בנשימה עצורה

Page 1

הרוצע המישנב רמיר רומ
12.01.2023 - 04.02.2023 הכאלמה תירקב תונמאל םוקמ הירלג ץרמה ליבש 6 ביבא לת , תורצוא ןמדירפ הריש םוליצ הכאלמה תירקב תונמאל םוקמ הירלגל תורומש תויוכזה לכ

הרוצע המישנב רמיר רומ

המישנה בצקמ .הפישנו הפיאש לכב דרויו הלוע ףונ.ףוג ואידיווה תדובע זכרמבש הזחה תיב

ןידעה

.הלוכ הכורעתב תוננובתהה תא הוולמ

תנשמ וז הדובעב 2018 .נ( רמיר רומ תימוחת-ברה תינמאה הכישממ 1984 קוסיעה תא ) ביטב

ותומד הבש הנושארה םעפה וז ,םלואו .עוגפה ופוג םע רקיעבו ,היבא םע היסחי תוהמבו

העיפומ

.וייח ףונ אללו ותב אלל ,עטוקמ בירקתב

,םיירפל ץוחמ םירתונ וילגרו שאר .תימיטניאה םוליצה תלועפל ןיטולחל רסמתמ ,ודצמ ,באה

.וטאל םשונה רה ומכ הארנ רשא ,הזחה תיב לע םיטטורה ףסכה ילתלתב תדקמתמ המלצמהו

דוחייב ,רמיר לש היתודובעמ תוברב םייק ףונל ףוג ןיב קודה רשק :תירקמ הניא היצאיצוסאה

הקיזב

ואידיווה תדובע לומ ריקה לע םיגצומה הרדשה דומעו דלשה יספדה .הלדג םש ,בגנה יפונל

םיווהמ

.ישונאה ףוגבש עיגפהו ריבשה תא םישיחממו ,עורשה באה לש ןגטנר ףוקיש ןיעמ

2022–2018

םינשב רמיר הרציש תונוש תורדס ךותמ םיספדהב ןהו ואידיווה תדובעב ןה

תוקינכטב

המכב ןיחבהל ןתינ )הטניטווקאו השק הוועשב וק בירצת ,טייב ןפוא בירצת( תונווגמ ספדה

םיביטומ

תא תגציימ הייפוגה .ףוחירו םוטיק ,עוטיק ,ללכב דלשהו הרדשה דומע ,הייפוגה :םירזוח

יסקט לע ףוגה לש רותיו לע ילואו תוררופתה לע םג תזמרמ ךא ,תילארשיה תויראילימפה

;םוימויה

םיניכסהו םינבאה ;טלמיהל וא בושחל תלוכי אלב ,ביצי אל ,שולת ותוא ריתומ ףוגה עוטיק

םיפחרמה

תענומ םתביבסמ םישולתו םימוטק םהש הדבועה ךא ,חוכ הרואכל םילמסמ קירב לוכיבכ ךופהל םהמ תלבסנ יתלבה תוריבשלו תוכירפל תינמאה תשחורש זובה תא השיגדמו ,םימייאמ תודוסיל

ףוגה לש .הנכס לש תודלותכו תותואכ םיווחנ הלא לכ ,דחי .ישונאה & ,הכורעתה םש quot &הרוצע המישנב; quot ןהו באה לש תוצמואמה תומישנל ןה ררפרמ ,;

ןמדירפ הריש

ArtSpace Tlv Gallery

Shvil Hameretz St. 6

Curator: Shira Fridman

Photos:

12.012023
04.02.2023
-

With Bated Breath Mor Riemer

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.