Page 1

มีนาคมเมษายน 2557


ก�ำหนดการงานสงกรานต์ หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 วันที่ 12 เมษายน 2557 16:00 น. ขบวนรถอัญเชิญพระพุทธรูปเคลื่อนออกจากศาลากาญจนาภิเษก ไปตามซอยหลักทั้ง 5 ซอย เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านได้สักการะและสรงน�้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 13 เมษายน 2557 06:30 - 08:00 น. พระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน 10 รูป จากวัดอโศการาม (ปากน�้ำ) สวดพุทธมนต์ 08:00 - 10:00 น. ร่วมตักบาตร ถวายภัตตาหาร บังสุกุลอุทิศถวายแด่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว รับพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต สรงน�้ำพระภิกษุสงฆ์ 10:00 - 12:00 น. รดน�้ำด�ำหัวแก่สมาชิกผู้อาวุโส การจัดจ�ำหน่ายสินค้าราคาถูกที่ได้รับบริจาคจากสมาชิก


เป็น...ค�ำอวยพร

สิบสี่เมษามหาสงกรานต์ โคราคะเทวีสราญสดใส ทรงพาหุรัดดอกปีบขาวยองใย ยืนเหนือหลังพยัคฆ์ใหญ่งดงาม ประเพณีของไทยให้สืบสาน วันมหาสงกรานต์ทุกเขตขาม ศักราชปีใหม่ระบือนาม ปีมะเมียก้าวข้ามยามฤกษ์ดี มาท�ำบุญตักบาตรเถลิงศก กุศลได้ป้องปกให้สุขศรี ขอพรจากผู้ใหญ่ให้ทวี ลาภยศมากมีบันดาลดล ยิ้มแย้มแจ่มใสใจเป็นสุข สาดน�้ำแสนสนุกทุกแห่งหน มีเมตตามีน�้ำใจให้ทุกคน วัฒนธรรมมากล้นตามครรลอง ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ประทานพรยิ่งใหญ่ให้สนอง ชาวเกษตรนิเวศน์สุขสมปอง ทั่วทั้งผองหรรษาปีม้าเทอญ ประพันธ์โดย สุมาลี โฆษิตนิธิกุล ซอยชมรม 11


เป็น...ผู้น�ำ

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

เรียน ท่านสมาชิกชาวเกษตรนิเวศน์ที่เคารพทุกท่าน

4

เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว  คาดว่าปีนี้อากาศน่าจะร้อน มากกว่าปีก่อนๆ  ปรกติช่วงกลางกุมภาพันธ์ต่อเดือนมีนาคมของทุกปีมัก จะมีฝนตกลงมาให้ความชุม่ ชืน้ แก่พนื้ ดิน คนเฒ่าคนแก่จะเรียกฝนนีว้ า่ ฝนชะ ช่อมะม่วง ปีนี้ฝนยังไม่มาเยือนเลยท�ำให้อากาศร้อนอบอ้าวมาก ความชื้น ในอากาศน้อยท�ำให้ดอกไม้ผลหลุดร่วง ประกอบกับแมลงจ�ำพวกผึ้งมีน้อย เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจเช่นนี้ ท�ำให้การติดผลลดน้อยลง ถ้าให้น�้ำ เพิม่ ความชุม่ ชืน้ แก่ไม้ผลไม่สมดุล โอกาสหลุดร่วงของผลก็มสี งู ต้องรอดูชว่ ง สงกรานต์อีกทีจะมีฝนหรือไม่ ถ้าไม่มี คนกรุงเทพอาจจะได้เห็นฝนลูกเห็บ กันบ้างนะครับ หน้าร้อนอย่างนีข้ อให้ทา่ นสมาชิกได้ชว่ ยกันตรวจตราบริเวณ รอบบ้าน โดยเฉพาะบ้านทีอ่ ยูต่ ามรอยตะเข็บและทีต่ ดิ กับทีว่ า่ งเปล่าทีม่ หี ญ้า แห้งและขยะทีต่ ดิ ไฟได้งา่ ย เพือ่ ป้องกันอัคคีภยั เมือ่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมาเกิดไฟไหม้หญ้าแห้งตรงปลายชมรม 12-14 คณะกรรมการฯ ต้อง แจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยดับไฟ ไม่เช่นนั้นลาม เข้าบ้านสมาชิกที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้ ขอให้ช่วยๆ กันสอดส่องตรวจตรา บริเวณเสีย่ งต่างๆ ถ้ามีเหตุเกิดขึน้ แจ้งไปทีส่ มาคมฯ ได้ตลอดเวลา และอีก เรือ่ งทีต่ อ้ งระวังคือพายุฤดูรอ้ นทีม่ ลี มกระโชกแรง บ้านใดทีม่ ตี น้ ไม้ใหญ่ๆ ก็ ต้องระวังให้มากๆ นะครับ ในช่วงทีบ่ า้ นเมืองยังขัดแย้งวุน่ วายท�ำให้แผนงานต่างๆ ทีส่ มาคมฯ วางไว้ต้องเลื่อนออกไปเพราะพิษของการเมืองนี้ โครงการ SML ยังไม่ได้ รับการโอนเงินเข้ามา ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ ได้ตดิ ต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองได้รบั แจ้งว่าต้องรอการเห็นชอบจาก กกต. จึงจะจัดสรรเงินให้แก่หมู่บ้านเราได้ จึงท�ำให้การติดตั้งกล้อง CCTV ในหมู่บ้านต้องล่าช้าออกไป ส่วนกล้อง CCTV ของกทม. ที่ติดตั้งแล้วแต่ ยังใช้การไม่ได้  เพราะต้องรอการขอติดตั้งไฟจากการไฟฟ้านครหลวงอยู่ สุดท้ายโครงการร้อยมือสร้างเมืองต้องชะลอโครงการออกไป  รอรัฐบาล ใหม่ทมี่ อี ำ� นาจเต็มเข้ามาบริหาร จึงจะเดินหน้าต่อไปได้ ต้องช่วยกันภาวนา ขอให้พระสยามเทวาธิราชช่วยคุ้มครองปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ให้หมดไป และ ดลบันดาลให้ผู้อ�ำนาจทางการเมืองทั้งหลายตกลงกันได้โดยเร็วเพื่อที่บ้าน เมืองจะได้เดินหน้าเสียที เดือนหน้าเข้าสูเ่ ทศกาลปีใหม่ของไทย คณะกรรมการฯ ก�ำหนดจัด งานสงกรานต์ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน ตั้งวันขึ้น 14 ค�่ำเดือน 5 โดย เริ่มงานตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าเป็นต้นไป ขอเชิญท่านสมาชิกและครอบครัว ทุกท่าน ได้เข้าร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์จ�ำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธ มนต์เป็นศิรมิ งคลแก่พวกเรา หลังจากถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุพระสงฆ์ ท�ำพิธบี งั สุกลุ แก่ญาติมติ รผูท้ ลี่ ว่ งลับไปแล้ว ขอเชิญรับประทานอาหารร่วม กัน เสร็จแล้วจะการสรงน�ำ้ ขอพรจากพระภิกษุสงฆ์ และรดน�ำ้ ขอพรผูส้ งู อายุ ในหมูบ่ า้ น โดยช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 12 เมษายน จะท�ำการแห่พระพุทธรูป


รอบหมู่บ้านเพื่อให้ท่านสมาชิกและครอบครัวได้สรงน�้ำ ขอพร ส�ำหรับท่านสมาชิกทีป่ ระสงค์จะช�ำระเงินค่าส่วน กลางหมูบ่ า้ น เชิญทีข่ บวนรถประชาสัมพันธ์และในวันงาน ทีศ่ าลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) คณะกรรมการฝ่าย การเงินพร้อมให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกครับ

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่บ้าน เกษตรนิเวศน์ทุกท่าน ที่จ่ายเงินค่าบ�ำรุงหมู่บ้าน ของเรา หากท่านใดไม่สะดวกในการจ่ายเงินที่ พนักงานเก็บเงินหรือตัวแทนประจ�ำซอย ท่าน สามารถช�ำระผ่านธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชี

สมาคม หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี 403-868758-7 แล้วแจ้งการโอนเงินของท่านได้ที่ คุณติ๋ว ชลาวัลย์ 0818686257 และคุณน้อย พรพรรณ 0816323612 หรือโพสต์สลิปหลักฐานการโอนของท่านได้ทาง Facebook ของหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์

วีระพล เทพพัตรา 14/03/2557

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผูอ้ าวุโส และผูท้ สี่ นใจจะเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็น ในการรับรูข้ า่ วสารและการเรียนรูว้ ทิ ยาการต่างๆ ตลอด ความบันเทิงและเพื่อใช้ติดต่อส่งข่าวสารแก่ญาติมิตร สมาคมฯ มีวิทยากรอาสาสมัครช่วยสอนท่าน จากที่ไม่ รูเ้ รือ่ งเลยจนถึงสามารถใช้งานได้ สนใจติดต่อสมัครได้ที่ ท�ำการสมาคมฯ ส�ำหรับลูกหลานเด็กเล็กทีอ่ า่ นออกเขียน ได้ สมาคมฯ ก็เปิดสอนหลักสูตรพิเศษสอนให้เช่นเดียวกัน เรียนเชิญนะครับจะเป็นประโยชน์แก่ผใู้ ฝ่เรียนรูท้ กุ ท่าน ครับ สวัสดีครับ

5


วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

เป็น...ความคืบหน้า

6

1. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ ชุมชน หรือ โครงการSML ของหมู่บ้านเราทั้ง 3 กลุ่ม รอการโอนเงินสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนแห่งชาติ (กทบ.) จะเป็นผูอ้ นุมตั เิ บิก-จ่ายเป็น งวดๆ จากเงินงบประมาณของส�ำนักงานกองทุนหมูบ่ า้ น และชุมชนแห่งชาติทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ นปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค.–30 ก.ย. 2555) หมูบ่ า้ นเราอยูใ่ นงวดทีร่ ออนุมตั ิ เบิก-จ่าย ขณะนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจ้งว่าต้องรอให้ กกต. ให้ความเห็นชอบว่า กทบ. สามารถอนุมัติเบิก-จ่ายเงิน งวดได้หรือไม่ เรือ่ งนีน้ ายกสมาคมฯ และผูป้ ระสานงาน ได้ตดิ ตามความคืบหน้าของโครงการกับคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตลอดเวลา

2. การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลหมูบ่ า้ นจัดสรรเกษตร นิเวศน์ ตัวแทนได้ตดิ ต่อขอจดทะเบียนที่ ส�ำนักงานเขต ทีด่ นิ ดอนเมืองช่วงเดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา ตามข้อเท็จจริง ต่อไปนี้ 1) ในส่วนของโฉนดทีด่ นิ ทีเ่ ป็นสาธารณูปโภคทัง้ 2 หมู่บ้านนั้น เป็นของบริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จ�ำกัด และเป็นโฉนดเลขที่เดียวเนื้อที่ 61 ไร่ ซึ่งส�ำนักงานเขต ที่ดินดอนเมืองแนะน�ำให้ด�ำเนินการตามล�ำดับดังนี้ ก. ติดต่อบริษัทรวมมิตรวิศวกรรมเพื่อการโอน เฉพาะพื้นที่ในส่วนหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์  (เรามีแผ่น ประกาศขายที่ดินเป็นหลักฐานขอบเขตหมู่บ้าน) จาก การติดต่อกับบริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จ�ำกัด ผ่าน บริษัท บางกอกแลนด์ ได้ค�ำตอบว่า บริษัท รวมมิตร วิศวกรรมมีสถานะเป็นบริษทั ร้างไม่สามารถโอนทรัพย์สนิ ได้ ให้สมาคมฯฟ้องร้องต่อศาลเอง


วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

ข. เขตทีด่ นิ จึงแนะน�ำให้ตดิ ต่อขอค�ำแนะน�ำจาก ส�ำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมทีดี่ นิ ทีม่ คี วาม ช�ำนาญในการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลหมูบ่ า้ นจัดสรร ซึง่ อยู่ ในศูนย์ราชการและเปิดท�ำการเมื่อ 17 มีนาคมที่ผ่าน มา ส�ำนักส่งเสริมฯ ให้ค�ำแนะน�ำว่า ให้ขอจดทะเบียน นิติบุคคลฯ กับส�ำนักงานเขตที่ดินดอนเมืองก่อน แล้ว ให้นิติบุคคลฯ ท�ำเรื่องร้องศาลแพ่งขอให้มีค�ำสั่งให้ฟื้น กิจการบริษัท รวมมิตรวิศวกรรม เพื่อโอนที่ดินที่เป็น สาธารณูปโภค 2) เราจึงกลับมายื่นขอจดทะเบียนอีกครั้ง ซึ่ง ครัง้ นีส้ �ำนักงานเขตทีด่ นิ ดอนเมืองแจ้งว่านอกเหนือจาก เอกสารที่เรามีอยู่ขอให้ด�ำเนินการเกี่ยวกับเอกสารเพิ่ม เติมประกอบการขอจดทะเบียน ได้แก่ ก. คัดแผนผังการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านเกษตร นิเวศน์ ที่ได้รับอนุญาตกรมจากกรมที่ดินและวิธีการ จัดสรรจากส�ำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในศูนย์ ราชการ เพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทฯ ได้จัดสรรหมู่บ้าน เกษตรนิเวศน์คนละเวลากับการประกาศขายบ้านพร้อม ทีด่ นิ หมูบ่ า้ นเมืองทองนิเวศน์ 1 ปรากฎว่าไม่มผี งั ดังกล่าว เนือ่ งจากการประกาศจัดสรรจัดสรรหมูบ่ า้ นเกษตรนิเวศน์ มีก่อนปี พ.ศ.2515 ซึ่งส�ำนักส่งเสริมฯ แนะน�ำว่าให้ไป ขอดูประวัตกิ ารแบ่งโฉนดทีเ่ ขตทีด่ นิ ดอนเมีองอีกครัง้ และ หากไม่พบก็ให้ยนื่ หลักฐานตามความเป็นจริงเท่าทีม่ เี พือ่ ส�ำนักงานเขตที่ดินดอนเมืองพิจารณา ข. หนังสือรับรองบริษัทร้าง:  ได้ติดต่อขอรับ หนังสือฯ จากส�ำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพ มหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในศูนย์ราชการเรียบร้อย แล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการติดต่อกับส�ำนักงานเขตทีด่ นิ ดอนเมือง หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งสมาชิกทราบ เป็นระยะ

7


เป็น...เงินเป็นทอง

สรุปรายรับ-รายจ่าย ปี 2557 ยอดคงเหลือยกมาจากปี 2556 รายรับประจ�ำเดือนมกราคม 2557 ค่าส่วนกลาง ค่าผ่านทางจากเมืองทอง ค่าวารสาร อื่น ๆ รวมรายรับ ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่าย หักค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือยกไป

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

ยอดคงเหลือยกมา รายรับประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ค่าส่วนกลาง ค่าผ่านทางจากเมืองทอง ค่าวารสาร อื่น ๆ รวมรายรับ ยอดรวมก่อนหักค่าใช้จ่าย หักค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือยกไป

8

489011.53 508,000.00 3,360.00 1,000.00 0.13 512,360.13 1,001,371.66 -157,937.99 843,433.67 843,433.67 241,080.00 3,810.00 200.00 1.00 245,091.00 1,088,524.67 -177,142.24 911,382.43


วันที่ 4/1/2014 12/1/2014 16/1/2014 18/1/2014 27/1/2014 21/1/2014 29/1/2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20

15/2/2014

28/2/2014

จ�ำนวนเงิน หมายเหตุ 312.00 2,568.00 27,571.10 11,550.00 9,585.00 10,000.00 620.00 3,000.00 2,000.00 135.89 1,200.00 800.00 1,160.00 1,490.00 1,280.00 716.00 950.00 4,000.00 15,000.00 64,000.00 157,937.99 8,500.00 1,750.00 14,332.28 22,352.00 28,265.96 4,430.00 732.00 1,780.00 810.00 2,421.00 4,365.00 3,720.00 684.00 4,000.00 15,000.00 64,000.00 177,142.24

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

รายการค่าใช้จ่าย เดือนมราคม 2557 รายการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าไฟฟ้า ค่าโต๊ะ+เก้าอี้ประชุม ค่าวารสาร ค่าสวัสดิการงานศพลุงโปรด ค่าไฟฟ้าป้อมยามออกชวนชื่น ค่าสวัสดิการงานปีใหม่ รปภ. ค่าตรวจสอบโฉนดบ้านจัดสรร ค่าโทรศัพท์ ค่าแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร เติมน�้ำยาดับเพลิง ค่าอุปกรณ์ รปภ. ค่าอุปกรณ์+ค่าแรงซ่อมไฟ ค่าน�้ำมันรถตัดหญ้า ค่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน ค่าสปอตไลท์ติดรถรถตรวจกลางคืน ค่าน�้ำมันรถผู้คุมฝึกอบรม ค่าแรงงานช่าง+ตัดหญ้า - 2 คน ค่าแรง รปภ. รวมเงินทั้งสิ้น รายการค่าใช้จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ค่าท�ำห้องประชุม ค่าป้าย คันชะลอความเร็วซอยพิทักษ์ 2,3,4,7 ค่าอุปกรณ์จราจรห้ามจอด ค่าไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 8 จุด ค่าอินเตอร์เน็ตและ Router ค่าน�้ำมันตัดหญ้า ค่าอุปกรณ์ช่าง ค่าสีทาถนน ค่าอุปกรณ์+ค่าแรงซ่อมไฟ ค่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน ค่าไฟฟ้าป้อมยามออกชวนชื่น ค่าน�้ำมันผู้คุมฝึกอบรม ค่าแรงงานช่าง+ตัดหญ้า - 2 คน ค่าแรง รปภ. รวมเงินทั้งสิ้น

9


เป็น...ผู้พิทักษ์

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ในละแวกหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์และพื้นที่ ใกล้เคียงของเรานี้ ไม่เคยว่างเว้นจากปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะปัญหา การโจรกรรม ยิง่ ความเจริญทางวัตถุและจ�ำนวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในย่าน แจ้งวัฒนะนี้ด้วยแล้ว ปัญหาดูจะยิ่งหลากหลายมากขึ้น สมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์แจ้งวัฒนะ 14 กับงานรักษาความ ปลอดภัยโดยฝ่ายพิทกั ษ์ ได้ด�ำเนินมาตรการป้องกันภัยทัง้ จากภายนอกและ ภายในหมูบ่ า้ น กับปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยมา โดยตลอดกล่าวคือ ปรับปรุงจ�ำนวน รปภ. ให้เพียงพอกับพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ปรับเปลีย่ นระบบผลัดการท�ำงานให้เป็นมาตรฐาน ปรับเพิม่ ระบบผลตอบแทน และสวัสดิการให้สามารถแข่งขันได้และดึงดูดผูม้ คี วามสามารถให้สนใจเข้า มาท�ำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นและสถานที่ท�ำงานให้เพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงาน  จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้ครบตามหัวข้อทีจ่ ำ� เป็นอย่างต่อเนือ่ ง จัดให้มรี ะบบตรวจสอบและควบคุม การท�ำงานมีบทลงโทษทีเ่ ป็นรูปธรรม รวมทัง้ มาตรการพิมพ์ลายนิว้ มือและ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และอื่นๆ ในส่วนของการประสานงานของสมาคมฯ กับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การจัดการประชุมร่วมของคณะกรรมการ สมาคมกับคณะจนท.ต�ำรวจสน.ทุง่ สองห้อง การจัดฝึกอบรม รปภ.โดยคณะ

10


วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

ต�ำรวจ สน.ทุง่ สองห้องและหมูบ่ า้ นใกล้เคียง การฝึกอบอรมการดับเพลิงโดย สน.ลาดยาว และฝึกอบรมเป็นการภายในโดยครูฝึกจากบริษัทรักษาความ ปลอดภัย การประสานงานกับ อปพร.หลักสี่ ร.1 พัน 2 กรณีเหตุเพลิงไหม้ การประชุมร่วมของ 3 หมู่บ้าน เมืองทอง 1 เกษตรนิเวศน์ และชวนชื่น เพื่อหามาตรการป้องกันและระงับเหตุร่วมกัน นอกจากนี้ภายในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ยังได้ปรับปรุง ระบบงานจราจร อาทิ ติดตั้งป้ายห้ามจอดวันคู่ วันคี่ จัดสร้างคันชะลอ ความเร็ว ทาสีตเี ส้นแบ่งเลนให้ชดั เจน ติดตัง้ อุปกรณ์บงั คับห้ามจอดบริเวณ ทางเข้าออกปากซอย ติดตัง้ เหล็กกัน้ ทีป่ ากซอยนิเวศน์เพือ่ จ�ำกัดเวลาปิดเปิด และลดความเสีย่ งจากปัญหาอาชญากรรมในยามวิกาล จัด จนท. ดูแลการ จราจรบริเวณบ้านทีจ่ ดั งานพิธตี า่ งๆ ปรับปรุงพืน้ ทีร่ กชัฏบ้านร้างให้โล่งว่าง ตรวจตราได้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแฝงตัว ห้ามรถบุคคลภายนอกเข้ามาจอด ทิ้งร้าง เป็นต้น จะเห็นว่างานรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของหมูบ่ า้ น เกษตรนิเวศน์เรานี้ มีรายละเอียด มาตรการ ต้องอาศัยก�ำลังคน เวลา วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณค่อนข้างมากเมือ่ เทียบกับงานด้านอืน่ ๆ จึงใคร่เรียน ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบและโปรดสนับสนุนงาน รปภ. ของสมาคม หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ของเรา  ด้วยการช�ำระค่าบ�ำรุงสาธารณูปโภคและ ความปลอดภัยส่วนรวมให้ครบตลอดทัง้ ปี จะท�ำให้งานรักษาความปลอดภัย สามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางเอาไว้ครับ

ขอเชิญหนุ่มสาว ชาวเกษตรนิเวศน์ ที่มีความสนใจในกิจการ ความปลอดภัยของหมู่บ้าน ร่วมเป็นสมาชิกอาสา แจ้งข่าว แจ้งเหตุ รับฟัง เครือข่ายรักษาความปลอดภัย เครือข่ายศูนย์พิทักษ์ เพื่อช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้ รุดหน้าขึ้นไปด้วยตัวของท่านเอง ลงทุนเครื่อง CB เป็นของตัวเอง (ราคา 1,500 บ.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์พิทักษ์ เข้ามาช่วยกันเป็นอาสา ป้องกันเหตุก่อนที่เหตุจะเกิดครับ

11


เป็น...เรื่องราวดีๆ

สมุนไพรปลอดภัยจริงหรือ

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

ดร. อรทัย อร่ามพงษ์พันธ์1

12

ปัจจุบันสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่ นิยมแพร่หลายทัว่ โลกทัง้ ในแง่สง่ เสริมสุขภาพ ความงาม อาหารเสริมและป้องกันโรค ถาม อะไรคือสมุนไพร ตอบ สมุนไพร หมายถึงผลิตผลธรรมชาติ ได้ จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ทีใ่ ช้เป็นยา หรือผสมกับสาร อื่นตามต�ำรับยา เพื่อบ�ำบัดโรค บ�ำรุงร่างกาย หรือใช้ เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม น�ำ้ ผึง้ รากดิน (ไส้เดือน) เขา กวางอ่อน ก�ำมะถัน ยางน่อง โล่ติ้น ถาม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีกี่ประเภท ตอบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในท้องตลาดขณะ นี้สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ 3 ประเภทได้แก่ ประเภทที่ 1 ยาสมุนไพร แบ่งออกเป็นยาผง ยาน�้ำ ยาแคปซูล ยาตอกเม็ด และยาลูกกลอน ประเภทที่ 2 เครือ่ งส�ำอางสมุนไพร เช่น แชมพู สมุนไพร ประเภทที่ 3 ชาสมุนไพร แบ่งออกเป็น 3.1 ชาสมุนไพรดืม่ เพือ่ สุขภาพ ทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั ข้อมูลว่าสามารถดื่มได้ทุกวัน ท�ำจากสมุนไพรที่ใช้เป็น อาหาร เช่น ชาขิง ชาตะไคร้ ชามะตูม ชากระเจีย๊ บ ชา เห็ดหลินจือ ชารางจืด ฯลฯ 3.2 ชาสมุนไพรรักษาโรค ใช้ดมื่ เพือ่ รักษาโรค เช่น ชาชุมเห็ดเทศ ชามะขามแขก เป็นยาระบาย ชาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีไ่ ด้รบั ความ นิยมมากในกลุม่ ผูร้ กั สุขภาพ โดยใช้เป็นเครือ่ งดืม่ ประจ�ำ วันและเชือ่ ว่าสรรพคุณของสมุนไพรทีน่ �ำมาท�ำชาชงนีจ้ ะ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ ถาม สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัย จริงหรือ ตอบ องค์การอนามัยโลกได้สำ� รวจความเห็นผูใ้ ช้ สมุนไพรและได้ขอ้ สรุปว่าคนส่วนใหญ่เชือ่ ว่าสมุนไพรไม่ ท�ำให้เกิดพิษเนือ่ งจากมีทมี่ าจากธรรมชาติ ซึง่ เป็นความ เชื่อไม่ถูกต้องนัก

ถาม ปัจจัยทีม่ สี ว่ นในการเกิดพิษหรืออาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพร ตอบ เนือ่ งจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดเป็นอาหารเสริมจึงไม่มกี ารควบคุมเข้มงวดเช่นเดียวกับ ยาแผนปัจจุบัน มีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนในการเกิด อาการพิษหรืออาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือใช้ไม่ได้ผล บทความนี้จะ พูดถึงปัจจัยที่พบบ่อย เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่มักสืบทอด กันมาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือผลงานวิจัยในหลอด ทดลอง ในหลอดทดลองสารละลายจากสมุนไพรจะสัมผัส และออกฤทธิก์ บั เนือ้ เยือ่ หรือเซลล์ เมือ่ เรากินสมุนไพรมี ขบวนการหลายชนิดกว่าทีส่ ารในสมุนไพรจะไปถึงอวัยวะ หรือเซลล์ทเี่ ป็นเป้าหมายในการออกฤทธิจ์ งึ อาจไม่ได้ผล แบบเดียวกันกับในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ ถือเป็นยาแผนปัจจุบนั จึงไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบความ ปลอดภัยและการยืนยันประสิทธิภาพในคนอย่างครบถ้วน ผูใ้ ช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพือ่ หวังผลในการ ป้องกันการเกิดโรคหรือส่งเสริมสุขภาพ จะใช้ผลิตภัณฑ์ เหล่านีเ้ ป็นระยะเวลานานและต่อเนือ่ ง หรือใช้รว่ มกับยา แผนปัจจุบนั ซึง่ อาจเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างยากับสมุนไพร เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้

1 ดร.อรทัย เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์รับเชิญหลักสูตรพิษวิทยานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


พิษจากสิ่งปนเปื้อน หรือสารตกค้างที่ตรวจพบ บ่อยได้แก่ โลหะที่เป็นพิษเช่น แคดเมี่ยม ตะกั่ว และ สารหนู สารพิษจากเชือ้ ราเข่น อะฟลาทอกซิน และสาร ตกค้างจ�ำพวกยาฆ่าแมลง ในห้องปฏิบตั กิ ารได้ตรวจสอบ ชาสมุนไพรหลายชนิดและพบว่าบางชนิดบางยีห่ อ้ มีการปน เปือ้ นโลหะและอะฟลาทอกซิน เกินค่ามาตรฐานทีอ่ นุญาต ให้มไี ด้ตามก�ำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ทีเ่ ป็นเช่น นี้เนื่องจากพืชแต่ละชนิดจะดูดซึมโลหะจากสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ปลูกได้มากน้อยขึ้นกับชนิดพืช ประกอบกับ ประเทศเรามีอกาศร้อนชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโต ของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลา ทอกซิน โดยสรุ ป เราควรใช้ ส มุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สมุนไพรด้วยความรอบคอบ สังเกตฉลากที่ระบุชนิด แหล่งผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ ลักษณะการบรรจุ ชัดเจน ไม่ควรใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในคราว เดียวกันหลายชนิด หรือใช้ตดิ ต่อกันต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ควร ให้ความรูเ้ กีย่ วกับมาตราฐานการเกษตรและมาตราฐาน การผลิตกับเกษตรกรและผู้ผลิต เพื่อความปลอดภัยใน การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2 J Med Assoc Thai 2007; 90 (1): 179-81, อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ http://www.medassocthai.org/journal 3 พืชมีสารเคมีหลายชนิด เมื่อกินเข้าไป สารเคมีที่ดูดซึมได้จากทางเดืนอาหารเข้าเส้นเลือดฝอยของทางเดินอาหาร เส้นเลือดนี้จะรวมกันเป็น หลอดเลือดด�ำน�ำสารเคมีเข้าตับเป็นที่แรก เซลล์ตับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพิษจากสารเคมี

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

พิษจากการใช้ขนาดสูงเกินไป  ดังรายงานใน ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2542-2543 เกี่ยวกับการ เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลันในผู้ใช้ยาเม็ดขี้เหล็กเพื่อ ช่วยให้นอนหลับ 11 ราย เนื่องจากรับประทานยาเม็ด ขี้เหล็กที่ได้จากการน�ำใบขี้เหล็กมาอัดเม็ด ซึ่งเป็นการ ใช้ใบขีเ้ หล็กทีต่ า่ งไปจากวิธพี นื้ บ้านดัง้ เดิม ท�ำให้ผบู้ ริโภค ได้รับสารอัลคาลอยด์หลายชนิดในขนาดสูงต่อเนื่องจน เซลล์ตบั ถูกท�ำลาย และในปี พ.ศ.2550 มีรายงานผูป้ ว่ ย หญิงอายุ 47 ปีดว้ ยตับอักเสบและเสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล รามาธิบดี 1 ราย2 เนือ่ งจากเปลีย่ นมาใช้ผลิตภัณฑ์สาร เห็ดหลินจือผงบรรจุแคปซูลขนาด 400 มิลลิกรัม เป็น เวลา 1-2 เดือน แทนการดื่มน�้ำต้มเห็ดหลินจือที่เคยใช้ มานานหลายปี พิษจากฤทธิ์ของสมุนไพรเองพบในกรณีใช้ต่อ เนื่องเป็นเวลานาน เช่นสมุนไพรกลุ่มที่เรียกให้จ�ำง่ายๆ คือกลุ่ม3G ประกอบด้วย Garlic(กระเทียม), Ginkgo (ใบแปะก้วย), Ginger(ขิง) สมุนไพรกลุม่ นีม้ ฤี ทธิข์ ดั ขวาง ห้ามการแข็งตัวของเลือด มีผปู้ ว่ ยทีถ่ อนฟันแล้วเลือดไหล ไม่หยุดเนือ่ งจากกินใบแปะก้วยเป็นประจ�ำ ปัจจุบนั แพทย์ จะให้หยุดใช้สมุนไพรก่อนนัดผ่าตัด 1 สัปดาห์ ในบาง ครัง้ พบว่าสมุนไพรเสริมฤทธิย์ าแผนปัจจุบนั เกิดอันตราย กับผูป้ ว่ ย เช่น อาการตกเลือดทีพ่ บในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาต้าน การแข็งตัวของเลือด warfarinร่วมกับสมุนไพรกลุม่ 3G ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ประจ�ำตัวก่อนใช้สมุนไพร อีกกรณีที่พบคือการใช้สมุนไพรหลายชนิดพร้อมๆ กัน ต่อเนื่องจะมีผลท�ำลายเซลล์ตับ เนื่องจากตับได้รับสาร อัลคาลอยด์3หลายชนิดต่อเนื่อง การได้ใช้ผิดวิธี ต�ำราแพทย์แผนไทยเขียนว่า ผลมะเกลือมีฤทธิ์ถ่ายพยาธิตัวกลมโดยให้ละลายเนื้อ จากผลมะเกลือในน�้ำกะทิแล้วให้กินในขณะทีน�้ำทะทิ ไม่เปลี่ยนสี เคยมีการใช้ผลมะเกลือเผื่อการถ่ายพยาธิ เด็กนักเรียนโดยไม่ได้สังเกตว่าสีน�้ำกะทิเปลี่ยนเป็นสี ด�ำมีผลให้ตาบอด เนือ่ งจากสารออกฤทธิท์ �ำปฏิกริ ยิ ากับ ออกซิเจนในอากาศได้สารทีเ่ ป็นพิษต่อตา (คนรุน่ เก่าจะ พอนึกภาพพ่อค้ารับย้อมผ้าด�ำหาบปีบ๊ มีนำ�้ ด�ำๆ ทีไ่ ด้จาก ผลมะเกลือ)

13


วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

เป็น...ชิ้นเป็นอัน

14


เป็น...หูเป็นตา คอลัมน์นเี้ ปิดขึน้ มาเพือ่ ให้สมาชิกหมูบ่ า้ นของเรา ช่วยกัน “เป็นหูเป็นตา” คอยสังเกตสังกาสิง่ ผิดปกติ หรือ ความไม่ถกู ต้อง การละเมิดสิทธิของสมาชิกหมูบ่ า้ นจาก บุคคลภายนอกและผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านของเรา เพื่อ ป้องกันและแก้ไขให้สังคมเกษตรนิเวศน์เป็นสังคมที่น่า อยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนตลอดไป

เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวของ บุคคลบางประเภท  เนื่องด้วยพื้นที่หมู่บ้านของเรามี การประกอบกิจการค้า ทั้งที่เป็นกิจการของสมาชิกใน หมู่บ้านเองและของบุคคลภายนอก จึงมีผู้คนเข้ามาใช้ บริการมากมายจากหลากหลายแห่ง หลายครั้งที่บุคคล เหล่านีไ้ ม่สนใจว่าผูอ้ นื่ จะเดือดร้อนจากการจอดรถอย่าง มักง่าย เห็นแก่ความสะดวกของตน ไม่คดิ ถึงผูอ้ นื่ และไม่ เคารพกฎจราจร อยากให้สมาชิกทีพ่ บเห็นได้แจ้ง รปภ. และถ่ายรูปไว้ เพือ่ จะได้ชว่ ยกันสอดส่องดูแลและป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อีก

เรื่องสุดท้าย มีการแจ้งจากสมาชิกว่าพบรถ กระบะน�ำต้นมะม่วงทีต่ ดั แล้วตระเวนทิง้ ตามทีด่ นิ ว่างเปล่า ในหมูบ่ า้ นเรา บริเวณซอยชมรมตัดกับเกษตร และซอย อืน่ โดยมีการพบเห็น 2 วันติดกัน ถ้าพบเหตุการณ์แบบ นีค้ วรถ่ายรูปและจ�ำทะเบียนรถไว้ และแจ้งรปภ. นะครับ เพราะหมูบ่ า้ นเรายังมีทดี่ นิ ว่างเปล่าค่อนข้างมาก ท�ำให้ มีทงั้ คนทัง้ ในและนอกหมูบ่ า้ นทีข่ าดจิตส�ำนึก น�ำขยะมา ทิง้ มากมายหลายจุด ยังไงก็ชว่ ยกันเป็นหูเป็นตากันหน่อย นะครับ

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

เรือ่ งแรกรับแจ้งจากสมาชิกทีอ่ ยูพ่ ทิ กั ษ์ 6 ผ่าน ทางไลน์กรุ๊ปเกษตรนิเวศน์สามัคคี เรื่องเกี่ยวกับ “คน โรคจิต” เป็นชายวัยคุณลุง ขีจ่ กั รยานมาหัวมุมซอยสังคม 5 เมือ่ เจอเด็กหรือหญิงสาว ก็จะท�ำการส�ำเร็จความใคร่ให้ ดู มีผพู้ บเห็นหลายครัง้ ฝากเตือนบุตรหลานของท่านให้ ระมัดระวังตัว และคอยช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากสามารถ จดจ�ำรูปพรรณสัณฐาน หรือสามารถถ่ายรูปบุคคลดัง กล่าวได้ จะช่วยในการจัดการกับคนโรคจิตคนนี้ได้ง่าย ขึ้นครับ

15


วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

เป็น...ข่าวเป็นคราว

16

งานท�ำบุญครบรอบ 18 ปี การจากไปของคุณลุงชิน เนียวกุล วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 57 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 18 ปี การจากไปของคุณลุงชิน เนียวกุล ผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นทีเ่ คารพ นับถือของชาวเกษตรนิเวศน์ กลุ่มมรรคปฏิปทาและ ครอบครัวของคุณลุงชิน จึงได้จัดให้มีการท�ำบุญใหญ่ เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้กบั คุณลุงชิน โดยนิมนต์พระป่าสาย กัมมัฏฐาน 15 รูป มาประกอบพิธที ศี่ าลากาญจนาภิเษก

ปิดซอยนิเวศน์เพื่อความปลอดภัย สมาคมฯ จะท�ำการประชาสัมพันธ์การปิดถนนซอย นิเวศน์ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกและ เพือ่ ความปลอดภัยของสมาชิก รวมทัง้ เป็นมาตรการลด ช่องทางการเข้าออกของหมูบ่ า้ นให้นอ้ ยลงตามโครงการ รณรงค์หมูบ่ า้ นปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำ จากเจ้าพนักงานต�ำรวจทุง่ สองห้อง โดยจะประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกทราบทั่วกัน ทางสมาคมฯ จะท�ำการปิดซอย นิเวศน์ด้านติดถนนแจ้งวัฒนะ14 ตั้งแต่เวลา 23:0005:00 น. ต้องขออภัยในความสะดวกของสมาชิกบาง ท่านที่อยู่บริเวณนั้นด้วย

ห้ามติดป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต การติดตัง้ โฆษณาในหมูบ่ า้ น เนือ่ งจากได้มบี ริษทั เอกชน เข้ามาท�ำการติดตัง้ ป้ายโฆษณาต่างๆ ในหมูบ่ า้ นอย่างไม่ เป็นระเบียบ คณะกรรมการมีมติให้ฝ่ายพิทักษ์ ด�ำเนิน การรือ้ ถอนป้ายโฆษณาต่างๆ ออกให้หมด และติดตัง้ ป้าย ประชาสัมพันธ์หา้ มติดตัง้ ป้ายโฆษณาโดยพลการ บริษทั ห้างร้านใด ที่ประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาให้ติดต่อขอ อนุญาตจากสมาคมก่อนที่จะติดตั้งได้ และขอให้ รปภ. ตรวจตราอย่างเคร่งครัดด้วย

ท�ำความสะอาดหมู่บ้านรับสงกรานต์ การรณรงค์ทำ� ความสะอาดหมูบ่ า้ น (Big cleaning day) ฝ่ายสังคมเสนอให้ท�ำความสะอาดหมู่บ้านเนื่องจากมีผู้ ทิ้งขยะในที่ดินว่างเปล่าเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้สกปรก เป็น ทัศนียภาพทีไ่ ม่นา่ ดู รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการให้สมาชิก ช่วยกันสอดส่องการทิ้งขยะของผู้มักง่าย โดยมอบให้ อุปนายกคนที่ 1 (คุณชลาวัลย์) เป็นผูต้ ดิ ต่อสข.เขตหลักสี่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอรับการสนับสนุนก�ำลัง พลและเครือ่ งจักรกล ถ้าหน่วยงานทีส่ นับสนุนพร้อมวัน เวลาใด ให้ฝา่ ยสังคมประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกร่วม กันท�ำการความสะอาดหมูบ่ า้ นครัง้ นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน


สมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 เปิดอบรมคอมพิวเตอร์แล้ว เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ส�ำหรับสมาชิกหมูบ่ า้ นทีช่ ำ� ระค่าส่วนกลางทุกท่าน โดยเฉพาะท่านทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานมาก่อน ไม่จำ� กัดอายุ โดย เปิดอบรมเป็นรอบ รอบละ 4 สัปดาห์ สมาชิกทีส่ นใจขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครระบุเดือนและหัวข้อทีป่ ระสงค์ จะอบรมได้ทที่ ำ� การสมาคมฯ โดยผูป้ ระสานงานการอบรมจะแจ้งยืนยันการเข้าอบรม เมือ่ เรียนครบรอบแล้วสมาชิก สามารถลงเข้่าอบรมซ�้ำในบางหัวข้อได้ โดยส่งใบสมัครใหม่ทุกรอบ สถานที่เรียน: ห้องประชุมสมาคมฯ เวลาเรียน: ทุกวันอาทิตย์ที่ 2, 3 และ 4 ของเดือน เวลา 14:00-16:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 10:00-12:00 น. วิทยากร อ.นพวดี โมระกรานต์ ดร.มนทกานต์ิ จิตต์แจ้ง อ.วศิน เพิ่มทรัพย์ คุณวาสนา ร้อยอ�ำแพง คุณวิเชียร ร้อยอ�ำแพง คุณสิงห์ชัย สุรินทร์สภานนท์ คุณศิวลี สูตะบุตร ผู้ประสานงาน: ดร.อรทัย อร่ามพงษ์พันธ์ จ�ำนวนผู้รับการอบรม 5 คน/สัปดาห์ หัวข้อ

อาทิตย์ที่ 1

word

อาทิตย์ที่ 2

word

อาทิตย์ที่ 3

excel

อาทิตย์ที่ 4

Internet and e-mail

วิทยากร อ.นพวดี คุณศิวลี ดร.มนทกานต์ิ อ.นพวดี คุณศิวลี ดร.มนทกานต์ิ คุณวาสนา/คุณวิเชียร คุณศิวลี ดร.มนทกานต์ิ อ.วศิน คุณสิงห์ชัย คุณศิวลี

หมายเหตุ

ควรผ่านการอบรม program word ก่อน

ชื่อผู้สมัคร................................................................................บ้านเลขที่............................ซอย............................................ อายุ..................................โทร..................................................มีความประสงค์เข้าเรียนหัวข้อ............................................ ส่งใบสมัครได้ที่ ผู้ช่วยผู้จัดการ วรเดช ศรีนอก ศาลากาญจนาภิเษก ผู้ประสานงานจะแจ้งวัน เวลาเรียนตามล�ำดับการสมัคร

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

เวลา

17


เป็น...เด็กเป็นเล็ก

หน้านี้มีรางวัล

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

ช่วงปิดเทอมนี้ ขอเชิญสมาชิกหมู่บ้านทุกวัยร่วมตอบปัญหา “หน้านี้มีรางวัล” ซึ่งจะมีรางวัลเล็กๆ น้อยๆส�ำหรับทุกบ้านที่ตอบค�ำถามส่งมาที่สมาคม ภายในวันที่ 30 เมษายน นี้ ค�ำถามฉบับนี้ คือให้บอกค�ำไทยที่มีอยู่แล้วของค�ำพูดทับศัพท์ เช่น ค�ำทับศัพท์ “ไม่เวิร์ค” ตรงกับค�ำไทยที่มีอยู่แล้วคือ “ไม่ได้ผล” ภาษาพูดทับศัพท์ ภาษาไทยที่มีอยู่แล้ว ไม่เวิร์ค ไม่ได้ผล คอนเฟิร์ม .............................. เฟิร์ม .............................. คอนเซ็ปต์ .............................. แฮปปี้ .............................. เซอร์วิส .............................. ปาร์ตี้ .............................. คอนเวนชั่น ..............................

18

ชื่อผู้ตอบ........................................................... อายุ........... บ้านเลขที่.............. ซอย..................................

กะพริบ หมายเหตุ เซ็นชื่อ แสตมป์ อนุญาต

เฉลยค�ำที่เขียนถูกต้อง โจทก์จ�ำเลย โจทย์เลข สังเกต ดอกจัน (เครื่องหมาย * หรือ ดอกของต้นจัน) ทะเลสาบ บันได ผาสุก กะเพรา บังสุกุล บางล�ำพู ประจันหน้า รายชื่อผู้ตอบถูกได้รับรางวัลจากป้าอร 1. ด.ญ.ณฤดี เทพพัตรา


เป็น...สุข

kasetnivesjournal@gmail.com

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 • ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2557

31 ปีกอ่ น ผมได้รจู้ กั ชายชราผมขาวทีช่ อื่ “คุณลุงชิน” บุคคลส�ำคัญ ทีท่ ำ� ให้พอ่ แม่ผมตัดสินใจมาซือ้ ทีด่ นิ และปลูกบ้านในหมูบ่ า้ นเกษตรนิเวศน์แห่ง นีเ้ ป็นหลังที่ 199 ผมเติบโตมากับวารสารหมูบ่ า้ นแบบ Heart & handmade ฝีมอื ของลุงชินมาเป็นเวลานานนับสิบปี กระทัง่ วันนี้ ผมได้เข้ามาท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบวารสารหมูบ่ า้ นเกษตรนิเวศน์กว่าปีแล้ว สารภาพเลยว่ามี heart น้อย มาก ไม่ใช่ถกู บังคับให้ทำ� แต่เพราะเป็นกรรมการหน้าใหม่อายุนอ้ ย (เกือบ) ทีส่ ดุ และสร้างข้อจ�ำกัดให้ตวั เองขึน้ มาหลายอย่าง ท�ำให้รสู้ กึ อึดอัดจนอยาก จะเลิกท�ำอยูห่ ลายครัง้ ทัง้ ๆ ทีง่ านบรรณาธิการเป็นงานทีผ่ มรัก และท�ำมา อยู่โดยตลอด ผมตัดสินใจย้อนกลับไปทีค่ วามตัง้ ใจแรกทีร่ บั งานนี้ และย้อนเลยไป ถึงเมือ่ ครัง้ ยังได้มโี อกาสอ่านวารสารหมูบ่ า้ นในยุคของลุงชิน ซึง่ ผมก็เห็นว่า จุดประสงค์ของวารสารฉบับนีน้ นั้ ก็เหมือนกับการตัง้ ชือ่ ซอย ชมรม-พิทกั ษ์สังคม-เกษตร-นิเวศน์ เพราะต้องการให้เกิด “กลุ่มสังคมของชาวเกษตร นิเวศน์” นั่นเอง ผมจึงอยากจะท�ำให้วารสารฉบับนี้ “เป็น” ทุกอย่างที่จะ สร้างสรรค์สงั คมของชาวเกษตรนิเวศน์ขนึ้ มาให้ได้ แม้จะไม่สามารถเนรมิต ให้เป็นได้ในวันนี้พรุ่งนี้หรือภายในปีนี้ปีหน้าก็ตาม “เป็น...สุข” คือชือ่ เล่นทีผ่ มตัง้ ขึน้ เองตอนคิดจะปรับปรุงสือ่ สิง่ พิมพ์นี้ ให้ดขี นึ้ แต่กค็ งไม่อาจหาญจะไปเปลีย่ นชือ่ วารสารหมูบ่ า้ นตามใจผมได้ จึง เอามาเป็นชือ่ คอลัมน์ของผมแทน ทีค่ ดิ ถึงค�ำนีก้ เ็ พราะผมเชือ่ ว่าบ้านควรจะ เป็นสถานที่ “อยูเ่ ย็นเป็นสุข” ตามค�ำโบราณว่าไว้ และยิง่ ต้องอยูร่ ว่ มกันเป็น สังคมหมูบ่ า้ นด้วยแล้ว ยิง่ ควรต้องท�ำให้เป็นสุขขึน้ ไปใหญ่ ไม่เช่นนัน้ คงต้อง เดินไปหยิบแก้วน�ำ้ มา แล้วเทน�ำ้ ออกพร้อมกับพูดไปด้วยว่า “จงเป็นสุข เป็นสุข เถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย”

19


เป็น...ค�ำขอบคุณ สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของสมาคม ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ 1. กลุ่มมรรคปฏิปทาสนับสนุนค่าไฟฟ้าของที่ท�ำการสมาคมฯ 2. สมาชิกหมูบ่ า้ นฯ ร่วมกันท�ำบุญในงานสวดอภิธรรม เจ้าหน้าที่ รปภ นายโปรด อุปการะ จ�ำนวน 15,300.00 บาท 3. สนับสนุนการจัดท�ำวารสารรวมเป็นเงิน 3,100.00 บาท สนับสนุนการจัดท�ำวารสาร จ�ำนวน 1,400 บาท 1 ท่าน คุณเชษฐ์ พันธ์จันทร์ 15/67 ริมเกษตร สนับสนุนการจัดท�ำวารสาร จ�ำนวน 500 บาท 1 ท่าน พล.ต.ต.สมวงษ์ ลิปิพันธ์ 15/455 ถนนพิงคนคร สนับสนุนการจัดท�ำวารสารจ�ำนวน 200 บาท 4 ท่าน คุณจรัล สุวรรณศรี 11/121 พิทักษ์ 6 พ.ญ.ถนอมศรี พานิชยานนท์ 13/69 เกษตร 3 คุณภาณุเดช ดีอารมย์ 13/68 เกษตร 3 คุณวิไล รัศมีเทศ 14/122 นิเวศน์ 6 สนับสนุนการจัดท�ำวารสารจ�ำนวน 100 บาท 4 ท่าน คุณเจริญ โชไชย 10/46 ชมรม 3 คุณบุสรี เบต้า จันทรานุวัฒน์ 16/225 นิเวศน์ 5 ดร.ประพาส วีระแพทย์ พิทักษ์ 6 คุณประเสริฐ กุลมา 10/2 ชมรม 1 สมาคมใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งความประสงค์รูปแบบการรับวารสารว่า ประสงค์รับเล่มวารสาร หรือไม่รับเล่ม เนื่องจากบางท่านจะเข้าไปอ่านใน Facebook ของหมู่บ้าน ขณะนี้มีสมาชิกตอบแบบสอบถามมา 59 บ้าน เป็นจ�ำนวนบ้านที่แจ้งไม่รับเล่ม 7 บ้าน สุดท้ายนีโ้ ครงการอบรมคอมพิวเตอร์พนื้ ฐานส�ำหรับสมาชิกหมูบ่ า้ นขอขอบคุณผูใ้ ห้การสนับสนุน ดังรายนาม ต่อไปนี้ ส.ส. สุรชาติ เทียนทอง ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ 5 ชุดและ Printer 1 เครื่อง คุณสุวิสัณย์ ปริญญาจารย์ และคุณสุรินทร์ วงศ์โต ด�ำเนินการติดตั้งระบบสาย LAN คุณบุญเพ็ญ แตงมีแสง สนับสนุนโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 5 ตัว วิทยากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ดังรายนามต่อไปนี้ อ.นพวดี โมระกรานต์ ดร.มนทกานต์ิ จิตต์แจ้ง อ.วศิน เพิ่มทรัพย์ คุณวาสนาและคุณวิเชียร ร้อยอ�ำแพง คุณสิงห์ชัย สุรินทร์สภานนท์ คุณศิวลี สูตะบุตร รวมทั้งสมาชิกที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน ทั้งนี้โครงการฯ ขอเชิญท่านสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแลก เปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน

เป็น...พิเศษ วารสารหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ ร่วมกับ ร้านกาแฟกระบี่

ขอเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ ซื้อกาแฟที่ร้านกาแฟกระบี่ 2 แก้ว ฟรี 1 แก้ว ตั้งแต่วันนี้-31พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ร้านกาแฟกระบี่ ซอยพิงนคร และสามารถโทรสั่งได้ที่หมายเลข0816149310 มีพิซซ่าโฮมเมดด้วย แต่ไม่ได้ร่วมรายการนะจ๊ะ

April57  

วารสารสมาคมหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ 14 ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2557

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you