Page 1


Document sd’ ar xi u Ar x i uGener al del Mus euMar í t i m deBar c el ona( AGMMB) ,f onsGr emi debas t ai x os , mac i psder i ber ai c ar r et er sdemardeBar c el ona,1346–1936,Dot ac i ói c ons t i t uc i ó d’ unac apel l adel Gr emi deMac i psdeRi ber aal ' Es gl és i adeSant aMar i adel Marde Bar c el ona,1366,númer o2751. Ar x i uGener al del Mus euMar í t i m deBar c el ona( AGMMB) ,f onsGr emi debas t ai x os , mac i psder i ber ai c ar r et er sdemardeBar c el ona,1346–1936,I nv ent ar i del f ons doc ument al i pr opi et at sdel c ul t er el i gi ósdeSant aMar i adel Mar( Bar c el ona) ,númer o 2352. Ar x i uGener al del Mus euMar í t i m deBar c el ona( AGMMB) ,f onsGr emi debas t ai x os , mac i psder i ber ai c ar r et er sdemardeBar c el ona,1346–1936,T ar i f adepr eusperal t r ans por tdemer c ader i esf or madaperl ’ Al c al deMaj ori el Gr emi deBas t ai x os .I nc l oul es mul t esi mpos adesal sc ont r av ent or s ,1729,númer o2320. Ar x i uGener al del Mus euMar í t i m deBar c el ona( AGMMB) ,f onsGr emi debas t ai x os , mac i psder i ber ai c ar r et er sdemardeBar c el ona,1346–1936,Or denac i óemes apel Cons el l deBar c el onas obr el esc ompet ènc i esdel sguany adi ner s ,el sf aqui nsdec or dao c amàl i c si el sbas t ai x osdec aps ana( c at al ài l l at í ) ,15401573,númer o2201. Ar x i uGener al del Mus euMar í t i m deBar c el ona( AGMMB) ,f onsGr emi debas t ai x os , mac i psder i ber ai c ar r et er sdemardeBar c el ona,1346–1936,Sol • l i c i t uddel Gr emi de Bas t ai x osal esaut or i t at sdeBar c el onar el at i v aal apr àc t i c ad' i nt r us i s mepr of es s i onal per par tdel smar i ner somat r i c ul at s ,1840,númer o2254.

Bi bl i ogr af i a “ Hi s t or i al del Gr emi debas t ai x osdec apç anai mac i psder i ber adel aduanadeBar c el ona: s egl eXI I I XX” .1925 Mar t íMat l l eu,J uan:“ Losquel ev ant ar onel t empl odeSant aMar í adel Mar ” .1918.Di ar i o deBar c el ona


Profile for Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona

Fons del Gremi de Bastaixos 23  

Fons del Gremi de Bastaixos, macips de ribera i carreters de mar de Barcelona

Fons del Gremi de Bastaixos 23  

Fons del Gremi de Bastaixos, macips de ribera i carreters de mar de Barcelona

Profile for arxiummb
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded