Kryžių kalnas

Page 1

1


2


Ačiū Jums, lietuviai, už šį Kryžių kalną, liudijantį Europos ir viso pasaulio tautoms didį šio krašto žmonių tikėjimą. Jonas Paulius II1


UDK 77.04(474.5)(084) Va 275

Fotografijų autorius ir sudarytojas / Author of photos and compiler

Antanas Varanka

Dizainas ir kompiuteriniai darbai / Designer and computer work

Laimis Kosevičius

Teksto autorius / Text author

Vytenis Rimkus

© Antanas Varanka, 2014 © Laimis Kosevičius, 2014

ISBN 978-9955-9437-7-8

Leidykla ANVARA Vilnius 2014


3


Apie 12 km į šiaurę nuo Šiaulių laukuose stovi nedidelis kalnas, visas tankiai nustatytas kryžiais. Tai garsusis Kryžių kalnas. Viduramžiais ant šio kalno stovėjo medinė pilis, kronikose vadinta Kula, kurią 1348 m. sugriovė Livonijos kariuomenė. Ilgus metus kalnas, vadintas Pilies, Maldavimų kalnu, Jurgaičių, Domantų piliakalniu, stovėjo plikas. Vietiniai žmonės pasakojo, kad pirmieji kryžiai pastatyti XIX a. viduryje, meldžiant Dievo malonės ir sveikatos, nes žmonės šį kalną laikė šventa vieta. Kiti teigė, kad kryžius imta statyti žuvusiesiems 1831 m. ir 1863 m. sukilimuose prieš carinę Rusiją atminti. Numalšinusi sukilimą okupacinė valdžia draudė statyti kryžius ir naikino jau pastatytus. Nepaisant visų draudimų, Kryžių kalnas vis augo, o suklestėjo 1918 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę. Į kalną žmonės kopdavo melstis, jame būdavo aukojamos šventos mišios. Ypač daug žmonių susirinkdavo į atlaidus liepos mėnesį. Tarybinės okupacijos metais (1940—1990 m.) Kryžių kalno istorija ir likimas vėl tapo dramatiški. Didžioji dalis gyventojų iš artimiausių apylinkių 1941—1952 m. buvo ištremti į Sibirą, ištuštėjo ištisi kaimai. Nuo 1956 m. žmonės pradėjo grįžti iš tremties ir lagerių. Žuvusiųjų tremtyje ir kovojusių Tėvynėje atminimui itin gausiai pradėti statyti nauji kryžiai. Užrašai ant jų, dažniausiai, buvo priešiški tarybinei ideologijai.

4


1961 m. pavasarį sovietinė valdžia nutarė „susidoroti” su Kryžių kalnu. Pasitelkus kareivius, griežčiausiai saugant, kryžiai buvo griaunami: mediniai kryžiai sudeginti, metaliniai — nuvežti į metalo laužo sandėlius, akmeniniai ir betoniniai — suklojami tiesiant kelius arba užkasami. Kalnas buvo saugomas, kad niekas nemėgintų statyti kryžių, bet naktimis atsirasdavo vis naujų. Kryžius „šlavė” buldozeriais. Toks „Buldozerinis” ateizmas truko dvidešimt metų (1964—1984 m.), per kuriuos kryžius naikino net keturis kartus. Mėginta net užtvindyti teritoriją ir Kryžių kalną paversti sunkiai pasiekiama sala. Daugelį metų buvo saugomi privažiavimai prie kalno, registruojami automobilių valstybiniai numeriai. Nepaisant visko, Kryžių kalnas per visą Lietuvos okupacijos laikotarpį išliko didvyriško pasipriešinimo ir tikėjimo laisve simboliu. 1990 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomos Respublikos atkūrimą, Kryžių kalne žmonės pradėjo gausiai statyti kryžius įvairiom intencijom. Didžioji dalis įrašų — asmeninė padėka Dievui, prašymas sveikatos, laimės, ramaus gyvenimo, santarvės šeimoje, sėkmingų vedybų, blaivystės. Kitų kryžių užrašai visuomeniškesni — susiję su tauta ir Lietuvos valstybe, jos skausmingu likimu ir gerovės jai linkėjimu. Keliolika didelių kryžių — nuo valstybinių įstaigų, visuomeninių organizacijų, draugijų. Dešinėje kalno atšakoje stovi kryžių grupė, skirta tūkstančiams žuvusių Lietuvos partizanų. Kalne yra kryžių su užrašais įvairiomis kalbomis ir nekatalikiškais ženklais. Būtina pasakyti, kad kryžiai ir

5


ženklai (stulpai, koplytėlės, rožančiai, paveikslai, statulėlės ir kt.) buvo ir dabar tebėra votyviniai. Šiuo metu susiformavęs didysis fasadas, didžioji aikštė su popiežiaus Jono Pauliaus II kryžiumi ir užkulisiai. Kiek kryžių ir kryželių yra kalne – suskaičiuoti neįmanoma. Įvairiu laiku ir įvairia metodika atlikti skaičiavimai rodo, kad jų yra apie 100 000. Šis skaičius nuolat keičiasi, jis visada bus apytikris, aišku tik viena – kryžių vis gausėja. Kryžių kalno raidos neįmanoma prognozuoti. Tai įrodė istorija. Savaiminis, nereglamentuotas kryžių statymas tikriausiai išliks ir ateityje. Tai bus svarbiausias kalno gyvybingumo veiksnys. Kryžių kalnas yra Lietuvos dvasinės kultūros objektas ir meno paminklas. Tai nereglamentuota liaudies kūryba, kurioje lygiaverčiai stovi meniški, skulptorių V. Ulevičiaus, Z. Vaišvilos, I. Užkurnio ir kt. liaudies meistrų kūriniai ir kuklūs, paprastučiai kryželiai ir kryžiai, net kičas, bet jų neišmesi iš visumos, nes dvasine, dedikacine, votyvine esme jie visi yra lygūs. Kalnas apauga ne tik kryžiais, bet ir kitais kultūros žanrais: poezija, eseistika, fotokūriniais, grafika, tapyba, suvenyrais, muzikos kūriniais. Kryžių kalnas išgarsėjo visame pasaulyje, kai čia 1993 m. rugsėjo 7d. apsilankė popiežius Jonas Paulius II. Priešais Kryžių kalną pastatytoje koplyčioje (arch. A. Jukna ir R. Budrytė) Jonas Paulius II šimtatūkstantinei maldininkų miniai aukojo šventąsias mišias. Popiežius laimino Lietuvą ir visą krikščioniškąją Europą. Po metų į Kryžių kalną atkeliavo Šventojo Tėvo dovana Lietuvai – Krucifiksas

6


(skulpt. E. Manfrini). 1994 m. Šventasis Tėvas paragino pranciškonus prie Kryžių kalno pastatyti eremą. 2000 m. liepos 8 d. pastatytasis Mažesniųjų Brolių ordino Kryžių kalno vienuolynas buvo pašventintas. Projekto autorius pranciškonas vienuolis arch. Angelo Polesello ir arch. restauratorius Leonardo Rimmaudo Nunzio. 2006 m. rugsėjį pastatytas ir popiežiaus Benedikto XVI kryžius. Svarbus Kryžių kalno buvimo elementas yra įvairiausių visuomenės grupių santykis su juo. Pagrindinis gyventojų sluoksnis – tikintieji, statantys kryžius, laukiantys malonių, tikintys jomis su neretai pasitvirtinančiais lūkesčiais. Daug žmonių Kryžių kalną vertina ir gerbia ne tik kaip religinį objektą, bet ir kaip tautos dvasios, tautiškumo, laisvės išraišką. Čia lankosi smalsuoliai, turistai, ekskursantai, besidomintys egzotika. Šiuo metu tai maldininkų ir turistų lankomiausia vieta Lietuvoje, lietuvių tautos tikėjimo, jos patirtų kančių ir vilties simbolis. Naujas Kryžių kalno istorijos puslapis atverstas įkūrus Šiaulių vyskupiją. Kryžių kalnas tapo tarsi Šiaulių vyskupijos širdimi, pagrindine po Katedros šventove. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atnaujino Kryžių kalno atlaidų šventimą priešpaskutinį liepos sekmadienį.

Prof. habil. daktaras Vytenis Rimkus 7


8


9


Some 12 km north of Šiauliai, in the fields, a hillock is located, with crosses densely planted upon it. This is a prominent Hill of Crosses. In the Medieval Ages, a wooden castle, called Kula in the chronicles, which in 1348 was destroyed by the Livonian Army, was placed upon that hill. For many years, a hill, called Pilies, Maldavimų, a mound of Jurgaičių, Domantų stood bare. The local people related that first crosses were erected in the mid of the 19th century to pray to God for mercy and health, since people considered that place to be sacred. According to other sources, the first crosses were built in the mid of the 19th century to honour those perished in the 1831 and 1863 uprisings against tsarist Russia. The occupational power, after suppressing the uprising, prohibited erecting crosses and demolished those already built. Despite of all prohibitions, the Hill of Crosses expanded still more and flourished in 1918 after the recreation of the independent state of Lithuania. People would ascend the Hill for praying; here Holy Mass was celebrated. Lots of people would gather on the hill for the Church festival in July. In the years of Soviet occupation (1940 – 1990), the history and fate of the Hill of Crosses became dramatic again. The major part of the population from the neighbouring territories in 1941-1952 were deported to Siberia, the whole villages became deserted. From 1956, people started coming back from deportation and camps. Lots of new crosses dedicated to commemorate both those who perished during the deportation and fought in the Homeland began to be planted on a hill. Inscriptions on them most often were hostile to the Soviet ideology.

10


In the spring of 1961, the Soviet power decided to deal with the Hill of Crosses. With the assistance of soldiers, under the strictest control, the crosses were demolished: wooden crosses were burnt, metal crosses were brought to scrap warehouses; those of stone and concrete were laid out in building the roads or buried. The Hill was guarded so that nobody would attempt to erect crosses, but at night new ones, nevertheless, reappeared. The crosses were bulldorized. Such “bulldozer-type” atheism lasted for twenty years (1964-1984), during which the crosses were destroyed even four times. Attempts were made to flood the territory and to turn the Hill of Crosses into a hardly accessible island. For many years, approach roads to the hill were guarded, the state numbers on the car plates were registered. Despite of everything, the Hill of Crosses throughout the period of Lithuania’s occupation has survived as a symbol of heroic resistance and of belief in freedom. In 1990, after Lithuania declared the re-establishment of the Independent Republic, people started planting numerous crosses for various intentions. The major part of inscriptions – personal gratitude to God, a plea for health, happiness, peaceful life, concord in family life, happy marriage, and temperance. Other inscriptions on the crosses tend to be more socialized and are related to the nation and the State of Lithuania, its painful fate and wishes for its welfare. Several big crosses – from the State establishments, public organizations, and associations. On the right spur of the Hill, a group of crosses, dedicated to thousands of perished Lithuanian partisans. The Hill has crosses bearing inscriptions in various languages and non-Catholic signs. It is necessary to note that crosses and signs (poles, small chapels, rosaries, effigies, statuettes, etc.) have been and still are votive. At the present moment, the great façade, a big square with the cross of Pope John Paul II and backstage have been formed.

11


It is impossible to count crosses, big and small, scattered on the hill. Calculations conducted at different time and using different methods show to some 100000 units. That number is apt to change constantly; it will always be approximate, one thing is clear – crosses are still more increasing in number. The development of the Hill of Crosses is not possible to predict. It is evidenced by the history. The spontaneous, not regulated erection of crosses, most probably, will continue in the future. It will be the most important factor of vitality of the Hill. The Hill of Crosses is the object of Lithuanian spiritual culture and the monument of art. This is not regulated folk creation, where modest and simple small crosses, crosses, even kitsch works are placed as being of equal value with artistic works by sculptors V.Ulevičius, Z.Vaišvila, I. Užkurnis and other folk craftsmen, but the former cannot be removed from the whole complex, since as to their spiritual, dedicatory and votive essence all they are equal. The Hill becomes planted not only with crosses, but also other genres accompany it: poetry, essays, photo works, graphics, paintings, souvenirs, and music works. The Hill of Crosses gained worldwide fame, when on September 7, 1993 Pope John Paul II visited it. In the chapel built in front of the Hill of Crosses (arch. A. Jukna and R. Budrytė) John Paul II celebrated Holy Mass to the crowd of people numbering a hundred thousand. The Pope blessed Lithuania and the whole Christian Europe. A year later the Holy Father’s gift – Crucifix (sculpt. E. Manfrini) reached Lithuania. In 1994, the Holy Father encouraged the Franciscans to build a hermitage next to the Hill of Crosses. On July 8, 2000, a monastery of the Hill of Crosses, built by the Order of Friars Minor, was consecrated. The author of the project is the Franciscan monk arch. Angelo Polesello and arch. restorer Leonardo Rimmaudo Nunzio. In September 2006, a cross of Pope Benedict XVI was erected.

12


An important element of the presence of the Hill of Crosses is the approach of the most different groups of society to it. The main layer of the population is the believers, placing crosses, waiting for grace, believing in it, quite often with the expectations that come true. Numerous people value and pay homage to the Hill of Crosses not only as the religious object, but also as the expression of national spirit, nationalism, and freedom. It is frequented by the inquisitive people, tourists, excursionists, and those interested in exotics. At the moment, this place is most often visited by pilgrims and tourists. It is the symbol of faith of the Lithuanian nation, its sufferings experienced, and hope. A new page in the history of the Hill of Crosses has been opened after the establishment of the Šiauliai Diocese. The Hill of Crosses as if became the heart of the Šiauliai Diocese, the sanctuary next to the Cathedral by its importance. The Šiauliai Bishop Eugenijus Bartulis renewed the celebration of the Church festival of the Hill of Crosses on last but one Sunday in July.

Prof. Dr. habil. Vytenis Rimkus 13


14


15


Około 12 kilometrów na północ od Szawli, wśród pól i łąk wznosi się nieduży pagórek gęsto usiany krzyżami. Jest to słynna Góra Krzyży. W średniowieczu na wzgórzu tym stał drewniany zamek, w kronikach zwany Kulą, który to w 1348 r. został zburzony przez wojsko Zakonu Inflanckiego. Przez długie lata usypane wzgórze dawnego grodziska zwane Zamkowym, Ofiarnym, Jurgajckim, Domantowskim było „łyse”. Miejscowi mieszkańcy mówią, że pierwsze krzyże pojawiły się tu w połowie XIX w. W ten sposób proszono Boga o wstawiennictwo i łaskę, gdyż wzgórze uważane było za miejsce święte. Inni twierdzą, że krzyże zaczęto stawiać po powstaniach 1831 r. i 1863 r. dla upamiętnienia poległych i zaginionych powstańców. Po upadku powstania władze carskie zakazały stawiania krzyży i niszczyły je. Jednakże nie zważając na zakazy krzyży przybywało, jako zaś miejsce sakralne Góra Krzyży zasłynęła po 1918 r. - po odrodzeniu niepodległości państwa litewskiego. Wzgórze cieszyło się popularnością wśród pielgrzymów, odprawiano tu msze święte, a szczególnie licznie odwiedzane było w lipcu podczas odpustu. W latach sowieckiej okupacji (1940 – 1990) Góra Krzyży przeżyła dramatyczną historię. Znaczna część mieszkańców okolicznych wsi w latach 1941 – 1952 została zesłana na Syberię, wsie opustoszały. Od 1956 r. ludzie zaczęli wracać z zesłania i łagrów. Zaczęto wznosić tu krzyże dziękczynne za ocalenie i powrót oraz dla upamiętnienia tych, którzy zginęli na zesłaniu i w walkach za Ojczyznę. Napisy na nich nie pasowały do sowieckiej ideologii.

16


Wiosną 1961 r. komunistyczne władze postanowiły ostatecznie „rozprawić się” z Górą Krzyży. Pod eskortą wojska krzyże zostały usunięte: drewniane spalono, metalowe wywieziono na składowisko złomu, kamienne i betonowe wykorzystano do budowy dróg lub zakopano. Wzgórza pilnowała milicja, aby nikt nie próbował ustawiać krzyży, jednak w nocy pojawiały się nowe. Krzyże niszczono za pomocą spychaczy. Taki „buldożerowy” ateizm trwał dwadzieścia lat (1964 – 1984), w ciągu których krzyże niszczono aż czterokrotnie. Próbowano nawet zatopić teren i Górę Krzyży zamienić w trudno dostępną wyspę. Przez wiele lat pilnowano dojazdów do góry, spisywano numery rejestracyjne samochodów. Ale mimo wszystko w ciągu całego okresu okupacji Góra Krzyży pozostawała symbolem oporu i niezłomnej wiary. Od 1990 r., gdy Litwa ponownie stała się niepodległa, liczba krzyży na górze zaczęła szybko rosnąć. Większa część napisów na nich to osobista podzięka Bogu, prośby o zdrowie i łaski, o zgodę w rodzinie, szczęście w małżeństwie. Inskrypcje na innych krzyżach związane są z narodem i państwem litewskim, z jego bolesnym losem i życzeniami dobra dla kraju. Kilkanaście krzyży ufundowały urzędy państwowe, społeczne organizacje i towarzystwa. Po prawej stronie góry znajduje się grupa krzyży poświęconych pamięci tysięcy poległych partyzantów litewskich. Są tu też krzyże z napisami w różnych językach oraz z niekatolickimi symbolami. Należy zaznaczyć, że krzyże i symbole (słupy, kapliczki, różańce, obrazki, figurki świętych) miały i mają charakter wotywny. Obecnie ukształtowała się główna fasada – plac z krzyżem papieża Jana Pawła II - oraz tzw. kulisy. Ile jest krzyży na wzgórzu –

17


nie sposób policzyć. Szacuje się, że jest ich około stu tysięcy. Liczba ta ciągle się zmienia, ale jasne jest jedno – krzyży wciąż przybywa. Trudno jest przewidzieć, jak Góra Krzyży będzie wyglądała w przyszłości. Pokazała to historia. Tradycja spontanicznego stawiania krzyży prawdopodobnie się zachowa i nadal będzie najważniejszym czynnikiem żywotności góry. Góra Krzyży na Litwie jest obiektem kultury duchowej oraz zabytkiem sztuki. To twórczość ludowa, gdzie obok pięknie rzeźbionych, bogato zdobionych krzyży autorstwa takich rzeźbiarzy, jak V.Ulevičius, Z.Vaišvila, I.Užkurnys i innych mistrzów ludowych stoją skromne, zwykłe krzyże i maleńkie krzyżyki. Wszystkie stanowią jedną całość, gdyż pod względem duchowym, dedykacyjnym, wotywnym wszystkie są sobie równe. Góra obrasta nie tylko w krzyże, lecz także w dzieła innych gatunków sztuki: poezji, eseistyki, fotografii, grafiki, malarstwa, muzyki. Góra Krzyży stała się znana na świecie, gdy 7 września 1993 r. odwiedził ją papież Jan Paweł II. W kaplicy zbudowanej u podnóża góry (arch. A.Jukna i R.Budrytė) papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą dla stutysięcznej rzeszy wiernych. Papież pobłogosławił Litwę i całą chrześcijańską Europę. Rok później na Górę Krzyży przybył dar Ojca Świętego dla Litwy - Krucyfiks (rzeźb. E.Manfrini). W 1994 r. Ojciec Święty zachęcił franciszkanów do zbudowania tu eremu. 8 lipca 2000 r. klasztor franciszkański został wyświęcony. Autorami projektu są franciszkanin arch. Angelo Polesello i arch. restaurator Leonardo Rimmaudo Ninzio. We wrześniu 2006 r. na Górze Krzyży ustawiony został krzyż papieża Benedykta XVI.

18


Ważnym elementem istnienia Góry Krzyży stosunek do niej różnych grup społecznych. Podstawową grupę stanowią wierni stawiający tu krzyże, modlący się o łaski, wierzący w cudowne spełnianie się intencji pątników. Wielu ludzi czci i ceni Górę Krzyży nie tylko jako obiekt religijny, lecz też jako wyraz ducha narodu, tożsamości narodowej, wolności. Docierają tu turyści, wycieczkowicze zainteresowani egzotyką. Obecnie jest to najczęściej odwiedzane przez pielgrzymów i turystów miejsce na Litwie. To symbol wiary narodu litewskiego, doznanych przez niego cierpień i symbol nadziei. Nową kartę w dziejach Góry Krzyży zapisało założenie Diecezji Szawelskiej. Góra Krzyży stała się jej sercem, drugą świątynią po Katedrze. Biskup Eugenijus Bartulis odnowił tradycję odpustów na Górze Krzyży, które odbywają się w przedostatnią niedzielę lipca.

Prof. dr hab. Vytenis Rimkus 19


20


21


Etwa 12 km nordwärts von Šiauliai befindet sich ein kleiner Berg in den Feldern mit dicht stehenden Kreuzen. Das ist der berühmte Berg der Kreuze. Im Mittelalter stand eine Holzburg auf diesem Berg, in den alten Chroniken als Kula genannt, die im Jahre 1348 von dem Heer des Livonischen Ordens zerstört wurde. Lange Jahre stand der Berg, der als Burgberg, Anflehungsberg, Berg von Jurgaičiai, Burgberg von Domantai genannt wurde, ganz kahl. Die Ansässigen erzählten, dass die ersten Kreuze in der Mitte des XIX. Jhs. errichtet wurden, wenn man den Gott für die Gnade und die Gesundheit betete, da dieser Berg von den Menschen für einen heiligen Ort gehalten wurde. Andere behaupteten, dass die Kreuze zum Gedenken an die Gefallenen während der Aufstände von 1831 und 1863 gegen zaristisches Russland gefallen waren. Nach der Niederkämpfung des Aufstands hat die Okkupationsmacht verboten, die Kreuze zu errichten, die stehenden Kreuze wurden vernichtet. Ungeachtet der Verbote wuchs der Berg stets, und blühte nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit des litauischen Staates 1918 auf. Die Menschen kletterten auf den Berg, um zu beten, auf dem Berg wurden heilige Messen gefeiert. Besonders viele Menschen versammelten sich im Monat Juli zur Vergebungsfeier. In den Jahren der sowjetischen Okkupation (1940-1990) wurden die Geschichte und das Schicksal des Berges wieder dramatisch. Die meisten Einwohner der nächsten Umgebungen wurden 1941-1952 nach Sibirien verbannt, ganze Dörfer wurden leer. 1956 begannen die Menschen aus der Verbannung und den Lagern zurückzukommen. Zum Andenken an die Gefallenen in der Verbannung und in den Kämpfen für die Freiheit des Heimatlandes

22


wurden besonders reichlich neue Kreuze errichtet. Die Aufschriften auf ihnen wurden gewöhnlich feindlich gegenüber sowjetischer Ideologie. Im Jahre 1961 hat die sowjetische Macht beschlossen, dem Berg der Kreuze „ein Ende zu machen“. Mit der Hilfe von Soldaten und unter strengster Bewachung wurden die Kreuze niedergerissen: hölzerne Kreuze wurden verbrannt, metallische – als Altmetall gelagert, Stein- und Betonkreuze wurden unter die Erde vergraben oder beim Straßenbau verwendet. Der Berg wurde bewacht, damit niemand Kreuze errichtet werden, jedoch fanden sich immer neue nachts. Die Kreuze wurden mit Flachbaggern fortgerissen. Solcher „Flachbaggeratheismus“ hat zwanzig Jahre (1964-1984) gedauert, während die Kreuze sogar viermal vernichtet wurden. Man hat versucht, das Territorium unter Wasser zu setzen und den Berg der Kreuze zu einer unzugänglichen Insel zu machen. Viele Jahre wurden alle Zufahrten zum Berg bewacht, die staatlichen Kennzeichen von Wagen registriert. Ungeachtet dessen blieb der Berg über die ganze Periode der sowjetischen Okkupation als Symbol des heroischen Widerstands und der Glaube an die Freiheit erhalten. Nachdem 1990 die Wiederherstellung des unabhängigen Staats erklärt wurde, begann man die Kreuze mit verschiedenen Intentionen zu errichten. Der größte Teil der Aufschriften sind mit persönlichen Danksagungen vor Gott, Bitten um Gesundheit, Glück, ruhiges Leben, Eintracht in der Familie, erfolgreiche Heirat, Nüchternheit verbunden. Die Aufschriften auf anderen Kreuzen sind eher öffentlicher Art - sie sind mit dem litauischen Volk und dem litauischen Staat, seinem schmerzvollem Schicksal, dem Wohlwunsch an ihn verbunden. Einige große Kreuze sind von staatlichen Einrichtungen, öffentlichen Organisationen und Gemeinschaften. Auf der rechten Abzweigung des Berges steht eine Kreuzengruppe zum Andenken an Tausende von gefallenen litauischen Partisanen. Auf dem Berg gibt es Kreuze

23


mit Aufschriften in verschiedenen ausländischen Sprachen und mit nichtkatholischen Zeichen. Es muss betont werden, dass die Kreuze und Zeichen (Säulen, Kapellen, Bilder, Rosenkränze, Statuetten und and.) waren früher und sind jetzt votivische Reliquien. Derzeit haben sich die große Fassade, der große Platz mit dem Kreuz von Papst Johann Paul II. und die Hinterbühne vollständig herausgebildet. Es ist unmöglich zu berechnen, wie viel Kreuze und Kreuzchen gibt es auf dem Berg. In verschiedenen Zeiten und mittels verschiedenen Verfahren durchgeführte Rechnungen zeigen, dass ihre Zahl reicht etwa 100.000 Stück. Diese Zahl ändert sich ständig, sie bleibt immer nur ungefähr, eines ist klar – sie steigt ständig. Es ist unmöglicht, die Entwicklung des Berges zu prognosieren. Das hat die Geschichte bewiesen. Nichtreglementierte und nichtgeregelte Errichtung der Kreuze bleibt vermutlich auch in Zukunft erhalten. Das wird zu einem wichtigsten Faktor der Lebendigkeit des Berges. Der Berg der Kreuze ist ein Objekt der geistigen Kultur und ein Kunstdenkmal Litauens. Das ist nichtreglementierte Volksschaffung, in welcher die kunstvolle Werke der Bildhauer V.Ulevičius, Z.Vaišvila, I.Užkurnis und anderen Volkskünstlern sowie die bescheidenen, einfachsten Kreuze und Kreuzchen, sogar Kitsch nebeneinander gleichwertig stehen, die aber dieser Ganzheit nicht zu entnehmen sind, da sie in geistigem, votivischem und dedikativem Sinne alle gleich sind. Der Berg ist nicht nur mit Kreuzen, sondern auch mit anderen Kulturgenren bewachsen ist: Poesie, Esseistik, Fotowerken, Grafik, Malerei, Souvenieren, Musikwerken. Der Berg der Kreuze ist in der ganzen Welt berühmt, als ihn am 7. Sptember 1993 Papst Johann Paul II. besucht hat. In der vor dem Berg der Kreuze errichteten Kapelle (Architekten A. Jukna und R.Budryte) hat Johann Paul II. die heilige Messe vor einer nach

24


Hunderttausenden zählenden Menschenmenge gefeiert. Papst Johann Paul II. hat Litauen und das ganze christliche Europa gesegnet. Nach einem Jahr ist das Geschenk des Heiligen Vaters – der Kruzifix (Bildhauer E.Manfrini) – gekommen. Im Jahre 1994 hat der Heilige Vater die Franziskaner ermahnt, neben dem Berg der Kreuze das Eremo zu errichten. Am Samstag, dem 8. Juli 2000, wurde auf dem Berg der Kreuze das Kloster des Berges der Kreuze der Ordensgemeinschaft der Kleinen Brüder eingeweiht. Die Projektautoren - Franziskaner Mönch Architekt Angelo Polesello und Architekt Restaurator Leonardo Rimmaudo Nunzio. Im September 2006 wurde auch das Kreuz von Papst Benedikt XVI. errichtet. Ein wichtiges Element des Bestehens des Berges der Kreuze ist die Beziehung der verschiedensten Gruppen der Gesellschaft zu ihm. Die Hauptschicht der Einwohner bilden die Gläubigen, die ihre Kreuze errichten, auf die Gottesgnade warten und an sie glauben, unterstützt von den nicht selten in Erfüllung gehenden Erwartungen. Der Berg der Kreuze wird von vielen Menschen nicht nur als Religionsobjekt, sondern auch Ausdruck des Volksgeistes, der Volkstümlichkeit und der Freiheit geschätzt und geehrt. Der Berg der Kreuze wird von Neugierigen, Touristen, Ausflüglern, Liebhabern der Exotik besucht. Er ist derzeit der von Pilgern und Touristen meistbesuchte Ort Litauens, das Symbol des Glaubens, der Qualen und der Hoffnung des litauischen Volkes. Ein neues Blatt in der Geschichte des Berges der Kreuze wurde mit der Gründung des Bistums Šiauliai aufgeschlagen. Der Berg der Kreuze wurde gleichsam zum Herz des Bistums, zum wichtigsten Heiligtum nach der Kathedrale. Der Bischof von Šiauliai Eugenijus Bartulis hat die Vergebungsfeier des Berges der Kreuze am vorletzten Julisonntag erneuert.

Prof. Dr. habil. Vytenis Rimkus 25


26


27


Circa 12 chilometri a nord di Šiauliai tra le distese di terreno c’è una piccola collina ricoperta da migliaia di croci. È la famosa Collina delle Croci. Nel Medioevo su questa collina si trovava un castello di legno, nelle cronache storiche denominato Kula, che nel 1348 fu distrutto dall’esercito di Livonia. Per tanti anni la collina, chiamata anche Collina del Castello, di Preghiere, di Jurgaičiai o di Domantai, fu spoglia. La gente del posto raccontava che vi furono trovate piantate le prime croci verso la metà del XIX secolo quando attraverso le preghiere si richiedeva salute e la grazia di Dio. La collina era considerata un luogo santo. Altri sostenevano che le croci furono piantate in ricordo dei defunti durante le rivolte contro la Russia zarista nel 1831 e 1863. Dopo la repressione contro tale rivolta, il governo occupante proibì di piantare le croci e distruggeva quelle già piantate. La Collina delle Croci, malgrado tutti gli impedimenti, continuava a crescere e fiorì nel 1918, quando fu restaurato lo stato della Lituania. La gente veniva a visitare la collina per pregare e per partecipare alla messa ivi celebrata. La festa parrocchiale di luglio tuttora attrae tantissime persone. Durante l’occupazione sovietica (1940-1990) il destino della Collina delle Croci diventò di nuovo molto drammatico. Tra 1941 e 1952 la maggior parte degli abitanti di quei dintorni furono deportati in Siberia e interi villaggi si svuotarono, poi 1956 la gente cominciò a ritornare dall’esilio e dai campi di concentramento e tantissime nuove croci furono piantate per commemorare i defunti in esilio o gli ex combattenti della patria. Il contenuto delle scritte sulle croci di solito era contro l’ideologia sovietica.

28


Nella primavera del 1961 il governo sovietico decise di “fare i conti” con la Collina delle Croci. Con l’aiuto dei militari, le croci furono distrutte: quelle di legno bruciate, quelle di ferro portate nei magazzini di ferraglia, e quelle di pietra e di conglomerato riutilizzate per costruire strade o persino seppellite. La collina era sorvegliata in modo che nessuno riuscisse a piantare le croci. In ogni caso all’alba erano sempre presenti delle nuove croci. Le croci furono addirittura “spazzate via” con i bulldozer. Questo ateismo perpetuato tramite bulldozer durò per 20 anni, dal 1964 al 1984, nei quali le croci furono distrutte quattro volte. Il governo provò perfino ad allagare tutto il territorio per far diventare la Collina delle Croci un’isola irraggiungibile. Per tanti anni le strade d’accesso erano rigidamente controllate e i numeri delle macchine che passavano venivano registrati. La Collina delle Croci, nonostante tutto, rimase durante l’intero periodo d’occupazione sovietica un simbolo di resistenza eroica e di fiducia nella libertà. Nel 1990 con la dichiarazione d’indipendenza della Repubblica Lituana, la gente tornò a piantare le croci nella collina con varie intenzioni. La maggior parte delle scritte sulle croci ha un significato personale: è un ringraziamento a Dio, richiesta di salute, felicità, vita tranquilla, pace in famiglia, matrimonio felice o vita sobria. Altre scritte sono più sociali, relative alla nazione e lo stato Lituano, il suo destino doloroso e la speranza di un futuro migliore. Una quindicina di grandi croci fu piantata da agenzie pubbliche, organizzazioni sociali e altre associazioni. Nel versante destro della collina si trova un gruppo di croci dedicate ai defunti partigiani lituani. Nella collina ci sono anche le croci con le scritte in lingue straniere e simboli non cattolici. Bisogna affermare che le croci e altri simboli (colonnine sacre, tempietti, rosari, quadri, statuette ecc.) erano e ancora sono testimonianza di voti. Nella collina si è venuta a

29


formare una grande facciata con vicino la piazza dove fu eretta la croce di Giovanni Paolo II. Non è possibile contare quante croci e crocette siano attualmente sulla collina. Le misure fatte in diversi periodi usando vari metodi indicano un numero orientativo di 100.000 croci. Questo numero cambia in continuazione e rimarrà quindi sempre approssimativo. Unica certezza è che il numero delle croci aumenta in continuazione. È stato dimostrato dalla storia che non è possibile prevedere lo sviluppo della Collina delle Croci, probabilmente anche in futuro il piantare le croci rimarrà un atto spontaneo ed incontrollato che risulterà fattore determinante della vitalità della collina. La Collina delle Croci è il simbolo della cultura spirituale e monumento dell’arte lituana. È arte naturale e popolare nella quale acquisiscono stessa valenza sia le opere di riconosciuti scultori del popolo, come V.Ulevičius, Z.Vaišvila, I. Užkurnis, che tutte le altre semplici croci alcune delle quali rischiano di sembrare persino kitsch. Nessuno di questi oggetti può essere escluso dal loro insieme, perché sono tutti uguali ed hanno lo stesso significato spirituale di dedizione e voto. La collina è coperta non solo di croci ma anche da altre espressioni culturali, come poesie, saggi, fotografia, grafica, pittura, opere musicali, souvenir. La collina delle Croci diventò famosa in tutto il mondo, quando il 7 Settembre del 1993 la visitò il Papa Giovanni Paolo II. Nella cappella (degli architetti A. Jukna e R. Budrytė) davanti alla collina Giovanni Paolo II ha celebrato la santa messa alla folla di più di cento mila credenti. Il Papa ha benedetto la Lituania e tutta l’Europa cristiana. Un anno dopo nella Collina delle Croci arrivò il dono del Santo Padre – il Crocifisso (dello scultore E. Manfrini). Nel 1994 il Papa incoraggiò i francescani a costruire un eremo sulla collina. Il 8 Luglio del 2000 il monastero dei Giovani Francescani sulla Collina delle Croci fu santificato. Gli autori

30


del progetto sono il monaco francescano Arch. Angelo Polesello ed Arch. restauratore Leonardo Rimmaudo Nunzio. Nel settembre del 2006 fu piantata anche la croce del Papa Benedetto XVI. L’elemento molto importante della Collina delle Croci è il suo rapporto spirituale con vari gruppi della società. La maggior parte di visitatori della collina sono i credenti che piantano le croci, sperando la grazia di Dio. Tante persone stimano e rispettano la Collina delle Croci non solo come un oggetto religioso, ma anche come espressione dello spirito, nazionalità e libertà di un popolo. Qui viene gente curiosa e turisti che sono affascinanti dalla cultura alternativa e tradiazionale. Ora la collina è il posto lituano più visitato da credenti e turisti, e nello stesso momento rimane il simbolo della fede, sofferenza vissuta e speranza del popolo lituano. La nuova pagina nella storia della Collina delle Croci è stata scritta con la fondazione della diocesi di Šiauliai. La Collina delle Croci è diventata il cuore della diocesi di Šiauliai, il secondo più importante santuario dopo la Cattedrale. Eugenijus Bartulis, il Vescovo di Šiauliai, ha fatto ritornare la tradizione di celebrare la festa parrocchiale della Collina delle Croci la penultima domenica di Luglio.

Prof. dott. Vytenis Rimkus 31


32


33


В поле в 12 км к северу от Шяуляй возвышается невысокий холм, весь целиком плотно уставленный крестами. Это и есть знаменитая Гора Крестов. Во времена средневековья на ее вершине стоял деревянный замок, обозначенный в летописях под именем Куле и разрушенный в 1348 г. рыцарями Ливонского ордена. С тех пор долгие годы гора, которую называли и Замковой, и Молельной, и горой Юргайчю, и городищем Доманту, стояла голой. Местные жители рассказывают, что первые кресты на ней появились в середине XIX в., когда люди, считавшие это место святым, просили у Бога благословения и здоровья. Другие утверждают, что кресты начали воздвигать в память погибших участников восстаний против царской России 1831 и 1863 гг. Усмирившая восстания власть запрещала это делать и сносила уже воздвигнутые кресты, однако несмотря на это Крестовая гора продолжала расти, а после обретения Литвой независимости в 1918 г. достигла подлинного расцвета. Люди взбирались сюда, чтобы молиться, на ней служили Святые мессы. Особенно много народа собиралось здесь на храмовый праздник Горы Крестов в июле. В советские годы (с 1940 по 1990) история Горы Крестов вновь стала драматичной. Большая часть жителей ближайших окрестностей в 1941-1952 гг. была выслана в Сибирь, опустели целые деревни. В 1956 г. люди стали постепенно возвращаться из лагерей и ссылок. В память о погибших в ссылке и боровшихся на Родине на Горе Крестов стали массово вырастать новые кресты. Не удивительно, что надписи на них, как правило, противоречили советской идеологии.

34


Весной 1961 г. советская власть решила окончательно «разделаться» с Горой Крестов. Под строжайшей охраной, при помощи военных кресты начали сносить: деревянные сжигали на месте, металлические вывозили на склады металлолома, каменные и бетонные использовали при прокладке дороги или просто зарывали в землю. Гора охранялась, чтобы никому не вздумалось устанавливать на ней новые кресты, однако по начам они все равно появлялись. Их сравнивали с землей бульдозерами. Такой «бульдозерный» атеизм продожался в течении двадцати лет - с 1964 по 1984 гг., в течение которых кресты уничтожали четырежды. Предпринимались даже попытки затопить эту территорию и превратить Гору Крестов в труднодоступный остров. Много лет охранялись и подъезды к священной Горе, а номера машин, направлявшихся к ней, регистрировались. И несмотря ни на что все годы советской власти Гора Крестов оставалась символом героического сопротивления и веры в свободу. В 1990 г. после восстановления независимости Литовской Республики на Горе Крестов люди вновь начали массово возводить кресты по разным поводам. Большая часть надписей на них свидетельствует, что это – личная благодарность Господу или мольба о здоровье, счастье, спокойной жизни, семейном согласии, удачном замужестве, трезвости. Надписи на других крестах - общественного значения, связанные с литовской нацией и государством, их горестной судьбой и пожелании им благополучия. Несколько больших крестов установлены от имени государственных учреждений, общественных организаций и обществ. Но правом отроге холма установлена группа крестов, посвященных тысячам погибших литовских партизан. На Горе есть кресты с надписями на разных языках и с некатолическими знаками.

35


Следует обязательно отметить, что кресты и знаки (столбы, часовенки, четки, картины, небольшие статуи и т.п.) были и по сей день остаются вотивными. В настоящее время сформировался главный фасад – большая площадь с крестом папы римского Иоанна Павла II и закулисье. Сколько именно больших и малых крестов установлено сейчас на Горе Крестов, точно сказать невозможно. Подсчеты, проводившиеся в разное время по различным методикам, показывают, что их здесь около 100000. Но эта цифра постонно меняется, и она всегда будет приблизительной, т.к. ясно лишь одно: количество крестов постоянно увеличивается. Развитие Горы Крестов невозможно прогнозировать. Это доказала история. Стихийная, нерегламентированная установка новых крестов, скорее всего, сохранится и в будущем. И это будет важнейшим доказательством ее жизненной силы. Гора Крестов – объект духовной культуры и художественный памятник Литвы. Это нерегламентированеное народное творчество, где наравне стоят художественные произведения известных скульпторов В.Улявичюса, З.Вайшвилы, И.Ужкурниса и других народных мастеров, а также самые скромные простенькие кресты и крестики, и даже откровенный китч, которые однако невозможно изъять из общей массы, т.к. в духовном, религиозном и вотивном смысле они все равны. Священная Гора обросла не только крестами, но и другими жанрами культуры: поэзией, эссеистикой, фотоискусством, графикой, живописью, сувенирами, музыкальными произведениями. Всему миру Гора Крестов стала известна 7 сентября 1993 г., когда ее посетил папа римский Иоанн Павел II. В часовне, поставленной напротив Горы Крестов (арх. А.Юкна и Р.Будрите) Иоанн Павел II отслужил Святую мессу для стотысячной толпы

36


паломников. Папа римский благословил Литву и всю христианскую Европу. Через год на Гору Крестов прибыл и подарок Святого Отца Литве – Распятие (скульпт. Э.Манфрини E.Manfrini). В 1994 г. Святой Отец благословил монахов-францисканцев на возведение рядом с Горой Крестов храма. 8 июля 2000 г. монастырь Горы Крестов ордена Малых братьев был освящен. Автор проекта – францисканский монах архитектор Анжело Полеселло и архитектор-раставратор Леонардо Риммаудо Нунцио. В сентябре 2006 г. на Горе был поставлен крест папы римского Бенедикта XVI. Важным элементов бытования Горы Крестов является связь с ней различных групп общества. Основной слой – верующие, устанавливающие кресты в надежде на Божье благословение, и верящие в него, благодаря нередко сбывавшимся надеждам. Множество людей ценит и почитает Гору Крестов не только как религиозный объект, но и как выражение национального духа, самосознания, свободолюбия. Гора Крестров притягивает и просто любознательных туристов, экскурсантов, интересующихся экзотикой. В настоящее время это наиболее посещаемое паломниками и туристами место в Литве – символ национальной веры литовцев, выпавших на их долю испытаний и надежд. Новая страница истории Горы Крестов открылась вместе с созданием Шяуляйского епископства. Гора Крестов словно стала его сердцем, главной святыней после кафедрального собора. Епископ Шяуляй Еугениюс Бартулис возобновил традицию храмового праздника на Горе Крестов в предпоследнее воскресенье июля.

Профессор, хабилит. доктор В.Римкус

37


UDK 77.04(474.5)(084) Va 275

A. Varankos leidykla ANVARA

Tel. 8~5 215 3166, Mob. 8~699 47530 El. p. anvara@takas.lt www.anvara.lt Spausdino UAB “BALTO print” Utenos g. 41A, 08217 Vilnius

METRIKA 2014 ISBN 978-9955-9437-7-8


81


82