Page 1

โครงการว(จัยเพื่อหาแนวทางการปฏิร8ประบบ การสนับสนุนการสรŒางสรรคทางศิลปะ จัดทำโดย ผูŒช‹วยศาสตราจารย ดร. อร1ศร เทียนประเสร1ฐ ผูŒช‹วยศาสตราจารย อาว1น อินทรังษี อาจารย ดร. สุธา ลีนะวัต อาจารย ดร. อโณทัย นิติพน อาจารย ภัธทรา โตะบุร1นทร


I กรณBศึกษาในต‹างประเทศ


องคกรที่ศึกษา United Kingdom Arts and Humanities Research Council (AHRC) United State of America National Endowment for the Arts (NEA) South Korea Arts Council Korea Singapore National Arts Council Singapore


พันธกิจ 1. พัฒนาการสรŒางสรรคงานศิลปะใหŒมีคุณภาพเLนเลิศ และยกระดับความสามารถในการสรŒางสรรคของศิลPน 2. สนับสนุนการใหŒการศึกษาในดŒานศิลปะ เพื่อการสรŒางบุคลากรที่มีคุณภาพ 3. เพื่อสรŒางความเขŒาใจใหŒกับประชาชนในเรT่องความสำคัญของศิลปะ และขยายบทบาทของศิลปะที่มีต‹อสังคม 4. สรŒางการมีส‹วนร‹วมของประชาชนกับงานศิลปะที่มีคุณภาพ สนับสนุนใหŒศิลปะเขŒาเLนส‹วนหนึ่งของชีว1ตผูŒคน 5. ส‹งเสร1มความเขŒาใจของสังคมถึงความสำคัญของศิลปะ กับการนำไปใชŒในการพัฒนาทางดŒานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 6. สนับสนุนและยกระดับคุณค‹าทางศิลปะของวัฒนธรรมทŒองถิXน 7. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการสรŒางความร‹วมมือทางศิลปะกับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความเLนเลิศทางศิลปะ


สาขาว(ชาที่มีการใหŒทุน Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Dance Studies Design Drama and Theatre Studies Media Music Visual Arts Literary Arts Architecture Folk & Traditional Arts


บุคลากรผูŒรับทุน • นักว+ชาการ • ศิล2นนักว+จัย • บุคลากรทางดŒานการศึกษาทางศิลปะ • นักศึกษาระดับปร+ญญาโท - เอก • ศิล2น


ประเภททุน 1. Fellowships Scheme ใหทุนในรูปแบบของเงินเดือน เปนระยะเวลา 3-9 เดือน 2. Research Grants Scheme ใหทุนในการทำโครงการรวม 3. Research Networking ใหทุนสำหรับการสรางเครือขายและการแลกเปลี่ยนองค ความรูระหวางผูวิจัยและผูใชงานวิจัย 1. Art Works โดยแบงโครงการเปน 4 ประเภท ไดแก การสรางสรรค-Creation / การมีสวนรวม-Engagement / การสรางการเรียนรู-Learning / การพัฒนาชุมชน-Livability 2. Challenge America Fast-Track เผยแพรศิลปะเขาสูชุมชนที่ไมสามารถเขาถึง ศิลปะได 3. Arts of Radio and TV ทุนสรางงานเพื่อเผยแพรทางวิทยุ โทรทัศน 4. Our Town ทุนในการออกแบบ จัดการพื้นที่และกิจกรรมทางศิลปะ ที่ชวยพัฒนาชุมชนหรือเมือง 5. Literatures Fellowships 6. Lifetime Honors (รางวัล)


ประเภททุน 1. ทุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาทางดานศิลปะสาขาตางๆ 2. ทุนการผลิตงานศิลปะแกศิลปน ทั้งแบบกลุมและแบบเดี่ยว 3. ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลีในตางประเทศ 4. ทุนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ 5. ทุนในการอนุรักษผลงานศิลปวัฒนธรรมเกาหลี 6. ทุนสนับสนุนการจัดการดานสิ่งอำนวยความสะดวกทางศิลปะ 1. ทุนการศึกษา NAC 2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะ อาทิเชน Publishing and Translation Grant / Presentation & Promotion Grant / International Development Grants (International Travel Grant / International Collaboration Grant / Market Development Grant / Arts Research and Development Grant / Arts Professional Development Grant / Arts Creation Fund / National Arts Education Award


การบร(หารจัดการและแหล‹งเง(นทุน ž อยูภายใต RCUK (Research Council)1 ซึ่งขึ้นตรงกับ Department of Business, Innovation and Skills, British Government ž 112 ลานปอนด (ป 2011) จากรัฐบาล ž แบงเปนทุนวิจัย 700 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 1,350 ทุน

ž เปนองคกรอิสระภายใตรัฐบาล และมีคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง จากประธานาธิบดี (National Council on the Arts) เปนที่ปรึกษา ž 130 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2011) จัดสรรใหเปนทุนไดมากกวา 2,500 ทุน เพื่อทำ กิจกรรมทางดานศิลปะทั่วประเทศ ž NEA จะเปนผูใหทุนสนับสนุน 40 % ใหกับรัฐทั้ง 50 รัฐ กับอีก 6 เขตการปกครอง และองคกรศิลปะระดับภูมิภาคอีก 6 องคกร


การบร(หารจัดการและแหล‹งเง(นทุน ž อยูภายใตกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) ž มีกองทุนสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Culture and Arts Promotion Fund) ที่ทำหนาที่จัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเกาหลี ž 50 ลานดอลลารสหรัฐ จากงบประมาณจากรัฐบาล คาบัตรเขาชมภาพยนตรและ ศิลปะการแสดง กองทุนพัฒนาวิทยุโทรทัศน เงินบริจาคจากองคการตางๆ รวมถึงจาก พระราชบัญญัติกองทุนสลากกินแบงของรัฐบาล ž อยูภายใตกระทรวงสารสนเทศ การสื่อสาร และศิลปะ (Ministry of Information, Communications and the Arts) ž รับงบประมาณจากรัฐบาล (50 ลานเหรียญ) และจาก Singapore Arts Endowment Fund (16 ลานเหรียญ) การบริจาค การขายบัตรเขาชม การใหเชาพื้นที่จัดนิทรรศการ และการใหบริการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะ


องคกรเครQอข‹าย สถาบันการศึกษา / Research Council, UK / Arts Council (England, Scotland, Wales and Ireland) / Design Council / RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce)/ HEFCE (Higher Education Funding Council for England) / NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) NEA มี partnership ใน 5 ดาน ไดแก Education / Regional / Federal Partnerships / International / Design State Education Agencies Directors of Arts Education (SEADAE) / National Assembly of State Arts Agencies (NASAA),Arts Council, Arts Commission / Arts Board ตามรัฐตางๆ / Library of Congress, National Endowment for the Humanities / Arts Link


องคกรเครQอข‹าย Korean Arts and Culture Education Service/ Korea National University of Arts / Cultural Heritage Administration of Korea / Korea Business Council for the Arts / Korea Creative Content Agency / Korea Film Biz Zone National Heritage Board / Singapore Film Commission / Singapore Tourism Board / มหกรรมการแสดงศิลปะ อาทิเชน Singapore Biennale Festival และ Singapore Arts Festival / พื้นที่การแสดงศิลปะ อาทิเชน The Arts House และ The Esplanade / สถาบันการศึกษา อาทิเชน School of the Arts, Yong Siew Toh Conservatory of Music, Lasalle College of the Arts และ Nan yang Academy of Fine Arts


การประเมินโครงการ 1. KT (Knowledge transfer) หรือ การถายทอดองคความรู 2. Impact หรือ ผลกระทบ 3. Dissemination หรือ การเผยแพรงานวิจัย 1. สรางความเปลี่ยนแปลง (Transformative) 2. สรางคุณคาและมุมมองใหม (Fresh insights and new value) 3. สงตอความรูและนำไปสูการพัฒนา (Potential to be shared and/or emulated) 1. ตองเปนโครงการที่มีคุณคาทางศิลปะในระดับสูง 2. เปนโครงการที่มีความสมเหตุสมผล 3. ตองเปนโครงการที่ชวยสนับสนุนและพัฒนาสาขาที่เกี่ยวของ 4. ผูสมัครรับทุนตองเปนผูมีประสิทธิภาพ 1. คุณภาพของงานสรางสรรค (Artistic Merit and Innovativeness) และ 2. ความสามารถในการจัดการโครงการ (Effective Project Management) 3. การมีสวนรวมของผูชม (Engagement with Audiences)


II สถานการณSจจุบันของประเทศไทย


สถาบันที่เUนตัวอย‹างในการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม Ministry of Culture สำนักงานคณะกรรมการว+จัยแห‹งชาติ National Research Council Thailand สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว+จัย Thailand Research Fund สำนักงานเศรษฐกิจสรŒางสรรคแห‹งชาติ Thailand Creative Economy Agency (TCEA)


ว(สัยทัศน เLนองคกรหลักในการสรŒางความภูมิใจในความเLนไทย ปลูกYงค‹านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู‹เย็นเLนสุข สภาว1จัยแห‹งชาติ เLนองคกรกลางในการกำหนดทิศทาง และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดŒวยการว1จัยอย‹างสมดุลและยั่งยืน เLนองคกรที่สรŒางสรรคใหŒเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู‹สังคมที่มี\ญญา สามารถใชŒความร]Œจัดการกับศักยภาพ และโอกาสเพื่อกำหนดอนาคต ของตนเองทั้งในระดับทŒองถิXนและระดับประเทศ ไม‹มีขŒอมูล เน^_องจากอยู‹ในระหว‹างการดำเนินการจัดตั้ง


พันธกิจ 1) ทำนุบำร'งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรAยใหŒมีการสืบทอดและพัฒนาอย‹างยั่งยืน 2) ปลูกLงค‹านิยมและส‹งเสรAมวAถีชีวAตที่ดีงาม 3) นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิNมคุณค‹าและมูลค‹าเพิNมทางเศรษฐกิจและสังคม ส‹งเสรAมอุตสาหกรรม ทางวัฒนธรรม 4) บรAหารจัดการองคความรRŒและมรดกศิลปวัฒนธรรมใหŒเกิดประโยชนแก‹สังคมไทยและสังคมโลก 1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตรการวAจัยของชาติ 2) พัฒนามาตรฐานการวAจัย ระบบวAจัย และการติดตามประเมินผล 3) จัดทำรายงานสถานภาพการวAจัย และดัชนWการวAจัยของประเทศ 4) เXนศูนยกลางขŒอมูลการวAจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครYอข‹ายทั่วประเทศ เพื่อใชŒประโยชนใน การเสนอแนะต‹อรัฐบาลและการบรAการผูŒที่เกี่ยวขŒอง 5) ส‹งเสรAมความร‹วมมือการวAจัยทั้งในประเทศและต‹างประเทศ 6) ส‹งเสรAมและเกื้อกูลการวAจัย การประดิษฐคิดคŒนการถ‹ายทอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู‹ภาค สังคม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม


พันธกิจ สนับสนุนกระบวนการสรŒางความรRŒ สรŒางนักวAจัย และสรŒางระบบวAจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทาง เลือกใหŒสังคมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม‹ โดยเฉพาะอย‹างยิNงในการกำหนด นโยบาย การยกระดับความรRŒและสติ\ญญาของสังคม และการเสรAมความเขŒมแข็งของชุมชนทŒองถิNน อันจะนำไปสู‹การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม‹มีขŒอมูล เน^_องจากอยู‹ในระหว‹างการดำเนินการจัดตั้ง


บุคลากรผูŒรับทุน • ศิลPน • ธุรกิจศิลปะ • นักว1ชาการ • บุคลากรทางดŒานการศึกษาทางศิลปะ – นักศึกษา • นักว1ชาการ – นักว1จัย ไม‹มีขŒอมูล เน^_องจากอยู‹ในระหว‹างการดำเนินการจัดตั้ง


ประเภททุน 1) ทุนส‹งเสร1มศิลPน 2) ทุนส‹งเสร1มศิลปวัฒนธรรมร‹วมสมัย 3) รางวัลศิลปาธร 4) รางวัลศิลPนแห‹งชาติ 1) ทุนอุดหนุนการว1จัยเพื่อสรŒางองคความร]Œ 2) ทุนอุดหนุนการว1จัยเพื่อการเร`ยนร]Œและว1ทยานิพนธ 3) ทุนพัฒนานักว1จัย 4) ทุนส‹งเสร1มนักว1จัยรa‹นใหม‹ 5) ทุนว1จัยหลังปร1ญญาเอก 6) ทุนว1จัยหลังปร1ญญาเอกในต‹างประเทศ 7) ทุนอุดหนุนการว1จัยร‹วม


ประเภททุน 1) ทุนส‹งเสร1มกลุ‹มว1จัย (เมธ`ว1จัยอาวุโส สกว.) 2) ทุนศาสตราจารยว1จัยดีเด‹น 3) ทุนว1จัยองคความร]Œใหม‹ที่เLนพื้นฐานต‹อการพัฒนา (วุฒิเมธ`ว1จัย สกว.) 4) ทุนพัฒนานักว1จัย (เมธ`ว1จัย สกว.) 5) ทุนเพิXมขีดความสามารถดŒานการว1จัยของอาจารยรa‹นกลางในสถาบันอุดม ศึกษา (สกว.ร‹วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 6) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานว1จัยของอาจารยรa‹นใหม‹ (สกว. ร‹วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 7) ทุนส‹งเสร1มนักว1จัยรa‹นใหม‹ ไม‹มีขŒอมูล เน^_องจากอยู‹ในระหว‹างการดำเนินการจัดตั้ง


เง(นทุน กระทรวงวัฒนธรรมมีหนbวยงานในกำกับต‹างๆ ที่ใหŒการสนับสนุนการ สรŒางสรรคทางศิลปะ อาทิเช‹น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร‹วมสมัย ไดŒรับเง1นสนับสนุนจากรัฐบาล ในร]ปแบบของงบประมาณแผ‹นดิน ไดŒรับเง1นสนับสนุนจากรัฐบาล ในร]ปแบบของงบประมาณแผ‹นดิน ไม‹มีขŒอมูล เน^_องจากอยู‹ในระหว‹างการดำเนินการจัดตั้ง


การบร(หารองคกร กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบดŒวย หนbวยงานในสังกัด 9 หนbวยงาน คือ สำนักงาน รัฐมนตร` / สำนักงานปลัดกระทรวง / กรมศิลปากร / กรมการศาสนา / กรมส‹ง เสร1มวัฒนธรรม / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร‹วมสมัย / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปŠ / ศูนยมานุษยว1ทยาสิร1นธร (องคการมหาชน) / หอภาพยนตร (องคการมหาชน) • คณะกรรมการบร1หารสภาว1จัยแห‹งชาติ ประกอบดŒวยประธานกรรมการสาขาว1ชาการทุกสาขา เลขาธ1การและรอง เลขาธ1การ คณะกรรมการว1จัยแห‹งชาติ และบุคคล อื่นไม‹เกิน 5 คน • สำนักงานคณะกรรมการว1จัยแห‹งชาติ มีเลขาธ1การคณะกรรมการว1จัยแห‹งชาติ 1 คนและรองเลขาธ1การ 2 คน เลขาธ1การมีหนŒาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปซึ่งราชการสำนักงานคณะกรรมการ ว1จัยแห‹งชาติ และบังคับบัญชาขŒาราชการในสำนักงานคณะกรรมการว1จัยแห‹งชาติ


การบร(หารองคกร มีระดับการบร1หารเพียง 3 ระดับ มีผูŒอำนวยการเLนผูŒบร1หารสูงสุด และมีผูŒ อำนวยการฝ†ายต‹างๆ และเจŒาหนŒาที่ฝ†าย เLนผูŒนำนโยบายมาดำเนินงานใหŒบรรลุ วัตถุประสงคการดำเนินงานของหนbวยประสานงานว1จัยโครงการต‹างๆ ดŒานการ พัฒนาโครงการ การจัดทำสัญญาโครงการ การติดตามสนับสนุนโครงการ การ พัฒนาระบบและว1ธ`ปฏิบัติใหŒมีประสิทธ1ภาพ ตลอดจนการสังเคราะหองคความร]Œ ต‹างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของโครงการต‹างๆ ทั้งระหว‹างการดำเนินโครงการ และหลังจากโครงการเสร็จสิjนแลŒวนำไปสู‹การเพิXมมูลค‹าทางทรัพยสินทาง\ญญา สกว.จะพิจารณาดำเนินการจดสิทธ1บัตรหรTออนุสิทธ1บัตรใหŒ อยู‹ภายใตŒสำนักนายกรัฐมนตร`


แนวทางในการประเมินผลโครงการ รŒอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย ขŒอเสนอแนะ ขŒอสังเกตจากรัฐบาลและหน`วย งานที่เกี่ยวขŒองที่กระทรวงวัฒนธรรมสั่งการตามขŒอเสนอและไดŒรับการตอบสนอง การประเมินผลโครงการตามมติคณะรัฐมนตรa ซึ่ง วช. แบ‹งการดำเนินงานออกเXน 3 ขั้นตอนดังนW้ • ขั้นตอนที่ 1 การประเมินผลการวAจัยก‹อนดำเนินการวAจัย (ex-ante evaluation) เXนการประเมิน ผลขŒอเสนอโครงการวAจัย และแผนงานวAจัยหรYอชุดโครงการวAจัยของหน`วยงานภาครัฐที่ส‹งใหŒ วช.ประเมินก‹อนทำการวAจัย • ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลระหว‹างดำเนินการวAจัย (on-going monitoring) เXนการติดตามผล การจัดสรรงบประมาณและความกŒาวหนŒาของการวAจัยในรายโครงการวAจัย และแผนงานวAจัยหรYอ โครงการวAจัยของหน`วยงานภาครัฐระหว‹างการทำการวAจัย ซึ่งผ‹านขั้นตอนที่ 1 มาแลŒว • ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลหลังสิdนสุดการวAจัย (expost evaluation) เXนการประเมินผลงาน วAจัยที่หน`วยงานภาครัฐดำเนินการวAจัยเสร็จสมบูรณแลŒว จึงทำการประเมินผลความคุŒมค‹าของการ วAจัยโดยทดสอบรRปแบบ วAธaการประเมิน โดยใชŒเครY่องมือประเมินผลความคุŒมค‹าของการวAจัยที่สรŒาง ขึ้นในระยะที่ 2 ซึ่งมี 2 ตัวชี้วัด คือ ระดับความสำเร็จและศักยภาพในการใชŒประโยชน การทดลอง ถ‹ายทอดเทคโนโลยี โดยจะจัดสัมมนาวAธaการประเมินผลความคุŒมค‹าของการวAจัยใหŒกับหน`วยงาน วAจัย


แนวทางในการประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการมี 3 ระยะ • เรANมจากการประเมินขŒอเสนอ Proposal เพื่อตัดสินว‹า สมควรสนับสนุนหรYอไม‹ โดยดูที่ความเXน ไปไดŒ ความถูกตŒองเชิงวAชาการ และความคุŒมค‹า • และเมื่อสิdนสุดก็จะมีการประเมินว‹าผลงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรYอไม‹ • การประเมินหน`วยปฏิบัติการ สถาบัน องคกรวAจัยมักจะเXนการประเมินทั้งประสิทธAภาพและ ประสิทธAผลของการดำเนินงานว‹า ไดŒผลิตผลงานเXนอย‹างไร มีการดำเนินงานอย‹างต‹อเน^_องหรYอไม‹ ความเขŒมแข็งของหน`วยอยู‹ที่ผลงานที่มีคุณภาพมีการไดŒรับทุนสนับสนุนอย‹างต‹อเน^_องและการไดŒรับ การยอมรับในรRปแบบต‹างๆ สำหรับองคกรขนาดใหญ‹อาจมีการใหŒความสำคัญกับการประเมินการบรAหารจัดการดŒวย ไม‹มีขŒอมูล เน^_องจากอยู‹ในระหว‹างการดำเนินการจัดตั้ง


ทำไม ? ตŒองจัดตั้งสำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) • ประเทศไทยมีนโยบายในดŒานการส‹งเสร+มสนับสนุนการว+จัยเพื่อพัฒนาประเทศที่เนŒนหนักไปทาง ว+ทยาศาสตร และสังคมศาสตร (สช.) ขณะที่สาขาว+ชาศิลปะและการสรŒางสรรคถูกจัดอยู‹ในกลุ‹มสาขา ว+ชาปรัชญา ซึ่งทำใหŒสาขาว+ชาศิลปะและการสรŒางสรรค ไม‹ไดŒรับการใหŒความสำคัญ จนส‹งผลใหŒขาด การดำเนินงานในสรŒางองคความรUŒดŒานศิลปะและการสรŒางสรรคในประเทศไทยอย‹างต‹อเนVWอง ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาทางดŒานนZ้อยู‹มากมาย • มี “กองทุนส‹งเสร+มศิลปะร‹วมสมัย” ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร‹วมสมัย (สศร.) ที่ทำหนŒาที่ ใหŒการสนับสนุนการผลิตงานสรŒางสรรคของศิล2น แต‹ยังไม‹มีการตั้งกองทุนสนับสนุนการสรŒาง องคความรUŒทางศิลปะและการสรŒางสรรค ใหŒกับอาจารย/นักว+ชาการศิลปะ ซึ่งจะเ[นรากฐานใน การสืบทอดและสรŒางองคความรUŒทางศิลปะและการสรŒางสรรคของประเทศ เพื่อการเพิ\มมูลค‹า ทางเศรษฐกิจในการแข‹งขันกับประชาคมโลก และการเสร+มสรŒางความเขŒมแข็งทางสังคม • การจัดตั้งสำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) จะส‹งเสร+มใหŒเห็นถึงความสำคัญ และคุณค‹าของผลงานศิลปะและงานสรŒางสรรคที่เทียบเท‹ากับงานว+จัยในสาขาอื่นๆเช‹นกัน


กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตร` กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว+จัย

กรมศิลปากร

สำนักงานรัฐมนตรa

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร‹วมสมัย

กรมการศาสนา

มีภารกิจ และใหŒทุนสนับสนุนการสรŒางสรรคศิลปะ / อนุรักษ มีการใหŒทุนสนับสนุนการสรŒางสรรคศิลปะ / การวAจัยทางศิลปะ มีการใหŒทุนและทำวAจัย ในสาขามนุษยวAทยา

สถาบันว+จัยแห‹งชาติ

ศูนยมานุษยวAทยาสิรAนธร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปŠ

หอภาพยนตร

กรมส‹งเสรAมวัฒนธรรม (สวธ)


สำนักงานเศรษฐกิจสรŒางสรรคแห‹งชาติ (สศส.) สำนักนายกรัฐมนตร` สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห‹งชาติ

Centre of Creative Excellence Academy สถาบันพัฒนา สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรม เศรษฐกิจสรŒางสรรค สรŒางสรรค 15 สาขา

สำนักงานเศรษฐกิจสรŒางสรรคแห‹งชาติ (สศส.) Thailand Creative Economy Agency


สภาว1จัยแห‹งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการว1จัยแห‹งชาติ (วช.)


ที่มา : http://nrctnew.nrct.go.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=73


III การนำเสนอโครงสรŒางใหม‹


Module B ลปวัฒนธรรมร‹วมสมัย และ กองทุนส‹งเสร1มงานวัฒนธรรม สำนักงานศิ สำนักนายกรัฐมนตร` กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว+จัย

กรมศิลปากร

สำนักงานรัฐมนตรa

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร‹วมสมัย

กรมการศาสนา

สถาบันว+จัยแห‹งชาติ

ศูนยมานุษยวAทยาสิรAนธร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปŠ

หอภาพยนตร

กรมส‹งเสร1มวัฒนธรรม (สวธ) กองทุนส‹งเสร1มงานวัฒนธรรม


สำนักงานเศรษฐกิจสรŒางสรรคแห‹งชาติ (Creative Economy Agency)

สำนักนายกรัฐมนตร`

Centre of Creative Excellence Academy สถาบันพัฒนา สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรม เศรษฐกิจสรŒางสรรค สรŒางสรรค 15 สาขา

+

สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห‹งชาติ

สำนักงานเศรษฐกิจสรŒางสรรคแห‹งชาติ (สศส.) Thailand Creative Economy Agency


สกศ

สศส

สำนักงานเศรษฐกิจสรŒางสรรคแห‹งชาติ Thailand Creative Economy Agency (TCEA)

สำนักงานกองทุนส‹งเสรAมศิลปะ และการสรŒางสรรค National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

สถาบันพัฒนา เศรษฐกิจสรŒางสรรค Creative Academy

เศรษฐกิจ

สังคม

สศร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร‹วมสมัย และกองทุนส‹งเสรAมงานวัฒนธรรม (acting as Arts Council)

การศึกษา


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC) สกว. สวรส.

สวทช.

วช สวก.

สวทน.

สกศ.


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

ว+สัยทัศน

สรŒางองคความรUŒทางศิลปะและการสรŒางสรรค เพื่อ_ญญาของสังคม Knowledge in Arts and Creation for the Wisdom of Society

พันธกิจ

1) สรŒางองคความรUŒทางศิลปะและการสรŒางสรรคโดยนักว+ชาการที่อยู‹ใน สถาบันการศึกษาที่มีการเร`ยนการสอนดŒานศิลปะและการสรŒางสรรค 2) สรŒางและพัฒนาบุคลากรทางศิลปะและการสรŒางสรรค 3) รักษาองคความรUŒทางศิลปะและการสรŒางสรรคของชาติ 4) จัดการองคความรUŒทางศิลปะและการสรŒางสรรค 5) ถ‹ายทอดและเผยแพร‹องคความรUŒทางศิลปะและการสรŒางสรรคสู‹สาธารณชน 6) การสรŒางความตระหนักของสังคมถึงความสำคัญของศิลปะและการสรŒางสรรค กับการพัฒนาประเทศ


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

สถาบันเครaอข‹าย 1) หนbวยงานรัฐบาลที่ทำหนŒาที่เกี่ยวขŒองกับศิลปะและการสรŒางสรรค 2) สถาบันการศึกษาทางดŒานศิลปะและการสรŒางสรรค 3) ชุมชนในทŒองถิXนที่มีการจัดการศึกษาทางดŒานศิลปะและการสรŒางสรรค 4) ภาคธุรกิจ องคกร และหนbวยงานอิสระ อาทิเช‹น สถาบันว1จัยแห‹งชาติ สำนักงานบร1หารและพัฒนาองคความร]Œ (OKMD) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส‹งเสร1มสุขภาพ (สสส) สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร‹วมสมัย (สศร) กระทรวงวัฒนธรรม การท‹องเที่ยวแห‹งประเทศไทย กรมส‹งเสร1มการส‹งออก กระทรวงพาณิชย สำนักงานนวัตกรรมแห‹งชาติ


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

นโยบาย สภาว1จัยแห‹งชาติเLนผูŒวางนโยบาย

การบร+หารจัดการ สำนักงานกองทุนส‹งเสร1มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ) เLนองคกรภายใตŒกำกับของ สำนักนายกรัฐมนตร` และไม‹ใช‹ระบบราชการเLนกลไกลควบคุมองคกร โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด ไดŒแก‹ คณะกรรมการกำหนดนโยบายที่ประกอบดŒวยผูŒแทนจากทุกสาขาว1ชาทางดŒาน ศิลปะและการสรŒางสรรคและคณะกรรมการบร1หาร ซึ่งจะเLนผูŒดำเนินงานตามนโยบายของ คณะกรรมการชุดแรก โดยมีผูŒอำนวยการสำนักงานเLนประธานคณะกรรมการบร1หาร และ มีวาระการทำงานของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ไม‹เกิน 4 k ทั้งนl้ในการพิจารณาการจัดสรร ทุน จะตŒองเLนการพิจารณาโดยผูŒทรงคุณวุฒิของแต‹ละสาขา (Peer Review)


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

บุคลากรผูŒรับทุน อาจารย นักว1ชาการศิลปะและการสรŒางสรรค

การจัดการทุน สาขา

• ทัศนศิลปŠ • วรรณกรรม • ดนตร` • ศิลปะการแสดง • การออกแบบ • สื่อสรŒางสรรค (ภาพยนตร แอนิเมชั่น เกม web-based art ฯลฯ) • อื่นๆ


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

ประเภททุน

ตามลักษณะงาน • ทุนสรŒางองคความร]ŒทางศิลปะและการสรŒางสรรค • ทุนเผยแพร‹องคความร]ŒทางศิลปะและการสรŒางสรรค

ตามประสบการณ

• พัฒนาศิลPนสู‹การเLนนักว1ชาการศิลปะ • นักว1ชาการศิลปะรa‹นใหม‹ • ทุนสรŒางสรรคสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามขนาดของโครงการ • โครงการเดี่ยว • ชุดโครงการ


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

แหล‹งทุน ตั้งกองทุนโดยใชŒงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน ภาครัฐ อาทิเช‹น • งบประมาณแผ‹นดิน • กองทุนสลากกินแบ‹งรัฐบาล • ภาษีจากผูŒประกอบการธุรกิจบันเทิงและการคŒาศิลปะ • ภาษีการท‹องเที่ยว • งบประมาณจากการพัฒนาเศรษฐกิจสรŒางสรรค • งบประมาณจากกองทุน ASEAN Community ภาคเอกชน อาทิเช‹น • องคกรและผูŒประกอบการทางธุรกิจ • นักลงทุน


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

ผูŒไดŒรับผลประโยชนจากการจัดตั้งกองทุน นักว1ชาการศิลปะ สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

การประเมินผล

คณะกรรมการประเมินโครงการ ประกอบดŒวย • กรรมการผูŒประเมินกลาง จากสำนักงานกองทุนส‹งเสร1มศิลปะ และการสรŒางสรรค • กรรมการผูŒเชี่ยวชาญแต‹ละสาขา (Peer Review) • กลุ‹มผูŒไดŒรับผลประโยชน ที่เกี่ยวขŒองกับหัวขŒอที่ไดŒรับทุน

ว+ธ`การประเมิน

การประเมินผลจะแบ‹งเLน 3 ระยะ ไดŒแก‹ 1) การเสนอโครงการ 2) ระหว‹างการดำเนินโครงการ 3) หลังจากการดำเนินโครงการเสร็จสิjน


สำนักงานกองทุนส‹งเสร+มศิลปะและการสรŒางสรรค (สกศ.) National Endowment for the Arts and Creation (NEAC)

การประเมินผล

เกณฑในการประเมินโครงการ ประกอบไปดŒวย 4 ประเด็นสำคัญ ไดŒแก‹ 1) สรŒางองคความร]Œใหม‹/การต‹อยอดองคความร]Œ เLนโครงการที่สรŒางองคความร]Œ ใหม‹หรTอต‹อยอดองคความร]ŒทางดŒานศิลปะและการสรŒางสรรค 2) ความสามารถในการจัดการโครงการ เLนโครงการที่มีการบร1หารจัดการ ทรัพยากร ไดŒอย‹างเหมาะสมและมีประสิทธ1ภาพ 3) การเผยแพร‹องคความร]Œ เLนโครงการที่มีการเผยแพร‹องคความร]Œสู‹บุคคล ทั่วไป หรTอนำไปสู‹การคŒนควŒาและการสรŒางนวัตกรรมอื่นๆ ไดŒ 4) การสรŒางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เLนโครงการที่ก‹อใหŒเกิด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู‹การพัฒนาคุณภาพชีว1ต


IV Stakeholder


สถาบันอุดมศึกษา ที่เ<ดสอนในสาขาว?ชาที่เกี่ยวขŒองกับศิลปะในประเทศไทย รวม 106 สถาบัน • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 64 แห‹ง • สถาบันในกำกับของรัฐ 12 แห‹ง • สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 30 แห‹ง


คณะว?ชาที่มีการเรHยนการสอนที่เกี่ยวขŒองกับศิลปะ รวม 174 คณะว?ชา • จิตรกรรมฯ และว(จิตรศิลปŠฯ จำนวน 3 แห‹ง • มนุษยศาสตร สังคมศาสตร อักษรศาสตร และศิลปศาสตร จำนวน 42 แห‹ง • ออกแบบและประยุกตศิลปŠ จำนวน 8 แห‹ง • สถาSตยกรรมศาสตร จำนวน 26 แห‹ง • ศิลปกรรมศาสตร จำนวน 17 แห‹ง • ดุร(ยางคศาสตร จำนวน 7 แห‹ง • คร\ศาสตร และศิลปศึกษา จำนวน 2 แห‹ง • นิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน จำนวน 27 แห‹ง • Multimedia, ICT และ Digital Arts จำนวน 42 แห‹ง


การประชุม

“ ประชาพิจารณแนวทางการสรŒาง ระบบสนับสนุนการสรŒางสรรคทางศิลปะ ” วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ‹ ชั้น 4 ศูนยมานุษยว+ทยาสิร+นธร ตลิ\งชัน กรcงเทพมหานคร สำรองที่นั่งไดŒที่…สถาบันว1จัยและพัฒนา มหาว1ทยาลัยศิลปากร โทรศัพท 034-271-547 โทรสาร 034-219-013

klangsamong  

Art and Creation Fund for Academic Works

klangsamong  

Art and Creation Fund for Academic Works

Advertisement