪ ﻣــﺤــﻪﻣــﻪد ﻛــﻪ‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﻨﺪهر‪‬ﻜﯽ ﻛﻮردی داﻧﯿﺸﺘﻮوی ﺷﺎری‬ ‫دھﯚﻛﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺳﯽ ﻟــﻪوه ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻪﻣﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﯿﻪﻛﺎﻧﺪا‬ ‫دهﻛــﺮ‪‬ــﺖ ﻛﺎﺗ‪‬ﻚ ﻛﺎرهﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪﺗﻪواو‬ ‫ﻧﻪﻛﺮاوی ﺟ‪‬ﺪهھ‪‬ﻦ‪ ،‬ﺑﯚ ﺋﻪﻣﻪش ﻧﻤﻮوﻧﻪی‬ ‫ھﻪردوو ﭘ‪‬ۆژهی ﺑﻪﺷﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ زاﻧﻜﯚی‬ ‫دھــﯚك ﻟــﻪ ﻣﺎ‪‬ﺘﺎ ﻛــﻪ ﻟــﻪو ﭘــ‪‬ۆژهﯾــﻪدا‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪر‪‬ﻢ ﻧﺰﯾﻜﻪی ﻧﯿﻮ ﻣﻠﯿﯚن‬

‫دۆﻻر زﯾﺎﻧﯽ ﻟ‪‬ﻜﻪوت‪ ،‬ﻧﻤﻮوﻧﻪی دووهﻣﯿﺶ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎی ﺷﺎرهواﻧﯽ دھﯚﻛﻪ ﻛﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﺞ ﺳﺎ‪‬ﻪ ﺑﻪﺗﻪواوﻧﻪﻛﺮاوی ﺟ‪‬ﮫ‪‬ﻠﺮاوه‪،‬‬ ‫ﻟﻪﻣﻪﺷﺪا ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪر‪‬ﻢ زﯾﺎﻧﯽ داراﯾﯽ‬ ‫زۆرﯾﯽ ﺑﻪرﻛﻪوت و ھﯿﭻ ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوهﯾﻪﻛﯿﺶ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺎردا ﻧﻪﻛﺮا‪.‬‬ ‫ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻪﻣﻪد ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری‬ ‫ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺷﺎرهواﻧﯽ دھﯚك ﺑﻪ ﺋﺎﺳﯚی‬ ‫وت‪» :‬ﺋﻪو ﺑﯿﻨﺎﯾﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ﭼﻮار ﺳﺎ‪‬ﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻪواوﻧﻪﻛﺮاوی ﺟ‪‬ﻤﺎوه و ﺑ‪‬ﯾﺎرﯾﺶ‬ ‫ﺑﻮو ﻟﯿﮋﻧﻪﯾﻪﻛﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﻟﻪ وهزارهﺗــﻪوه‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﺒ‪‬ﺖ و ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﻮ‪‬ﯽ ﺑﯚ داﺑﯿﻨﺒﻜﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﻟ‪‬ﭙ‪‬ﭽﯿﻨﻪوه ﻟﻪ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی‬ ‫ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺎری ﭘ‪‬ﺸﻮو ﻛﻪ ﺗﻮرﻛﯽ ﺑﻮو‪،‬‬ ‫ﺳﻪرۆﻛﯽ ﺷﺎرهواﻧﯽ دھﯚك ﻟﻪ دﯾﺪار‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻮوﺗﺮی ﺋﺎﺳﯚدا ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪﺑﻮو ﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪوهﻧﺪهی ﺋﻪوان ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﻦ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﻪ‬ ‫ﺧﺮاوهﺗﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ڕهﺷﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺑﻪھﯚی‬ ‫ﻧﻪﺑﻮوﻧﯽ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺳﺰای داراﯾﯽ ﻧﻪدراوه‪.‬‬ ‫ﺟــﮕــﻪ ﻟــﻪ ﭘــ‪‬ــﻮﯾــﺴــﺘــﯽ ھــﻪر‪‬ــﻤــﯽ‬ ‫ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ﺑــﯚ ﺋــﺎوی دﯾﺠﻠﻪ‪ ،‬ﺷــﺎری‬ ‫دھﯚك ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎش ﺑﻪ ﺗﻪواوی ﭘﺸﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎرهﺑﺎی ﺗﻮرﻛﯿﺎ دهﺑﻪﺳﺘ‪‬ﺖ‪ ،‬ﻟﻪم ڕووهوه‬ ‫ﺷﻜﺴﺘﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ۆژهی ﻛﺎرهﺑﺎی دھﯚك ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﭘ‪‬ۆژهی )‪ (٤٠٠‬ﻣ‪‬ﮕﺎواﺗﯽ ﻧﺎﺳﺮاوﺑﻮو‬ ‫ﺑﻪ ﻛــﺎری ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺋﻪژﻣﺎر دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫ﭘﺸﺘ‪‬اﺳﺘﻜﺮدﻧﻪوهی ﺋﻪﻣﻪش ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﻤﺎن‬ ‫ﺑﻪ ژﻣﺎرهﯾﻪك ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪی ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ ﺑﻪم‬ ‫ﭘ‪‬ۆژهﯾﻪ ﻛﺮد‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ھﯿﭻ ﻻﯾﻪك ﺋﺎﻣﺎده‬ ‫ﻧﻪﺑﻮون وه‪‬م ﺑﺪﻧﻪوه‪.‬‬ ‫ﭘــﻼﻧــﯽ ﻓــﺮاواﻧــﻜــﺮدﻧــﯽ دهروازهی‬ ‫ﺳــﻨــﻮوری ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺧﻪﻟﯿﻞ ﻟــﻪﻻﯾــﻪن‬ ‫ھﻪرﯾﻪك ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋﯿﺮاق و ﺗﻮرﻛﯿﺎوه‬ ‫ﻛﺎری ﺑﯚ دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪ ،‬ھﻪرﭼﻪﻧﺪه ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫ھﻪو‪‬ﯿﺪا ﺟ‪‬ﮕﺮهوهﯾﻪك ﺑﯚ ﺋﻪو دهروازهﯾﻪ‬ ‫ﺑﺪۆز‪‬ﺘﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺑﻪھﯚی ﺋﻪوهی ﺗﻪواوی‬ ‫ﺋﻪو ﭘ‪‬ۆژاﻧﻪ ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻮو ﻧﻪﺑﻮون‪ ،‬ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ‬ ‫ﻛﺎر ﺑﯚ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻛﺮدﻧﯽ ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺧﻪﻟﯿﻞ‬ ‫دهﻛﺮ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮودی ﺑﯚ‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎﯾﻪ ﺑﻪ ھﯚی ﺳﯿﺴﺘﻪﻣﯽ ﺗﺮاﻧﺰ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ﺑﻪ وﺗﻪی ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺧﻪﻟﯿﻞ‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺞ ﺷــﺎری ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻛﺎرﯾﺎن‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎ‪‬ﯽ ﺳﻨﻮوری ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﺧﻪﻟﯿﻠﻪوهﯾﻪ‪ ،‬ﻓﺮاواﻧﻜﺮدﻧﯿﺸﯽ ھﻪﻟﯽ ﻛﺎری‬ ‫زﯾﺎﺗﺮ ﺑﯚ ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪ دهڕهﺧﺴ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ ھﻪو‪‬ﯽ ﮔﺮﺗﻨﻪﺑﻪری ﺳﯿﺎﺳﻪﺗ‪‬ﻜﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﻪھ‪‬ﺰﺗﺮ دهدات ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ ﺳﻪرداﻧﯽ ڕوﺳﯿﺎ دهﻛﺎت‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن – ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﻛﯚﻣﯿﺴﯿﺎری ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ ﺑﯚ ﻛﺎروﺑﺎری‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری و داراﯾﯽ داوای ﭘﺘﻪوﺗﺮ ﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ھﻪﻣﺎھﻪﻧﮕﯽ ﺋﻪوروﭘﺎی ﻛﺮد ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪ ﺋﺎﺑﻮوری و داراﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ دهرهوه‬ ‫ﻟﻪﭘ‪‬ﻨﺎو ﻣﺎﻣﻪ‪‬ﻪﻛﺮدﻧ‪‬ﻜﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻟﻪﮔﻪڵ‬

‫ﻗﻪﯾﺮاﻧﯽ داراﯾﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻛﻮﯾﻦ ﺋﻪﻟﻤﯚﻧﯿﺎ ﻛﯚﻣﯿﺴﯿﺎری ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪوروﭘﺎ ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﻪی وﺗﺎر‪‬ﻜﺪا ﻟﻪ ﻛﯚﻧﮕﺮهﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺋــﺎﺑــﻮوری ﻛــﻪ ڕۆژی دووﺷــﻪﻣــﻤــﻪی ﺑﻪ‬ ‫ﺑــﻪﺷــﺪاری ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﻜﯽ ﻧــﺎوهﻧــﺪی‬ ‫ﺋﻪوروﭘﺎ و ﻛﯚﻣﺴﯿﯚﻧﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﭼﻮو‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎژهی ﺑــﻪوهدا ﻛﻪ‪» :‬ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ‬

‫ﺧــﺎوهن ﺑﻪھ‪‬ﺰﺗﺮﯾﻦ ﺋﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮫﺎﻧﻪ و‬ ‫دهﺗﻮاﻧ‪ ‬ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﻪی دهرﻛــﺮدﻧــﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎره‬ ‫ﺋﺎﺑﻮورﯾﯿﻪ ﮔﺮﻧﮕﻪﻛﺎﻧﯽ ڕۆ‪‬ﻜﯽ ﻛﺎرﯾﮕﻪر‬ ‫ﺑﺒﯿﻨ‪‬ﺖ ﺑﻪ ﺋﺎڕاﺳﺘﻪی ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻗﻪﯾﺮاﻧﻪ داراﯾﯿﻪﻛﻪی ﺟﯿﮫﺎن«‪.‬‬ ‫ﺑــــ‪‬وای ﺧــﯚﯾــﺸــﯽ دهرﺑــــ‪‬ی ﺑــﻪ‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﯽ ﯾﻪﻛﺨﺴﺘﻨﯽ ھﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴﺘﯽ ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ‬

‫ﺋﻪوروﭘﺎ ﻟﻪ ﻧﺎو داﻣﻪزراوه ﺋﺎﺑﻮورﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ ﻟﻪ ﻧﺎو ﺳﻨﺪوﻗﯽ‬ ‫دراوی ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ‪ .‬ﻟﻪو ﺑﺎرهﯾﻪﺷﻪوه‬ ‫ﺋــﺎﻣــﺎژهﯾــﺪا ﺑــﻪ دوا ﺑــ‪‬ﯾــﺎری ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪوروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﻨﻪﮔﻪڕی ﺑ‪‬ی )‪(٧٠‬‬ ‫ﻣﻠﯿﺎر ﯾﯚرۆ ﻟﻪ ﺑﻪرژهوهﻧﺪی ﺳﻨﺪوﻗﯽ‬ ‫دراوی ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ‪.‬‬

‫   ‬ ‫‪./.012/3/.0/ / .  / ./  /1 . /1  .//!2 /0‬‬ ‫‪. 1"/0//01 #$2/%1!& ' 2./ 2(2/./' // 2‬‬ ‫‪) /.*2++,-/$./2/.0‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫! ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪)& *+'*+‬‬ ‫ ‪,#-‬‬ ‫‪# #‬‬

‫‪ "#$‬‬ ‫ &‪%‬‬ ‫ ( &'‪#‬‬

‫‪)&./0‬‬ ‫‪)451‬‬ ‫ ‪ &3‬‬

‫  ‬ ‫ ‪!  "#$‬‬ ‫'('&‪%‬‬ ‫ ‪6 $‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪#‬‬ ‫ ‪ '!/‬‬ ‫&* ‬ ‫ &‪( 7‬‬ ‫‪ &/-‬‬

‫' (‬ ‫ ‪. 1 2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ %‬‬ ‫‪8/* #‬‬ ‫ ‪9#*&/ :‬‬ ‫ <;‬ ‫ * ‪ #‬‬ ‫ ‪:''=:‬‬ ‫   ‬ ‫ ‪)& '&/‬‬ ‫ ‪; #‬‬ ‫   ‪6#‬‬

‫ ‪@2‬‬ ‫ *‪ 2‬‬ ‫ ‪#‬‬

‫'*>‬ ‫ ‬ ‫ ‪?#2‬‬

‫ ‪? 7‬‬ ‫‪ A‬‬

‫ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‪‬ﺲ – ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﺑ‪‬ﯾﺎره ﻧﻮری ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ ﺳﻪرۆك وهزﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻋــﯿــﺮاق ﺳــﻪرداﻧــﯽ ﻣﯚﺳﻜﯚ ﺑــﻜــﺎت ﺑﯚ‬ ‫وﺗــﻮو‪‬ــﮋﻛــﺮدن ﻟــﻪﮔــﻪڵ دهﺳــﻪ‪‬ﺗــﺪاراﻧــﯽ‬ ‫ڕوﺳﯿﺎ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﻧﻮ‪‬ﻜﺮدﻧﻪوهی ﺋﻪو‬ ‫ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘﻪ ﻧﻪوﺗﯿﯿﺎﻧﻪی ﻛﻪ ﻋﯿﺮاق ﺑﻪ‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪی داوه‪.‬‬

‫ﻟﻪﻣﺒﺎرهﯾﻪوه ﺋﺎژاﻧﺴﯽ ھﻪوا‪‬ﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫)ﺋﺎﯾﺘﺎر ﺗﺎس(ی ڕوﺳﯽ ﺑ‪‬وی ﻛﺮدهوه‪،‬‬ ‫ﺳﺒﻪی ﻣﺎﻟﯿﻜﯽ ﺑﻪﺳﻪرداﻧ‪‬ﻚ دهﮔﺎﺗﻪ‬ ‫ﻣﯚﺳﻜﯚ ﻛــﻪ ﺳــ‪ ‬ڕۆژ دهﺧﺎﯾﻪﻧ‪‬ﺖ‬ ‫و ﺗــﯿــﺎﯾــﺪا ﭘــﻪﯾــﻮهﻧــﺪﯾــﯿــﻪ ﺋــﺎﺑــﻮوری‬ ‫و ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧــ‪‬ــﻮان ھـــﻪردوو‬ ‫و‪‬ت ﺗــﺎووﺗــﻮێ دهﻛــﺮ‪‬ــﺖ‪ ،‬ﻟﻪواﻧﻪش‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻜﺮدﻧﻪوهی ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘﻪ ﻧﻪوﺗﯿﯿﻪﻛﺎن‪.‬‬

‫ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻧﻪوت و ﻏﺎز ھﯚﺷﺪاری‬ ‫ﻟﻪ ﻛﻪﻣﺒﻮوﻧﻪوهی داھﺎﺗﯽ ﻧﻪوت دهدات‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن – ﺋﺎﺳﯚ‬

‫ﻋﻪﻟﯽ ﺣﺴ‪‬ﻦ ﺑﻠﻮ ﺳﻪرۆﻛﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی ﻧﻪوت‬ ‫و ﻏﺎز ﻟﻪ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ھﯚﺷﺪارﯾﺪا‬ ‫ﻟــﻪ ڕهﻧـــﮕـــﺪاﻧـــﻪوهی ﻛــﻪﻣــﺒــﻮوﻧــﻪوهی‬ ‫داھﺎﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﻧــﻪوت ﻟﻪﺳﻪر ﺋﺎﺑﻮوری‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗﺪا‪ ،‬داواﺷﯽ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻓﯿﺪڕاڵ‬ ‫ﻛﺮد ﻛ‪‬ﺸﻪﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪر‪‬ﻢ‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ڕهواﯾﯽ ﮔﺮ‪‬ﺒﻪﺳﺘﻪ ﻧﻪوﺗﯿﯿﻪ‬

‫ﺋﯿﻤﺰاﻛﺮاوهﻛﺎن ﭼﺎرهﺳﻪر ﺑﻜﺎت‪.‬‬ ‫ھﺎوﻛﺎت داوای ﻟﻪ وهزارهﺗﯽ ﻧﻪوت‬ ‫ﻛــﺮد ﭼــﺎو ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﻪ ﻧﻪوﺗﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ڕاﺑﺮدووﯾﺪا ﺑﺨﺸ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه و ھﻪ‪‬ﻪﻛﺎﻧﯿﺸﯽ‬ ‫ڕاﺳــﺖ ﺑﻜﺎﺗﻪوه‪ .‬ﺣﺴ‪‬ﻦ ﺑﻠﻮ ﺋﺎﻣﺎژهی‬ ‫ﺑــﻪوهدا‪» :‬ﻛﻪﻣﺒﻮوﻧﻪوهی داھﺎﺗﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧــﻪوت دهﺑ‪‬ﺘﻪ ﺑﻪرﺑﻪﺳﺘ‪‬ﻜﯽ ﮔــﻪوره ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪردهم ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺎﻧﻪوهی ژ‪‬ﺮﺧﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و‬ ‫ﭘﺮۆﺳﻪی ﺋﺎوهداﻧﻜﺮدﻧﻪوهی و‪‬ت«‪.‬‬

‫ ‪ & *#‬‬

‫ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ ﻟﻪ ﭘﻪروهردهی دﯾﺎﻟﻪ ﭘﻪره دهﺳ‪‬ﻨ‪‬‬ ‫‪ 5B‬‬

‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎن – ﺋﺎﺳﯚ‬

‫‪ #‬‬

‫ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪‬ﻜﯽ دهﺳﺘﻪی ﻧﻪزاھﻪ ﻟﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰی دﯾﺎﻟﻪ‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ؛ »‪ ١٧‬ﻛ‪‬ﺸﻪی ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯽ‬ ‫داراﯾﯽ ﻟﻪ دژی ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪراﻧﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﭘﻪروهردهی ﺋﻪو ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﯾﻪ ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮاوه«‪.‬‬ ‫ﺋﻪو ﺑﻪرﭘﺮﺳﻪی دهﺳﺘﻪی ﻧﻪزاھﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﻪوﯾﺴﺖ ﻧﺎوی ﺋﺎﺷﻜﺮا ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ ڕووﻧﯽ‬

‫ﻛﺮدهوه‪» :‬ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﺋﻪو ﮔﻪﻧﺪه‪‬ﯿﯿﺎﻧﻪی‬ ‫ﻛــﻪ ﺋــﺎﺷــﻜــﺮا ﻛــــﺮاوه ﭘــﻪﯾــﻮهﻧــﺪی ﺑــﻪ‬ ‫ﺗ‪‬ﻮهﮔﻼﻧﯽ ﺑــﻪڕ‪‬ــﻮهﺑــﻪری ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪی‬ ‫ﺑﯿﻨﺎی ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﮕﺎﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪر ﺑﻪ ﭘﻪروهردهی‬ ‫دﯾﺎﻟﻪﯾﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﻛﻪﻟﻮﭘﻪﻟﯽ ﭼﻪﻧﺪ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﮕﻪﯾﻪﻛﯽ ﺳﻨﻮوری‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎﻛﻪی ﺑﻪ ﻧﺮﺧ‪‬ﻜﯽ ھﻪرزان و ﺑﻪﺑ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻟﯿﮋﻧﻪی ڕهﺳﻤﯽ ﻓﺮۆﺷﺘﻮوه«‪.‬‬


‫‬ ‫ھﻪوا‪‬ﯽ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﯾﯽ‬ ‫ﺋﺎﯾﺎ ڕۆﺑﺮت ﭘﺎﺗﺮﯾﻚ ﺑﻪﺷﺪاری‬ ‫‪ ٥Terminator‬دهﻛﺎت‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﺋﯿﻔﺎ ﻣﻨﺪﯾﺲ‪ ..‬ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهﯾﻪك ﺑﻪرهو ھﻪ‪‬ﻜﺸﺎن‬

‫ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهی ﺳﯿﻨﻪﻣﺎی ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ‬ ‫)ڕۆﺑـــﺮت ﭘﺎﺗﺮﯾﻚ( ﻟﻪﺑﻪﺷﯽ‬ ‫دووهﻣﯽ ﻓﯿﻠﻤﯽ )‪(Terminator‬‬ ‫ڕۆ‪‬ﻜﯽ ﺑــﻪرﭼــﺎوی ھــﻪﺑــﻮو‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﺘﺎش داوای ﻟ‪‬ﻜﺮاوه ﻛﻪ‬ ‫ﺑــﻪﺷــﺪاری ﺑﻪﺷﯽ ﭘ‪‬ﻨﺠﻪﻣﯽ‬ ‫ﺋــﻪم زﻧﺠﯿﺮه ﻓﯿﻠﻤﻪ دهﻛــﺎت‪،‬‬ ‫ﺋﻪم زﻧﺠﯿﺮه ﻓﯿﻠﻤﻪ ﯾﻪﻛ‪‬ﻜﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺳﻪرﻛﻪووﺗﻮﺗﺮﯾﻦ ﺋﻪو زﻧﺠﯿﺮه‬ ‫ﻓــﯿــﻠــﻤــﺎﻧــﻪی ﻛــﻪ داھــﺎﺗــ‪‬ــﻜــﯽ‬ ‫ﺑ‪‬ﺸﻮوﻣﺎری ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎوه‪.‬‬

‫ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهﯾﻪﻛﯽ ﻧﻮێ ﺑﯚ ﻓﯿﻠﻤﯽ‬ ‫‪Footloose‬‬

‫دﯾﻤﻪﻧ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ‬

‫‪Hitch‬‬

‫ڕاو‪‬ﮋ ﻛﺎﻣﻪران‬

‫ﭼﺎس ﻛــﺎروﻓــﻮرد ﺋﺎواﺗﻪﺧﻮازه‬ ‫ﺑﺒ‪‬ﺘﻪ ﺋﻪﻟﺘﻪرﻧﺎﺗﯿﭭﯽ ﺋﻪﻛﺘﻪری‬ ‫ﺳﻪرهﻛﯽ ﺋﻪم ﻓﯿﻠﻤﻪ ﻛﻪ )زاك‬ ‫ﺋﯿﻔﺮون( ڕۆ‪‬ــﯽ ﺗ‪‬ﺪاﮔ‪‬اوه‪،‬‬ ‫ﭼﯿﺮۆﻛﯽ ﻓﯿﻠﻤﻪﻛﻪ ﻟﻪﻓﯿﻠﻤ‪‬ﻜﻪوه‬ ‫وهرﮔــــﯿــــﺮاوه ﻛــﻪ ﻟــﻪﺳــﺎ‪‬ﻧــﯽ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺮاوه‪،‬‬ ‫ھﻪﺷﺘﺎﻛﺎﻧﺪا‬ ‫ﯾــــﻪﻛــــﻪم ﺑـــﻪﺷـــﯽ ﻓــﯿــﻠــﻤــﯽ‬ ‫)‪ (Footloose‬ﺳﺎ‪‬ﯽ ‪١٩٨٤‬‬ ‫ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهی‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺮاوهو‬ ‫ﺋﻪﻣــــــــﺮﯾﻜﯽ )ﻛﯿﭭﻦ ﺑﯿﻜﻮن(‬ ‫ڕۆ‪‬ﯽ ﺗ‪‬ﺪاﮔ‪‬اوه‪.‬‬

‫ﭘﯚڵ ﺑﯿﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﯿﻠﻤ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎﻛﺪا‬

‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋــﻪوهی ﺗﻪﻣﻪﻧ‪‬ﻜﯽ ﻛﻮرﺗﯽ‬ ‫ھﻪﯾﻪ ﻟﻪ ھﯚﻟﯿﯚددا‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺋﻪﻛﺘﻪرﯾﯽ‬ ‫ﺷﯚخ و ﺷﻪﻧﮕﯽ ﺑﻪڕهﮔﻪز ﻻﺗﯿﻨﯽ‬ ‫ﺋﯿﻔﺎ ﻣﻨﺪﯾﺲ )ﺗﻪﻣﻪن ‪ ٣٥‬ﺳﺎڵ(‬ ‫ﻟﻪم دواﯾﯿﺎﻧﻪدا ﺑﻪﺷ‪‬ﻮاز‪‬ﻜﯽ ﺑﻪرﭼﺎو‬ ‫ﺋﻪوهی ﺳﻪﻟﻤﺎﻧﺪووه ﻛﻪ ﺋﻪو ﺗﻪﻧﮫﺎ‬ ‫ﺧﺎوهﻧﯽ دهﻣﻮﭼﺎو‪‬ﻜﯽ ﺟﻮان ﻧﯿﯿﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ﺋﻪﻛﺘﻪر‪‬ﻜﯽ ڕاﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪﯾﻪ‬ ‫و ﺗــﻪواوﯾــﯽ ﺑﻪھﺮهﻛﺎﻧﯽ ﻧﻮاﻧﺪﻧﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﺪاﯾﻪ‪ ،‬ھﻪر ﺋﻪﻣﻪش ﺑﯚﺗﻪ ھﯚﯾﯽ‬ ‫ﺋﻪوهی ﻛﻪ ﭼﺎﻧﺴﯽ ﺑﻪﺷﺪارﯾﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ھﻪﺑ‪‬ﺖ ﻟﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭼﻪﻧﺪ ﺋﻪﻛﺘﻪر‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺑﻪﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ ھﯚﻟﯿﯚددا‪ ،‬ﺋﻪﻣﺎﻧﻪش‬ ‫وهﻛـــﻮ ﺑــﻪﺷــﺪارﯾــﻜــﺮدﻧــﯽ ﻟــﻪﮔــﻪڵ‬ ‫ﺋــﻪﻛــﺘــﻪرﯾــﯽ ڕهﺷــﭙــ‪‬ــﺴــﺖ دﯾــﻨــﺰل‬ ‫واﺷﺘﻨﺖ ﻟﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ )ڕۆژی ڕاھ‪‬ﻨﺎن(‬ ‫ﻛــﻪ ﺧــﻪ‪‬ﺗــﯽ ‪٢٠٠١‬ی ﺋﯚﺳﻜﺎری‬ ‫ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎ‪ ،‬ﻟﻪ ھﻪﻣﺎﻧﺴﺎ‪‬ﯿﺸﺪا‬

‫ﺋﯿﻔﺎ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهی ﺋﻪﻛﺸﻨﯽ‬ ‫ھﯚﻟﯿﯚد ﺳﺘﯿﻔﻦ ﯾﺴﺠﺎل ﺑﻪﺷﺪارﯾﻜﺮد‬ ‫ﻟﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ )ﺑﺮﯾﻨ‪‬ﻜﯽ ﻗﻮڵ(‪ ،‬ﻟﻪﭘﺎش‬ ‫ﺋﻪﻣﺎﻧﻪش ﺑﻪﺷﺪارﯾﯽ ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﯾﯽ دﯾــﻜــﻪدا ﻛﺮد‬ ‫ﻛﻪ ﻟﻪ ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻮوﺗﺮﯾﻨﯿﺎن ﻓﯿﻠﻤﯽ‬ ‫)‪ (Hitch‬ﺑــﻮو ﻛــﻪ ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهی‬ ‫ﻛﯚﻣﯿﺪی وﯾﻞ ﺳﯿﻤﺴﯿﺶ ﺑﻪﺷﺪارﯾﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﺪا ﻛﺮد و داھﺎﺗﯽ ﺋﻪم ﻓﯿﻠﻤﻪش ﻟﻪ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا ﺳ‪ ‬ﺳﻪد ﻣﻠﯿﯚن دۆﻻری‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ ﺑــﻮو‪ ،‬ﻛــﻪ ﺋــﻪم ﻓﯿﻠﻤﻪ‬ ‫ﺑــﻮوهھــﯚی ﺋــﻪوهی ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮاری وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ھﻪو‪‬ﯽ‬ ‫دهﺳﺘﺨﺴﺘﻨﯽ ﺋﯿﻔﺎ ﺑـــﺪهن ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪﺷﺪارﯾﻜﺮدن ﻟﻪ ﻛﺎرهﻛﺎﻧﯿﺎﻧﺪا‪،‬‬ ‫ﺑﻪم ھﯚﯾﻪﺷﻪوه ﺋﯿﻔﺎ ﺑﻪﺷﺪاری ﻟﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﮋهﯾﻪﻛﯽ زۆر ﻟﻪ ﻓﯿﻠﻤﻪﻛﺎﻧﺪا ﻛﺮدووه‬ ‫و ﺑﯚﺗﻪ ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪو ﺋﻪﻛﺘﻪراﻧﻪی‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪﺷــــــــــﺪاری زۆرﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫دهﻛﺎت ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﻜﺪا‪.‬‬ ‫ﺋــﯿــﻔــﺎ ﻣــﯿــﻨــﺪﯾــﺲ ﻟــﻪ ﻣــﯿــﺎﻣــﯽ‬

‫ﻮوه ﻟــــﻪ‬ ‫ــﻪ‬ ‫ﻟـــﻪداﯾـــﻜـــﺒـــﻮوه‬ ‫ـﻮﺑــﯽ و‬ ‫ﺑــﺎوﻛــ‪‬ــﻜــﯽ ﻛـ ﺑ‬ ‫ﻣﺮﯾﻜﯽ‪،‬‬ ‫داﯾﻜ‪‬ﻜﯽ ﺋﻪ ﺮﯾﻜﯽ‪،‬‬ ‫ﻟــــﻪﺑــــﺎرهی‬ ‫ﺋــﯿــﻔــﺎ‬ ‫ﺎرهی‬ ‫ﺧـــﯚﯾـــﻪوه‬ ‫ﺑـــﺎوﻛـــﯽ‬ ‫ـــﻪوه‬ ‫ده‪‬ﺖ‪» :‬ﺑﺎوﻛﻢﻢ زۆرر‬ ‫ژﯾﺎﻧﺪا‬ ‫ﻧﺎڕهﺣﻪﺗﯽ ﻟﻪ ژﯾﺎﻧﺪا‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ‬ ‫ﭼﻪﺷﺖ ﺗﺎ ژﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﻤﻪ‬ ‫ﯽ ﺋ‪‬ﻤ‬ ‫ـﻪم‬ ‫ﺧــﯚﺷــﺒــﻜــﺎت«‪ ،‬ﺋــﻪﻪم‬ ‫«‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻛﺘﻪره ﺑﭽﻮوﻛﺘﺮﯾﻦ‬ ‫وﻛﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﺪا‪‬ﯽ ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﻛﻪﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﻛﻪﯾﺎﻧﻪ‬ ‫و دوو ﺧــﻮﺷــﻚ‬ ‫ـﻚ و‬ ‫ﺑــﺮاﯾــﻪﻛــﯽ دﯾــﻜــﻪی‬ ‫ﻜــﻪی‬ ‫ی‬ ‫ھﻪﯾﻪ‪ .‬دواﯾﯿﻦ ﻛﺎری‬ ‫ی‬ ‫ﺋﻪم ﺋﻪﻛﺘﻪره ﻟﻪ ﺳﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ﯽ‬ ‫‪٢٠٠٩‬دا ﻓﯿﻠﻤﯽ )ﺷﻪوی‬ ‫ﺷﻪوی‬ ‫ی‬ ‫‪Last‬‬ ‫‪La‬‬ ‫ڕاﺑـــــﺮدوو(وه )‪ast‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻤ‪‬ﻜﯽ‬ ‫‪‬ﻜﯽ‬ ‫‪ (Night‬ﻛــﻪ ﻓﯿﻠﻤ‪‬‬ ‫ـﮕــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ڕۆﻣــﺎﻧــﺴــﯿــﯿــﻪ و ﺟـﮕ‬ ‫ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯽ ﻛﯿﺮا‬ ‫ﺋﯿﻔﺎ ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهی ﺑﻪرﯾﯾﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﺪا دهﻛﺎت‪.‬‬ ‫ﻧﺎﯾﺘﻠﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺷﺪارﯾﯽ ﺗ‪‬ﺪﺪا‬ ‫ﯽ‬

‫ﻓﯿﻠﻤﻪﻛﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧﻪی ﺑﯚﻛﺲ ﺋﯚﻓﯿﺲ‬

‫ﻟﻪدوای ﺋﻪو ڕۆ‪‬ﻪ ﺳﻪرﻛﻪﺗﻮوهی‬ ‫ﻛـــﻪ ﻟـــﻪ ﻓــﯿــﻠــﻤــﯽ )‪The‬‬ ‫‪ (Young Victoria‬ﮔ‪‬ﺮای‬ ‫دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮا ﺑﯚ ﺑﻪﺷﺪارﯾﻜﺮدن‬ ‫ﻟﻪ ﻓﯿﻠﻤ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎك ﺑﻪﻧﺎوی‬ ‫)‪ (Priest‬ﻛــﻪ ﭼﯿﺮۆﻛﯽ‬ ‫ﻓــﯿــﻠــﻤــﻪﻛــﻪ ﻟـــﻪ ڕۆﻣــﺎﻧــ‪‬ــﻜــﯽ‬ ‫)ﻛــﯚﻣــﯿــﻜــﺲ(ی ژاﭘــﯚﻧــﯿــﯿــﻪوه‬ ‫وهرﮔــﯿــﺮاوهو ﺟﻪﻧﮓ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮان‬ ‫ھﺎو‪‬ﺗﯿﺎن و ﺧﻮ‪‬ﻨﻤﮋهﻛﺎﻧﺪا‪،‬‬ ‫ﻓﯿﻠـــــــــــــﻤﻪﻛﻪ ﻟﻪدهرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫)ﺳﻜﻮت ﺳﺘﯿﻮارت(ه‪.‬‬

‫ﻓﯿﻠﻤﯽ )‪(Fast & Furious‬ھﺎﺗﻪ ڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﯾﻪﻛﻪﻣﯽ ده ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﯚﻛﺲ ﺋﯚﻓﯿﺲ و ﻛﯚی ﮔﺸﺘﯽ داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ)‪.($70,950,500‬‬ ‫ﻛﺎرهﻛﺘﻪری ﺳﻪرهﻛﯽ ﻓﯿﻠﻤﻪﻛﻪ ﻓﯿﻦ دهﯾﺰڵ‪-‬ه ﺑﻪﺑﻪﺷﺪاری ھﻪرﯾﻪك ﻟﻪ ﺑﯚڵ وۆﻛﻪر ‪ ،‬ﺟﯚردان ﺑﺮۆﺳﺘﻪر ‪ ،‬ﻣﯿﺸ‪‬ﻞ ڕۆدرﯾﮕﯿﺰ‪ ،‬ﺟﯚن ﺋﯚرﺗ‪‬ﺰ‪ ،‬ﻟﻪﯾﺰ ﺋﻪﻟﯚﻧﺴﯚ‪.‬ھﻪروهك‬ ‫ﺳﯿﻨﺎرﯾﺴﺘﻪﻛﻪﯾﺸﯽ ﻛﺮﯾﺲ ﻣﯚرﮔﺎﻧﻪ‪ .‬ﺋﻪم ﻓﯿﻠﻤﻪ ﻛﻪ ﻣﺎوهﻛﻪی ‪ 107‬ﺧﻮﻟﻪﻛﻪﻛﻪ ﻟﻪﺟﯚری ﻛﺎر و ﭼﯿﺮۆﻛﯽ ﻛﺎرﯾﮕﻪرهو ﻟﻪﺳﻪر ﺑﻨﻪﻣﺎی ﻛﺎر و ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی‪،‬ﺳ‪‬ﻜﺴﯽ‪،‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻪواﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺎدهی ھﯚﺷﺒﻪر ﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺮاوه‪ .‬ھﻪروهھﺎ ﺟﻮ‪‬ﻪ و و‪‬ﻨﻪﮔﺮﺗﻨﯽ ﻓﯿﻠﻤﻪﻛﻪ ﻟﻪﺋﺎﺳﺘ‪‬ﻜﯽ ﺑﻪرزداﯾﻪ ﺑﻪﺟﯚر‪‬ﻚ ﺑﯿﻨﻪر ﺳﻪرﺳﺎم دهﻛﺎت و ﺑﯚ ﻻی ﺧﯚی‬ ‫ﻛ‪‬ﺸﯿﺎن دهﻛﺎت‪.‬‬ ‫*)‪(Monsters vs. Aliens‬ھﺎﺗﻪ ڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی دووهﻣﻪوه و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ ‪.$104,799,387‬‬ ‫*)‪ (The Haunting in Connecticut‬ﻟﻪڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﺳ‪‬ﯿﻪﻣﺪاﯾﻪ و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ ‪.$37,171,280‬‬ ‫*)‪ (Knowing‬ﻟﻪڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﭼﻮارهﻣﺪاﯾﻪ و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ‪.$58,219,770‬‬ ‫*)‪ (I Love You, Man‬ﻟﻪڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﭘ‪‬ﻨﺠﻪﻣﺪاﯾﻪ و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ‪.$49,159,559‬‬ ‫*)‪ (Adventureland‬ﻟﻪڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﺷﻪﺷﻪﻣﺪاﯾﻪ و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ‪.$5,722,039‬‬ ‫*)‪ (Duplicity‬ﻟﻪڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﺣﻪوﺗﻪﻣﺪاﯾﻪ و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ ‪.$32,250,215‬‬ ‫*)‪ (Race to Witch Mountain‬ﻟﻪڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ھﻪﺷﺘﻪﻣﺪاﯾﻪ و و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ‪.$58,249,111‬‬ ‫*)‪ (Rounds 12‬ﻟﻪڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﻧﯚھﻪﻣﺪاﯾﻪ و و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ‪.$8,982,767‬‬ ‫*)‪ (Sunshine Cleaning‬ﻟﻪڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی دهھﻪﻣﺪاﯾﻪ و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ﻛﯚی داھﺎﺗﻪﻛﻪی ﮔﻪﯾﺸﺘﻮوهﺗﻪ ‪.$4,702,721‬‬

‫ﮔﻪﯾﺸﺘﻪ ڕﯾﺰﺑﻪﻧﺪی ﯾﻪﮐﻪم‬

‫ﺋﺎ‪ :‬ژﯾﺎر ﺳﻪﻋﯿﺪ‬

‫ڕۆژاﻧ ــﻪ‬

‫‪ferhang@xendan.org‬‬


‫ﭘـــــﺸـــــﻮو‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﺋﺎﺳﯚی ﺑﻪﺧﺖ‬

‫ﺗﻪﻟﻪﻓﺰﯾﯚﻧﻪﮐﺎن‬ ‫‪kurdsat‬‬

‫‪alarabiya‬‬

‫‪mbc2‬‬

‫‪ 19:30‬ﺋﻪﻧﻔﺎل و ﻣﻘﺎوهﻣﻪت‬ ‫‪ 20:30‬ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهﻛﺎﻧﯽ ھﻮﻧﻪر‬

‫‪G kurdistan‬‬ ‫‪ 09:05‬ﺗﯿﻠﯽ ﻛﻠﯿﻨﯿﻚ‬

‫‪ 08:00‬ﺻﺒﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ‬

‫‪ 11:10‬ﻟﻪﮔﻪڵ ﺑﯿﻨﻪر‬

‫‪ 12:30‬اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ‬

‫‪mbc‬‬ ‫‪ 13:00‬ﻋﻠﯽ ﺣﺎﻓﻪ اﻟﮫﺎوﯾﻪ‬ ‫‪ 18:00‬ﻗﻠﺐ ﻣﯿﺖ‬

‫‪ 19:00‬ﺋﺎﯾﻦ و ﻛﯚﻣﻪڵ‬

‫‪ 22:00‬ﻛﯚﺑﻪﻧﺪی ھﻪواڵ‬

‫‪ 19:25‬ﺳﯿﻤﺎی ﻧﻪﺗﻪوهﻛﺎن‬

‫‪ 15:15‬ﺟﺮس اﻻﻏﻼق‬

‫‪ 20:00‬ﺑﺎب اﻟﺤﺎره ‪٣‬‬

‫‪ 21:00‬ﺧﯚش ﺗﺎم‬

‫‪ 21:00‬ﻛﺮادل ﺗﻮ زه ﮔﺮاف‬

‫‪ 23:00‬ﺑﯚ ﻣ‪‬ﮋوو‬

‫‪ 20:00‬ھﻪوا‪‬ﻪﻛﺎن‬

‫‪ 22:00‬اﻻﺧﺒﺎر‬

‫‪ 23:00‬ﻓﯽ اﻟﻘﺼﺮ‬

‫‪ 22:45‬ﺳ‪‬ﺮه‬

‫‪ 23:00‬زه ﻣﺎرﻛﺲ ﻣﺎن‬

‫‪ 13:00‬ﻟﻮس ﻟﻮﻛﺲ‬ ‫‪ 19:00‬ﺗﻮرن اﺑﺎرت‬

‫‪ 15:00‬اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻن‬ ‫‪ 18:00‬ﺳﺎﻋﻪ ﺣﺮه‬ ‫‪ 23:00‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺧﺎص‬

‫وﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ژﯾﺎن‬

‫ﺋﺎﺳﯚی زاﻧﯿﺎرﯾﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻜﻪ‬

‫ﭘ‪‬ﺸﻮوی ﺑﻜﺎﺗﻪوه‪ .‬داﻧﺘﯽ‬ ‫ﻣﺮدن ﻧﺎﺧﯚﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷﺖ ﻧﯿﯿﻪ؛ ﻟﻪوه ﻧﺎﺧﯚﺷﺘﺮ ﺋﻪوهﯾﻪ ﺑﻪ دواﯾﺪا ﺑﮕﻪڕ‪‬ﯽ و‬ ‫دهﺳﺘﺖ ﻧﻪﻛﻪوێ‪ .‬ﭘﻪﻧﺪی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی‬ ‫ﻣ‪‬ﺶ دهم و ﭼﺎوی ﺷﯿﺮﻓﺮۆش دهﻧﺎﺳ‪ .‬ﭘﻪﻧﺪی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی‬

‫ ‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‬

‫ﺑﻪرزﺗﺮﯾﻦ‬

‫ ‬

‫ھﻪوﻟ‪‬ﺮ‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬

‫‪١٤‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﮐﻪرﮐﻮک‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ‬

‫‪١١‬‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‬

‫ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ‬

‫ﺑﻪرزﺗﺮﯾﻦ‬

‫زاﺧﯚ‬

‫‪١٧‬‬

‫دھﯚک‬

‫‪١٨‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻣﻮﺳ‪‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‬

‫ﺑﻪرزﺗﺮﯾﻦ‬

‫ﺧﺎﻧﻪﻗﯿﻦ‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺟــﺎر‪‬ــﻜــﯽ ﺗﺮ‬ ‫داواﻛﺎرﯾﻪﻛﺎﻧﺘﺎن‬ ‫ﭘـــﺸـــﺘـــﮕـــﻮێ‬ ‫دهﺧــــﺮ‪‬ــــﻦ و‬ ‫ﻛـــﺎرﯾـــﮕـــﻪری‬ ‫دهرووﻧــﯿــﺘــﺎن ﻟــﻪﺳــﻪر ﺟ‪‬‬ ‫د‪‬ﺖ‪.‬‬

‫ﮔـــــﺎ‬

‫ﻣﺮۆﭬﯽ ﺑﺎش ﻧﺎﻣﺮێ؛ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻛﺮدهوهﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪدوای ﺧﯚی دهدو‪‬ﻦ‪ .‬ﭬﻮ‪‬ﺘﺮا‬ ‫ﻗﻮرﺳﺘﺮﯾﻦ ﺗﻪﻧﮕﺎﻧﻪ ﺋﻪوﻛﺎﺗﻪﯾﻪ ﻛﻪ ﻣﺮۆڤ ﻟﻪ ﻛﺎﺗﯽ ﻧﺎﺧﯚﺷﯽ دا ﯾﺎدی ﺧﯚﺷﯽ‬

‫ﻟﻪ ﮔﯚﺷﻪی دو‪‬ﻨ‪‬ﯽ ﺋﺎﺳﯚی زاﻧﯿﺎرﯾﺪا ﺑﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﻻﯾﻪﻧ‪‬ﻜﯽ ﺳﻮودهﻛﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﯽ ﻛﺎﭬﯿﺎرﻣﺎن ﺋﺎﺷﻨﺎ‬ ‫ﻛﺮدن ﻟﻪم ﮔﯚﺷﻪﯾﻪﺷﺪا ﺟﯚرهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﻣﺎﺳﯿﻪ ﺑﻪر ﺑﺎس دهﺧﻪﯾﻦ‬ ‫ﻛﺎﭬﯿﺎر ﭼﻪﻧﺪ ﺟﯚر‪‬ﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﺷ‪‬ﻮه و ﺗﺎم و ﺟﯚرهﻛﻪی ﻧﺮﺧﻪﻛﻪی دهﮔﯚڕ‪‬ﺖ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﭬﯿﺎری ﻣﺎﺳﯽ ﺑﯚﻟﻜﺎ‪ :‬ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻪھﺎﺗﺮﯾﻨﯿﺎن دادهﻧﺮ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ ﯾﻪك ﻛﯿﻠﯚﮔﺮام ﻟﻪم‬ ‫ﺟﯚرهﯾﺎن ﻟﻪﻧﺎو و‪‬ﺗﯽ ﺋ‪‬ﺮان ﻧﺮﺧﻪﻛﻪی ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان )‪ (٤٥٠٠-٤٠٠٠‬ﯾﯚرۆﯾﻪ و ﻟﻪ و‪‬ﺗﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪوروﭘﺎ ﺑﻪھﺎﻛﻪی دوو ﺑﻪراﺑﻪره‪.‬‬ ‫ﭼﺎوهڕواﻧﯽ وهرﮔﺮﺗﻨﯽ زاﻧﯿﺎری دﯾﻜﻪ ﺑﻦ ﻟﻪﺳﻪر ﻛﺎﭬﯿﺎر‬

‫ﮐﻪش‬

‫‪zagros‬‬ ‫‪ 17:30‬زاﮔﺮۆس ﻛﺎﻓ‪‬‬

‫‪alhurra‬‬ ‫‪ 10:30‬ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻏﺎزﯾﯿﻦ‬

‫ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﻛﺎﻧﺘﺎن‬ ‫ﭼــــــــ‪‬ﺗــــــــﺮ‬ ‫دهﻛﻪﻧﻪوه ﻟــــﻪ‬ ‫ﻻﯾــﻪﻧــﻪﻛــﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻛــــﺎرﻛــــﺮدن و‬ ‫ﭘــﻪﯾــﻮهﻧــﺪﯾــﻪﻛــﺎﻧــﺘــﺎن ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫دهوروﺑﻪرﺗﺎﻧﺪا‪.‬‬

‫ﮐـــﺎوڕ‬

‫ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ‬

‫‪١٥‬‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‬ ‫ﺑﻪﻏﺪا‬

‫ﺑﻪرزﺗﺮﯾﻦ‬

‫ﻧﺰﻣﺘﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﻟـــــــﻪ ﮔـــــﻪڵ دوواﻧــــﻪ‬

‫ھــﺎوڕ‪‬ــﻜــﺎﻧــﺘــﺎن‬ ‫ﻛﻪﺷ‪‬ﻜﯽ ﺋﺎرام‬ ‫وﭘ‪‬ﺋﺎﺳﻮودهﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪﺳﻪر دهﺑﻪن و‬ ‫ﻟﻪ ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮودﻣﻪﻧﺪ‬ ‫دهﺑﻦ‪.‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﮐﯚﯾﻪ‬

‫‪١٧‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻣﻪﻧﺪهﻟﯽ‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ھﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪ‬

‫‪١٣‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺑﺎﻗﻮﺑﻪ‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﺋﻪم ﭼﻮارﮔﯚﺷﻪﯾﻪ ﻟﻪ ‪ ٩‬ﭼﻮارﮔﯚﺷﻪی ﮔﻪوره ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻮوه )‪ ،(٣×٣‬ھﻪر ﭼﻮارﮔﯚﺷﻪﯾﻪﻛﯽ ﺑﯚ ‪ ٩‬ﺧﺎﻧﻪی ﺑﭽﻮوﻛﺘﺮ داﺑﻪﺷﻜﺮاوه‪ .‬ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ‬ ‫ﻟﻪو ﯾﺎرﯾﯿﻪدا ﭘ‪‬ﻛﺮدﻧﻪوهی ﭼﻮارﮔﯚﺷﻪ ﺑﭽﻮوﻛﻪﻛﺎﻧﻪ ﺑﻪ ژﻣﺎره ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪﻛﺎن ﻟﻪ ‪ ١‬ﺗﺎ ‪ ٩‬ﺑﻪ ﻣﻪرﺟ‪‬ﻚ ھﻪر ژﻣﺎرهﯾﻪك‪ ،‬ﯾﻪﻛﺠﺎر ﻟﻪ ھﻪر‬ ‫ﭼﻮارﮔﯚﺷﻪﯾﻪﻛﯽ ﮔﻪوره و ﻟﻪ ھﻪر ھ‪‬ﻜﯽ ﺋﺎﺳﯚﯾﯽ و ﺳﺘﻮوﻧﯿﺪا ﺑﻨﻮوﺳﺮ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬

‫ﺑـــﻪﺳـــﻪر ﺋــﻪو ﻗـــﺮژاڵ‬

‫ﻛـــــﯚﺳـــــﭗ و‬ ‫ﻟــﻪﻣــﭙــﻪراﻧــﻪدا‬ ‫زاڵ دهﺑـــﯿــﺖ‬ ‫ﻛــــــــــــــــــــﻪ‬ ‫ﺑــﻪراﻣــﺒــﻪر هﻛــــﻪت دهﯾـــﺎن‬ ‫ھﯿﭽﻨ‪‬ﺘﻪ ڕ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﭼــــــــﻪﻧــــــــﺪ‬ ‫ﺳــﻪرداﻧــ‪‬ــﻜــﯽ‬ ‫ﻛــــﻮرت د‪‬ــﺘــﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﺘﺎن دود‪‬ــﯽ‬ ‫و ﺗﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ‬ ‫ڕووداﻧﯽ ﻛﺎرهﺳﺎﺗﯽ ﺋﻮﺗﯚﻣﺒﯿﻞ‬ ‫ﻧﯿﮕﻪراﻧﺘﺎن دهﻛﺎت‪.‬‬

‫ﺷــ‪‬ﺮ‬

‫   ‬ ‫   ‬ ‫'  &‪ !"!"#$ %‬‬ ‫  (‪(')$ $*+‬‬

‫ ‪ !"#$ %& #‬‬ ‫‪'(()'(*+ ((,- ( '-(( #‬‬

‫ھــــﻪﻧــــﮕــــﺎوی ﻓﻪرﯾــﮏ‬

‫ﺳــــﻮدۆﻛــــﻮ‬

‫ ‪(5 67 ) 8&92‬‬ ‫‪-(#  -4,25:;  & +‬‬ ‫ ‪) '.! /- 0 12 3‬‬

‫‪04 5 /) )'./ $ ' $4‬‬ ‫ ‪) ' 16,#78983 #10 : 4‬‬ ‫ ( (‪  , (#-‬‬ ‫‪. ('(( /& 0#+‬‬ ‫‪'12 . ((3, 4‬‬ ‫ (‪-(&)& 52 -‬‬

‫ ‬

‫ﯾﻪﻛﺠﺎری دهﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑﻪ‬ ‫ڕ‪‬ﻜﺨﺴﺘﻨﻪوهی‬ ‫داراﯾــــــﺘــــــﺎن‬ ‫ﻛـــﻪﻣـــﻜـــﺮدﻧـــﻪوهﯾـــﻪك ﻟــﻪ‬ ‫ﺧﻪرﺟﯿﻪﻛﺎﻧﺘﺎﻧﺪا ڕوودهدات‪.‬‬

‫ھﺎو‪‬ﺗﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﺰ‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻟﻪو ﺗـﻪرازوو‬

‫ﺋــﻪﺗــﻪﻛــﯿــﻪت و‬ ‫ﺑﻪھﺎﻣﺮۆﯾﯿﺎﻧﻪﺗﺎن‬ ‫ﺑــــﻜــــﻪن ﻛـــﻪ‬ ‫ھــ‪‬ــﻤــﺎﯾــﻪﻛــﯽ‬ ‫ﮔـــﻪورهﯾـــــــــــــــــــــــــــﻪ ﺑــﯚ‬ ‫ﻛﻪﺳﺎﯾﻪﺗﯿﺘﺎن‪.‬‬

‫ﻣﯿﻮه و ﺳﻪوزهی ﻧﻪﺷﯚراوه ڕهﻧﮕﻪ‬‫دووﭼـــﺎری ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﮔﺮاﻧﻪﺗﺎﻣﺎن‬ ‫ﺑـــﻜـــﺎت‪ ،‬ﺑــﯚﯾــﻪ ﭘــ‪‬ــﻮﯾــﺴــﺘــﻪ ﺑـــﻪر ﻟــﻪ‬ ‫ﺧﻮاردﻧﯽ ﺑﻪﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﺸﯚﯾﻨﻪوه‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫‬ ‫‬

‫‬

‫ﺑـــــﻪﺷـــــﺪاری دووﭘﺸﮏ‬

‫* ? >' ‪=6‬‬ ‫ '‪+65 1‬‬ ‫ @ ‪+1‬‬

‫‪ /"6/ 0% ; %‬‬ ‫‪% %A"  6B C‬‬ ‫ "‪D +26 '> B‬‬ ‫ '(‪$‬‬

‫ =*‪1‬‬ ‫‪D 6 '> 6:' 6‬‬ ‫‪";E‬‬ ‫‪D+ 5 '$‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺋﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﯿﺘﺎن ﮐـــﻪوان‬

‫‪3 4 (10% *$‬‬ ‫‪-+5 5$6 $*'7+6‬‬ ‫‪1 % 1‬‬

‫‬ ‫ ‪9'1 %‬‬

‫ﺑــﯚ ﻛــﺎررﻛــﺮدن‬ ‫دهرﻓـــــﻪﺗـــــﯽ‬ ‫ﻗــﺎزاﻧــﺠــ‪‬ــﻜــﯽ‬ ‫ﺑــﺎﺷــﺘــﺎن ﺑﯚ‬ ‫دهڕهﺧﺴ‪‬ﻨ‪‬ﺖ ﺋﺎﮔﺎداری ﺑﺎری‬ ‫ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯿﺘﺎن ﺑﻦ‪.‬‬

‫ ;‪ 4‬‬ ‫< ‪6''+‬‬

‫;‪2‬‬ ‫< ‪)''+‬‬

‫‪:‬‬

‫ ‪) 8‬‬ ‫ ‬ ‫ ' &‪ ! "##$%‬‬

‫‪*+/2 +F‬‬

‫ ‪B HIIJG‬‬ ‫@‪ C621G‬‬ ‫)!( ‪B3 KIL‬‬ ‫‪B M' + N% O *61G@ *+/ $ :;D 5% F‬‬ ‫@‪62% 1G‬‬ ‫*‪66P ' 2‬‬ ‫ >‪)D* F‬‬ ‫‪%*+,-. ' /+,"0‬‬ ‫   ‪ !123 '40‬‬

‫‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪ 5 65( 7‬‬ ‫‪1 2/ P$ 6‬‬ ‫‪'6+- 26:Q,‬‬ ‫ @*  ‬ ‫ ‪>'%89‬‬

‫ھــﺎوﺑــﻪﺷــﯿــﻪك‬ ‫دهﻛـــــــــــــﻪن‬ ‫ﻛــــﻪ ﺗــﯿــﺎﯾــﺪا‬ ‫ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﻛﺎﻧﺘﺎن‬ ‫ﺑــﻪ ھــﻪﻧــﺪ وهردهﮔــﯿــﺮ‪‬ــﺖ و‬ ‫ڕاو‪‬ﮋﺗﺎن ﭘ‪ ‬دهﻛﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫ ' ‪/01‬‬ ‫ ‪2‬‬

‫‪*+ ,‬‬ ‫ '‪-.‬‬

‫  (''‬ ‫ )‬

‫   ‬ ‫ '&‪ ! "# $ %‬‬

‫ھـــــــﻪو‪‬ـــــــﯽ‬ ‫ﺋـــــﻪوﭘـــــﻪڕی‬ ‫ﺧـــﯚڕاﮔـــﺮی و‬ ‫ﺋــﺎراﻣــﯽ ﺑــﺪهن‬ ‫ﻟﻪ ﻛﺎرهﻛﺎﻧﺘﺎﻧﺪا‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻪﺳ‪‬ﻜﯽ ﺋﺎزﯾﺰﺗﺎن ﺋﺎﺷﻨﺎ‬ ‫دهﺑﻦ‪.‬‬

‫ﮔﯿــﺴﮏ‬

‫ﺧـــﯚﺗـــﺎن ﻟــﻪ‬ ‫ﻛ‪‬ﯾﻨﯽ ھﻪﻧﺪ‪‬ﻚ‬ ‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ‬ ‫دوور ﺑﮕـــﺮن‬ ‫ﻛﻪ ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎدا‬ ‫ھــﯿــﭻ ﻛﻪﻟ‪‬ﻨ‪‬ﻜﺘﺎن ﺑــﯚ ﭘ‪‬‬ ‫ﻧﺎﻛﺎﺗﻪوه‪.‬‬

‫ﺳــﻪﺗ‪‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫ﺋـــﻪﻣـــ‪‬ۆﺗـــﺎن ﻧﻪھﻪﻧـــﮓ‬

‫ﻟــﻪ ﺑـــﺎر ﻧﯿﯿﻪ‬ ‫ﺑـــﯚ ﮔــﻔــﺘــﯚﮔــﯚ‬ ‫و ﺋــﺎ‪‬ــﻮﮔــﯚڕی‬ ‫ھــــﻪﻧــــﺪ‪‬ــــﻚ‬ ‫ﺑـــﺎس ﻛــﻪ ﭘــﻪﯾــﻮهﺳــﺘــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﻛﺎررﻛﺮدﻧﺘﺎﻧﻪوه‪.‬‬


‫‬

‫ﭘ‪‬ﺮ‪‬ﺰ ﺑﻪ‬

‫‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬ ‫‪٢٠٠٩/٤/‬‬ ‫ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٤ ٨‬‬ ‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﭼﻮ‬

‫ﺧﻮاﻧﺪی ڕاﻣﯚس ﻗﺎﯾﯿﻠﻪ‬ ‫ﯾﺎﻧﻪی ﺷﺎھﺎﻧﻪی ﮔﻪﯾﺎﻧﺪۆﺗﻪوه ﺋﺎﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪرزهﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﻪش وای ﻟﻪ ﺑﻪھ‪‬ﺰﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻛﺎﻧﺪﯾﺪی ﭘﯚﺳﺘﯽ ﺳﻪرۆﻛﺎﯾﻪﺗﯽ ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﺷﺎھﺎﻧﻪ )ﻓﻠﯚﺗﻨﺘﯿﻨﯚ ﭘ‪‬ﺮ‪‬ﺰ( ﻛﺮدووه‬ ‫ﺑﯿﺮ ﻟﻪ ﻧﻮ‪‬ﻜﺮدﻧﻪوهی ﺑﯚﻧﺪهﻛﻪی‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪی ﺑﻜﺎت و ﻣﺘﻤﺎﻧﻪی ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪ‬ ‫ﭼﺎوهڕواﻧﻜﺮاوهﻛﻪی ﺧﯚی ﺑﺪاﺗﻪ‬ ‫دهﺳﺘﯽ ﺋﻪم ڕاھ‪‬ﻨﻪره ﺑﻪ ﺋﻪزﻣﻮوﻧﻪ‬ ‫ھــﻪﻣــﻮو ﺋــﻪﻣــﺎﻧــﻪش دوای ﺋــﻪوهی‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﯾﺎﻧﻪی ڕۆزۆﻧ‪‬ﺮی‬ ‫ﺋﯿﺘﺎ‪‬ﯿﺎ ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﮔﻮاﺳﺘﻨﻪوهی )ﻛﺎرﻟﯚ‬ ‫ﺋﻪﻧﭽﯿﻠﯚﺗﯿﺎن( ﭘﻮﭼﻪڵ ﻛــﺮدهوه و‬ ‫ﻗﺎﯾﯿﻞ ﻧﻪﺑﻮوﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻪراﻣﺒﻪر‬ ‫ھــﻪر داواﻛــﺎرﯾــﯿــﻪك‬ ‫دهرﺑــــــــ‪‬ی ﻛـــﻪ‬ ‫ﺑـــﯚ ڕاھــ‪‬ــﻨــﻪری‬ ‫ﯾﺎﻧﻪﻛﻪﯾﺎن ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ ﺗﺮﯾﺸﻪوه‬ ‫دوای ﺋــﻪوهی ﻛﻪ ﺑ‪‬ﯾﺎڕدرا )ﻣﺎﻧﻮ‪‬ﻞ‬ ‫ﭘﻠﯿﮕﺮﯾﻨﯽ( ڕاھ‪‬ﻨﻪری ﯾﺎﻧﻪی ﭬﯿﺎڕﯾﺎڵ‬ ‫ﺑﻪرهو ﻣﻪدرﯾﺪ ﺑﺒﻪن ﺋﻪوﯾﺶ ﺑﻪھﻪﻣﺎن‬

‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﮐﺎن ‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫دوای ﺋــﻪوهی ڕاھ‪‬ﻨﻪری ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎ‬ ‫)ﺧــــﻮاﻧــــﺪی ڕاﻣــــــﯚس( ﻟــﻪﮔــﻪڵ‬ ‫ﯾﺎﻧﻪی ﺷﺎھﺎﻧﻪی ﻣــﻪدرﯾــﺪدا ﺗﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺑـــــــــــــﺎش‬ ‫ﺋﻪ ﻧﺠﺎ ﻣ‪‬ﻜﯽ‬

‫ﺑﻪدهﺳﺖ ﺑﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺖ و‬ ‫ﺋﻪو ﻛ‪‬ﺸﺎﻧﻪی ﻟﻪ ڕاھ‪‬ﻨﻪراﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﺷﯚﺳﺘﻪردا ھﻪﺑﻮون ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ‬ ‫دﯾﺎر ﻧﻪﻣﺎون و ﻧﺎوﺑﺮاو ﺗﯿﭙﯽ‬

‫ﺋﺎرﺷﻪﭬﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﺑﺮﯾﮕﺎﺳﺪا ھﻪ‪‬ﺪهدات‬ ‫ﺋﺎﺎرﺷ‬

‫ﺷــ‪‬ــﻮه ﺳــﻪرﻛــﻪوﺗــﻮوﻧــﻪﺑــﻮو‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ﭘ‪‬ﺮ‪‬ﺰ زﯾﺎﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﻧﻪی‬ ‫ﺧﯚی ﺑﯚ ﺧﻮاﻧﺪی دووﭘﺎت‬ ‫ﻛــﺮدهوه و ﻟﻪ ﻛﯚﺗﺎﯾﯿﺪا‬ ‫ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻣﺎﻧﻪوهی ﺧﻮاﻧﺪی‬ ‫ڕاﻣﯚﺳﯽ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺧﯚﯾﻪوه‬ ‫دهرﻛـــﺮد ھﻪرﭼﻪﻧﺪه ﭘ‪‬ﺪهﭼ‪‬ﺖ ﺑﻪ‬ ‫ھﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﭘ‪‬ﺮ‪‬ﺰ دهﺳﺖ ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﯾﺎرﯾﺰاﻧﯽ ﯾﺎﻧﻪی ﺷﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪرﺑﺪات و‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﻔﺮۆﺷ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ھﻪرﭼﯚﻧ‪‬ﻚ ﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﻟﻪ ﻛﯚﺗﺎﯾﯿﺪا ڕاﻣﯚﺳﯽ ڕاھ‪‬ﻨﻪر ﺟ‪‬ﮕﻪی‬ ‫ﺧــﯚی ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪﻛﻪی‬ ‫ﭘ‪‬ﺮ‪‬ﺰدا‬

‫ﻛــــﺮدۆﺗــــﻪوه ﺋــﻪﮔــﻪر‬ ‫ﮔﯚڕاﻧﻜﺎری ڕووﻧﻪدات‪.‬‬

‫ﺋــــﻪدرﯾــــﺎﻧــــﯚ ون ﺑــــﻮوه‬

‫

 ‬

‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﮐﺎن ‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬

‫‬

‫ﭼ‪‬ﭭﺎ دهﯾﻪو‪‬ﺖ ﺑﯚﻧﺪهﻛﻪی ﻧﻮێ ﺑﻜﺎﺗﻪوه‬

‫ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎﻧﯽ ھﻪواڵ ﺑﻪردهواﻣﻦ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫دهرﺧــﺴــﺘــﻨــﯽ ھــﯚﻛــﺎری دﯾــﺎرﻧــﻪﻣــﺎﻧــﯽ‬ ‫ﯾﺎرﯾﺰاﻧﯽ ﺑﻪرازﯾﻠﯽ ﯾﺎﻧﻪی ﺋﻪﻧﺘﻪرﻣﯿﻼﻧﯽ‬ ‫ﺋﯿﺘﺎ‪‬ﯽ )ﺋــﻪدرﯾــﺎﻧــﯚ( دوای ﺋــﻪوهی‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﻛﺮد ﺑﻪ ھﻪ‪‬ﺒﮋاردهی ﺳﺎﻣﺒﺎی‬ ‫ﺑﻪرازﯾﻠﻪوه ﺑﻪﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ ﺑﻪﺷﺪارﯾﻜﺮدن‬ ‫ﻟﻪ ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘﺎ‪‬وﺗﻦ ﺑﯚ ﻣﯚﻧﺪﯾﺎﻟﯽ‬ ‫‪ ٢٠١٠‬ﺋــﻪم ﯾــﺎرﯾــﺰاﻧــﻪ ﻧــــﺎوداره ھﯿﭻ‬ ‫ھﻪوا‪‬ﻜﯽ ﻧﻪﻣﺎ و ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎﻧﻪﻛﻪﯾﻪوه ﻧﻪﻛﺮدهوه ﻛﻪ دهﺑﻮاﯾﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﻛﺎﺗﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاودا ﺑﮕﻪڕاﯾﻪﺗﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﻧﺎوﺑﺮاو ﻧﻪ ﮔﻪڕاﯾﻪوه و ﻧﻪ ھﯚﻛﺎرهﻛﻪﺷﯽ‬ ‫دهرﺧﺴﺖ ﺑﮕﺮه ھﻪر دهﻧﮕﯿﺸﯽ ﻧﻪﻣﺎ‬ ‫دوای ﺋــﻪوهی ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﻧــ‪‬ــﺮاﺗــﺰۆری ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺟــﺎر وﯾﺴﺘﯿﺎن‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﭘ‪‬ﻮهﺑﻜﻪن‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م وه‪‬ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻪداوﻧﻪﺗﻪوه و وه‪‬ﻣــﯽ ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﻛﻪی و‬ ‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﻛﺎروﺑﺎرهﻛﺎﻧﯿﺸﯽ ﻧﻪدهداﯾﻪوه‬ ‫ھﻪر ﺑﯚﯾﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ھﻪﻧﺪ‪‬ﻚ ﺋﺎژاﻧﺴﻪوه‬ ‫ھﻪوا‪‬ﯽ ﻣﺮدﻧﯽ ﻟﻪ ﺑﻪرازﯾﻞ ﺑ‪‬ودهﻛﺮاﯾﻪوه‬ ‫و ﻟﻪﻻﯾﻪن ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮﯾﺎﻧﻪوه ﺗﺎواﻧﺒﺎر‬ ‫دهﻛﺮا ﺑﻪ ﺑﻪﻛﺎرھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻣﺎدده ﺳ‪‬ﻛﻪرهﻛﺎن‬ ‫و ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮﯾﺎن دهﯾﺎﻧﻮت ﻟﻪ زﯾﻨﺪان‬ ‫ﺑﻪﻧﺪ ﻛﺮاوه و ﺗﻪﻟﻪﻓﯿﺰﯾﯚﻧﯽ )ﮔﻠﯚﺑﯚ(ی‬ ‫ﺑﻪرازﯾﻠﯽ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺋﻪدرﯾﺎﻧﯚ ﻟﻪ )ڕﯾﯚ‬ ‫دی ﺟﺎﻧﯿﺮۆ(ﯾﻪ ﻣﻠﻤﻼﻧ‪‬ﯽ ﯾﺎﻧﻪﻛﻪی دهﻛﺎت‬ ‫دوای ﺋﻪوهی ﯾﺎﻧﻪﻛﻪی ڕ‪‬ﮕﻪﯾﺎن ﭘ‪‬ﻨﻪدا‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ڕۆژ‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﻟﻪ ﺑﻪرازﯾﻞ ﺑﻤ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬م ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﻛﺎروﺑﺎرهﻛﺎﻧﯽ دواﺟﺎر‬ ‫ﺑﯚ ﺋﺎژاﻧﺴﻪﻛﺎﻧﯽ ھﻪواڵ دوا و ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺋﻪدرﯾﺎﻧﯚ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﻛﻪﯾﺪاﯾﻪ‬ ‫و ﺳﻪﯾﺮی ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺧﻮﻟﯽ ﺑﻪرازﯾﻠﯽ‬

‫('&‪ #$%‬‬ ‫‪1&/‬‬ ‫('&‪ #$%‬‬ ‫‪23 -4‬‬ ‫(‪$$‬‬ ‫‬ ‫‪#$0‬‬ ‫ (‪$$‬‬ ‫‬ ‫‪/&5‬‬ ‫(‪$$‬‬ ‫‬ ‫‪$&'0$$‬‬ ‫( ‪ #‬‬ ‫ ( ‪ #‬‬ ‫‪6.$‬‬ ‫( ‬ ‫!"!! ‪$7&.$'58‬‬ ‫( ‪#‬‬ ‫‪9 %4$.‬‬ ‫">'&=<‪:$;6‬‬ ‫( ‪!$%‬‬ ‫ )('& @?'‪/‬‬ ‫(‪$‬‬ ‫‪A&0;$'$B& * !+‬‬ ‫(‪$‬‬ ‫‪/'$%& +!) ,‬‬ ‫(‬ ‫&‪,/<%‬‬ ‫( ‪-.‬‬ ‫‪B'C$D&&E‬‬ ‫( ‪ ,‬‬ ‫‪9'$F&.‬‬ ‫( )‪!/‬‬ ‫‪$&%0$G‬‬ ‫( "!! ‪+0‬‬ ‫‪,-./0‬‬

‫‪A3 ;B<&-H/.$+3!)/.$*+ &'I&E 5‬‬

‫دهﻛــﺎت و ھﯚﻛﺎری ﻧﻪﮔﻪڕاﻧﻪوهﻛﻪﺷﯽ‬ ‫ﺑﯚ ﻣﯿﻼن ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﯚ ﺋﻪوه دهﮔﻪڕ‪‬ﺘﻪوه‬ ‫ﻛﻪ ﭘﯚﻟﯿﺴﯽ ﺋﻪو ﺷﺎره داواﯾﺎن ﻛﺮدووه‬ ‫ﺗــﺎ ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوهی ﻟــﻪﮔــﻪ‪‬ــﺪا ﺑﻜﻪن‪،‬‬

‫ﺑــﻪ‪‬م ھﯚﻛﺎری ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوهﻛﻪی ﺑﺎس‬ ‫ﻧﻪﻛﺮد و ڕاﺷﯿﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭘ‪‬ﺶ ﺋﻪوهی‬ ‫ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوهی ﻟﻪﮔﻪ‪‬ﺪا ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ دهﮔﺎﺗﻪ ﻻی‬ ‫ﺋﻪدرﯾﺎﻧﯚ و ﮔﻔﺘﻮﮔﯚی ﻟﻪﮔﻪڵ دهﻛﺎت‪.‬‬

‫ﺑﺎوﻛﻪ ﺗﯚ ﺑ‪‬ﯿﺖ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺑﯿﺒﻪﯾﻨﻪوه ﯾﺎن ﺋﻪوان ‪...‬؟‬ ‫)ﺋﻪﻣﻪ زﻣﺎﻧﺤﺎ‪‬ﯽ ﺋﻪو ﻣﻨﺪا‪‬ﻪﯾﻪ ﻛﻪ ﻟﻪ ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﯾﺎرﯾﮕﺎﻛﺎﻧﯽ ﺑ‪‬ﺴﺒﯚ‪‬ﺪا ﻟﻪ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﺎوهﺷﯽ ﺑﺎوﻛﯿﯿﻪوه ﺗﻪﻣﺎﺷﺎی ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﻪ دهﻛﺎت(‪.‬‬

‫ﺳﻪرۆﮐﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدن‪ :‬ﺳﺘﺮان ﻋﻪﺑﺪو‪‬‬ ‫ﺑﯚ ڕﯾﮑﻼم‬ ‫ﺋﯿﻤـﻪﯾ‪‬ـﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﯚ‪:‬‬

‫ﺳﻪرﻧﻮوﺳﻪر‪ :‬ﻋﺎرف ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ‬

‫‪٠٥٣٥١١١٠٢٢‬‬

‫‪reklam@xendan.org - aso@xendan.org- news@xendan.org‬‬

‫ﯾﺎرﯾﺰاﻧﯽ ڕوﺳﯽ ﯾﺎﻧﻪی ﺋﻪرﺳﯿﻨﺎ‪‬ﯽ‬ ‫ﯾﺎررﯾ‬ ‫ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی )ﺋﻪﻧﺪرﯾﺎ ﺋﺎرﺷﻪﭬﯿﻦ(‬ ‫ﯿﻨﮕ‬ ‫ﺋﯿﻨ‬ ‫ﯿﻨ‬ ‫ﺧﯚﺷﺤﺎ‪‬ﯽ ﺧــﯚی ڕاﮔــﻪﯾــﺎﻧــﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﯚﺷ‬ ‫ﯚ‬ ‫ـﻪڕاﻧــﻪوهی ﯾــﺎرﯾــﺰاﻧــﯽ ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔــﻪ‬ ‫ﮔــ‬ ‫ﺳﯿﺴﻚ ﻓﺎﺑﺮﯾﮕﺎس ﺑﯚ ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪی‬ ‫ﺳﯿﺴ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺎﻧﻪرز و ھــﻪروهھــﺎ ڕاﯾﺸﯿﮕﻪﯾﺎﻧﺪ‬ ‫ﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﮔﺎﻧ‬ ‫ﻛﻪ ﻓﺎﺑﺮﯾﮕﺎس ھﯚﻛﺎری ﺳﻪرهﻛﯽ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺑﺮدﻧﻪوهی ﯾﺎﻧﻪﻛﻪﯾﺎن ﺑﻮو ﺑﻪراﻣﺒﻪر‬ ‫ﺮدﻧ‬ ‫ﺑﺮد‬ ‫ﯾﺎﻧﻪی ﻣﺎﻧﭽﺴﺘﻪر ﺳﯿﺘﯽ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﯽ‬ ‫ﯾﺎﻧﻧﻪ‬ ‫ﺑــﻪﺷــﺪاری ﺑﻜﺎت ﻟــﻪ ڕ‪‬ﻜﺨﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ھﻪردوو ﮔﯚ‪‬ﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎﻛﻪی ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﻪ‬ ‫ھﻪﻪر‬ ‫و ﺳﻪرﺳﺎﻣﯽ ﺧــﯚی ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻛﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﻚ دهرﺑ‪‬ی ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺗﻮﻮاﻧ‬ ‫ﺗﺮﯾﺸﻪوه ﯾــﺎﻧــﻪی ﺳﯿﺘﯿﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﯾ‬ ‫ﯾﺎﻧﻪﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪھ‪‬ﺰ ﻟﻪ ﻗﻪ‪‬ﻪﻣﺪا‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﺋــﻪوهی دووﭘﺎﺗﻜﺮدهوه ﻛﻪ ﻻوازی‬ ‫ھ‪‬ﯽ ﺑــــــــﻪرﮔﺮﯾﯿﺎن ﯾﺎرﯾﺪهدهر‪‬ﻚ‬ ‫ﺑﻮو ﺑﯚ ﺑﺮدﻧﻪوهﯾﺎن‪.‬‬

‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ﻧﻮﺳﯿﻦ‪ :‬ﺳﯚران ﻋﻪﻟﯽ‬

‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪری ھﻮﻧﻪری‪ :‬ﺷﯚڕش ﺋﻪﺣﻤﻪد‬

‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪوهی )ﺋﻪﻧﺪرﯾﺎ ﭼﯿﻔﭽﯿﻨﻜﯚ(ی‬ ‫ﺗــﻪﻣــﻪن ‪ ٣٢‬ﺳـــﺎڵ ﺟــﺎر‪‬ــﻜــﯽ ﺗﺮ‬ ‫ﺑﻪﺷ‪‬ﻮهی ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﮔﻪڕاﯾﻪوه ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﺋﻪی ﺳﯽ ﻣﯿﻼن دوای ﺋﻪو ﺷﻜﺴﺘﻪی‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﯾﺎﻧﻪی ﭼ‪‬ﺴﯿﺪا ﺑﻪدهﺳﺘﯿﮫ‪‬ﻨﺎ‬ ‫ﺑﻪھﻪﻣﺎن ﺷ‪‬ﻮه ﻧﻪﯾﺘﻮاﻧﯽ ﻟﻪ ﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﺋﯿﺘﺎ‪‬ﯿﻪﻛﻪﯾﺪا ھﺎوﺷ‪‬ﻮهی ﺟﺎراﻧﯽ‬ ‫دهرﺑﺨﺎت و ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﻧﻪﯾﺘﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪرزهﻛﻪی ﺑﮕﻪڕ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه و‬ ‫ﮔﻪﯾﺸﺘﻪ ﺋﻪوهی ﻛﺎرﻟﯚ ﺋﻪﻧﭽﯿﻠﯚﺗﯽ‬ ‫ﺧﺴﺘﯿﻪ ﺳــﻪر ﻛﻮرﺳﯽ ﯾــﻪدهك و‬ ‫ﻣﺎوهﯾﻪﻛﯽ زۆره ﻟﻪﺳﻪر ﻛﻮرﺳﯽ‬ ‫ﯾــﻪدهك دادهﻧﯿﺸ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﭼ‪‬ﭭﺎ‬ ‫ﺑ‪ ‬وره ﻧﻪﺑﻮوه و ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫دهﯾﻪو‪‬ﺖ ﻟﻪ ﺋﯿﺘﺎ‪‬ﯿﺎ ﺑﻤ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه و‬ ‫ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﻟﻪﮔﻪڵ ﯾﺎﻧﻪی ڕۆزۆﻧ‪‬ﺮﯾﺪا‬ ‫ﺑﯚﻧﺪهﻛﻪی ﻧﻮێ ﺑﻜﺎﺗﻪوه ﺑﻪ ھﯿﻮای‬ ‫ﺋﻪوهی ڕۆژاﻧــــﯽ ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻨﯽ ﻟﻪ‬ ‫ﯾﺎﻧﻪی ﻣﯿﻼن ﺑﮕﻪڕ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ﮔﺎﺗﯚﺳﯚ داوای ﺑﻪھ‪‬ﺰﻛﺮدﻧﯽ ﺑﻪرﮔﺮی ﻣﯿﻼن دهﻛﺎت‬ ‫ﺟﻪﻧﮕﺎوهری ﺳﺎﻣﯚرای ﯾﺎﻧﻪی ﺋﻪی‬ ‫ﺳــﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺋﯿﺘﺎ‪‬ﯽ )ﮔﺎﺗﯚﺳﯚ(‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛــﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﻟﻪﺳﻪر‬ ‫ﯾﺎﻧﻪی ﻣﯿﻼن ﭼﻪﻧﺪ ﯾﺎرﯾﺰاﻧ‪‬ﻚ ﺑﯚ‬ ‫ھ‪‬ﯽ ﺑﻪرﮔﺮی دهﺳﺘﻪﺑﻪر ﺑﻜﺎت ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮕﻪڕ‪‬ﯿﻨﻪوه ﺳﻪر ڕ‪‬ﮕﻪی‬ ‫ڕاﺳــﺖ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻤﻼﻧ‪ ‬ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪھ‪‬ﺰهﻛﺎﻧﺪا دروﺳﺖ ﺑﻜﻪﯾﻨﻪوه‬ ‫دوای ﺋﻪوهی ھﻪرﯾﻪك ﻟﻪ ﯾﺎرﯾﺰاﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ھ‪‬ﯽ ﺑﻪرﮔﺮی ﻛﻪ ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻮون ﻟﻪ‬ ‫ﻧ‪‬ﺴﺘﺎ و ﻛﺎﻻدزه و داﻧﯿ‪‬ﻞ ﺑﯚﻧﯿ‪‬ﺮا‬ ‫ﺗﻮوﺷﯽ ﭘ‪‬ﻜﺎن ھﺎﺗﻮون و ﯾﺎرﯾﺰاﻧﯽ‬ ‫ﺋــﻪﻓــﺴــﺎﻧــﻪﯾــﯽ ﻣــﺎ‪‬ــﺪﯾــﻨــﯽ ﻟــﻪﮔــﻪڵ‬ ‫ﺗﻪواوﺑﻮوﻧﯽ ﺋﻪم وهرزهدا وازھ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﯚی ﻟﻪ ﯾﺎرﯾﻜﺮدن ڕادهﮔﻪﯾﻪﻧ‪‬ﺖ‬ ‫ھﻪروهھﺎ ﻟﻪ وه‪‬ﻣﺪاﻧﻪوهﯾﻪﻛﺪا ﺑﯚ‬ ‫ﻟ‪‬ﺪواﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ﺸﻮوی ﻣﯚرﯾﻨﮫﯚ‬ ‫ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﺑﺎﺑﯿﺮ ﺑﻜﺎﺗﻪوه و ﺗ‪‬ﺒﮕﺎت‬ ‫ﺑﺰاﻧ‪‬ﺖ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﭼــﯚن ﺗﻮاﻧﯿﻮﻣﺎﻧﻪ‬ ‫‪ ٥‬ﺟــﺎر ﻗﻪ‪‬ﻐــــــــــــﺎﻧﯽ ﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘﺎ‪‬ﻪواﻧﻪﻛﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪدهﺳﺘﮫ‪‬ﻨﺎوه‪.‬‬

‫ﺳﮑﺮﺗﺎرﯾﻪﺗﯽ ﻧﻮﺳﯿﻦ‪ :‬ﻋﻪﺗﺎ ﮐﻪرﯾﻢ‪ ،‬ﻓﺎروق ﺟﻪﻣﯿﻞ‪ ،‬ﻋﻪﻟﯽ ﺳﺪﯾﻖ‬

‫ﻧﻮﺳﯿﻨﮕﻪﮐﺎن‪ :‬ﮐﻪرﮐﻮک‪ :‬ﺋﯿﺴﮑﺎن‪ .‬ﻧﺰﯾﮏ ﺑﺎرهﮔﺎی ﺗﻪﻟﻪﻓﺰﯾﯚﻧﯽ ﮐـﻪرﮐﻮک ﺋﺎﺳﯿﺎ‪ - ٠٧٧٠٢٣٨٢٣١٩ :‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪ :‬ﺷﺎڕ‪‬ﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻪﻧﯿﺸﺖ ﭘﺮدی ﺷﻪھﯿﺪ ﺧﻪﺳﺮهوﺧﺎڵ‪.‬‬ ‫ھﻪواڵ‪ - ٠٧٤٨٠١٣٤٤٨٨ :‬ھﻪوﻟ‪‬ﺮ‪. :‬ﺳﻪرهﺗﺎی ڕ‪‬ﮕﺎی ﮐﯚﯾﻪ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﻧﻪﺧﯚﺷﺨﺎﻧﻪی ڕهﺳﻮ‪‬ﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﮐﯚڕهک‪ - ٠٧٥٠٤٥٣٧٣٢٤ :‬ﮔﻪرﻣﯿﺎن‪ :‬ﮐﻪﻻر‪.‬‬ ‫ﺑﺎزاڕی ﺣﻪﻣﻪدهﻣﯿﻦ ﮐﻪﻻری ﻓﺎﻧﯚس ﺗﯿﻠﯿﮑﯚم‪٢٢٢١٦١٢ :‬‬


‫‬

‫ژﻣﺎره ‪ ٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪٢٠٠٩/٤/٨‬‬

‫ﺗ‪‬ﺮی‪ :‬ﻛﺎﺗ‪‬ﻜﯽ ﺑﺎش ﻧﯿﯿﻪ ﺑﯚ ڕووﺑﻪڕووﺑﻮوﻧﻪوهی ﺟﯿﺮارد‬ ‫ﭬﺎن ﺑﯚﻣ‪‬ﻞ‪ :‬ﺑﻪرﺷﻪ ﻟﻪ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺑﺒﺎﺗﻪوه ﻧﺎزﻧﺎوهﻛﻪ ﺑﻪدهﺳﺖ دهھ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‬ ‫داﻧﻪر ﺋﻪﺳ‪‬ن‬

‫ﺋﻪﻣﺸﻪوﯾﺶ دوو ﯾﺎرﯾﯿﻪ ﺋﺎﮔﺮﯾﻨﻪﻛﻪی ﺗﺮی‬ ‫ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ‪٨‬ی ﺧﻮﻟﯽ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺎ‪‬ﻪواﻧﻪﻛﺎن‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪهدر‪‬ﻦ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ ھﻪردوو ﯾﺎرﯾﮕﺎی‬ ‫ﻛﺎﻣﭙﻨﯚی ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﯾﺎﻧﻪی ﺑﻪرﺷﻠﯚﻧﻪی‬ ‫ﻛﻪﺗﻪﻟﯚﻧﯽ و ﯾﺎرﯾﮕﺎی ﺋﻪﻧﻔ‪‬ﺪ ڕۆدزی‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﯾﺎﻧﻪی ﻟﯿﭭﻪرﭘﻮڵ ڕﯾــﺪزی‬ ‫ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ھﻪردوو ﻣﯿﻮاﻧﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﻣﺸﻪوﯾﺶ دوو ﻣﯿﻮاﻧﯽ ڕهزا ﻗﻮرﺳﻦ‬ ‫ﺑﯚ ﺑﻪرﺷﻠﯚﻧﻪ و ﻟﯿﭭﻪرﭘﻮڵ ﻛﻪ ﺋﻪواﻧﯿﺶ‬ ‫ھﻪردوو ﯾﺎﻧﻪی ﺑﺎﯾﺮهن ﻣﯿﻮﻧﺨﯽ ﺋﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫و ﭼ‪‬ﺴﯽ ﺑﻠﻮزی ﻟﻪﻧﺪهﻧﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﻪرهﺗﺎش ﻟﻪ ﯾﺎرﯾﮕﺎی ﻛﺎﻣﭙﺎﻧﯚوه‬ ‫دهﺳــﺖ ﭘ‪‬ﺪهﻛﻪﯾﻦ ﻛﻪ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﻠﻮﮔﺮاﻧﻪ ﻣﯿﻮاﻧﺪاری ﯾﺎﻧﻪی ﺑﺎﭬﺎری ﻣﯿﻮﻧﺦ‬ ‫دهﻛﺎت ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ھــﻪردوو ڕاھ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪو ﯾﺎرﯾﯿﻪش دوو ﺋﻪﺳﺘ‪‬ﺮهی ﻧﺎوداری‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺗﯚﭘﯽ ﭘ‪‬ﯽ ﻧﻪوهدهﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪدهی‬ ‫ڕاﺑــــﺮدوون ﻛــﻪ ﺋﻪواﻧﯿﺶ »ﺟﯚز‪‬ﭙﯽ‬ ‫ﮔــﻮاردﯾــﯚﻻ«ی ڕاھــ‪‬ــﻨــﻪری ﺑــﻪرﺷــﻪ و‬ ‫»ﯾــﯚرﮔــﻦ ﻛﻠﯿﻨﺰﻣﺎن«ی ڕاھــ‪‬ــﻨــﻪری‬ ‫ﺑﺎﯾﺮهﻧﻦ و ﻟــﻪم ﯾﺎرﯾﯿﻪﺷﺪا ﭘﯿﭗ ﺑﻪ‬ ‫ﺷ‪‬ﻮازه ﻧﺎودارهﻛﻪی ﺑﻪرﺷﻠﯚﻧﻪ و ﺑﻪ‬ ‫ھﻪرﯾﻪك ﻟﻪ‬ ‫ﭘﺸﺘﺒﻪﺳﺘﻦ ﺑــﻪ‬ ‫و ھــ‪‬ــﻨــﺮی‬ ‫»ﻣﯿﺴﯽ و ﺋﯿﺘﯚ‬

‫و ﭼﺎﭬﯽ و ﺋﯿﻨﯿﻪﺳﺘﺎ« ﯾﺎری دهﻛﺎت ﻟﻪ‬ ‫ﻛﺎﺗ‪‬ﻜﺪا ﻛﻠﯿﻨﺰی ﺑﻪﺷ‪‬ﻮازه ﻧﺎودارهﻛﻪی‬ ‫ﺗﯚﭘﯽ ﭘ‪‬ﯽ ﺋﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎﻧﻪی ﺑﺎﯾﺮهن‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻪﻛﻨﯿﻜﯽ ورد و وهك ﺧﺴﺘﻨﻪﮔﻪڕی‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺮ‪‬ﻜﯽ زهﺑــﻪﻻح ﭘﺸﺖ ﺑﻪﺳﺘﻮو ﺑﻪ‬ ‫»ڕﯾﺒ‪‬ﺮی و زی ڕۆﺑ‪‬ﺮﺗﯚ و ﻟﯚﻛﺎﺗﯚﻧﯽ‬ ‫و ﭘﯚدۆﻟﯿﺴﻜﯽ« و ﭼﻪﻧﺪ ﯾﺎرﯾﺰاﻧ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ڕووﺑﻪڕووی ﮔﻪرداوی ﻛﺎﻣﭙﻨﻮ دهﺑ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻛﯚﺗﺎﯾﯿﺸﺪا ﺋﻪوهی ﻣﺎوهﺗﻪوه‬ ‫ﺑــﻮوﺗــﺮ‪‬ــﺖ ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪم ﯾﺎرﯾﯿﻪ‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯚ ﻛﺎم ﻟﻪم دواﻧﻪ ﺋﻪوی‬ ‫دی دهدات ﺑﻪ زهوﯾﺪا‪ ..‬ﻛﺎﻣﯿﺎن؟ ﺋﻪم‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺎرهش ﺑﯿﻨﻪران ﺋﻪﻣﺸﻪو دهﺗﻮاﻧﻦ‬ ‫وه‪‬ﻣﯽ ﺑﺪهﻧﻪوه‪.‬‬ ‫ﯾﺎری دووهم ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮان دووان ﻟﻪ ﭼﻮار‬ ‫ﮔﻪورهﻛﻪی ﺗﯚﭘﯽ ﭘ‪‬ﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺪاﯾﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪواﻧﯿﺶ ھﻪردوو ﯾﺎﻧﻪی ﻟﯿﭭﻪرﭘﻮڵ ڕﯾﺪز‬ ‫و ﭼ‪‬ﺴﯽ ﺑﻠﻮزی ﻟﻪﻧﺪهﻧﯿﻦ ﺑﻪﻣﻪش‬ ‫ﺑﯚﻣﺎن ڕوون دهﺑ‪‬ﺘﻪوه ﻛﻪ ﻟﻪ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ‬ ‫ﭼــﻮارﮔــﯚﺷــﻪی ز‪‬ــ‪‬ﯾــﻨــﺪا ھــﻪر ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ‬ ‫ﯾﺎﻧﻪﯾﻪﻛﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی دهﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﻟﻪ ﺣﺎ‪‬ﻪﺗ‪‬ﻜﺪا ﺳﯿﺎﻧﻪﻛﻪی ﺗﺮ ﻧﻪﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﮕﻪﻧﻪ ﺋﻪو ﻗﯚﻧﺎﻏﻪ‪.‬‬ ‫ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ھﻪﻣﻮواﻧﯿﺶ ﭼﺎك دهزاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻟــﻪوهرزی ‪٢٠٠٥‬دا ﻛﺎﺗ‪‬ﻚ ڕﯾﭭﻪر ﺑﻠﻮزی‬ ‫ﻛﺮده دهرهوهی ﭘﺎ‪‬ﻪواﻧ‪‬ﺘﯿﯿﻪﻛﻪ دواﺗﺮ‬ ‫ﺧﯚی ﮔﻪﯾﺎﻧﺪه ﯾﺎری ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﻟﻪ ﯾﺎرﯾﮕﺎی‬ ‫ﺋﻪﺗﺎﺗﻮرك ﻟﻪ ﺋﻪﺳﺘﻪﻧﺒﻮڵ ﻟﻪ و‪‬ﺗــﯽ‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ و ﻟﻪ ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﯽ ﺋﻪﻓﺴﺎﻧﻪﯾﯿﺪا ﺗﻮاﻧﯽ‬ ‫ﭘﺎش ﺋﻪوهی ﻟﻪ ﺗﺎﯾﯿﻤﯽ ﯾﻪﻛﻪﻣﺪا ‪٣x٠‬‬ ‫ﻟﻪ دوای ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺋﯿﺘﺎ‪‬ﯿﯿﻪوه ﺑﻮو ﻟﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﻤﯽ دووهﻣﺪا ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﻪی‬ ‫ﯾﻪﻛﺴﺎن ﻛﺮدهوه‬ ‫و ﻟــﻪ‬

‫ﻛﯚﺗﺎﯾﯿﺸﺪا ﺑﻪ ﭘﻪﻧﺎ‪‬ﺘﯿﺎﺗﯽ ﯾﻪﻛﻼﻛﻪرهوه‬ ‫ﺑﯚ ﺟﺎری ﭘ‪‬ﻨﺠﻪم ﻟﻪ ﻣ‪‬ﮋووﯾﺪا ﺟﺎﻣﻪﻛﻪی‬ ‫ﺑﻪرزﻛﺮدهوه‪ ،‬ﻟﻪ ﺑﻪراﻣﺒﻪرﯾﺸﺪا ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﻠﻮزی ﻟﻪﻧﺪهﻧﯽ ﻛﻪ ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ ھﻪﻧﺪێ ﻟﻪ‬ ‫ھ‪‬ﺰ و ﺗﻮاﻧﺎﻛﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﮔﻪڕاوهﺗﻪوه ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ڕاھ‪‬ﻨﻪره ﻛﺎﺗﯿﯿﻪﻛﻪﯾﺪا ﻛﻪ ﺋﻪوﯾﺶ‬ ‫»ﮔــﯚس ھﯿﺪﯾﻨﮓ«ی ھﯚ‪‬ﻪﻧﺪﯾﯿﻪ و‬ ‫ﭼـــﺎوهڕوان دهﻛــﺮ‪‬ــﺖ ﺋــﻪم ﯾﺎرﯾﯿﻪش‬ ‫ھــﺎوﺷــ‪‬ــﻮهی ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﻪی ﺑــﺎﯾــﺮهن و‬ ‫ﺑﻪرﺷﻪ ھﻪﻣﻮوﻣﺎن ﺑﮫﻪژ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــــــــﻪﺑــــــــﺎرهت‬ ‫ﺑﻪھﻪردوو ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﻪش‬ ‫ﭼــﻪﻧــﺪ ﭘــﻪﯾــﭭــ‪‬ــﻚ ﺑــﻪ‬ ‫ڕۆژﻧــﺎﻣــﻪﻧــﻮوﺳــﺎن دراوه‬ ‫ﻛــﻪ ﻟــ‪‬ــﺮهدا دهﯾــﺎﻧــﺨــﻪﯾــﻨــﻪ ڕوو‬ ‫ﺳﻪرهﺗﺎش‪:‬‬ ‫ﻣـــﺎرك ﭬــﺎن ﺑــﯚﻣــ‪‬ــﻞ‪ :‬ﻛﺎﭘﺘﻨﯽ ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﺎﯾﺮهن ﻣﯿﻮﻧﺦ ﭘ‪‬ﯿﻮاﯾﻪ ﺑﺮدﻧﻪوهی‬ ‫ﺑــﻪرﺷــﻠــﯚﻧــﻪ ﻟـــﻪ ﺑـــﺎﯾـــﺮهن و‬ ‫ﺳــﻪرﻛــﻪوﺗــﻨــﯽ ﺑــﯚ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ‬ ‫داھﺎﺗﻮو واﺗﺎ ﺑﻪرزﻛﺮدﻧﻪوهی‬ ‫ﺟﺎﻣﻪﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﭘﯚﯾﯚڵ و‬

‫ھﺎوڕ‪‬ﻜﺎﻧﯿﻪوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺑﺮدﻧﻪوهی ﺑﺎﯾﺮهن‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻪرﺷﻪ ﺋﻪوا ﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ ﺋﺎﮔﺮﯾﻨﻪ و‬ ‫ﻛﻮڕاﻧﯽ ﻛﻠﯿﻨﺰﻣﺎن ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﺑــﺮاوهی‬ ‫ﭼ‪‬ﺴﯽ و ﻟﯿﭭﻪرﭘﻮ‪‬ﯽ دهﻛﻪن‪.‬‬ ‫ﺧــــﻮان ﻻﭘـــﯚرﺗـــﺎی ﺳــﻪرۆﻛــﯽ ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﻪرﺷﻠﯚﻧﻪی ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯿﺶ ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﻪ ده‪‬ﺖ‪» :‬ﭘ‪‬ﻤﻮاﻧﯿﯿﻪ ﺋﻪو‬ ‫ﺑﯚﭼﻮوﻧﺎﻧﻪ ڕاﺳﺖ ﺑﻦ ﻛﻪ ﺑﺎس ﻟﻪوه دهﻛﻪن‬ ‫ﮔﻮاﯾﻪ ﺑﻪرﺷﻠﯚﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﯾﺮهن ﺑﻪھ‪‬ﺰﺗﺮه‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪو ﯾﺎﻧﻪﯾﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ژﻣﺎرهﯾﻪك‬ ‫ﯾﺎرﯾﺰاﻧﯽ ﻧﺎوداری ﭘ‪‬ﺸﻮوی ﺗﯚﭘﯽ ﭘ‪‬ﯽ‬ ‫ﺋﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯽ و ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯿﻪوه ﺑﻪڕ‪‬ﻮهدهﺑﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﻛــﻪ ھــﻪﻣــﻮوﯾــﺎن ﺑــﻪ ﺧﻪ‪‬ﻜﺎﻧﯽ ﺟﯿﺪی‬ ‫ﻧــﺎﺳــﺮاون‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﻣﻦ ﺑﻪ ھﯿﻮام ﭘﯿﭗ‬ ‫ﮔﻮاردﯾﯚﻻ ﺑﻪو ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﻪ ﺋﻪﻓﺴﻮﻧﺎوﯾﯿﻪی‬ ‫ﻟﻪﺑﻪردهﺳﺘﯿﺪاﯾﻪ ﺑﺘﻮاﻧ‪‬ﺖ ﺑﻤﺎﻧﮕﻪﯾﻪﻧ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ داھــﺎﺗــﻮو‪ ،‬ﻟﻪﮔﻪڵ‬ ‫ﺋـــﻪوهﺷـــﺪا ﺑــﻪھــﯿــﻮام‬ ‫ﯾــﺎرﯾــﺰاﻧــﻪﻛــﺎن ﺑــﻪو‬ ‫ﭘﯿﺎ د ا ھﻪ ‪‬ﺪ ا ﻧﺎ ﻧﻪ‬ ‫ھﻪ ‪‬ﻨﻪ ﺧﻪ ‪‬ﻪ ﺗ‪‬ﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎس ﻟﻪوه‬

‫دهﻛــﻪن ﮔﻮاﯾﻪ ﺋــﻪوان ﻟﻪ ﯾﺎرﯾﺰاﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺮهن وردﺗــﺮ و ھﻮﻧﻪرﯾﯽ ﺗﺮ ﯾــﺎری‬ ‫دهﻛﻪن ﻗﺴﻪی ﻟﻪو ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪ زﯾﺎﻧﻤﺎن ﭘ‪‬‬ ‫دهﮔﻪﯾﻪﻧ‪‬ﺖ ﻧﻪك ﻗﺎزاﻧﺞ«‪.‬‬ ‫ﻟــﻪﺑــﻪراﻣــﺒــﻪرﯾــﺸــﺪا ﺟــﻪﻣــﺎوهری‬ ‫ھﺎﻧﺪهری ﺑﻠﻮﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪھﯿﻮان ﺑﺘﻮاﻧﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﺠﺎره ﺟﯿﺎ ﻟﻪ ھﻪﻣﻮو ﺟﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮ‬ ‫ﺑﺮدﻧﻪوه ﻟﻪﺳﻪر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﯾﺎﻧﻪی ﺑﺎﭬﺎری‬ ‫ﺗﯚﻣﺎر ﺑﻜﻪن‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪواﻧﻪی ﺋﺎﮔﺎداری‬ ‫ﻣــ‪‬ــﮋووی ﭼﻪﻧﺪ ﺳﺎ‪‬ﻚ ﻟﻪﻣﻪوﺑﻪرن‬ ‫ﭼﺎﻛﺪهزاﻧﻦ ﻛﻪ ﻟﻪ وهرزی ‪١٩٩٦‬دا و ﻟﻪ‬ ‫ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﯽ ﯾﻪﻛ‪‬ﺘﯽ‬ ‫ﯾﺎﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﻪوروﭘﺎدا ﺑﺎﯾﺮهن ﺑﻪرﺷﻠﯚﻧﻪی‬ ‫ﺗﻮوﺷﯽ چ دهرد‪‬ﻚ ﻛﺮد ھﻪروهك ﻟﻪ‬ ‫ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ‪١٦‬ی ﺧﻮﻟﯽ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺎ‪‬ﻪواﻧﻪﻛﺎﻧﯽ‬ ‫وهرزی ‪١٩٩٩‬دا ﺑﻪ ھﻪﻣﺎن ﺷ‪‬ﻮه ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﺎﭬﺎری ﺗﻮاﻧﯽ ﻟﻪ دوو ﯾﺎرﯾﺪا ‪ ٦‬ﮔﯚڵ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪرﺷﻠﯚﻧﻪ ﺗﯚﻣﺎر ﺑﻜﺎت و ﻣﺎ‪‬ﺌﺎواﯾﯽ ﭘ‪‬‬ ‫ﻛﺮد ﻟﻪ ﺧﻮﻟﻪﻛﻪ‪.‬‬ ‫ﺳــﻪﺑــﺎرهت ﺑــﻪ ﯾـــﺎری دووهﻣــﯿــﺶ‬ ‫ﻟــﻪ ﻧــ‪‬ــﻮان ھـــﻪردوو ﯾــﺎﻧــﻪی ﭼ‪‬ﺴﯽ‬ ‫ﺑﻠﻮزی ﻟﻪﻧﺪهﻧﯽ و ﻟﯿﭭﻪرﭘﻮڵ ڕﯾــﺪزی‬ ‫ھﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﺋﻪوا‪:‬‬ ‫ﺟــﯚن ﺗــ‪‬ــﺮی‪ :‬ﻛﺎﭘﺘﻨﯽ ﯾﺎﻧﻪی ﺑﻠﻮزی‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾﻜﺮد ﻛﻪ ﺋﻪم ﻛﺎﺗﻪ ﺷﯿﺎو ﻧﯿﯿﻪ‬ ‫ﺑﯚ ﺋــﻪوهی ﺗﯿﺎﯾﺪا ڕووﺑـــﻪڕووی ﯾﺎﻧﻪی‬ ‫ﻟﯿﭭﻪرﭘﻮڵ ﺑﺒﻨﻪوه‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪو ﯾﺎﻧﻪﯾﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻧﻪﯾﻪﻛﯽ ﮔــﻪورهی وهك ڕﯾﺎڵ‬ ‫ﻣــﻪدرﯾــﺪ ﺑﻜﺎﺗﻪ دهرهوه ﻟــﻪ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ‬ ‫ﭘــ‪‬ــﺸــﻮودا و دواﺗـــﺮﯾـــﺶ ﻟــﻪ ﺧــﻮﻟــﯽ‬ ‫ﭘﺮﯾﻤﻪرﻟﯿﮕﺪا ﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺎو ﺑﻪ ﺧﯚی ﺑﺪاﺗﻪوه‬ ‫و ﺟﺎر‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﺧﯚی ﮔﻪﯾﺎﻧﺪهوه ﭘﻠﻪی‬ ‫دووهم ﻟﻪ دوای ﯾﺎﻧﻪی ﻣﺎﻧﭽﺴﺘﻪرهوه‪،‬‬ ‫ﺑﯚﯾﻪ ﺗ‪‬ﺮی ﭘ‪‬ﯽ ﺑﺎش ﻧﯿﯿﻪ ﻟﻪم ﻛﺎﺗﻪدا‬ ‫ڕووﺑﻪڕووی ھﻪرﯾﻪك ﻟﻪ ﺳﺘﯿﭭﻦ ﺟﯿﺮارد‬ ‫و ﻓﯿﺮﻧﺎﻧﺪۆ ﺗﯚر‪‬ﺲ ﺑﺒ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬ ‫ﺳــــﻪﺑــــﺎرهت ﺑــﻪ‬ ‫ﯾــﺎﻧــﻪی ﺑﻠﻮزﯾﺶ‬ ‫ﻟـــــﻪ ﭼــــــﺎوی‬ ‫ﻟﯿﭭﻪ رﭘﻮ‪‬ﻪ وه‬

‫ﺋــﻪوا ڕاﻓــﺎﺋــﯿــﻞ ﺑﯿﻨﯿﺘ‪‬ﺰ ﭘ‪‬ﯿﻮاﯾﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﯾﺎرﯾﯿﻪﻛﻪﯾﺎن ﭘ‪‬ﺶ ﻛﺎﺗﯽ ﺧﯚی ھﺎﺗﻮوه‬ ‫و دهﺑﻮو ﻟﻪ ﻓﯿﻨﺎ‪‬ﺪا ﺑﻮاﯾﻪ ﻧﻪك ﺋ‪‬ﺴﺘﺎ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪوهﺷﺪا ﻧﺎوﺑﺮاو ھﻪﻣﻮو ﭼﻪك‬ ‫و ﺗﻔﺎﻗﻪﻛﻪی ﺧﯚی ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮدووه ﺑﯚ‬ ‫ﺋﻪو ﯾﺎرﯾﯿﻪ و ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾﻜﺮد‪ :‬ﺟﯿﺮارد‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﺎﻧﻪﻛﻪی ﺳﻮوك ﺑﻮو و دهﺗﻮاﻧ‪‬ﺖ‬ ‫ﺋﻪﻣﺸﻪو ﯾــﺎری ﺑﻜﺎت‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪو‬ ‫ﻛﯚ‪‬ﻪﻛﻪی ﯾﺎﻧﻪﻛﻪﯾﻪ و ﺑﻪﺷﺪارﯾﻜﺮدﻧﯽ‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ ھﺎوڕ‪‬ﻜﺎﻧﯽ ھﻪم ﯾﺎرﯾﺰاﻧﻪﻛﺎن و‬ ‫ھﻪم ﺟﻪﻣﺎوهری ﻧ‪‬ﻮ ﺋﻪﻧﻔ‪‬ﺪ ڕودزﯾﺶ‬ ‫دهھﻪژ‪‬ﻨ‪‬ﺖ ﺑــﻪ ڕووی ﯾﺎرﯾﺰاﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼ‪‬ﺴﯿﺪا‪ .‬ﻟﻪ ﻛﯚﺗﺎﯾﯿﺪا ﺋﻪوهی ﻣﺎوهﺗﻪوه‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪ وهك ﻻﭘﻪڕهﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﯚی وهرزش‬ ‫و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﯿ‪‬ﯿﻦ ﺋﻪوهﯾﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮدﻧﻪوهی ھﻪرﻛﺎم ﻟﻪو ﭼﻮار ﯾﺎﻧﻪﯾﻪی‬ ‫ﺋﻪﻣﺸﻪو ﺑﯚ ﺋ‪‬ﻤﻪ ﺗﻪﻧﮫﺎ ورﺗﻪ ورﺗ‪‬ﻚ‬ ‫ﻧﻪﺑ‪‬ﺖ زﯾﺎﺗﺮ ھﯿﭽﯽ ﺗﺮ ﻧﺎﺑ‪‬ﺖ ﺑﻪو ﭘ‪‬ﯿﻪی‬ ‫ﺋ‪‬ﻤﻪش وهك ھﻪﻣﻮو ھﺎﻧﺪهراﻧﯽ ﺗﺮی‬ ‫ﺗﯚﭘﯽ ﭘ‪‬ﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ھﺎﻧﺪهری ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ‬ ‫ﻟﻪو دوو ﯾﺎﻧﻪﯾﻪﯾﻦ ﻛﻪ ڕووﺑﻪڕوودهﺑﻨﻪوه‬ ‫و ﺑﯚﻣﺎن ھﻪﯾﻪ و ﻣﺎﻓﯽ ﺧﯚﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮدﻧﻪوهﯾﺎﻧﻪوه ﺧﯚﺷﺤﺎ‪‬ﯽ دهرﺑﺒ‪‬ﯾﻦ و‬ ‫ﺑﻪ دۆڕاﻧﺪﻧﯿﺎن ﻛﻪﻣ‪‬ﻚ د‪‬ﮕﺮان‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م‬ ‫ﻟ‪‬ﺮهدا ﺑﯚ ﻣﻦ وهك »داﻧــﻪر ﺋﻪﺳ‪‬ن« و‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺎری ﺋﻪم ﻻﭘﻪڕهﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫ﺑــﯚ ﺋــﻪﻣــ‪‬ۆ ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮕﯿﯿﻪﻛﯽ ﮔــﻪوره‬ ‫ھﻪﯾﻪ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ھﻪردوو ﯾﺎﻧﻪی ﺑﺎﭬﺎری‬ ‫و ﻛﻪﺗﻪﻟﯚﻧﯽ وهك ﯾﻪﻛﻦ ﺑﻪو ﭘ‪‬ﭙﻪی‬ ‫ﻟﻪ ھﻪﺷﺘﺎﻛﺎﻧﯽ ﺳــﻪدهی ڕاﺑــﺮدووهوه‬ ‫ھﺎﻧﺪهری ﺋﻪم دوو ﯾﺎﻧﻪﯾﻪ ﺑﻮوم ﺑﯚﯾﻪ‬ ‫ﻟ‪‬ﺮهدا و وهك ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧﯚم ده‪‬ﻢ‪:‬‬ ‫»ﺋﻪو ﯾﺎرﯾﯿﻪ ﺷﻪڕی ﻧ‪‬ﻮان دوو ﺑﺮاﯾﻪ‬ ‫ﺑــﻪﻻی ﻣــﻨــﻪوه ﺑﯚﯾﻪ ھﻪرﻛﺎﻣ‪‬ﻜﯿﺎن‬ ‫ﺑﯿﺒﻪﻧﻪوه ﺑﯚ ﻣﻦ وهك ﯾﻪﻛﻪ و ﻛ‪‬ﺸﻪم‬ ‫ﻟﻪﮔﻪڵ دۆڕاوهﻛﻪﯾﺎن ﻧﯿﯿﻪ«‪.‬‬


‫ﭼﯚن‬

‫دروﺳﺖ دهﮐﻪﯾﺖ؟‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻪوهر‬ ‫ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﮑﯽ‬

‫ﻟﻪ ﭼﺎﺗﺪا‬ ‫ﭼﺎﻧﺲ‬ ‫‪2009‬‬

‫ڕۆژاﻧﻪ‬ ‫‪ 20‬ﻻﭘﻪڕه و‬ ‫ﺑﻪ ھﻪﻣﺎن ﻧﺮخ‬ ‫وهرﺑﮕﺮه‬

‫‪11 Apr‬‬

‫‪www.deng‬‬

‫‪5 Apr -‬‬

‫‪ubas.net‬‬

‫‪ue 41/‬‬ ‫‪Haftana-iss‬‬

‫دهرﯾﺪهﮐﺎت‬ ‫و وهﺷﺎﻧﺪن‬ ‫ﺑﯚ ﭘﻪﺧﺶ‬ ‫ﮔﺸﺘﯿﯿﻪ ﺧﻪﻧﺪان‬ ‫ﮔﯚﭬﺎر‪‬ﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ‬

‫ﯿﯽ ھﻪﯾﻪ؟‬ ‫ﻨﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻢ زﯾ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫‪‬ﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﻪﻧﺞ‬ ‫ﺑﻪ‬

‫ﺎﮐﺴﺎزﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ‬

‫ھﻪﻧﺪ ﺑﯚ ﭼ‬ ‫ﺳ‪ ‬ره‬

‫ﭘﻪﻧﺠﻪﮐﺎﻧﺖ‬

‫ﻧﯿﺸﺎﻧﻪی ﺟﻮاﻧﯿﻦ‬

‫ﻟﻪﺳﺎﯾﺘﯽ )‪ (Dengubas.net‬دا‬ ‫ﺑﺨﻮ‪‬ﻨﻪرهوه‬

‫ﻫﻪﻓﺘﺎﻧﻪ ـ‬ ‫ژﻣﺎﺭﻩ ‪٥ / ٤١‬‬ ‫ﻧﯿﺴﺎﻥ ـ ‪١١‬‬ ‫ﻧﯿﺴﺎﻥ ‪٢٠٠٩‬‬

‫ﭘﻠﻪ ﯾﻪﮐﻪ؟‬ ‫ﮐ‪ ‬ھﺎوو‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫دۆﺳ‪..‬‬

‫‪6th Year Number: 947 Wed. 8 / 4 / 2009‬‬

‫ﺳﺎ‪‬ﯽ ﺷﻪﺷﻪم ژﻣﺎره )‪ (٩٤٧‬ﭼﻮارﺷﻪﻣﻤﻪ ‪ ٢٠٠٩/٤/٨‬ﻧﺮﺧﯽ )‪ (٥٠٠‬دﯾﻨﺎر‬

‫ﻣﻪﺣﻤﻮد زاﻣﺪار و )‪ (٣‬ڕ‪‬ﺰﻟ‪‬ﻨﺎن‬

‫"ڕۆژی ڕهﻧـــﮓ" ﻟـــﻪ ﺳـــﻠ‪‬ـــﻤـــﺎﻧﯽ‬

‫ﺟﯿﺎ ﻟﻪو ڕ‪‬ﺰﻟ‪‬ﻨﺎﻧﻪی ﻛﻪ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺑﻨﻜﻪی ﺋﻪدهﺑﯽ ڕووﻧﺎﻛﺒﯿﺮی ﮔﻪﻻو‪‬ﮋ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪش ﺑﻪ ﻧﻮوﺳﻪری ﻧﺎوداری ﻛﻮرد ﻣﻪﺣﻤﻮد زاﻣﺪار ﻛﺮا‪ ،‬دوو ڕ‪‬ﺰﻟ‪‬ﻨﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ دﯾﻜﻪﺷﯽ ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺷﻜﺮان‪ .‬ﯾﻪﻛ‪‬ﻜﯿﺎن ﻟﻪﻻﯾﻪن ﺷﺎﻋﯿﺮی ﮔﻪورهی ﻛﻮرد‬ ‫ﺷ‪‬ﺮﻛﯚ ﺑ‪‬ﻜﻪس ﺑﻮو ﻛﻪ ﺷﯿﻌﺮ‪‬ﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪهوه و ﺋﻪوی دﯾﺶ ﻟﻪﻻﯾﻪن‬ ‫ڕهﺋﻮف ﺑ‪‬ﮕﻪرد ﻛﻪ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮو ﻟﻪ ﻗﺎﭘ‪‬ﻚ وﯾﺴﻜﯽ‪.‬‬

‫ﺋﺎزاد و ﺋﺎرهزوو‬ ‫ﻧﭭﺎر ﺟﻪﺑﺎر‬

‫ﺑﻪﺧﺘﯿﺎر ﺳﻪﻋﯿﺪ‬

‫ڕۆژی ‪ ٢٠٠٩/٤/٦‬ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪر‪‬ﺘﯽ ھﻮﻧﻪری‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهﻛﺎری ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻟﻪژ‪‬ﺮ ﻧﺎوی )ڕۆژی‬ ‫ڕهﻧــﮓ( ﭼﻮارهﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﺎﻧﮕﻪی ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ‬ ‫ﺑﯚ ﺷ‪‬ﻮهﻛﺎر ﻧــﻮری ﻣﻪﺣﻤﻮد ﻟﻪ ھﯚ‪‬ﯽ‬ ‫ﻣﯚزهﺧﺎﻧﻪی ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻛــﺮدهوه و ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ڕۆژ‪‬ﻚ در‪‬ﮋهی دهﺑ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪم ﺋــﻪزﻣــﻮوﻧــﻪﯾــﺪا‪ ،‬ھﻮﻧﻪرﻣﻪﻧﺪ‬ ‫ﭘﺸﺘﺒﻪﺳﺘﻮو ﻧﻪﺑﻮوه ﺑﻪ ﯾﻪك ﺳﺘﺎﯾﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‪‬ﻜﻮ ھــﺎﺗــﻮوه ﻟﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺳﺘﺎﯾﻠ‪‬ﻜﯽ‬ ‫ﺟﯿﺎوازدا ﭘﯿﺸﺎﻧﮕﻪﻛﻪی ﻟ‪ ‬ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨﺎوه‪،‬‬ ‫ﻟﻪو ﺑﺎرهﯾﻪوه ده‪‬ﺖ‪» :‬ﻣﻦ واﺑﻪﺳﺘﻪی‬ ‫ﯾـــﻪك ﺟـــﯚره ﺋــﯿــﺸــﻜــﺮدن ﻧــﯿــﻢ‪ ،‬زۆر‬

‫ڕۆژی‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﺮ‬ ‫ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪ‬

‫‪١٠٦‬‬

‫ﺑــﻪﺳــﻪرﺑــﻪﺳــﺘــﯽ و ﺋــﺎﺳــﺎﯾــﯿــﺎﻧــﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﺷ‪‬ﻮاز‪‬ﻜﻪوه ﺑﯚ ﺷ‪‬ﻮاز‪‬ﻜﯽ ﺗﺮ ﺋﯿﺸﯽ‬ ‫ﺗ‪‬ﺪا دهﻛﻪم‪ ،‬ھﻪروهھﺎ ﻣﻪرج ﻧﯿﯿﻪ ﻛﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺎﻧﮕﻪﯾﻪﻛﺪا ﯾﻪك ﺷ‪‬ﻮاز ھﻪﺑ‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ﻟﻪ وه‪‬ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺎری )ﺋﺎﯾﺎ دهﻛﺮ‪‬ﺖ‬ ‫ﺑﻪدواﯾﻪﻣﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﯚی ﭘﯿﺸﺎﻧﮕﻪﻛﻪ ﺑ‪‬ﯿﻦ‬ ‫دواﯾﻪﻣﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﻠﯽ ﺗﯚﯾﻪ ﻟﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻧﺪا؟(‪،‬‬ ‫وﺗﯽ‪» :‬ﻧﺎﻛﺮ‪‬ﺖ وا ﺑ‪‬ﯿﻦ‪ ،‬ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﺠﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺋﻪﺑﺴﺘﺮاك ﺋﯿﺸﺪهﻛﻪم ﻛﻪ ﺳﺘﺎﯾﻠﯽ ﺧﯚﻣﻪ‪،‬‬ ‫ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﺠﺎر ﻟﻪ ﺳﯿﺮاﻣﯿﻜﻪﻛﺎﻧﺪا ﺑﻪﺷ‪‬ﻮازی‬ ‫ﺗﺮ ﺋﯿﺸﺪهﻛﻪم‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ھﻪﺳﺖ دهﻛــﻪم‬ ‫ھ‪‬ﻜﯽ ﮔﺸﺘﯽ ھﻪﯾﻪ ﺑﯚ ھﻪﻣﻮو ﺋﯿﺸﻪﻛﺎن‬ ‫ﻛﻪ ﻛﯚی دهﻛﺎﺗﻪوه‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯿﺸﻪﻛﺎﻧﯿﺶ‬ ‫وهﻛﻮ زهﻣﻪن ﺑﯿﺮی ﻟ‪‬ﺒﻜﻪﯾﺘﻪوه ھﻪﻣﻮوی‬

‫ﻟﻪ ﻣﻪرﺳﻪﻣﻪﻛﻪی ﺧﯚﻣﺪا ﻛ‪‬ﺸﺮاون و ﺧﯚم‬ ‫داھ‪‬ﻨﻪرﯾﺎﻧﻢ‪ ،‬ﻛﻪواﺗﻪ ﺑﻪﻻﻣﻪوه زۆر ﮔﺮﻧﮓ‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺷ‪‬ﻮاز‪‬ﻚ ﻟﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﮕﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺪا ھﻪﺑ‪‬ﺖ«‪.‬‬ ‫ﻟﻪ وه‪‬ﻣــﯽ دواﯾﻪﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺎری‬ ‫ﺋﺎﺳﯚدا )ﻟﻪ زۆرﺑﻪی ﺗﺎﺑﻠﯚﻛﺎﻧﺪا ڕهﻧﮕﯽ‬ ‫ﺷﯿﻦ زۆرﺗــﺮﯾــﻦ ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ھﻪﯾﻪ‪ ..‬ﺑﯚ‬ ‫ڕهﻧﮕﯽ ﺷﯿﻦ؟(‪ ،‬وﺗﯽ‪» :‬ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﺠﺎر‬ ‫ﺗــﯚ ڕهﻧــﮕــ‪‬ــﻚ ﺑــﻪﻛــﺎردهھــ‪‬ــﻨــﯿــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺎزاﻧﯿﺖ ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﻪو ڕهﻧﮕﻪ ﻟﻪ ﺗﯚدا‬ ‫ﭼﯚن ھﺎﺗﻮوه‪ ،‬ھﻪﻧﺪ‪‬ﻜﺠﺎر ﻟﻪواﻧﻪﯾﻪ‬ ‫ﺋﻪو ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯿﻪی ڕهﻧﮕﯽ ﺷﯿﻦ ﺑﯚ ﺧﯚﺷﻢ‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺑ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﯚ ﺷﯿﻦ‪ ،‬ﺑﯚ ﺧﯚﺷﻢ‬ ‫وه‪‬ﻣﻢ دهﺳﺘﻨﺎﻛﻪو‪‬ﺖ«‪.‬‬

‫ھﯿﭻ ﻛﻪﺳ‪‬ﻚ ﺑﻪھ‪‬ﻨﺪهی ﺑﺎزرﮔﺎن‬ ‫و ﻛﺎﺳﺒﻜﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺑﺎزاڕی ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﺳﺘﻨﯿﻦ ﺑﻪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ »ﺑﺎزاڕی‬ ‫ﺋـــﺎزاد«‪ ،‬ﻟﻪ ھﻪﻣﻮوﺷﯽ ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ‬ ‫ﺋﻪوهﯾﻪ ﺋﯿﺰاﻓﻪﺷﯿﺎن ﺑﯚ ﺳﯿﺴﺘﻤﻪﻛﻪ‬ ‫ﻛﺮدووه و ﭼﻪﻣﻜﯽ »ﺋﺎرهزوو«ﯾﺎن‬ ‫ﺑﯚ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺋﺎزاد زﯾﺎدﻛﺮدووه‪.‬‬ ‫ﺋــــــﺎزادن ﻟـــــﻪوهی ﻛــﻪس‬ ‫ﻟــﻪم ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ ﮔــﻪورهﯾــﻪدا ﻟ‪‬ﯿﺎن‬ ‫ﻧﺎﭘﺮﺳ‪‬ﺘﻪوه و ﻟﯿﮋﻧﻪﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری‬ ‫و ﭼﺎود‪‬ﺮی ﺑﺎزاڕﯾﺶ ھﻪر ﺋﺎزادن‬ ‫و ﻧﺎﭼﻦ ﺑـــﻪﻻی ﺋــﻪو ﺑــــﺎزاڕهدا‪،‬‬ ‫ﻧﻪ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎ‪ ،‬ﻧﻪ ﻗﺎﯾﻤﻘﺎﻣﯿﯿﻪت‪،‬‬ ‫ﻧﻪ ژووری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﯚﯾﻪ ﺑﺎزاڕ‬ ‫ﺑﻪوﯾﺴﺖ و ﺋﺎرهزوو ھﻪ‪‬ﺪهﺳﻮڕ‪‬ﻨﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﻪوهﺗﺎ ﻧﺮخ ﻟﻪ ﭼﺮﻛﻪﺳﺎﺗ‪‬ﻜﺪا ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ھ‪‬ﻨﺪ زﯾﺎددهﻛﻪن‪ ،‬ﺑﺎزاڕ ﭘ‪‬دهﻛﻪن ﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪرهﺳﺘﻪ و ﺧﯚراﻛﯽ ﺑﻪﺳﻪرﭼﻮو‪..‬‬ ‫ﻛﻪﭼﯽ ﻻﯾﻪﻧ‪‬ﻜﯽ ﺑﻪرﭘﺮس ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎی ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎرهﮔﺎﻛﻪی‬ ‫ﻟﻪﻧﺎو ﺳﻪﻧﺘﻪری ﺋﻪو ﺑﺎزاڕه ﭘ‪‬ﻓﻪوزا‬ ‫و ﺑ‪‬ﺴﻪرهوﺑــــــﻪرهداﯾﻪ ﻟــﻪ‬ ‫ﻛﻪﺳﯿﺎن ﻧﻪﭘﺮﺳﯿﯿﻪوه‪.‬‬ ‫ﺋـــﻪو ﻓــﻪراﻣــﯚﺷــﻜــﺮدن و‬ ‫ﻟ‪‬ﻨﻪﭘﺮﺳﯿﻨﻪوهﯾﻪش ﭘﺮﺳﯿﺎر‪‬ﻚ‬ ‫ﻗﻮﺗﺪهﻛﺎﺗﻪوه ﻛﻪ ﺋﺎﯾﺎ ﺋﻪو ﻻﯾﻪﻧﻪ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺪاراﻧﻪ ﺧﯚﯾﺎن ﭘﻼﻧﺪاﻧﻪری‬ ‫»ﭼﻪﻣﻜﯽ« ﺋﯿﺰاﻓﻪی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ‬ ‫ﺑﺎزاڕی ﺋﺎزاد و ﺋﺎرهزووهﻛﻪ ﻧﯿﻦ؟‬

‫ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﻛﺎر‪‬ﻜﯽ ﻛﻮرد ﻟﻪ )‪ (٤٠‬ﺳﯿﻨﻪﻣﺎی ژاﭘﯚن‬ ‫ﻛﺎﻣﻪران ﻋﻪﺑﺪه ﺳﺎ‪‬ﺢ‬

‫ﺑــ‪‬ﯾــﺎره ﻟــﻪ ڕۆژی ‪١٨‬ی ﺋــﻪم ﻣﺎﻧﮕﻪ و‬ ‫ڕۆژاﻧــﯽ دواﺗــﺮدا‪ ،‬ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﯾﯽ )ﺑﻮدا‬ ‫ﻟﻪ ﺷﻪرﻣﺎ ﺗــﻮاوهﺗــﻪوه(‪ ،‬ﻛﻪ ﯾﻪﻛ‪‬ﻜﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﻪ ﺑﻪﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﻪﻛﺎﻧﯽ ﺣﻪﻧﺎ ﻣﻪﺧﻤﻪﻟﺒﺎف‬ ‫ﻛﭽﯽ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﮔﻪورهی ﻛﻮرد ﻣﻪﺣﻤﻮدی‬ ‫ﻣﻪﺧﻤﻪﻟﺒﺎف‪ ،‬ﻟﻪ ‪ ٤٠‬ھﯚ‪‬ﯽ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎی ﺷﺎره‬ ‫ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﻛﺎﻧﯽ و‪‬ﺗﯽ ژاﭘﯚﻧﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺶ ﺑﻜﺮ‪‬ﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻟ‪‬ﺪواﻧ‪‬ﻜﺪا ﺑﯚ ﭼﻪﻧﺪ ڕۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫ھﻮﻧﻪری ﻟﻪ ﺷﺎری ﺗﯚﻛﯿﯚ‪ ،‬ﺣﻪﻧﺎ ڕاﯾﮕﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ھﻪرﭼﻪﻧﺪه ﺋﻪم ﻓﯿﻠﻤﻪ ﻟﻪ و‪‬ﺗﯽ ﺋﻪﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﮫ‪‬ﻨﺮاوه‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺗﻪﻧﮫﺎ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺪار‬ ‫ﻧﯿﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺋﻪو و‪‬ﺗﻪوه‪ .‬ﻟﻪو ﻓﯿﻠﻤﻪدا‬ ‫ﺋﻪﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮوﻧﻪﯾﻪﻛﻪ ﻟﻪ دﻧﯿﺎﯾﻪﻛﯽ ﭘ‪ ‬ﻟﻪ‬ ‫ﭼﻪوﺳﺎﻧﻪوه و ھﻪژاری و دواﻛﻪوﺗﻮوﯾﯽ‪.‬‬ ‫ﺟ‪‬ﯽ ﺑﺎﺳﻪ‪ ،‬ﺋﻪم ﻓﯿﻠﻤﻪ ﭘ‪‬ﺸﺘﺮﯾﺶ ﻟﻪ‬ ‫‪ ٤٥‬ھﯚ‪‬ﯽ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﯾﯽ ﻟﻪ ﻓﻪڕهﻧﺴﺎ و ‪٢٠‬‬ ‫ھﯚ‪‬ﯽ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﯾﯽ ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﻜﺮاوه‬ ‫و ﺗﺎﺋ‪‬ﺴﺘﺎش ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾﻪﺗﯽ ‪ ١٨‬ﺧﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ﻧ‪‬ﻮدهو‪‬ﻪﺗﯽ ﺑـــﻪدهﺳﺘﺒﮫ‪‬ﻨ‪‬ﺖ‪ ،‬ﻟﻪواﻧﻪ‪:‬‬ ‫ورﭼــﯽ ﻛﺮﯾﺴﺘﺎڵ ﻟﻪ ﺑﻪرﻟﯿﻦ و ﺧﻪ‪‬ﺗﯽ‬ ‫ژووری ﺳﯿﻨﺴﺒﺎﺗﯿﻦ‪.‬‬

‫وا ﺑــ‪‬ﯾــﺎره ﺋــﻪﻣــ‪‬ۆ ‪٨‬ی ﻧﯿﺴﺎن‪،‬‬ ‫ﻓﯿﺴﺘﯿﭭﺎ‪‬ﯽ ڕۆژی ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﺮ ﻟﻪ‬ ‫ھﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪ ﺑﻪ داﺑﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬واﻧﺎﻣﻪی‬ ‫ڕ‪‬ﺰﻟ‪‬ﻨﺎن و ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺷﻜﺮدﻧﯽ ﺋﺎھﻪﻧﮕﯽ‬ ‫ﮔــﯚراﻧــﯽ و ﻣﯚﺳﯿﻘﺎ‪ ،‬ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎرهﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑ‪‬ﻨ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ ڕۆژاﻧـــــﯽ ‪٨-٧-٦‬ی ﺋــﻪم‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﻪ‪ ،‬ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾﻪﺗﯽ ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی‬ ‫ھــﻪ‪‬ــﻪﺑــﺠــﻪی ﺳــﻪر ﺑــﻪ وهزارهﺗــــﯽ‬ ‫ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی ھﻪ‪‬ﺴﺎ ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻪﻛﯽ ھﻪﻣﻪﺟﯚر ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻮارهﻛﺎﻧﯽ ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﯿﻨﻪوه و ﻓﯿﻠﻢ و‬ ‫ﺷﯿﻌﺮ و ﻣﯚﺳﯿﻘﺎ و ﭘ‪‬ﺸﺎﻧﮕﺎی ﻛﺘ‪‬ﺐ‬ ‫ﻟﻪ ھـــــــــﯚ‪‬ﯽ ﺋﻪﺣﻤﻪد ﻣﻮﺧﺘﺎر‬ ‫ﺟﺎف ﻟﻪ ھﻪ‪‬ﻪﺑﺠﻪ ﻛﻪ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎﻋﯿﺮ و ﻧــــــﻮوﺳﻪر و ﻟ‪‬ﻜﯚ‪‬ﻪرهوه‬ ‫ﻟــﻪ ھــــﻪردوو ڕهﮔــــــــــــــــــــﻪزهﻛــﻪوه‬ ‫ﺑﻪﺷﺪارﯾﯿﺎن ﺗﯿﺎداﻛﺮد‪.‬‬

‫ﺳﻪرﭼﺎوه‪ :‬ھﻨﺮ ﻧﯿﻮز‬

‫ﺗﻪﻧﮫﺎ )‪ (١٠‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﻪﺗﺮه!‬ ‫ﺑـــــ‪‬وادهﻛـــــﺮێ ﺋــﻪو‬ ‫ﻛﻪ ﭘ‪‬ﺶ ‪ ٣‬ھﻪﻓﺘﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﻣــﻪﯾــﻞ‪ ،‬ﺋــﻪم ﺳﻪﮔﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﮔﺮاﻣﻪ و در‪‬ﮋﯾﺸﯽ‬

‫ﺋﺎ‪ :‬ھ‪‬ﭭﺎر ڕواﻧﺪزی‬

‫ﺳـــﻪﮔـــﻪی‬ ‫ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻟﻪداﯾﻜﺒﻮوه‪ ،‬ﺑﭽﻮوﻛﺘﺮﯾﻦ ﺳﻪگ ﺑ‪ ‬ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا‪ .‬ﺑﻪﮔﻮ‪‬ﺮهی ڕۆژﻧﺎﻣﻪی دهﯾﻠﯽ‬ ‫ﺟﯚری )ﺷﯿﻮاوا(ﯾﻪ و ﻧﺎوی )‪(Tom Thumb‬ه‪ ،‬واﺗﻪ )ﺗﯚم ﭘﻪﻧﺠﻪﮔﻪوره( ﻛﻪ ﻛ‪‬ﺸﯽ ‪٨٥‬‬ ‫ﻟﻪ ﻟﻮوﺗﯽ ﺗﺎ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ﻛﻠﻜﯿﯿﻪوه ﻧﺎﮔﺎﺗﻪ ‪ ١٠‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﻪﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﺧﺎوهﻧﯽ ﺋﻪم ﺳﻪﮔﻪ ده‪‬ﻦ ﻛﻪ ھﻪرﭼﻪﻧﺪه ﻗﻪﺑﺎرهی زۆر ﺑﭽﻮوﻛﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‪‬م ﺗﯚﻣﯽ‬ ‫ﭘﻪﻧﺠﻪﮔﻪوره ھﻪﺳﺘ‪‬ﻜﯽ ﺷﻪڕاﻧﮕ‪‬ﺰی ھﻪﯾﻪ و زۆر ﭘﻪرۆﺷﯽ ﺑﻪﺷﻪﺧﯚراﻛﯽ ﺧﯚﯾﻪﺗﯽ ﻛﺎﺗ‪‬ﻚ‬ ‫ﺑﺮﺳﯽ دهﺑ‪.‬‬

‫ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‪‬ﺲ‪ -‬ﺋﺎﺳﯚ‪ :‬ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺎر‪‬ﻜﯽ ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﯽ ھﯿﻨﺪی ﻟﻪﻛﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﯾﻪﻛ‪‬ﻚ ﻟﻪ دﯾﺰاﯾﻨﻪﻛﺎﻧﯽ دﯾﺰاﯾﻨﻪری ھﯿﻨﺪی‬ ‫ﺋﻪﺑﮫﺸﯿﮏ دوﺗﺎ ﻟﻪﻣﯿﺎﻧﻪی ھﻪﻓﺘﻪی ﻓﺎﺷﻨﯽ ﻛﯚﻟﻜﺎﺗﺎ ﻛﻪ ﻟﻪ ‪ ٢‬ﺗﺎ ‪٥‬ی ﺋﻪم ﻣﺎﻧﮕﻪ ﻟﻪ ھﯿﻨﺪﺳﺘﺎن ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﭼﻮو‪.‬‬

aso974  

kurdish newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you