Opakowanie Nr 5, 2014

Page 1

NR 5/2014

Opakowanie MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-EKONOMICZNY

ISSN 0030-3348

UKAZUJE SIĘ OD 1955 ROKU

CENA 18 ZŁ (+ VAT 5%)


10

WYDARZENIA

Warszawa gościła opakowaniowych innowatorów TOMASZ KRAWCZAK

Szósta edycja targów easyFairs Packaging Innovations zgromadziła pod dachem Centrum Expo XXI w Warszawie blisko 150 firm pragnących zaprezentować kilku tysiącom gości swoje nowoczesne rozwiązania dla branży opakowań. Impreza poświęcona opakowaniowym innowacjom urosła do rangi jednej z największych tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

organizowana przez easyFairs wypracowała sobie dobrą renomę i jest postrzegana jako atrakcyjna. Z wypowiedzi jednych i drugich wynika, że jej niewielka w porównaniu z analogicznymi wystawami w kraju i za granicą skala – wszystkich wystawców udało się zmieścić w jednej hali – jest atutem, a nie wadą Packaging Innovations. Zamiast bowiem tracić czas na przemieszczanie się między halami, można obejrzeć najbardziej interesujące stoiska w ciągu zaledwie kilku godzin i znaleźć czas na rozmowę z wystawcami. Ze względu na różnorodność prezentowanych produktów, oferta wystawców została podzielona na cztery strefy tematycz-

Małe jest piękne

ne. W strefie LUXPACK można było znaleźć opakowania na pro-

Targi Packaging Innovations każdego roku budzą zaintereso-

dukty luksusowe, opakowania ozdobne oraz typu Premium.

wanie branżowych gości. VI edycję odwiedziło ok. 3800 osób,

W strefie LABELLING & PRINTING wystawcy zaprezentowali:

wśród których znaleźli się m.in.: właściciele oraz dyrektorzy za-

etykiety, systemy etykietujące, kody, nalepki, systemy RFID, roz-

rządzający firmami związanymi z branżą opakowań, kierownicy

wiązania w zakresie nadruku na opakowaniach i uszlachetnia-

produktu, menedżerowie ds. marki, przedstawiciele działów

nia druku, materiały POS. Nie zabrakło również strefy CO-PA-

marketingu, projektanci, technolodzy, dyrektorzy hurtowni oraz

CKAGING, gdzie szczególna uwaga została zwrócona na sposo-

dystrybutorzy opakowań. Międzynarodowy charakter imprezy

by pakowania, przepakowywania, konfekcjonowania i kontroli

podkreślali liczni goście zagraniczni; na targach gościły firmy

jakości. Na uwagę zasługuje również strefa LOGISPACK. Tutaj

z Wielkiej Brytanii, Białorusi, Austrii, Niemiec, Francji, Hiszpanii,

prezentowane były opakowania zbiorcze, logistyczne, we-

Czech, ze Słowacji, z Włoch, Litwy, ze Szwecji, z Holandii, Wę-

wnętrzne, ochronne, gotowe na półkę (Shelf Ready Packaging).

gier, Finlandii, Chin i ze Stanów Zjednoczonych.

Targi Packaging Innovations nie mogły się obyć bez tradycyj-

W zgodnej opinii wielu wystawców i zwiedzających – o zain-

nego „Programu Innowacja” promującego nowe rozwiązania.

teresowaniu tych ostatnich świadczyły m.in. długie kolejki usta-

Na specjalnie oznaczonych stoiskach ponad 70 firm można było

wiające się po wejściówki po otwarciu hali targowej – impreza

zapoznać się z opakowaniowymi innowacjami. W tym roku w ofer-

OPAKOWANIE 5/2014

EKONOMIA I TECHNOLOGIE


11

WYDARZENIA

cie innowacyjnych wystawców znalazły się m.in.: przenośne drukarki, produkty hybrydowe, systemy kodowania i śledzenia drogi produktów, rozwiązania w zakresie zdobienia opakowań, opakowania dopuszczone do kontaktu z żywnością, etykiety cyfrowe oraz etykiety samoprzylepne wytwarzane w technologii cyfrowego druku atramentowego. Firma Coleman pokazała m.in. drukarkę woskową 5800 firmy Markem-Imaje do znakowania folii, pracującą w technologii Touch Dry Hot Melt; Kodak Polska prezentował nowy system do naświetlania płyt fleksograficznych Kodak Flexcel NX Wide-C w maksymalnym formacie 1060x1524 mm, dostępny również w wersji hybrydowej flekso z offsetem, a także z systemem do bezpośredniego grawerowania Kodak Flexcel Thermal Direct do płyt płaskich oraz tulei (sleeve); Cicero Stapro Group przedstawiła system MIS do zarządzania produkcją opakowań tekturowych od wyceny wstępnej przez kontrolę produkcji do wystawionej faktury; Smurfit Kappa zaprezentowała nową falę S o grubości dającej większe możliwości kolorowego zadruku opakowań oraz zapewniającą optymalizację kosztów transportu dzięki zmniejszeniu masy; firma Silny & Salamon pokazała system pakowania Autobag AB255 Mail Order Fulfillment, zaprojektowany jako innowacyjne rozwiązanie obsługi sprzedaży wysyłkowej, który łączy bazy danych zamówień, klientów oraz przewoźników zapewniając szybki i efektywny proces nadruku danych wysyłko-

dostawca produktów związanych z technologią porównywania

wych, pakowania i przygotowania do wysyłki; Drukarnia Multi-

obrazu, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji systemów

press demonstrowała technologię złocenia na gorąco matrycami

inspekcji druku, m.in. wydrukowanych opakowań i etykiet

strukturalnymi, które dzięki zastosowaniu specjalnej matrycy nie

pod kątem zgodności, jakości druku, poprawności zawartości

jest płaskie, ale zawiera bardzo zróżnicowaną strukturę folii, a tak-

kodów kreskowych i ich zgodności ze stosowanymi standarda-

że druk farbami UV na powierzchniach metalizowanych z Drip Off;

mi; Iggesund, czołowy producent tektur opakowaniowych, m.in.

firma Fano prezentowała nowe w swej ofercie etykiety IML, ety-

Invercote i Incada; firma Karl Knauer, producent opakowań i ar-

kiety rękawowe z folii termokurczliwej oraz etykiety peel-off zadru-

tykułów reklamowych, m.in. kart blistrowych, opakowań jed-

kowane maksymalnie 10 kolorami w technologii HD FLEXO z linia-

nostkowych dla branż farmaceutycznej, kosmetycznej, spożyw-

turą do 240 lpi; wreszcie ITW Foils prezentowała opatentowane

czej i chemicznej, opakowań kaszerowanych i reprezentacyj-

rozwiązanie Custom Holography – iSCAN – jedyne w świecie źró-

nych oraz displayów; drukarnia Chesapeake; firma Intrex – do-

dło szybkiego, wielkoformatowego hologramu personalizowane-

stawca urządzeń i systemów do znakowania, etykietowania,

go, a także szeroką gamę folii, taśm i laminatów dla przemysłu opa-

druku oraz kontroli wizyjnej; Przedsiębiorstwo Handlu Zagra-

kowaniowego i etykietowego.

nicznego Yagra, które zajmuje się obrotem m.in. papierami i tek-

Wśród firm, które w tym roku wystawiały się na targach Pa-

turami opakowaniowymi; Laser-Pak, producent w technologii

ckaging Innovations, znalazły się również m.in.: EyeC, wiodący

laserowej wykrojników nożowych płaskich do wykrawania m.in.

EKONOMIA I TECHNOLOGIE

OPAKOWANIE 5/2014


12

WYDARZENIA

opakowań z tektur litych i falistych oraz z tworzyw sztucznych,

cych się na rynku kontrahentów. Widzimy wyraźny wzrost zapo-

a także oprzyrządowania do maszyn sztancujących.

trzebowania na produkty, które poddają się recyklingowi lub są

Nieodłącznym elementem każdej edycji targów są bezpłatne seminaria learnShops. To cykl prezentacji prowadzonych przez

biodegradowalne, przez co ograniczamy wprowadzanie taniej, importowanej chemii.

specjalistów oraz praktyków biznesu. W spotkaniach mogli

Firma Arexim Packaging jest dystrybutorem opakowań ko-

wziąć udział wszyscy goście targowi zainteresowani omawianą

smetycznych, farmaceutycznych i chemii gospodarczej produ-

tematyką. W tym roku swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli-

centów z Europy, Azji i USA. W jej ofercie znajdują się luksusowe

li się przedstawiciele polskich oraz zagranicznych firm, m.in.:

opakowania aluminiowe, przeznaczone do kosmetyków i per-

Stora Enso, Chesapeake Polska, Heinz Glas Działdowo/Heinz

fum. Na stoisku prezentowana była oferta firmy w zakresie roz-

Plastics Polska, HLP Clear Packaging Products Poland, Patpol,

wiązań pozwalających na wyróżnienie produktu na półce skle-

Kodak Polska, Infosystems, Smurfit Kappa Polska, Silny & Sala-

powej oraz nadanie marce indywidualnego, oryginalnego wize-

mon, ITW Foils, Arexim Packaging.

runku. Lena Budnicka podkreśla, że targi były z punktu widzenia jej firmy bardzo udane, organizacja była na wysokim pozio-

Wystawcy i ich opinie

mie, zaś zainteresowanie ofertą jej firmy było znaczące, o czym

Karolina Pliszka z firmy Aga-Tom: Targi były jednym z bar-

świadczyła duża liczba odwiedzających stoisko.

dziej udanych spotkań branżowych, w których mieliśmy okazję

Robert Włodarczyk, wiceprezes zarządu firmy Bühnen Pol-

uczestniczyć. Ogromna liczba odwiedzających przyczyniła się

ska, podkreśla: Udział w targach spełnił nasze oczekiwania. Na-

do pozyskania nowych klientów – niektórzy z nich zadeklarowa-

wiązaliśmy kilka nowych interesujących kontaktów handlo-

li chęć współpracy już przy pierwszym spotkaniu. Firma produ-

wych. Była to też dobra okazja, aby zaprezentować najnowszą

kuje opakowania tekturowe oraz dystrybuuje artykuły produk-

serię aplikatorów do klejów termotopliwych firmy Meler, któ-

cyjno-magazynowe. Najnowszym produktem w jej ofercie, bez-

rej w Polsce jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. Potwierdza

pośrednio związanym z ochroną środowiska i cieszącym się naj-

udział w przyszłej edycji targów, jednak dodaje, że organizatorzy

większym zainteresowaniem na targach, jest folia biodegrado-

powinni pomyśleć o odświeżeniu formuły imprezy: W szczegól-

walna, która ulega rozkładowi po 12 miesiącach. Bazując na opi-

ności brakowało nam na targach większej liczby zwiedzających

niach naszych klientów i doświadczeniu widzimy, że ekotrend

z innych niż województwo mazowieckie regionów kraju. Na ra-

staje się coraz bardziej dostrzegalny, szczególnie dla grona liczą-

zie jest to ciągle impreza o zasięgu bardzo lokalnym. Natalia Pleskot z firmy Ecor, producenta opakowań giętkich dla przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego i farmaceutycznego zadrukowanych techniką fleksograficzną na średniej i szerokiej wstędze: Podczas targów szczególnym zainteresowa-

niem odwiedzających nasze stoisko cieszyły się ekologiczne materiały Ecor FPO – w wersji Leaf oraz Wrap, wykonane na bazie naturalnych minerałów i przez to niepodlegające opłacie recyklingowej. Ecor FPO Leaf to materiał z lakierem termozgrzewalnym, o niskiej przepuszczalności pary wodnej oraz tłuszczoszczelności, umożliwiający wykrawanie platynek o dowolnych kształtach. Ecor FPO Wrap zastępuje natomiast laminaty typu

OPAKOWANIE 5/2014

EKONOMIA I TECHNOLOGIE


13

WYDARZENIA

aluminium/papier, aluminium/papier/polietylen oraz pergamin. Ma on dobrą pamięć i nie przepuszcza wody, jest dostępny w grubości od 40 do 100 mikronów, w formie roli lub arkuszy. Odwiedzający zwracali również uwagę na opakowania przygotowane do druku za pomocą innowacyjnego systemu przygotowalni Kodak Flexcel NX, którego Ecor Product jest pierwszym certyfikowanym partnerem w Polsce. Grzegorz Moch, Business Solution Account Manager w polskim oddziale firmy Epson Europe, mówi: Epson wystawiał się

na tych targach po raz pierwszy. Pokazywaliśmy m.in. atramentowe urządzenia (TM-C3500) do druku kolorowych etykiet czy kuponów z prędkością 103 mm/s, np. bezpośrednio w supermarkecie czy osiedlowym sklepie. Jest to doskonałe narzędzie do różnych akcji lojalnościowych czy promocyjnych – drukować można etykiety samoprzylepne na towary czy też np. kupony rabatowe dla klientów. Odwiedzający stoisko mieli wiele pomysłów, jak wykorzystać te urządzenia, a także dopytywali się o szczegóły techniczne, by poznać ograniczenia. Rozmowy te zaowocowały kilkunastoma kontraktami sfinalizowanymi po targach. Podsumowując: bardzo pozytywnie oceniam targi i konkretne rozmowy z klientami. Na pewno pojawimy się na targach za rok. Firma Infosystems SA zaprezentowała m.in. swój sztandarowy system informatyczny Print-Manager usprawniający zarzą-

Firma Invento jest producentem puszek z PET w technologii

dzanie przedsiębiorstwami produkującymi opakowania i służący

gorącego rozdmuchu preformy chronionej patentem w 96 kra-

do rejestracji, przetwarzania i prezentacji danych związanych ze

jach, które łączą zalety butelki z PET oraz puszki z aluminium, mo-

wszystkimi etapami procesu sprzedaży; promowała również inny

gą być dowolnie kształtowane i dekorowane – z wytłaczaniem

produkt: PuzzleFlow WebToPrint – system produkcyjny stanowią-

i barwieniem opakowania włącznie. Przed targami oczekiwali-

cy ofertę dla producentów opakowań w zakresie pozyskiwania

śmy, iż puszki PET INVENTO będą stanowiły unikalną propozycję

i obsługi zleceń przez Internet. Jesteśmy zadowoleni z udziału

marketingową dla branży spożywczej, gdzie forma stanowi o uni-

w targach Packaging Innovations, które zyskują coraz bardziej

kalności produktu, a tym samym o trwałej przewadze konkuren-

na znaczeniu – mówi Swapan Chaudhuri, Vice President Sales &

cyjnej. Z niezliczonych rozmów z osobami odwiedzającymi tego-

Marketing w firmie Infosystems SA. – Jest to impreza, która

roczne targi Packaging Innovations wynika, iż doskonale wpaso-

na dobre wpisała się w kalendarium wystawiennicze, dzięki cze-

wuje się ona także w charakter innych branż, gdzie stosowane są

mu pojawiają się na niej liczni przedstawiciele branży opakowa-

opakowania różnego typu – podsumowuje Nicole Wisniewski

niowej zainteresowani promowanymi tutaj rozwiązaniami. Są

z Invento. – Ilość osób, które zdecydowały się odwiedzić targi, by-

wśród nich także nasi wieloletni klienci, co daje okazję do spotkań

ła niezwykle duża, zaś współpraca z organizatorami była przyjem-

i ciekawych rozmów na temat pomysłów i propozycji rozwiązań,

nością, ponieważ – w przypadku pojawiających się wątpliwości

które mogą pomóc w ich codziennym biznesie.

– Invento mogło liczyć na niezwłoczną odpowiedź.

EKONOMIA I TECHNOLOGIE

OPAKOWANIE 5/2014


PRODUKCJA OPAKOWAŃ

Złocone zdobienia to znak rosnącej zamożności społeczeństw. Wraz z nią pojawia się większa potrzeba wydawania pieniędzy na drogie i ekskluzywne kosmetyki FOT. DEUTSCHER VERPACKUNGSPREIS

z odzysku i zadrukowane farbami niezawierającymi olejów mineralnych, z wykorzystaniem surowców odnawialnych oraz naturalnych źródeł energii. W ten sposób – mówi Edelmann – o 76% ograniczono emisję dwutlenku węgla w porównaniu z procesem produkcji konwencjonalnych opakowań. Zadowoleni są zarówno producenci kosmetyków, którzy mogą chwalić się zmniejszeniem śladu węglowego ich opakowań, jak i konsumenci usatysfakcjonowani wyborem „zielonego” produktu. Inną metodą ochrony bogactw naturalnych są opakowania z materiałów o nietypowych własnościach, które umożliwiają ich dokładniejsze opróżnianie. Tubki i opakowania na żele do mycia są bardzo popularne wśród konsumentów ze względów praktycznych i estetycznych, jednak często trudno wycisnąć z nich ostatnie krople. W rezultacie pojemnik trafiający do kosza na śmieci zawiera resztki kosmetyku. Badacze z Politechniki w Monachium opracowali projekt opakowania wykorzystującego tzw. efekt lotosu. Produkt kosmetyczny słabo przywiera do hydrofobowej struktury powierzchniowej wnętrza opakowania i w efekcie pozwala na jego całkowite opróżnienie. Innym rozwią-

Jednym z trendów na rynku kosmetycznym jest dążenie do naturalności i ekologiczności, czyli „powrót do natury”. Firma Carl Edelmann odpowiada na niego opakowaniem wykonanym w 80% z materiałów pochodzących z odzysku FOT. DEUTSCHER VERPACKUNGSPREIS

EKONOMIA I TECHNOLOGIE


41

PRODUKCJA OPAKOWAŃ

Wielozadaniowa i elastyczna napełniarka tłokowa FLK Boscha może być wyposażona zarówno w tłokowy system napełniania, jak i miernik przepływu, co umożliwia proste zaadaptowanie urządzenia do zróżnicowanych potrzeb producenta FOT. BOSCH

jące godzinami przerwy w produkcji. Nowa linia Boscha wykorzystuje trzy zbiorniki, które można czyścić niezależnie od siebie; tym samym dwa z nich pozostają zawsze aktywne. W ten spo-

sób wyeliminowaliśmy przestoje i podnieśliśmy wydajność – mówi Sigonneau. Szwedzka firma Norden Machinery, będąca oddziałem włoskiej Coesia Group i specjalizująca się w produkcji maszyn do napełniania tubek, nieustannie pracuje nad sposobami zwiększenia elastyczności i wielofunkcyjności swoich systemów. Najnowszy produkt Norden to system inspekcyjny, który ze 100% dokładnością wykrywa przeciekające tuby z tworzyw i laminatów na linii produkcyjnej i automatycznie odrzuca je bez zatrzymywania pracy. Dzięki temu można utrzymać dużą szybkość wytwarzania, a odrzuty nie wpływają na wydajność, co oszczędza koszty. Istnieje wiele systemów kontrolnych, ale ża-

den nie osiąga, jak nasz, 100% dokładności – wyjaśnia Hans

wet minimalna – wykryta ilość gazu natychmiast pobudza czuj-

Söderström, szef ds. technologicznych w Norden. Na liniach

nik wodoru, kluczowy element systemu inspekcji – i wadliwa

szwedzkiej firmy tubki są napełniane produktem oraz znaczni-

tubka jest odrzucana. Innowacje takie jak wspomniana gwaran-

kiem – niegroźnym wodorem – a następnie zamykane. Potem

tują, że opakowania wysokiej jakości nie padną ofiarą szybują-

ich boki poddawane są delikatnemu uciskowi. Jakakolwiek – na-

cych cen energii oraz surowców.

I

Elegancja akrylowych opakowań kowań. Podążając za tendencjami świa-

Chiny najszybciej reagują na niestandar-

towego

oraz

dowe zapytania i adaptują się do rynko-

wań akrylowych. Obecnie chińskie fabry-

uwzględniając wymagania klientów, chiń-

wych zmian oraz tendencji. Producenci

ki są wyposażone w maszyny dostosowa-

skie firmy produkują opakowania akry-

z Azji odważnie wprowadzają innowacyj-

ne do rygorystycznych wymagań techno-

lowe różnych kształtów i pojemności.

ne linie produkcyjne, aby tworzyć opako-

logicznych, co umożliwia wprowadzanie

Wszystkie te zalety uzupełniają podstawo-

wania nie tylko ładne i modne, ale przede

na rynek ekskluzywnych serii opakowań,

we cechy akrylu, czyli połączenie bezpie-

wszystkim wysokiej jakości. Eleganckie

wyróżniających się doskonałymi kształta-

czeństwa stosowania tworzywa sztucz-

kształty i wykorzystywanie różnych tech-

mi, eleganckimi projektami oraz ciekawy-

nego i wyglądu przypominającego szkło.

nologii dekorowania pomagają efektyw-

Producenci z Chin dostarczają wciąż nowych rozwiązań w dziedzinie opako-

rynku

kosmetycznego

mi sposobami dekoracji z użyciem wyso-

Dzięki temu opakowania akrylowe dosko-

nie wpłynąć na zwiększenie sprzedaży

kiej jakości farb i z zastosowaniem naj-

nale sprawdzają się w branży kosmety-

i promocję marki.

nowszych technologii zadruku.

ków luksusowych.

Na uwagę zasługują również funk-

Ilona Łyscarz, dyrektor ds. sprzedaży

cjonalność i praktyczność chińskich opa-

Arexim Packaging, jest pewna: Właśnie

EKONOMIA I TECHNOLOGIE

Opracowano na podstawie informacji firmy Arexim Packaging

OPAKOWANIE 5/2014

I