Page 1


3-14 มิถุนายน 2556 หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จัดโดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการศิลปะและการออกแบบ

มาโนช กงกะนันทน์ เจ้าของ : ออกแบบ : ถ่ายภาพ : พิมพ์ครั้งแรก : จ�ำนวนหน้า : จ�ำนวนพิมพ์ : พิมพ์ที่ :

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 221 5874 โทรสาร 02 225 4350 อีเมล์ contactdecbook@gmail.com www.decorate.su.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง พฤษภาคม 2556 56 หน้า 500 เล่ม บริษัท ไซเบอร์พรินท์ จ�ำกัด 959 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 641 9135-8 โทรสาร 02 641 9139 อีเมล์ info@cyberprint.co.th www.cyberprint.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ All Rights Reserved.

No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the author, except in context of reviews. Every reasonable attempt has been made to identify owner of copyright. Errors or omission will be corrected in subsequent editions.


3

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิภา กงกะนันทน์ นางสาววีรนุช กงกะนันทน์ คุณธวัช ปุณยกนก คุณพจนีย์ ตีระวณิช บริษัท คิงส์ คัลเลอร์ โปร จ�ำกัด ร้านนานาภัณฑ์


5

สารจากคณบดี

สารจากหัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ อาจารย์ผู้สอน พืน้ ฐานความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผมตัง้ แต่เริม่ เข้าเรียนมัณฑนศิลป์ ในปีแรก อาจารย์ทมี่ รี สนิยมและสุนทรียภาพมากทีส่ ดุ ท่านหนึง่ สิง่ ทีอ่ าจารย์บม่ เพาะและสอนผม คือพืน้ ฐานแห่งการเป็นนักออกแบบ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ ทฤษฎีการออกแบบทีต่ กตะกอนเป็นองค์ความรูน้ นั้ ได้ สะสมเป็นหลักคิดที่น�ำปฏิบัติใด้อย่างเป็นจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช ใช้ภาษาในการอธิบายได้ แบบฟังง่าย เข้าใจง่าย ในขณะทีก่ ารให้แนวทางฝึกหัดปฏิบตั กิ ช็ า่ ง คมคายทีส่ ดุ นักออกแบบทีผ่ า่ นรัว้ มัณฑนศิลป์ในยุคทีอ่ าจารย์สอน วันนี้ก็ยังคงร�ำลึกเสมอถึงการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช และใช้จริงจนถึงปัจจุบันจากแนวทางพื้นฐานในตอนนั้น ผมดีใจที่ วันนี้มีส่วนร่วมในการรวบรวมหลักคิดสร้างสรรค์ออกเผยแพร่อีก ครั้งหนึ่ง ซึ่งถือว่า “อมตะ” ใช้ได้ทั้งในอดีตและในอนาคต ความ รักในศิลปะและการออกแบบของอาจารย์ ยังคงกึกก้องอยู่ในใจ ของลูกศิษย์เสมอ ผมเชื่อว่าหลักการของอาจารย์จะอยู่เคียงคู่กับ มัณฑนศิลป์ต่อไปครับ

นับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในฐานะอาจารย์ของภาควิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ ได้ ให้การต้อนรับด้วยความเมตตาอย่างอบอุ่น ให้ก�ำลังใจและค�ำ ปรึกษาเรื่องการเรียนการสอน คอยเตือนอย่างห่วงใยในการด�ำรง ชีวิตด้วยเงินเดือนข้าราชการ อาจารย์เป็นต้นแบบของ “ครู” ผู้ รอบรู้ ผู้เป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ เป็น “นักออกแบบ” ที่สร้าง รากฐานทางศิลปะที่ภาคภูมิใจของคณะมัณฑนศิลป์ ในนามของลูกศิษย์และคณาจารย์ภาควิชาออกแบบนิเทศ ศิลป์ มีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสร่วมจัดนิทรรศการแสดง ผลงานบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์

อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์


มาโนช กงกะนันทน์

มัณฑนากรผู้สร้างความสุขจากศิลปะ ศิษย์คนหนึ่งของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปรมาจารย์ด้านศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากคณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นแรก ศิลปินรางวัลเหรียญทองในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2504 นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในระหว่างที่ ศึกษาอยู่ในอเมริกาด้วยทุน ก.พ. เป็นเวลา 5 ปี มาโนชมีผลงาน ด้านการศึกษาและด้านศิลปกรรมที่โดดเด่นมาก M.A. (Art), University of California, Los Angeles (UCLA) M.F.A. (Environmental Design), UCLA ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน ประเภทประยุกต์ศิลป์ (สาขามัณฑนศิลป์) มีผลงานแสดงในนิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติทกี่ รุงโตเกียวร่วม กับผลงานของศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับโลก คือ Pablo Picasso, Georges Braque, Joan Miro, Hans Erni, Yozo Hamaguchi, Leonard Baskin ฯลฯ ผลงานของมาโนช ยังได้รบั การรับคัดเลือก ให้ตีพิมพ์ในสูจิบัตรร่วมกับผลงานของศิลปินเหล่านี้อีกด้วย เป็นมัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในสถานเอกอัครราชฑูตไทย ใน Washington, D.C. ในประเทศไทย มีผลงานของมาโนชอยู่ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่อื่น ๆ เช่น ในหอศิลป์แห่งชาติ ถนน เจ้ า ฟ้ า ในหอประชุ ม ส� ำ นั ก งานกลางนั ก เรี ย นคริ ส เตี ย นแห่ ง ประเทศไทย ถนนพญาไท เชิงสะพานหัวช้าง ที่บ้านพักรับรอง ของรัฐบาล แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ฯลฯ นอกจากได้รบั รางวัลจากการประกวดที่ Los Angeles หลายรางวัล และการขายรูปได้อยู่บ่อย ๆ มาโนชยังได้รับทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีกด้วย ท�ำให้รัฐบาลไทยได้ประหยัดเงินจ�ำนวนนั้น คือไม่ต้องจ่ายทุนค่าเล่าเรียนให้มาโนชเป็นเวลา 1 ปี


7

เมื่อส�ำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดด้านศิลปะและการออกแบบที่ UCLA มาโนชลาชีวิตศิลปินนักศึกษาที่มีชื่อเสียง กลับมาเป็นอาจารย์ ประจ�ำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและรสนิยมด้านศิลปะและ การออกแบบในเมืองไทยให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น มาโนชได้ร่วมมือกับ เพื่อนสนิทก่อตั้งสถาบันศิลปะและการออกแบบชื่อ “ศุภยุกต์ (Contempo)” และต่ อ มาได้ ก ่ อ ตั้ ง ภาควิ ช าออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ ขึ้ น ที่ ค ณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตสาขานี้ ตลอดมา ในฐานะครู มาโนชได้แต่งต�ำราศิลปะและการออกแบบ และท�ำงาน วิจัยศิลปะพื้นบ้าน ท�ำให้เขาได้มีโอกาสถวายงานเป็นมัณฑนากร ออกแบบและจัดรูปเล่มหนังสือ “เวลาเป็นของมีคา่ ” พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เขียนเรื่อง “หัตถกรรมพื้นบ้าน” ตีพิมพ์ในสารานุกรมไทยส�ำหรับ เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เคยกล่าวถึงผลงานของมาโนชไว้ ครั้งหนึ่งดังนี้

อย่างไรก็ดี งานวิชาการก็มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างงาน ศิลปะ และเนื่องจากเป็นครู ผลงานของมาโนชจึงมิได้หยุดนิ่งอยู่ กับสิ่งที่ลงตัว “ขายได้” เขาคิดค้น ทดลองเทคนิคใหม่ ๆ ให้ศิษย์ ได้เห็นความเป็นไปได้อนั หลากหลายในการสร้างงานศิลปะอยูเ่ สมอ

“ในบรรดาศิลปินประเภทมัณฑนศิลป์ด้วยกัน มาโนช กงกะนันทน์ มีงานอันน่าชมอย่างยิ่งเข้าแสดงหลายชิ้น ศิลปินหนุ่มผู้มีอุปนิสัยมากในการใช้สี และเป็นการยาก ที่จะชี้ให้เห็นว่างานชิ้นใดดีที่สุด เพราะแต่ละชิ้นมีความดึงดูดใจ และน่าดูโดยเฉพาะ”

ผลงานศิลปะของมาโนชมีหลายประเภท หลายรูปแบบ และใช้ เทคนิคต่าง ๆ กัน เช่น จิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมบนผ้าใบ บน แผ่นไม้ และภาพพิมพ์ แต่ผลงานทุกชิ้นของมาโนชสร้างขึ้นจาก ปรัชญาพื้นฐานเดียวกัน…คงที่…เสมอมา… “ศิลปะ” คือผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความสุข และเพื่อความสุขของผู้ที่ได้ชม

นั่นคือทัศนะของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่มีต่อผลงานของ มาโนช กงกะนันทน์: มัณฑนากรผู้สร้างความสุขจากศิลปะ


9


11


ออกแบบตกแต่งภายใน ร้านจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอาง Farida

ร้านนี้คุณฟาริดา บุณยศักดิ์ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของ ที่แสดงสินค้าเครื่องส�ำอาง เป็นรูปทรงประติมากรรม ส่วนเครื่องเรือนภายในร้านก็ออกแบบให้มีรูปทรงสอดคล้องกันโดยหลักการของ Harmony (ความประสานกลมกลืน)


13


ออกแบบตกแต่งภายใน

ร้านศุภยุกต์ (Contempo)

ภายหลังที่กลับจากต่างประเทศแล้ว ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะและการออกแบบ ชื่อว่า ศุภยุกต์ หรือ Contempo Center of Arts & Design มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์ ภู่อารีย์ ร่วมมือด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจผู้ใจบุญ


15


ออกแบบตกแต่งภายใน


17


ออกแบบตกแต่งภายใน

บ้าน พตอ.วันชัย ค้าดี

การออกแบบตกแต่งภายในเวลานั้น มีวิธีการน�ำเสนอผู้ว่าจ้าง (เจ้าของงาน) ด้วยการเขียนแบบ (Drafting) เป็นหลัก ซึ่งเป็นภาพลายเส้น สะดวกแก่นายช่างผู้ซึ่งจะเป็นผู้สร้าง งานจากแบบที่ก�ำหนดด้วยการเขียนขึ้น และประกอบภาพ ทัศนียภาพของสถานที่เพื่อแสดงให้เห็นเสมือนจริง


19


ออกแบบตกแต่งภายใน


21


ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปะส�ำหรับตกแต่ง

ศิลปะส�ำหรับการตกแต่งอาคารที่พักอาศัย


23


ออกแบบตกแต่งภายใน


25


ประยุกตศิลปศึกษา

จิตรกรรมฝาผนังที่ห้องอาหารของบ้านพักรับรองรัฐบาล

ที่ต�ำบลแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี มีเนื้อหาเป็นรูปหมู่บ้านชาวประมง และการด�ำเนินชีวิตของชาวบ้าน


27

จิตรกรรมบนเสาภายในบริเวณพักคอยของธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงษ์ มีเนื้อหาแสดงถึงลักษณะอาชีพต่าง ๆ กัน ของประชาชนคนไทยในสมัยนั้น ปัจจุบันธนาคารสาขานี้ได้เลิกกิจการไปแล้ว


ประยุกตศิลปศึกษา


29

หมู่บ้านในฝัน

หมู่บ้าน

จิตรกรรมทั่วไป

ที่แสดงอยู่นี้เป็นผลงานล่าสุด ประเภทสีน�้ำมันบนผ้าใบ ประกอบกับการใช้เทคนิควิทยาสมัยปัจจุบัน

บ้านสวน


ประยุกตศิลปศึกษา

นก หมายเลข 2


31

กุญชรตระหนก


ประยุกตศิลปศึกษา

เครื่องมือ


33

หินทะเล


ประยุกตศิลปศึกษา

ประติมากรรมผสมผสาน

เป็นการน�ำเสนอทางความคิดในการใช้วัสดุที่ต่างกัน มาผสมผสานท�ำให้เกิดเป็นชิ้นงานศิลปะขึ้น


35


ประยุกตศิลปศึกษา

จิตรกรรมฝาผนัง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มีชื่อว่า “กรุงเทพ หมายเลข 1” และ “พระอาทิตย์สีเหลือง” นับเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นล่าสุดของข้าพเจ้า


37

สัญลักษณ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน

เมื่อสมัยที่ปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกขึ้นไว้ เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ กัน จึงมีความคิดที่น�ำเสนอรวมไว้ด้วยกันเป็นงานศิลปะ


ออกแบบนิเทศศิลป์

SPAFA

นอกจากรูปสัญลักษณ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว ยังได้ออกแบบสิ่งพิมพ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขององค์กรด้วย เช่น แผ่นพับ ปกสมุด ปกหนังสือ พวงกุญแจ แผ่นรองถ้วย แก้ว เป็นต้น


39


ออกแบบนิเทศศิลป์

หม้อบ้านเชียงต้นแบบ หม้อบ้านเชียงออกแบบลายใหม่


41


ออกแบบนิเทศศิลป์


43

ออกแบบตัวอักษรและสิ่งพิมพ์

การออกแบบตัวอักษร มีชื่อเดิมว่า “อักษรประดิษฐ์” พัฒนาการทางวิทยาการ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผลงานที่แสดงนี้ประกอบไปด้วยตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ แผ่นอวยพร นามบัตร ภาพโฆษณา และปกหนังสือ ผลงานเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เลือกสรรมาน�ำเสนอ


ออกแบบนิเทศศิลป์


45


ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Ceramics 1)

แบบเครื่องปั้นดินเผาชนิดธรรมดาและเคลือบ เป็นการออกแบบแล้วน�ำไปให้ช่างสร้างรูปทรงขึ้นมาตามแบบที่ก�ำหนด และน�ำไปเผาจนส�ำเร็จ


47


ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Ceramics 2)

เป็นภาพต้นแบบชุดน�้ำชา เป็นการน�ำเสนอขั้นแรกก่อนที่จะน�ำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป


49

ออกแบบผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น โคมไฟตั้งพื้น เครื่องใช้ ของเล่น และเครื่องประดับ ซึ่งท�ำจากไม้เป็นส่วนใหญ่


ออกแบบผลิตภัณฑ์


51


ออกแบบผลิตภัณฑ์


53


โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1. ชื่อโครงการ โครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ 2. หลักการและเหตุผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ รับราชการต�ำแหน่งอาจารย์ในคณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และเป็นผู้มีส่วน ส�ำคัญในการก่อตั้งภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ตลอดระยะเวลาในการรับราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ ได้สร้าง ผลงานวิชาการเป็นจ�ำนวนมากต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน อาทิ สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน และหนังสือศิลปะการออกแบบ แม้เมื่อ เกษียณอายุราชการแล้วก็ยงั ท�ำงานเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญอาวุโส ให้คำ� ปรึกษาด้านการปรับปรุงหลักสูตร กรรมการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะมัณฑนศิลป์ และด�ำรงต�ำแหน่งภาคีสมาชิกประเภทวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ ส�ำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ ยังเป็นผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบเป็นจ�ำนวนมากและมีความ หลากหลาย ทั้งงานออกแบบนิเทศศิลป์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ อีกทั้งรางวัล ระดับชาติและระดับนานาชาติต่างๆ ที่เคยได้รับยังเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ เป็นปูชนียบุคคลของ คณะมัณฑนศิลป์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทางด้านวิชาการและการด�ำรงชีวิตในฐานะนักออกแบบ จึงสมควรที่จะ จัดแสดงผลงานอันมีคุณค่านี้ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ 3.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 4. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และองค์ประกอบคุณภาพ 4.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์และส่งเสริม เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ มาตรการที่ 12.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน มาตรการที่ 12.2.2 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์ 4.2 ตอบสนององค์ประกอบประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 6 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5. ประเภทโครงการ [ / ] 201 จัดนิทรรศการ [ ] 203 อบรมสัมมนา [ ] 208 บูรณาการ [ ] 217 วารสารวิชาการ

[ [ [ [

] 202 จัดประกวดผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรม ] 204 อบรมเชิงปฏิบัติการ ] 218 กิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ] อื่นๆ

6. เป้าหมาย อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สนใจทั่วไป

จ�ำนวน 50 คน จ�ำนวน 150 คน จ�ำนวน 100 คน


55

7. ระยะเวลาด�ำเนินการ จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 8. สถานที่ด�ำเนินงาน หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 9. งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 9.1 แหล่งงบประมาณ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ จ�ำนวน 60,000 บาท เงินรายได้ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จ�ำนวน 60,000 บาท 9.2 ประมาณการรายจ่าย 9.2.1 งบด�ำเนินงาน 120,000 บาท (1) ค่าตอบแทน 5,320 บาท ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,320 บาท (2) ค่าใช้สอย 104,680 บาท ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตร 80,000 บาท ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงพิธีเปิด 3,680 บาท ค่าใช้สอยอื่นๆ 1,000 บาท (3) ค่าวัสดุ 10,000 บาท ค่าวัสดุในการติดตั้งผลงาน 5,000 บาท ค่าวัสดุอื่นๆ 5,000 บาท *ขอถัวจ่ายทุกรายการ 10. ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - จ�ำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท�ำนุบ�ำรุง ศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - จ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดเชิงเวลา - โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน - ค่าใช้จ่ายของการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หน่วยนับ

แผน 2555

กิจกรรม

1

ร้อยละ

85

คน

300

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

บาท

150,000

ผล 2556


11. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะมัณฑนศิลป์ และภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะกรรมการด�ำเนินงาน 1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา 4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิชาการ 5. หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 6. อาจารย์อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สิงห์สาย 10. นางสาวมุกดา จิตพรมมา 11. นายเปรมชัย จันทร์จ�ำปา 12. นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ 12. แผนการด�ำเนินงาน กิจกรรม ขั้นวางแผนงาน - ขออนุมัติโครงการ และตั้งคณะ กรรมการด�ำเนินงาน ขั้นด�ำเนินการ - จัดประชุมวางแผนการด�ำเนินงาน - ออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตร - ออกหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรม ขั้นสรุปและประเมินผล

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. / / /

/

/ / / /

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานสร้างสรรค์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช กงกะนันทน์ ได้เผยแพร่แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


Manote Kongkananda  

Art and Design Exhibition by Manote Kongkananda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you