Page 1

โครงการวิจัยเพื่อออกแบบ ฉลากสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑของชุมชน เกษตรกรเขาคอ เพชรบูรณ

30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 27-29 พฤษภาคม 2556 ผศ.ชัยณรงค อริยะประเสริฐ และคณะฯ


คณะผูวิจัย › ผศ.ชัยณรงค อริยะประเสริฐ

› หัวหนาโครงการ

› อาจารยพัฒนา เจริญสุข

› ผูเชี่ยวชาญการออกแบบ 2 และ 3 มิติ

› ดร. ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา

› ผูเชี่ยวชาญการออกแบบบรรจุภัณฑ

› ผูชวยศาสตราจารยดร.จันทรฉาย › คุณมุกดา จิตพรมมาL

L

ทองปน

› ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑอินทรียยอยสลาย › เจาหนาที่ประสานงานและเลขานุการฯ


มูลเหตุสำคัญของโครงการ › เขาคอเปนพื้นที่สำคัญที่คณะวิจัยตองการพิจารณาใหเปน “ตราสินคา” ของจังหวัด

เพื่อกลุมเกษตรกรสามารถรวมกันเปนเจาของตราสินคานี้ เพื่อกำหนดและสะทอน คุณภาพและความรับผิดชอบตอสังคมสาธารณะในการใช ตรา ฉลากสินคา และวัสดุใน การทำบรรจุภัณฑที่อนุรักษธรรมชาติไมทำลายสภาพแวดลอม จึงเปนที่มาของโครงการ วิจัยเพื่อออกแบบ ฉลากสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑของชุมชนเกษตรกรเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ


วัตถุประสงค 1. 2. 3.

เพื่อทำการสำรวจกายภาพของสภาพแวดลอมและแรงบันดาลใจเบื้องตนจากชุมชน เกษตรกรเขาคอ และบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของโดยรอบเพชรบูรณ เพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบ ฉลากสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑชุมชน เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ที่มีความนาสนใจและเปนไปไดในการดำเนินการจัดทำ เพื่อจัดทำตนแบบฉลากสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑยอยสลายไดตามแนวคิด ทางการตลาดและผลิตภัณฑตางๆเพื่อเสนอตอนายกเทศบาลแคมปสน และผูสนใจ ที่เกี่ยวของเพชรบูรณ


งบประมาณ › จำนวน 170,000บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ใชระยะเวลา 90 วัน โดยถัวเฉลี่ยจาย

1. 2. 3.

ทุกรายการ ประกอบดวยการนำเสนอความกาวหนา และพรอมนำสงแบบนำเสนอและ แบบรายละเอียดพรอมตนแบบบรรจุภัณฑยอยสลายได จำนวน 1 ชุด จำนวน 170,000บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ประกอบไปดวย คาดำเนินการในการบริการวิชาการL L L 50,000 บาท คาใชจายการเดินทางสำรวจ และการนำเสนอความกาวหนา 40,000 บาท คาดำเนินการของคณะทำงานและอาสานักออกแบบ 15,000 บาท


งบประมาณ คาอุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองL L 2,500 บาท 5. เบี้ยประชุม และคาใชจายการดำเนินการL 15,000 บาท 6. คาวัสดุสิ้นเปลืองทำหุนจำลอง ตนแบบ 10,000 บาท 7. คาจัดทำ เอกสารนำเสนอและรายละเอียดโครงการ 12,500 บาท 8. คาจัดทำรูปเลมเอกสารL L L 5,000 บาท 9. คาจัดพิมพรายงานฉบับสมบูรณเพื่อเผยแพรL 20,000 บาท *หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 4.


ขั้นตอนการดำเนินการ 3.

4.

บันทึกภาพและจัดทำแบบรางนำเสนอประกอบเพื่อนำเสนอและวิเคราะห ประเด็นปญหาทางธุรกิจ การตลาดและแนวทางในการปรับปรุงแกปญหาดวย การสรางสรรคออกแบบ จัดทำแบบรางสรางสรรคโดยบูรณาการกับรายวิชาการออกแบบ 1และรายวิชา ตางๆในสาขาที่บุคลากรในคณะวิจัยมีภารกิจเกี่ยวของเพื่อหาแนวทางและแบบ รางการออกแบบฉลากสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑเขาคอ จังหวัด เพชรบูรณที่เหมาะสม


ขั้นตอนการดำเนินการ 1.

2.

สำรวจพื้นที่กายภาพของพื้นที่การเกษตรและการดำเนินธุรกิจของเขาคอ สัมภาษณทำความเขาใจสภาพปญหาอยางละเอียดเพื่อใชกำหนดและเสนอ แนวทางยุทธศาสตร ทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ ออกแบบฉลากสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับประเด็นศึกษา (รวมถึงเกษตรอินทรีย) เนนที่ผลิตไดจริง ใชวัสดุไมสิ้นเปลือง หางาย จนถึงยอย สลายไดอนุรักษสภาพแวดลอม


ขั้นตอนการดำเนินการ 5. 6.

นำเสนอภาพกอนและหลังการออกแบบในลักษณะภาพเปรียบเทียบในมุมมองตางๆ เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะหและปรับปรุง จัดทำตนแบบบรรจุภัณฑโครงการ ไดแกการออกแบบ ฉลากสินคา ตราสินคา และ บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ


ระยะเวลาในการศึกษา › ใชเวลาทั้งสิ้น 90 วัน (ปลายเดือนเมษายน-ตนเดือนสิงหาคม 2556)

ประกอบดวยการลงพื้นที่เพื่อสำรวจจำนวนพรอมการนำเสนอความ กาวหนาของการศึกษา สองครั้ง การนำเสนอและสงแบบพรอมตนแบบ หุนจำลองผลิตภัณฑ จำนวน 1 ชุด


30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2556 1.

สำรวจพื้นที่กายภาพของพื้นที่การเกษตรและการดำเนินธุรกิจของ เขาคอ สัมภาษณทำความเขาใจสภาพปญหาอยางละเอียดเพื่อใช กำหนดและเสนอแนวทางยุทธศาสตร I. พิษณุโลก-เทศบาลแคมปสน-เขาคอทะเลภู II. โครงการตามแนวพระราชดำริรานกาแฟเขาคอ III. งานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ (เกษตรอินทรีย) IV. จุดพักริมทาง : จุดแวะพักระหวางทาง


27-29 พฤษภาคม 2556 1.

สำรวจพื้นที่กายภาพของพื้นที่การเกษตรและการดำเนินธุรกิจของเขาคอ สัมภาษณทำความเขาใจสภาพปญหาอยางละเอียดเพื่อใชกำหนดและเสนอ แนวทางยุทธศาสตร IV. แปลงผักไฮโดรโปนิคส V. route 12 VI. แหลงประวัติศาสตรโบราณคดีศรีเทพ


พิษณุโลก-เทศบาลแคมปสน-เขาคอทะเลภู


พิษณุโลก-เทศบาลแคมปสน-เขาคอทะเลภู


พิษณุโลก-เทศบาลแคมปสน-เขาคอทะเลภู


เทศบาลแคมปสน


เขาคอทะเลภู


ที่ควรศึกษาเพิ่ม › ไรกำนันจุล

› การปลูกขาวไร

› ไรบีเอ็น

› สวนเกษตรอินทรีย

› การปลูกขิง

› เห็ด,ผลไมเมืองหนาว

› กระหล่ำปลี


เขาคอทะเลภู


ที่ควรศึกษาเพิ่ม เพื่อเขาใจบริบทที่มีอิทธิพลตอ ภาพลักษณโดยรวมของพื้นที่ › ไรกำนันจุล › ไรบีเอ็น › การปลูกขิง › กระหล่ำปลี

› การสรางองคกรธุรกิจที่แข็งแกรงที่ไมไดพึ่งพาความชวยเหลือจาก

ภาครัฐเลย › ผลผลิตเปนไปตามความตองการของนักธุรกิจเจาของทุนแตขาด ทิศทางที่ดูภาพรวมทองถิ่น › เกษตรกรชุมชนเอาแตใชปุยผลิตไดผลมากที่สุดในประเทศไทย(แต ไมมีใครรูและสนใจ และไมไดชวยใหสังคมจดจำเพชรบูรณและเขา คอไดดีขึ้นเลย)


บริบทที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณโดยรวมของพื้นที่ › การปลูกขาวไร › การเกษตรอินทรีย › กาแฟจากไรตำรวจทองที่ › เห็ด,ผลไมเมืองหนาว › แมงกะพรุนน้ำจืด › แหลงประวัติศาสตรเมืองศรีเทพ

› บางประเด็นแมเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคการเกษตรของ

ประเทศ แตเปนสิ่งที่สอดคลองกับภูมิศาสตรและ ชัยภูมิของพื้นที่ ซึ่งเปนภูเขาสูงและดอย ที่ทำใหเกิด ลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติที่โดดเดน แตกตาง และ ทำไดยากจากในพื้นที่อื่นๆของภูมิภาคประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวโบราณที่หายากพบที่แรกใน ไทย ชวยยืนยันความสมบูรณของเขาคอไดอยางดีรวม ถึงประวัติศาสตรอีกหลายดานของที่นี่


โครงการตามแนวพระราชดำริรานกาแฟเขาคอ


มีงานทั่วไปไรเอกลักษณในพื้นที่


งานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ (เกษตรอินทรีย)


ที่พักริมทาง


ที่พักริมทาง


ที่พักริมทาง


ที่พักริมทาง


ที่พักริมทาง


ROUTE 12


ROUTE 12


ROUTE 12


ทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ ออกแบบฉลากสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับประเด็นศึกษา (รวมถึงเกษตรอินทรีย) เนนที่ผลิตไดจริง ไมสิ้นเปลือง หางาย ยอยสลายได อนุรักษสภาพแวดลอม › ทบทวนวรรณกรรม › การออกแบบฉลากสินคา ตราสินคา

และบรรจุภัณฑ › กรณีศึกษาการออกแบบจากผลงาน ตัวอยาง › บทสรุปในเบื้องตน

› การกำหนดแนวทางของฉลากสินคา ตราสิน

คา และบรรจุภัณฑที่มีอยูในตลาด วิเคราะหและสรุปผลของกลุมสำรวจ บทสรุปในเบื้องตน


แนวทางการดำเนินการ บันทึกภาพและจัดทำแบบรางนำเสนอประกอบเพื่อนำเสนอและวิเคราะหประเด็นปญหา ทางธุรกิจ การตลาดและแนวทางในการปรับปรุงแกปญหาดวยการสรางสรรคออกแบบ › การกำหนดกลุมแนวเรื่องที่มีผลตอการสรางสรรคภาพลักษณของตราสินคาเขาคอใน รมใหญ › การสรางสรรคตราสินคายอยประกอบตราสินคาเขาคอ


ภาพลักษณที่เปนภาพจำสำคัญ


ภาพลักษณที่เปนภาพจำสำคัญ

ชัยภูมิเมืองโบราณในออมกอดที่ยิ่งใหญแหงขุนเขาอันสวยงามสลับซับซอน อุดมไปดวย ความสมบูรณของผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยบนที่สูงและสถานพักผอนหยอนใจคุณภาพของทุกคน


*บทสรุปในเบื้องตนตอการพัฒนานำตราสินคา “เขาคอ” ไปใชออกแบบบรรจุภัณฑ › การเกษตรปลอดภัยบนที่สูงที่มีคุณภาพ › ตราสินคาที่มีรมใหญครอบคลุมทุกตราสินคายอยในแนวทางเดียวกัน › การกำหนดรูปแบบแนวทางและเงื่อนไขในการใชงานตราสินคาใหไดมาตรฐานเดียวกัน › บรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดในผลิตภัณฑผักและผลไมเมืองหนาวเกษตรอินทรียคุณภาพสูง

ปลอดสารพิษ


แนวทางการดำเนินการ › จัดทำแบบรางสรางสรรคโดยบูรณาการกับรายวิชาตางๆในสาขาที่บุคลากรใน

คณะวิจัยมีภารกิจเกี่ยวของเพื่อหาแนวทางและแบบรางการออกแบบฉลากสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณที่เหมาะสม


กรอบดำเนินการ : การนำเสนอตนแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ เขาคอ ณ เทศบาลแคมปสน เพชรบูรณ ตนสิงหาคม56 › ตราสินคาเขาคอและตราสินคายอยแยก

ตามพันธกิจที่เกี่ยวของ › TORในการใชงานตราสินคาและตราสินคา ยอย › ตนแบบบรรจุภัณฑโครงการ ไดแกการ ออกแบบ ฉลากสินคา ตราสินคา และ บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเขาคอ จังหวัด เพชรบูรณโดยมีภารกิจบูรณาการกับคณะ วิศวและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

› ขาวไรลืมผัว และบรรจุภัณฑรูปทรงตางๆ › ผักลิ้นมังกร และยอดฟกแมว › แมคคาเดเมีย และแพสชั่นฟรุท › ผลิตภัณฑเมล็ดกาแฟอาราบิกาของตำรวจทองที่ › ผักกระหล่ำ และขิง


ตนแบบตราสินคาและตนแบบบรรจุภัณฑเขาคอ › ตนแบบตราสินคาเขาคอและตราสินคายอย › เขาคอ › (ชื่อชัยภูมิบนเขาคอ) › ศรีเทพ › (นามสำคัญในเหตุการณของ

ประวัติศาสตร)

› ตนแบบบรรจุภัณฑ › ขาวไรลืมผัว และบรรจุภัณฑประกอบ

รูปทรงตางๆ › ผักลิ้นมังกร และยอดฟกแมว › แมคคาเดเมีย และแพสชั่นฟรุท › ผลิตภัณฑเมล็ดกาแฟอาราบิกาของ ตำรวจทองที่ › ผักกระหล่ำ และขิง


กระบวนการที่เรงรัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ › ใชกระบวนการในชั้นเรียนบูรณาการวิจัย › ใหโอกาสทัศนศึกษาดูงานพื้นที่และนำ

สรางสรรคกับรายวิชาที่มีภรกิจเกี่ยวของ เพื่อดำเนินการตามกรอบเวลา › มอบองคความรูและแนวทางความ ตองการเพื่อกำหนดทิศทางของโจทย ออกแบบโดยคณะวิจัย › ใชกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนผูผลิตสรางชิ้นงาน

เสนอตอชุมชนสำหรับผลงานที่เขารอบ เพื่อสรางกำลังใจและทัศนคติที่ดีตอการ ออกแบบเพื่อชุมชน › ใหเกียรติบัตรและรางวัลที่ระลึกเปน กลไกสำคัญในการแขงขันในชั้นเรียน

Researchproject  

KAO KOR DESIGN PROJECT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you