Page 1

BROCHURE SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER | 2018

SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER EEN OVERZICHT DUURZAAMHEID SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST PROJECTEN VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST BRABANT NOVADIC-KENTRON • SHAPEWAYS THEATERS TILBURG • DUVELHOK

WONINGBOUW

|

UTILITEIT

|

SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER


VOORWOORD

KLAAR VOOR MORGEN Ons vakgebied innoveert. Gelukkig maar, want stilstand is achteruitgang. Binnen de elektrotechniek vinden er op vele fronten veranderingen plaats die ons werk, enerzijds mooier en anderzijds succesvoller maken voor onze opdrachtgevers. Elektrotechnische bedrijven kunnen bij uitstek inspelen op veranderingen die zijn gewenst of worden geëist. Of het nu gaat over glasvezelinfrastructuur op een terrein, een brandmeldinstallatie voor het distributiecentrum of een gebouwbeheersysteem; wij beschikken over alle vakkennis. Korte lijnen zorgen dan ook voor snelle acties en reacties. Binnen onze organisatie vindt u een netwerk aan vakmensen die vanuit hun specialisme werken aan duurzaamheid, energiebesparing, minder milieubelastingen slimme en milieuvriendelijke installaties. Samenwerking binnen de organisatie tussen collega’s en buiten de organisatie met opleidingsinstanties, opdrachtgevers, fabrikanten, architecten en ontwerpers geven ons een voorsprong. Deze voorsprong koesteren wij. Al deze ingrediënten leiden tot een perfect product waar wij trots op zijn, waar we ons naamplaatje op durven plakken en waar onze opdrachtgevers nog jaren van kunnen profiteren. Wij kijken uit naar de toekomst en zijn klaar voor morgen. U ook? Van Hees Elektrotechniek & ICT

2


INHOUD 4. SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER Een overzicht 6. DE KRACHT VAN VAN HEES Specialisaties 8. VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Toegangscontrole- en inbraaksysteem 10. NOVADIC-KENTRON Beveiliging 12. SHAPEWAYS Inrichting energievoorzieningen 14. THEATERS TILBURG Brandveiligheid

DIT IS OOK VAN HEES Vakmanschap, marktkennis, projectbeheersing en een goede band met de opdrachtgevers vormen de gedegen fundering

16. DUVELHOK Duurzaamheid 18. SPECIALISME Brandveiligheid 19. INNOVATIE Samen werken aan de toekomst

van Van Hees. Dit maakt het elektrotechnisch bedrijf een succesvol installateur en al vijftig jaar een betrouwbare partner in het uitvoeren en beheren van projecten. Van Hees is een platte organisatie waarin behulpzaamheid centraal staat. Omdat het installatiebedrijf op uitvoeringstechnisch gebied alles zelf kan, is er geen enkele discipline die uitbesteed hoeft te worden. Hierdoor is het snel schakelen. Prettig voor de partners en andere betrokkenen, maar ook voor de organisatie zelf. Van Hees kiest bewust voor vernieuwing in de bouw. Met deze duurzame visie worden ouderwetse materiaalkeuzen en bouwplanningen vaarwel gezegd om plaats te maken voor meer toekomstgerichte alternatieven.

3


SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER

EEN OVERZICHT Van Hees Elektrotechniek & ICT is een volledig zelfstan-

het jaar, zonder uitzondering, beschikbaar. Naast het behandelen

dig elektrotechnisch installatiebedrijf. Het team van Van

van servicevragen en het oplossen van storingen, is het uitvoeren

Hees realiseert projecten van verschillende omvang en

van onderhoudswerkzaamheden een belangrijk onderdeel van

complexiteit. Dit doet ze in de woningbouw, logistiek,

de afdeling Service, Onderhoud & Beheer. Het juiste onderhoud

utiliteitsbouw, zorg, retail, financiële en particuliere sec-

zorgt namelijk voor gebruiksgemak, een langere levensduur,

tor. Bij Van Hees staan service en duurzaamheid boven-

minder storingen en veilige installaties.

aan. Dit noemen zij: ‘Duurzaam naar morgen’. De afdeling Service, Onderhoud & Beheer is een aanspreekpunt

NAUWKEURIGE CONTROLE EN ONDERHOUD

voor alle disciplines. Hier staan vijfentwintig specialisten

Vanuit een onderhoudsmanagementsysteem worden werkzaam-

vierentwintig uur per dag klaar met parate vakkennis

heden gepland, rapportages vastgelegd en verstrekt en wordt de

ten behoeve van oplossingsgerichte dienstverlening.

uitvoering aangestuurd.

ONDERHOUD IS SMEEROLIE De afdeling Service, Onderhoud & Beheer biedt ondersteuning en oplossingen in verschillende disciplines die worden bemand door eigen medewerkers. Indien noodzakelijk maakt de elektrotechnische organisatie gebruik van gecontracteerde partners ter ondersteuning. De afdeling bestaat uit specialisten en onderhoudstechnici. Vanzelfsprekend is de servicedienst alle dagen van

4

‘Het hele team is gedreven om de beste service te leveren.” MICHAEL CROONEN, MANAGER SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER


“Onderhoud is de smeerolie van de installatie.” MICHIEL GERSJES, DIRECTEUR VAN HEES ELEKTROTECHNIEK & ICT

UNIEK STAPPENPLAN Voor ieder project ontwikkelt Van Hees een stappenplan, dat een plan van aanpak en een serviceovereenkomst bevat. Hierin zijn alle afspraken en procedures vastgelegd. Onder andere de gedragscode, het gebruik van faciliteiten en het aan- en afmelden bij locatie zijn zaken waar op een vertrouwelijke manier mee omgegaan moet worden bij bedrijven als Novadic-Kentron

Van Hees biedt onder meer de volgende disciplines en

en de brandweer.

specialisaties op het gebied van Service, Onderhoud & Beheer:

ALTIJD BEREIKBAAR

• Nieuwe/Modificaties laagspanning installaties

De Van Hees-medewerkers zijn vierentwintig uur per dag be-

• Inspecties laagspanning installaties

reikbaar via de meldkamer en alle specialisten zijn tweedelijns

• Licht- en krachtinstallaties

vertegenwoordigd. Ze doen preventief en correctief onderhoud

• Nood- en vluchtwegverlichting

met als doel het verlagen van beheerskosten voor onze op-

• Datanetwerken en glasvezelcommunicatie

drachtgevers. Van Hees stelt altijd een meerjarig onderhoudsplan op, waarbij tevens wordt gekeken naar energiebesparing

Specialisaties beveiliging en systeemintegratie

en duurzaamheid. Naast serviceactiviteiten worden ook modi-

• Inbraakbeveiliging

ficaties aangepakt, waarbij aanpassingen en uitbreidingen in

• Branddetectie

bestaande en nieuwe installaties worden aangebracht.

• Toegangscontrolesystemen • CCTV-systemen • Wifi • Voip • Gebouwbeheersystemen, KNX, Domotica • Intercomsystemen

Duurzaamheid en energiebeheer

• PV-installaties

Laadpaal

• Laadsystemen • Netspanningsanalyse • Energiemonitoring

ALLE KENNIS ONDER ÉÉN DAK Van Hees vergaart kennis over de werking en functionaliteiten van allerlei verschillende soorten installaties. “We zuigen deze kennis op als een spons om installaties vervolgens te verbeteren”, legt Michael Croonen, Manager Service, Onderhoud & Beheer uit. “Onze serviceactiviteiten stemmen wij af op de processen van de klant, die per klant uniek zijn. Wij weten te anticiperen en dat is belangrijk. Wij bieden één aanspreekpunt vanuit Van Hees. Het prettige aan deze manier van werken is dat vragen snel behandeld worden, omdat de lijnen kort zijn.”

Techniek

5


DE KRACHT VAN VAN HEES

SPECIALISATIES Van Hees draagt zorg voor ICT, glasvezeltechniek,

zijn gekoppeld via een cloudoplossing en aan een centraal

inbraakbeveiliging en overige disciplines waar duur-

personeelsbestand. Hierdoor kunnen mutaties en autorisa-

zaamheid centraal staat; duurzaamheid in projecten én

ties centraal en efficiënt worden uitgevoerd.

in klantrelaties. • Dekkend wifi-netwerk voor een overdekt winkelcentrum,

ICT & VAN HEES

de AaBe Fabriek, in Tilburg.

Ook binnen de vakgebieden bij Van Hees doet ‘the Internet of Things’ zijn intrede. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak. Met Internet of Things worden productieprocessen verbeterd,

• IP-koppelingen van inbraakbeveiligingsinstallaties en CCTV-systemen voor beheer en monitoring op afstand.

gegevens eenvoudig verzameld voor beheer en onderhoud, energie gemonitord en systemen gekoppeld. Uiteraard speelt

• Gebouwbeheersystemen op basis van KNX en domotica-

ook de beveiliging van systemen hierbij een grote rol. In al deze

installaties, waarbij verschillende systemen worden

werkgebieden is ICT belangrijk.

gekoppeld. • Een domotica-installatie voor meer dan vijfhonderd wonin-

talloze projecten opgeleverd waar ICT een belangrijke rol

gen, waarbij brandmelding, verlichting, zonnewering en

speelt. Zo ontwikkelden zij de volgende ICT-oplossingen:

verwarming zijn gekoppeld. Dit systeem kan worden be-

• Toegangscontrolesystemen waarbij circa zeventig locaties

heerd via een app op smartphone of tablet.

6

De afgelopen jaren heeft Van Hees Elektrotechniek & ICT


Camerabeveiliging

Verlichting

Glasvezeltechniek

ICT

GLASVEZELTECHNIEK & VAN HEES

ren. Daarnaast beschikt Van Hees over een vierentwintig-uurs

Bij Van Hees merken ze dat er steeds vaker behoefte is aan

storingsdienstservice, die alle dagen in het jaar zonder

verbindingen voor grote hoeveelheden data. Niet alleen voor

uitzondering tot uw beschikking staat.

computernetwerken, maar juist ook voor televisie, CCTV, toegangscontrole, beveiligingsinstallaties, monitoring en beheersys-

DUURZAAMHEID & VAN HEES

temen is er behoefte aan extra ‘snelwegen’. Van Hees legt deze

Naast ICT-, glasvezeltechniek- en inbraakbeveiligingsspe-

infrastructuren aan in gebouwen, op bedrijventerreinen en op

cialist, zijn de medewerkers bij Van Hees ook gedreven in

terreinen van bijvoorbeeld zorginstanties. Of glasvezelkabels nu

meerjarige onderhoudsplannen, energiemonitoring, kleine

binnen of buiten aangebracht en gemonteerd dienen te worden,

servicewerkzaamheden en kleine klussen. Actief bezig zijn

Van Hees beschikt over de juiste kennis en ervaring. Ze doet alles

met de reductie van energieverbruik en het creëren van

in eigen beheer met eigen specialisten en apparatuur. Het ont-

bewustwording is belangrijk voor het bedrijf. Zo kan er bij-

werpen, aanleggen, lassen, testen en meten wordt zelfstandig

voorbeeld veel bespaard worden in energiekosten door mid-

uitgevoerd. Van Hees levert iedere door hen gemonteerde ver-

del van het aanbrengen van de juiste verlichting. Van Hees

binding af met een demping-, of een OTDR-meetrapport.

maakt energieberekeningen, brengt een advies uit en ondersteunt u desgewenst in de realisering van het verlichtingsplan.

INBRAAKBEVEILIGING & VAN HEES U kunt bij Van Hees ook terecht voor de levering en het onder-

LEDVERLICHTING

houd van diverse beveiligings-en toegangscontrolesystemen,

Op dit moment is ledverlichting de beste keuze voor het ver-

zoals: ATS, Alphavision, Galaxy, Paxton en Radaris. Met deze

lichten van openbare ruimtes, kantoren, bedrijfsruimtes en dis-

geselecteerde producten maakt het installatiebedrijf een ge-

tributiecentra. De voordelen van ledverlichting beperken zich

heel op de klant afgestemd ontwerp, dat past bij alle wensen

niet alleen tot de kostenbesparing, die mede afhankelijk is van

en eisen. Naast de hardware heeft de organisatie een team

de energiekosten van de gebruiker, maar gaan veel verder. Led

van specialisten dat de installaties aanlegt, programmeert en

is goed voor het milieu door minder energieverbruik en een

onderhoudt. Modificaties in hardware en software die nodig

hoger rendement. Daarnaast hebben ledlampen een lange

zijn door veranderingen in organisaties of de verandering van

levensduur en kunnen er nieuwe ontwerpen gemaakt worden

beveiligingseisen, kunnen deze specialisten perfect uitvoe-

door de flexibele afmetingen van de verlichtingsarmaturen.

7


PROJECT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDENEN WEST-BRABANT DE OPDRACHTGEVER

de brandweer is gekeken op welke manier de toegangscontrole

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkings-

gecomprimeerd kon worden, zodat het beter te beheren werd.

verband tussen zesentwintig gemeenten en hulpdiensten. Zij

Deze installatie moest toegang gaan verlenen aan verschillen-

werken samen op het gebied van onder andere crisisbeheersing,

de medewerkers met allemaal andere toegangsprivileges. Tot

rampenbestrijding en brandweerzorg. “Het is een grote organi-

dan toe werkten negenenzestig kazernes elk met een systeem

satie waarin meerdere deskundigen en specialisten opereren. Wij

dat individueel opereerde, wat voor problemen zorgde in het

hebben veel ervaring in het samenwerken met grote opdracht-

beheer van de toegang. Naast één -waterdichte- installatie was

gevers en hun uitdagingen”, geeft Michael Croonen, Manager

de brandweer op zoek naar een betrouwbare partner. De ko-

Service, Onderhoud & Beheer, aan.

mende acht jaar zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van dit systeem.

DE UITDAGING DE OPLOSSING

betrouwbaar en uniform toegangscontrole- en inbraaksys-

Voor het nieuwe geïntegreerde toegangscontrole-

teem. Daarom vroeg de organisatie Van Hees naar de mogelijk-

en inbraaksysteem voor de brandweer is er samengewerkt

heden voor een nieuwe en aangepaste installatie. Samen met

met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB).

8

Brandweer Midden- en West-Brabant was toe aan een veilig,


VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

“De monteurs van Van Hees werken nauwkeurig en snel, wat in onze branche erg belangrijk is.” ADRIAAN MACHIELSEN, STAFOFFICIER INCIDENTBESTRIJDING B, VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Michael: “Het belangrijkste was dat deze vernieuwing moest ontzorgen. Voor de veiligheid van het systeem werden door de VRMWB gegevens aangeleverd voor het vaststellen van de profielen met betrekking tot het toegangsbeleid. Om het beste resultaat te bereiken, werd het systeem van de VRBZO uitvoerig getest in ons opleidingscentrum. Wij schreven het toegangsbeleid- en beveiligingsplan, adviseerden én begeleidden de brandweer in het gehele traject. Ook na oplevering blijft ons uitvoerend team betrokken.” Aandachtspunten systeem: • Ontzorgen tijdens integratie nieuw systeem • IT en netwerk belangrijk aspect • Ondersteuning op afstand • Softwarekoppeling op locatie mogelijk

DE MEERWAARDE In dit project heeft Van Hees een adviserende rol op zich genomen, waarbij de verschillende systemen werden uitgelegd en een kosten-batenanalyse werd gemaakt. Voor de implementatie van het gekozen systeem werden de medewerkers getraind en de toegangspassen uitgereikt. Om het project te realiseren werden componenten vervangen en de bekabeling hergebruikt. Het toegangscontrolesysteem is nu te beheren én gemakkelijker uit te breiden. Een duurzaam project, waar de brandweer de komende jaren op kan blijven vertrouwen.

9


PROJECT

NOVADIC-KENTRON DE OPDRACHTGEVER

DE UITDAGING

Novadic-Kentron is een instelling voor verslavingszorg in Brabant.

Bij Novadic-Kentron is Van Hees al sinds 2012 volledig ver-

Er worden jaarlijks ruim achtduizend cliënten met een alcohol-,

antwoordelijk voor het totaalonderhoud van diverse installa-

drugs-, medicijn-, gok- of gameverslaving behandeld. Zo’n negen-

ties, waaronder CCTV, inbraak- en toegangscontrole. Omdat

honderd medewerkers bieden de cliënten van deze zorginstelling

Novadic-Kentron een zorginstelling is waarbij mensen met een

dagelijks op de verschillende locaties of bij hen thuis de hulp die

verslaving centraal staan, vereist dit een andere manier van

ze nodig hebben. De instelling is erg privacygevoelig en afhanke-

werken. Van Hees hanteert daarom aparte werkinstructies

lijk van de werking van een goed systeem. Het was voor Van Hees

met betrekking tot het maken van afspraken en het verhelpen

van groot belang om hier zorgvuldig mee om te gaan.

van storingen binnen de zorginstelling. Eventuele problemen

10


NOVADIC-KENTRON

“Bij ons werk voor NovadicKentron staan betrokkenheid en gedrevenheid centraal.” MICHAEL CROONEN, MANAGER SERVICE & ONDERHOUD

gebruik faciliteiten. Van Hees zorgt voor een snelle en secure afhandeling van storingen op locatie door de garantie van voldoende personele capaciteit. Om de planning net zo efficiënt te houden voor de klanten, waaronder ook Novadic-Kentron, wordt er gewerkt met een onderhoudsmanagementsysteem. Aandachtspunten systeem: • Focus op camerasysteem worden met een korte reactietijd verholpen, waarbij de focus

• Aparte procedures afspraken en storingen

ligt op minimale overlast voor de locatie. “Wij zijn jaarlijks bezig

• IP-communicatie

met het onderhoud van de camera’s, waarbij betrokkenheid en

• Aangelegde datanetwerken

gedrevenheid centraal staan”, aldus Michael Croonen,

• Werkinstructies

Manager Service, Onderhoud & Beheer.

DE MEERWAARDE DE OPLOSSING

Dit project focust zich op een duurzame langetermijnrelatie. Van

Van Hees beheert de elektrotechnische installaties, inbraakin-

Hees stelde samen met Novadic-Kentron, een jaarplanning op

stallaties en brandbeveiliging van Novadic-Kentron. Met de op-

voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Hierbij is

drachtgever zijn duidelijke afspraken gemaakt en procedures

rekening gehouden met de voorkeurstijdstippen en wensen van

uitgestippeld. Onder deze werkinstructies vallen onder meer:

Novadic-Kentron. Wij geven advies over de beste oplossing, ver-

toegang (aan- en afmelden locatie), vierentwintig-uurs sto-

schaffen informatie en verrichten het onderhoud en de modifica-

ringsdienst, uitvoeren van klachten (nazorg), gedragscode en

ties. Dit is de kracht van Service, Onderhoud & Beheer.

11


PROJECT

SHAPEWAYS DE OPDRACHTGEVER

het installatiebedrijf al tijdig problemen met de energievoorzie-

Shapeways is een 3D-printing bedrijf uit New York dat bestaat

ningen. Shapeways Eindhoven kwam in 2012 met de vraag of

sinds 2007. Het bedrijf heeft kantoren en fabrieken in Eind-

Van Hees mee kon denken over een nieuwe productielocatie.

hoven, Queens en Seattle. Shapeways is in staat om digitale

Dit moest een locatie zijn die in te richten is met duurzame

ontwerpen om te zetten in tastbare 3D-modellen met behulp

energievoorzieningen waar het bedrijf de komende tien jaar

van verschillende computers en productiemachines. In Eind-

mee vooruit kan. Van Hees heeft voor dit project samen met

hoven, waar dertig 3D-printers staan voor productie, werken

Shapeways een ontwikkelingstraject van een half jaar door-

Van Hees en Shapeways samen.

lopen. In 2015 is binnen drie maanden een productielocatie gerealiseerd met de beschikking tot dertig 3D-printers. Deze

DE UITDAGING

printers zijn in staat verschillende materialen te printen. Sinds

Al sinds 2010 draait Van Hees mee bij Shapeways en is zij be-

die tijd is Van Hees verantwoordelijk voor service- en

kend met de productie- en klantprocessen. Hierdoor voorzag

onderhoudswerkzaamheden en modificaties.

12


SHAPEWAYS

“Het fijne aan Van Hees is dat zij een probleem eerder zien dan wij.” JOHAN SIEKMANS, INDUSTRIEEL ENGINEER, SHAPEWAYS

DE OPLOSSING Vanaf de initiatie van de productie tot aan de realisatie liep Van Hees met het project mee. Van Hees heeft een bestaand gebouw ingericht naar de wensen van Shapeways. Hierbij is rekening gehouden met de kennis die Van Hees tijdens eerdere werkzaamheden bij Shapeways heeft opgedaan in de periode 2010-2014. Zo kon Van Hees hen op de beste manier adviseren. De energievoorziening voor de productie bestaat uit veertien verdeelkasten van drieënzestig tot duizend Ampère. Deze verdeelkasten zijn zo gepositioneerd dat aanpassingen in de productie en processen van Shapeways geen verstoring kunnen veroorzaken in de overige elektrotechnische installaties. Bij Shapeways worden er geen werktijden gehanteerd voor het personeel. Het is hier daarom de uitgaging om snel te schakelen. In dit bedrijf worden op hele korte termijn beslissingen genomen, dus een korte realisatie- en reactietijd is een vereiste. Aandachtspunten systeem: • Korte realisatie- en reactietijd • Duurzaam in onderhoud • Verschillende 3D-printers • Omgeving met hoogwaardige 3D-printers

DE MEERWAARDE Ten opzichte van het vorige systeem is de veiligheid verbeterd. Daarnaast is de continuïteit van het bedrijfsproces beter gewaarborgd. Voorheen had Shapeways veel last van storingen. Deze zijn met de realisatie van de nieuwe productielocatie afgenomen, wat ten goede komt aan de productiviteit van het bedrijf.

13


PROJECT

THEATERS TILBURG DE OPDRACHTGEVER

om het pand te laten voldoen aan de laatste regelgeving.

Theaters Tilburg is een culturele organisatie die bestaat uit

De losse brandmeldsystemen die voorheen niet aan elkaar

de Schouwburg, Concertzaal en Studio. Hier worden diverse

waren gekoppeld, zijn opnieuw geïnstalleerd als een geïnte-

podiumkunsten getoond aan alle inwoners van Tilburg en om-

greerde installatie. “Het complexe aan het systeem is dat er heel

geving. Per jaar worden er driehonderdvijftig voorstellingen en

veel verschillende brandveiligheidsoplossingen zijn gekozen”,

concerten geprogrammeerd. Theaters Tilburg is gekoppeld aan

zegt Frank Raaijmakers, Projectmanager Brandveiligheid bij

de Gemeente Tilburg.

Van Hees. Frank: “In de installatie zijn meerdere systemen met elkaar gekoppeld die voor bewaking zorgen. Bij de aanleg

DE UITDAGING

en het onderhoud is rekening gehouden met de program-

Theaters Tilburg kwam bij Van Hees met de vraag of zij de be-

mering van de voorstellingen en optredens in het theater.

heeraspecten van het brandmeldsysteem kon verbeteren én

Het was daarbij belangrijk om continu de veiligheid te waar-

vereenvoudigen voor gebruikers. Dit was onder andere nodig

borgen en te blijven voldoen aan de wet en regelgeving. Dit

14


THEATERS TILBURG

“De monteurs van Van Hees leveren topkwaliteit, omdat het vakmensen zijn.” LEO DE GROOT, HOOFD TECHNISCHE DIENST, THEATERS TILBURG

is maatwerk op het gebied van brandveiligheid, dat geen standaardoplossing heeft.”

DE OPLOSSING Van Hees heeft ervoor gezorgd dat de theatertechniek aansluit op de brandmeldinstallatie zonder afbreuk te doen aan de brandveiligheid. Hiervoor is er intensief contact met de opdrachtgever en het bevoegd gezag van de brandweer geweest. Dit om de wensen en eisen te laten aansluiten op het dagelijks gebruik van het theater. Aandachtspunten systeem: • Gebruik van rookmachines bij theatervoorstellingen • Gevoeligheid installatie • Afstellen theater- en installatietechniek • Richtlijnen voor aanleg • Integratie van brandmeldsystemen

DE MEERWAARDE In zowel de Schouwburg, Concertzaal als Studio wordt nu gebruik gemaakt van één overkoepelend systeem. De installaties zijn zo gekoppeld dat centraal bij de receptie alles beheerd kan worden. De duurzame techniek maakt het zo eenvoudig mogelijk en geeft een garantie voor een minimale levensduur van tien jaar.

15


PROJECT

DUVELHOK DE OPDRACHTGEVER

Elektrotechniek & ICT. Deze besparing stond centraal in de

Het Duvelhok is een voormalige Tilburgse textielfabriek die in

renovatie van het oude monumentale pand. De uitdaging

2014 - 2016 duurzaam verbouwd en gerenoveerd is. In 2016

zat hem in de korte tijd en vele keuzes die gemaakt moesten

opende deze locatie opnieuw haar deuren. Het dient nu als

worden gedurende het project. Veel bestaande installaties

rijksmonument en laagdrempelig artistiek-creatief centrum. Bij

moesten behouden worden en gaan voldoen aan de huidige

stichting Duvelhok staan kunst, cultuur, ondernemerschap en

regelgeving. Michiel: “Voor iedere installatie is de regelgeving

wetenschap centraal in een sociaal milieu.

anders en het inpassen was een uitdaging binnen het budget, maar zeker niet onmogelijk voor ons.”

DE UITDAGING “Stichting Duvelhok kwam bij ons met de vraag of wij met

DE OPLOSSING

een duurzame gedachte konden kijken naar een eventuele

Voor de realisatie van het project zijn veel leerling-monteurs in-

kostenbesparing”, vertelt Michiel Gersjes, directeur Van Hees

gezet, onder meer om ze kennis te laten maken met renovaties

16


DUVELHOK

“Inpassen binnen het budget van het Duvelhok was een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk voor ons.” MICHIEL GERSJES, DIRECTEUR VAN HEES ELEKTROTECHNIEK & ICT

in monumentale panden. Onder begeleiding van ervaren Service Technici zijn alle elektrotechnische installaties aangepast en daar waar noodzakelijk vernieuwd. Zo kwamen er nieuwe verdeelkasten en slagboominstallaties. Ook werd het pand voorzien van een nieuwe intercom en brandmeldinstallatie, nieuwe nood-en vluchtwegverlichting en inbraakbeveiliging. Aandachtspunten systeem • Oude installaties met nieuwe systemen • Monumentaal pand • Strak budget • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

DE MEERWAARDE Om de energiekosten zo laag mogelijk te houden in Duvelhok, is alle aangebrachte verlichting duurzaam omgezet naar led. Alle bestaande armaturen zijn omgebouwd en hergebruikt voor behoud van het industriële karakter. Van Hees heeft het hele gebouw zo ingericht dat, met behoud van oude materialen, energiekosten zo laag mogelijk worden gehouden. Voor nu en in de toekomst.

17


SPECIALISATIE BRANDVEILIGHEID VEILIGHEIDSEISEN Het elektrotechnisch installatiebedrijf beschikt over alle vereiste certificeringen die staan voor een garantie van een optimale brandveiligheid. Zo beschikt Van Hees over de volgende certificeringen: • BMI 2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties. • BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties. Na het installeren van een brandmeldinstallatie stelt Van Hees een op maat gemaakt onderhoudsplan op, waarin het regelmatig controleren en testen van de geïnstalleerde systemen is opgenomen. Zo blijft het pand voldoen aan alle strenge brandveiligheidseisen en is optimale brandveiligheid gegarandeerd. Naast brandmeldinstallaties zijn binnen ieder gebouw brandwerende afdichtingen van essentieel belang voor een goede brandveiligheid. De specialisten van Van Hees werken met gecertificeerde producten en geheel conform de meest recente veiligheidseisen.

OPLEIDINGSCENTRUM In 2017 is Van Hees gestart met een eigen opleidingscentrum.

SPECIALISATIE BRANDVEILIGHEID

Dit centrum wordt gebruikt voor interne opleidingen, maar ook voor relaties. Relaties van Van Hees kunnen het opleidingscentrum gebruiken om zo eigen technische of niet-technische medewerkers op te leiden op gebieden waar Van Hees juist veel kennis van heeft. De opleidingen worden verzorgd door

Van Hees is gespecialiseerd in diverse vakgebieden. Brandvei-

eigen specialisten. Van Hees biedt onder andere praktische in-

ligheid is daar één van. Ook binnen het werkterrein utiliteit is

formatie en uitleg aan over beveiligingssystemen, verlichting,

dit een dienstverlening die Van Hees vaak inzet. Sterker nog,

wifi-netwerken en energiebesparing.

bij elk project binnen de utiliteit is het installeren van brandmeldinstallaties een vaststaand gegeven. Het doel van een brandmeldinstallatie is een brand in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren, zodat het gebouw zo snel mogelijk ontruimd kan worden en de brand beperkt blijft. De brandmeldinstallatie zet een aantal vervolgprocessen in gang. Van Hees is een erkend brandmeldinstallatiebedrijf en realiseert de totale installatie van het systeem. Gedurende het hele proces - van professioneel advies en ontwerp op maat tot complete installatie en uitvoering van het onderhoudsplan - is Van Hees uw betrouwbare partner.

18

Testinstallatie praktijklokaal


INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

DUURZAAM NAAR MORGEN LEAN & GREEN KOSTEN BESPAREN

OPLEIDINGSKANSEN

WERKPLEK VOOR IEDEREEN DUURZAME TOEPASSINGEN STROOMENERGIEMETERS SLIMME MATERIAALKEUZEN

BIM

CREATIEF & INNOVATIEF WERKEN SNELLERE BOUWTRAJECTEN LEDVERLICHTING HOGERE OPBRENGSTEN MINIMALISEREN MILIEUDRUK TOEKOMSTGERICHT ZONNEPANELEN

VERMINDEREN VAN VERSPILLING

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

Ook daarna helpen we met het duurzaam onderhoud van de

SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST

vaarwel tegen ouderwetse bouwplanningen. Denk daarnaast

Bij Van Hees begrijpen wij dat onze toekomst alleen gegaran-

aan slimme materiaalkeuzen, hogere opbrengsten, langere

deerd kan worden bij duurzame oplossingen. Dat geldt voor ons

levensduur, snellere bouwtrajecten of lagere kosten. We zijn

eigen bedrijf, maar ook voor het uitvoeren van opdrachten en het

continu bezig met het verbeteren van de efficiency en het ver-

bedenken van structureel duurzame oplossingen voor opdracht-

minderen van onnodige verspilling. Dit leidt uiteindelijk tot het

gevers of eindgebruikers.

minimaliseren van de milieudruk. Hierdoor staan we bij Van

gerealiseerde projecten. Door betere samenwerking met verschillende partijen wordt het milieuvoordeel vertaald in kansen voor aannemers en opdrachtgevers. Zo zeggen we dankzij BIM

Hees voor een toekomstgericht resultaat. Duurzaam naar morgen is de leidraad voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties. We denken na over creatie-

Samen werken we aan de toekomst!

ve oplossingen. Dit gaat een stap verder dan enkel het leveren van duurzame oplossingen, zoals: zonnepanelen of ledverlichting. Het gaat namelijk ook over het verduurzamen van het gehele bouwproces; vanaf de bespreek- en ontwerptafel tot op de bouwplaats.

19


UTILITEITSBOUW WONINGBOUW SERVICE, ONDERHOUD & BEHEER INSPECTIES NEN1010 & NEN3140 BRANDVEILIGHEID & NOODVERLICHTING BEVEILIGING & SYSTEEMINTEGRATIE DATANETWERKEN & ICT DOMOTICA & GBS TOEGANGSCONTROLE & CCTV DUURZAAMHEID & ENERGIEBEHEER MEER WETEN? WWW.VANHEES.COM Projectmanagement Brochure Fotografie

Postadres

Postbus 4089 5004 JB Tilburg

Bezoekadres

Jules Verneweg 41 5015 BG Tilburg

Telefoon Fax

013 54 333 75 013 54 275 69

ASEGA Media & Communication Kees Bennema en Camiel Donders

E-mail

Website

info@vanhees.com www.vanhees.com

Van Hees Elektrotechniek & ICT - Service, Onderhoud & Beheer  

Van Hees Elektrotechniek & ICT - Brochure Service, Onderhoud & Beheer 2018

Van Hees Elektrotechniek & ICT - Service, Onderhoud & Beheer  

Van Hees Elektrotechniek & ICT - Brochure Service, Onderhoud & Beheer 2018