__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MOTER킨 IR VYR킨 VIENUOLIJOS LIETUVOJE


Nuo pirmųjų vienuolių iki šiandienių „naujųjų bendruomenių“ kiekviena pašvęstojo gyvenimo forma kilo iš Dvasios kvietimo sekti Kristumi taip, kaip moko Evangelija. Jų idealas buvo Kristus, susivienijimas su juo vidumi taip, kad drauge su Pauliumi būtų galima sakyti: „Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas“ (Fil 1, 21); įžadai prasmingi tik tada, kai jais įgyvendinama ši aistringa meilė. Meilės fantazijai nėra ribų, meilė moka surasti nesuskaičiuojamai daug būdų, kaip Evangelijos dvelksmą nunešti į kultūras bei įvairiausias socialines sritis. Mes pašaukti patirti ir parodyti, jog Dievas geba sklidinai pripildyti mūsų širdį ir padaryti mus tokius laimingus, kad mums nebereikia kitur ieškoti laimės; kad mūsų džiaugsmą gaivina mūsų bendruomenėse gyvas autentiškas broliškumas; kad save kaip asmenis įgyvendiname ir savo gyvenimui pilnatvę suteikiame visiškai atsiduodami tarnavimui Bažnyčiai, šeimoms, jaunimui, garbaus amžiaus žmonėms, vargšams. Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS Apaštališkojo laiško visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga, 2014 m. lapkričio 21 d.


Š

iame leidinėlyje rasite šiek tiek informacijos apie visas Lietuvoje veikiančias vyrų bei moterų vienuolijas – ir apaštalaujančias, ir uždaras (kontempliatyviąsias). Statistika byloja, kad 2014 m. pabaigoje Lietuvoje darbavosi 13 vyrų ir 40 moterų vienuolinių bendruomenių, kurioms priklausė 145 broliai ir 620 seserų. Savaime suprantama, kad norint aprėpti tokį platų vienuolijų margumyną teko jų prisistatymui kelti reikalavimą, kad pateikiama informacija būtų labai glausta. Todėl leidinyje nerasite plačiai išdėstytos kiekvienos kongregacijos ar ordino istorijos, čia nebus smulkmeniškai pristatytos visos vienuolijų atliekamos tarnystės. Kiekviena vienuolija pristato savo charizmą – Šventosios Dvasios dovaną, teikiamą Bažnyčiai per šią vienuoliją, svarbiausius savo istorijos faktus ir keletą pagrindines veiklos kryptis apibūdinančių nuotraukų, kurios padės atpažinti jūsų sutinkamas seses ir brolius pagal vienuolinio drabužio formą ir spalvą. Taip pat turėsite galimybę rasti jus dominančio vienuolyno ar bendruomenės adresą arba telefono numerį. Dėkojame mielai „Artumos“ redakcijai už pasirūpinimą, kad Pašvęstojo gyvenimo metais Lietuvos pašvęstieji nebūtų užmiršti ar nustumti į šalį dėl naujų popiežiaus Pranciškaus iniciatyvų, ypač susijusių su Šventaisiais Gailestingumo metais, kurie prasidės dar nepasibaigus Pašvęstųjų metams. Linkime visiems skaitytojams malonių akimirkų vartant šį leidinį ir kartu prašome maldos už pašvęstuosius, kad jie būtų ištikimi savo pašaukimo kelyje, ir už tuos, kuriuos Viešpats kviečia pašvęsti savo gyvenimą Dievui, idant jie ar jos išdrįstų atsiliepti ir pasiryžtų šiai Meilės avantiūrai. ses. Asta Venskauskaitė ACJ

Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė

kun. Gintaras Vitkus SJ

Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas


2

MOTERŲ VIENUOLIJOS Angelų seserys (CSA) 4 Apvaizdietės (DP) 5 Asumpcionistės (RA) 6 Kauno benediktinės (OSB) 7 Betliejaus seserys 8 Dominikonės (OP) 9 Elzbietietės (CSSE) 10 Eucharistietės (SJE) 11 Gailestingojo Jėzaus seserys (ZSJM) 12 Apaštalinės joanitės (CSJ) 13 Basosios karmelitės (OCD) 14 Kazimierietės (LSSC) 15 Klarisės (OSC) 16 Kotrynietės (CSC) 17 Kristaus Karaliaus diakonės (KKMD) 18 Kristaus Karaliaus seserys (CR) 19 Marijos Širdies dukterys 20 Marijos tarnaitės (PAMI) 21 Motinos Teresės seserys (MC) 22 Nepaliaujamos Pagalbos seserys (FPS) 23 Nukryžiuotojo Kristaus seserys (CC) 24 Nuliūdusiųjų Paguodos seserys 25 Pranciškonės (FDCJ) 26 Pranciškonės misionierės (FMSC) 27 Salezietės (FMA) 28 Širdietės (ACJ) 29 Šventosios Šeimos misionierės 30 Šventosios Šeimos seserys (SF) 31 Vargdienių seserys (MVS) 32 Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaitės 33 Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė 34 Benediktinės (OSB) 35 Bernardinės 35 Seserys eucharistietės (SJE) 35 Gailestingumo Motinos seserys 36 Švč. Jėzaus Vardo seserys 36 Kultūrietės 36 Marijos dukterys (CMN) 37 Skaistyklos vėlėms gelbstinčios seserys 37 Vincentietės (SMDC) 37


3

VYRŲ VIENUOLIJOS Benediktinai (OSB) Dominikonai (OP) Jėzuitai (SJ) Joanitai (CSJ) Marijonai (MIC) Pranciškonai (OFM) Pranciškonai konventualai (OFM Conv.) Pranciškonai kapucinai (OFM Cap.) Saleziečiai (SDB) Tiberiados broliai Bazilijonai (OSBM) Įsikūnijusio Žodžio kongregacija (IVE) Oratorionai (CO) Šv. Pranciškaus Ksavero brolija (CFX)

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48


4

Moterų vienuolijos

ANGELŲ SESERŲ KONGREGACIJA TIKSLAS: skleisti ir palaikyti katalikų tikėjimą įvairiose visuomenės grupėse.

 Kartu su arkangelu Gabrieliumi skelbti Gerąją Naujieną (pvz., darbas švietimo įstaigose: mokyklose, vaikų dienos centruose).  Kartu su arkangelu Rapolu eiti pas trokštančius pagalbos (pvz., darbas ligoninėje, misijose).  Kartu su arkangelu Mykolu ginti Dievo Garbę žmonių širdyse (pvz., ruošimas sakramentams, rekolekcijų, susikaupimo dienų, piligriminių kelionių organizavimas).  Kartu su angelu sargu padėti kunigams skelbti Kristų, globojant jiems pavestuosius ir vedant juos pas Dievą (pvz., vadovavimas įvairioms grupėms, religinė formacija). Įkurta 1889 m. Vilniuje. Rugių g. 22, 08419 Vilnius Tel. 8 608 10 110 El. p. angeluseserys@gmail.com


Moterų vienuolijos

DIEVO APVAIZDOS SESERŲ KONGREGACIJA (APVAIZDIETĖS) CHARIZMA: pasitikint Dievo Apvaizda, būti išganingos ir gelbstinčios Dievo meilės įrankiu. MISIJA: sielovadinė-evangelizacinė, edukacinė ir karitatyvinė.

Kongregacijos dvasingumas gimsta iš įkūrėjai, Marijai Rusteikaitei, Dievo įkvėptos dvasios, kuri pasižymėjo gailestingumu, nuolankumu, paprastumu, pasitikėjimu Dievo globa. Pagrindinis vienuolijos dvasingumo bruožas – tikėjimas ir pasitikėjimas Dievo Apvaizda, kuri „visą laiką globoja ir veda, atranda kelius ir būdus savo planams įvykdyti ir kviečia nares atsakingai bendradarbiauti Dievo kūrimo ir išganymo darbe“.

Apvaizdos takas 6 35143 Panevėžys Tel. 8 656 66 040 El. p. juratemar@yahoo.com

5


6

Moterų vienuolijos

MARIJOS DANGUN ĖMIMO SESERŲ KONGREGACIJA (ASUMPCIONISTĖS)

Dvasinio gyvenimo ašis yra bendruomenės liturginė malda, adoracija ir asmeninis įsiklausymas į Dievo žodį Biblijoje bei Jo veikimą pasaulyje. Vienuoliją įkūrė šv. Marija Eugenija Milleret 1839 m. Paryžiuje. Į Lietuvą asumpcionistės atvyko 1993 m. Ugdymo misiją, kurią nuo pat vienuolijos įsikūrimo joms patikėjo Bažnyčia, Vilniaus arkivyskupijoje seserys įgyvendina „Versmės“ katalikiškoje gimnazijoje, taip pat per neformalų jaunimo ir suaugusių religinį ugdymą, dvasinį palydėjimą. Kartu su seserimis namuose gyvena merginų bendruomenė „Samarietės“.

Želvos g. 14, 08100 Vilnius Tel. 8 650 20 120, 8 639 96 413 El. p. assumpt@takas.lt, s.benedicte.r@gmail.com

www.assumpta.lt


Moterų vienuolijos

KAUNO SESERŲ BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNAS „kad visuose dalykuose būtų pagarbintas Dievas“

(šv. Benedikto Regula 57, 9)

Vedamos Evangelijos ir sekdamos monastine tradicija, siekiančia pirmųjų amžių dykumų vienuolius, mes gyvename pagal šv. Benedikto Regulą. MUMS SVARBIAUSIA:

 Eucharistijos garbinimas (šv. Mišių šventimas ir adoracija);  Dievo šlovinimas Valandų liturgijoje;  įsiklausymas į Dievo Žodį (gilinimasis į Šventąjį Raštą ir malda su juo);  klusnus gyvenimas vienoje bendruomenėje;  Evangelijos skelbimas įvairiose tarnystėse (sielovadoje, profesiniame darbe, bendruomenėje)

...ir „nieko nevertinti labiau už Kristų“

(šv. Benedikto Regula 72, 11)

Benediktinių g. 10, 44261 Kaunas Tel. (8 37) 32 17 97 El. p. benedikauno@yahoo.com

kaunobenediktines.wordpress.com

7


8

Moterų vienuolijos

BETLIEJAUS MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IR ŠV. BRUNO VIENUOLIJA CHARIZMA: Švč. Trejybės adoracija vienumoje ir broliškame gyvenime. TIKSLAS: Dievo garbinimas.

Kontempliatyvi vienuolija. Įkurta Prancūzijoje 1950 m., Lietuvoje nuo 1994 m.

Aušrinės Marijos vienuolynas Paparčiai, 56438 Kaišiadorių r. Tel. (8 346) 42 616 (atsakiklis), 8 687 17 970


Moterų vienuolijos

PAMOKSLININKŲ ORDINO SESERYS (DOMINIKONĖS) Broliai dominikonai pasakoja žmonėms apie Dievą, o mes pasakojame Dievui apie žmones. Kontempliatyvi vienuolija. Įkurta Prancūzijoje 1206 m., Lietuvoje nuo 1938 m. Visas dominikonių vienuolių gyvenimas yra nukreiptas į tikslą, kad jos nuolatos atsimintų Dievą. Seserys, pasiųstos atiduoti garbę Dievui, meldžiasi Tėvui už visą Bažnyčią, prašydamos gailestingumo, taip pat už viso pasaulio reikalus, už jo išganymą. Mūsų dominikoniškas dvasingumas remiasi penkiais ramsčiais:  bendruomeninis gyvenimas;  dalyvavimas liturgijoje;  asmeninė malda;  vienuolės įžadų vykdymas;  Dievo tiesos studijavimas. Iškilmingas liturgijos šventimas yra mūsų gyvenimo širdis. Vienuolių uždavinys yra ieškoti, apmąstyti ir prašyti Kristų tyloje, kad žodis, kuris išeina iš Dievo lūpų, negrįžtų Jam bergždžias, bet kad paliestų ir pakeistų žmogaus širdį, traukiant ją į Dievą. Kalvos g. 17, 01215 Vilnius Tel. (8 5) 234 7276 El. p. mop.vil@gmail.com

9


10 Moterų vienuolijos

ŠV. ELZBIETOS SESERŲ KONGREGACIJA (ELZBIETIETĖS) Šv. Elzbietos seserų kongregaciją 1842 m. rugsėjo 27 d. Nisoje, aukštutinėje Silezijoje, įsteigė keturios jaunos moterys: Klara Wolff, Matilda Merkert, pal. Marija Luisa Merkert ir Pranciška Werner. Lietuvoje elzbietietės dirba nuo 1924 m. CHARIZMA IR MISIJA: vedamos gailestingos meilės, nuo pat pradžių seserys tarnavo ligoniams, vargšams ir vienišiems žmonėms. Jos ėjo ten, kur buvo didžiausias vargas. Taip pat ir šiandien jos pasišvenčia ligonių priežiūrai ligoninėse, senelių namuose ir neįgaliųjų įstaigose. Seserys aktyviai dalyvauja vaikų ir jaunimo bendrojo lavinimo bei religinio švietimo veikloje. Jos vadovauja labdaros virtuvėms, rūpinasi pamestais vaikais, vienišomis motinomis, benamiais, pabėgėliais, sergančiais vėžiu, AIDS, narkomanais, kaliniais.

Remdamosi šv. Elzbietos Tiuringietės, kuriai buvo būdinga ypatinga meilė vargšams, pavyzdžiu, jos dalijasi su kitais tuo, ką pačios gavo iš Dievo.

Pabrėžos g. 1, 46306 Kaunas Tel. (8 37) 42 05 39, 8 698 07 756 El. p. seserys@elzbietietes.lt

Gardino g. 26, 62146 Alytus Tel. (8 315) 29 068, 8 694 05 546

www.elzbietietes.lt


Moterų vienuolijos

EUCHARISTINIO JĖZAUS SESERŲ KONGREGACIJA (EUCHARISTIETĖS)

Mūsų bendruomeninis gyvenimas, dvasingumas, misija ir tarnystės šaknijasi Eucharistijos slėpinyje. Seserų gyvenimo ir veikimo būdui svarbus šv. Ignaco dvasingumas. Nuolankia meile siekiame skleisti ir ugdyti tikėjimą, kad mumyse ir kituose gyventų Kristus. „Nuolankumas nepažemina, neužgniaužia, nenuskriaudžia, nesužaloja, bet iškelia, išskleidžia visas jėgas, visus talentus, tobulai prirengia viskam, kas didžia, veda į meilės gyvenimą, į glaudų susijungimą su Dievu“ (iš Steigėjo raštų). SJE bičiuliai/bičiulės – įsipareigoję pasauliečiai – yra artimiausi mūsų bendradarbiai. Muziejaus g. 11, 44279 Kaunas Tel. (37) 20 32 19 El. p. eucharistietes@sje.lt

www.sje.lt

11


12 Moterų vienuolijos

GAILESTINGOJO JĖZAUS SESERŲ KONGREGACIJA CHARIZMA: šlovinti ir skelbti Dievo gailestingumą bei melsti jo kitiems, daryti gailestingumo darbus. Seserys įsteigė ir vykdo hospiso veiklą (www.hospisas.lt). TIKSLAS: gailestingumo darbai, kurių šiuo metu reikia Bažnyčiai.

Katalikiška moterų vienuolija įkurta pal. kun. Mykolo Sopočkos. Įkvėpimo įkurti kongregaciją suteikė šv. ses. Faustinos Kovalskos patirti apsireiškimai. 1935 m. ji suvokė, kad turėtų atsirasti nauja vienuolių kongregacija, skirta Dievo gailestingumui. 1944 m. lapkritį vykusių įžadų iškilmėms vadovavo ir juos priėmė pal. kun. Mykolas Sopočka. 1947 m. rugpjūčio 25 d. Myslibuže (Lenkija) pirmosios seserys pradėjo bendruomeninį gyvenimą. Lietuvoje Gailestingojo Jėzaus seserys yra nuo 2001 m. Vilniaus namuose gyvena ir dirba 7 seserys. Rasų gatvė 4A, 11350 Vilnius Tel. (8 5) 212 1090 El. p. zsjmwilno@wp.pl


Moterų vienuolijos

ŠV. JONO APAŠTALINĖS SESERYS (APAŠTALINĖS JOANITĖS) Apaštalo šv. Jono, mylimojo Jėzaus mokinio, pavyzdžiu seserys trokšta kontempliatyviu gyvenimu liudyti Dievo šviesą ir meilę, įkūnijamą seseriškoje bendrystėje bei skelbiamą visiems žmonėms. Kasdieninis seserų gyvenimas:  adoracija ir tylioji malda;  liturginė malda;  seseriška meilė;  Tiesos ieškojimas;  apaštalavimas. Senųjų Trakų vienuolyno ir rekolekcijų namų misija – būti dvasinės atgaivos židiniu, kur kiekvienas žmogus, ieškantis Dievo bei trokštantis atsigaivinti prie ramybės, maldos ir krikščioniškos bendrystės šaltinio, būtų laukiamas ir priimtas.

Pilies g. 1, 21146 Senieji Trakai Tel. (8 528) 36 327, el. p. ap.s.vilnius@joanitai.org Svečių sesuo: tel. 8 677 82 734, el. p. sen.trakai.registracija@gmail.com

www.senujutrakuvienuolynas.org

13


14 Moterų vienuolijos

PAŠTUVOS BASŲJŲ KARMELIČIŲ BENDRUOMENĖ CHARIZMA: šv. Jėzaus Teresės charizmos išgyvenimas maldoje ir kontempliacijoje, mažoje seseriškoje bendruomenėje, kurios pagrindas yra vienuma, malda bei griežtas neturtas. TIKSLAS: vienybės su Dievu bei glaudžios draugystės su Kristumi ir Mergele Marija gyvenimu, malda ir kontempliacija tarnauti Bažnyčiai.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, kelios moterys, trokšdamos pasišvęsti Dievui, kreipėsi į tuometinį Kauno arkivyskupą kardinolą Vincentą Sladkevičių ir į Basųjų karmelitų Ordino generalinį vyresnįjį, prašydamos atkurti Lietuvoje basųjų karmeličių vienuolyną. Seserų karmeličių charizma – malda už Bažnyčią ir pasaulį. Oficialus vienuolyno atidarymas įvyko 1994 m. spalio 1d. 1996 m. sausį susibūrė karmelitai pasauliečiai – žmonės, kurie seka teresiškąja tradicija, gyvendami pasaulyje. Mūsų durys atviros visiems, kurie nori pabūti susitelkime ir maldoje. Atvykę svečiai kartu su seserimis dalyvauja šventose Mišiose ir Valandų liturgijoje. Tolivardžių 7 54190 Paštuva, Batniavos sen., Kauno r. Tel. (8 37) 56 77 40 El. p. pastuvoskarmelis@gmail.com


Moterų vienuolijos

LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA (KAZIMIERIETĖS) Kristaus pavyzdžiu ir įkūrėjos Motinos Marijos Kaupaitės dvasia su atsidavimu ir meile seserys tarnauja savo aplinkos žmonėms, ugdydamos jų tikėjimą bei tautinį sąmoningumą. Apaštalavimo sritys: krikščioniškas švietimas, auklėjimas, pastoracinis, evangelizacinis ir socialinis darbas. Kongregacija įkurta 1907 m. JAV Motinos Marijos Kaupaitės pastangomis. Lietuvoje kazimierietės įsisteigė 1920 m. lapkričio 19 d. buvusiame kamaldulių vienuolyne. Tarnauja Kaune ir Vilniuje. T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas Tel. (8 37) 45 88 68 El. p. kazimierietes@gmail.com

www.pazaislis.org

15


16 Moterų vienuolijos

ŠV. KLAROS SESERYS (KLARISĖS) Šv. Klaros seserų vienuolyno bendruomenės būdingas bruožas – aukščiausias neturtas ir gyvenimas seseriškoje bendrystėje. 1998 m. šv. Klaros seserų bendruomenė įsikūrė Kretingoje ir tęsia kontempliatyvaus-klauzūrinio ordino tradicijas. Svarbiausia šiame gyvenime yra malda, kuri derinama su kasdieniu darbu ir įvairiomis tarnystėmis bendruomenėje. Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga Tel. (8 445) 79 323 El. p. info.osc@zebra.lt


Moterų vienuolijos

ŠV. KOTRYNOS ALEKSANDRIETĖS SESERŲ KONGREGACIJA (KOTRYNIETĖS) CHARIZMA: sužadėtinės meilės sandora su Jėzumi Kristumi, gyvenant „kaip Dievas nori“. MISIJA: tarnystės krikščioniško auklėjimo, sveikatos priežiūros srityse; socialinė-pastoracinė veikla; atvirumas vietos ir laikmečio iššūkiams – eiti ten ir būti tuo, ko labiausiai reikia Dievo tautai.

P. Dovydaičio g. 27, 50170 Kaunas Tel. 8 615 96 629 El. p. csc.lietuva@gmail.com facebook: Vienuolynas Santa Caterina

www.santacaterina.lt

17


18 Moterų vienuolijos

KRISTAUS KARALIAUS MERGINŲ DIAKONIŲ KONGREGACIJA CHARIZMA: Kristaus Karalystės plėtimas pirmųjų krikščionių pavyzdžiu. TIKSLAS: liudyti ir sekti Kristų savo asmeniniu gyvenimu, padėti kunigams parapijų sielovados ir kituose darbuose, visokeriopais būdais savo aplinkoje skleisti tikėjimą ir krikščionišką kultūrą.

Bendruomenės gimtadienis – 1957 m. šv. Velykos. Tamsiausiu Tėvynės istorijos laikotarpiu Šventoji Dvasia, radusi atsiliepiančias širdis, įžiebė naują mintį, artimą Vatikano II Susirinkimo dvasiai – įkurti kongregaciją, praplečiančią kunigų darbą parapijose, įsiliejant į žmonių kasdienybę, liudyti Kristų ne rūbu, o giliu vidiniu gyvenimu – pirmųjų krikščionių pavyzdžiu. Šią idėją palaikė ir patvirtino tuo metu iš tremties grįžęs ganytojas Dievo tarnas Teofilius Matulionis. Jo nepalaužta ištikimybė Bažnyčiai – pavyzdys bendruomenei, kai tie patys vilkai įsibrovė ir į mūsų būrį. Atlaikėme, nors ir su žaizdomis, bet išlikome. Šiandien, mažėjant kunigų skaičiui, mūsų rankos parapijose dar labiau reikalingos. Pagalba administruojant parapijos gyvenimą, ligonių dienos, bendra malda visų dekanato parapijų grupelėse, ligonių ir parapijiečių lankymas namuose, piligriminės kelionės – tai mūsų rūpestis dvasiniu žmonių gyvenimu.

Šventojo Tėvo Pranciškaus troškimu einame į paribius. Kerniaus g. 6 19172 Kernavė, Širvintų r. Tel. (8 382) 47 347 irma.valaityte@gmail. com


Moterų vienuolijos

KRISTAUS KARALIAUS SESERŲ KONGREGACIJA TIKSLAS: pagal savo pašaukimą visomis išgalėmis apaštalauti pasaulyje, kad Jėzaus meilė pasiektų kiekvieną žmogų, ir pagelbėti kunigams sielovados darbe. Todėl dažniausiai išlaikome savo profesiją ir stengiamės viską, kas pavesta, atlikti kaip galima geriau, nuolat prisimindamos, kad kiekvienas vienuolės žingsnis pašvęstas didesnei Dievo garbei. PAGRINDINĖ MŪSŲ MISIJA: šventumas. Dvasinės stiprybės šaltinis mums yra bendruomenė, nes šventumo esmė – būti viena Kristuje. Bendruomenė – mokykla, kurioje nuolat mokomės gyventi pagal meilės esmę: ji „visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“.

1957 m. dvi jaunos gydytojos suburia išsilavinusias merginas, kad jos dvasiškai augdamos skleistų Kristaus Karalystę ten, kur gyvena ir dirba, ypač tarp inteligentų. Tai buvo beveik du dešimtmečius puoselėta svajonė... Sovietmečiu vienuolija slėpėsi giliame pogrindyje – net seselių tėvai nežinojo, kad jų dukros – vienuolės. Tada mus buvo galima atpažinti tik iš gyvenimo laikysenos, dabar paprasčiau – dėvime uniformą. Mūsų simbolis – suapvalintas kryželis su šūkiu: „Teateinie Tavo Karalystė!“

Teateinie Tavo Karalystė! Tiesos ir gyvybės Karalystė! Šventumo ir malonės Karalystė! Teisingumo, taikos ir meilės Karalystė!

Verkių g. 70, 08341 Vilnius Tel. (8 5) 277 5954, 8 698 44 217 El. p. teateinie@gmail.com

19


20 Moterų vienuolijos

SKAISČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS ŠIRDIES DUKTERŲ KONGREGACIJA TIKSLAS: garbinti Dievą, gyvenant Skaisčiausiosios Mergelės Marijos Širdies dvasia, dirbant su vaikais ir jaunimu, ypač su našlaičiais bei apleistais. CHARIZMA: šv. Šeimos slapto gyvenimo Nazarete sekimas – tylus apaštalavimas įvairiuose visuomenės sluoksniuose per slaptą vienuolišką gyvenimą (seserys nedėvi abitų).

Remdamiesi šv. Pranciškaus Asyziečio regula, 1885 m. kongregaciją įsteigė pal. Honoratas Kozminskis OFM Cap. ir iš Vilniaus krašto kilusi Paulė Maleckaitė. Seserys, tarnaudamos Dievui, pažada skaistybę, neturtą, paklusnumą, pasišvenčia Bažnyčios vadovaujamai žmonijos gelbėjimo misijai. Pagrindinis Marijos širdies Dukterų uždavinys – pedagoginė veikla: vaikų namuose, našlaičių globos namuose, darželiuose ir mokyklose, jaunimo profesinio ugdymo kursuose; seserys organizuoja ir veda rekolekcijas. Tilto g. 10-3, 01101 Vilnius Tel. 8 607 03 069 El. p. csm.vilnius@gmail.com


Moterų vienuolijos

ŠVČ. NEKALTOSIOS MERGELĖS MARIJOS TARNAIČIŲ KONGREGACIJA CHARIZMA: paslėptas (be išorinio ženklo) gyvenimas sekant Jėzaus ir Marijos pavyzdžiu Nazarete ir džiugus tarnavimas kitiems, skaitant laiko ženklus. TIKSLAS: religinių žinių skleidimas tarp vaikų ir jaunimo, krikščioniškos sąžinės formavimas ir dalyvavimas Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse.

1878 m. įkūrė pal. Honoratas Kozminskis OFM Cap. Įkvėpimą davė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai Getšvalde (Prūsija); čia, pagal tradiciją, Dievo Motina palaimino savo tarnaites. Lietuvoje nuo 1923 m. Nuo 2000 m. kuriasi pavienių seserų apaštalinė bendruomenė „Fiat“; jai priklauso ne bendruomenėse gyvenančios seserys. Pasaulyje ir Lietuvoje seserys Evangeliją liudija savo asmeniniu ir bendruomeniniu gyvenimu, meldžiasi ir aukojasi, jungiasi į pastoracinį darbą parapijose, mokyklose bei vaikų darželiuose, gydymo įstaigose; priima žmones rekolekcijoms, susikaupimui, bendrai maldai, dvasiniam palydėjimui, bendrystei, savanorystei; įvairiomis formomis padeda sergantiems priklausomybės ligomis bei jų artimiesiems; moderuoja maldos bendruomenę „Širdimi apglėbti širdį“, kurios nariai meldžiasi už priklausomybėse skęstančius brolius ir seseris. Sodų g. 10, 35209 Panevėžys Tel. (8 45) 43 16 02, 8 686 26 421 El. p. zitapra@yahoo.com

21


22 Moterų vienuolijos

DIEVO MEILĖS MISIONIERIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (MOTINOS TERESĖS SESERYS) TIKSLAS: numalšinti Viešpaties Jėzaus troškulį ant kryžiaus. MISIJA: dirbti patiems vargingiausiems, pasiaukojant ir garbinant Viešpatį.

Mes tai darome:  malda ir darbu išgyvendamos Dievo meilę;  mylėdamos Viešpatį Gyvosios Duonos pavidale;  su meile tarnaudamos Jam, per pačius vargingiausius, suteikiant jiems įvairią pagalbą, dvasiškai juose atpažįstant Gyvojo Dievo paveikslą ir panašumą. Lietuvoje turime dvi prieglaudas, kuriose rūpinamės sergančiais ir mirštančiais benamiais, alkoholikais ir priklausomais asmenimis, norinčiais dalyvauti resocializacijos programoje. Dviejuose katechetikos centruose mokome vaikus pagal Montessori metodą, organizuojame vasaros stovyklas. Katechizuojame suaugusius, rengiame kassavaitinę adoraciją, Šv. Rašto skaitymą pagal Lectio Divina asocialiems žmonėms ir benamiams; Sriubos valgyklose kasdien maitiname apie 80 žmonių, suteikiame jiems galimybę nusiprausti duše, persirengti, gauti pirminę medicinos pagalbą. Lankome ligonines, kuriose gydoma tuberkuliozė ir vėžiniai susirgimai. Lankome ir globojame nepasiturinčias šeimas; romų bendruomenę Vilniuje, rūpinamės bendruomenės vaikų katechizacija. Lankome žmones, gyvenančius Kalotės sąvartyne.

Šv. Stepono g. 35 03210 Vilnius Tel. (8 5) 215 1840 Teresiečių g. 3 97148 Kretinga Tel. (8 445) 78 529


Moterų vienuolijos

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEPALIAUJAMOS PAGALBOS ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ KONGREGACIJA TIKSLAS: visuomenės darbai ligoninėse, senelių prieglaudose, vaikų katechizacija, įvairūs darbai prie bažnyčios ir kita. VIZIJA: kad šie atsikūrę namai būtų tarsi Nojaus laivas tiems, kuriems reikia dvasinės atgaivos, sielos ramybės, atsinaujinimo.

1936 m. įsteigė Lietuvos pranciškonų provincijolas t. Augustinas Dirvelė. 1940 m. seserys buvo išblaškytos. Nežiūrint visų sunkumų ir persekiojimų, dirbo įvairius apaštalavimo darbus. Susitaupiusios pinigų, pasistatė nedidelį namuką. 1958 m. atnaujintas noviciatas, pritaikytas priespaudos laikams. Atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje prasidėjo naujas apaštalavimo etapas: lankome kitų miestų moksleivius, ruošiame stovyklas socialiai remtinų šeimų vaikams, vedame rekolekcijas jaunimui ir suaugusiems, bendraujame su žmonėmis. Seserys dirba mokyklose, pastoracijoje, prie bažnyčios. Jaunimas noriai atvažiuoja pabendrauti, pabūti. Pušyno g. 2, 97108 Kretinga Tel. (8 445) 77 148, 8 676 41 613 El. p. nepaliaujamapagalba@gmail.com

23


24 Moterų vienuolijos

NUKRYŽIUOTOJO KRISTAUS SESERŲ KONGREGACIJA Mąstydamos ir gyvendamos Dievo Žodžiu, garbindamos Eucharistinį Jėzų, priimdamos Jo gailestingumą, leidžiame įsikūnyti Nukryžiuotojo Kristaus Meilei ir savuoju gyvenimu, auka bei tarnyste liudijame Kristaus Evangeliją šiandien. Seserys gyvena džiugų bendruomeninį gyvenimą ir rūpinasi katalikišku vaikų darželiu „Mažutėliams“, koordinuoja „Mažąją akademiją“ (sistemingas akademinio lygio krikščionybės studijas), organizuoja ir veda rekolekcijas, palydi „Maldos už kunigus“ judėjimą.

Maloniai kviečiame dvasiniam pokalbiui ir/ar maldai. Kalvarijų g. 331A, 08420 Vilnius Tel. 8 682 45 665 El. p. emausas@gmail.com


Moterų vienuolijos

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NULIŪDUSIŲJŲ PAGUODOS SESERŲ VIENUOLINĖ BENDRUOMENĖ Bendruomenės seserys įsipareigoja tarnauti Dievui ir žmonėms. Šioje tarnystėje vadovaujasi Kristaus mokslu, sekdamos Švenčiausios Mergelės Marijos pavyzdžiu ir gyvena bendruomeninį seserišką gyvenimą. Pagrindinis bendruomenės tikslas – Dievui pašvęstu gyvenimu liudyti Kristų savo laikų žmonėms. Specialus tikslas – mažinti moralinį ir fizinį vargą, su motiniška meile rūpintis vaikais, jaunimu, seneliais, įvairių nelaimių ištiktais, nusivylusiais, praradusiais tikėjimą Dievu ir žmonėmis. Dabartiniu metu seserys dirba bažnyčiose ir parapijose: puošia bažnyčias, katechizuoja vaikus ir suaugusius (rengia pirmosios Šventosios Komunijos, Atgailos, Sutvirtinimo, suaugusiųjų Krikšto bei Santuokos sakramentams), lanko, globoja ligonius.

Maloniai kviečiame susipažinti, dvasiniam pokalbiui, maldai. Anykščių g. 22A 50170 Kaunas Tel. (8 37) 22 28 72, 8 613 78 889

25


26 Moterų vienuolijos

DIEVIŠKOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES PRANCIŠKONIŲ KONGREGACIJA (PRANCIŠKONĖS) Dievas yra meilė! Šv. Pranciškaus pavyzdžiu seserys atsiduoda įsikūnijusio ir kentėjusio dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Dieviškosios Širdies meilei, ja gyvena ir ją skleidžia kitiems. Maldos gyvenimą seserys jungia su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo ir socialinėje srityse: dirba evangelizacinį katechetinį darbą, dirba su vaikais ir jaunimu, ypač apleistais, padeda Bažnyčiai malda, auka bei konkrečiais artimo meilės darbais. Seserys vadovauja Žaliakalnio vaikų dienos centrui Kaune, dirba keliose Kauno miesto parapijose, mokyklose, Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje, Bukonių parapijoje ir mokykloje bei įsijungia į kitas iniciatyvas ir misijas atsiliepdamos į Bažnyčios poreikius. Kviečiame: bendradarbiauti mūsų misijoje parama arba savanoryste;  pokalbiams.  Žemaičių g. 85, 44186 Kaunas Tel. 8 641 16 419 El. p. fdcjalma@takas.lt, pranciskones@gmail.com

pranciskones.webs.com


Moterų vienuolijos

ŠVENČIAUSIOS ŠIRDIES PRANCIŠKONĖS MISIONIERĖS Mūsų buvimo ir veikimo šerdis yra atperkančioji meilė, kurios semiamės iš Nukryžiuotojo Jėzaus Širdies. Ji mums duoda jėgų atsižadėti savęs kitų labui ir kaip piligrimėms „eiti per pasaulį“ skelbiant taiką, ramybę ir išganymą, stiprina kentėjimuose, suteikia ištikimybės sunkumuose, pasitikėjimo Dievo Tėvo Apvaizda. Priklausome Pranciškonų šeimai, todėl, sekdamos šv. Pranciškaus pavyzdžiu, įsipareigojame gyventi ir liudyti atgailą, kaip nuolatinį požiūrio į save bei žemiškuosius turtus perkeitimą. Nuolat Dievo valios ieškodamos, mes kreipiame savo širdis ir veiksmus į Jį, o tarnystę broliams ir seserims savo gyvenime deriname su dieviškąja kontempliacija ir apaštaliniu tarnavimu. Mūsų gyvenime ir apaštalinėje tarnystėje ypatingą vietą užima bendruomeninis gyvenimas. Atperkančioji meilė mus įpareigoja priimti ir palaikyti viena kitą, atveria kelią geranoriškumui ir atleidimui, suvienija skirtingas kultūras bei socialines situacijas. Esame pakviestos laikytis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos gyvenant paklusnume, neturte ir skaistybėje. Pasišventusios Dievui ir brolių išgelbėjimui, tampame Jo meilės pasauliui liudininkėmis, kaip Kristus, atidavęs save Tėvui ant Kryžiaus dėl žmonijos išganymo. Vilniaus g. 3 97129 Kretinga Tel./faks. (8 445) 55 108 El. p. fmsc.lt@gmail.com

27


28 Moterų vienuolijos

MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS DUKTERYS (SALEZIETĖS) Seseris salezietes 1872 m. įkūrė šv. Jonas Boskas ir šv. Marijos Domininka Mazzarello. 94 pasaulio šalyse sesės savo gyvenimu, malda ir darbais skelbia Gerąją Naujieną tarp vaikų ir jaunimo. Seseriškas gyvenimas yra esminė salezietiškos charizmos dalis. Esame pašauktos su džiaugsmu drauge tarnauti Viešpačiui ir Dievo Karalystei, skelbti Kristų vaikams ir jaunimui šv. Jono Bosko ir šv. Marijos Mazzarello dvasia. Lietuvoje seserys salezietės darbuojasi nuo 1936 m. Pagal šv. Jono Bosko prevencinę sistemą ugdo ir evangelizuoja vaikus ir jaunimą mokyklose, parapijose, vaikų dienos centre. Organizuoja ir veda rekolekcijas, katechezes, edukacinius susitikimus.  

„Jaunimas turi būti ne tik mylimas, jis turi jausti, kad yra mylimas.“ Šv. Jonas Boskas Marių g. 20B, 52247 Kaunas Tel. (8 37) 37 35 33 El. p. fma.kaunas@takas.lt   Birutės g. 9, 56124 Kaišiadorys Tel. 8 646 45 009 El. p. fmakaisiadorys@gmail.com


Moterų vienuolijos

SESERŲ ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES TARNAIČIŲ KONGREGACIJA (ŠIRDIETĖS) Mūsų vienuoliją 1874 m. įkūrė pal. Honoratas Kozminskis OFM Cap. 1920 m. seserys atvyko darbuotis į Lietuvą. Stengiamės liudyti Jėzaus Širdies meilę ir gailestingumą asmeninio ir bendruomeninio gyvenimo pavyzdžiu bei tarnaujančiu apaštalavimu. Dėstome tikybą mokyklose ir ruošiame sakramentams vaikus bei suaugusius, dirbame su šeimomis, „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomene, vedame rekolekcijas, palydime maldos grupes ir atskirus asmenis dvasinėje kelionėje. Turime daug garbingo amžiaus seserų, kurių pagrindinė veikla – malda ir auka už Bažnyčios ir pasaulio reikalus.

Amerikos lietuvių g. 11 46251 Kaunas Tel. 8 687 81 995, 8 693 56 050, 8 605 36 429 El. p. sesastai@gmail.com

29


30 Moterų vienuolijos

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS SESERŲ MISIONIERIŲ KONGREGACIJA KONGREGACIJOS ŠŪKIS: „tegul visi bus viena,

kad pasaulis įtikėtų“ (Jn 17, 21).

CHARIZMA: remti krikščionių vienybės veiklą,

stiprinti katalikų tikėjimą.

Kongregaciją įkūrė pal. Boleslava Marija Lament 1905 m. Mogiliave, Baltarusijoje. Nuo 1927 m. seserys pradėjo darbą Lietuvoje, Vilniuje. Savo dvasinį gyvenimą formuojame Šventosios Šeimos pavyzdžiu, žvelgdamos į vienybės idealą – Švenčiausiąją Trejybę. Įkvėpimo apaštališkai veiklai semiamės iš susivienijimo su Eucharistiniu Jėzumi bei pamaldumo Jo Švenčiausiajai Širdžiai. Lietuvoje seserys dėsto tikybą mokyklose, dirba parapijose, ruošia vaikus, jaunimą ir suaugusius sakramentams, patarnauja zakristijoje, organizuoja rekolekcijas, susitikimus ir stovyklas, lanko ligonius (pagal poreikį ruošia juos sakramentams). Padeda dvasiškai ir materialiai stokojantiems žmonėms. Prie mūsų kongregacijos veikia pasauliečių šaka „Misijinė Šeima“. Bažnyčios g. 6, 17017 Eišiškės Tel. (8 380) 56 425, 8 608 32 788 El. p. s.annamsf@gmail.com


Moterų vienuolijos

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS SESERŲ KONGREGACIJA Nuo įkūrimo dienos (1931 m.) seserys gyvena paprastumo ir šeimyniškumo dvasia. Pagrindinis mūsų rūpestis – krikščioniškas šeimų, vaikų ir jaunimo ugdymas. Šiuo metu mūsų veiklų centras – Marijampolė. Čia vyksta dauguma seserų organizuojamų susitikimų, savaitgalių, rekolekcijų, konferencijų ir kitokių renginių. Seserų bendruomenės dar yra įsikūrusios ir darbuojasi Vilkaviškyje, Vilniuje, Kaune ir Romoje. Kuriasi vienuolijos pasauliečių atšaka – Šventosios Šeimos bendruomenė.

Alyvų g. 1A, 68297 Marijampolė Tel. 8 622 83 988 El. p. vyresnioji.sf@gmail.com

www.seimosnamuose.lt

31


32 Moterų vienuolijos

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA VADOVAUJAMĖS SAVO STEIGĖJO CHARIZMA:

Dievą rinktis mūsų gyvenimo viduriu, ašimi; blogį nugalėti gerumu; žvelgti į gyvenimą ir įvykius amžinybės šviesoje; nesavanaudiškai ir drąsiai tarnauti ten, kur Bažnyčiai labiausiai reikia; stengtis įsigyti tikrą Dievo vaikų laisvę. Vienuoliją 1918 m. Marijampolėje įkūrė palaimintasis Jurgis Matulaitis. Siekiame šventumo – Dievo ir artimo meilės pilnatvės – ir skleidžiame Kristaus Gerąją Naujieną, tarnaudamos dvasios ir kūno vargdieniams. Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija yra mūsų globėja ir pavyzdys. Mūsų šūkis: Dievui ir Bažnyčiai per Mariją. SESERŲ TARNYSTĖS: vaikų globos ir senelių slaugos namai, programos įvaikinusioms ar besiruošiančioms įvaikinimui šeimoms, programos vargdieniams, studenčių bendruomenės, svetingumas.

Žeimenos g. 6, 50115 Kaunas Tel. 8 652 12 629 El. p. ses.vikt@gmail.com vargdieniu@lcn.lt

www.vargdieniu.lt


Moterų vienuolijos

VIEŠPATIES IR MERGELĖS MARIJOS IŠ MATAROS TARNAIČIŲ KONGREGACIJA Įkurta 1988 m. kovo 19 d., Argentinoje kun. Carloso Miguelio Buela. Be trijų vienuolinių įžadų, neturto, klusnumo ir skaistumo, mes duodame ketvirtą – vergijos Mergelei Marijai įžadą (pagal šv. Liudviko Grinjono Monforiečio „Traktatą apie tikrą pamaldumą Švč. Mergelei Marijai“), kad Marijos vedamos ir jai priklausydamos, galėtume greičiau ir lengviau pasiekti vienybę su jos Sūnumi, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Mūsų vienuoliškos šeimos vienuolės Marijos garbei gauna naują vardą. CHARIZMA: kultūros

evangelizacija – skelbti Evangeliją visiems žmonėms, kad jos galia prasiskverbtų, permainytų ir pripildytų žmonių mąstymą, sprendimus, vertybes, gaires, įkvėpimo šaltinius, žmonijos gyvenimo būdus bei elgesio normas, kad žmonės galėtų gyventi pagal Evangelijos mokymą, kad kiekvienas žmogus būtų kaip naujas Kristaus įsikūnijimas. Užsiimame krikščionišku vaikų ir jaunimo auklėjimu pagal šv. Jono Bosko metodą; darome gailestingumo darbus stokojantiems globos namuose „Gailestingumo miestelis“; dėstome ir mokome Šventojo Rašto, teologijos, šventųjų Tėvų, liturgijos, katekizmo, ekumenizmo; tarnaujame parapijose ir bendradarbiaujame su Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos misionieriais. Medžiotojų g. 62, 37176 Panevėžys Tel. (8 45) 45 40 52 El. p. c.puertadelaaurora@servidoras.org

33


34 Moterų vienuolijos

AUŠROS VARTŲ MARIJOS IR ŠV. TERESĖLĖS BENDRUOMENĖ (siekianti būti vienuolija) CHARIZMA: „Bažnyčios širdyje aš būsiu meilė“

(šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė).

Kontempliatyvi seserų bendruomenė, dalį savo laiko skirianti evangelizacijai. Karmelio regula formuoja mūsų gyvenimą, kurį grindžiame tylos malda. Kiekvieną dieną išgyvename tarpusavio meilėje ir džiaugsme. Padedame žmonėms rasti maldos kelią arba jį pagilinti, skaitome ir organizuojame rekolekcijas asmenims ar grupėms (vienuolyne ir kitur), norinčius galime lydėti dvasiniame kelyje. Klevų g. 8, 20240 Krikštėnai, Ukmergės r. Tel. (8 340) 43 130, 8 685 46 560 El. p. ausrosterese@gmail.com

www.ausrosterese.lt


Moterų vienuolijos

ŠV. BENEDIKTO SESERŲ VIENUOLIJA (BENEDIKTINĖS) CHARIZMA: Ora et labora (Melskis ir dirbk) TIKSLAS: kontempliacija ir apaštalavimas. Kontempliatyvi vienuolija. Įkurta Italijoje VI a., Lietuvoje nuo 1622 m.

Šv. Kotrynos abatija Gulbių g. 4, 08111 Vilnius Tel. (8 5) 275 0623

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO TREČIOJO REGULIARIOJO ORDINO SESERŲ VIENUOLYNAS (BERNARDINĖS) CHARIZMA: slapta auka ir atgaila. Kontempliavimas Kristaus ėdžiose, ant Kryžiaus ir Eucharistijoje. TIKSLAS: sekti šv. Pranciškų malda ir gailestingumu. Kontempliatyvi vienuolija. Įkurta Italijoje 1395 m., Lietuvoje nuo 1494 m.

Parko g. 7, 13245 Rudamina, Vilniaus r., tel. (8 5) 232 0832 El. p. siostrybernardynki@gmail.com, jurgitaruda@gmail.com

JĖZAUS EUCHARISTIJOJE TARNAIČIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (SESERYS EUCHARISTIETĖS) 1923 m. Drujoje (Vakarų Baltarusija) pal. Jurgis Matulaitis, įkvėptas adoracijos metu, įkūrė Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregaciją, skirtą vietinių mergaičių švietimui ir religiniam auklėjimui. APAŠTALAVIMO SRITYS: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechizacija; rekolekcijų bei susikaupimo dienų rengimas; ligonių ir vargšų globa parapijose; tarnavimas parapijose vargonininkėmis, zakristijonėmis, sekretorėmis ir kt.

Birutės g. 19, 08115 Vilnius, tel. (8 5) 275 0425 El. p. sjevilnius@gmail.com

www.matulaitis.weebly.com

35


36 Moterų vienuolijos GAILESTINGUMO MOTINOS SESERŲ KONGREGACIJA CHARIZMA: šlovinti ir garbinti Dievo gailestingumą. TIKSLAS: senelių globa, darbas parapijose – katechetės, vargonininkės, šeimininkės.

Įkurta Lietuvoje 1937 m. Zanavykų g. 1-10, 03113 Vilnius, tel. 8 612 99 074

ŠVČ. JĖZAUS VARDO SESERŲ KONGREGACIJA Švč. Jėzaus vardo seserų slaptąją vienuoliją (be abitų) 1887 m. įkūrė Dievo tarnaitė Pranciška Marija Vitkovska (iš Baltarusijos). Lietuvoje nuo 1891 m. (atsikūrė 1992 m.) Seserys gyvena tarp žmonių, sekdamos šventos Marijos ir Jėzaus gyvenimo Nazarete pavyzdžiu bei trokšta padėti šiuolaikiniam žmogui, pasimetusiam tarp informacinio triukšmo bei tuštybės bruzdesio, atrasti Kristų, vienintelį Valdovą bei sielų Gelbėtoją. Jos veikia savo gyvenimo pavyzdžiu, malda bei atgaila; tarnauja ligoniams bei pagyvenusiems žmonėms, dirba mokytojomis bei katechetėmis mokyklose. Pietų g. 41, 25117 Lentvaris, Trakų r., tel./faks. (8 5) 282 9720 El. p. florka.lucy@wp.pl

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES MAŽŲJŲ TARNAIČIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (KULTŪRIETĖS) CHARIZMA: skelbti didįjį Dievo Meilės slėpinį, išsiliejantį Gailestingąja Švč. Jėzaus Širdies meile ir visus traukiantį prie savęs, ypač savo užslėpto gyvenimo pavyzdžiu. TIKSLAS: vaikų ir jaunimo religinis auklėjimas, karitatyvinė veikla, krikščioniškosios dvasios skleidimas, ypač tarp netikinčiųjų ir atstumtųjų.

Anykščių g. 1, 44140 Kaunas Tel. (8 37) 79 89 76, 8 612 17 433, El. p. birutmat@gmail.com


Moterų vienuolijos

NEKALTOSIOS MARIJOS DUKTERŲ KONGREGACIJA (VILNIAUS NAMAI) CHARIZMA: skelbti Dievo ir Marijos garbę tarp miesto gyventojų sekant šv. Šeimos slaptu gyvenimu ir šv. Liudviko Grinjono Monforiečio dvasia. TIKSLAS: jaunimo katechizacija mokyklose ir parapijose, pamaldumo į Švč. Mergelę Mariją skleidimas.

Įkurta Lenkijoje 1891 m., Lietuvoje nuo 1893 m. Architektų g. 138-21, 04201 Vilnius, tel. (8 5) 270 6889 El. p. paxdomini2000@gmail.com

SKAISTYKLOS VĖLĖMS GELBSTINČIŲ SESERŲ KONGREGACIJA CHARIZMA: skaistyklos vėlių gelbėjimas malda, vienuolinio gyvenimo aukojimu, apaštaliniu darbu. TIKSLAS: pagyvenusių žmonių globa, vaikų, ypač iš vargingų šeimų, globa ir katechizacija.

Įkurta Lenkijoje 1889 m., Lietuvoje nuo 1915 m. Vytenio g. 2/40-36, 39, 03113 Vilnius, tel. (8 5) 233 4290

ŠV. VINCENTO PAULIEČIO GAILESTINGŲJŲ SESERŲ KONGREGACIJA (VINCENTIETĖS) PAŠAUKIMAS: intensyviai gyventi evangelinio gailestingumo dvasia. Meilė Dievui ir artimui pagal šv. Vincento Pauliečio dvasingumo nuostatas: paprastumą, nuolankumą ir gailestingumą.

Bendruomenė pasišvenčia gailestingumo darbams: globoja sergančius brolius, senyvus žmones bei darbuojasi paauglių, jaunimo ir šeimų labui. Vienuolės tarnauja auklėjimo, socialinėje ir sielovados srityse. Įkurta Italijoje 1733 m., Lietuvoje nuo 2005 m. Bažnyčios g. 9, 64235 Miroslavas, Alytaus r., tel. (8 315) 66 390

37


38 Vyrų vienuolijos

PALENDRIŲ ŠV. BENEDIKTO VIENUOLYNAS Ora et labora (Melskis ir dirbk) Kontempliatyvus visiškai uždaras (klauzūrinis) vienuolynas. 1998 m. įkūrė Solemo Šv. Petro benediktinų abatija (Prancūzija). Vienuoliškas gyvenimas remiasi šv. Benedikto Regula, parašyta VI a. Čia gyvenantys vienuoliai yra atsiskyrę nuo pasaulio šurmulio, visą savo laiką paskyrę maldai ir darbui. Benediktinai duoda ir ketvirtą – pastovumo – įžadą, kuriuo susiriša su savo bendruomene visam gyvenimui, pažada, per nuolatinio atsivertimo pastangą, eiti Dievo link. Trys pagrindiniai benediktino užsiėmimai:  malda: bendruomeninė, kurią visa bendruomenė atlieka drauge, bažnyčioje, giedodama, septynis kartus per dieną bei asmeninė malda, kurią kiekvienas vienuolis aukoja tyloje, siekdamas, kad ji virstų nuolatine malda;  Dievo žodžio skaitymas (Lectio divina): meditatyvus Biblijos skaitymas patristinės ir teologinės tradicijos šviesoje;  darbas: rankų, žemės ūkio darbai, įvairūs amatai, sodininkystė, bitininkystė ir intelektualinis darbas: vertimai, knygų leidimas, straipsnių rašymas. Šv. Benediktas visus atvykstančius į vienuolyną liepia priimti kaip patį Kristų. Visi norintys gali eiti į vienuolyno bažnyčią ir melstis kartu su vienuoliais. Palendriai, 86105 Kelmės r. Tel. (8 427) 47 498 El. p. sbv@palendriai.lt

www.palendriai.lt


Vyrų vienuolijos

BROLIŲ PAMOKSLININKŲ ORDINAS (DOMINIKONAI) Įkurti 1216 m. gruodžio 22 d., dominikonai kitamet švęs ordino įkūrimo 800 metų jubiliejų. SVARBIAUSI GYVENIMO ELEMENTAI: bendras gyvenimas, liturgijos šventimas, asmeninė malda, įžadų laikymasis, nuolatinis tiesos pažinimas ir apaštalinis patarnavimas. Apaštalinis patarnavimas yra ne tik Evangelijos skelbimas, bet ir tikėjimu paremtas bendruomeninis gyvenimas, kurio kulminacija ir pagrindinis šaltinis yra liturgija.

Pagal šv. Dominyką Dievo žodis turi būti skelbiamas visu savimi. Dominikonų dvasingumo esmė – mokyti kitus to, į ką pats esi įsišaknijęs, kad mūsų žodžiai iš tikrųjų plauktų iš asmeninio ir bendruomeninio ryšio su Dievu. Visa bendruomenė turi būti pilna Dievo Dvasios. Skelbiančiojo Dievo žodį pagrindinis tikslas turi būti atvesti kitus prie Dievo. Pagarba žmogui, užuojauta jo dvasiniam skurdui ir rūpinimasis jo išganymu – tai būdingiausios apaštalo savybės. Ypatingą vietą dominikonų dvasingume užima mokslas ir studijos tiesos dvasioje. Tiesos paieška yra pagrindinis vienuolio uždavinys. Ordino tradicijoje visada primenama, kad nėra tikro Dievo tiesų studijavimo be maldos, nes iš tikrųjų mes mokomės Dievo tiesų ne iš knygų ir ne iš kitų žmonių, o iš Dievo. Dar vienas skiriamasis dominikonų ordino bruožas – Mergelės Marijos garbinimas, pasireiškiantis Rožinio malda ir skleidimu. Vasario 16-osios g. 10, 01107 Vilnius Tel. (8 5) 212 4611 El. p. vilniausdominikonai@gmail.com

www.dominikonai.lt

39


40 Vyrų vienuolijos

JĖZAUS DRAUGIJA (JĖZUITAI) Ad Maiorem Dei Gloriam (Didesnei Dievo garbei) Įkurta 1540 m. šv. Ignaco Lojolos ir jo bendražygių padėti žmonėms jų dvasiniame gyvenime bei krikščioniškame ugdyme, skleisti ir ginti tikėjimą Dievo žodžio tarnyste, dvasinėmis pratybomis ir meilės darbais, ypač vaikų ir paprastų žmonių tikėjimo mokymu, sakramentų teikimu. Lietuvoje jėzuitai vadovauja dviems gimnazijoms, tarnauja keliose bažnyčiose ir parapijose, užsiima akademine sielovada, jaunimo ugdymu, dvasiniu vadovavimu bei veda rekolekcijas. Didžioji g. 34, 01128 Vilnius Tel. (8 5) 212 1715 El. p. sj@jesuit.lt

www.jezuitai.lt

Jėzuitų gimnazijų ir bažnyčių svetainės internete: www.vjg.lt www.kjg.lt www.kazimiero.lt www.jonai.lt www.kjb.lt


Vyrų vienuolijos

ŠV. JONO BROLIŲ BENDRUOMENĖ (JOANITAI) „Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame“ (1 Jn 1, 2) Šv. Jono broliai jaučia pašaukimą eiti paskui Kristų, kaip jų globėjas apaštalas šv. Jonas. Jie trokšta mylėti Jėzų, pažinti Jo širdies paslaptis maldoje ir priima Mariją pas save. Ieškodami tiesos širdimi ir protu, siekia būti „pašventinti tiesoje“ (Jn 17, 17–19). Jie vykdo meilės įsakymą nedidelėse bendruomenėse, priimdami vienas kitą iš Kristaus. Pagaliau „pasiųsti į pasaulį“ (Jn 17, 18), trokšta gyvai skelbti šių dienų pasauliui Kristaus slėpinį. Broliai neturi specifinės tarnystės, nors dažniausiai priorijose yra „Šv. Jono mokyklos“ – dvasiniai centrai proto ir širdies formacijai, kur ypatingas dėmesys skiriamas jaunimui bei šeimoms. TARNYSTĖ VILNIUJE:

malda, dvasinis gyvenimas ir formacija: nuolatinės adoracijos  koplytėlė, paskaitos, rekolekcijos, dvasinis palydėjimas; renginiai šeimoms: vasaros šeimų festivaliai, šeimų dienos, šeimų  bendruomenės; ruošimas sakramentams: Krikštas, pirmoji Komunija, Sutvirtinimas,  paruošimo Santuokai kursai; vaikams ir jaunimui: Europos  skautai, jaunimo vakarai, studentų namai, mokyklų ir globos namų lankymas. Antakalnio g. 27 10312 Vilnius Tel. (8 5) 268 5572 El. p. vilnius@joanitai.org

www.joanitai.org

41


42 Vyrų vienuolijos

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO KONGREGACIJA (MARIJONAI) MARIJONŲ MOTO: Kristui ir Bažnyčiai.

1673 m. spalio 24 d. Poznanėje (Lenkija) palaimintasis Stanislovas Papčinskis MIC (1631–1701) įkūrė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolių broliją. 1699 m. brolija aprobuota kaip ordinas. 1751 m. pirmasis vienuolis čekas Wojciechas Strachas atvyko į Marijampolę. 1758 m. Marijampolėje suteikta vienuolynui jurisdika. Palaimintasis Jurgis Matulaitis MIC (1871–1927) 1909 m. atnaujino ordiną, jis tapo kongregacija. Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė Tel. (8 343) 51 427 El. p. bas@delfi.lt

www.marijampolesbazilika.lt


Vyrų vienuolijos

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINAS (PRANCIŠKONAI) Tai šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurta Katalikų Bažnyčiai priklausanti brolija, kurios nariai, davę pašvęstojo gyvenimo įžadus, siekia gyventi sekdami Jėzumi Kristumi, vadovaudamiesi šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu. Nuo pat ordino įkūrimo pranciškonai, būdami jautrūs nuolatiniams pasaulio pokyčiams, skelbia Evangeliją visai kūrinijai, savo laikmečio žmonėms padėdami ieškoti Dievo, kad visi kelyje sutiktieji, pažinę taiką, gerumą ir amžinąjį gyvenimą, kuriuos mūsų Kūrėjas dovanoja Kristuje Jėzuje, drauge viltingai jungtųsi į harmoningo pasaulio kūrimą. Tai yra pranciškonų misija ir pašaukimas. BROLIAI DARBUOJASI: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiaulių Kryžių kalne, Kretingoje, Pakutuvėnuose, Kenebankporte, Toronte. APAŠTALAVIMO SRITYS: Onkologijos centras, socialinių paslaugų centras, gimnazija, darbas su priklausomybes turinčiais žmonėmis. Palydime pranciškoniškajai šeimai priklausančius Pasauliečių pranciškonų ordiną, Pranciškoniškąjį jaunimą.

Maironio g. 10, 01124 Vilnius Tel. 8 687 80 989 El. p. pranciskonams@gmail.com

www.ofm.lt

43


44 Vyrų vienuolijos

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KONVENTUALŲ (PRANCIŠKONŲ) ORDINAS Broliai įvairiomis priemonėmis skelbia Gerąją Naujieną (per internetą, kurdami filmus, kasdienius Evangelijos komentarus). Tarnauja parapijoje, globoja įvairias bendruomenes („Marijos legionas“, Dievo Motinos (šeimos) bendruomenė bei „Tikėjimas ir Šviesa“), lanko mokyklas, globos namus, neįgaliųjų vaikų mokyklą ir vaikų namus. Pirčiupių g. 3, 02103 Vilnius Tel. (8 5) 261 4242 El. p. ofmconv@vilnius.omnitel.net

www.pranciskonai.lt

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu: leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas; džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau: kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas; kitus suprasti, o ne pats būti suprastas; kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda – gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen. (Šv. Pranciškus Asyžietis)


Vyrų vienuolijos

ŠV. PRANCIŠKAUS MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINAS Kapucinų vienuolija atsirado siekiant pranciškonų dvasinio atsinaujinimo. Pranciškonas observantas tėvas Matas iš Bascio gavo popiežiaus Klemenso VII leidimą gyventi gilesnį atgailos gyvenimą ir praktikuoti didesnį neturtą. 1528 m. tas pats popiežius vienuoliją patvirtina bule „Religionis zelus“. Lietuvoje broliai įsikūrė po Pirmojo pasaulinio karo. VEIKLOS SRITYS: evangelizacinė mokykla, religinė spauda, rekolekcijos suaugusiems ir jaunuoliams, pagalbos centrai išgyvenantiems dvasinį ar materialinį skurdą.

R. Kalantos g. 38 52492 Kaunas Tel. (8 37) 45 30 28 El. p. broliai@kapucinai.lt

45


46 Vyrų vienuolijos

KUNIGO BOSKO SALEZIEČIAI – ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO DRAUGIJA Vyrų vienuolių kongregacija, pasišventusi apaštalavimo darbams, misijoms bei daugybei iš krikščioniškos meilės kylančių darbų. Mūsų svarbiausia užduotis – darbas su jaunimu ir vaikais, ypač neturtingais ir apleistais. Mūsų jaunimo auklėjimo modelis išsiskiria šv. Jono Bosko prevencine sistema, paremta tikėjimu, protu ir meilingumu. Salezietiškas auklėjimo stilius pasižymi šeimos dvasia, optimizmu, džiaugsmu, pasitikėjimu kitais, atsidavimu Apvaizdai ir Dievo valiai. Lietuvoje saleziečiai nuo 1927 m. Apaštališką veiklą vykdome Šv. Jono Bosko parapijoje Vilniuje: rengiame katechezę, teikiame sakramentus, kviečiame vaikus ir jaunimą leisti laiką kun. Bosko Oratorijoje. Norime, kad Oratorija vaikams ir jaunimui taptų laukiančiais namais, evangelizuojančia bažnyčia, gyvenimui ruošiančia mokykla ir kiemu, kuriame galima susitikti su draugais ir tiesiog dalintis giedru džiaugsmu. Vedame dienos centrą vaikams iš sunkumų turinčių šeimų, bendradarbiaujame su parapijos teritorijoje esančiomis mokyklomis bei prisidedame prie Rūdiškių katalikiškos profesinės mokyklos „Sodžiaus meistrai” veiklos bei dvasinio palydėjimo. Leidžiame „Saleziečių žinias“ lietuvių kalba. Erfurto g. 3, 04220 Vilnius Tel. (8 5) 244 7666 El. p. salezinios@yahoo.it

www.bosko.lt


Vyrų vienuolijos

TIBERIADOS BENDRUOMENĖ 1979 m. Belgijoje įkūrė br. Marc Piret. Lietuvoje įsikūrė 1991 m. CHARIZMA: Broliai ir seserys gyvena Evangelijos džiaugsmu. Jų gyvenimas yra įsišaknijęs maldoje ir broliškoje meilėje. Kaip Jėzus aplink Tiberiados ežerą, jie eina liudyti tikėjimą ir kviesti žmones atrasti Dievo meilę. Jie gyvena paprastai, rankų darbo ir Dievo Apvaizdos pagalba. MISIJA: Bendruomenės misija yra evangelizuoti. Broliai reguliariai keliauja po kaimus, mokyklas ir parapijas. Stovyklos, rekolekcijos ir maldos grupės padeda jaunuoliams ir šeimoms gilinti tikėjimą.

Baltriškių k., 32234 Zarasų r. Tel./faks. (8 385) 43 694 El. p. baltriskes@tiberiade.lt

www.tiberiade.lt

47


48 Vyrų vienuolijos ŠV. JUOZAPATO BAZILIJONŲ ORDINAS Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Atsikūrė 1991 m. Aušros Vartų g. 7B, 01129 Vilnius Tel./faks. (8 5) 212 2578 El. p. josafatosbm@zebra.lt

ĮSIKŪNIJUSIO ŽODŽIO KONGREGACIJA Įkurta 1984 m., Lietuvoje nuo 2004 m. Ąžuolyno a. 3, 39235 Pumpėnai, Pasvalio r., Tel. (8 451) 58 510, 8 613 48 338 El. p. domingoavellaneda@ive.org

ŠVENTOJO PILYPO NERIO ORATORIJOS KONFEDERACIJA (ORATORIONAI) Įkurta 1575 m., Lietuvoje nuo 2004 m. Antakalnio g. 4, 10308 Vilnius Tel. 8 682 45 664 El. p. friedelfischer@yahoo.de

ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO BROLIJA MISIJA: tikybos ir kitų dalykų mokymas mokyklose; darbas stovyklose bei pagal atskiras programas; dalyvavimas jaunimo dvasinio formavimo programose ir jų vystymas mokyklose, universitetuose, jaunimo centruose; gavus brolijos pritarimą, bendradarbiavimas su vietos dvasininkija atsiliepiant į vietinės Bažnyčios poreikius.

Įkurta 1839 m., Lietuvoje nuo 1996 m. Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius Tel. 8 689 62 061 El. p. josephglebas@yahoo.com


Artuma

Katalikiškas mėnraštis šeimai

Trokštantiems

gyventi Dievo ir žmonių artumoje

www.artuma.lt

SEK PASKUI MANE

Moterų ir vyrų vienuolijos Lietuvoje Katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ priedas, parengtas bendradarbiaujant su Lietuvos moterų ir vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijomis, 2015

Spausdino UAB „Spaudos praktika“


Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam:

„Sek paskui mane!“

Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“ Mt 9, 9–13

Profile for Artuma

Sek paskui mane  

Moterų ir vyrų vienuolijos Lietuvoje 2015

Sek paskui mane  

Moterų ir vyrų vienuolijos Lietuvoje 2015

Profile for artuma
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded