מקום לחזור אליו

Page 1

וילא רוזחל םוקמ ןיול יתיא
12.01.2023 - 04.02.2023 הכאלמה תירקב תונמאל םוקמ הירלג ץרמה ליבש 6 ביבא לת , רצוא רוארב לכימ םוליצ הכאלמה תירקב תונמאל םוקמ הירלגל תורומש תויוכזה לכ

וילא רוזחל םוקמ ןיול יתיא

רוארב לכימ :תרצוא

תועסמ ,קויד רתיל וא ,עסמ רופיס והז .

תימוקמה האשילקל רבכמ הז ךפהש עסמב תוריעצ םישנ יתש .םיעשתה תונש ףוסב םש יא שחרתה ןושארה עסמה יוליג״ לש ,המלצמ ,׳טנלפ ילנול׳ ךירדמ :ארזל דע ונל םירכומ ולאכ תועסממ םימולצתה .אבצה ירחא לש לודגה לויטה ,״ימצע בג לימרת, תנשב ליחתמ ינשה עסמה .םייארקא םישגפמ ,םימס ,קוחצ ,הינסכא 2020 ,ןג תמרב בוחר ןרקב .הריצעה תנש,

רתומה םוחתב

לדוגב םימולצת לש םיספדה תואמ הבו המירע ןיול יתיא אצומ ,הפיגמה יקוח תחת טוטישל 15*10 םימוליצה .מס םישוטנה םיעשתה תונש ףוסב ךרענש לויט ותוא - ןושארה עסמה לש דועית םה ןיול אצמש . - ולשמ עסמל םכרד אצויו ,סיסבכ םישוטנה םימולצתה תא ץמאמ הפיגמה לש העונתה תולבגמ תחת יורשה ,ןיול ךותל המינפ וא) םכרד הלגמ ךכבו ,תעדל םתוא לפכשמ ,קחומו ליפכמ ,םכותמ ךתוח ,םימוליצב ברעתמ אוה .ימוליצה רמוחה בחרמ (םכותב םירדחב תונופס תויומדה ,םהב הרוש הילכה תמיא יכ המדנ ,הדרח יפוטעו םיטיוסמ ןיול לש םימוליצה .דירטמו רחא םיסוחד, םוד ומלאנ םילויטה ךירדממ תופמה ,הפ תורועפו םינפ תורתסומ ,תוצוחמ. ,יומידב ונלש היפצה תא םישבשמ ולא םימומ .רכומה תורייתה םוליצב םימומ ליטמ ןיול בכרומה ותדובע ךילהתב

תורשפא ןיול יתיא
וילא
|
רוזחל םוקמ

היפצה תא םישבשמ

תורייתה םוליצב םימומ ליטמ ןיול בכרומה ותדובע ךילהתב תורשפא ואצי םכותב םיטקבואה .ונתיאמ םיקחרתמ םירכומ םיארנש םייומידה .ההכ ןוויכה שוח ,תדבוא ונלש תואצמתהה יומידהו ,םרדגמ תכפוה ׳?הזה םוליצה יתממ׳ תילאיוורטה הלאשה) הלאשב ןותנ ומצע םוליצה לש ןמזה .תוועתה וניהיזש ונבשחש הישוקל ומצע ימוליצה רמוחב אלא םלוצמה אשונב קר אל שחרתמ שובישה .(תבכרומ השדח תוירמוחב םוליצה תא םינעוטש םיירמוח

ןיול חתיפש הדובעה תטיש תא םינשמו וספדוהו ינועבצ ביטגנב הנועט תיגולנא המלצמב ומלוצ ,ודוהל לויטהמ בוחרה ןרקב אצמ ןיולש םימולצתה .והנבמ םוליצ תונחב המלצמב שדחמ םלצמ ןיול הלאה םימולצתה תא .םיבבוח ימוליצ תספדהל םיעשתה תונשב חוורש גוסהמ תירלופופ תילטיגיד.

ךילהת ףוסב .תולפכהו תוקיחמ ,םיכותיח לש תובשחוממ תויצלופינמ תרדס תורבוע תוילטיגידה תויצקודורפרה םלצמ הכירעה

רדחב סיפדמ אוה הלאה םימולצתה תאו ,ןבל-רוחש ביטגנב הנועטה תיגולנא המלצמב ולש בשחמה ךסמ תא ןיול יספדהכ ךשוחה ףסכ הזל ילטיגידה יומידה ןיבש םייניבה בחרמב םירתונ בשחמה ךסמ תא םידעתמה ,עבצה ילוטנ ףסכה יספדה דעבמו ,יגולנאה

המדנ .הליחת הנווכב תלברוסמ הקיטקרפ יהוז .בשחמה ךסמ לש םילסקיפה תשר הלגתמ תיגולנאה תויניערגל תא סייגמ ןיולש לומל הביטנרטלא ביצמ אוה ךכב .תורייתה םוליצ לש תוזחה תא רודחל תנמ לע ול םירכומה םוליצה ינונגנמ לכ ריהמה םוליצה, תא ןמזמ ןיול הזה ךילהתה ךותל .הלגמ רשאמ רתוי ריתסמש םוליצ ,דואמ יטיא םוליצ עיצמו לוכיעל לקהו רכומה תא ,תויועטה תועיפומ תוטירש ,םיתוועתמו םימלענ םיטרפ .הטילשה רסוח תא ,תועתפהה םתילחתש חטבו ,םיראניל םניא ולש עסמה ילולסמ .ןמזמ חנזנ ׳טנלפ ילנול׳ה ,ךירדמ אלל עסמ אוה ןיול לש עסמה עיגהל הניא ורתונ ןשיה ךירדמהמ .םוליצה השעמ ךותל המינפ רוב תיירכ לש ,םוקמב הדיעצ לש עסמ אוה ןיול לש עסמה .דעיל תופמ קר בואב הלעמ ןיול .םילפא םירדח ,תימוליצ תוירפירפ ,ףוג יקלח ורתונ םימוליצה םובלאמ .תוטשפומ תורוצ ,תונקורמ תליפא תא איה המלצמה ךרד םלועה תא תוארל תורשפאה םצע .ללכב םוליצה לש ותלפא תא ילואו ,יתורייתה םוליצה ןמיסב הפ תדמעומה

תרדס םימוליצה תא הריבעמ
,יומידב ונלש
ולא םימומ .רכומה
םילוגלג

ArtSpace Tlv Gallery

Shvil Hameretz St. 6

Curator: Michal Baror

Photos:

12.01.2023 04.02.2023

A Place To Return To Itay Levin

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.