Centre Court nr 2 - 2020

Page 1

centre court JAARGANG 31 – editie 02 – november 2020

“ Verenigingen moeten overleven” Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) over het belang van sport en bewegen

Weet wat er écht leeft!

Met fact-based onderzoek naar passend wedstrijdaanbod

“Een plus een is drie”

Fusie tennis en padel zorgt voor duidelijkheid en gezamenlijk doel

Tennisleraar drijvende kracht achter vitale vereniging

Trek samen op voor het maximale resultaat!


FX

FORCE SERIES


Voorwoord

Vertrouwen in de toekomst Het zijn spannende tijden. Op dit moment worden we geconfronteerd met een tweede COVID-19-golf en zijn de maatregelen aangescherpt. Dus ook voor onze sport. Dat heeft veel impact op de verenigingen, tennis- en padelhallen en het werk van onze leraren. Ondertussen doen de KNLTB-medewerkers er alles aan om de benodigde support te geven. Het blijft een periode waar we met elkaar doorheen moeten en waarin samenwerking essentieel is. Over samenwerking gesproken. Er is veel werk verzet en daarvoor wil ik iedereen enorm bedanken. Met inachtneming van de geldende regels zijn clubactiviteiten en toernooien georganiseerd en heeft een recordaantal verenigingen de Zomer Challenge aangeboden om nieuwe leden te werven. En met

dusdanig succes bij honderden verenigingen, dat we weer een groei hebben kunnen realiseren in onze ledenaantallen! We kijken in dit laatste Centre Court Magazine van 2020 dan ook met gepast vertrouwen naar de toekomst. Zoals we eerder dit jaar benadrukten, kan sport, mits verantwoord en veilig georganiseerd, juist nu van grote waarde zijn voor ons allemaal. Het draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid en

biedt in deze rare tijden zeer welkome afleiding. In deze editie komen twee Tweede Kamerleden aan het woord die de sport een warm hart toedragen en ervan overtuigd zijn dat juist deze moeilijke tijd onderstreept hoe belangrijk het is om als samenleving zo fit en gezond mogelijk te zijn. Sport en bewegen moeten een veel grotere rol spelen in het kabinetsbeleid voor de komende jaren, zo vinden zij. En dat vinden wij als KNLTB ook. Daarom is het essentieel dat sportverenigingen de coronacrisis goed doorkomen. Verder richten we in dit magazine de blik vooral op het komende jaar. Hoe kunnen verenigingen straks weer aan de slag om hun leden zo veel mogelijk plezier en uitdaging te bieden en waar mogelijk

nieuwe leden naar de parken te trekken? Dat kan bijvoorbeeld door goed te analyseren wat precies de behoeften van bestaande en potentiële leden zijn en daar je aanbod op af te stemmen. Binnen de KNLTB baseren we steeds meer beleid op dit soort onderzoek. In dit magazine geven we een inkijkje in hoe we onderzoeken doen, wat we allemaal kunnen met de resultaten en hoe we aanpassingen in het wedstrijdaanbod voor een groot deel baseren op onderzoek.

Tennis heeft de toekomst als wedstrijdsport en niet als ‘les-sport’. Tennis Alles-in-1 is een voorbeeld van nieuw aanbod van onze verenigingen. We laten zien hoe je hiermee meer (jeugd)leden kunt binden en daarmee behouden voor je vereniging. En we blikken terug, maar ook vooruit op onze inspanningen om de arbeidspositie van de leraren te versterken. We zitten wat dat betreft in een positieve ‘flow’. Meer tennisleraren dan ooit hebben een licentie en onder de leraren is steeds meer begrip voor initiatieven als Permanente Ontwikkeling, waarmee tennisleraren zich continu blijven ontwikkelen. Gelukkig maar, want goede tennisleraren die op de juiste manier samenwerken met het clubbestuur, zijn onmisbaar op de vereniging. Ten slotte komt het belang van een (h)echte cultuur op de vereniging en clubgevoel bij de leden aan de orde. Een sterke binding tussen de vereniging en leden is belangrijk, zeker in coronatijd. Waarom zijn clubcultuur en -gevoel zo belangrijk en hoe creëer je dat op jouw vereniging? Twee specialisten geven uitleg. Kortom: genoeg inspiratie om weer mooie plannen te maken voor het komende jaar. Laten we hopen dat het einde van deze moeilijke periode in zicht komt en dat onze verenigingen straks weer draaien als nooit tevoren. Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op het (digitale) bestuurderscongres begin maart! Roger Davids Voorzitter KNLTB

3


4

centre court

Inhoud

centre court

JAARGANG 31 – editie 02 – november 2020

08

"Sport is hét lichtpuntje in de coronacrisis”

Voor Tweede Kamerleden Michiel van Nispen­(SP) en Rudmer Heerema (VVD) is het helder: voldoende sport en bewegen is onmisbaar voor een gezonde en vitale samenleving. Juist nu! Vandaar dat SP en VVD onlangs gezamenlijk een motie indienden om sport en bewegen in een flink aantal sectoren in Nederland te stimuleren en de regering te vragen met een plan te komen waarin vrijwel alle ministeries hieraan een bijdrage leveren. Vanuit die gezamenlijke missie laten beide Kamerleden hun licht schijnen op de maatschappelijke positie van sport en de Nederlandse sportverenigingen, de impact van het coronavirus op de sport en specifiek tennis, en hun politieke plannen voor de toekomst.

22 36

Fact-based beleid: aanbod op basis van onderzoek

De KNLTB doet veel onderzoek naar de beweegredenen van tennissers om wél of juist niet lid te blijven van een club. En wat blijkt? De cijfers bevestigen overtuigend dat leden die competitie spelen of met toernooien meedoen langer enthousiast blijven en dus veel minder snel stoppen met tennis. De laatste jaren wordt er nog maar weinig besloten zonder de doelgroep erbij te betrekken. Marketing Intelligence Adviseur Monika Wies: “Als je een visie hebt op de toekomst, is het goed om die koers te ondersteunen met onderzoek. En die bij te stellen als uit de cijfers iets anders blijkt.” Alle reden dus om na te gaan waaraan de leden van jouw vereniging behoefte hebben en het wedstrijdaanbod daarop in te richten.

Partners KNLTB

Hoe tevreden zijn jouw leden?

De afgelopen maanden zagen tennis- en padelverenigingen zich gesteld voor ongekende uitdagingen. Want hoe zorg je voor een goede clubcultuur, met prettige onderlinge omgangsvormen, als er maar beperkt mensen op het sportpark mogen zijn? En hoe versterk je het clubgevoel van leden in een tijd dat er weinig tot geen activiteiten op het programma staan? Wat doet corona met de ledenbetrokkenheid en hoe zorg je ervoor dat het contact tussen leden en de club én tussen leden onderling niet verwatert? Hoe weet je waaraan je leden behoefte hebben? Welke (online) kansen biedt ‘Het Nieuwe Normaal’? Centre Court Magazine verkent het nieuwe sportlandschap en maakt een tussenbalans op.


Colofon Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verscheen afgelopen jaar tweemaal in gedrukte vorm en driemaal als E-Zine.

Hoofdredactie Robert Barreveld E-mail: robert.barreveld@sportsmedia.nl Lalique Stoutjesdijk E-mail: l.stoutjesdijk@knltb.nl

Eindredactie Janeke de Zeeuw

Met redactionele bijdragen van Leo Aquina, Robert Barreveld, Roger Davids, Robin Haase, Luc Keersmaekers, Vivian van Niekerk, Erik Poel en Edward Swier

Fotografie ANP Foto, Rudmer Heerema, Henk Koster Fotografie, Shutterstock.com en Bert Treep

Uitgever Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl

En verder... 06 18 28 34 46 54 62

Tennis in beeld: racket high five – nieuw fenomeen op de tennisbaan Social Wall: KNLTB Competitie 2020, hét hoogtepunt van het seizoen Eén bond, één doel: tennis en padel veroveren samen terrein Infographic: Zomer Challenge zorgt voor welkome groei Tennis Alles-in-1: het nieuwe normaal voor jeugdtennis op de vereniging De tennisleraar: drijvende kracht achter vitale verenigingen Partners in beeld: SportStroom en Signify

Columns 43 Robin Haase 66 Erik Poel

Redactieadres Arko Sports Media Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 E-mail: info@sportsmedia.nl

Vormgeving en prepress Home of the Brave, Vlaardingen

Drukwerk PreVision, Eindhoven

Abonnement Centre Court wordt gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn regio's en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennisleraren met een geldige licentie.

Adreswijzigingen/opzeggingen Verhuisd of geen functie meer binnen de club? Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens. Coverfoto: ANP Foto ©2020 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

5


6

De racket high five

Nieuw fenomeen op de tennisbaan! Sinds corona zijn sommige dingen wel wat anders dan voorheen. Waar we een gewonnen punt vaak afsloten met een high five, is dat vanwege corona niet mogelijk. Dat tennissers creatief zijn, blijkt wel uit de ‘racket high five’ die we de laatste tijd vaak zien op de baan. Een mooi, nieuw fenomeen dat wat ons betreft veel navolging mag krijgen!


tennis in beeld

7


8

" Verenigingen moeten overleven" Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) over het belang van sport en bewegen én de vereniging

Het zijn sportmannen in hart en nieren. De één is fanatiek hardloper, de ander was ooit hard op weg om de internationale zwemtop te bestormen, maar zag een veelbelovende sportcarrière in de kiem gesmoord door een zware blessure. Voor Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Rudmer Heerema, die beiden sport in hun portefeuille hebben voor respectievelijk de SP en de VVD, zijn sport en bewegen even vanzelfsprekend als ’s ochtends opstaan. Dat voldoende sport en bewegen onmisbaar is voor een gezonde en vitale samenleving, is voor hen dan ook een open deur. Nu het coronavirus de samenleving op vele vlakken op de proef stelt, blijkt meer dan ooit hoe belangrijk een gezonde, fitte en weerbare samenleving is. Vandaar dat SP en VVD onlangs gezamenlijk een motie indienden om sport en bewegen in een flink aantal sectoren in Nederland te stimuleren en de regering te vragen met een plan te komen waarin vrijwel alle ministeries hieraan een bijdrage leveren. Vanuit die gezamenlijke missie laten beide Kamerleden hun licht schijnen op de maatschappelijke positie van sport en de Nederlandse sportverenigingen, de impact van het coronavirus op de sport en specifiek tennis, en hun politieke plannen voor de toekomst.

 Robert Barreveld

A

ls de motie van 25 juni iets duidelijk maakte, dan is het dat wat de Tweede Kamer betreft de waarde van sport en bewegen voor een maatschappij de partijpolitiek ver overstijgt. De SP en de VVD liggen immers niet bepaald dicht bij elkaar in het politieke spectrum. De basis voor de motie werd overigens gelegd door een aantal gerenommeerde namen in de Nederlandse sport: Joop Alberda, Guus Hiddink,

Louis van Gaal, Epke Zonderland en neurowetenschapper Erik Scherder. Zij zetten, samen met de sportbonden, waaronder de KNLTB, hun handtekening onder een manifest met een duidelijke boodschap: de COVID-19-pandemie legt bloot hoe belangrijk het voor een maatschappij is om vitaal en weerbaar te zijn. Sport en bewegen zijn een belangrijk preventiemiddel voor tal van ernstige ziektes en chronische aandoeningen en het is tijd dat sportbonden, de 24.000 sport-

verenigingen in Nederland, de politiek en het bedrijfsleven de handen ineenslaan om dat preventiemiddel optimaal te benutten. De goede intenties zijn er altijd wel, maar nu moet het roer om, zo stellen deze prominenten.

Concrete scenario’s “Met de motie hebben wij willen zeggen: neem dit manifest heel serieus!”, benadrukt Van Nispen. “De Kamerdebatten over sport zijn wellicht wel de debatten met het minste gedoe, ze verlopen


POLITIEK & SPORT

“ Sport verbroedert en brengt mensen samen” – Michiel van Nispen Tennis kan als een van de weinige sporten goed worden beoefend in de anderhalvemetersamenleving.

vrij rustig. Maar ik ben ontevreden over wat wij de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. We weten veel, steeds meer, en toch doen wij daar onvoldoende mee.” Het coronavirus en de acute economische en gezondheidsproblemen die het veroorzaakt, het zou ertoe kunnen leiden dat stimulering van sport en bewegen in onze maatschappij toch weer even op het tweede plan komt. Van Nispen: “Daarom zou ik willen zeggen: praat er juist nu over, zodat sport en bewegen niet uit beeld verdwijnen als ‘leuke hobby’. Dit gaat om de toekomst van onze maatschappij, om de gezondheid van onze jeugd, maar bijvoorbeeld ook over de gezondheid en

vitaliteit van onze ouderen. In dat opzicht is het in deze tijd van een pandemie ook acuut belangrijk om mensen meer in beweging te krijgen. Sport en bewegen spelen een rol in vrijwel alle facetten van onze maatschappij. Of we het nu hebben over onderwijs, de arbeidsmarkt, de zorg of het bedrijfsleven, het moet veel meer in ons vizier komen, in ons systeem gaan zitten. En daarom vragen we in de motie de regering ook om met concrete scenario’s en doorrekeningen te komen om sport en bewegen op verschillende terreinen gericht in te zetten. Dan zal ook blijken dat het geen kostenpost is, maar een investering die tot opbrengsten gaat leiden.”

In de motie wordt letterlijk gesproken over “departement­ overstijgende scenario’s”. Die integrale aanpak steunt Rudmer Heerema van harte, maar dat betekent ook dat je niet start bij zomaar één specifiek thema. “Want het ‘veld’ van de sport is heel breed. Je hebt het over ouderen, maar ook over achterstandsgezinnen, over gehandicapten, over de gewone Nederlander die zich zo fit mogelijk probeert te houden, over ouders die drie of vier kinderen hebben en voor wie sport heel duur is. En je hebt het net zo goed over talentherkenning en topsport. Wat topsport betreft kunnen we de eindjes aan elkaar knopen, maar misschien moeten we daar 9


10

nog wel meer doen. Daarom wil ik ook eigenlijk niet denken in prioriteiten. Wat mij betreft is het juist zo belangrijk de sport als één geheel te zien. Ik hoor veel te vaak: ‘We hebben één euro. Geven we die uit aan topsport of aan breedtesport?’ Dat moet de keuze helemaal niet zijn! Het heeft met elkaar te maken, het heeft samenhang. Ik wil liever weten: Als wij in zijn totaliteit een perfect sportbeleid

willen voeren, wat kost dat dan? Daar gaat die motie ook een beetje over. Als we het over de volle breedte beter willen maken, wat kost ons dat en zijn wij bereid dat op tafel te leggen bij een volgend regeerakkoord?” Beide heren zetten nog niet zo lang geleden overigens al een belangrijke stap in het concreet verankeren in de wet van meer sport en bewegen in onze

maatschappij. Heerema en Van Nispen vonden in de Tweede Kamer een meerderheid voor hun voorstel om minimaal twee uur gymles per week in het primair onderwijs verplicht te stellen. Wil je dan toch ergens beginnen, dan bij de jeugd, was de gedachte. En in het onderwijs bereik je vrijwel alle jeugd, ongeacht culturele of sociaaleconomische achtergrond.

FOTO: ANP FOTO/CC DIJKSTRA BV

"Sport is hét lichtpuntje in deze crisis” De urgentie die spreekt uit het manifest en de motie, is duidelijk. Met de totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord werd door het kabinet al een duidelijke stip aan de horizon gezet op het gebied van sport en bewegen in onze samenleving, maar de COVID-19-uitbraak toont nog eens aan dat er snel stappen gemaakt moeten worden, zo benadrukken de motie en het manifest. Ook nu ons als maatschappij flink wat beperkingen worden opgelegd, kan spor-

“ Praat juist nu over het belang van sport en bewegen. Dit gaat om de toekomst van onze maatschappij, de gezondheid van onze jeugd en de vitaliteit van onze ouderen” – Michiel van Nispen


POLITIEK & SPORT

“Ik wil niet denken in prioriteiten. Het is juist belangrijk de sport als één geheel te zien” – Rudmer Heerema

ten ons veel brengen. In sociaal opzicht, als uitlaatklep, maar ook als middel om fit en gezond te blijven en zo weerbaar mogelijk te zijn tegen bedreigingen als een pandemie. Het is een boodschap die de KNLTB in het voorjaar al snel verkondigde: sport is, mits verantwoord en volgens de geldende richtlijnen georganiseerd, goed voor lichaam en geest. En de tennissport kan in de basis prima beoefend worden in de ‘anderhalvemetersamen­ leving’. Is er in politiek Den Haag genoeg oog voor de voordelen van sport, juist in deze tijd? “Ja, nu wel”, stelt Heerema. “Maar daar is wel wat tijd overheen gegaan. Zelf heb ik elk debat en elke fractievergadering aangegrepen om duidelijk te maken: sport is hét lichtpuntje in deze coronacrisis. Mensen worden er blij, gezond en fit van en willen er ook graag naar kijken. Het is het uitje waar mensen de hele week naar uitkijken, zeker nu. Daar wordt nu wel echt anders mee omgegaan dan in het voorjaar. We gooien niet alles meer dicht en gaan vervolgens kijken welke uitzonderingen mogelijk zijn, maar draaien het om. Zo veel mogelijk is open en we bekijken wat absoluut

aangepast moet worden om verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het verbod op publiek bij evenementen en de specifieke regels voor contactsporten.” “Vanuit mijn sporthart zeg ik: er moet in Den Haag nog meer aandacht zijn voor de waarde van sport, juist in deze tijd van crisis”, beschouwt Van Nispen het kabinetsbeleid. “Tegelijkertijd zijn de gevolgen en de risico’s van de pandemie enorm. Afgelopen voorjaar ging het gewoon helemaal mis, toen was het ook zaak simpelweg de reisbewegingen van A naar B te beperken.

Toch zou ik zeker willen dat er nog iets meer oog was voor sport en beweging, omdat ik weet hoe belangrijk dat voor mensen is. En een sport als tennis kun je nu eenmaal prima beoefenen met inachtneming van de anderhalve meter. We kunnen het belang van bewegen, ook in deze tijd, niet onderschatten.”

“Verenigingen moeten overleven” Toch is de sport, zoals zo veel sectoren, hard geraakt in de coronacrisis. Ondanks verschillende steunmaatregelen is de unieke sportinfrastructuur die 11


OWN THE COURT

HYPERCOURT EXPRESS 2 LIGHTWEIGHT, COMFORTABLE, BREATHABLE AND A GENEROUS FIT. A VERSATILE HIGH PERFORMANCE SHOE.


POLITIEK & SPORT

“ Verenigingen moeten overleven. Dreigen delen van onze sportinfrastructuur echt in te storten, dan moet de overheid ingrijpen”

belangrijk het is dat de unieke infrastructuur van de sport in Nederland in stand blijft”, aldus Van Nispen. “Ik geloof wel dat we als gehele Tweede Kamer zien dat je die infrastructuur moet bewaken om sport aan zo veel mogelijk mensen te kunnen aanbieden. Lukt dat niet naar behoren, dan kan dat bovendien op de lange termijn grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Verenigingen moeten overleven. Dat is echt

bij hun leefomgeving en tevredener zijn over hun sociale leven. Het benadrukt nog maar eens hoe groot de maatschappelijke betekenis van verenigingen is.

een publieke taak, het maatschappelijk belang ervan is te groot. Dreigen delen van onze sportinfrastructuur echt in te storten, dan moet de overheid ingrijpen.”

FOTO: ANP FOTO/CC BART MAAT

– Michiel van Nispen

van Rabo ClubSupport, het ondersteunings­traject voor clubs en verenigingen van Rabobank, leverde onlangs enkele opvallende resultaten op. Zo was vóór corona maar liefst 72 procent minimaal één keer per week op de vereniging te vinden en daalde dat cijfer tijdens de coronacrisis naar 27 procent. Dat heeft veel impact op mensen. Uit het onderzoek bleek immers ook dat betrokkenen bij een vereniging zich meer betrokken voelen

Nederland kent, met onder andere 24.000 sportverenigingen, onder druk komen te staan. En dat geldt ook voor het verenigingsleven in het algemeen in Nederland. Onderzoek onder 2.000 verenigingsleden en andere betrokkenen bij een vereniging in het kader

“Ik weet hoe hard verenigingen geraakt zijn en dat is zorgelijk, juist omdat ik ook weet hoe

De VVD en zeker Heerema zien de waarde van gezonde, sterke 13FOTO: ANP FOTO/CC DIRK HOL

POLITIEK & SPORT

Heerema en Van Nispen treffen elkaar vaker op het gebied van sport: in 2018 boden KNVB en NOC*NSF de Tweede Kamer een petitie aan waarin opgeroepen werd om kinderen meer te laten bewegen.

sportverenigingen ook, juist in deze tijd. “Toen tijdens de persconferentie van 13 oktober verscherpte maatregelen werden aangekondigd, hebben wij vanuit de VVD ook direct aangegeven: ‘Het kan niet zo zijn dat hierdoor sportverenigingen gaan omvallen, dat moeten wij voorkomen’ ”, blikt Heerema terug. “Want uiteindelijk hebben de verenigingen last van de maatregelen die de overheid oplegt. En eerlijk, de sport is ook nooit een ‘overvrager’ geweest. Traditioneel wacht de sport toch altijd netjes af wat de cultuursector doet en zegt dan: ‘Wij willen de helft.’ De sport moet meer vooraan durven staan en wij als VVD proberen daar in debatten aan bij te dragen en geld vrij te maken. Het is een belangrijke groep binnen onze achterban, daar komen wij voor op. De Nederlandse sportinfra­ structuur mag geen gevaar lopen.” Heerema voegde in dat opzicht afgelopen zomer de daad bij

het woord door bovenop het steunpakket van 110 miljoen euro voor sportverenigingen, nog eens 25 miljoen extra los te krijgen. Feitelijk betekende het een uitbreiding van de TASO-regeling: tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19. Heerema: “We hebben destijds in de coalitie een discussie gevoerd over investering in ontwikkelingssamenwerking. Minister Kaag wilde heel graag dat dat op niveau bleef. Wij zijn akkoord gegaan, op voorwaarde dat er onder andere 25 miljoen extra beschikbaar zou komen om sportverenigingen met een eigen accommodatie te ondersteunen. Daar kwamen onder meer 1.300 tennisverenigingen voor in aanmerking en dat was geweldig nieuws.”

Samenwerking de grootste ‘winst’ Steun vanuit de overheid is en blijft noodzakelijk, maar sinds eind april de sportverenigingen weer voorzichtig hun deuren

“ De sport moet meer vooraan durven staan” – Rudmer Heerema

openden, ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij de sport zelf om de zaken op orde te hebben en mensen op een veilige, verantwoorde manier van sport te laten genieten. Op basis van het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF zijn bonden en verenigingen aan de slag gegaan om het voor hun sport zo goed mogelijk te regelen. De sport heeft het goed aangepakt, vinden beide Kamerleden. “Ik heb er echt bewondering voor”, zegt Van Nispen. “Het protocol 15


16

“ Samenwerking tussen bonden, dat is in deze moeilijke tijd toch ‘winst’ voor de sport” – Rudmer Heerema

vanuit NOC*NSF, het overleg met bonden en hoe de bonden vervolgens hun verenigingen ondersteunen, dat heeft in veel gevallen goed gewerkt. Kijk ik naar de atletiekvereniging waar ik mijn zoon twee keer per week naartoe breng, dan gaan ze er daar heel serieus mee om. Ze hebben alles ontzettend goed voorbereid. Mensen op de vereniging hebben zich daar vol voor ingezet. Dat toont toch ook weer de maatschappelijke kracht van sport.” “Maar ook hierbij zie je hoe divers de sport is”, voegt Heerema toe. “Toen sporten op de vereniging weer mogelijk was, is een aantal bonden daar direct proactief en creatief mee aan de slag gegaan, maar dat gold lang niet voor alle organisaties. De tennisbond is zeker een voorbeeld van een proactieve bond. De KNLTB heeft samen met de verenigingen de afgelopen maanden zelfs een ledengroei bewerkstelligd, dat is heel knap. En het uitgangspunt klopte natuurlijk ook: in basis kun je tennis prima beoefenen binnen de geldende regels. Sporten verschillen nu eenmaal sterk van elkaar, de tennisbond heeft in Den Haag ook uitstekend duidelijk gemaakt waarom tennis wél mogelijk is. Maar goed, het is ook één van de meest professionele bonden van Nederland.” De KNLTB trok hierin veel op met de Nederlandse Golf Federatie. Heerema: “Ik heb dat de afgelopen maanden vaker

gezien: directeuren van bonden die onderling contact hadden om zaken samen op te pakken richting het Ministerie van VWS en NOC*NSF. Dat is in deze moeilijke tijd toch ‘winst’ voor de sport.”

Blik op 2021 Hoe het verloop van het coronavirus en de bestrijding ervan de komende maanden ook zullen zijn en welke economische gevolgen ons ook te wachten staan, in maart van volgend jaar staan de Tweede Kamerverkiezingen op de agenda. En als het aan Van Nispen en Heerema ligt, krijgen sport en bewegen in de plannen van hun partij een prominente plek. “Wij vinden nadrukkelijk dat sport verbroedert en mensen samenbrengt”, citeert Van Nispen bijna letterlijk het conceptverkiezingsprogramma van de SP. “En verder stellen wij heel

duidelijk dat er meer gymlessen moeten komen op school gegeven door vakleerkrachten en benoemen wij het belang van zwemveiligheid. Wij zouden bijvoorbeeld graag zien dat het schoolzwemmen terugkwam. En ook gewoon buitenspelen vinden wij heel belangrijk. Niet alleen vanwege de fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen, maar ook ter bestrijding van overgewicht. Sport en bewegen moeten in alle facetten van ons leven een belangrijke rol krijgen, dat willen we juist ook bereiken met de motie. Sport kan bijdragen op veel meer vlakken dan je in eerste instantie zou denken. Het kan bijvoorbeeld ook helpen om werkloosheid en criminaliteit te bestrijden. Dat besef wil ik graag weer een stap verder brengen.” De plannen van Heerema voor de komende jaren zijn talrijk.


POLITIEK & SPORT

Stem in het belang van sport! “Ik heb veel ambitieuze ideeën voor de sport en ik hoop dat die worden opgenomen in ons verkiezingsprogramma”, zo geeft hij aan. “Ons conceptverkiezingsprogramma is net uitgekomen en daar zullen nog allemaal amendementen op binnenkomen. Ook op het gebied van sport, om het programma nog beter te maken.” Maar zoals gezegd: wat er ook gebeurt met het programma, als het aan Heerema ligt, komt de VVD met een plan dat de sport integraal versterkt. “De sport moet op veel vlakken worden versterkt. We moeten er bijvoorbeeld in investeren dat alle kinderen tot 17 jaar naar een sportvereniging gaan, we moeten goede trainers en scheidsrechters opleiden voor goede en veilige sport en vergeet bewegen voor ouderen niet. En door nog iets meer te investeren in topsport, kunnen we een echt topsportbeleid

voeren. Evenementen, ook een belangrijk thema. Wil je geld verdienen met sport, dan kan dat met evenementen. Daar zou dan niet alleen het Ministerie van VWS, maar bijvoorbeeld ook Economische Zaken bij betrokken moeten zijn. Kortom: mijn input voor sport in het verkiezingsprogramma is echt een totaalplaatje.” De plannen zijn ambitieus in een tijd die economisch zwaar zal worden. “Zeker, want uiteindelijk zal er minder geld beschikbaar zijn. Dan ligt het eraan hoe je de gesprekken ingaat, of je met een grote achterban en veel voorkeursstemmen met je vuist op tafel kunt slaan en kunt zeggen: 'Dit wil ik bereiken voor de sport en voor het land om fit, gezond en weerbaar te worden en een eventuele volgende pandemie aan te kunnen.’ "

Er zijn meer partijen die het belang van sport en bewegen, ook juist in deze tijd, onderkennen en het nadrukkelijk opnemen in hun plannen voor de komende jaren. Stemmen in het belang van sport is mogelijk. Het loont dan ook zeker om verkiezingsprogramma’s erop na te slaan en te bestuderen wat partijen voor de sport willen doen en wat in hun visie de waarde van sport en bewegen is voor de samenleving. Dat belang is vanuit de politiek bijvoorbeeld ook onderstreept met de totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord, dat inmiddels in veel regio’s heeft geleid tot een lokaal sportakkoord.

“ De vraag is: Als we het over de volle breedte beter willen maken, wat kost ons dat en zijn wij bereid dat op tafel te leggen bij een volgend regeerakkoord?” – Rudmer Heerema 17


18

SOCIAL WALL  Vanwege de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is de Voorjaarscompetitie 2020 verplaatst naar het najaar. Deze unieke competitie – die de naam KNLTB Competitie 2020 kreeg – bestond uit de Kia Tenniskids competitie, de junioren- en seniorencompetitie en de padelcompetitie. Er deden ruim 27.000 teams mee aan wat door velen wordt gezien als het hoogtepunt van het seizoen. Tijdens de competitie moesten volwassenen uiteraard de anderhalve meter afstand in acht nemen. De racket high five bleek voor jong én oud een prima alternatief en werd dan ook veelvuldig gebruikt.


SOCIAL WALL

  19


20

Dankzij Jeugdfonds Sport & Cultuur doen alle kinderen mee! In Nederland groeien nog altijd ruim 272.000 kinderen op in armoede. Door de coronacrisis dreigen nog meer gezinnen in financiële problemen te geraken, waardoor een lidmaatschap bij een sportvereniging er voor de kinderen vaak niet meer in zit. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt door de kosten van contributie en de benodigde materialen voor zijn rekening te nemen. Zo krijgen én houden ze meer kinderen aan het sporten. Wil je meehelpen? Haak dan met jouw vereniging aan bij de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vraagt je simpelweg zo veel mogelijk leden te wijzen op de campagne, om ze te laten weten dat het fonds bestaat en kan bijspringen als een gezin niet meer in staat is het lesgeld of de contributie te betalen. Ook heeft het fonds speciaal voor sportverenigingen de Toolkit Sport samengesteld. Die bevat allerhande promotiematerialen en teksten die je als vereniging kunt gebruiken om je leden te wijzen op het bestaan en alle mogelijkheden van het fonds. Ga vooral met de materialen aan de slag, zodat ook jouw leden weten dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur er is. De Toolkit Sport vind je op Jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-sport/.

Grand Slams for Kids: totaalconcept voor geslaagd jeugdtoernooi Het is snel gegaan sinds in 2016 het idee ontstond voor het nieuwe toernooiformat Grand Slams for Kids (GSFK). “We willen kinderen inspireren om te (blijven) sporten door een professionele setting na te bootsen, een grandslamtoernooi met alle entourage die daarbij hoort”, vertelt initiatiefnemer Merel Masséus. “Zo stimuleren wij ze om in een overzichtelijke tijd te sporten, waarbij ook allerlei activiteiten om de wedstrijden heen en ertussendoor worden georganiseerd.” Volgens het GSFK-principe worden inmiddels op verschillende plekken in het land deze

nieuwe, aantrekkelijke toernooiformats georganiseerd, inclusief alle aankleding en side-events om het tot een onvergetelijke ervaring te maken. Bij de feitelijke start, in het voorjaar van 2018, trok het ‘GSFK-circus’ langs vier locaties. In 2019 waren dat er al twaalf. Kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar spelen deze toernooien gedurende meerdere weekenden, met als inzet een plek op de afsluitende ‘Masters’ en de kans om een gooi te doen naar de uiteindelijke hoofdprijs: een verzorgde reis met alle winnaars naar Roland Garros ­ in Parijs.

GSFK is niet het eerste initiatief om deelname aan toernooien en in het bijzonder aan nieuwe toernooiformats aan te jagen. “Maar wij nemen de verenigingen heel veel uit handen”, vertelt Masséus. “De club hoeft zich alleen te bekommeren om de invulling van de dag of dagen, om de wedstrijdleiding en het ophangen van de versiering.” Dat betekent in de praktijk dat alle andere benodigdheden om er een geslaagd toernooi van te maken, worden geregeld door GSFK.


NIEUWS

OldStars tennis krijgt voet aan de grond in Zwolle

Voorjaar 2021

Geen KNLTB Jaarcongres, maar digitale inspiratieweek Het zal voor weinig bestuurders een verrassing zijn: het KNLTB Jaarcongres kan dit jaar niet plaatsvinden. De recente ontwikkelingen rondom het coronavirus zorgen voor verscherpte maatregelen, waardoor de organisatie van een congres vrijwel onmogelijk is. Daarom organiseert de KNLTB begin maart een unieke digitale kennis- en inspiratieweek. Tijdens deze week worden tal van webinars aangeboden voor verenigingsbestuurders én tennis- en padelleraren. Het centrale thema is dan ook het belang van een goede samenwerking tussen het bestuur en de leraar op de vereniging. In juni heeft de KNLTB voor ruim 500 leraren al een succesvolle digitale week georganiseerd en ook in november konden de leraren weer PO-punten halen via webinars in een digitale week. Daar komt nu een extra speciale editie bovenop, zowel voor bestuurders als voor leraren. Zoals je van de KNLTB kunt verwachten, zullen er weer interessante sprekers aan het woord komen. Daarnaast kun je zelf kiezen wanneer je een sessie volgt en is het congres voor veel meer functionarissen van de vereniging digitaal bij te wonen. Zodra er meer bekend is over de exacte data, het programma en de inschrijfprocedure, wordt dat op Centrecourt.nl bekendgemaakt.

Peter Buter, nationaal tenniskampioen 80+ en lid van ZTC de Pelikaan was er. Net als Ben Kroes, met zijn 90 j­aar het oudste nog actief spelende lid van de Zwolse tennisvereniging. Zij en nog een groot aantal deelnemers en genodigden waren op 28 september afgekomen op de officiële kick-off in Zwolle van OldStars tennis, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. “Toen Peter Buter bij de kick-off in Oldenzaal was, was hij meteen verkocht”, vertelt ZTC de Pelikaan-bestuurslid Han Wijlens. “Dat moesten we ook in Zwolle gaan doen. Ons werd geadviseerd: ‘Zorg dat het op één plek in Zwolle écht staat, met voldoende deelnemers.’ Hopelijk verspreidt OldStars tennis zich daarna als een olievlek over Zwolle.” ZTC de Pelikaan ontwikkelde samen met het Nationaal Ouderenfonds een flyer en maakte de nodige PR. Ook heeft de vereniging gezorgd voor een omvangrijk begeleidingsteam. Daar kwam nu de eenmalige hulp bij van tennislegende en ambassadeur Tom Okker (76). “Het is goed om te bewegen en het is een mooie manier om elkaar beter te leren kennen”, aldus Okker. “Wellicht houd je er mooie vriendschappen aan over. En misschien steek je er qua tennis ook nog wat van op. Dus luister goed naar je coach. Maar heb vooral plezier als je meedoet aan OldStars tennis.”

Wijzigingen clubs NAAMSWIJZIGING:

Nummer: 38026

Vereniging: Ulvenhoutse T.V.

OPHEFFING:

Vereniging: T.C. Maaspoort

Per: 18-3-2020

Nieuwe naam: Ulvenhoutse Tennis-

Vereniging Open Tennisvereniging

en Padelvereniging

Alexanderstad

Nummer: 49452

Vereniging: B.A.S.-Tennis

Nummer: 55186

Nummer: 73840

Per: 24-7-2020

Nieuwe naam: BAS Tennis & Padel

Per: 13-1-2020

Per: 10-1-2020

Nieuwe naam: TPC Maaspoort

Nummer: 12047 Vereniging: M.L.T.C. Ready

Per: 24-1-2020

Nieuwe naam: Ready Maastricht

21


22


CLUBCULTUUR & CLUBGEVOEL

Hoe tevreden zijn jouw leden?

Clubcultuur belangrijk, maar clubgevoel van leden bepalend

Tennis en padel kunnen nog worden beoefend in tijden van corona. Zo is de situatie althans eind oktober, als dit artikel wordt geschreven. Maar hoe zorg je er als vereniging voor dat je je leden betrokken houdt als het clubhuis dicht is? Nanny Kuijsters bestudeert de betrokkenheid van leden bij sportverenigingen in het kader van haar promotieonderzoek en bewegingsweten­schapper Laura Jonker slaat de brug tussen theorie en praktijk. We vroegen hen wat corona doet met de ledenbetrokkenheid en wat je als vereniging kunt doen om je leden betrokken te houden. Het antwoord op die prangende vraag ligt bij de leden zelf.  Leo Aquina

N

anny Kuijsters ontwikkelde een model waarin zij clubgevoel definieert en dat is nadrukkelijk iets anders dan clubcultuur. “Clubcultuur gaat over de organisatie, over de normen, waarden en omgangsvormen binnen de club. Clubgevoel is individueel. Bij clubgevoel draait het om de beleving van de leden binnen de vereniging. Clubgevoel is een voorwaarde voor inzet en binding.” Clubcultuur is dus essentieel, het is het unieke DNA van de vereniging.

Maar minstens zo belangrijk is de vraag welk gevoel de leden bij die vereniging hebben.

Inspelen op clubgevoel Oftewel: het verschil tussen clubcultuur en clubgevoel is het perspectief waarmee je naar de vereniging kijkt en dat maakt het voor bestuurders belangrijk om dat onderscheid te maken. Laura Jonker: “Clubbestuurders zijn vaak enthousiast over het onderwerp ledenbetrokkenheid, maar ik merk in de praktijk dat zij veel moeite hebben met die perspectiefwissel. Bestuurders

zijn veelal gewend om vanuit de organisatie te denken: er zijn vrijwilligers nodig om de dingen te doen die moeten gebeuren. Het is moeilijk dat om te draaien en je af te vragen waarom vrijwilligers zo’n taak zouden willen doen.” Bij clubgevoel gaat het om het individuele gevoel van leden ten aanzien van de sportvereniging. Clubgevoel laat zich vangen in drie componenten: participatie/ meedoen met de vereniging, relevantie van de vereniging voor leden en het sociale 23


24

Model van clubgevoel van leden van sportverenigingen CLUBGEVOEL VAN LEDEN (meedoen, relevante club en sociaal netwerk)

 SPORT EN ACTIVITEITEN, BIJVOORBEELD: - fijne trainingen en wedstrijden; - goede teamsamenstelling; - gezellige activiteiten; - meedoen is prettig; - voor ieder wat wils.

SERVICE VAN DE CLUB, BIJVOORBEELD: - goede organisatie; - goede communicatie; - betaalbaar; - goed georganiseerde activiteiten; - goede faciliteiten.

SOCIALE VERBINDING, BIJVOORBEELD: - iedereen telt mee; - respect en waardering; - positieve sfeer; - vriendschappen; - leden helpen leden.

CLUBGEVOEL stimuleert inzet en loyaliteit van leden, een gezonde leefstijl, sociale cohesie en vaardigheden te ontwikkelen

– Bron: Kuijsters, 2019. netwerk van leden binnen de vereniging (zie figuur). “Vanuit die drie componenten zijn er verschillende knoppen waaraan je als bestuurder kunt draaien om in te spelen op het clubgevoel bij de leden”, vertelt Kuijsters.

Meedoen

“ Clubgevoel is een voorwaarde voor inzet en binding” – Nanny Kuijsters

“Als het gaat om participatie/ meedoen, moet je als bestuurder goed nadenken of het sportaanbod ook aansluit bij wat de leden willen. Naast het meedoen aan de sportactiviteiten zelf moet je nadenken over je vrijwilligersfuncties. Vraag mensen waar hun belangstelling ligt en zoek taken die daarbij aansluiten.” Zo kun je als vereniging zo veel mogelijk tegemoetkomen aan behoeften. Onderzoek naar die behoeften is voor de KNLTB bijvoorbeeld ook

het uitgangspunt bij het ontwikkelen van wedstrijd­aanbod, zoals blijkt uit het artikel op pagina 36 van deze editie van Centre Court Magazine.

Relevantie “De club levert service, maar wordt dat ook zo ervaren? Je kunt ledentevredenheidsonderzoeken doen. Soms steek je ergens veel energie in, maar draagt het weinig bij aan de ledenbetrokkenheid en andersom. Als club moet je goed in beeld hebben wat de motivatie is om lid te worden en te blijven.”

Sociaal netwerk “Een van de redenen om lid te worden van een sportvereniging is het contact met andere mensen. Voor tennisverenigingen is dit een belangrijke knop. Uit

internationaal onderzoek in de tenniswereld weten we dat mensen graag tennissen, maar op clubs vaak toch niet goed weten hoe ze in contact moeten komen met anderen om samen mee te tennissen. Dat kun je als club proberen te faciliteren.” In tijden van corona wordt het clubgevoel in alle drie de componenten geraakt. Leden ervaren juist nu hoe groot de waarde is van sociale contacten op de vereniging en van samen activiteiten ondernemen. Tennissers kunnen geen competitie meer spelen, maatregelen zorgen ervoor dat de vereniging over het algemeen niet meer de service kan leveren die leden gewend zijn en de mogelijkheden om mensen te ontmoeten is aan banden gelegd, doordat clubhuizen dicht zijn.


CLUBCULTUUR & CLUBGEVOEL

Online Om de leden toch betrokken te houden kiezen verenigingen steeds vaker voor onlinemogelijkheden. Kuijsters: “Clubs zijn daar al veel langer mee bezig. Onder jongeren zijn sociale media onontbeerlijk als het gaat om hun netwerk. Wilde je inspelen op het clubgevoel bij de jeugd, dan kon je daar eigenlijk sowieso al niet omheen. In coronatijd is digitaal contact vaak het enig mogelijke contact. Uit onderzoek blijkt dat dit ook echt kan bijdragen aan binding tussen leden en met de club. Ook hierbij is het als vereniging belangrijk dat je je realiseert dat de communicatie twee richtingen heeft: niet alleen van zender naar ontvanger, maar ook de andere kant op. Het draait om de conversatie met elkaar.” En goede communicatie draait niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop je informatie aanbiedt. Zo komt een mooie digitale nieuwsbrief heel anders over dan alleen een stukje tekst met een foto.

Behoeften ophalen Via een recente verenigings­ monitor in de Achterhoek kreeg Jonker een beeld van de manier

waarop verenigingen omgingen met de eerste lockdown, in het voorjaar. “We hebben gevraagd of het was gelukt om activiteiten te organiseren en de meeste clubs zijn daar heel actief in geweest. Clubs zijn bang om leden te verliezen en ze weten vaak niet precies waar leden tijdens de lockdown behoefte aan hebben, dus mijn advies is altijd om bij de leden op te halen waar zij behoefte aan hebben.” Natuurlijk willen niet alle leden hetzelfde. Seniorleden zijn vaak

kritischer dan jeugdleden. Jonker: “Senioren bekijken het meestal vanuit een eigen referentiekader, terwijl kinderen veel meer in het moment leven: het is leuk of niet. Hoe jonger, hoe kleiner de wereld. Jonge kinderen willen toch vooral zo veel mogelijk de bal aanraken, maar kinderen van 13, 14 jaar hebben al een breder beeld. Zij zien hun trainingsgroep om zich heen. Voor zowel senioren als jeugd geldt dat je ze vooral moet vragen waarom zij tennis en/­of padel leuk vinden. Waarom komen zij graag naar de club?”

Nanny Kuijsters Nanny Kuijsters is docent en onderzoeker aan de Fontys Economische Hogeschool in ­Tilburg (opleiding SPECO Sportmarketing) en promovenda aan Tilburg University. Zij werkt aan een proefschrift over virtual community building in de sport en de uitwerking op het clubgevoel van leden. Kuijsters geeft lezingen over dit onderwerp en heeft hierover diverse (wetenschappelijke) artikelen gepubliceerd.

Laura Jonker Laura Jonker is van jongs af aan geïnteresseerd in sport en het (prestatie)gedrag van mensen. In 2011 promoveerde zij met een proefschrift onder de titel Self-regulation in Sport and Education, waarvoor zij in 2012 de NKS Boymansprijs won. Na haar aanstelling aan de universiteit is ze aan de slag gegaan bij NOC*NSF en de KNVB. Hier was Laura verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoek, waarbij het praktisch toepasbaar maken van inzichten haar continu dreef. In 2019 sprak ze op het KNLTB Jaarcongres. 25


26

Voelsprieten Hoe een bestuur de behoeften van de leden ophaalt, kan verschillen. Jonker: “Bij kleine verenigingen lopen vaak een paar mensen die iedereen kent, de vrijwilliger die alles doet en bijzonder goede sociale contacten heeft. Hij of zij kent alle leden. Zo iemand is bij uitstek geschikt

5 tips voor een geslaagde online ALV 1. stuur naast de gebruikelijke stukken ook een goede instructie om deel te nemen aan de ALV; 2. zorg voor een 'vergaderdiscipline'; 3. bedenk van tevoren een back-upplan voor als het onverhoopt misgaat (denk aan het mogelijk wegvallen van de internetverbinding); 4. bepaal van tevoren hoe iedereen kan stemmen: bijvoorbeeld via de mail of via de chat; 5. gebruik een poll tijdens de vergadering om de stemming te peilen.

als voelspriet voor het bestuur.” Op veel tennisverenigingen is de tennisleraar dé persoon om die rol te vervullen, maar ook de parkbekeerder of pachter is vaak bij uitstek zo’n bekend gezicht op de vereniging. De tennisleraar kan overigens een belangrijke rol vervullen in alle genoemde componenten van clubgevoel. Ook in deze coronatijd kunnen clinics en lessen nog bijdragen aan de sociale cohesie. “Deze persoon weet vaak perfect waarom mensen bepaalde dingen wel of juist niet leuk vinden”, vervolgt Jonker. “Maar je kunt ook gebruikmaken van enquêtes en dat kan natuurlijk ook heel eenvoudig online. Daarvoor zijn tegenwoordig allerlei makkelijke en toegankelijke tools op internet te vinden, zoals SurveyMonkey. De vragen

die je kunt stellen, liggen voor de hand. Waarom ben jij lid van de vereniging? Waarom denk jij dat de mensen om jou heen lid zijn van de vereniging? Waaruit haal je het meeste plezier op de vereniging?” Kuijsters vult aan: “Bij onze opleiding leren alle eerstejaarsstudenten hoe ze bij hun vereniging een ledentevredenheidsenquête kunnen afnemen. Dus kijk zeker ook binnen de vereniging of er leden zijn die hiermee ervaring hebben.” Het is belangrijk om clubgevoel te zien als een optelsom van vele kleine dingen, want de beslissing van mensen om lid te blijven of op te zeggen bij een vereniging is nooit definitief. Jonker: “Het is iedere keer weer een minibeslissing om door te gaan of te stoppen en die beslissing is


CLUBCULTUUR & CLUBGEVOEL

Onderzoek het zelf! Wil je een ledentevredenheidsonderzoek doen op jouw vereniging? De KNLTB heeft in samenwerking met Brug8 een ledentevreden­ heidsonderzoek ontwikkeld. Op Centrecourt.nl/ledentevredenheidsonderzoek lees je precies hoe dat werkt en hoe je voor jouw vereniging een onderzoek aanvraagt.

telkens weer gebaseerd op een optelsom van redenen.”

Coronakansen Corona biedt verenigingen ook kansen, hoe gek dat ook klinkt. Veel tennis- en padelverenigingen zagen de ledentallen afgelopen zomer stijgen, omdat zowel tennis als padel – in tegenstelling tot veel andere sporten – bij uitstek coronaproof kan worden gespeeld. Clubgevoel is bij die nieuwe groep echter niet vanzelfsprekend. Jonker: “Kijk vooral of je die mensen op de langere termijn iets kunt bieden, om te voorkomen dat ze straks even hard weer weggaan als bijvoorbeeld de voetbalclub weer opengaat.” Het draait ook hier weer om participeren, relevantie en het sociale netwerk. De nieuwe leden

zijn naar de vereniging gekomen, omdat zij niet meer op hun eigen sportclub terecht konden. Wat hun drijfveren zijn om te gaan sporten, is echter niet bekend. Kuijsters: “Als club moet je moeite doen om deze mensen de gelegenheid te bieden tot participatie, zodat ze echt onderdeel worden van de vereniging. Je moet erachter komen welke service voor hen relevant is en aan welke sociale omgeving ze behoefte hebben.” Ook de tennisleraar kan hier een rol spelen, bijvoorbeeld door voor deze groep specifieke lessen of clinics te verzorgen.

er op dat gebied allemaal nieuwe initiatieven. Dat gaat niet meer via de aloude algemene ledenvergadering op houten stoeltjes in het clubhuis, maar via allerlei vormen van digital democracy met online tools en apps. Je kunt een ALV ook prima via Zoom doen.” Vanwege de coronacrisis is het via een spoedwet ook juridisch toegestaan de ALV volledig online te organiseren of met vier maanden uit te stellen.

ALV online Kuijsters zag al in de eerste lockdown dat veel verenigingen goed inspeelden op de behoefte aan onlineactiviteiten om het clubgevoel op peil te houden. "Denk aan online samen trainen en teambesprekingen en ‘pubquizzen’ houden. Corona is geen reden om de dialoog met de leden stop te zetten, integendeel zelfs. Ook als het clubhuis dicht is, kunnen de leden meedenken. Dankzij de lockdown ontstonden

“ Die vrijwilliger die alles doet en alle leden kent, is bij uitstek geschikt als voelspriet voor het bestuur” – Laura Jonker 27Eén bond, één doel: padel verovert Nederland Fusie KNLTB en NPB als basis om alles uit razendpopulaire sport te halen

Het zijn mooie tijden voor padel in Nederland. De sport groeit als kool, de toekomst ziet er florissant uit. Er zijn nu 32.000 padelspelers in Nederland en over vier jaar zouden dat er zomaar eens 100.000 kunnen zijn, is de verwachting. Ook het aantal banen stijgt explosief: er zijn inmiddels al 193 locaties met in totaal 444 banen. En gezien het aantal banen dat op de planning staat om aangelegd te worden, is een snelle verdubbeling van die cijfers mogelijk. Alle reden om een handig zoek- en boek­ platform, namelijk het nieuwe Padelboeker.nl, te introduceren en aan de recente fusie tussen KNLTB en NPB (Nederlandse Padel Bond) verder invulling te geven. En die bundeling van krachten en kennis zal de sport de komende jaren nog verder doen groeien.

 Edward Swier

29


30

I

n juli van dit jaar was het eindelijk zover: ­ de KNLTB en de NPB fuseerden. In het persbericht waarmee de fusie werd bekrachtigd, sprak KNLTB-directeur Erik Poel van goed nieuws voor de padelsport: "Vanuit één organisatie kunnen we veel krachtiger naar buiten treden en deze dynamische sport nog beter positioneren.” Die organisatie is er nu, alle padelactiviteiten gaan verder onder de vlag van de KNLTB. En dat is heuglijk nieuws voor alle padelspelers in Nederland. Het samensmelten van kennis en kracht én een eenduidige dienstverlening is immers in het belang van de gehele padelsport. “Het bundelen van de kennis, ervaring en expertise van de NPB én de infrastructuur, innovatie- en marketingkracht van de KNLTB is goed voor de ontwikkeling van de sport. Er is nu één aanspreekpunt voor padel, iets waar de markt nadrukkelijk om vroeg”, aldus voormalig NPB-directeur Peter Bruijsten in het persbericht dat na de fusie naar buiten werd gebracht.

bestuurslid van de NPB, was tot een paar jaar terug vooral een zeer enthousiast tennisser, maar de Utrechter staat tegenwoordig veel vaker op de padelbaan. “Ik speel zeker drie, vaak wel vier keer per week. De sport heeft me echt gegrepen.” De eerste kennismaking was tijdens het EK padel, in 2015, bij La Playa in Rijswijk. Nadat Keuper secretaris van het NPB-bestuur was geworden, werd padel voor hem al snel een “way of life”. “Ik merkte toen, als speler, dat ik het onhandig vond dat er twee toernooikalenders waren en vroeg me af wat de logica is van het hebben van twee bonden. Dus heb ik actief deelgenomen aan de fusiebesprekingen.”

Padel, focusproject 2021 Bij die gelegenheid werd ook bekend dat Bart Keuper (40) is benoemd tot bestuurslid padel binnen het KNLTB-bondsbestuur. Keuper, eerder

“ Eén plus één is drie! We kunnen nu een gezamenlijke visie op de toekomst hebben” – Bart Keuper

Er is in de eerste helft van 2020 in vijf werkgroepen gewerkt aan een integrale aanpak voor een aantal belangrijke zaken, zoals de opleiding, de wedstrijdkalender, de accommodatie-eisen en een plan voor prestatief padel. Ook aan een automatische up-todate ranglijst wordt gewerkt. Van beide organisaties worden de sterke punten ingebracht. “We zijn nu drukdoende een en ander te integreren en ik volg die integratie als vooruitgeschoven post vanuit het bondsbestuur. Het is goed om te weten dat binnen de KNLTB voor 2021 een aantal focusprojecten is gekozen en dat padel er daarvan één is. Dat zegt ook dat dit niet zomaar alleen een papieren fusie is, maar dat er actie wordt ondernomen. Dat is natuurlijk ook niet onlogisch. De actuele cijfers en de voorspellingen voor de toekomst stemmen vrolijk.”

Samen de schouders eronder Nederland telt zoals gezegd inmiddels 193 padellocaties, met 444 banen. “En de verwachting is dat we in 2024 zelfs duizend banen in Nederland hebben. Althans, op papier. Zelf denk ik dat dat nog een voorzichtige schatting is.” Het aantal spelers groeit ook enorm. Er zijn nu zo’n 32.000


FUSIE TENNIS & PADEL

Padel op jouw vereniging? Vraag je je af of padel iets is voor jouw vereniging? Kijk dan op Centrecourt.nl/padelopjouwvereniging of neem contact op met jouw KNLTB Accountmanager.

padelleden en het is dus mogelijk dat dit aantal in de komende vier jaar verdrievoudigt. Het spreekt vanzelf dat ook de padelcompetitie groeiende is. “Dit jaar al waren er, ondanks dat het vanwege corona natuurlijk een lastig jaar is, al 700 competitieteams met 4.141 spelers. Dat is alweer bijna een verdubbeling van het aantal in 2019.” Keuper is enthousiast over de samensmelting van KNLTB en NPB. Hij voorziet mooie tijden. “Het is een goede zet, zeker voor een sport die zo snel groeit. Verenigingen of commerciële centra die zich ook op padel willen gaan richten, moet je duidelijkheid geven. Dat gaat veel beter als je maar één bond hebt. Onduidelijkheid helpt de sport niet vooruit, je kunt veel beter samen de schouders eronder zetten. De KNLTB heeft bovendien aangegeven te willen investeren in de sport, ziet het potentieel ervan.” Het samengaan van KNLTB en NPB is als dat bekende sommetje: de som der delen is meer dan het eigenlijke totaal. “Of één plus één nu drie is? Ik denk het wel. Je kunt nu een gezamenlijke visie op de toekomst hebben. Padel is allang geen sport meer voor alleen maar vrije jongens die willen pionieren. Tennisverenigingen hebben padel ook echt omarmd. Inmiddels bieden bijna 150 verenigingen padel aan, het gaat dan om ongeveer 300 padelbanen. Het is nu eenmaal een dynamische en redelijk laagdrempelige sport. Voor bestaande leden

is het een heel aantrekkelijke uitbreiding van het aanbod, maar tegelijkertijd spreekt padel een nieuwe doelgroep aan en trekt het dus ook potentiële nieuwe leden naar de vereniging. We kunnen er niet omheen, deze ontwikkeling is heel serieus.”

Padelboeker: padellen waar en wanneer je wilt Om de vleugels verder uit te slaan heeft de KNLTB onlangs Padelboeker.nl geïntroduceerd. Met dit platform zijn banen in de buurt te vinden én te boeken. Er is net een pilot afgerond in Brabant en ­Padel­boeker wordt langzaam uitgerold naar de rest van Nede­rland. Met Padelboeker kunnen spelers zonder lidmaatschap van een vereniging of andere aanbieders een padelbaan zoeken en boeken, of zich inschrijven voor bijvoorbeeld een kennismakingsles of een open dag. Dankzij Padelboeker kunnen verenigingen en andere aanbieders de baan aanbieden voor de uren dat de baan nog vrij is en zo nieuw bezoek naar het park genereren. Ze bepalen zelf welke capaciteit ze wanneer hebben en tegen welk tarief ze banen beschikbaar stellen of lessen aanbieden. Via gerichte advertenties op netwerken als Facebook en Instagram wordt Padelboeker gepromoot. Eind 2020, begin 2021 is het platform (Centrecourt.­nl/ padelboeker) in heel het land beschikbaar. Op het platform zijn dus niet alleen padelbanen van KNLTB-verenigingen te zien, maar ook van

“ Dit is niet zomaar alleen een papieren fusie, er wordt echt actie ondernomen” – Bart Keuper 31


ENERGIEBESPARINGSPARTNER

SportStroom - de energiecoach van uw vereniging Al sinds 2003 adviseren wij sportverenigingen over energiebesparing en verduurzaming. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot de energiecoach van ruim 4.000 sportverenigingen. Met onze transparante werkwijze kunt u rekenen op eerlijk advies, heldere berekeningen en deskundige installatie en levering van duurzame merken.

Onze expertise Onze teamleden weten alles over energiebesparing. U kunt bij ons terecht voor de volgende producten en diensten: - Bouwkundig-, technisch-, en besparingsadvies

- Financiering van energiebesparende maatregelen

- Levering en installatie van LED-sportveldverlichting

- Advies en aanvragen van beschikbare subsidies

- Levering en installatie LED-binnenverlichting

- Levering van stroom en gas aan uw vereniging

- Levering en installatie van zonnepanelen Een coach kan goede adviezen geven, maar de spelers moeten het uiteindelijk doen. Daarom vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek met welke opstelling uw vereniging de wedstrijd gaat winnen. We nodigen u hartelijk uit contact met ons op te nemen.

Neem gerust contact met ons op. Tel: 0512-745030

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen beteken? Kijk op www.sportstroom.nl


FUSIE TENNIS & PADEL

­ ommerciële centra. Dat is een bewuste keuze. c Keuper: “We zijn nu bezig met een grote uitdaging, om ook commerciële centra bij de bond te betrekken. Door ze de mogelijkheid te geven mee te doen met Padelboeker, kunnen we ze benaderen en mogelijk ook andere services van de bond aanbieden.” Hetzelfde geldt voor nog niet bij de bond aangesloten padelspelers. Zij kunnen Padelboeker gebruiken voor het huren van een baan voor één uurtje, bij een commercieel centrum of een vereniging. Krijgt iemand de smaak te pakken, dan is dat ene uurtje allicht de opstap naar een (vanzelfsprekend veel voordeliger) lidmaatschap. “Zeker als zo iemand op termijn ook wil meedoen in het toernooicircuit of bijvoorbeeld wil profiteren van de service die de bond en zijn verenigingen bieden.”

de bond en binnen de padelaanbieders. De sport heeft een geheel eigen identiteit. Padel heeft een grote dynamiek en een heel speels, onverwacht karakter – expect the unexpected.” Communicatie is de komende tijd essentieel. “Je wilt verenigingen bijpraten, potentiële spelers voorlichten. De sport heeft zich inmiddels bewezen – het is wel duidelijk dat dit geen rage is, maar een serieuze sport. NOC*NSF heeft onlangs ook ‘padel voor heren’ erkend als internationale wedstrijdsport. Maar niks gaat vanzelf. We gaan padel op verrassende plekken introduceren. Want verrassing wekt nieuwsgierigheid. En dat is precies wat we willen: mensen nieuwsgierig maken naar padel, zodat ze het gewoon eens gaan proberen. Padel groeit in populariteit, maar eigenlijk kent Nederland de sport nog maar nauwelijks. We hebben nog echt iets uit te leggen.”

Promotie en communicatie “Het primaire idee achter het platform is: Hoe kunnen we verenigingen en andere aanbieders die starten of zijn gestart met padel helpen hun banen vol te krijgen? En we willen verenigingen helpen om nieuwe leden op hun park te krijgen. Het platform is er dus om verenigingen te ondersteunen én te ontzorgen.” De KNLTB heeft zich ten doel gesteld om de opkomende sport in de toekomst actief te promoten. Keuper: “Eerst zal veel tijd worden gestoken in het positioneren van padel, binnen Nederland, binnen

“ PADEL IS NIET ALLEEN EEN AANTREKKELIJKE UITBREIDING VAN HET AANBOD VOOR BESTAANDE LEDEN, MAAR TREKT OOK NIEUWE LEDEN NAAR DE VERENIGING” – Bart Keuper

33


34

Tennis groeit! Zomer Challenge als ledenmagneet Het gaat goed met tennis en daar mogen we trots op zijn. Na een periode van tien jaar van dalende ledenaantallen, is dit jaar voor het eerst de negatieve trend doorbroken en zijn we gestegen. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het succes van de Zomer Challenge. En wat blijkt? Meer dan een derde van deze groep wordt ook volwaardig lid.

Aantal leden in de afgelopen drie jaar

3% groe

590.000 580.000

567.000 570.000

tuss en en 2 2019 020

558.264 549.092

560.000 550.000

Peildatum: 30 september 2020

540.000

Aantal leden Aandeel Zomer Challenge

530.000 2018

2019

2020

i van




Klinkende cijfers voor de Zomer Challenge

Leeftijdsverdeling deelnemers Zomer Challenge 2020 2019

Aantal spelers Aantal deelnemende verenigingen

2020

18.000 550

600

35% 29% 20.000

20%

500 15.000 400

20%

21%

17% 15%

16% 12% 10%

2.500 300

1.000 200

150 5.000

70

0

19-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-64 jaar

65 jaar of ouder

0 2018

2019

2020

Toe- of afname aantal leden ten opzichte van 2019

Senioren

18 jaar of jonger

gemiddelde: 33 jaar (2019: 34 jaar)

100

Jeugd

3% 3%

10.000

excl. Zomer Challenge

incl. Zomer Challenge

-3,3%

-1,6%

+1,4%

Aandeel Zomer Challenge-deelnemers dat zijn zomerlidmaatschap in 2020 omzette naar een vast lidmaatschap

+4,3%

36%

WAT IS DE ZOMER CHALLENGE? De Zomer Challenge is een compact en tijdelijk lidmaatschap voor jong en oud, waarbij je een aantal maanden vrij kunt tennissen en/of padellen. Doe je mee aan de Zomer Challenge, dan speel je wanneer het jou uitkomt. Daarbij krijg je les en/of volg je clinics onder begeleiding van een gecertificeerde leraar. Vaak wordt de Zomer Challenge afgesloten met een eindtoernooi. Hartstikke handig dus voor al die voetballers, hockeyers en andere teamsporters voor wie er in de zomermaanden (helemaal dit jaar) op sportief gebied maar weinig te beleven valt. Maar ook verenigingen hebben veel te winnen met dit zomerlidmaatschap, dat een ware ledenmagneet is gebleken. Maar liefst 36% van de deelnemers zette zijn zomerabonnement tot nu toe om in een vast lidmaatschap! Doet jouw vereniging al mee aan de Zomer Challenge? Meer informatie is te vinden op Centrecourt.nl/zomerchallenge.

35


36


FACT-BASED BELEID

Onderzoeksresultaten bevestigen belang passend wedstrijdaanbod voor behoud van leden

Fact-based beleid: aanbod op basis van onderzoek Tennis is leuker als je wedstrijden speelt. Het is een gegeven dat al enkele jaren door de KNLTB met de verenigingen wordt gedeeld, vooral ook omdat die kennis kan helpen om tennisleden langer te behouden. De bond doet juist daarom veel onderzoek naar de beweegredenen van tennissers om wél of juist niet lid te blijven van een club. En wat blijkt? De cijfers bevestigen overtuigend dat leden die competitie spelen of met toernooien meedoen veel minder snel stoppen. Ze blijven langer enthousiast. Een voorbeeld? Van de tennissers die in 2015 begonnen met de sport maar geen competitie zijn gaan spelen, is inmiddels (vijf jaar later) al 81 procent gestopt. Terwijl van de mensen die in 2015 begonnen en daarna wél competitie gingen spelen, slechts 28 procent stopte.  Edward Swier

H

et zijn cijfers die indruk maken. En die je meteen doen beseffen hoe belangrijk het is om nieuwe leden wegwijs te maken op de vereniging en te laten kennismaken met alle facetten van de sport, inclusief wedstrijden spelen. Want het spelen van wedstrijden, in competitieverband (intern of extern) of bijvoorbeeld in toernooivorm, zorgt ervoor dat beginnende tennissers zich sneller thuis voelen, meer plezier aan hun sport beleven en zich voor langere tijd aan tennis committeren. Nu nog stopt zo’n 34 procent van alle nieuwe tennissers binnen twee jaar weer. “En daar moeten we wat mee”, is de stellige overtuiging van Marketing Intelligence Adviseur Monika Wies en haar KNLTB-collega’s. “Natuurlijk is er een deel dat bijvoorbeeld

stopt vanwege een blessure en zijn er nog tal van redenen. Maar dankzij onderzoek is vooral duidelijk dat al deze mensen niet alles uit hun sport hebben kunnen halen.”

Weten wat er écht leeft Twee jaar terug begon Wies, zelf enthousiast tennisster bij OLTC in Oegstgeest, als Marketing Intelligence Adviseur bij de tennisbond. Ze is ook nu soms nog verrast als ze de uitkomsten van haar onderzoeken binnenkrijgt. “Stiekem is dat, voor mij als onderzoeker, natuurlijk supergaaf.” Dankzij de getallen worden veel zaken ineens nóg duidelijker. “Neem nou die groep tennissers die in 2015 begon. Het wel of niet spelen van competitie, en/of toernooien maakt zo’n groot verschil voor hun 37


38

spelbeleving. Het is natuurlijk ook leuker en gezelliger als je vaker op de club bent en meer mensen kent. Dat lees je rechtstreeks uit deze cijfers.” De KNLTB heeft als missie om “zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden, met of zonder beperkingen, te laten tennissen en padellen en ervoor te zorgen dat ze dit ook blijven doen”. Daarom is het belangrijk precies te weten wat deze zeer diverse groep sporters beweegt. Slechts dankzij goed onderzoek, onder een representatieve groep spelers, kom je écht te weten wat er leeft in de tennisen padelgemeenschap. Onderzoek biedt bovendien de mogelijkheid om ‘fact-based’ beslissingen te nemen en nieuw aanbod te ontwikkelen, met de cijfers in het achterhoofd. Zijn de feiten de basis, dan biedt dat de grootste kans op succes.

“ Het is goed om je koers te ondersteunen met onderzoek. En die bij te stellen als uit de cijfers iets anders blijkt” – Monika Wies

De grootte van de onderzoeken varieert. “Dat kan variëren van een groot onderzoek naar de arbeids-

“In het verleden kreeg de KNLTB wel eens het verwijt dat er zonder onderzoek beslissingen werden genomen, dat er werd gehandeld zonder ‘het veld’ te raadplegen. Daar is geen sprake meer van. Tegenwoordig ligt juist gedegen onderzoek – onder leden, oud-leden maar ook onder niet-tennissers – aan alle beslissingen ten grondslag. Dat is goed. Als je een visie hebt op de toekomst, is het goed om die koers te ondersteunen met onderzoek. En die bij te stellen als uit de cijfers iets anders blijkt. Er wordt nog maar weinig besloten zonder de doelgroep te betrekken.”

positie van de tennisleraar tot een kort onderzoek over welke functionaliteiten het best passen in de KNLTB ClubApp. Voor dat laatste hebben we dan bijvoorbeeld snel contact met het Ledenpanel. Vaak hebben we dan al binnen een dag resultaat. Voor diepgravende onderzoeken nemen we vanzelfsprekend meer tijd.” Er wordt altijd gewerkt met een zorgvuldig geselecteerde doelgroep. Het Ledenpanel wordt sowieso vier tot twaalf keer per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoeken. “Het is natuurlijk een

Onderzoek als basis

eerste vereiste dat je een representatieve groep

Wies staat aan de basis van alle onderzoeken die de KNLTB uitvoert. “In 2019 waren dit maar liefst 43 onderzoeken! Ik zet de onderzoeken op, analyseer de resultaten en zet de belangrijkste inzichten, samen met mijn marketingcollega’s, om in acties, zodat we blijven ontwikkelen en innoveren”, vertelde Wies eerder al op de website van de KNLTB. Voor Centre Court Magazine gingen we dieper in op de mogelijkheden van onderzoek. En delen we enkele opmerkelijke resultaten.

benadert. Het is niet juist om alleen zestigers te

De onderzoeken lopen uiteen van korte enquêtes, vaak onder het Ledenpanel, tot meer uitgebreide onderzoeken, zoals vragenlijsten en interviews.

Wat drijft een tennisser?

bevragen, als het onderzoek ook jongeren aangaat. En je moet natuurlijk ook altijd zorgen dat je voldoende respons krijgt.” Ook voert de bond in samenwerking met een marktonderzoeksbureau enquêtes uit onder ‘de Nederlanders’. “Als je een imago-onderzoek over padel wilt houden onder zowel gebonden als ongebonden sporters in Nederland, kun je dat nooit alleen.”

Belangrijk speerpunt voor Wies en haar collega’s is het voortdurend monitoren van de groep tennis-


FACT-BASED BELEID

sers die dreigt af te haken. In dat opzicht is 2020 een heuglijk jaar. “Voor het eerst sinds jaren is de ledenterugloop gestopt en hebben we – mede dankzij de grote groep aanmeldingen tijdens de coronazomer – zelfs een plus van drie procent.” Het blijft echter van cruciaal belang om van relatief nieuwe leden betrokken leden te maken en ze dus te behouden als tennisser. En dat kan, zo heeft onderzoek uitgewezen, door ze te overtuigen van het belang van het spelen van wedstrijden.

belangrijk wedstrijdaanbod te bieden dat passend is. Het is voor iedere club dus zaak om de ledenlijst nog eens goed te bekijken en te proberen een inventarisatie te maken van spelers in de directe omgeving. En dat in het achterhoofd te houden als bijvoorbeeld teams worden ingeschreven voor de Voorjaars- of Najaarscompetitie of als er een toernooi wordt aangevraagd.

De blik op 2021 Juist het najaar is de periode waarin verenigingen

Wat zijn nu precies de behoeften van een tennisser? Als je het antwoord op die vraag kent, begrijp je ook beter wat je als vereniging moet doen om het leden naar de zin te maken, om ze voor langere tijd te kunnen boeien. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor het overgrote deel van de tennissers gezelligheid (79%) de voornaamste drijfveer is om telkens weer naar het tennispark te komen. De leuke activiteiten (74%) zijn voor velen ook erg belangrijk. Lichaamsbeweging (62%) en het in de buitenlucht zijn (63%) worden ook vaak genoemd. Het is essentieel dat nieuwe tennissers de kans krijgen om wegwijs te worden binnen de vereniging, benadrukt Wies. En dat je ze tegemoetkomt in hun wensen. Veruit het grootste deel van de aanwas is beginnend tennisser en ook na enige tijd hebben de meeste leden nog altijd speelsterkte 8 of 9. Het is

nadenken over hun wedstrijdaanbod voor volgend

jaar. Nú is het tijd om de blik op 2021 te richten en leden te enthousiasmeren voor de Voorjaarscompetitie van volgend jaar. Verenigingen hoeven weliswaar de inschrijving pas in januari in te leveren, maar het is goed om de leden enige bedenktijd te geven. Er is dan ook nog tijd om eventuele twijfelaars te overtuigen van de leuke kanten van de competitie.

Denk mee met de KNLTB! Wil jij jouw mening geven over producten, diensten en beleidskeuzes van de KNLTB? Wil je jouw ideeën delen met ons? Meld je aan voor het KNLTB Ledenpanel via Knltb.nl/ledenpanel.

39


40

Nú is het tijd om de blik op 2021 te richten, leden te enthousiasmeren voor de Voorjaarscompetitie en toernooien aan te melden Met name spelers met speelsterkte 8 en 9 laten, daarnaar gevraagd, weten te willen deelnemen aan 8&9 Tennis om ervaring op te doen in het spelen van wedstrijden. “Maar liefst 96 procent geeft dat aan als een belangrijke reden om zich in te schrijven. Daarbij komt dat de meesten de gezelligheid ook erg belangrijk vinden, 86 procent geeft dat aan als dé drijfveer.” Wies weet dat de twee redenen elkaar versterken. “Het is een bekend gegeven dat als je meer wedstrijden speelt, je een betere speler wordt. En als je beter wordt, ga je tennis ook leuker vinden. Het is dus een cirkeltje.” Overigens is, zegt Wies, de gezelligheid voor heel veel tennissers – van alle niveaus – een voorname reden om zich in te schrijven voor de Voorjaarsen/of Najaarscompetitie. “Het opdoen van sociale

Meer weten? Zoals ook blijkt uit dit artikel, is steeds meer beleid vanuit de KNLTB gestoeld op feiten verkregen uit onderzoek. Wil je weten welke onderzoeken er zoal worden gedaan en wat daar de resultaten van zijn? Kijk dan op Knltb.nl/onderzoeken en lees de onderzoeksrapporten.

contacten en speelplezier zijn in het algemeen belangrijke redenen om competitie te spelen.” Wat voor het spelen van competitie geldt, is ook van toepassing op het meedoen aan toernooien. Elke wedstrijdvorm zorgt voor extra enthousiasme, en daarmee ledenbehoud. De mogelijkheden zijn legio. Organiseer als vereniging bijvoorbeeld interne wedstrijden, zoals clubkampioenschappen, Tenniskids-toernooitjes, de toss, een clubladder of meld jouw vereniging aan voor Club Poulewedstrijden via de Scala App. Wies: “Natuurlijk, het kunnen altijd eerst onderlinge wedstrijdjes of een intern toernooi zijn. Je hoeft niet meteen mensen in te schrijven voor de externe competitie. Maar het is gewoon belangrijk om mensen, op hun eigen niveau, snel te laten kennismaken met het spelen van wedstrijdjes.” In deze periode (november/december) dienen verenigingen ook hun zomertoernooien voor 2021 aan te vragen. In de laatste edities van Centre Court Magazine kwamen al vaker verenigingen voorbij die voor zeer specifiek aanbod kozen, met een duidelijke doelgroep voor ogen. Zij geven bijvoorbeeld een vrolijke draai aan een evenement, met een thema. Of organiseren leuke nevenactiviteiten rond


FACT-BASED BELEID

Het wedstrijdaanbod: voor ieder wat wils

Competitie

Toernooien

Overig

Kia Tenniskids competitie

Tenniskids toernooitjes

Tossen, husselen of racket trekken

Junioren Competitie

Open junioren toernooien

Clubladder

Voorjaarscompetitie

Junioren Tour

Club Poulewedstrijden – Scala App

Najaarscompetitie

Dagtoernooien

8&9 Tennis

Weekendtoernooien

Zomeravondcompetitie

Weektoernooien

Regionale competitie

Starterstoernooien Teamtoernooi Senior Plus toernooien Nationale Ranglijsttoernooien Rolstoelranglijsttoernooien Clubkampioenschappen

Redenen om te gaan tennissen Gezelligheid

Leuke activiteiten

79%

74%

In de buitenlucht zijn

63%

Lichaamsbeweging

62%

41


42

categorie met speelsterkte 9, maar dat percentage zou best nog wel wat omhoog mogen. We roepen toernooileiders op toch vooral ook een blik op de ledenlijst te werpen als ze over het toernooiaanbod voor volgend jaar nadenken.” De KNLTB heeft vanzelfsprekend ook de behoeften van toernooispelers gepeild. Daaruit is de trend herkenbaar dat jongere spelers liever kiezen voor toernooien die minder lang duren. “Van de jeugd verkiest 55 procent korte toernooien, zoals weekendtoernooien, boven weektoernooien. Je kunt gerust stellen dat de korte toernooien bij de jeugd booming zijn. Het concept van een weekendtoernooi, met sowieso vaak twee wedstrijden op zaterdag én zondag, doet het goed. Het aanbod is nog niet enorm groot, er zijn nog altijd veel meer weektoernooien, maar de interesse voor weekendtoernooien is onder jongere tennissers niet te negeren.” het evenement. “Je kunt je toernooi zo optuigen als je zelf wilt, maar wij adviseren clubs wel altijd goed te kijken naar de verhoudingen tussen bijvoorbeeld jeugdleden en senioren, of tussen ervaren en minder ervaren spelers. Zorg voor aanbod voor al je doelgroepen.” Feit is dat je je sowieso niet hoeft vast te pinnen op één toernooi, maar ook meerdere evenementen kunt organiseren. “Het één hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Je kunt ook én-én organiseren in plaats van óf-óf.”

Interesse in weekendtoernooien Hoewel het aanbod voor categorie 9-spelers de laatste jaren wel iets toeneemt, constateert de KNLTB dat er – zeker in verhouding met het aantal 9’s in ons land – nog altijd relatief weinig toernooien voor deze groep zijn. Wies: “Inmiddels heeft 58 procent van de clubs toernooiaanbod voor de

Hoe belangrijk onderzoek als dat van Wies is, blijkt wel uit de gegevens die eenzelfde vraagstelling bij senioren oplevert. Ook bij deze leeftijdscategorie zijn weekendtoernooien populair. Op de vraag of ze interesse hebben om deel te nemen, geeft 72 procent een positief antwoord. De interesse voor een weektoernooi is echter nog altijd groter (90%). De meesten (70%) geven daarbij overigens de voorkeur aan het spelen in een poulesysteem. “We hebben natuurlijk ook aan de niet-toernooispelers – mensen die doorgaans dus niet aan toernooien deelnemen of er nog niet aan hebben deelgenomen omdat ze net lid zijn geworden – gevraagd of ze interesse hebben om deel te nemen aan toernooien. Zij geven, als ze zouden willen meedoen, de voorkeur aan een dagtoernooi (31%) boven een weekendtoernooi (21%) of weektoernooi (13%).”


column

Mooie herinneringen Voor deze column neem ik je graag mee naar mijn eerste tennisherinneringen. Ik was nog maar net geboren of we verhuisden met het hele gezin naar Duitsland. Om sociale contacten op te doen werden mijn ouders lid van de plaatselijke tennisclub. Ik ging mee en kon daar in de zandbak gaan spelen, maar ik wilde óók tennissen, net als mijn grote broer en zus. Toen ik ongeveer 6 jaar was, verhuisden we terug naar Den Haag en ben ik bij HLTC De Metselaars gaan spelen. Ik was daar altijd te vinden. De club was mijn tweede thuis, de mensen die er rondliepen mijn tweede familie. Ik tenniste niet alleen tegen Jan en alleman, ik deed er ook andere spelletjes die kinderen van die leeftijd doen; kaarten, verstoppertje spelen. Tussendoor gauw even wat eten en dan weer verder. Toen ik wat ouder werd, was ik gefocust op de clubladder, of eigenlijk was het een piramide. Het ultieme doel was natuurlijk de eerste plek. Ik wilde aan de top van de piramide staan, die drive zat er al vroeg in… Ik kom nog steeds af en toe op de club. Dat roept mooie herinneringen op, bijvoorbeeld aan The Hague Open. Ooit was ik daar ballenjongen bij een partij van Marat Safin, later won ik het toernooi zelf. De tijden zijn veranderd. De jeugd van nu heeft andere interesses en sport minder. Ik vind het daarom heel belangrijk dat kinderen op school minimaal twee of drie keer per week sporten, waarbij ze de kans krijgen om meerdere sporten te leren kennen. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar als het zover komt, zal ik ze in elk geval stimuleren om te gaan sporten, welke sport dat dan ook is. Voor tennisclubs ligt er een kans om tennis op scholen te promoten. Een vriend van mij is tennisleraar en hij heeft een heel slimme manier gevonden om kinderen aan het tennissen te krijgen. Hij biedt ze namelijk niet één gratis les aan, maar drie. Want pas na drie lessen weten kinderen of ze het echt leuk vinden. Op deze manier heeft hij in de loop der jaren echt honderden kinderen bereikt. Geld zou niet voorop moeten staan, ook al snap ik dat dat makkelijk gezegd is. Maar die gratis lessen hebben er wel voor gezorgd dat er steeds meer jongeren enthousiast zijn geworden, en die vertellen het weer aan hun vrienden. Zo doet mond-tot-mondreclame zijn werk en dan betalen die drie gratis lessen zich wel uit. Hierbij is het wel belangrijk dat trainers gesteund worden vanuit de club. Want als de club bijvoorbeeld de trainer om geld gaat vragen voor het gebruik van de banen, dan heeft het geen nut. Het is slim er een plan bij te maken. Breng de kinderen naar de club en zorg er met zijn allen voor dat ze bij wijze van spreken niet meer weg willen. Het mooiste is als clubs daarvoor out of the box durven denken en openstaan voor dit soort initiatieven. Daarom is het volgens mij goed om jong en oud in het clubbestuur vertegenwoordigd te hebben. Want de wereld verandert niet als je de dingen op dezelfde manier blijft doen. Er zijn echt wel jonge mensen die willen meedoen. Zelf denk ik daar natuurlijk ook over na. Ik zet me al mijn hele leven in voor tennis, naast mijn profcarrière. Het voelt voor mij als mijn verantwoordelijkheid om de sport te promoten. Laten we tennis met zijn allen hoog houden!

“ De club was mijn tweede thuis, de mensen die er rondliepen mijn tweede familie”

Robin Haase

43


44

KNLTB digitaal klaar om coronavirus het hoofd te bieden

Tennis en padel behoorden tot de eerste sporten die weer door iedereen beoefend konden worden toen de maatregelen aan het eind van de eerste coronagolf werden versoepeld. Door de toegenomen focus op technologie was de KNLTB goed voorbereid op dit moment. Met de inzet van digitale middelen probeerde de bond alle verenigingen zo veel als mogelijk te ontzorgen en tegelijkertijd nieuwe leden aan zich te binden. Zo zijn er nieuwe functionaliteiten aan de KNLTB ClubApp toegevoegd. Erik Poel, Algemeen Directeur van de KNLTB: “In de ClubApp is het mogelijk online een baan te reserveren. Van een paar honderd reserverin-

gen per dag in de app zijn we op de drukste dagen naar zo'n 25.000 baanreserveringen per dag gegaan. Ook leuk is dat je nu makkelijk een introducee kunt meenemen. Een ander belangrijk aspect van onze app is dat verenigingen precies zien hoe de baandruk is en wanneer de rustige uren op het park zijn. Met deze informatie kunnen zij hun activiteiten beter over de dag spreiden, zodat niet iedereen op hetzelfde moment op het tennispark aanwezig is.” Het gebruik van de ClubApp is sinds de coronacrisis gestegen van 750 naar 1.350 verenigingen. De KNLTB heeft de komende jaren ook plannen voor nieuwe tennissers en padellers.

“Verenigingen geven digitaal aan dat hun padelbanen beschikbaar zijn. Op het nieuwe platform Padelboeker.nl [hierover lees je meer op pagina 28 en verder, red.] kunnen mensen zien waar bij hen in de buurt banen beschikbaar zijn, en ze kunnen meteen reserveren en betalen”, legt Poel uit. “Ideaal als je bijvoorbeeld een weekend weg bent en toch een balletje wilt slaan. Het is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die geen lid zijn van een vereniging, maar die wel graag padel willen spelen. In de nabije toekomst gaan we dit ook voor tennis invoeren.”


NIEUWS

Nieuwe ‘look’ voor alle KNLTB-websites Alle websites van de KNLTB zijn vernieuwd en in een ‘fris jasje’ gestoken. De grote hoeveelheid informatie op de sites is beter gestructureerd. Of je nu een speler bent die op zoek is naar de competitiedata of een vrijwilliger die materiaal zoekt voor een ledenwervingsactie – waar je ook bent op de website, het werkt overal hetzelfde.

“Clubs zijn tweede thuis voor jong en oud”

Rabo ClubSupport geeft tennisvereniging steuntje in de rug Voor veel mensen is een tennisvereniging een tweede thuis. Juist in deze coronatijden kunnen tennisverenigingen (en andere sportclubs) wel een steuntje in de rug gebruiken. Vanuit die gedachte is de jaarlijks terugkerende ClubSupport-campagne van Rabobank heel welkom. Omdat sportverenigingen essentieel zijn, steunt de bank ze met kennis, netwerk en geld. “Wij zijn al tientallen jaren trouw supporter van het Nederlandse club- en verenigingsleven”, aldus Marianne Bruijn, merkstrateeg bij Rabobank. “Juist in deze onzekere periode is het belangrijk dat wij hen steunen.”

• onder de noemer KNLTB vind je alles over de bondsorganisatie, onze partners, reglementen, werken bij de KNLTB en onze contactgegevens (Knltb.nl); • ga je naar Tennis, dan ontdek je tennis, vind je alle informatie over het starten met tennis en alles wat je wilt weten over het spelen van competities en toernooien (Tennis.nl); • onder Toptennis vind je alle informatie over topspelers, evenementen en gecertificeerde tennisscholen. Ook koop je hier je tickets voor de leukste evenementen in Nederland (Tennis.nl/toptennis); • alles over padel vind je onder de noemer Padel. Van beginnen met padel tot het spelen van competities, toernooien en alle informatie voor topspelers (NLPadel.nl); • verenigingen komen via de button Verenigingen terecht op het vertrouwde adres Centrecourt.nl, voor informatie over onder andere ledenwerving, activiteiten op de club, het organiseren van competities en toernooien en verschillende bestuurlijke zaken (Centrecourt.nl); • ben je tennis- of padelleraar of wil je dit worden? Dan vind je onder Leraren het laatste nieuws en informatie over opleidingen, PO-cursussen, instroomtrainingen en tennisscholen (Centrecourt.nl/leraren); • speciaal voor het opstarten van tennis en padel in de coronatijd is de KNLTB Corona Toolbox opgezet, waarin alle richtlijnen, stappenplannen en informatie overzichtelijk bij elkaar staan (Corona.knltb.nl).

Hoe het werkt? Verenigingen konden een maatschappelijk bestedingsdoel voor hun vereniging inzenden, zolang het maar een doel is om de verenigingen sterker en toekomstbestendiger te maken. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis of het aanbieden van workshops over ledenwerving. Rabobank werkt daarbij samen met partners TeamNL (NOC*NSF) en het cultuurcollectief Kunstbende. Dit jaar staat het ‘tweede thuis’-gevoel centraal: een clubhuis van een vereniging is een plek waar leden zich altijd welkom voelen, zichzelf kunnen zijn, vriendschappen sluiten en talent ontplooien. Bruijn: “Veel mensen zijn blij om elkaar weer te kunnen ontmoeten op de club en samen activiteiten te ondernemen. Verenigingen zijn essentieel in onze samenleving. Het is vaak letterlijk een tweede thuis voor jong en oud. Wij zijn er trots op dat het ons gelukt is om dit gevoel van thuiskomen op een club of vereniging in de campagne te vangen.” In november zijn de resultaten bekend.

45


Tennis Alles-in-1

Het nieuwe normaal voor jeugdtennis op de vereniging Meer plezier, hechte vriendschappen, meer wedstrijdjes, beter en dus leuker tennis en bovenal duidelijkheid bij ouders. Steeds meer verenigingen ervaren dat Tennis Alles-in-1 een uitermate effectieve manier is om jeugd langer aan de vereniging te binden. Met Tennis Alles-in-1 beleven jeugdleden alle aspecten van de tennissport. Naast vrij spelen en een wekelijks trainingsuurtje doen ze automatisch mee aan de competitie en eventuele andere tennisactiviteiten.  Vivian van Niekerk


TENNIS ALLES-IN-1

O

nder Tennis Alles­in-1 wordt een lidmaatschapsvorm verstaan waarbij lidmaatschap en competitiedeelname (of het nu de KNLTB-competitie of een eigen interne competitie is) onderdeel zijn van één pakket, tegen een vaste prijs. Optioneel kunnen hier trainingen, verenigingsactiviteiten en toernooitjes aan worden toegevoegd. Bij Tennis Alles-in-1 meldt een jeugdspeler zich dus niet áán voor een activiteit, maar juist áf als hij of zij verhinderd is. Dit zorgt voor een hogere opkomst tijdens activiteiten.

Cultuurverandering Op deze manier zit een kind niet langer op tennisles maar op tennis, met alles wat de sport te bieden heeft. De KNLTB wil toe naar een cultuur binnen het jeugdtennis waarin het vanzelfsprekend is dat een kind na aanmelding bij de vereniging

automatisch deelneemt aan diverse tennisactiviteiten. “Een cultuurverandering die de tennissport hard nodig heeft”, zegt Ruud Baars, Procesbegeleider Tennis Alles-in-1 bij de KNLTB en bovendien zelf tennisleraar en eigenaar van Baars Tennisschool. “Bij andere sporten is dit de normaalste zaak van de wereld. Je schrijft je in bij de voetbalclub en je doet overal aan mee. Het is overzichtelijk wat er van je verwacht wordt. Kun je een keer niet, dan volgt een afmelding.”

Na aanmelding moeten ze bij de tennisschool inschrijven voor les, bij de jeugdcommissie voor het Oliebollentoernooi en bij weer een ander loket voor de Kia Tenniskids competitie. Voor al deze losse onderdelen moet apart betaald en ingeschreven worden, op verschillende momenten in het jaar. Dit werkt enorm drempelverhogend. En de kans dat ouders inschrijfmomenten missen, is groot, waardoor je misschien maar zes deelnemers hebt aan het Oliebollentoernooi in plaats van vijftig.”

Overzicht, ledenbehoud Bij Tennis Alles-in-1 betalen ouders een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar voor het lidmaatschap, inclusief de overige tennisactiviteiten. Dit zorgt voor gemak en overzicht. Baars: “Voor ouders die nieuw zijn in tennisland, is tennis in eerste instantie vaak een wat lastige sport. Hierin worden ze ook niet altijd even goed meegenomen door de vereniging.

En natuurlijk is het idee dat als jeugdleden al het mooie en leuke van de tennissport ervaren binnen hun lidmaatschap, ze ook langer lid blijven. Het jaarlijkse uitstroompercentage ligt bij verenigingen met Tennis Alles-in-1 dan ook een stuk lager dan bij clubs zonder Tennis Alles-in-1. Een logisch gevolg, vindt Baars. “Kinderen krijgen direct een plek in een competi47


48

tieteam. Hierdoor maken ze veel sneller vriendjes, staan ze vaker samen op de baan en spelen ze meer wedstrijdjes, waardoor ze sneller beter worden. En beter tennis zorgt voor nog meer fun. Bovendien komen kinderen veel vaker naar het park, waardoor ze echt onderdeel van de vereniging worden.”

competitie al begonnen? Ik wist helemaal niet dat we daarvoor moesten inschrijven!’ Als commissie hoef je niet meer te leuren om aanmeldingen. Vooraf kun je een goede inschatting maken van de opkomst. Iedereen doet gewoon mee, tenzij iemand een berichtje stuurt met ‘Ik ga naar de verjaardag van mijn oma’. Wat dan ook oké is.”

Niet meer leuren

“ Met Tennis Alles-in-1 gaat je participatie omhoog” – Ruud Baars

Nog een bijkomend voordeel is het gemak voor de verenigingen zelf. Tennis Alles-in-1 kan commissies veel werk schelen. “Wat je nu vaak ziet, is dat jeugdcommissies de hele dag aan het bellen zijn om een competitieteam vol te krijgen. Of de reactie krijgen: ‘O, is de

Diverse pakketten Niet alle verenigingen zijn hetzelfde. Mogelijkheden en behoeften kunnen sterk verschillen, waardoor de inhoud van een Tennis Alles-in-1-pakket er anders uit kan zien. “Vanuit de KNLTB adviseren we niet één soort pakket”, beaamt Baars. “Er zijn

verenigingen in de Randstad met 400 jeugdleden. Het ontbreekt aan (baan)capaciteit als zij allemaal zouden deelnemen aan bijvoorbeeld het ouder-kindtoernooi of de competitie. Je hoeft ook niet één pakket aan te bieden, het kunnen er meerdere zijn. Het gaat erom dat je als club stuurt op automatische deelname aan bepaalde tennisonderdelen, waardoor binding ontstaat – tussen de kinderen onderling en met de vereniging. Kies in dit geval bijvoorbeeld voor een basispakket met lidmaatschap en een interne competitie, een tussenpakket met lidmaatschap, interne competitie en training, én stel een toppakket samen waarin je de interne competitie vervangt


TENNIS ALLES-IN-1

“ Vraag je eens af hoeveel tennisconsumenten je vereniging heeft en hoeveel échte leden. Dat is de switch die verenigingen moeten maken” – Ruud Baars

door de KNLTB-competitie en vul dit eventueel aan met deelname aan alle clubactiviteiten en bijvoorbeeld een clubtrui. Zo kun je grotere verenigingen ook bedienen.” Denk in ieder geval goed na over de inhoud van de pakketten, is het advies van de KNLTB. Zorg dat deze aansluiten op de huidige clubsituatie. “Stel: slechts twintig procent van de jeugd speelt competitie en je biedt maar één pakket aan met daarin verplichte competitiedeelname in het voor- en najaar. Dan kunnen er in één keer heel veel mensen afhaken. Het is goed om ambitieus te zijn, maar ga niet te snel.”

Tennisconsumenten of échte leden? Al zijn verenigingen nog zo verschillend, voor praktisch elke vereniging is Tennis Alles-in-1 interessant volgens Baars. “Ik hoor verenigingen regelmatig zeggen: ‘Wij doen het best goed, want we hebben 120 jeugdleden’. Vraag je dan eens af hoeveel tennisconsumenten je hebt en hoeveel échte leden. Tennisconsumenten zijn de leden die één keer per week naar de training komen. Het aantal kinderen dat het leuk vindt om hun vrije tijd door te brengen op de vereniging, dat zijn je échte leden. Dus hoeveel jeugdleden je hebt, bepaalt niet per definitie het succes van je vereniging. Dat is

De resultaten tot nu toe Zo’n 250 tennisverenigingen in Nederland bieden een Tennis Alles-in-­1pakket aan. Bij deze clubs spelen ruim 19.000 leden in de leeftijd tot en met 17 jaar. Dus twintig procent van alle jeugdspelers in Nederland tennist bij een Tennis Alles-in-1-vereniging. Als het aan de bond ligt, komen daar in rap tempo honderden clubs en duizenden spelers bij. Want het voordeel op lange termijn is dat kinderen echt bij de vereniging gaan horen, het beter naar hun zin hebben én langer lid blijven. Het jaarlijkse uitstroompercentage bij verenigingen die Tennis Alles-in-1 gebruiken, is negentien procent. Bij verenigingen zonder Tennis Alles-in-1 is dit 27 procent. Een opvallend neveneffect is dat verenigingen met Tennis Alles-in-1 jaarlijks kunnen rekenen op dertig procent meer nieuwkomers dan verenigingen zonder Tennis Alles-in-1. Dit kan goed samenhangen met het duidelijke, overzichtelijke aanbod. 49


Verzeker uw tennisvereniging met de KNLTB Verenigingspolis Dan is jouw tennisvereniging goed verzekerd! De voordelen op een rij: • De scherpste prijs met een bijzonder uitgebreide dekking inclusief lichtmasten, reclameborden, zonnepanelen en padelbanen

Maak kennis met onze adviseur Voor een vrijblijvende offerte ga je naar www.vlc-partners.nl/knltb of neem contact op met Waldo Imthorn via (073) 692 62 14

• Een eigen deskundige contactpersoon die begrijpt hoe tennisverenigingen werken • Maatwerkoplossingen voor afwijkende situaties bij jouw club • Nederlandse verzekeraars met Nederlandse voorwaarden

VOOR MEER INFO: VLC-PARTNERS.NL/KNLTB

De KNLTB Verenigingspolis is een product van VLC & Partners in samenwerking met de KNLTB.


TENNIS ALLES-IN-1

de switch die verenigingen moeten maken. Ik zou als vereniging liever zestig jeugdleden hebben van wie er 45 meedoen aan de clubkampioenschappen, dan dat ik trots ben op 120 jeugdleden van wie er maar vijftien meedoen. Met Tennis Alles-in-1 gaat je participatie gewoon omhoog.”

Aan de slag Voor iedereen die overtuigd is van de voordelen van Tennis Alles-in-1 en er graag mee aan de slag wil, maakte de KNLTB een stappenplan (zie kader). Een onmisbaar onderdeel daarin en een voorwaarde om dit project te laten slagen, is het creëren van draagvlak. “Zeker ouders moet je goed meenemen in wat je van plan bent en uitleggen waarom je dit doet”, aldus Baars. “Bij een tennisvereniging die Tennis Alles-in-1 net geïntroduceerd had, organiseerden we als

startevenement een competitie-­ oefenochtend. Van de zestig jeugdleden kwamen er 57. Dat is gewoon supervet! De ouders van de kinderen die afwezig waren, belden we na afloop op. Niet van ‘Waarom was jouw zoon of dochter er niet bij?’, maar: ‘Misschien is het je ontgaan, we werken sinds kort op een nieuwe manier. Onze jeugdcommissie organiseert allemaal leuke dingen voor jouw kind. Het enige wat we vragen, is dat je even een berichtje stuurt op het moment dat je verhinderd bent.’

“ Met Tennis Alles-in-1 maken kinderen veel sneller vriendjes, staan ze vaker samen op de baan en spelen ze meer wedstrijdjes, waardoor ze sneller beter worden” – Ruud Baars

Aan de slag! Zelf aan de slag met Tennis Alles-in-1 of heb je vragen? Kijk dan op Centrecourt.nl/allesin1. Daar vind je veel informatie, zoals een overzichtelijk stappenplan om Tennis Alles-in-1 op jouw vereniging tot een succes te maken, voorbeeldpakketten en ervaringen van andere verenigingen die Tennis Alles-in-1 al aanbieden. Bovendien kun je er verschillende webinars over Tennis Alles-in-1 terugkijken. Liever persoonlijk contact? Bel dan met je KNLTB Accountmanager. 51


SPORTS

OFFICIAL SOCKS SUPPLIER

DAILY

MEDICAL

TRAVEL

STOXENERGY.COM


TENNIS ALLES-IN-1

‘Ja hoor, helemaal goed’, was het antwoord. Zo zet je een cultuur neer en wordt het steeds een stukje makkelijker.”

Het is niet ingewikkeld, maar het is altijd fijn als iemand je de stappen even uitlegt.”

automatische deelname aan 8&9 Tennis en bijvoorbeeld de koppeling met een nieuweledenbegeleider.”

Senioren Verenigingen die hulp wensen bij de opzet van Tennis Alles-in-1, kunnen terecht bij de KNLTB. Samen met de KNLTB Account­ manager wordt een route geschetst, zodat implementatie niet veel tijd kost. Hij of zij geeft je tips en behoedt je voor valkuilen. “Het advies is zeker om contact op te nemen met de KNLTB als je hiermee aan de slag gaat.

Een Tennis Alles-in-1-pakket kan ook rekenen op interesse bij senioren. Een veelgehoorde reden om het lidmaatschap op te zeggen, is het gebrek aan een tennismaatje. “Een pakket gericht op nieuwe leden die niet eerder getennist hebben, zou hier goed op aansluiten”, zegt Baars. “Het pakket bevat dan naast lidmaatschap en training,

Maar voorlopig concentreert de KNLTB zich eerst op de jeugd. Voor hen moet Tennis Alles-in-1 de komende periode het nieuwe normaal worden.

“ Voor ouders die nieuw zijn in tennisland, werkt Tennis Alles-in-1 drempel­verlagend” – Ruud Baars

53Interview

De tennisleraar: drijvende kracht achter vitale verenigingen De afgelopen jaren investeerde de KNLTB flink in de tennisleraar. Niet voor niets, want leraren spelen een essentiÍle rol bij het succes van een vereniging. Nu, vijf jaar na de invoering van Permanente Ontwikkeling, het systeem waarmee tennisleraren zich continu blijven ontwikkelen in hun vak, maakt de KNLTB de balans op. Nog niet eerder waren er zo veel leraren met een geldige licentie en dat is geweldig nieuws, zeker voor de verenigingen. Want goede leraren zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de tennis- en padelvereniging. Maar belangrijker: er is veel meer begrip ontstaan. Centre Court Magazine sprak Jacco Eltingh, Technisch en Commercieel Directeur van de KNLTB, over deze positieve flow en het belang van een evenwichtig samenspel tussen leraar, verenigingsbestuur en bond.  Vivian van Niekerk

55


56

“ DOOR CORONA ZIEN LERAREN DAT DE KNLTB ONTZETTEND VEEL GOEDE INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN HEEFT WAAR ZE GEBRUIK VAN KUNNEN MAKEN” – Jacco Eltingh

ennisleraren vormen een belangrijke schakel op weg naar een vitale vereniging. Als zij hun werk optimaal kunnen doen, komt dat de tennissport in veel opzichten ten goede. “Klopt,” zegt Jacco ­Eltingh, “en daarom verdienen ze vanuit de bond alle hulp en ondersteuning die nodig is. Om de hand in eigen boezem te steken: dit gegeven hebben we ons als KNLTB voorheen te weinig gerealiseerd. Gelukkig is dit besef er gekomen. Het is ook mijn missie om op te komen voor deze beroepsgroep. Er moet, bij wijze van spreken, op mijn grafsteen komen te staan dat ik iets heb betekend voor tennisleraren.” Deze persoonlijke missie wordt breed gedragen binnen de bond, maar ook daarbuiten. “Dit maakt dat we sinds een aantal jaar écht gas geven.” Met “gas geven” doelt Eltingh op alle KNLTB-initiatieven richting tennisleraren. Voorbeelden hiervan zijn: de herziene opleidingen, diverse onderzoeken onder leraren, activiteiten ter verbetering van de arbeidspositie, doorontwikkeling van Permanente Ontwikkeling (PO), de lancering van de Leraren App en gesprekken met de Belastingdienst om helderheid te scheppen over de btw-heffing op tennisles. Deze toegevoegde waarde van de KNLTB richting tennisleraren is niet altijd goed zichtbaar geweest. Eltingh: “Men voelde de noodzaak niet

om de KNLTB te benaderen. Corona bracht daar verandering in. Afgelopen maanden kwamen leraren – en ook verenigingen – veel dichter bij ons. Daardoor is veel meer begrip ontstaan voor wat wij doen. De leraren zien dat we ontzettend veel goede informatie, diensten en producten hebben waar ze gebruik van kunnen maken. Ze zien dat we samen moeten optrekken.”

Permanente Ontwikkeling De focus op de tennisleraar begon in aanloop naar de invoering van Permanente Ontwikkeling, in 2016. Voor de leraar een hele omslag. Want waar tennisleraren vóór 2016 de benodigde licentie nog konden aanschaffen tegen een kleine financiële vergoeding, werd bijscholing op 1 januari van dat jaar een voorwaarde om een licentie te behouden en dus les te mogen geven op een KNLTB-tennisvereniging. Niet iedereen stond na de invoering positief tegenover het PO-systeem. Eltingh: “Het is er niet gekomen om tennisleraren te straffen, al voelden sommigen dat wel zo. Integendeel, PO is in het leven geroepen om leraren beter te maken en om een volwaardig beroep te creëren. De tennissport ontwikkelt zich, en de vereniging en de maatschappij staan ook niet stil, dus zal een goede leraar mee moeten gaan in deze ontwikkelingen. Met PO houd je je kennis en vaardighe-


INTERVIEW

den actueel. Iemand die zijn vak respecteert, zou bijscholing moeten zien als ontwikkeling waarmee je je eigen rugtas vult. Dat deze opvatting nu op veel meer steun kan rekenen, is een grote stap voorwaarts.” De noodzakelijke doorontwikkelingen gelden ook voor het PO-systeem zelf. Naast fysieke bijeenkomsten en het KNLTB Trainerscongres is er een groter digitaal aanbod beschikbaar en is er meer flexibiliteit in het bijscholingsaanbod. “We maken het laagdrempeliger. Door het aanbieden van onlinecursussen hoeven leraren niet meer naar een locatie te komen, waardoor de reistijd tot een minimum wordt beperkt. Deze ontwikkelingen spelen zeker mee in het aantal geldige licenties op dit moment.”

“ Het is mijn missie om op te komen voor deze beroepsgroep” – Jacco Eltingh

De onderwerpen variëren van puur technisch tot verenigingsbrede thema’s, zoals: ‘Hoe implementeer je Tennis Alles-in-1 op jouw vereniging?’, ‘Hoe werk je aan ledenwerving- en behoud?’, ‘Hoe spreek je je klanten (dus leden) aan?’ en ‘Hoe word je een goede sparringpartner voor het bestuur?’. Want naast het technische gedeelte is juist de verbindende rol die de tennisleraar op de vereniging kan vervullen, zo belangrijk. De samenwerking tussen bestuur en leraar, het is iets waar Marc Wolfertz, Programma­manager Kader bij de KNLTB, zich nadrukkelijk mee bezighoudt. “De genoemde PO-thema’s op de vereniging dragen uiteindelijk bij aan meer vitale verenigingen”, aldus Wolfertz. “Hier liep het vroeger spaak. Bij de introductie van nieuwe diensten of producten sprak de afdeling Verenigingson-

dersteuning van de KNLTB met de verenigingen en de afdeling Tennisleraren met de tennisleraren. Maar wil je een project als Tennis Alles-in-1 laten slagen, dan moet er een sterke verbinding zijn tussen het bestuur en de leraar. Iedereen moet tegelijkertijd aan tafel zitten met dezelfde bagage om doelstellingen te kunnen realiseren.”

Vitale verenigingen Waar de trainingen in de meeste sporten verzorgd worden door een vrijwilliger, is het binnen de tennissport een van de weinige betaalde functies binnen een vereniging. Eltingh: “Dit is in de sport redelijk uniek en maakt het tot een volwaardig beroep. Er is nog wel veel te winnen qua bewustwording van de arbeidspositie. Daar zetten we de komende tijd vol op in. Zo is uit onderzoek gebleken dat een aantal leraren – vaak onbewust – te gemakkelijk omgaat met ongezonde arbeids-

Onderzoeksresultaten arbeidspositie Technisch en Commercieel Directeur van de KNLTB Jacco Eltingh deed vorig jaar uitvoerig onderzoek naar de arbeidspositie van tennislaren. Als vervolg op dit onderzoek is onlangs een grote enquête gehouden onder alle tennisleraren om hun eigen situatie, ideeën en meningen te peilen. Opvallend is de hoge respons van maar liefst 1.750 leraren en het beeld dat de tennisleraar heeft van zijn eigen vak. Benieuwd naar de onderzoeksresultaten? Je leest ze op Leraren.centrecourt.nl/arbeidspositie. 57


58

“ Als je als leraar en bestuur de zaken samen niet goed bespreekt, dan ga je niet de maximale resultaten behalen. Je hebt elkaar knetterhard nodig” – Marc Wolfertz

voorwaarden. Een voorbeeld: een fulltimetennis­ leraar maakt zo’n 1.200 uur op jaarbasis. Ongeveer 1.000 uur hiervan staat hij op de baan. De overige 200 uur zijn zogenoemde taakuren. Dit zijn werkzaamheden zoals betrokken zijn bij schooltennis of meedenken met het beleidsplan. Taken die niet direct op de tennisbaan plaatsvinden, maar wel in het belang zijn van de leraar en/of de vereniging. Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de leraren geen vergoeding krijgt voor deze taakuren. Nu is het niet zo dat je voor elk taakje een factuur moet sturen, maar je moet het er wel over hebben met het bestuur, zodat het bij niemand gaat knagen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een partnership waarbij de vereniging honderd uur voor haar rekening neemt en jij als leraar ook. Je investeert tenslotte samen om de ‘klanten’ van de vereniging zo goed mogelijk te bedienen.”

Recordaantal cursisten in A-opleiding Niet alleen het aantal leraren met een geldige licentie kent een groei, ook het aantal leerlingen in de A-opleiding steeg dit jaar naar een recordhoogte van 145 deelnemers. Alle tien de A-opleidingen zitten vol. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De verklaring? De cursus werd aangeboden in een korter tijdsbestek en werd goedkoper en praktijkgerichter. Daarnaast heeft de KNLTB de opleiding meer gepromoot. Huidige cursisten kunnen rekenen op een rooskleurig toekomstbeeld. De sport is groeiende, waardoor ook het aantal lesuren aantrekt. B-opleiding Om een goede en gezonde doorstroom naar de B-opleiding te creëren, maakte de KNLTB het mogelijk om direct na afronding van de A-opleiding te starten met de B-opleiding. Bij deze opleiding ligt de focus veel meer op het omgaan met en lesgeven aan prestatieve spelers. De praktijkgerichte opdrachten zorgen er ook voor dat de cursisten na deze opleiding een betere sparringpartner zijn voor de vereniging. Meer informatie over de A- en B-opleiding vind je op Leraren.centrecourt.nl/alles-voor-leraren/opleidingen.

Toekomst Het is de ambitie van de KNLTB om de positie van de leraar op de verenigingen te vergroten en te versterken. Goede samenwerking met het bestuur is daarbij essentieel. Eén van de vier speerpunten van de KNLTB is dan ook ‘Versterking kader inclusief leraren’. “Werk dus met elkaar aan die structurele samenwerking”, drukt Wolfertz leraren en verenigingen op het hart. “Kom minstens twee keer per jaar bij elkaar om vooruit te kijken en kijk ook terug. Waar komt de focus op te liggen? Neem met elkaar de verenigingskalender door en bepaal bij welke activiteiten de tennisleraar, de ambassadeur van de vereniging, aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan het overleg met de jeugdcommissie en de Junioren Competitie. Ook willen we veel meer fysieke momenten creëren waarbij we in gesprek gaan met de verenigingsbestuurder én de leraar. Op één moment, aan één tafel. Onderwerpen die de revue kunnen passeren, zijn arbeidsomstandigheden, jeugd, keuzes rondom padel, de jaarkalender, de kwaliteit van de trainingen en wervingsmomenten. Als je dergelijke zaken samen niet goed bespreekt, dan ga je niet de maximale resultaten behalen. Je hebt elkaar knetterhard nodig.”

A-opleiding Binnen de A-opleiding komt ook meer aandacht voor de verantwoordelijkheden binnen het verenigingsleven. Cursisten zijn enorm gedreven aan de start van het cursusjaar, maar hoe het daadwerkelijk reilt en zeilt binnen een vereniging is vaak nog een black box. Een uitvoerende functie in een commissie vraagt heel andere competenties dan wanneer je straks als leraar rondloopt op de vereniging. Hoe stel je jezelf op richting het bestuur, hoe werk je optimaal samen en hoe blijf je zelf aan het roer staan van je carrière? Vragen die allemaal aan bod komen.


INTERVIEW

Aantal geldige licenties 2018

2019

2020

1.934

1.864

1.997

Handhaving PO Gezien alle initiatieven om het vak van tennisleraar te verbeteren en verenigingen nog beter bewust te maken van het belang van een geldige licentie, is proactieve handhaving een logische vervolgstap. “De wijze waarop we dat gaan doen, wordt intensiever. Verenigingen die niet werken met een leraar met een geldige licentie, lopen het risico op een boete van 3.000 euro [ongeveer gelijk aan de kosten van de opleiding, red.], waarbij we ervan uitgaan dat het zelden zover komt.” Want de geldboete wordt niet direct opgelegd. Eerst volgt een gesprek, waarin de bond en de vereniging tot afspraken proberen te komen. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan volgt een stappenplan waarmee het Bondsbestuur in 2018 instemde. “Ook in dit geval gaat het niet om het straffen van een vereniging, maar willen we dat clubs het belang van een gelicenseerde leraar inzien”, aldus Eltingh.

Leidraad De twaalf punten uit het onderzoek onder tennisleraren (zie kader) dienen als leidraad voor de activiteiten waar de KNLTB de komende tijd mee aan de slag gaat of al bezig is. “Binnen afzienbare tijd lanceren we een soort webshop met items die helemaal zijn afgestemd op de tennisleraar. Denk

aan tennisbenodigdheden, maar bijvoorbeeld ook aan verzekeringen en auto’s. En we stellen voorbeeldcontracten op, zodat een leraar dat niet zelf hoeft uit te zoeken.” De vorderingen zijn niet altijd direct zichtbaar, maar stappen worden zeker gezet. “Het mooie is dat we alle kennis die we hebben nu van buiten naar binnen halen. Uiteindelijk nemen wij de beslissingen en die zijn niet altijd leuk voor iedereen. Maar we doen het weloverwogen, luisterend naar onze doelgroepen. Of je nu leraar, verenigingsbestuurder, vrijwilliger, KNLTB-medewerker of Bondsbestuurslid bent, we hebben één gezamenlijk doel: de tennissport zo aantrekkelijk mogelijk maken voor zo veel mogelijk mensen.” En dat tennis op het moment ‘hot’ is, tonen de cijfers wel aan. De verenigingen verwelkomden in de afgelopen periode 18.000 nieuwe leden. Eltingh: “Als een van de weinige sporten kan er bij tennis in coronatijd ‘gewoon’ doorgetraind worden. Onze sport is ongelooflijk sterk. We zijn nog steeds de tweede sportbond van Nederland. Er zit nog zo veel rek in. Als iedereen écht wil, openstaat voor elkaar, dankbaar en transparant is, moet je dan eens opletten hoe we mensen nog kunnen verrassen de komende periode.” 59


60

Toptennis, lachende gezichten en cheques voor goede doelen

Eerste KNLTB Charity Tour is een succes

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) overhandigt de cheque aan de Esther Vergeer Foundation.

Het zorgde voor lachende gezichten bij jong en oud, toeschouwers en tennissers. Tijdens de KNLTB Charity Tour trokken Nederlandse toptennissers langs verenigingen in het hele land om trainingswedstrijden te spelen, clinics te geven of aanwezig te zijn bij kidspersconferenties. Een ideale manier om toptennissers wedstrijdervaring op te laten doen en tennisminnend Nederland van dichtbij te laten genieten van deze topsporters. Als klap op de vuurpijl werd zo geld ingezameld voor goede doelen. Een win-win-winsituatie! Eén van de verenigingen die de Charity Tour aandeed, is het Amersfoortse ALTA. Ans Oude Luttikhuis nam namens de vereniging de

organisatie op zich: “Absoluut voor herhaling vatbaar! Iedereen was razendenthousiast. De toeschouwers vonden het geweldig om spelers van zo dichtbij te zien. Daarna hebben zowel kinderen als volwassenen nog kunnen tennissen met topspelers als Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Sommige volwassenen vonden van zichzelf dat ze konden tennissen, maar nadat ze hadden gespeeld met die toppers, dachten ze daar toch anders over, haha.” Robin Haase was aanwezig bij de Haagse vereniging Leeuwenbergh. Hij tenniste geld bijeen voor Stichting Pole Position, die zich onder andere richt op het stimuleren van

G-tennis. Wilco van Gelder, voorzitter van Pole Position: “G-tennis krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, maar nu dus wel. Los van het bedrag dat is ingezameld, namelijk 2.500 euro, doet het onze naamsbekendheid goed en werden we zo als het ware gekoppeld aan alle Nederlandse toptennissers. Fantastisch. Zoals Robin het verwoordde: ‘De Charity Tour is goed om weer wedstrijden te spelen, we promoten de sport en enthousiasmeren zo kinderen om deze heel leuke sport te gaan doen.’ ”


NIEUWS

Menzis Tenniskids@school

Zoek de samenwerking met scholen en andere tennisverenigingen!

Spoedwet ALV verlengd Een speciale spoedwet maakt het voor verenigingen tot in elk geval 1 december mogelijk een algemene ledenvergadering (ALV) volledig ­digitaal te organiseren óf de termijn waarbinnen stukken door de ALV moeten worden goedgekeurd met maximaal vier maanden te verlengen. De goedkeuring van financiële stukken moet binnen uiterlijk zes maanden gebeuren, waardoor uitstellen van de ALV niet altijd een optie is. Met de spoedwet kan de ALV alsnog digitaal plaatsvinden. Deze wet wordt tot nader order automatisch telkens met twee maanden verlengd. Verenigingen die ervoor kiezen op basis van de spoedwet de ALV volledig digitaal te houden, moeten wel enkele belangrijke voorwaarden in acht nemen:

Menzis Tenniskids@school is een goed middel om jongere jeugd te bereiken in hun eigen omgeving, namelijk op school of de buitenschoolse opvang. Naast een manier om kinderen te laten kennismaken met de tennissport, is Menzis Tenniskids@school voor verenigingen een uitstekend middel om jeugdleden te werven. Zoek daarom de samenwerking met scholen, BSO’s en andere tennisverenigingen om hiermee aan de slag te gaan voor de periode januari-april! Alle ondersteuning die je nodig hebt bij het organiseren van een goed wervingstraject vind je in een handig stappenplan (zie Centrecourt.nl/ media/l50bpr51/stappenplan-tenniskidsschool.pdf). Dit ziet er als volgt uit:

• de digitale ALV is voor leden volledig te volgen; • leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen. Deze vragen dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord; • de antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd of via een ander digitaal communicatiemiddel voor alle leden toegankelijk zijn; • het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen van nadere vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevraagd. Wil je meer weten over het organiseren van een digitale ledenvergadering? Kijk dan op Corona.knltb.nl/spoedwetalv.

• stap 1: contact opnemen met de school, buitenschoolse opvang of gemeente; • stap 2: materialen bestellen; • stap 3: workshop op school voor docenten; • stap 4: betrekken van de ouders; • stap 5: tennislessen tijdens de gymlessen door tennisleraar; • stap 6: follow-up. Een aantal verenigingen is al succesvol aan de slag gegaan met Menzis Tenniskids@school. Geert van der Heijden, interim-voorzitter van HTC Son, spreekt van een win-winsituatie. Nadat bekend werd dat sporthal De Landing tijdelijk gesloten werd, bood hij de basisschool onderdak in de tennishal van de club en stelde voor een aantal tennislessen te verzorgen. Zo kwamen in één klap 450 kinderen in aanraking met tennis. Een gedeelte hiervan is inmiddels zelfs lid geworden. “Als ik de lach van al die kinderen zie… Dat is echt waar je het voor doet.”

61


62

SportStroom en Signify

“Verduurzamen is belangrijker dan ooit” Verduurzamen staat bij veel verenigingen hoog op het wensenlijstje. Want naast de voor de hand liggende voordelen voor aarde en klimaat, kan het de energierekening flink verlagen. De eerste stappen naar duurzaamheid zijn echter niet altijd makkelijk en dus helpt SportStroom de verenigingen daar graag een handje bij. Signify, specialist op het gebied van ledverlichting, leverde bij ELTV in Eindhoven het gewenste resultaat.  Luc Keersmaekers

S

portStroom is sinds 1 januari 2020 officieel partner van de KNLTB, maar begeleidde ook daarvoor al veel tennisverenigingen in hun duurzame ambities. “Verduurzamen is belangrijker dan ooit”, vertelt SportStroom-directeur Robert den Ouden. “Zeker in deze tijd, waarin verenigingen hun reserves stevig moeten aanspreken, is het noodzakelijk om je energierekening zo laag mogelijk te krijgen en grip te krijgen op je kosten. Veel verenigingen zien die noodzaak en willen ook wel veranderen, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen. Het is gewoon erg ingewikkelde materie en daar proberen wij hen bij te helpen.”

Expert Tennisverenigingen kloppen bij SportStroom vooral aan met vragen over ledverlichting, isolatie en zonnepanelen. “We hebben aan de ene kant de

adviestak, waarmee we een tennisvereniging adviseren over hoe en waar ze kunnen beginnen. Aan de andere kant hebben we de installatietak, voor het daadwerkelijk installeren van ledverlichting bij een tennisbaan. Het unieke is dat wij al die kennis en kunde binnen de muren van SportStroom hebben. Wij hebben heel bewust gekozen voor onze vaste bouwkundige, onze eigen mensen voor subsidies en financiën en onze vaste installatieploegen en eigen projectleiders. Op die manier kunnen we de gewenste kwaliteit bieden. We willen namelijk dat een tennisvereniging ons over vier jaar nog eens kan bellen als er vragen zijn, zonder afhankelijk te zijn van onderaannemers. We merken ook dat we alle vragen van verenigingen over deze onderwerpen kunnen beantwoorden, omdat we door de jaren heen een schat aan ervaring hebben opgedaan. En dat werpt zijn vruchten af, want we hebben het erg druk. Inmiddels hebben we de


partners in beeld

“ Zeker in deze tijd is het noodzakelijk om je energierekening zo laag mogelijk te krijgen en grip te krijgen op je kosten” – Robert den Ouden, SportStroom

afgelopen jaren al bij 78 tennisverenigingen ledverlichting geïnstalleerd. Ook is met de KNLTB de afspraak gemaakt dat voor elke tennisvereniging die kiest voor ledverlichting via SportStroom, een bijdrage wordt betaald aan een maatschappelijk doel van de KNLTB.”

Ledverlichting van Signify Signify, het voormalige Philips Lighting, verlicht al meer dan een halve eeuw sportvelden en stadions en is tegenwoordig onder andere specialist op het gebied van ledverlichting. Met de ruime expertise en grote ervaring op dit vlak helpen zij tennisverenigingen om de juiste keuze te maken. “Met ledverlichting kunnen tennisverenigingen besparen op energie en op onderhoud, zoals het vervangen van lampen”, aldus Frans Peelen, Key Accountmanager Public & Sports bij Signify. “Het verschilt natuurlijk per club: als je een lampinstallatie hebt

van pas vijf jaar oud, dan is het zonde om te investeren in nieuwe verlichting. Maar als de installatie wat ouder is, kun je daar al gauw vijftig procent op besparen.” Ook onderscheidt Signify zich door het reduceren van lichthinder. Peelen: “Mensen weten dat onze producten staan voor een lange levensduur, een laag energieverbruik, een lange garantie en een hoge lichtkwaliteit. In Nederland liggen heel veel sportvelden in een bebouwde omgeving en met ledverlichting creëer je vaak méér en witter licht, waardoor het feller lijkt. Je kunt dus veel lichthinder veroorzaken als je de armaturen niet goed afstelt. Wij focussen ons op het beperken van lichthinder, door de armatuur zo horizontaal mogelijk te plaatsen en gebruik te maken van inof externe louvres, kapjes die strooilicht naar de omgeving zo veel mogelijk beperken.” 63


Optimaal presteren op de tennisbaan? Pak je tennisblessure aan! Jouw FysioHollandsportfysiotherapeut staat voor je klaar! Maak direct een afspraak. Wat beweegt jou? fysioholland.nl


partners in beeld

“ Als de installatie wat ouder is, kun je daar al gauw vijftig procent op besparen” – Frans Peelen, Signify

Finetunen en optimaliseren Een van de tennisverenigingen die de ledverlichting van Signify gebruikt, is ELTV. “We waren toe aan nieuwe verlichting”, vertelt Martie Jacobs, secretaris en hoofd van de accommodatiecommissie van de tennisvereniging uit Eindhoven. “Door ouderdom gingen onze armaturen en de bedradingen stuk. We hadden ook erg hoge energielasten en wilden als club gaan verduurzamen. Toen zijn we ons gaan verdiepen in ledverlichting. Ons tennispark is van oorsprong van Philips en daar huren wij het nog steeds van. Als tennisvereniging in de lichtstad ligt het dan voor de hand om in zee te gaan met Signify. We hebben wel naar andere partijen gekeken en een kwaliteitsvergelijking gedaan, maar uiteindelijk hebben we een mooie afspraak kunnen maken met Signify.” Begin dit jaar is de nieuwe ledverlichting bij ELTV geplaatst. “Nu hebben we mooie, nieuwe armaturen die voldoen aan de verlichtingseisen van de KNLTB”, aldus Jacobs. “Onze installatie is verzorgd

door een installateur die alleen maar Signify-armaturen plaatst. Dat vonden wij een voordeel, voor het geval er iets niet helemaal in orde blijkt te zijn. Wij hebben een aantal dubbele kooien en een aantal enkele kooien, waarvoor de armaturen iets anders zijn. Toch was het volledige park binnen een week voorzien van nieuwe verlichting. Onlangs zijn ze nog langs geweest om de laatste dingen te finetunen en in overleg is alles geoptimaliseerd. Tot nu toe hebben we heel positieve ervaringen, dat hoor ik uit meerdere hoeken van de vereniging.”

Meer weten? Wil je weten wat voor jouw vereniging de mogelijkheden zijn om over te stappen op ledverlichting of weet je al dat je wilt overstappen? Neem dan contact op met de KNLTB Accountmanager of stuur een e-mail naar contact@sportstroom.nl. 65


66

column

Op afstand, maar toch dichtbij Dit voorjaar heb ik een kort filmpje gemaakt waarin ik door mijn zweetband, FILA-shirt en houten Donnay-racket behoorlijk op Björn Borg leek – zonder zijn lange manen, dat dan wel. Dat deed ik niet om ook eens het gevoel van onoverwinnelijkheid van een absolute topspeler te hebben. Nee, het filmpje was onderdeel van een onlinetennisquiz met collega’s van de KNLTB waarbij sommigen een bekende tennisspeler uitbeeldden. Dat deden we natuurlijk niet voor niks. Sinds de lockdown in maart is thuiswerken ook bij de KNLTB de norm en zien we elkaar vooral digitaal, via het scherm van onze laptop of tablet. In het voorbijgaan even vragen hoe het gaat, of de ander in het weekeinde fijn heeft getennist of padel gespeeld, is er bijna niet meer bij. Door de onlinequiz hadden we op een ludieke manier contact. Eindelijk eens geen Teams-overleg waarin enkel agendapunten worden afgevinkt. Het is in deze bijzondere tijd juist belangrijk om contact met elkaar te houden. Dat geldt voor mij en mijn collega’s, maar ook voor verenigingen met hun leden en voor leraren met de spelers die bij hen trainingen volgen. Zonder contact verwatert de onderlinge band. We komen los van elkaar te staan. Zeker leden van een vereniging zullen zich dan afvragen waarvan ze nog lid zijn. Ze ‘zien’ hun vereniging niet, spreken er niemand. De KNLTB onderhoudt op verschillende manieren contact met onze leden en de verenigingen, met nieuwsbrieven, via de sociale media, via onze Accountmanagers, webinars en met dit Centre Court Magazine en de E-Zines van afgelopen zomer. En het digitaal jaarcongres staat al in de steigers. Het klopt dat deze alternatieven bijna allemaal digitaal zijn, maar dat is wat nu voorhanden is. Ik zou verenigingen daarom willen adviseren de digitale infrastructuur op orde te krijgen en bewust het contact te zoeken met hun leden, via nieuwsbrieven, mails, sociale media of andere (online)activiteiten. Verenigingen kunnen gebruikmaken van de KNLTB ClubApp om landelijk en verenigingsnieuws te pushen naar de leden. Wellicht kunnen ze ook een rol spelen in het vinden van een tennismaatje voor nieuwe leden. En dan zijn er nog genoeg andere voorbeelden (online) te vinden die makkelijk zijn te kopiëren. We zijn superblij en trots dat afgelopen zomer veel mensen de weg naar de tennisen padelverenigingen hebben gevonden. Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat zij warm ontvangen worden en zich thuis voelen op de club. Ik weet, dat gaat niet vanzelf nu wedstrijden niet mogelijk zijn en het clubhuis gesloten blijft. Wees je dus bewust van het belang van contact en besteed daar voldoende aandacht aan. Investeer in de betrokkenheid en binding van je leden met de club. Als we dat voor elkaar krijgen, blijft de vereniging de fijne plek waar iedereen graag blijft komen. Kortom: op afstand, maar toch dichtbij!

Erik Poel Algemeen Directeur KNLTB

“ Wees je bewust van het belang van contact en investeer in de betrokkenheid en binding van je leden met de club”


Sportveldverlichting Sportveldverlichting

In één klap dubbel besparen!

Oude situatie

Nieuwe situatie

TC de Waterkoel: klaar voor de toekomst met slimme LED­verlichting Alle banen op elk moment optimaal verlicht én tot 60% besparen op energie: met de nieuwe, energie­ zuinige OptiVision LED­armaturen in combinatie met Interact Sports haalt TC de Waterkoel perfecte spelomstandigheden in huis!

besturingssysteem Interact Sports kunnen ze nu extra besparen, bovenop de besparing met LED­verlichting. Hiermee kunnen storingen op afstand worden uitgelezen. Verenigingen hebben op elk moment de verlichting onder controle, via:

OptiVision LED De horizontale stand van de armaturen maakt een einde aan verblinding door strooilicht, bij spelers én omwonenden. Door hun licht­ gewicht zijn ze gemakkelijk op bestaande masten aan te sluiten.

• een wedstrijdstand (100% verlichting); • een zuinige trainingsstand (70% verlichting); • een superzuinige opruim­ of sfeerstand (10% verlichting).

Interact Sports TC de Waterkoel is op zoek naar manieren om te bezuinigen. Dankzij de keuze voor het connected

Dankzij OptiVision LED en Interact Sports heeft TC de Waterkoel met succes de stap naar een energiebesparende toekomst gezet! www.philips.nl/sportveldverlichting


SHOP ONLINE! 

VOOR 22:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS

TELEFONISCH ADVIES VAN ONZE TENNISSPECIALISTEN

GRATIS RETOURNEREN & OMRUILEN

OFFICIAL SUPPLIER


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.